SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr DOA/PN/ZP- 15/2007 Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz ze zm.) w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. CPV: Zatwierdzam... Zarząd PAIiIZ S.A. Warszawa dn.... Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1

2 WPROWADZENIE. 1. Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. 2. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 3. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. INFORMACJE DODATKOWE. 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 4. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w PLN. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych. 6. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., ul. Bagatela 12, Warszawa II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup oraz dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na rzecz Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) ; Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONANIA OCENY SPAŁNIENIA TYCH WARUNKÓW. 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, należycie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 2

3 wykonali co najmniej 3 usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia (tj. sprzedaży, wystawieniu i dostarczeniu biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze) i wartości, co najmniej PLN każda, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj. posiadają polisę, a w przypadku jej braku inny dokument, potwierdzający że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min PLN, 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. 2. Ocena spełniania powyższych warunków dokonana będzie metodą spełnia / nie spełnia, w oparciu o oświadczenia i dokumenty, które ma dostarczyć Wykonawca wraz z ofertą. VI. INFORMACJE O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. Wykonawca składa wraz z ofertą: 1) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 roku Nr 164, poz z późn. zm.) (wg Załącznika nr 4 do SIWZ) - w formie oryginału; 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie (wg Załącznika nr 5 do SIWZ); Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 3

4 7) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę min PLN; 2. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. nr 87 poz. 605 z dnia 24 maja 2006 r.) 3. Dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczenia, o którym mowa w pkt 1 ppkt 1. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub wzbudzi wątpliwości, co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. 4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia dokumenty opisane w pkt 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 winny być złożone przez każdego z Wykonawców. VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. W przedmiotowym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: 1. pisemnie na adres: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych ul. Bagatela 12, Warszawa 2. faksem na numer: (22) drogą elektroniczną na adres: Jeżeli Zamawiający lub Wykonawcy przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający udzieli Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści SIWZ, chyba że prośba o wyjaśnienie, wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na stronie internetowej W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści ją na stronie internetowej Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieści te informacje na stronie Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcą są: Sprawy merytoryczne Małgorzata Łapiuk, nr tel Sprawy proceduralne Dorota Laskowska, tel Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 4

5 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Na mocy art. 45 ust. 2 ustawy Zamawiający nie żąda od wykonawców wniesienia wadium. IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT. 1. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 2. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 3. Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej. 4. Oferta winna być sporządzona w języku polskim. 5. Dopuszcza się składanie jednej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców. Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Wykonawcy występujący wspólnie muszą załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oryginał dokumentu lub jego kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę (osoby) udzielającą pełnomocnictwa lub notarialnie. 6. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ. 7. Wykonawca zobowiązany jest podać w ofercie, które części zamówienia zamierza powierzyć do wykonania podwykonawcom. 8. Oferta powinna zawierać: 1) formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ, 2) formularz cenowy zawierający wszelkie informacje zawarte we wzorze stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ, 3) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, 4) dokumenty, o których mowa w pkt VI SIWZ. 9. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami (wskazane jest ponumerowanie stron) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Kopertę należy opisać według poniższego wzoru: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie ul. Bagatela 12, Warszawa Oferta na: rezerwację, zakup oraz dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. Poza oznaczeniem podanym powyżej, koperta (opakowanie) winna być także opatrzona nazwą i adresem Wykonawcy, aby oferty złożone po terminie, mogły być zwrócone Wykonawcy bez otwierania, po terminie przewidzianym na wniesienie protestu. 10. Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty powinny Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 5

6 być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. 11. Pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty powinno być opakowane i zaadresowane w ten sam sposób co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywane to powiadomienie należy opatrzyć napisem WYCOFANE. 12. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. 14. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Miejsce składania ofert: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. w Warszawie, ul. Bagatela 12, Warszawa, Recepcja - parter, siedziba Agencji 2. Termin składania ofert upływa w dniu 3 lipca 2007 roku o godz Złożenie oferty u Zamawiającego w miejscu innym, niż podane wyżej może skutkować nie dotarciem oferty do wyznaczonego miejsca w terminie wyznaczonym na składanie ofert z winy Wykonawcy. Oferta taka, jako złożona po terminie nie będzie brała udziału w postępowaniu. 4. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 3 lipca 2007 roku o godz w Sali konferencyjnej E na I piętrze w siedzibie Zamawiającego. XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Na potrzeby niniejszego postępowania, dla sporządzenia i porównania ofert, Zamawiający przyjął następujące ceny biletów obejmujące łącznie koszty przelotów, opłaty lotniskowe, opłaty transakcyjne oraz wszystkie inne koszty bezpośrednio związane z przelotem: a) przelot na trasach europejskich cena biletu: 1 500,00 zł b) przelot na trasach pozaeuropejskich cena biletu: 5 000,00 zł c) przelot na trasach krajowych cena biletu: 1 000,00 zł Założono, iż przyjęte powyżej ceny są ostatecznymi kosztami jakie poniósłby Zamawiający nabywając bilety bezpośrednio u przewoźnika. 2. W oparciu o powyższe założenia Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę oferty tak, aby obejmowała wszystkie koszty jakie Zamawiający poniesie przy realizacji zamówienia w tym również dostarczenie biletu do siedziby Zamawiającego. 3. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia na podstawie kalkulacji wzór formularza cenowego stanowi załącznik nr 3. Ceny winny być liczone do dwóch miejsc po przecinku. 4. Wykonawca określi cenę przedmiotu zamówienia poprzez podanie na formularzu oferty ceny netto i ceny brutto dla przelotu na trasach europejskich, pozaeuropejskich i krajowych 5. Wykonawca może podać tylko jedną cenę (bez proponowania rozwiązań wariantowych). Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 6

7 6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. XIII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. Dopuszczalny zakres i sposób poprawiania omyłek rachunkowych określa art. 88 ustawy. 2. Jeżeli w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia Wykonawca nie zgodzi się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny, jego oferta zostanie odrzucona. 3. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium: cena oferty 100%, składającym się z następujących podkryteriów: a) cena za przeloty na trasach europejskich 70% - max ilość punktów (Pa) = 70 b) cena za przeloty na trasach pozaeuropejskich 20% - max ilość punktów (Pb) = 20 c) cena za przeloty na trasach krajowych 10% - max ilość punktów (Pc) = 10 Liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę w danym kryterium zostanie przeliczona wg. wzoru przyjętego dla przedmiotowego kryterium. Pa = Cena za przeloty na trasach europejskich najkorzystniejsza cenowo Cena za przeloty na trasach europejskich badanej oferty * 70 pkt Pb = Cena za przeloty na trasach pozaeuropejskich najkorzystniejsza cenowo Cena za przeloty na trasach pozaeuropejskich badanej oferty * 20 pkt Pc = Cena za przeloty na trasach krajowych najkorzystniejsza cenowo Cena za przeloty na trasach krajowych badanej oferty * 10 pkt Ocena końcowa oferty (P) to suma punktów, uzyskanych za wszystkie kryteria wymienione wyżej. P = Pa + Pb + Pc Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 7

8 XIV.INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Zamawiający wezwie Wykonawcę do swojej siedziby w wyznaczonym terminie do zgłoszenia się w celu podpisania umowy. 2. Jeżeli w przedmiotowym postępowaniu zostanie wybrana oferta Wykonawców, którzy wspólnie ubiegali się o udzielenie przedmiotowego zamówienia, Zamawiający wymaga przed podpisaniem Umowy dostarczenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. XV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Na mocy art. 147 ust. 1 ustawy Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. XVI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH. Istotne warunki umowy zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ. XVII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZELENIE ZAMÓWIENIA. Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy odnoszące się do postępowań o wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ : 1) Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. 2) Załącznik nr 2 Wzór formularza ofertowego 3) Załącznik nr 3 Wzór formularza cenowego 4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 5) Załącznik nr 5 Wzór wykazu wykonanych usług 7) Załącznik nr 6 Istotne warunki umowy Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 8

9 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest rezerwacja, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze. CPV Orientacyjne zapotrzebowanie Zamawiającego na bilety lotnicze w najczęściej wykonywanych kierunkach lotów: Na trasach europejskich*: Belgia, Finlandia, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Holandia, Norwegia, Szwecja, Węgry, Łotwa, Niemcy, Rosja Na trasach pozaeuropejskich*: USA, Chiny, Tajwan, Indie, Japonia, Korea, Ameryka Płd., Arabia Saudyjska Na trasach krajowych*: Gdańsk, Szczecin, Rzeszów, Wrocław, Zielona Góra Zamawiający przewiduje w okresie obowiązywania umowy zakup ok. 100* biletów lotniczych (tam i z powrotem) na trasach europejskich, ok. 40* biletów na trasach poza europejskich oraz ok. 65* biletów na trasach krajowych. Bilety zakupywane głównie w klasie ekonomicznej, w sporadycznych przypadkach w klasie bussiness. Zamawiający wymaga od Wykonawcy: 1. Kompleksowej, całodobowej obsługi przez wykonawcę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych i bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych krajowych, zagranicznych i możliwości ich łączenia. 2. Zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, podania co najmniej 2 optymalnych dla Zamawiającego propozycji połączeń lotniczych na danej trasie, na jedno zapytanie Zamawiającego, zgodne z jego rzeczywistymi potrzebami, całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany lub wykupu biletu, również w dni wolne od pracy. W umowie Wykonawca musi wskazać numer telefonu oraz procedurę obowiązującą przy zlecaniu rezerwacji i zmianach w wylocie/ przylocie w dniu wolne od pracy oraz w godzinach poza godzinami pracy PAIiIZ S.A., czyli od do 9.00 w dniu następnym, bezkosztowej możliwości anulacji rezerwacji lub zmiany czasu, terminu, klasy podróży oraz danych pasażera, o ile fakt ten został zgłoszony Wykonawcy nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem rozpoczęcia podróży. dostarczania biletów w uzgodnionym terminie do siedziby zamawiającego, nie później niż na 24 godziny przed planowanym wylotem, a w sytuacji nagłej nie później niż w ciągu 4 godzin, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 9

10 wystawiania biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od decyzji zamawiającego, zapewnienia możliwości odbioru biletu poza granicami kraju, zapewnienia możliwości kontynuowania podróży przez pasażera na podstawie zmian w systemie rezerwacji bez konieczności uiszczania dopłaty lub zapłaty poza granicami Polski, z możliwością zapłaty tych należności przelewem z konta Zamawiającego. 3. Dostarczania biletów przewoźników stowarzyszonych w IATA. 4. Pośrednictwa pomiędzy zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych. 5. Umieszczenia na fakturze (poza wymogami księgowymi) części składowych zakupywanych usług, tj. ceny biletu wg. taryfy przewoźnika, udzielony upust, dane pasażera oraz dane dotyczące podróży. 6. Przedstawiania Zamawiającemu comiesięcznych raportów z realizacji zamówienia. W raporcie powinny być ujęte dane umieszczane na fakturze dla danego rodzaju usługi. * podane ilości i kierunki lotów są orientacyjnym zapotrzebowaniem Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia przelotu w pasażerskim transporcie lotniczym we wszystkich możliwych kierunkach. Faktyczna ilość zakupionych biletów lotniczych oraz kierunki lotów, dostosowane będą od rzeczywistych, aktualnych potrzeb Zamawiającego oraz posiadanych przez niego i przeznaczonych na ten cel środków finansowych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 10

11 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 2 do SIWZ O F E R T A Nazwa i adres Wykonawcy: Tel..... Fax... Przystępując do prowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr DOA/PN/ZP-15/2007na rezerwację, zakup oraz dostarczenie biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A., oferujemy wykonanie w/w przedmiotu zamówienia za cenę: 1. przelot na trasie europejskiej (wiersz 1 kol. 8 formularza cenowego) -. zł netto; (wiersz 1 kol. 10 formularza cenowego)... zł brutto, słownie: zł brutto 2. przelot na trasie pozaeuropejskiej (wiersz 2 kol. 8 formularza cenowego) -.zł (wiersz 2 kol. 10 formularza cenowego) netto;.zł brutto, słownie:.... zł brutto 3. przelot na trasie krajowej (wiersz 3 kol. 8 formularza cenowego) -. zł netto; (wiersz 3 kol. 10 formularza cenowego).. zł brutto, słownie:..... zł brutto Oświadczam, że : Przedmiot zamówienia zamierzam zrealizować bez udziału /* z udziałem podwykonawców. zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia oraz zdobyliśmy wszelkie informacje konieczne do przygotowania oferty, uważamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Załącznikami do niniejszej oferty są: 1)... 2)... 3)... 4)... 5) ( miejscowość, data) ( imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) * niepotrzebne skreślić Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 11

12 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR FORMULARZA CENOWEGO L.p. Przedmiot oferty Upust oferowany przez Cena Wykonawcę, liczony od jednostkowa ceny jedn. netto biletu netto biletu (zawierającej wszystkie (zawierająca elementy cenotwórcze)** wszystkie elementy cenotwórcze) (PLN) % PLN Cena jednostkowa netto biletu po udzielonym upuście (PLN) (kol. 3 kol. 5) Przewidywana ilość biletów (szt.) Wartość netto ( PLN) (kol. 6 x kol. 7) Podatek VAT ( %) Wartość brutto ( PLN) Przelot na trasie europejskiej 1 500, Przelot na trasie pozaeuropejskiej 5 000, Przelot na trasie krajowej RAZEM 1 000,00 65 *) ceny przyjęte do kalkulacji wyłącznie na potrzeby niniejszego postępowania dla porównania ofert zgodnie z zapisami XII ust 1 SIWZ. **) upustu należy udzielić od ceny z uwzględnieniem wszystkich kosztów Wykonawcy, związanych z dostarczeniem biletów, a w szczególności z opłatą za wystawienie (opłatą transakcyjną) i dostarczeniem biletu do siedziby zamawiającego. Wartość biletu w trakcie realizacji umowy, ustalana będzie każdorazowo na podstawie ceny biletu wg. taryfy obowiązującej u przewoźnika zawierającej wszelkie koszty (m. In. opłaty lotniskowe, opłaty za wystawienie biletu) z uwzględnieniem % upustu zaoferowanego przez Wykonawcę w przetargu ( miejscowość, data) ( imię i nazwisko oraz podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 12

13 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 4 do SIWZ OŚWIADCZENIE składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego przez: Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, Warszawa w trybie: przetargu nieograniczonego na: Rezerwację, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. Oświadczamy, że Firma, którą reprezentujemy: 1) posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, 2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, a także dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, 3) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych tj.: a. w okresie ostatnich 3 lat w firmie, którą reprezentujemy nie zachodziły przypadki, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych, b. nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jej upadłość nie została ogłoszona, nie jest poddana procesowi likwidacyjnemu, a jej sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym, c. nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub uzyskała przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, d. urzędujący członkowie władz firmy, w szczególności osoby określone w art. 24 ust. 1 pkt 4 do pkt. 8, nie zostały prawomocnie skazane za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, e. w stosunku do firmy, którą reprezentujemy nie orzeczono zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, f. nie wykonywała czynności związanych z przygotowaniem niniejszego postępowania i nie posługiwała się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności. Na każde żądanie Zamawiającego dostarczymy niezwłocznie odpowiednie dokumenty potwierdzające prawdziwość każdej z kwestii zawartych w oświadczeniu, wszystkie informacje są zgodne z prawdą. Ponadto oświadczamy, ze wszystkie dokumenty oraz przedstawione oświadczenia są zgodne z prawdą. Imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy data Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 13

14 Pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 5 do SIWZ DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Składając Ofertę w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Rezerwację, zakup i dostarczanie biletów lotniczych na krajowe i międzynarodowe pasażerskie przewozy lotnicze na rzecz PAIiIZ S.A. na potwierdzenie spełnienia warunków o których mowa w Specyfikacji oświadczamy, że reprezentowana przez nas firma zrealizowała w ciągu ostatnich trzech lat następujące usługi: Nazwa zamówienia, Czas realizacji miejsce realizacji/ Wartość Rodzaj i zakres zamówienia nazwa i adres zamówienia (usług)* początek koniec zamawiającego Uwaga! * Proszę załączyć dokumenty potwierdzające, że wszystkie wymienione w tabeli usługi zostały wykonane z należytą starannością. dn.... /podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy/ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 14

15 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE WARUNKI UMOWY 1. Czas obowiązywania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie zakupu biletów lotniczych na krajowe i zagraniczne połączenia lotnicze: a) do kompleksowej, całodobowej obsługi w zakresie rezerwacji biletów lotniczych we wszystkich kierunkach w kraju i za granicą i bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych krajowych, zagranicznych i możliwości ich łączenia. b) do zapewnienia wysokiej jakości oferowanych usług, w tym: opracowania najkrótszych i najtańszych połączeń na danej trasie, podania co najmniej 2 optymalnych dla Zamawiającego propozycji połączeń lotniczych na danej trasie, na jedno zapytanie Zamawiającego; całodobowej możliwości dokonania rezerwacji/jej zmiany i anulacji lub wykupu biletu, w tym również w dni wolne od pracy. W umowie Wykonawca musi wskazać numer telefonu oraz procedurę obowiązującą przy zlecaniu rezerwacji i zmianach w wylocie/ przylocie w dniu wolne od pracy oraz w godzinach poza godzinami pracy PAIiIZ S.A., czyli od do w dniu następnym; opracowania bezkolizyjnej realizacji połączeń wieloetapowych; wystawiania biletów elektronicznych lub papierowych w zależności od decyzji zamawiającego; c) do dostarczenia zamówionych biletów każdorazowo w terminie ustalonym przez strony, ale nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży, której dotyczy bilet. Wykonawca dostarczy bilet we wskazane przez Zamawiającego miejsce (w szczególnych przypadkach umożliwi odbiór biletu poza granicami Polski) wraz z prawidłowo wystawioną fakturą VAT. d) w szczególnych przypadkach dostarczyć bilet w terminie ustalonym przez Strony, lecz nie później niż na 4 godziny przed rozpoczęciem podróży, której bilet dotyczy. e) do dostarczenia do Zamawiającego faktury zawierającej dokładny opis składników tworzących kwotę należną Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu Umowy, tj.: cenę biletu według taryfy przewoźnika, wysokość opłaty lotniskowej, wysokość naliczonego rabatu, cenę biletu po rabacie, opłatę za wystawienie biletu u przewoźnika, wysokość podatku VAT, ostateczną cenę biletu płatną przez Zamawiającego a także datę, trasę i klasę przelotu, nazwisko pasażera oraz numer zlecenia. Wykonawca umieści na fakturze symbol i nr niniejszej umowy. f) do dostarczenia Zamawiającemu do 15 każdego miesiąca, miesięcznego sprawozdania obejmującego zestawienia biletów zrealizowanych przez Zamawiającego na krajowych i międzynarodowych połączeniach za okres 1 poprzedniego miesiąca kalendarzowego. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia w zakresie pośrednictwa pomiędzy zamawiającym a przewoźnikiem w sprawach reklamacyjnych, do reprezentowania Zamawiającego w sprawach reklamacyjnych dotyczących przewozów realizowanych na podstawie rezerwacji i zakupów dokonywanych u Wykonawcy, w szczególności w przypadku zwrotu biletów niewykorzystanych z winy przewoźnika lub ze względów losowych. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 15

16 4. Wynagrodzenie będzie płatne z dołu w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę biletów lotniczych i prawidłowo wystawionej faktury VAT. 5. W nieprzewidzianych sytuacjach Zamawiający będzie mógł odwołać rezerwację lub zmienić trasę, termin podróży, klasę lub dane osobowe pasażera, o ile Wykonawca zostanie o tym fakcie powiadomiony nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem podróży. Jeżeli zmiana rezerwacji wiązać się będzie z koniecznością dokonania rekalkulacji ceny biletu, Zamawiający zobowiązuje się do pokrycia powstałej z tego tytułu niedopłaty, zaś Wykonawca do zwrotu ewentualnej nadpłaty. 6. W przypadku nie dostarczenia biletu w ustalonym przez strony terminie lub w przypadku dostarczenia go w miejsce inne niż wskazane w zamówieniu Zamawiający będzie miał prawo do zrealizowania zamówienia u innego wykonawcy, a kosztami obciążyć Wykonawcę będącego stroną niniejszej umowy. 7. Przez nieprawidłowo wykonane zlecenie rozumie się umieszczenie na bilecie z winy Wykonawcy nieprawidłowych danych dotyczących przelotu, w szczególności: danych osobowych pasażera, niewłaściwej klasy/terminu/i trasy przelotu lub niedostarczenie biletu we wskazanym przez Zamawiającego terminie i miejscu z konsekwencjami o których mowa w pkt 16 i W przypadku wystąpienia nieprawidłowo wykonanego zlecenia Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o tym fakcie nie później niż w następnym dniu roboczym po dacie zakończenia podróży, której dotyczyło zlecenie. 9. Każda ze stron może odstąpić w całości lub w części od Umowy z powodu niedotrzymania przez drugą Stronę istotnych warunków Umowy z zachowaniem 1 miesięcznego terminu. 10. Odstąpienie od Umowy w całości lub w części wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 11. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po drugiej Stronie, ta ostatnia zobowiązuje się zapłacić karę w wysokości 10 % wartości Umowy brutto określonej w pkt 13 Umowy, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 145 Ustawy Prawo zamówień Publicznych. 12. Z tytułu niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie za faktycznie wydane bilety. 13. Maksymalne nominalne wynagrodzenie z tytułu realizacji niniejszej umowy wynosi... brutto. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia może być niższe od kwoty określonej w zdaniu poprzedzającym i będzie stanowić równowartość faktycznie wydanych biletów. 14. Cena biletu ustalona będzie każdorazowo na podstawie ceny (taryfy) przewoźnika z uwzględnieniem udzielonego...% upustu na trasie... Wynagrodzenie za każdy wydany bilet obejmuje wartość biletu i wszelkie koszty związane z jego wystawieniem i dostarczeniem do Zamawiającego, opłatą lotniskową, opłatą za wystawienie biletu u przewoźnika, powtarzaniem czynności rezerwacji, zmianą rezerwacji, zwrotem biletu, wymianą biletu, reklamacją, odprawą oraz wszelkimi innymi działaniami interwencyjnymi, związanymi z obsługą przelotów. 15. W szczególnych sytuacjach Wykonawca wystawi fakturę korygującą w wysokości określonej przez przewoźnika. 16. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług objętych jednym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 35% wynagrodzenia brutto za usługi objęte tym zamówieniem. 17. Za nienależyte wykonanie przedmiotu Umowy Strony uznają w szczególności: a) wykonanie usługi objętej zamówieniem z opóźnieniem tj. niezachowanie terminów o których mowa w pkt 2c i pkt 2d, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 16

17 b) wykonanie usługi objętej zamówieniem niewłaściwej jakości lub z brakami ilościowymi. 18. W przypadku wystąpienia sytuacji, o których mowa w pkt 17 z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, częściej niż 1 raz w miesiącu kalendarzowym umowa może być rozwiązana przez Zamawiającego w trybie natychmiastowym, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę w formie pisemnej. 19. Rozwiązanie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 20. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu Umowy. 21. Zamawiający może potrącać kary umowne z faktury. 22. Strony mogą dochodzić swoich roszczeń wynikających z Umowy na zasadach ogólnych, wynikających z Kodeksu Cywilnego. 23. Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią wierzytelności wynikających z Umowy. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 17

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na Utrzymanie czystości budynku ratusza w Rudnej. 1.Zamawiający: Gmina Rudna ul. Plac Zwycięstwa 15 59-305 Rudna tel. (076) 74-92-100 fax. (076) 74-92-117 2.Tryb

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin

Załącznik Nr 13 SIWZ OFERTA. Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin OFERTA Załącznik Nr 13 SIWZ Nazwa i siedziba Wykonawcy NIP, REGON ( pieczęć ) Gmina SECEMIN ul. Struga 2 29-145 Secemin W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Zakładu Komunalnego w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o. w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74

MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 MIĘDZYGMINNY ZWIĄZEK WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI WIEJSKICH W STRZELCACH WIELKICH STRZELCE WIELKIE 84 63-820 PIASKI tel./fax (0-65) 571-91-74 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE ZAWARCIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i

Warszawa: Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i Warszawa: Kompleksowa obsługa w zakresie sprzedaży biletów lotniczych i kolejowych międzynarodowych i krajowych, na przejazdy służbowe pracowników i artystów gościnnych Teatru Wielkiego - Opery Narodowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1 1 K P P S P Ż a r y, P K - 2 3 7 0 / 1 / 1 2 Z a t w i e r d z a m Żary.... 2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego PN-EN 1846-1 M-2-6-2500-8/2500-1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061/ 8270-500, fax. 061/ 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl email: skretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint

Budowa Portalu Informacyjnego opartego na oprogramowaniu MS SharePoint Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 27-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne "ELTUR-SERWIS" Sp. z o.o. 59-916 Bogatynia tel. +48 75 772 3001 fax. +48 75 772 3002 www.eltur-serwis.com.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMÓWIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla Gminy Piątnica z przeznaczeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Piątnicy Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób

Wspólny słownik zamówień CPV : 34.11.60.00-3 pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób Data: 06.09. 2007 r. GK 341/7/ 07 Pieczęć zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowego 9 miejscowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 22.12.2009. Trzebinia: Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i specjalistycznych placówek oświatowych na trasie: miejsce zamieszkania - szkoła - miejsce zamieszkania wraz z zapewnieniem opieki OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawę samochodu laboratorium mobilnego do pomiarów terenowych oraz przewozu i utrwalania prób 2 szt. Strona 1 z 9 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel.: 61 827 05 00 fax: 61 827 05 22 NIP: 972-05-27-579 REGON: 000162406 e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki

Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z najazdem na wózek inwalidzki Oznaczenie postępowania: OOR/89/2/2010 Przetarg nieograniczony ZAMAWIAJĄCY: Caritas Diecezji Tarnowskiej Ul. Legionów 30; 33-100 Tarnów tel. (14) 63 17 320; fax. (14) 63 17 329 e-mail: caritas@diecezja.tarnow.pl

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

PL-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2012/S 138-231157. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

PL-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2012/S 138-231157. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231157-2012:text:pl:html PL-Warszawa: Usługi sprzedaży biletów podróżnych i pakietów wycieczkowych 2012/S 138-231157 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 3/2015 KOMPANIJNY OŚRODEK SZKOLENIA SP. Z O.O. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA ZAMÓWIENIA NIEOBJĘTEGO USTAWĄ PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH I. Zamawiający: Kompanijny Ośrodek Szkolenia Sp. Z.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Strona 1 z 8 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU 61-625 Poznań, ul. Czarna Rola 4 tel. 061 8270-500, fax. 061 8270-522 www.poznan.pios.gov.pl e-mail: sekretariat@poznan.wios.gov.pl NIP

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę papieru toaletowego i ręczników papierowych I.NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, 25-369 Kielce, ul. Żeromskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565.

Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest : Ewa Kępska, Anna Cielas tel. (0-55) 640 3565. Sztum, dnia 28.11.2014 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie ul. Żeromskiego 8, 82-400 Sztum, ogłasza przetarg nieograniczony poniżej kwot określonych w art 11

Bardziej szczegółowo

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

IV. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Janów Lubelski, 2008-07-30 L.II.3421-10/2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 3.500.000 PLN w celu sfinansowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm-centrum.wroc.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: wspólnota mieszkaniowa. Wrocław: Remont dachu i elewacji z wymianą stolarki okiennej wraz z osuszaniem budynku mieszkalnego przy ul. Odrzańskiej 20 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 115930-2011; data zamieszczenia: 16.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na rezerwację, sprzedaż i dostawę biletów lotniczych na przewozy pasażerskie zagraniczne dla pracowników Urzędu Regulacji Energetyki w 2008 r. o wartości

Bardziej szczegółowo

1/P/IKM/2013 Gdańsk, 08.02.2013 r.

1/P/IKM/2013 Gdańsk, 08.02.2013 r. 1/P/IKM/2013 Gdańsk, 08.02.2013 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Świadczenie usług rezerwacji, zakupu i dostarczenia biletów na krajowe i zagraniczne przewozy lotnicze dla Instytutu Kultury Miejskiej Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kielce: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2013/S 206-357118. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Kielce: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2013/S 206-357118. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:357118-2013:text:pl:html Polska-Kielce: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 2013/S 206-357118 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9

Oferta ( wzór ) Likwidacja zawilgocenia ścian sali sportowej w Rawiczu przy ul. Kopernika 9 Nazwa zadania : DANE WYKONAWCY: Oferta ( wzór ) Załącznik nr 1 1.Nazwa 1 :... 2.Adres 1 :... adres dla korespondencji jeżeli jest inny niż podano wyżej... 3.Osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 26marca 2007 r. P/05/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie robót budowlanych związanych z instalacją czyszczarki w budynku Filmoteki Narodowej przy ul. Wałbrzyskiej

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki

Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki Ogłoszenie o przetargu Gmina Rawa Mazowiecka ogłasza przetarg w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: zapewnienie opieki nad bezdomnymi psami, wyłapanymi na terenie Gminy Rawa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługi zabezpieczenia medycznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO w Polsce w styczniu 2016.

ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługi zabezpieczenia medycznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO w Polsce w styczniu 2016. Warszawa, 17.08.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Na usługi zabezpieczenia medycznego podczas Mistrzostw Europy w Piłce Ręcznej Mężczyzn EHF EURO w Polsce w styczniu 2016. Szanowni Państwo, Związek Piłki Ręcznej

Bardziej szczegółowo

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na roboty zabezpieczające dla zadania: Tymczasowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Pozyskiwanie danych i przygotowywanie ofert inwestycyjnych oraz ich

Bardziej szczegółowo

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60

Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 Znak sprawy Zp251/101 /2014 Zamawiający: Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie, ul. Lwowska 60 zaprasza do składania wniosków w trybie przetargu ograniczonego zgodnie z przepisami

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. Zamawiający: Żagań, dnia 01.10.2014 Żagań, dnia 01.10.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE - Rodzaj Zamówienia: Zapytanie dotyczące zakupu zasobnika do technologii mikrokanalizcji światłowodowej - Data umieszczenia ogłoszenia: 01.10.2014 I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1. Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Dom Dziecka w Pawłówce 16-427 Przerośl Pawłówka Nowa 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Dostawa oleju opałowego do Dom Dziecka w Pawłówce. CPV: 09135100 5 TRYB

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Al. Ujazdowskie 11 Znak sprawy: BDG-III-3820-42/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup usług monitoringu mediów:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 18.04.2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-9542/AB/13 serwis samochodów osobowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 98-220 Sieradz, ul. 3 Maja 7 www.wordsieradz.com, e-mail: biuro@wordsieradz.

O G Ł O S Z E N I E Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 98-220 Sieradz, ul. 3 Maja 7 www.wordsieradz.com, e-mail: biuro@wordsieradz. Sieradz, dnia 31 grudnia 2009 r. O G Ł O S Z E N I E Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, 98-220 Sieradz, ul. 3 Maja 7 www.wordsieradz.com, e-mail: biuro@wordsieradz.com Ogłasza przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dyrektor Zespołu Szkół w Przykonie Ul. Szkolna 4A 62-731 Przykona SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina: Przykona Powiat: turecki Województwo: wielkopolskie SIEDZIBA Zespół Szkół w Przykonie

Bardziej szczegółowo

I. Opis przedmiotu przetargu

I. Opis przedmiotu przetargu Przetarg pisemny na wybór podmiotu do obsługi podróży zagranicznych zawodników i pracowników Polskiego Związku Pięcioboju Nowoczesnego I. Opis przedmiotu przetargu Polski Związek Pięcioboju Nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdził Dyrektor Zespołu Szkół w Dębnie mgr Dariusz Miś 6 000 EURO 60 000 EURO... (data, podpis) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism

Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.oss.wroc.pl Wrocław: Prenumerata 115 drukowanych tytułów czasopism zagranicznych na 2015 wraz

Bardziej szczegółowo

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice - systemu certyfikacji portów i przystani jachtowych Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego REGULAMIN PRZETARGU PISEMNEGO OTWARTEGO prowadzonego w trybie art. 70 1 70 5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16 poz. 93 ze zm.) na wdrożenie programu Bursztynowe Kotwice

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego DZPIE/014/NZU/1294/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego Przedmiot postępowania: Dostawa energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Kod CPV: 09.30.00.00-2

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa, 28.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1) NAZWA I ADRES: Instytut Biocybernetyki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup usługi wiadomości SMS z dynamicznym nadpisem alfanumerycznym w polu nadawcy dla PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Łodzi Postępowanie prowadzone w trybie

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64.

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 3 w Krakowie ul. Praska 64. Numer sprawy: 3/2014/Ż Zamawiający: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3 w Krakowie, ul. Praska 64, 30-322 Kraków NIP 944-11-74-188 ; REGON 000846783 Tel. /fax.12 269-35-50 e-mail: sekretariat@sosw3.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie: przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 200 tys. EURO na kompleksową obsługę dostawy biletów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup energii elektrycznej na okres od 1 stycznia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:293331-2010:text:pl:html PL-Jędrzejów: Usługi leasingu finansowego 2010/S 192-293331 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 28-136 Nowy Korczyn, Winiary 58 tel./fax (041)377-10-71 http://bip.powiat.busko.pl/ e mail:domdzieckawiniary@wp.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:64669-2014:text:pl:html Polska-Płock: Usługi udzielania kredytu 2014/S 039-064669 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ.

PROCON Spółka Biegłych i Projektantów Budowlanych. 3.2. Szczegółowe określenie przedmiotu i zakresu zamówienia zawarte jest w dodatku nr 3 do SIWZ. Oleśnica dnia 17-01-2009 r. 1. Zamawiający: WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE W ZARZĄDZIE PROWADZONYM PRZEZ PROCON SPÓŁKĘ BIEGŁYCH I PROJEKTANTÓW BUDOWLANYCH - wykaz wg załącznika nr 1 do umowy 1.1. Adres zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Warszawa, dnia 30-05-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5718/JP/12 na opracowanie scenariuszy i produkcję trzech spotów reklamowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY

Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY Załącznik nr 1 F O R M U L A R Z ASORTYMENTOWO - CENOWY.................. 1. Występując w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego mającego za przedmiot: "Modernizacja pomieszczeń apteki

Bardziej szczegółowo

Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe 2014/S 182-322074. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi

Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe 2014/S 182-322074. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2014:text:pl:html Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe 2014/S 182-322074 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Strzegocice, dn. 24.02.2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA USŁUGI TRANSPORTOWE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający 1. MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY PILZNO Sp. z o.o. 39-223 Strzegocice

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

70-482 Szczecin. 1. ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zamawiający : Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 70-482 Szczecin al. Wojska Polskiego 80/82, tel. 091 4 24 36 00, fax. 4 22 18 98 www.krwiodawstwo.szczecin.pl.

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

1. Nazwa oraz adres zamawiającego. Oznaczenie sprawy: 1/2015 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na dostawę bonów żywnościowych 31 000 szt. o nominale 17,00 zł dla pracowników Kopalni Soli Bochnia sp. z o.o. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Bardziej szczegółowo

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Radziszów: Dostawa oprogramowania dla MCRD Numer ogłoszenia: 168613-2009; data zamieszczenia: 02.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świadczenie usług restauracyjnych podczas trzech jednodniowych szkoleń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości 820 000 PLN. Urząd Miejski w Żabnie, 33-240 Żabno, ul Jagiełły 1 Żabno, 18082009 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ZADANIA POD NAZWĄ: Udzielenie kredytu długoterminowego ( 4 lata ) w wysokości

Bardziej szczegółowo