PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY."

Transkrypt

1 PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa, STYCZEŃ 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE DO AKTULANEJ REDAKCJI PROGNOZY 2 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY 2 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA 4 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU GŁÓWNE CELE PLANU POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE PLANU AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WODY POWIERZCHNIOWE GLEBY SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY WARUNKI KLIMATYCZNE PRZYRODNICZE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE ZANIECZYSZCZENIA I UCIĄŻLIWOŚCI PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU GŁÓWNE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU, KTÓRE MOGĄ NASTĄPIĆ W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ ANALIZOWANEGO PLANU WPŁYW NA PRZYRODNICZE OBSZARY CHRONIONE I SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH; WPŁYW NA OBSZARY NATURA WPŁYW NA SZATĘ ROŚLINNĄ WPŁYW NA ŚWIAT ZWIERZĘCY WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI (RZEŹBĘ TERENU), GLEBY, KOPALINY WPŁYW NA WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMIANĘ POWIETRZA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE WPŁYW NA STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEJ ROZBUDOWY CMENTARZY WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY WPŁYW NA ZAGROŻENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI GOSPODARKA ODPADAMI WPŁYW NA DOBRA KULTURY INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE MATERIAŁY WEJŚCIOWE MATERIAŁY PODSTAWOWE: WYBRANE MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE I POMOCNICZE; ŹRÓDŁA INFORMACJI 47 ZAŁĄCZNIKI: 1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r. 2. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z 27 lipca 2009 r. 3. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rysunek zmniejszony 1

3 WPROWADZENIE DO AKTULANEJ REDAKCJI PROGNOZY Niniejsza prognoza stanowi kolejną, trzecią redakcję tego dokumentu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla m. st. Warszawy w piśmie ZNS-711/1-3/2010/AS z dnia 10 maja 2011 roku w odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zgłosił do projektowanego planu szereg uwag. W następstwie tych uwag do projektu planu wprowadzono następujące zmiany: W 8 ust. 7 usunięto ograniczenie stosowania ekranów akustycznych wyłącznie do jezdni głównych Trasy Olszynki Grochowskiej. Tym samym obecnie jest możliwość stosowania ekranów także na jezdniach bocznych oraz na skrzyżowaniach. W 4 ust. 5 dotyczącym terenów UHB (usługi, handel i biura) wyeliminowano dopuszczenie budynków zamieszkania zbiorowego oraz zakazano lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, W 4 ust. 9 dotyczącym terenów U/ZP (zabudowa usługowa w zieleni) zakazano lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, W 15 ust. 2 wyeliminowano możliwość zachowania dotychczasowych oraz lokalizowania nowych studni w odległości mniejszej niż 150 m od istniejącej i projektowanej granicy cmentarza, W 16 zawarto nowe ustalenia przejściowe eliminujące możliwość rozbudowy cmentarza do czasu pełnego uregulowania zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, dokonano stosownych korekt w prognozie oddziaływania na środowisko. 2

4 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa w dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. Prognozą objęto teren w granicach w. wym. planu oraz tereny przyległe w zakresie, w jakim prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko. Sporządzenie prognozy jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jakiej podlegają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z r. poz. 1227). Ramowy zakres prognozy określa art. 51 ust. 2 w.w. ustawy, w którym zapisano: Prognoza oddziaływania na środowisko: 1) zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 2) określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 3) przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 3

5 Zgodnie z art. 53 w.w. ustawy sporządzający plan uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie z ustawowo do tego wskazanymi organami, to jest: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. Uzgodnienia dokonane przez w. w. organy przedstawiono w załącznikach do niniejszej prognozy. (Zał. 1 i zał. 2). 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Został on szczegółowo przedstawiony w opracowaniach stanowiących podstawowe materiały wejściowe do niniejszej prognozy. Plan nie stanowi docelowego obrazu omawianego terenu. Jest to zbiór warunków, w oparciu o które może dokonywać się nowe zagospodarowanie. Nie ma żadnych gwarancji, że cały teren zostanie zainwestowany w pełni tak, jak plan na to pozwala. Niemniej jednak nie ma też przesłanek do przewidywania, że nie zostanie on w całości zabudowany i to na najmniej korzystnych dla środowiska, zgodnych z planem warunkach. Tak więc podstawowym założeniem metodycznym jest przyjęcie, że w zgodzie z projektowanymi ustaleniami na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Traktowanie planu jako zbioru zasad, a nie docelowego obrazu zagospodarowania, ogranicza możliwości wymiarowania prognozowanych zjawisk. Najczęściej możliwe są do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, które będą zachodziły w środowisku. W prognozie skoncentrowano się na szczegółowym przeanalizowaniu ustaleń planu: zapisów w tekście oraz treści rysunku. Założono przy tym, że: ustalone lub dopuszczone planem wielkości i wskaźniki mogą być w procesie realizacji planu wykorzystane maksymalnie, przy dopuszczeniu rozwiązań alternatywnych wybrane będzie mniej korzystne dla środowiska. Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone znaczną niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie. 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 3.1. GŁÓWNE CELE PLANU W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy uchwala dokument pod nazwą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obejmuje ono cały obszar gminy. Natomiast w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 4

6 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, W tej sytuacji najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzone uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. W studium tym określono między innymi strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta. Teren opracowania znajduje się w zasięgu strefy przedmieść w obszarze: M2 o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w obszarze U usług, których profil zostanie przedłożony w planach miejscowych w strefie skrzyżowania projektowanych: Trasy Olszynki Grochowskiej i ul. Panny Wodnej; ZP teren zieleni urządzonej; ZC teren cmentarza Ustala się wskaźniki: dla obszaru U: - dopuszczalna wysokość 12 m - max. Intensywność zabudowy 1,2 dla obszaru M2: - dopuszczalna wysokość 12 m - max. Intensywność zabudowy 0,6 - po zach. str. Traktu Lubelskiego, po wsch. stronie Kanału Zagoździańskiego i po zach. stronie ul. Patriotów min. powierzchnia biologicznie czynna to 40-60% 5

7 Rys. 1. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki struktura funkcjonalno-przestrzenna Studium określa także układ drogowo-uliczny w mieście i podaje klasyfikację ulic (rysunek poniżej). W Studium adaptowane są ulice istniejące: Trakt Lubelski oraz Mrówcza (Z- zbiorcze). Ulicami nowoprojektowanymi są: Trasa Olszynki Grochowskiej (GP główna ruchu przyspieszonego) oraz Panny Wodnej (Z zbiorcza). 6

8 Rys. 2. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki klasyfikacja ulic - stan projektowany. Studium określa tereny tworzące System Przyrodniczy Warszawy (SPW). Zgodnie ze Studium teren objęty planem położony jest poza Systemem Przyrodniczym Warszawy. Od zachodu i południa graniczy z terenami SPW związanymi z doliną Wisły, od wschodu z terenami leśnymi pasma wawerskiego związanymi z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Tereny we wschodniej części analizowanego terenu mają ustalony w Studium wskaźnik % powierzchni biologicznie czynnej. Wzdłuż Trasy Olszynki Grochowskiej, po śladzie Kanału Zagoździańskiego biegnie korytarz ekologiczny lokalne powiązanie przyrodnicze. 7

9 Rys. 3. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy System Przyrodniczy Warszawy - kierunki. 8

10 Ustawowe powiązanie pomiędzy dokumentami: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego polegające na obowiązku zgodności planu ze studium powoduje, że zakres stanowienia planu jest ograniczony. Plan miejscowy jest uszczegółowieniem polityki ustalonej w studium. Istotnymi dokumentami powiązanymi z analizowanym planem są inne plany miejscowe. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obecnie obowiązujących planów. W trakcie sporządzania są: (numeracja wg poniższej mapy ze strony internetowej Urzędu m. st. Warszawy): mpzp obszaru kolonii Borków Zagóźdź, mpzp osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów, mpzp rejonu ul. Zwoleńskiej, mpzp obszaru Kuligów. Rys. 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w analizowanym rejonie teren objęty analizowanym planem Borkowa ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ Zawartość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.). Zakres projektu planu jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). Tekst planu Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych ustaleń mających wpływ na zagadnienia ochrony środowiska: W 2 - definiuje się pojęcia użyte w planie, w tym: 9

11 wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej; powierzchnia biologicznie czynna należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; w planie miejscowym nie stosuje się pojęcia terenu biologicznie czynnego wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej należy przez to rozumieć najmniejszy procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej; usługi należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m 2, przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; W 4 - określa się wyznaczone w planie przeznaczenia terenów, w tym: 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN 2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem zabudowy na działkach leśnych - MNL 3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - MN/U 4) Tereny usług, handlu i biur - UHB 5) Tereny usług oświaty - UO 6) Tereny usług publicznych - Up 7) Tereny zieleni urządzonej i usług sportu - ZP/US 8) Tereny zabudowy usługowej w zieleni - U/ZP 9) Tereny cmentarzy - ZC 10) Tereny lasów - ZL 11) Tereny zieleni urządzonej - ZP 12) Tereny dróg wewnętrznych - KDw 13) Tereny ulic (dróg publicznych) - KD 14) Tereny placów miejskich (dróg publicznych) - KD-P 15) Tereny alej pieszych (dróg publicznych) - KP 16) Tereny przepompowni ścieków - I-Ks Ponadto w tym paragrafie dokonano kwalifikacji poszczególnych terenów z punktu widzenia ochrony przed hałasem, przypisując poszczególnym przeznaczeniom planistycznym odpowiednie ustalenia w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. W 8 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym: 1. Dla terenów działek budowlanych ustala się: 1) ochronę drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, szczególnie na zabudowy mieszkaniowej (MN, MNL, MN/U), usług publicznych (UO, Up), zieleni urządzonej i usług sportu (ZP/US) oraz terenach usługowych z zielenią urządzoną (U/ZP), terenach cmentarza (ZC), wskazanych na rysunku planu; dopuszcza się możliwość wycinki drzew i krzewów kolidujących z zabudową; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe w ramach powierzchni biologicznie czynnej określonej dla działki budowlanej lub na terenach publicznych, w miejscach wyznaczonych przez organ gminy; 10

12 2) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 3) obowiązek odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z placów parkingowych i innych powierzchni przewidzianych do ruchu kołowego do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub do ziemi, po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów biologicznie czynnych do ziemi; 4) nakaz stosowania urządzeń grzewczych zasilanych z sieci ciepłowniczej lub gazowej, lub elektroenergetycznej, lub z odnawialnych źródeł energii; 5) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; 6) zakaz lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; ustalenie nie dotyczy terenów cmentarzy ZC.. 2. Ustala się, że działalność produkcyjna, usługowa lub techniczna nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska - w tym w zakresie emisji substancji do powietrza, pól elektromagnetycznych, hałasu - poza działką budowlaną, na której działalność ta jest prowadzona. 3. Dla funkcji produkcyjnych i usługowych ustala się ograniczenia ich technologii do takich, które nie będą powodowały wprowadzania do powietrza benzo(a)pirenu oraz nie będą się przyczyniały do wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 oraz dwutlenkiem azotu. 4. W zakresie ochrony wód: 1) ustala się zachowanie i ochronę istniejącej sieci hydrograficznej na terenie objętym planem, w szczególności Kanału Zagoździańskiego i Rowu Miedzeszyńskiego w celu utrzymania funkcji przyrodniczych i funkcji związanych z odwodnieniem terenu; 2) zakazuje się zasypywania lub przekrywania zbiorników wodnych, rowów i kanałów, za wyjątkiem realizacji mostków i kładek, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3; 3) dopuszcza się przebudowę i zmianę usytuowania odcinków istniejących kanałów i rowów, w miejscach wskazanych na rysunku planu; do czasu przebudowy, zmiany usytuowania kanału lub rowu należy zachować istniejące odcinki kanału lub rowu w należytym stanie i zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 2; 4) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich i czwartorzędowych, wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych oraz obiektów służby zdrowia, z uwzględnieniem ust. 12; 5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 10m oraz ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy cieków i zbiorników wodnych, na całym obszarze opracowania planu. 5. Dla terenów dróg ustala się: 1) w celu ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska zarządzający drogami zobowiązani są do stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych ograniczających emisję i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w szczególności: a) zabezpieczeń akustycznych, b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód opadowych do gleby lub ziemi, c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie eksploatacji dróg; d) właściwej organizacji ruchu. 2) eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny lub poza obszarem ograniczonego użytkowania utworzonym dla drogi lub linii kolejowej 11

13 6. Dla terenów ulic i placów ustala się: 1) ochronę wartościowych drzew, w szczególności pojedynczych drzew i szpalerów drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych wskazanych na rysunku planu, przy czym dopuszcza się możliwość wycinki drzew i krzewów kolidujących z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej ulic i placów; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe na terenach publicznych, w miejscach wyznaczonych przez organ gminy; 2) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew, wyznaczonych na rysunku planu; lokalizacja szpaleru drzew w przekroju ulicy może podlegać zmianom; dopuszcza się wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 3) wydzielenie w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5m x 1,5m wokół każdego drzewa; dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, systemów nawadniających lub napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nieprzekraczającej 40 cm od poziomu chodnika; 4) zakaz lokalizowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów reklamowych i elementów MSI, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach wokół drzew określonych w pkt 3; 5) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych z jezdni i parkingów do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub do ziemi, po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów zieleni ulicznej, do ziemi lub do powierzchniowych zbiorników wodnych, wskazanych na rysunku planu. 7. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie projektowanej, Trasy Olszynki Grochowskiej (1-5 KDGP) ustala się: 1) przy budowie Trasy Olszynki Grochowskiej (1-5 KDGP) ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichych, wprowadzenie zieleni przyulicznej szpalerów drzew (zgodnie z rysunkiem planu) i zieleni niskiej, odpowiednie kształtowanie przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu; 2) dopuszcza się wprowadzenie przeszklonych ekranów akustycznych oraz dopuszcza się wprowadzenie wałów ziemnych o wysokości do 1,5m z zielenią wysoką i niską po obu stronach Trasy Olszynki Grochowskiej. 8. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie na terenie ul. Panny Wodnej (1 KDZ) i ul. Mrówczej (2,3 KDZ) ustala się: 1) przy budowie ulicy Panny Wodnej (2,3 KDZ) ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichych, wprowadzenie zieleni przyulicznej szpalerów drzew (zgodnie z rysunkiem planu) i zieleni niskiej, odpowiednie kształtowanie przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu; 2) przy przebudowie ulicy istniejącej ul. Mrówczej (1 KDZ) ustala się wprowadzenie rozwiązań technicznych i przestrzennych sprzyjających ograniczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań np. poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie i uzupełnianie zieleni przyulicznej szpalerów drzew i zieleni niskiej, zmiany w organizacji ruchu; 3) zakazuje się lokalizowania ekranów akustycznych. 9. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przylegających do Trasy Olszynki Grochowskiej (1-5 KDGP) oraz ulic Panny Wodnej (2,3 KDZ) i Mrówczej (1 KDZ) oraz ul. Trakt Lubelski ustala się: 1) realizację nowej zabudowy zlokalizowanej od strony ulic z zastosowaniem rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zapewniających właściwe warunki akustyczne w pomieszczeniach określone w przepisach odrębnych, w szczególności przegród 12

14 zewnętrznych o wysokiej izolacyjności, z uwzględnieniem aktualnego i przewidywanego w przyszłości poziomu hałasu w środowisku, 2) dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, tzn. przebudowę budynku, której celem jest zabezpieczenie wnętrz budynku przed hałasem i drganiami z zewnątrz, obniżenie lub tłumienie hałasów i drgań, między innymi poprzez: wprowadzenie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej, renowację elewacji, przebudowę wnętrz itp.; 3) w budynkach i lokalach położonych przy ulicach dopuszcza się zmianę funkcji pomieszczeń mieszkalnych lub innych pomieszczeń o funkcjach chronionych narażonych na hałas na funkcje biurowe, usługowe, techniczne; od strony ulic należy lokalizować przede wszystkim pomieszczenia pomocnicze takie jak: klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne itp., chyba że zastosowane przegrody, izolacje akustyczne i ekrany zapewniają zachowanie właściwego klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń; 4) dopuszcza się wprowadzanie zieleni i budynków o funkcjach usługowych i biurowych w pierzejach ulic, stanowiących izolację akustyczną dla zabudowy w głębi wewnątrz kwartałów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 10. Wyznacza się granice terenów zieleni: zieleni urządzonej (ZP), lasów (ZL), cmentarzy (ZC), dla których ustala się: 1) ochronę istniejącej wartościowej zieleni, a w szczególności drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych; 2) nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnianie zieleni, wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 3) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 4) obowiązek odprowadzania wód deszczowych bezpośrednio do ziemi; W 9 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym: 1. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków cmentarz parafii rzymsko- katolickiej p.w. Wniebowstąpienia NMP w Warszawie-Zerzniu (teren A1.2 ZC), wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 1470 z dnia 20 lutego 1991r. Wszelkie zamierzenia związane z ww. obiektem wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 2. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków wskazanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków położonych przy ul. Pomarańczowej 25/27 (teren E3.1 MN) oraz przy ul. Brzoskwiniowej 15/17 (teren E4.1 MN), oznaczonych na rysunku planu; dla obu budynków określa się następujące ograniczenia: 1) ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki; 2) zakazuje się zmiany elewacji budynku i ocieplenia budynku z zewnątrz; 3) zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku oraz przekształcania jego bryły; 4) zakazuje się podziału historycznych działek. 3. Dla zabytku (stanowiska) archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 3 listopada 1967r. pod numerem 852A ustala się strefę ochrony konserwatorskiej oznaczoną na rysunku planu symbolem KZ-RZso. Na jej obszarze ustala się, przy prowadzeniu działań inwestycyjnych, nakaz archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających zamierzone zmiany i inwestycje oraz prowadzenie stałego nadzoru archeologicznego przy wszystkich robotach ziemnych naruszających strukturę gruntu związanych z planowanymi pracami inwestycyjnym w sposób i na warunkach określonych przez właściwego konserwatora zabytków. 4. Dla stanowisk archeologicznych umieszczonych w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod numerami 58-68/22, 58-68/23, 58-68/24, 58-68/25, 58-68/27, 58-68/28, 57-68/1, 57-68/2, 57-67/7, 57-67/30, 57-67/31 ustala się ochronę w formie stref ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ-W. Na ich obszarze przy zmianie zagospodarowania terenu obowiązuje wymóg prowadzenia badań archeologicznych przy inwestycjach budowlanych 13

15 związanych z robotami ziemnymi. Zakres badań określi właściwy konserwator zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Dopuszcza się zachowanie istniejących elementów identyfikacji przestrzennej takich jak: pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki, krzyże przydrożne. W 15 ustala się zasady obsługi analizowanego obszaru infrastrukturą techniczną, w tym: 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę i sieci wodociągowej: 1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych ujęć wody (studni) do czasu realizacji sieci wodociągowej; 2) dopuszcza zachowanie istniejących studni, za wyjątkiem studni znajdujących się w odległości mniejszej niż 150m od istniejącego cmentarza; zakazuje się lokalizowania nowych studni w odległości mniejszej niż 150m od istniejącej i projektowanej granicy cmentarza; ustalenie nie dotyczy przeznaczonych do celów gospodarczych studni na terenie cmentarza; 3) dopuszcza się, wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych, obiektów służby zdrowia i związanych z bezpieczeństwem państwa, wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich; 4) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci wodociągowej i przyłączy do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów miejskich (KD- P) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 2. W zakresie odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnej: 1) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych ze wszystkich obiektów budowlanych w systemie rozdzielczym do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci, przy czym dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 2) ustala się zasadę budowy kanalizacji sanitarnej maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych; ustala się lokalizacje projektowanych pompowni ścieków oznaczonych na rysunku planu symbolem I-Ks; 3) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci kanalizacyjnej i przykanalików do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów miejskich (KD-P) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 4) dopuszcza się do stosowania istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków tylko na potrzeby istniejących obiektów budowlanych; dopuszczenie budowy nowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącznie dla obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej, tylko w przypadku braku dostępu lub braku możliwości technicznych podłączenia obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej; po wybudowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej dającej możliwość odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego zakaz budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z istniejących obiektów budowlanych w sposób dotychczasowy; 2) ustala się, że dla nowo projektowanej zabudowy wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, w granicach działki budowlanej, na warunkach określonych 14

16 w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem wielkości powierzchni biologicznie czynnej; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do powierzchniowych cieków wodnych na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą; 3) ustala się odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (terenów dróg, ulic, parkingów, itp.) do rowów lub zbiorników retencyjnych po ich wstępnym podczyszczeniu w separatorach; 4) w razie braku możliwości technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działki lub obiektu budowlanego do gruntu za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia, dopuszcza się ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej na warunkach technicznych uzgodnionych z dysponentem kanalizacji; 5) dla terenów zieleni: zieleni urządzonej (ZP), zieleni cmentarnej (ZC), lasów (ZL), dla których ustala się obowiązek wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi. 4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i sieci ciepłowniczej: 1) ustala się zaopatrzenie w ciepło zabudowy na obszarze planu z sieci cieplnej lub w oparciu o urządzenia zasilane z sieci gazowej z uwzględnieniem pkt 2-4; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło zabudowy z odnawialnych źródeł energii, urządzeń kogeneracji rozproszonej lub indywidualnych urządzeń wytwarzających ciepło w oparciu o urządzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej; 3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem płynnym, jeżeli w odległości mniejszej niż 50m od granicy działki budowlanej nie ma sieci gazowej lub sieci cieplnej; 4) zakazuje się zaopatrzenia nowej zabudowy na obszarze planu w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie istniejącej zabudowy w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym do czasu stworzenia możliwości podłączenia do sieci gazowej lub sieci cieplnej. 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej: 1) ustala się pełne pokrycie potrzeb związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody i przygotowywaniem posiłków; 2) ustala się rezerwy terenu dla sieci gazowej i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów (KP-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 3) sieci i urządzenia gazowe powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; w szczególności: a) linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu, b) szafki gazowe umieszczane w linii ogrodzenia lub na ścianie budynku i otwierane od strony ulicy publicznej (KD), należy montować jako wbudowane w ogrodzenie lub wbudowane w ścianę budynku, tak, aby ich ścianki i drzwiczki nie wystawały poza obrys ogrodzenia lub obrys ściany od strony drogi publicznej (KD), alej pieszych (KP) lub placu (KP-P). 4) dla zabudowy jednorodzinnej, w przypadku braku dostępu do sieci gazowej, dopuszcza się stosowanie zbiorników na gaz płynny; 5) dopuszcza się wykorzystywanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub w urządzeniach kogeneracji rozproszonej. 6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci elektroenergetycznych: 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację nowych wbudowanych stacji transformatorowych, w tym stacji podziemnych; 3) ustala się rezerwy terenu dla sieci elektroenergetycznych WN, SN i nn na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów miejskich (KD-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 15

17 4) zabrania się lokalizowania na obszarze planu napowietrznych linii elektroenergetycznych, przy czym nie dotyczy to przyłączy do budynków od istniejących nieskablowanych linii elektroenergetycznych; 5) dopuszcza się skablowanie wszystkich istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych; 6) ustala się budowę napowietrznej linii wysokiego napięcia 110kV relacji RPZ Miedzeszyn GPZ Julianów, z rezerwą terenu pod tę inwestycję w liniach rozgraniczających Trasy Olszynki Grochowskiej z potencjalną strefą uciążliwości o szerokości 38,0m, zgodnie z rysunkiem planu; 7) ustala się rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia; 8) ustala się budowę nowych i modernizację istniejących linii średniego lub niskiego napięcia wyłącznie jako kablowych; 9) ustala się zasadę pełnego pokrycia zaopatrzenia w energię elektryczną gospodarstw domowych na potrzeby oświetlenia i zasilania urządzeń gospodarstwa domowego; 10) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji kogeneracji rozproszonej, indywidualnych odnawialnych źródeł energii lub ogniw paliwowych. 7. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych: 1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze planu z istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych; 2) ustala się rezerwy terenu dla sieci teletechnicznych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów (KD-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 3) zabrania się lokalizowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych, przy czym nie dotyczy to przyłączy do budynków od istniejących nieskablowanych linii telekomunikacyjnych. 8. W zakresie usuwania odpadów: 1) ustala się: unieszkodliwianie odpadów poza obszarem planu oraz powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy; 2) ustala się wyposażenie każdej działki budowlanej w urządzenia (oraz miejsca) służące do zbierania odpadów, w tym zbieranych selektywnie; 3) dopuszcza się organizowanie miejsc gromadzenia odpadów stałych z koniecznością ich segregacji dla zespołu kilku sąsiadujących ze sobą budynków mieszkalnych, pod warunkiem, że są wspólnie administrowane; 4) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na terenach dróg publicznych (KD) i dróg wewnętrznych (KDw) oraz terenach zieleni (ZP). 9. W zakresie sieci radiokomunikacyjnych: 1) dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń sieci radiokomunikacyjnych; 2) dopuszcza się instalację urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy zachowaniu następujących warunków: a) nie dopuszcza się urządzeń w formie wolnostojących budynków i budowli, b) nie dopuszcza się sytuowania urządzeń na budynkach będących w rejestrze zabytków i objętych ochroną w planie, c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń o wysokości nie przekraczającej 3 metrów na budynkach nie wymienionych w pkt b w taki sposób, aby urządzenia te były niewidoczne z poziomu ulicy, przy której budynek jest usytuowany. W 16 ustala się zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, w tym: 1. Zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów przechowujących żywność na terenach położonych w odległości do 150 m od granicy istniejącego cmentarza oraz od granicy projektowanej rozbudowy cmentarza (teren A1.2 ZC) do czasu realizacji sieci wodociągowej, zgodnie 16

18 z granicą strefy wyznaczonej na rysunku planu. 2. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia oraz przebudowę (bez możliwości rozbudowy i nadbudowy) istniejących obiektów położonych w liniach rozgraniczających ulicy Panny Wodnej (2 KDZ) do czasu przystąpienia do realizacji tych ulic. 3. Nie dopuszcza się realizacji rozbudowy cmentarza (teren A1.2 ZC), do czasu likwidacji lub zmiany przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz likwidacji studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych położonych w odległości mniejszej niż 50m od granicy terenu przeznaczonego na cmentarz. 4. Nie dopuszcza się realizacji rozbudowy cmentarza (teren A1.2 ZC), do czasu likwidacji studni oraz likwidacji lub zmiany przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego lub do czasu podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody, położonych w odległości 150m od granicy terenu przeznaczonego na cmentarz, zgodnie z granicą strefy wyznaczonej na rysunku planu. 17 zawiera szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym: 1. Wyznacza się granicę terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - obszar narażony na zalanie, zgodnie z rysunkiem planu. 2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na zalanie, o których mowa w ust. 1: 1) zakazuje się lokalizowania (lub rozbudowy) obiektów i zakładów wykorzystujących lub magazynujących substancje niebezpieczne, w szczególności substancje mogące zanieczyszczać glebę lub wodę; 2) zakazuje się lokalizowania składowisk odpadów; 3) zakazuje się lokalizowania cmentarzy; 4) zakazuje się lokalizowania obiektów, w których przechowuje się ruchome zabytki kulturychyba, że obiekty te i przechowywane zbiory będą zabezpieczone przed skutkami powodzi. 3. Wyznacza się granice stref sanitarnych cmentarza o odległości 50m, 150m od granicy terenu przeznaczonego na cmentarz oznaczonego symbolem A1.2 ZC, zgodnie z rysunkiem planu, w zasięgu których ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 15 zawiera ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów. W zawartych tu ustaleniach istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są ustalenia dla terenów wymaganego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnych. Rysunek Planu Na rysunku planu, określono następujące elementy, jako ustalone planem: 1) granica obszaru planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) linie rozgraniczające tereny komunikacji o różnym sposobie zagospodarowania odpowiadające kwalifikacji funkcjonalnej ulic; 4) obowiązująca linia zabudowy; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 6) symbole literowo-cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów i klasyfikacja ulic publicznych; 7) osie kompozycyjne; 17

19 8) osie widokowe; 9) otwarcia widokowe; 10) dominanty przestrzenne; 11) pomniki, rzeźby, fontanny; 12) place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki; 13) pierzeje eksponowane lub usługowe przy miejscach i przestrzeniach publicznych; 14) budynki objęte ochroną w planie; 15) wymiary ulic; 16) wloty komunikacji kołowej; 17) ścieżki rowerowe; 18) ciągi pieszo-jezdno-rowerowe. 19) szpalery drzew w ulicach; 20) istniejące kanały wodne; 21) proponowane kanały wodne; 22) zbiorniki wodne / zbiorniki retencyjne; 23) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia do skablowania; 24) zasięg strefy uciążliwości wokół linii elektroenergetycznej WN; 25) strefa sanitarna cmentarza 50m; 26) strefa sanitarna cmentarza 150m; 27) granica terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości Cele ochrony środowiska i sposoby ich uwzględnienia w projekcie planu Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na terenie m.st. Warszawy jest Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy przyjęty w 2005 roku. Główne cele sformułowane w tym programie, to: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów określono w 2006 r. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Są to: ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu; poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych; ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym; osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego; przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych w zagospodarowaniu przestrzennym są zgodnie ze Studium : utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych pełniących ważne funkcje klimatyczne (wymiany i regeneracji powietrza), biologiczne (siedlisko twórcze) i hydrologiczne (zasilania i retencji wód powierzchniowych i podziemnych) jako Systemu Przyrodniczemu Warszawy oraz zapewnienie jego ciągłości w ramach ekologicznych powiązań ponadregionalnych i regionalnych. wyeksponowanie w strukturze miasta obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, zahamowanie degradacji terenów zieleni, poprawa jakości środowiska, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium określa: 18

20 System Przyrodniczy Warszawy (SPW), obszary i obiekty ochrony przyrody, zasady ochrony powierzchni ziemi, zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości, zasady ochrony przed zagrożeniami. W omawianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego główne cele ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym zostały uwzględnione następująco: Na obszarze planu nie występują elementy Systemu Przyrodniczego Warszawy. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i obszary chronione prawnie. Na terenie objętym planem nie występują obszary ani obiekty wymagające specjalnych ustaleń ze względu na ochronę powierzchni ziemi. Ochrona zasobów wodnych i ich jakości w projekcie planu nie narusza zasad określonych w Studium. Ochrona przed zagrożeniami. Jako główne zagrożenia środowiska Warszawy Studium wskazuje: - hałas komunikacyjny, - hałas lotniczy, - zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyłem PM10 ze źródeł komunikacyjnych, - pola elektromagnetyczne, - poważne awarie. W odniesieniu do ochrony przed hałasem komunikacyjnym plan kwalifikuje ulice zgodnie z ustaleniami Studium a przede wszystkim określa zasady zabezpieczeń przed hałasem ulicznym, w tym zwłaszcza od ulic ponadlokalnych (Trasa Olszynki Grochowskiej, Panny Wodnej). Ochrona przed hałasem lotniczym nie dotyczy analizowanego terenu. W zakresie ochrony powietrza w projekcie planu w sposób właściwy ustalono źródła zaopatrzenia w ciepło, wykluczając między innymi możliwość stosowania paliw stałych, jako potencjalnie powodujących największą emisję pyłu. Ustalenia projektu planu spełniają zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Na obszarze planu nie występują zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia w wyniku wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu przepisów szczególnych. Na ulicach ponadlokalnych w tym na Trasie Olszynki Grochowskiej przewóz materiałów niebezpiecznych nie powinien być dopuszczony. Zgodnie z ustaleniami Studium niezbędne jest opracowanie mapy szlaków kolejowych i dróg, którymi przewożone są substancje niebezpieczne wraz z bazą danych o ilości i rodzaju przewożonych materiałów. Dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne niezbędne jest wyznaczenie szlaków tranzytowych omijających tereny mieszkaniowe o dużej gęstości zaludnienia. 4. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Analizowany teren zajmuje powierzchnię ok. 4,2 km 2. Szczegółowy opis granic przedstawia się następująco: 1 Rozdział opracowany w oparciu o Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa. Dzielnica Wawer w Warszawie. AQUAGEO Michał Fic. Falenty, listopad 2008 r. 19

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. mpzp W rejonie ulic Winogrady i Bastionowej - do II Wyłożenia czerwiec 2017 r. UCHWAŁA NR.../... RADY MIASTA POZNANIA z dnia......r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...

PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... PROJEKT: UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w rejonie ulic: Ścinawskiej i M. Wołodyjowskiego w Poznaniu - 2. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku

UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia roku UCHWAŁA Nr... /... /13 Rady Miejskiej w Olsztynku z dnia... 2013 roku W sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Olsztynek dla terenu położonego przy ul. Behringa.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY. z dnia 10 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 marca 2015 r. Poz. 2165 UCHWAŁA NR IV/23/2015 RADY GMINY MIASTKÓW KOŚCIELNY z dnia 10 lutego 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2015 r. projekt w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu Łącznika Pawłowickiego przy ulicy Przedwiośnie we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE. z dnia 10 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLIII/277/10 RADY GMINY WIELGIE z dnia 10 września 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego tereny w miejscowości Piaseczno gmina Wielgie powiat

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 10 maja 2012 r. Poz. 1919 UCHWAŁA NR XVII/372/12 RADY MIASTA TYCHY z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU

UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU UCHWAŁA NR XXXVI/ 271 /2009 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 29 PAŹDZIRNIKA 2009 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie położonym w rejonie ulicy Droga Lisia - Trzecianów

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r.

Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 21 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 1 czerwca 2015 r. Poz. 2406 UCHWAŁA NR X/188/15 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r.

Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE. z dnia 6 lipca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 lipca 2016 r. Poz. 3665 UCHWAŁA NR XXIX/200/16 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 sierpnia 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 9 października 2012 r. Poz. 1997 UCHWAŁA NR XXIII/188/2012 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

- teren zieleni cennej przyrodniczo.

- teren zieleni cennej przyrodniczo. 2 Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o: 1) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą Uchwałę Rady Miejskiej Będzina; 2) planie - należy przez to rozumieć komplet ustaleń, dotyczących

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI CHOBOT

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY PIEKOSZÓW z dnia.. PROJEKT 20150831 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego trasy linii elektroenergetycznej 220 kv Radkowice - Kielce Piaski na obszarze Gminy

Bardziej szczegółowo

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi;

2) Linii rozgraniczających ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami pomocniczymi; Uchwała Nr 40/IX/1999 Rady Miasta Podkowa Leśna z dnia 23 kwietnia 1999 r. w sprawie zatwierdzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Podkowa Leśna na obszarze działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia...

Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... Uchwała Nr.. Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska z dnia... w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 20, 23, 26, 27, 28/1, 28/2, 29, 30, Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 Rady Gminy Małdyty z dnia 10 lutego 2010 r. 801 UCHWAŁA Nr XXXIII/268/2010 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Małdyty w obrębie geodezyjnym Dziśnity, działki nr: 154/3, 210/1. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r.

Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY. z dnia 28 października 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 grudnia 2014 r. Poz. 6852 UCHWAŁA NR LII/675/14 RADY MIASTA PIŁY z dnia 28 października 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r.

UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. UCHWAŁA NR RADY GMINY SIEMIĄTKOWO Z DNIA r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Siemiątkowo Rogalne, gmina Siemiątkowo Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XXX RADY GMINY ZAGRODNO. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 czerwca 2013 r. Poz. 3604 UCHWAŁA NR XXX.221.2013 RADY GMINY ZAGRODNO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE

D z i a ł I USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA RADY MIASTA OLEŚNICY NR XXXIII/205/2009 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego przy ul. Ludwikowskiej w Oleśnicy Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 czerwca 2015 r. Poz. 3055 UCHWAŁA NR VIII/59/15 RADY MIEJSKIEJ W MIASTECZKU ŚLĄSKIM z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 13 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ewidencyjnych 29, 30, 32, 33, 34/1, 70

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 17 lipca 2014 r. Poz. 4085 UCHWAŁA NR LIV/807/14 RADY MIASTA ZABRZE z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

RADY GMINY W LUBASZU z dnia... r.

RADY GMINY W LUBASZU z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR / / RADY GMINY W LUBASZU z dnia... r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze części działek nr 118/12 i 119/15 w Dębe. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r.

Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA. z dnia 28 listopada 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 kwietnia 2013 r. Poz. 2895 UCHWAŁA NR VI/XXIV/202/12 RADY GMINY WISZNIA MAŁA w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r.

Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 28 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 2360 UCHWAŁA NR XLI/197/14 RADY MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r

Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r Uchwała Nr IX/130/03 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 23 kwietnia 2003r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Strzelce Opolskie dotyczącej terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA. z dnia 25 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 2 października 2015 r. Poz. 5621 UCHWAŁA NR XIV/99/2015 BURMISTRZA MIASTA POBIEDZISKA z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.)

UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. (Gorzów Wielkopolski, dnia 15 kwietnia 2005 r.) UCHWAŁA Nr XLVIII/519/2005 Rady Miasta Gorzów Wlkp. z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wlkp. obszaru położonego pomiędzy ulicą Szczecińską

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku

UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA. z dnia 23 maja 2012 roku UCHWAŁA Nr 359 RADY MIASTA KONINA z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina w rejonie ul. Paderewskiego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU LAS POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU LAS POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OBSZARU LAS POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku

UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku UCHWAŁA NR 199/XXXIV/06 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 27 marca 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Ruda dla terenu położonego we wsi Bartnica. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r.

UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA. z dnia 13 grudnia 2005 r. UCHWAŁA Nr 855/XLIX/05 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w Płocku pomiędzy: ul. Roztocze, ul. Podwale, ul. Powiśle

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA. z dnia 22 czerwca 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/133/2016 RADY GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w centralnej części miejscowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku

UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku UCHWAŁA NR XXXII/399/04 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 23 września 2004 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Racławice Wielkie. Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r.

Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XX RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE. z dnia 6 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 10 października 2012 r. Poz. 3394 UCHWAŁA NR XX.142.2012 RADY MIEJSKIEJ W TWARDOGÓRZE w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495

Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 lutego 2013 r. Poz. 1495 UCHWAŁA Nr XLIX/1362/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI. z dnia 21 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 27 kwietnia 2016 r. Poz. 3012 UCHWAŁA NR XX/220/2016 RADY GMINY KOMORNIKI z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48

STARE CZYŻYNY - ŁĘG JEDNOSTKA: 48 48. STARE CZYŻYNY-ŁĘG JEDNOSTKA: 48 POWIERZCHNIA: NAZWA: 450.27 ha STARE CZYŻYNY - ŁĘG KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Przekształcenie dawnego zespołu przemysłowego w rejonie Łęgu w ważny ośrodek

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BURMISTRZ HALINOWA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI KRÓLEWSKIE BRZEZINY CZĘŚĆ A, GMINA HALINÓW PROJEKT PLANU WARSZAWA, 2014 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE

BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE BURMISTRZ MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Laskowice gmina Jelcz-Laskowice MPZP Plac Jana Pawła II Wyłożenie JELCZ-LASKOWICE,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD UCHWAŁA NR.. RADY GMINY UJAZD Z DNIA w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru przestrzeni publicznej Placu Kościuszki w miejscowości Ujazd, obręb geodezyjny Ujazd, gmina Ujazd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r.

UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. UCHWAŁA NR XXVIII/407/VII/2016 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 26 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Taylora i Kościuszki" w Poznaniu. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/270/13 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE. z dnia 24 października 2013 r.

Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz UCHWAŁA NR XL/270/13 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE. z dnia 24 października 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 listopada 2013 r. Poz. 5553 UCHWAŁA NR XL/270/13 RADY MIEJSKIEJ W OŁAWIE z dnia 24 października 2013 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PIŁY W REJONIE ULIC MICHAŁOWSKIEGO I SZERMENTOWSKIEGO UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY Z DNIA UCHWAŁA OGŁOSZONA W DZIENNIKU URZĘDOWYM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA POZNANIA z dnia...r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy

P R O J E K T. Rozdział 2. Ustalenia w zakresie zasad zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy Uchwała Nr... Rady Miasta Tarnobrzega z dnia... roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych przy Jeziorze Tarnobrzeskim w Tarnobrzegu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. Uchwała Nr XXIII/174/08 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 30 września 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego część obrębu geodezyjnego Augustyny,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH. z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XXI/424/2012 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA GLIWICE DLA OBSZARU POŁOŻONEGO W OSIEDLU WILCZE GARDŁO POMIĘDZY

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r.

UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC. z dnia 14 listopada 2007 r. Dolno.07.303.4137 UCHWAŁA RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kraśnik Dolny w części dotyczącej działek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lipca 2014 r. Poz. 3933 UCHWAŁA NR 1031/LIX/2014 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV

GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI ELEKTROENERGETYCZNEJ 110/15 KV GMINA PRZECISZÓW MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW DLA TERENU STACJI Przeciszów 2016 UCHWAŁA Nr. RADY GMINY PRZECISZÓW z dnia... 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jak czytać miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Bożena Gindera-Malicka Warsztaty szkoleniowe Wisła, 24 kwietnia 2017r. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Ustalenie przeznaczenia terenu,

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU

ZAŁĄCZNIK NR 5A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLE ZODIAK W POZNANIU ZAŁĄCZNIK NR 5A DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot.1. Zabudowa wielorodzinna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r.

UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia r. UCHWAŁA NR.../14 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia...2014 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie skrzyżowania ulic Litewskiej i Tarasa Szewczenki we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r.

Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 12 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 15 września 2016 r. Poz. 4233 UCHWAŁA NR XX/241/16 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 12 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ

projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ projekt MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KĄTY WROCŁAWSKIE, DLA TERENÓW W REJONIE ULICY PRZEMYSŁOWEJ UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH Z DNIA... OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku

UCHWAŁA NR XXII/173/2004 Rady Miejskiej w Ujściu z dnia 28 grudnia 2004 roku UCHWAŁA NR XXII/173/2004 z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ujście - wieś Jabłonowo. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 5103 UCHWAŁA NR XXV/145/2015 RADY GMINY LUBIN z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU

UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU UCHWAŁA NR XIX/ 135 /2008 RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. Z DNIA 30 MAJA 2008 ROKU w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jeżewo - tereny rekreacyjne. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie

Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie (projekt) Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia w Głogowie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA NR. /../16 RADY MIASTA LĘDZINY z dnia. 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5, art. 40 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r.

UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. UCHWAŁA NR XXV/245/2013 RADY GMINY SZCZECINEK z dnia 20 maja 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szczecinek dla obszaru dz. nr 61/4 w obrębie ewidencyjnym Drężno

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r.

UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. UCHWAŁA NR XIX/219/12 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 30 maja 2012 r. W sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gruntów rolnych i leśnych w obrębie geodezyjnym Prężyce w gminie

Bardziej szczegółowo

RADA GMINY KOBIERZYCE

RADA GMINY KOBIERZYCE RADA GMINY KOBIERZYCE UCHWAŁA Nr XII/152/07 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 17 sierpnia 2007 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy torach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia..

UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. UCHWAŁA. Rady Gminy Kleszczewo z dnia.. Projekt do wyłożenia do publicznego wglądu w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kleszczewo obejmującej działkę 75/4

Bardziej szczegółowo

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży.

Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz nieruchomości stanowiących własność KPPT Sp. z o.o. położonych w obrębie Górki, Gmina Kwidzyn, przeznaczonych do sprzedaży. KW GD1I/00041385/6 Nr ewidencyjny działki obręb Powierzchnia działki w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku

UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku UCHWAŁA Nr XXXIII/737/ 2001 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna ŚRÓDMIEŚCIE II ul. Bursaki Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE. z dnia 25 marca 2011 r. UCHWAŁA NR VII/46/2011 RADY MIEJSKIEJ W BARCINIE z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr: 8, 9, 33 w miejscowości Barcin, gmina Barcin. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r.

UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. UCHWAŁA Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dywity z dnia 30 września 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zabudowy mieszkalno usługowej na działkach nr 178/5, 178/6, 179/2

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Ujeścisko-rejon ulic Jabłoniowej,Warszawskiej,Trasy Armii 1. KARTA TERENU NUMER 001 2. POWIERZCHNIA 6,50 ha Usługi - dzielnicowe centrum usługowe preferuje się: usługi handlu, gastronomii, kultury, biura instytucji komercyjnych, banki, usługi oświaty i nauki,

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje:

Rada Miasta Piły uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR XXXVII/438/09 RADY MIASTA PIŁY z dnia 30 czerwca 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ludowej i Wawelskiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Jana Styki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

43. TONIE JEDNOSTKA: 43

43. TONIE JEDNOSTKA: 43 43. TONIE JEDNOSTKA: 43 POWIERZCHNIA: NAZWA: 708.32 ha TONIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna istniejąca z możliwością uzupełnień wzdłuż ul. Władysława Łokietka

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku

UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku UCHWAŁA NR 610/XLIII/2005 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 18 kwietnia 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla realizacji gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Częstochowa

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r.

Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. Uchwała Nr LXXIV/1746/02 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 lutego 2002 r. zmieniająca miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta Łodzi dla części obszaru miasta położonej w rejonie Lublinka.

Bardziej szczegółowo