KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA SANITARIATU PUBLICZNEGO NAD WISŁĄ W WARSZAWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA SANITARIATU PUBLICZNEGO NAD WISŁĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 UMOWA O DZIEŁO Nr ZNW/12/2011/I3/AK/I ZLECENIODAWCA Zarząd Mienia m.st. Warszawy Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62 TEMAT KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA SANITARIATU PUBLICZNEGO NAD WISŁĄ W WARSZAWIE Działki: 1/2, 3, z obrębu Warszawa CZĘŚĆ OPISOWA PRACOWNIA AUTORSKA PRO ARTE Warszawa, ul. Madalińskiego 42 m. 36, tel. (022) , fax ZESPÓŁ AUTORSKI stud. arch. Aleksandra KRZYWAŃSKA stud. arch. Maja MATUSZEWSKA stud. arch. Katarzyna SZPICMACHER dr arch. Jerzy GROCHULSKI Nr upr. St - 124/85 MA PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH 1

2 I. DANE OGÓLNE 1. Podstawy formalno prawne wykonania opracowania 2. Zespół autorski 3. Materiały wyjściowe II. ANALIZA PROGRAMOWA 1. Zalecenia wstępne 2. Materiały niezbędne do projektowania 3. Działka planowanej inwestycji 4. Zasilenie w media 5. Program szczegółowy III. PLANOWANY PROGRAM UŻYTKOWY 1. Potrzeby anonsowane przez Inwestora w zakresie programu użytkowego 2. Analiza i wyliczenia programu użytkowego IV. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 1. Wstępne, generalne założenia projektowe 2. Koncepcja zagospodarowania działki V. OPIS BUDOWLANY faza koncepcji 1. Projekt koncepcyjny konstrukcji 2. Projekt koncepcyjny instalacji sanitarnych 3. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznych 4. Projekt koncepcyjny dojazdu dla zaopatrzenia i służb miejskich do punktu gastronomicznego 5. Projekt koncepcyjny zieleni VI. RYSUNKI Schematy projektowe A K T 1 Koncepcja zagospodarowania terenu A K 1 Rzut kondygnacji -1 A K 2 Rzut kondygnacji 0 A K 3 Rzut dachu A K 4 Przekroje A-A; B-B; C-C; D-D D K 1 Projekt dojazdu zaopatrzenia i służb miejskich K K 1 Projekt zieleni Wizualizacje Plansze konkursowe 2

3 WSTĘP Sanitariat Publiczny zlokalizowany na terenie Wybrzeża Szczecińskiego w Warszawie przewidziany jest dla korzystających ze znajdującej się w pobliżu plaży nad Wisłą. Z założenia wśród korzystających z obiektu mogą być również osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obiekt współpracować będzie z terenem plaży w sezonie wiosenno-letnim, wtedy też funkcjonować będzie zespół z prysznicami i przebieralniami umieszczony na poziomie terenu oraz zespół sanitariatów z wypożyczalnią sprzętu plażowego wyniesiony na palach do poziomu wału. Część z małą gastronomią, dostępna również z poziomu wału i ulicy Wybrzeże Szczecińskie, funkcjonowała będzie przez cały rok. Z uwagi na zalewowy charakter terenu, na którym będzie znajdował się projektowany obiekt, należy przewidzieć dojazd służb miejskich i zaopatrzenia małej gastronomii od strony ulicy. W tym celu zaprojektowano dojazd dla zaopatrzenia i służb miejskich w postaci zjazdu z jezdni ulicy Wybrzeże Szczecińskie i wyjazdu na tę jezdnię, w poziomie chodnika i ścieżki rowerowej. Nie przewiduje się dodatkowych miejsc parkingowych. Projekt otoczenia budynku zakłada połączenia geometrycznych kształtów zabudowy z naturalnym wyglądem otoczenia. Zdecydowane formy architektury i zagospodarowania terenu płynnie przechodzą w krajobraz naturalny mając na względzie zachowanie jak największej liczby cennych drzew i środowiska naturalnego objętego programem NATURA

4 I. DANE OGÓLNE 1. Podstawy formalno prawne wykonania opracowania: Umowa nr ZMW/12/2011/I3/AK/I z dn r. zawarta pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy z siedzibą Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62, reprezentowany przez : Hannę Jakubowicz Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy, a PRO ARTE Spółdzielnia Architektów, z siedzibą Warszawa, ul. Narbutta 42 m. 10, reprezentowaną przez: Macieja Wronowskiego Prezes Zarządu PRO ARTE Spółdzielnia Architektów; Stanisława Stefanowicza Wiceprezes Zarządu PRO ARTE Spółdzielnia Architektów. 2. Zespół autorski: Architektura stud. arch. Aleksandra KRZYWAŃSKA stud. arch. Maja MATUSZEWSKA stud. arch. Katarzyna SZPICMACHER dr arch. Jerzy GROCHULSKI Nr upr. St - 124/85, MA MA Konsultacje branżowe: - konstrukcja mgr inż. Roman NALEWAJKO Nr upr. St 350/89 MAZ/BO/1129/01 - instalacje sanitarne mgr inż. Maciej JANOWICZ Nr upr. St - 855/83 i St - 568/88 MAZ/IS/S/0295/01 - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne mgr inż. Władysław JACHACY Nr upr. Wa 817/91 MAZ/IE/3084/02 - drogi i ukształtowanie terenu mgr inż. Ewa WIĘCKOWSKA Nr upr. St -166/85 MAZ/BD/1700/01 mgr. inż. Marek WIĘCKOWSKI inż. Aleksander KRASUCKI - zieleń inż. arch. kraj. Grzegorz REJNIAK Uzgodnienia wstępne i konsultacje: 4

5 san.-epid. - inż. Aleksander Korulczyk BHP - inż. Aleksander Korulczyk p. poż. - inż. Witold Ciemiński 3. Materiały wyjściowe UWAGA: Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna - oznacza uszczegółowione rozwiązania do pracy konkursowej, które uwzględniają opinie o pracy oraz zalecenia sądu konkursowego oraz wnioski ze spotkań konsultacyjnych dotyczących wstępnych założeń programowym i funkcjonalnym Sanitariatu Publicznego zorganizowanych przez Zamawiającego. Dla wykonania opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Sanitariatu Publicznego nad Wisłą w Warszawie wykorzystane zostały: - Projekt koncepcyjny wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez firmę Sanitec KOŁO i m. st. Warszawę pn. PROJEKT ŁAZIENKI 2010 ŁAZIENKA KOŁO WISŁY. - Archiwalna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, w dn. 02 grudnia 2010 r., - Dokumentacja geotechniczna terenu opracowania wykonana w styczniu 2011 r. przez GEOTEKO Sp. z o.o Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5, - Wizje lokalne nad Wisłą w Warszawie, w rejonie mostu Poniatowskiego w Dzielnicy Praga Południe, - Doświadczenia zespołu autorskiego wynikające z dotychczasowych realizacji obiektów użyteczności publicznej, - dokumentacja fotograficzna terenu opracowania, - inwentaryzacja zieleni. II. ANALIZA PROGRAMOWA 1. Zalecenia wstępne Projekt zakłada budowę sanitariatu publicznego nad Wisłą jako zaplecza sanitarnego plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Projekt został wyłoniony w konkursie organizowanym przez Sanitec Koło i m. st. Warszawę pn. PROJEKT ŁAZIENKI 2010 ŁAZIENKA KOŁO WISŁY. Uszczegółowiona koncepcja jest kontynuacją i rozwinięciem projektu konkursowego. Zalecany charakter zabudowy moduły posadowione w systemie ramp, przejść i placyków widokowych. Działka powinna zachować charakter rekreacyjny. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym 5

6 i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Zasada dostępności części kubaturowej: - wejście do obiektu znajduje się na ambonie stanowiącej element zagospodarowania dawnego Stadionu X-lecia, - możliwość wejścia do obiektu z poziomu plaży nadwiślańskiej, - wejścia techniczne i obsługowe zlokalizowane są od ulicy Wybrzeże Szczecińskie. 2. Materiały niezbędne do projektowania W fazie projektu koncepcyjnego wykorzystano materiały niezbędne do rozpoczęcia projektowania - określenie terenu własności działki, - aktualną archiwalną mapę sytuacyjno-wysokościową, - skonsultowany i akceptowany program szczegółowy z zakładaną możliwością wprowadzania korekt, - badania gruntowe (z uwagi na sugerowane skomplikowane warunki posadowienia, które mogą warunkować możliwość palowania), - inwentaryzację zieleni (z uwagi na istniejące drzewa w strefie potencjalnej lokalizacji zabudowy). Brak materiałów może stanowi utrudnienie przy projekcie koncepcyjnym. 3. Działka planowanej inwestycji 3.1. Granice opracowania i lokalizacja działki Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr 3 z obrębu (własność m.st. Warszawa). Wejście do sanitariatu od strony ulicy Wybrzeże Szczecińskie będzie zlokalizowane na działce nr 4 z obrębu (własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie) natomiast obsługa obiektu od strony Wisły będzie się odbywała na działce nr 1/2 z obrębu (własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie). Powierzchnia terenu którego dotyczy budowa obiektu obejmuje ok m2, a teren zagospodarowania otaczającego (placyk wejściowy, droga serwisowa) ok. 400 m2. Obiekt znajduje się na terenie międzywala Wisły. Rzeka Wisła wraz z lasami łęgowymi w granicach Warszawy jest fragmentem ptasiego obszaru NATURA 2000 "Dolina Środkowej Wisły" rozciągającego się od Dęblina do Płocka. Obiekt posadowiony jest na palach nad powierzchnią betonową stanowiąca element zagospodarowania dawnych plaż w rejonie Stadionu. Zamierzenie budowlane jest projektowane na terenie, na którym nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego Ukształtowanie terenu Opisywany obszar położony jest w obrębie Doliny Środkowej Wisły. Powierzchnia terenu w rejonie badań jest płaska. Rzędne na tym obszarze kształtują się w granicach od ok. 4.7m n. 0 Wisły. do ok. 5.1m n. 0 Wisły Warunki geotechnicze wg proj. koncepcyjnego konstrukcji. 6

7 Badania geotechniczne zostały opracowane przez firmę GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o. o. (ul Wałbrzyska 3/5, Warszawa) na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy (ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa) w lutym 2011 r. (w ramach zlecenia z dnia 15 grudnia 2010 r.) 3.4. Warunki wodne W badanym podłożu stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego związanego z piaskami tarasu zalewowego wyższego. Wody tego poziomu mają przeważnie charakter napięty i wykazują ciśnienie hydrostatyczne od 0.0m do 5.0m. W czasie prowadzonych prac (styczeń 2011) wody tego poziomu stabilizowały się na rzędnej ok. 2.0m n. 0 Wisły co odpowiada głębokości w zakresie od ok. 2.7m do ok. 3.3m p.p.t. Wody gruntowe występujące w podłożu projektowanej inwestycji wykazują małą agresywność w stosunku do betonu i żelbetu odpowiadającą klasie XA1 (wg PN-EN : 2003) Warunki posadowienia W podłożu projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie pod warstwą nasypów (warstwa geotechniczna I) gruntów rodzimych wykształconych w postaci namułów (warstwa geotechniczna II); glin pylastych zwięzłych, glin zwięzłych oraz glin (warstwy geotechniczne IIIa, IIIb, IIIc, IIId i IIIe); piasków średnich z przewarstwieniami piasków drobnych (warstwy geotechniczne IVa, IVb i IVc); oraz iłów z przewarstwieniami iłów pylastych (warstwy geotechniczne Va i Vb). Badane podłoże charakteryzuje się dużą zmiennością przestrzenną utwory rzeczne (warstwy geotechniczne oznaczone cyframi III i IV) są wzajemnie poprzewarstwiane a ich miąższości są bardzo zróżnicowane. Zgodnie z zaleceniami geotechnicznymi, ze względu na dużą zmienność podłoża oraz to, że w podłożu występują grunty słabonośne, należy rozważyć możliwość posadowienia projektowanego obiektu na palach lub na wzmocnionym podłożu. W rejonie przeprowadzonych badań, w podłożu (w obrębie nasypów), mogą występować wielkogabarytowe fragmenty gruzu o średnicy przekraczającej 1.0 m Ograniczenia lokalizacyjne Teren, na którym realizowane będzie zamierzenie położony jest w międzywalu rz. Wisły w Warszawie w dzielnicy Praga Południe przy ul. Wybrzeże Szczecińskie na wysokości Stadionu Narodowego. Jest to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu Art ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019), a także element sieci Natura 2000 w rozumieniu ustawy ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 nr 151 poz. 1220) jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB Teren objęty jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (WOCHK). Zamierzenie budowlane jest projektowane na terenie, na którym nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego Uzbrojenie podziemne i nadziemne Na terenie działki nie znajdują się żadne trasy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, co powoduje konieczność opracowania zewnętrznych tras 7

8 zasilających, przy założeniu ich podłączenia do instalacji z ul. Wybrzeże Szczecińskie Zieleń istniejąca Obiekt znajduje się na terenie międzywala Wisły. Rzeka Wisła wraz z lasami łęgowymi w granicach Warszawy jest fragmentem ptasiego obszaru NATURA 2000 "Dolina Środkowej Wisły" rozciągającego się od Dęblina do Płocka. Ochrona w obszarach Natura 2000 polega na utrzymaniu liczebności gatunków ptaków i ich środowisk, dla ochrony których obszar został powołany. Obszar rzeki Wisły w jej środkowym biegu służy ochronie całej rzeki wraz z jej wodami zasiedlanymi przez organizmy wodne, w tym konkretne gatunki ryb i brzegami zasiedlanymi przez rośliny i zwierzęta, w szczególności precyzyjnie określone gatunki ptaków. Środowiska łęgów z wierzbą białą, topolą czarną, białodrzewem jak również wierzbą kruchą i wiciową są jednymi z najcenniejszych środowisk Europy, co docenia Dyrektywa Siedliskowa EU. Z rzadkimi środowiskami powiązane jest występowanie rzadkich gatunków zwierząt a w szczególności ptaków, zależnych od rozprzestrzenienia środowisk łęgów wierzbowo - topolowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zachowanie jak największej liczby drzew i krzewów. 4. Zasilenie w media Obiekt powinien być zasilany z przebiegających w pobliżu (wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie) ciągów instalacyjnych: woda z miejskiej sieci, ścieki sanitarne z miejskiej sieci kanalizacyjnej, energia elektryczna z miejskiej sieci, wody opadowe planuje się odprowadzenie wód opadowych w teren, ciepło ogrzewanie obiektu za pomocą instalacji grzewczej elektrycznej, nie przewiduje się zaopatrzenia obiektu w gaz. III. PLANOWANY PROGRAM UŻYTKOWY 1. Potrzeby anonsowane przez Inwestora w zakresie programu użytkowego Obiekt składa się z części kawiarnianej i sanitarnej. Wielkość części restauracyjnej i części sanitarnej określono na podstawie wytycznych konkursu i potrzeb określonych przez inwestora. Projekt zakłada budowę sanitariatu publicznego nad Wisłą jako zaplecza sanitarnego plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Działka powinna zachować charakter rekreacyjny. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Wejście do obiektu znajduje się na ambonie stanowiącej element zagospodarowania dawnego Stadionu X-lecia. Sanitariat powinien być w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zalecany charakter zabudowy moduły posadowione w systemie ramp, przejść i placyków widokowych. Przyjęto zasadę grupowania programu w zespoły 8

9 funkcjonalne. W ramach opracowanego programu wstępnego wydzielone zostały zespoły: - sanitariaty - kawiarnia - natryski 1.1. Zespół sanitarny Strefa sanitarna jest czynna sezonowo w okresie wiosenno- letnim. Część z sanitariatami dostępna z poziomu ul. Wybrzeże Szczecińskie ma składać się z toalety damskiej, toalety męskiej, toalety dla osób niepełnosprawnych, pokoju dla rodzica z dzieckiem oraz wypożyczalni sprzętu plażowego. Część z natryskami dostępna z poziomu plaży ma składać się z natrysków, szatni i pomieszczenia z umywalkami. Przewidziane jest zamykanie tej części na czas nieużytkowania Zespół kawiarniany Całoroczna. Część kawiarniana dostępna z poziomu ul. Wybrzeże Szczecińskie ma składać się z kawiarni, toalety dla niepełnosprawnego, zaplecza, przechowalni, szatni i toalety dla pracowników oraz pomieszczenia na odpadki. W części kawiarnianej przewiduje się serwowanie gotowych napojów i ciast bez możliwości przygotowywania dań z półproduktów. Zaplecze docelowo jako powierzchnie magazynowe i techniczne. Dostęp dla zaopatrzenia I wywozu śmieci możliwy jest od ul. Wybrzeże Szczećińskie. Zespół obsługiwać ma użytkowników plaży oraz spacerujących wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego. Wejście do części kawiarnianej możliwe jest też z poziomu plaży. 2. Analiza i wyliczenia programu użytkowego Podstawą projektu koncepcyjnego jest program szczegółowy Sanitariatów nad Wisłą, który opracowano na podstawie powyższych założeń, potrzeb oraz wytycznych. Program był również weryfikowany w fazie prac projektowych, bez naruszania przyjętych, uzgodnionych wielkości. W fazie opracowywania programu przyjęto układ w podziale na określone funkcje sanitarną i kawiarnianą Zespół sanitarny Sezonowy. Część z sanitariatami i część z natryskami: - przedsionek wejciśa do poszczególnych pomieszczeń sanitarnych - toaleta damka 4 muszle klozetowe, 3 umywalki, pow. 22,3 m2 - toaleta męska 4 muszle klozetowe, 3 pisuary, 3 umywalki, pow. 22,3 m2 - pokój rodzica z dzieckiem 1 umywalka, rozkładany przewijak. - toaleta dla osób niepełnosprawnych 1 muszla klozetowa, 1 umywalka, pow. 5,1 m2 - wypożyczalnia sprzętu plażowego, pow. 23,8 m2 - prysznice I przebieralnie 3 umywalki, 3 natryski, miejsce na szafki, pow. 43,8 m2 9

10 2.2. Zespół kawiarniany Całoroczny. Serwowanie gotowych napojów i ciast bez możliwości przygotowywania dań z półproduktów: - kawiarnia pow. 67,5 m2 - toaleta dla niepełnosprawnego 1 muszla klozetowa, 1 umywalka, pow. 4,8 m2 - zaplecze docelowo jako powierzchnie magazynowe i techniczne, pow. 9,3 m2 - szatnia i wc dla pracowników 1 muszla klozetowa, 1 umywalka, miejsce na szafki, pow. 1,8 m2 - pomieszczenia na odpadki dostęp również od zewnątrz, pow. 3,7 m Obsługa komunikacyjna Dojazdy Należy uwzględnić jeden podstawowy dojazd do projektowanego Sanitariatu : dla karetki pogotowia, ew. straż pożarna, umożliwiający codzienną obsługę oraz konserwację budynku dostawa żywności, wywóz odpadków itp Garaże i parkingi Ze względu na specyficzne warunki działki oraz usytuowanie budynku w projekcie nie przewiduję się miejsc parkingowych i garażowych Komunikacja piesza i rowerowa Dojścia i przejścia oraz ciągi spacerowe powinny funkcjonować w systemie pełnej dostępności dla wszystkich użytkowników. W projekcie należy uwzględnić włączenie rejonu Sanitariatu w układ planowanych i istniejących ścieżek rowerowych. Turystyka i rehabilitacja rowerowa odgrywa coraz większa rolę, a otaczające tereny doliny Wisły stanowią atrakcję turystyczną. 10

11 IV. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 1. Wstępne, generalne założenia projektowe Projekt zakłada budowę sanitariatu publicznego nad Wisłą jako zaplecza sanitarnego plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Projekt został wyłoniony w konkursie organizowanym br. przez Sanitec Koło i m. st. Warszawę pn. PROJEKT ŁAZIENKI 2010 ŁAZIENKA KOŁO WISŁY. Uszczegółowiona koncepcja jest kontynuacją i rozwinięciem projektu konkursowego. Zalecany charakter zabudowy moduły posadowione w systemie ramp, przejść i placyków widokowych. 2. Koncepcja zagospodarowania działki Działka powinna zachować charakter rekreacyjny. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Projekt zakłada połączenie geometrycznych kształtów budynku z naturalnym wyglądem otoczenia. Najbliższe otoczenie budynku to geometryczne podziały wpisujące się w kształt budynku. Żwirowe ścieżki przeplatają się z geometrycznymi powierzchniami, tworząc nawiązanie do naturalizmu otoczenia. Koncepcja zakłada pozostawienie większości istniejących drzew z planowym wkomponowaniem ich w strukturę zabudowy. Rampa wraz ze strefą przebieralni i pryszniców zostanie wkomponowana w krajobraz za pomocą naturalnych dojść, łączącą te elementy z terenami lasów łęgowych i plaży nadwiślańskiej. 3. Obsługa komunikacyjna Zaprojektowano dojazd dla zaopatrzenia i służb miejskich w postaci zjazdu z jezdni ulicy Wybrzeże Szczecińskie i wyjazdu na tę jezdnię, w poziomie chodnika i ścieżki rowerowej, ze skosami na szerokości jednometrowego pasa bezpieczeństwa między ścieżką rowerową a krawędzią jezdni. Część postojowa dojazdu o długości 25 m i szerokości 3,5 m umożliwia równoczesne zatrzymanie dwóch samochodów ciężarowych (np. śmieciarki i samochodu z dostawami), z zapewnieniem potrzebnej przestrzeni manewrowej z tyłu tych samochodów. Zasada dostępności części kubaturowej: - wejście do obiektu znajduje się na ambonie stanowiącej element zagospodarowania dawnego Stadionu X-lecia, - możliwość wejścia do obiektu z poziomu plaży nadwiślańskiej - wejścia techniczne i obsługowe zlokalizowane są od ulicy Wybrzeże Szczecińskie 4. Układ programowo-funkcjonalno-przestrzenny sanitriatu nad Wisłą Zgodnie z analizą w fazie opracowań programowych i założeniami wygranego projektu konkursowego przyjęto zasadę kształtowania obiektu w układzie modułów 11

12 funkcjonalnych znajdujących się w systemie ramp, schodów, placyków i tarasów widokowych. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny posadowiony na palach, wyniesiony ponad wodę składający się z dwóch modułów o wysokości ok. 4 m i szerokości ok. 6 m: i długości ok. 18 m. z modułów będzie posiadał funkcję sanitarną i usługową z wypożyczalnią sprzętu plażowego, drugi natomiast usługową z małą gastronomią. Dodatkowo we fragmentach miedzy modułami ciąg przybiera formę łącznika poziomu ambony od ul. Wybrzeże Szczecińskie z plażą. Ciąg ten pełni rolę : - wypoczynkową, - rekreacjyjną, - wystawienniczą, - parking rowerowy. 12

13 V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY L.p. Elementy programu użytkowego Pomieszczenia użytkowe Łączna pow. netto [m2] ZESPÓŁ SANITARNY 135,5 Uwagi Obiekt funkcjonujący w sezonowo w okresie wiosenno-letnim 1.1. Toaleta damska Pomieszczenie z kabinami Pomieszczenie z umywalkami 22, Pokój rodzica z dzieckiem Miejsce do przewijania 4,4 Umywalka 1.3. Toaleta dla niepełnosprawnego 5, Toaleta męska Pomieszczenie z kabinami 22,3 Pomieszczenie z umywalkami 1.5. Wypożyczalnia sprzętu 23,8 plażowego 1.6 Prysznice i przebieralnie 43,8 1.7 Przedsionek Wejścia do poszczególnych 13,8 pomieszczeń sanitarnych ZESPÓŁ KAWIARNIANY Kawiarnia z małym zapleczem 011 Kawiarnia (67,5 m2) toaleta dla niepełnosprawnego (4,8 m2) Zaplecze (9,3 m2) Przechowalnia (5,0 m2) Szatnia i WC dla pracowników (1,8 m2) Pom. na odpadki (3,7 m2) 92,1 Obiekt całoroczny. Serwowanie gotowych napojów i ciast bez możliwości przygotowywania dań z półproduktów. Zalecana możliwość dostępu z zewnątrz. W układzie zaplecze ( kuchnia domowa ) docelowo jako powierzchnie magazynowe i techniczne. 13

14 VI. OPIS BUDOWLANY - faza koncepcji 3. PROJEKT KONCEPCYJNY KONSTRUKCJI 1.1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja konstrukcji sanitariatów przy ul. Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie, w rejonie Stadionu Narodowego PODSTAWA OPRACOWANIA. - Koncepcja architektury - dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sanitariatów przy ul. Wybrzeże szczecińskie w warszawie, w rejonie stadionu narodowego wykonana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o. ul. Wałbrzyska 315, Warszawa, w lutym 2011r CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest koncepcja konstrukcji budynku sanitariatów przy ul. Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie, w rejonie Stadionu Narodowego. Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie konstrukcji w/w budynku WARUNKI GRUNTOWE szczegóły wg p. 3.2.; 3.4.; 3.5.; Opisywany obszar położony jest w obrębie Doliny Środkowej Wisły. Powierzchnia terenu w rejonie badań jest płaska. Rzędne na tym obszarze kształtują się w granicach od ok. 4.7m n. 0 Wisły. do ok. 5.1m n. 0 Wisły. Warstwę powierzchniową na całym badanym obszarze stanowią humus, którego miąższość wynosi ok. 0.3m oraz grunty nasypowe (lokalnie wylewka betonowa o miąższości o 15cm). Miąższość nasypów jest zmienna i waha się w granicach od ok. 1.5m do ok. 3.4m. Grunty nasypowe wykształcone są w postaci przemieszanych wzajemnie piasku średniego, piasku gliniastego oraz gruzu. Bezpośrednio pod nasypami zalegają utwory tarasu zalewowego wyższego Wisły. Osady te reprezentowane są przez wzajemnie przewarstwiające się utwory frakcji powodziowej (mady) wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych, glin zwięzłych a także glin oraz przez utwory facji korytowej (piaski rzeczne) reprezentowane przez piaski 15

15 średnie i piaski drobne. Lokalnie w obrębie wyżej opisanych osadów występują soczewki gruntów organicznych reprezentowanych przez namuły. Miąższość całego pakietu wyżej opisanych gruntów zalegających poniżej nasypów kształtuje się w granicach od ok. 6.0m do ok. 7.8m. Głębiej, pod osadami rzecznymi występują utwory trzeciorzędowe reprezentowane przez iły oraz iły pylaste. Grunty te nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania tj. do 15m p.p.t OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓW. W podłożu gruntowym badanego terenu wyróżniono 5 zasadniczych warstw geotechniczne I, II, III, IV i V. W warstwach III, IV i V wyróżniono dodatkowo podwarstwy, ze względu na stan gruntu. Wzajemny układ wyodrębnionych warstw geotechnicznych w podłożu analizowanej inwestycji zilustrowano na przekrojach geotechnicznych. Warstwę I stanowi występując na całym terenie humus oraz grunty nasypowe reprezentowane przez piaski średnie i piaski gliniaste z domieszką gruzu. Ze względu na położenie w profilu gruntowym (warstwa przypowierzchniowa) i brak procedur interpretacyjnych nie określano dla tej warstwy parametrów geotechnicznych. Do warstwy II zaliczono grunty organiczne wykształcone w postaci namułów. Do warstwy III zaliczono grunty spoiste (mady) wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych, glin zwięzłych oraz glin. Ze względu na stan gruntów wyróżniono w obrębie warstwy III pięć podwarstw: podwarstwę IIIa tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (plastyczne), podwarstwę IIIb tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (plastyczne), podwarstwę IIIc tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (twardoplastyczne), podwarstwę IIId tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (twardoplastyczne), 16

16 podwarstwę IIIe tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L <0.0 (półzwarte), Do warstwy IV zaliczono grunty niespoiste (piaski rzeczne) wykształcone w postaci piasków średnich oraz drobnych. Ze względu na stan gruntów wyróżniono w obrębie warstwy II trzy podwarstwy: 1. podwarstwę IIIa tworzą piaski, o stopniu zagęszczenia I D <0.33 (luźne), 2. podwarstwę IIIb tworzą piaski, o stopniu zagęszczenia I D = (średniozagęszczone), 3. podwarstwę IIIc tworzą piaski, o stopniu zagęszczenia I D = (średniozagęszczone) Do warstwy V zaliczono grunty spoiste (iły trzeciorzędowe) wykształcone w postaci iłów, oraz iłów pylastych. Ze względu na stan gruntów wyróżniono w obrębie warstwy IV dwie podwarstw: V.2. podwarstwę Va tworzą iły, o stopniu plastyczności I L = (twardoplastyczne), V.3. podwarstwę Vb tworzą iły, o stopniu plastyczności I L <0.00 (półzwarte), OPIS WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH. W badanym podłożu stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego związanego z piaskami tarasu zalewowego wyższego. Wody tego poziomu mają przeważnie charakter napięty i wykazują ciśnienie hydrostatyczne od 0.0m do 5.0m. W czasie prowadzonych prac (styczeń 2011) wody tego poziomu stabilizowały się na rzędnej ok. 2.0m n. 0 Wisły co odpowiada głębokości w zakresie od ok. 2.7m do ok. 3.3m p.p.t. Wody gruntowe występujące w podłożu projektowanej inwestycji wykazują małą agresywność w stosunku do betonu i żelbetu odpowiadającą klasie XA1 (wg PN-EN : 2003). Warunki gruntowe należy określić jako złożone. Obiekt odpowiada drugiej kategorii geotechnicznej. 17

17 1.2. OPIS BUDYNKU Ogólny opis konstrukcji Projektowany obiekt jest budynkiem o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok.22x60m i wysokości ok.7,1m. Budynek został usytuowany na plaży, na prawym brzegu Wisły, przy ul. Wybrzeże Szczecińskie, w odległości ok.100m od Stadionu Narodowego i Mostu Poniatowskiego. Jest to budynek parterowy. W kondygnacji nadziemnej zlokalizowano sanitariaty, przebieralnie oraz kawiarnię z zapleczem Posadowienie Budynek zostanie posadowiony na palach wierconych o średnicy fi60cm ok. 12m p.p.t. Pale zostaną wykonana z betonu C30/37 zbrojona stalą AIIIN w rozstawie co ok. 8m. Pale będą podpierały żelbetowy pomost w układzie płytowo słupowym o grubości ok. 30cm na którym będą zlokalizowany taras oraz zaprojektowane pomieszczenia Słupy. Kontynuacją pali będą słupy żelbetowe podtrzymujące stropodach zaprojektowanych pomieszczeń. Stropodach ten będzie stanowił taras widokowy. Słupy zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN. Wymiary słupów 30x30cm Stropy Stropy projektuje się o grubości ok.30cm w układzie płytowo - słupowym oparte na żelbetowych słupach i palach. Zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN Komunikacja Wejście do budynku (na taras) będzie bezpośrednio z ulicy Wybrzeże Szczecińskie. Zejście na plażę oraz tarasów widokowych odbędzie pochylniami. Płyty pochylni żelbetowe monolityczne o grubości ok.30 cm z betonu C30/37 i stali AIIIN PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH. Do obliczeń przyjęto obciążenia: - ciężary własne wg PN-82/B obciążenie śniegiem (II strefa) zmiana Az1 0,9 kn/m2 18

18 1.4. MATERIAŁY. - obciążenie wiatrem (I strefa) zmiana Az1 0,30 kn/m2 - obciążenia technologiczne: 5,0 kn/m2 Przyjęto do obliczeń następujące materiały: a) konstrukcja monolityczna budynku / fundamenty / - beton C30/37, stal A-IIIN. b) konstrukcja monolityczna budynku / stropy, słupy / - beton C30/37, stal A-IIIN. c) cegła pełna i kratówka o wytrzymałości na ściskanie 15MPa NORMY I INSTRUKCJE. - PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone. Obliczenia i projektowanie. - PN-90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03150: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. - PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. - PN-77/B Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. - PN-EN październik 2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. - Instrukcja ITB 409/2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. OPRACOWAŁ: mgr inż. R. Nalewajko Nr upr. St 350/89 MAZ/BO/1129/01 19

19 2. PROJEKT KONCEPCYJNY INSTALACJI SANITARNYCH 2.1. DANE OGÓLNE Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na wydzielonej działce przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie. Na działce, na wspólnej płycie, zlokalizowane są dwa niezależne budynki: - budynek sanitariatów ogólnie dostępnych użytkowanie w okresie wiosna-jesień - budynek z gastronomią użytkowanie całoroczne Obiekty posiadają jedną kondygnację znajdującą się na poziomie ulicy, w przypadku sanitariatów zaprojektowano na poziomie poniżej terenu letnie natryski z umywalnią. Obiekt w okresach jesienno-wiosennych, w okresie wysokiej wody rzeki, może być zalewany w zakresie dolnej części, pod płytą parteru. Przewiduje się podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Wody opadowe będą odprowadzane na teren ZAKRES INSTALACYJNY W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji sanitarnych: - instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacji kanalizacji deszczowej - instalacji wodnej ppoż hydrantowej - instalacji wodnej zimnej i ciepłej dla celów socjalnych - instalacji ogrzewania elektrycznego 2.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA Budynek zostanie wyposażony w przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej opracowanie wg odrębnego opracowania. Zostało przewidziane wykonanie przyłącza z istniejącej sieci DN100 projektowanym przewodem Dz63PE zakończonym w studni wodomierzowej DN1,2m. Ze studni wodomierzowej, przewodem Dz63PE zostanie wykonane podłączenie obu budynków. Zasilenie będzie prowadzone częściowo w gruncie, i przy budynkach zostanie wprowadzone pod płytę parteru i wykonane jako podwieszone. Część podwieszona zostanie zabezpieczona kablem grzejnym elektrycznym załączanym przy spadku temperatury poniżej +4C. Na zasilaniu każdego z budynków odcięcie zaworem kulowym. Główne przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w budynkach po ścianach parteru w obudowie. Źródłem ciepłej wody będą podgrzewacze elektryczne zasobnikowe ciepłej wody zlokalizowane przy odbiornikach, w pomieszczeniach drugorzędnych. 20

20 Instalacje wodociągowe wykonane zostaną z rur z tworzywa zgrzewanych polipropylenowych, ciepła woda rury z wkładką stabi. Z instalacji wodociągowej zasilane będą hydranty DN25 zlokalizowane w każdym z budynków INSTALACJA GRZEWCZA W budynkach zostanie wykonana instalacja grzewcza opartą o grzejniki elektryczne konwektorowe oraz drabinkowe. Użyte zostaną grzejniki naścienne ( standard ), stojące ( na tle witryny szklanej od strony rzeki ) oraz drabinkowe ( pomieszczenia sanitarne i produkcyjne ). Grzejniki stojące wyposażone będą w nóżki ( uwaga wykonanie z nóżkami na specjalne zamówienie ) umożliwiające przestawianie zasilanie grzejników elektryczne. Kabel podłączeniowy grzejników zakończony jest w sposób umożliwiający podłączenie stałe lub montaż wtyczki. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych zastosowano grzejniki łazienkowe drabinkowe elektryczne. Grzejniki posiadają sznur podłączeniowy zakończony wtyczką. Grzejniki zasilane prądem o napięciu 230V. Grzejniki wyposażone są w elektroniczny regulator temperatury zamontowany na płycie czołowej grzejnika. Grzejnik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Budynek z sanitariatami, na okres zimy nie użytkowany ogrzewanie zapewni utrzymanie temperatury około 8C; budynek z gastronomią ogrzewanie zgodnie z Dz.U. Nr KANALIZACJA W budynku występują następujące rodzaje ścieków: - ścieki bytowo-gospodarcze - ścieki deszczowe Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku zaprojektowano poprzez system zewnętrznych rur spustowych woda opadowa odprowadzana na teren. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki do projektowanej w każdym budynku własnej tłoczni kanalizacyjnej. Z tłoczni przewodami pod stropem płyty parteru ścieki zostaną wprowadzone do studni kanalizacyjnej rozprężnej, skąd zostaną grawitacyjnie odprowadzone do studni przyłącza o średnicy 0,12m. Włączenie do kanału ogólnospławnego wg projektu przyłącza uzgodnionego w MPWiK. Instalacja kanalizacyjna będzie rozwiązana następująco: w budynku z gastronomią poziomy pod stropem płyty parteru, zbierające ścieki sanitarne i produkcyjne [ nie przewiduje się przygotowalni (półfabrykaty, bez obróbki) i występowania ścieków tłuszczowych gastronomia typu 21

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY NAZWA: MODERNIZACJA DZIAŁU FARMACJI SPKSO przy ul. Sierakowskiego 13 w Warszawie INWESTOR: BRANŻA: FAZA: SPKSO ul. Sierakowskiego 13, Warszawa ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY TOM II JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa.

SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny. II. Część rysunkowa. 0 SPIS TREŚCI: I. Część opisowa. 1. Opis techniczny II. Część rysunkowa. 1. Rzut przyziemia instalacja wod-kan, p. poż 1: 100 2. Rzut przyziemia kanalizacja deszczowa 1: 100 3. Rzut poziomu górnego instalacja

Bardziej szczegółowo

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera:

Pracownia Projektowa MAXPOL Radom. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: 1. Opis techniczny; 2. Dokumenty: - uprawnienia proj. nr: UAN-II-K-8386/RA/113/77, - wpis do izby MOIIB nr: MAZ/IE/7191/01; 3. Rysunki techniczne: E.01. Schemat zasilania i rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10

PROJEKT WYKONAWCZY. 34-500 Zakopane. mgr inż. Marcin Janocha upr. MAP/0050/PWOE/10 PROJEKT WYKONAWCZY (branża elektryczna) Temat opracowania: INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA W BUDYNKU NR 17 Nazwa obiekt: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa naprawy wnętrz budynków nr 17, 1 i 2 WOSzk

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU.

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY KLIMATYZACJI SALI WIDOWISKOWEJ W SEROCKU. OBIEKT: Sala Widowiskowa ul. Pułtuska 35, dz. nr ew. 61 Serock INWESTOR: Urząd Miasta i Gminy Serock ul. Rynek 21 05-140 Serock JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR PROKURATURA OKRĘGOWA WROCŁAW ADRES INWESTORA 50-950 WROCŁAW, ul. Podwale 30 TEMAT / OBIEKT / ADRES OBIEKTU PRZEBUDOWA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. Przedmiot i zakres opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Stan istniejący. 4. Charakterystyka obiektu. 5. Zasilanie i pomiar energii. 6. Rozdzielnica

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowej Palmiarni

Projekt Nowej Palmiarni Projekt Nowej Palmiarni adres inwestycji ul. Agrykoli 1, 00-460 Warszawa Nr ewid. działki 6/3 W obrębie 50615 PROJEKT WYKONAWCZY Konstrukcja -fundamenty dla Inwestora: MUZEUM ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE w WARSZAWIE

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK

JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK JAGRA PRACOWNIA PROJEKTOWA inŝ. JAN MISZTAK Gruszczyn ul. Rumiankowa 6 62-6 Kobylnica NIP 782-15-81-39 REGON 636518 Projekt wykonawczy Elektryczna 1/3/JM STADIUM DOKUMENTACJI BRANśA UMOWA nr INWESTOR ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu

Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie drogi w ul. Klikuszówka, os. Nowe i Buflak w Nowym Targu Część III : OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ROBOTY BUDOWLANE pn.: Budowa kanalizacji sanitarnej i odtworzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA SPORTOWEJ HALI ŁUKOWEJ PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM NR 29 I SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 12 W ŁODZI - BUDŻET OBYWATELSKI TOM V INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIASTO ŁÓDŹ (Łódź ul Piotrkowska

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI

SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - DROGI, CHODNIKI, PARKINGI Nr rys. D-1 Projekt zagospodarowania terenu - drogi - skala 1:500 Nr rys. D-2 Przekroje normalne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec

PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec PROJEKT BUDOWLANY WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ Budynku Remizy OSP Brożec BRANŻA : OBIEKT : ELEKTRYCZNA Budynek remizy OSP ADRES : Brożec dz. 266/1, 266/3, 267 INWESTOR : Gmina Strzelin, ul. Ząbkowicka

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie

Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze. Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Projekt Boisk Sportowych 2012, Zaplecze ADRES: Cedry Wielkie, dz. Nr Ew. 46 i 47/2, obręb Cedry Wielkie BRANŻA: instalacje sanitarne INWESTOR: Urząd Gminy Cedry Wielkie, ul.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA WENTYLACJA KUCHNI 03-418 Warszawa ul. Równa 2 PB-W Instalacje Elektryczne INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania...2 1.3

Bardziej szczegółowo

WYKAZ RYSUNKÓW E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10

WYKAZ RYSUNKÓW E-1 E-2 E-3 E-4 E-5 E-6 E-7 E-8 E-9 E-10 1 WYKAZ RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY - 5 STR E-1 SCHEMAT INSTALACJI BUDYNKU E-2 INSTALACJA SIŁOWA 230/400 RZUT PARTERU FRAGMENT 1 E-3 INSTALACJA OŚWIETLENIOWA RZUT PARTERU FRAGMENT 1 E-4 INSTALACJA SIŁOWA

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna

DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna DOKUMENTACJA TECHNICZNA Branża elektryczna STADION ŻUŻLOWY W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM ADRES INWESTYCJI: DZIAŁKI NR: ul. Piłsudskiego 102 INWESTOR: Miasto Ostrów Wielkopolski aleja Powstańców Wielkopolskich

Bardziej szczegółowo

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania

2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1) Strona tytułowa. 2) Zawartość opracowania. 3) Oświadczenie - klauzula. 4) Spis rysunków. 5) Zakres opracowania 2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1) Strona tytułowa 2) Zawartość opracowania 3) Oświadczenie - klauzula 4) Spis rysunków 5) Zakres opracowania 6) Opis techniczny 7) Rysunki wg spisu 3. OŚWIADCZENIE - K L A U Z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji

PROJEKT BUDOWLANY instalacje elektryczne 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji 1. Spis zawartości dokumentacji... 1 2. Spis rysunków... 2 3. Dane podstawowe... 3 3.1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 3.2. DANE OBIEKTU... 3 3.3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 3.4.

Bardziej szczegółowo

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba

ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO. Gmina Miasto Łeba ul. Kościuszki Łeba ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE PASA DROGOWEGO UL. LEŚNEJ ORAZ FRAGMENTU LASU OCHRONNEGO Miasto Łeba, działki nr 58/1, 361/15, obręb 2 kategoria obiektu budowlanego: Kategoria VIII inne budowle INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA PODSTAWOWA 1. Temat. Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny zasilania oraz instalacji elektrycznej wewnętrznej pomieszczeń na potrzeby remontu kompleksowego szatni

Bardziej szczegółowo

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA

UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b Warszawa PROJEKT BUDOWLANY BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ NR 124 UL. CONRADA 6, WARSZAWA IINWEST--TOOR Usługii w budownicttwi ie UL. Stanisława Wojciechowskiego 36 m 23 b 02 495 Warszawa PROJEKT BUDOWLANY Tytuł opracowania: Nazwa i adres obiektu: Jednostka ewid. i nr działek ewid. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA"

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 KORDIANA PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 243 W WARSZAWIE, PRZY UL. KORDIANA 7/11 "KORDIANA" Tom I - PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Tom II - ARCHITEKTURA Tom III - KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA -1- I. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. Zawartość opracowania warunki z ZDiK Tarnów znak: ZDiK.DO.4331.17.2016 z dnia 24 marca 2016r. II. Opis techniczny 1. Wstęp 2. Podstawa opracowania 3. Zakres opracowania

Bardziej szczegółowo

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego)

CHŁODNIA ZWŁOK (skrzydło zachodnie budynku głównego) BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW SŁUŻBY ZDROWIA Spółka z o. o. 71-602 SZCZECIN UL. KAPITAŃSKA 3A Tel. (091) 43 43 066 Fax. (091) 43 46 610 mail: bsipsz.szczecin@interia.pl PRZEBUDOWA FRAGMENTU KONDYGNACJI PIWNICY

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U

BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U P R O J E K T W Y K O N W C Z Y I N S T A L A C J I E L E K T R Y C Z N Y C H BUDYNEK T O AL E T Y W Ś W I E C I U I. OPIS TECHNICZNY. 1 PRZEDMIOT PROJEKTU 2 ZAKRES PROJEKTU Spis treści 3 PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4.

Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Spis rysunków Rys. 1. Projekt zagospodarowania terenu 1 : 500 Rys. 2. Rys. 3. Rys. 4. Rzut pomieszczenia kotłowni instalacja gazowa. Rozwinięcie instalacji gazowej. Mapa ewidencji gruntów. 1:100 1:100

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I DOKUMENTY - DECYZJA O NADANIU PROJEKTANTOWI UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH W ZAKRESIE ARCHITEKTURY - OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI PROJEKTANTA DO IZBY BUDOWLANEJ ARCHITEKTÓW - DECYZJA O

Bardziej szczegółowo

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym

Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym PROJEKT BUDOWLANY Zjazd publiczny z wewnętrznym układem komunikacyjnym Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data BRANŻA DROGOWA Projektował : mgr inż. Jerzy Morawski KL-227/91

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY

BUDOWA SORTOWNI ODPADÓW KOMUNALNYCH WRAZ Z KOMPOSTOWNIĄ I STACJĄ PRZEŁADUNKOWĄ W NOWEJ RUDZIE DROGI PROJEKT WYKONAWCZY ul. Kunickiego 15 tel. 0-71 357 57 57; fax 0-71 357 76 36 54-616 Wrocław e-mail: biuro@wrotech.com.pl; www.wrotech.com.pl INWESTOR: Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Żeromskiego 2 57-400 Nowa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW Strona 2 Stron8 SPIS TREŚCI 1 DANE OGÓLNE...3 1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA...3 1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA...3 1.3 LITERATURA TECHNICZNA...3 1.4 WYKAZ POLSKICH NORM...3 1.5 PROJEKTY ZWIĄZANE...4 2 OPIS TECHNICZNY...4

Bardziej szczegółowo

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT)

OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU. Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) Gdyńskiego Centrum Jednostki Budżetowej GCI.400-4/2013 OPIS OBIEKTU - CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU Załącznik Nr 7 do SIWZ 1. NAZWA ORAZ ADRES OBIEKTU Pomorski Park Naukowo Technologiczny (dalej PPNT) 2. ZARZĄDCA

Bardziej szczegółowo

2.1. Uprawnienia projektanta

2.1. Uprawnienia projektanta 2.1. Uprawnienia projektanta 3 4 2.2. Uprawnienia sprawdzającego 5 6 7 3. Spis zawartości projektu 1.Strona tytułowa 2.Oświadczenie projektanta, uprawnienia str. 2-6 3.Spis zawartości projektu str. 7 4.Podstawa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO

OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO OPIS TECHNICZNY PRZYŁĄCZ KANALIZACYJNY DO BUDYNKU MIESZKALNEGO ADRES BUDOWY: ul. Przemysłowa 1, 42-700 Lubliniec dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137 TEMAT PROJEKTU I TEREN INWESTYCJI:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: I. Część opisowa, decyzje i warunki techniczne 1.Strona tytułowa 2.Zaświadczenie z izby inżynierów projektantów 3.Wypis z uchwały nr 68/IX/03 Rady Miejskiej w Wieleniu z dnia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY WYKONAWCZY BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE Instalacje elektryczne: mgr inż. Walenty Wiśniewski upr. Nr Łom. 1/87 Architektura: Kazimierz Szymborski

Bardziej szczegółowo

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej.

Projektował : OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. P R O J E K T T E C H N I C Z N Y OBIEKT : Budynek Szkoły Podstawowej w Sobolowie. TEMAT : Modernizacja wewnętrznej instalacji elektrycznej. INWESTOR : Urząd Gminy w Łapanowie. Projektował : BRZESKO 2007r.

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH OPIS DO INSTALACJI SANITARNYCH 1. DANE OGÓLNE Inwestycja obejmuje przebudowę i remont budynku OSP w piotrowicach, dla prawidłowego funkcjonowania zaprojektowano wewnętrzne instalację C.O. oraz instalację

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA INSTALACJE ELEKTRYCZNE OPRACOWANIE ZAWIERA 1 OPIS TECHNICZNY... 2 1.1 Przedmiot opracowania...2 1.2 Podstawa opracowania... 2 1.3 Zakres opracowania...2 1.4 Informacje ogólne i stan istniejący...3 1.5

Bardziej szczegółowo

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30

PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 TOM III PROJEKT BUDOWLANY PAWILONÓW HANDLOWYCH SZT. 30 w wydzielonej części działki nr 51 przy ul. Ofiar Firleja w Radomiu BRANŻA ELEKTRYCZNA Inwestor pełnomocnik : Zakład Usług Komunalnych ul. Sucha 15

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0. Podstawy opracowania - Zlecenie inwestora. - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. grudzień, 2012r OŚWIADCZENIE OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ. Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Remont i modernizacja budynków Zespołu Szkół Spożywczych w Rzeszowie budynek D. ᖧ剗Ć ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗ᖧ剗 ᖧ剗 ᖧ剗 1. Podstawa opracowania. 2. Zakres opracowania 3. Charakterystyka elektroenergetyczna

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o.

Lp. Nazwa rysunku Skala Nr rysunku 1 Rzut parteru instalacja wod-kan i c.o. 1:50 Is-01 2 Rozwinięcie proj. instalacji wod-kan i c.o. II. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU I. Strona tytułowa II. Zawartość projektu III. Opis techniczny: 1. Dane ogólne 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Podstawa opracowania A. Opis do wewnętrznej instalacji wod-kan

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul.

ABIX bis sp. z o.o. P R O J E K T. Połączenie lokali 4 i 4C w budynku przy ul. Żelaznej 75A wraz z koniecznym remontem. Warszawa, ul. PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO USŁUGOWE ABIX bis sp. z o.o. PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 Warszawa ul. Janiszowska 9 tel./fax 846-18-52 P R O J E K T NAZWA PROJEKTU ADRES INWESTYCJI INWESTOR OBIEKT BRANŻA STADIUM

Bardziej szczegółowo

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y

1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a. 1. 2 S t a n i s t n i e jący. 1. 3 S t a n p r o j e k t o w a n y 1 OPIS TECHNICZNY 1. 1 P o d s t a w y o p r a c o w a n i a - zlecenie Inwestora, - projekt architektoniczno-konstrukcyjny, - projekt wentylacji, - uzgodnienia branżowe, - obowiązujące przepisy i normy.

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu

Projekt budowlany: wentylacja mechaniczna dla lokalu Dom Strażaka w Krzywiniu OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... Wstęp... 3 1.1 Podstawa opracowania... 3 1.2 Przedmiot opracowania... 4 1.3 Wykorzystana dokumentacja... 4 1.4 Stan istniejący... 4 1.5 Założenia wyjściowe... 4 2 Opis przyjętych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki:

SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: SPIS TREŚCI 1. Opis techniczny. 2. Obliczenia techniczne. 3. Rysunki: E1. Rzut przyziemia instalacja elektryczna. E2. Elementy instalacji elektrycznej nad kotłownią. E3. Rzut dachu- instalacja odgromowa.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. A. 3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. B

2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. A. 3. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter cz. B 1 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 4. Dokumenty formalno-prawne 5. Rysunki: 1. Schemat zasilania i rozdziału energii 2. Instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych parter

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY

INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE - OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne a) obiekt: świetlica wiejska b) lokalizacja: Dębniki dz. nr 37/4 i 37/5, gm. Strzelin c) temat: instalacje elektryczne d) stadium: projekt budowlany

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl

P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl P.P.U.H. HEAN Sp. z o.o. ul. Biecka 23C, 38-300 Gorlice tel./fax.: 0-18 351 14 05 hean@hean.com.pl Temat: Wykonanie instalacji oświetlenia boiska sportowego. Obiekt: Stadion sportowy budowa oświetlenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH 1) PRZEDMIOT OPRACOWANIA. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji sanitarnych dla przebudowy i rozbudowy budynku Ośrodka Zdrowia Gminnej Przychodni

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe

1. Przedmiot opracowania. 2. Zakres opracowania. 3. Rozdział energii elektrycznej. 4. Instalacje oświetleniowe 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest cześć elektryczna Projektu budowlanego rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jaszkowej Dolnej. 2. Zakres opracowania Opracowanie obejmuje instalacje: instalacji

Bardziej szczegółowo

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki:

I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: I. Zawartość opracowania. Opis techniczny, Obliczenia techniczne, Rysunki: 1. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego. Sektor III. ETAP II. 2. Trasa kabli energetycznych i oświetlenia zewnętrznego.

Bardziej szczegółowo

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe

1.Temat opracowania. 2.Podstawa opracowania. - wizja lokalna - uzgodnienia z Inwestorem - normy i przepisy branżowe OPIS TECHNICZNY DLA MODERNIZACJI INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA I WENTYLACJI W BUDYNKU SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w GARBATCE ul. Spacerowa

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE.

SPIS TREŚCI VI. RYSUNKI TECHNICZNE. SPIS TREŚCI I OPIS TECHNICZNY... 3 1. PODSTAWĄ OPRACOWANIA DOKUMENTACJI JEST:... 3 1.1 Zlecenie inwestora... 3 2. ZAKRES PROJEKTU... 3 3. LOKALIZACJA I CHARAKTER OBIEKTU... 3 II OMÓWIENIE OPRACOWANIA STAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC, UL. KS. IGNACEGO KŁOPOTOWSKIEGO 15, WARSZAWA OBIEKT: SZKOŁA PODSTAWOWA NR 73 PRZY UL. BIAŁOSTCKIEJ 10/18 W WARSZAWIE PROJEKTY ARCHITEKTONICZNO KONSTRUKCYJNE P R O J E K T Y O C I E P L E Ń P R O J E K T Y I N S T A L A C J I C. O. A U D Y T Y E N E R G E T Y C Z N E E K S P E R T Y Z Y I O P I N I E T E C H N I C Z N

Bardziej szczegółowo

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689

Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t « ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 Jednostka projektowa:» A C - P r o j e k t «ul. Symfonii 4/59, 02-787 Warszawa, tel./fax: (22) 6437603, tel. 0-602 463689 e-mail; AC-Projekt@eranet.pl lub A.Cielecki@aster.pl Regon: 011244619 NIP: 951-006-46-99

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA

PRACOWNIA PROJEKTOWA PPHU ELEKTROMAZ PRACOWNIA PROJEKTOWA 91-035 Łódź ul. Lutomierska 131 tel. 0-42-659-66-33; fax 0-42-612-12-78 NIP 726-000-80-77 elektromaz@wp.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZYŁĄCZA KABLOWEGO 0,4 kv DO

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania 1 2 3 4 5 5.1 5.2 6 7 8 9 10 11 12 Część opisowa Przedmiot i zakres opracowania Podstawa opracowania Zasilanie Rozdzielnica 0,4kV Wytyczne układania wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach.

PROJEKT BUDOWLANY. budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. PROJEKT BUDOWLANY budowy kanału ściekowego w ul. Szpitalnej wraz z przyłączem kanalizacyjnym do budynku przy ul. Szpitalnej 63 w Ząbkach. dz. nr ew 1 obręb 01-06, dz. nr ew 34, 35/33 obręb 01-03. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych

Projekt budowlany. przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Daniel Wierzbołowicz ul. Cmentarna 10 19-500 Gołdap Projekt budowlany Temat: instalacje elektryczne Obiekt: przebudowa szatni na potrzeby osób niepełnosprawnych Adres obiektu: ul. Jaćwieska 14 19-500 Gołdap

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO

PROJEKT WYKONAWCZY. TG-6 Stacja GDYNIA ORŁOWO PROJEKT WYKONAWCZY TG-6 2.0.11.1.3. NASTAWNIA "GOR" (DOBUDOWA DO ISTNIEJACEJ NASTAWNI) INSTALACJE SANITARNE str. J5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis stanu istniejącego str. J7 2. Opis stanu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ.

OPIS TECHNICZNY 3. PODSTAWOWE PARAMETRY ULICY BUKOWEJ. OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. umowa i uzgodnienia z Zamawiającym. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA EGZEMPLARZ NR: NAZWA PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BUDYNKU PARAFIALNEGO PN. WIECZERNIK LOK. WARSZAWA UL. KOLEGIACKA 1 TOM III - ELEKTRYKA INWESTOR: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Anny w

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h

P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h P. N. P. E. mgr inż. Krystian Wieruszewski 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki Trzciany 22h PROJEKTOWANIE NADZORY POMIARY ELEKTRYCZNE OBIEKT INWESTOR DOM MAŁEGO DZIECKA nr 16 00-208 WARSZAWA ul. Międzyparkowa

Bardziej szczegółowo

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia.

Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli oraz zatwierdzenia. 3. Zawartość dokumentacji 4. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo