PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ"

Transkrypt

1 PREBUD JANUSZ PREISS ul. Małej Łąki 23\ WARSZAWA tel. fax: (022) NIP Usługi projektowe w zakresie dróg, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki, kosztorysy inwestorskie NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: INWESTOR PROJEKT ULICY TRZCINOWEJ - Prezydent m. st. Warszawy Plac Bankowy 3/ Warszawa ZAMAWIAJĄCY STADIUM - Dzielnica Włochy m. st. Warszawy Al. Krakowska Warszawa - Projekt wykonawczy CZĘŚĆ OPRACOWANIA I BRANŻA BRANŻA DROGOWA - ODWODNIENIE DZIAŁ II. NUMERY EWIDECYJNE - Numer obrębu dz. ew. 37/2; 37/3; 54/1; 54/3; 54/5; 54/6; 54/7; 54/8; 54/9; 54/10; DZIAŁEK NA KTÓRYCH 54/11; 54/12; 54/13; 54/14; 54/15; 54/16; 54/17; 54/18; 54/19; 54/20; 54/21; 54/22; 54/23; 54/24; JEST USYTUOWANY OBIEKT 54/25; 54/26; 63/1; 63/4; 123; KODY PCV - CPV ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG CPV RUROCIĄGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ PROJEKT DROGOWY ZESPÓŁ AUTORSKI- DROGI ODWODNIENIE ZIELEŃ - techn. Janusz Preiss nr. upr. St 177/84 - inż..jan Chmiel nr. upr. St 309/78 - inż. Tadeusz Urzyczyn nr. upr. 251/64; 667/66/Ww - mgr. inż. arch. kraj. Agnieszka Preiss Warszawa, styczeń 2013 r. 1

2 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POŁOŻENIE TERENU INWESTYCJI STAN ISTNIEJĄCY STAN PROJEKTOWANY 1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNIA INWESTYCJI PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODŁUZNYM PRZEKRÓJ POPRZECZNY KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ODWODNIENIE INFRASTRUKTURA TECHNICZNA STAŁA ORGANIZACJA RUCHU 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 2.1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PRZEKROJE NORMALNE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE. 2

3 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOŻENIE TERENU INWESTYCJI Przedmiotem opracowania jest projekt ulicy Trzcinowej wraz z budową jezdni, chodników, zjazdów, odwodnienia (studnie rewizyjne, wpusty deszczowe i przykanaliki) w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy. Ruch lokalny o małym natężeniu, przyjęto kategorię KR 2 zgodnie z zaleceniami Inwestora. Łączna długość ulicy to 298,40 m. Skala 1:26000 W zakresie zamierzenia budowlanego występują następujące elementy: nawierzchnia jezdni ulicy, chodniki, zjazdy, elementy odwodnienia studnie rewizyjne, wpusty deszczowe i przykanaliki (odrębne opracowanie) 3

4 1.2. STAN ISTNIEJĄCY. Istniejąca ulica Trzcinowa posiada nawierzchnię utwardzoną płytami żelbetowymi typu MON. Chodnik występuje po stronie południowej o szerokości 1,0 do 1,5 m na odcinku od km do końca projektowanego odcinka i jest wykonany kostki i płyt betonowych 50x50 cm. Ulica posiada oświetlenie, jest bez przejazdu z miejscem do zawracania jako dojazdowa dla mieszkańców. Szerokość w liniach rozgraniczających ulicy 8,0-10,0 m. Ulica gminna, Kat. D. Ulica o niewielkiej zabudowie jedno i wielorodzinnej. W liniach rozgraniczających znajdują się urządzenia podziemne: - gazociąg, - kable energetyczne, - wodociąg - kanalizacja sanitarna, - kanalizacja deszczowa, urządzenia nadziemne: - słupy energetyczne, - słupy teletechniczne, - słupy oświetlenia ulicznego, 1.3. STAN PROJEKTOWANY Projekt ulicy wykonany jest w istniejących liniach rozgraniczających i dostosowany do istniejącego pasa drogowego. Zakres projektu polega na budowie: - jezdni szer. 5,50 m o dwóch pasach ruchu, - chodnika szer.2,0 3,0 m, po stronie północnej do działki 51, po stronie przeciwnej do końca projektowanego odcinka, - zjazdów, przebudowie; - na końcowym odcinku, przebudowa istniejącej nawierzchni z płyt MON, Obramowanie nawierzchni jezdni krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z betonu. Krawężnik wyniesiony, ze światłem 10 cm. Chodniki obramowane obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Na końcowym odcinku, na wysokości działki 63/4, do końca projektowanego odcinka zostanie wykonana nawierzchni z płyt typu MON uzyskanych z rozbiórki istniejącej nawierzchni ulicy. Ulica dwukierunkowa, bez przejazdu. W ulicy jest wykonany kanał deszczowy wraz z odcinkami przyłączy i studni rewizyjnych. Niniejszy projekt przewiduje tylko wykonanie wpustów deszczowych betonowych Ø 500 4

5 mm, studni rewizyjnych i przykanalików oraz dwóch studni na kanale celem włączenie wody opadowej z jezdni do istniejącej kanalizacji. Skrzyżowania z ulicami projektuje się jako zwykłe z promieniami wyokrąglającymi R = 4,0 i 8,0 m Zakończenia zjazdów gruntowych należy zabezpieczyć krawężnikiem wtopionym 15x30 cm na ławie betonowej z oporem i szerokością dostosować do istniejących bram lub uzgodnić z właścicielem. Na połączeniu wjazdu i jezdni, krawężnik ze światłem 3 cm ułożony spodem do góry. Zostanie wykonany również projekt przebudowy teletechniki i energetyki ZESTAWIENIE ELEMENTÓW I POWIERZCHNIA INWESTYCJI - powierzchnia ulicy z kostki betonowej = 1525,6 m 2 - powierzchnia ulicy z płyt MON z rozbiórki = 203,5 m 2 - powierzchnia zjazdów = 203 m 2 - powierzchnia chodników = 765,3 m 2 - wpusty deszczowe = 10 szt - studnie rewizyjne na kanale = 2 szt 1.5. PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODŁUŻNYM Usytuowanie wysokościowe ulicy przyjęto w dowiązaniu do rzędnych ulicy Redaktorskiej, oraz wjazdów do posesji. Spadek podłużny jezdni przyjęto zgodnie z warunkami terenowymi. Niweleta składa się z czterech odcinków prostych bez łuków pionowych i zastosowano spadki podłużne, minimalny wynosi 0,28%, maksymalny 0,55% PRZEKRÓJ POPRZECZNY. Spadek poprzeczny jezdni na całym odcinku obustronny 2%. Z uwagi na małe spadki podłużne, przy krawężniku zostanie wykonany ściek (trzy rzędy) z kostki betonowej typu Holland KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Warunki gruntowe w podłożu korpusu istniejącej ulicy określa się jako grunty słabo nośne i wysadzinowe (grunty G 1-4 ) W podłożu zalegają grunty nasypowe niebudowlane, piski drobne o I l = 0,70 oraz gliny plastyczne i pyły piaszczyste I l = 0,15 0,25 wg badań wykonanych przez firmę GEOVIA przez firmę GEOVIA sp. z o.o. z Warszawy przy ul. Chełmskiej. Na badanym terenie stwierdzono wodę gruntową na głębokości 3,60 m. Z uwagi na zmienne wyniki nośności, zastosowano w podłożu ułożenie geowłókniny na całym odcinku celu wzmocnienia konstrukcji nawierzchni i dostosowania do warunków gruntowych G 1. Biorąc pod uwagę kategorię ruchu KR 2 oraz powyższe badania, zaprojektowano następującą konstrukcję: Jezdnia: 5

6 warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizow. mech. 7 cm dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego stabilizow. mech. 20 cm warstwa odcinająca z pospółki 15 cm ulepszone podłoże z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem 2,5 MPa 20 cm geowłóknina Konstrukcja jezdni w miejscu skrzyżowań z kablami energetycznymi: warstwa ścieralna z kostki betonowej 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm geosyntetyk na warstwie geowłókniny warstwa podbudowy z chudego betonu 9 cm warstwa z betonu cementowego B cm geowłóknina Jezdnia obramowana krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie z oporem Chodnik: kostka betonowa - szara 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa naturalnego 15 cm Chodnik obramowany obrzeżem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 Zjazdy: kostka betonowa czerwona 8 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 15 cm warstwa odcinająca z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm Wjazdy obramowane krawężnikiem betonowym 15x30 cm wtopionym Wszystkie materiały i elementy użyte do budowy ulicy muszą spełniać wymagania określone odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczającymi do stosowania w budownictwie oraz spełniać wymagania Specyfikacji Technicznych. UWAGA: Przy przejściach dla pieszych, należy zamiast kostki betonowej ułożyć płytki betonowe z wypustkami dla niepełnosprawnych w dwóch rzędach ODWODNIENIE Wody deszczowe z ulicy Trzcinowej odprowadzone będą powierzchniowo do wpustów ulicznych zaopatrzonych w osadniki szlamowe i w dalszej kolejności albo do studni rewizyjnych a następnie do istniejącego kanału deszczowego lub bezpośrednio do kanału. Projekt kanalizacji wg. odrębnego opracowania INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 6

7 Projekt nie przewiduje przebudowy istniejącej infrastruktury. Istniejące włazy, zawory, zasuwy i inne, należy wyregulować do projektowanej niwelety oraz wymienić w razie stwierdzenia złego stanu technicznego STAŁA ORGANIZACJA RUCHU W ciągu ulicy obecnie nie występuje żadne oznakowanie, droga o nawierzchni z płyt żelbetowych typu MON, nie ma wyodrębnionych chodników. Wszystkie znaki wielkości M o parametrach zgodnych ze Specyfikacją Techniczną. Zestawienie poszczególnych znaków pionowych: Nazwa znaku Ilość znaków Ilość słupków D-4c 2 2 D Skrzyżowanie z ul. Redaktorską jako równorzędne. Ustawienie znaków zgodnie projektem stałej organizacji ruchu. 7

8 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 8

9 o Dr p ga na ol W W W ,17 W ,05 W R2. a ln po ka cin od W ga W o Dr j. ro c p.0 nie 97 Ko ,05 W ,17 W R W proj. chodnik proj. jezdnia proj. zjazdy JANUSZ PREISS PREBUD Stadium Nr rysunku Proj. budowlany Drogowa Warszawa Nazwa obiektu Skala Projekt ul. Trzcinowej w Warszawie granica inwestycji od nr 1 do 16 Nazwa rysunku 1:500 Projekt zagospodarowania terenu proj. elementy odwodnienia Data 14/01/2013 Podpis techn. Janusz Preiss St-177/84 St-309/78 Odwodnienie 251/64; 667/66/Ww

10

11

12

13

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt drogowy Adnotacje Inwestor Jednostka projektowa GMINA ZAMBRÓW ul. Fabryczna 3 18-300 Zambrów ul. Mazowiecka 14/11 18-300 Zambrów tel. 500 722 714 Branża DROGOWA Nr tomu TOM 1 Temat PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI DROGI

Bardziej szczegółowo

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski

CHOCICZA MAŁA 26 i 27 gmina Września 11/12 i 16/6 obręb Chocicza Mała, jednostka ewidencyjna Września obszar wiejski Inwestor: Zamawiający: Główny wykonawca: Obiekt: Adres: Nr ewid. Działki: Stadium: Branża: HALA PRODUKCYJNO MAGAZYNOWA WRAZ Z BUDYNKAMI BIUROWYMI, BUDYNKIEM TECHNICZNYM, INFRASTRUKTURĄ ORAZ ZAGOSPODAROWANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m.

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. 1 PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ przez wieś Janowo Odcinek od drogi krajowej Nr 61 do drogi dojazdowej na granicy zabudowy wsi Odcinek długości 565,90 m. PROJEKT BUDOWLANY Działki Nr : - obręb wsi Janowo pas

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie

Ul. Podlesie 1 32 641 Przeciszów. Adres obiektu budowlanego: Działka Nr 2877 w Przeciszowie, powiat oświęcimski, województwo małopolskie PROJEKT BUDOWLANY Przebudowa zjazdu, budowa odwodnienia, remont drogi do Zespołu Szkół Podstawowo Gimnazjalnych w Przeciszowie, ul. Szkolna 93 na dz. Nr 2877 Inwestor: Gmina Przeciszów Ul. Podlesie 1 32

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego

CZĘŚĆ TEKSTOWA: CZĘŚĆ GRAFICZNA: Rysunki do projektu zagospodarowania terenu Rysunki do projektowanego zjazdu publicznego Spis zawartości projektu: CZĘŚĆ TEKSTOWA: Rozdział 1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rozdział 2. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO I CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH CZĘŚĆ GRAFICZNA:

Bardziej szczegółowo

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h

B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h B i u r o U s ł u g T e c h n i c z n y c h DROGTOM Opole ul. Chełmska 9/2 TEL. 0 608 498 304, TEL.FAX. (077) 551 55 93 www.drogtom.com.pl, drogtom@tlen.pl METRYKA PROJEKTU Projekt wykonawczy remontu drogi

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie

Lokalizacja: Święcany dz. nr 2487, 2172/1, 2170/1, 2171/2, 2086/2, 2087/1, 2168/1, 2168/2, 2088/1 gmina Skołyszyn, województwo podkarpackie PROJEKT TECHNICZNY REMONTU ZAPADNIĘTEGO PASA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 1827R SIEPIETNICA ŚWIĘCANY GRANICA WOJEWÓDZTWA (SZERZYNY) W KM 0 + 800 DO 1 + 000 Branża konstrukcyjna i drogowa Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

2.2.5 Obiekty dodatkowe

2.2.5 Obiekty dodatkowe STYK JEZDNI BRUKOWANEJ KAMIENNEJ I BITUMICZNEJ (ul.uczniowska) Jezdnia obramowana będzie krawęŝnikiem kamiennym z rozbiórki na ławie betonowej z oporem z betonu B15 KrawęŜnik wtopić w poziom obu nawierzchni.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech.

Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144 tel: (+022) 662 31 58, 662 24 26, fax: 662 23 86 www.viatech. Zamawiający: Urząd Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy 05-075 Warszawa - Wesoła ul. 1-go Praskiego Pułku 33 Jednostka projektowa: Biuro InŜynierskie VIATECH Sp. z o.o. 02-305 Warszawa, Al. Jerozolimskie 144

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek

SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY. Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Załącznik nr 11 do SIWZ Gmina Kołbaskowo 72-001 Kołbaskowo SZCZEGÓŁOWY OPIS MATERIAŁOWO TECHNICZNY Zaprojektowanie i wykonanie budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Przecław Kołbaskowo Rosówek Projekt

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BOGDAN TOŁKACZ USŁUGI PROJEKTOWE ul. Wiosny Ludów 55/7 71-471 Szczecin tel. (091) 4540-779 PRZEBUDOWA RUROCIĄGU NA CIEKU MELIORACYJNYM GRZYBNICA ORAZ BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. KOCHANOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE...

1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE... 3.1. PLAN SYTUACYJNY... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE I ODWODNIENIE... I.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. ZAKRES OPRACOWANIA I DANE OGÓLNE.... 3. OPIS ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA.... 3.1. PLAN SYTUACYJNY.... 3.2. PRZEKROJE TYPOWE

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów

PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW PROJEKT WYKONAWCZY. 5/2; Obręb 11 Warszów PRACOWNIA PROJEKTOWA DRÓG I MOSTÓW DIM R Y S Z A R D K O W A L S K I mgr inż. Ryszard KOWALSKI 71-468 SZCZECIN ul. Sosnowa 6a tel./fax (0-91) 45 00 745 biuro@dim.szczecin.pl www.dim.szczecin.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) CZĘŚĆ III SIWZ UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. ul. Konstytucji 3-go Maja 19 05-250 Radzymin tel.: 048 22 786 53 96 fax: 048 22 786 50 49 e-mail: wodociagi@radzymin.pl

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. OPIS TECHNICZNY 1. Nazwa inwestycji i jej położenie. 2. Inwestor 3. Zakres opracowania. 4. Podstawa i materiały wykorzystane do opracowania. 5. Charakterystyka terenu zainwestowania.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI D.03.01.01 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI 1. Wstęp SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D.03.01.01 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA...

PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... SPIS TREŚCI I. Część opisowa 1. PRZEDMIOT, PODSTAWA I ZAKRES OPRACOWANIA... 7 1.1. Przedmiot opracowania... 7 1.2. Podstawa opracowania... 7 1.3. Zakres opracowania... 8 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 8

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA

41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA 41 SST 7 Kanalizacja SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 7 KANALIZACJA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64

Część rysunkowa 63 A01 Projekt zagospodarowania terenu 63. Zał. 1 Kopia mapy do celów projektowych 64 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA progeo Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Szpitalna 38 77-400 Złotów progeo Sp. z o.o. Al. Armii Krajowej 45 50-541 Wrocław Biuro Projektów i Obsługi Inwestycji

Bardziej szczegółowo