UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry Siedlce 2012/2013

2 Spis treści TECHNOLOGIE INFORMACYJNE... 3 PROJEKTOWANIE STRON 6 TECHNOLOGIE SIECIOWE... 9 PROGRAMOWANIE SYSTEMY OPERACYJNE INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIE APLIKACJI INTERNETOWYCH BAZY DANYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

3 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologie informacyjne Nazwa w języku angielskim: Information Technology Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Ewa Szczepanik Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego U_01 U_02 U_03 U_04 K_01 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań, typowych dla informatyki ( praca z długim tekstem, przeprowadzanie powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania tabel, wykresów, tworzenie bazy danych) oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia ( MS Word, MS Excel, Acces) Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej w pracy zawodowej K_02 i samokształceniu. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym, wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu K_03 narzędzi informatycznych, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i pracę zespołu Forma i typy zajęć: ćwiczenia (30 godz) Wymagania wstępne i dodatkowe: Umiejętność obsługi komputera i korzystania z aplikacji biurowych w zakresie podstawowym. PSZI_U1 PSZI_U2 PSZI_U5 PSZI_U6 PSZI_K01 PSZI_K02 PSZI_K03 Treści modułu kształcenia: 1. Internet - ogólna charakterystyka sieci. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie, odczytywanie). Korzystanie z baz własnych UPH (biblioteka). 2. Usługi w sieci Internet. Korzystanie z konta pocztowego, grup dyskusyjnych, forów internetowych, chatów, komunikatorów internetowych. Zarządzanie swoimi plikami na serwerze. 3. Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, obraz. 3

4 Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów, tworzenie własnych archiwów). Praca z siecią komputerową (udostępnianie danych sieciowych, zabezpieczanie danych). Używanie dostępnych narzędzi Windows pozwalających na usprawnienie pracy systemu. 4. Redagowanie dokumentów: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, podgląd wydruku. Korespondencja seryjna. 5. Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, makra. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy treści, bibliografia, indeksy, spisy rysunków itd. 6. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: Zasady projektowanie prezentacji. Grafika, dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w różnych formatach. 7. Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, sposoby adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i zakresów, wykres XY. 8. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe, statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie. Arkusz kalkulacyjny, jako prosta baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe, 9. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w turystyce i rekreacji: zagadnienia optymalizacji: Solver, szukaj wyniku, tworzenie raportów tabele i wykresy przestawne, makra. 10. Podstawy pracy w bazie danych MS Access: ogólna charakterystyka aplikacji bazodanowych, tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje między tabelami, kwerendy wybierające i aktualizujące, pola obliczeniowe w kwerendach. 11. Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta, poziomy, histogram. Podstawowe narzędzia programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka, przesunięcie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzędzi. Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis, wydruk. ABBYY FineReader. Ustawienia skanera. Wprowadzanie różnego rodzaju dokumentów: skanowanie grafiki, tabel, tekstu (rozpoznawanie, sprawdzanie pisowni, eksport). 12. Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera. Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo, kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, wysokości itd. Nagrywanie własnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie. 13. Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż materiału wideo (zmiana kolejności scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie przejść, tytułów, grafiki, efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego. Zapisywanie własnego filmu. 14. Narzędzia i środki technologii informacyjnej w turystyce i rekreacji. Systemy informacyjne. Tworzenie własnych dokumentów na podstawie wyszukanej i przetworzonej informacji. 15. Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele, zagnieżdżanie tabel. Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page do tworzenia własnych witryn internetowych. Podstawy HTML. Literatura podstawowa: 1. Berdychowski j, Informatyka w turystyce i rekreacji, ALMAMER, Warszawa Bremer F. A., Kula R., ABC Użytkownika Microsoft Office 2007, Videograf Edukacja, Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice Frye C., Microsoft Excel Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Kolberg M., Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław Liengme B. V., Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu,wydawnictwo RM, Warszawa Pikoń K.., ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, Praca zbiorowa Microsoft Office Access Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Praca zbiorowa, Microsoft Office Word Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Praca zbiorowa, Excel w finansach i zarządzaniu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok

5 11. Preppernau J., Cox J., Microsoft Office PowerPoint Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Sławik M., Microsoft Office Access 2007 dla każdego", Videograf Edukacja, Literatura dodatkowa: 1. Kopertowska-Tomczak M., Word Ćwiczenia, PWN, Kopertowska-Tomczak M., Excel Ćwiczenia, PWN, Kopertowska-Tomczak M., PowerPoint Ćwiczenia, PWN, Negrino T., Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Helion, Mendrala D., Szeliga M., Access 2007 PL. Kurs, Helion, Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekt U_03 sprawdzany jest podczas tworzenia dokumentów, korespondencji seryjnej oraz podczas prowadzenia obliczeń i analizy danych, a także wyszukiwania informacji w bazie. Efekty U_01, U_02 i U_04 oraz K_01-K_03 są sprawdzane przy ocenie samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej). Forma i sposób zaliczenia: Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków 1) uzyskanie, co najmniej 65 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zajęcia; 2) uzyskanie łącznie, co najmniej 35 punktów za samodzielne przygotowanie strony internetowej; 3) uzyskanie łącznie, co najmniej 101 punktów ze wszystkich form zaliczenia. Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Poprawy: W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie, w czasie konsultacji. Aktywność Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Bilans punktów ECTS: Obciążenie studenta 0 godz. 30 godz. 65 godz. 5 godz. 100 godz. 4 ECTS 5

6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Projektowanie stron WWW Nazwa w języku angielskim: Website Design Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: pierwszy pierwszy Liczba punktów ECTS: 5 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosław Barański Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 Efekty kształcenia WIEDZA Ma podstawową wiedze na temat algorytmów, ich własności oraz zna etapy rozwiązywania zadań Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych znaczników języka HTML oraz Java Script Ma uporządkowana wiedzę na temat wykorzystania funkcji w języku Java Script Ma uporządkowaną wiedze z zakresu prezentacji informacji za pomoca HTML i Java Script UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego PSZI_W01 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_W02 U_01 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSZI_U02 U_02 Umie projektować proste witryny w języku HTML i Java Script PSZI_U05 U_03 Umie rozwiązywać proste problemy algorytmiczne za pomocą języka Java Script PSZI_W05, PSZI_W06 U_04 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia PSZI_W06 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. PSZI_K01 Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: brak 6

7 Treści modułu kształcenia: 1. Wstęp do projektowania witryn WWW. Pojęcia podstawowe. Fazy tworzenia witryny WWW (koncepcja, treści, wygląd). Struktura programu witryny/strony WWW. 2. Operacje podstawowe. Znaczniki operujące na znakach, akapitach, nagłówkach, listy itd. 3. Operacje zaawansowane. Tabele, obrazy, style, grafika. Formularze. 4. Język Java Script - instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja grupująca. 5. Język Java Script - funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przeciążone. Funkcje biblioteczne. Literatura podstawowa: 1. J.N.Robbins. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących. 2. W.Gajda. HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II. 3. A. MacCaw. JavaScript. Aplikacje WWW Literatura dodatkowa: 1. Jon Duckett. HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01 W_04 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_04 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych. Efekty K_01 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) 7

8 61-70 pkt. dst+ (D) pkt. Bdb (A) Poprawy: Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. Bilans punktów ECTS: Studia podyplomowe Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 15 godz. 21 godz. 55 godz. 9 godz. 25 godz. 125 godz. 5 ECTS 8

9 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologie sieciowe Nazwa w języku angielskim: Networking Technologies Język wykładowy: Polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki Obowiązkowy Podyplomowe Rok studiów: Semestr: Pierwszy Pierwszy Liczba punktów ECTS: Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Andrzej Salamończyk Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 U_01 U_02 U_03 Efekty kształcenia WIEDZA Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny sieci komputerowych. Zna warstwy sieci komputerowych w modelu OSI Zna protokoły komunikacyjne wykorzystywane w sieciach komputerowych, Zna adresowanie, protokoły i standardy wykorzystywane powszechnie w Internecie Zna podstawy projektowania i zarządzania sieciami LAN. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi zaprojektować, zrealizować i skonfigurować prostą sieć (routery, serwery, hosty), także z wykorzystaniem DHCP, pracując na sprzęcie zachowuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa Potrafi diagnozować i usuwać usterki w sieciach komputerowych Posługuje się symulatorem sieci. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_U01, PSZI_U03, PSZI_U06, PSZI_U09 PSZI_U02, PSZI_U05, PSZI_U09 PSZI_U02, PSZI_U09 K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. PSZI_K01 K_02 Uwzględnia w swoich projektach i rozwiązaniach istniejące standardy sieciowe PSZI_K02 K_03 Potrafi współpracować w zespole w realizacji niektórych zadań PSZI_K03 Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: Brak 9

10 Treści modułu kształcenia: Treści wykładów: 1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami sieciowymi. Pojęcie protokołu, warstwy protokołów w sieciach komputerowych. Budowa modelu OSI, porównanie modelu OSI i TCP/IP. 2. Warstwa aplikacji, warstwa transportu. Przegląd podstawowych aplikacji i protokołów sieciowych: ftp, telnet, ssh, , WWW. Protokół TCP oraz struktura segmentu TCP, protokół UDP 3. Warstwa sieci, Adresowanie IP. Protokoły routingu. 4. Warstwa łącza danych. Ethernet oraz protokół ARP. Token Ring oraz FDDI.. 5. Sieci WAN i WLAN. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Elementy projektowania sieci komputerowych. Diagnozowanie uszkodzeń. Treści zajęć laboratoryjnych 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych TCP/IP Identyfikacja podstawowych urządzeń sieciowych i weryfikacja ustawień sieciowych. Budowa sieci LAN złożonej z kilku komputerów, testowanie i monitorowanie sieci. 2. Przegląd podstawowych aplikacji sieciowych. 3. Projektowanie sieci, adresowanie IPv4. Adresowanie IP - adresacja routerów w zadanej topologii. Znaczenie klas adresów IP, podsieci, masek podsieci, konfiguracja adresu IP na interfejsach routera. 4. Podstawy konfigurowania routerów Cisco. 5. Konfiguracja routera, NAT, DHCP. 6. Protokoły routingu, realizacja i konfiguracja przykładowej topologii. 7. Rozwiązywanie problemów w sieciach. Literatura podstawowa: 1. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo Helion, Gliwice K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c Literatura dodatkowa: 1. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1-4. PWN, Warszawa Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 5. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu sieciowego. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty U_01 U_03,K_02 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach. Niektóre z tych zadań są realizowane w grupach, w ten sposób są sprawdzana jest umiejętność K_03. Efekty W_01 W_05, K_01 sprawdzane są egzaminie. Forma i warunki zaliczenia: 10

11 Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. bdb (A) Bilans punktów ECTS: Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i obecność na kolokwium Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 15 godz. 21 godz. 65 godz. 14 godz. 35 godz. 150 godz. 6 ECTS 11

12 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Programowanie Nazwa w języku angielskim: Programming Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 5 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosław Barański Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 U_01 U_03 U_04 U_05 U_06 Efekty kształcenia WIEDZA Ma podstawową wiedze na temat algorytmów, ich własności oraz zna etapy rozwiązywania zadań Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych konstrukcji języka C/C++ Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typów danych w języku C/C++ Ma uporządkowana wiedzę na temat wykorzystania funkcji w językach programowania Ma uporządkowaną wiedze z zakresu rozwiązywania problemów za pomocą metody zstępującej i wstępującej UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych Umie implementować proste algorytmy w języku C/C++ oraz dobrać odpowiednie struktury danych do rozwiązywanego problemu Umie weryfikować poprawność napisanego programu, potrafi dobrać odpowiednie dane testowe Umie rozwiązywać proste problemy algorytmiczne za pomocą języka C/C++ potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego PSZI_W01 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_U02 PSZI_U04 PSZI_W04 PSZI_W04, PSZI_W06 PSZI_W05 K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. PSZI_K01 Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: brak 12

13 Treści modułu kształcenia: 1. Wstęp do programowania. Pojęcia podstawowe. Fazy powstawania programu (koncepcja, algorytm, kodowanie). Jednostki leksykalne. Struktura programu. 2. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja grupująca. 3. Typy danych i zmienne. Standardowe typy danych. Zmienne i ich deklaracje. 4. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja grupująca. 5. Funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przeciążone. Funkcje biblioteczne. 6. Statyczne struktury danych. Tablice. Struktury. Unie. 7. Metody wstępujaca i zstępujaca w programowaniu strukturalnym. 8. Wprowadzenie do obiektowych struktur danych. Klasy i obiekty. Elementy analizy obiektowej. Klasy. Obiekty. Literatura podstawowa: 1. Jerzy Grebosz - Symfonia C++ (wszystkie semestry); Edition 2000, W.M. Turski, Metodologia programowania, WNT, Warszawa Literatura dodatkowa: 1. Bjorne Stroustrup - Język C++ ; WNT N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa E. W. Dijkstra, Umiejętność programowania, WNT, Warszawa A.Alagic, M.A.Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT 1982, 5. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa Andrew Koenig, Barbara E. Moo - C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu, Helion Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01 W_05 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_06 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych. Efekty K_01 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 13

14 zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. Bdb (A) Poprawy: Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. Bilans punktów ECTS: Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 15 godz. 21 godz. 50 godz. 9 godz. 30 godz. 125 godz. 5 ECTS 14

15 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Systemy operacyjne Nazwa w języku angielskim: Operating Systems Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Piotr Świtalski Symbol efektu W_01 W_02 U_01 U_02 U_03 K_01 Forma i typy zajęć: Efekty kształcenia WIEDZA Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku informatyka Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, w tym zna ogólne zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego PSI_W01 PSI_W04 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji PSI_U02 zawodowych Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować PSI_U05 właściwe metody i narzędzia Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać PSI_U06 wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Wymagania wstępne i dodatkowe: Wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) PSI_K01 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość zagadnień przedmiotu Technologie sieciowe lub znajomość literatury obowiązującej na tym przedmiocie. Treści modułu kształcenia: 15

16 1. Struktury systemów komputerowych. Podstawowe definicje. Ewolucja systemów operacyjnych. Ogólna architektura systemu. Struktura wejścia-wyjścia. Struktura i hierarchia pamięci. Ochrona sprzętowa. 2. Struktury systemów operacyjnych. Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Funkcje systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. 3. Procesy i planowanie przydziału procesora. Koncepcja procesu. Stan procesu. Blok kontrolny procesu. Planowanie przydziału procesora. Cykl faz procesora i wejścia-wyjścia. Planista i planowanie. Kryteria planowania. Algorytmy szeregowania. Planowanie metoda FCFS. Planowanie metodą najpierw najkrótsze zadanie. Planowanie priorytetowe. Planowanie rotacyjne. Ocena algorytmów. 4. Zarządzanie pamięcią. Wiązanie adresów, ładowanie i konsolidacja. Logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa. Wymiana. Przydział ciągły. Stronicowanie. Segmentacja. Literatura podstawowa: 1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, wydanie szóste, WNT, Literatura dodatkowa: 1. Quigley E., UNIX Shells by Examples, Prentice Hall PTR, Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są materiały z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01, W_02 oraz K_01 weryfikowane będą poprzez egzamin pisemny, a także w toku weryfikacji przygotowania do kolejnych zajęć laboratoryjnych Efekty U_01 do U_04 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. bdb (A) Bilans punktów ECTS: Studia podyplomowe Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Obciążenie studenta 12 godz. 15 godz. 16

17 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot 30 godz. 8 godz. 35 godz. 100 godz. 4 ECTS 17

18 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Inżynieria oprogramowania Nazwa w języku angielskim: Software engineering Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 3 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Jarosław Skaruz Symbol efektu W_01 W_02 Efekty kształcenia WIEDZA Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania, w tym zna fazy rozwoju oprogramowania. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji systemów informatycznych. UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego PSZI_W01 PSZI_W06 U_01 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac PSZI_U02 zapewniający dotrzymanie terminów U_02 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania PSZI_U05 U_03 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i PSZI_U06 weryfikacji systemów informatycznych U_04 Potrafi, zgodnie ze specyfikacją, zaplanować proces realizacji systemu informatycznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty PSZI_U07 U_05 Potrafi zaprojektować i zaimplementować prosty system informatyczny PSZI_U08 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Potrafi pracować w zespole współdziałając i dzieląc się obowiązkami w grupie realizującej zadanie. PSZI_K01 K_02 Potrafi poszerzać samodzielnie swoja wiedzę. PSZI_K03 Forma i typy zajęć: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: 1. Umiejętność programowania Treści modułu kształcenia: 18

19 16. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Kryzys oprogramowania. Złożoność projektu oprogramowania. Modele cyklu życiowego oprogramowania. 17. Metodyka Rational Unified Process. Główne koncepcje metodyki RUP. Zalecane dobre praktyki. Fazy rozwoju oprogramowania. Aktywności projektowe. 18. Wymagania na system. Cele wymagań na system. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Pozyskiwanie i specyfikowanie wymagań. 19. Projektowanie użytecznych interfejsów użytkownika. Cele usability. Wpływ optymalizacji stron WWW. Optymalizacja elementów WWW: nawigacja, wyszukiwarki, teksty, linki i komunikaty. 20. Analiza i projektowanie. Cele analizy i projektowania. Forward i bazkward engineering. Model projektu. Klasy i interfejsy. Notacja diagramów klas. Diagramy czynności, sekwencji i pakietów. Literatura podstawowa: 1. FC. Larman, UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji, Helion, E. Hasted, Sprzedaj swój software, Helion, 2007 Literatura dodatkowa: 1. B. K. Jayaswal, P. C. Patton, Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia projektowania, Helion, D. Pilone, R. Miles, Head First Software Development, Helion, 2008 Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi CASE. Zamieszczanie na stronach internetowych materiałów dydaktycznych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01 i W_02 sprawdzane będą na egzaminie. Efekty U_01-U_05 będą sprawdzane podczas zaliczenia laboratorium. Efekt K_01 będzie sprawdzany na laboratorium. Efekt K_02 będzie sprawdzany na egzaminie. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. Bdb (A) 19

20 Poprawy: Liczba popraw egzaminu zależy od aktualnie obowiązujących przepisów UPH. Bilans punktów ECTS: Studia podyplomowe Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 12 godz. 15 godz. 35 godz. 8 godz. 30 godz. 75 godz. 3 ECTS 20

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T, SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Zatwierdzam Minister Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004-1 - Autorzy: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia I stopnia (inżynierskie) czas trwania: 7 semestrów Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu 312[01]/T,SP/MENIS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] Warszawa 2004 1 Autorzy: mgr inŝ. Piotr Matuszewski mgr Grzegorz Samociuk mgr Marek Sobiech

Bardziej szczegółowo

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01]

MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI 342[01]/SP-2, SP-1/MEiN/2006. MODUŁOWY PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY 342[01] Zatwierdzam Minister Edukacji i Nauki Warszawa 2006

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Infrastruktura logistyczna Koszty logistyczne Logistyka dystrybucji Logistyka w przedsiębiorstwie Logistyka zaopatrzenia produkcji i usług Normalizacja i Systemy Zarządzania Jakością w logistyce Organizacja

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA

Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach 1B MKA, 1C FKA, 1D ChKA, 1E PKM, 1F PKM, 1G EKA Plan wynikowy nauczania informatyki w klasach B MKA, C FKA, D ChKA, E PKM, F PKM, G EKA Tematyka lekcji Źródła informacji Liczba godzin Odniesienie do podstawy programowej.. 7.. Cele ogólne społeczne aspekty

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa 1 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum klasa dwuletni cykl kształcenia (I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina łącznie 68 godzin) Podręcznik: Informatyka Europejczyka.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki

Informatyka. Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy. dr inż. Krzysztof Skałecki Informatyka Program nauczania Dla szkół ponadgimnazjalnych Zakres podstawowy Wrocław, kwiecień 2012 opracował dr inż. Krzysztof Skałecki 1. Wstęp Przedstawiony program nauczania informatyki w szkołach

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę

Zaliczenie na ocenę 3. Zaliczenie na ocenę CEL PRZEDMIOTU: WYMAGANIA WSTĘPNE: ZAKRES TEMATYCZNY PRZEDMIOTU: zajęć. W ykład 9 1 Zaliczenie na ocenę Liczba godzin w semestrze Liczba godzin w tygodniu Semestr Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I C Z N E Kod przedmiotu: 06.9-WM-ZIP-S2-EP-01_12 06.9-WM-ZIP-NS-EP-01_12 Typ przedmiotu: Obowiązkowy Język

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia

Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia Podręcznik: Plan wynikowy nauczania informatyki w gimnazjum w dwuletnim cyklu kształcenia I rok nauki godzina, II rok nauki - godzina (łącznie 68 godzin) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum Podręcznik: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z informatyki w gimnazjum trzyletni cykl kształcenia (I rok nauki a, II rok nauki - a, III rok nauki - a) Informatyka Europejczyka. Podręcznik dla

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Technologie tworzenia serwisów internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Technologie tworzenia serwisów internetowych Website development technologies

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: 2012-01-24 Obowiązuje w sem: zimowym 2011/2012 1. Nazwa przedmiotu: Analiza i projektowanie systemów 2. Kod przedmiotu: 4_6_44_2_5_5_827 3. Jednostka prowadząca: Wydział

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS

OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS Oferta edukacyjna OFERTA SZKOLENIOWA CENTRUM SZKOLEŃ INFORMATYCZNYCH VEDIUS 1 Nazwa szkolenia: Edytory tekstu MS Word Ilość godzin 20 godzin dydaktycznych Wymagania wstępne Podstawowa umiejętność obsługi

Bardziej szczegółowo