IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP"

Transkrypt

1 IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l.dz. 027/KRIA/2013/w KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP Warszawa, 23 stycznia 2013 r. Pan prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Przewodniczący Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Dot.: prezentacja stanowisk izb samorządu zawodowego W nawiązaniu do zaproszenia skierowanego do Krajowej Rady Izby Architektów RP, w sprawie prezentacji efektów prac środowiska zawodowego architektów związanych z przygotowaniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno- budowlanego, przedkładamy nasze opracowanie: Tezy i założenia do regulacji procesu inwestycyjnego". Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas tezy pozwolą na budowę merytorycznie i metodologicznie właściwego modelu tego procesu, który opisany konkretnymi normami prawnymi stanie się podstawą tzw. Kodeksu Budowlanego. Jednocześnie pragniemy zapewnić o gotowości Izby Architektów RP do dalszego merytorycznego wspierania wszelkich prac zmierzających do kompleksowej regulacji procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Z poważaniem* y / (jęsiak, architekt IARP Prezesfeajowej Racly Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) Tel./fax: (0-22) NIP: Regon: Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr

2 IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEZY I ZAŁOŻENIA DO REGULACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO W A R S Z A W A G R U D Z I E Ń

3 CELE i PRZEDMIOT REGULACJI - POJĘCIA PODSTAWOWE Podstawową funkcją aktów prawnych tworzących Kodeks Inwestycyjny winna być taka regulacja procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji, która zagwarantuje, że proces zaspokajania zbiorowych i indywidualnych potrzeb będzie elementem tworzenia materialnej i kulturowej bazy dla zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Szerokie a wręcz otwarte pojęcie zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w kontekście środowiska zbudowanego (w ogólności antropogenicznego) zawiera takie dziedziny jak : ochrona środowiska naturalnego ochrona dorobku cywilizacyjnego bezpieczeństwo zbiorowe i indywidualne potencjał rozwojowy środowiska naturalnego i kulturowego Ponieważ przedmiotem regulacji jest proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji, zatem punktem wyjścia do jakichkolwiek rozważań na ten temat musi być struktura tego procesu. Proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji podlega uniwersalnym regułom, niezależnym od szerokości geograficznej czy ustroju politycznego, wspólnym dla każdego procesu kształtowania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. Wynika on z samej istoty relacji człowieka z otoczeniem zarówno w skali zbiorowej jak i indywidualnej. W zależności od specyfiki dziedziny w której ma miejsce aktywność, poszczególne sfery tej relacji przenikają się, przybierają różny zakres i formę, ale zawsze i niezbywalnie dokonują się w następujących fazach: 1. identyfikowania otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenie granic i warunków aktywności 2. identyfikacji problemu/celu w kontekście określonych potrzeb zbiorowych lub indywidualnych oraz koncepcja rozwiązania problemu/osiągnięcia celu 3. realizacja Odpowiednikami tego w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji są trzy zasadnicze człony tego procesu : 1. faza planowania przestrzennego oraz regulacji prawnych i formalnych, zwana dalej sferą regulacyjną tu dokonuje się identyfikacji otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenie granic i warunków aktywności. 2. faza konstytuowania się celu i sposobu realizacji przedsięwzięcia, zwana dalej fazą projektową tu dokonuje się: identyfikacja problemu/celu w kontekście określonych potrzeb zbiorowych lub indywidualnych, koncepcja rozwiązania problemu/osiągnięcia celu w kontekście uwarunkowań wynikających z otaczającej rzeczywistości, weryfikacja koncepcji i decyzja o realizacji. 3. faza techniczno realizacyjna tu następuje opracowanie instrukcji wykonania przedsięwzięcia i jego realizacja. poszczególnych faz można w skrócie określić następująco: SFERA REGULACYJNA Akty prawa powszechnego Akty prawa miejscowego Dokumenty Strategiczne Akty administracyjne FAZA PROJEKTOWA Projekt Urbanistyczny Projekt Architektoniczny Projekt Zagospodarowania Terenu FAZA TECHNICZNO - REALIZACYJNA Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Realizacja Eksploatacja 1-9

4 ANALIZA OBECNEGO STANU PRAWNEGO Obecną strukturę pakietu obu ustaw, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo budowlane można przedstawić w następującym schemacie : SFERA REGULACYJNA zdefiniowane ustawowo Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu SFERA PROJEKTOWO - REALIZACYJNA zdefiniowane ustawowo Projekt Budowlany Decyzja o Pozwoleniu na Budowę Nadzór Inwestorski Nadzór Autorski Nadzór Budowlany Decyzja o Oddaniu do Użytkowania Uczestnicy zdefiniowani ustawowo Społeczność Lokalna Administracja publiczna Planiści Uczestnicy zdefiniowani ustawowo Inwestor Administracja publiczna Projektanci Wykonawcy Obecny system zbudowany jest z dwóch zasadniczych sfer w obrębie którego występują d w a p r o g i a d m i n i s t r a c y j n e t.j. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja o pozwoleniu na budowę, z których pierwsza zlokalizowana jest pomiędzy sferą regulacyjną a sferą projektowo-realizacyjną a druga wewnątrz sfery projektowo-realizacyjnej. Sfera regulacyjna ukonstytuowana jest przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a sfera projektowo realizacyjna przez ustawę prawo budowlane. Gdzie zatem, w obecnym systemie, realizują się trzy w/w zasadnicze fazy procesu przygotowania i realizacji inwestycji t.j. sfera regulacyjna, faza konstytuowania się przedsięwzięcia inwestycyjnego t.j. faza urbanistyczno-architektoniczna i faza techniczno realizacyjna, i jakie instytucje i instrumenty prawne im odpowiadają. 1. sfera regulacyjna t.j. planowania przestrzennego : realizuje się w sferze ukonstytuowanej przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instrumenty to: Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. 2. faza konstytuowania się sposobu realizacji przedsięwzięcia : realizuje się w sferze projektowo realizacyjnej ukonstytuowanej przez ustawę prawo budowlane instrumenty to: projekt budowlany. 3. sfera techniczno realizacyjna t.j. opracowanie instrukcji wykonania oraz realizacja inwestycji: realizuje się w sferze projektowo realizacyjnej ukonstytuowanej przez ustawę prawo budowlane instrumenty to: projekt budowlany, nadzór inwestorski, nadzór autorski i nadzór budowlany. Znamienne jest to, że faza rozstrzygnięć funkcjonalno przestrzennych i założeń techniczno ekonomicznych realizowana jest poprzez projekt budowlany, a więc narzędzie w istocie właściwe fazie techniczno realizacyjnej. Segregacja problematyki procesu projektowego odbywa się wyłącznie poprzez rozdział czynności w obrębie projektu budowlanego zaś ich granice wyznaczone są specjalnościami budowlanymi określonymi aktem wykonawczym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Oznacza to że o podziale ról w procesie projektowym decyduje wyłącznie organizacja projektu budowlanego, która najczęściej odbywa się kosztem wymogów metodologicznych i merytorycznych fazy kluczowej dla procesu inwestycyjnego. 2-9

5 W konsekwencji luka pomiędzy sferą regulacyjną a techniczno-realizacyjną prowadzi do przejmowania problematyki fazy urbanistyczno-architektonicznej przez niewłaściwe instrumenty i niewłaściwych dla tej problematyki uczestników procesu projektowego z zakłóceniem metodologicznej kolejności poszczególnych faz przygotowania inwestycji. Zatem kluczowa faza procesu przygotowania i realizacji inwestycji, w której konstytuuje się sposób realizacji przedsięwzięcia, poprzez złą lokalizację w obecnym systemie prawnym i pozbawienie właściwych instrumentów, została w praktyce wyeliminowana z procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Wszystkie obecne w naszej świadomości negatywy obowiązującego systemu prawnego w zakresie barier w procesie przygotowania inwestycji patogennych relacji pomiędzy uczestnikami procesu przygotowania inwestycji niskiej jakości środowiska zbudowanego (urbanistyki i architektury) w tym rozlewania się zabudowy, dezintegracji terenów miejskich czy zajmowania terenów zalewowych, wywieść można, pośrednio lub bezpośrednio, z braku korelacji struktury obowiązujących aktów prawnych z naturą metodologiczną procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W istocie sprowadza się to do braku reprezentacji w strukturze prawa, fazy kluczowej dla konstytuowania się przedsięwzięć inwestycyjnych tj., fazy urbanistyczno-architektonicznej. Stąd przypisywanie miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego a więc instrumentowi regulacyjnemu, który jako akt prawa miejscowego nie rozstrzyga o sposobie realizacji indywidualnego przedsięwzięcia roli projektu urbanistycznego. Prowadzi to do utraty jego regulacyjnej istoty oraz rozstrzygania w zakresie urbanistycznym i architektonicznym przy braku niezbędnego instrumentarium i niezbędnej do takich rozstrzygnięć materii. W efekcie, powszechnie mamy do czynienia z wadliwymi prawnie i merytorycznie aktami prawa miejscowego. Podobnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu używa się do rozstrzygania w zakresie urbanistyki i architektury daleko poza granicami uprawnień tej procedury i nie dysponując niezbędną do takich rozstrzygnięć materią. Prowadzi to do patologii w każdym możliwym aspekcie, prawnym i merytorycznym, generując dodatkowo zjawisko zawłaszczania przez administrację części procesu projektowego. Wypaczona zostaje również rola administracji w procesie przygotowania i realizacji inwestycji poprzez to, że nie daje się w tym modelu właściwie zlokalizować progów administracyjnych. Właściwością aktu administracyjnego jest, prowadzona w interesie publicznym, regulacja i kontrola spraw indywidualnych, których unikalne uwarunkowania wymagają skonfrontowania z przepisami powszechnymi. W procesie przygotowania i realizacji inwestycji unikalne uwarunkowania każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego generowane są w fazie urbanistyczno-architektonicznej, a skonfrontowanie ich z przepisami powszechnymi powinno następować przed wejściem w fazę realizacji. Takich warunków nie spełnia decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bowiem jest zlokalizowana przed fazą ostatecznego konstytuowania się celu i szczegółowych sposobów jego realizacji sama przecież stanowi wyłącznie uwarunkowanie wyjściowe dla fazy projektowej. Z kolei decyzja o pozwoleniu na budowę operuje na projekcie budowlanym, w którym problematyka właściwa dla rozstrzygnięć administracyjnych jest źle reprezentowana i obarczona bagażem fazy realizacyjnej t.j. szczegółowych rozwiązań technicznych, które wyznaczane są przecież jednoznacznie przez właściwe standardy i przepisy. Brak prawnej reprezentacji fazy koncepcyjnej t.j fazy w której konstytuuje się przedsięwzięcie inwestycyjne i w efekcie zlokalizowanie decyzji administracyjnej rozstrzygającej o sposobie jego realizacji wewnątrz fazy techniczno realizacyjnej stanowi, poza innymi wadami, również istotną barierę procesu inwestycyjnego, bowiem : aby uzyskać gwarancje administracyjne dla swojego przedsięwzięcia, w tym i zdolność do kredytowania, Inwestor musi znacznie zaawansować fazę realizacyjną (do niej bowiem zaliczyć należy projekt budowlany), łącznie z nabyciem praw do terenu. Musi więc ponieść koszty i ryzyko, które często wyklucza przedsięwzięcie. Wymagająca podkreślenia jest sytuacja na obszarach objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, bowiem w szczególny sposób wskazuje na deficyt reprezentacji w prawie fazy urbanistyczno-architektonicznej : do pozwolenia na budowę, inwestor musi dysponować terenem i wykonać kompletny projekt budowlany. Wymaga to nakładów, często, niemożliwych bez kredytu inwestycyjnego. Pomiędzy instytucją MPZP a pozwoleniem na budowę nie ma żadnego instrumentu pozwalającego skonfrontować inwestorowi konkretny projekt z interpretacją regulacyjnych w swojej istocie zapisów planu. Ryzyko, że jego przedsięwzięcie zostanie zakwestionowane na etapie pozwolenia na budowę, czyli de facto już na etapie realizacji, jest nie do przyjęcia inwestor szuka więc gwarancji osobistych u urzędnika wydającego pozwolenie na budowę. W rezultacie obszar objęty MPZP jest dla inwestora obszarem zwiększonego ryzyka i braku gwarancji dla nakładów na realizacje inwestycji oraz obszarem patogennym dla relacji Inwestor Urzędnik. 3-9

6 POSTULATY i ZAŁOŻENIA DO KODEKSU INWESTYCYJNEGO Tezy kardynalne płyną wprost z diagnozy stanu obecnego i brzmią : struktura aktów prawnych składających się na kodeks musi odpowiadać metodologii procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji podlega uniwersalnym regułom, w szczególności regułom metodologicznym i warsztatowym, które muszą być w zapisie prawnym reprezentowane i respektowane, a podział ról musi wynikać z faktycznie pełnionej funkcji przez daną grupę uczestników procesu inwestycyjnego. Dlatego też proces legislacji sfery inwestycyjnej należy rozpocząć od budowy modelu procesu inwestycyjnego i dopiero taki model konfrontować z doktrynami prawnymi i przepisywać na procedury i instytucje prawne i administracyjne. gwarancje prawne właściwej metodologii procesu inwestycyjnego muszą się stać jednym z zasadniczych celów regulacji ustawowej procesu inwestycyjnego, bowiem tylko na takim gruncie możliwa jest realizacja obowiązku ochrony wartości konstytucyjnych w tym procesie. SYSTEMATYKA PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI Sfera planowania przestrzennego to: sfera regulacji prawnych i administracyjnych od poziomu krajowego do poziomu miejscowego ustalająca reguły i uwarunkowania dla procesu projektowania i realizacji inwestycji co do zasady pokrywająca całość obszaru gminy (czy innej, podstawowej jednostki terytorialnej). Co do istoty charakter tej sfery jest regulacyjny. Stanowi ona uwarunkowania dla sfery lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji, t.j. ustala reguły dla zdarzeń inwestycyjnych a nie zawiera przesądzających rozstrzygnięć projektowych. Podmiotem tej sfery jest społeczność a przedmiotem szeroko rozumiane środowisko tej społeczności. Sfera lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji to: to specjalistyczny proces który służy realizacji inwestycji a rozstrzyga się poprzez projektowanie. Podmiotem tej sfery jest inwestor a przedmiotem konkretny (mniej lub bardziej złożony np w skali urbanistycznej lub architektonicznej) zamiar inwestycyjny. Projektowanie to konstytuowanie się przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz tworzenie instrukcji realizacji inwestycji. Te dwie fazy projektowania, choć się przenikają i są nierozerwalne, pozostają w określonej metodologicznej relacji pomiędzy sobą i dają się metodologicznie wyodrębnić. Faza konstytuowania się przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się poprzez projektowanie urbanistyczno architektoniczne a faza tworzenia instrukcji realizacji inwestycji poprzez projektowanie budowlane. To rozróżnienie jest kluczowe dla podziału ról i właściwego zlokalizowania progu administracyjnego w procesie przygotowania inwestycji bowiem kwestie właściwe do administracyjnej weryfikacji rozstrzygane są w fazie projektowania urbanistyczno architektonicznego. W Kodeksie Inwestycyjnym reprezentację muszą znaleźć trzy zasadnicze fazy procesu przygotowania i realizacji inwestycji (dziś reprezentowane są tylko dwie): - sfera regulacyjna planowania przestrzennego - faza projektowa t.j. faza urbanistyczno - architektoniczna - faza techniczno - realizacyjna t.j. faza tworzenia instrukcji wykonania i realizacji inwestycji. 4-9

7 struktura sfery regulacyjnej (planowania przestrzennego) powinna zapewniać objęcie regulacjami całego obszaru podstawowej jednostki terytorialnej i w związku z tym : - znika ustalanie warunków w trybie odrębnego postępowania administracyjnego a część merytoryczną tej procesu przenieść należy do fazy urbanistyczno architektonicznej; - wprowadzić należy inne, oprócz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, instrumenty prowadzenia polityki przestrzennej i zarządzania przestrzenią publiczną (mpzp nie jest narzędziem odpowiednim i wystarczającym dla wszystkich sytuacji planistycznych) w sferze regulującej proces inwestycyjny powołać należy instytucję reprezentującą fazę urbanistyczno architektoniczną projektowania, która ze względu na szerszą funkcję niż tylko projektowanie użytkowych obiektów kubaturowych (inwestycje liniowe, infrastrukturalne) winna zwać się Projektem Inwestycyjnym [PI] a decyzja o pozwolenie na budowę (na realizację inwestycji), zwana odpowiednio w tym modelu Zgodą Inwestycyjną [ZI], powinna zapadać na podstawie Projektu Inwestycyjnego. Co do zasady Zgoda Inwestycyjna powinna obejmować wszystkie przedsięwzięcia budowlane (wyłączenia mogą pojawić się w dalszej fazie pracy nad Kodeksem). rejestracja projektu budowlanego byłaby warunkiem wejścia na plac budowy. J e d e n p r ó g a d m i n i s t r a c y j n y na przestrzeni całego procesu, w postaci zintegrowanej decyzji administracyjnej - Zgody Inwestycyjnej - powinien być zlokalizowany pomiędzy fazą urbanistyczno-architektoniczną a fazą techniczno realizacyjną i dotyczyć co do zasady każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Otrzymujemy więc następujący schemat struktury procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji SFERA REGULACYJNA Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju Strategia Rozwoju Gospodarczego Plany Rozwoju Infrastruktury Plany Ochrony Programy Inwestycyjne Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Przepisy urbanistyczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowe Przepisy Urbanistyczne FAZA PROJEKTOWA Projekt Urbanistyczny Projekt Architektoniczny Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt Inwestycyjny FAZA TECHNICZNO - REALIZACYJNA Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Realizacja Eksploatacja ZGODA INWESTYCYJNA jedna, zintegrowana decyzja administracyjna na przestrzeni całego procesu przygotowania inwestycji 5-9

8 ROZWINIĘCIE SCHEMATU STRUKTURALNEGO PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA i REALIZACJIINWESTYCJI DECYZJA o WZ POZWOLENIE na BUDOWĘ ZGODA INWESTYCYJNA jedna, zintegrowana decyzja administracyjna na przestrzeni całego procesu przygotowania inwestycji OBECNIE FUNKCJONUJACE DECYZJE ADMINISTRACYJNE 6-9

9 STRUKTURA ZGODY INWESTYCYJNEJ - DEFINICJE ZGODA INWESTYCYJNA [ZI] Powinna być procedurą, w której następuje ustalenie i zatwierdzenie sposobu realizacji inwestycji. Na tle obecnie obowiązujących przepisów można ją scharakteryzować jako agregację, dwóch oddzielnie funkcjonujących dziś instytucji decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Co do zasady, ZI powinna objąć bez wyjątku wszelkie inwestycje (wyłączenia z niej powinny pojawić się w dalszej fazie pracy nad Kodeksem), bez klasyfikacji na małe, duże, prywatne czy publiczne. Wielkości, złożoności, charakterowi prywatnemu czy publicznemu inwestycji odpowiadały by, nie odrębne ścieżki proceduralne ale zakres Projektu Inwestycyjnego i Umowy Inwestycyjnej. Elementami składowymi postępowania w sprawie Zgody Inwestycyjnej w tym modelu są : INFORMACJA INWESTYCYJNA [II] To pakiet wszelkich informacji będących w zasobach i kompetencjach organów administracji a mogących stanowić uwarunkowania formalne i faktyczne dla przedmiotowej inwestycji. Organ wydający Informację Inwestycyjną musi ponosić odpowiedzialność za jej jakość i kompletność. W związku z tym do ustalenia pozostaje status administracyjny Informacji Inwestycyjnej. PROJEKT INWESTYCYJNY [PI] PI to merytoryczna część ZI, sporządzana przez Inwestora (uprawnionego projektanta), która rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji. Co do zasady obejmuje bez wyjątku wszelkie inwestycje. Składa się z dwóch części : analizy urbanistycznej części urbanistyczno architektonicznej Analiza urbanistyczna pełniłaby podobną rolę co obecnie analiza urbanistyczna do decyzji o wz z tym, że sporządzana byłaby nie przez organ administracji ale przez Inwestora (uprawnionego projektanta) jako obligatoryjna faza wejściowa PI. Stanowić powinna weryfikację założeń funkcjonalno-przestrzennych przez uwarunkowania wynikające z Informacji Inwestycyjnej. W przypadku obowiązywania planu miejscowego (lub innych miejscowych przepisów urbanistycznych) w wielu wypadkach mogłaby sprowadzać się do przywołania wypisu i wyrysu z tego dokumentu. Część urbanistyczno architektoniczna powinna być określona, nie jak to się dzieje obecnie w stosunku do Projektu Budowlanego przez ustalenie zakresu i formy lecz poprzez wskazanie o czym powinna rozstrzygać tzn. w rezultacie co podlega zatwierdzeniu przez ZI. Zakres i forma PI powinny odpowiadać rodzajowi, złożoności funkcjonalnej, technicznej i technologicznej jak też skali inwestycji w sposób pozwalający jednoznacznie przedstawić rozstrzygnięcia wskazanych w pkt 1 5 kwestii oraz odniesienie ich i porównanie do projektu budowlanego. Na przykład PI dla małych i prostych technologicznie inwestycji może sprowadzać się do koncepcji urbanistyczno architektonicznej na przysłowiowej jednej kartce; PI dla inwestycji liniowej może sprowadzać się do analizy urbanistycznej lub wypisu i wyrysu z mpzp, ustalenia trasy i rozstrzygnięcia gospodarki własnościowej, i ewentualnie postępowania środowiskowego; PI dla inwestycji inżynierskich może wymagać m.in. określenia formy obiektów budowlanych i ich relacji z krajobrazem; w wypadku złożonych technologicznie inwestycji dla jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazanych w pkt 1 5 kwestii PI może sprowadzać się w praktyce do zakresu projektu budowlanego. UMOWA INWESTYCYJNA [UI] To pakiet uzgodnień i zobowiązań pomiędzy Inwestorem a Stroną Publiczną i/lub innymi Stronami, zawieranych gdy rozwiązania projektowe wymagają a przepisy prawa nie wystarczają do rozstrzygnięcia relacji pomiędzy nimi. UI ma gwarantować realizację inwestycji zgodnie z interesem publicznym i interesem stron. W szczególności UI stanowić może/powinna instrument regulacji dotyczących realizacji infrastruktury technicznej i drogowej oraz przewłaszczeń i wywłaszczeń na rzecz inwestycji celu publicznego. UI zawierana byłaby przed wystąpieniem o ZI, na podstawie PI i stanowiła załącznik do niego. 7-9

10 STRUKTURA ZGODY INWESTYCYJNEJ - SCHEMAT FUNKCJONALNY ZAMIAR INWESTYCYJNY BRAK AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO obowiązują powszechnie krajowe standardy i przepisy urbanistyczne oraz główne akty polityki przestrzennej OBOWIAZUJĄ AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zgłoszenie Zamiaru Inwestycyjnego wniosek Inwestora o Informację Inwestycyjną Informacja Inwestycyjna = wszczęcie postępowania wskazanie obowiązujących aktów prawa miejscowego wypis i wyrys z MPZP lub MPU, informacja ws potrzeby przeprowadzenia postępowania środowiskowego, konserwatorskiego itp. wskazanie uwarunkowań takich jak: strefy ochrony konserwatorskiej, inne strefy ochrony, strefy zagrożeń, obszary problemowe oraz wszelkich innych informacji będących w zasobach i kompetencjach organów administracji a mogących stanowić uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji, ewentualne wskazanie szczegółowego zakresu sporządzenia PI. itp. wykonanie przez Inwestora (uprawnionego projektanta) Projektu Inwestycyjnego w zakresie właściwym dla rodzaju inwestycji Postępowanie Środowiskowe Postępowanie Konserwatorskie Umowa Inwestycyjna sprawdzenie przez organ zgodności PI z głównym aktem polityki przestrzennej gminy, uwarunkowaniami wynikającymi z Informacji Inwestycyjnej oraz urbanistycznymi przepisami i standardami krajowymi sprawdzenie przez organ zgodności PI z uwarunkowaniami wynikającymi z Informacji Inwestycyjnej i aktami prawa miejscowego. sprawdzenie przez organ uwzględnienia uzasadnionych interesów stron i osób trzecich ZGODA INWESTYCYJNA decyzja administracyjna - PI + UI jest załącznikiem do Zgody Inwestycyjnej PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY REJESTRACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO = WARUNEK WEJŚCIA NA PLAC BUDOWY REALIZACJA INWESTYCJI ODDANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA 8-9

11 WNIOSKI Postulowana konstrukcja wprowadza właściwe relacje zarówno między instrumentami planistycznymi i projektowymi jak i samymi uczestnikami procesu planowania i realizacji inwestycji, co jest warunkiem koniecznym kreowania ładu przestrzennego. Pozwala właściwie zlokalizować próg administracyjny i nadać mu właściwą funkcję. W rezultacie taki model przenosi proces konstytuowania rozwiązań przestrzenno funkcjonalnych i technicznych poza administrację, do układu Inwestor Projektant, przy zachowaniu w niezbędnym zakresie aparatu kontrolnego. redukuje ryzyko inwestycyjne Inwestora bowiem pozwala mu rozstrzygnąć i zatwierdzić sposób realizacji inwestycji, bez ponoszenia kosztów i ryzyka wchodzenia w fazę techniczno realizacyjną z nabyciem praw do terenu włącznie (wykazanie prawa do terenu na cele budowlane wymagane byłoby przy rejestracji projektu budowlanego/wykonawczego t.j. byłoby warunkiem wejścia na plac budowy). daje Inwestorowi Publicznemu odpowiednie narzędzie merytoryczne i administracyjne, które pozwala mu na kluczowe rozstrzygnięcia przestrzenno funkcjonalne i techniczne bez konieczności awansowania ponad potrzeby fazy realizacyjnej. W rezultacie Inwestor Publiczny zyskuje właściwy instrument do: ustalania sposobu realizacji inwestycji i zastosowania właściwych kryteriów dla fazy budowlanej i realizacyjnej, która już z mniejszą szkodą dla jakości może być poddawana, w trybie zamówień publicznych, kryteriom kosztów bezpośrednich; realizacji złożonych programów operacyjnych (m.in. rewitalizacji), dla których obecne instytucje Planu Miejscowego i Projektu Budowlanego są niewystarczające. upraszcza i skraca proces inwestycyjny przez zastosowanie, co do zasady, jednej procedury administracyjnej obejmującej bez wyjątków wszystkie przedsięwzięcia budowlane, w której to zakres PI odpowiada rodzajowi i zakresowi przedsięwzięcia. To pozwala: uniknąć tworzenia osobnych ścieżek proceduralnych dla każdego rodzaju inwestycji, w szczególności dla inwestycji celu publicznego, których odrębność wynika w istocie ze statusu Inwestora a nie z odrębności metodologicznej samego procesu przygotowania i realizacji inwestycji (jest to pogłębione równoważenie interesu publicznego i prywatnego bowiem wyrasta z gruntu poprawności metodologicznej procesu inwestycyjnego a nie tylko z założeń doktrynalnych) ograniczyć byty formalne i zachować czytelną dla inwestora topografię postępowania administracyjnego, na zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia w zależności od ujawnionych w trakcie postępowania okoliczności przez rozszerzanie lub ograniczanie zakresu PI, bez zamykania dotychczasowej i rozpoczynania nowej procedury. o podziale ról rozstrzyga faktycznie pełniona funkcja przez daną grupę uczestników procesu inwestycyjnego a nie jak dotychczas wyłącznie granice specjalności budowlanej określonej aktem wykonawczym do prawa budowlanego. Możliwe staje się więc odniesienie zakresu kompetencji do faktycznej roli w procesie inwestycyjnym. 9-9

SYSTEMATYKA PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI:

SYSTEMATYKA PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI: Toczący się od roku 2007 zadeklarowany proces nowelizacji ustawy o Planowaniu i Zagospodarowaniu Przestrzennym i ustawy Prawo Budowlane to najważniejsze dla architektów legislacyjne wydarzenie ostatnich

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE UWAG i WNIOSKÓW DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO - BUDOWLANEGO z dnia

UZASADNIENIE UWAG i WNIOSKÓW DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO - BUDOWLANEGO z dnia KRAJOWA IZBA ARCHITEKTÓW UZASADNIENIE UWAG i WNIOSKÓW DO PROJEKTU KODEKSU URBANISTYCZNO - BUDOWLANEGO z dnia 24. 03. 2014 STRUKTURA i FUNKCJA PROJEKTU URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEGO art. 240 To merytoryczna

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego

Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Departament Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Podsumowanie konsultacji społecznych tez Kodeksu urbanistyczno-budowlanego Konsultacje społeczne trwały od 4 października

Bardziej szczegółowo

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI W SPRAWIE Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY PROJEKT CELOWY Nr 6T07 2004 C/6413 KRAJOWY SYSTEM ZARZĄDZANIA BUDOWLANYMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI INWESTYCYJNYMI FINANSOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW PUBLICZNYCH I POMOCOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ II. DZIAŁANIA I DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW TERAZ Obecnie obowiązuje uchwała O-01-2006 Krajowej Rady Izby Architektów podjęta w dniu 13.01.2006. Załącznikiem

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Pani Anita Oleksiak Dyrektor Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa

Pani Anita Oleksiak Dyrektor Departamentu Budownictwa Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym. Michał Pierzchalski

Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym. Michał Pierzchalski Co powinna wiedzieć gmina o nowym prawie urbanistycznym i budowlanym Michał Pierzchalski Kodeks urbanistyczno-budowlany Zastąpi: Ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawę Prawo budowlane.

Bardziej szczegółowo

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście.

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Miasto Świnoujście. Załącznik Nr 1 do Uchwały. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Miasto Świnoujście wraz z oceną postępów w opracowywaniu planów miejscowych i programem ich sporządzania. I. Stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA

PREZYDENT MIASTA RZESZOWA PREZYDENT MIASTA RZESZOWA RZESZÓW 2008 UCHWAŁA Nr LXXV/62/98 z dnia 16 czerwca 1998 r. w sprawie Strategii Rozwoju Miasta Rzeszowa Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Planowanie Przestrzenne

Planowanie Przestrzenne Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA

MINIPRZEWODNIK INWESTORA MINIPRZEWODNIK INWESTORA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP Wypis i wyrys z MPZP Aktualna informacja o MPZP: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany_g.htm Jeżeli dla terenu planowanej

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska

PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Program zajęć: PROCES INWESTYCYJNY W ENERGETYCE - zagospodarowanie przestrzenne, prawo budowlane i prawo ochrony środowiska Środa, 1 czerwca 2011 r.: 10.00-10.30 Recepcja seminarium/ kawa powitalna 10.30-12.00

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L.

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH

KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH TECHNICZNO-BUDOWLANYCH DLA DRÓG PUBLICZNYCH TEZY DO DYSKUSJI Ścisła korelacja z aktami wykonawczymi do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r.

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r. zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraków, luty 2016 r. SRWM i dokumenty regionalne PZPWM otoczenie formalne 2011 IV kw. Przyjęcie przez SWM Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego PORADNIK INWESTORA 1. Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Proces inwestycyjny w przypadku każdej budowy opiera się o pewien plan, który należy zrealizować w celu rozpoczęcia prac. Poniższy poradnik

Bardziej szczegółowo

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich.

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich. Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w sprawie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeksu Budowlanego) z dnia 14 stycznia 2013 r. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/290/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2014 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

Bardziej szczegółowo

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego.

Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Podstawy planowania przestrzennego i projektowania urbanistycznego. Red.: Ryszard Cymerman Przedmowa 1. Podstawowe pojęcia i istota przestrzeni planistycznej 1.1. Przestrzeń - jej cechy i struktura 1.2.

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘWZIĘCIAMI BUDOWLANYMI INŻYNIER KONTRAKTU Rola i zadania inżyniera kontraktu Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z późn. zmianami Rozdział 3 Prawa i obowiązki uczestników procesu

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa

Pojęcie stosowania prawa. Kompetencja do stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa Pojęcie stosowania prawa W prawoznawstwie stosowanie prawa nie jest pojęciem w pełni jednoznacznym, gdyż konkretny model stosowania prawa może wykazywać szereg cech związanych

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju, w ujęciu terytorialnym i przestrzennym

Kierunki rozwoju, w ujęciu terytorialnym i przestrzennym Kierunki rozwoju, w ujęciu terytorialnym i przestrzennym Wybrane aspekty zainteresowania Ministra Rozwoju Regionalnego miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Kompetencje Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ Załącznik do Zarządzenia nr 54/PP/2017 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 27 stycznia 2017 roku REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ REGULAMIN WEWNĘTRZNY WYDZIAŁU POLITYKI PRZESTRZENNEJ 1

Bardziej szczegółowo

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW

dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz Korpetta dr hab. Bolesław Porter, prof. SGGW Nowe uwarunkowania projektowania zagospodarowania przestrzennego na poziomie lokalnym, a potrzeby kształcenia na studiach inżynierskich gospodarki przestrzennej dr inż. Joanna Budnicka Kosior dr inż. Dariusz

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulicy Gołębiej w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 23 marca 2017 r. Zespół projektowy: Adam Derc - kierownik

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym Ryszard Kowalski Nadmierne ryzyko i koszty inwestycyjnego procesu budowlanego w Polsce są konsekwencją regulacji, postaw społecznych i niskich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Łączę wyrazy szacunku

Łączę wyrazy szacunku Znak: PSG-5/2016 Kartuzy, dnia 27 października 2016 r. Pan Andrzej Adamczyk Minister Infrastruktury i Budownictwa ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa e-mail: kodeks@mib.gov.pl Szanowny Panie Ministrze,

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr MP 03 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP ( _MP 03_projekt budowlany)

Komunikat nr MP 03 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP ( _MP 03_projekt budowlany) Komunikat nr MP 03 Rady Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów RP (20160303_MP 03_projekt budowlany) Kraków, 3 marca 2016 Dotyczy zakresu projektu budowlanego - podlegającego zatwierdzeniu, w kontekście

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE TESTY PRAWO ADMINISTRACYJNE WOJCIECH DROBNY Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo samorządowe... 11 Rozdział 1 Ustawa o samorządzie gminnym... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak

Konkurs dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak 1 z 7 2017-03-30 09:27 Ogłoszenie nr 54671-2017 z dnia 2017-03-30 r. Leszno: Konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania Nowego Rynku i placu Jana Metziga w Lesznie oraz powiązań funkcjonalno przestrzennych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków

PODSTAWY PRAWA PRACY. mgr Małgorzata Grześków PODSTAWY PRAWA PRACY mgr Małgorzata Grześków Pojęcie prawa pracy Pojęcie prawa pracy - odrębna gałąź prawa, wyróżniania ze względu na kryterium: przedmiotowe metody regulacji (w tym zakresie prawo pracy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

DO KOMISJI INFRSTRUKTURY SEJMU RP

DO KOMISJI INFRSTRUKTURY SEJMU RP UWAGI I WNIOSKI WNIESIONE wraz z NRA DO KOMISJI INFRSTRUKTURY SEJMU RP ws USTAWY o REWITALIZACJI i ZMIAN USTAWY o PLANOWANIU i ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM lipiec 2015 PRZEWODNICZĄCY KOMISJI INFRASTRUKTURY

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa:

Umowa o dzieło. a... zwanym w treści umowy Wykonawcą, w imieniu którego działa: Umowa o dzieło wzór zawarta w dniu... 2006 r. w Krakowie pomiędzy Gminą Miejską Kraków z siedzibą przy Placu Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, zwaną w treści umowy Zamawiającym, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR...

Projekt UCHWAŁA NR... Projekt z dnia 24 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR.... z dnia 16 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miasto Puławy dla terenu położonego

Bardziej szczegółowo

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Czyli o tym jak obywatel może wpływać na kształt otaczającej go przestrzeni i na co pozwala nam ustawa Zespół ds. konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI

KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI KONCEPCJA REGULACJI ESTETYKI MIASTA Regulacje kolorystyki elewacji i dachów oraz ogrodzeń i posadzek w przestrzeniach publicznych, do stosowania w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego marzec

Bardziej szczegółowo

Idea zrównoważonego rozwoju miasta w kształceniu kadr dla gospodarki przestrzennej

Idea zrównoważonego rozwoju miasta w kształceniu kadr dla gospodarki przestrzennej Międzynarodowa Konferencja Naukowa EkoMiasto. Wiedza i kompetencje dla potrzeb zrównoważonego rozwoju miast Organizatorzy Katedra gospodarki regionalnej i środowiska Uniwersytetu łódzkiego przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 28 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. Na dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP

Zastępca Szefa. Kancelarii Sejmu RP Do druku nr 166 WICEPREZES NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ Jacek Trela Warszawa, dnia 18 stycznia 2015 r. Pan Adam Podgórski Zastępca Szefa Kancelarii Sejmu RP Dot. GMS-WP-173-296115 NRA -12-SM -1.1.2016 W

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Pytania do egzaminu inżynierskiego Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań podzielonych na dwa działy: - wiedza ogólna, - wiedza specjalnościowa. Na

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Małgorzata Opęchowska Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Wstęp. Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Marian Wolanin Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Zbiór przepisów prawnych Nieruchomości Edycja Sądowa przeznaczony jest dla osób zajmujących się szeroko rozumianą prawną problematyką nieruchomości.

Bardziej szczegółowo

- STAN - ZADANIA - PLANY

- STAN - ZADANIA - PLANY POLITYKA PRZESTRZENNA MIASTA PIŁY - STAN - ZADANIA - PLANY Informacja przedstawiona przez Prezydenta Miasta Piły na IX Sesji Rady Miasta Piły w dniu 31 maja 2011r., (pkt 20 porządku obrad, druk nr 90).

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji WNP.6730.2012 Grajewo, 2012-12-17 OGŁOSZENIE Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W załączeniu: 1) formularz zapytania

Bardziej szczegółowo

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP - od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik do Uchwały nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową

Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową Autor: Przemysław Kałek - Kancelaria Chadbourne & Parke ("Energia Elektryczna" - nr 10/2014) Inwestycje drogowe prowadzone są często przez obszary, gdzie

Bardziej szczegółowo

Małopolska Okręgowa Izba Architektów. Kraków

Małopolska Okręgowa Izba Architektów. Kraków Małopolska Okręgowa Izba Architektów Kraków Spotkanie Rady Małopolskiej Okręgowej IARP z przedstawicielami Krajowej Rady Izby Architektów oraz Przewodniczącymi: KSD i Organów MPOIA 26 listopada 2014 Izba

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Nadzór budowlany w Chorwacji

Nadzór budowlany w Chorwacji Nadzór budowlany w Chorwacji 1. proces planowania i zgoda na planowanie efektem planowania są tzw. fizyczne dokumenty planistyczne, których celem jest: - ustalenie organizacji, wykorzystania i przeznaczenia

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.

Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ocena oddziaływania na środowisko -zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko -obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Spis

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie

UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE. z dnia r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Projekt z dnia 2 listopada 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Dębie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA

Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA Wytyczne do przygotowania studium wykonalności PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA ROSJA 2014-2020 7 lipca 2017 Spis treści 1. Streszczenie w języku angielskim 3 2. Zarys projektu 3 2.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : a... z siedzibą w... UMOWA NR... Załącznik Nr 5 do SIWZ zawarta w dniu... w Pawłowiczkach pomiędzy Urzędem Gminy w Pawłowiczkach reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy Pawłowiczki mgr inż. Jerzego Treffon zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania

Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Zalecenia dot. dokumentów i załączników potrzebnych w trakcie składania wniosku, podpisywania umowy o dofinansowanie oraz częściowo raportowania Etap: składanie wniosku o dofinansowanie Dokument Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Sławno, dnia 10 września 2013 r.

Sławno, dnia 10 września 2013 r. Sławno, dnia 10 września 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDOWY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ W M. SŁAWSKO ORAZ ROZBUDOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1.

Bardziej szczegółowo

Polityka Krajobrazowa na Dolnym Śląsku - nowe zadania dla samorządów województw wynikające z Ustawy krajobrazowej

Polityka Krajobrazowa na Dolnym Śląsku - nowe zadania dla samorządów województw wynikające z Ustawy krajobrazowej Polityka Krajobrazowa na Dolnym Śląsku - nowe zadania dla samorządów województw wynikające z Ustawy krajobrazowej Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego Dariusz Zięba Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola

Gmina Żabia Wola, ul. Główna 3, Żabia Wola, adres do doręczeń: Urząd Gminy Żabia Wola ul. Główna 3, , Żabia Wola Żabia Wola, dnia 7 lipca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, ul. Jasna 2/4 00 013 Warszawa za pośrednictwem Sejmiku Województwa Mazowieckiego Plac Bankowy 3/5 00 142 Warszawa Skarżący:

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo