UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA"

Transkrypt

1 UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry Siedlce 2012/2013

2 Spis treści TECHNOLOGIE INFORMACYJNE... 3 PROJEKTOWANIE STRON 6 TECHNOLOGIE SIECIOWE... 9 PROGRAMOWANIE SYSTEMY OPERACYJNE INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIE APLIKACJI INTERNETOWYCH BAZY DANYCH GRAFIKA KOMPUTEROWA BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH

3 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologie informacyjne Nazwa w języku angielskim: Information Technology Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: pierwszy Semestr: pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Ewa Szczepanik Symbol efektu Efekty kształcenia WIEDZA Symbol efektu kierunkowego U_01 U_02 U_03 U_04 K_01 UMIEJĘTNOŚCI Potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację poświęconą wynikom realizacji zadania inżynierskiego Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań, typowych dla informatyki ( praca z długim tekstem, przeprowadzanie powtarzalnych obliczeń: przygotowania budżetów, opracowywania prognoz, sporządzania tabel, wykresów, tworzenie bazy danych) oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia ( MS Word, MS Excel, Acces) Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. Ma świadomość roli i miejsca technologii informacyjnej w pracy zawodowej K_02 i samokształceniu. Jest przygotowany do podejmowania wyzwań zawodowych w społeczeństwie coraz bardziej informacyjnym, wykazuje aktywność we właściwym wykorzystaniu K_03 narzędzi informatycznych, ma świadomość odpowiedzialności za własną pracę i pracę zespołu Forma i typy zajęć: ćwiczenia (30 godz) Wymagania wstępne i dodatkowe: Umiejętność obsługi komputera i korzystania z aplikacji biurowych w zakresie podstawowym. PSZI_U1 PSZI_U2 PSZI_U5 PSZI_U6 PSZI_K01 PSZI_K02 PSZI_K03 Treści modułu kształcenia: 1. Internet - ogólna charakterystyka sieci. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji. Zarządzanie informacją (zapisywanie, odczytywanie). Korzystanie z baz własnych UPH (biblioteka). 2. Usługi w sieci Internet. Korzystanie z konta pocztowego, grup dyskusyjnych, forów internetowych, chatów, komunikatorów internetowych. Zarządzanie swoimi plikami na serwerze. 3. Praca z systemem operacyjnym Windows. Sposób przedstawiania informacji: liczba, znak, tekst, obraz. 3

4 Zaawansowane operacje plikowe, praca z archiwami (rozpakowywanie archiwów, tworzenie własnych archiwów). Praca z siecią komputerową (udostępnianie danych sieciowych, zabezpieczanie danych). Używanie dostępnych narzędzi Windows pozwalających na usprawnienie pracy systemu. 4. Redagowanie dokumentów: wpisywanie, poprawianie, korekta, autokorekta, formatowanie, umieszczanie obiektów w tekście, listy, nagłówki, sekcje, numerowanie stron, podgląd wydruku. Korespondencja seryjna. 5. Operacje zaawansowane: tabele, edytor równań matematycznych, tabulatory, kolumny, style i szablony, makra. Praca z wielostronicowymi dokumentami: przypisy, zakładki, hiperłącza, spisy treści, bibliografia, indeksy, spisy rysunków itd. 6. Tworzenie prezentacji multimedialnych za pomocą aplikacji Power Point: Zasady projektowanie prezentacji. Grafika, dźwięk, animacja elementów, dodawanie hiperłączy, wykresy, wzorce dla prezentacji, szablony prezentacji, organizacja pokazu, prezentacja automatyczna. Zapis prezentacji w różnych formatach. 7. Arkuszu kalkulacyjny MS Excel: typy danych, operatory, wyrażenia arytmetyczne, wyrażenia logiczne i tekstowe, argumenty funkcji, wartość funkcji, wyodrębnianie parametrów w rozwiązaniach zadań, sposoby adresowania, formuły, wbudowane funkcje, wypełnianie automatyczne, formatowanie komórek i zakresów, wykres XY. 8. Zaawansowane operacje w arkuszu kalkulacyjnym: funkcje decyzyjne, matematyczne, finansowe, statystyczne, tekstowe. Podsumowania w arkuszu - sumy pośrednie. Arkusz kalkulacyjny, jako prosta baza danych - formularz, wyszukiwanie, filtrowanie, sortowanie wielopolowe, 9. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego w turystyce i rekreacji: zagadnienia optymalizacji: Solver, szukaj wyniku, tworzenie raportów tabele i wykresy przestawne, makra. 10. Podstawy pracy w bazie danych MS Access: ogólna charakterystyka aplikacji bazodanowych, tworzenie tabel, formularz dla jednej tabeli, raporty, praca z wieloma tabelami, relacje między tabelami, kwerendy wybierające i aktualizujące, pola obliczeniowe w kwerendach. 11. Przetwarzanie obrazów i tekstów: Adobe Photoshop. Importowanie zdjęć do pliku. Autokorekta, poziomy, histogram. Podstawowe narzędzia programu: kadrowanie, lasso, różdżka, gumka, przesunięcie, dodawanie tekstu. Wybrane opcje narzędzi. Warstwy. Wielkość zdjęcia, zapis, wydruk. ABBYY FineReader. Ustawienia skanera. Wprowadzanie różnego rodzaju dokumentów: skanowanie grafiki, tabel, tekstu (rozpoznawanie, sprawdzanie pisowni, eksport). 12. Praca z plikami dźwiękowymi w programie Audacity. Paski: kontrolny, miernika, edycji, miksera. Panel kontrolny. Wbudowane generatory. Wybrane efekty typu: normalizacja, odszumiacz, echo, kompresor, narastanie poziomu, wyciszanie, wzmacnianie, zmiana prędkości, tempa, wysokości itd. Nagrywanie własnej audycji, zapisywanie jej i eksportowanie. 13. Pinnacle Studio Plus. Bezpośredni przekaz z kamery cyfrowej na dysk komputera. Montaż materiału wideo (zmiana kolejności scen, odrzucenie nieprzydatnych fragmentów). Dodawanie przejść, tytułów, grafiki, efektów dźwiękowych, podkładu muzycznego. Zapisywanie własnego filmu. 14. Narzędzia i środki technologii informacyjnej w turystyce i rekreacji. Systemy informacyjne. Tworzenie własnych dokumentów na podstawie wyszukanej i przetworzonej informacji. 15. Tworzenie strony internetowej: formatowanie tekstu, hiperłącza, rozmieszczanie grafiki, tabele, zagnieżdżanie tabel. Wykorzystanie narzędzi Word, Front Page do tworzenia własnych witryn internetowych. Podstawy HTML. Literatura podstawowa: 1. Berdychowski j, Informatyka w turystyce i rekreacji, ALMAMER, Warszawa Bremer F. A., Kula R., ABC Użytkownika Microsoft Office 2007, Videograf Edukacja, Danowski B., Tworzenie stron WWW w praktyce, Wydawnictwo HELION, Gliwice Frye C., Microsoft Excel Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Kolberg M., Excel w firmie. Przykłady zastosowań, Wydawnictwo Robomatic, Wrocław Liengme B. V., Microsoft Excel w biznesie i zarządzaniu,wydawnictwo RM, Warszawa Pikoń K.., ABC Internetu, Wydawnictwo Helion, Praca zbiorowa Microsoft Office Access Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Praca zbiorowa, Microsoft Office Word Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Praca zbiorowa, Excel w finansach i zarządzaniu, Wydawnictwo WSFiZ, Białystok

5 11. Preppernau J., Cox J., Microsoft Office PowerPoint Krok po Kroku, Wydawnictwo RM, Sławik M., Microsoft Office Access 2007 dla każdego", Videograf Edukacja, Literatura dodatkowa: 1. Kopertowska-Tomczak M., Word Ćwiczenia, PWN, Kopertowska-Tomczak M., Excel Ćwiczenia, PWN, Kopertowska-Tomczak M., PowerPoint Ćwiczenia, PWN, Negrino T., Prezentacje w PowerPoint 2007 PL, Helion, Mendrala D., Szeliga M., Access 2007 PL. Kurs, Helion, Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Ćwiczenia laboratoryjne indywidualne i grupowe z wykorzystaniem technik multimedialnych. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań ćwiczeniowych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekt U_03 sprawdzany jest podczas tworzenia dokumentów, korespondencji seryjnej oraz podczas prowadzenia obliczeń i analizy danych, a także wyszukiwania informacji w bazie. Efekty U_01, U_02 i U_04 oraz K_01-K_03 są sprawdzane przy ocenie samodzielnego projektu (prezentacji, strony internetowej). Forma i sposób zaliczenia: Warunek uzyskania zaliczenia przedmiotu: co najwyżej dwie nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach i spełnienie każdego z trzech niżej opisanych warunków 1) uzyskanie, co najmniej 65 punktów na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych za poszczególne zajęcia; 2) uzyskanie łącznie, co najmniej 35 punktów za samodzielne przygotowanie strony internetowej; 3) uzyskanie łącznie, co najmniej 101 punktów ze wszystkich form zaliczenia. Przedział punktacji Ocena 2,0 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 Poprawy: W przypadku nieobecności usprawiedliwionej możliwość realizacji zadań w innym terminie, w czasie konsultacji. Aktywność Udział w wykładach Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Bilans punktów ECTS: Obciążenie studenta 0 godz. 30 godz. 65 godz. 5 godz. 100 godz. 4 ECTS 5

6 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Projektowanie stron WWW Nazwa w języku angielskim: Website Design Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: pierwszy pierwszy Liczba punktów ECTS: 5 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosław Barański Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 Efekty kształcenia WIEDZA Ma podstawową wiedze na temat algorytmów, ich własności oraz zna etapy rozwiązywania zadań Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych znaczników języka HTML oraz Java Script Ma uporządkowana wiedzę na temat wykorzystania funkcji w języku Java Script Ma uporządkowaną wiedze z zakresu prezentacji informacji za pomoca HTML i Java Script UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego PSZI_W01 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_W02 U_01 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych PSZI_U02 U_02 Umie projektować proste witryny w języku HTML i Java Script PSZI_U05 U_03 Umie rozwiązywać proste problemy algorytmiczne za pomocą języka Java Script PSZI_W05, PSZI_W06 U_04 potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia PSZI_W06 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. PSZI_K01 Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: brak 6

7 Treści modułu kształcenia: 1. Wstęp do projektowania witryn WWW. Pojęcia podstawowe. Fazy tworzenia witryny WWW (koncepcja, treści, wygląd). Struktura programu witryny/strony WWW. 2. Operacje podstawowe. Znaczniki operujące na znakach, akapitach, nagłówkach, listy itd. 3. Operacje zaawansowane. Tabele, obrazy, style, grafika. Formularze. 4. Język Java Script - instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja grupująca. 5. Język Java Script - funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przeciążone. Funkcje biblioteczne. Literatura podstawowa: 1. J.N.Robbins. Projektowanie stron internetowych. Przewodnik dla początkujących. 2. W.Gajda. HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty. Wydanie II. 3. A. MacCaw. JavaScript. Aplikacje WWW Literatura dodatkowa: 1. Jon Duckett. HTML i CSS. Zaprojektuj i zbuduj witrynę WWW. Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01 W_04 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_04 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych. Efekty K_01 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) 7

8 61-70 pkt. dst+ (D) pkt. Bdb (A) Poprawy: Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. Bilans punktów ECTS: Studia podyplomowe Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 15 godz. 21 godz. 55 godz. 9 godz. 25 godz. 125 godz. 5 ECTS 8

9 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Technologie sieciowe Nazwa w języku angielskim: Networking Technologies Język wykładowy: Polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki Obowiązkowy Podyplomowe Rok studiów: Semestr: Pierwszy Pierwszy Liczba punktów ECTS: Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: Dr Andrzej Salamończyk Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 U_01 U_02 U_03 Efekty kształcenia WIEDZA Student zna podstawowe pojęcia z dziedziny sieci komputerowych. Zna warstwy sieci komputerowych w modelu OSI Zna protokoły komunikacyjne wykorzystywane w sieciach komputerowych, Zna adresowanie, protokoły i standardy wykorzystywane powszechnie w Internecie Zna podstawy projektowania i zarządzania sieciami LAN. UMIEJĘTNOŚCI Potrafi zaprojektować, zrealizować i skonfigurować prostą sieć (routery, serwery, hosty), także z wykorzystaniem DHCP, pracując na sprzęcie zachowuje odpowiednie zasady bezpieczeństwa Potrafi diagnozować i usuwać usterki w sieciach komputerowych Posługuje się symulatorem sieci. KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_W03 PSZI_U01, PSZI_U03, PSZI_U06, PSZI_U09 PSZI_U02, PSZI_U05, PSZI_U09 PSZI_U02, PSZI_U09 K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. PSZI_K01 K_02 Uwzględnia w swoich projektach i rozwiązaniach istniejące standardy sieciowe PSZI_K02 K_03 Potrafi współpracować w zespole w realizacji niektórych zadań PSZI_K03 Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: Brak 9

10 Treści modułu kształcenia: Treści wykładów: 1. Podstawowe pojęcia i definicje związane z technologiami sieciowymi. Pojęcie protokołu, warstwy protokołów w sieciach komputerowych. Budowa modelu OSI, porównanie modelu OSI i TCP/IP. 2. Warstwa aplikacji, warstwa transportu. Przegląd podstawowych aplikacji i protokołów sieciowych: ftp, telnet, ssh, , WWW. Protokół TCP oraz struktura segmentu TCP, protokół UDP 3. Warstwa sieci, Adresowanie IP. Protokoły routingu. 4. Warstwa łącza danych. Ethernet oraz protokół ARP. Token Ring oraz FDDI.. 5. Sieci WAN i WLAN. Bezpieczeństwo sieci komputerowych. Elementy projektowania sieci komputerowych. Diagnozowanie uszkodzeń. Treści zajęć laboratoryjnych 1. Wprowadzenie do sieci komputerowych TCP/IP Identyfikacja podstawowych urządzeń sieciowych i weryfikacja ustawień sieciowych. Budowa sieci LAN złożonej z kilku komputerów, testowanie i monitorowanie sieci. 2. Przegląd podstawowych aplikacji sieciowych. 3. Projektowanie sieci, adresowanie IPv4. Adresowanie IP - adresacja routerów w zadanej topologii. Znaczenie klas adresów IP, podsieci, masek podsieci, konfiguracja adresu IP na interfejsach routera. 4. Podstawy konfigurowania routerów Cisco. 5. Konfiguracja routera, NAT, DHCP. 6. Protokoły routingu, realizacja i konfiguracja przykładowej topologii. 7. Rozwiązywanie problemów w sieciach. Literatura podstawowa: 1. Kurose J. F., Ross K. W., Sieci komputerowe. Od ogółu do szczegółu z Internetem w tle, Wydawnictwo Helion, Gliwice K. Krysiak. Sieci Komputerowe - Kompendium. Wydawnictwo Helion T. Sheldon. Wielka Encyklopedia Sieci Komputerowych. Wydawnictwo Robomatic s.c Literatura dodatkowa: 1. Akademia Sieci Cisco. CCNA Exploration, Semestr 1-4. PWN, Warszawa Leinwand, B. Pinsky. Konfiguracja Routerów Cisco. Podstawy. Mikom, Warszawa M. Sportack. Routing IP - podstawowy podrecznik. Mikom, Warszawa M. Sportack. Sieci komputerowe. Wydawnictwo Helion 2004, 5. R. Wright. Elementarz routingu IP. Mikom, Warszawa Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, Laboratoria z wykorzystaniem sprzętu sieciowego. Zamieszczanie na stronach internetowych zadań i materiałów do ćwiczeń. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty U_01 U_03,K_02 są sprawdzane w czasie ocenianych zadań na laboratoriach. Niektóre z tych zadań są realizowane w grupach, w ten sposób są sprawdzana jest umiejętność K_03. Efekty W_01 W_05, K_01 sprawdzane są egzaminie. Forma i warunki zaliczenia: 10

11 Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. bdb (A) Bilans punktów ECTS: Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i obecność na kolokwium Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 15 godz. 21 godz. 65 godz. 14 godz. 35 godz. 150 godz. 6 ECTS 11

12 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Programowanie Nazwa w języku angielskim: Programming Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 5 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Mirosław Barański Symbol efektu W_01 W_02 W_03 W_04 W_05 U_01 U_03 U_04 U_05 U_06 Efekty kształcenia WIEDZA Ma podstawową wiedze na temat algorytmów, ich własności oraz zna etapy rozwiązywania zadań Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu podstawowych konstrukcji języka C/C++ Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu typów danych w języku C/C++ Ma uporządkowana wiedzę na temat wykorzystania funkcji w językach programowania Ma uporządkowaną wiedze z zakresu rozwiązywania problemów za pomocą metody zstępującej i wstępującej UMIEJĘTNOŚCI Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych Umie implementować proste algorytmy w języku C/C++ oraz dobrać odpowiednie struktury danych do rozwiązywanego problemu Umie weryfikować poprawność napisanego programu, potrafi dobrać odpowiednie dane testowe Umie rozwiązywać proste problemy algorytmiczne za pomocą języka C/C++ potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować właściwe metody i narzędzia KOMPETENCJE SPOŁECZNE Symbol efektu kierunkowego PSZI_W01 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_W02 PSZI_U02 PSZI_U04 PSZI_W04 PSZI_W04, PSZI_W06 PSZI_W05 K_01 Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia. PSZI_K01 Forma i typy zajęć: wykłady (15 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (21 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: brak 12

13 Treści modułu kształcenia: 1. Wstęp do programowania. Pojęcia podstawowe. Fazy powstawania programu (koncepcja, algorytm, kodowanie). Jednostki leksykalne. Struktura programu. 2. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja grupująca. 3. Typy danych i zmienne. Standardowe typy danych. Zmienne i ich deklaracje. 4. Instrukcje. Instrukcje decyzyjne. Instrukcje iteracyjne. Instrukcja wyboru. Instrukcje sterujące. Instrukcja grupująca. 5. Funkcje Definicje funkcji. Specyfikatory funkcji. Parametry funkcji. Funkcje przeciążone. Funkcje biblioteczne. 6. Statyczne struktury danych. Tablice. Struktury. Unie. 7. Metody wstępujaca i zstępujaca w programowaniu strukturalnym. 8. Wprowadzenie do obiektowych struktur danych. Klasy i obiekty. Elementy analizy obiektowej. Klasy. Obiekty. Literatura podstawowa: 1. Jerzy Grebosz - Symfonia C++ (wszystkie semestry); Edition 2000, W.M. Turski, Metodologia programowania, WNT, Warszawa Literatura dodatkowa: 1. Bjorne Stroustrup - Język C++ ; WNT N. Wirth, Wstęp do programowania systematycznego, WNT, Warszawa E. W. Dijkstra, Umiejętność programowania, WNT, Warszawa A.Alagic, M.A.Arbib, Projektowanie programów poprawnych i dobrze zbudowanych, WNT 1982, 5. A.V. Aho, J.E. Hopcroft, J.D. Ullman, Projektowanie i analiza algorytmów komputerowych, PWN, Warszawa Andrew Koenig, Barbara E. Moo - C++. Potęga języka. Od przykładu do przykładu, Helion Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia laboratoryjne wspomagane technikami multimedialnymi. Zamieszczanie na stronach internetowych problemów i zadań laboratoryjnych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01 W_05 będą sprawdzane na egzaminie pisemnym. Efekt U_01 - U_06 będą systematycznie sprawdzane na zajęciach laboratoryjnych. Efekty K_01 będą weryfikowane, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w czasie zajęć laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w 13

14 zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. Bdb (A) Poprawy: Jednorazowa poprawa każdego kolokwium w trakcie zajęć w semestrze. Dwie poprawy obu kolokwiów w sesji egzaminacyjnej, odpowiednio przed drugim i trzecim terminem egzaminu pisemnego. Bilans punktów ECTS: Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 15 godz. 21 godz. 50 godz. 9 godz. 30 godz. 125 godz. 5 ECTS 14

15 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Systemy operacyjne Nazwa w języku angielskim: Operating Systems Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 4 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Piotr Świtalski Symbol efektu W_01 W_02 U_01 U_02 U_03 K_01 Forma i typy zajęć: Efekty kształcenia WIEDZA Orientuje się w obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla kierunku informatyka Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu systemów operacyjnych, w tym zna ogólne zasady budowy i funkcjonowania współczesnych systemów operacyjnych UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego PSI_W01 PSI_W04 Posiada umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji PSI_U02 zawodowych Potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązywania prostych zadań, typowych dla informatyki oraz wybierać i stosować PSI_U05 właściwe metody i narzędzia Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać PSI_U06 wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie KOMPETENCJE SPOŁECZNE Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się (studia drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe, kursy) podnoszenia kompetencji zawodowych, osobistych i społecznych Wymagania wstępne i dodatkowe: Wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) PSI_K01 Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest znajomość zagadnień przedmiotu Technologie sieciowe lub znajomość literatury obowiązującej na tym przedmiocie. Treści modułu kształcenia: 15

16 1. Struktury systemów komputerowych. Podstawowe definicje. Ewolucja systemów operacyjnych. Ogólna architektura systemu. Struktura wejścia-wyjścia. Struktura i hierarchia pamięci. Ochrona sprzętowa. 2. Struktury systemów operacyjnych. Składowe systemu. Usługi systemu operacyjnego. Funkcje systemowe. Programy systemowe. Struktura systemu. Maszyny wirtualne. 3. Procesy i planowanie przydziału procesora. Koncepcja procesu. Stan procesu. Blok kontrolny procesu. Planowanie przydziału procesora. Cykl faz procesora i wejścia-wyjścia. Planista i planowanie. Kryteria planowania. Algorytmy szeregowania. Planowanie metoda FCFS. Planowanie metodą najpierw najkrótsze zadanie. Planowanie priorytetowe. Planowanie rotacyjne. Ocena algorytmów. 4. Zarządzanie pamięcią. Wiązanie adresów, ładowanie i konsolidacja. Logiczna i fizyczna przestrzeń adresowa. Wymiana. Przydział ciągły. Stronicowanie. Segmentacja. Literatura podstawowa: 1. Silberschatz A., Galvin P. B.: Podstawy systemów operacyjnych, wydanie szóste, WNT, Literatura dodatkowa: 1. Quigley E., UNIX Shells by Examples, Prentice Hall PTR, Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany jest technikami multimedialnymi. Ćwiczenia laboratoryjne zajęcia praktyczne z wykorzystaniem wybranych narzędzi programowych. Na stronie internetowej prowadzącego zamieszczane są materiały z problemami i zadaniami laboratoryjnymi. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01, W_02 oraz K_01 weryfikowane będą poprzez egzamin pisemny, a także w toku weryfikacji przygotowania do kolejnych zajęć laboratoryjnych Efekty U_01 do U_04 będą sprawdzane systematycznie na zajęciach laboratoryjnych. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim, za które można uzyskać maksymalnie 40 pkt. Zaliczenie zajęć laboratoryjnych i dopuszczenie do egzaminu jest możliwe po uzyskaniu co najmniej 20 pkt. Egzamin jest egzaminem pisemnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. bdb (A) Bilans punktów ECTS: Studia podyplomowe Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach laboratoryjnych Obciążenie studenta 12 godz. 15 godz. 16

17 Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot 30 godz. 8 godz. 35 godz. 100 godz. 4 ECTS 17

18 Sylabus przedmiotu / modułu kształcenia Nazwa przedmiotu/modułu kształcenia: Inżynieria oprogramowania Nazwa w języku angielskim: Software engineering Język wykładowy: polski Kierunek studiów, dla którego przedmiot jest oferowany: Jednostka realizująca: Instytut Informatyki Rodzaj przedmiotu/modułu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny): Poziom modułu kształcenia (np. pierwszego lub drugiego stopnia): Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki obowiązkowy podyplomowe Rok studiów: Semestr: drugi pierwszy Liczba punktów ECTS: 3 Imię i nazwisko koordynatora przedmiotu: dr Jarosław Skaruz Symbol efektu W_01 W_02 Efekty kształcenia WIEDZA Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania, w tym zna fazy rozwoju oprogramowania. Ma uporządkowaną wiedzę z zakresu projektowania i eksploatacji systemów informatycznych. UMIEJĘTNOŚCI Symbol efektu kierunkowego PSZI_W01 PSZI_W06 U_01 Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac PSZI_U02 zapewniający dotrzymanie terminów U_02 Potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego i przygotować tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania PSZI_U05 U_03 Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi oraz narzędziami komputerowo wspomaganego projektowania do projektowania i PSZI_U06 weryfikacji systemów informatycznych U_04 Potrafi, zgodnie ze specyfikacją, zaplanować proces realizacji systemu informatycznego; potrafi wstępnie oszacować jego koszty PSZI_U07 U_05 Potrafi zaprojektować i zaimplementować prosty system informatyczny PSZI_U08 KOMPETENCJE SPOŁECZNE K_01 Potrafi pracować w zespole współdziałając i dzieląc się obowiązkami w grupie realizującej zadanie. PSZI_K01 K_02 Potrafi poszerzać samodzielnie swoja wiedzę. PSZI_K03 Forma i typy zajęć: wykłady (12 godz.), ćwiczenia laboratoryjne (15 godz.) Wymagania wstępne i dodatkowe: 1. Umiejętność programowania Treści modułu kształcenia: 18

19 16. Wprowadzenie do inżynierii oprogramowania. Kryzys oprogramowania. Złożoność projektu oprogramowania. Modele cyklu życiowego oprogramowania. 17. Metodyka Rational Unified Process. Główne koncepcje metodyki RUP. Zalecane dobre praktyki. Fazy rozwoju oprogramowania. Aktywności projektowe. 18. Wymagania na system. Cele wymagań na system. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne. Pozyskiwanie i specyfikowanie wymagań. 19. Projektowanie użytecznych interfejsów użytkownika. Cele usability. Wpływ optymalizacji stron WWW. Optymalizacja elementów WWW: nawigacja, wyszukiwarki, teksty, linki i komunikaty. 20. Analiza i projektowanie. Cele analizy i projektowania. Forward i bazkward engineering. Model projektu. Klasy i interfejsy. Notacja diagramów klas. Diagramy czynności, sekwencji i pakietów. Literatura podstawowa: 1. FC. Larman, UML i wzorce projektowe. Analiza i projektowanie obiektowe oraz iteracyjny model wytwarzania aplikacji, Helion, E. Hasted, Sprzedaj swój software, Helion, 2007 Literatura dodatkowa: 1. B. K. Jayaswal, P. C. Patton, Oprogramowanie godne zaufania. Metodologia, techniki i narzędzia projektowania, Helion, D. Pilone, R. Miles, Head First Software Development, Helion, 2008 Planowane formy/działania/metody dydaktyczne: Wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi, ćwiczenia z wykorzystaniem narzędzi CASE. Zamieszczanie na stronach internetowych materiałów dydaktycznych. Sposoby weryfikacji efektów kształcenia osiąganych przez studenta: Efekty W_01 i W_02 sprawdzane będą na egzaminie. Efekty U_01-U_05 będą sprawdzane podczas zaliczenia laboratorium. Efekt K_01 będzie sprawdzany na laboratorium. Efekt K_02 będzie sprawdzany na egzaminie. Forma i warunki zaliczenia: Moduł kończy się egzaminem. Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które uzyskały zaliczenie laboratorium. Na zaliczenie laboratorium składają się oceny cząstkowe uzyskane na regularnych zajęciach z nauczycielem akademickim oraz z samodzielnie wykonanego zadania indywidualnego według schematu: Regularne zajęcia 26 pkt., Obrona zadania indywidualnego 14 pkt. Zajęcia laboratoryjne będą zaliczone w wypadku uzyskania co najmniej połowy punktów z poszczególnych form aktywności studenta: regularne zajęcia co najmniej 13 pkt., obrona indywidualnego zadania co najmniej 7 pkt. Na tej formie zajęć student może maksymalnie uzyskać 40 pkt. Egzamin jest egzaminem ustnym. Można na nim uzyskać do 60 pkt. Egzamin będzie zaliczony w przypadku uzyskania co najmniej 30 pkt. Ocena końcowa z modułu (wystawiana po zaliczeniu wszystkich części składowych), w zależności od sumy uzyskanych punktów (maksymalnie 100pkt.) jest następująca (w nawiasach ocena wg skali ECTS): Zakres Ocena Zakres Ocena 0-50 pkt. ndst (F) pkt. db (C) pkt. dst (E) pkt. db+ (B) pkt. dst+ (D) pkt. Bdb (A) 19

20 Poprawy: Liczba popraw egzaminu zależy od aktualnie obowiązujących przepisów UPH. Bilans punktów ECTS: Studia podyplomowe Udział w wykładach Aktywność Udział w ćwiczeniach Samodzielne przygotowanie się do ćwiczeń laboratoryjnych Udział w konsultacjach godz. z przedmiotu Przygotowanie się do egzaminu i obecność na egzaminie Sumaryczne obciążenie pracą studenta Punkty ECTS za przedmiot Obciążenie studenta 12 godz. 15 godz. 35 godz. 8 godz. 30 godz. 75 godz. 3 ECTS 20

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Informatyki czas trwania: 3 semestry Siedlce 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne

Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH. Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Kierunek: Informatyka Modeling and analysis of computer systems Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia. Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia I stopnia Przedmiot: Technologie informacyjne Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: Rok: Semestr: Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki. Niestacjonarne. Zarządzanie logistyczne Katedra Inżynierii Produkcji Dr Sławomir Luściński KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-1071 Techniki komputerowe we wspomaganiu decyzji logistycznych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Informatyka Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: 1.5. Rodzaj przedmiotu: Nauk ścisłych, moduł 1 Poziom kształcenia: I stopnia Semestr: I Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Informatyki Basic Informatics Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Technologia informacyjna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z metodami i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Technologia informacyjna Information Technology Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu:.10. Rodzaj przedmiotu: treści podstawowych, moduł Poziom kształcenia: I stopnia Semestr:

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu

SYLABUS. Cele zajęć z przedmiotu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora UR Nr 4/2012 z dnia 20.01.2012r. SYLABUS Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Prawa i Administracji Kod przedmiotu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku INFORMATYKA I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty kształcenia - opis słowny Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources

KARTA PRZEDMIOTU. Management of networks and ICT resources KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom : Profil : Forma studiów: Obszar : Dziedzina:

Bardziej szczegółowo

Spis treści 3. Spis treści

Spis treści 3. Spis treści 3 Wstęp... 9 1. Informatyka w procesie zarządzania przedsiębiorstwem... 15 1.1. Związek informatyki z zarządzaniem przedsiębiorstwem... 17 1.2. System informacyjny a system informatyczny... 21 1.3. Historia

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 12/2012 Rektora PWSZ w Koninie z dnia 28 lutego 2012 w sprawie ustalenia wzoru sylabusa PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu

Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Informatyczne podstawy projektowania Kod przedmiotu Infor.003_pNadGenE34J2 Wydział Kierunek Wydział Budownictwa,

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE. WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ Kultury Fizycznej i Ochrony Zdrowia Katedra Morfologicznych i Czynnościowych Podstaw Kultury Fizycznej Kierunek: Turystyka i Rekreacja SYLABUS Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Bazy danych Database Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Informatyka 1 Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EAR-1-206-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Automatyka i Robotyka Specjalność:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunku podstawowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS

14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr. Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze ECTS 14. Przedmiot: N/PM2012/11/14/I1 INFORMATYKA moduł 1 Semestr Liczba tygodni Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze w semestrze A C L A C L ECTS I 15 2 30 2 II 15 2 30 1 I. Cele kształcenia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Międzynarodowe Centrum Kształcenia obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Kierunek studiów: Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC s Punkty ECTS: 3. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: STC-1-205-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Technologia Chemiczna Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH Databases Forma studiów: Stacjonarne

Bardziej szczegółowo

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0

forma studiów: studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 1, 0, 2, 0, 0 Nazwa przedmiotu: Relacyjne Bazy Danych Relational Databases Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Kod przedmiotu: ZIP.GD5.03 Rodzaj przedmiotu: Przedmiot Specjalnościowy na kierunku ZIP dla specjalności

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205

5. Arkusz kalkulacyjny Excel 205 Informatyka dla kadry kierowniczej przedsiębiorstwa : podręcznik akademicki / Jan Kowalczuk, Barbara Niekrasz, Anna Wallis ; pod red. Eugeniusza Michalskiego. Koszalin, 2012 Spis treści Wstęp 9 1. Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium BAZY DANYCH I SYSTEMY EKSPERTOWE Database and expert systems Forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6

KARTA PRZEDMIOTU. Zastosowanie sieci komputerowych D1_6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska.

KARTA KURSU. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Technologia informacyjna kierunek Ochrona Środowiska Information Technology Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator Dr hab. Grzegorz Formicki, Prof. UP Zespół dydaktyczny Dr

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów

Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA. Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów Sylabus przedmiotu: TECHNOLOGIE I SYSTEMY INFORMACYJNE W OCHRONIE ZDROWIA Nazwa przedmiotu Technologie i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna KOD S/I/st/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna KOD S/I/st/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna KOD S/I/st/2 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I rok/ii semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Modelowanie i Analiza Systemów Informatycznych Nazwa modułu w języku angielskim Modeling and Analysis of Information Systems Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie sieciowe nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Technologie sieciowe nazwa SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania

Cel przedmiotu. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i innych kompetencji 1 Język angielski 2 Inżynieria oprogramowania Przedmiot: Bazy danych Rok: III Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt Liczba punktów ECTS: 4 C1 C2 C3 Cel przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Rok akademicki: 2013/2014 Kod: HKL-1-204-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Kulturoznawstwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP n Punkty ECTS: 2. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Technologie informacyjne Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZIP-1-108-n Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ EKONOMII KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu Informatyka ekonomiczna Nazwa modułu w języku angielskim Kod modułu Kody nie zostały jeszcze przypisane Kierunek studiów Kierunek prawno-ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Programowanie komputerowe. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Programowanie komputerowe. Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Programowanie komputerowe Nazwa modułu w języku angielskim Computer programming

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2014/15 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 204/5 Nazwa Bazy danych Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Matematyczno - Przyrodniczy Kod Studia Kierunek studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa

KARTA KURSU. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW. Opis kursu (cele kształcenia) Warunki wstępne. Efekty kształcenia. Nazwa KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Języki hipertekstowe i tworzenie stron WWW Hypertext languages and web page design Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr inż. Marcin Piekarczyk Zespół dydaktyczny: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu kształcenia Bazy danych

Opis modułu kształcenia Bazy danych Opis modułu kształcenia Bazy danych Nazwa podyplomowych Nazwa obszaru kształcenia, w zakresie którego są prowadzone studia podyplomowe Nazwa kierunku, z którym jest związany zakres podyplomowych Tytuł/stopień

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne

Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Technologie informacyjne SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE Object-Oriented Programming

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna - opis przedmiotu

Technologia informacyjna - opis przedmiotu Technologia informacyjna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Technologia informacyjna Kod przedmiotu 11.3-WH-PP-TIN 2-L-S14_pNadGenF1RTE Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny Politologia

Bardziej szczegółowo

Podstawy programowania.

Podstawy programowania. Kod przedmiotu: PPR Podstawy programowania. Rodzaj przedmiotu: kierunkowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4

KARTA PRZEDMIOTU. Algorytmy i struktury danych, C4 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna KOD WF/I/st/2

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna KOD WF/I/st/2 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna KOD WF/I/st/2 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iii semestr

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A. Część B Przedmiot: Technologie informacyjne Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Mgr Edward Czarnecki Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Algorytmy i struktury danych, C3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy

Informatyka dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy Spis treści Moduł A. Wokół informacji i Internetu Temat A1. Internet jako ocean informacji 1. Piramida rozwoju usług internetowych 2. Organizacja informacji w WWW 3. Wyszukiwanie adresów stron WWW Temat

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2020 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu

Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Inżynieria oprogramowania - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Inżynieria oprogramowania Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-IO-W-S14_pNadGenRB066 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA realizacja w roku akademickim 2016/2017 Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2014-2018 realizacja w roku akademickim 2016/2017 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu

Bardziej szczegółowo

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III

Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr III KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-306 Technologie internetowe Internet Technologies A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu

Analiza i projektowanie obiektowe w UML Kod przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Analiza i owanie obiektowe w UML Kod przedmiotu 11.3-WK-MATP-UML-W-S14_pNadGen5M44E Wydział Kierunek Wydział Matematyki,

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Regina Klukowska mgr SYLLABUS na rok akademicki 0/0 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie

Bardziej szczegółowo

3.1. Na dobry początek

3.1. Na dobry początek Klasa I 3.1. Na dobry początek Regulamin pracowni i przepisy BHP podczas pracy przy komputerze Wykorzystanie komputera we współczesnym świecie Zna regulamin pracowni i przestrzega go. Potrafi poprawnie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Gospodarka przestrzenna

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP.

Przedmiot wybieralny. Kod przedmiotu. Informacje ogólne. Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP. Przedmiot wybieralny 1... opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przedmiot wybieralny 1... Kod przedmiotu 13.9-WB-BiolP-PW1-L-S14_pNadGenRJ8FP Wydział Kierunek Wydział Nauk Biologicznych Biologia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Technologia informacyjna kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu Lp. Element Opis 1 Nazwa Technologia informacyjna 2 Typ obowiązkowy 3 Instytut Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Kod 4 PPWSZ-FA-1-47ntjn-s/n 5 Kierunek, specjalność, poziom i profil kierunek:

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

Egzamin / zaliczenie na ocenę* 0,7 1,5 WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Nazwa w języku angielskim: INFORMATION TECHNOLOGY Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe - opis przedmiotu

Sieci komputerowe - opis przedmiotu Sieci komputerowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Sieci komputerowe Kod przedmiotu 11.3-WK-IiED-SK-L-S14_pNadGenWRNH5 Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Z-ID-505b Projektowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej

SYLABUS. Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Technologie informacyjne 2.Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Katedra Metod Ilościowych i Informatyki Gospodarczej 3.Kod przedmiotu E/I/A.10 4.Studia Kierunek studiów/specjalność

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW INFORMATYKA. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: Kierunek studiów informatyka należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia

312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE. Szczegółowe cele kształcenia 312[01]/T,SP/MENiS/2004.06.14 PROGRAM NAUCZANIA TECHNIK INFORMATYK 312[01] OPROGRAMOWANIE BIUROWE Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia uczeń/słuchacz powinien umieć: - zastosować zasady

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów)

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (przedmiot lub grupa przedmiotów) Nazwa modułu/ przedmiotu Tworzenie aplikacji i eksploatacja oprogramowania Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Matematyki Przedmioty:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15

Spis treści. Wstęp... 9. Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11. Rozdział 2. Edytory tekstu program Word... 15 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do pakietu Office 2007... 11 1.1. Nowy interfejs... 11 1.2. Nowe formaty plików... 13 1.3. Podgląd w czasie rzeczywistym... 14 1.4. Nowe funkcje... 14 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu

Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Pakiety użytkowe - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pakiety użytkowe Kod przedmiotu 11.9-WK-IDP-PU-L-S14_pNadGenRVWGC Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu

Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Nowoczesne projektowanie aplikacji intrnetowych Kod przedmiotu 11.3-WI-INFD-NPAI Wydział Kierunek Wydział

Bardziej szczegółowo

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia

Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia Drugi rok nauczania semestr I. Ocena Tematyka Dopuszczająca Dostateczna Dobra Bardzo dobra 1 2 3 4 5 Multimedia - Zna regulamin i przepisy BHP w pracowni komputerowej - Wie, co to jest prezentacja multimedialna

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo