PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO (PIEZOMETRU): Ł czna P-1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO (PIEZOMETRU): Ł czna P-1"

Transkrypt

1 PA STWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY w Warszawie ODDZIAŁ DOLNO L SKI al Jaworowa 19, Wrocław tel (0-71) , fax (0-71) PA STWOWA SŁU BA HYDROGEOLOGICZNA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO (PIEZOMETRU): Ł czna P-1 Zleceniodawca : Ministerstwo rodowiska ul Wawelska 52/54, Warszawa miejscowo : Ł czna gmina: Mieroszów powiat: wałbrzyski województwo: dolno l skie U ytkownik: Pa stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie Oddział Dolno l ski we Wrocławiu, al Jaworowa Wrocław Opracował: Dyrektor Oddziału Dolno l skiego Pa stwowego Instytutu Geologicznego mgr Janusz Kiełczawa upr geol nr V-1268 dr Andrzej Stachowiak Koordynator Regionalny PSH: dr Marek Michniewicz Wrocław, grudzie 2006 r

2 SPIS TRE CI 1 Wst p 3 2 Cel opracowania 3 3 Opis najbli szych otworów studziennych 4 4 Charakterystyka terenu bada 4 41 Lokalizacja projektowanego otworu obserwacyjnego 4 42 Morfologia i hydrografia terenu obj tego badaniami 4 43 Budowa geologiczna terenu obj tego badaniami 6 44 Warunki hydrogeologiczne 7 5 Uzasadnienie liczby, lokalizacji i rodzaju projektowanych wyrobisk 9 6 Schematyczna konstrukcja projektowanego otworu 9 7 Wskazówki dotycz ce zamykania horyzontów wodono nych 10 8 Okre lenie kolejno ci wykonywanych robót 11 9 Opis opróbowania otworu Zakres obserwacji i bada terenowych Obserwacje poziomów wodono nych Próbne pompowanie Niezb dne prace geodezyjne Zakres prac laboratoryjnych Harmonogram projektowanych prac geologicznych Zało enia do projektu13 13 Opis przedsi wzi technicznych, technologicznych i organizacyjnych maj cych na celu zapewnienie bezpiecze stwa pracy i ochron rodowiska Wnioski i zalecenia Spis wykorzystanych materiałów 15 SPIS RYCIN W TEK CIE Ryc1 Poło enie omawianego terenu na tle podziału fizjograficznego Polski wg J Kondrackiego Ryc2 Poło enie obszaru bada na tle wycinka mapy głównych zbiorników wód podziemnych(gzwp) w Polsce SPIS ZAŁ CZNIKÓW TEKSTOWYCH Zał tekstowy 1 Odpis Protokołu uzgodnie z wła cicielem terenu na wykonanie otworu hydrogeologiczno-badawczego i ewentualnego pozostawienia go jako punktu obserwacyjnego monitoringu wód gruntowych SPIS ZAŁ CZNIKÓW GRAFICZNYCH Zał 1 Lokalizacja obszaru projektowanych prac na mapie topograficznej w skali 1: Zał 2 Lokalizacja projektowanego piezometru i najbli szych archiwalnych punktów dokumentacyjnych na mapie topograficznej w skali 1: Zał 3 Wycinek z mapy ewidencyjnej gruntów w skali 1: z zaznaczon lokalizacj działki, na której projektuje si odwiercenie piezometru Zał 4 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy geologicznej w skali 1: Zał 5 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy hydrogeologicznej w skali 1: Zał 6 Projekt geologiczno techniczny otworu Zał 7 Projekt typowej obudowy otworu obserwacyjnego Zał 8 Karty otworów archiwalnych (wg Banku Hydro )

3 1 WST P Projekt został opracowany przez Pa stwowy Instytut Geologiczny (PIG) Oddział Dolno l ski we Wrocławiu w zwi zku z realizacj zada nale cych do Pa stwowej Słu by Hydrogeologicznej Jednym z tych zada, realizowanych w ramach monitoringu wód podziemnych, jest organizacja, konserwacja i prowadzenie sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Projektowany otwór badawczy przewidziany jest dla uzupełnienia punktów pomiarowych o nowe otwory obserwacyjne (piezometry) w strefie przygranicznej z Republik Czesk Jednym z nowych otworów obserwacyjnych, projektowanych w tym rejonie, b dzie piezometr: Ł czna P-1, zlokalizowany w miejscowo ci Ł czna, około 3,0 km na południowy zachód od Mieroszowa gmina Mieroszów, powiat wałbrzyski, woj dolno l skie Dla opracowania niniejszego projektu przeprowadzono analiz materiałów dokumentacyjnych zebranych w pierwszym etapie prac - w ramach opracowania: Organizacja sieci obserwacyjnej wód podziemnych w strefie przygranicznej Pa stwa z Republik Federaln Niemiec i Republik Czesk w granicach województwa dolno l skiego [8] Ponadto wykorzystano opracowania o charakterze syntetycznym dotycz ce badanego obszaru, w szczególno ci: - Szczegółow map geologiczn Sudetów w skali 1 : , arkusz Goli sk [5] - Map hydrogeologiczn Polski w skali 1 : , arkusz Uniemy l [1] 2 CEL OPRACOWANIA Celem projektu jest ustalenie mo liwo ci wykonania otworu obserwacyjnego (piezometru) w miejscowo ci Ł czna, w gminie Mieroszów W piezometrze tym po jego odwierceniu i stwierdzeniu przydatno ci dla potrzeb Pa stwowej Słu by Hydrogeologicznej przewiduje si prowadzone systematycznych, cotygodniowych, obserwacji waha zwierciadła wody badanego poziomu i pobieranie, jeden lub dwa razy w roku, próbek wody do analizy składu fizykochemicznego Jednocze nie projektowany otwór badawczy zostanie wł czony do sieci stacjonarnych obserwacji wód podziemnych Pa stwowego Instytutu Geologicznego Wykonanie otworu hydrogeologicznego jest prac geologiczn i mo e by wykonane tylko w oparciu o zatwierdzony projekt prac geologicznych Projekt ten winien by sporz dzony zgodnie z wymogami okre lonymi w rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r Dz Ustaw nr 153 poz

4 3 OPIS NAJBLI SZYCH REPREZENTATYWNYCH OTWORÓW STUDZIENNYCH W rejonie projektowanego piezometru brak jest otworów studziennych i hydrogeologicznych otworów badawczych, w zwi zku z czym rozpoznanie hydrogeologiczne badanego obszaru jest bardzo słabe Jedynym otworem jest odległa od miejsca lokalizacji planowanego piezometru o około 1,6 km studnia eksploatowana przez WPWiK w Wałbrzychu, o gł boko ci 170 m W przedziale gł boko ci od 60 do 75 metrów nawiercono w niej stref zawodnion w utworach permskich Zwierciadło statyczne ustabilizowało si na gł boko ci 4,9 m Obecnie realizowane s prace maj ce na celu wykonanie piezometru: Mieroszów P-1, zaprojektowanego w ubiegłym roku, i zlokalizowanego w odległo ci ok 600 m od projektowanego piezometru: Ł czna P-1 Miejsce lokalizacji nowoprojektowanego piezometru wyznaczono wi c w oparciu o t informacj oraz analiz opracowa geologicznych o charakterze syntetycznym, w szczególno ci: Szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1: [5] i Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : [1] 4 CHARAKTERYSTYKA TERENU BADA 41 LOKALIZACJA PROJEKTOWANEGO OTWORU OBSERWACYJNEGO Projektowany piezometr b dzie odwiercony na terenie działki nr 208/353 poło onej w gminie Mieroszów, w powiecie wałbrzyskim, obr b ewidencyjny Ł czna Działka ta jest zlokalizowana w pobli u przej cia granicznego z Republik Czesk, na przedłu eniu drogi biegn cej z centrum Mieroszowa (ul Kwiatowa) w kierunku płd-zach do przej cia granicznego i około 250 m od tej drogi na płn-zach, przy zielonym szlaku prowadz cym do Ł cznej (u podnó a Góry Rogal) Lokalizacja otworu została uzgodniona z Nadle nictwem Wałbrzych, które jest wła cicielem w/w działki nr 208/353, czego wynikiem było sporz dzenie odpowiedniej umowy najmu gruntu (zał tekstowy nr 1) Szczegółow lokalizacj projektowanego piezometru przedstawiono na mapie ewidencyjnej gruntów (zał 3) 42 MORFOLOGIA I HYDROGRAFIA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Według podziału regionalnego J Kondrackiego [3] omawiany obszar poło ony jest w prowincji Masyw Czeski, w makroregionie Sudety rodkowe Granicz tu ze sob dwa 4

5 mezoregiony: Obni enie cinawki i Góry Stołowe Główn rzek na tym obszarze jest cinawka, bior ca swój pocz tek na północnych stokach gór Suchych i w Goli sku wpływaj ca na teren Czech Jej koryto stanowi o doliny, osi gaj cej w tym rejonie szeroko od kilkuset metrów do kilometra Od strony południowo-zachodniej Obni enie cinawki graniczy z Górami Zaworami, b d cymi cz ci Gór Stołowych Przebiega przez nie europejski dział wodny zlewisk mórz Bałtyckiego (zlewnia Odry) i Północnego (zlewnia Łaby) Maksymalna ró nica wysoko ci wzgl dnych wynosi w tej okolicy około 200 metrów Projektowany piezometr zlokalizowany jest ju w zlewni Łaby, na zachodnim stoku Mieroszowskich cian, u podnó a Góry Rogal (630,2 m npm) W tej cz ci omawiany obszar obejmuje zlewni niewielkiego potoku bior cego swój pocz tek u podnó a Góry Dziób (686,4 m npm), który w miejscowo ci Zdo ov (na terenie Czech) wpada do Metuje (lewbrze nego dopływu Łaby) Ryc 1 Połó enie obszaru bada na tle jednostek fizycznogeograficznych wg J Kondrackiego (1998) 5

6 43 BUDOWA GEOLOGICZNA TERENU OBJ TEGO BADANIAMI Budow geologiczn obszaru przedstawia Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000, arkusz Goli sk [5] Le y on w obr bie północno-wschodniego skrzydła depresji ródsudeckiej Cechuje si ona synklinalnym układem warstw o osi przebiegaj cej z północnego-zachodu na południowy wschód Wyst puj tu skały osadowe permu (czerwonego sp gowca - dolnego i górnego, cechsztynu), triasu (pstrego piaskowca), górnej kredy i czwartorz du Utwory dolnego czerwonego sp gowca to brunatno-czerwone łupki ilaste, w obr bie których przewarstwienia szarych cienkopłytowych piaskowców, ławice zlepie ców i szarobrunatnych drobnoziarnistych zlepie cowatych piaskowców oraz liczne soczewkowate wkładki ró owoszarych wapieni Mi szo tych utworów dochodzi w tym rejonie do 320 metrów Czerwony sp gowiec górny wykształcony jest w głównej mierze w postaci brunatno-czerwonych zlepie ców porfirowych, zbudowanych z materiału słabo sortowanego i słabo obtoczonego, z wkładkami piaskowców i łupków Ich mi szo osi ga maksymalnie 150 metrów Cechsztyn to z kolei brunatno-czerwone zlepie ce, piaskowce i łupki dolomityczno-arkozowe z soczewkowatymi wkładkami i bułami dolomitycznych wapieni Mi szo tych utworów nie jest zbyt du a, nie przekracza ona z reguły 60 metrów Na utworach cechsztynu zalegaj ró noziarniste piaskowce arkozowo-kaolinowe wieku triasowego (pstry piaskowiec) o barwie ró owej, ró owo-szarej i białej S one przeławicane licznymi, cienkimi wkładkami brunatno-czerwonych iłołupków i łupków piaszczystych oraz drobnymi wkładkami szarych lub białych zlepie ców piaszczystych Spoiwo stanowi materiał ilasty co powoduj, e skały te s słabo zwi złe Cechuje je poza tym znaczna porowato Całkowita mi szo tych utworów nie przekracza 150 metrów Triasowe piaskowce przykryte s morskimi utworami osadowymi kredy górnej S to cenoma skie zlepie ce (wyst puj ce jedynie w cz ci sp gowej profilu kredowego), szarobiałe lub szarozielone piaskowce ciosowe i piaskowce margliste (niebieskoszare) oraz mułowce glaukonitowe (szaroniebieskie, szarozielon, szare) turonu dolnego Mi szo kompleksu piaskowców ciosowych jest niezbyt du a i waha si w granicach od 25 do 50 metrów, a piaskowców marglistych nie przekracza 15 metrów Turo skie mułowce glaukonitowe osi gaj mi szo od 20 do 30 metrów Utwory czwartorz dowe tworz zwarte pokrywy w dolinie cinawki Przed okresem zlodowace na jej dnie osadziły si wiry, a nast pnie mułki i iły zastoiskowe Zlodowacenia 6

7 pozostawiły lokalnie cienkie pokrywy glin zwałowych, które zostały intensywnie rozci te w okresie interstadiału eemskiego W czasie ostatniego zlodowacenia, północnopolskiego powstały tarasy rzeczne poło one 2-6 m np zwierciadła wody w rzece S to głównie utwory piaszczyste, wirowe i glin moreny dennej oraz piaski i wiry b d ce resztkami pokryw wysokiego zasypania, gliny lessopodobne zaliczane s do plejstocenu Mi szo tego kompleksu jest zmienna i wynosi od kilku metrów do kilkunastu Utwory holocenu wy cielaj dno dolinne tworz c pokryw aluwialn oraz lokalnie w zagł bieniach utwory fitogeniczne torfy Mi szo tego kompleksu jest niewielka i wynosi maksymalnie kilka metrów 44 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE Teren, na którym wykonany ma by projektowany odwiert, poło ony jest w obr bie górnokredowego głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP) nr 342 niecka wewn trzsudecka Krzeszów Poło enie obszaru bada na tle wycinka mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce, wg stanu CAG Warszawie na 31 marca 2004 przedstawia ryc 2 Ryc 2 Poło enie obszaru bada na tle wycinka mapy głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wg stanu CAG na 31 marca 2004 r 7

8 Według regionalizacji zwykłych wód podziemnych B Paczy skiego [9] omawiany arkusz le y w makroregionie południowym, w regionie sudeckim (XVI) i subregionie ródsudeckim XVI 3 Natomiast zgodnie z Map hydrogeologiczn Polski w skali 1: arkusz Kłodzko [7] omawiany obszar le y w regionie sudeckim, podregionie sudeckim (XVI6)-(Krzeszów), gdzie wyst puj wody szczelinowe i szczelinowo-porowe w utworach kredy górnej oraz wody szczelinowe w utworach triasu dolnego i permu Na omawianym obszarze wyró nia si nast puj ce pi tra wodono ne: czwartorz dowe kredowo-triasowe permskie Czwartorz dowe pi tro wodono ne wyst puje na obszarze dolin rzecznych i potoków Pi tro to nie jest ci głe i charakteryzuje si niewielk mi szo ci utworów wodono nych rz du (od kilkudziesi ciu centymetrów do 5 metrów) oraz ich słabym wysortowaniem Woda wyst puje w piaskach i wirach z otoczakami z zawarto ci materiału pylastego Na eksploatacji tego pi tra bazuj wszystkie studnie gospodarskie Osady pi tra kredowo-triasowego wykształcone s generalnie w postaci piaskowców i mułowców Do warstw przepuszczalnych zaliczy mo na ciosowe piaskowce cenoma skie oraz piaskowce pstrego piaskowca W rejonie Mieroszowa pi tro to nie jest eksploatowane Otwory eksploatacyjne znajduj si dopiero w rejonie Kamiennej Góry (uj cie Gorzeszów) oraz na południe od granicy pa stwowej w Republice Czeskiej Wydatki jednostkowe kilku otworów po stronie czeskiej tu przy granicy pa stwowej ujmuj cych to pi tro wynosz 0,1-1,2 m 3 /h ms, przy wydajno ci 1,8-11,0 m 3 /h Według podziału wprowadzonego na arkuszu Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz Uniemy l [1] wiercenie bcr - TII zlokalizowane ma by na obszarze jednostki 2 kredowo-triasowego pi tra P wodono nego Permskie pi tro wodono ne otacza od zachodu i wschodu kredowo-triasowe pi tro wodono ne Utwory cechszty skie s słaboprzepuszczalne, a strefy sp kane maj z reguły niewielk mi szo i niedu e rozprzestrzenienie, co powoduje, e zasobno tego poziomu jest znikoma Korzystniejsze pod wzgl dem hydrogeologicznym s utwory czerwonego sp gowca, które tworz obrze enie niecki krzeszowskiej Pod wzgl dem hydrogeologicznym przewa aj tu wody szczelinowe, a porowato odgrywa tu znikom rol Woda z tego 8

9 poziomu eksploatowana jest w Goli sku i Mieroszowie Wydatki jednostkowe uzyskiwane z otworów ujmuj cych to pi tro wynosz 0,4-1,6 m 3 /h ms, przy wydajno ci 12-36,0 m 3 /h 5 UZASADNIENIE LICZBY, LOKALIZACJI I RODZAJU PROJEKTOWANYCH WYROBISK Projektowany otwór b dzie otworem pojedynczym Jak ju wspomniano b dzie on słu ył do prowadzenia obserwacji waha zwierciadła wody Nie b dzie on eksploatowany w sposób ci gły, a tylko okazjonalnie pobiera si z niego b dzie próbki wody do bada jako ciowych Zakłada si, e gł boko otworu b dzie wynosiła 50 m Lokalizacja otworu podyktowana jest poło eniem na obszarze, na którym brak jest punktów obserwacyjnych nale cych do PIG Własno terenu na którym zostanie odwiercony piezometr jest prawnie uregulowana i uzgodniona z wła cicielem Nadle nictwem Wałbrzych (zał tekstowy nr 1) Na podstawie analizy Szczegółowej mapy geologicznej Polski w skali 1:25 000, arkusz Goli sk [4] przewiduje si nast puj cy profil geologiczny: 0,0-0,2 gleba 0,2-1,5 rumosz skalny, 1,5-35,0 m piaskowce ciosowe 35,0-50,0 m arkozowo-kaolinowe Stratygrafia: 0,0-1,5 m czwartorz d (holocen) 1,5-35,0 m kreda górna 35,0-50,0 m trias (pstry piaskowiec) 6 SCHEMATYCZNA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEGO OTWORU W pierwszym etapie prac zakłada si wiercenie otworu do gł boko ci 50 m, systemem obrotowym z pełnym rdzeniowaniem, przy zastosowaniu rdzeniówki podwójnej diamentowej 132 mm Prace wiertnicze, na tym etapie, maj na celu okre lenie profilu litologicznego i warunków zawodnienia Nast pnie na odcinku zabudowy piezometru zakłada si rozwiercenie otworu systemem obrotowym: do rednicy 216 mm - w przedziale gł boko ci 0-5 m, do rednicy 160 mm w przedziale gł boko ci 5-29 m i do rednicy 146 mm w przedziale gł boko ci i nast pnie zafiltrowanie zgodnie z zał czonym projektem geologiczno- 9

10 technicznym (zał 6) Kolumn filtrow piezometru nale y wykona z rur PCV o rednicy 100 mm Proponuje si 18 m cz robocz filtra (filtr szczelinowy 2-3 mm ) bez obsypki filtracyjnej Ponad poziomem gruntu zostawi nale y metrowy odcinek rury PCV o rednicy 100 mm i wykona obudow zgodnie z zało eniem projektu (zał 7) Przestrze mi dzy rurami 100 mm a cianami otworu proponuje si uszczelni iłem p czniej cym granulowanym (lub zacementowa ) do gł boko ci 29,0 m Konstrukcja piezometru wygl dałaby wi c nast puj co : Rura nadfiltrowa PCV dł 30,0 m (w przedziale gł boko ci 0,0 30,0 m) Filtr wła ciwy PCV (filtr szczelinowy 2-3 mm) dł 18,0 m (w przedziale gł boko ci 30,0-48,0 m) Rura podfiltrowa PCV dł 2,0 m (w przedziale gł boko ci 48,0-50,0m) W przypadku nie stwierdzenia wyst powania strefy zawodnionej na zakładanej gł boko ci, nale y uj odcinek otworu o najkorzystniejszych warunkach hydrogeologicznych, natomiast cz doln zasypa urobkiem Ostateczna konstrukcja otworu oraz filtra zostanie ustalona przez nadzór geologiczny i inwestorski po okre leniu rzeczywistego profilu litologicznego otworu 7 WSKAZÓWKI DOTYCZ CE ZAMYKANIA HORYZONTÓW WODONO NYCH Projektowany piezometr ma na celu rozpoznanie hydrogeologiczne i prowadzenie obserwacji w obr bie skał kredy górnej (piaskowców ciosowych) i triasu (pstrego piaskowca) - do gł boko ci 50,0 m Projektowany otwór badawczy ma za zadanie uj cie gł bszej strefy wodono nej skał podło a wyst puj cej na kontakcie skał kredy górnej i triasu Proponuje si uszczelnienie otworu przez iłowanie (lub cementowanie), w przedziale gł boko ci: 0,0-29,0 m (do stropu warstwy wodono nej) 10

11 8 OKRE LENIE KOLEJNO CI WYKONYWANYCH ROBÓT 1 Projektowane prace b d wykonywane w nast puj cej kolejno ci: 2 Wiercenie otworu pełnordzeniowego 3 Rozwiercenie otworu i wykonanie piezometru 4 Pompowanie oczyszczaj ce i pomiarowe 5 Wykonanie obudowy piezometru i przystosowanie punktu do obserwacji stacjonarnych 6 Opracowanie dokumentacji wynikowej (wg Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca Dz U nr 116, poz983 z r) 9 OPIS OPRÓBOWANIA OTWORU W trakcie wiercenia nale y pobra próby z ka dej warstwy ró ni cej si litologicznie W przypadku warstwy o wi kszej mi szo ci nale y pobiera próby co 2 m W obr bie warstwy wodono nej próby nale y pobiera co 1 m do znormalizowanych skrzynek drewnianych Próby skał, odpowiednio zabezpieczone przez wykonawc, nale y przechowa do czasu zako czenia dokumentacji 10 ZAKRES OBSERWACJI I BADA TERENOWYCH 101 OBSERWACJE POZIOMÓW WODONO NYCH W czasie wiercenia nale y dokładnie pomierzy ka dy nawiercony poziom wodono ny Po nawierceniu poziomu nale y wykona tzw stójk trwaj c minimum 4 godziny, a nast pnie pomierzy ustabilizowane zwierciadło wody 102 PRÓBNE POMPOWANIE Pompowanie oczyszczaj ce nale y wykona nie krócej ni do całkowitego oczyszczenia si wody Przed przyst pieniem do pompowania oczyszczaj cego nale y sprawdzi czy na dnie otworu jest zasyp Ewentualny zasyp nale y wybra i przyst pi do pompowania oczyszczaj cego Po zako czeniu pompowania oczyszczaj cego nale y przeprowadzi 12 godzinn stójk otworu Pompowanie pomiarowe nale y przeprowadzi w trzech krótkich równoczasowych cyklach o czasie trwania 1,5 h z przerwami na stabilizacj zwierciadła wody Wydajno ci w kolejnych pompowaniach powinny wzrasta według schematu: Q 1, Q 2 =2Q 1,Q 3 =3Q 1 11

12 Pierwszy wydatek powinien by równy minimalnej mocy pompy, ostatni za nie powinien przekracza 4 m 3 /h W trakcie pompowa oczyszczaj cego i pomiarowego nale y prowadzi pomiary depresji i wydajno ci oraz pomiary wzniosu po zako czeniu pompowania z cz stotliwo ci dostosowan do zmian poło enia lustra wody Wydajno ci nale y mierzy przy pomocy wodomierza przepływowego, natomiast gł boko ci do lustra wody przy pomocy wistawki hydrogeologicznej 103 NIEZB DNE PRACE GEODEZYJNE Po zako czeniu prac wiertniczych i badawczych otwór nale y zaniwelowa w nawi zaniu do pa stwowej sieci geodezyjnej Odwiercony otwór b dzie zabezpieczony przed ingerencj osób trzecich obudow, której schemat został przedstawiony na zał ZAKRES PRAC LABORATORYJNYCH Prace laboratoryjne obejm badania jako ci wody uj tego poziomu Pod koniec pompowania badawczego nale y pobra jedn próbk do bada bakteriologicznych i jedn do bada fizyko chemicznych Badania bakteriologiczne wykonane zostan przez laboratorium Uzdrowiska - w Szczawnie-Zdroju, natomiast badania fizyko chemiczne przez Centralne Laboratorium Chemiczne PIG w Warszawie 11 HARMONOGRAM PROJEKTOWANYCH PRAC GEOLOGICZNYCH Projektowane prace geologiczne przewiduje si do wykonane III lub IV kwartale 2007 roku i przebiega b d one wg nast puj cego harmonogramu: Lp Zakres prac 1 Wiercenie otworu z pełnym rdzeniowaniem, pobranie próbek skał, wykonanie piezometru z obudow, pompowanie oczyszczaj ce i badawcze, pobranie próbek wody 2 Prace laboratoryjne (analiza wody, analiza uziarnienia) 1 tydzie 2 tydzie Czas wykonania prac 1 miesi c 2 3 tydzie 4 tydzie miesi c 3 miesi c 3 Prace geodezyjne 4 Prace kameralne wykonanie dokumentacji 12

13 12 ZAŁO ENIA DO PROJEKTU Zgodnie z ustaw PGiG, art 35 pkt 1 na 2 tygodnie przed rozpocz ciem robót geologicznych wykonawca zobowi zany jest zgłosi zamiar przyst pienia do wykonania robót organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego i Zarz dowi Nadle nictwa Wałbrzych z siedzib w Boguszowie - Gorcach Prace terenowe nale y rozpocz od protokolarnego przekazania placu budowy i wskazania lokalizacji wiercenia na działce nr 208/353, obr b ewidencyjny Ł czna, w obecno ci wła ciciela terenu i przedstawiciela inwestora Szczegółowy profil geologiczno-techniczny piezometru przedstawiono na zał czniku nr 6 Ostateczn gł boko wiercenia oraz konstrukcj otworu, w tym dobór filtra i dokona geolog nadzoruj cy w czasie wykonywania wiercenia po uzgodnieniu z przedstawicielem inwestora 13 OPIS PRZEDSI WZI TECHNICZNYCH, TECHNOLOGICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH MAJ CYCH NA CELU ZAPEWNIENIE BEZPIECZE STWA PRACY I OCHRON RODOWISKA Dla zapewnienia bezpiecze stwa pracy i ochrony rodowiska w czasie wykonywania robót b d podejmowane nast puj ce przedsi wzi cia organizacyjne, techniczne i technologiczne: Wiertnia kierowana b dzie przez osoby posiadaj ce odpowiednie uprawnienia Pracownicy zatrudnieni na wiertni przechodz przeszkolenie wst pne i okresowe w zakresie bezpiecze stwa i higieny pracy Prace monta owe i demonta owe prowadzone b d ze szczególn ostro no ci ka dorazowo pod nadzorem osób uprawnionych Dla zabezpieczenia pracowników przed niebezpiecze stwem ze strony wiruj cych elementów maszyn i urz dze elementy te obudowane b d odpowiednimi osłonami Obsługa urz dze jest przeszkolona i pouczona o zachowaniu rodków ostro no ci, oraz zobowi zana jest do post powania zgodnie z obowi zuj cymi j instrukcjami w tym zakresie Ka dy pracownik otrzymuje odzie ochronn i robocz oraz sprz t ochrony osobistej taki jak: kask ochronny, r kawice, pasy i szelki bezpiecze stwa, a w przypadku przekroczenia norm hałasu ochronniki słuchu Pracownicy poddawani s okresowym badaniom lekarskim Wiertacz zmianowy posiada badania psychotechniczne Na wiertni znajduje si apteczka oraz instrukcja o post powaniu w razie zaistnienia wypadku przy pracy Pracownicy w czasie pracy maj zapewnione niezb dne pomieszczenia socjalne 13

14 Woda z próbnego pompowania odprowadzona b dzie do gruntu Poniewa jest to woda naturalna bez dodatkowych zanieczyszcze nie b dzie miała ujemnego wpływu na rodowisko Oleje i smary u ywane na wiertni przechowywane b d w naczyniach zamkni tych i u ywane z maksymaln ostro no ci dla zabezpieczenia przed ewentualnym rozlaniem Po zako czeniu prac wiertniczych i przeprowadzeniu bada w otworze teren wokół wiertni zostanie przywrócony do stanu pierwotnego 14 WNIOSKI I ZALECENIA Analiza istniej cych materiałów archiwalnych wskazuj, e istniej mo liwo ci odwiercenia piezometru obserwacyjnego na działce nr 208/353 poło onej w gminie Mieroszów, w powiecie wałbrzyskim, obr b ewidencyjny Ł czna nale cej do Nadle nictwa Wałbrzych Zgodnie z ustaw PGiG, art 35 punkt 1, na 2 tygodnie przed rozpocz ciem robót geologicznych wykonawca zobowi zany jest zgłosi zamiar przyst pienia do wykonania robót organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego i Zarz dowi Nadle nictwa Wałbrzych Prace geologiczne nale y przeprowadzi pod nadzorem geologicznym zgodnie z rozporz dzeniem MO ZNiL z dnia 28 sierpnia 1994 r Wnioskuje si o upowa nienie geologa nadzoruj cego wiercenie do ewentualnej korekty ostatecznej gł boko ci otworu oraz sposobu zarurowania w dostosowaniu do stwierdzonych warunków geologicznych Po zako czeniu prac nale y opracowa dokumentacj powykonawcz na podstawie Rozporz dzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca 2005 (Dz U nr 116, poz983 z r) Niniejszy projekt nale y przesła w czterech egzemplarzach do Starostwa Powiatowego w Wałbrzychu celem zatwierdzenia 14

15 15 SPIS WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 1 Grzegorczyk K, 2002 Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark Uniemy l Centr Arch Geologiczne Warszawa 2 Kiełczawa J, Czerski M, Sobol L 2006 Projekt prac geologicznych na wykonanie otworu obserwacyjnego (piezometru): Mieroszów P-1 Pa stwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolno l ski Wrocław 3 Kleczkowski AS, 1990 Mapa obszarów głównych zbiorników wód podziemnych (GZWP) w Polsce wymagaj cych szczególnej ochrony w skali 1: Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 4 Kondracki J, 2000 Geografia regionalna Polski Wydawnictwa Naukowe PWNWarszawa 5 Krechowicz J, 1965 Szczegółowa mapa geologiczna Sudetów w skali 1:25 000, ark Goli sk Centr Arch Geologiczne Warszawa 6 Krechowicz J, 1968 Obja nienia do szczegółowej mapy geologicznej Sudetów w skali 1:25 000, ark Goli sk Centr Arch Geologiczne Warszawa 7 Michniewicz M, Mroczkowska B, Wojtkowiak A, Mapa Hydrogeologiczna Polski, 1: , arkusz Kłodzko Pa stwowy Instytut Geologiczny Warszawa 8 Nowacki F, Krawczyk J, Grzegorczyk K, liwka R, 2003 Organizacja sieci obserwacyjnej wód podziemnych w strefie przygranicznej pa stwa z Republik Federaln Niemiec i Republik Czesk w granicach województwa dolno l skiego Przedsi biorstwo Geologiczne we Wrocławiu 9 Paczy ski B (red), 1993 Atlas hydrogeologiczny Polski w skali : 1: cz I Systemy zwykłych wód podziemnych Pa stwowy Instytut Geologiczny 10 Sawicki L, 1988 Mapa geologiczna Polski w skali 1: , ark Kłodzko Wyd Geologiczne Warszawa 11 Skrzypczyk L i in, 2004 Mapa głównych zbiorników wód podziemnych Centr Arch Geologiczne Warszawa 15

16

17

18

19 Załącznik 1 Lokalizacja obszaru projektowanych prac na mapie topograficznej w skali 1 :

20 Załącznik 2 Lokalizacja projektowanego piezometru i najbliższych archiwalnych punktów dokumentacyjnych na mapie topograficznej w skali 1 : Łączna P OBJAŚNIENIA Łączna P-1 lokalizacja projektowanego piezometru Archiwalne punkty dokumentacyjne: otwór studzienny badawczy otwór hydrogeologiczny studnia drenażowa Lokalizacja i numery punktów dokumentacyjnych zgodne z Mapą hydrogeologiczną Polski w skali 1 : , arkusz Uniemyśl (K Grzegorczyk, 2002) Opracowanie komputerowe C Paderewska

21 Wycinek z mapy ewidencyjnej gruntów z zaznaczoną lokalizacją działki, na której projektuje się odwiercenie piezometru Łączna P-1 Łączna P-1 Załącznik 3

22 Załącznik 4 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy geologicznej w skali 1 : Łączna P-1 OBJAŚNIENIA osady rzeczne w ogólności CZWARTORZĘD gliny deluwialne z rumoszem skalnym żwiry,piaski i gliny tarasów 2-3 m np rzeki żwiry,piaski i gliny tarasów10-12 m np rzeki mułowce glaukonitowe KREDA piaskowce margliste piaskowce ciosowe TRIAS piaskowce arkozowo-kaolinowe piaskowce arkozowe z wkładkami wapieni dolomitycznych PERM zlepieńce porfirowe łupki ilaste czerwone i piaskowce Łączna P-1 lokalizacja projektowanego piezometru Opracowano na podstawie Szczegółowej Mapy Geologicznej Sudetów w skali 1:25 000,arkusz Golińsk (JKrechowicz; 1965) Opracowanie komputerowe C Paderewska

23 Lokalizacja projektowanego piezometru na tle wycinka mapy hydrogeologicznej w skali 1: Załącznik 5 Łączna P-1 OBJAŚNIENIA wydajność potencjalna studni wierconej poniżej 10 m 3 /h wydajność potencjalna studni wierconej od m 3 /h 5 I opróbowane ujęcie wód podziemnych miejsce zrzutu ścieków: komunalnych przemysłowych Cr-T pozaklasowa symbol jednostki hydrogeologicznej 2 - numer jednostki, P - symbol stratygraficzny użytkowego piętra wodonośnego, b - stopień izolacji, II - przedział wielkości zasobów dyspozycyjnych jednostkowych, zasięg głównego piętra wodonośnego zasięg jednostki hydrogeologicznej dział wodny krajowy (cyfra oznacza rząd zlewni) klasa czystości wody w rzekach hydroizohipsa głównego użytkowego piętra wodonośnego, m npm kierunek przepływu wód podziemnych w głównym poziomie użytkowym klasa jakości (woda dobra, trwała) klasa jakości (woda dobra, nietrwała) s MBCH Łączna P-1 zakład przemysłowy emisja pyłów i gazów składowisko odpadów stałych magazyny paliw płynnych Oczyszczalnia ścieków: M - mechaniczna, B - biologiczna, CH - chemiczna średni stopień zagrożenia - obszar o niskiej odporności głównego poziomu wodonośnego niski stopień zagrożenia - obszar o średniej odporności głównego poziomu wodonośnego otwór wiertniczy (ujmuje paleozoiczne lub proterozoiczne piętro wodonośne) badawczy otwór hydrogeologiczny studnia drenażowa punkt obserwacji stacjonarnych wód podziemnych IMGW lokalizacja projektowanego piezometru Opracowano na podstawie Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1 : , arkusz 866-Uniemyśl, (K Grzegorczyk, 2002) Opracowanie komputerowe C Paderewska

24 Łączna P Konstrukcja zafiltrowanie, uszczelnienie rur itp) Skala głębokości 1 : 500 Stratygrafia Opis Profil litologiczny Utrudnienia wiertn - ucieczki płuczki, zaciskanie otw, dop krzywizny Rodzaj proj płuczki Rodzaj świdra, rdzeniówki Część geologiczna Część techniczna Zaleganie poziomów wodonośnych Pomiary, badania próby otworu ( zarurowanie, Uwagi X o Y , 20 o Z - 576,0 m npm Współrzędne prostokątne położenia otworu(wg GPS ( układ WGS 84) ,0 Koniec otworu gleba, rumosz skalny 1,5 Holocen TRIAS pstry piaskowiec piaskowce arkozowo-kaolinowe 50,0 48,0 1 płuczka polimerowa rdzeniówka podwójna o/ 132 mm uzysk rdzenia 100 % Konstrukcja otworu: 1 - uszczelnienie otworu (korek cementowy) Grafika komputerowa C Paderewska 10,0 29,0 29,0 5,0 30,0 35,0 KREDA GÓRNA piaskowce ciosowe o/ o/ o/ rura nadfiltrowa PCV średnicy 100 mm, dł 30m filtr szczelinowy ( o/ szczelin 2-3 mm)-rura PCV o/ 100 mm, dł18m rura podfiltrowa PCV średnicy 100 mm, długości 2,0m paker

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie

Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Dokumentacja geotechniczna do projektu podziemnego pojemnika na mieci przy ul. Piastowskiej w Olsztynie Opracowa mgr Marek Winskiewicz upr. geol. 070964 Dobre Miasto, 9.12.2009 - 2 SPIS TRE CI A. CZ TEKSTOWA

Bardziej szczegółowo

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Bada i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA na okre lenie warunków geologicznych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb 19 w Siedlcach, ul. Kazimierzowska Dariusz Kisieliński - Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO na terenie działki nr 20/9 obręb

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna ZLECENIODAWCA: Biuro Inżynieryjnych Usług Projektowych Sp. z o.o. ul. K. Czapińskiego 3 30-048 Kraków INWESTOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. w Krakowie Opinia geotechniczna koncepcja i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO W CIECHOCINKU PRZY ULICY NIESZAWSKIEJ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2008 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA INWESTYCJA Budynek mieszkalny w Ciechocinku,

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Egz. nr 1 Nr arch. 522/14 OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI DOJAZDOWEJ NA DZIAŁKACH NR 1/38, 1/39 I 1/47, OBRĘB 6 W WEJHEROWIE WOJ. POMORSKIE Opracował: mgr inŝ. Marcin Bohdziewicz nr

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach programu Moje Boisko Orlik 2012 w Pakości GEOLOGIA OCHRONA ŚRODOWISKA HYDROGEOLOGIA POMPY CIEPŁA GEOTECHNIKA www.thermhouse.pl TYTUŁ OPRACOWANIA: DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA warunków gruntowo-wodnych dla posadowienia kompleksu sportowego w ramach

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 071 351 38 83, 0601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA podłoża gruntowego Temat: CIESZKÓW (pow. Milicz), ul. Garncarska budowa parkingu i

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Firma Realizacyjna Spółka Jawna S. Bawiec, J. Zając 43-250 Pawłowice; ul. Zjednoczenia 62a tel./fax: +48 32 327 37 80 e-mail: bazet@bazet.pl www.bazet.pl OPINIA GEOTECHNICZNA USTALAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 w miejscowości Padniewo,

Bardziej szczegółowo

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E

P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki e-mail eko-geo@pro.onet.pl ul. Grajewska 17A 19-300 Ełk 604184561 e-mail m.podgorski@vp.pl OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD

Spis treści F.U.H. PROJ-BUD Spis treści Podstawa opracowania... 3 Zakres opracowania... 3 1. Przedmiot i cel opracowania.... 4 2. Ogólna charakterystyka istniejącego obiektu.... 4 3. Stan techniczny mostu.... 4 4. Zakres i sposób

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD

FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD FIRMA PROJEKTOWO US UGOWA PROBUD PROJEKT STA EJ ORGANIZACJI RUCHU W ZWI ZKU Z PROJEKTEM BUDOWLANYM BUDOWA UL. PI SUDSKIEGO OD UL. WITOSA DO UL. MICKIEWICZA WRAZ Z KANALIZACJ SANITARN ETAP I Inwestor :

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r.

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r. Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota P R O J E K T prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA ZAKŁAD PROJEKTOWY UMOWA NR NZU.3633.56.2013.P117 HAL - SAN ul. Przyjaźni 4E/3 53-030 Wrocław OBIEKT Adres obiektu Stadium Inwestor Przyłącze wodociągowe Ul. Fiołkowa 7a we Wrocławiu PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówienie: wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego B-1, Mo-1, K-1, T-1, Mu-1 w utworach paleogenu na terenie gminy Krynica - Zdrój Kod

Bardziej szczegółowo

5. Źródła i sposoby finansowania

5. Źródła i sposoby finansowania Załącznik nr 1 do uchwały Nr..../.. /09 Rady Miejskiej w Cedyni z dnia. 2009 r. 5. Źródła i sposoby finansowania Źródłem finansowania na 2009 rok będzie Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 155/2014 BURMISTRZA WYSZKOWA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia wzoru umowy o udzielenie dotacji celowej na sprawowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach, klubach

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy)

... (pieczęć, podpis wnioskodawcy) Załącznik Nr 3 do Regulaminu PFOŚiGW KARTA INFORMACYJNA ZADANIA Wniosek o dofinansowanie ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Raciborzu zadania pn....... dnia... (miejscowość)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy :

Umowa - wzór. Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Umowa - wzór Zawarta w dniu..01.2016 roku w Świątkach pomiędzy : Gminą Świątki - zwaną dalej Zamawiającym reprezentowana przez Wójta Gminy Sławomira Kowalczyka, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Krystyny

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PODCZAS REMONTU BALKONÓW Inwestor : Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola Miasta Stołecznego Warszawy. Nazwa inwestycji i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO GEOL Badania geologiczne ul. Świeża 7a 54-060 Wrocław tel./fax 71 351 38 83, 601 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat:Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rachów (gm. Malczyce)

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH

AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH AKTUALIZACJA STANU ISTNIEJ CEGO PO WYKONANIU CZ CIOWYCH ROBÓT ZIEMNYCH ZAŁ CZNIK AKTUALIZACYJNY do dokumentacji p.n: Projekt wykonania boisk sportowych w ramach realizacji programu,,orlik 2012 na terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. Spis treści : 1. Cel i zakres projektu....2 2. Charakterystyka obszaru badań....3 2.1 PołoŜenie, morfologia i hydrografia...3 2.2 Budowa geologiczna.3 2.3 Warunki hydrogeologiczne

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA. z dnia 26 lutego 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIII/283 /2014 RADY GMINY BRZEŹNICA z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie określenia zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Brzeźnica Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu

WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu 1 Załącznik nr 10 do SIWZ WARUNKI TECHNICZNE dla dokumentacji projektowo kosztorysowej robót budowlanych projektu Scalenie gruntów obrębu Brudzewek, gmina Chocz, powiat pleszewski 1. Nazwa zadania: Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S. A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90 030 Łódź tel.: (0-42) 674-14-02; fax: 674-81-33 w. 44 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:......

- WZÓR- UMOWA Nr... Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:...... - WZÓR- UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2012 roku pomiędzy: Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny, będącą płatnikiem podatku VAT, nr NIP: 642-000-97-26, reprezentowaną przez:... zwaną w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik nr 2 Wykonawca został wybrany w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Projekt. Umowa o dzieło

Projekt. Umowa o dzieło Umowa o dzieło Zawarta w dniu...2012 r. w Jedwabnie pomiędzy Gminą Jedwabno z siedzibą w Urzędzie Gminy Jedwabno ul. Warmińska 2 12-122 Jedwabno reprezentowaną przez Pana mgr inż. Krzysztofa Otulakowskiego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY OGÓLNE WARUNKI UMOWY zawarta w dniu... 2006 r. w Olsztynie pomiędzy: Wojewodą Warmińsko-Mazurskim..., zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., reprezentowanym przez:... -..., zwanym dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J. M. Cichecki 25-408 Kielce, os. Na Stoku 50/10 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Miejscowość: LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych ISO 9001:2000 Nr certyfikatu 5576/06 Hydroconsult Sp. z o.o. Biuro Studiów i Bada Hydrogeologicznych i Geofizycznych 60-161 Pozna, ul. Smardzewska 15 Oddział w Warszawie 00-590 Warszawa, ul. Marszałkowska

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Perseusza 9 NIP 852 219 93 87 71-781 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864labos.laboratorium@gmail.com OPINIA

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA

URZĄD GMINY RUDA MALENIECKA Załącznik nr 1 Formularz ofertowy OFERTA CENOWA wykonania dokumentacji technicznej dla zadania Projekt budowlano wykonawczy rozbudowy budynku strażnicy OSP w Lipie. STRONA ZAMAWIAJĄCA URZĄD GMINY RUDA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO PROJEKT PRAC (PIEZOMETRU) GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE W OTWORU JAWORZYNCE OBSERWACYJNEGO gm. ISTEBNA, (PIEZOMETRU) pow. CIESZY SKI W KRO CIENKU

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZAK AD PROJEKTOWY Umowa Nr NZU.3633.2.125.2012.Nadolicka HAL SAN ul. Przyja ni 4E/3 53-030 Wroc aw OBIEKT Budowa drogi wraz z odwodnieniem, o wietleniem oraz MTKK ADRES OBIEKTU Ul. Nadolicka we Wroc awiu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 1822 UCHWAŁA NR XXI/190/2016 RADY GMINY PABIANICE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNYCH KIELKART 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy boiska o sztucznej nawierzchni w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA OKREŚLAJĄCA WARUNKI GRUNTOWO-WODNE w miejscu planowanej budowy boiska sportowego Zleceniodawca: KILKORO Architekci ul. Winogrady 43/47 61-663 Poznań Lokalizacja: Piła, ul. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA

PROJEKT ODBUDOWY CHODNIKA 40-082 Katowice ul. Sobieskiego7 tel / fax : (0-32) 253-050-21 / 253-05-22 NIP : 631-22-91-192 KRS: 0000099379 e-mail: katowice@lotronic.com.pl L I G H T S Y S T E M Sp. z o.o. INWESTOR: GMINA WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi ki obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi ki obiektu budowlanego. (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r. Dz.U.03.120.1134 ROZPORZ DZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksi ki obiektu budowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) Na podstawie art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór)

Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10. (wzór) Załącznik nr 14 do SIWZ ZG-IV-2710-1-1/10 (wzór) Umowa nr.../... W dniu... w... pomiędzy, Skarbem Państwa Nadleśnictwem... z siedzibą w..., reprezentowanym przez... nadleśniczego, zwanym w dalszej części

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH

Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH . 19 97 GEOLEH Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych GEOLEH 81-389 Gdynia ul. Świętojańska 78/14 tel. /fax. 620-70 - 17 81-077 Gdynia ul. Jastrzębia 7/26

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY. z dnia 15 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE Nr 315/PM/2013 PREZYDENTA MIASTA LEGNICY z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia procedury określającej zasady sprawowania nadzoru i kontroli stacji kontroli pojazdów. Na podstawie 1

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ

REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H W POZNANIU. IV. INFORMACJA BIOZ IV. INFORMACJA BIOZ Inwestor: SĄD REJONOWY POZNAŃ STARE MIASTO ul. Młyńska 1a 61-729 Poznań Projekt budowy dla inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO PRZY UL. DOŻYNKOWEJ 9H

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie

Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Strona znajduje się w archiwum. Zaproszenie do przetargu publicznego na nabycie akcji spółki Zakłady Elektroniczne WAREL S.A. z siedzibą w Warszawie Termin składania ofert upływa w dniu 30 marca 2009 r.,

Bardziej szczegółowo

Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łęczyca - działka nr 305/10

Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łęczyca - działka nr 305/10 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a Miejscowość: Łęczyca Gmina: Stara Dąbrowa Powiat: stargardzki Województwo: zachodniopomorskie Opracował:... mgr Piotr Fuszara Nr

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA.

Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. Nasz znak: MCSiR.2615.16.2015 Nowy Targ, dnia 16.12.2015 r. Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę basenowego odkurzacza podwodnego PIRAYA. I. WPROWADZENIE Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO

BOISKO WIELOFUNKCYJNE DZ. NR 30 URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE ADRES OBIEKTU: OPORÓWKO GMINA KRZEMIENIEWO DZ. NR 30 INWESTOR: URZ D GMINY KRZEMIENIEWO UL. DWORCOWA 34 64-120 KRZEMIENIEWO BRAN A: ELEKTRYCZNA PROJEKTOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn Zamierzenie budowlane Przebudowa mostu przez rzekę Tarczynkę (JNI 0109684) w ciągu drogi powiatowej nr 2855W w km 0+161,00 w miejscowości Tarczyn. Nr działek 850, 64/3, 770, 335/1, 10, 851, 326 obręb Tarczyn

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zlec. 1/P/06/2008 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa i adres obiektu : Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ozorkowie budowlanego Ul. Traugutta 1 - dz.nr 96,obręb O-5. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski

mgr in. Barbara Ciekli ska nr upr. V 1469 in. Wojciech Łopka nr upr. XI-081/POM mgr in. Bartosz Pietrzykowski Egzemplarz Nr 5 Nr arch.: GT/940/2013 Gdynia, luty 2013 r. Rodzaj dokumentacji: Zamaiaj cy: Temat: Autorzy opracoania: OPINIA GEOTECHNICZNA Zakład Usługoo-Projektoy AS Hanna Sobiczeska ul. Polna /17, 8

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str.

ZAWARTOŚĆ TECZKI. VII. RYSUNKI TECHNICZNE rys. nr 1 str. nr 11-12 Mapa sytuacyjna 1:500 str. nr 11 1. Rzut parteru 1:100 str. ZAWARTOŚĆ TECZKI I. KARTA TYTUŁOWA str. nr 1 II. SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI str. nr 2 III. DANE OGÓLNE str. nr 3 1. Podstawy formalno prawne 2. Dane ewidencyjne IV. OPIS TECHNICZNY str. nr 4-5 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo