PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO (PIEZOMETRU): Ł czna P-1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO (PIEZOMETRU): Ł czna P-1"

Transkrypt

1 PA STWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY w Warszawie ODDZIAŁ DOLNO L SKI al Jaworowa 19, Wrocław tel (0-71) , fax (0-71) PA STWOWA SŁU BA HYDROGEOLOGICZNA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO (PIEZOMETRU): Ł czna P-1 Zleceniodawca : Ministerstwo rodowiska ul Wawelska 52/54, Warszawa miejscowo : Ł czna gmina: Mieroszów powiat: wałbrzyski województwo: dolno l skie U ytkownik: Pa stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Oddział Dolno l ski we Wrocławiu, al Jaworowa Wrocław Opracował: Dyrektor Oddziału Dolno l skiego Pa stwowego Instytutu Geologicznego mgr Janusz Kiełczawa upr geol nr V-1268 dr Andrzej Stachowiak Koordynator Regionalny PSH: dr Marek Michniewicz Wrocław, grudzie 2006 r

2 SPIS TRE CI 1 Wst p 3 2 Cel opracowania 3 3 Opis najbli szych otworów studziennych 4 4 Charakterystyka terenu bada 4 41 Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego 4 42 Morfologia i hydrografia terenu obj tego badaniami 4 43 Budowa geologiczna terenu obj tego badaniami 6 44 Warunki hydrogeologiczne 7 5 Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk 9 6 Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu 9 7 Wskazówki dotycz ce zamykania horyzontów wodono nych 10 8 Okre lenie kolejno ci wykonywanych robót 11 9 Opis opróbowania otworu Zakres obserwacji i bada terenowych Obserwacje poziomów wodono nych Próbne pompowanie Niezb dne prace geodezyjne Zakres prac laboratoryjnych Harmonogram projektowanych prac geologicznych Zało enia do projektu13 13 Opis przedsi wzi technicznych, technologicznych i organizacyjnych maj cych na celu zapewnienie bezpiecze stwa pracy i ochron rodowiska Wnioski i zalecenia Spis wykorzystanych materiałów 15 SPIS RYCIN W TEK CIE Ryc1 Poło enie omawianego terenu na tle podziału fizjograficznego Polski wg J Kondrackiego Ryc2 Poło enie obszaru bada na tle wycinka mapy głównych zbiorników wód podziemnych(gzwp) w Polsce SPIS ZAŁ CZNIKÓW TEKSTOWYCH Zał tekstowy 1 Odpis Protokołu uzgodnie z wła cicielem terenu na wykonanie otworu hydrogeologiczno-badawczego i ewentualnego pozostawienia go jako punktu obserwacyjnego monitoringu wód gruntowych SPIS ZAŁ CZNIKÓW GRAFICZNYCH Zał 1 Lokalizacja obszaru projektowanych prac na mapie topograficznej w skali 1: Zał 2 Lokalizacja projektowanego piezometru i najbli szych archiwalnych punktów dokumentacyjnych na mapie topograficznej w skali 1: Zał 3 Wycinek z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1: z zaznaczon lokalizacj działki, na której projektuje si odwiercenie piezometru Zał 4 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy geologicznej w skali 1: Zał 5 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy hydrogeologicznej w skali 1: Zał 6 Projekt geologiczno techniczny otworu Zał 7 Projekt typowej obudowy otworu obserwacyjnego Zał 8 Karty otworów archiwalnych (wg Banku Hydro )

3 1 WST P Projekt został opracowany przez Pa stwowy Instytut Geologiczny (PIG) Oddział Dolno l ski we Wrocławiu w zwi zku z realizacj zada nale cych do Pa stwowej Słu by Hydrogeologicznej Jednym z tych zada, realizowanych w ramach monitoringu wód podziemnych, jest organizacja, konserwacja i prowadzenie sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Projektowany otwór badawczy przewidziany jest dla uzupełnienia punktów pomiarowych o nowe otwory obserwacyjne (piezometry) w strefie przygranicznej z Republik Czesk Jednym z nowych otworów obserwacyjnych, projektowanych w tym rejonie, b dzie piezometr: Ł czna P-1, zlokalizowany w miejscowo ci Ł czna, około 3,0 km na południowy zachód od Mieroszowa gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski, woj dolno l skie Dla opracowania niniejszego projektu przeprowadzono analiz materiałów dokumentacyjnych zebranych w pierwszym etapie prac - w ramach opracowania: Organizacja sieci obserwacyjnej wód podziemnych w strefie przygranicznej Pa stwa z Republik Federaln Niemiec i Republik Czesk w granicach województwa dolno l skiego [8] Ponadto wykorzystano opracowania o charakterze syntetycznym dotycz ce badanego obszaru, w szczególno ci: - Szczegółow map geologiczn Sudetów w skali 1 : , arkusz Goli sk [5] - Map hydrogeologiczn Polski w skali 1 : , arkusz Uniemy l [1] 2 CEL OPRACOWANIA Celem projektu jest ustalenie mo liwo ci wykonania otworu obserwacyjnego (piezometru) w miejscowo ci Ł czna, w gminie Mieroszów W piezometrze tym po jego odwierceniu i stwierdzeniu przydatno ci dla potrzeb Pa stwowej Słu by Hydrogeologicznej przewiduje si prowadzone systematycznych, cotygodniowych, obserwacji waha zwierciadła wody badanego poziomu i pobieranie, jeden lub dwa razy w roku, próbek wody do analizy składu fizykochemicznego Jednocze nie projektowany otwór badawczy zostanie wł czony do sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Pa stwowego Instytutu Geologicznego Wykonanie otworu hydrogeologicznego jest prac geologiczn i mo e by wykonane tylko w oparciu o zatwierdzony projekt prac geologicznych Projekt ten winien by sporz dzony zgodnie z wymogami okre lonymi w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r Dz Ustaw nr 153 poz

4 3 OPIS NAJBLI SZYCH REPREZENTATYWNYCH OTWORÓW STUDZIENNYCH W rejonie projektowanego piezometru brak jest otworów studziennych i hydrogeologicznych otworów badawczych, w zwi zku z czym rozpoznanie hydrogeologiczne badanego obszaru jest bardzo słabe Jedynym otworem jest odległa od miejsca lokalizacji planowanego piezometru o około 1,6 km studnia eksploatowana przez WPWiK w Wałbrzychu, o gł boko ci 170 m W przedziale gł boko ci od 60 do 75 metrów nawiercono w niej stref zawodnion w utworach permskich Zwierciadło statyczne ustabilizowało si na gł boko ci 4,9 m Obecnie realizowane s prace maj ce na celu wykonanie piezometru: Mieroszów P-1, zaprojektowanego w ubiegłym roku, i zlokalizowanego w odległo ci ok 600 m od projektowanego piezometru: Ł czna P-1 Miejsce lokalizacji nowoprojektowanego piezometru wyznaczono wi c w oparciu o t informacj oraz analiz opracowa geologicznych o charakterze syntetycznym, w szczególno ci: Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1: [5] i Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : [1] 4 CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA 41 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OBSERWACYJNEGO Projektowany piezometr b dzie odwiercony na terenie działki nr 208/353 poło onej w gminie Mieroszów, w powiecie wałbrzyskim, obr b ewidencyjny Ł czna Działka ta jest zlokalizowana w pobli u przej cia granicznego z Republik Czesk, na przedłu eniu drogi biegn cej z centrum Mieroszowa (ul Kwiatowa) w kierunku płd-zach do przej cia granicznego i około 250 m od tej drogi na płn-zach, przy zielonym szlaku prowadz cym do Ł cznej (u podnó a Góry Rogal) Lokalizacja otworu została uzgodniona z Nadle nictwem Wałbrzych, które jest wła cicielem w/w działki nr 208/353, czego wynikiem było sporz dzenie odpowiedniej umowy najmu gruntu (zał tekstowy nr 1) Szczegółow lokalizacj projektowanego piezometru przedstawiono na mapie ewidencyjnej gruntów (zał 3) 42 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Według podziału regionalnego J Kondrackiego [3] omawiany obszar poło ony jest w prowincji Masyw Czeski, w makroregionie Sudety rodkowe Granicz tu ze sob dwa 4

5 mezoregiony: Obni enie cinawki i Góry Stołowe Główn rzek na tym obszarze jest cinawka, bior ca swój pocz tek na północnych stokach gór Suchych i w Goli sku wpływaj ca na teren Czech Jej koryto stanowi o doliny, osi gaj cej w tym rejonie szeroko od kilkuset metrów do kilometra Od strony południowo-zachodniej Obni enie cinawki graniczy z Górami Zaworami, b d cymi cz ci Gór Stołowych Przebiega przez nie europejski dział wodny zlewisk mórz Bałtyckiego (zlewnia Odry) i Północnego (zlewnia Łaby) Maksymalna ró nica wysoko ci wzgl dnych wynosi w tej okolicy około 200 metrów Projektowany piezometr zlokalizowany jest ju w zlewni Łaby, na zachodnim stoku Mieroszowskich cian, u podnó a Góry Rogal (630,2 m npm) W tej cz ci omawiany obszar obejmuje zlewni niewielkiego potoku bior cego swój pocz tek u podnó a Góry Dziób (686,4 m npm), który w miejscowo ci Zdo ov (na terenie Czech) wpada do Metuje (lewbrze nego dopływu Łaby) Ryc 1 Połó enie obszaru bada na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J Kondrackiego (1998) 5

6 43 BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Budow geologiczn obszaru przedstawia Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000, arkusz Goli sk [5] Le y on w obr bie północno-wschodniego skrzydła depresji ródsudeckiej Cechuje si ona synklinalnym układem warstw o osi przebiegaj cej z północnego-zachodu na południowy wschód Wyst puj tu skały osadowe permu (czerwonego sp gowca - dolnego i górnego, cechsztynu), triasu (pstrego piaskowca), górnej kredy i czwartorz du Utwory dolnego czerwonego sp gowca to brunatno-czerwone łupki ilaste, w obr bie których przewarstwienia szarych cienkopłytowych piaskowców, ławice zlepie ców i szarobrunatnych drobnoziarnistych zlepie cowatych piaskowców oraz liczne soczewkowate wkładki ró owoszarych wapieni Mi szo tych utworów dochodzi w tym rejonie do 320 metrów Czerwony sp gowiec górny wykształcony jest w głównej mierze w postaci brunatno-czerwonych zlepie ców porfirowych, zbudowanych z materiału słabo sortowanego i słabo obtoczonego, z wkładkami piaskowców i łupków Ich mi szo osi ga maksymalnie 150 metrów Cechsztyn to z kolei brunatno-czerwone zlepie ce, piaskowce i łupki dolomityczno-arkozowe z soczewkowatymi wkładkami i bułami dolomitycznych wapieni Mi szo tych utworów nie jest zbyt du a, nie przekracza ona z reguły 60 metrów Na utworach cechsztynu zalegaj ró noziarniste piaskowce arkozowo-kaolinowe wieku triasowego (pstry piaskowiec) o barwie ró owej, ró owo-szarej i białej S one przeławicane licznymi, cienkimi wkładkami brunatno-czerwonych iłołupków i łupków piaszczystych oraz drobnymi wkładkami szarych lub białych zlepie ców piaszczystych Spoiwo stanowi materiał ilasty co powoduj, e skały te s słabo zwi złe Cechuje je poza tym znaczna porowato Całkowita mi szo tych utworów nie przekracza 150 metrów Triasowe piaskowce przykryte s morskimi utworami osadowymi kredy górnej S to cenoma skie zlepie ce (wyst puj ce jedynie w cz ci sp gowej profilu kredowego), szarobiałe lub szarozielone piaskowce ciosowe i piaskowce margliste (niebieskoszare) oraz mułowce glaukonitowe (szaroniebieskie, szarozielon, szare) turonu dolnego Mi szo kompleksu piaskowców ciosowych jest niezbyt du a i waha si w granicach od 25 do 50 metrów, a piaskowców marglistych nie przekracza 15 metrów Turo skie mułowce glaukonitowe osi gaj mi szo od 20 do 30 metrów Utwory czwartorz dowe tworz zwarte pokrywy w dolinie cinawki Przed okresem zlodowace na jej dnie osadziły si wiry, a nast pnie mułki i iły zastoiskowe Zlodowacenia 6

7 pozostawiły lokalnie cienkie pokrywy glin zwałowych, które zostały intensywnie rozci te w okresie interstadiału eemskiego W czasie ostatniego zlodowacenia, północnopolskiego powstały tarasy rzeczne poło one 2-6 m np zwierciadła wody w rzece S to głównie utwory piaszczyste, wirowe i glin moreny dennej oraz piaski i wiry b d ce resztkami pokryw wysokiego zasypania, gliny lessopodobne zaliczane s do plejstocenu Mi szo tego kompleksu jest zmienna i wynosi od kilku metrów do kilkunastu Utwory holocenu wy cielaj dno dolinne tworz c pokryw aluwialn oraz lokalnie w zagł bieniach utwory fitogeniczne torfy Mi szo tego kompleksu jest niewielka i wynosi maksymalnie kilka metrów 44 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Teren, na którym wykonany ma by projektowany odwiert, poło ony jest w obr bie górnokredowego głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 342 niecka wewn trzsudecka Krzeszów Poło enie obszaru bada na tle wycinka mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wg stanu CAG Warszawie na 31 marca 2004 przedstawia ryc 2 Ryc 2 Poło enie obszaru bada na tle wycinka mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wg stanu CAG na 31 marca 2004 r 7

8 Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych B Paczy skiego [9] omawiany arkusz le y w makroregionie południowym, w regionie sudeckim (XVI) i subregionie ródsudeckim XVI 3 Natomiast zgodnie z Map hydrogeologiczn Polski w skali 1: arkusz Kłodzko [7] omawiany obszar le y w regionie sudeckim, podregionie sudeckim (XVI6)-(Krzeszów), gdzie wyst puj wody szczelinowe i szczelinowo-porowe w utworach kredy górnej oraz wody szczelinowe w utworach triasu dolnego i permu Na omawianym obszarze wyró nia si nast puj ce pi tra wodono ne: czwartorz dowe kredowo-triasowe permskie Czwartorz dowe pi tro wodono ne wyst puje na obszarze dolin rzecznych i potoków Pi tro to nie jest ci głe i charakteryzuje si niewielk mi szo ci utworów wodono nych rz du (od kilkudziesi ciu centymetrów do 5 metrów) oraz ich słabym wysortowaniem Woda wyst puje w piaskach i wirach z otoczakami z zawarto ci materiału pylastego Na eksploatacji tego pi tra bazuj wszystkie studnie gospodarskie Osady pi tra kredowo-triasowego wykształcone s generalnie w postaci piaskowców i mułowców Do warstw przepuszczalnych zaliczy mo na ciosowe piaskowce cenoma skie oraz piaskowce pstrego piaskowca W rejonie Mieroszowa pi tro to nie jest eksploatowane Otwory eksploatacyjne znajduj si dopiero w rejonie Kamiennej Góry (uj cie Gorzeszów) oraz na południe od granicy pa stwowej w Republice Czeskiej Wydatki jednostkowe kilku otworów po stronie czeskiej tu przy granicy pa stwowej ujmuj cych to pi tro wynosz 0,1-1,2 m 3 /h ms, przy wydajno ci 1,8-11,0 m 3 /h Według podziału wprowadzonego na arkuszu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Uniemy l [1] wiercenie bcr - TII zlokalizowane ma by na obszarze jednostki 2 kredowo-triasowego pi tra P wodono nego Permskie pi tro wodono ne otacza od zachodu i wschodu kredowo-triasowe pi tro wodono ne Utwory cechszty skie s słaboprzepuszczalne, a strefy sp kane maj z reguły niewielk mi szo i niedu e rozprzestrzenienie, co powoduje, e zasobno tego poziomu jest znikoma Korzystniejsze pod wzgl dem hydrogeologicznym s utwory czerwonego sp gowca, które tworz obrze enie niecki krzeszowskiej Pod wzgl dem hydrogeologicznym przewa aj tu wody szczelinowe, a porowato odgrywa tu znikom rol Woda z tego 8

9 poziomu eksploatowana jest w Goli sku i Mieroszowie Wydatki jednostkowe uzyskiwane z otworów ujmuj cych to pi tro wynosz 0,4-1,6 m 3 /h ms, przy wydajno ci 12-36,0 m 3 /h 5 UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANYCH WYROBISK Projektowany otwór b dzie otworem pojedynczym Jak ju wspomniano b dzie on słu ył do prowadzenia obserwacji waha zwierciadła wody Nie b dzie on eksploatowany w sposób ci gły, a tylko okazjonalnie pobiera si z niego b dzie próbki wody do bada jako ciowych Zakłada si, e gł boko otworu b dzie wynosiła 50 m Lokalizacja otworu podyktowana jest poło eniem na obszarze, na którym brak jest punktów obserwacyjnych nale cych do PIG Własno terenu na którym zostanie odwiercony piezometr jest prawnie uregulowana i uzgodniona z wła cicielem Nadle nictwem Wałbrzych (zał tekstowy nr 1) Na podstawie analizy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:25 000, arkusz Goli sk [4] przewiduje si nast puj cy profil geologiczny: 0,0-0,2 gleba 0,2-1,5 rumosz skalny, 1,5-35,0 m piaskowce ciosowe 35,0-50,0 m arkozowo-kaolinowe Stratygrafia: 0,0-1,5 m czwartorz d (holocen) 1,5-35,0 m kreda górna 35,0-50,0 m trias (pstry piaskowiec) 6 SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU W pierwszym etapie prac zakłada si wiercenie otworu do gł boko ci 50 m, systemem obrotowym z pełnym rdzeniowaniem, przy zastosowaniu rdzeniówki podwójnej diamentowej 132 mm Prace wiertnicze, na tym etapie, maj na celu okre lenie profilu litologicznego i warunków zawodnienia Nast pnie na odcinku zabudowy piezometru zakłada si rozwiercenie otworu systemem obrotowym: do rednicy 216 mm - w przedziale gł boko ci 0-5 m, do rednicy 160 mm w przedziale gł boko ci 5-29 m i do rednicy 146 mm w przedziale gł boko ci i nast pnie zafiltrowanie zgodnie z zał czonym projektem geologiczno- 9

10 technicznym (zał 6) Kolumn filtrow piezometru nale y wykona z rur PCV o rednicy 100 mm Proponuje si 18 m cz robocz filtra (filtr szczelinowy 2-3 mm ) bez obsypki filtracyjnej Ponad poziomem gruntu zostawi nale y metrowy odcinek rury PCV o rednicy 100 mm i wykona obudow zgodnie z zało eniem projektu (zał 7) Przestrze mi dzy rurami 100 mm a cianami otworu proponuje si uszczelni iłem p czniej cym granulowanym (lub zacementowa ) do gł boko ci 29,0 m Konstrukcja piezometru wygl dałaby wi c nast puj co : Rura nadfiltrowa PCV dł 30,0 m (w przedziale gł boko ci 0,0 30,0 m) Filtr wła ciwy PCV (filtr szczelinowy 2-3 mm) dł 18,0 m (w przedziale gł boko ci 30,0-48,0 m) Rura podfiltrowa PCV dł 2,0 m (w przedziale gł boko ci 48,0-50,0m) W przypadku nie stwierdzenia wyst powania strefy zawodnionej na zakładanej gł boko ci, nale y uj odcinek otworu o najkorzystniejszych warunkach hydrogeologicznych, natomiast cz doln zasypa urobkiem Ostateczna konstrukcja otworu oraz filtra zostanie ustalona przez nadzór geologiczny i inwestorski po okre leniu rzeczywistego profilu litologicznego otworu 7 WSKAZÓWKI DOTYCZ CE ZAMYKANIA HORYZONTÓW WODONO NYCH Projektowany piezometr ma na celu rozpoznanie hydrogeologiczne i prowadzenie obserwacji w obr bie skał kredy górnej (piaskowców ciosowych) i triasu (pstrego piaskowca) - do gł boko ci 50,0 m Projektowany otwór badawczy ma za zadanie uj cie gł bszej strefy wodono nej skał podło a wyst puj cej na kontakcie skał kredy górnej i triasu Proponuje si uszczelnienie otworu przez iłowanie (lub cementowanie), w przedziale gł boko ci: 0,0-29,0 m (do stropu warstwy wodono nej) 10

11 8 OKRE LENIE KOLEJNO CI WYKONYWANYCH ROBÓT 1 Projektowane prace b d wykonywane w nast puj cej kolejno ci: 2 Wiercenie otworu pełnordzeniowego 3 Rozwiercenie otworu i wykonanie piezometru 4 Pompowanie oczyszczaj ce i pomiarowe 5 Wykonanie obudowy piezometru i przystosowanie punktu do obserwacji stacjonarnych 6 Opracowanie dokumentacji wynikowej (wg Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca Dz U nr 116, poz983 z r) 9 OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU W trakcie wiercenia nale y pobra próby z ka dej warstwy ró ni cej si litologicznie W przypadku warstwy o wi kszej mi szo ci nale y pobiera próby co 2 m W obr bie warstwy wodono nej próby nale y pobiera co 1 m do znormalizowanych skrzynek drewnianych Próby skał, odpowiednio zabezpieczone przez wykonawc, nale y przechowa do czasu zako czenia dokumentacji 10 ZAKRES OBSERWACJI I BADA TERENOWYCH 101 OBSERWACJE POZIOMÓW WODONO NYCH W czasie wiercenia nale y dokładnie pomierzy ka dy nawiercony poziom wodono ny Po nawierceniu poziomu nale y wykona tzw stójk trwaj c minimum 4 godziny, a nast pnie pomierzy ustabilizowane zwierciadło wody 102 PRÓBNE POMPOWANIE Pompowanie oczyszczaj ce nale y wykona nie krócej ni do całkowitego oczyszczenia si wody Przed przyst pieniem do pompowania oczyszczaj cego nale y sprawdzi czy na dnie otworu jest zasyp Ewentualny zasyp nale y wybra i przyst pi do pompowania oczyszczaj cego Po zako czeniu pompowania oczyszczaj cego nale y przeprowadzi 12 godzinn stójk otworu Pompowanie pomiarowe nale y przeprowadzi w trzech krótkich równoczasowych cyklach o czasie trwania 1,5 h z przerwami na stabilizacj zwierciadła wody Wydajno ci w kolejnych pompowaniach powinny wzrasta według schematu: Q 1, Q 2 =2Q 1,Q 3 =3Q 1 11

12 Pierwszy wydatek powinien by równy minimalnej mocy pompy, ostatni za nie powinien przekracza 4 m 3 /h W trakcie pompowa oczyszczaj cego i pomiarowego nale y prowadzi pomiary depresji i wydajno ci oraz pomiary wzniosu po zako czeniu pompowania z cz stotliwo ci dostosowan do zmian poło enia lustra wody Wydajno ci nale y mierzy przy pomocy wodomierza przepływowego, natomiast gł boko ci do lustra wody przy pomocy wistawki hydrogeologicznej 103 NIEZB DNE PRACE GEODEZYJNE Po zako czeniu prac wiertniczych i badawczych otwór nale y zaniwelowa w nawi zaniu do pa stwowej sieci geodezyjnej Odwiercony otwór b dzie zabezpieczony przed ingerencj osób trzecich obudow, której schemat został przedstawiony na zał ZAKRES PRAC LABORATORYJNYCH Prace laboratoryjne obejm badania jako ci wody uj tego poziomu Pod koniec pompowania badawczego nale y pobra jedn próbk do bada bakteriologicznych i jedn do bada fizyko chemicznych Badania bakteriologiczne wykonane zostan przez laboratorium Uzdrowiska - w Szczawnie-Zdroju, natomiast badania fizyko chemiczne przez Centralne Laboratorium Chemiczne PIG w Warszawie 11 HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH Projektowane prace geologiczne przewiduje si do wykonane III lub IV kwartale 2007 roku i przebiega b d one wg nast puj cego harmonogramu: Lp Zakres prac 1 Wiercenie otworu z pełnym rdzeniowaniem, pobranie próbek skał, wykonanie piezometru z obudow, pompowanie oczyszczaj ce i badawcze, pobranie próbek wody 2 Prace laboratoryjne (analiza wody, analiza uziarnienia) 1 tydzie 2 tydzie Czas wykonania prac 1 miesi c 2 3 tydzie 4 tydzie miesi c 3 miesi c 3 Prace geodezyjne 4 Prace kameralne wykonanie dokumentacji 12

13 12 ZAŁO ENIA DO PROJEKTU Zgodnie z ustaw PGiG, art 35 pkt 1 na 2 tygodnie przed rozpocz ciem robót geologicznych wykonawca zobowi zany jest zgłosi zamiar przyst pienia do wykonania robót organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego i Zarz dowi Nadle nictwa Wałbrzych z siedzib w Boguszowie - Gorcach Prace terenowe nale y rozpocz od protokolarnego przekazania placu budowy i wskazania lokalizacji wiercenia na działce nr 208/353, obr b ewidencyjny Ł czna, w obecno ci wła ciciela terenu i przedstawiciela inwestora Szczegółowy profil geologiczno-techniczny piezometru przedstawiono na zał czniku nr 6 Ostateczn gł boko wiercenia oraz konstrukcj otworu, w tym dobór filtra i dokona geolog nadzoruj cy w czasie wykonywania wiercenia po uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora 13 OPIS PRZEDSI WZI TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH MAJ CYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZE STWA PRACY I OCHRON RODOWISKA Dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy i ochrony rodowiska w czasie wykonywania robót b d podejmowane nast puj ce przedsi wzi cia organizacyjne, techniczne i technologiczne: Wiertnia kierowana b dzie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia Pracownicy zatrudnieni na wiertni przechodz przeszkolenie wst pne i okresowe w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy Prace monta owe i demonta owe prowadzone b d ze szczególn ostro no ci ka dorazowo pod nadzorem osób uprawnionych Dla zabezpieczenia pracowników przed niebezpiecze stwem ze strony wiruj cych elementów maszyn i urz dze elementy te obudowane b d odpowiednimi osłonami Obsługa urz dze jest przeszkolona i pouczona o zachowaniu rodków ostro no ci, oraz zobowi zana jest do post powania zgodnie z obowi zuj cymi j instrukcjami w tym zakresie Ka dy pracownik otrzymuje odzie ochronn i robocz oraz sprz t ochrony osobistej taki jak: kask ochronny, r kawice, pasy i szelki bezpiecze stwa, a w przypadku przekroczenia norm hałasu ochronniki słuchu Pracownicy poddawani s okresowym badaniom lekarskim Wiertacz zmianowy posiada badania psychotechniczne Na wiertni znajduje si apteczka oraz instrukcja o post powaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy Pracownicy w czasie pracy maj zapewnione niezb dne pomieszczenia socjalne 13

14 Woda z próbnego pompowania odprowadzona b dzie do gruntu Poniewa jest to woda naturalna bez dodatkowych zanieczyszcze nie b dzie miała ujemnego wpływu na rodowisko Oleje i smary u ywane na wiertni przechowywane b d w naczyniach zamkni tych i u ywane z maksymaln ostro no ci dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem Po zako czeniu prac wiertniczych i przeprowadzeniu bada w otworze teren wokół wiertni zostanie przywrócony do stanu pierwotnego 14 WNIOSKI I ZALECENIA Analiza istniej cych materiałów archiwalnych wskazuj, e istniej mo liwo ci odwiercenia piezometru obserwacyjnego na działce nr 208/353 poło onej w gminie Mieroszów, w powiecie wałbrzyskim, obr b ewidencyjny Ł czna nale cej do Nadle nictwa Wałbrzych Zgodnie z ustaw PGiG, art 35 punkt 1, na 2 tygodnie przed rozpocz ciem robót geologicznych wykonawca zobowi zany jest zgłosi zamiar przyst pienia do wykonania robót organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego i Zarz dowi Nadle nictwa Wałbrzych Prace geologiczne nale y przeprowadzi pod nadzorem geologicznym zgodnie z rozporz dzeniem MO ZNiL z dnia 28 sierpnia 1994 r Wnioskuje si o upowa nienie geologa nadzoruj cego wiercenie do ewentualnej korekty ostatecznej gł boko ci otworu oraz sposobu zarurowania w dostosowaniu do stwierdzonych warunków geologicznych Po zako czeniu prac nale y opracowa dokumentacj powykonawcz na podstawie Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca 2005 (Dz U nr 116, poz983 z r) Niniejszy projekt nale y przesła w czterech egzemplarzach do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu celem zatwierdzenia 14

15 15 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 1 Grzegorczyk K, 2002 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark Uniemy l Centr Arch Geologiczne Warszawa 2 Kiełczawa J, Czerski M, Sobol L 2006 Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu obserwacyjnego (piezometru): Mieroszów P-1 Pa stwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolno l ski Wrocław 3 Kleczkowski AS, 1990 Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagaj cych szczególnej ochrony w skali 1: Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 4 Kondracki J, 2000 Geografia regionalna Polski Wydawnictwa Naukowe PWNWarszawa 5 Krechowicz J, 1965 Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000, ark Goli sk Centr Arch Geologiczne Warszawa 6 Krechowicz J, 1968 Obja nienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000, ark Goli sk Centr Arch Geologiczne Warszawa 7 Michniewicz M, Mroczkowska B, Wojtkowiak A, Mapa Hydrogeologiczna Polski, 1: , arkusz Kłodzko Pa stwowy Instytut Geologiczny Warszawa 8 Nowacki F, Krawczyk J, Grzegorczyk K, liwka R, 2003 Organizacja sieci obserwacyjnej wód podziemnych w strefie przygranicznej pa stwa z Republik Federaln Niemiec i Republik Czesk w granicach województwa dolno l skiego Przedsi biorstwo Geologiczne we Wrocławiu 9 Paczy ski B (red), 1993 Atlas hydrogeologiczny Polski w skali : 1: cz I Systemy zwykłych wód podziemnych Pa stwowy Instytut Geologiczny 10 Sawicki L, 1988 Mapa geologiczna Polski w skali 1: , ark Kłodzko Wyd Geologiczne Warszawa 11 Skrzypczyk L i in, 2004 Mapa głównych zbiorników wód podziemnych Centr Arch Geologiczne Warszawa 15

16

17

18

19 Załącznik 1 Lokalizacja obszaru projektowanych prac na mapie topograficznej w skali 1 :

20 Załącznik 2 Lokalizacja projektowanego piezometru i najbliższych archiwalnych punktów dokumentacyjnych na mapie topograficznej w skali 1 : Łączna P OBJAŚNIENIA Łączna P-1 lokalizacja projektowanego piezometru Archiwalne punkty dokumentacyjne: otwór studzienny badawczy otwór hydrogeologiczny studnia drenażowa Lokalizacja i numery punktów dokumentacyjnych zgodne z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : , arkusz Uniemyśl (K Grzegorczyk, 2002) Opracowanie komputerowe C Paderewska

21 Wycinek z mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczoną lokalizacją działki, na której projektuje się odwiercenie piezometru Łączna P-1 Łączna P-1 Załącznik 3

22 Załącznik 4 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy geologicznej w skali 1 : Łączna P-1 OBJAŚNIENIA osady rzeczne w ogólności CZWARTORZĘD gliny deluwialne z rumoszem skalnym żwiry,piaski i gliny tarasów 2-3 m np rzeki żwiry,piaski i gliny tarasów10-12 m np rzeki mułowce glaukonitowe KREDA piaskowce margliste piaskowce ciosowe TRIAS piaskowce arkozowo-kaolinowe piaskowce arkozowe z wkładkami wapieni dolomitycznych PERM zlepieńce porfirowe łupki ilaste czerwone i piaskowce Łączna P-1 lokalizacja projektowanego piezometru Opracowano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000,arkusz Golińsk (JKrechowicz; 1965) Opracowanie komputerowe C Paderewska

23 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy hydrogeologicznej w skali 1: Załącznik 5 Łączna P-1 OBJAŚNIENIA wydajność potencjalna studni wierconej poniżej 10 m 3 /h wydajność potencjalna studni wierconej od m 3 /h 5 I opróbowane ujęcie wód podziemnych miejsce zrzutu ścieków: komunalnych przemysłowych Cr-T pozaklasowa symbol jednostki hydrogeologicznej 2 - numer jednostki, P - symbol stratygraficzny użytkowego piętra wodonośnego, b - stopień izolacji, II - przedział wielkości zasobów dyspozycyjnych jednostkowych, zasięg głównego piętra wodonośnego zasięg jednostki hydrogeologicznej dział wodny krajowy (cyfra oznacza rząd zlewni) klasa czystości wody w rzekach hydroizohipsa głównego użytkowego piętra wodonośnego, m npm kierunek przepływu wód podziemnych w głównym poziomie użytkowym klasa jakości (woda dobra, trwała) klasa jakości (woda dobra, nietrwała) s MBCH Łączna P-1 zakład przemysłowy emisja pyłów i gazów składowisko odpadów stałych magazyny paliw płynnych Oczyszczalnia ścieków: M - mechaniczna, B - biologiczna, CH - chemiczna średni stopień zagrożenia - obszar o niskiej odporności głównego poziomu wodonośnego niski stopień zagrożenia - obszar o średniej odporności głównego poziomu wodonośnego otwór wiertniczy (ujmuje paleozoiczne lub proterozoiczne piętro wodonośne) badawczy otwór hydrogeologiczny studnia drenażowa punkt obserwacji stacjonarnych wód podziemnych IMGW lokalizacja projektowanego piezometru Opracowano na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : , arkusz 866-Uniemyśl, (K Grzegorczyk, 2002) Opracowanie komputerowe C Paderewska

24 Łączna P Konstrukcja zafiltrowanie, uszczelnienie rur itp) Skala głębokości 1 : 500 Stratygrafia Opis Profil litologiczny Utrudnienia wiertn - ucieczki płuczki, zaciskanie otw, dop krzywizny Rodzaj proj płuczki Rodzaj świdra, rdzeniówki Część geologiczna Część techniczna Zaleganie poziomów wodonośnych Pomiary, badania próby otworu ( zarurowanie, Uwagi X o Y , 20 o Z - 576,0 m npm Współrzędne prostokątne położenia otworu(wg GPS ( układ WGS 84) ,0 Koniec otworu gleba, rumosz skalny 1,5 Holocen TRIAS pstry piaskowiec piaskowce arkozowo-kaolinowe 50,0 48,0 1 płuczka polimerowa rdzeniówka podwójna o/ 132 mm uzysk rdzenia 100 % Konstrukcja otworu: 1 - uszczelnienie otworu (korek cementowy) Grafika komputerowa C Paderewska 10,0 29,0 29,0 5,0 30,0 35,0 KREDA GÓRNA piaskowce ciosowe o/ o/ o/ rura nadfiltrowa PCV średnicy 100 mm, dł 30m filtr szczelinowy ( o/ szczelin 2-3 mm)-rura PCV o/ 100 mm, dł18m rura podfiltrowa PCV średnicy 100 mm, długości 2,0m paker

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego dla udokumentowania wód termalnych PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno-rozpoznawczego miejscowość: gmina: powiat: województwo: Cudzynowice Kazimierza Wielka kazimierski świętokrzyskie l. nr V-1264 Opracowali:...

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU

NA ŚRODOWISKO. NIś NIEBEZPIECZNE W TRZEBCZU I OBOJĘTNE W TRZEBCZU Zleceniodawca: PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIEJSKIEJ SP. Z O. O. Ul. Dąbrowskiego 2, 59 100 Polkowice tel. (076) 846 29 11 Wykonawca: progeo sp. z o.o. progeo sp. z o.o. 53-330 Wrocław, ul. Energetyczna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarz dzaj ca Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka Departament Zarz dzania Programami Konkurencyjno ci i Innowacyjno ci Przewodnik po kryteriach wyboru

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Nazwa zadania: Wykonanie systemu kontroli dost pu w budynku nr 1 Oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych w Legnicy Zakres robót według Wspólnego Słownika Zamówie : Adres:

Bardziej szczegółowo

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H

Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Badania aspektów środowiskowych procesu szczelinowania hydraulicznego wykonanego w otworze Łebień LE-2H Raport końcowy Warszawa, listopad 2011 r. Zespół autorski: Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie

PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie artea@artea.com.pl PROJEKT BUDOWLANY OCIEPLENIA I KOLORYSTYKI CIAN ZEWN TRZNYCH WRAZ Z REMONTEM BALKONÓW w budynku wielorodzinnym przy ul. Bema 91 w Warszawie Inwestor: Obiekt: Umowa: Zakład Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3

1. CZ OGÓLNA... 3. 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1. CZ OGÓLNA... 3 1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 32410000-0... 3 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej... 3 1.3. Zakres robót obj tych specyfikacj techniczn 32424000-1... 3 1.4. Ogólne

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko?

Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Jak skutecznie rozliczy projekt z Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko? Piotr Jaworski Co to znaczy koniec? Zako czenie realizacji Projektu nale y przez to rozumie ostatni dzie okresu kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA

RAPORT O ODDZIA YWANIU PRZEDSI WZI CIA PRZEDSI WZI CIA NA NAZWA OBIEKTU 110/15 kv GPZ Oci wraz z LOKALIZACJA Województwo: wielkopolskie Powiat: Ostrowski Gmina: Nowe Skalmierzyce Jednostka ewidencyjny: 301702_5-Nowe Skalmierzyce-Obszar Wiejski

Bardziej szczegółowo

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne

ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ST-XI.5 CPV 45315100-9 - Instalacyjne roboty elektrotechniczne ZAMAWIAJ CY ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY AL. PIASTÓW17, 70-310 SZCZECIN OBIEKT, ADRES CENTRUN DYDAKTYCZNO-BADAWCZE NANOTECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OLSZTYN PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 2011, grudzień SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 I. 1. Zmiany w treści prognozy...

Bardziej szczegółowo

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek

RUDA ŚLĄSKA. Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek RUDA ŚLĄSKA Joanna CUDAK Anna WANTUCH Lidia Razowska-Jaworek INFORMACJE OGÓLNE Ruda Śląska jest dużym ośrodkiem przemysłowym, położonym w centralnej części województwa śląskiego. Od stycznia 1999 r. miasto

Bardziej szczegółowo

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl

G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl G E O V I A S P Ó Ł K A Z O. O. ISO 9001 tel./fax: 0-22-851-10-42 www.geovia.pl NIP: 526-015-16-26 00-724 W a r s z a w a, u l. C h e ł m s k a 2 1 REGON: 008427790 DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INśYNIERSKA

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Zleceniodawca: Urząd Gminy Dobroszyce Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA...

1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... pt.: wydobywanie kopaliny ze złóż surowców ilastych ceramiki budowlanej "Oleśnica 1" i "Oleśnica 2" Spis treści 1. WSTĘP... 1 2. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA... 2 2.1. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH

ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH ZAPEWNIENIE JAKO CI W SPAWALNICTWIE NAWIERZCHNI SZYNOWEJ W WIETLE USTANOWIONYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH NORM EUROPEJSKICH Hanna OPOLSKA IGA SKA, Andrzej K DZIOŁKA STRESZCZENIE: W niniejszej publikacji przedstawiamy

Bardziej szczegółowo

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO Zatwierdzam: STAROSTA Roman Ochy ski STAROSTWO POWIATOWE W LIPSKU STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH, OBRONY CYWILNEJ I ZARZ ŹZANIA KRYZYSOWźżO PLAN OPERACYJNY BźZPO RźŹNIźJ OCHRONY PRZźŹ POWOŹZI POWIATU LIPSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010

Specyfikacja Wymagań Dokumentacyjnych PM-09-0009-00 WCB/12/IX/2010 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ DOKUMENTACYJNYCH DOTYCZĄCYCH DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ I DOKUMENTACJI PRZEKAZANIA DO EKSPLOATACJI ORAZ INSTRUKCJI PRACY I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 04 03 02 01 00 MGE / 30.03.2011 MRO

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I str.

S P I S T R E C I str. S P I S T R E C I str. I. Zbiorcze wykonanie bud etu Miasta Mysłowice 3 II. Zmiany w planie bud etu Miasta Mysłowice 10 III. Realizacja dochodów i przychodów bud etu Miasta Mysłowice 24 IV. Wykonanie wydatków

Bardziej szczegółowo

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r.

B.U. Ecoland. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Syców. 28.03.2013 r. 1 CZĘŚĆ A... 4 WSTĘP... 4 1.WPROWADZENIE.... 5 2. PODSTAWA PRAWNA.... 15 3. CELE STUDIUM... 16 4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA I GMINY.... 18 CZĘŚĆ B.UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZESTRZENNEGO... 20 DZIAŁ I.UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY JASIEŃ NA LATA 2014 2020 ZLECENIODAWCA: Urząd Miejski w Jasieniu Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy:

Bardziej szczegółowo