ISBN MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISBN 978 83 927542 0 6 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007"

Transkrypt

1 ISBN MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

2 ISBN MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU US UG TELENAUCZANIA MONOGRAFIA WARSZAWA 2007

3 E-LEARNING 2007 Model funkcjonowania centrum doradztwa i rozwoju us³ug telenauczania Monografia Warszawa, 2007 Wydawca: Instytut Maszyn Matematycznych Autorzy Zespó³ Zak³adu Systemów Informacyjnych (BI)IMM: dr in. Jolanta Brzostek-Paw³owska - Kierownik Zespo³u mgr in. Bo ena Przyborowska mgr in. Ma³gorzata Rubin mgr in. Wojciech Kubera Redakcja naukowa: dr in. Jolanta Brzostek-Paw³owska Notka wydawcy: Ca³a zawartoœæ niniejszego wydania, wraz z rysunkami i zdjêciami jest w³asnoœci¹ Instytutu Maszyn Matematycznych oraz Autorów. Kopiowanie i reprodukowania niniejszego biuletynu w ca³oœci lub czeœci jest bez zezwolenia Wydawcy zabronione. ISBN Instytut Maszyn Matematycznych Warszawa, ul. Krzywickiego 34

4 MODEL FUNKCJONOWANIA CENTRUM DORADZTWA I ROZWOJU USŁUG TELENAUCZANIA ORAZ PROGRAM DOSKONALENIA KOMPETENCJI DLA AUTORÓW I TRENERÓW EDUKACJI NA ODLEGŁOŚĆ Opracował zespół Zakładu Systemów Informacyjnych (BI) IMM w składzie: dr inż. Jolanta Brzostek-Pawłowska kierownik zespołu mgr inż. Bożena Przyborowska mgr inż. Małgorzata Rubin mgr inż. Wojciech Kubera

5 Str. 3 z 132

6 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE Wstęp Założenia wstępne i metodyka opracowania Możliwe postulowane kierunki działania CDRUT...8 CZĘŚĆ II ANALIZA FORM DZIAŁANIA ISTNIEJĄCYCH OŚRODKÓW Wprowadzenie zakres analizy Specjalności zawodowe związane z procesami wspomaganego komputerowo telenauczania Zakres tematyczno przedmiotowy szkoleń w dziedzinie e-learningu Programy nauczania w specjalnościach związanych z e-learningiem Formy szkolenia specjalistów w dziedzinie e-learningu Certyfikacja specjalistów...22 CZĘŚĆ III OPIS PROPONOWANEGO MODELU CDRUT Główne kierunki i formy działania Struktura organizacyjna Biuro CDRUT Ośrodek szkoleniowy Centrum konsultacyjne Działalność wydawnicza i upowszechnianie Portal Publikacje Baza certyfikowanych specjalistów Czytelnia Formy i organizacja szkoleń Ogólna organizacja szkoleń Formy szkolenia - uwagi wstępne Wykłady stacjonarne Ćwiczenia praktyczne Elektroniczne kursy zdalne Konsultacje Panele dyskusyjne Zadania domowe Egzaminy końcowe Staże Grupa docelowa wymagania wstępne dla kandydatów do szkoleń Typy kursów...31 Str. 4 z 132

7 4 Ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów z e-learningu Główne specjalności zawodowe, dla których Centrum prowadzi szkolenia Konsultant ds. e-learningu E-mentor Dydaktyk medialny (e-dydaktyk) Tester/ewaluator kursów elektronicznych Koordynator szkoleń Projektant multimediów Publisher e-learningu Programy nauczania nowych specjalności zawodowych Programy kursów przygotowujących do nowych specjalności zawodowych Szkolenia tematyczne System kontroli jakości Założenia na system certyfikacji...57 CZĘŚĆ IV DODATKI Wykaz analizowanych uczelni, ośrodków szkoleniowych, firm i organizacji Zestawienie zebranych danych o analizowanych uczelniach, ośrodkach, firmach i organizacjach Stany Zjednoczone i Kanada Ośrodki akademickie Duquesne University School of Education w Pensylwanii Institute for Distance and Distributed learning Virginia Tech Bloomsburg University of Pennsylvania University of Maryland University College University of Wisconsin University of California Berkeley Ośrodki szkoleniowe Riverina Virtual Campus (RVC) Blackboard TeachmiIT The MASIE Center Florida Virtual School United States Distance Learning Association (USDLA) Fisher School of education and Human Services Inne Brandon Hall Training Live & Online Desire2Learn Inc. Innovative Learning Technology Ecollege EDUCASE Ecar EDUCASE Center for Applied Research e-learningguru Learning Light (http://www.learninglight.com ) William Horton Consulting Giunti Labs...90 Str. 5 z 132

8 International Business Machines Paul Steinfeld & Associates LLC Pearson Education WEB CT Unia Europejska i Rosja Ośrodki akademickie Sheffield College w Wielkiej Brytanii Open University - Anglia Centrum eksperckie Holenderskiego Uniwersytetu Otwartego Ośrodki szkoleniowe Fundacja TAP Trainer Assessment Program Inne British Educational Communications and Technology Agency UFI Limited Federacja Kształcenia Internetowego (FIO) - Rosja Regionalne Centrum Telenauczania przy Uniwersytecie w Tomsku - Rosja Azja i Australia Ośrodki szkoleniowe Ośrodek szkoleniowy e-learningu w Queensland TAFE SA City Campus, Adelaida South Australian Technology School of the Future Inne Department of education Australia Polska Uwagi ogólne Ośrodki akademickie Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW Edukacja dla Przedsiębiorczości (www.edp.org.pl ) Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim Politechnika Koszalińska Politechnika Szczecińska Pozostałe Instytut Maszyn Matematycznych w Warszawie LearningLab Teamnet Centrum kształcenia praktycznego i doskonalenia nauczycieli w Mielcu Tenet Management Sp. z o.o Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A Proponowany podstawowy wykaz literatury dla czytelni Publikacje w języku polskim Publikacje anglojęzyczne Czasopisma Przykłady Centrum Doskonałości w dziedzinie e-learningu Str. 6 z 132

9 Część I Wprowadzenie 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest zaprojektowanie modelu funkcjonowania Centrum Doradztwa i Rozwoju Usług Telenauczania (zwanego dalej Centrum lub w skrócie CDRUT). Zostało ono wykonane w ramach realizacji zadania badawczego pn. Model funkcjonowania centrum doradztwa i rozwoju usług telenauczania oraz opracowanie programu doskonalenia kompetencji dla autorów i trenerów edukacji na odległość w ramach Działania SP-5.2. pn. Elastyczne, modułowe, multimedialne technologie dokształcania zawodowego. Rozwój metod telepracy i telenauczania, Temat Utworzenie modelowego centrum doradztwa i rozwoju usług telenauczania w obszarze zaawansowanych technologii produkcji i eksploatacji na podstawie umowy zawartej pomiędzy Instytutem Technologii Eksploatacji a Instytutem Maszyn Matematycznych. W założeniu, Centrum ma sprzyjać rozwojowi wspomaganego komputerowo nauczania na odległość w dziedzinie zaawansowanych technologii i eksploatacji, w szczególności prowadzić szkolenie i dokształcanie kadry specjalistów na potrzeby opracowywania, wdrożenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń. Intencją autorów opracowania było przygotowanie materiału, który mógłby stać się podstawą określenia celów CDRUT i sposobów ich realizacji, możliwych form działania, struktury organizacyjnej, opracowania programów działania (w tym programów kształcenia autorów i trenerów) i oszacowania zasobów niezbędnych dla jego uruchomienia i prowadzenia. 2. Założenia wstępne i metodyka opracowania Punktem wyjścia do opracowania modelu CDRUT powinno być, zdaniem autorów, nakreślenie hipotetycznych kierunków działalności Centrum na podstawie ogólnej wiedzy na temat ośrodków doradczo szkoleniowych. Tak sformułowana wstępna lista działań powinna być poddana weryfikacji i uszczegółowieniu na podstawie analizy celów, kierunków i metod działania różnych istniejących na świecie (wiodących ośrodków doradczych i edukacyjnych w krajach wysokorozwiniętych, ale nie tylko) i w Polsce (organizacji i przedsiębiorstw realizujących podobne zadania w konkretnym obszarze wspomaganego komputerowo kształcenia zdalnego czyli e-learningu). Tym samym zostanie opracowany pewien wzorzec modelu Centrum. Na podstawie tego wzorca, zostanie opracowana propozycja modelu funkcjonowania CDRUT. Str. 7 z 132

10 3. Możliwe postulowane kierunki działania CDRUT Jako możliwe, hipotetyczne kierunki działania Centrum można wymienić: opracowywanie programów szkolenia specjalistów w dziedzinie elektronicznego nauczania na odległość, opracowywanie elektronicznych szkoleń realizujących te programy nauczania, opracowywanie materiałów metodycznych, pomocy naukowych, podręczników i materiałów uzupełniających; prowadzenie szkoleń - szkolenie i doszkalanie specjalistów z dziedziny e- learningu i pokrewnych dyscyplin oraz umiejętności pomocniczych; ten rodzaj działalności ma na celu przygotowanie kadry zdolnej do projektowania, opracowywania i prowadzenia zdalnych elektronicznych szkoleń, a także specjalistów od organizacji i wdrażania takich szkoleń; szkolenia powinny również obejmować pogłębianie wiedzy kadry kierowniczej przedsiębiorstw realizujących szkolenia metodami e-learningowymi; ewaluacja programów szkoleniowych, szkoleń elektronicznych i materiałów pomocniczych, ich doskonalenie poprzez weryfikację, aktualizację, modyfikowanie i uzupełnianie; upowszechnianie wiedzy propagowanie dostępnej wiedzy, doświadczeń i dobrych wzorców zainteresowanym (przede wszystkim specjalistom z dziedziny e-learningu), będące wsparciem dla wcześniej wyszkolonych i aktywnych zawodowo specjalistów z dziedziny elektronicznego nauczania na odległość; działalność tego rodzaju obejmuje również prowadzenie i udostępnianie baz danych na przykład o specjalistach, prowadzonych projektach, wdrożonych opracowaniach, produktach i technologiach; certyfikacja specjalistów z dziedziny e-learningu; to zadanie obejmuje opracowanie systemu certyfikacji, doprowadzenie do jego zatwierdzenia i prowadzenie certyfikacji; konsultacje i ekspertyzy udzielanie fachowej pomocy na życzenie zainteresowanych, tworzenie różnego rodzaju opracowań na zlecenia; usługi wykonywanie usług w zakresie tworzenia, opracowywania szkoleń i ich prowadzenia; Przytoczona lista nie wyczerpuje oczywiście możliwych obszarów działania Centrum, ale obejmuje kierunki zasadnicze, których naszym zdaniem nie można pominąć i które będą stanowiły dobre umocowanie dla analitycznej części pracy. Str. 8 z 132

11 Część II Analiza form działania istniejących ośrodków 1. Wprowadzenie zakres analizy W poszukiwaniu wzorców modelu Centrum zostały zebrane materiały dotyczące różnorodnych instytucji i organizacji w kraju i za granicą, zajmujących się działalnością szkoleniową i konsultacyjną w dziedzinie e-learningu. Źródłem informacji były dane i zasoby publikowane na firmowych portalach w Internecie. Poszukiwania objęły następujące organizacje: wyższe uczelnie, głównie kształcące nauczycieli w dziedzinie wspomaganego komputerowo nauczania na odległość, ośrodki szkoleniowe, ośrodki doskonalenia zawodowego, w tym ośrodki metodyczne doskonalenia nauczycieli, które prowadzą różnego rodzaju kursy i szkolenia, w tym również z dziedziny elektronicznego nauczania, firmy softwareowe, produkujące i dostarczające oprogramowanie wspomagające procesy elektronicznego nauczania takie jak: platformy e- learningowe (LMS i LCMS), narzędzia autorskie i oprogramowanie pomocnicze wspierające procesy tworzenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń firmy te zwykle prowadzą szkolenia dla swoich klientów dotyczące nie tylko eksploatacji konkretnego produktu, ale również zagadnień ogólnych z dziedziny e-learningu, firmy konsultingowe, prowadzące działalność w dziedzinie e-learningu, organizacje i stowarzyszenia zawodowe. Rezultat poszukiwań został zawarty w Załączniku 1. Analizując dostępne dane poszukiwano informacji na temat: specjalności zawodowych związanych z organizacją, tworzeniem, opracowaniem, prowadzeniem, zarządzaniem i ewaluacją telenauczania; zakresu tematycznego szkoleń dla wspomnianych wyżej specjalności; szczegółowych programów tych szkoleń; metod sterowania jakością procesów telenauczania; metod ewaluacji elektronicznych szkoleń; metod prowadzenia konsultacji w dziedzinie telenauczania; podstaw organizacyjno prawnych certyfikacji specjalistów z dziedziny telenauczania. Krótki przegląd zebranych informacji zawiera Załącznik 2. Str. 9 z 132

12 2. Specjalności zawodowe związane z procesami wspomaganego komputerowo telenauczania Zebrane materiały na temat krajowych i zagranicznych organizacji zajmujących się działalnością szkoleniową i konsultacyjną w dziedzinie e-learningu dotyczyły instytucji działających na rynkach: amerykańskim, australijskim, europejskim (w tym polskim). Przegląd tych doświadczeń potwierdza nie najlepszą kondycję Polski na tle przodujących ośrodków w Europie i na świecie zajmujących się zdalnym nauczaniem. Szczególnie w Australii szkolenie na odległość ma ugruntowaną tradycję ze względu na małą gęstość zaludnienia i znaczne odległości pomiędzy zamieszkałymi terenami Rozwijane jest intensywne nauczanie specjalistów mogących organizować i prowadzić zajęcia w formie e-learningu, takich jak: - nauczycieli, - lektorów, - trenerów, - pedagogów, - konsultantów ICT. Zajęcia prowadzone są m.in. przez organizacje szkoleniowe i instytuty podległe rządowemu Departamentowi Edukacji i Szkolnictwa. Program edukacyjny jest oparty na pytaniach, projektach, analizie przypadków i ćwiczeniach, utrzymany w formie współpracy i wymiany wiedzy między szkolonymi, wspomaganej przez ekspertów. Ciekawe jest też to, że w Australii funkcjonują i są stosowane standardy jakości w dziedzinie nauczania szkolnego i zawodowego. Ośrodek szkoleniowy e-learningu w Queensland w Australii prowadzi kursy w zakresie mentoringu, organizacji i koordynacji szkoleń w formie konsultacji, badań i profesjonalnych projektów. Szkoli specjalistów dziedzinowych e-learningu ucząc organizacji szkoleń i warsztatów oraz rozwijając umiejętności komunikacji. Instytut Adelaida w Australii prowadzi kursy na uzyskanie Certyfikatu e-learningu. Kurs, oferujący dostęp do szkoleń online przez 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu, trwa rok, a studenci muszą zaliczyć trzy przedmioty obowiązkowe: - Analiza efektywności strategii e-learningowych - Projektowanie i ewaluacja kontentu - Tworzenie środowiska e-learningowego oraz jeden wybrany z listy: - Ocena nowych technologii, - Rozwój strategii obsługi klienta online - Stosowanie narzędzi autorskich web do konwersji danych klienta. Centrum szkoleniowe zorganizowane przy Technology School of the Future w Australii oferuje szkolenia online dla zawodowej kadry nauczycieli, trenerów i konsultantów, przy zdalnej współpracy z ekspertami z Centrum. Udostępniane są współdzielone aplikacje, organizowane wirtualne, interaktywne klasy, konferencje video, chat. Zapewniona jest komunikacja i ocena wyników szkolenia, dostęp do multimedialnego kontentu, materiałów szkoleniowych oraz dodatkowych zasobów i pomocy instruktorów, dla tych, którzy potrzebują doszkalania. Sesje szkoleniowe mogą być nagrywane, wiedza jest sprawdzana w trakcie szkolenia za pomocą testów. Str. 10 z 132

13 W USA istnieje ogromna sieć placówek zajmujących się nauczaniem stacjonarnym i zdalnym. Są to zarówno uniwersytety i instytuty naukowe działające w każdym stanie, jak i organizacje szkoleniowe. Oferują one przede wszystkim szkolenia i poradnictwo zawodowe w ogromnej skali profesji (setki różnorodnych programów). Ostatnio (2006) został opublikowany raport dotyczący polityki państwa w kwestii nauczania stopnia podstawowego i średniego w ośrodkach miejskich i wiejskich (K-12) oraz uniwersyteckich. Zawiera on przegląd istniejących placówek szkoleniowych, ale największy nacisk kładzie na rozwój szkoleń mieszanych prowadzonych online. W związku z tym, że zdalne nauczanie wymaga udziału wysoko kwalifikowanych, certyfikowanych w dziedzinie e-learningu kadr, prowadzone są aktywne działania dotyczące rozwoju programu szkolenia zawodowego nauczycieli. Program taki tworzony jest w oparciu o rozporządzenie prawne lub przez państwową jednostkę administracyjną, zarządzany przez państwowy departament edukacji i wspierany finansowo przez państwo poprzez przydzielane fundusze i granty na ten cel. W różnych ośrodkach proponowane są następujące kursy: - instruktor zdalnego nauczania (wsparcie techniczne i organizacyjne) - teoria learningu (aspekty pedagogiczne w procesach szkolenia) - projektant e-learningu (podejmowanie decyzji tworzenia szkoleń) - ekspert ds. szkolnictwa (tradycyjne i nowe perspektywy szkolnictwa) - lider szkoleń (tworzenie strategii dydaktycznych) - lider dydaktyk (wspieranie procesu zdalnego nauczania) - dydaktyk medialny (technologia tworzenia i elektronizacja e-kursów) - konsultant e-learningu (opracowywanie, wdrożenie i nadzorowanie procesu szkolenia) - organizator (lider) szkoleń e-learningowych - nauczyciel szkolnictwa podstawowego i fakultatywnego online - technologia dydaktyki medialnej i zdalnego nauczania - specjalista ds. nauczania i rozwoju e-learningu Te programy w zasadzie są skierowane do profesjonalistów takich jak trenerzy i menedżerowie szkoleń, nauczyciele zajmujący się techniką nauczania, administratorzy placówek szkoleniowych i zarządzający szkoleniami zdalnymi (również w szkolnictwie wyższym), dydaktycy medialni, twórcy e-kontentu oraz autorzy programów zdalnego nauczania. Oferowane są kursy o różnym poziomie. Propozycja obejmuje zarówno e-learningowe studia magisterskie, składające się z modułów obowiązkowych i fakultatywnych, pozwalające uzyskać po zakończeniu tytuł Magistra Szkolnictwa Zdalnego, jak i szkolenia dla organizacji dysponujących niewielkim budżetem, z zakresu opracowywania tanich, i skutecznych rozwiązań e-learningowych. Jeden z przykładowych, dostępnych przez Internet e-kursów, przeznaczony dla nauczycieli zdalnego nauczania, przybiera jedną z poniższych form: - nauka we własnym tempie, połączona z minimalnym kontaktem z instruktorem, przypominająca tradycyjny kurs korespondencyjny - nauka we własnym tempie, połączona z aktywną interakcją z instruktorem przez telefon, czat, i inne dostępne środki techniczne. Wirtualne klasy opierają się na aktywnej współpracy synchronicznej lub asynchronicznej szkolonych i instruktorów z wykorzystaniem zasobów zdalnych. Komunikacja asynchroniczna między uczestnikami może odbywać się w różnym czasie (maile, dyskusje zadania domowe, ogłoszenia), natomiast komunikacja synchroniczna musi zachodzić jednocześnie (telefon, spotkania bezpośrednie w klasie, czat, wideokonferencja). Str. 11 z 132

14 Większość programów asynchronicznych posiada możliwości pracy synchronicznej przynajmniej w formie czatu tekstowego jako minimum. Jednak nawet asynchroniczna forma zajęć musi uwzględniać zaplanowany harmonogram pracy. Pozostałe narzędzia pracy grupowej dają możliwość wymiany informacji w czasie rzeczywistym poprzez wideo, wirtualne tablice i, współdzielone aplikacje. Niektóre programy zostawiają wybór techniki komunikacji podczas szkolenia do uznania instruktorów, inne wymagają zastosowania synchronicznych komponentów.. Uczestnicy szkoły wirtualnej Clark County muszą spotykać się w wirtualnej klasie co tydzień na 1,5 godziny, aby wraz z instruktorami i innymi uczestnikami ustalić kolejne etapy asynchronicznego przerabiania kontentu. Takie spotkania pozwalają na zadawanie pytań i spontaniczną konwersację. Podczas tych spotkań szkoleni i instruktorzy wspomagani są sprzętem audiowideo do raportowania wyników i postępu prac. Raporty mogą być potem wykorzystywane do formalnych i nieformalnych ocen oraz udoskonalania jakości nauczania. W Europie szkolenia dla kadry szkoleniowców e-learningu prowadzą na ogół ośrodki uniwersyteckie. Oferują szkolenia zdalne i mieszane w celu promowania ustawicznego nauczania i certyfikacji w zdobywaniu nowych profesjonalnych kwalifikacji związanych z e-learningiem - Projektant (deweloper) e-learningu - Menedżer szkoleń e-learningowych - Mentor (trainer) szkoleń e-learningowych - Instruktor (e-tutor) szkoleń e-learningowych Proponuje się te kursy głównie doświadczonym trenerom, instruktorom, deweloperom i menedżerom w celu zdobycia dodatkowej wiedzy na temat e-learningu. Uniwersyt w Ulsterze oferuje 3 letnie studia magisterskie przygotowujące nauczycieli prowadzących szkolenia na odległość (e-mentorów, e-tutorów) W porównaniu z Australią i Ameryką oferta szkoleniowa w dziedzinie zawodów związanych z telenauczaniem jest raczej uboga. Polska oferta edukacyjna w zakresie kształcenia z dziedziny e-learningu obejmuje głównie szkolenia organizowane przez uczelnie wyższe w formie studiów podyplomowych, które nie oferują nauczania konkretnych zawodów, ale ogólną wiedzę w dziedzinach zdalnego nauczania. Są to studia trwające od 1-3 lat skierowane głównie do szkoleniowców i kadry zarządzającej: - Narzędzia i Techniki Wirtualnej Edukacji - Wstęp do inżynierii multimediów - Podstawy Nauczania na Odległość - Nowe technologie edukacyjne - Informatyka i technologie informacyjne Są też szkolenia oferowane przez instytucje w ramach realizowanych przez nie projektów europejskich. Instytut Maszyn Matematycznych prowadzi kursy w specjalnościach: - dydaktyk medialny, - konsultant ds. e-learningu, - tester-ewaluator treści e-learning, - e-mentor Centrum Systemów Komputerowych w Kielcach poleca kurs - Mentor medialny zawód przyszłości Str. 12 z 132

15 Jeśli chodzi o szersze stosowanie e-learningu w różnych sektorach gospodarki i administracji państwowej, to jest to na razie wykorzystywanie e-learningu do zdalnego specjalistycznego szkolenia pracowników, ale przy rozwoju trendów e-learningowych zapotrzebowanie na zawody związane z ta dziedziną będzie wzrastać. 3. Zakres tematyczno przedmiotowy szkoleń w dziedzinie e-learningu Zakres tematyczny szkoleń w zakresie zdalnego nauczania jest bardzo szeroki. Zawiera zarówno problematykę zarządzania, aspekty edukacyjne, finansowe i prawne, oraz techniczne, administrowanie procesami szkoleniowymi, projektowanie programów szkoleniowych na podstawie oceny potrzeb firmy, tworzenie kursów, znajomość standardów, zasad e-learningu i narzędzi, organizację komunikacji i relacji międzyludzkich oraz tworzenie grup szkoleniowych, wykorzystywanie multimediów i tworzenie portali. Specjaliści od nauczania i administrowania nabywają wiedzę i umiejętności stosowania programów edukacyjnych e-learningu. Dodatkowo utrwalane jest doświadczanie w nauczaniu poprzez poruszanie tematów: Organizacja: szkoleniowiec kieruje ustawicznym procesem szkolenia inspirując grupę szkolonych do ciągłego doskonalenia wiedzy. Różnorodność: szkoleniowiec jest konsultantem tworzącym doświadczenia szkoleniowe prezentujące znajomość różnych specjalności i oceniające różnorodność szkolonych. Metodyka: szkoleniowiec jest architektem tworzącym środowisko szkoleniowe, które łączy techniki szkoleniowe i zapoznaje z nimi. Poniżej przedstawione są podstawowe kierunki przedmiotowe spotykane w ośrodkach szkoleniowych na świecie. Szkolenia prowadzone są w różnych formach np. jako studia uniwersyteckie, kursy podyplomowe i zawodowe, szkolenia stacjonarne, mieszane i zdalne, często składane z poszczególnych modułów szkoleniowych. Powtarzająca się najczęściej tematyka nauczania zdalnego dotyczy dwóch grup zawodowych: dla szkoleniowców - organizacja nauczania i technologia e-learningu - metodologia kształcenia i nauczania - tworzenie e-kursów i stosowanie multimediów - menedżer e-learningu - dydaktyka medialna - ementorstwo (nauczanie za pomocą kursów elektronicznych) - e-tutoring (instruktor e-learningu) - prowadzenie konsultacji w dziedzinie e-learningu - wdrażanie i udostępnianie e-learningu - ewaluacja i testowanie kursów dla kadry kierowniczej - analiza potrzeb e-learningowych przedsiębiorstwa - analiza efektywności strategii e-learningowych - ocena zwrotu inwestycji - menedżerstwo szkoleń e-learningowych i zarządzanie projektami - ewaluacja nowych technologii dla biznesu Str. 13 z 132

16 Przykładowe przedmioty obowiązkowe i fakultatywne proponowane w ramach szkoleń zdobywania nowych specjalności zawodowych w e-learningu: - Podstawy e-learningu - Podstawy techniczne e-learningu stosowane technologie - Zarządzanie e-learningiem ocena kosztów - Zarządzanie e-learningiem kierowanie, prowadzenie projektów - Dydaktyka medialna i projektowanie e-kursów - Wspomaganie studentów w e-learningu - Systemy zdalnego nauczania - Usługi biblioteczne w e-learningu - Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie - Wykorzystanie multimediów w nauczaniu - Metodyka tworzenia materiałów e-learningowych - Wykorzystanie standardów e-learningu - Nauczanie zdalne w businesie, organizacjach non-profit i agendach rządowych - Prowadzenie przedsiębiorstw szkoleniowych zorientowanych na e-learning (businessu w e-learningu) - Edukacja sieciowa Wirtualny uniwersystet - Strategia zdalnego nauczania nauczanie i uczenie się - Technologie zdalnego nauczania w krajach rozwijających się - Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy synchroniczne - Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy asynchroniczne Przykładowe przedmioty obowiązkowe i fakultatywne związane z tematyką nauczania zdalnego i elektronicznego wykładane w ramach specjalności pedagogicznych: - Nowoczesne technologie w nauczaniu - Wprowadzenie do mediów cyfrowych, techniki multimedialne - Grafika komputerowa i Internetowa - Nauczanie z wykorzystaniem Internetu: projektowanie i zagadnienia metodyczne - Techniki synchroniczne i asynchroniczne - Współczesne technologie jako środek doskonalenia nauczania - Projektowanie, tworzenie i publikowanie edukacyjnych stron internetowych - Zarządzanie innowacyjnymi zmianami technologicznymi w szkole zdalne usługi dostępne w trakcie szkolenia: - zapytania do serwisu i konsultacje - wspomaganie przez trenerów - organizacja komunikacji i pracy w grupach - techniki interakcji w e-learningu - warsztaty stacjonarne - biblioteki - wideokonferencje Str. 14 z 132

17 materiały dostępne w trakcie szkolenia (drukowane i dostępne w sieci): - przewodniki przygotowujące do nauczania na odległość - opracowania do ćwiczeń praktycznych - multimedia online - autorskie oprogramowanie narzędziowe (informacje o produktach) - oprogramowanie klienckie - aplikacje internetowe - przykładowe strony i szablony do tworzenia portali. 4. Programy nauczania w specjalnościach związanych z e-learningiem Wiele z przejrzanych ośrodków i centrów kształcenia proponuje szkolenia w specjalnościach związanych ze zdalnym nauczaniem. Jest to lista powtarzających się zawodów, jednak program i materiał w nich zawarty trochę się różnią. Te różnice zależą głównie od czasu poświęconego na szkolenie i ilości oraz szczegółowości poruszanych zagadnień. Poniżej przedstawimy przykładowo wybrane programy. 1. Kurs dla instruktorów e-learningu w Centrum szkoleniowym obejmującym trzy jednostki: Dydaktyki medialnej Systemów e-learningowych Badania i Oceny nauczania w środowisku e-learningu Szkolenia prowadzone zdalnie uwzględniają konsultacje, wspomaganie przez trenerów, dostępne do przewodników nauczania na odległość, korzystanie z multimediów online i szkolenia podczas wideokonferencji. Nauczane jest również korzystanie z software u umożliwiającego stosowanie w e-learningu technik interakcji, komunikacji, prezentacji i stosowania multimediów, a korzystanie z różnorodnych narzędzi, łącznie ze stosowaniem Java Script, doskonalone jest na warsztatach. 2. Zdalne studia magisterskie dla koordynatorów e-learningu, które zawierają przedmioty obowiązkowe: Podstawy e-learningu Technologie e-learningu Zarządzanie e-learningiem ocena kosztów, kierowanie, prowadzenie projektów Dydaktyka medialna i projektowanie e-kursów Wspomaganie studentów w e-learningu Systemy zdalnego nauczania i fakultatywne: Usługi biblioteczne w e-learningu Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie Wykorzystanie multimediów w nauczaniu Nauczanie zdalne w businessie, organizacjach non-profit i agendach rządowych Prowadzenie przedsiębiorstw szkoleniowych zorientowanych na e-learning (businessu w e-learningu) Edukacja sieciowa Wirtualny uniwersytet Polityka rozwoju zdalnego nauczania (rola agencji rządowych, samorządowych i innych organizacji) Technologie zdalnego nauczania w krajach rozwijających się Str. 15 z 132

18 Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy synchroniczne Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy asynchroniczne Na zakończenie kursu student musi wykonać własny projektu wdrożenia systemu zdalnego nauczania w wybranym przykładowym przedsiębiorstwie lub organizacji. 3. Studia magisterskie 3 letnie e-learning -Interaktywne Technologie Nauczania. Studia przygotowują nauczycieli prowadzących szkolenia na odległość (e-mentorów, e- tutorów) do prowadzenia szkoleń w różnorodnym środowisku sprzętowo-programowym, przy różnych formatach zapisu danych i różnych nośnikach (mediach). Poruszane są zagadnienia: zestawiania kursów dla różnych środowisk przy pomocy różnych narzędzi, organizowania i wspierania współpracy grupy uczących się, zastosowania efektywnych środków odtwarzania multimediów i narzędzi tworzenia stron internetowych, planowania szkoleń z uwzględnieniem efektywnego dostarczania treści i egzaminowania, elektronizacji treści kursów za pomocą narzędzi autorskich. 4. Zarządzanie e-learningiem - kurs zakończony certyfikatem dla dydaktyków medialnych i konsultantów e-learningu, kurs zdalny z możliwością nawigacji opartą na zdarzeniach sterowanych działaniami szkolonego, ukierunkowany na współpracę opartą na ćwiczeniach, symulacjach i tworzeniu strategii opartych na studiowaniu przypadków. Kurs trwa 36 tygodni i ma 9 modułów: Wprowadzenie do e-learningu Angażowanie szkolonych w pracę online Komunikowanie się szkolonych Strategie nauczania online Ocenianie online Zarządzanie e-learningiem online Ewaluacja online Narzędzia dostępne online Project oparty na wzajemnej współpracy W trakcie kursu przewidziany jest dwudniowy blok szkoleń stacjonarnych jako wprowadzenie. 5. Sześciotygodniowy kurs zdalny dla organizatorów zdalnych szkoleń poprzedzony jest dwudniowym szkoleniem stacjonarnym na temat zarządzania e-learningiem, a zakończony uzyskaniem certyfikacji. Aby poznać możliwość ryzyka, jakie niosą nowe technologie edukacyjne, szkoleni tworzą model biznesowy, który wprowadzi organizację w dziedzinę zdalnego nauczania. W tym celu poznają zasady e-learningu, jego zastosowanie, dobre praktyki i praktyczne działania oraz tworzą: wizję organizacyjną nauczania zdalnego profil i plan organizacji zarządzania szkoleniem plan osobowy i projekt finansowania plan dydaktyki medialnej i strategię implementacji systemu szkolenia organizację szkoleń zdalnych i stosowanie bazy wiedzy komunikację z innnymi organizatorami e-learningu 6. Kurs zdalny dla instruktora e-learningu (E-tutor) zakłada uczestnictwo 3 razy w tygodniu po 4 godziny. Czas przeznaczony na ukończenie szkolenia 15 tygodni. Zawiera m. in. informacje o zasadach e-tutoringu i komunikacji z grupą, przedstawia problemy wspomagania online szkolonych indywidualnie i w grupach, używane Str. 16 z 132

19 narzędzia i rozwiązania, dostarcza umiejętności tworzenia harmonogramów pracy szkolonych i oceny portali e-learningowych. 7. Kurs zdalny dla mentora e-learningu (E-mentor) uczy jak nowoczesne technologie e-learningowe rozszerzają rolę ludzi zajmujących się mentoringiem, pomagając wykorzystywać zasoby web i narzędzia komunikacji. Kurs trwa około 10 tygodni przy tempie studiowania około 3 godziny w tygodniu 8. Kursy zdalne i mieszane, promujące ustawiczne nauczanie i certyfikujące nowe profesjonalne kwalifikacje związane z e-learningiem: Konsultant ds. e-learningu Deweloper e-learningu Menedżer szkoleń e-learningu Instruktor (e-tutor) e-learningu Kursy składają się z tematycznych modułów szkoleniowych (częściowo się powtarzających), każdy wymagający uczestnictwa od godzin interaktywnych, testów kontrolnych i treningów, zakładają wykonanie projektu nadzorowanego przez prowadzącego trenera i rzeczywistej analizy potrzeb szkoleniowych organizacji, wspomagane są sesjami prowadzonymi przez mentora. 9. Krótki (3-4 godz.) zdalny kurs Podstawy dydaktyki medialnej proponuje: porównanie nauki wspomaganej komputerowo z tradycyjną nauką w klasie, podstawowe zasady dydaktyki medialnej, umiejętności (profile zawodowe) niezbędne w realizacji projektów z dziedziny dydaktyki medialnej (skład zespołu), cykl życia (fazy, etapy) projektu dotyczącego dydaktyki medialnej, metody zbierania danych do analizy rynkowej w projekcie medialno dydaktycznym, określanie celu projektu i cech produktu, dokumentowanie założeń formułowanie wymagań na kontent, formułowanie wymagań na kurs, kontrola wykonania projektu (punkty kontrolne), ewaluacja gotowego produktu. 10. Warsztaty dla Administratorów platformy e-learningowej Wprowadzenie do platformy Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie kursami Zarządzanie kontentem Zarządzanie elektronicznymi portfolio uczestników szkoleń Zarządzanie biblioteką Metadane Bezpieczeństwo użytkowania Zarządzanie portalem platformowym Zarządzanie operacjami (dokumentacja, bazy wiedzy) Związane z nimi szkolenia stacjonarne rozszerzają wachlarz zagadnień np. o narzędzia i programy pomocnicze, tworzenie, gromadzenie i współużytkowanie kontentu, bezpieczeństwo użytkowania, zarządzanie kontentem i zarządzanie domenami, system rozliczeniowy platformy w odniesieniu do handlu elektronicznego. Str. 17 z 132

20 11. Warsztaty Projektowanie e-learningu, na które składa się 6 sesji prowadzonych online rozłożonych w odstępach tygodniowych, zakończone certyfikacją. Kurs oparty jest na praktycznych przykładach i przeznaczony jest jako doskonalenie wiedzy dla: Dydaktyków medialnych, odpowiedzialnych za specyfikowanie i opracowanie treści e-learningowych Instruktorów, którzy chcą organizować i prowadzić szkolenia on-line Ekspertów dziedzinowych i technologów informacyjnych uczestniczących w pracach nad e-kursem Menedżerów zajmujących się e-learningiem 12. Krótkie zdalne kursy doskonalenia zawodowego (od 4 do 16 godz.) Zarządzanie e- learningiem i Organizowanie e-learningu kształcą projektantów szkoleń, prowadzących szkolenia i ekspertów dziedzinowych tworzenia efektywnych szkoleń i przedstawiają etapy opracowania elektronicznego szkolenia: analiza, specyfikacja, projektowanie i tworzenie, wdrożenie. 13. Jeden z programów szkoleniowych na Mentora multimedialnego (trenera wykorzystującego w swojej pracy narzędzia multimedialne), oferujący możliwość certyfikacji, obejmuje naukę tworzenia treści szkoleniowych przy pomocy nowoczesnych narzędzi e-learningowych: graficznych, internetowych i multimedialnych. Czas trwania szkolenia: 3miesiące (12 godzin tygodniowo) co obejmuje: 150 godzin zajęć w pracowni komputerowej 140 godzin szkoleń on-line na platformie LMS 25 godzin (na grupę) konsultacji indywidualnych z trenerem 14. W ramach programów różnych kursów przedstawiających tworzenie środowiska e- learningowego pojawia się wiele tematów związanych z oceną konkretnych potrzeb przedsiębiorstwa w zakresie szkoleń i związanych z samym zagadnieniem organizacji procesu szkolenia: Analiza efektywności strategii e-learningowych w przedsiębiorstwie Ocena zwrotu inwestycji Ewaluacja nowych technologii dla biznesu i dokonywanie wyboru Rozwój strategii obsługi klienta online Projektowanie portalu spełniającego zadane wymagania techniczne Efektywne wykorzystywanie zasobów web w procesie edukacji Wspomaganie indywidualnych osób i grup w komunikowaniu się online Str. 18 z 132

21 5. Formy szkolenia specjalistów w dziedzinie e- learningu Szkolenia specjalistów w dziedzinie zdalnego nauczania prowadzone są w różnych formach rozwijających wiedzę na temat e-learningu. Mogą być prowadzone przez uniwersytety, instytucje szkoleniowe i inne jednostki zajmujące się profesjonalnie szkoleniem kadr. Proponowane kursy skierowane są przede wszystkim do doświadczonych trenerów, instruktorów, deweloperów i menedżerów. W Stanach Zjednoczonych prowadzenie szkoleń wszelkiego typu odbywa się głównie na uniwersytetach i związanych z nimi organizacjach (np. Szkołach Wirtualnych), działających pod patronatem państwa. Zgodnie z przyjętą polityką, silny akcent kładziony jest na szkolenie w zakresie wiedzy o zdalnym nauczaniu i korzystaniu z technik IT, kadry już profesjonalnie związanej z edukacją. W Australii, gdzie nauczanie zdalne jest bardzo rozwinięte na wszystkich poziomach edukacji, nowych zawodów wykorzystujących innowacyjne techniki szkolenia przez Internet uczą Ośrodki i Centra Szkoleniowe organizowane często pod patronatem wyższych uczelni. W Europie jest dostępnych wiele szkoleń zdalnych o tematyce zawodowej i ogólnej. Jednak ustawiczne nauczanie i certyfikację w zdobywaniu nowych kwalifikacji związanych z e-learningiem propagują głównie Uniwersytety, również typu otwartego, agencje rządowe oraz centra eksperckie, oferując szkolenia zdalne i mieszane. W Polsce, kształcenie w zdobywaniu nowych zawodów organizują przeważnie wyższe uczelnie w formie studiów podyplomowych. Istnieją też organizacje udostępniające pojedyncze szkolenia. Jedną z niewielu placówek, która posiada całą gamę szkoleń zawodów propagujących nowe technologie jest ośrodek szkoleniowy RENOWATOR Szkolenia kadr nowych zawodów ICT mogą być prowadzone jako studia uniwersyteckie, kursy podyplomowe i zawodowe, szkolenia stacjonarne, mieszane i zdalne składane z modułów szkoleniowych. Przykładowe formy szkoleń i działalności: - studia podyplomowe, trwające rok, zawierające wykłady i warsztaty o charakterze ćwiczeniowym, częściowo realizowane online; przewidują projekty wykonywane przez studentów - studia na uzyskanie Certyfikatu Specjalisty e-learningu; kurs zdalny w formie dowolnego dostępu przez rok ze wsparciem instruktora - podyplomowe 2 semestralne (300 godz.) lub 3 semestralne (350 godz.) studia uniwersyteckie; zajęcia podzielone na wykłady, ćwiczenia laboratoryjne i samokształcenie kierowane(zajęcia stacjonarne odbywają się podczas dwudniowych sesji raz w miesiącu, w soboty i niedziele) - doskonalenie zawodowe on-line w trybie indywidualnego nauczania wspomaganego środkami komunikacji synchronicznej i asynchronicznej - certyfikowane kursy tygodni prowadzone zdalnie z komunikowaniem się przez , forum, czat i interaktywne strony web; w trakcie kursu przewidziany przynajmniej dwudniowy blok szkoleń stacjonarnych jako wprowadzenie; studenci przeprowadzają symulacje, badania, zapytania, ukierunkowane dyskusje, studia przypadków, poznają strategie oparte na doświadczeniach - szkolenia mieszane zintegrowane z wideo konferencjami - prowadzone zdalnie kilkutygodniowe szkolenia dla instruktorów, administratorów i personelu pomocniczego, które pozwalają opanować Str. 19 z 132

22 poszczególne zagadnienia związane z e-learningiem jak np. tworzenie, dystrybucja szkoleń, zasady zdalnej komunikacji; przewidywany czas szkolenia godz. tygodniowo - zdalne szkolenia ok. 6-tygodniowe, zawierające dwudniowy blok stacjonarny - szkolenia składające się z modułów tematycznych; do zakończenia kursu zadanej specjalności wyznaczone są moduły niezbędne do zaliczenia i określona ilość opcjonalnych, do wyboru z listy; każdy moduł to ok godz. szkolenia - krótkie kursy zdalne z zakresu technologii informacyjnych i dydaktyki medialnej (3-4 godz. szkolenia) - centra doradczo-eksperckie i konsultingowe, oferujące produkty i usługi związane z e-learningiem, płatne, fachowe doradztwo, a rezultaty prowadzonych prac analityczno-badawczych publikujące w formie artykułów i książek - świadczenie usług na platformie, szkoleń elektronicznych i konsultacji związanych z własnym oprogramowaniem, wykłady i warsztaty oparte na autorskich programach - warsztaty dla administratorów platformy e-learningowej W ramach ww. form szkolenia mieszczą się wykłady stacjonarne i zdalne, warsztaty i laboratoria, nauczanie indywidualne i praca w grupie, ćwiczenia, wykonywanie projektów i użytkowanie zasobów, komunikacja synchroniczna, asynchroniczna i praca z instruktorem. Często ośrodek szkoleniowy dostarcza bogaty wachlarz konsultacji, badań i profesjonalnych projektów. Sprawdziany i egzaminy w celu zdobycia certyfikacji, prowadzone są w różnych formach: testowy, ustny i rozszerzony. Uczestnicy mogą otrzymywać materiały szkoleniowe w postaci wydrukowanych skryptów i skryptów i płyt CD z wybranymi prezentacjami oraz przykładowymi szkoleniami elektronicznymi. Formy działalności konsultacyjno upowszechnieniowej Przy ośrodkach szkoleniowych zawsze działają konsultanci i serwisanci, a nawet tworzone są centra konsultacyjne i doradcze świadczące usługi o charakterze doradczoeksperckim w zakresie produktów, rozwiązań i technologii e-learningowych. Zakres konsultacji związanych z e-learningiem porusza zagadnienia: - standardy - wybór narzędzi i technologii oraz tworzenie kursów - specjalistyczne oprogramowanie, wybór szkoleń dla potrzeb klienta - strategie planowania - analizy okołowdrożeniowe (oceny produktów przed wdrożeniem, analiza gotowości organizacji do przejścia na e-learning, sesje dyskusyjne dla personelu zarządzającego na temat wdrażania e-learningu, ocena projektów dotyczących e-learningu, wspieranie zmian w systemie szkolenia w przedsiębiorstwach) - działania szkoleniowe on-line, - ekspertyzy, - ewaluacja projektów e-learningu - szkolenia na zamówienie Prowadzone są konsultacje różnego typu: 1. Konsultacje indywidualne dostępne dla mentorów, autorów kursów, metodyków nauczania. Str. 20 z 132

23 2. Konsultacje techniczne prowadzone przez zespół deweloperów oprogramowania, który podejmuje się wykonania produktów na zamówienie, uzupełnień, przeróbek, prac integracyjnych, łącznie z wykonywaniem portali i całych systemów; 3. Konsultacje i działalność usługowa z zagadnień styku nauczania i technologii oraz hostingu. 4. Konsultacje i outsourcing usług w zakresie prowadzenia i organizacji szkoleń, prowadzenia projektów e-learningowych oraz marketingu interaktywnego 5. Konsultacje dziedzinowe np. z zakresu ubezpieczeń czy zagadnień planowania finansowego, socjalnych, ekonomicznych i kulturalnych. 6. Konsultacje u doświadczonych redaktorów scenariuszy szkoleń multimedialnych. Są ośrodki powstałe na potrzeby rozpowszechniania walorów wiedzy e-learningowej oferujące profesjonalne projekty konsultacyjne: - zarządzanie szkoleniami i warsztatami - programy wspomagające mentoring - rozwijanie umiejętności komunikacji - szkolenia specjalistów dziedzinowych Inne ośrodki oferują szkolenia kadr konsultacyjnych zawodów ICT, które będą wspomagać zdalne nauczanie. Konsultacje i doradztwo przybierają różne formy: 1. Konsultacje zdalne przez pocztę elektroniczną i telefon płatne w formie abonamentu 2. Konsultacje w formie interaktywnych spotkań wirtualnych, w czasie których ekspert udziela żądanej informacji (cena usługi nie obejmuje raportowania przebiegu rozmowy) 3. Telekonsultacje na zamówienie przez telefon lub komunikator internetowy 4. Całodobowy call center, oferujący płatną usługę tzw. konsultacji na żądanie. 5. Przekazanie fragmentów opracowań i publikacji ułatwiających zrozumienie problemu bądź potwierdzające udzielone informacje 6. Konsultacje online wspomagane elektronicznymi publikacjami Ośrodki szkoleniowe prowadzą również działalność wydawniczą i upowszechniającą dziedzinę e-learningu poprzez: - książki i publikacje w postaci drukowanej i elektronicznej udostępniane za opłatą poprzez przeglądarkę na okres 3 miesięcy lub 1 roku - profesjonalny magazyn przedstawiający bieżące trendy e-learningu i rozważający jego praktyczne stosowanie - bezpłatne zasoby informacyjne w postaci artykułów, porad, wideo i prezentacji prac zwycięzców corocznych edycji konkursów - wywiady z uznanymi autorytetami w dziedzinie e-learningu - kalendarz wydarzeń e-learningowych zawierający zestawienie linków do stron organizatorów wszelkiego typu imprez e-learningowych (targów, konferencji, warsztatów) na najbliższy rok - słownik terminów e-learningowych, poklasyfikowanych alfabetycznie - katalog dostawców produktów i usług e-learningowych - bezpłatny newsletter dostarczany pocztą elektroniczną, do wszystkich zarejestrowanych subskrybentów, zawierający informacje o wydarzeniach, komentarze, ogłoszenia, porady i opisy najlepszych praktyk e-learningu. Wszystkie numery newslettera są archiwizowane i pozostają dostępne na stronie. Str. 21 z 132

24 - portale WWW oferujące bezpłatne zasoby informacyjne o e-learningu śledzące trendy, rozwój technologii i wiedzy. 6. Certyfikacja specjalistów Prawie wszystkie rozpatrywane ośrodki szkoleniowe oferują możliwość uzyskania certyfikatu nabycia kwalifikacji zawodowej n. p. projektanta e-learningu, dydaktyka medialnego czy konsultanta ds. e-learningu. Są też bardziej rozbudowane programy certyfikacyjne obejmujące zagadnienia z zakresu projektowania efektywnego i optymalizacji rozwiązań e-learningowych pod względem ekonomicznym. Na ogół programy szkoleniowe na uzyskanie certyfikacji w dziedzinie e-learningu są przeznaczone dla specjalistów, którzy posiadają już wiedzę szkoleniowca czy menedżera. Ciekawym przykładem jest rozbudowany, pięciostopniowy program szkolenia dla nowych nauczycieli, którzy nie mają doświadczenia w pracy online: 1. Przyszły instruktor (szkolenie nauczycieli w zakresie nowych umiejętności IT) 2. Asystent instruktora (szkolenie do pełnienia roli mentora wspomagającego online instruktora w pracy ze studentami) 3. Szkolenie w umiejętności udostępniania szkolenia 4. Doświadczony instruktor (umiejętność udostępniania szkoleń i administrowania) 5. Program mentora (nabycie umiejętności doradcy i konsultanta) Certyfikaty uzyskuje się po ukończeniu szkolenia i zaliczeniu odpowiednich ćwiczeń, projektów, testów i egzaminów. Str. 22 z 132

25 Część III Opis proponowanego modelu CDRUT 1 Główne kierunki i formy działania Centrum Doradztwa i Rozwoju Usług Telenauczania prowadzi działalność w następujących głównych kierunkach: Doskonalenie i rozwijanie programów szkoleń prowadzonych w Centrum oraz wykorzystywanych materiałów metodycznych i pomocy naukowych. Wspomagane komputerowo telenauczanie rozwija się bardzo szybko. W praktyce tworzenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń stale pojawiają się nowe potrzeby, nowe technologie i nowe metody. Te zmiany powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w programie i treści szkoleń prowadzonych w Centrum i oczywiście w sposobie prowadzenia tych szkoleń. Centrum musi dbać o to, by szkolenia były na coraz lepszym poziomie merytorycznym, żeby zachowywały aktualność i stawały się coraz atrakcyjniejsze dla uczestników. Doskonaleniem programów szkolenia i materiałów szkoleniowych zajmuje się komórka analityczno-ewaluacyjna Centrum. Podstawą jaj działań w omawianym zakresie są raporty z ewaluacji szkoleń prowadzonych w Centrum, ogólnodostępna literatura fachowa dotycząca tematyki e- learningowej oraz kontakty innymi ośrodkami zajmującymi się tematyką telenauczania, takimi jak uczelnie wyższe, instytuty, czy centra doskonałości. Uzyskane tymi drogami materiały poddawane są analizie, której rezultatem są cykliczne raporty stanowiące punkt wyjścia do rozszerzeń i udoskonaleń. Postulowane rozszerzenia i korekty mogą być wykonywane przez specjalistów Centrum lub zlecane ekspertom zewnętrznym. W ramach tego kierunku działalności przewidziane są także prace zmierzające do stworzenia definicji zawodów i specjalności zawodowych związanych z elektronicznym nauczaniem na odległość i stworzenia podstaw prawnych dla szkolenia i certyfikacji kwalifikacji w tych zawodach i specjalnościach. Prowadzenie szkoleń przygotowujących specjalistów w dziedzinie e-learningu. Najważniejszym kierunkiem działania Centrum jest przygotowanie specjalistów do projektowania, tworzenia i prowadzenia, a także konsultantów i koordynatorów elektronicznych teleszkoleń. Pierwszą z form takich szkoleń są szkolenia kształcące certyfikowanych specjalistów e- learningu. Cykl szkolenia obejmuje podstawowy kurs, najczęściej semestralny, kilkumiesięczny staż w ośrodku e-learningowym pod opieką konsultantów Centrum i certyfikację kwalifikacji (egzamin certyfikacyjny). Dla niektórych kwalifikacji zawodowych możliwa jest dalsza specjalizacja, która obejmuje kurs specjalistyczny i egzamin specjalizacyjny. Kolejnym rodzajem szkoleń są kursy doszkalające przeznaczone dla aktywnie działających specjalistów e-learningu, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę na temat wybranych zagadnień e-learningu lub tematów pokrewnych. Następną formą szkoleń są szkolenia uzupełniające dla certyfikowanych specjalistów przygotowujące do odnowienia certyfikacji jeśli została ona wydana na czas określony. Oprócz wymienionych form szkoleń przewidziane są szkolenia wprowadzające dla tych pracowników, którzy nie zajmują się e-learningiem bezpośrednio, ale w związku z wprowadzeniem komputerowego telenauczania w przedsiębiorstwie muszą poznać specyfikę tego sposobu nauki, dotyczy to na przykład Str. 23 z 132

26 pracowników działów szkoleniowych, kadry kierowniczej, autorów materiałów szkoleniowych. Wymienione szkolenia prowadzone są przez Zespół szkoleniowców Centrum. Oprócz tego zespół ten zajmuje się przygotowaniem i przeprowadzaniem egzaminów zarówno kończących szkolenia jak i certyfikacyjnych. Działalność konsultacyjno-upowszechnieniowa jest trzecim z głównych kierunków działania Centrum. Przewidywane formy działania to prowadzenie portalu, wydawanie newslettera, udzielanie konsultacji bezpośrednich i zdalnych. 2 Struktura organizacyjna 2.1 Biuro CDRUT Obsługę organizacyjną CDRUT prowadzi Biuro CDRUT. Na czele Biura stoi kierownik wspomagany przez specjalistę ds. organizacji szkoleń, specjalistę ds. rozliczeń finansowych, specjalistę ds. monitoringu i ewaluacji, specjalistę ds. promocji i handlu oraz radcę prawnego. Biuro realizuje następujące zadania: prowadzi promocje i sprzedaż kompleksowej oferty CDRUT, przygotowuje i wystawia niezbędne dokumenty formalne związane ze szkoleniami (umowy szkoleniowe, umowy z trenerami, konsultantami,..., zaświadczenia, certyfikaty), prowadzi rozliczenia finansowe szkoleń, prowadzi archiwum dokumentacji, opracowuje narzędzie ewaluacji, gromadzi dane z ewaluacji, opracowuje analizy, opracowuje raporty statystyczne ze szkoleń oraz wnioski dot. rewizji programów, zasad i form prowadzenia, trenerów, organizuje i koordynuje prawidłowy przebieg szkoleń (prowadzi nabór uczestników, opracowuje harmonogramy, pozostaje w stałym kontakcie telefonicznym i mailowym z kandydatami i uczestnikami szkoleń, drukuje materiały szkoleniowe), zapewnia wysoką jakość usług poprzez system monitoringu i ewaluacji oraz organizuje rewizje programów i szkoleń oraz cykliczne doszkalanie trenerów, organizuje egzaminy/certyfikacje nowych kwalifikacji zawodowych, organizuje przetargi, realizuje zakupy. 2.2 Ośrodek szkoleniowy W Ośrodku szkoleniowym CDRUT odbywają się następujące rodzaje szkoleń: kompleksowe szkolenia specjalistyczne z zakresu e-learningowych specjalności zawodowych, realizowane w formie modułowych kursów stacjonarnych i mieszanych, opartych na autorskich programach CDRUT, specjalistyczne kursy doszkalające poświęcone wybranym zagadnieniom e- learningu i tematom pokrewnym, przeznaczone dla osób zajmujących się profesjonalnie zdalnym nauczaniem, Str. 24 z 132

27 przekrojowe szkolenia dla kadry menedżerskiej, wprowadzające w zagadnienia telenauczania, pokazy, wykłady i warsztaty dla ekspertów i trenerów e-learningu CDRUT przewidziane w programach ustawicznego doskonalenia kompetencji kadry szkoleniowej CDRUT, kursy wyrównawcze, egzaminy końcowe i certyfikacyjne dla specjalistów e-learningu. W skład Ośrodka szkoleniowego wchodzi serwerownia i laboratoria komputerowe. Serwer powinien zapewnić właściwą obsługę sieci komputerowej CDRUT i stanowić bazę sprzętową dla platformy LMS do zarządzania szkoleniami i udostępniania elektronicznych kursów. Podstawowe wyposażenie laboratorium komputerowego: optymalna liczba stanowisk komputerowych wynosi od 6 do 10 przy założeniu, że każdy uczestnik szkoleń posiada niezależny dostęp do komputera, a zajęcia są prowadzone przez 2-óch instruktorów. komputery powinny być włączone w sieć komputerową Centrum z dostępem do Internetu, komputer prowadzącego zajęcia sprzężony z rzutnikiem, stanowiska są jednolite pod względem konfiguracji sprzętu i oprogramowania, na każdym stanowisku jest zainstalowane specjalistyczne oprogramowanie i zasoby potrzebne do realizacji szkolenia o konkretnej tematyce, tablica, ekran i rzutnik do pokazu slajdów. W ramach Ośrodka Szkoleniowego należy przewidzieć stanowiska pracy do obsługi technicznej sprzętu, jego konserwacji, konfigurowania, instalacji oprogramowania oraz administrowania siecią komputerową. 2.3 Centrum konsultacyjne Centrum konsultacyjne świadczy usługi o charakterze doradczo-eksperckim w zakresie produktów, rozwiązań i technologii e-learningowych. Usługi konsultacyjne mogą być jednorazowe lub zamawiane w formie abonamentu. Zakres porad i konsultacji obejmuje komplet zagadnień związanych z e-learningiem: standardy, kryteria wyboru narzędzi i technologii, strategie planowania działań szkoleniowych on-line, ekspertyzy, analizy okołowdrożeniowe, ewaluacja projektów. Centrum konsultacyjne CDRUT prowadzi również tzw. telekonsultacje na zamówienie przez telefon lub komunikator internetowy. W zależności od potrzeb osobom zainteresowanym mogą być przekazywane materiały pomocnicze ułatwiające zrozumienie problemu bądź stanowiące potwierdzenie udzielonych informacji, w postaci fragmentów opracowań, raportów i publikacji. Str. 25 z 132

28 2.4 Działalność wydawnicza i upowszechnianie CDRUT prowadzi działalność wydawniczą i upowszechniającą dziedzinę e-learning. Działalność ta może być realizowana poprzez następujące formy: portal WWW, publikacje w formie drukowanej i elektronicznej (biuletyn, newsletter), baza certyfikowanych specjalistów e-learningu, seminaria, warsztaty i konferencje Portal WWW Portal WWW upowszechnia działalność CDRUT w Internecie i jest źródłem podstawowej informacji dla potencjalnych zainteresowanych. Struktura portalu WWW odzwierciedla przyjęty, docelowy obszar działań Centrum Publikacje Newsletter CDRUT opracowuje i wydaje bezpłatny newsletter, dostarczany w regularnych odstępach czasowych pocztą do wszystkich zarejestrowanych subskrybentów. Osoby, które chcą otrzymywać newsletter muszą się zarejestrować, wypełniając odpowiedni formularz na portalu WWW CDRUT. Zawartość newslettera obejmuje: linki do zasobów informacyjnych publikowanych na portalu WWW CDRUT, w tym do aktualnej oferty szkoleniowej i promocji CDRUT informacje o nowościach na rynku produktów e-learningowych informacje o nowościach wydawniczych, w tym recenzje książek informacje o nadchodzących wydarzeniach e-learningowych (konferencjach, seminariach itp.), linki do ciekawych stron w Internecie, komentarze, ogłoszenia, specjalistyczne wskazówki i porady, fragmenty raportów i analiz. Wszystkie numery newslettera są archiwizowane i pozostają dostępne na portalu WWW CDRUT. Biuletyn CDRUT przygotowuje i wydaje w formie drukowanej biuletyn o charakterze informacyjno-poradnikowym, będący źródłem wiedzy i wsparcia dla osób zajmujących się praktycznym wykorzystaniem technologii e-learningowych, a zwłaszcza tych, którzy ukończyli szkolenia w CDRUT. Biuletyn zawiera specjalistyczne artykuły dotyczące wybranych tematów z dziedziny e- learningu, opisy dobrych praktyk, raporty, analizy, statystyki, sprawozdania, tendencje rynkowe, trendy rozwoju technologii i porady. Powinien w przystępny sposób przedstawiać i wyjaśniać trudne zagadnienia profesjonalnego e-learningu. Treści w nim zawarte umożliwiają usystematyzowanie i pogłębienie nabytej wiedzy. Str. 26 z 132

29 2.4.3 Baza certyfikowanych specjalistów CDRUT prowadzi elektroniczną bazę certyfikowanych specjalistów, którzy ukończyli szkolenia i świadczą profesjonalne usługi z zakresu e-learningu. Osoby i instytucje poszukujące certyfikowanych ekspertów i specjalistów mogą korzystać z zasobów tej bazy. Wpis do bazy jest dobrowolny. Baza jest ogólnodostępna, a jej zasoby poklasyfikowane według specjalności zawodowych. 2.5 Czytelnia W CDRUT funkcjonuje biblioteka i czytelnia specjalistycznych publikacji (książek, prasy) krajowych i zagranicznych o tematyce związanej z programami nauczania. Podstawowy wykaz fachowej literatury zdefiniowano w dodatku nr 5 Podstawowy wykaz literatury dla biblioteki (czytelni). SCHEMAT ORGANIZACYJNY CENTRUM DOSKONALENIA I ROZWOJU USŁUG TELENAUCZANIA Ośrodek szkoleniowy Kadra: instruktorzy, analitycy, ewaluatorzy, autorzy, obsługa techniczna Serwerownia Laboratoria komputerowe Biuro CDRUT (obsługa organizacyjna ) Centrum Konsultacyjne (usługi o charakterze doradczo-eksperckim w zakresie produktów, rozwiązań i technologii e-learningowych) Biblioteka/Czytelnia książek i czasopism Baza certyfikowanych specjalistów elearningu Str. 27 z 132

30 3 Formy i organizacja szkoleń 3.1 Ogólna organizacja szkoleń Centrum Doradztwa i Rozwoju Usług Telenauczania jest ukierunkowane na kształcenie specjalistów w dziedzinie e-learningu, doskonalenie stosowanych modeli telenauczania, kreowanie właściwego wykorzystania rozwiązań e-learningowych, promowanie doświadczeń szkoleniowych. Centrum realizuje programy doskonalenia zawodowego w dziedzinie telenauczania dla autorów szkoleń, trenerów, konsultantów, organizatorów szkoleń i kadry menedżerskiej i innych osób, zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji w wymienionej dziedzinie. Zakładamy, że uczestnicy szkoleń posiadają podstawową wiedzę w zakresie obsługi komputera, korzystania z Internetu i posługiwania się aplikacjami biurowymi. Pomimo to ośrodek powinien być przygotowany do prowadzenia dodatkowych wyrównawczych kursów komputerowych poprzedzających zasadnicze szkolenia. Szkolenia prowadzone są w formie stacjonarnej, zdalnej lub mieszanej. Preferowaną formą szkoleń są szkolenia mieszane ponieważ pozwalają zindywidualizować proces szkolenia i jednocześnie zdobyć praktyczne umiejętności pod okiem doświadczonego instruktora. W czasie nauki online zapewniony jest kontakt z wykwalifikowanymi ekspertami w wybranej dziedzinie. Uczestnicy mają też dostęp online do biblioteki materiałów szkoleniowych i multimedialnego kontentu związanych z programem nauczania. Szkolenia przygotowują do zdobycia certyfikatu nabycia kwalifikacji w specjalnościach związanych z e-learningiem. Na szkolenia składają się następujące formy zajęć: wykłady, elektroniczne kursy, ćwiczenia, projekty praktyczne, dyskusje, konsultacje i telekonsultacje, sprawdziany, egzamin końcowy. Egzaminy prowadzone są w formie testu elektronicznego i/lub w formie ustnej. W trakcie szkolenia udostępniane są aplikacje do pracy grupowej w wirtualnej klasie. Komunikacja między uczestnikami może odbywać się w sposób asynchroniczny (maile, dyskusje, tablica ogłoszeń) lub w sposób synchroniczny (telefon, spotkania, czat, wideokonferencja). Organizowane sesje szkoleniowe i wideokonferencje mogą być nagrywane w celu archiwizacji Formy szkolenia - uwagi wstępne Różnorodność szkoleń prowadzonych w CDRUT pociąga za sobą konieczność wprowadzenia wielu różnorodnych form zajęć szkoleniowych. Formy szkoleń dostosowane są do wymagań stawianych przez programy szkoleń i wymagań dotyczących efektywności nauczania, a także wymagań dotyczących kosztów prowadzenia szkoleń. Z tych względów podstawowym typem szkoleń są szkolenia mieszane, podczas których znaczna część zajęć odbywa się w trybie zdalnym. We wszystkich programach kładzie się nacisk na ćwiczenia praktyczne, kształtujące umiejętności i nawyki stosowania Str. 28 z 132

31 najnowszych technologii komputerowych i komunikacyjnych w nauczaniu. Proponowane formy szkoleń umożliwiają też interakcję pomiędzy uczestnikami szkoleń oraz pomiędzy uczestnikami szkoleń i mentorami i konsultantami wspierającymi proces zdalnego nauczania. Dla umożliwienia takiej interakcji organizuje się grupy szkolonych, komunikujących się poprzez sieć i ewentualnie spotykających się osobiście podczas zajęć stacjonarnych. Szkolenia przebiegają według harmonogramu ustalonego dla grupy uczących się. Taki harmonogram jest także czynnikiem dyscyplinującym proces nauki, pozytywnie wpływającym na jej efektywność Wykłady stacjonarne Klasyczne, stacjonarne wykłady są tylko sporadycznie stosowaną formą zajęć. Stosowane są wtedy, gdy materiał nauczania trudno poddaje się elektronizacji, na przykład, gdy jego przekazanie wymaga demonstracji omawianych urządzeń, narzędzi, technologii czy zjawisk. Wykłady stacjonarne stosowane są rónież jako przejściowa forma zajęć wtedy, gdy planowane nowe szkolenia elektroniczne nie zostały jeszcze zrealizowane. Wykład stacjonarny może też być okazją do ewaluacji treści wykładu, pozwalającej na jej poprawę przed elektronizacją materiału. Słuchacze wykładów otrzymują jako materiały szkoleniowe wydruki prezentacji pokazywanych podczas wykładu i ewentualnie materiały uzupełniające w postaci drukowanej. Wykłady odbywają się w sali wykładowej Centrum Ćwiczenia praktyczne Ćwiczenia (warsztaty) mają za zadanie nauczenie uczestników praktycznych umiejętności posługiwania się sprzętem i oprogramowaniem stosowanym w elektronicznym telenauczaniu. Zajęcia te odbywają się w trybie stacjonarnym i przebiegają według ustalonego harmomogramu. Podczas tych zajęć uczestnicy mają zapewniony indywidualny dostęp do sprzętu i oprogramowania. Uczestnicy wykonują praktyczne zadania pod kierunkiem instruktora. Zajęcia te odbywają w laboratoriach komputerowych Centrum. Doświadczenia autorów w nauczaniu przedmiotów związanych elerningiem wskazują, że jeden instruktor jest w stanie poprowadzić samodzielnie grupę ćwiczeniową złożoną nie więcej niż z 5-6 osób, a instruktor wraz z pomocnikiem, którego zadaniem jest pomoc uczestnikom w wykonywaniu zadań, grupę złożoną z 8-10 osób. Wariant, w którym zajęcia prowadzone są przez parę instruktor pomocnik wydaje się najlepszy, ponieważ pozwala prowadzącemu łatwiej uporać się z trudnościami (technicznymi i dydaktycznymi), które zawsze mogą się pojawić. Prowadzenie ćwiczeń w większych grupach nie wydaje się możliwe. Stąd optymalna liczba stanowisk w laboratorium wynosi 8 10 stanowisk uczestników i jedno stanowisko dla instruktora. Uczestnicy ćwiczeń mogą otrzymywać materiały pomocnicze w postaci drukowanej takie jak: treść zadań, instrukcje wykonywania ćwiczonych czynności Elektroniczne kursy zdalne Na program szkolenia skłąda się zwykle wiele kursów zdalnych. Kursy te udostępniane są osobom szkolonym (wystawiane na platformie LMS) zgodnie z ustalonym harmonogramem szkoleń. Daje to możliwość kontroli postępów uczących się i zorganizowania konsultacji i pracy grupowej szkolonych, a także synchronizacji kursów zdalnych z towarzyszącymi im zajęciami stacjonarnymi (ćwiczeniami praktycznymi, dyskusjami). Str. 29 z 132

32 Kursy elektroniczne zawierają przeważnie materiał teoretyczny. Mogą też zawierać w sobie testy umożliwiające sprawdzenie wiadomości i powtórzenie materiału. Oprócz udostępnionych kursów elektronicznych uczestnicy szkoleń mogą otrzymywać materiały pomocnicze podręczniki w postaci drukowanej. Pozwala to przyswajać sobie wiedzę również wtedy, kiedy nie ma się dostępu do komputera podłączonego do Internetu (poza domem, czy miejscem pracy) i powtarzać materiał, kiedy dostęp do kursu jest już zamknięty (ten przypadek nie jest zbyt częsty, zwykle po udostępnieniu elektronicznego kursu w terminie zgodnym z harmonogramem jest on dostępny az do końca szkolenia) lub nawet po zakończeniu szkolenia Konsultacje Konsultacje dla uczestników szkoleń prowadzone są w trybie zdalnym przez ementorów - konsultantów. Organizowane są dwa rodzaje konsultacji: konsultacje synchroniczne i asynchroniczne. Konsultacje asynchroniczne odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej. Dla takich ustalany jest tylko maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź. W zależności od ograniczeń organizacyjnych (dostępność konsultantów) i wymagań konkretnego szkolenia typowe wartości maksymalnego czasu oczekiwania na odpowiedź wynoszą od 3 dni do jednego tygodnia. Są to czasy, które nie powodują istotnych opóźnień w przyswajaniu materiału Konsultacje synchroniczne organizowane są poprzez komunikator internetowy, również w trybie konferencyjnym lub telefonicznie. Konsultanci obsługujący dane szkolenie mają wyznaczone stałe godziny dyżurów przy komputerze z komunikatorem i/lub przy telefonie Panele dyskusyjne Panele dyskusyjne są formą zajęć stacjonarnych, której uczestnicy mogą uzyskać nową lub utrwalić swoją wiedzę w bezpośrednim kontakcie z innymi uczestnikami szkolenia i konsultantem mentorem. W panelach uczestnicy szkoleń mają okazję podzielić się własnymi doświadczeniami i nawiązać kontakty z innymi uczestnikami Zadania domowe Zadania domowe są rodzajem niewielkich projektów czy zestawów zadań wykonywanych przez uczestników szkoleń w domu. Wykonane zadania domowe przesyłane są ementorom do sprawdzenia drogą elektroniczną. Zadania domowe są omawiane przez ementorów i dyskutowane podczas specjalnych zajęć (ćwiczeń praktycznych lub paneli dyskusyjnych) Egzaminy końcowe Egzaminy kończące szkolenie zwykle mają formę testów komputerowych. Celem zapewnienia wiarygodności rezultatów egzaminu odbywają się one w laboratorium komputerowym Centrum pod opieką konsultanta. Str. 30 z 132

33 3.1.9 Staże Zadaniem stażu jest zapoznanie szkolonych z rzeczywistą pracą w specjalności wyuczonej podczas szkolenia. Uczestnicy szkoleń kierowani są na staże do profesjonalnych ośrodków zjmujących się produkcją kursów elektronicznych hi/lub prowadzeniem elektronicznych szkoleń. Staż przebiega pod opieką konsultanta mentora na podstawie ustalonego programu. Czas stażu wynosi przeciętnie od 1 do 3 miesięcy. Stażyści zatrudnieni są w zakładzie, w którym odbywają staż na czas określony na normalnych warunkach takich samych jak stali pracownicy. Uczestnicą więc na normalnych zasadach w pracy zespołu, w któ ym odbywają staż. Stażyści otrzymują do wykonania konkretne zadanie mini projekt, którego wykonanie jest podstawą zaliczenia stażu. 3.2 Grupa docelowa wymagania wstępne dla kandydatów do szkoleń Program szkoleń realizowany w Centrum kierowany jest do szerokiej grona potencjalnych uczestników. Jest to program szkolenia zawodowego skierowany do następujących grup osób: - Osób pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe, - osób zajmujących się szkoleniami klasycznymi, przygotowujących się do nowych zadań nauczania online - osób pragnących uzyskać wiedzę o nowych technologiach i narzędziach w nauczaniu, aby móc dobrze współpracować z e specjalistami e-learningu, - osób, które chcą zdobyć stanowiska doradców do spraw e-learningu w firmach organizujących szkolenia dla swoich pracowników Centrum preferuje kandydatów, którzy już są specjalistami-szkoleniowcami lub specjalistami dziedzinowymi, jak nauczyciele, instruktorzy i trenerzy, specjaliści od mediów, administratorzy komputerów i sieci, specjaliści informatycy, szkoleniowcy i doradcy biznesowi, dydaktycy, menedżerowie i organizatorzy i koordynatorzy szkoleń, specjaliści od tworzenia programów szkoleniowych. Tacy uczestnicy są bardziej efektywni w zdobywaniu nowych umiejętności np. na polu dydaktyki medialnej, czy ementorstwa, gdyż posiadają już doświadczenia w pracy szkoleniowca, metodyka czy menedżera. Warunkiem przyjęcia na szkolenia w Centrum jest praktyczna znajomość obsługi komputera, w szczególności posługiwania się systemem operacyjnym, umiejętność korzystania z Internetu, znajomość aplikacji biurowych. Dla osób, które mają braki w niektórych z wymienionych dziedzin istnieje możliwość uruchomienia kursów wyrównawczych, powinno to jednak być raczej wyjątkiem od reguły, a nie często powtarzającą się praktyką. 3.3 Typy kursów Ośrodek prowadzi kursy następujących typów: 1. Krótkie szkolenia monotematyczne (trwające nie dłużej niż kilka dni), dające rozeznanie w konkretnym temacie, przeznaczone dla osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie. Przykładami takich kursów mogą być: - wprowadzenie do e-learningu, Str. 31 z 132

34 - wprowadzenie do e-learningu dla menedżerów zachęcające do wdrażania e- learningu w przedsiębiorstwie, - standardy e-learningu, - metadane, - aspekty ekonomiczne e-learningu, - organizowanie e-learningu, - podstawy dydaktyki medialnej - kursy uczące korzystania z wybranych technologii i narzędzi. 2. Kursy specjalistyczne kształcące w nowych zawodach związanych z telenauczaniem takich jak: - konsultant ds e-learningu, - administrator platformy e-learningowej, - dydaktyk medialny, - e-mentor. Kursy takie realizowane są w czasie 2 5 miesięcy, zależnie od poziomu nauczania i objętości materiału. Kurs przebiega według ustalonego harmonogramu, w którym wyznaczone są terminy spotkań i wydzielony czas na samodzielne przerobienie materiału kursów elektronicznych. Ramowy harmonogram zapewnia systematyczność nauki i ułatwia kontrolę postępów uczestników. Wykształceni w Ośrodku specjaliści będą wykorzystywać rozwiązania e-learningowe w kształceniu i doskonaleniu zawodowym pracowników. Są przygotowani w zakresie organizowania, tworzenia i prowadzenia elektronicznych szkoleń. 3. Uzupełniające szkolenia towarzyszące, niezwiązane ze ściśle rozumianą tematyką e-learningu, ale dotyczące umiejętności przydatnych dla twórców i organizatorów szkoleń: - wyrównawcze kursy komputerowe - podstawy języka HTML - projektowanie stron www - narzędzia graficzne (np. Flash) 4. Kursy kompleksowe o rozszerzonym programie łączącym programy kilku kursów specjalistycznych i uzupełniających, wzbogacone o wiedzę z zakresu analizy ekonomicznej, metodyki nauczania, umiejętności miękkich i innych. Takie kursy mogą stać się zalążkiem studiów podyplomowych. 4 Ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego specjalistów z e-learningu Struktura doskonalenia zawodowego specjalistów e-learningu powinna wpisywać się w określony system kształcenia. Model kształcenia proponowany w CDRUT łączy w sobie wszystkie działania Centrum związane ze zdobywaniem innowacyjnych kwalifikacji e-learningowych. Program szkoleń Centrum kierowany jest do odbiorców, którzy pragną uzyskać specjalistyczne umiejętności w szeroko pojętych dziedzinach zdalnego nauczania, w szczególności program szkolenia zawodowego kierowany do: - pragnących uzyskać nowe kwalifikacje zawodowe w e-learningu - nauczycieli i trenerów pracujących tradycyjnymi metodami i przygotowujących się do nowych zadań nauczania online - pragnących uzyskać wiedzę o nowych technologiach i narzędziach nauczania Str. 32 z 132

35 - pragnących doradzać firmom i kadrze zarządzającej w zakresie organizacji, programu i prowadzenia szkoleń Centrum zakłada preferencje w rozwoju usług telenauczania dla osób posiadających doświadczenie zawodowe w dziedzinie zarządzania szkoleniami, doświadczenie szkoleniowe lub doświadczenie w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych, jak nauczyciele, specjaliści od mediów i administratorzy, specjaliści informatyki, dydaktycy, menedżerowie i organizatorzy szkoleń, specjaliści od tworzenia i koordynacji programów nauczania. Tacy uczestnicy są bardziej efektywni w zdobywaniu nowych umiejętności np. na polu dydaktyki medialnej, czy konsultanta do spraw telenauczania, gdyż mają już doświadczenia w pracy szkoleniowca, metodyka, informatyka czy menedżera i dysponują wiedzą teoretyczną i praktycznymi umiejętnościami ułatwiającymi zdobycie kwalifikacji e-learningowych. Jednak kształcenie w Centrum profesjonalistów zawodów e-learningowych całkowicie od podstaw, nie jest jednak wykluczone. Możliwe są wstępne kursy wyrównawcze z zakresu wiedzy komputerowej. Poniżej przedstawiono schematycznie proponowane ścieżki szkolenia zawodowego specjalistów ds. e-learningu. Str. 33 z 132

36 ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA ZAWODOWEGO SPECJALISTÓW E- LEARNINGU Ścieżka 1 Wiedza Tematyczna Ścieżka 2 Wiedza Zawodowa Ścieżka 3 Wiedza zawodowa certyfikowan a Ścieżka 4 Specjalizacja dziedzinowa Ścieżka 5 Odnowienie certyfikatu Odbiorcy: Ścieżka przeznaczona dla osób zajmujących się już e-learningiem, chcących uzupełnić swoją wiedzę o wybrane, specjalistyczne zagadnienia. Szkolenia te przeznaczone są również dla osób nie będących specjalistami z e-learningu, ale włączonych w działania firmy związane z nim, jak na przykład: kadra kierownicza, autorzy materiałów szkoleniowych. Są to szkolenia przekrojowe na ogólnym poziomie (np. wprowadzenie do e-learningu), bądź monotematyczne (np. obróbka dźwięku). Przebieg: Szkolenie potwierdzone zaświadczeniem o ukończeniu. Odbiorcy: Ścieżka przeznaczona dla osób chcących zdobyć kompletne kwalifikacje zawodowe w dziedzinie e-learningu i uzyskać poświadczenie tych kwalifikacji po zdaniu egzaminu. Przebieg: Szkolenie, egzamin końcowy, potwierdzone zaświadczeniem o zdaniu egzaminu. Odbiorcy: Ścieżka przeznaczona dla osób, które chcą uzyskać kwalifikacje zawodowe potwierdzone certyfikatem. Przebieg: Szkolenie, egzamin końcowy, staż (w profesjonalnych, wiodących ośrodkach zajmujących się prowadzeniem i/lub produkcją szkoleń elektronicznych), egzamin certyfikacyjny, certyfikat. Odbiorcy: Ścieżka jest rozszerzeniem Ścieżki 3; przeznaczona jest dla osób, zainteresowanych specjalizacją dziedzinową np. wykorzystaniem urządzeń mobilnych w e-learningu lub ekonomiką e-learningu. Przebieg: Szkolenie, egzamin końcowy, staż, egzamin certyfikacyjny, certyfikat, specjalizacja dziedzinowa, egzamin specjalizacyjny, świadectwo specjalizacji. Odbiorcy: Ścieżka przeznaczona jest dla osób posiadających certyfikat kwalifikacji zawodowej wydany na określony czas, wymagający odnowienia. Przebieg: Szkolenia aktualizujące kompetencje, egzamin odnawiający certyfikat. Str. 34 z 132

37 Możliwe ścieżki kształcenia i doskonalenia zawodowego Wyrównanie umiejętności Kurs wyrównawcze Podstawy pracy z komputerem Wprowadzenie do elearningu Szkolenie na specjalistyczne na kwalifikacje elearningowe Szkolenia tematyczne Zaświadczenie o odbyciu szkolenia Dydaktyk medialny E-mentor Konsultant ds. elearningu Projektant multimediów Tester/ewaluator kursów elektronicznych Koordynator Szkoleń /Publisher Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Egzamin po szkoleniu Legenda Staż w profesjonalnym ośrodku elearningu Ścieżka 1 Ścieżka 2 Ścieżka 3 Ścieżka 4 Ścieżka 5 Egzamin certyfikujący nabyte kwalifikacje Certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe w elearningu linie przerywane oznaczają opcje Dodatkowa specjalizacja dziedzinowa Kursy aktualizujące kompetencje Egzamin specjalizacyjny Egzamin Świadectwo specjalizacji Odnowienie certyfikatu Str. 35 z 132

38 Na schemacie przedstawiono możliwe ścieżki doskonalenia zawodowego kształcące specjalistów zdalnego nauczania i działania Centrum związane z uzupełnianiem wiedzy w innowacyjnych technologiach. Omówimy w skrócie elementy tych ścieżek: wyrównanie umiejętności kurs przeznaczony jest dla osób, których stopień znajomości komputera jest niewystarczający do podjęcia nauki na kursie innowacyjnych kwalifikacji zawodowych. Program kursu wyrównawczego może być dostosowany do potrzeb uczestników. Kurs taki jest przewidziany, choć nie mieści w założonej podstawowej działalności Centrum. wstęp do e-learningu kurs obowiązkowy dla wszystkich szkolnych w celu nabycia specjalistycznych kwalifikacji zawodowych w e-learningu. Kurs daje ogólną wiedzę o całości zagadnień związanych z e-learningiem: podstawach metodycznych, technologii i narzędziach, prowadzeniu szkoleń. szkolenia tematyczne - kursy nie włączone w podstawowy nurt szkolenia specjalistów ds. e-learningu, przeznaczone dla każdego, kto odczuwa potrzebę doszkolenia w wybranej dziedzinie, na przykład znajomość języka html, projektowanie stron www, narzędzia multimedialne; do tej kategorii zaliczamy też kursy dla osób, które nie są specjalistami w e-learningu, ale ich praca jest związana z wprowadzaniem e-learningu w przedsiębiorstwie (kadra kierownicza, autorzy materiałów szkoleniowych); udział w tych kursach poświadczany jest zaświadczeniem o odbyciu szkolenia. Specjalistyczne innowacyjne kwalifikacje zawodowe celem kursu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i wyrobienie praktycznych nawyków w zakresie wybranej specjalności zawodowej. Przewiduje się początkowo nauczanie w Centrum kilku specjalności zawodowych e-learningu: - Konsultant ds. e-learningu - Dydaktyk medialny - E-mentor - Tester/ewaluator kursów elektronicznych - Projektant multimediów - Koordynator Szkoleń /Publisher Podstawową formą tych szkoleń są szkolenia mieszane. Wiedza teoretyczna przekazywana jest na ogół w kursach zdalnych, zajęcia wprowadzające i ćwiczenia praktyczne prowadzone są stacjonarnie w laboratorium komputerowym Centrum. Oprócz wymienionych form dydaktycznych przewiduje się dyskusje na forum, konsultacje zdalne, sprawdziany, prace domowe itp; Str. 36 z 132

39 egzamin po szkoleniu - po zakończeniu nauki, uczestnicy mogą przystąpić do egzaminu końcowego. Egzamin ten jest najczęściej testem komputerowym. Osoby, które zdadzą egzamin końcowy, otrzymują świadectwo o uczestnictwie w kursie i zaliczeniu egzaminu. Osoby, które nie przystąpią do egzaminu lub nie zdadzą go otrzymują tylko zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w szkoleniu. staż uczestnicy szkoleń, którzy pomyślnie zaliczyli egzamin, mogą odbyć staż w profesjonalnych, wiodących ośrodkach zajmujących się prowadzeniem i/lub produkcją szkoleń elektronicznych, współpracującym z Centrum. Celem stażu jest zdobycie umiejętności praktycznych w wybranej specjalności, zgodnej z tematyką szkolenia i sprawdzenie ich w warunkach normalnej pracy. Stażyści mają szansę przyjrzenia się rzeczywistej działalności gospodarczej w swojej dziedzinie, samodzielnego wykonania projektu e-learningowego dla macierzystego zakładu pracy. Staż odbywa się zgodnie z indywidualnym programem i harmonogramem pod opieką konsultanta Centrum. Pomyślna realizacja wyznaczonych zadań jest warunkiem zaliczenia stażu. egzamin certyfikacyjny warunkiem koniecznym przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego jest pomyślne zakończenie stażu wykonanie zadań stażowych i uzyskanie pozytywnej opinii opiekuna. Egzamin certyfikacyjny, zdawany przed komisja egzaminacyjną, składa się z egzaminu testowego, egzaminu ustnego i obrony wyznaczonego zadania stażowego. Po pomyślnym zdaniu egzaminu uczestnik szkolenia otrzymuje certyfikat CDRUT, stwierdzający nabycie kwalifikacji zawodowych w wybranej specjalności; specjalizacja dziedzinowa osoby, które uzyskały już certyfikat nabycia kwalifikacji w wybranym zawodzie e-learningowym, mają możliwość pogłębienia swoich kwalifikacji o wiedzę specjalistyczną, która jest wymagana dla rozwoju tych profesji. Oferta tych szkoleń może być stopniowo rozszerzana, na przykład w takich kierunkach jak: - konsultant nauczania mobilnego, - konsultant ekonomiczny, - ementor - specjalista od urządzeń do synchronicznej transmisji obrazu i dźwięku, - dydaktyk medialny specjalista multimediów - Str. 37 z 132

40 Uzyskanie specjalizacji potwierdzone odpowiednim świadectwem specjalizacyjnym. aktualizacja kompetencji ponieważ elektroniczne telenauczanie należy do najszybciej rozwijających technologicznie dziedzin, wiedza z tego zakresu stosunkowo szybko się dezaktualizuje. Dlatego zakłada się, że niektóre z certyfikatów mogą być wydawane na czas określony (na przykład 3-5 lat). Po tym okresie kwalifikacje profesjonalistów w nauczaniu e-learningu muszą zostać odnowione. Kursy tej grupy mają pomóc w poznaniu nowych trendów rozwoju zdalnego nauczania, rozwiązań i technologii. 5 Główne specjalności zawodowe, dla których Centrum prowadzi szkolenia W niniejszym rozdziale zamieszczamy wstępne propozycje, wymagające dalszego sprecyzowania i dopracowania, opisy specjalności zawodowych (nowych zawodów) związanych z elektronicznym telenauczaniem, do których przygotowywać będzie CDRUT. Opisy te przygotowane są w formie standardowych kwestionariuszy opisu zawodu. 5.1 Konsultant ds. e-learningu KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa Konsultant ds. e-learningu Specjalność 1. konsultant e-learningu - specjalista ekonomiczny Synteza zawodu (cel wykonywania) Zestaw zadań zawodowych 2. konsultant e-learningu - specjalista nauczania mobilnego Konsultant ds. e-learningu jest osobą o wszechstronnej wiedzy z dziedziny e-learningu. Świadczy usługi doradcze w zakresie opracowywania, wdrożenia i prowadzenia szkoleń elektronicznych, technologii e-learningu, aspektów ekonomicznych i organizacyjnych działań szkoleniowych na odległość, aktualnej oferty rynkowej usług i produktów e-learningowych. Uczestniczy w projektach e- learningowych i potrafi określić optymalne parametry ich realizacji. Dysponuje wiedzą nt. aktualnego stanu rozwoju standardów e-learningu. Zadaniem konsultanta e-learningu w przedsiębiorstwie jest doradzanie kierownictwu w zakresie przygotowania, wdrożenia i prowadzenia szkoleń elektronicznych. Projektowanie programów nauczania na odległość i doskonalenia zawodowego zgodnie z rozpoznanym zapotrzebowaniem klienta; Prowadzenie szkoleń i konsultacji dla kadry kierowniczej Str. 38 z 132

41 Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie celem wprowadzenia w zagadnienia telenauczania i stworzenia przychylnej atmosfery dla rozwiązań e- learningowych; Wykonywanie analizy porównawczej jakości usług szkoleniowych świadczonych przez różne instytucje; Współpraca z instytucjami oraz specjalistami od prowadzenia szkoleń stacjonarnych i zdalnych; Doradzanie i konsultacje wybór odpowiednich narzędzi platform (m.in. LMS, LCMS), serwerów, narzędzi autorskich i e-kursów; Wspomagania prowadzenia procesu zdalnego nauczania i przeprowadzania ewaluacji takiego procesu i jego wpływu na kondycję firmy; Kreowanie nowych form, metod, technik nauczania i uczenia się z wykorzystaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych; Obliczanie kosztów i stopy zwrotu z inwestycji organizacji szkolenia w formie elektronicznej; Zawieranie umów, negocjowanie kosztów usług i prowadzenie w imieniu klienta nadzoru prawnego i jakości usług szkoleniowych; Badanie skutków zastosowania w praktyce edukacyjnej określonych rozwiązań organizacyjnych, metod, środków i materiałów szkoleniowych; Wykonywanie ekspertyz na zlecenie zainteresowanych podmiotów; Pośrednictwo i doradztwo w zawieraniu i wykonywaniu umów w zakresie kształcenia, dokształcania, doskonalenia, szkolenia i przekwalifikowania zawodowego w imieniu i na rzecz klienta (osoby fizyczne i osoby prawne); Świadczenie usług informacyjno-doradczych i badań marketingowych rynku edukacyjnego i rynku pracy, Integrowanie dorobku różnych nauk i dyscyplin przy organizowaniu działalności i środowiska szkoleniowego. Udzielanie naukowo-metodycznego wsparcia zarządzającym firmą i organizatorom szkoleń w zakresie optymalizacji procesu kształcenia; Gromadzenie danych dotyczących popytu i podaży usług dydaktyczno-szkoleniowych; Pełnienie funkcje pełnomocnika klienta i udzielanie porad dotyczących usług edukacyjnych w kraju i za granicą; Diagnozowanie struktury sprzętu teleinformatycznego Str. 39 z 132

42 Wymogi kwalifikacyjne Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie Opis sporządzony przez Data opracowania i środowiska programistycznego, niezbędnej do organizacji procesu szkoleniowego. przygotowanie ekonomiczne i/lub praktyczna znajomość zagadnień ekonomicznych; biegłe posługiwanie się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w środowisku multimedialnym i sieciowym; znajomość języka obcego co najmniej na poziomie średnim; doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów; kompetencje do prowadzenia rozmów biznesowych: dobra dykcja, wygląd zewnętrzny, komunikatywność. Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Konsultant ds. e-learningu stanowi połączenie organizatora szkoleń na odległość, który potrafi ocenić i doradzić w sprawie możliwości użycia e-learningu, oferty rynkowej w tej dziedzinie, udostępniania e-kursów na platformie dostosowanej do planowanej liczby kursantów oraz konsultanta, który potrafi przygotować stosowną ofertę szkoleniową dla klienta i opracować kosztorys wdrożenia e-learningu w organizacji z uwzględnieniem rachunku zwrotu inwestycji. IMM 5.2 E-mentor KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa e-mentor (e-tutor) Specjalność Synteza zawodu (cel wykonywania) Ementor jest specjalistą prowadzącym szkolenia za pomocą kursów elektronicznych. Ementor organizuje pracę grupową uczestników zdalnych szkoleń, udziela konsultacji i wspiera ich od strony technicznej, pomagając wykorzystywać zasoby sieciowei narzędzia komunikacji internetowej. Jest przygotowany do prowadzenia zajęć zdalnych i komunikowania się zarówno metodą synchroniczną, gdzie następuje natychmiastowa wymiana informacji między uczestnikami (chat, konferencja audio/ video, wirtualna tablica) jak i asynchroniczną, gdzie wymiana informacji odbywa się z opóźnieniem ( , forum dyskusyjne). Podstawowym celem wykonywania zawodu jest kierowanie Str. 40 z 132

43 Zestaw zadań zawodowych Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie procesem samokształcenia szkolonych z wykorzystaniem innowacyjnych technologii informacyjnych. Organizacja, moderowanie i prowadzenie kontaktów z grupą uczestników szkoleń zdalnych, w tym telekonferencji forów dyskusyjnych, kontaktów poprzez pocztę elektroniczną, przewodniczenie grupom problemowym; Zarządzanie procesami komunikacji synchronicznej i asynchronicznej, organizacja telekonsultacji, opiekowanie się i udzielanie porad szkolonym; Prowadzenie wstępnych szkoleń przygotowujących słuchaczy do nauki na kursach mieszanych: korzystanie z platformy LMS, nawigacja w kursie, posługiwanie się narzędziami komunikacji w Internecie, zalecenia metodyczne; Przygotowanie materiałów szkoleniowych dla szkoleń wstępnych; Wspomaganie integracji grup szkolonych, dopingowanie nieaktywnych, przypominanie o terminach; Rozwiązywanie zgłaszanych przez szkolonych problemów związanych z technologiami wykorzystywanymi w procesie nauczania; Sprawdzanie prac kontrolnych uczniów i studentów nadsyłanych drogą elektroniczną; Przygotowanie sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań e-learningu; Organizowanie telekontaktu z ekspertem dziedzinowym, przekazywanie jego odpowiedzi na pytania szkolonych; Branie udziału w projektowaniu prezentacji komputerowych, w projektowaniu tematycznych baz danych do rozpowszechniania informacji w sieciach komputerowych oraz edukacyjnych stron WWW; Obsługa sprzętu teleinformatycznego; Gromadzenie danych przekazywanych przez szkolonych o nieprawidłowościach działania infrastruktury informatycznej oraz zgłaszanych ulepszeń w prowadzeniu zdalnego szkolenia. Str. 41 z 132

44 Wymogi kwalifikacyjne posługiwanie się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w środowisku multimedialnym i sieciowym; posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem do synchronicznej transmisji dźwięku i obrazu; znajomość języka obcego co najmniej na poziomie średnim; kompetencje medialne: dobra dykcja, wygląd zewnętrzny, komunikatywność w przekazie audiowizualnym i pisemnym; kompetencje moralne i etyczne właściwe nauczycielom. Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie Opis sporządzony przez Data opracowania Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Zawód ementora może być traktowany jako specjalizacja zawodowa nauczyciela, czy szkoleniowca związana z kompetencjami w zakresie wykorzystania mediów elektronicznych i technologii informacyjnych do prowadzenia procesu nauczania na odległość. Ementor potrafi posługiwać się internetowymi technologiami komunikacyjnymi i posiada umiejętności komunikacji interpersonalnej. Potrafi przygotować materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, zarządzać programami komunikacji synchronicznej i asynchronicznej. IMM 5.3 Dydaktyk medialny (e-dydaktyk) KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa Dydaktyk medialny (e-dydaktyk) Specjalności Synteza zawodu (cel wykonywania) Dydaktyk medialny projektuje strukturę i działanie e-kursu, konsultując się w sprawach merytorycznych z ekspertem dziedzinowym. Opracowuje ogólną koncepcję e-kursu, proponuje scenariusz i zastosowanie multimediów. Podstawowym celem wykonywania zawodu jest organizowanie procesu tworzenia e-kursu. Po uzgodnieniu z ekspertem ogólnej koncepcji, dydaktyk medialny tworzy model e-kursu, który powinien uwzględniać wszystkie istotne aspekty scenariusza oraz wyglądu. Zaakceptowanie przez eksperta modelu e-kursu Str. 42 z 132

45 Zestaw zadań zawodowych Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie Wymogi kwalifikacyjne Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie otwiera dla dydaktyka etap tworzenia ostatecznej wersji elektronicznej aplikacji. Opanowywanie narzędzi do tworzenia e-kursów; Organizowanie warsztatu pracy do współpracy z ekspertem; Zapoznanie się z merytoryczną stroną e-kursu oraz poinformowanie eksperta o możliwościach narzędzi tworzenia e-kursów; Tworzenie ogólnej koncepcji e-kursu; Przygotowanie i uporządkowanie wszystkich potrzebnych materiałów, w tym multimedialnych; Tworzenie modelu e-kursu; Opracowywanie szczegółowego scenariusza; Ustalenie kolejności i formy przekazywanych materiałów tworzenie kolejnych modułów e-kursu; Weryfikacja i modyfikacja e-kursu po uwagach eksperta; Doradzanie zleceniodawcy, które narzędzie autorskie jest najlepsze do realizacji projektowanego e-kursu Doradzanie autorowi materiałów merytorycznych w kwestii możliwych scenariuszy szkolenia, dopuszczalnych testów, systemów stosowanych ocen, form materiałów szkoleniowych Branie udziału w projektowaniu prezentacji komputerowych określonych treści kształcenia przygotowanie informatyczne co najmniej na poziomie średnim (tytuł technika) znajomość języka obcego co najmniej na poziomie średnim udokumentowane doświadczenie projektowo-badawcze znajomość elementów dydaktyki oraz pewne doświadczenie pedagogiczne zdolność logicznego myślenia, dobra komunikacja interpersonalna, biegłe posługiwanie się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w środowisku multimedialnym i sieciowym Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Materiał merytoryczny w dziedzinie stanowiącej przedmiot kursu, zgromadzony przez eksperta dziedzinowego, musi zostać Str. 43 z 132

46 przekształcony w formę, która może być wykorzystana we wspomaganym komputerowo nauczaniu. Przekształcenie przygotowanych treści w e-kurs jest dość złożonym procesem wymagającym specjalistycznej wiedzy i specjalnych narzędzi - oprogramowania komputerowego. Specjalista, który się tym zajmuje to właśnie dydaktyk medialny (ang. instructional designer). Podstawową umiejętnością jaką musi opanować dydaktyk medialny jest obsługa narzędzi autorskich. Dydaktyk medialny ściśle współpracuje z ekspertem dziedzinowym, sugeruje charakter materiałów ilustracyjnych, sposoby sprawdzania postępów uczących się i ich oceny, ale przede wszystkim jest odpowiedzialny za zaprojektowania możliwych sposobów przerabiania zawartego w kursie materiału (kolejności, powtórzeń itp), czyli tak zwanego scenariusza kursu. Dydaktyk jest doradcą w zakresie merytorycznym jak też w zakresie wyszukiwania i przetwarzania informacji naukowej. Opis sporządzony przez IMM Data opracowania Tester/ewaluator kursów elektronicznych KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa Tester/ewaluator kursów elektronicznych Specjalność Synteza zawodu (cel wykonywania) Zestaw zadań zawodowych Nie przewiduje się Tester/ewaluator kursów elektronicznych jest specjalistą odpowiedzialnym za poprawność i należytą jakość kursów elektronicznych tworzonych przez dydaktyków medialnych. Tester-ewaluator aktywnie współpracuje z twórcami kursu w trakcie jego opracowywania, a także analizuje kurs w trakcie jego eksploatacji. Testowanie kursów elektronicznych obejmuje sprawdzenie pod względem merytorycznym, językowym, estetycznym, sprawdzenie kompletności i spójności kursu, poprawności formalnej scenariusza, porawności działania od strony technicznej oraz zgodności ze standardami. Celem wykonywania zawodu jest doprowadzenie do należytej jakości produktu, jakim jest e-kurs, a przez to obniżenie kosztów wdrożenia oraz zwiększenie satysfakcji użytkowników. W Polsce czynnikiem utrudniającym wdrażanie elektronicznego nauczania są koszty opracowania kursów i dlatego ich jakość ma zasadnicze znaczenie. Orientacja w technologii tworzenia kursów elektronicznych i posiadanie podstawowe wiadomości o wymaganiach jakie kursy powinny spełniać z punktu widzenia metodyki nauczania oraz o wymaganiach technicznych Str. 44 z 132

47 nauczania oraz o wymaganiach technicznych Opracowywanie metod i sposobów ewaluacji i testowania szkoleń Badanie przydatności i łatwości użytkowania e-kursu poprzez sprawdzenie czy interfejs i oprawa graficzna kursu są poprawne, intuicyjnie zrozumiałe i odpowiednio dobrane do wieku, poziomu, nawyków kulturowych spodziewanych uczestników; Sprawdzenie kompatybilności kursu, a więc możliwości jego współpracy z systemami i innymi aplikacjami poprzez instalowanie i wykonywanie kursu w różnych środowiskach sprzętowo programowych i różnym kontekście; Testowanie możliwości dostosowania kursu do specyficznych potrzeb; Testowanie funkcjonalne pod kątem znajdowania błędów programowych i pod kątem przewidywanych zachowań osoby szkolonej; obejmuje zadania takie jak: sprawdzenie plików dźwiękowych i filmowych, animacji, grafik, odnośników; Sprawdzenie łatwości nawigacji po kursie, zawartości i poprawności słownika i pomocy, Sprawdzenie możliwości zapisywania stanu e-kursu oraz drukowania materiałów, rozpoczynania, wznawiania i kończenia e-kursu; Testowanie odporności na nieprzewidywalne zachowania użytkownika (tak zwane testowanie destrukcyjne). Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie Wymogi kwalifikacyjne Sprawdzenie poprawności działania elektronicznego szkolenia od strony technicznej oraz zgodności ze standardami Projektowanie, testowanie i wdrażanie do praktyki dydaktycznej narzędzi kontroli osiągnięć uczących się, mierzenia jakości kształcenia i ewaluacji pedagogicznej. Ocenianie jakości usług edukacyjnych (kadra pedagogiczna i infrastruktura dydaktyczna, jakości prowadzonych zajęć edukacyjnych) dla zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu klientom. Wykonywanie analizy porównawczej jakości usług świadczonych przez różne instytucje edukacyjne. Prowadzenie w imieniu klienta nadzoru jakości usług edukacyjnych. Kwalifikacje informatyczne i pedagogiczne Biegłe posługiwanie się komputerem i standardowym oprogramowaniem. Kompetencje komunikacyjne, umiejętności retoryczne i Str. 45 z 132

48 Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie Opis sporządzony przez Data dobra znajomość zasad języka polskiego Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Tester/ewaluator musi orientować się doskonale w technologii tworzenia kursów elektronicznych i posiadać podstawowe wiadomości o wymaganiach, jakie kursy powinny spełniać z punktu widzenia metodyki nauczania oraz o wymaganiach technicznych. Ewaluacja zwykle realizowana jest na podstawie testowania aplikacji pod względem poprawności działania oraz na podstawie badań (wywiadów, ankietowań) przeprowadzanych w trakcie próbnego szkolenia. Ma na celu poprawienie jakości i skuteczności szkolenia za pomocą ocenianego e-kursu i zapewnienie jego zgodności ze standardami. IMM 5.5 Koordynator szkoleń KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa Koordynator szkoleń Specjalności Synteza zawodu (cel wykonywania) Zestaw zadań zawodowych Koordynator - specjalista Administrator Koordynator szkoleń jest specjalistą odpowiedzialnym za organizację procesu szkolenia. Ma wpływ na wybór szkoleń i formy ich prezentacji na platformie. Koordynuje proces zapisywania uczestników na szkolenia, organizację grup, przydział ementorów i konsultantów do tych grup, opracowanie planów zajęć, umieszcza kursy na platformie i zarządza nimi. Jest obeznany z obsługą platformy e-learningowej i procesem uruchamiania na niej kursów. Podstawowym celem wykonywania zawodu jest administrowanie procesem szkolenia, publikowanie materiałów szkoleniowych i udostępnianie szkoleń uczestnikom w odpowiednim czasie i zakresie. Zarządzanie procesami e-learningowymi kierowanie, prowadzenie projektów, znajomość platform LMS i LCMS; Organizacja zarządzania i administrowania szkoleniami zdalnymi; Zarządzanie zasobami ludzkimi, wspomaganie szkolonych; Zarządzanie udostępnianiem szkoleń na platformie; Zarządzanie użytkownikami i kursami, tworzenie kont i zapisy na szkolenia, przydzielanie uprawnień; Str. 46 z 132

49 Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie Wymogi kwalifikacyjne Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie Opis sporządzony przez Strona: 47 [0]IMM Data opracowania Dbanie o bezpieczeństwo użytkowania i zabezpieczenia platformy; Zarządzanie portalem platformowym; Tworzenie dokumentacji dla administratorów, katalogowanie kontentu na podstawie metadanych, archiwizacja kontentu, czuwanie nad wersjami szkoleń; Monitorowanie postępów uczących się za pomocą narzędzi dostępnych na platformie e-learningowej; Prowadzenie systemu rozliczeniowego platformy; Opracowywanie statystyk wykorzystania platformy i zasobów szkoleniowych; Opiekowanie się, udzielanie porad i konsultacji uczącym się metodą na odległość; Badania marketingowe zapotrzebowania na usługi edukacyjne prowadzone metodą na odległość z wykorzystaniem technologii informacyjnych; Zarządzanie sieciami komputerowymi w edukacyji; Organizacja egzaminów, tworzenie ankiet, tworzenie testów i arkuszy ocen. biegłe posługiwanie się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w środowisku multimedialnym i sieciowym; predyspozycje dobrego organizatora; znajomość języka obcego co najmniej na poziomie średnim. Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Koordynator zarówno potrafi zorganizować cały proces szkoleniowy jak i określić potrzeby szkoleniowe perzedsiębiorstwa porównując je z możliwościami finansowymi, a na tej podstawie dobrać odpowiednią ofertę. Powinien również zarządzać platformą, udostepnianiać na niej kursy i organizować dostęp uczestników, a także udostępniać odpowiednie materiały merytoryczne. Koordynator zna podstawy projektowania i redagowania stron WWW i zarządzania sieciami komputerowymi. Str. 47 z 132

50 5.6 Projektant multimediów KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa Projektant multimediów Specjalność Synteza zawodu (cel wykonywania) Zestaw zadań zawodowych Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie 1. specjalista Projektant multimediów 2. specjalista Dydaktyki medialnej Projektant multimediów jest przygotowany do wykonywania zadań związanych z unowocześnianiem i uatrakcyjnianiem środowiska szkoleniowego, projektowaniem i dobieraniem pomocy multimedialnych w procesie nauczania. Pomaga w organizowaniu procesu tworzenia e-kursu uwzględniając wszystkie istotne aspekty jego wyglądu i scenariusza. Potrafi wykorzystać multimedia i technologie informacyjne do prowadzenia procesu dydaktycznego na odległość oraz utworzyć i wdrożyć multimedialne pakiety dydaktyczne. Przygotowanie dla uczących się multimedialnych pakietów edukacyjnych w formie elektronicznej Przygotowanie w formie elektronicznej materiałów metodycznych Badanie skutków zastosowania w praktyce edukacyjnej określonych rozwiązań organizacyjnych, metod, środków oddziaływania przez multimedia i materiałów dydaktycznych. Programowanie czynności uczącego się i nauczyciela z wykorzystaniem multimedialnych pakietów edukacyjnych. Opracowywanie nowych i modernizacja istniejących programów nauczania o ich obudowy graficznej. Marketing usług konsultacyjno-doradczych w zakresie unowocześniania procesu szkoleniowego. Branie udziału w projektowaniu multimedialnych prezentacji komputerowych określonych treści kształcenia, projektowanie charakteru materiałów ilustracyjnych do e- kursów; Badania marketingowe zapotrzebowania na usługi edukacyjne prowadzone metodą na odległość z wykorzystaniem multimedialnych technologii informacyjnych Zarządzanie aplikacjami multimedialnymi Str. 48 z 132

51 Wymogi kwalifikacyjne Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie Opis sporządzony przez Strona: 49 [0]IMM Data opracowania kwalifikacje pedagogiczne przygotowanie informatyczne co najmniej na poziomie średnim biegłe posługiwanie się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym w środowisku multimedialnym i sieciowym znajomość języka obcego co najmniej na poziomie średnim doświadczenie projektowo-badawcze w zakresie dokumentacji programów dydaktycznych i rozwiązań multimedialnych Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Projektant multimediów stanowi poszerzenie zawodu projektanta e-kursu o kompetencje związane z wykorzystaniem mediów i technologii informacyjnych do prowadzenia procesu dydaktycznego na odległość. Potrafi on zaprojektować pakiety edukacyjne, materiały metodyczne i multimedialne w formie elektronicznej z uwzględnieniem potrzeb poszczególnych grup szkolonych. Zawód wymaga wiedzy z dziedziny pedagogiki, informatyki, multimediów, inżynierii dźwięku, technologii informacyjnych i komunikacyjnych. Str. 49 z 132

52 5.7 Publisher e-learningu KWESTIONARIUSZ OPISU ZAWODU Kod Nazwa Publisher e-learningu Specjalności Synteza zawodu (cel wykonywania) Zestaw zadań zawodowych Publisher jest wystawcą/wydawcą e-kontentu, który prowadzi działalność biznesową zarabiając na obrocie informacją o e- kontencie. Prowadzi on repozytoria metadanych i repozytoria e- kontentu. Świadczy usługi informacyjno-doradcze na temat rynku edukacyjnego i zapotrzebowania na szkolenia, identyfikuje i gromadzi dane dotyczące dostępnego e-kontentu. Celem wykonywania zawodu jest udzielanie pomocy w wyszukiwaniu odpowiednich szkoleń i pośrednictwo w zawieraniu i wykonywaniu umów w zakresie kształcenia, dokształcania, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego w imieniu i na rzecz klienta (osoby fizyczne i osoby prawne), a także prowadzenie rozliczeń pomiędzy dostawcą a odbiorcą szkoleń.. Poszerzenie ogólnej wiedzy i doświadczeń w dziedzinie nowoczesnych metod kształcenia w zakresie elearningu; Wykonywanie badań marketingowych rynku edukacyjnego i rynku pracy. Współpraca z instytucjami edukacyjnymi i twórcami e- kontentu i zawieranie umów na umieszczanie metadanych opisujących udostępniane szkolenia, bądź samych szkoleń w repozytoriach, Wyszukiwanie i dokonywanie właściwego wyboru szkoleń zgodnie z życzeniami, potrzebami i predyspozycjami klienta. Udzielanie porad klientom przy zawieraniu umów na usługi edukacyjne i szkolenia w kraju i za granicą, Współpraca z instytucjami i specjalistami od prowadzenia zajęć szkoleniowych, aby doradzić klientom wybór odpowiednich osób wspomagających proces szkolenia (instruktorów, e-mentorów), Budowanie własnych i korzystanie z istniejących baz danych z ofertami usług instytucji edukacyjnych i twórców e-kontentu, Negocjowanie umów pomiędzy dostawcą e-kontentu bądź usług edukacyjnych, a klientem. Zawieranie umów i prowadzenie w imieniu klienta nadzoru prawnego i jakości usług edukacyjnych. Dodatkowe czynności możliwe do wykonywania w danym zawodzie Pełnienie funkcji pełnomocnika klienta wobec polskich i zagranicznych podmiotów edukacyjnych. Gromadzenie danych dotyczących popytu i podaży usług Str. 50 z 132

53 Wymogi kwalifikacyjne Regulacje prawne normujące wykonywanie zawodu Informacje uzupełniające o zawodzie Opis sporządzony przez Strona: 51 [0]IMM Data opracowania tworzenia i dostarczania szkoleń, Prowadzenie badań marketingowych zapotrzebowania na określone treści edukacyjne, Wykonywanie analizy porównawczej jakości usług i dostarczanego e-kontentu świadczonych przez różne instytucje, przygotowanie ekonomiczne przygotowanie informatyczne biegłe posługiwanie się komputerem i specjalistycznym oprogramowaniem wykorzystywanym przy tworzeniu i obsłudze baz danych i repozytoriów predyspozycje dobrego organizatora znajomość języka obcego co najmniej na poziomie średnim Formalne wprowadzenie zawodu do klasyfikacji zawodów i specjalności występujących w gospodarce; Certyfikacja Centrum, w przyszłości egzamin państwowy. Publisher jest zawodem wielowymiarowym, łączącym kwalifikacje pedagogiczne, ekonomiczne, prawnicze, informatyczne, menedżerskie, doradcze i organizatorskie. Osoby uprawiające ten zawód powinny wykazywać cechy przedsiębiorczości, samodzielności i orientować się w organizacji baz danych i repozytoriów. 6 Programy nauczania nowych specjalności zawodowych Poniżej przedstawiamy zarys programów nauczania na kursach podstawowych prowadzonych w CDRUT, przygotowujących do certyfikacji kwalifikacji w nowych zawodach (specjalnościach zawodowych) związanych z elektronicznym telenauczaniem. Opracowanie pełnych programów nauczania wymaga dalszych studiów. Tu przedstawiamy jedynie przykłady tematów, które, naszym zdaniem, powinny się znaleźć w programach nauczania Centrum. 6.1 Programy kursów przygotowujących do nowych specjalności zawodowych Dydaktyk medialny zajmuje się przekształceniem szkoleniowego materiału merytorycznego, przygotowanego przez ekspertów dziedzinowych w kurs elektroniczny, przy użyciu specjalistycznych narzędzi autorskich. Główne tematy przewidziane w programie szkolenia: - Wprowadzenie do e-learningu - Standardy e-learningu i metadane Str. 51 z 132

54 - Narzędzia zarządzania procesem e-learningowym platformy LMS, LCMS - Projektowanie kursów elektronicznych aspekty metodyczne i technologiczne - Przegląd narzędzi do tworzenia kursów elektronicznych - Dokładne zapoznanie się z wybranym narzędziem autorskim - Tworzenie multimediów i podstawy grafiki komputerowej - Organizacja pracy dydaktyka medialnego współpraca z innymi specjalistami: ekspertem dziedzinowym, grafikiem komputerowym, dźwiękowcem - Testowanie i ocena jakości kursów - Aspekty ekonomiczne e-learningu E-mentor zajmuje się nauczaniem za pomocą kursów elektronicznych, organizuje pracę grupową uczestników zdalnych szkoleń, udziela konsultacji i wspiera ich od strony technicznej. Najważniejsze tematy przewidziane w programie szkolenia: - Wprowadzenie do e-learningu - Wstęp do ementorstwa, - Przegląd platform i narzędzi autorskich - Środki wspomagania pracy zdalnej, - Metody i narzędzia komunikowania, - Organizacja i narzędzia pracy grupowej, - Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy synchroniczne - Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy asynchroniczne Konsultant ds. e-learningu orientuje się w zagadnieniach związanych z organizowaniem, opracowaniem, wdrożeniem i prowadzeniem elektronicznych szkoleń. Doradza klientom w procesie przygotowania procesu szkolenia i udostępniania e- kursów na podstawie znajomości oferty rynkowej sprzętu i oprogramowania związanego z e-learningiem i porównania jej z potrzebami i możliwościami technicznymi przedsiębiorstwa. Główne tematy przewidziane w programie szkolenia: - Wprowadzenie do e-learningu - Środki wspomagania zarządzania procesami e-learningowymi (narzędzia, platformy LMS) - Wstęp do projektowania kursów elektronicznych - Standardy obowiązujące w e-learningu, - Metadane funkcje, struktura, opisywanie metadanymi - E-learning w przedsiębiorstwie, analiza potrzeb - Planowanie, wdrażanie i zarządzanie e-learningiem w przedsiębiorstwie, prowadzenie przedsięwzięć e-learningowych - Aspekty ekonomiczne e-learningu - Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie - Testowanie i ewaluacja elektronicznych szkoleń Tester/ewaluator szkoleń elektronicznych jest specjalistą odpowiedzialnym za poprawność i jakość e-kursów tworzonych przez dydaktyków medialnych, współpracuje z twórcami w trakcie opracowywania kursu i analizuje kurs w trakcie eksploatacji, posiada praktyczne umiejętności testowania elektronicznych szkoleń i oceny ich wartości. Tematy przewidziane w programie szkolenia: - Wprowadzenie do e-learningu - Standardy e-learningu Str. 52 z 132

55 - Wprowadzenie do tworzenia kursów elektronicznych - Narzędzia tworzenia kursów elektronicznych - Metodyka tworzenia e-kursów - Testowanie i ewaluacja elektronicznych szkoleń - Ocena jakości kursów elektronicznych - Aspekty ekonomiczne e-learningu Koordynator Szkoleń jest odpowiedzialny za organizację procesu szkolenia koordynuje proces przyjmowania na szkolenia, organizację grup uczestników, przydział ementorów i konsultantów do tych grup, opracowanie planów zajęć, umieszcza kursy na platformie i zarządza nimi. Jest obeznany z obsługą platformy e-learningowej i udostępnianych na niej kursów. Najważniejsze tematy przewidziane w programie nauczania: - Wprowadzenie do e-learningu - Standardy e-learningu i metadane - Zarządzanie procesami e-learningowymi, przegląd platform LMS i LCMS - Zarządzanie użytkownikami - Zarządzanie kursami - Zarządzanie kontentem - Bezpieczeństwo użytkowania - Zarządzanie domenami - Zarządzanie portalem platformowym - Zarządzanie operacjami (dokumentacja, bazy wiedzy) - System rozliczeniowy platformy w odniesieniu do handlu elektronicznego. Projektant multimediów jest specjalistą przygotowanym do tworzenia prezentacji i ilustracji multimedialnych do elektronicznych szkoleń, potrafi dobrać ilustracje odpowiednie do treści nauczania, wykonać nie wymagające specjalistycznego sprzętu nagrania dźwiękowe, nagrania video, fotografie, poddać je obróbce, konwersji formatu. Przewidywane najważniejsze tematy zajęć: - Wprowadzenie do e-learningu - Standardy e-learningu i metadane - Wprowadzenie do tworzenia kursów elektronicznych - Psychologiczno-metodyczne podstawy wykorzystania multimediów w nauczaniu - Narzędzia tworzenia kursów elektronicznych - Tworzenie stron WWW, język html - Nagrywanie i obróbka dźwięku dla potrzeb e-kursów - Podstawy grafiki komputerowej i obróbka obrazu - Tworzenie animacji komputerowych - Nagrywanie, obróbka i odtwarzanie filmów video - Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie Publisher e-learningu jest wystawcą/wydawcą e-kontentu, który prowadzi działalność biznesową zarabiając na obrocie informacją o e-kontencie. Prowadzi on repozytoria metadanych i repozytoria e-kontentu. Świadczy usługi informacyjno-doradcze na temat rynku edukacyjnego i zapotrzebowania na szkolenia, identyfikuje i gromadzi dane dotyczące dostępnego e-kontentu. Str. 53 z 132

56 Przewidywane najważniejsze tematy zajęć - Wprowadzenie do e-learningu - Standardy e-learningu i metadane - Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie - Zarządzanie procesami e-learningowymi, przegląd platform LMS i LCMS - Zarządzanie kontentem - E-learning w przedsiębiorstwie, analiza potrzeb - Planowanie, wdrażanie i zarządzanie e-learningiem w przedsiębiorstwie, prowadzenie przedsięwzięć e-learningowych - Aspekty ekonomiczne e-learningu. 6.2 Szkolenia tematyczne Tematyka dodatkowych szkoleń tematycznych powinna być określana na bieżąco w zależności od istniejącego zapotrzebowania i pojawiania się nowych narzędzi i technologii. Jako przykłady możliwych zagadnień jakie mogłyby być tematami takich szkoleń można przytoczyć: - Wykorzystanie multimediów w nauczaniu - Grafika komputerowa i Internetowa - MS Power Point w roli narzędzia autorskiego - Nagrywanie i obróbka dźwięku dla potrzeb e-kursów - Testowanie e-kursu na zgodność ze SCORM - Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie - Podstawy języka HTML - Projektowanie tworzenie i publikowanie edukacyjnych stron internetowych 7 System kontroli jakości Celem zapewnienia aktualności, jakości i skuteczności szkoleń prowadzonych w CDRUT konieczne jest opracowanie systemu kontroli jakości i doskonalenia tych szkoleń. Koncepcyjny schemat systemu kontroli jakości w Centrum przedstawiony jest na rysunku poniżej. W Centrum działa komórka zajmująca się analizą i ewaluacją szkoleń. Przewiduje się dwa źródła informacji stanowiących podstawę do oceny jakości szkoleń: pierwszym z nich są materiały z wewnętrznej ewaluacji szkoleń, drugim otoczenie Centrum zwłaszcza współpracujące instytucje i organizacje i eksperci zewnętrzni. Komórka analityczno ewaluacyjna stale monitoruje przebieg prowadzonych szkoleń i prowadzi ich ewaluację uwzględniając zarówno jakość i aktualność programów nauczania, jakość materiałów szkoleniowych, w tym przede wszystkim kursów elektronicznych, a także ocenę pracy szkoleniowców prowadzących szkolenia w Centrum. Rezultatem pracy komórki analityczno ewaluacyjnej są cykliczne raporty (proponuje się tworzenie tych raportów raz na pół roku), zawierające zalecenia zmian i uzupełnień w programach nauczania, materiałach szkoleniowych oraz zalecenia dotyczące doszkalania kadry wykładowców i trenerów współpracujących z Centrum. Raporty zawierające wyniki ewaluacji przedstawiane są kierownictwu CDRUT. Na ich podstawie kierownictwo Centrum podejmuje decyzje dotyczące wprowadzania zmian i uzupełnień w materiałach szkoleniowych i e-kursach oraz doszkalania kadry i ewentualnych zmian kadrowych i nadzoruje wdrażane proponowanych zmian w praktyczne działania Centrum: przeprowadzana jest rewizja materiałów i programów szkoleniowych, organizowane jest doszkalanie kadry Centrum. Kolejne szkolenia, prowadzone przez kadrę po dodatkowych Str. 54 z 132

57 szkoleniach i z poprawionymi kursami elektronicznymi i materiałami szkoleniowymi znów poddawane są ewaluacji. Na tej podstawie wypracowywane są kolejne zalecenia do rewizji i cykl się powtarza. Podstawową metodą ewaluacji wewnętrznej są badania ankietowe prowadzone wśród uczestników szkoleń. W przypadku jaki ma miejsce w CDRUT, gdy większość szkoleń prowadzona jest w formie wspomaganego komputerowo telenauczania, przeprowadzanie badań ankietowych jest szczególnie ułatwione ponieważ odpowiednie ankiety mogą być włączone jako testy do kursów elektronicznych. Ułatwia to znacznie dystrybucję ankiet, wyegzekwowanie wypełniania ankiet od uczestników szkoleń, zebranie i przetworzenie wyników. Poza badaniami ankietowymi pozwalającymi sprawdzić jak szkolenia oceniają uczestnicy, dobrym źródłem danych do analiz jakościowych są raporty z przebiegu nauki. Raporty te mogą zawierać szczegółowe dane o przebiegu szkolenia takie jak statystykę odpowiedzi na poszczególne pytania w testach (jakie pytania sprawiały trudność), czasy przerabiania każdej części programu itp. Uzyskane w ten sposób dane pozwalają ustalić jakie części programu nauczania powinny być poprawione ze względu na niewłaściwe przedstawienie materiału (niejasne, niepełne) lub choćby dlatego, ze nie zdobyły przychylnej oceny szkolonych. Drugim źródłem danych pozwalających ocenić szkolenia prowadzone w Centrum są informacje i oceny pochodzące z zewnątrz. Centrum (komórka analityczno ewaluacyjna) prowadzi własne studia literaturowe, współpracuje z ośrodkami naukowymi (zwłaszcza z uczelniami), centrami doskonałości e-learningu i ekspertami zewnętrznymi. Współpraca ta może między innymi polegać na wykonywaniu ekspertyz, czy recenzji programów nauczania, ocenie konkretnych kursów elektronicznych i/lub podręczników. Str. 55 z 132

58 Centra doskonałości Eksperci zewnętrzni Uczelnie wyższe Literatura Analiza w cyklu 1/2rocznym, stały monitoring realizacji szkoleń Zalecenia dla rozwoju kadry szkoleniowej Zalecenia dla korekty materiałów szkoleniowych Szkolenia i seminaria, samokształcenie, certyfikaty krajowe Rewizja materiałów szkoleniowych Prowadzenie szkoleń Ewaluacja Str. 56 z 132

59 Eksperci zewnętrzni i własne studia literaturowe mogą też dawać wskazówki co do uzupełniania programów nauczania o wiadomości dotyczące najnowszych osiągnięć metodycznych i technologicznych, nowych narzędzi i metod. W Centrum działa również szybka ścieżka raportowania błędów. Oczywiste błędy w materiałach szkoleniowych i e-kursach zgłaszane przez uczestników za pośrednictwem ementorów i konsultantów, błędy zauważone przez samych ementorów i ekspertów powinny być przekazywane bezpośrednio do zespołów odpowiedzialnych za opracowywanie materiałów szkoleniowych i e-kursów z powiadomieniem kierownictwa Centrum. 8 Założenia na system certyfikacji Kwalifikacje zdobyte na szkoleniach prowadzonych przez Centrum, szczególnie związane z nowymi specjalnościami zawodowymi powinny być certyfikowane. Ponieważ jednym z celów działania Centrum jest wprowadzenie nowych specjalności zawodowych do Klasyfikacji Zawodów i Specjalności (KZS), należy założyć, że po prawnym usankcjonowaniu tych specjalności zawodowych określony zostanie sposób ich certyfikacji w odpowiednich dokumentach. Jednak do czasu, zanim takie formalne wprowadzenie nowych zawodów do KZS nastąpi należy wprowadzić system certyfikacji kwalifikacji poprzez samo CDRUT. Zakładamy, że certyfikat nabycia kwalifikacji wydawany przez Centrum powinien potwierdzać zarówno zdobycie wiedzy teoretycznej jak i umiejętności praktycznych. Dlatego proponuje się, by procedura certyfikacji wymagała nie tylko przeszkolenia na odpowiednim kursie, ale również odbycia stażu i wykonania projektu stażowego. Procedura ta będzie obejmować: Egzamin szczegółowy z zagadnień objętych programem nauczania danej specjalności; zalecaną formą dla tej części procedury certyfikacyjnej, ze względu na obiektywność oceny jest egzamin testowy składający się z kilkudziesięciu pytań i zadań; Egzamin ogólny - rozmowa z członkami komisji certyfikacyjnej, która powinna udowodnić ogólną orientację w problematyce certyfikowanej specjalności w powiązaniu z całością zagadnień e-learningu; Prezentacja praktycznych prac wykonanych podczas stażu wraz z pozytywną opinią konsultanta opiekuna stażu; ta część procedury certyfikacyjnej ma wykazać przygotowanie osoby certyfikującej swoje kwalifikacje do wykonywania obowiązków służbowych w certyfikowanej specjalności. Dla niektórych specjalności zawodowych certyfikat może być wydawany na czas określony. Po upływie okresu ważności certyfikatu, osoby czynnie uprawiające certyfikowaną specjalność mogą ubiegać się o odnowienie certyfikacji. Odnowienie certyfikacji nie wymaga odbycia dodatkowego stażu. Kandydaci do odnowienia certyfikacji mogą skorzystać z kursów doszkalających prowadzonych przez CDRUT celem przygotowania się do egzaminu. Str. 57 z 132

60 Część IV Dodatki 1 Wykaz analizowanych uczelni, ośrodków szkoleniowych, firm i organizacji American Public University System ANGEL Learning Apple Blackboard Bloomsburg University British Educational Communications and Technology Agency (BECTA) Brownstone California State University California Virtual Campus Cambridge Assessment Central Texas College Centre for Research and Technology Hellas (CERTH) Committee on Institutional Cooperation Convergys Digital Spirit Desire2Learn Department of Education, Training and Youth Affairs - Australia Duquesne University School of Education. Pensylwania East Carolina University ecollege Educational Testing Service Education - ośrodek szkoleniowy e-learningu w Queensland Educause Edukacja dla Przedsiębiorczości estandardsprosjektet European Schoolnet Florida Distance Learning Consortium Florida Virtual School GIUNTI Interactive Labs S.r.l HorizonWimba HarvestRoad IBM Informs Indiana University-Purdue University Indianapolis Institute for Distance and Distributed learning Virginia Tech, Virginia Joint Information Systems Committee Macquarie University - Australia - Str. 58 z 132

61 Massachusetts Institute of Technology- Open Knowledge Initative McGraw-Hill Education Medical Center Campus, Miami-Dade Community College Microsoft Ministry of Education (New Zealand) Mississippi State University The New Media Consortium (NMC) Oklahoma State University Open University Open Universiteit Nederland Ośrodek Kształcenia na Odległość Politechniki Warszawskiej OKNO PW Oracle Pearson Education Politechnika Koszalińska Polsko-Amerykańskie Centrum Zarządzania (PAM Center) przy Uniwersytecie Łódzkim Respondus Riverina Virtual Campus Rochester Institute of Technology (RIT) Sheffield College South Australian Technology School of the Future CENTRA Southern Regional Education Board Stichting SURF Sun Microsystems Tamkang University Taiwan TAFE SA City Campus, Adelaida TAP Trainer Assessment Program Warvick University, Coventry Tribal Technology Ufi Limited UNICON United States Distance Learning Association (USDLA University of Arizona University of Maryland University College University of Washington WebCT, Inc. Str. 59 z 132

62 2 Zestawienie zebranych danych o analizowanych uczelniach, ośrodkach, firmach i organizacjach 2.1 Stany Zjednoczone i Kanada Ośrodki akademickie Duquesne University School of Education w Pensylwanii Szkoła dla nauczycieli będąca Centrum Doskonałości Nauczania (Center for teaching Excellance) przedstawia wiodące techniki szkoleń przygotowujące do innowacyjnych zawodów instruktorów i trenerów nauczania w placówkach oświatowych 21-ego wieku. Program dla nauczycieli Program spełnia standardy doskonalenia technik nauczania. Inspiruje nauczycieli i zwraca ich uwagę na najistotniejsze aspekty zdobywania umiejętności prowadzącego szkoleniowca w następujących dziedzinach wiedzy i zawodach: I Teoria e-learningu ukierunkowanie na zrozumienie aspektów pedagogiki i poznawanie charakterystycznych procesów szkolenia ludzi w każdym wieku. II Projektant kursów - ukierunkowanie na podejmowanie decyzji tworzenia szkoleń oparte na badaniach teoretycznych, praktyce i rekomendacjach środowisk szkoleniowych. III Ekspert ds. szkolnictwa - penetracja wpływów intelektualnych, etycznych, kulturalnych, ekonomicznych, politycznych i rządowych na szkolnictwo, włączając w to tradycyjne i nowe perspektywy. IV Szkoleniowiec rozwijanie kompetencji w tworzeniu strategii dydaktycznych, w zakresie technologii szkoleniowych i praktyk oraz nauczaniu akademickim. V Dydaktyk kierowanie i nabywanie wiedzy w odniesieniu do grupy, oraz relacje z grupą i społeczeństwem. Dodatkowo utrwalane jest doświadczanie w nauczaniu poprzez poruszanie tematów metodyki prowadzenia szkoleń i różnorodności metod. Str. 60 z 132

63 Prowadzenie: szkoleniowiec kieruje procesem ustawicznego szkolenia inspirując grupę szkolonych do ciągłego udoskonalania wiedzy. Różnorodność: szkoleniowiec jest konsultantem tworzącym doświadczenia szkoleniowe prezentujące znajomość różnych specjalności i oceniające różnorodność szkolonych. Metodyka: szkoleniowiec jest architektem tworzącym środowisko szkoleniowe, które łączy techniki szkoleniowe i zapoznaje z nimi. Program zawiera szkolenia dla nauczycieli i dydaktyków nie tylko w dziedzinie e- learningu Institute for Distance and Distributed learning Virginia Tech Organizacja wyższych uczelni stanu Virginia. Instytut koordynuje i wspiera działania uczelni-członków w dziedzinie e-learningu. Jednym z przedsięwzięć jest E-learning dla instruktorów. e-learning dla Instruktorów Wspomaganie i usługi: Instytut zapewnia szkolenia i konsultacje w zakresie tworzenia kursów, dydaktyki medialnej, wykorzystania specjalistycznego oprogramowania i hostingu. Struktura Centrum szkoleniowego obejmuje trzy jednostki podległe Administracji: - Dydaktyki medialnej - Systemów e-learningowych - Badania i Oceny nauczania w środowisku e-learningu W trakcie szkolenia dostępne są zdalne usługi: - Zapytania i konsultacje do serwisu - Wspomaganie przez trenerów - Warsztaty - Biblioteki - FAQ Dostępne są przewodniki przygotowujące do nauczania na odległość, korzystania z multimediów on-line i szkolenia podczas wideokonferencji. Prowadzone są również szkolenia z korzystania z software u umożliwiającego stosowanie w e-learningu technik interakcji, komunikacji, prezentacji i stosowania multimediów. Zawiera informacje o produktach: - Blackboard - Breeze - Camtasia - Centra - Powerpoint - Online Media Str. 61 z 132

64 - Diploma - Podcasting Przedstawiana jest wiedza o narzędziach autorskich i wiadomości o oprogramowaniu klienckim, aplikacjach web, przykładowych stronach i szablonach do tworzenia portali: - Slideshow-in-a-flash: Narzędzie do tworzenia webowych prezentacji z narracją, które mogą być dostępne dla niepełnosprawnych, wykorzystujące m.in. PowerPointa,. - Accessible Dynamic Navigation System: JavaScript tworzący odniesienia do poprzednich i następnych linków zagnieżdżonych nieregularnie na stronie. Lista tworzona jest w trakcie działania i stale dostępna, również dla niepełnosprawnych. - Accessible Page Layouts: szablony układów stron web ze standardami dostępności dla niepełnosprawnych. Prezentowane są procedury i usługi ewaluacji i testowania kursów. Program zawiera szkolenia w dziedzinie e-learningu i dydaktyki medialnej dla instruktorów e-learningu Bloomsburg University of Pennsylvania Oferuje uzyskanie certyfikatu developera e-learningu. Kurs przeznaczony dla trenerów i deweloperów, rozwija umiejętności przekształcenia tradycyjnego stacjonarnego szkolenia w klasie, na szkolenie e-learningowe udostępniane w sieci University of Maryland University College Studia magisterskie kierunek Master of Distance Education. Są to studia e-learningowe bez odrywania od pracy. Program studiów obejmuje moduły (przedmioty) obowiązkowe i fakultatywne Przedmioty obowiązkowe: 1. Podstawy e-learningu Przedmiot ma dać wiedzę teoretyczną, umiejętności praktyczne i odpowiednie nastawienie niezbędne dla każdego, kto chce kompetentnie prowadzić praktyczną działalność w dziedzinie nauczania na odległość. Szkoleni zapoznają się z kluczowymi problemami e-learningu, jego historią i teorią, na podstawie literatury przedmiotu. Autorami kursu są Ulrich Bernath (Niemcy) i Eugene Rubin (USA) współpracownikiem autorów był Börje Holmberg (Szwecja) i Otto Peters (Niemcy). Str. 62 z 132

65 2. Podstawy techniczne e-learningu stosowane technologie Przedmiot podaje wiadomości na temat środków technicznych (sprzętowych i programowych) wspomagających projektowanie, opracowanie i udostępnianie elektronicznych szkoleń oraz zarządzania szkoleniami. Omawiane są relację pomiędzy stosowanymi technologiami, a celami nauczania. Omawiane są różne zastosowania środków technicznych w opracowaniu kursów, synchronicznym i asynchronicznym, dostarczaniu treści, a także w zarządzaniu szkoleniami. Szczególny nacisk położony jest na techniki komputerowe. 3. Zarządzanie e-learningiem ocena kosztów Przedmiot pokazuje aspekty ekonomiczne e-learningu w szerszym kontekście ekonomiki całego procesu edukacyjnego. Pokazane są różne podejścia do oceny efektów ekonomicznych e-learningu (stosunek zysków do kosztów, stosunek efektu do kosztów). Pokazane jest zastosowanie różnych modeli oceny ekonomicznej, na różnych poziomach procesu edukacyjnego i dla różnych typów organizacji szkoleń. Autor modułu: Thomas Helsmann (Niemcy). 4. Zarządzanie e-learningiem kierowanie, prowadzenie projektów Przedmiot wprowadza w zagadnienia organizacji, zarządzania i administrowania szkoleniami zdalnymi. Omawiana jest rola szefa projektu, zarządzanie zasobami ludzkimi, relacje pomiędzy osobami zatrudnionymi na procesy szkolenia, wpływ technologii informacyjnych na te procesy, współpraca z innymi instytucjami, wspomaganie uczących się, rozwój kadry, systemów udostępniania szkoleń. Wymienione zagadnienia omawiane są w kontekście zarówno firm szkoleniowych (zarabiających na szkoleniach) jak i firm edukacyjnych. 5. Dydaktyka medialna i projektowanie e-kursów Przedmiot wprowadza w problematykę projektowania i opracowania e-kursów. Szkoleni szczegółowo poznają zależności pomiędzy metodyką nauczania i konstrukcją kursów a stosowanymi technologiami ich tworzenia i udostępniania. Omawiane są różne modele pracy nad elektronicznym kursem: praca nad małym szkoleniem i praca nad dużym kursem lub cyklem kursów, praca indywidualna i zespołowa. W ramach ćwiczeń wykonywany jest przez studentów przykładowy, niewielki kurs. Szczególny nacisk położony jest na technologie internetowe. 6. Wspomaganie studentów w e-learningu Omawiane są systemy wspomagające mentoring i współpracę ze studentami. Omawiane są teoretyczne podstawy działania takich systemów. Studenci praktycznie zapoznają się z ich działaniem i uczą się korzystania z nich na przykładzie podstawowych funkcji takich jak rekrutacja, zapisy na kurs, doradzanie, konsultowanie, planowanie i zarządzanie szkoleniami, korzystanie z zasobów bibliotecznych. Studenci mogą się zapoznać z różnymi systemami szkolenia, prowadzenia szkoleń, systemami oceny. Moduł opracowany przez Jane Brindley (Kanada) i Alana Tait a (Wlk. Brytania). 7. Systemy zdalnego nauczania Omawiane są systemy nauczania w różnych instytucjach edukacyjnych i ich specyfika. Studenci zapoznają się ze specyfiką działania, logistyką i zarządzaniem organizacji edukacyjnych. Dane są podstawy teoretyczne systemów organizacyjnych w ogóle, systemów organizacji nauczania, a w szczególności nauczania na odległość. Przedmioty fakultatywne 1. Usługi biblioteczne w e-learningu Str. 63 z 132

66 Przedmiot zapoznaje z metodami wyszukiwania informacji w Internecie, w szczególności korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Podane są przykłady i wykonywane jest zadanie praktyczne (zebranie możliwie pełnej informacji i bibliografii na zadany temat. Kurs przygotowany przez Ilene Frank, (University of South Florida, Tampa Campus Library). 2. Ochrona własności intelektualnej, prawa autorskie Przegląd prawa autorskiego w odniesieniu do zdalnego nauczania. Ludzie związani z edukacją są zarówno twórcami, jak i konsumentami dóbr chronionych prawem autorskim. Większość z nich nie zdaje sobie sprawy z ograniczeń i obowiązków jakie nakłada na ich działanie ochrona własności intelektualnej. Program obejmuje praktyczne zagadnienia ochrony, możliwości korzystania z materiałów chronionych, zasady licencjonowania i podobne zagadnienia. Szkoleni są zaznajamiani z aktualnym stanem prawnym w dziedzinie prawa autorskiego. 3. Wykorzystanie multimediów w nauczaniu Przedmiot uczy krytycznej analizy zastosowania różnorodnych multimediów w nauczaniu, pozwala ocenić zalety i wady multimediów w różnych kontekstach nauczania na odległość. Dane są podstawy psychologii percepcji, rozumienia i utrwalania wiedzy. Szczególny nacisk położony jest na multimedia w zastosowaniu do e-kursów sieciowych. Inne poruszane zagadnienia to nauka zespołowa, systemy inteligentne, eksperymenty symulacyjne, rzeczywistość wirtualna. 4. Nauczanie zdalne w businessie, organizacjach non-profit i agendach rządowych Przeprowadzana jest analiza zastosowania nauczania na odległość w różnych rodzajach przedsiębiorstw i organizacji. W tym kontekście rozważane są takie zagadnienia jak nauczanie przez Internet, aspekty ekonomiczne nauczania na odległość, synchroniczne i asynchroniczne metody przekazywania wiedzy, narzędzia wspomagające tworzenie e-kursów i narzędzia wspomagające ich prowadzenie. Pojawiają się zalecenia do stosowania outsourcingu. Rozważane są także kompleksowe rozwiązania organizacyjne typu uniwersytet wirtualny. 5. Prowadzenie przedsiębiorstw szkoleniowych zorientowanych na e-learning (business w e-learningu) Nauczanie zdalne prowadzone jest w warunkach bardzo dużej konkurencji na rynku. W takiej sytuacji menedżerom nie wystarcza znajomość zagadnień efektywności ekonomicznej, muszą także dobrze orientować się w zagadnieniach marketingu (lokalnego, krajowego, a nawet w skali globalnej), specyfiki outsourcingu, nauczania mieszanego i proporcji pomiędzy nauczaniem zdalnym i stacjonarnym. Omawiane jest planowanie przedsięwzięć edukacyjnych, tworzenie business planów, wykorzystanie typowych narzędzi wspomagania zarządzania w kontekście zdalnego nauczania. Analizowane są także przypadki firm działających na rynku edukacyjnym. 6. Edukacja sieciowa Wirtualny uniwersytet Uniwersytet wirtualny jest nową koncepcją w nauczaniu, związaną z coraz częstszym używaniem sieci w procesie nauczania akademickiego. Omawiana jest historia, podstawowe pojęcia i przykłady związane z rozwojem uniwersytetów wirtualnych. Zajęcia obejmują także analizę literatury na temat edukacji poprzez sieć, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów pedagogicznych i procesu projektowania/tworzenia kursów. Omawiane są także sieciowe technologie komunikacyjne i ich zastosowanie w nauczaniu. Str. 64 z 132

67 7. Zasady (policies) zdalnego nauczania Omawiane są cele zdalnego nauczania i jego zasięg. Omawiana jest także rola różnych organizacji i fundacji, w tym międzynarodowych, takich jak agendy ONZ, ciał samorządowych itp. w rozwoju zdalnego nauczania. Omawiane są możliwe modele organizacji zdalnego nauczania na różnych poziomach kształcenia, właściwe dla różnych odbiorców, różnych celów i różnych technologii. 8. Technologie zdalnego nauczania w krajach rozwijających się Omawiane są różnorodne technologie stosowane w nauczaniu zdalnym: od druku, przez przekaz radiowy do łączy satelitarnych i sieci komputerowych. Omawiane są zastosowania tych technologii (zwłaszcza komputerowych) w nauczaniu technik informatycznych, w nauczaniu ogólnym, dostępie do Internetu, współpracy międzyszkolnej. Omawiane są planowane przedsięwzięcia krajów bogatych związane z organizacją nauczania zdalnego w krajach rozwijających się. 9. Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy synchroniczne Przedmiot poświęcony jest technologiom komputerowej komunikacji synchronicznej (w czasie rzeczywistym) w zastosowaniu do zdalnego nauczania. Omawiane są między innymi łączność satelitarna, telewizja kablowa, telefonia, technologie bezprzewodowe (WAP), specjalne synchroniczne technologie internetowe, a także media strumieniowe (dźwięk i obraz). Studenci praktycznie zapoznają się z komunikatorami internetowymi i aplikacjami typu tablica elektroniczna. Program obejmuje też wiedzę na temat telewizji interaktywnej, komputerowych technik telekonferencyjnych. Podane są niezbędne wiadomości na temat technologii telekomunikacyjnych, techniki video i techniki komputerowej w stopniu umożliwiającym kompetentne posługiwanie się tymi technologiami. 10. Zaawansowane technologie w nauczaniu zdalnym systemy asynchroniczne Przedmiot poświęcony jest technologiom komputerowej komunikacji asynchronicznej w zastosowaniu do zdalnego nauczania. Omawiane są między innymi komunikacja za pomocą komputera, poczta elektroniczna, zarchiwizowane media strumieniowe (dźwięk i obraz). Podane są niezbędne wiadomości na temat technologii telekomunikacyjnych, techniki video i techniki komputerowej w stopniu umożliwiającym kompetentne posługiwanie się tymi technologiami. Projekt własny studenta (dodawany do jego portfolio) Wykonanie projektu wdrożenia systemu zdalnego nauczania w wybranym przykładowym przedsiębiorstwie lub organizacji. Przedmioty związane z tematyką nauczania zdalnego i elektronicznego wykładane w ramach innych specjalności pedagogicznych 1. Nowoczesne technologie w nauczaniu. Wprowadzenie. Przedmiot stanowi ogólne wprowadzenie do tematyki zastosowań nowoczesnych technologii w nauczaniu. Studenci dowiadują się jak technika wpływa na nauczanie. Omawiana jest historia wynalazków technicznych wspierających nauczanie, zagadnienia etyczne, technizacja egzaminowania i sprawdzania postępów. Omawiane są strategie zastosowania różnych technologii w zależności od potrzeb uczących się. 2. Wprowadzenie do mediów cyfrowych Str. 65 z 132

68 Przedmiot uczy jak wyszukać i ocenić informacje dostępne w formie cyfrowej w wielu różnorodnych zasobach, takich jak dedykowane bazy danych, Internet, elektroniczne biblioteki itd. 3. Nauczanie z wykorzystaniem Internetu: projektowanie i zagadnienia metodyczne Omówienie podstaw teoretycznych nauczania wspieranego środkami technicznymi i nauczania internetowego. Omówienie problemów stojących przed projektantami elektronicznych kursów i dobrych wzorców takich kursów z pedagogicznego punktu widzenia. Przekazywana jest wiedza i wyrabiane nawyki niezbędne do opracowania sprawdzianów, lekcji, modułów i całych kursów, w pełni wykorzystujących zalety elektronicznej komunikacji synchronicznej i asynchronicznej oraz technik multimedialnych. Szczególny nacisk położony jest na opracowanie różnorodnych ćwiczeń dla różnych uczących się i różnych sytuacji. Omawiane są kryteria i metody (narzędzia) ewaluacji pozwalające ocenić podejścia pedagogiczne, metody upowszechniania, treść i techniki nauczania. Omawiane są najnowsze, innowacyjne trendy technologiczne. 4. Techniki synchroniczne i asynchroniczne i multimedialne Szkolenie dostarcza nauczycielom wiedzę niezbędną do praktycznego zastosowania właściwych środków technicznych w trakcie zajęć lekcyjnych, dobrze dostosowanych do przedmiotu nauczania, sposobu dostarczania wiedzy i wymagań szkolonych. Szczególną uwagę przywiązuje się do takich zagadnień jak projektowanie i wykonywanie stron internetowych. Kształcona jest umiejętność korzystania z technologii synchronicznych (przekaz satelitarny, telekonferencje, wideokonferencje, wirtualna tablica, strumieniowy przekaz obrazu i dźwięku) i asynchronicznych (poczta elektroniczna, listy dyskusyjne). 5. Współczesne technologie jako środek doskonalenia nauczania Przegląd środków technicznych zwiększających efektywność nauczania. Omawiane jest oprogramowanie, które może by wykorzystane do poprawy efektywności zarządzania procesem szkoleniowym: programy prezentacyjne, bazy danych, arkusze kalkulacyjne, elektroniczny dziennik (arkusz ocen) elektroniczny skład drukarski i różnorodne oprogramowanie edukacyjne. 6. Zarządzanie innowacyjnymi zmianami technologicznymi w szkole Przygotowanie nauczycieli do roli liderów zmian innowacyjnych w szkole. Program obejmuje na przykład takie zagadnienia jak: zaspokojenie potrzeb nauczycieli nieobeznanych z nowoczesną techniką, metody postępowania w warunkach silnego zróżnicowania poziomu kompetencji, metodyka nauczania dorosłych. Praktyczna realizacja szkolenia z nowych technologii University of Wisconsin Udostępnia w internecie narzędzia do tworzenia kursów elektronicznych (dokładniej course web sites, a więc oprócz kursu jest kreowana jakaś infrastruktura związana Str. 66 z 132

69 z tym kursem) i innych pomocy e-learningowych dla swoich wykładowców. Prowadzi na temat tego narzędzia warsztaty i udziela konsultacji. Związane są tez z tym przykładowe e-kursy dla wykładowców, którzy chcą skorzystać z systemu. Oprócz tego wystawiane są kursu poświęcone zagadnieniom szczegółowym e-learningu lub związanych z tym zagadnień, oto przykłady: Niektóre z tych materiałów są wprost do wykorzystania w programach CDRUT. Są dość interesujące. Wiele praktycznych wskazówek University of California Berkeley Są to studia pedagogiczne. Wykłady są tylko z przedmiotów bardzo luźno związanych z e-learningiem, na przykład dotyczące statystycznej obróbki danych pedagogicznych, czy metod ewaluacji w nauczaniu (ogólnie w nauczaniu. nie w e-learningu). Specjalistyczne przedmioty typu Środki techniczne w początkowym nauczaniu angielskiego Uniwersytet prowadzi naukę na odległość. Kursy zdalne stanowią tu tak zwane rozszerzenia (extensions). System kursów zdalnych opisany jest przez kurs wprowadzający do e-learningu w Berkeley: - można podejrzeć jak taki kurs wygląda. Z dziedziny e-learningu, dostępne są trzy kursy: 1. Developing Internet-Based Instruction Przegląd teorii nauczania przez Internet i praktyczne zapoznanie się z projektowaniem, produkcją i publikowaniem edukacyjnych stron internetowych, dla wszystkich, którzy chcą się zająć wykorzystaniem Internetu w nauczaniu na odległość i w klasie. Uczestnicy kursu zdobywają umiejętności: prowadzenia analizy zadania prowadzenia analizy grupy docelowej Określania celów nauczania na podstawie analiz Oceny dostępnych narzędzi do produkcji edukacyjnych stron webowych Oceny efektywności nauczania internetowego w osiąganiu postawionych celów nauczania Projektowania, produkcji, upowszechniania i rewizji stron internetowych. Konsultant kursu: Joe Volk M.A., Independent consultant Instructor Biography Podręczniki i materiały pomocnicze: Making Instruction Work, Mager, (2d ed., The Center for Effective Performance, Inc., 1997). 2. Web Design for Educators Str. 67 z 132

70 Nauka podstaw, praktycznych umiejętności i znajomość narzędzi służących do tworzenia stron internetowych dla celów edukacyjnych. Dla tych, którzy chcą efektywnie wesprzeć proces nauczania (w klasie) pomocami naukowymi w Internecie. Uczący się zdobywają umiejętności: - określania przeznaczenia strony i sposobu wykorzystania - projektowania i tworzenia stron - oceny własnych stron www i stron zrealizowanych przez studentów - posługiwania się różnorodnymi technologiami sieciowymi - posługiwania się materiałami internetowymi w trakcie prowadzonych zajęć Konsultant kursu: Margaret Londahl MA, instructional technologist, educational web designer; partner in Londahl & Wallace Consulting.Instructor Biography Podręczniki i materiały pomocnicze: Education X337.2 Reader,. The Non-Designer s Web Book, Williams and Tollett, (3d ed., Peachpit Press, 2006). Kurs z cyklu Informatyka.Tworzenie stron www zalecany jako uzupełniający: W programie wstęp do www, zapoznanie z językiem i narzedziami do redagowania stron zajęcia praktyczne z tworzenia strton www. Przykład formułowania wymagań na konfiguracje komputera uczniowskiego (aktualne): Zalecane: Komputer typu PC Pentium 150MHZ CPU lub lepszy System operacyjny Windows 95/98/NT 32 MB pamięci operacyjnej (64 MB preferowane) 50 MB of free space on hard drive monitor conajmniej 17" 56K baud modem Wymagania minimalne: Procesor klasy 486 lub lepszy Pamięć operacyjna 16 MB Wolne miejsce na dysku twardym MB System operacyjny Windows 95 Modem 28.8k baud Oprogramowanie dla komputerów PC Netscape Navigator jest preferowaną przeglądarką internetową, zalecana wersja 4.06 lub wyższa. Netscape może być pobrane Tam również można zamówić CD. Str. 68 z 132

71 Wszystkie komputery muszą mieć dostęp do Internetu i zainstalowaną przeglądarkę internetową. Uwaga: wykonywanie apletów w języku Java oraz Javascript musi być odblokowane Ośrodki szkoleniowe Riverina Virtual Campus (RVC) Riverina Virtual Campus (RVC) integruje wiele ośrodków szkoleniowych, udostępniających kursy przez Internet. Udostępniane zasoby obejmują informacje o kursie, harmonogramy studiowania, działania szkoleniowe, linki do odpowiednich stron, maile, forum i czat do kontaktu z trenerami, auto testy kontrolne i sprawdziany. Kluczem do sukcesu podczas zdobywania wiedzy online jest wspomaganie przez instruktorów. Oferuje bardzo bogata gamę kursów oraz prowadzi szkolenia wspomagające nauczycieli. Oferuje kurs zarządzania e-learningiem (FAM Facilitating and Managing e-learning) zakończony certyfikatem dla dydaktyków medialnych i konsultantów. Kurs jest ukierunkowany na współpracę opartą na ćwiczeniach, zaprojektowany, aby wykorzystać możliwości nowoczesnego środowiska e-learningowego. Program jest ustalony, ale elastyczny, z możliwością nawigacji opartą raczej na zdarzeniach sterowanych działaniami szkolonego, niż zawartością kursu. Kurs trwa 36 tygodni i ma 9 modułów: Wprowadzenie do e-learningu Angażowanie szkolonych w pracę online Komunikowanie się szkolonych Strategie nauczania online Ocenianie online Zarządzanie e-learningiem online Ewaluacja online Narzędzia dostępne online Project oparty na wzajemnej współpracy Model kursu oparty jest na strategiach stosowanych w e-learningu. Symulacje, badania, zapytania, studia przypadków, gry szkoleniowe, opracowania oparte na doświadczeniach, ukierunkowane dyskusje, to przykłady ponad 30 typów strategii, które poznają i doświadczą szkoleni komunikując się jednocześnie cały czas przez , forum, czat i interaktywne strony web. w trakcie kursu przewidziany jest dwudniowy blok szkoleń stacjonarnych jako wprowadzenie. Str. 69 z 132

72 Blackboard Międzynarodowa firma dostarczająca oprogramowanie e-learningowe o takiej samej nazwie jak nazwa firmy. Propagując swoje produkty prowadzi konsultacje, patronuje grupie użytkowników, wspiera internetowe grupy dyskusyjne związane ze swoimi produktami, organizuje warsztaty i konferencje. Realizuje również szeroki program szkoleń, których zasadniczym celem jest nauka posługiwania się dostarczanym firmowym oprogramowaniem. Jednak, jak widać z publikowanych programów kursów firma ma ambicje tworzyć szkolenia dostarczające szerszej wiedzy, traktujących naukę posługiwania się narzędziami firmowymi jako praktyczne ćwiczenie nabytych ogólnych umiejętności. Każde szkolenie traktujące o na przykład tworzeniu kursów elektronicznych, musi w części praktycznej wykorzystywać konkretne narzędzia autorskie. Można więc z przytaczanych programów kursów wyciągnąć wnioski jakie powinny być takie kursy niezależnie od stosowanego narzędzia autorskiego. Oto programy kursów prowadzonych przez firmę: A. SZKOLENIA ZDALNE Na serię kursów nauczanie i uczenie się on line składają się trzy kursy podstawowe (dyplomowe): tworzenie kursów, doskonalenie komunikacji, egzaminowanie i dwa kursy zaawansowane (podyplomowe): indywidualizacja nauczania, doskonalenie zawodowe on line. Tworzenie kursów, to 14 dniowe szkolenie dla instruktorów, administratorów i personelu pomocniczego, które pozwala opanować projektowanie, tworzenie i wyeksportowanie (umieszczenie na platformie, wykonanie wersji dystrybucyjnej) własnych kursów elektronicznych za pomocą narzędzi firmy Blackboard. Uczestnicy kursu pracują indywidualnie i kolektywnie nad poznaniem możliwości i wyzwań jakie stawia nauka i uczenie się on-line. Kurs składa się z dwóch części. w pierwszej uczestnicy poznają poprzez wykłady, ćwiczenia i sprawdziany proces projektowania i tworzenia kursu, w drugiej zapoznają się z pełnym cyklem tworzenia kursów, który kończy się eksportem gotowego kursu do formatu akceptowanego przez platformę. Uczestnicy kursu nabywają umiejętności: planowania kursu, zbierania i strukturalizowania materiałów; przygotowania i konfigurowania narzędzia autorskiego; konstruowania struktury nawigacyjnej kursu odpowiedniej do treści zawartych w kursie i audytorium dla którego kurs jest przeznaczony; tworzenia jednostek kursu, takich jak fragmenty treści, lekcje, sprawdziany, katalogi plików, odsyłacze itp. Str. 70 z 132

73 tworzenia struktury kursu. Kurs składa się z pięciu jednostek lekcyjnych. Przewidziane jest godzin tygodniowo (20 30 godzin łącznie) na przerobienie kursu. Wymagania na konfigurację sprzętu i oprogramowania oraz wymagane umiejętności uczestnika są następujące: komputer spełniający minimalne wymagania stawiane przez narzędzie autorskie i platformę; dostęp do Internetu; konto poczty elektronicznej; podstawowe umiejętności nawigacji w sieci www; Materiały do przykładowego kursu, który będzie opracowany przez uczestnika w ramach szkolenia. Doskonalenie komunikacji, to 14 dniowe szkolenie dla instruktorów, administratorów i personelu pomocniczego, które pozwala opanować metody efektywnej komunikacji w środowisku e-learningowym i nauczyć się stymulować komunikowanie się uczestników szkoleń. w programie kursu omawiane są zarówno środki komunikacji asynchronicznej jak i synchronicznej. Uczestnicy zapoznają się z oprzyrządowaniem (sprzęt i oprogramowanie) służącym do komunikacji w e-learningu. Uczestnicy kursu uczą się między innymi: porównywania cech komunikacji asynchronicznej i synchronicznej w kontekście nauczania online; ustalania zasad i procedur komunikacji dla prowadzonego kursu; komunikowania się za pośrednictwem poczty elektronicznej i komunikatorów; doskonalenie komunikacji w grupie dyskusyjnej; prowadzenia komunikacji synchronicznej za pomocą systemu Blackboard. Wymagania techniczne, wymagane przygotowanie uczestników oraz wymagania czasowe jak w poprzednim kursie. Egzaminowanie, to 14 dniowe szkolenie dla instruktorów, administratorów i personelu pomocniczego, które pozwala opanować metody egzaminowania w kursach on-line. Uczestnicy poznają różne metody sprawdzania wiadomości i umiejętności on-line. w szczególności zdobywają wiedzę na temat: używania narzędzi do tworzenia ankiet; budowanie testów z użyciem różnorodnych typów pytań; określenia właściwej reakcji na odpowiedź; tworzenie arkuszy ocen; Indywidualizacja nauczania - 14 dniowe szkolenie dla instruktorów, administratorów i personelu pomocniczego, który zapoznaje z nowymi, atrakcyjnymi metodami prezentacji kontentu. Metody te pozwalają udoskonalić indywidualizowane nauczanie. Kurs uczy także jak poprawić efektywność nauczania przez zastosowanie zaawansowanych narzędzi i metod oceny postępów w nauce. Kurs daje wiedzę z następujących tematów: na czym polega zróżnicowane zindywidualizowane nauczanie i jakie wartości wnosi w procesie nauczania, warunki korzystania z ilustracji multimedialnych dla wzbogacenia kontentu i zalety ich stosowania, Str. 71 z 132

74 umiejętność przedstawiania kontentu w różnej kolejności, monitorowanie postępów uczących się za pomocą narzędzi dostępnych na platformie e-learningowej, tworzenie testów za pomocą pytań różnych rodzajów. Wymagania wstępne uczestnictwa w kursie obejmują: zakończenie nauki w cyklu podstawowym (dyplomowym) nauczanie i uczenie się on-line, komputer spełniający minimalne wymagania stawiane przez narzędzie autorskie i platformę; dostęp do Internetu; konto poczty elektronicznej; podstawowe umiejętności nawigacji w sieci www; Doskonalenie zawodowe on line - 14 dniowe szkolenie dla administratorów i personelu pomocniczego, który przygotowuje uczestników do efektywnego planowania i realizowania rozwoju zawodowego on-line. Chociaż wiele firm oferuje szkolenia online, rzadko korzysta się z możliwości realizacji kompletnych programów rozwoju zawodowego dla swoich pracowników. Na wszystkich poziomach edukacji: w szkole, na uczelni, w korporacjach i instytucjach rządowych kadra może wiele skorzystać z elastycznego, wygodnego, bliskiego praktyki systemu nauczania jakim jest e-learning. Jednak skonstruowanie efektywnego programu rozwoju zawodowego nie jest łatwe i wymaga bardzo skrupulatnego uwzględnienia wielu czynników, takich jak program inwestycyjny, infrastruktura techniczna, tworzenie kontentu, wsparcie ze strony uczestników i ewaluacja programu. Kurs uczy następujących umiejętności: porównania rozwoju zawodowego wykorzystującego nauczanie on-line z wykorzystującym nauczanie tradycyjne, zdefiniowania czynników zapewniających efektywność nauczania on-line w kontekście nauczania szkolnego i doskonalenia zawodowego, porównania nauczania młodzieży i dorosłych, wdrażania standardów i dobrych wzorców, budowania testów sprawdzających postępy uczących się i zapewniających właściwe sprzężenie zwrotne, przydziału zasobów dla kształcenia ustawicznego. Niezależnie od opisanego cyklu kursów firma oferuje jeszcze warsztaty dla administratorów platformy e-learningowej Blackboard Academic Suite. Program warsztatów dotyczy konkretnej, firmowej platformy e-learningowej, ale poruszana tematyka jest dostatecznie ogólna, że może być wykorzystana jako wzór programu szkoleń z dowolnej platformy. Program szkolenia jest następujący: 1. Wprowadzenie do platformy a. komponenty platformy i ich rola b. wprowadzenie do interfejsu użytkownika platformy c. wprowadzenie do funkcji związanych z systemem, z zarządzaniem szkoleniami i zarządzaniem kursem. 2. Zarządzanie użytkownikami a. tworzenie kont użytkowników, zapisywanie na kursy zasady ogólne b. tworzenie konta, zapisywanie na kursy, wypisywanie z kursu, deaktywacja (usuwanie) kont Str. 72 z 132

75 c. przydzielanie uprawnień użytkownikom d. uzyskiwanie i modyfikacja danych opisujących uczestnika szkoleń. 3. Zarządzanie kursami a. wprowadzenie do zarządzania kursami: zasady i procedury b. definiowanie sposobu zapisywania się, dostępu i innych domyślnych ustawień związanych z kursem c. archiwizowanie, odtwarzanie, kopiowanie i usuwanie kursów d. ustawianie domyślnych schematów interfejsu użytkownika 4. Zarządzanie kontentem a. kontent użytkownika, kontent kursu, kontent ogólnoplatformowy (instytucjonalny) b. zarządzanie dostępem do folderów i właściwościami folderów c. opcje zobrazowania kontentu d. tworzenie kontentu instytucjonalnego i zarządzanie nim e. Zarządzanie folderami sieciowymi (ustawienia i opcje) f. zarządzanie pamięciami masowymi (przydział pamięci dyskowej) i łączami internetowymi (przydzielanie wielkości strumienia transmitowanych danych) g. Domyślne ustawienia techniczne 5. Zarządzanie elektronicznymi portfolio uczestników szkoleń a. zarządzanie portfolio b. tworzenie wzorców (szablonów) portfolio i zarządzanie nimi 6. Zarządzanie biblioteką a. zasoby elektroniczne b. tworzenie i zarządzanie kontentem bibliotecznym 7. Metadane a. Domyślne standardy metadanych b. Tworzenie wartości pól metadanych c. Określanie własnych metadanych 8. Bezpieczeństwo użytkowania a. Korzystanie z protokółu SSL b. Opcje konfiguracyjne autentykacji 9. Zarządzanie portalem platformowym a. zarządzanie rolami b. tworzenie modułów 10. Zarządzanie operacjami a. tworzenie dokumentacji b. przeszukiwanie baz wiedzy c. postępowanie w przypadku błędów B. SZKOLENIA STACJONARNE Są to warsztaty, organizowane w siedzibie klienta. Podobnie jak szkolenia zdalne, są ściśle związane z produktami firmy. Prowadzonych jest kilka cykli takich szkoleń: cykl Str. 73 z 132

76 związany z platformą e-learningową, cykl związany z narzędziami autorskimi i cykl związany z zarządzaniem kontentem. Zarządzanie platformą e-learningową Blackboard Academic Suite Kurs dla administratorów platform. Dokładnie omawia działanie platformy, jej konfigurowanie i optymalizację działania. Omawiane są następujące tematy szczegółowe: 1. Wprowadzenie do platformy a. komponenty platformy i ich rola b. interfejs platformy 2. Role użytkowników a. role systemowe (administracja), instytucyjne (zarządzanie szkoleniami) i kursowe (koordynacja kursu) b. modyfikowanie (dostosowanie) ról istniejących c. tworzenie nowych ról w zależności od potrzeb danej instytucji d. określanie praw użytkowników i zarządzanie prawami użytkowników 3. Zarządzanie użytkownikami a. procedury tworzenia kont i zapisywania na kursy b. tworzenie i usuwanie użytkowników c. przydzielanie ról systemowych użytkownikom d. uzyskiwanie i modyfikacja informacji o użytkownikach e. modyfikacja profilu użytkownika i zarządzanie profilami f. monitorowanie użytkowników 4. Zarządzanie kursami a. zasady i procedury zarządzania kursami b. tworzenie, klasyfikowanie i usuwanie kursów c. zapisy na szkolenia d. określanie domyślnych właściwości kursu, np. sposób zapisu e. określanie domyślnego interfejsu użytkownika dla nowych kursów f. archiwizacja, odtwarzanie, kopiowanie kursów 5. Narzędzia i programy pomocnicze a. zarządzanie ogólnoplatformowymi ogłoszeniami, terminami, narzędziami komunikacji b. definiowanie ustawień dla narzędzi ogólnoplatformowych c. zarządzanie wersjami językowymi d. ogólne ustawienia konfiguracyjne, raportowanie, pliki dzienników 6. Bezpieczeństwo użytkowania a. ustawienia systemowe, konfigurowanie dostępu do systemu b. uruchamianie protokołu szyfrującego (SSL) c. opcje konfigurowania autentykacji 7. Role instytucjonalne a. wprowadzenie do ról instytucjonalnych b. tworzenie kont instytucjonalnych (bram dostępu do systemu) c. opcje kont instytucjonalnych 8. Tworzenie kontentu a. tworzenie i udostępnianie modułów, narzędzi i wskaźników b. ustawianie domyślnych właściwości konfigurowanie wyświetlania zawartości modułu, rozmieszczenia i zawartości menu c. określanie typów modułów d. tworzenie modułów i definiowanie ich właściwości e. przypisywanie modułów rolom instytucjonalnym Str. 74 z 132

77 f. przypisywanie administratorów modułom g. określanie ustawień panelu narzędziowego 9. Zarządzanie domenami a. omówienie wymagań na zarządzanie domenami i przykładów b. analiza struktury organizacji c. określenie ról i odpowiedzialności poszczególnych osób w strukturze instytucji i ról systemowych d. dostosowanie modelu domeny do bieżących i przewidywanych potrzeb e. tworzenie domen i przypisywanie im administratorów f. przypisywanie użytkowników, kursów, modułów do domen g. przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu domenami 10. Zarządzanie organizacjami a. przykłady najlepszych rozwiązań komunikacyjnych dla sfery akademickiej i administracyjnej b. zasady zarządzania organizacjami c. tworzenie, klasyfikowanie i usuwanie organizacji d. zapisy użytkowników e. określanie domyślnych ustawień dla organizacji f. określanie domyślnych ustawień dla kursów dla danej organizacji g. archiwizowanie, odtwarzanie organizacji h. prowadzenie katalogu organizacji i. tworzenie i prowadzenie list dyskusyjnych 11. System rozliczeniowy platformy, a handel elektroniczny a. wymagania na transakcje elektroniczne b. powiązanie systemu rozliczeń z systemem ecommerce 12. Gromadzenie kontentu a. kontent użytkownika, kursu, instytucji b. opcje interfejsu użytkownika c. zarządzanie strukturą katalogową kontentu dla instytucji d. przydzielanie pamięci dyskowej i przepustowości łącz e. domyślne ustawienia techniczne 13. Współużywalność kontentu a. zarządzanie prawami dostępu, wersjami kontentu, monitorowaniem b. zarządzanie elektronicznymi portfolio c. tworzenie i modyfikowanie wzorców portfolio d. zarządzanie kontentem bibliotecznym 14. Wyszukiwanie kontentu a. przeszukiwanie i zaznaczanie kontentu b. definiowanie standardowych metadanych c. wyszukiwanie i katalogowanie obiektów szkoleniowych oraz zarządzanie nimi 15. Zarządzanie kontentem a. archiwizowanie kontentu (foldery sieciowe) b. wydobywanie (odtwarzanie) kontentu c. czyszczenie kontentu po usunięciu użytkowników i kursów 16. Zarządzanie operacjami a. podręczniki i tutoriale dla administratorów b. dokumentacja i informacje o wersjach c. przeszukiwanie bazy wiedzy d. postępowanie w razie trudności i błędów Str. 75 z 132

78 TeachmiIT Firma szkoleniowa prowadząca repozytorium kursów i oferująca kursy zdalne z zakresu technologii informacyjnych. Wiele kursów dotyczących technologii i pracy z najczęściej używanymi aplikacjami od systemów operacyjnych, baz danych i sieci po aplikacje biurowe i graficzne. W ofercie jest ponad 250 kursów, wśród nich jeden związany z e- learningiem: Podstawy dydaktyki medialnej ( Instructional Design Concepts ). Jest to krótki, kurs podstawowy (czas nauki 3 godz. 20 min.). Kurs obejmuje następujące tematy: porównanie nauki wspomaganej komputerowo z tradycyjną nauką w klasie, podstawowe zasady dydaktyki medialnej, umiejętności (profile zawodowe) niezbędne w realizacji projektów z dziedziny dydaktyki medialnej (skład zespołu), cykl życia (fazy, etapy) projektu dotyczącego dydaktyki medialnej, Metody zbierania danych do analizy rynkowej w projekcie dotyczącym dydaktyki medialnej, określanie zakresu zastosowania rezultatów projektu (przeznaczenia), określanie celu projektu i cech produktu, dokumentowanie założeń, formułowanie wymagań na kontent, formułowanie wymagań na kurs, kontrola wykonania projektu (punkty kontrolne), ewaluacja gotowego produktu. Program kursu wygląda następująco: 1. Wstęp do dydaktyki medialnej a. Omówienie dydaktyki medialnej b. Omówienie zarządzania projektem c. Test 2. Fazy projektu a. Faza analizy b. Faza projektowania c. Test 3. Opracowanie i ocena a. Faza opracowania b. Faza ewaluacji c. Test Str. 76 z 132

79 The MASIE Center Prywatne przedsiębiorstwo (Saratoga Springs, NY). Swoją misję określa jako Learning and Technology e-lab and Think Tank. Zajmuje się badaniami, prognozami, prowadzeniem szkoleń i udziela konsultacji z zagadnień na styku nauczania i technologii. Prowadzi doradztwo z zakresu: oceny produktów przed wdrożeniem, analizy gotowości organizacji do przejścia na e-learning, wdrażania e-learningu (sesje dyskusyjne dla personelu zarządzającego), oceny projektów dotyczących e-learningu, wspierania zmian w systemie szkolenia w przedsiębiorstwach. Prowadzi własne badania w dziedzinie e-learningu, publikuje raporty Florida Virtual School Szkoła wirtualna Floryda zajmuje się nauczaniem stopnia podstawowego i średniego w ośrodkach miejskich i wiejskich (K-12) oraz nauczaniem uniwersyteckim prowadzonym online. Rząd amerykański popiera rozwój zdalnego nauczania, gdyż Internet ułatwia dostęp do wysoko wykwalifikowanych kadr, na ogół niedostępnych (przynajmniej nie w każdej dziedzinie) w przeciętnych placówkach edukacyjnych. Rozwój wymaga wyszkolenia kwalifikowanych, certyfikowanych w dziedzinie e- learningu nauczycieli. Rozwijany jest więc program szkolenia zawodów przygotowujących do nowych zadań w nauczaniu online. Stwierdzono, że bardziej efektywne jest zdobywanie nowych umiejętności przez tych, którzy już mają doświadczenie pracy z uczniami, niż kształcenie nauczycieli od podstaw w obu dziedzinach (dydaktyce ogólnej i telenauczaniu). Przygotowano pięciostopniowy program szkolenia. Rozwijanie zawodowych umiejętności nauczycieli do pracy online w wirtualnej szkole w Luizjanie Faza I Szkolenie grupy nauczycieli w zakresie nowych Przyszły instruktor umiejętności Faza II Szkolenie do pełnienia roli mentora wspomagającego Asystent instruktora (TA) online instruktora w pracy ze studentami Faza III Umiejętność udostępnienia szkolenia w sieci Str. 77 z 132

80 Wystawca szkolenia Faza IV Doświadczony instruktor Faza V E-mentor Posiada miejętność udostępniania wielu szkoleń i administrowania nimi Szkolenie na zdobycie umiejętności doradcy i konsultanta szkoleń e-learningowych. Program szkolenia kadr tworzony jest rozporządzeniem prawnym przez państwową jednostkę administracyjną, zarządzany przez państwowy departament edukacji i wspierany finansowo przez państwo w formie przydzielanych funduszy i grantów. Kurs wirtualny dla nauczycieli, dostępny przez Internet może przybierać dwie formy: - naukę we własnym tempie z minimalnym kontaktem z instruktorem, podobny raczej do tradycyjnego kursu korespondencyjnego - naukę we własnym tempie z częstą interakcją z instruktorem przez telefon, czat, i inne dostępne środki techniczne Klasy wirtualne prócz kontaktów z instruktorem i dostępu do wirtualnych zasobów opierają się na aktywnej współpracy szkolonych i instruktorów, głównie przez forum dyskusyjne. Na skutek tej współpracy, takie kursy, nawet prowadzone asynchronicznie wymuszają dostosowanie się do kalendarza szkolenia. Komunikacja asynchroniczna między uczestnikami może odbywać się w różnym czasie (maile, dyskusje zadania domowe, ogłoszenia), natomiast komunikacja synchroniczna musi zachodzić jednocześnie (telefon, spotkania bezpośrednie w klasie, czat, wideokonferencja). Większość programów asynchronicznych posiada możliwości pracy synchronicznej przynajmniej w formie czatu tekstowego jako minimum. Niektóre posiadają wideo, wirtualne tablice, współdzielone aplikacje i inne możliwości współpracy w czasie rzeczywistym. Jedne programy zostawiają wybór użycia techniki synchronicznej podczas szkolenia do uznania instruktorów, inne wymagają zastosowania synchronicznych komponentów. Np. szkoleni w szkole wirtualnej Clark County muszą spotykać się co tydzień na 1,15 godziny, aby wraz z instruktorami i innymi uczestnikami ustalić kolejne kroki asynchronicznego przerabiania kontentu. Takie spotkania pozwalają na zadawanie improwizowanych pytań i spontaniczną konwersację. Podczas tych spotkań szkoleni i instruktorzy wspomagani są sprzętem audiowizualnym w celu tworzenia raportu z postępu prac i porażek bądź sukcesów. Raporty mogą być potem wykorzystywane do formalnych i nieformalnych ocen oraz udoskonalania jakości nauczania. Udostępniane w Wirtualnej Szkole kursy można podzielić na dwie grupy: szkolenia dla tych nauczycieli, którzy będą tylko nauczać wykorzystując istniejące zasoby oraz dla tych, którzy będą również tworzyć nowe szkolenia. W pierwszym przypadku najkrótsze szkolenia obejmują od 36 do 135 godzin (zależnie od wirtualnej szkoły) do maksimum godzin. W obu przypadkach położony jest nacisk na rozwój umiejętności efektywnego nauczania zdalnego, metodyki, zarządzania grupą i tworzenia wspólnoty oraz kierowania konstruktywną dyskusją. Firma konsultingowa zajmująca się wspomaganym elektronicznie nauczaniem, zagadnieniami kształcenia nauczycieli, ewaluacją elektronicznych szkoleń. Współpracuje z organizacjami rządowymi zajmującymi się na przykład kształceniem Str. 78 z 132

81 nauczycieli (National Comprehensive Center for Teacher Quality (NCCTQ), czy ogólnie edukacją (Education Commission of the States). Publikuje materiały (patrz na przykład Teaching Quality (TQ) Source website), które mogą być pomocne w projektowaniu i ocenie szkoleń e-learningowych United States Distance Learning Association (USDLA) Organizacja udostępnia szkolenia dla studentów i instruktorów. Ta druga grupa, objęta programem B, daje możność uzyskania certyfikacji w nauczaniu na odległość. Kurs oferuje: Wstęp Informacje o zdalnym nauczaniu (zasoby, komunikacja) Użycie Technologii (czat, , dyskusje, prezentacje, wideo, strony web) Nauczanie i doradztwo Upowszechnianie i Strategie Podstawy HTML Przeprowadzanie egzaminów Przegląd wyników Udostępniane jest wydawnictwo online dla organizatorów zdalnych szkoleń. Magazyn jest profesjonalnym wydawnictwem przedstawiającym bieżące trendy e- learningu i rozważającym jego praktyczne stosowanie. Jest to publikacja zawierająca przede wszystkim praktyczne wskazówki i przemyślenia w tej dziedzinie dla organizatorów, praktyków i decydentów na polu e-learningu, telekomunikacji i dziedzin pokrewnych. Str. 79 z 132

82 Fisher School of education and Human Services Szkoła (North Miami Beach) działa w ramach US Distance Learning Association. Jednym z programów jest kurs na uzyskanie certyfikacji dla organizatorów szkoleń Program DLLCP jest skierowany do profesjonalistów takich jak trenerzy i menadżerowie szkoleń, nauczyciele zajmujący się techniką nauczania, kierownicy placówek szkoleniowych i zarzadząjacy szkoleniami zdalnymi, również w szkolnictwie wyższym. Sześciotygodniowy zdalny kurs jest poprzedzony dwudniowym szkoleniem stacjonarnym (na Uniwersytecie Nova Southerneaster, Floryda w Centrum Technologii Informacyjnych). Osoby z kierownictwa, odpowiedzialne za organizację szkoleń, nabywają umiejętności potrzebne do uzyskania sukcesu w dziedzinie e-learningu takie jak: ustalanie kierunków strategii, dostarczanie i zastosowanie odpowiednich technologii, zarządzanie szkoleniami i ewaluację. Liderzy e-learningu muszą zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niosą nowe technologie edukacyjne. Muszą umieć stworzyć model biznesowy, który wprowadzi organizację w szybko rozwijającą się dziedzinę zdalnego nauczania. W tym celu poznają zasady e- learningu i jego zastosowanie, dobre praktyki i praktyczne działania. Proces tworzenia Bizines Planu zdalnego nauczania zawiera: - wizję organizacyjną nauczania zdalnego - profil i plan organizacji zarządzania szkoleniem - plan osobowy i projekt finansowania - plan dydaktyki medialnej i strategię implementacji systemu szkolenia - organizację szkoleń zdalnych i stosowanie bazy wiedzy - komunikację z innymi organizatorami e-learningu Szkolenia stacjonarne Dzień pierwszy: Kierowanie organizowaniem e-learningu - wideokonferencje z organizatorami zdalnego nauczania - podstawy e-learning: technologia, historia i status - przegląd scenariuszy i dyskusje Str. 80 z 132

83 - wizja organizacji wpsółdziałania w grupie - profil zarzadzania zdalnym nauczaniem Dzień drugi: Zarządzanie e-learningiem - wideokonferencje dla menadżerów zdalnego nauczania - analiza kosztów, korzyści finansowych i podejmowanie decyzji o stosowaniu elerningu w oparciu o koszty - budżet i księgowość - procedury zakupu - doświadczenia pracy w zespołach Fort Lauderdale, Florida Boston, Massachusetts Instrukcja sześciotygodniowego szkolenia zdalnego - dyskusje tematyczne dotyczące scenariuszy wdrażania szkoleń - dyskusje tematyczne dotyczące biznes planu - dyskusje z organizatorami e-learningu - wideokonferencje - prezentowanie przez uczestników koncepcji organizacji nauczania i biznes planu Szkoła prowadzi też inne szkolenia zawodowe w specjalnościach e-learningowych: - Organizator szkoleń - Nauczyciel szkolnictwa podstawowego i fakultatywnego - Technologia dydaktyki medialnej i zdalnego nauczania - Specjalista ds. nauczania i rozwoju Programy przeznaczone są dla szkoleniowców zainteresowanych działaniem na polu dydaktyki medialnej i zdalnego nauczania. Uczestnicy mogą rekrutować się z różnych dziedzin jak nauczyciele, specjaliści od mediów i administratorzy, specjaliści informatyki, szkoleniowcy, doradcy biznesowi i rządowi, dydaktycy, menadżerowie i organizatorzy szkoleń, specjaliści od tworzenia programów szkoleniowych i koordynatorzy programów zdalnego nauczania. Program pozwala szkoleniowcom uzyskać dodatkowe umiejętności przy stosowaniu nowych technologii, a osobom planującym rozwój kariery umożliwia poznanie inowacyjnych metod zdalnego nauczania. We wszystkich programach kładzie się nacisk na ćwiczenia praktyczne, stosowanie najnowszych teorii i badań w pracy zawodowej oraz rozwój umiejętności organizacyjnych. Oferowane są szkolenia online oraz warsztaty podnoszące kwalifikacje i przedstawiające technologie medialne Programy omawiają m.in. zagadnienia - zarządzanie projektami - ryzyko przedsięwzięcia - kierowanie projektem, zarządzanie i komunikacja - harmonogram projektu i kontrola kosztów - profesjonalne technologie - odporność na zmianę strategii Str. 81 z 132

84 Uczestnicy maja dostęp do biblioteki setek programów nauczania dostępnych online oraz do usług w systemie outsorcingu w zakresie projektowania, udostępniania, przekształcania szkoleń do postaci e-learningowej, dostarczania szkoleń i organizowania spotkań i zdalnej komunikacji i udogodnień certyfikacyjnych Inne Brandon Hall Centrum doradczo-eksperckie, oferujące produkty i usługi związane z e-learningiem. Rezultaty prowadzonych prac analityczno-badawczych są publikowane w formie artykułów i książek. Centrum oferuje płatne, fachowe doradztwo w zakresie:! wyboru narzędzi i technologii,! strategii i planowania działań szkoleniowych on-line. W Centrum funkcjonuje całodobowy call center, oferujący płatną usługę tzw. konsultacji na żądanie. Zakres porad i konsultacji obejmuje komplet zagadnień związanych z e-learningiem. Pewną odmianą konsultacji są interaktywne spotkania wirtualne, w czasie których ekspert udziela żądanej informacji. Cena usługi nie obejmuje raportowania przebiegu rozmowy. W zależności od potrzeby mogą być przekazane pewne fragmenty opracowań i publikacji ułatwiające zrozumienie problemu bądź potwierdzające udzielone informacje. Centrum oferuje odpłatnie różnorodne wykłady i warsztaty o charakterze zarówno otwartym (dla szerokiego grona odbiorców w trakcie imprez targowych i konferencji) jak i zamkniętym (dla pracowników firmy). Są one oparte na autorskich programach, a ich tematyka obejmuje zagadnienia dotyczące m.in.:! aktualnego stanu wiedzy,! rynku usług i produktów,! promocji najlepszych praktyk w zakresie technologii tworzenia i opracowywania elektronicznych kursów,! prezentacji najlepszych praktyk wdrożeniowych, ze wskazaniem modelu powiązania e-learningu z polityką biznesową firmy,! zasad wyboru właściwej technologii e-learningowej,! sposobów rozpoczęcia przygody z e-learningiem. Str. 82 z 132

85 Wydawnictwo Brandon Hall posiada bogatą ofertę książek i publikacji w postaci drukowanej i elektronicznej (on-line). Wersja elektroniczna (plik w formacie.pdf) udostępniana jest poprzez przeglądarkę na okres 3 miesięcy lub 1 roku. Przykładowe proporcje cenowe dla publikacji LMS KnowledgeBase 2006 wynoszą: 1000$ (za 3 miesiące) i 1600$ (za rok). Centrum Brandon Hall organizuje coroczne konkursy i przyznaje nagrody w różnych kategoriach:! kontent,! technologia (narzędzia i systemy do tworzenia, dostarczania i zarządzania szkoleniami),! studium przypadku (opis inicjatyw i wdrożeń),! nauczanie on-line (prezentacje synchronicznych zajęć on-line). W ramach upowszechniania i promocji doskonałości e-learningu Centrum Brandon Hall oferuje wszystkim zainteresowanym bezpłatne zasoby informacyjne w postaci artykułów, porad, fragmentów publikacji, video i prezentacji prac zwycięzców corocznych edycji konkursów. Wydaje także bezpłatny newsletter dostarczany pocztą e- mail, zawierający informacje o wydarzeniach, komentarze, ogłoszenia, porady i opisy najlepszych praktyk e-learningu. Wnioski Interesująca usługa konsultacji przez telefon Training Live & Online Programy certyfikacyjne on-line oferowane przez Training magazine and Training Magazine Events. Program certyfikacyjny Rozwiązania e-learning za małe pieniądze Program certyfikacyjny obejmujący zagadnienia z zakresu opracowywania efektywnego i oszczędnego e-learningu. Grupa docelowa Kurs jest przeznaczony dla osób dysponujących niewielkim budżetem, zainteresowanych opracowywaniem taniego, ale skutecznego e-learningu. Forma pracy dydaktycznej Program realizowany jest w formie sześciu 90 min. zajęć synchronicznych w wirtualnej klasie, odbywających się w odstępach tygodniowych. Czas pomiędzy kolejnymi zajęciami jest przeznaczony na asynchroniczne wykonanie pracy domowej, polegającej w większości na zbieraniu materiałów w Internecie, oraz na udział w dyskusjach on-line. Uczestnicy kursu wykonują prosty projekt e-learningowego z wykorzystaniem ogólnodostępnych i tanich narzędzi. Program! Wykorzystanie posiadanych zasobów! Wykorzystanie całkowicie bezpłatnych lub tanich dodatków! Tanie sposoby uzyskania interaktywości i podniesienia wizualnej atrakcyjności! Triki projektowania! Niskokosztowa współpraca Str. 83 z 132

86 ! Projektowanie, interaktywność, śledzenie, testowanie! Podejmowanie decyzji o zakupach narzędzi. Wnioski Problem tworzenia tanich rozwiązań e-learningowych leży w centrum zainteresowania zarówno dostawców jak i odbiorców. Temat ten, lub choćby pewne elementy tego zagadnienia, powinny być zawarte w programie nauczania dydaktyki medialnej Desire2Learn Inc. Innovative Learning Technology Dostarczają oprogramowanie (platforma, narzędzia autorskie), świadczą usługi związane z tym oprogramowaniem, w tym szkolenia i konsultacje, ale także dwa krótkie treningi o tematyce ogólnej związane z elektronicznymi szkoleniami. Informacje o tych szkoleniach: 1. Trening Egzaminowanie i ocena (Assessment and Evaluation) szkolenie 1 dniowe (8 godzin zajęć) prowadzone zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Przeznaczony dla trenerów i dydaktyków medialnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką egzaminowania. Trening uczy: tworzenia formularzy (reguł) oceny studentów kojarzenia formularzy ocen z innymi działaniami pedagogicznymi tworzenie schematów kompetencji w celu oceny studentów powiązania kompetencji z lekcjami tworzenia ankiet ewaluacyjnych tworzenie quizów (testów) sprawdzających wiadomości tworzenia narzędzi do obserwowania postępów uczniów 2. Trening Schematy kompetencji i formularze ocen (Competencies & Rubrics) szkolenie półdniowe (4 godziny zajęć) prowadzone zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Przeznaczony dla trenerów i dydaktyków medialnych oraz innych osób zainteresowanych tematyką egzaminowania. Trening uczy: tworzenia formularzy (reguł) oceny studentów kojarzenia formularzy ocen z innymi działaniami pedagogicznymi tworzenie schematów kompetencji w celu oceny studentów powiązania kompetencji z lekcjami ewaluacji postępów (acivities) Str. 84 z 132

87 Ecollege Dostawcy oprogramowania do e-learningu i e-kursów. Oprócz tego prowadzą działalność consultingową i usługową w następujących kierunkach: konsultacje techniczne dysponują zespołem deweloperów oprogramowania, który podejmuje się wykonania produktów na zamówienie uzupełnień przeróbek, prac integracyjnych itp, łącznie z wykonywaniem portali i całych systemów; Szkolenia dla dydaktyków medialnych i twórców kursów (Instructional Designers and Course Developers) kończone certyfikatem: kursy zdalne, stacjonarne i warsztaty; dysponują specjalistami doświadczonymi w nauczaniu na poziomie szkolnym, akademickim i korporacyjnym; proponują szkolenia z następującej tematyki: nauczanie za pomocą kursów elektronicznych, tworzenie kursów elektronicznych, zarządzanie szkoleniami zdalnymi, tworzenie kursów dla osób niepełnosprawnych, tworzenie komponentów szkoleń elektronicznych jako uzupełnienia w nauczaniu stacjonarnym, nauczanie dydaktyki medialnej dla ekspertów dziedzinowych; Wspomaganie (konsultacje) indywidualne dla mentorów, autorów itp różnorodne formy wykonywane przez specjalistów od tworzenia kursów, metodyki nauczania, multimediów: a) konsultacje zdalne przez emalie i telefon wykupuje się abonament na te usługi; b) audyt kursów z uwzględnieniem konkretnych wymagań klienta (patrz ) ; c) konsultacje osobiste płatne godzinowo z takich dziedzin jak projektowanie i tworzenie kursów, zastosowania multimediów, dydaktyki medialnej, programy nauczania, opracowanie kontentu, opracowanie kursów pod specjalne wymagania; d) samo ocena maja swój system wspomaganego oceniania, który wbudowuje się w kursy dostosowują go do wymagań klienta Opracowanie kursów na zamówienie; EDUCASE Ecar EDUCASE Center for Applied Research EDUCASE to organizacja stymulująca rozwój technologii w nauczaniu w wyższych uczelniach. Ma swoje centrum badawcze ECAR. ECAR organizuje konferencje i publikuje raporty różnego rodzaju. Niektóre są dostępne ogólnie inne dla subskrybentów (wyższych uczelni, które są stowarzyszone). Str. 85 z 132

88 e-learningguru Portal oferujący bezpłatne zasoby informacyjne o e-learningu. Śledzi trendy, rozwój technologii i wiedzy. Zasoby są podzielone na następujące kategorie:! centrum wiedzy lista poklasyfikowanych odnośników do stron w Internecie, będących źródłem wiedzy na tematy związane z e-learningiem (artykuły, case study, kalkulatory ROI, white papers. Klasyfikacja obejmuje m.in.: narzędzia autorskie, LMS/LCMS/ gry i symulacje, kontent, dydaktykę medialną, ROI i analizy ekonomiczne i inne.! prezentacja/demonstracja interesujących produktów/idei.! publikacje lista wybranych książek z dziedziny e-learningu wraz z kilkustronicowym streszczeniem każdej z nich i linkiem do księgarni internetowej gdzie można je kupić! wywiady z uznanymi autorytetami w dziedzinie e-learningu (format.pdf)! kalendarz wydarzeń e-learningowych zestawienie linków do stron organizatorów wszelkiego typu imprez e-learningowych (targów, konferencji, warsztatów) na najbliższy rok! słownik terminów e-learningowych, poklasyfikowanych alfabetycznie Str. 86 z 132

89 ! katalog dostawców produktów i usług e-learningowych strona aktualnie w przygotowaniu. Linki do najbardziej interesujących zasobów spośród wymienionych wyżej są umieszczane w bezpłatnym newsletterze, który co miesiąc jest wysyłany drogą mailową do wszystkich zarejestrowanych subskrybentów. Wszystkie numery newslettera są archiwizowane i pozostają dostępne na stronie. Wnioski Zawartość informacyjna portalu jest praktyczna i przydatna dla osób zainteresowanych dziedziną e-learningu. Materiały są poklasyfikowane w bardzo intuicyjny i przejrzysty sposób. Łatwo dotrzeć do informacji. Zagadnienia ujęte są kompleksowo, ale jednocześnie bez zbędnego nadmiaru i przeładowania treści. Baza wiedzy oparta na odnośnikach do stron wymaga nakładu pracy o charakterze brokerskim, polegającej na wyszukiwaniu nowości w sieci i sprawdzaniu co jakiś czas, czy ważność linków nie wygasła. Funkcjonalność do zastosowania w całości w CDRUT. Centrum oferujące bezpłatne zasoby i informacje związane z dziedziną e-learningu Learning Light (http://www.learninglight.com ) Centrum doradztwa w zakresie wykorzystania technologii e-learningowych, oferuje:! dostęp do wiedzy na najwyższym, światowym poziomie! pośrednictwo pomiędzy dostawcami i odbiorcami usług e-learningowych! doradztwo w zakresie wykorzystania technologii e-learningowych w miejscu pracy oraz promocja najlepszych praktyk w zakresie organizacji procesu nauczania! zestawienie produktów i usług,! wydarzenia! FAQ. Str. 87 z 132

90 e-learning Centre (http://www.e-learningcentre.co.uk ) e-learning Centre jest częścią Learning Lab William Horton Consulting Firma konsultingowo-doradcza, oferująca:! doradztwo dla firm w zakresie tworzenia i wykorzystania szkoleń on-line (w tym ekspertyzy),! warsztaty on-line zakończone uzyskaniem certyfikatu! wykłady! baza wiedzy (szablony, najlepsze praktyki opracowania lekcji i kursów on-line)! książki! produkty (szablony.ppt, wykłady instruktażowe w formie plików Macromedia Flash, aplikacje, przewodniki w formie dokumentów.pdf. Str. 88 z 132

91 Workshop E-learning by design ( Projektowanie e-learningu ) Program certyfikacyjny obejmujący zagadnienia z zakresu projektowania e-learningu, efektywnego i optymalnego pod względem ekonomicznym. Grupa docelowa Warsztaty przeznaczone są dla:! Dydaktyków medialnych, odpowiedzialnych za specyfikowanie i opracowanie treści e-learningowych! Instruktorów, prowadzących zajęcia stacjonarne, którzy chcą poszerzyć swoją działalność o lekcje on-line! Redaktorów technicznych dokumentów on-line, chcących wejść w świat szkoleń online! Ekspertów dziedzinowych i technologów informacyjnych uczestniczących w pracach nad e-kursem! Menedżerów zajmujących się e-learningiem. Forma pracy dydaktycznej Program certyfikacyjny prowadzony w formie warsztatów on-line, na które składa się 6 sesji on-line rozłożonych w odstępach tygodniowych. Kurs oparty jest na praktycznych przykładach. w każdym tygodniu omawiany jest inny aspekt projektu e-learningowego: testy, lekcje, organizacja, wyświetlanie itp.. Zadaniem uczestników kursu jest wyszukanie w Internecie dobrych przykładów, stanowiących praktyczne potwierdzenie i zastosowanie treści prezentowanych w trakcie wykładu. Odnalezione adresy URL są prezentowane i omawiane na forum klasy. Program Tematy poruszane w trakcie kursu obejmują następujące zagadnienia: Str. 89 z 132

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 11 czerwca 2010 Dr Andrzej Niesler Pełnomocnik Rektora ds. Nauczania na Odległość Rozdział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU

MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH BOŻENA PRZYBOROWSKA MAŁGORZATA RUBIN WOJCIECH KUBERA MODELOWY OŚRODEK NIEFORMALNEGO KSZTAŁCENIA SPECJALISTÓW W DZIEDZINIE E LEARNINGU MONOGRAFIA Warszawa 2008 MODELOWY OŚRODEK

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r.

ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. ZAR ZĄ D ZEN IE N r 37/ 2014 REKTORA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ im. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji usług szkoleniowych

Procedura realizacji usług szkoleniowych Procedura realizacji usług I. Procedura definiuje warunki realizacji usług świadczonych przez K&K Consulting Przemysław Kułyk II. W ramach oferty firmy znajdują się otwarte, a także zamknięte organizowane

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin przygotowania i prowadzenia zajęć dydaktycznych Postanowienia ogólne 1 Zakres przedmiotowy niniejszego Regulaminu obejmuje zasady przygotowywania i prowadzenia zajęć. 2 Podstawę prawną niniejszego

Bardziej szczegółowo

WODN w Skierniewicach

WODN w Skierniewicach Małgorzata Wrzodak Misja WODN Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli, wychowawców, kadry kierowniczej poprzez świadczenie usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, w formach i miejscach spełniających

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka

Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Program szkolenia dla Tutorów i Asesorów Badanie kompetencji wolontariuszy wiedza i praktyka Walidacja efektów wcześniejszego uczenia się w wolontariacie 1.1 Wstęp Walidacja i badanie wcześniej nabytej

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h)

SZKOLENIE: METODYKA E-LEARNINGU (50h) Tematyka zajęć: PROGRAM EXE NARZĘDZIE DO TWORZENIA ELEKTRONICZNYCH MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH (10h) Program szkolenia realizowanego w ramach Projektu BELFER ONLINE + przygotowanie nauczycieli z obszarów wiejskich do kształcenia kompetencji kluczowych uczniów i dorosłych przy wykorzystaniu platform e-learningowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami Szkolenie przygotowujące do certyfikacji PMP (PMP Prep)* Zarządzanie Projektami zgodnie ze standardami PMI Zawartość oferty: I. WSTĘP II. EFEKTY SZKOLENIA III. METODY KSZTAŁCENIA IV. TRENERZY V. PROGRAM

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r.

Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Elżbieta Mieczkowska Rola bibliotek szkolnych i pedagogicznych w systemie oświaty Częstochowa, 6 maja 2016 r. Zadania bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013, poz.369) 1. 1. Publiczna biblioteka pedagogiczna.

Bardziej szczegółowo

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty:

I. Plan studiów doktoranckich. 1. Plan roku I studiów doktoranckich obejmuje następujące przedmioty: Uchwała o zmianach w programie studiów doktoranckich na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji z siedzibą w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych oraz Międzywydziałowych Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych

Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Elektroniczne formy wspomagania badań naukowych Kod przedmiotu 05.9-WP-PEDD-EWBN Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Warszawa; 08.04.2014 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Wykładzie metodycznym i warsztatach szkoleniowych w ramach projektu Łamigłówki dla nomada metoda uczenia przez całe życie na miarę XXI wieku 1

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA

TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA TEMAT SZKOLENIA Ewaluacja programów i projektów, Informacja zwrotna i (obszar 7) OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych.

Wyróżnij się, zwiększ swój zasięg, zautomatyzuj część pracy oraz poznaj nowe, aktywne metody uczenia dorosłych. 1 W sposobach przekazywania wiedzy istotne są proporcje, dlatego warto poznać przekrój nowoczesnych metod oraz narzędzi cyfrowych i online, które pomogą trenerom prowadzić skuteczne szkolenia i wzbogacą

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy

Warunki uczestnictwa. w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Warunki uczestnictwa w Sieci Ekspertów ds. BHP, certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy 1 2 Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne

Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne Lp. Produkt/Usługa Charakterystyka/Dane techniczne 1. Kurs: Podstawy obsługi komputera, Internet (85 godzin) 2. 3. 4. Kurs: Grafika komputerowa w tworzeniu opracowań reklamowych (110 godzin) Kurs: Jak

Bardziej szczegółowo

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016

Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Oferta Ośrodka w semestrze letnim 2016 Referuje: J. A. Wierzbicki Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Projekt Warszawa Programuje Cele projektu: Przygotowanie nauczycieli

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH

PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH PROCEDURA REALIZACJI USŁUG SZKOLENIOWYCH WSTĘP 1. Niniejsza procedura określa warunki realizacji usług rozwojowych świadczonych przez firmę Propello Magdalena Janus z siedzibą w Krakowie, ul. Brożka 26/18,

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00

UDA POKL.04.01.01-00-301/10-00 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa studentów WSPiA w Przemyślu w nowych formach edukacji wdrażanych w ramach realizacji projektu pn. Dyplom WSPiA przepustką do biznesu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

1 Metody i formy pracy:

1 Metody i formy pracy: Program szkolenia w ramach projektu Modelowy program praktyk podnoszący jakość kształcenia studentów przygotowywanych do wykonywania zawodu nauczyciela w PWSZ w Raciborzu Działanie 3.3.2 PO KL Temat szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli

Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Prezentację przedstawiono na XI Konferencji OSKKO www.oskko.edu.pl/konferencjaoskko2014/ Nowe formy wspomagania rozwoju szkół i doskonalenia nauczycieli Kraków, 7 marca 2014 r. Cele spotkania Uczestnik:

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning

Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning Ewaluacja szkoleń SGH w projekcie Doskonalenie kwalifikacji pracowników Powiatowych Urzędów Pracy z zastosowaniem metody blended learning http://pup.e-sgh.pl Cz. I - Charakterystyka szkoleń Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi

tryb niestacjonarny Zarządzanie procesami szkoleniowymi MODUŁ 2 Nazwa modułu Warunki uczestnictwa Zarządzanie procesami szkoleniowymi Zgodnie z wymogami SWPS Moduł skierowany jest do wszystkich Studentów, którzy pracują w działach HR, Szkoleń lub w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres:

Program szkolenia LOGO FIRMY. Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: LOGO FIRMY Program szkolenia Realizowanego przez Nazwa firmy: Adres: Szkolenie certyfikowane przez Krajową Izbę Gospodarczą Biuro Legalizacji, Certyfikacji i Karnetów ATA ul. Trębacka 4 00-074 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy

Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Legnicy ul. Grunwaldzka 2 20 tel. 76 723 32 02 fax 76 723 32 04 59 220 Legnica e - mail: odmidn@gopl www.odmidn.legnica.pl PLAN PRACY OŚRODKA

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach:

KWALIFIKACJE ABSOLWENTA: Absolwent specjalności Branding jest przygotowany do realizacji zadań zawodowych w trzech obszarach: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU: Komunikacja wizerunkowa (reklama, public relations, branding) Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie) SPECJALNOŚĆ: branding PROGRAM OBOWIĄZUJĄCY OD ROKU AKADEMICKIEGO

Bardziej szczegółowo

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet

Projekty, zadania Wskaźnik realizacji Termin Odpowiedzialny Partnerzy Budżet Strategia Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich na lata 2010-2021 (projekt nowelizacji na lata -2021) Misja Misją Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich jest działanie na rzecz rozwoju bibliotekarstwa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta

Wykorzystanie informacji zawodowej w działaniach doradcy klienta ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Wykorzystanie informacji zawodowej DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Informacja zawodowa jest podstawą w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Oddział Informacji Naukowej

Oddział Informacji Naukowej Oddział Informacji Naukowej Podstawowe formy aktywności oddziału obejmują: Działalność informacyjną i promocyjną Działalność dydaktyczną Współpracę z innymi oddziałami biblioteki Współpracę w ramach Uczelni

Bardziej szczegółowo

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały

WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Znaleźć Najlepszych Program rekrutacji w administracji publicznej oparty na kompetencjach 526958-LLP-1-2012-1-PL-LEONARDO-LMP WP11.3 Metodologia szkolenia, programy szkoleń i materiały Metodyka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości Rok powstania: 2005r. Fundator: Miasto Gdańsk Cel: stworzenie i prowadzenie gdańskiego inkubatora przedsiębiorczości Swoje zadania Fundacja realizuje poprzez: mentoring,

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUGI E-LEARNING Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze usługi e-learningu. Dokument

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk

Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Katedra Pedagogiki Pracy Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie prof. dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego e-repetytorium Spis treści I. Ramowy plan nauczania 1. Cel studiów

Bardziej szczegółowo

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie

EPALE. Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie EPALE Elektroniczna platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie Korzyści z rejestracji na platformie: Dostęp do aktualnych informacji o najważniejszych wydarzeniach, osiągnięciach i trendach w sektorze

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań.

Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. Czy nauczyciele wykorzystują nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu? Raport z badań. dr Katarzyna Mikołajczyk mgr Katarzyna Pietraszek Centrum Rozwoju Edukacji Niestacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego

Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Harmonogram realizacji zadań w projekcie Laboratorium Dydaktyki Cyfrowej dla szkół województwa małopolskiego Zadanie 1 - Diagnoza i analiza problemów Etap 1 - analiza stanu wykorzystania rozwiązań ICT

Bardziej szczegółowo

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów

Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Kurs Trenerski I stopnia Szkoły Trenerów Nasza Szkoła Trenerów to praktyczne kursy podnoszące kompetencje pracy z grupami. Jeśli stoisz przed zadaniem prowadzenia spotkań grupowych, warsztatów, zebrań,

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14

Wydziałowe Standardy Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Wydziałowe Standardy Zapewnienia na Wydziale Elektrotechniki Automatyki i Informatyki Załącznik do Uchwały Rady Wydziału Nr 79/14 Część l - Założenia ogólne Systemu 1 1. Zasadniczymi celami Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA

AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA AKADEMIA MUZYCZNA IM. I.J. PADEREWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ INSTRUMENTÓW SMYCZKOWYCH, HARFY, GITARY I LUTNICTWA STUDIA III STOPNIA Moduł/Przedmiot: Internet i nowe technologie w edukacji muzycznej studia

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia

Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość. Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia Numer i nazwa obszaru: 11 Organizacja i prowadzenie kształcenia na odległość Temat szkolenia: E-learning metody i narzędzia SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Wydanie 1 Formularz F509 Strona

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu)

Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Szczegółowy plan kursu kwalifikacyjnego Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą. (nazwa kursu) Program kursu obejmuje następujące moduły o przedstawionej liczbie godzin: Liczba godzin Liczba

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Reguły kształcenia na studiach doktoranckich w wieloobszarowym uniwersytecie przykład Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu SEMINARIUM BOLOŃSKIE STUDIA DOKTORANCKIE W ŚWIETLE NOWYCH REGULACJI PRAWNYCH

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zespołowy projekt informatyczny 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/6 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu

Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne w nauczaniu na odległość Kod przedmiotu 11.3-WP-PEDD-TIDL-L_pNadGenHG3ZZ

Bardziej szczegółowo

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu

Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu Mateusz Paradowski Warmińsko-Mazurska Biblioteka Pedagogiczna im. Karola Wojtyły w Elblągu Biblioteczne Centrum Zdalnej Edukacji wirtualny wydział Biblioteki Pedagogicznej w Elblągu 7 maja 2008 roku w

Bardziej szczegółowo