Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli."

Transkrypt

1

2 Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, GLIWICE tel , WWW: (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: Copyright Helion 2012 Printed in Poland. Kup książkę Poleć książkę Oceń książkę Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

3 Spis tre ci Wst p 5 Rozdzia 1. Informacje podstawowe 9 Co to jest internet? 9 Co to jest WWW? 10 Jak komputery komunikuj si w internecie? 11 Surfowanie i przegl darka 12 Jeszcze kilka s ów o adresach URL 13 Co to jest odno nik? 15 Strona WWW, serwis WWW, serwer WWW 16 Co to jest HTML? 17 Elementy strony 20 Rozdzia 2. Projektowanie serwisu WWW 23 Projektowanie serwisu 23 Projektowanie serwisu uwagi praktyczne 25 Rozdzia 3. Tworzenie strony WWW 27 Tworzenie podstawowego szkieletu strony WWW 27 Definiowanie tytu u 31 Nag ówek 32 Dodajemy tekst 35 Linia pozioma 39 Dodajemy list 42 Lista zagnie d ona 44 Obrazy na stronie WWW 46 Tekst alternatywny 51 Podpis 52 wiczenie do samodzielnego wykonania 55

4 4 Tworzenie stron WWW wiczenia praktyczne Rozdzia 4. Odno niki 57 Tworzenie odno nika do strony sk adowej serwisu 60 Tworzenie odno ników prowadz cych do punktów nawigacyjnych w obr bie strony 64 Powrót do strony g ównej i komunikacja mi dzy stronami ikony nawigacji 68 Obrazy aktywne 70 Udost pnianie plików ze strony WWW 75 Galeria obrazów na stronie WWW 76 Rozdzia 5. Tabele 79 Elementy konstrukcyjne tabeli 79 Procedura tworzenia tabeli 81 Tabela troch bardziej z o ona 84 Komórki rozpi te na kilku wierszach lub kolumnach 87 Tabela w ró nych przegl darkach 91 Rozdzia 6. Kaskadowe arkusze stylów 93 Kaskadowe arkusze stylów 93 Klasy 95 Definicja CSS 96 Czcionka 97 T o 99 Arkusze stylów zasady ogólne 100 CSS a rozszerzenia HTML 102 Troch wi cej wolnej przestrzeni 110 Formatowanie kilku znaków 117 Tabelaryczny uk ad strony bez tabeli 118 Przy czanie arkuszy stylu do dokumentu HTML 135 Rozdzia 7. Testowanie stron WWW 139 Dodatek A Elementy j zyka HTML 145

5 2 Projektowanie serwisu WWW Projektowanie serwisu Naszym zadaniem jest przygotowanie serwisu internetowego. Jedn z najistotniejszych spraw jest zadbanie o jego poprawn organizacj. W I C Z E N I E 2.1 Projektowanie serwisu internetowego Rozpocznij od przygotowania scenopisu. Okre l w nim cel tworzonego serwisu i sformu uj g ówne tematy, które chcia by poruszy. Zapisz je na kartce papieru lub w edytorze tekstu. Cel b dzie okre la tematyk strony, a tematy przekszta cimy pó niej w odno niki prowadz ce do odpowiednich fragmentów strony (lub do kolejnych stron). 1. Zdefiniuj cel. W tym przyk adzie zaplanujemy zwyk stron reklamuj c Twoj firm lub b d c Twoj prywatn wizytówk w sieci WWW. 2. Okre l podstawow zawarto serwisu. B d to: informacje teleadresowe, przydatne informacje, np. dotycz ce profilu Twojej firmy lub bezpo rednio Ciebie,

6 24 Tworzenie stron WWW wiczenia praktyczne zasobnik plików do pobrania przez odwiedzaj cych Twoje strony; mo esz tu umie ci np. folder reklamowy w formacie.pdf, informator o wydarzeniach. 3. Podejmij decyzj dotycz c struktury serwisu. W tym przyk adzie zastosujemy struktur równoleg, najcz ciej stosowan w obecnie tworzonych serwisach WWW. Równie dobrze mo esz si jednak ograniczy do budowy hierarchicznej lub hierarchiczno-liniowej. Co znacz te terminy, wyja niam w tek cie uwagi. 4. Przydziel okre lone tematy konkretnym stronom (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Oto struktura przygotowywanego serwisu WWW; nosi ona nazw równoleg ej Naj atwiejsz i najbardziej logiczn jest struktura hierarchiczna. W tym przypadku przegl danie rozpoczyna si od strony g ównej, na której umieszczone jest menu lub lista tematów. Wybranie tematu prowadzi do podtematów lub konkretnej tre ci. Struktura liniowo-hierarchiczna to kombinacja struktury liniowej (w niej strony s po czone kolejno ze sob tak jak wagony poci gu) i hierarchicznej. Mo liwe s tak e inne struktury: np. liniowa z alternatyw (innymi s owy z odga zieniami) lub sieciowa, która jest form bardzo lu n. Obecnie najcz ciej stosowan struktur jest struktura równoleg a, w której wszystkie strony serwisu zawieraj nag ówek i wszystkie panele s u ce do nawigacji w ramach serwisu ró ni si tylko w a ciw tre ci. Tego typu struktura jest efektem spowszednienia wyszukiwarek internetowych, które mog skierowa czytelnika bezpo rednio na jedn

7 Rozdzia 2. Projektowanie serwisu WWW 25 ze stron sk adowych serwisu, a nie na stron g ówn. W takim przypadku równoprawno wszystkich stron serwisu u atwia przej cie do innego tematu lub odszukanie strony g ównej. Wybór struktury zale y przede wszystkim od tematyki strony, która mo e narzuca pewien logiczny kierunek nawigacji. Projektowanie serwisu uwagi praktyczne Przygotowanie porz dnego projektu jest równie wa ne dla stron WWW, jak i wszelkich innych konstrukcji. Fakt, e informacje prezentowane s na ekranie, a nie na papierze, nie zwalnia z obowi zku uczynienia wszystkiego, aby przekaz by przyjemny dla oka i atwy w odbiorze. Projektowanie stron WWW jest tym trudniejszym zadaniem, e konieczne jest tak e zapewnienie elastyczno ci stron w tym sensie, e powinny one równie prawid owo dzia a na ró nych platformach, przy ró nych rozmiarach okna przegl darki oraz przy ró nej wielko ci czcionkach. Oto kilka rad, które pomog Ci w poprawieniu czytelno ci stron. Stosuj zasad : jeden temat jedna strona. Je li to niemo liwe, umieszczaj na jednej stronie tematy, które wi si ze sob. Nie przesad jednak z prze adowaniem strony. Pami taj, e kilka niezbyt prze adowanych stron b dzie si adowa szybciej ni jedna ogromna strona. Rozwa bardzo pieczo owicie kwesti odno ników mi dzy stronami. Musisz przemy le dok adnie wszystkie aspekty przemieszczania si mi dzy stronami (lub w ich obr bie), aby czytelnik nie zagubi si w niefortunnie zaprojektowanym labiryncie. Zastanów si, jakie informacje umie ci na stronie g ównej opis tego, co znajduje si dalej, czy te odno niki. Wiersze tekstu nie powinny by zbyt d ugie, aby u atwi czytelno. Jest to szczególnie wa ne, gdy odst p mi dzy liniami jest za ma y przy ma ych odst pach czytelnik b dzie bezwiednie przeskakiwa wzrokiem co drugi wiersz.

8 26 Tworzenie stron WWW wiczenia praktyczne Zachowaj umiar w korzystaniu z pogrubienia i kursywy. Szczególnie tej ostatniej nale y raczej unika. Czcionka o ma ym rozmiarze, pisana kursyw, jest ca kowicie nieczytelna. Unikaj tak e korzystania z czcionki podkre lonej, poniewa tekst podkre lony wygl da jak odno nik. Nie wyró niaj zwyk ego tekstu za pomoc znacznika nag ówka. Zachowuj podobny uk ad stron (np. umieszczaj cza do pozosta ych stron w tym samym miejscu). Definiuj c odno nik, unikaj okre lenia tutaj. Nie twórz niepotrzebnego t oku, nadmiar obrazów i kolorów jest niekorzystny. Wielu projektantów umieszcza w nag ówku obrazy mo na je samodzielnie przygotowa, korzystaj c np. z programu PhotoShop i zapisa w formacie GIF. Nadaj one stronom indywidualny charakter. Pami taj jednak, e strona b dzie si wówczas adowa a d u ej i aby nie zniech ca u ytkownika, powiniene umie ci w kodzie tekst alternatywny, korzystaj c z atrybutu alt znacznika <img>. Oto przyk adowa definicja: <img src="kot.gif" alt="[obraz kota]">. Pami taj, e u ytkownicy nie tylko mog korzysta z ró nych rozdzielczo ci, lecz tak e maj do dyspozycji opcj pozwalaj c na zwi kszanie lub zmniejszanie rozmiaru czcionki. Tak wi c wzgl dne relacje mi dzy tekstem a obrazem mog by u u ytkowników najró niejsze. Projektuj c stron, powiniene wzi te kwestie pod rozwag i uwzgl dni je przy testowaniu. Kreatywne operowanie woln przestrzeni ekranu jest zawsze najbezpieczniejsze i daje bardzo ciekawe efekty. Nie dowierzaj wygl dowi strony WWW w Twojej przegl darce i testuj swoje strony w ró nych przegl darkach. Sprawd ortografi! Nawet ortograficzne or y robi b dy. Pami taj o podpisaniu swojej strony WWW. Odno nik umo liwiaj cy bezpo rednie wys anie wiadomo ci do autora kodu HTML umo liwia u ytkownikom serwisu szybkie i atwe zg aszanie zauwa onych b dów.

9

10

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition)

Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tytuł oryginału: Bulletproof Web Design: Improving flexibility and protecting against worst-case scenarios with HTML5 and CSS3 (3rd Edition) Tłumaczenie: Piotr Cieślak ISBN: 978-83-246-5120-7 Authorized

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC.

Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. Tytuł oryginału: Search Engine Optimization Secrets Tłumaczenie: Rafał Jońca Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki ISBN: 978-83-246-3606-8 Copyright 2011 by

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook Tytuł oryginału: Flash ios Apps Cookbook Tłumaczenie: Joanna Zatorska ISBN: 978-83-246-4993-8 Copyright Packt Publishing 2012. First published in the English language under the title Flash ios Apps Cookbook

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność

Księgarnia internetowa Lubię to!» Nasza społeczność Tytuł oryginalny: Excel VBA Programming For Dummies, 3rd Edition Tłumaczenie: Ryszard Górnowicz, Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-7950-8 Original English language edition Copyright 2013 by John Wiley

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook

Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tytuł oryginału: Advertising on Google: The High Performance Cookbook Tłumaczenie: Marta Najman ISBN: 978-83-246-8770-1 Copyright Packt Publishing 2013. First published in the English language under the

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: The Cloud at Your Service Tłumaczenie: Justyna Walkowska Projekt okładki: Jan Paluch ISBN: 978-83-246-3416-3 Original edition copyright 2011 by Manning Publications Co. All rights reserved

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECI SKIEGO NR 508 STUDIA INFORMATICA NR 22 2008 KATARZYNA RUDNICKA PROJEKT E-SKLEPU NA PRZYK ADZIE PRZEDSI BIORSTWA UTRZYMANIA CZYSTO CI UNICUS Wprowadzenie Dwie dziedziny,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved.

Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Tytuł oryginału: Java, A Beginner's Guide, 5th Edition Tłumaczenie: Jaromir Senczyk ISBN: 978-83-246-3919-9 Original edition copyright 2012 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Polish

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Modern JavaScript: Develop and Design Tłumaczenie: Rafał Jońca ISBN: 978-83-246-5148-1 Authorized translation from the English language edition, entitled: MODERN JAVASCRIPT: DEVELOP AND

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak się to robi. Wydanie III Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Linux Shell Scripting Cookbook Tłumaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-3886-4 Copyright Packt Publishing 2011. First published in the English language under the title Linux Shell Scripting

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo