SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr DOA/PN/ZP- 15/2007 Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz ze zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. CPV: Zatwierdzam... Zarząd PAIiIZ S.A. Warszawa dn.... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 WPROWADZENIE. 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., ul. Bagatela 12, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup oraz dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na rzecz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ; Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPAŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2

3 wykonali co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. sprzedaży, wystawieniu i dostarczeniu biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze) i wartości, co najmniej PLN każda, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min PLN, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie metodą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz z późn. zm.) (wg Załącznika nr 4 do SIWZ) - w formie oryginału; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie (wg Załącznika nr 5 do SIWZ); Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3

4 7) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min PLN; 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006 r.) 3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty opisane w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 winny być złożone przez każdego z Wykonawców. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 1. pisemnie na adres: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ul. Bagatela 12, Warszawa 2. faksem na numer: (22) drogą elektroniczną na adres: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, chyba że prośba o wyjaśnienie, wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są: Sprawy merytoryczne Małgorzata Łapiuk, nr tel Sprawy proceduralne Dorota Laskowska, tel Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4

5 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Na mocy art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 5. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 6. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 8. Oferta powinna zawierać: 1) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) formularz cenowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 4) dokumenty, o których mowa w pkt VI SIWZ. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać według poniższego wzoru: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie ul. Bagatela 12, Warszawa Oferta na: rezerwację, zakup oraz dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) winna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5

6 być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 11. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 12. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce składania ofert: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, ul. Bagatela 12, Warszawa, Recepcja - parter, siedziba Agencji 2. Termin składania ofert upływa w dniu 3 lipca 2007 roku o godz Złożenie oferty u Zamawiającego w miejscu innym, niż podane wyżej może skutkować nie dotarciem oferty do wyznaczonego miejsca w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 lipca 2007 roku o godz w Sali konferencyjnej E na I piętrze w siedzibie Zamawiającego. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Na potrzeby niniejszego postępowania, dla sporządzenia i porównania ofert, Zamawiający przyjął następujące ceny biletów obejmujące łącznie koszty przelotów, opłaty lotniskowe, opłaty transakcyjne oraz wszystkie inne koszty bezpośrednio związane z przelotem: a) przelot na trasach europejskich cena biletu: 1 500,00 zł b) przelot na trasach pozaeuropejskich cena biletu: 5 000,00 zł c) przelot na trasach krajowych cena biletu: 1 000,00 zł Założono, iż przyjęte powyżej ceny są ostatecznymi kosztami jakie poniósłby Zamawiający nabywając bilety bezpośrednio u przewoźnika. 2. W oparciu o powyższe założenia Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie przy realizacji zamówienia w tym również dostarczenie biletu do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia na podstawie kalkulacji wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 3. Ceny winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny netto i ceny brutto dla przelotu na trasach europejskich, pozaeuropejskich i krajowych 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 6

7 6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Dopuszczalny zakres i sposób poprawiania omyłek rachunkowych określa art. 88 ustawy. 2. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jego oferta zostanie odrzucona. 3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena oferty 100%, składającym się z następujących podkryteriów: a) cena za przeloty na trasach europejskich 70% - max ilość punktów (Pa) = 70 b) cena za przeloty na trasach pozaeuropejskich 20% - max ilość punktów (Pb) = 20 c) cena za przeloty na trasach krajowych 10% - max ilość punktów (Pc) = 10 Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium zostanie przeliczona wg. wzoru przyjętego dla przedmiotowego kryterium. Pa = Cena za przeloty na trasach europejskich najkorzystniejsza cenowo Cena za przeloty na trasach europejskich badanej oferty * 70 pkt Pb = Cena za przeloty na trasach pozaeuropejskich najkorzystniejsza cenowo Cena za przeloty na trasach pozaeuropejskich badanej oferty * 20 pkt Pc = Cena za przeloty na trasach krajowych najkorzystniejsza cenowo Cena za przeloty na trasach krajowych badanej oferty * 10 pkt Ocena końcowa oferty (P) to suma punktów, uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej. P = Pa + Pb + Pc Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7

8 XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do swojej siedziby w wyznaczonym terminie do zgłoszenia się w celu podpisania umowy. 2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed podpisaniem Umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Na mocy art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Istotne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ : 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2) Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego 3) Załącznik nr 3 Wzór formularza cenowego 4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5) Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług 7) Załącznik nr 6 Istotne warunki umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze. CPV Orientacyjne zapotrzebowanie Zamawiającego na bilety lotnicze w najczęściej wykonywanych kierunkach lotów: Na trasach europejskich*: Belgia, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Szwecja, Węgry, Łotwa, Niemcy, Rosja Na trasach pozaeuropejskich*: USA, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Korea, Ameryka Płd., Arabia Saudyjska Na trasach krajowych*: Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Zielona Góra Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy zakup ok. 100* biletów lotniczych (tam i z powrotem) na trasach europejskich, ok. 40* biletów na trasach poza europejskich oraz ok. 65* biletów na trasach krajowych. Bilety zakupywane głównie w klasie ekonomicznej, w sporadycznych przypadkach w klasie bussiness. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1. Kompleksowej, całodobowej obsługi przez wykonawcę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych i bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych krajowych, zagranicznych i możliwości ich łączenia. 2. Zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, podania co najmniej 2 optymalnych dla Zamawiającego propozycji połączeń lotniczych na danej trasie, na jedno zapytanie Zamawiającego, zgodne z jego rzeczywistymi potrzebami, całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany lub wykupu biletu, również w dni wolne od pracy. W umowie Wykonawca musi wskazać numer telefonu oraz procedurę obowiązującą przy zlecaniu rezerwacji i zmianach w wylocie/ przylocie w dniu wolne od pracy oraz w godzinach poza godzinami pracy PAIiIZ S.A., czyli od do 9.00 w dniu następnym, bezkosztowej możliwości anulacji rezerwacji lub zmiany czasu, terminu, klasy podróży oraz danych pasażera, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży. dostarczania biletów w uzgodnionym terminie do siedziby zamawiającego, nie później niż na 24 godziny przed planowanym wylotem, a w sytuacji nagłej nie później niż w ciągu 4 godzin, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9

10 wystawiania biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od decyzji zamawiającego, zapewnienia możliwości odbioru biletu poza granicami kraju, zapewnienia możliwości kontynuowania podróży przez pasażera na podstawie zmian w systemie rezerwacji bez konieczności uiszczania dopłaty lub zapłaty poza granicami Polski, z możliwością zapłaty tych należności przelewem z konta Zamawiającego. 3. Dostarczania biletów przewoźników stowarzyszonych w IATA. 4. Pośrednictwa pomiędzy zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych. 5. Umieszczenia na fakturze (poza wymogami księgowymi) części składowych zakupywanych usług, tj. ceny biletu wg. taryfy przewoźnika, udzielony upust, dane pasażera oraz dane dotyczące podróży. 6. Przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z realizacji zamówienia. W raporcie powinny być ujęte dane umieszczane na fakturze dla danego rodzaju usługi. * podane ilości i kierunki lotów są orientacyjnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przelotu w pasażerskim transporcie lotniczym we wszystkich możliwych kierunkach. Faktyczna ilość zakupionych biletów lotniczych oraz kierunki lotów, dostosowane będą od rzeczywistych, aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz posiadanych przez niego i przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10

11 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ O F E R T A Nazwa i adres Wykonawcy: Tel..... Fax... Przystępując do prowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DOA/PN/ZP-15/2007na rezerwację, zakup oraz dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A., oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę: 1. przelot na trasie europejskiej (wiersz 1 kol. 8 formularza cenowego) -. zł netto; (wiersz 1 kol. 10 formularza cenowego)... zł brutto, słownie: zł brutto 2. przelot na trasie pozaeuropejskiej (wiersz 2 kol. 8 formularza cenowego) -.zł (wiersz 2 kol. 10 formularza cenowego) netto;.zł brutto, słownie:.... zł brutto 3. przelot na trasie krajowej (wiersz 3 kol. 8 formularza cenowego) -. zł netto; (wiersz 3 kol. 10 formularza cenowego).. zł brutto, słownie:..... zł brutto Oświadczam, że : Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału /* z udziałem podwykonawców. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5) ( miejscowość, data) ( imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11

12 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR FORMULARZA CENOWEGO L.p. Przedmiot oferty Upust oferowany przez Cena Wykonawcę, liczony od jednostkowa ceny jedn. netto biletu netto biletu (zawierającej wszystkie (zawierająca elementy cenotwórcze)** wszystkie elementy cenotwórcze) (PLN) % PLN Cena jednostkowa netto biletu po udzielonym upuście (PLN) (kol. 3 kol. 5) Przewidywana ilość biletów (szt.) Wartość netto ( PLN) (kol. 6 x kol. 7) Podatek VAT ( %) Wartość brutto ( PLN) Przelot na trasie europejskiej 1 500, Przelot na trasie pozaeuropejskiej 5 000, Przelot na trasie krajowej RAZEM 1 000,00 65 *) ceny przyjęte do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania dla porównania ofert zgodnie z zapisami XII ust 1 SIWZ. **) upustu należy udzielić od ceny z uwzględnieniem wszystkich kosztów Wykonawcy, związanych z dostarczeniem biletów, a w szczególności z opłatą za wystawienie (opłatą transakcyjną) i dostarczeniem biletu do siedziby zamawiającego. Wartość biletu w trakcie realizacji umowy, ustalana będzie każdorazowo na podstawie ceny biletu wg. taryfy obowiązującej u przewoźnika zawierającej wszelkie koszty (m. In. opłaty lotniskowe, opłaty za wystawienie biletu) z uwzględnieniem % upustu zaoferowanego przez Wykonawcę w przetargu ( miejscowość, data) ( imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12

13 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez: Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, Warszawa w trybie: przetargu nieograniczonego na: Rezerwację, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych tj.: a. w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, b. nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, c. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 do pkt. 8, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, e. w stosunku do firmy, którą reprezentujemy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, f. nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, ze wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy data Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13

14 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając Ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Rezerwację, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w Specyfikacji oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi: Nazwa zamówienia, Czas realizacji miejsce realizacji/ Wartość Rodzaj i zakres zamówienia nazwa i adres zamówienia (usług)* początek koniec zamawiającego Uwaga! * Proszę załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wymienione w tabeli usługi zostały wykonane z należytą starannością. dn.... /podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14

15 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Czas obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie zakupu biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze: a) do kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych we wszystkich kierunkach w kraju i za granicą i bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych krajowych, zagranicznych i możliwości ich łączenia. b) do zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, podania co najmniej 2 optymalnych dla Zamawiającego propozycji połączeń lotniczych na danej trasie, na jedno zapytanie Zamawiającego; całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany i anulacji lub wykupu biletu, w tym również w dni wolne od pracy. W umowie Wykonawca musi wskazać numer telefonu oraz procedurę obowiązującą przy zlecaniu rezerwacji i zmianach w wylocie/ przylocie w dniu wolne od pracy oraz w godzinach poza godzinami pracy PAIiIZ S.A., czyli od do w dniu następnym; opracowania bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych; wystawiania biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od decyzji zamawiającego; c) do dostarczenia zamówionych biletów każdorazowo w terminie ustalonym przez strony, ale nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, której dotyczy bilet. Wykonawca dostarczy bilet we wskazane przez Zamawiającego miejsce (w szczególnych przypadkach umożliwi odbiór biletu poza granicami Polski) wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. d) w szczególnych przypadkach dostarczyć bilet w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie później niż na 4 godziny przed rozpoczęciem podróży, której bilet dotyczy. e) do dostarczenia do Zamawiającego faktury zawierającej dokładny opis składników tworzących kwotę należną Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, tj.: cenę biletu według taryfy przewoźnika, wysokość opłaty lotniskowej, wysokość naliczonego rabatu, cenę biletu po rabacie, opłatę za wystawienie biletu u przewoźnika, wysokość podatku VAT, ostateczną cenę biletu płatną przez Zamawiającego a także datę, trasę i klasę przelotu, nazwisko pasażera oraz numer zlecenia. Wykonawca umieści na fakturze symbol i nr niniejszej umowy. f) do dostarczenia Zamawiającemu do 15 każdego miesiąca, miesięcznego sprawozdania obejmującego zestawienia biletów zrealizowanych przez Zamawiającego na krajowych i międzynarodowych połączeniach za okres 1 poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie pośrednictwa pomiędzy zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych, do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15

16 4. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę biletów lotniczych i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. W nieprzewidzianych sytuacjach Zamawiający będzie mógł odwołać rezerwację lub zmienić trasę, termin podróży, klasę lub dane osobowe pasażera, o ile Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży. Jeżeli zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałej z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty. 6. W przypadku nie dostarczenia biletu w ustalonym przez strony terminie lub w przypadku dostarczenia go w miejsce inne niż wskazane w zamówieniu Zamawiający będzie miał prawo do zrealizowania zamówienia u innego wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę będącego stroną niniejszej umowy. 7. Przez nieprawidłowo wykonane zlecenie rozumie się umieszczenie na bilecie z winy Wykonawcy nieprawidłowych danych dotyczących przelotu, w szczególności: danych osobowych pasażera, niewłaściwej klasy/terminu/i trasy przelotu lub niedostarczenie biletu we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu z konsekwencjami o których mowa w pkt 16 i W przypadku wystąpienia nieprawidłowo wykonanego zlecenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia podróży, której dotyczyło zlecenie. 9. Każda ze stron może odstąpić w całości lub w części od Umowy z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu. 10. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 10 % wartości Umowy brutto określonej w pkt 13 Umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień Publicznych. 12. Z tytułu niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wydane bilety. 13. Maksymalne nominalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi... brutto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia może być niższe od kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym i będzie stanowić równowartość faktycznie wydanych biletów. 14. Cena biletu ustalona będzie każdorazowo na podstawie ceny (taryfy) przewoźnika z uwzględnieniem udzielonego...% upustu na trasie... Wynagrodzenie za każdy wydany bilet obejmuje wartość biletu i wszelkie koszty związane z jego wystawieniem i dostarczeniem do Zamawiającego, opłatą lotniskową, opłatą za wystawienie biletu u przewoźnika, powtarzaniem czynności rezerwacji, zmianą rezerwacji, zwrotem biletu, wymianą biletu, reklamacją, odprawą oraz wszelkimi innymi działaniami interwencyjnymi, związanymi z obsługą przelotów. 15. W szczególnych sytuacjach Wykonawca wystawi fakturę korygującą w wysokości określonej przez przewoźnika. 16. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych jednym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 35% wynagrodzenia brutto za usługi objęte tym zamówieniem. 17. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają w szczególności: a) wykonanie usługi objętej zamówieniem z opóźnieniem tj. niezachowanie terminów o których mowa w pkt 2c i pkt 2d, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16

17 b) wykonanie usługi objętej zamówieniem niewłaściwej jakości lub z brakami ilościowymi. 18. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt 17 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 19. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. 21. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury. 22. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń wynikających z Umowy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego. 23. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 CPV 62110000-6, Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie, samolotami rejsowymi, usługi przewozów pasażerskich lotniczych zagranicznych. Przewidywana liczba zakupu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Suwalski Ośrodek Kultury 16-400 Suwałki ul. Papieża Jana Pawła II 5 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa dwóch w formie leasingu operacyjnego samochodów

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dowóz dzieci dojeżdżających do szkoły w roku 2012. Zatwierdzam: Lutowiska, dnia 12.12.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: usługi sprzedaży biletów lotniczych wraz z dostawą do Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.gov.pl Warszawa: Usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy krajowych i międzynarodowych biletów lotniczych na przewozy pasażerskie Numer ogłoszenia: 322851-2011; data zamieszczenia: 07.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25

OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 ... pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy/ wykonawców Załącznik nr 1 do siwz OFERTA Remont instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół nr 2 w Kraśniku przy ul. Gen. WŁ. Sikorskiego 25 Ja / My niżej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCY 1.1. Dzierżoniowski Ośrodek Kultury, 58-200 Dzierżoniów, ul. Świdnicka 23 1.2. Tel. 0-74/ 64 64 660; fax 0-74/ 831 44 64. 1.3. Osoby upoważnione

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy 2/CPD/PN/PSZ/2010 CENTRUM PERSONALIZACJI DOKUMENTÓW MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 02-106 Warszawa, ul. Pawińskiego 17/21 NIP 526-25-24-646, REGON 017232705 witryna www: www.cpd.bip.mswia.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony. Przedmiot: Dostawa Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego CKZ_342/197/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SIWZ Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Dostawa Postępowanie dotyczy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 23/2016 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku (opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP.II.3331-04/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca powierzy innym podmiotom 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców występujących wspólnie

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu Mielec, dnia 28.02.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu zwana dalej SIWZ postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne)

Adres strony internetowej zamawiającego:  (zakładka Edukacja - Trzebińskie Centrum Administracyjne) Trzebinia: Dostawa oleju opałowego wraz z transportem do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebinia Numer ogłoszenia: 197481-2009; data zamieszczenia: 04.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: 01/PN/U/16 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Znak sprawy: 01/PN/U/16 Warszawa, r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Mokotowska 33/35 00-560 Warszawa Znak sprawy: 01/PN/U/16 Warszawa, 15-07-2016 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK. Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia 55, Warszawa Załącznik nr 1 Warszawa, dnia 14 grudnia 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Nr sprawy: 1/UIO/ZK Przedmiot: wynajem sal szkoleniowych Zamawiający: Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Warszawie ul. Pawia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY 1 ... (pieczęć Wykonawcy) OFERTA Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniżej kwot określonych w przepisach na podst. art.11 ust.8.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Zgierz: Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z systemem hakowym i żurawiem typu HDS do selektywnej zbiórki odpadów z wysepek ekologicznych dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM (nazwa i adres wykonawcy) WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W PRZETARGU OGRANICZONYM Nazwa i adres Wykonawcy:..... Telefon: fax:.. Numer REGON numer NIP W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu na usługę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa nowego wózka widłowego Zawiera: 1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla oferentów z wzorami załączników CPV 29221511-9 - wózki widłowe Z A T

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia POLSKI ZWIĄZEK HOKEJA NA TRAWIE 60-261 Poznań ul. Chociszewskiego 56 tel. 061 8618-890, fax 061 8618-889 REGON 000866515, NIP 779-10-62-572 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1 1 K P P S P Ż a r y, P K - 2 3 7 0 / 1 / 1 2 Z a t w i e r d z a m Żary.... 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NIEPUBLICZNYM 1. Zamawiający Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A. (PSE Operator S.A.) 05-520 Konstancin Jeziorna ul. Warszawska 165 Departament Finansów i Kontrolingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer 107/198/2007

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer 107/198/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer 107/198/2007 Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 14 września 2006r. Nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Schronisko dla Nieletnich w Chojnicach 89-600 Chojnice 2PN/2013 Chojnice, 2 września 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Kowary, dnia 04.03.2009 r. GK 3410/ 5 /09 Zaproszenie do składania ofert Na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2007 nr 223, poz. 1655 ze zmianami, Urząd Miejski w Kowarach,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rozdział I. Nazwa oraz adres Zamawiającego. Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Otwock ul. Karczewska 48 Telefon: (22) 779 42 96. Fax: (22) 779 42 96wew.

Bardziej szczegółowo

OFERTA FIRMA: ADRES: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: -,,,, Zarejestrowany/na w ul. pod Nr. faks

OFERTA FIRMA: ADRES: kod, miejscowość, ulica, nr domu, nr lokalu, województwo, powiat: -,,,, Zarejestrowany/na w ul. pod Nr. faks OFERTA Na wykonanie prac rozbiórkowych budynków i budowli oraz zagospodarowania terenu w Warszawie przy Al. Prymasa Tysiąclecia 83 dz. nr 5/1 i 5/2 w obrębie nr 60505 zgodnie z projektem rozbiórki Dane

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/ 514/105/08 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OPIS WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w formie przetargu. Wartość zamówienia nie przekracza równowartości 30 000 euro. (na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) Świadczenie

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10

Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10 Oznaczenie sprawy: AR.ZP-341/KG/4/10 ZAMAWIAJĄCY GMINA SUCHY DĄB UL. GDAŃSKA 17 83-022 SUCHY DĄB TEL. 058 682 86 85 FAX. 058 682 86 20 email: gmina@suchy-dab.pl www.suchy-dab.pl Suchy Dąb, 04.08.2010r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Historii Polski w Warszawie ul. Senatorska 35 00-099 Warszawa Znak sprawy: 05/PN/U/12 Warszawa, 06-03-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwota

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 14.01.2010r. Nr sprawy: 3410-1/2010 Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy 59-140

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZS Bucz nr 261/6/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Podstawa prawna: art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawa samochodów osobowych i dostawczych o DMC do 3,5 tony dla Oddziałów Spółki PGNiG S.A., wyprodukowanych nie wcześniej niż w roku 2014 CRZ: NP/PGNG/15/0037/CS/WD I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAMAWIAJĄCY. Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY Żagańskie Wodociągi i Kanalizacje spółka z o.o. w Żaganiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA ORAZ SFINANSOWANIE W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ WYKUPU KOPARKO-ŁADOWARKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6

wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL CPV 45421125-6 Numer sprawy ILO/205/1/07 Ełk, dnia 23.08.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie i wymianę okien łukowych wraz z obróbką SYMBOL

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: Wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w km (dawniej 3+650) Nowiny Wielkie - Krzeszyce w Świerkocinie

Zielona Góra: Wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w km (dawniej 3+650) Nowiny Wielkie - Krzeszyce w Świerkocinie Strona 1 z 6 Zielona Góra: Wzmocnienie mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 131 w km 3+409 (dawniej 3+650) Nowiny Wielkie - Krzeszyce w Świerkocinie Numer ogłoszenia: 82980-2008; data zamieszczenia: 22.04.2008

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOSTAWA I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO SO STAY HOTEL POŁOŻONEGO PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU. SPIS TREŚCI. I. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY CHEŁMEK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY CHEŁMEK SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA GMINY CHEŁMEK Spis treści: Rozdział A. Instrukcja dla Wykonawcy wraz z załącznikami I. Informacje ogólne.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-12-21 12:41 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wiw.mazowsze.pl Siedlce: Odbiór, transport i spalanie odpadów weterynaryjnych

Bardziej szczegółowo

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane

PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Roboty budowlane 1/6 PL-Gdańsk: Roboty budowlane 2009/S 3-003651 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Roboty budowlane SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Port Lotniczy Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze

Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze Jelenia Góra 14.02.2012 r. Oznaczenie postępowania: ZP VIIG234/26/12 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna 9 tel. 756428430 fax. 756428434 (adres,

Bardziej szczegółowo