IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP"

Transkrypt

1 IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l.dz. 027/KRIA/2013/w KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP Warszawa, 23 stycznia 2013 r. Pan prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Przewodniczący Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Dot.: prezentacja stanowisk izb samorządu zawodowego W nawiązaniu do zaproszenia skierowanego do Krajowej Rady Izby Architektów RP, w sprawie prezentacji efektów prac środowiska zawodowego architektów związanych z przygotowaniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno- budowlanego, przedkładamy nasze opracowanie: Tezy i założenia do regulacji procesu inwestycyjnego". Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas tezy pozwolą na budowę merytorycznie i metodologicznie właściwego modelu tego procesu, który opisany konkretnymi normami prawnymi stanie się podstawą tzw. Kodeksu Budowlanego. Jednocześnie pragniemy zapewnić o gotowości Izby Architektów RP do dalszego merytorycznego wspierania wszelkich prac zmierzających do kompleksowej regulacji procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Z poważaniem* y / (jęsiak, architekt IARP Prezesfeajowej Racly Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) Tel./fax: (0-22) NIP: Regon: Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr

2 IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEZY I ZAŁOŻENIA DO REGULACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO W A R S Z A W A G R U D Z I E Ń

3 CELE i PRZEDMIOT REGULACJI - POJĘCIA PODSTAWOWE Podstawową funkcją aktów prawnych tworzących Kodeks Inwestycyjny winna być taka regulacja procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji, która zagwarantuje, że proces zaspokajania zbiorowych i indywidualnych potrzeb będzie elementem tworzenia materialnej i kulturowej bazy dla zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Szerokie a wręcz otwarte pojęcie zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w kontekście środowiska zbudowanego (w ogólności antropogenicznego) zawiera takie dziedziny jak : ochrona środowiska naturalnego ochrona dorobku cywilizacyjnego bezpieczeństwo zbiorowe i indywidualne potencjał rozwojowy środowiska naturalnego i kulturowego Ponieważ przedmiotem regulacji jest proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji, zatem punktem wyjścia do jakichkolwiek rozważań na ten temat musi być struktura tego procesu. Proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji podlega uniwersalnym regułom, niezależnym od szerokości geograficznej czy ustroju politycznego, wspólnym dla każdego procesu kształtowania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. Wynika on z samej istoty relacji człowieka z otoczeniem zarówno w skali zbiorowej jak i indywidualnej. W zależności od specyfiki dziedziny w której ma miejsce aktywność, poszczególne sfery tej relacji przenikają się, przybierają różny zakres i formę, ale zawsze i niezbywalnie dokonują się w następujących fazach: 1. identyfikowania otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenie granic i warunków aktywności 2. identyfikacji problemu/celu w kontekście określonych potrzeb zbiorowych lub indywidualnych oraz koncepcja rozwiązania problemu/osiągnięcia celu 3. realizacja Odpowiednikami tego w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji są trzy zasadnicze człony tego procesu : 1. faza planowania przestrzennego oraz regulacji prawnych i formalnych, zwana dalej sferą regulacyjną tu dokonuje się identyfikacji otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenie granic i warunków aktywności. 2. faza konstytuowania się celu i sposobu realizacji przedsięwzięcia, zwana dalej fazą projektową tu dokonuje się: identyfikacja problemu/celu w kontekście określonych potrzeb zbiorowych lub indywidualnych, koncepcja rozwiązania problemu/osiągnięcia celu w kontekście uwarunkowań wynikających z otaczającej rzeczywistości, weryfikacja koncepcji i decyzja o realizacji. 3. faza techniczno realizacyjna tu następuje opracowanie instrukcji wykonania przedsięwzięcia i jego realizacja. poszczególnych faz można w skrócie określić następująco: SFERA REGULACYJNA Akty prawa powszechnego Akty prawa miejscowego Dokumenty Strategiczne Akty administracyjne FAZA PROJEKTOWA Projekt Urbanistyczny Projekt Architektoniczny Projekt Zagospodarowania Terenu FAZA TECHNICZNO - REALIZACYJNA Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Realizacja Eksploatacja 1-9

4 ANALIZA OBECNEGO STANU PRAWNEGO Obecną strukturę pakietu obu ustaw, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo budowlane można przedstawić w następującym schemacie : SFERA REGULACYJNA zdefiniowane ustawowo Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu SFERA PROJEKTOWO - REALIZACYJNA zdefiniowane ustawowo Projekt Budowlany Decyzja o Pozwoleniu na Budowę Nadzór Inwestorski Nadzór Autorski Nadzór Budowlany Decyzja o Oddaniu do Użytkowania Uczestnicy zdefiniowani ustawowo Społeczność Lokalna Administracja publiczna Planiści Uczestnicy zdefiniowani ustawowo Inwestor Administracja publiczna Projektanci Wykonawcy Obecny system zbudowany jest z dwóch zasadniczych sfer w obrębie którego występują d w a p r o g i a d m i n i s t r a c y j n e t.j. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja o pozwoleniu na budowę, z których pierwsza zlokalizowana jest pomiędzy sferą regulacyjną a sferą projektowo-realizacyjną a druga wewnątrz sfery projektowo-realizacyjnej. Sfera regulacyjna ukonstytuowana jest przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a sfera projektowo realizacyjna przez ustawę prawo budowlane. Gdzie zatem, w obecnym systemie, realizują się trzy w/w zasadnicze fazy procesu przygotowania i realizacji inwestycji t.j. sfera regulacyjna, faza konstytuowania się przedsięwzięcia inwestycyjnego t.j. faza urbanistyczno-architektoniczna i faza techniczno realizacyjna, i jakie instytucje i instrumenty prawne im odpowiadają. 1. sfera regulacyjna t.j. planowania przestrzennego : realizuje się w sferze ukonstytuowanej przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instrumenty to: Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. 2. faza konstytuowania się sposobu realizacji przedsięwzięcia : realizuje się w sferze projektowo realizacyjnej ukonstytuowanej przez ustawę prawo budowlane instrumenty to: projekt budowlany. 3. sfera techniczno realizacyjna t.j. opracowanie instrukcji wykonania oraz realizacja inwestycji: realizuje się w sferze projektowo realizacyjnej ukonstytuowanej przez ustawę prawo budowlane instrumenty to: projekt budowlany, nadzór inwestorski, nadzór autorski i nadzór budowlany. Znamienne jest to, że faza rozstrzygnięć funkcjonalno przestrzennych i założeń techniczno ekonomicznych realizowana jest poprzez projekt budowlany, a więc narzędzie w istocie właściwe fazie techniczno realizacyjnej. Segregacja problematyki procesu projektowego odbywa się wyłącznie poprzez rozdział czynności w obrębie projektu budowlanego zaś ich granice wyznaczone są specjalnościami budowlanymi określonymi aktem wykonawczym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Oznacza to że o podziale ról w procesie projektowym decyduje wyłącznie organizacja projektu budowlanego, która najczęściej odbywa się kosztem wymogów metodologicznych i merytorycznych fazy kluczowej dla procesu inwestycyjnego. 2-9

5 W konsekwencji luka pomiędzy sferą regulacyjną a techniczno-realizacyjną prowadzi do przejmowania problematyki fazy urbanistyczno-architektonicznej przez niewłaściwe instrumenty i niewłaściwych dla tej problematyki uczestników procesu projektowego z zakłóceniem metodologicznej kolejności poszczególnych faz przygotowania inwestycji. Zatem kluczowa faza procesu przygotowania i realizacji inwestycji, w której konstytuuje się sposób realizacji przedsięwzięcia, poprzez złą lokalizację w obecnym systemie prawnym i pozbawienie właściwych instrumentów, została w praktyce wyeliminowana z procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Wszystkie obecne w naszej świadomości negatywy obowiązującego systemu prawnego w zakresie barier w procesie przygotowania inwestycji patogennych relacji pomiędzy uczestnikami procesu przygotowania inwestycji niskiej jakości środowiska zbudowanego (urbanistyki i architektury) w tym rozlewania się zabudowy, dezintegracji terenów miejskich czy zajmowania terenów zalewowych, wywieść można, pośrednio lub bezpośrednio, z braku korelacji struktury obowiązujących aktów prawnych z naturą metodologiczną procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W istocie sprowadza się to do braku reprezentacji w strukturze prawa, fazy kluczowej dla konstytuowania się przedsięwzięć inwestycyjnych tj., fazy urbanistyczno-architektonicznej. Stąd przypisywanie miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego a więc instrumentowi regulacyjnemu, który jako akt prawa miejscowego nie rozstrzyga o sposobie realizacji indywidualnego przedsięwzięcia roli projektu urbanistycznego. Prowadzi to do utraty jego regulacyjnej istoty oraz rozstrzygania w zakresie urbanistycznym i architektonicznym przy braku niezbędnego instrumentarium i niezbędnej do takich rozstrzygnięć materii. W efekcie, powszechnie mamy do czynienia z wadliwymi prawnie i merytorycznie aktami prawa miejscowego. Podobnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu używa się do rozstrzygania w zakresie urbanistyki i architektury daleko poza granicami uprawnień tej procedury i nie dysponując niezbędną do takich rozstrzygnięć materią. Prowadzi to do patologii w każdym możliwym aspekcie, prawnym i merytorycznym, generując dodatkowo zjawisko zawłaszczania przez administrację części procesu projektowego. Wypaczona zostaje również rola administracji w procesie przygotowania i realizacji inwestycji poprzez to, że nie daje się w tym modelu właściwie zlokalizować progów administracyjnych. Właściwością aktu administracyjnego jest, prowadzona w interesie publicznym, regulacja i kontrola spraw indywidualnych, których unikalne uwarunkowania wymagają skonfrontowania z przepisami powszechnymi. W procesie przygotowania i realizacji inwestycji unikalne uwarunkowania każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego generowane są w fazie urbanistyczno-architektonicznej, a skonfrontowanie ich z przepisami powszechnymi powinno następować przed wejściem w fazę realizacji. Takich warunków nie spełnia decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bowiem jest zlokalizowana przed fazą ostatecznego konstytuowania się celu i szczegółowych sposobów jego realizacji sama przecież stanowi wyłącznie uwarunkowanie wyjściowe dla fazy projektowej. Z kolei decyzja o pozwoleniu na budowę operuje na projekcie budowlanym, w którym problematyka właściwa dla rozstrzygnięć administracyjnych jest źle reprezentowana i obarczona bagażem fazy realizacyjnej t.j. szczegółowych rozwiązań technicznych, które wyznaczane są przecież jednoznacznie przez właściwe standardy i przepisy. Brak prawnej reprezentacji fazy koncepcyjnej t.j fazy w której konstytuuje się przedsięwzięcie inwestycyjne i w efekcie zlokalizowanie decyzji administracyjnej rozstrzygającej o sposobie jego realizacji wewnątrz fazy techniczno realizacyjnej stanowi, poza innymi wadami, również istotną barierę procesu inwestycyjnego, bowiem : aby uzyskać gwarancje administracyjne dla swojego przedsięwzięcia, w tym i zdolność do kredytowania, Inwestor musi znacznie zaawansować fazę realizacyjną (do niej bowiem zaliczyć należy projekt budowlany), łącznie z nabyciem praw do terenu. Musi więc ponieść koszty i ryzyko, które często wyklucza przedsięwzięcie. Wymagająca podkreślenia jest sytuacja na obszarach objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, bowiem w szczególny sposób wskazuje na deficyt reprezentacji w prawie fazy urbanistyczno-architektonicznej : do pozwolenia na budowę, inwestor musi dysponować terenem i wykonać kompletny projekt budowlany. Wymaga to nakładów, często, niemożliwych bez kredytu inwestycyjnego. Pomiędzy instytucją MPZP a pozwoleniem na budowę nie ma żadnego instrumentu pozwalającego skonfrontować inwestorowi konkretny projekt z interpretacją regulacyjnych w swojej istocie zapisów planu. Ryzyko, że jego przedsięwzięcie zostanie zakwestionowane na etapie pozwolenia na budowę, czyli de facto już na etapie realizacji, jest nie do przyjęcia inwestor szuka więc gwarancji osobistych u urzędnika wydającego pozwolenie na budowę. W rezultacie obszar objęty MPZP jest dla inwestora obszarem zwiększonego ryzyka i braku gwarancji dla nakładów na realizacje inwestycji oraz obszarem patogennym dla relacji Inwestor Urzędnik. 3-9

6 POSTULATY i ZAŁOŻENIA DO KODEKSU INWESTYCYJNEGO Tezy kardynalne płyną wprost z diagnozy stanu obecnego i brzmią : struktura aktów prawnych składających się na kodeks musi odpowiadać metodologii procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji podlega uniwersalnym regułom, w szczególności regułom metodologicznym i warsztatowym, które muszą być w zapisie prawnym reprezentowane i respektowane, a podział ról musi wynikać z faktycznie pełnionej funkcji przez daną grupę uczestników procesu inwestycyjnego. Dlatego też proces legislacji sfery inwestycyjnej należy rozpocząć od budowy modelu procesu inwestycyjnego i dopiero taki model konfrontować z doktrynami prawnymi i przepisywać na procedury i instytucje prawne i administracyjne. gwarancje prawne właściwej metodologii procesu inwestycyjnego muszą się stać jednym z zasadniczych celów regulacji ustawowej procesu inwestycyjnego, bowiem tylko na takim gruncie możliwa jest realizacja obowiązku ochrony wartości konstytucyjnych w tym procesie. SYSTEMATYKA PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI Sfera planowania przestrzennego to: sfera regulacji prawnych i administracyjnych od poziomu krajowego do poziomu miejscowego ustalająca reguły i uwarunkowania dla procesu projektowania i realizacji inwestycji co do zasady pokrywająca całość obszaru gminy (czy innej, podstawowej jednostki terytorialnej). Co do istoty charakter tej sfery jest regulacyjny. Stanowi ona uwarunkowania dla sfery lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji, t.j. ustala reguły dla zdarzeń inwestycyjnych a nie zawiera przesądzających rozstrzygnięć projektowych. Podmiotem tej sfery jest społeczność a przedmiotem szeroko rozumiane środowisko tej społeczności. Sfera lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji to: to specjalistyczny proces który służy realizacji inwestycji a rozstrzyga się poprzez projektowanie. Podmiotem tej sfery jest inwestor a przedmiotem konkretny (mniej lub bardziej złożony np w skali urbanistycznej lub architektonicznej) zamiar inwestycyjny. Projektowanie to konstytuowanie się przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz tworzenie instrukcji realizacji inwestycji. Te dwie fazy projektowania, choć się przenikają i są nierozerwalne, pozostają w określonej metodologicznej relacji pomiędzy sobą i dają się metodologicznie wyodrębnić. Faza konstytuowania się przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się poprzez projektowanie urbanistyczno architektoniczne a faza tworzenia instrukcji realizacji inwestycji poprzez projektowanie budowlane. To rozróżnienie jest kluczowe dla podziału ról i właściwego zlokalizowania progu administracyjnego w procesie przygotowania inwestycji bowiem kwestie właściwe do administracyjnej weryfikacji rozstrzygane są w fazie projektowania urbanistyczno architektonicznego. W Kodeksie Inwestycyjnym reprezentację muszą znaleźć trzy zasadnicze fazy procesu przygotowania i realizacji inwestycji (dziś reprezentowane są tylko dwie): - sfera regulacyjna planowania przestrzennego - faza projektowa t.j. faza urbanistyczno - architektoniczna - faza techniczno - realizacyjna t.j. faza tworzenia instrukcji wykonania i realizacji inwestycji. 4-9

7 struktura sfery regulacyjnej (planowania przestrzennego) powinna zapewniać objęcie regulacjami całego obszaru podstawowej jednostki terytorialnej i w związku z tym : - znika ustalanie warunków w trybie odrębnego postępowania administracyjnego a część merytoryczną tej procesu przenieść należy do fazy urbanistyczno architektonicznej; - wprowadzić należy inne, oprócz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, instrumenty prowadzenia polityki przestrzennej i zarządzania przestrzenią publiczną (mpzp nie jest narzędziem odpowiednim i wystarczającym dla wszystkich sytuacji planistycznych) w sferze regulującej proces inwestycyjny powołać należy instytucję reprezentującą fazę urbanistyczno architektoniczną projektowania, która ze względu na szerszą funkcję niż tylko projektowanie użytkowych obiektów kubaturowych (inwestycje liniowe, infrastrukturalne) winna zwać się Projektem Inwestycyjnym [PI] a decyzja o pozwolenie na budowę (na realizację inwestycji), zwana odpowiednio w tym modelu Zgodą Inwestycyjną [ZI], powinna zapadać na podstawie Projektu Inwestycyjnego. Co do zasady Zgoda Inwestycyjna powinna obejmować wszystkie przedsięwzięcia budowlane (wyłączenia mogą pojawić się w dalszej fazie pracy nad Kodeksem). rejestracja projektu budowlanego byłaby warunkiem wejścia na plac budowy. J e d e n p r ó g a d m i n i s t r a c y j n y na przestrzeni całego procesu, w postaci zintegrowanej decyzji administracyjnej - Zgody Inwestycyjnej - powinien być zlokalizowany pomiędzy fazą urbanistyczno-architektoniczną a fazą techniczno realizacyjną i dotyczyć co do zasady każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Otrzymujemy więc następujący schemat struktury procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji SFERA REGULACYJNA Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju Strategia Rozwoju Gospodarczego Plany Rozwoju Infrastruktury Plany Ochrony Programy Inwestycyjne Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Przepisy urbanistyczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowe Przepisy Urbanistyczne FAZA PROJEKTOWA Projekt Urbanistyczny Projekt Architektoniczny Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt Inwestycyjny FAZA TECHNICZNO - REALIZACYJNA Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Realizacja Eksploatacja ZGODA INWESTYCYJNA jedna, zintegrowana decyzja administracyjna na przestrzeni całego procesu przygotowania inwestycji 5-9

8 ROZWINIĘCIE SCHEMATU STRUKTURALNEGO PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA i REALIZACJIINWESTYCJI DECYZJA o WZ POZWOLENIE na BUDOWĘ ZGODA INWESTYCYJNA jedna, zintegrowana decyzja administracyjna na przestrzeni całego procesu przygotowania inwestycji OBECNIE FUNKCJONUJACE DECYZJE ADMINISTRACYJNE 6-9

9 STRUKTURA ZGODY INWESTYCYJNEJ - DEFINICJE ZGODA INWESTYCYJNA [ZI] Powinna być procedurą, w której następuje ustalenie i zatwierdzenie sposobu realizacji inwestycji. Na tle obecnie obowiązujących przepisów można ją scharakteryzować jako agregację, dwóch oddzielnie funkcjonujących dziś instytucji decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Co do zasady, ZI powinna objąć bez wyjątku wszelkie inwestycje (wyłączenia z niej powinny pojawić się w dalszej fazie pracy nad Kodeksem), bez klasyfikacji na małe, duże, prywatne czy publiczne. Wielkości, złożoności, charakterowi prywatnemu czy publicznemu inwestycji odpowiadały by, nie odrębne ścieżki proceduralne ale zakres Projektu Inwestycyjnego i Umowy Inwestycyjnej. Elementami składowymi postępowania w sprawie Zgody Inwestycyjnej w tym modelu są : INFORMACJA INWESTYCYJNA [II] To pakiet wszelkich informacji będących w zasobach i kompetencjach organów administracji a mogących stanowić uwarunkowania formalne i faktyczne dla przedmiotowej inwestycji. Organ wydający Informację Inwestycyjną musi ponosić odpowiedzialność za jej jakość i kompletność. W związku z tym do ustalenia pozostaje status administracyjny Informacji Inwestycyjnej. PROJEKT INWESTYCYJNY [PI] PI to merytoryczna część ZI, sporządzana przez Inwestora (uprawnionego projektanta), która rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji. Co do zasady obejmuje bez wyjątku wszelkie inwestycje. Składa się z dwóch części : analizy urbanistycznej części urbanistyczno architektonicznej Analiza urbanistyczna pełniłaby podobną rolę co obecnie analiza urbanistyczna do decyzji o wz z tym, że sporządzana byłaby nie przez organ administracji ale przez Inwestora (uprawnionego projektanta) jako obligatoryjna faza wejściowa PI. Stanowić powinna weryfikację założeń funkcjonalno-przestrzennych przez uwarunkowania wynikające z Informacji Inwestycyjnej. W przypadku obowiązywania planu miejscowego (lub innych miejscowych przepisów urbanistycznych) w wielu wypadkach mogłaby sprowadzać się do przywołania wypisu i wyrysu z tego dokumentu. Część urbanistyczno architektoniczna powinna być określona, nie jak to się dzieje obecnie w stosunku do Projektu Budowlanego przez ustalenie zakresu i formy lecz poprzez wskazanie o czym powinna rozstrzygać tzn. w rezultacie co podlega zatwierdzeniu przez ZI. Zakres i forma PI powinny odpowiadać rodzajowi, złożoności funkcjonalnej, technicznej i technologicznej jak też skali inwestycji w sposób pozwalający jednoznacznie przedstawić rozstrzygnięcia wskazanych w pkt 1 5 kwestii oraz odniesienie ich i porównanie do projektu budowlanego. Na przykład PI dla małych i prostych technologicznie inwestycji może sprowadzać się do koncepcji urbanistyczno architektonicznej na przysłowiowej jednej kartce; PI dla inwestycji liniowej może sprowadzać się do analizy urbanistycznej lub wypisu i wyrysu z mpzp, ustalenia trasy i rozstrzygnięcia gospodarki własnościowej, i ewentualnie postępowania środowiskowego; PI dla inwestycji inżynierskich może wymagać m.in. określenia formy obiektów budowlanych i ich relacji z krajobrazem; w wypadku złożonych technologicznie inwestycji dla jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazanych w pkt 1 5 kwestii PI może sprowadzać się w praktyce do zakresu projektu budowlanego. UMOWA INWESTYCYJNA [UI] To pakiet uzgodnień i zobowiązań pomiędzy Inwestorem a Stroną Publiczną i/lub innymi Stronami, zawieranych gdy rozwiązania projektowe wymagają a przepisy prawa nie wystarczają do rozstrzygnięcia relacji pomiędzy nimi. UI ma gwarantować realizację inwestycji zgodnie z interesem publicznym i interesem stron. W szczególności UI stanowić może/powinna instrument regulacji dotyczących realizacji infrastruktury technicznej i drogowej oraz przewłaszczeń i wywłaszczeń na rzecz inwestycji celu publicznego. UI zawierana byłaby przed wystąpieniem o ZI, na podstawie PI i stanowiła załącznik do niego. 7-9

10 STRUKTURA ZGODY INWESTYCYJNEJ - SCHEMAT FUNKCJONALNY ZAMIAR INWESTYCYJNY BRAK AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO obowiązują powszechnie krajowe standardy i przepisy urbanistyczne oraz główne akty polityki przestrzennej OBOWIAZUJĄ AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zgłoszenie Zamiaru Inwestycyjnego wniosek Inwestora o Informację Inwestycyjną Informacja Inwestycyjna = wszczęcie postępowania wskazanie obowiązujących aktów prawa miejscowego wypis i wyrys z MPZP lub MPU, informacja ws potrzeby przeprowadzenia postępowania środowiskowego, konserwatorskiego itp. wskazanie uwarunkowań takich jak: strefy ochrony konserwatorskiej, inne strefy ochrony, strefy zagrożeń, obszary problemowe oraz wszelkich innych informacji będących w zasobach i kompetencjach organów administracji a mogących stanowić uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji, ewentualne wskazanie szczegółowego zakresu sporządzenia PI. itp. wykonanie przez Inwestora (uprawnionego projektanta) Projektu Inwestycyjnego w zakresie właściwym dla rodzaju inwestycji Postępowanie Środowiskowe Postępowanie Konserwatorskie Umowa Inwestycyjna sprawdzenie przez organ zgodności PI z głównym aktem polityki przestrzennej gminy, uwarunkowaniami wynikającymi z Informacji Inwestycyjnej oraz urbanistycznymi przepisami i standardami krajowymi sprawdzenie przez organ zgodności PI z uwarunkowaniami wynikającymi z Informacji Inwestycyjnej i aktami prawa miejscowego. sprawdzenie przez organ uwzględnienia uzasadnionych interesów stron i osób trzecich ZGODA INWESTYCYJNA decyzja administracyjna - PI + UI jest załącznikiem do Zgody Inwestycyjnej PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY REJESTRACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO = WARUNEK WEJŚCIA NA PLAC BUDOWY REALIZACJA INWESTYCJI ODDANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA 8-9

11 WNIOSKI Postulowana konstrukcja wprowadza właściwe relacje zarówno między instrumentami planistycznymi i projektowymi jak i samymi uczestnikami procesu planowania i realizacji inwestycji, co jest warunkiem koniecznym kreowania ładu przestrzennego. Pozwala właściwie zlokalizować próg administracyjny i nadać mu właściwą funkcję. W rezultacie taki model przenosi proces konstytuowania rozwiązań przestrzenno funkcjonalnych i technicznych poza administrację, do układu Inwestor Projektant, przy zachowaniu w niezbędnym zakresie aparatu kontrolnego. redukuje ryzyko inwestycyjne Inwestora bowiem pozwala mu rozstrzygnąć i zatwierdzić sposób realizacji inwestycji, bez ponoszenia kosztów i ryzyka wchodzenia w fazę techniczno realizacyjną z nabyciem praw do terenu włącznie (wykazanie prawa do terenu na cele budowlane wymagane byłoby przy rejestracji projektu budowlanego/wykonawczego t.j. byłoby warunkiem wejścia na plac budowy). daje Inwestorowi Publicznemu odpowiednie narzędzie merytoryczne i administracyjne, które pozwala mu na kluczowe rozstrzygnięcia przestrzenno funkcjonalne i techniczne bez konieczności awansowania ponad potrzeby fazy realizacyjnej. W rezultacie Inwestor Publiczny zyskuje właściwy instrument do: ustalania sposobu realizacji inwestycji i zastosowania właściwych kryteriów dla fazy budowlanej i realizacyjnej, która już z mniejszą szkodą dla jakości może być poddawana, w trybie zamówień publicznych, kryteriom kosztów bezpośrednich; realizacji złożonych programów operacyjnych (m.in. rewitalizacji), dla których obecne instytucje Planu Miejscowego i Projektu Budowlanego są niewystarczające. upraszcza i skraca proces inwestycyjny przez zastosowanie, co do zasady, jednej procedury administracyjnej obejmującej bez wyjątków wszystkie przedsięwzięcia budowlane, w której to zakres PI odpowiada rodzajowi i zakresowi przedsięwzięcia. To pozwala: uniknąć tworzenia osobnych ścieżek proceduralnych dla każdego rodzaju inwestycji, w szczególności dla inwestycji celu publicznego, których odrębność wynika w istocie ze statusu Inwestora a nie z odrębności metodologicznej samego procesu przygotowania i realizacji inwestycji (jest to pogłębione równoważenie interesu publicznego i prywatnego bowiem wyrasta z gruntu poprawności metodologicznej procesu inwestycyjnego a nie tylko z założeń doktrynalnych) ograniczyć byty formalne i zachować czytelną dla inwestora topografię postępowania administracyjnego, na zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia w zależności od ujawnionych w trakcie postępowania okoliczności przez rozszerzanie lub ograniczanie zakresu PI, bez zamykania dotychczasowej i rozpoczynania nowej procedury. o podziale ról rozstrzyga faktycznie pełniona funkcja przez daną grupę uczestników procesu inwestycyjnego a nie jak dotychczas wyłącznie granice specjalności budowlanej określonej aktem wykonawczym do prawa budowlanego. Możliwe staje się więc odniesienie zakresu kompetencji do faktycznej roli w procesie inwestycyjnym. 9-9

Polish language version

Polish language version by the European Union Project part-financed BSR INTERREG III B project Promoting Spatial Development by Creating COMmon MINdscapes The Republic of POLAND Polish language version II System planowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO.

1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. 1. POTRZEBA I CEL WYDANIA KODEKSU BUDOWLANEGO. Budownictwo jest jednym z największych działów gospodarki. Biorąc pod uwagę 2012 i 2013 rok, w strukturze Produktu Krajowego Brutto budownictwo stanowi ok.

Bardziej szczegółowo

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego.

dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. dr Jacek Sierak Zarządzanie strategiczne w jednostkach samorządu terytorialnego. 1. Pojecie, istota zarządzania w sektorze publicznym 1.1. Pojęcie i funkcje zarządzania. W szerokim rozumieniu zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice

Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. ul. Dworcowa 56, 44-100 Gliwice Zbiory danych przestrzennych w jednostkach samorządu terytorialnego identyfikacja i oszacowanie zasobów, wraz z przykładami

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Opinia prawna sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno - budowlanego (Kodeksu Budowlanego) Uczestniczący

Bardziej szczegółowo

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG

ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG ANALIZA DOBRYCH PRAKTYK W ZAKRESIE REALIZACJI UMÓW IT, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH 7 OSI PRIORYTETOWEJ PO IG SPIS TREŚCI WPROWADZENIE (Xawery Konarski, dr Jan Byrski,

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów demokratycznego państwa prawnego Hubert Izdebski Aleksander Nelicki Igor Zachariasz Zagospodarowanie przestrzenne Polskie prawo na tle standardów

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych

PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle obowiązujących regulacji prawnych Planowanie przestrzenne obszarów turystycznych i rekreacyjnych... Człowiek i Środowisko 38 (3-4) 2014, s. 69-90 Cezary Maliszewski PLANOWANIE PRZESTRZENNE OBSZARÓW TURYSTYCZNYCH I REKREACYJNYCH w świetle

Bardziej szczegółowo

Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych

Udział społeczeństwa i organizacji społecznych w procesach planistycznych PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom IV Sulechów 2008 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie stypendystka programu Stypendiów Doktoranckich PWSZ w Sulechowie finansowanego przez budżet państwa oraz UE

Bardziej szczegółowo

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1.

Rozdział 7 Projektowanie i implementacja (Autor: Tomasz Leś, Kierownik Działu Przygotowania Produkcji Aplikacji Internetowych)... 40 7.1. Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie. Zarządzanie projektem informatycznym... 6 1.1. Metody wytwarzania współczesnych systemów informatycznych... 6 1.2. Problemy organizacji projektów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP

Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP I. Informacje wstępne. Klauzule umowne parking podziemny w modelu PPP Potrzebą wielu polskich samorządów jest budowa infrastruktury parkingowej. W zależności od realizowanej polityki transportowej gminy

Bardziej szczegółowo

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK

Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym. Raport UOKiK Kierunki ochrony konkurencji i konsumentów w sektorze wodoci¹gowo-kanalizacyjnym Raport UOKiK Listopad 2011 2 Spis treści Słownik specjalistycznych pojęć użytych w raporcie... 6 Wprowadzenie i uwagi metodologiczne...

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy

UZASADNIENIE. Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy UZASADNIENIE Cel i potrzeba wydania projektowanej ustawy Projekt ustawy o publicznym transporcie zbiorowym wychodzi naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom społecznym w zakresie transportu zbiorowego i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny.

2) Wyróżnia się interes faktyczny, interes publiczny (społeczny) i interes prawny. UDZIAŁ SPOŁECZNY W PRAWIE KRAJOWYM 1. UWAGI OGÓLNE 1) Podstawowym kryterium, według którego przepisy regulują udział w postępowaniu administracyjnym jest rodzaj interesu, który ma być realizowany przez

Bardziej szczegółowo

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego

w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego w praktyce ISBN: 978-83-62723-05-8 profil zaufany uwarunkowania prawne nowa skrzynka podawcza konto podmiotu publicznego epuap w praktyce epuap w praktyce Renata Adamczyk Izabela Adamska Igor Bednarski

Bardziej szczegółowo

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony.

Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Zasady tworzenia Parku Kulturowego, zarządzania nim oraz sporządzania planu jego ochrony. Materiały instruktażowe dla gminnych samorządów terytorialnych, autorów planów ochrony, wojewódzkich i samorządowych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków.

ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. RZ-48/10 z dnia 22 czerwca 2010 roku w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. ZARZĄDZENIE NR RZ-40/2012 BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie: przyjęcia Księgi Jakości Urzędu Miasta Sławków. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA

GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA GMINNE RADY SENIORÓW W PRAKTYCE WYBRANE ZAGADNIENIA Wiesława Borczyk Daniel Jachimowicz Wojciech Nalepa Nowy Sącz, 2014 WYDAWCA Fundacja Europejski Instytut Rozwoju Obywatelskiego 33-300 Nowy Sącz ul.

Bardziej szczegółowo