PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA"

Transkrypt

1 Foto GEOCONTROL PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKUMUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ 12 W WARSZAWIE W DZIELNICY WOLA ROZDZIAŁ 1 A - CZĘŚĆ OGÓLNA B - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI C - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ ARCHITEKTURA D - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCJA INWESTOR: MUZEUM WARSZAWY Rynek Starego Miasta Warszawa AUTOR PROJEKTU: Mgr inż. arch. TADEUSZ A. ŻERA WSPÓŁPRACA PROJEKTOWA Mgr inż. arch. MARCIN ŻERA żera2architekci spółka jawna 1 WARSZAWA marzec 2015 r.

2 Spis zawartości Projektu budowlanego Rozdział 1: A. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Cel i przedmiot inwestycji: 2. Adres inwestycji: 3. Inwestor: 4. Zespół projektowy: 5. Oświadczenia projektantów i osób sprawdzających projekt budowlany: 6. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do izb projektowych: 7. Zawartość projektu budowlanego: 8. Materiały wyjściowe do projektowania: 9. Rys historyczny budynku: B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI: 10. Przedmiot opracowania: 11. Stan istniejący : Lokalizacja: Istniejące: zabudowa i zagospodarowanie działki: Istniejący układ przestrzenny budynku: Obecny stan techniczny budynku: Warunki geologiczne: Analiza sąsiedztwa: Istniejąca zabudowa sąsiednia: Oświetlenie naturalne i nasłonecznienie budynków: 12. Projektowane zagospodarowanie działki: Zieleń: Obsługa komunikacyjna: Dostęp osób niepełnosprawnych: Ochrona pożarowa budynku: Tło hałasu zewnętrznego 13. Dane techniczne inwestycji bilans terenu: 14. Część rysunkowa: Projekt zagospodarowania działki rys. nr 01 skala 1:500 C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY CZĘŚĆ ARCHITEKTURA: 15. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: 16. Opis stanu istniejącego: 17. Opis projektowanej rewaloryzacji elewacji budynku: Opis stanu istniejącego elewacji budynku Opis elewacji budynku Stan zachowania elewacji Koncepcja rewaloryzacji elewacji budynku Opis ogólny kompozycji elewacji Rozwiązania szczegółowe elementów wystroju elewacji A. Gzymsy B. Opaski okienne elementy płaszczyznowe: podokienniki, planszety, elementy boniowań, zwieńczenia nadokienne, kroksztyny C. Wyprawy tynkarskie D. Stolarka okienna E. Stolarka drzwiowa F. Daszki nad wejściami, balustrady G. Okładziny kamienne H. Opaska wokół budynku 2

3 I. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie J. Kolorystyka elewacji 18. Opis ogólny zakresu prac: 1. Zakres Części piwnicznej : 1.1. Roboty ziemne i wyburzenia: 1.2. Roboty budowlane: 1.3. Roboty ślusarskie: 1.4. Roboty okładzinowe - kamieniarskie: 1.5. Roboty wykończeniowe: 2. Zakres Części nadziemnej : 2.1. Wyburzenia i demontaże: 2.2. Roboty budowlane: 2.3. Roboty dekarskie: 2.4. Roboty wykończeniowe: 3. Prace rekultywacji bezpośredniego otoczenia budynku: 19. Izolacja termiczna ścian piwnic: 20. Wytyczne realizacji inwestycji/ Program BIOZ 21. Część rysunkowa: Projekt architektoniczno-budowlany część architektura: rys. nr 02 rys. nr 03 rys. nr 04 rys. nr 05 rys. nr 06 rys. nr 07 rys. nr 08 rys. nr 09 rys. nr 10 rzut poziomu -1 - piwnice rzut poziomu 0 - parter rzut poziomu +1 pierwsze piętro rzut dachu elewacja południowa -frontowa Elewacja wschodnia Elewacja północna Elewacja zachodnia Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej D. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY CZĘŚĆ ELEMENTY KONSTRUKCYJNE: 22. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: 23. Zawartość projektu: Schody zejścia do pomieszczeń piwnicznych Studzienki doświetlające okien piwnicznych Nadproża nadokienne 24. Część rysunkowa Rys. nr 11/K Fosa zejścia do piwnic skala 1: 20 Rys. nr 12/K Nadproże Skala 1: Załączniki: Zalecenia konserwatorskie - pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia r. znak: KZ-IIAU ASZ(4) Decyzja o warunkach zabudowy nr 69/U/14/wz z dnia r.( ostateczność Decyzji stwierdzono dnia r.) Wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wola Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych z dnia r. zatwierdzające wnioski Ekspertyzy pożarowej budynku,(wz ) Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych z dnia r. zatwierdzające wnioski Ekspertyzy pożarowej budynku,(wz ) 3

4 BUDYNEK MUZEUM WOLI ULICA SREBRNA 12 W WARSZAWIE DZIELNICA WOLA PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU Opis techniczny I. CZĘŚĆ OGÓLNA: 1. Cel i przedmiot inwestycji: Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja elewacji budynku. Celem inwestycji jest rewaloryzacja techniczna i i historyczna jako przywrócenie jej wyglądu z przed 1939 roku. 2. Adres inwestycji: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr 20 ew. z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY Warszawa Rynek Starego Miasta Warszawa 4. Zespół projektowy: Wiodącą jednostką projektowania pełniącą rolę Głównego Projektanta jest: żera 2 ARCHITEKCI Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie , ul. Romańska 18 (adres pracowni: Warszawa, ul. J.Brożka 18/49, tel. (+48-22) , , fax. (+48-22) , ARCHITEKTURA GŁÓWNY PROJEK- TANT: mgr inż. arch. TADEUSZ A. ŻERA St-35/90 Nr MOIA: MA-0984 Upr. konserw.5/99 WSPÓŁPRACA PROJEKTOW SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. arch. Marcin ŻERA mgr inż. arch. RAFAŁ LASKOWSKI MA/021/13 MOIA: MA-2594 KONSTRUKCJA AUTOR PROJEKTU: SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Krzysztof KAKOWSKI Inż. Krzysztof NIE- MIEC Krzysztof FALIŃSKI 940/59 MAZ/0240/ PWOK/07 4

5 5. Oświadczenia projektantów i osób sprawdzających projekt budowlany: OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. arch. Tadeusz A. Żera - projektant w zakresie architektury, nr upr. St-35/90, nr MOIA: MA-0984, niniejszym oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany część ARCHITEKTURA dla: Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. arch. Tadeusz A. Żera OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. arch. Rafał Laskowski - sprawdzający w zakresie architektury, nr upr. MA/021/13, nr MOIA: MA-2594, niniejszym oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt budowlany część ARCHITEKTURA dla : Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. arch. Rafał Laskowski 5

6 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. Krzysztof Kakowski - projektant w zakresie konstrukcji, nr upr 940/59, niniejszym oświadczam, że opracowany przez mnie projekt budowlany część KONSTRUKCJA dla: Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. Krzysztof Kakowski OŚWIADCZENIE SPRAWDZAJĄCEGO Zgodnie z art.20 ust.4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. z dnia 2 października 2013 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409) z póź.zm.) Ja niżej podpisany mgr inż. Krzysztof Faliński - sprawdzający w zakresie konstrukcji, nr upr. MAZ/0240/PWOK/07, niniejszym oświadczam, że sprawdzony przeze mnie projekt budowlany część KONSTRUKCJA dla : Obiekt: REWALORYZACJA ELEWACJI BUDYNKU MUZEUM WOLI Adres: Warszawa Dzielnica Wola, ul. Srebrna 12, dz. nr ew.20 z obrębu Inwestor: MUZEUM WARSZAWY: Warszawa Rynek Starego Miasta został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Warszawa, dn r. mgr inż. Krzysztof Faliński 6

7 6. Uprawnienia budowlane i zaświadczenia o przynależności do Izb Projektowych: 7

8 7. Zawartość projektu budowlanego / Dokumentacja związana: 7.1. Rozdział 1 A. Część ogólna, B. Projekt zagospodarowania działki, C. Projekt architektoniczno-budowlany część architektura D. Projekt architektoniczno-budowlany Konstrukcja 7.2. Rozdział 2 Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana stan na dzień r Rozdział 3 PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH ELEWACJI BU- DYNKU SIEDZIBY MUZEUM WOLI PRZY UL. SREBRNEJ W WARSZAWIE 7.4. Rozdział 4 - Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej muzeum Woli Warszawa, ul. Srebrna Rozdział 5 - Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, opracowanej przez dr inż. St. Karczmarczyka 7.6. Rozdział 6 - Dokumentacja geologiczno inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich występujących w podłożu inwestycji: modernizacja muzeum Warszawy oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12, na działce nr 20 obręb nr w Warszawie, województwo: mazowieckie Rozdział 7 Ekspertyza mykologiczna budynku, 8. Materiały wyjściowe do projektowania: 8.1. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana ul. Srebrnej 12 w Warszawie w dzielnicy Wola w marcu 2015 roku ) 8.2. Koncepcja modernizacji funkcjonalnej Muzeum Woli Oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 opracowana przez Smart designe-jarosław Poździk w czerwcu 2014 roku Zalecenia konserwatorskie - pismo Stołecznego Konserwatora Zabytków z dnia r. znak: KZ-IIAU ASZ(4) 8.4. Decyzja o warunkach zabudowy nr z dnia r. ( ostateczność Decyzji stwierdzono dnia r.) Wydana przez Prezydenta m.st. Warszawy Wydział Architektury i Budownictwa w Dzielnicy Wola Postanowienie Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowych Straży Pożarnych z dnia r. zatwierdzające wnioski Ekspertyzy pożarowej budynku, 8.6. Mapa geodezyjna do celów projektowania opracowana przez PROGEO Sp. z o.o Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby muzeum woli przy ul. Srebrnej w Warszawie 8.8. Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej muzeum Woli Warszawa, ul. Srebrna Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, opracowanej przez dr inż. St. Karczmarczyka Dokumentacja geologiczno inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich występujących w podłożu inwestycji: modernizacja muzeum Warszawy oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12, na działce nr 20 obręb nr w Warszawie, województwo: mazowieckie Ekspertyza mykologiczna budynku, 9. Rys historyczny budynku: Budynek powstał ok. roku 1880-tego jako willa rzeźbiarza kamieniarza warszawskiego. Na jego tyłach znajdował się warsztat artysty. Już trzy lata po jego wybudowaniu budynek zmienił właściciela. I tak aż do roku 1937 zmieniali się jego właściciele i sposób użytkowania. W 1937 roku przechodzi na rzecz Skarbu Państwa i 8

9 do 1944 roku pełni funkcję Miejskiego Ośrodka Zdrowia. Po zniszczeniach w roku 1944, odbudowany mieścił do 1973 roku magazyny RSW Ruch. Przebudowa wnętrz budynku i zapewnie jego elewacji w roku 1974 przeznaczony został na siedzibę Muzeum Woli i Wolskiego Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. Te funkcje pełni do dnia dzisiejszego. W roku 1965 budynek został wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 736. Szczegółowy opis historii obiektu zawiera Rozdz. 3 Projektu budowlanego - Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby Muzeum Woli przy ul. Srebrnej w Warszawie Warszawa, dn r. mgr inż. arch. Tadeusz A. Żera 9

10 BUDYNEK MUZEUM WOLI ULICA SREBRNA 12 W WARSZAWIE DZIELNICA WOLA PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU Opis techniczny B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI 10. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: Dane te przedstawiono i opisano w pkt. 1-3 i 8 Opisu Projektu Budowlanego A Część ogólna 11. Stan istniejący : Lokalizacja: Budynek siedziby Muzeum Woli jest budynkiem wolnostojącym na działce nr 20, przy ul. Srebrnej 12, wśród zabudowy typowych budynków mieszkalnych z drugiej połowy lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Od strony północnej posesja graniczy z terenami dawnego Domu Sowa Polskiego Istniejąca zabudowa i zagospodarowanie działki: Budynek wzniesiono na rzucie w kształcie litery T, z korpusem głównym frontowym, zwieńczonym przeszkloną latarnią. Przybudowana część niższa - oficyna, zwieńczona dachem trzyspadowym połączonym z dachem części frontowej. Obie części są podpiwniczone, na tzw. wysokim parterze, w części nadziemnej dwukondygnacyjne. Jest to jedyny na posesji budynek, która nie wygrodzona wtapia się w układ urbanistyczny kwartału. Naa działce znajdują się pojedyncze krzewy i drzewa. Jedno z nich w niewielkiej odległości od południowo zachodniego narożnika korpusu głównego budynku. Od strony ul. Srebrnej prowadzi szeroka alejka, osiowo zakomponowana w stosunku do centralnej części frontowej. Od zachodu, od ul. Miedzianej prowadzi podjazd kończący się parkingiem/placem wzdłuż zachodniej ściany oficyny. Również od strony wschodniej istnieje możliwość podjazdu do budynku wewnętrzną drogą osiedlową Istniejący układ przestrzenny budynku: Budynek w części parterowej i pierwszego pietra zawiera przede wszystkim sale ekspozycyjne. Na parterze za wejściem głównym znajduje się hol wejściowy z recepcją, kasą i informacją. Na piętrze pierwszym w części frontowej znalazły się pomieszczenia administracji Muzeum i pracowni naukowych. Z jednego z nich prowadzą dwuskrzydłowe drzwi tarasowe na balkon usytuowany nad podcieniem wejścia głównego. Piwnice zawierają głównie techniczne i magazynowej obsługi obiektu Obecny stan techniczny budynku: Dla budynku została opracowana Ekspertyza Konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli m. st. Warszawy przy ul. Srebrnej 12 wykonana przez dr. inż. Stanisława Karczmarczyka i mgr inż. Wiesława Berezę. Poza pewnymi elementami więźby dachowej oraz zauważonej korozji ogniskowej kilku belek stropowych stan budynku określa się jako dobry. W złym stanie, w skutek złej eksploatacji i remontów rynien oraz błędnie wykonanych w 10

11 latach siedemdziesiątych cementowych tynków są tynki zewnętrzne budynku. Szczegółowy opis stanu technicznego budynku oraz jego elewacji zawierają odpowiednio Rozdziały 5 i 3 Projektu budowlanego Warunki geologiczne: Dla terenu inwestycji wykonano badania geologiczne, których wyniki zawarto w Dokumentacja geologiczno inżynierska z rozpoznania warunków geologiczno inżynierskich występujących w podłożu inwestycji: modernizacja muzeum Warszawy oddział Wola przy ulicy Srebrnej 12, na działce nr 20 obręb nr w Warszawie, województwo: mazowieckie luty 2015 r., w której zawarto: - W wyniku przeprowadzonych badań rozpoznano budowę podłoża do głębokości 5.0 m ppt. W profilu podłoża stwierdzono zalegania gruntów: antropogenicznych - różnorodnych, które są mało korzystne dla budownictwa z uwagi na ich pochodzenie, wykształcenie litologiczne (warstwa geotechniczna A); rodzimych piaszczystych, które są nośne i korzystne dla budownictwa (warstwa geotechniczna I); - Na badanym terenie, w obrębie wykonanych odwiertów do głębokości 5.0 m ppt, nie stwierdzono wodonośności podłoża. - Prace ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury gruntu, co mogłoby doprowadzić do pogorszenia ich własności mechanicznych, a co za tym idzie do obniżenia nośności podłoża. - Prace budowlane powinny odbywać się przy stałym nadzorze geotechnicznym oraz powinien być prowadzony monitoring wpływu robót ziemnych na obiekty sąsiednie i podłoże. - Na badanym terenie nie stwierdzono występowania zjawisk geodynamicznych Analiza sąsiedztwa: Istniejąca zabudowa sąsiednia: Budynek stoi wśród punktowej zabudowy mieszkaniowej, o typowym układzie urbanistycznym dla lat sześćdziesiątych minionego wieku. Brak jest jakiegokolwiek przestrzennego i funkcjonalnego wzajemnego oddziaływania tych budynków Oświetlenie naturalne i nasłonecznienie budynków: Nie istnieje żaden wzajemny wpływ zabudowy bezpośredniego sąsiedztwa w zakresie przesłaniana budynków. Ponadto dla budynku o funkcji muzeum nie ma wymagań normatywnego nasłonecznienia jego pomieszczeń. W związku z tym, że przedmiot Projektu budowlanego nie przewiduje rozbudowy i nadbudowy budynku, rewaloryzacja jego elewacji nie przewiduje elementów przesłaniających lub ocieniających budynki sąsiednie oraz ze względu na niezmienność istniejącego układu przestrzennego zabudowy kwartału dalszą bardziej szczegółową analizę wzajemnego oddziaływania budynków pominięto. 12. Projektowane zagospodarowanie działki: Projekt rewaloryzacji elewacji budynku Muzeum woli nie przewiduje zmiany istniejącego zagospodarowania terenu działki. Elementy istniejące jak fosa zejścia do piwnic oraz studzienki okien piwnicznych zostaną odtworzone w tej samej lokalizacji jako roboty odtworzeniowe po pracach remontu (osuszenia,ocieplenia i izolacji poziomych i pionowych) ścian piwnicznych. 11

12 12.1. Zieleń: Istniejące drzewa i krzewy na terenie działki bez zmian. W ramach prac ziemnych i odtworzeniowych może nastąpić przesadzenie dwóch krzewów iglaków płożących Obsługa komunikacyjna: Wg. stanu istniejącego bez zmian Dostęp osób niepełnosprawnych: Wg. stanu istniejącego bez zmian Ochrona pożarowa budynku: Drogę pożarową budynku stanowi ulica Srebrna. Dla budynku została wykonana Ekspertyza z zakresu ochrony przeciwpożarowej muzeum Woli której wnioski i zalecenia zostały uzgodnione Postanowienie MWKSP. Zgodnie z w/w ekspertyzą szerokości drzwi zewnętrznych wyjść ewakuacyjnych oraz kierunek ich otwierania został zachowany wg. stanu istniejącego Tło hałasu zewnętrznego: Dla planowanej inwestycji - rewaloryzacji elewacji budynku nie wykonano badań tła akustycznego. Ulica Srebrna oraz znaczne ponad 34- metrowe oddalenie budynku od skrajni jezdni powoduje mały wpływ na budynek. Ze względu na przepisy odrębne oraz charakter działalności obiektu przyjęto wielkość izolacji akustycznej okien 35 db. 13. Dane techniczne inwestycji Bilans terenu: Ze względu na brak projektowanych zmian w zagospodarowaniu terenu bilans jego powierzchni pominięto. Ewentualne zmiany mogące wystąpić w skutek prac odtworzeniowych i rekultywacji terenu powinny być określone w trybie art. 36a ustawy prawo budowlane. Warszawa marzec 2015 rok mgr inż. arch. Tadeusz A.Żera 12

13 14. Część rysunkowa: Rys. nr 01 Projekt Zagospodarowania Działki Sytuacja skala 1:500 13

14 BUDYNEK MUZEUM WOLI ULICA SREBRNA 12 W WARSZAWIE DZIELNICA WOLA PROJEKT BUDOWLANY REWALORYZACJI ELEWACJI BUDYNKU Opis techniczny C. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWANY CZĘŚĆ ARCHITEKTURA: 15. Przedmiot opracowania, Adres inwestycji, Inwestor, Materiały wyjściowe do projektowania: Dane te przedstawiono i opisano w pkt. 1-3 i 8 Opisu Projektu Budowlanego A Część ogólna 16. Opis stanu istniejącego: Opis: historii budynku, lokalizacji budynku, istniejące: zabudowę i zagospodarowanie działki, istniejący układ przestrzenny budynku, obecny stan techniczny kamienicy oraz analizę sąsiedniej zabudowy i wzajemnego wpływu na budynki opisano w Części ogólnej Część A, oraz w części Projekt zagospodarowania działki Część B. Projektu budowlanego. Szczegółową ocenę stanu technicznego budynku, oraz wnioski i zalecenia odnoszące się do zakresu związanego z rewaloryzacją elewacji zawarte są w: Rozdział 5 Ekspertyza konstrukcyjna dotycząca stanu technicznego budynku Muzeum Woli przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie, opracowanej przez dr inż. St. Karczmarczyka. Rozdział 3 projektu budowlanego Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby Muzeum Woli przy ul. Srebrnej w Warszawie. Rozdział 7 Ekspertyza mykologiczna budynku 17. Opis projektu rewaloryzacji elewacji budynku: Opis stanu istniejącego elewacji budynku: Opis elewacji budynku: Z punktu widzenia konserwatorskiego analiza obecnego stanu elewacji ujęta w zakresie robót rewaloryzacji elewacji przedstawia się następująco: Budynek składa się z dwóch części wzniesionych na planie litery T frontowej, paradnej i tylnej dobudówki nieco mniej reprezentacyjnej. Wysokość dwie i pół kondygnacji. Dach części frontowej kopertowy, uzupełniony w centralnym punkcie bryły frontowej w ozdobną latarnię. W części tylnej wielospadowy. Elewacja frontowa (południowa) Symetryczna, pięcioosiowa, dwu i pół kondygnacyjna. Okna po cztery z każdej strony prostokątne ze znacznie okrojonym detalem. Okna kondygnacji sutereny ukryte za studniami. Gzymsy pośredni i wieńczący uproszczone w porównaniu z pierwotnymi. Wejście podkreślone niewielkim ryzalitem, poprzedzonym czterokolumnowym portykiem na którym wspiera się balkon. Nad ryzalitem tympanon. Narożniki bryły głównej jak i ryzalitu podkreślone skromnym boniowaniem, zróżnicowanym na kondygnacjach. Elewacja boczna (zachodnia) Budynek główny - niesymetryczna, dwuosiowa, dwu i pół kondygnacyjna. Elewacja został przebudowana w tynku rysują się ślady po dwóch zamurowanych otworach na każdej kondygnacji. Okna prostokątne bez detalu. Dwa okna kondygnacji sutereny ukryte za betonowymi studniami. Budynek tylny 14

15 Elewacja niesymetryczna 7- osiowa dwukondygnacyjna. Nie ma przekazu, czy okna miały dekoracje (zapleczowy charakter tej części obiektu wskazywać może, że dekoracje były tu mocno uproszczone lub ich nie było). Okna prostokątne bez detalu. Na parterze w oknach kraty. Gzymsy pośredni i wieńczący mocno uproszczone w porównaniu z pierwotnymi. Narożniki obu części podkreślone skromnym boniowaniem. Elewacja tylna (północna) Budynek tylny Bez żadnych otworów w części tylnej i 2 -osiowa w części frontowej. Gzymsy pośredni i wieńczący mocno uproszczone w porównaniu z pierwotnymi. Narożniki podkreślone skromnym boniowaniem. Elewacja boczna (wschodnia) Budynek główny- elewacja niesymetryczna 3-osiowa, dwu i półkondygnacyjna. Okna prostokątne i bez detalu w budynku głównym i tylnym. W oknach na parterze obu budynków kraty. Elewacja budynku tylnego 7-osiowa. Wejście do sutereny w zagłębieniu zasłonięte betonowym obmurowaniem. W ostatniej osi na parterze otwór drzwiowy. Gzymsy uproszczone. Na narożnikach skromne boniowanie. (pracowanie: Ewa Domanus 2014) Stan zachowania elewacji Stan wypraw tynkarskich na elewacjach jest zróżnicowany. Najlepiej zachowany jest A. na elewacji południowej frontowej. Nie ma tu znacznych ubytków i widocznych uszkodzeń, jednak w bardzo wielu miejscach tynk jest odspojony od podłoża, przebarwiony i zawilgocony. Na gzymsach występują liczne rysy i spękania. Obróbki blacharskie gzymsów skorodowane, nieszczelne ze śladami uszkodzeń mechanicznych. B. Elewacja zachodnia jest zawilgocona w całym pasie przyziemia, ponadto do wysokości ok. 1.5 pokryta sgraffitti. Na dużych fragmentach zarówno w poziomie piętra całkowity brak tynków zastąpiono narzutem cementowym. Naprawa uszkodzeń narzutem cementowym przyczyniła się do postępującej degradacji wypraw. Ponadto występują tu : liczne ubytki wyprawy tynkowej (lokalnie do gołej cegły), odspojenia tynku od podłoża tworzące pustki powietrzne i wybrzuszenia ubytki strukturalne w gzymsach (lokalnie do gołej cegły), spękania pionowe gzymsów, odspojenia cokoliku kamiennego od podłoża powodujące wnikanie wody, zawilgocenie dolnych części murów liczne odspojenia kamieni w studzienkach, awarie systemu odprowadzania wody opadowej w studzienkach (brak czyszczenia), zacieki i przebarwienia w różnych partiach (przyczyny wadliwe odprowadzenie wody, nieszczelne izolacje gzymsów) C. Elewacja północna budynku frontowego występują liczne ubytki tynku głównie na poziomie piętra.w pasie boniowania na dużych fragmentach całkowity brak tynkuodsłonięty jest materiał ceramiczny. Elewacja północna tylna,zawilgocona w poziomie przyziemia i zmurszała, pokryta sgraffitti do wysokości 15

16 ok. 2 m, /mocno złuszczające się farby/ D. Elewacja wschodnia w poziomie parteru zawilgocona i cała pokryta wielokolorowym sgraffitti. Występują tu liczne rysy pionowe, pęknięcia gzymsu, zacieki i przebarwienia. We wszystkich elewacjach, zły stan obróbek blacharskich zarówno obróbek gzymsów,mocno skorodowanych jak i nieszczelnych rynien/ patrz Ekspertyza techniczna/ przyczynił się do zawilgocenia murów. E. Kamienny cokolik wokół budynku jest zbyt niski,nie spełniający swojego zadania. Na znacznej długości odspojony ze śladami uszkodzeń mechanicznych. F. Stolarka okienna Okna skrzynkowe w różnym stanie zachowania na ogół bardzo złym. Okna są wypaczone,nieszczelne, skrzydła nie przylegające do ram. Dotyczy to również okien /8 szt. /wymienionych na nowe w ostatnich latach. Profile nowych okien zbyt cienkie - ramy i skrzydła są mocno odkształcone. Stolarkę okienną należy wymienić w całości. Nową wykonać zgodnie z projektem wykonanym w oparciu o dokumentację fotograficzną. Zaprojektować okna drewniane skrzynkowe o odpowiednim współczynniku przenikania ciepła (opracowanie : Ewa Domanus, Tadeusz A. Żera) Koncepcja rewaloryzacji elewacji budynku: Opis ogólny kompozycji elewacji: Projekt rewaloryzacji elewacji przewiduje przywrócenie historycznego wyglądu elewacji budynku wg. zachowanej ikonografii z okresu przedwojennego. Przywraca się historyczny kształt gzymsów wieńczących, kordonowych i pośrednich budynku, kroksztyn, obramień okiennych, plakiet podokiennych i zwieńczeń nadokiennych. Również powraca się do historycznego podziału i kształtu boniowań narożnych. Zachowywany jest bez żadnych zmian jedynie w zakresie prac renowacyjnych zespół centralny podcienia balkonu i tympanonu elewacji frontowej. Zachowywany jest podział okienny i osiowość elewacji. Jedynie w zakresie wejścia dla osób niepełnosprawnych i części piwnicznej elewacji wschodniej powiększa się część okien piwnicznych ze względów funkcjonalnych pomieszczeń doświetlanych przez te okna. Stolarka okienna zachowuje swój historyczny kształt podziałów okiennych i konstrukcji okien wraz z wewnętrznymi okiennicami. Przywraca się właściwe materiały - wypraw tynkarskich, koloru elewacji i obróbek blacharskich. Szczegółowe rozwiązania zawiera Część rysunkowa Projektu budowlanego oraz część rysunkowa Rozdz. 3 projektu budowlanego Program prac konserwatorskich elewacji budynku siedziby Muzeum Woli przy ul. Srebrnej w Warszawie. Dla zamierzeń rewaloryzacji elewacji budynku Biuro Stołecznego Konserwatora Zabytków wydało Zalecenia Konserwatorskie: - pismo SKZ r Rozwiązania szczegółowe elementów wystroju elewacji: A. Gzymsy: Nowoprojektowane gzymsy pozostające W śladzie gzymsów istniejących projektuje się jako ciągnione sztukatorsko na istniejącej, odsłoniętej podbudowie ceglanej, po jej koniecznych wzmocnieniach. Materiał tradycyjny za- 16

17 praw, gdzie dopuszcza się nowe uznane w świecie konserwatorskim nowe zaprawy dla tego rodzaju elementów zewnętrznych z wykluczeniem prefabrykacji na bazie polimerobetonów, twardej wełny mineralnej lob styropianiu. B. Opaski okienne, elementy płaszczyznowe: podokienniki, plakiety, elementy boniowań, zwieńczenia nadokienne, kroksztyny: Dopuszcza się zastosowanie prefabrykacji tych elementów i ich mocowanie do ścian elewacyjnych pod warunkiem zapewnienia braku ruchów skurczowych powodujących odspojenia, pękania na łączeniach elementów. Zalecana projektem metoda metoda tradycyjnych wypraw sztukateryjnych i zdobniczych zewnętrznych. C. Wyprawy tynkarskie: Projektuje się skucie całości istniejących tynków ( patrz pkt. Ogólny zakres prac poniżej). Nowe tynki wapienne, barwione w masie lub malowane wg. projektowanej kolorystyki. Wyjątkiem są tynki izolacji termicznej ścian piwnicznych. Powinny być one wykonane zgodnie z dobraną, certyfikowaną technologią lekka-mokra. D. Stolarka okienna: Uwaga ogólna: Kolejne przebudowy budynku i jego elewacji spowodowały drobne różnice w : - szerokości otworów okiennych, -ich wysokości, oraz - posadowienia nadproży w odniesieniu do np. rzędnej parteru budynku głównego. Projekt zakłada: -unifikację wymiarów okien dla poszczególnych kondygnacji budynku, -unifikację posadowienia górnej części ramy ościeżnicy okiennej dla poszczególnych kondygnacji i brył budynku. W tym celu w porozumieniu z NA i nadzorem konserwatorskim po odsłonięciu murów rodzimych ścian elewacyjnych zostaną wytrasowane osie pionowe okien na poszczególnych elewacjach oraz poziomy (górne) ich posadowienia. Podobnie przebiegać będzie ustalenie ostatecznego posadowienia gzymsów wieńczących i kordonowych budynku. Okna drewniane o konstrukcji i podziałach pół wg. stanu istniejącego. Konstrukcja skrzynkowa (Krosno zewnętrzne) dwuskrzydłowe. Skrzydło zewnętrzne pojedynczo szklone szkłem antywłamaniowym P4, zgodnie ze stanowiskiem Inwestora na podstawie wymagań Rozporządzenia MKiDN z dnia roku w sprawie zabezpieczeń zbiorów w muzeach, Zał. nr 2 do rozporządzenia. Skrzydło wewnętrzne szklone zespołem szybowym termoizolacyjnym. Współczynnik U okna 0,90. Współczynik g 0,25 ( szczególnie dla okien w elewacjach sal wystawienniczych, elewacji południowej i zachodniej) Zestawy szybowe powinny również zapewniać ochronę przed promieniowaniem UV-A i UV-B. Okucia - szczególnie okien piwnic i parteru budynku - antywłamaniowe, atestowane zgodnie z w/w rozporządzeniem. Okiennice wewnętrzne wg. stanu istniejącego drewniane, Parapety okienne wewnętrzne drewniane. 17

18 E. Stolarka drzwiowa: Drzwi wejścia głównego istniejące po renowacji i wymianie przeszkleń i okuć na antywłamaniowe. Drzwi zewnętrzne wejściowe do piwnic przeszklone, w cienkich ramach stalowych lub aluminiowych. Konstrukcja i przeszklenie antywłamaniowe, dla zestawu szklanego P4. U okna 1.1 Zespół wejścia dla osób niepełnosprawnych ( elewacja północna korpusu głównego budynku) konstrukcja stalowa lub aluminiowa malowana proszkowo. Wymagania jak wyżej. Drzwi do północnej klatki schodowej metalowe płytowe, ocielone U- 1.1, antywłamaniowe, malowane proszkowo. F. Daszki nad wejściami, balustrady: Daszki szklane mocowane do ściany budynku ( wejście do piwnic) oraz do konstrukcji zestawu drzwiowego ( wejście dla niepełnosprawnych parter), poprzez naciągi/stężenia górne i rotule. Elementy stalowe stal kwasoodporna. Szkło bezpieczne w rozumieniu wymagań bezpieczeństwa użytkowania Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozporządzenie MI z 2002 roku z późniejszymi zmianami. Balustrady zewnętrzne pochylni dla osób niepełnosprawnych i fosy zejścia do piwnic pełnoszklane, szkło bezpieczne, z pochwytami ze stali kwasoodpornej. Pochwyty przyścienne stal kwasoodporna. G. Okładziny kamienne: Okładziny schodów, powierzchni zejścia do piwnic, pochylni dla osób niepełnosprawnych wykonane z płyt granitowych ( np. strzelin) o powierzchniach antypoślizgowych, np. płomieniowanych. Okładziny elementów pionowych i nakryw murków płyty kamienne granitowe ( np. strzelin) szlifowane, lub pół-poler. H. Opaska wokół budynku: Projektowana opaska wokół budynku zgodnie z wymaganiami SKZ z kostki granitowej szarej na podłożu betonowym półsuchym, o wymiarach 7 x 7 cm. I. Pokrycie dachu, obróbki blacharskie: Wszelkie elementy blacharskie pokrycie dachu, parapety okienne, wydry, rynny i rury spustowe, obróbki blacharskie gzymsów blacha cynkowotytanowa. Wykończenie obróbek klasyczne tj. kapinosy, stojące rąbki itp. J. Kolorystyka elewacji: Proponuje się kolorystykę elewacji: z wzornika NCS elewacja -kolor NCS S 1005 Y 20 R cokół -kolor NCS S 2005 Y 20R detale -kolor NCS S 0502 Y z wzornika KEIM EXCLUSIV : elewacja- kolor 9292 cokół- kolor 9288 detale- kolor

19 18. OPIS OGÓLNY ZAKRESU PRAC: Cały zakres prac związanych z rewaloryzacją elewacji budynku, ze względu na różniące ich technologie podzielono na dwa zakresy : - Część piwniczna poniżej poziomu parteru budynku, oraz - Część nadziemna powyżej poziomu parteru, wraz z robotami dekarskimi wymiany pokrycia dachu budynku. 1. Zakres Części piwnicznej : 1.1. Roboty ziemne i wyburzenia: Usunięcie - (przesadzenie we wskazane miejsce na działce) krzewów przy ścianie elewacji wschodniej, Zgodnie z przyjętą technologią, etapowe odsłonięcie ścian piwnic do spodu fundamentów. Budynku głównego i oficyny. Zakres wykopu nie powinien zagrażać stateczności budynku oraz nie ingerować zbytnio w teren wokół budynku i zagrażać istniejącej (zachowywanej) zieleni. Prace ziemne wykonać zgodnie z warunkami i zaleceniami zawartymi w Dokumentacji inżyniersko-geologicznej Rozdział 6 projektu budowlanego Wykonanie zabiegów odwilgocenia ścian piwnic oraz likwidacji ognisk grzybowych zgodnie z wynikami i zaleceniami Ekspertyzy mikologicznej budynku (Rozdział nr Projektu budowlanego, Demontaż istniejącego cokołu kamiennego wokół budynku i opasek z cegły betonowej i krawężnika wokół budynku Demontaż istniejących krat okiennych i obróbek blacharskich Demontaż rur spustowych i naciągów zwodów instalacji odgromowej budynku. Uwaga: demontaż powinien być przeprowadzony w sposób zapewniający odwodnienie dachu, niezalewanie wykopu oraz działanie instalacji odgromowej) Skucie (ręczne) istniejących cokołów i tynków poniżej poziomu parteru budynku, Likwidacja pozostałości przeciw-wilgociowych izolacji pionowych, Wyburzenie istniejącego zewnętrznego zejścia do piwnic budynku od jego strony wschodniej i w tym posadzki i płyty dennej, wraz z murkami betonowymi ocembrowania zieleńca, Zainwentaryzowanie istniejących studzienek okien piwnicznych dla późniejszego ich odtworzenia, ze względu na kolizję z wykopami i pracami remontu ścian piwnicznych. (przyjęto konieczność ich wyburzenia ze względu na kolizję z robotami przy ścianach piwnic) Zabezpieczenie podziemnej instalacji odwodnienia istniejących studzienek okiennych, kanalizacji deszczowej i przyłączy do budynku, Wytrasowanie poszerzeń i powiększeń zmienianych okien piwnicznych, wykucie otworów pod nowe okno i drzwi wejściowe, założenie nowych nadproży stalowych dla nowoprojektowanych otworów oraz ewentualnie w porozumieniu z NA konstrukcji nowych nadproży w oknach powiększanych, ( dotyczy piwnic elewacji wschodniej budynku) Po zakończeniu robót wg. zakresu pkt Zasypanie wykopów ze stabilizacją gruntu I s Roboty budowlane: Zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego wejścia do piwnic, Wykonanie zejścia do piwnic wg. rysunków dokumentacji technicznej, w tym roboty ocieplenia płyty schodów i płyty dennej i wszystkie niezbędne roboty izolacji przeciwwodnej zgodnie z rys, dokumentacji technicznej, Odtworzenie pozostałych zlikwidowanych na czas robót remontu ścian piwnic, studzienek okiennych, 19

20 Osadzenie elementów liniowego odwodnienia zejścia do piwnic budynku oraz nowo-projektowanych i odtwarzanych studzienek okien piwnicznych ( przewody odwadniające z ich włączeniem do istniejących przewodów podziemnych) Wykonanie pochylni wejścia dla osób niepełnosprawnych w poziomie terenu w elewacji północnej korpusu budynku głównego Wykonanie obrzutu cementowego ścian piwnic w uzgodnieniu z NA, Wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian piwnic papa zgrzewalna, Wykonanie izolacji termicznej płyty styroduru o zakresie grubości warstwy oraz wysokości poszczególnych warstw - zgodnie z rysunkami technicznymi. W częściach budynku : zejścia do piwnic i studzienek okien piwnicznych ( nowo-projektowanych i odtwarzanych) oraz nad poziomem terenu lico wykonać w technologii tynków na siatce. Lico gładkie Wykonanie wieńczących gzymsów cokołowego i w linii poziomu parteru Osadzenie okien i drzwi (patrz pkt. Stolarka, ślusarka okienna powyżej ) 1.3. Roboty ślusarskie: Na murku okalającym fosę zejścia do piwnic zamontować elementy mocujące do balustrady szklanej, Osadzenie elementów mocowania balustrady szklanej pochylni dla osób niepełnosprawnych Osadzenie elementów do montażu pochwytów przyściennych, daszków nad wejściem do piwnic Montaż balustrad, pochwytów i daszków nadwejściowych, 1.4. Roboty okładzinowe - kamieniarskie: Wykonanie kamiennych posadzek płyt dennych studzienek okien piwnicznych i fosy zejścia do piwnic ( spadki powinny być wykonane płycie żelbetowej) Wykonanie okładzin kamiennych ścian murków oporowych : studzienek okiennych wraz z górnymi nakrywami kamiennymi, fosy zejścia do piwnic Wykonanie okładzin stopni (stopnice, podstopnice, spocznik, cokół kamienny na ścianie budynku) zejścia do piwnic, Wykonanie okładziny kamiennej: posadzki ( płyty kamienne płomieniowane), ścian bocznych wewnętrznych i zewnętrznych oraz nakrywy krawężnika bezpieczeństwa pochylni dla osób niepełnosprawnych, 1.5. Roboty wykończeniowe: Wykonanie opasek z kostki brukowej kamiennej wokół budynku, Roboty malarskie fragmentów części podziemnej elewacji kolorystyka wg. pkt J Uwaga: zaleca się aby prace malarskie były wykonane jednocześnie dla obu zakresów robót. 2. Zakres Części nadziemnej : 2.1. Wyburzenia i demontaże: Skucie (ręczne) całości tynków zewnętrznych budynku, Skucie istniejących gzymsów zakres skucia należy uzależnić od: stanu technicznego gzymsów i ich podbudowy ceglanej, przyjętej i uzgodnionej z Inwestorem i NA technologii wykonania gzymsów nowoprojektowanych. Uwaga: w trakcie w/w prac należy na bieżąco określać stan techniczny odsłanianych murów i gzymsów i sposób ich naprawy uzgadniać na bieżąco z NA i NI oraz koordynatorem prac konserwatorskich 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2

SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: Część opisowa SPIS ZAWARTOŚCI str. 1-2 I. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne str. 3 2. Opis stanu istniejącego str. 3-7 3. Założenia projektowe str. 7-8 3. Opis technologii osuszania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO CEL I ZAKRES OPRACOWANIA: PRZEBUDOWA, REMONT ORAZ TERMOMODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ KAMIENICY PRZY UL. CZARNOWIEJSKIEJ 50B W KRAKOWIE INWESTOR: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz

mgr inż. arch. Paweł Litwinowicz upr. proj. WP-OIA/OKK/UpB/33/2007 mgr inż. arch. Aleksandra Litwinowicz nazwa i adres inwestycji PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO u. Źródlana 3, 60-642 Poznań inwestor Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Źródlana 3 w Poznaniu ul. Źródlana

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. HAJOTY 48 W WARSZAWIE inpro- projektowanie, nadzory i wykonawstwo budownictwa ogólnego 00-682 Warszawa HoŜa 72/33 tel.(0 22) 625-40-85 kom.0602-190-624 e-mail: inpro@go2.pl NIP 527-015-66-83 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI

EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI EKSPERTYZA BUDYNKU MIESZKALNEGO POD KĄTEM MOZLIWOŚCI WYKONANIA REMONTU i DOCIEPLENIA ELEWACJI Obiekt: Budynek mieszkalny Adres: ul. Hołdu Pruskiego 3; 72-600 Świnoujście Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU REMONTU ELEWACJI KAMIENICY PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 2 W MYSŁOWICACH. 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Zlecenie umowa nr 6/2012 z dnia 09.10.2012r. na odtworzenie projektu remontu

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA

EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA UMOWA Z DNIA 26.02.2015 r. BZP.2421.18.2015.AB załącznik nr 11 DATA: 26.03.2015r. EGZ. NR TEMAT: EKSPERTYZA MYKOLOGICZNO- BUDOWLANA OBIEKT: POMIESZCZENIA PIWNICZNE I PARTERU ADRES: 50-237 WROCŁAW, UL.

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót budowalnych Obiekt: Budynek dawnego Gimnazjum Adres: Łomża, ul. Bernatowicza 4, dz. nr geod. 10146 Inwestor: Maisto Łomża 18-400 Łomża, ul. Stary Rynek

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY

AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY AUTORSKIE BIURO ARCHITEKTONICZNE ARCHITEKCI BARBARA I JANUSZ TARGOWSCY 01-875 Warszawa ul. Zgrupowania Żmija 3 p.21 tel./fax (22) 40-321-32 www.aba-architekci.pl e-mail: biuroaba@wp.pl TEMAT: REMONT ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE

ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE ARCHITEKT TOMASZ CELEWICZ 80-410 GDAŃSK, UL. K. BACZYŃSKIEGO 7A/10, TEL 344 22 26 TEL. KOM. 0503 113 132, BIURO PROJEKTOWE PROJEKT WYKONAWCZY REWALORYZACJI WRAZ Z REMONTEM I PRZEBUDOWĄ OBIEKT Budynek nr

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo