PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY."

Transkrypt

1 PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA POŁOŻONEGO W DZIELNICY WAWER MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Oprac.: mgr Jacek Skorupski Warszawa, STYCZEŃ 2013 r.

2 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE DO AKTULANEJ REDAKCJI PROGNOZY 2 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY 2 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA 4 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU GŁÓWNE CELE PLANU POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ CELE OCHRONY ŚRODOWISKA I SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIENIA W PROJEKCIE PLANU AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA RZEŹBA TERENU BUDOWA GEOLOGICZNA WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE WODY POWIERZCHNIOWE GLEBY SZATA ROŚLINNA I ŚWIAT ZWIERZĘCY WARUNKI KLIMATYCZNE PRZYRODNICZE OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONE ZANIECZYSZCZENIA I UCIĄŻLIWOŚCI PROGNOZOWANE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI PLANU GŁÓWNE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU, KTÓRE MOGĄ NASTĄPIĆ W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ ANALIZOWANEGO PLANU WPŁYW NA PRZYRODNICZE OBSZARY CHRONIONE I SYSTEM POWIĄZAŃ PRZYRODNICZYCH; WPŁYW NA OBSZARY NATURA WPŁYW NA SZATĘ ROŚLINNĄ WPŁYW NA ŚWIAT ZWIERZĘCY WPŁYW NA POWIERZCHNIĘ ZIEMI (RZEŹBĘ TERENU), GLEBY, KOPALINY WPŁYW NA WARUNKI KLIMATYCZNE I WYMIANĘ POWIETRZA GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA: WPŁYW NA WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE WPŁYW NA STAN CZYSTOŚCI POWIETRZA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PLANOWANEJ ROZBUDOWY CMENTARZY WPŁYW NA KLIMAT AKUSTYCZNY WPŁYW NA ZAGROŻENIE POLAMI ELEKTROMAGNETYCZNYMI GOSPODARKA ODPADAMI WPŁYW NA DOBRA KULTURY INFORMACJA O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO PRZEWIDYWANE METODY ANALIZY SKUTKÓW REALIZACJI PROJEKTOWANEGO PLANU PROPOZYCJA ROZWIĄZAŃ OGRANICZAJĄCYCH NEGATYWNE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PODSUMOWANIE - STRESZCZENIE MATERIAŁY WEJŚCIOWE MATERIAŁY PODSTAWOWE: WYBRANE MATERIAŁY UZUPEŁNIAJĄCE I POMOCNICZE; ŹRÓDŁA INFORMACJI 47 ZAŁĄCZNIKI: 1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 lutego 2010 r. 2. Uzgodnienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z 27 lipca 2009 r. 3. Projekt Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rysunek zmniejszony 1

3 WPROWADZENIE DO AKTULANEJ REDAKCJI PROGNOZY Niniejsza prognoza stanowi kolejną, trzecią redakcję tego dokumentu. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny dla m. st. Warszawy w piśmie ZNS-711/1-3/2010/AS z dnia 10 maja 2011 roku w odpowiedzi na wniosek dotyczący uzgodnienia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa dzielnicy Wawer m. st. Warszawy zgłosił do projektowanego planu szereg uwag. W następstwie tych uwag do projektu planu wprowadzono następujące zmiany: W 8 ust. 7 usunięto ograniczenie stosowania ekranów akustycznych wyłącznie do jezdni głównych Trasy Olszynki Grochowskiej. Tym samym obecnie jest możliwość stosowania ekranów także na jezdniach bocznych oraz na skrzyżowaniach. W 4 ust. 5 dotyczącym terenów UHB (usługi, handel i biura) wyeliminowano dopuszczenie budynków zamieszkania zbiorowego oraz zakazano lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, W 4 ust. 9 dotyczącym terenów U/ZP (zabudowa usługowa w zieleni) zakazano lokalizacji zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, W 15 ust. 2 wyeliminowano możliwość zachowania dotychczasowych oraz lokalizowania nowych studni w odległości mniejszej niż 150 m od istniejącej i projektowanej granicy cmentarza, W 16 zawarto nowe ustalenia przejściowe eliminujące możliwość rozbudowy cmentarza do czasu pełnego uregulowania zaopatrzenia w wodę w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. Biorąc pod uwagę powyższe zmiany, dokonano stosownych korekt w prognozie oddziaływania na środowisko. 2

4 1. PRZEDMIOT I ZAKRES PROGNOZY Przedmiotem opracowania jest prognoza oddziaływania na środowisko do projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa w dzielnicy Wawer miasta stołecznego Warszawy. Prognozą objęto teren w granicach w. wym. planu oraz tereny przyległe w zakresie, w jakim prognozuje się wpływ ustaleń planu na środowisko. Sporządzenie prognozy jest elementem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, jakiej podlegają miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zgodnie z art. 46 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 z r. poz. 1227). Ramowy zakres prognozy określa art. 51 ust. 2 w.w. ustawy, w którym zapisano: Prognoza oddziaływania na środowisko: 1) zawiera: a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami, b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 2) określa, analizuje i ocenia: a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu, b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy; 3) przedstawia: a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. 3

5 Zgodnie z art. 53 w.w. ustawy sporządzający plan uzgodnił zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie z ustawowo do tego wskazanymi organami, to jest: Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. Uzgodnienia dokonane przez w. w. organy przedstawiono w załącznikach do niniejszej prognozy. (Zał. 1 i zał. 2). 2. CEL OPRACOWANIA PROGNOZY; METODYKA Podstawowym celem prognozy jest stwierdzenie czy i jakie zmiany w środowisku wystąpią w trakcie i po zagospodarowaniu analizowanego terenu zgodnie z ustaleniami określonymi w projekcie planu, oraz ocena, czy będą to zmiany znaczące. Punktem odniesienia do wszystkich analiz jest charakterystyka stanu istniejącego środowiska. Został on szczegółowo przedstawiony w opracowaniach stanowiących podstawowe materiały wejściowe do niniejszej prognozy. Plan nie stanowi docelowego obrazu omawianego terenu. Jest to zbiór warunków, w oparciu o które może dokonywać się nowe zagospodarowanie. Nie ma żadnych gwarancji, że cały teren zostanie zainwestowany w pełni tak, jak plan na to pozwala. Niemniej jednak nie ma też przesłanek do przewidywania, że nie zostanie on w całości zabudowany i to na najmniej korzystnych dla środowiska, zgodnych z planem warunkach. Tak więc podstawowym założeniem metodycznym jest przyjęcie, że w zgodzie z projektowanymi ustaleniami na całym terenie docelowo powstanie zainwestowanie w wielkości i skali maksymalnej, na jakie plan pozwala. Traktowanie planu jako zbioru zasad, a nie docelowego obrazu zagospodarowania, ogranicza możliwości wymiarowania prognozowanych zjawisk. Najczęściej możliwe są do przewidzenia tylko kierunki zjawisk, które będą zachodziły w środowisku. W prognozie skoncentrowano się na szczegółowym przeanalizowaniu ustaleń planu: zapisów w tekście oraz treści rysunku. Założono przy tym, że: ustalone lub dopuszczone planem wielkości i wskaźniki mogą być w procesie realizacji planu wykorzystane maksymalnie, przy dopuszczeniu rozwiązań alternatywnych wybrane będzie mniej korzystne dla środowiska. Specyfika dokumentu, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego powoduje, że wszelkie prognozy skutków realizacji planu są obarczone znaczną niepewnością i mogą być przedstawiane prawie wyłącznie metodą opisową. Symulacje, zwłaszcza liczbowe mają ograniczone zastosowanie. 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU PLANU 3.1. GŁÓWNE CELE PLANU W celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego, rada gminy uchwala dokument pod nazwą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Obejmuje ono cały obszar gminy. Natomiast w celu ustalenia przeznaczenia terenów, w tym dla inwestycji celu publicznego, oraz określenia sposobów ich zagospodarowania rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kształtują, wraz z innymi przepisami, sposób wykonywania prawa własności nieruchomości. Plan miejscowy jest aktem prawa miejscowego. W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym: 4

6 1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego; 2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy POWIĄZANIA ANALIZOWANEGO PLANU Z INNYMI DOKUMENTAMI Ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu jego zgodności z ustaleniami studium, W tej sytuacji najistotniejszym dokumentem powiązanym z analizowanym projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy zatwierdzone uchwałą Nr LXXXII/2746/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 10 października 2006 r. W studium tym określono między innymi strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta. Teren opracowania znajduje się w zasięgu strefy przedmieść w obszarze: M2 o przewadze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej; częściowo w obszarze U usług, których profil zostanie przedłożony w planach miejscowych w strefie skrzyżowania projektowanych: Trasy Olszynki Grochowskiej i ul. Panny Wodnej; ZP teren zieleni urządzonej; ZC teren cmentarza Ustala się wskaźniki: dla obszaru U: - dopuszczalna wysokość 12 m - max. Intensywność zabudowy 1,2 dla obszaru M2: - dopuszczalna wysokość 12 m - max. Intensywność zabudowy 0,6 - po zach. str. Traktu Lubelskiego, po wsch. stronie Kanału Zagoździańskiego i po zach. stronie ul. Patriotów min. powierzchnia biologicznie czynna to 40-60% 5

7 Rys. 1. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki struktura funkcjonalno-przestrzenna Studium określa także układ drogowo-uliczny w mieście i podaje klasyfikację ulic (rysunek poniżej). W Studium adaptowane są ulice istniejące: Trakt Lubelski oraz Mrówcza (Z- zbiorcze). Ulicami nowoprojektowanymi są: Trasa Olszynki Grochowskiej (GP główna ruchu przyspieszonego) oraz Panny Wodnej (Z zbiorcza). 6

8 Rys. 2. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy kierunki klasyfikacja ulic - stan projektowany. Studium określa tereny tworzące System Przyrodniczy Warszawy (SPW). Zgodnie ze Studium teren objęty planem położony jest poza Systemem Przyrodniczym Warszawy. Od zachodu i południa graniczy z terenami SPW związanymi z doliną Wisły, od wschodu z terenami leśnymi pasma wawerskiego związanymi z Mazowieckim Parkiem Krajobrazowym. Tereny we wschodniej części analizowanego terenu mają ustalony w Studium wskaźnik % powierzchni biologicznie czynnej. Wzdłuż Trasy Olszynki Grochowskiej, po śladzie Kanału Zagoździańskiego biegnie korytarz ekologiczny lokalne powiązanie przyrodnicze. 7

9 Rys. 3. Fragment Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy System Przyrodniczy Warszawy - kierunki. 8

10 Ustawowe powiązanie pomiędzy dokumentami: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego polegające na obowiązku zgodności planu ze studium powoduje, że zakres stanowienia planu jest ograniczony. Plan miejscowy jest uszczegółowieniem polityki ustalonej w studium. Istotnymi dokumentami powiązanymi z analizowanym planem są inne plany miejscowe. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obecnie obowiązujących planów. W trakcie sporządzania są: (numeracja wg poniższej mapy ze strony internetowej Urzędu m. st. Warszawy): mpzp obszaru kolonii Borków Zagóźdź, mpzp osiedla Radość po zachodniej stronie ul. Patriotów, mpzp rejonu ul. Zwoleńskiej, mpzp obszaru Kuligów. Rys. 4. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w analizowanym rejonie teren objęty analizowanym planem Borkowa ZAWARTOŚĆ PROJEKTU PLANU - CHARAKTERYSTYKA USTALEŃ Zawartość miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zmian.). Zakres projektu planu jest szczegółowo określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. Nr 164 poz. 1587). Tekst planu Poniżej przedstawiono charakterystykę najważniejszych ustaleń mających wpływ na zagadnienia ochrony środowiska: W 2 - definiuje się pojęcia użyte w planie, w tym: 9

11 wskaźnik maksymalnej intensywności zabudowy na działce budowlanej należy przez to rozumieć największą nieprzekraczalną wartość stosunku powierzchni całkowitej wszystkich kondygnacji nadziemnych wszystkich budynków istniejących i lokalizowanych na działce budowlanej do powierzchni całkowitej działki budowlanej; powierzchnia biologicznie czynna należy przez to rozumieć grunt rodzimy oraz wodę powierzchniową na terenie działki budowlanej, a także 50% sumy powierzchni tarasów i stropodachów o powierzchni nie mniejszej niż 10 m2 urządzonych jako stałe trawniki lub kwietniki na podłożu zapewniającym im naturalną wegetację; w planie miejscowym nie stosuje się pojęcia terenu biologicznie czynnego wg rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej należy przez to rozumieć najmniejszy procentowy udział powierzchni biologicznie czynnej na działce budowlanej; usługi należy przez to rozumieć obiekty wolnostojące lub lokale użytkowe wbudowane, w których prowadzona jest działalność służąca zaspokajaniu potrzeb ludności, nie związana z wytwarzaniem dóbr materialnych metodami przemysłowymi, z wykluczeniem obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży większej niż 400 m 2, przy czym prowadzona działalność nie może powodować przekroczenia dopuszczalnych standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; W 4 - określa się wyznaczone w planie przeznaczenia terenów, w tym: 1) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - MN 2) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z udziałem zabudowy na działkach leśnych - MNL 3) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług - MN/U 4) Tereny usług, handlu i biur - UHB 5) Tereny usług oświaty - UO 6) Tereny usług publicznych - Up 7) Tereny zieleni urządzonej i usług sportu - ZP/US 8) Tereny zabudowy usługowej w zieleni - U/ZP 9) Tereny cmentarzy - ZC 10) Tereny lasów - ZL 11) Tereny zieleni urządzonej - ZP 12) Tereny dróg wewnętrznych - KDw 13) Tereny ulic (dróg publicznych) - KD 14) Tereny placów miejskich (dróg publicznych) - KD-P 15) Tereny alej pieszych (dróg publicznych) - KP 16) Tereny przepompowni ścieków - I-Ks Ponadto w tym paragrafie dokonano kwalifikacji poszczególnych terenów z punktu widzenia ochrony przed hałasem, przypisując poszczególnym przeznaczeniom planistycznym odpowiednie ustalenia w rozumieniu ustawy - Prawo ochrony środowiska i przepisów określających dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku. W 8 ustala się zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym: 1. Dla terenów działek budowlanych ustala się: 1) ochronę drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych, szczególnie na zabudowy mieszkaniowej (MN, MNL, MN/U), usług publicznych (UO, Up), zieleni urządzonej i usług sportu (ZP/US) oraz terenach usługowych z zielenią urządzoną (U/ZP), terenach cmentarza (ZC), wskazanych na rysunku planu; dopuszcza się możliwość wycinki drzew i krzewów kolidujących z zabudową; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe w ramach powierzchni biologicznie czynnej określonej dla działki budowlanej lub na terenach publicznych, w miejscach wyznaczonych przez organ gminy; 10

12 2) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 3) obowiązek odprowadzania ścieków opadowych i roztopowych z placów parkingowych i innych powierzchni przewidzianych do ruchu kołowego do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub do ziemi, po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów biologicznie czynnych do ziemi; 4) nakaz stosowania urządzeń grzewczych zasilanych z sieci ciepłowniczej lub gazowej, lub elektroenergetycznej, lub z odnawialnych źródeł energii; 5) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń, które mogą powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza działką budowlaną, na której są zlokalizowane; 6) zakaz lokalizowania: stacji paliw, warsztatów samochodowych, stacji obsługi pojazdów, myjni, domów pogrzebowych, chyba, że ustalenia szczegółowe stanowią inaczej; ustalenie nie dotyczy terenów cmentarzy ZC.. 2. Ustala się, że działalność produkcyjna, usługowa lub techniczna nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska - w tym w zakresie emisji substancji do powietrza, pól elektromagnetycznych, hałasu - poza działką budowlaną, na której działalność ta jest prowadzona. 3. Dla funkcji produkcyjnych i usługowych ustala się ograniczenia ich technologii do takich, które nie będą powodowały wprowadzania do powietrza benzo(a)pirenu oraz nie będą się przyczyniały do wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i PM2,5 oraz dwutlenkiem azotu. 4. W zakresie ochrony wód: 1) ustala się zachowanie i ochronę istniejącej sieci hydrograficznej na terenie objętym planem, w szczególności Kanału Zagoździańskiego i Rowu Miedzeszyńskiego w celu utrzymania funkcji przyrodniczych i funkcji związanych z odwodnieniem terenu; 2) zakazuje się zasypywania lub przekrywania zbiorników wodnych, rowów i kanałów, za wyjątkiem realizacji mostków i kładek, z uwzględnieniem ustaleń pkt 3; 3) dopuszcza się przebudowę i zmianę usytuowania odcinków istniejących kanałów i rowów, w miejscach wskazanych na rysunku planu; do czasu przebudowy, zmiany usytuowania kanału lub rowu należy zachować istniejące odcinki kanału lub rowu w należytym stanie i zgodnie z warunkami, o których mowa w pkt 2; 4) dopuszcza się wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich i czwartorzędowych, wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych oraz obiektów służby zdrowia, z uwzględnieniem ust. 12; 5) ustala się zakaz lokalizacji zabudowy w odległości mniejszej niż 10m oraz ogrodzeń w odległości mniejszej niż 5m od górnej krawędzi skarpy cieków i zbiorników wodnych, na całym obszarze opracowania planu. 5. Dla terenów dróg ustala się: 1) w celu ochrony przed zanieczyszczeniami środowiska zarządzający drogami zobowiązani są do stosowania rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych ograniczających emisję i rozprzestrzenianie zanieczyszczeń, a w szczególności: a) zabezpieczeń akustycznych, b) zabezpieczeń przed przedostawaniem się zanieczyszczonych wód opadowych do gleby lub ziemi, c) środków umożliwiających usuwanie odpadów powstających w trakcie eksploatacji dróg; d) właściwej organizacji ruchu. 2) eksploatacja dróg nie może powodować przekroczenia standardów jakości środowiska poza terenem, do którego zarządzający tym obiektem ma tytuł prawny lub poza obszarem ograniczonego użytkowania utworzonym dla drogi lub linii kolejowej 11

13 6. Dla terenów ulic i placów ustala się: 1) ochronę wartościowych drzew, w szczególności pojedynczych drzew i szpalerów drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych wskazanych na rysunku planu, przy czym dopuszcza się możliwość wycinki drzew i krzewów kolidujących z sieciami i urządzeniami infrastruktury technicznej ulic i placów; w przypadku wycinki drzew należy nasadzić nowe na terenach publicznych, w miejscach wyznaczonych przez organ gminy; 2) zachowanie i uzupełnienie istniejących szpalerów drzew oraz nasadzenia szpalerów drzew, wyznaczonych na rysunku planu; lokalizacja szpaleru drzew w przekroju ulicy może podlegać zmianom; dopuszcza się wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 3) wydzielenie w posadzce chodnika trawników lub pasów zieleni niskiej o szerokości nie mniejszej niż 2m dla szpaleru drzew albo powierzchni nie mniejszej niż kwadrat 1,5m x 1,5m wokół każdego drzewa; dopuszcza się stosowanie poziomych i pionowych osłon drzew, systemów nawadniających lub napowietrzających, barierek ochronnych o wysokości nieprzekraczającej 40 cm od poziomu chodnika; 4) zakaz lokalizowania innych obiektów, w szczególności miejsc parkingowych, elementów reklamowych i elementów MSI, na wydzielonych trawnikach, pasach zieleni i powierzchniach wokół drzew określonych w pkt 3; 5) obowiązek odprowadzania wód opadowych i roztopowych z jezdni i parkingów do miejskiej sieci kanalizacyjnej lub do ziemi, po ich uprzednim oczyszczeniu zgodnie z przepisami odrębnymi; dopuszcza się odprowadzenie wód deszczowych z pozostałych powierzchni, szczególnie z terenów zieleni ulicznej, do ziemi lub do powierzchniowych zbiorników wodnych, wskazanych na rysunku planu. 7. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie projektowanej, Trasy Olszynki Grochowskiej (1-5 KDGP) ustala się: 1) przy budowie Trasy Olszynki Grochowskiej (1-5 KDGP) ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichych, wprowadzenie zieleni przyulicznej szpalerów drzew (zgodnie z rysunkiem planu) i zieleni niskiej, odpowiednie kształtowanie przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu; 2) dopuszcza się wprowadzenie przeszklonych ekranów akustycznych oraz dopuszcza się wprowadzenie wałów ziemnych o wysokości do 1,5m z zielenią wysoką i niską po obu stronach Trasy Olszynki Grochowskiej. 8. W zakresie przeciwdziałania powstawaniu zanieczyszczeń na terenie na terenie ul. Panny Wodnej (1 KDZ) i ul. Mrówczej (2,3 KDZ) ustala się: 1) przy budowie ulicy Panny Wodnej (2,3 KDZ) ustala się realizację jezdni i innych urządzeń ruchu kołowego w sposób ograniczający powstawanie i rozprzestrzenianie się hałasu i drgań np. poprzez zastosowanie nawierzchni cichych, wprowadzenie zieleni przyulicznej szpalerów drzew (zgodnie z rysunkiem planu) i zieleni niskiej, odpowiednie kształtowanie przekroju ulicy, wprowadzenie właściwej organizacji ruchu; 2) przy przebudowie ulicy istniejącej ul. Mrówczej (1 KDZ) ustala się wprowadzenie rozwiązań technicznych i przestrzennych sprzyjających ograniczaniu powstawania i rozprzestrzeniania się hałasu i drgań np. poprzez wymianę nawierzchni, wprowadzenie i uzupełnianie zieleni przyulicznej szpalerów drzew i zieleni niskiej, zmiany w organizacji ruchu; 3) zakazuje się lokalizowania ekranów akustycznych. 9. W zakresie ochrony przed zanieczyszczeniami terenów przylegających do Trasy Olszynki Grochowskiej (1-5 KDGP) oraz ulic Panny Wodnej (2,3 KDZ) i Mrówczej (1 KDZ) oraz ul. Trakt Lubelski ustala się: 1) realizację nowej zabudowy zlokalizowanej od strony ulic z zastosowaniem rozwiązań konstrukcyjno-budowlanych zapewniających właściwe warunki akustyczne w pomieszczeniach określone w przepisach odrębnych, w szczególności przegród 12

14 zewnętrznych o wysokiej izolacyjności, z uwzględnieniem aktualnego i przewidywanego w przyszłości poziomu hałasu w środowisku, 2) dopuszcza się renowację akustyczną budynków istniejących, tzn. przebudowę budynku, której celem jest zabezpieczenie wnętrz budynku przed hałasem i drganiami z zewnątrz, obniżenie lub tłumienie hałasów i drgań, między innymi poprzez: wprowadzenie okien o podwyższonej izolacyjności akustycznej, renowację elewacji, przebudowę wnętrz itp.; 3) w budynkach i lokalach położonych przy ulicach dopuszcza się zmianę funkcji pomieszczeń mieszkalnych lub innych pomieszczeń o funkcjach chronionych narażonych na hałas na funkcje biurowe, usługowe, techniczne; od strony ulic należy lokalizować przede wszystkim pomieszczenia pomocnicze takie jak: klatki schodowe, pomieszczenia higieniczno - sanitarne itp., chyba że zastosowane przegrody, izolacje akustyczne i ekrany zapewniają zachowanie właściwego klimatu akustycznego wewnątrz pomieszczeń; 4) dopuszcza się wprowadzanie zieleni i budynków o funkcjach usługowych i biurowych w pierzejach ulic, stanowiących izolację akustyczną dla zabudowy w głębi wewnątrz kwartałów, zgodnie z ustaleniami szczegółowymi. 10. Wyznacza się granice terenów zieleni: zieleni urządzonej (ZP), lasów (ZL), cmentarzy (ZC), dla których ustala się: 1) ochronę istniejącej wartościowej zieleni, a w szczególności drzew o dużych walorach przyrodniczo-krajobrazowych; 2) nasadzenia drzew i krzewów, uzupełnianie zieleni, wymianę drzew chorych i zamierających na nowe; 3) obowiązek zapewnienia powierzchni biologicznie czynnych pokrytych roślinnością, zgodnie ze wskaźnikami określonymi w ustaleniach szczegółowych dla poszczególnych terenów; 4) obowiązek odprowadzania wód deszczowych bezpośrednio do ziemi; W 9 ustala się zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym: 1. Podlega ochronie wpisany do rejestru zabytków cmentarz parafii rzymsko- katolickiej p.w. Wniebowstąpienia NMP w Warszawie-Zerzniu (teren A1.2 ZC), wpisany do rejestru zabytków decyzją nr 1470 z dnia 20 lutego 1991r. Wszelkie zamierzenia związane z ww. obiektem wymagają zgody właściwego konserwatora zabytków. 2. Ustala się ochronę obiektów zabytkowych ujętych w gminnej ewidencji zabytków wskazanej przez wojewódzkiego konserwatora zabytków położonych przy ul. Pomarańczowej 25/27 (teren E3.1 MN) oraz przy ul. Brzoskwiniowej 15/17 (teren E4.1 MN), oznaczonych na rysunku planu; dla obu budynków określa się następujące ograniczenia: 1) ustala się zachowanie budynku oraz ochronę jego bryły, detalu i oryginalnej kolorystyki; 2) zakazuje się zmiany elewacji budynku i ocieplenia budynku z zewnątrz; 3) zakazuje się nadbudowy, rozbudowy i przebudowy budynku oraz przekształcania jego bryły; 4) zakazuje się podziału historycznych działek. 3. Dla zabytku (stanowiska) archeologicznego wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 3 listopada 1967r. pod numerem 852A ustala się strefę ochrony konserwatorskiej oznaczoną na rysunku planu symbolem KZ-RZso. Na jej obszarze ustala się, przy prowadzeniu działań inwestycyjnych, nakaz archeologicznych badań ratowniczych wyprzedzających zamierzone zmiany i inwestycje oraz prowadzenie stałego nadzoru archeologicznego przy wszystkich robotach ziemnych naruszających strukturę gruntu związanych z planowanymi pracami inwestycyjnym w sposób i na warunkach określonych przez właściwego konserwatora zabytków. 4. Dla stanowisk archeologicznych umieszczonych w wojewódzkiej ewidencji zabytków pod numerami 58-68/22, 58-68/23, 58-68/24, 58-68/25, 58-68/27, 58-68/28, 57-68/1, 57-68/2, 57-67/7, 57-67/30, 57-67/31 ustala się ochronę w formie stref ochrony konserwatorskiej, oznaczonych na rysunku planu symbolem KZ-W. Na ich obszarze przy zmianie zagospodarowania terenu obowiązuje wymóg prowadzenia badań archeologicznych przy inwestycjach budowlanych 13

15 związanych z robotami ziemnymi. Zakres badań określi właściwy konserwator zabytków, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 5. Dopuszcza się zachowanie istniejących elementów identyfikacji przestrzennej takich jak: pomniki, tablice pamiątkowe, kapliczki, krzyże przydrożne. W 15 ustala się zasady obsługi analizowanego obszaru infrastrukturą techniczną, w tym: 1. W zakresie zaopatrzenia w wodę i sieci wodociągowej: 1) ustala się zaopatrzenie w wodę wszystkich obiektów budowlanych z miejskiej sieci wodociągowej, na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie z indywidualnych ujęć wody (studni) do czasu realizacji sieci wodociągowej; 2) dopuszcza zachowanie istniejących studni, za wyjątkiem studni znajdujących się w odległości mniejszej niż 150m od istniejącego cmentarza; zakazuje się lokalizowania nowych studni w odległości mniejszej niż 150m od istniejącej i projektowanej granicy cmentarza; ustalenie nie dotyczy przeznaczonych do celów gospodarczych studni na terenie cmentarza; 3) dopuszcza się, wyłącznie na potrzeby ogólnodostępnych punktów czerpalnych, obiektów służby zdrowia i związanych z bezpieczeństwem państwa, wykonywanie ujęć wód podziemnych z utworów oligoceńskich; 4) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci wodociągowej i przyłączy do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów miejskich (KD- P) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 2. W zakresie odprowadzania ścieków i sieci kanalizacyjnej: 1) ustala się odprowadzanie ścieków sanitarnych ze wszystkich obiektów budowlanych w systemie rozdzielczym do miejskiej sieci kanalizacyjnej na warunkach technicznych uzgodnionych z zarządcą sieci, przy czym dopuszcza się odprowadzenie ścieków sanitarnych do indywidualnych zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej; 2) ustala się zasadę budowy kanalizacji sanitarnej maksymalnie wypłyconej dla ochrony istniejących stosunków gruntowo-wodnych; ustala się lokalizacje projektowanych pompowni ścieków oznaczonych na rysunku planu symbolem I-Ks; 3) ustala się rezerwy terenu dla realizacji sieci kanalizacyjnej i przykanalików do projektowanej, modernizowanej zabudowy i obiektów przewidzianych w planie, na terenach położonych w liniach rozgraniczających ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów miejskich (KD-P) i terenów komunikacji wewnętrznej (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 4) dopuszcza się do stosowania istniejących bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków tylko na potrzeby istniejących obiektów budowlanych; dopuszczenie budowy nowych zbiorników na nieczystości ciekłe lub przydomowych oczyszczalni ścieków wyłącznie dla obiektów budowlanych w zabudowie jednorodzinnej, tylko w przypadku braku dostępu lub braku możliwości technicznych podłączenia obiektu do miejskiej sieci kanalizacyjnej; po wybudowaniu miejskiej sieci kanalizacyjnej dającej możliwość odprowadzania ścieków z obiektu budowlanego zakaz budowy bezodpływowych zbiorników na nieczystości ciekłe oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. 3. W zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych: 1) ustala się odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z istniejących obiektów budowlanych w sposób dotychczasowy; 2) ustala się, że dla nowo projektowanej zabudowy wody opadowe lub roztopowe w pierwszej kolejności będą zagospodarowane w miejscu ich powstawania; wody te należy odprowadzać na własny teren nieutwardzony, w granicach działki budowlanej, na warunkach określonych 14

16 w odrębnych przepisach, z uwzględnieniem wielkości powierzchni biologicznie czynnej; dopuszcza się odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do powierzchniowych cieków wodnych na warunkach uzgodnionych z ich zarządcą; 3) ustala się odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni (terenów dróg, ulic, parkingów, itp.) do rowów lub zbiorników retencyjnych po ich wstępnym podczyszczeniu w separatorach; 4) w razie braku możliwości technicznych odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu działki lub obiektu budowlanego do gruntu za pomocą urządzeń do powierzchniowego odwodnienia, dopuszcza się ich odprowadzenie do kanalizacji deszczowej na warunkach technicznych uzgodnionych z dysponentem kanalizacji; 5) dla terenów zieleni: zieleni urządzonej (ZP), zieleni cmentarnej (ZC), lasów (ZL), dla których ustala się obowiązek wprowadzania wód opadowych i roztopowych do ziemi. 4. W zakresie zaopatrzenia w ciepło i sieci ciepłowniczej: 1) ustala się zaopatrzenie w ciepło zabudowy na obszarze planu z sieci cieplnej lub w oparciu o urządzenia zasilane z sieci gazowej z uwzględnieniem pkt 2-4; 2) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło zabudowy z odnawialnych źródeł energii, urządzeń kogeneracji rozproszonej lub indywidualnych urządzeń wytwarzających ciepło w oparciu o urządzenia zasilane z sieci elektroenergetycznej; 3) dopuszcza się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem płynnym, jeżeli w odległości mniejszej niż 50m od granicy działki budowlanej nie ma sieci gazowej lub sieci cieplnej; 4) zakazuje się zaopatrzenia nowej zabudowy na obszarze planu w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym, przy czym dopuszcza się zaopatrzenie istniejącej zabudowy w ciepło z indywidualnych kotłów opalanych paliwem stałym do czasu stworzenia możliwości podłączenia do sieci gazowej lub sieci cieplnej. 5. W zakresie zaopatrzenia w gaz i sieci gazowej: 1) ustala się pełne pokrycie potrzeb związanych z ogrzewaniem, przygotowaniem ciepłej wody i przygotowywaniem posiłków; 2) ustala się rezerwy terenu dla sieci gazowej i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów (KP-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 3) sieci i urządzenia gazowe powinny być realizowane zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe; w szczególności: a) linie ogrodzeń powinny przebiegać w odległości nie mniejszej niż 0,5m od gazociągu, b) szafki gazowe umieszczane w linii ogrodzenia lub na ścianie budynku i otwierane od strony ulicy publicznej (KD), należy montować jako wbudowane w ogrodzenie lub wbudowane w ścianę budynku, tak, aby ich ścianki i drzwiczki nie wystawały poza obrys ogrodzenia lub obrys ściany od strony drogi publicznej (KD), alej pieszych (KP) lub placu (KP-P). 4) dla zabudowy jednorodzinnej, w przypadku braku dostępu do sieci gazowej, dopuszcza się stosowanie zbiorników na gaz płynny; 5) dopuszcza się wykorzystywanie gazu w urządzeniach wytwarzających ciepło lub w urządzeniach kogeneracji rozproszonej. 6. W zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i sieci elektroenergetycznych: 1) ustala się zaopatrzenie w energię elektryczną z miejskiej sieci elektroenergetycznej; 2) dopuszcza się zachowanie istniejących stacji transformatorowych; dopuszcza się lokalizację nowych wbudowanych stacji transformatorowych, w tym stacji podziemnych; 3) ustala się rezerwy terenu dla sieci elektroenergetycznych WN, SN i nn na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów miejskich (KD-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 15

17 4) zabrania się lokalizowania na obszarze planu napowietrznych linii elektroenergetycznych, przy czym nie dotyczy to przyłączy do budynków od istniejących nieskablowanych linii elektroenergetycznych; 5) dopuszcza się skablowanie wszystkich istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych; 6) ustala się budowę napowietrznej linii wysokiego napięcia 110kV relacji RPZ Miedzeszyn GPZ Julianów, z rezerwą terenu pod tę inwestycję w liniach rozgraniczających Trasy Olszynki Grochowskiej z potencjalną strefą uciążliwości o szerokości 38,0m, zgodnie z rysunkiem planu; 7) ustala się rozbudowę i modernizację sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia; 8) ustala się budowę nowych i modernizację istniejących linii średniego lub niskiego napięcia wyłącznie jako kablowych; 9) ustala się zasadę pełnego pokrycia zaopatrzenia w energię elektryczną gospodarstw domowych na potrzeby oświetlenia i zasilania urządzeń gospodarstwa domowego; 10) dopuszcza się wytwarzanie energii elektrycznej z instalacji kogeneracji rozproszonej, indywidualnych odnawialnych źródeł energii lub ogniw paliwowych. 7. W zakresie dostępu do telefonicznych połączeń kablowych i sieci teletechnicznych: 1) dopuszcza się obsługę telekomunikacyjną obiektów na obszarze planu z istniejącej sieci telekomunikacyjnej lub z innych sieci telekomunikacyjnych; 2) ustala się rezerwy terenu dla sieci teletechnicznych i przyłączy na terenach położonych w liniach rozgraniczających: ulic publicznych (KD), alej pieszych (KP), placów (KD-P) i terenów dróg wewnętrznych (KDw) o szerokości min. 5,0m i w miejscach dostępnych dla właściwych służb eksploatacyjnych; 3) zabrania się lokalizowania na obszarze planu nowych napowietrznych linii telekomunikacyjnych, przy czym nie dotyczy to przyłączy do budynków od istniejących nieskablowanych linii telekomunikacyjnych. 8. W zakresie usuwania odpadów: 1) ustala się: unieszkodliwianie odpadów poza obszarem planu oraz powszechną obsługę w zakresie wywożenia odpadów realizowaną przez wyspecjalizowane firmy; 2) ustala się wyposażenie każdej działki budowlanej w urządzenia (oraz miejsca) służące do zbierania odpadów, w tym zbieranych selektywnie; 3) dopuszcza się organizowanie miejsc gromadzenia odpadów stałych z koniecznością ich segregacji dla zespołu kilku sąsiadujących ze sobą budynków mieszkalnych, pod warunkiem, że są wspólnie administrowane; 4) dopuszcza się lokalizowanie urządzeń do zbierania lub segregacji odpadów (kosze, pojemniki), na terenach dróg publicznych (KD) i dróg wewnętrznych (KDw) oraz terenach zieleni (ZP). 9. W zakresie sieci radiokomunikacyjnych: 1) dopuszcza się zachowanie istniejących urządzeń sieci radiokomunikacyjnych; 2) dopuszcza się instalację urządzeń sieci radiokomunikacyjnych, w tym anten i stacji bazowych, przy zachowaniu następujących warunków: a) nie dopuszcza się urządzeń w formie wolnostojących budynków i budowli, b) nie dopuszcza się sytuowania urządzeń na budynkach będących w rejestrze zabytków i objętych ochroną w planie, c) dopuszcza się sytuowanie urządzeń o wysokości nie przekraczającej 3 metrów na budynkach nie wymienionych w pkt b w taki sposób, aby urządzenia te były niewidoczne z poziomu ulicy, przy której budynek jest usytuowany. W 16 ustala się zasady tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów, w tym: 1. Zakazuje się lokalizacji zabudowy mieszkaniowej oraz zakładów przechowujących żywność na terenach położonych w odległości do 150 m od granicy istniejącego cmentarza oraz od granicy projektowanej rozbudowy cmentarza (teren A1.2 ZC) do czasu realizacji sieci wodociągowej, zgodnie 16

18 z granicą strefy wyznaczonej na rysunku planu. 2. Dopuszcza się utrzymanie dotychczasowej formy i przeznaczenia oraz przebudowę (bez możliwości rozbudowy i nadbudowy) istniejących obiektów położonych w liniach rozgraniczających ulicy Panny Wodnej (2 KDZ) do czasu przystąpienia do realizacji tych ulic. 3. Nie dopuszcza się realizacji rozbudowy cmentarza (teren A1.2 ZC), do czasu likwidacji lub zmiany przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego oraz likwidacji studni służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych położonych w odległości mniejszej niż 50m od granicy terenu przeznaczonego na cmentarz. 4. Nie dopuszcza się realizacji rozbudowy cmentarza (teren A1.2 ZC), do czasu likwidacji studni oraz likwidacji lub zmiany przeznaczenia zabudowy mieszkaniowej, zakładów produkujących lub przechowujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego lub do czasu podłączenia do sieci wodociągowej wszystkich budynków korzystających z wody, położonych w odległości 150m od granicy terenu przeznaczonego na cmentarz, zgodnie z granicą strefy wyznaczonej na rysunku planu. 17 zawiera szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym: 1. Wyznacza się granicę terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi - obszar narażony na zalanie, zgodnie z rysunkiem planu. 2. Ustala się szczególne warunki zagospodarowania i ograniczenia w użytkowaniu terenów narażonych na zalanie, o których mowa w ust. 1: 1) zakazuje się lokalizowania (lub rozbudowy) obiektów i zakładów wykorzystujących lub magazynujących substancje niebezpieczne, w szczególności substancje mogące zanieczyszczać glebę lub wodę; 2) zakazuje się lokalizowania składowisk odpadów; 3) zakazuje się lokalizowania cmentarzy; 4) zakazuje się lokalizowania obiektów, w których przechowuje się ruchome zabytki kulturychyba, że obiekty te i przechowywane zbiory będą zabezpieczone przed skutkami powodzi. 3. Wyznacza się granice stref sanitarnych cmentarza o odległości 50m, 150m od granicy terenu przeznaczonego na cmentarz oznaczonego symbolem A1.2 ZC, zgodnie z rysunkiem planu, w zasięgu których ustala się ograniczenia w zagospodarowaniu zgodnie z przepisami odrębnymi. Rozdział 15 zawiera ustalenia szczegółowe dla poszczególnych terenów. W zawartych tu ustaleniach istotne z punktu widzenia ochrony środowiska są ustalenia dla terenów wymaganego wskaźnika powierzchni biologicznie czynnych. Rysunek Planu Na rysunku planu, określono następujące elementy, jako ustalone planem: 1) granica obszaru planu; 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania; 3) linie rozgraniczające tereny komunikacji o różnym sposobie zagospodarowania odpowiadające kwalifikacji funkcjonalnej ulic; 4) obowiązująca linia zabudowy; 5) nieprzekraczalna linia zabudowy; 6) symbole literowo-cyfrowe terenów, w tym przeznaczenie terenów i klasyfikacja ulic publicznych; 7) osie kompozycyjne; 17

19 8) osie widokowe; 9) otwarcia widokowe; 10) dominanty przestrzenne; 11) pomniki, rzeźby, fontanny; 12) place i miejsca wymagające specjalnego opracowania posadzki; 13) pierzeje eksponowane lub usługowe przy miejscach i przestrzeniach publicznych; 14) budynki objęte ochroną w planie; 15) wymiary ulic; 16) wloty komunikacji kołowej; 17) ścieżki rowerowe; 18) ciągi pieszo-jezdno-rowerowe. 19) szpalery drzew w ulicach; 20) istniejące kanały wodne; 21) proponowane kanały wodne; 22) zbiorniki wodne / zbiorniki retencyjne; 23) linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia do skablowania; 24) zasięg strefy uciążliwości wokół linii elektroenergetycznej WN; 25) strefa sanitarna cmentarza 50m; 26) strefa sanitarna cmentarza 150m; 27) granica terenów wymagających scalania i podziału nieruchomości Cele ochrony środowiska i sposoby ich uwzględnienia w projekcie planu Podstawowym dokumentem określającym cele ochrony środowiska na terenie m.st. Warszawy jest Program ochrony środowiska miasta stołecznego Warszawy przyjęty w 2005 roku. Główne cele sformułowane w tym programie, to: poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego, ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii. Główne cele polityki zagospodarowania przestrzennego miasta w zakresie ochrony środowiska i jego zasobów określono w 2006 r. w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy. Są to: ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu; poprawa jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych; ochrona przed hałasem komunikacyjnym i przemysłowym; osiągnięcie wymaganych standardów jakości powietrza atmosferycznego; przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska na skutek wystąpienia awarii przemysłowych oraz awarii wynikających z transportu materiałów niebezpiecznych. Kierunkami ochrony środowiska i kształtowania funkcji przyrodniczych w zagospodarowaniu przestrzennym są zgodnie ze Studium : utrzymanie ciągłości przestrzennej i funkcjonalnej obszarów o szczególnych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych pełniących ważne funkcje klimatyczne (wymiany i regeneracji powietrza), biologiczne (siedlisko twórcze) i hydrologiczne (zasilania i retencji wód powierzchniowych i podziemnych) jako Systemu Przyrodniczemu Warszawy oraz zapewnienie jego ciągłości w ramach ekologicznych powiązań ponadregionalnych i regionalnych. wyeksponowanie w strukturze miasta obszarów o dużych wartościach przyrodniczych i krajobrazowych, zahamowanie degradacji terenów zieleni, poprawa jakości środowiska, wzrost bezpieczeństwa ekologicznego. W celu ochrony środowiska i jego zasobów w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Studium określa: 18

20 System Przyrodniczy Warszawy (SPW), obszary i obiekty ochrony przyrody, zasady ochrony powierzchni ziemi, zasady ochrony zasobów wodnych i ich jakości, zasady ochrony przed zagrożeniami. W omawianym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego główne cele ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym zostały uwzględnione następująco: Na obszarze planu nie występują elementy Systemu Przyrodniczego Warszawy. Na obszarze objętym planem nie występują obiekty i obszary chronione prawnie. Na terenie objętym planem nie występują obszary ani obiekty wymagające specjalnych ustaleń ze względu na ochronę powierzchni ziemi. Ochrona zasobów wodnych i ich jakości w projekcie planu nie narusza zasad określonych w Studium. Ochrona przed zagrożeniami. Jako główne zagrożenia środowiska Warszawy Studium wskazuje: - hałas komunikacyjny, - hałas lotniczy, - zanieczyszczenia powietrza, przede wszystkim pyłem PM10 ze źródeł komunikacyjnych, - pola elektromagnetyczne, - poważne awarie. W odniesieniu do ochrony przed hałasem komunikacyjnym plan kwalifikuje ulice zgodnie z ustaleniami Studium a przede wszystkim określa zasady zabezpieczeń przed hałasem ulicznym, w tym zwłaszcza od ulic ponadlokalnych (Trasa Olszynki Grochowskiej, Panny Wodnej). Ochrona przed hałasem lotniczym nie dotyczy analizowanego terenu. W zakresie ochrony powietrza w projekcie planu w sposób właściwy ustalono źródła zaopatrzenia w ciepło, wykluczając między innymi możliwość stosowania paliw stałych, jako potencjalnie powodujących największą emisję pyłu. Ustalenia projektu planu spełniają zasady ochrony przed polami elektromagnetycznymi. Na obszarze planu nie występują zakłady stwarzające zagrożenie dla życia lub zdrowia w wyniku wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu przepisów szczególnych. Na ulicach ponadlokalnych w tym na Trasie Olszynki Grochowskiej przewóz materiałów niebezpiecznych nie powinien być dopuszczony. Zgodnie z ustaleniami Studium niezbędne jest opracowanie mapy szlaków kolejowych i dróg, którymi przewożone są substancje niebezpieczne wraz z bazą danych o ilości i rodzaju przewożonych materiałów. Dla pojazdów przewożących substancje niebezpieczne niezbędne jest wyznaczenie szlaków tranzytowych omijających tereny mieszkaniowe o dużej gęstości zaludnienia. 4. AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA. CHARAKTERYSTYKA I UWARUNKOWANIA DO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO POŁOŻENIE TERENU CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA. Analizowany teren zajmuje powierzchnię ok. 4,2 km 2. Szczegółowy opis granic przedstawia się następująco: 1 Rozdział opracowany w oparciu o Opracowanie ekofizjograficzne dla potrzeb przygotowania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Borkowa. Dzielnica Wawer w Warszawie. AQUAGEO Michał Fic. Falenty, listopad 2008 r. 19

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA

MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) REJONU BORKOWA MPZP REJONU BORKOWA PROJEKT PLANU tekst planu - 01/2013 strona 1 (107) M I E J S C O W Y P L A N ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO REJONU BORKOWA w dzielnicy Wawer m.st. Warszawy TEKST PLANU Faza V PROJEKT

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu

1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu 1. Wprowadzenie... 2 1.1. Przedmiot i cel opracowania... 2 1.2. Obszar objęty opracowaniem... 2 1.3. Metody pracy zastosowane przy sporządzaniu prognozy, podstawy prawne i materiały źródłowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ 1 USTALENIA OGÓLNE UCHWAŁA NR XLIII/1341/2008 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 13 listopada 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego przestrzennego rejonu ulicy Zamienieckiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w

B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w B u r m i s t r z G m i n y W y s z k ó w M i e j s c o w y P l a n Z a g o s p o d a r o w a n i a P r z e s t r z e n n e g o gminy Wyszków dla miejscowości Skuszew P R O J E K T Wyszków, Maj 2 0 1 2

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU

BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BURMISTRZ MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY DOBCZYCE MIASTO DOBCZYCE USTALENIA PLANU BIURO ROZWOJU KRAKOWA S.A. KRAKÓW maj 2005 r. U C H W A Ł A NR XLIV/408/05*

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r.

UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. UCHWAŁA Nr LXVI/2058/2009 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 5 listopada 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu rejonu Ochota Centrum Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA

DOKUMENTACJA URBANISTYCZNA BIURO ROZWOJU KRAKOWA SPÓŁKA AKCYJNA 31-547 KRAKÓW UL. K. KORDYLEWSKIEGO 11 TELEFON.(0-12) 411-20-20 FAX.(012) 412-55-04 brksa@brk.com.pl NR UMOWY DATA UKOŃCZENIA I/16/IK/96/09 z dnia 21.08.2009r. wrzesień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR L.418.2013 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Zastalowskiego w Zielonej Górze. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PREZYDENT MIASTA STOŁ ECZNEGO WARSZAWY MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO OSIEDLA BIAŁOŁĘKA WIEŚ PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO WARSZAWA, maj 2007 WYKONAWCA: STUDIO KA DR INŻ. ARCH. KRYSTYNA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r.

UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. UCHWAŁA NR XCI/1218/10 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Dolina Prądnika. Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszarów położonych w miejscowościach Bielany i Budziszów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 U C H W A Ł Y R A D G M I N: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 5 września 2008 r. Nr 68 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y R A D G M I N: 1839 - Rady Gminy Domaszowice Nr XVIII/97/08 z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E

WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E WÓJT GMINY GDÓW MARSZOWICE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO SOŁECTWA M A R S Z O W I C E TEKST PLANU MPZP sołectwa Marszowice sporządzony zgodnie z uchwałą Nr III /26 / 2002 Rady Gminy Gdów

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna 1 UCHWAŁA NR XLI/244/2006 RADY GMINY ŚWINNA z dnia 30 marca 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Świnna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE. z dnia 25 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 1411 UCHWAŁA NR VI/25/15 RADY GMINY WĄDROŻE WIELKIE z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części II obszaru położonego wzdłuż linii średnicowej PKP,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r.

UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. UCHWAŁA Nr / /2015 Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego z dnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gorzowa Wielkopolskiego dla obszaru położonego pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568. UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 65 68 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 207 48623 Poz. 6568 6568 UCHWAŁA Nr XCIV/2808/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA

MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PRUSZKOWA OBSZAR TARGOWA OPRACOWAŁ: mgr inŝ. Mateusz Wielgat mgr Agnieszka Samsel Otrębusy 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki

Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na terenie gminy Stanisławów w powiecie Mińsk Mazowiecki EUROMOSTY ul. Bolesława Prusa 9 50-069 Wrocław Raport oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: Budowa obwodnicy m. Stanisławowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 637 relacji Warszawa-Węgrów na

Bardziej szczegółowo

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice Obszar I UCHWAŁA NR XLVI /383/2006 RADY GMINY W MICHAŁOWICACH z dnia 31 maja 2006 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice dla obszaru I Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I

U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku ROZDZIAŁ I U C H W A Ł A N R XXXIV / 232 / 2005 RADY MIASTA I GMINY WYSOKA Z DNIA 18 listopada 2005 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wysoka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r.

UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. UCHWAŁA NR XCIV/2749/2010 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie miejscowego planu przestrzennego w rejonie Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2014 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR 988/LV/2014 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki

Wójt Gminy Wąsewo. dla fragmentów sołectw: Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki Wójt Gminy Wąsewo MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WĄSEWO Bagatele, Brudki Nowe, Grądy, Grębki, Jarząbka, Majdan Suski, Przedświt, Ruda, Rząśnik Szlachecki PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020

Prognoza oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opalenica na lata 2013 2016 z perspektywą do roku 2020 Spis treści 1 WSTĘP...5 1.1 Podstawa prawna...5 1.2 Cel i zakres opracowania...5 1.3 Metodyka wykorzystana do sporządzenia prognozy...7 2 ZAWARTOŚĆ I GŁÓWNE CELE AKTUALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo