IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP"

Transkrypt

1 IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l.dz. 027/KRIA/2013/w KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP Warszawa, 23 stycznia 2013 r. Pan prof. dr hab. Zygmunt Niewiadomski Przewodniczący Komisja Kodyfikacyjna Prawa Budowlanego Dot.: prezentacja stanowisk izb samorządu zawodowego W nawiązaniu do zaproszenia skierowanego do Krajowej Rady Izby Architektów RP, w sprawie prezentacji efektów prac środowiska zawodowego architektów związanych z przygotowaniem kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno- budowlanego, przedkładamy nasze opracowanie: Tezy i założenia do regulacji procesu inwestycyjnego". Mamy nadzieję, że przygotowane przez nas tezy pozwolą na budowę merytorycznie i metodologicznie właściwego modelu tego procesu, który opisany konkretnymi normami prawnymi stanie się podstawą tzw. Kodeksu Budowlanego. Jednocześnie pragniemy zapewnić o gotowości Izby Architektów RP do dalszego merytorycznego wspierania wszelkich prac zmierzających do kompleksowej regulacji procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji. Z poważaniem* y / (jęsiak, architekt IARP Prezesfeajowej Racly Warszawa, ul. Foksal 2. Tel.: (0-22) Tel./fax: (0-22) NIP: Regon: Konto: PKO BP SA X O/W-wa Nr

2 IZBA ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ TEZY I ZAŁOŻENIA DO REGULACJI PROCESU INWESTYCYJNEGO W A R S Z A W A G R U D Z I E Ń

3 CELE i PRZEDMIOT REGULACJI - POJĘCIA PODSTAWOWE Podstawową funkcją aktów prawnych tworzących Kodeks Inwestycyjny winna być taka regulacja procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji, która zagwarantuje, że proces zaspokajania zbiorowych i indywidualnych potrzeb będzie elementem tworzenia materialnej i kulturowej bazy dla zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego. Szerokie a wręcz otwarte pojęcie zrównoważonego rozwoju cywilizacyjnego w kontekście środowiska zbudowanego (w ogólności antropogenicznego) zawiera takie dziedziny jak : ochrona środowiska naturalnego ochrona dorobku cywilizacyjnego bezpieczeństwo zbiorowe i indywidualne potencjał rozwojowy środowiska naturalnego i kulturowego Ponieważ przedmiotem regulacji jest proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji, zatem punktem wyjścia do jakichkolwiek rozważań na ten temat musi być struktura tego procesu. Proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji podlega uniwersalnym regułom, niezależnym od szerokości geograficznej czy ustroju politycznego, wspólnym dla każdego procesu kształtowania przez człowieka otaczającej go rzeczywistości. Wynika on z samej istoty relacji człowieka z otoczeniem zarówno w skali zbiorowej jak i indywidualnej. W zależności od specyfiki dziedziny w której ma miejsce aktywność, poszczególne sfery tej relacji przenikają się, przybierają różny zakres i formę, ale zawsze i niezbywalnie dokonują się w następujących fazach: 1. identyfikowania otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenie granic i warunków aktywności 2. identyfikacji problemu/celu w kontekście określonych potrzeb zbiorowych lub indywidualnych oraz koncepcja rozwiązania problemu/osiągnięcia celu 3. realizacja Odpowiednikami tego w procesie planowania, projektowania i realizacji inwestycji są trzy zasadnicze człony tego procesu : 1. faza planowania przestrzennego oraz regulacji prawnych i formalnych, zwana dalej sferą regulacyjną tu dokonuje się identyfikacji otoczenia i uwarunkowań oraz wyznaczenie granic i warunków aktywności. 2. faza konstytuowania się celu i sposobu realizacji przedsięwzięcia, zwana dalej fazą projektową tu dokonuje się: identyfikacja problemu/celu w kontekście określonych potrzeb zbiorowych lub indywidualnych, koncepcja rozwiązania problemu/osiągnięcia celu w kontekście uwarunkowań wynikających z otaczającej rzeczywistości, weryfikacja koncepcji i decyzja o realizacji. 3. faza techniczno realizacyjna tu następuje opracowanie instrukcji wykonania przedsięwzięcia i jego realizacja. poszczególnych faz można w skrócie określić następująco: SFERA REGULACYJNA Akty prawa powszechnego Akty prawa miejscowego Dokumenty Strategiczne Akty administracyjne FAZA PROJEKTOWA Projekt Urbanistyczny Projekt Architektoniczny Projekt Zagospodarowania Terenu FAZA TECHNICZNO - REALIZACYJNA Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Realizacja Eksploatacja 1-9

4 ANALIZA OBECNEGO STANU PRAWNEGO Obecną strukturę pakietu obu ustaw, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i prawo budowlane można przedstawić w następującym schemacie : SFERA REGULACYJNA zdefiniowane ustawowo Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu SFERA PROJEKTOWO - REALIZACYJNA zdefiniowane ustawowo Projekt Budowlany Decyzja o Pozwoleniu na Budowę Nadzór Inwestorski Nadzór Autorski Nadzór Budowlany Decyzja o Oddaniu do Użytkowania Uczestnicy zdefiniowani ustawowo Społeczność Lokalna Administracja publiczna Planiści Uczestnicy zdefiniowani ustawowo Inwestor Administracja publiczna Projektanci Wykonawcy Obecny system zbudowany jest z dwóch zasadniczych sfer w obrębie którego występują d w a p r o g i a d m i n i s t r a c y j n e t.j. decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu i decyzja o pozwoleniu na budowę, z których pierwsza zlokalizowana jest pomiędzy sferą regulacyjną a sferą projektowo-realizacyjną a druga wewnątrz sfery projektowo-realizacyjnej. Sfera regulacyjna ukonstytuowana jest przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym a sfera projektowo realizacyjna przez ustawę prawo budowlane. Gdzie zatem, w obecnym systemie, realizują się trzy w/w zasadnicze fazy procesu przygotowania i realizacji inwestycji t.j. sfera regulacyjna, faza konstytuowania się przedsięwzięcia inwestycyjnego t.j. faza urbanistyczno-architektoniczna i faza techniczno realizacyjna, i jakie instytucje i instrumenty prawne im odpowiadają. 1. sfera regulacyjna t.j. planowania przestrzennego : realizuje się w sferze ukonstytuowanej przez ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym instrumenty to: Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego, Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego i Decyzja o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu. 2. faza konstytuowania się sposobu realizacji przedsięwzięcia : realizuje się w sferze projektowo realizacyjnej ukonstytuowanej przez ustawę prawo budowlane instrumenty to: projekt budowlany. 3. sfera techniczno realizacyjna t.j. opracowanie instrukcji wykonania oraz realizacja inwestycji: realizuje się w sferze projektowo realizacyjnej ukonstytuowanej przez ustawę prawo budowlane instrumenty to: projekt budowlany, nadzór inwestorski, nadzór autorski i nadzór budowlany. Znamienne jest to, że faza rozstrzygnięć funkcjonalno przestrzennych i założeń techniczno ekonomicznych realizowana jest poprzez projekt budowlany, a więc narzędzie w istocie właściwe fazie techniczno realizacyjnej. Segregacja problematyki procesu projektowego odbywa się wyłącznie poprzez rozdział czynności w obrębie projektu budowlanego zaś ich granice wyznaczone są specjalnościami budowlanymi określonymi aktem wykonawczym o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie. Oznacza to że o podziale ról w procesie projektowym decyduje wyłącznie organizacja projektu budowlanego, która najczęściej odbywa się kosztem wymogów metodologicznych i merytorycznych fazy kluczowej dla procesu inwestycyjnego. 2-9

5 W konsekwencji luka pomiędzy sferą regulacyjną a techniczno-realizacyjną prowadzi do przejmowania problematyki fazy urbanistyczno-architektonicznej przez niewłaściwe instrumenty i niewłaściwych dla tej problematyki uczestników procesu projektowego z zakłóceniem metodologicznej kolejności poszczególnych faz przygotowania inwestycji. Zatem kluczowa faza procesu przygotowania i realizacji inwestycji, w której konstytuuje się sposób realizacji przedsięwzięcia, poprzez złą lokalizację w obecnym systemie prawnym i pozbawienie właściwych instrumentów, została w praktyce wyeliminowana z procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Wszystkie obecne w naszej świadomości negatywy obowiązującego systemu prawnego w zakresie barier w procesie przygotowania inwestycji patogennych relacji pomiędzy uczestnikami procesu przygotowania inwestycji niskiej jakości środowiska zbudowanego (urbanistyki i architektury) w tym rozlewania się zabudowy, dezintegracji terenów miejskich czy zajmowania terenów zalewowych, wywieść można, pośrednio lub bezpośrednio, z braku korelacji struktury obowiązujących aktów prawnych z naturą metodologiczną procesu przygotowania i realizacji inwestycji. W istocie sprowadza się to do braku reprezentacji w strukturze prawa, fazy kluczowej dla konstytuowania się przedsięwzięć inwestycyjnych tj., fazy urbanistyczno-architektonicznej. Stąd przypisywanie miejscowemu planowi zagospodarowania przestrzennego a więc instrumentowi regulacyjnemu, który jako akt prawa miejscowego nie rozstrzyga o sposobie realizacji indywidualnego przedsięwzięcia roli projektu urbanistycznego. Prowadzi to do utraty jego regulacyjnej istoty oraz rozstrzygania w zakresie urbanistycznym i architektonicznym przy braku niezbędnego instrumentarium i niezbędnej do takich rozstrzygnięć materii. W efekcie, powszechnie mamy do czynienia z wadliwymi prawnie i merytorycznie aktami prawa miejscowego. Podobnie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu używa się do rozstrzygania w zakresie urbanistyki i architektury daleko poza granicami uprawnień tej procedury i nie dysponując niezbędną do takich rozstrzygnięć materią. Prowadzi to do patologii w każdym możliwym aspekcie, prawnym i merytorycznym, generując dodatkowo zjawisko zawłaszczania przez administrację części procesu projektowego. Wypaczona zostaje również rola administracji w procesie przygotowania i realizacji inwestycji poprzez to, że nie daje się w tym modelu właściwie zlokalizować progów administracyjnych. Właściwością aktu administracyjnego jest, prowadzona w interesie publicznym, regulacja i kontrola spraw indywidualnych, których unikalne uwarunkowania wymagają skonfrontowania z przepisami powszechnymi. W procesie przygotowania i realizacji inwestycji unikalne uwarunkowania każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego generowane są w fazie urbanistyczno-architektonicznej, a skonfrontowanie ich z przepisami powszechnymi powinno następować przed wejściem w fazę realizacji. Takich warunków nie spełnia decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, bowiem jest zlokalizowana przed fazą ostatecznego konstytuowania się celu i szczegółowych sposobów jego realizacji sama przecież stanowi wyłącznie uwarunkowanie wyjściowe dla fazy projektowej. Z kolei decyzja o pozwoleniu na budowę operuje na projekcie budowlanym, w którym problematyka właściwa dla rozstrzygnięć administracyjnych jest źle reprezentowana i obarczona bagażem fazy realizacyjnej t.j. szczegółowych rozwiązań technicznych, które wyznaczane są przecież jednoznacznie przez właściwe standardy i przepisy. Brak prawnej reprezentacji fazy koncepcyjnej t.j fazy w której konstytuuje się przedsięwzięcie inwestycyjne i w efekcie zlokalizowanie decyzji administracyjnej rozstrzygającej o sposobie jego realizacji wewnątrz fazy techniczno realizacyjnej stanowi, poza innymi wadami, również istotną barierę procesu inwestycyjnego, bowiem : aby uzyskać gwarancje administracyjne dla swojego przedsięwzięcia, w tym i zdolność do kredytowania, Inwestor musi znacznie zaawansować fazę realizacyjną (do niej bowiem zaliczyć należy projekt budowlany), łącznie z nabyciem praw do terenu. Musi więc ponieść koszty i ryzyko, które często wyklucza przedsięwzięcie. Wymagająca podkreślenia jest sytuacja na obszarach objętych Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego, bowiem w szczególny sposób wskazuje na deficyt reprezentacji w prawie fazy urbanistyczno-architektonicznej : do pozwolenia na budowę, inwestor musi dysponować terenem i wykonać kompletny projekt budowlany. Wymaga to nakładów, często, niemożliwych bez kredytu inwestycyjnego. Pomiędzy instytucją MPZP a pozwoleniem na budowę nie ma żadnego instrumentu pozwalającego skonfrontować inwestorowi konkretny projekt z interpretacją regulacyjnych w swojej istocie zapisów planu. Ryzyko, że jego przedsięwzięcie zostanie zakwestionowane na etapie pozwolenia na budowę, czyli de facto już na etapie realizacji, jest nie do przyjęcia inwestor szuka więc gwarancji osobistych u urzędnika wydającego pozwolenie na budowę. W rezultacie obszar objęty MPZP jest dla inwestora obszarem zwiększonego ryzyka i braku gwarancji dla nakładów na realizacje inwestycji oraz obszarem patogennym dla relacji Inwestor Urzędnik. 3-9

6 POSTULATY i ZAŁOŻENIA DO KODEKSU INWESTYCYJNEGO Tezy kardynalne płyną wprost z diagnozy stanu obecnego i brzmią : struktura aktów prawnych składających się na kodeks musi odpowiadać metodologii procesu przygotowania i realizacji inwestycji. Proces planowania, projektowania i realizacji inwestycji podlega uniwersalnym regułom, w szczególności regułom metodologicznym i warsztatowym, które muszą być w zapisie prawnym reprezentowane i respektowane, a podział ról musi wynikać z faktycznie pełnionej funkcji przez daną grupę uczestników procesu inwestycyjnego. Dlatego też proces legislacji sfery inwestycyjnej należy rozpocząć od budowy modelu procesu inwestycyjnego i dopiero taki model konfrontować z doktrynami prawnymi i przepisywać na procedury i instytucje prawne i administracyjne. gwarancje prawne właściwej metodologii procesu inwestycyjnego muszą się stać jednym z zasadniczych celów regulacji ustawowej procesu inwestycyjnego, bowiem tylko na takim gruncie możliwa jest realizacja obowiązku ochrony wartości konstytucyjnych w tym procesie. SYSTEMATYKA PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI Sfera planowania przestrzennego to: sfera regulacji prawnych i administracyjnych od poziomu krajowego do poziomu miejscowego ustalająca reguły i uwarunkowania dla procesu projektowania i realizacji inwestycji co do zasady pokrywająca całość obszaru gminy (czy innej, podstawowej jednostki terytorialnej). Co do istoty charakter tej sfery jest regulacyjny. Stanowi ona uwarunkowania dla sfery lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji, t.j. ustala reguły dla zdarzeń inwestycyjnych a nie zawiera przesądzających rozstrzygnięć projektowych. Podmiotem tej sfery jest społeczność a przedmiotem szeroko rozumiane środowisko tej społeczności. Sfera lokalizacji, projektowania i realizacji inwestycji to: to specjalistyczny proces który służy realizacji inwestycji a rozstrzyga się poprzez projektowanie. Podmiotem tej sfery jest inwestor a przedmiotem konkretny (mniej lub bardziej złożony np w skali urbanistycznej lub architektonicznej) zamiar inwestycyjny. Projektowanie to konstytuowanie się przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz tworzenie instrukcji realizacji inwestycji. Te dwie fazy projektowania, choć się przenikają i są nierozerwalne, pozostają w określonej metodologicznej relacji pomiędzy sobą i dają się metodologicznie wyodrębnić. Faza konstytuowania się przedsięwzięcia inwestycyjnego dokonuje się poprzez projektowanie urbanistyczno architektoniczne a faza tworzenia instrukcji realizacji inwestycji poprzez projektowanie budowlane. To rozróżnienie jest kluczowe dla podziału ról i właściwego zlokalizowania progu administracyjnego w procesie przygotowania inwestycji bowiem kwestie właściwe do administracyjnej weryfikacji rozstrzygane są w fazie projektowania urbanistyczno architektonicznego. W Kodeksie Inwestycyjnym reprezentację muszą znaleźć trzy zasadnicze fazy procesu przygotowania i realizacji inwestycji (dziś reprezentowane są tylko dwie): - sfera regulacyjna planowania przestrzennego - faza projektowa t.j. faza urbanistyczno - architektoniczna - faza techniczno - realizacyjna t.j. faza tworzenia instrukcji wykonania i realizacji inwestycji. 4-9

7 struktura sfery regulacyjnej (planowania przestrzennego) powinna zapewniać objęcie regulacjami całego obszaru podstawowej jednostki terytorialnej i w związku z tym : - znika ustalanie warunków w trybie odrębnego postępowania administracyjnego a część merytoryczną tej procesu przenieść należy do fazy urbanistyczno architektonicznej; - wprowadzić należy inne, oprócz Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, instrumenty prowadzenia polityki przestrzennej i zarządzania przestrzenią publiczną (mpzp nie jest narzędziem odpowiednim i wystarczającym dla wszystkich sytuacji planistycznych) w sferze regulującej proces inwestycyjny powołać należy instytucję reprezentującą fazę urbanistyczno architektoniczną projektowania, która ze względu na szerszą funkcję niż tylko projektowanie użytkowych obiektów kubaturowych (inwestycje liniowe, infrastrukturalne) winna zwać się Projektem Inwestycyjnym [PI] a decyzja o pozwolenie na budowę (na realizację inwestycji), zwana odpowiednio w tym modelu Zgodą Inwestycyjną [ZI], powinna zapadać na podstawie Projektu Inwestycyjnego. Co do zasady Zgoda Inwestycyjna powinna obejmować wszystkie przedsięwzięcia budowlane (wyłączenia mogą pojawić się w dalszej fazie pracy nad Kodeksem). rejestracja projektu budowlanego byłaby warunkiem wejścia na plac budowy. J e d e n p r ó g a d m i n i s t r a c y j n y na przestrzeni całego procesu, w postaci zintegrowanej decyzji administracyjnej - Zgody Inwestycyjnej - powinien być zlokalizowany pomiędzy fazą urbanistyczno-architektoniczną a fazą techniczno realizacyjną i dotyczyć co do zasady każdego przedsięwzięcia inwestycyjnego. Otrzymujemy więc następujący schemat struktury procesu planowania, projektowania i realizacji inwestycji SFERA REGULACYJNA Koncepcja Przestrzennego zagospodarowania Kraju Strategia Rozwoju Gospodarczego Plany Rozwoju Infrastruktury Plany Ochrony Programy Inwestycyjne Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Przepisy urbanistyczne Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowe Przepisy Urbanistyczne FAZA PROJEKTOWA Projekt Urbanistyczny Projekt Architektoniczny Projekt Zagospodarowania Terenu Projekt Inwestycyjny FAZA TECHNICZNO - REALIZACYJNA Projekt Budowlany Projekt Wykonawczy Realizacja Eksploatacja ZGODA INWESTYCYJNA jedna, zintegrowana decyzja administracyjna na przestrzeni całego procesu przygotowania inwestycji 5-9

8 ROZWINIĘCIE SCHEMATU STRUKTURALNEGO PROCESU PLANOWANIA, PROJEKTOWANIA i REALIZACJIINWESTYCJI DECYZJA o WZ POZWOLENIE na BUDOWĘ ZGODA INWESTYCYJNA jedna, zintegrowana decyzja administracyjna na przestrzeni całego procesu przygotowania inwestycji OBECNIE FUNKCJONUJACE DECYZJE ADMINISTRACYJNE 6-9

9 STRUKTURA ZGODY INWESTYCYJNEJ - DEFINICJE ZGODA INWESTYCYJNA [ZI] Powinna być procedurą, w której następuje ustalenie i zatwierdzenie sposobu realizacji inwestycji. Na tle obecnie obowiązujących przepisów można ją scharakteryzować jako agregację, dwóch oddzielnie funkcjonujących dziś instytucji decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o pozwoleniu na budowę. Co do zasady, ZI powinna objąć bez wyjątku wszelkie inwestycje (wyłączenia z niej powinny pojawić się w dalszej fazie pracy nad Kodeksem), bez klasyfikacji na małe, duże, prywatne czy publiczne. Wielkości, złożoności, charakterowi prywatnemu czy publicznemu inwestycji odpowiadały by, nie odrębne ścieżki proceduralne ale zakres Projektu Inwestycyjnego i Umowy Inwestycyjnej. Elementami składowymi postępowania w sprawie Zgody Inwestycyjnej w tym modelu są : INFORMACJA INWESTYCYJNA [II] To pakiet wszelkich informacji będących w zasobach i kompetencjach organów administracji a mogących stanowić uwarunkowania formalne i faktyczne dla przedmiotowej inwestycji. Organ wydający Informację Inwestycyjną musi ponosić odpowiedzialność za jej jakość i kompletność. W związku z tym do ustalenia pozostaje status administracyjny Informacji Inwestycyjnej. PROJEKT INWESTYCYJNY [PI] PI to merytoryczna część ZI, sporządzana przez Inwestora (uprawnionego projektanta), która rozstrzyga o sposobie realizacji inwestycji. Co do zasady obejmuje bez wyjątku wszelkie inwestycje. Składa się z dwóch części : analizy urbanistycznej części urbanistyczno architektonicznej Analiza urbanistyczna pełniłaby podobną rolę co obecnie analiza urbanistyczna do decyzji o wz z tym, że sporządzana byłaby nie przez organ administracji ale przez Inwestora (uprawnionego projektanta) jako obligatoryjna faza wejściowa PI. Stanowić powinna weryfikację założeń funkcjonalno-przestrzennych przez uwarunkowania wynikające z Informacji Inwestycyjnej. W przypadku obowiązywania planu miejscowego (lub innych miejscowych przepisów urbanistycznych) w wielu wypadkach mogłaby sprowadzać się do przywołania wypisu i wyrysu z tego dokumentu. Część urbanistyczno architektoniczna powinna być określona, nie jak to się dzieje obecnie w stosunku do Projektu Budowlanego przez ustalenie zakresu i formy lecz poprzez wskazanie o czym powinna rozstrzygać tzn. w rezultacie co podlega zatwierdzeniu przez ZI. Zakres i forma PI powinny odpowiadać rodzajowi, złożoności funkcjonalnej, technicznej i technologicznej jak też skali inwestycji w sposób pozwalający jednoznacznie przedstawić rozstrzygnięcia wskazanych w pkt 1 5 kwestii oraz odniesienie ich i porównanie do projektu budowlanego. Na przykład PI dla małych i prostych technologicznie inwestycji może sprowadzać się do koncepcji urbanistyczno architektonicznej na przysłowiowej jednej kartce; PI dla inwestycji liniowej może sprowadzać się do analizy urbanistycznej lub wypisu i wyrysu z mpzp, ustalenia trasy i rozstrzygnięcia gospodarki własnościowej, i ewentualnie postępowania środowiskowego; PI dla inwestycji inżynierskich może wymagać m.in. określenia formy obiektów budowlanych i ich relacji z krajobrazem; w wypadku złożonych technologicznie inwestycji dla jednoznacznego rozstrzygnięcia wskazanych w pkt 1 5 kwestii PI może sprowadzać się w praktyce do zakresu projektu budowlanego. UMOWA INWESTYCYJNA [UI] To pakiet uzgodnień i zobowiązań pomiędzy Inwestorem a Stroną Publiczną i/lub innymi Stronami, zawieranych gdy rozwiązania projektowe wymagają a przepisy prawa nie wystarczają do rozstrzygnięcia relacji pomiędzy nimi. UI ma gwarantować realizację inwestycji zgodnie z interesem publicznym i interesem stron. W szczególności UI stanowić może/powinna instrument regulacji dotyczących realizacji infrastruktury technicznej i drogowej oraz przewłaszczeń i wywłaszczeń na rzecz inwestycji celu publicznego. UI zawierana byłaby przed wystąpieniem o ZI, na podstawie PI i stanowiła załącznik do niego. 7-9

10 STRUKTURA ZGODY INWESTYCYJNEJ - SCHEMAT FUNKCJONALNY ZAMIAR INWESTYCYJNY BRAK AKTÓW PRAWA MIEJSCOWEGO obowiązują powszechnie krajowe standardy i przepisy urbanistyczne oraz główne akty polityki przestrzennej OBOWIAZUJĄ AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO Zgłoszenie Zamiaru Inwestycyjnego wniosek Inwestora o Informację Inwestycyjną Informacja Inwestycyjna = wszczęcie postępowania wskazanie obowiązujących aktów prawa miejscowego wypis i wyrys z MPZP lub MPU, informacja ws potrzeby przeprowadzenia postępowania środowiskowego, konserwatorskiego itp. wskazanie uwarunkowań takich jak: strefy ochrony konserwatorskiej, inne strefy ochrony, strefy zagrożeń, obszary problemowe oraz wszelkich innych informacji będących w zasobach i kompetencjach organów administracji a mogących stanowić uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji, ewentualne wskazanie szczegółowego zakresu sporządzenia PI. itp. wykonanie przez Inwestora (uprawnionego projektanta) Projektu Inwestycyjnego w zakresie właściwym dla rodzaju inwestycji Postępowanie Środowiskowe Postępowanie Konserwatorskie Umowa Inwestycyjna sprawdzenie przez organ zgodności PI z głównym aktem polityki przestrzennej gminy, uwarunkowaniami wynikającymi z Informacji Inwestycyjnej oraz urbanistycznymi przepisami i standardami krajowymi sprawdzenie przez organ zgodności PI z uwarunkowaniami wynikającymi z Informacji Inwestycyjnej i aktami prawa miejscowego. sprawdzenie przez organ uwzględnienia uzasadnionych interesów stron i osób trzecich ZGODA INWESTYCYJNA decyzja administracyjna - PI + UI jest załącznikiem do Zgody Inwestycyjnej PROJEKT BUDOWLANY / WYKONAWCZY REJESTRACJA PROJEKTU BUDOWLANEGO = WARUNEK WEJŚCIA NA PLAC BUDOWY REALIZACJA INWESTYCJI ODDANIE INWESTYCJI DO UŻYTKOWANIA 8-9

11 WNIOSKI Postulowana konstrukcja wprowadza właściwe relacje zarówno między instrumentami planistycznymi i projektowymi jak i samymi uczestnikami procesu planowania i realizacji inwestycji, co jest warunkiem koniecznym kreowania ładu przestrzennego. Pozwala właściwie zlokalizować próg administracyjny i nadać mu właściwą funkcję. W rezultacie taki model przenosi proces konstytuowania rozwiązań przestrzenno funkcjonalnych i technicznych poza administrację, do układu Inwestor Projektant, przy zachowaniu w niezbędnym zakresie aparatu kontrolnego. redukuje ryzyko inwestycyjne Inwestora bowiem pozwala mu rozstrzygnąć i zatwierdzić sposób realizacji inwestycji, bez ponoszenia kosztów i ryzyka wchodzenia w fazę techniczno realizacyjną z nabyciem praw do terenu włącznie (wykazanie prawa do terenu na cele budowlane wymagane byłoby przy rejestracji projektu budowlanego/wykonawczego t.j. byłoby warunkiem wejścia na plac budowy). daje Inwestorowi Publicznemu odpowiednie narzędzie merytoryczne i administracyjne, które pozwala mu na kluczowe rozstrzygnięcia przestrzenno funkcjonalne i techniczne bez konieczności awansowania ponad potrzeby fazy realizacyjnej. W rezultacie Inwestor Publiczny zyskuje właściwy instrument do: ustalania sposobu realizacji inwestycji i zastosowania właściwych kryteriów dla fazy budowlanej i realizacyjnej, która już z mniejszą szkodą dla jakości może być poddawana, w trybie zamówień publicznych, kryteriom kosztów bezpośrednich; realizacji złożonych programów operacyjnych (m.in. rewitalizacji), dla których obecne instytucje Planu Miejscowego i Projektu Budowlanego są niewystarczające. upraszcza i skraca proces inwestycyjny przez zastosowanie, co do zasady, jednej procedury administracyjnej obejmującej bez wyjątków wszystkie przedsięwzięcia budowlane, w której to zakres PI odpowiada rodzajowi i zakresowi przedsięwzięcia. To pozwala: uniknąć tworzenia osobnych ścieżek proceduralnych dla każdego rodzaju inwestycji, w szczególności dla inwestycji celu publicznego, których odrębność wynika w istocie ze statusu Inwestora a nie z odrębności metodologicznej samego procesu przygotowania i realizacji inwestycji (jest to pogłębione równoważenie interesu publicznego i prywatnego bowiem wyrasta z gruntu poprawności metodologicznej procesu inwestycyjnego a nie tylko z założeń doktrynalnych) ograniczyć byty formalne i zachować czytelną dla inwestora topografię postępowania administracyjnego, na zmianę kwalifikacji przedsięwzięcia w zależności od ujawnionych w trakcie postępowania okoliczności przez rozszerzanie lub ograniczanie zakresu PI, bez zamykania dotychczasowej i rozpoczynania nowej procedury. o podziale ról rozstrzyga faktycznie pełniona funkcja przez daną grupę uczestników procesu inwestycyjnego a nie jak dotychczas wyłącznie granice specjalności budowlanej określonej aktem wykonawczym do prawa budowlanego. Możliwe staje się więc odniesienie zakresu kompetencji do faktycznej roli w procesie inwestycyjnym. 9-9

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI W SPRAWIE Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r.

Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Konferencja -,,KONSTRUKCJE BUDOWLANE Warszawa, 21 listopad 2014 r. Zmiany przepisów w budownictwie Kodeks urbanistyczno budowlany Wiesław Bocheńczyk Zadanie nowej normy prawnej w budownictwie,,kodeks urbanistyczno

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM PROJEKT ZMIAN USTAWY O PLANOWANIU Projekt przygotowany przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Infrastruktury Pana Olgierda Dziekońskiego CELE PROPONOWANYCH ZMIAN USTAWY KOMPLEKSOWA REGULACJA PROCESÓW

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

MINIPRZEWODNIK INWESTORA

MINIPRZEWODNIK INWESTORA MINIPRZEWODNIK INWESTORA MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPZP Wypis i wyrys z MPZP Aktualna informacja o MPZP: http://planowanie.um.krakow.pl/bpp/plany_g.htm Jeżeli dla terenu planowanej

Bardziej szczegółowo

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011

KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 1 KONIECZNOŚĆ DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ WG WYROKU TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO 2011 Decyzja o pozwolenie na budowę stanowi istotną gwarancję ochrony nie tylko praw osób trzecich lecz także interesu publicznego.

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu

Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu Umowa o prace projektowe w budownictwie i o wykonanie nadzoru autorskiego Informacje ogólne Umowa o prace projektowe Umowa o prace projektowe jest umową o dzieło, uregulowaną w art. 627 646 Kodeksu cywilnego.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR

Rewitalizacja. Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej. Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor Departamentu Polityki Przestrzennej w MIiR Rewitalizacja jako kluczowy element polityki miejskiej Rajmund Ryś Dyrektor

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne

UZASADNIENIE. I. Dane ogólne UZASADNIENIE do Uchwały Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia VII zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie:

Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Ekspert: adw. Rafał Dybka Członek Warszawskiej Izby Adwokackiej, partner zarządzający w Nieruchomości & Proces Budowlany Kancelaria Prawna z siedzibą w Warszawie, ekspert prawny Instytutu Prawa Budowlanego

Bardziej szczegółowo

Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L.

Bardziej szczegółowo

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich.

Komitetu albo złożenie szczegółowego sprawozdania z wyników dyskusji celem zaprezentowania inspirujących ocen i poglądów autorskich. Stanowisko Komitetu Przestrzennego Zagospodarowania Kraju przy Prezydium PAN w sprawie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno-budowlanego (Kodeksu Budowlanego) z dnia 14 stycznia 2013 r. W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii

Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Doradca do spraw odnawialnych źródeł energii Studium przypadku - uwarunkowania praktyczne inwestycji OZE, CHP - od pomysłu do realizacji - działalność gospodarcza polegająca na wytwarzaniu energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym

Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Ustawowe formy partycypacji społecznej w planowaniu przestrzennym Czyli o tym jak obywatel może wpływać na kształt otaczającej go przestrzeni i na co pozwala nam ustawa Zespół ds. konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r.

KOMUNIKAT nr 28. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 28 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 27 listopada 2013 r. Na dwudziestym ósmym posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji

OGŁOSZENIE. Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji WNP.6730.2012 Grajewo, 2012-12-17 OGŁOSZENIE Miasto Grajewo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W załączeniu: 1) formularz zapytania

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową

Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową Kolizje infrastruktury energetycznej z drogową Autor: Przemysław Kałek - Kancelaria Chadbourne & Parke ("Energia Elektryczna" - nr 10/2014) Inwestycje drogowe prowadzone są często przez obszary, gdzie

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI.

PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. PLANOWANIE BUDOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ. WSPÓŁPRACA MIĘDZY SAMORZĄDAMI. Klara Malecka Fundacja Wspomagania Wsi Białystok, 15 lutego 2010 e-vita Fundacja Wspomagania Wsi Polsko Amerykaoska Fundacja Wolności

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego

Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Obowiązki gminy jako lokalnego kreatora polityki energetycznej wynikające z Prawa energetycznego Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Krakowie Niepołomice, 17 czerwca 2010 Prezes URE jest

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski

Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym. Ryszard Kowalski Zjawiska negatywne w inwestycyjnym procesie budowlanym Ryszard Kowalski Nadmierne ryzyko i koszty inwestycyjnego procesu budowlanego w Polsce są konsekwencją regulacji, postaw społecznych i niskich kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA

PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PLANOWANIE PRZESTRZENNE W KSZTAŁTOWANIU ŚRODOWISKA PROBLEM LOKOWANIA INWESTYCJI PLANOWANIE PRZESTRZENNE A LOKALIZACJA INWESTYCJI Koherencja lokalizacyjna każdej działalności właściwe miejsce (poszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia

Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia Pytania do egzaminu inżynierskiego Egzamin dyplomowy obejmuje zestaw 3 pytań podzielonych na dwa działy: - wiedza ogólna, - wiedza specjalnościowa. Na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora.

Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Koncepcja programowo-przestrzenna budowy małej elektrowni wodnej studium możliwości wykonania inwestycji ograniczające ryzyko inwestora. Akty prawne Koncepcja wykonywana jest na podstawie: Ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TERENÓW KOLEJOWYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

ZNACZENIE TERENÓW KOLEJOWYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM ZNACZENIE TERENÓW KOLEJOWYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Konferencja pt. Planowanie przestrzenne na terenach kolejowych Departament Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Elżbieta Kasperska Biuro Przestrzennego w Lublinie SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Ewa Banak wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości Ewa Wójtowicz Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katarzyna Łabarzewska Wydział Rozwoju Regionalnego Rybnik, 16 kwietnia2015 r. 1.Co to jest plan zagospodarowania przestrzennego województwa?

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu

ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu ZARZĄDZENIE Nr 1538/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 06.06.2014 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie uchwalenia zmiany

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów

Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów Zamawiający: Gmina Mikołów, ul. Rynek 16, 43 190 Mikołów PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE SIECI OŚWIETLENIA ULICZNEGO PRZY UL. POZIOMKOWEJ I WIOSENNEJ W GMINIE

Bardziej szczegółowo

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r.

Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 21 grudnia 2015 r. W związku ze zbliżającym się terminem wejścia w życie przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 688). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-157(7)/12 Warszawa, 30 listopada 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków

Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków Środowiskowo-przestrzenne aspekty eksploatacji gazu z łupków dr inż. Andrzej Tyszecki Poznań, 21 listopada 2012 Aspekty prawne Obszary: lądowe i morskie Prawo: krajowe, UE i międzynarodowe Problemy: zmienność

Bardziej szczegółowo

PRAWO ADMINISTRACYJNE

PRAWO ADMINISTRACYJNE TESTY PRAWO ADMINISTRACYJNE WOJCIECH DROBNY Warszawa 2012 Spis treści 5 Spis treści Wykaz skrótów... 7 Wprowadzenie... 9 Część I Prawo samorządowe... 11 Rozdział 1 Ustawa o samorządzie gminnym... 13 Rozdział

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r.

Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 września 2012 r. Poz. 1079 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 września 2012 r. w sprawie szkoleń

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA PROJEKTOWA Imię i nazwisko studenta.. kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA III rok, STUDIA STACJONARNE INSTRUKCJA PRAKTYKI PROJEKTOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT:

Burmistrz Kamieńska. Kamieńsk maj 2006 r. OPRACOWANO: AD URBI BIURO PROJEKTOWE URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNE W CZĘSTOCHOWIE PROJEKTANT: Burmistrz Kamieńska MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO trasy gazociągu wysokoprężnego DN 500 relacji Piotrków Trybunalski - Bobry na terenie miasta i gminy Kamieńsk OPRACOWANO: AD URBI BIURO

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ

KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KLUCZOWE KWALIFIKACJE ABSOLWENTA STUDIÓW na KIERUNKU ARCHITEKTURA i URBANISTYKA, NIEZBĘDNE DO PODJĘCIA PRAKTYKI ZAWODOWEJ KONFERENCJA MINISTERSTWA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO oraz IZBY ARCHITEKTÓW RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. z dnia... 2011 r. w sprawie przygotowania przedsięwzięcia pn. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą etap I połączenie

POROZUMIENIE. z dnia... 2011 r. w sprawie przygotowania przedsięwzięcia pn. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą etap I połączenie POROZUMIENIE z dnia... 2011 r. w sprawie przygotowania przedsięwzięcia pn. Stworzenie połączenia DTŚ z Dąbrową Górniczą etap I połączenie DTŚ w Katowicach z Obrzeżną Zachodnią w Mysłowicach wraz z przebudową

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1

NIERUCHOMOŚCI. Zagadnienia prawne. pod redakcją Heleny Kisilowskiej. Wydanie IV. Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 NIERUCHOMOŚCI Zagadnienia prawne pod redakcją Heleny Kisilowskiej Wydanie IV Wydawnictwo Prawnicze r LexisNexis 1 Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW 13 WSTĘP 15 Rozdział I. NIERUCHOMOŚCI ZARYS OGÓLNY

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 308.2007 Uchwała nr 164 w sprawie:likwidacji zakładu budżetowego - Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Radomiu w celu przekształcenia w jednostkę budżetową.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku

Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku Uchwała Nr XXXIII/281/05 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 28 lutego 2005 roku w sprawie: uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drezdenko Na podstawie

Bardziej szczegółowo

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych Elementy PFU PFU powinno naszym zdaniem zawierać następujące elementy: Część Opisowa 1 Opis Ogólny Przedmiotu Zamówienia 1.1 Ogólne Parametry określające wielkość obiektu lub zakresu robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Budowlane

Inwestycje Budowlane Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Inwestycje Budowlane Aspekty praktyczne, organizacja procesu inwestycyjnego, prawa i obowiązki stron, roszczenia

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o Ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko obejmuje : udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych

Art. 88. - konkretyzacja: - ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych OBOWIĄZYWANIE PRAWA I. Zasady konstytucyjne: 1. Zasada państwa prawa i jej konsekwencje w procesie stanowienia prawa: niezwykle ważna dyrektywa w zakresie stanowienia i stosowania prawa wyrok 9 V 2005

Bardziej szczegółowo

4.4.2. Ewa Arvay-Podhalańska Integracja planowania przestrzennego miast z politykami rozwoju regionalnego i krajowego

4.4.2. Ewa Arvay-Podhalańska Integracja planowania przestrzennego miast z politykami rozwoju regionalnego i krajowego 4.4.2. Ewa Arvay-Podhalańska Integracja planowania przestrzennego miast z politykami rozwoju regionalnego i krajowego W: Zintegrowane planowanie rozwoju miast, Korzeniak G., red., Instytut Rozwoju Miast

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Opracował: Imię i Nazwisko: Dariusz Brzozowski Podpis: SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Sprawdził(a): Imię i Nazwisko: Leszek Granat Podpis: wg normy PN-EN ISO 9001:2001 Zatwierdził(a) Pełnomocnik d/s Jakości

Bardziej szczegółowo

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA

SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA SPOSOBY UZYSKANIA SPÓJNOŚCI W PLANOWANIU ROZWOJU PRZESTRZENNEGO I SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO DOLNEGO ŚLASKA Seminarium EUREG-u, Katedry UNESCO i Sekcji Polskiej RSA Warszawa, 22 marca 2012 ROK Janusz Korzeń,

Bardziej szczegółowo

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny

Akt administracyjny. A. Akt administracyjny Akt administracyjny A. Akt administracyjny Akt administracyjny stanowi władcze jednostronne oświadczenie woli organu wykonującego zadania z zakresu administracji, oparte na przepisach prawa administracyjnego,

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r.

Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce. Ministerstwo Infrastruktury, 26 listopada 2010 r. Inwestycje w infrastrukturę kolejową w Polsce Inwestycje infrastrukturalne do 2015 r. Nakłady na 2010-2013 Łącznie 25 648 504,6 tys. zł POIiŚ 17 760 065,0 tys. zł RPO 1 751 125,0 tys. zł Inne programy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr.../.../ 2015 Rady Gminy Skórcz z dnia.. 2015 r. Projekt uchwały- etap wyłożenie publiczne w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art.10

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r.

USTAWA. z dnia 10 kwietnia 2003 r. Dz.U.03.80.721 Dz.U.03.217.2124 Dz.U.05.113.954 Dz.U.05.267.2251 Dz.U.06.220.1601 Dz.U.07.23.136 Dz.U.07.112.767 Dz.U.08.154.958 USTAWA z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania

Bardziej szczegółowo

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Załącznik Nr 1do Uchwały Nr./14 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia. Tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej 1. Ilekroć w niniejszej uchwale

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Znak sprawy: ZP.271.9.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Badania. Wykonawca przeprowadzi badania archeologiczne oraz architektoniczne w tym uzyska we własnym zakresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia..

UCHWAŁA Nr.. Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia.. UCHWAŁA Nr.. Rady Powiatu Tatrzańskiego z dnia.. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej. Na podstawie art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne

UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu. pomiędzy: -a- 1 Postanowienia ogólne UMOWA ZLECENIA nr zawarta w dniu pomiędzy:... Adres: NIP:. PESEL: zwaną/zwanym dalej Zleceniobiorcą, o treści następującej: -a- 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zadań eksperta

Bardziej szczegółowo

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM

HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM HARMONIZACJA DANYCH W PLANOWANIU PRZESTRZENNYM Nowe technologie w gospodarce przestrzennej Bytom, 13 stycznia 2012 Antoni Łabaj, SmallGIS INTERDYSCYPLINARNOŚĆ PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do tomu 2 7

Przedmowa do tomu 2 7 6 Przedmowa do tomu 2 Tematyka objęta drugim tomem podręcznika Geodezja w gospodarce nieruchomościami jest kontynuacją wydanego w r. 2009 tomu pierwszego i stanowi dalsze uzupełnienie wiadomości dotyczących

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druk nr 2964).

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i ustawy Prawo budowlane (druk nr 2964). SEJM SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Druk nr 3640 VII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI INFRASTRUKTURY ORAZ KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji

Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Przeprowadzenie dla studentów kierunku ETI kursu z ochrony środowiska naturalnego i rozwiązań proekologicznych w procesie produkcji Eugeniusz Gronostaj Tomasz Winnicki Ochrona środowiska naturalnego i

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Olsztynie LOL-4101-02-05/2010; P/10/110 Olsztyn, dnia lipca 2010 r. Pan Krzysztof Nałęcz Burmistrz Miasta Bartoszyce Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym

Mieczysław Prystupa. WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Mieczysław Prystupa WYCENA NIERUCHOMOŚCI I PRZEDSIĘBIORSTW w podejściu kosztowym Warszawa 2012 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz prof. nadzw. dr hab. Elżbieta Mączyńska Korekta Paulina Chmielak

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku

Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 2014-2018 z perspektywą do 2020 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 7/0 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 0 listopada 0 Wieloletni program sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Płocka na lata 0-08 z perspektywą

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta

Wewnętrzny regulamin działalności. Biura Naczelnego Architekta Miasta 1 Nr z rejestru 20/2003 Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Wewnętrzny regulamin działalności Biura Naczelnego Architekta Miasta Niniejszy Wewnętrzny regulamin Z a t w i e r d z a m /-/ Lech Kaczyński Prezydent

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH

PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH DLA DRÓG I DROGOWYCH OBIEKTÓW INŻYNIERSKICH Departament Dróg i Autostrad PLANOWANE I ZREALIZOWANE NOWELIZACJE ROZPORZĄDZEŃ W SPRAWIE mgr inż. Grzegorz Kuczaj Naczelnik Wydziału Warunków Technicznych Ścisła korelacja z aktami wykonawczymi do ustawy

Bardziej szczegółowo

Michał Behnke 29.06.2011

Michał Behnke 29.06.2011 Wyniki OOŚ a postanowienia umowy o roboty budowlane Michał Behnke?! 29.06.2011 Wpływ OOŚ na umowę o roboty budowlane Wpływ wyników oceny oddziaływania na środowisko na treść umowy o roboty budowlane ma

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom.

Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak i sądom. Kwalifikacja gruntów gminnych dla celów VAT przysparza problemów zarówno organom podatkowym, jak

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej Stanowisko Pracodawców RP do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw Pracodawcy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn

Lokalny Program Rewitalizacji terenów powojskowych m. Olsztyn _ TEREN D Strzelnica wojskowa w Lesie Miejskim 1. Identyfikacja obszaru Położenie w mieście Teren leży w południowej części miasta wewnątrz Lasu Miejskiego. Dojazd do terenu aleją Wojska Polskiego. Związki

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro

Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro 271.2.2014.PP Kampinos, dnia 10 lutego 2014 r. Zapytanie cenowe dla zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z

aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z aktualny stan realizacji zadań ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej wynikających z przepisów ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa

SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa SPIS TREŚCI do książki pt. Komentarz do ustawy Prawo budowlane Autor Bolesław Kurzępa Słowo wstępne... 11 Wykaz skrótów... 12 Rozdział 1. Przepisy ogólne... 13 Art. 1. Zakres przedmiotowy... 13 Orzecznictwo...

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich

Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym w Końskich Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 11/XLI/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 8/IX/14 z dnia 30 grudnia 2014r. Polityka zarządzania ryzykiem braku zgodności w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. BAS-WAL-923/10 Warszawa, dnia 10 czerwca 2010 r. Opinia prawna w sprawie konsekwencji braku przepisów prawnych w Prawie budowlanym, regulujących lokalizację i budowę farm wiatrowych I. Teza opinii Brak

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT nr 32. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r.

KOMUNIKAT nr 32. z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r. KOMISJA KODYFIKACYJNA PRAWA BUDOWLANEGO KOMUNIKAT nr 32 z posiedzenia Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego w dniu 22 stycznia 2014 r. Na trzydziestym drugim posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo