KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA SANITARIATU PUBLICZNEGO NAD WISŁĄ W WARSZAWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA SANITARIATU PUBLICZNEGO NAD WISŁĄ W WARSZAWIE"

Transkrypt

1 UMOWA O DZIEŁO Nr ZNW/12/2011/I3/AK/I ZLECENIODAWCA Zarząd Mienia m.st. Warszawy Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62 TEMAT KONCEPCJA PROGRAMOWO PRZESTRZENNA SANITARIATU PUBLICZNEGO NAD WISŁĄ W WARSZAWIE Działki: 1/2, 3, z obrębu Warszawa CZĘŚĆ OPISOWA PRACOWNIA AUTORSKA PRO ARTE Warszawa, ul. Madalińskiego 42 m. 36, tel. (022) , fax ZESPÓŁ AUTORSKI stud. arch. Aleksandra KRZYWAŃSKA stud. arch. Maja MATUSZEWSKA stud. arch. Katarzyna SZPICMACHER dr arch. Jerzy GROCHULSKI Nr upr. St - 124/85 MA PROJEKT OPRACOWANY JEST WEDŁUG INDYWIDUALNEGO ROZWIAZANIA I TWÓRCA ZACHOWUJE PRAWO DO OCHRONY AUTORSKICH DÓBR OSOBISTYCH 1

2 I. DANE OGÓLNE 1. Podstawy formalno prawne wykonania opracowania 2. Zespół autorski 3. Materiały wyjściowe II. ANALIZA PROGRAMOWA 1. Zalecenia wstępne 2. Materiały niezbędne do projektowania 3. Działka planowanej inwestycji 4. Zasilenie w media 5. Program szczegółowy III. PLANOWANY PROGRAM UŻYTKOWY 1. Potrzeby anonsowane przez Inwestora w zakresie programu użytkowego 2. Analiza i wyliczenia programu użytkowego IV. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 1. Wstępne, generalne założenia projektowe 2. Koncepcja zagospodarowania działki V. OPIS BUDOWLANY faza koncepcji 1. Projekt koncepcyjny konstrukcji 2. Projekt koncepcyjny instalacji sanitarnych 3. Projekt koncepcyjny instalacji elektrycznych 4. Projekt koncepcyjny dojazdu dla zaopatrzenia i służb miejskich do punktu gastronomicznego 5. Projekt koncepcyjny zieleni VI. RYSUNKI Schematy projektowe A K T 1 Koncepcja zagospodarowania terenu A K 1 Rzut kondygnacji -1 A K 2 Rzut kondygnacji 0 A K 3 Rzut dachu A K 4 Przekroje A-A; B-B; C-C; D-D D K 1 Projekt dojazdu zaopatrzenia i służb miejskich K K 1 Projekt zieleni Wizualizacje Plansze konkursowe 2

3 WSTĘP Sanitariat Publiczny zlokalizowany na terenie Wybrzeża Szczecińskiego w Warszawie przewidziany jest dla korzystających ze znajdującej się w pobliżu plaży nad Wisłą. Z założenia wśród korzystających z obiektu mogą być również osoby niepełnosprawne ruchowo poruszające się na wózkach inwalidzkich. Obiekt współpracować będzie z terenem plaży w sezonie wiosenno-letnim, wtedy też funkcjonować będzie zespół z prysznicami i przebieralniami umieszczony na poziomie terenu oraz zespół sanitariatów z wypożyczalnią sprzętu plażowego wyniesiony na palach do poziomu wału. Część z małą gastronomią, dostępna również z poziomu wału i ulicy Wybrzeże Szczecińskie, funkcjonowała będzie przez cały rok. Z uwagi na zalewowy charakter terenu, na którym będzie znajdował się projektowany obiekt, należy przewidzieć dojazd służb miejskich i zaopatrzenia małej gastronomii od strony ulicy. W tym celu zaprojektowano dojazd dla zaopatrzenia i służb miejskich w postaci zjazdu z jezdni ulicy Wybrzeże Szczecińskie i wyjazdu na tę jezdnię, w poziomie chodnika i ścieżki rowerowej. Nie przewiduje się dodatkowych miejsc parkingowych. Projekt otoczenia budynku zakłada połączenia geometrycznych kształtów zabudowy z naturalnym wyglądem otoczenia. Zdecydowane formy architektury i zagospodarowania terenu płynnie przechodzą w krajobraz naturalny mając na względzie zachowanie jak największej liczby cennych drzew i środowiska naturalnego objętego programem NATURA

4 I. DANE OGÓLNE 1. Podstawy formalno prawne wykonania opracowania: Umowa nr ZMW/12/2011/I3/AK/I z dn r. zawarta pomiędzy miastem stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa Zarząd Mienia m.st. Warszawy z siedzibą Warszawa, ul. Jana Kazimierza 62, reprezentowany przez : Hannę Jakubowicz Dyrektora Zarządu Mienia m.st. Warszawy, a PRO ARTE Spółdzielnia Architektów, z siedzibą Warszawa, ul. Narbutta 42 m. 10, reprezentowaną przez: Macieja Wronowskiego Prezes Zarządu PRO ARTE Spółdzielnia Architektów; Stanisława Stefanowicza Wiceprezes Zarządu PRO ARTE Spółdzielnia Architektów. 2. Zespół autorski: Architektura stud. arch. Aleksandra KRZYWAŃSKA stud. arch. Maja MATUSZEWSKA stud. arch. Katarzyna SZPICMACHER dr arch. Jerzy GROCHULSKI Nr upr. St - 124/85, MA MA Konsultacje branżowe: - konstrukcja mgr inż. Roman NALEWAJKO Nr upr. St 350/89 MAZ/BO/1129/01 - instalacje sanitarne mgr inż. Maciej JANOWICZ Nr upr. St - 855/83 i St - 568/88 MAZ/IS/S/0295/01 - instalacje elektryczne i teletechniczne wewnętrzne mgr inż. Władysław JACHACY Nr upr. Wa 817/91 MAZ/IE/3084/02 - drogi i ukształtowanie terenu mgr inż. Ewa WIĘCKOWSKA Nr upr. St -166/85 MAZ/BD/1700/01 mgr. inż. Marek WIĘCKOWSKI inż. Aleksander KRASUCKI - zieleń inż. arch. kraj. Grzegorz REJNIAK Uzgodnienia wstępne i konsultacje: 4

5 san.-epid. - inż. Aleksander Korulczyk BHP - inż. Aleksander Korulczyk p. poż. - inż. Witold Ciemiński 3. Materiały wyjściowe UWAGA: Szczegółowa koncepcja programowo-przestrzenna - oznacza uszczegółowione rozwiązania do pracy konkursowej, które uwzględniają opinie o pracy oraz zalecenia sądu konkursowego oraz wnioski ze spotkań konsultacyjnych dotyczących wstępnych założeń programowym i funkcjonalnym Sanitariatu Publicznego zorganizowanych przez Zamawiającego. Dla wykonania opracowania koncepcji programowo-przestrzennej Sanitariatu Publicznego nad Wisłą w Warszawie wykorzystane zostały: - Projekt koncepcyjny wyłoniony w konkursie zorganizowanym przez firmę Sanitec KOŁO i m. st. Warszawę pn. PROJEKT ŁAZIENKI 2010 ŁAZIENKA KOŁO WISŁY. - Archiwalna mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1 : 500 wydana przez Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy, Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, w dn. 02 grudnia 2010 r., - Dokumentacja geotechniczna terenu opracowania wykonana w styczniu 2011 r. przez GEOTEKO Sp. z o.o Warszawa, ul. Wałbrzyska 3/5, - Wizje lokalne nad Wisłą w Warszawie, w rejonie mostu Poniatowskiego w Dzielnicy Praga Południe, - Doświadczenia zespołu autorskiego wynikające z dotychczasowych realizacji obiektów użyteczności publicznej, - dokumentacja fotograficzna terenu opracowania, - inwentaryzacja zieleni. II. ANALIZA PROGRAMOWA 1. Zalecenia wstępne Projekt zakłada budowę sanitariatu publicznego nad Wisłą jako zaplecza sanitarnego plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Projekt został wyłoniony w konkursie organizowanym przez Sanitec Koło i m. st. Warszawę pn. PROJEKT ŁAZIENKI 2010 ŁAZIENKA KOŁO WISŁY. Uszczegółowiona koncepcja jest kontynuacją i rozwinięciem projektu konkursowego. Zalecany charakter zabudowy moduły posadowione w systemie ramp, przejść i placyków widokowych. Działka powinna zachować charakter rekreacyjny. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym 5

6 i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Zasada dostępności części kubaturowej: - wejście do obiektu znajduje się na ambonie stanowiącej element zagospodarowania dawnego Stadionu X-lecia, - możliwość wejścia do obiektu z poziomu plaży nadwiślańskiej, - wejścia techniczne i obsługowe zlokalizowane są od ulicy Wybrzeże Szczecińskie. 2. Materiały niezbędne do projektowania W fazie projektu koncepcyjnego wykorzystano materiały niezbędne do rozpoczęcia projektowania - określenie terenu własności działki, - aktualną archiwalną mapę sytuacyjno-wysokościową, - skonsultowany i akceptowany program szczegółowy z zakładaną możliwością wprowadzania korekt, - badania gruntowe (z uwagi na sugerowane skomplikowane warunki posadowienia, które mogą warunkować możliwość palowania), - inwentaryzację zieleni (z uwagi na istniejące drzewa w strefie potencjalnej lokalizacji zabudowy). Brak materiałów może stanowi utrudnienie przy projekcie koncepcyjnym. 3. Działka planowanej inwestycji 3.1. Granice opracowania i lokalizacja działki Obiekt zlokalizowany będzie na działce nr 3 z obrębu (własność m.st. Warszawa). Wejście do sanitariatu od strony ulicy Wybrzeże Szczecińskie będzie zlokalizowane na działce nr 4 z obrębu (własność Skarbu Państwa w zarządzie Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie) natomiast obsługa obiektu od strony Wisły będzie się odbywała na działce nr 1/2 z obrębu (własność Skarbu Państwa w zarządzie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie). Powierzchnia terenu którego dotyczy budowa obiektu obejmuje ok m2, a teren zagospodarowania otaczającego (placyk wejściowy, droga serwisowa) ok. 400 m2. Obiekt znajduje się na terenie międzywala Wisły. Rzeka Wisła wraz z lasami łęgowymi w granicach Warszawy jest fragmentem ptasiego obszaru NATURA 2000 "Dolina Środkowej Wisły" rozciągającego się od Dęblina do Płocka. Obiekt posadowiony jest na palach nad powierzchnią betonową stanowiąca element zagospodarowania dawnych plaż w rejonie Stadionu. Zamierzenie budowlane jest projektowane na terenie, na którym nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego Ukształtowanie terenu Opisywany obszar położony jest w obrębie Doliny Środkowej Wisły. Powierzchnia terenu w rejonie badań jest płaska. Rzędne na tym obszarze kształtują się w granicach od ok. 4.7m n. 0 Wisły. do ok. 5.1m n. 0 Wisły Warunki geotechnicze wg proj. koncepcyjnego konstrukcji. 6

7 Badania geotechniczne zostały opracowane przez firmę GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Sp. z o. o. (ul Wałbrzyska 3/5, Warszawa) na zlecenie Zarządu Mienia m. st. Warszawy (ul. Jana Kazimierza 62, Warszawa) w lutym 2011 r. (w ramach zlecenia z dnia 15 grudnia 2010 r.) 3.4. Warunki wodne W badanym podłożu stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego związanego z piaskami tarasu zalewowego wyższego. Wody tego poziomu mają przeważnie charakter napięty i wykazują ciśnienie hydrostatyczne od 0.0m do 5.0m. W czasie prowadzonych prac (styczeń 2011) wody tego poziomu stabilizowały się na rzędnej ok. 2.0m n. 0 Wisły co odpowiada głębokości w zakresie od ok. 2.7m do ok. 3.3m p.p.t. Wody gruntowe występujące w podłożu projektowanej inwestycji wykazują małą agresywność w stosunku do betonu i żelbetu odpowiadającą klasie XA1 (wg PN-EN : 2003) Warunki posadowienia W podłożu projektowanej inwestycji stwierdzono występowanie pod warstwą nasypów (warstwa geotechniczna I) gruntów rodzimych wykształconych w postaci namułów (warstwa geotechniczna II); glin pylastych zwięzłych, glin zwięzłych oraz glin (warstwy geotechniczne IIIa, IIIb, IIIc, IIId i IIIe); piasków średnich z przewarstwieniami piasków drobnych (warstwy geotechniczne IVa, IVb i IVc); oraz iłów z przewarstwieniami iłów pylastych (warstwy geotechniczne Va i Vb). Badane podłoże charakteryzuje się dużą zmiennością przestrzenną utwory rzeczne (warstwy geotechniczne oznaczone cyframi III i IV) są wzajemnie poprzewarstwiane a ich miąższości są bardzo zróżnicowane. Zgodnie z zaleceniami geotechnicznymi, ze względu na dużą zmienność podłoża oraz to, że w podłożu występują grunty słabonośne, należy rozważyć możliwość posadowienia projektowanego obiektu na palach lub na wzmocnionym podłożu. W rejonie przeprowadzonych badań, w podłożu (w obrębie nasypów), mogą występować wielkogabarytowe fragmenty gruzu o średnicy przekraczającej 1.0 m Ograniczenia lokalizacyjne Teren, na którym realizowane będzie zamierzenie położony jest w międzywalu rz. Wisły w Warszawie w dzielnicy Praga Południe przy ul. Wybrzeże Szczecińskie na wysokości Stadionu Narodowego. Jest to obszar bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu Art ustawy z dnia 18 lipca 2001 Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. nr 239 poz. 2019), a także element sieci Natura 2000 w rozumieniu ustawy ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 nr 151 poz. 1220) jako Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Dolina Środkowej Wisły PLB Teren objęty jest Warszawskim Obszarem Chronionego Krajobrazu (WOCHK). Zamierzenie budowlane jest projektowane na terenie, na którym nie ma zatwierdzonego planu zagospodarowania przestrzennego Uzbrojenie podziemne i nadziemne Na terenie działki nie znajdują się żadne trasy uzbrojenia podziemnego i nadziemnego, co powoduje konieczność opracowania zewnętrznych tras 7

8 zasilających, przy założeniu ich podłączenia do instalacji z ul. Wybrzeże Szczecińskie Zieleń istniejąca Obiekt znajduje się na terenie międzywala Wisły. Rzeka Wisła wraz z lasami łęgowymi w granicach Warszawy jest fragmentem ptasiego obszaru NATURA 2000 "Dolina Środkowej Wisły" rozciągającego się od Dęblina do Płocka. Ochrona w obszarach Natura 2000 polega na utrzymaniu liczebności gatunków ptaków i ich środowisk, dla ochrony których obszar został powołany. Obszar rzeki Wisły w jej środkowym biegu służy ochronie całej rzeki wraz z jej wodami zasiedlanymi przez organizmy wodne, w tym konkretne gatunki ryb i brzegami zasiedlanymi przez rośliny i zwierzęta, w szczególności precyzyjnie określone gatunki ptaków. Środowiska łęgów z wierzbą białą, topolą czarną, białodrzewem jak również wierzbą kruchą i wiciową są jednymi z najcenniejszych środowisk Europy, co docenia Dyrektywa Siedliskowa EU. Z rzadkimi środowiskami powiązane jest występowanie rzadkich gatunków zwierząt a w szczególności ptaków, zależnych od rozprzestrzenienia środowisk łęgów wierzbowo - topolowych. W ramach przedsięwzięcia przewiduje się zachowanie jak największej liczby drzew i krzewów. 4. Zasilenie w media Obiekt powinien być zasilany z przebiegających w pobliżu (wzdłuż ul. Wybrzeże Szczecińskie) ciągów instalacyjnych: woda z miejskiej sieci, ścieki sanitarne z miejskiej sieci kanalizacyjnej, energia elektryczna z miejskiej sieci, wody opadowe planuje się odprowadzenie wód opadowych w teren, ciepło ogrzewanie obiektu za pomocą instalacji grzewczej elektrycznej, nie przewiduje się zaopatrzenia obiektu w gaz. III. PLANOWANY PROGRAM UŻYTKOWY 1. Potrzeby anonsowane przez Inwestora w zakresie programu użytkowego Obiekt składa się z części kawiarnianej i sanitarnej. Wielkość części restauracyjnej i części sanitarnej określono na podstawie wytycznych konkursu i potrzeb określonych przez inwestora. Projekt zakłada budowę sanitariatu publicznego nad Wisłą jako zaplecza sanitarnego plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Działka powinna zachować charakter rekreacyjny. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Wejście do obiektu znajduje się na ambonie stanowiącej element zagospodarowania dawnego Stadionu X-lecia. Sanitariat powinien być w pełni dostępny dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Zalecany charakter zabudowy moduły posadowione w systemie ramp, przejść i placyków widokowych. Przyjęto zasadę grupowania programu w zespoły 8

9 funkcjonalne. W ramach opracowanego programu wstępnego wydzielone zostały zespoły: - sanitariaty - kawiarnia - natryski 1.1. Zespół sanitarny Strefa sanitarna jest czynna sezonowo w okresie wiosenno- letnim. Część z sanitariatami dostępna z poziomu ul. Wybrzeże Szczecińskie ma składać się z toalety damskiej, toalety męskiej, toalety dla osób niepełnosprawnych, pokoju dla rodzica z dzieckiem oraz wypożyczalni sprzętu plażowego. Część z natryskami dostępna z poziomu plaży ma składać się z natrysków, szatni i pomieszczenia z umywalkami. Przewidziane jest zamykanie tej części na czas nieużytkowania Zespół kawiarniany Całoroczna. Część kawiarniana dostępna z poziomu ul. Wybrzeże Szczecińskie ma składać się z kawiarni, toalety dla niepełnosprawnego, zaplecza, przechowalni, szatni i toalety dla pracowników oraz pomieszczenia na odpadki. W części kawiarnianej przewiduje się serwowanie gotowych napojów i ciast bez możliwości przygotowywania dań z półproduktów. Zaplecze docelowo jako powierzchnie magazynowe i techniczne. Dostęp dla zaopatrzenia I wywozu śmieci możliwy jest od ul. Wybrzeże Szczećińskie. Zespół obsługiwać ma użytkowników plaży oraz spacerujących wzdłuż Wybrzeża Szczecińskiego. Wejście do części kawiarnianej możliwe jest też z poziomu plaży. 2. Analiza i wyliczenia programu użytkowego Podstawą projektu koncepcyjnego jest program szczegółowy Sanitariatów nad Wisłą, który opracowano na podstawie powyższych założeń, potrzeb oraz wytycznych. Program był również weryfikowany w fazie prac projektowych, bez naruszania przyjętych, uzgodnionych wielkości. W fazie opracowywania programu przyjęto układ w podziale na określone funkcje sanitarną i kawiarnianą Zespół sanitarny Sezonowy. Część z sanitariatami i część z natryskami: - przedsionek wejciśa do poszczególnych pomieszczeń sanitarnych - toaleta damka 4 muszle klozetowe, 3 umywalki, pow. 22,3 m2 - toaleta męska 4 muszle klozetowe, 3 pisuary, 3 umywalki, pow. 22,3 m2 - pokój rodzica z dzieckiem 1 umywalka, rozkładany przewijak. - toaleta dla osób niepełnosprawnych 1 muszla klozetowa, 1 umywalka, pow. 5,1 m2 - wypożyczalnia sprzętu plażowego, pow. 23,8 m2 - prysznice I przebieralnie 3 umywalki, 3 natryski, miejsce na szafki, pow. 43,8 m2 9

10 2.2. Zespół kawiarniany Całoroczny. Serwowanie gotowych napojów i ciast bez możliwości przygotowywania dań z półproduktów: - kawiarnia pow. 67,5 m2 - toaleta dla niepełnosprawnego 1 muszla klozetowa, 1 umywalka, pow. 4,8 m2 - zaplecze docelowo jako powierzchnie magazynowe i techniczne, pow. 9,3 m2 - szatnia i wc dla pracowników 1 muszla klozetowa, 1 umywalka, miejsce na szafki, pow. 1,8 m2 - pomieszczenia na odpadki dostęp również od zewnątrz, pow. 3,7 m Obsługa komunikacyjna Dojazdy Należy uwzględnić jeden podstawowy dojazd do projektowanego Sanitariatu : dla karetki pogotowia, ew. straż pożarna, umożliwiający codzienną obsługę oraz konserwację budynku dostawa żywności, wywóz odpadków itp Garaże i parkingi Ze względu na specyficzne warunki działki oraz usytuowanie budynku w projekcie nie przewiduję się miejsc parkingowych i garażowych Komunikacja piesza i rowerowa Dojścia i przejścia oraz ciągi spacerowe powinny funkcjonować w systemie pełnej dostępności dla wszystkich użytkowników. W projekcie należy uwzględnić włączenie rejonu Sanitariatu w układ planowanych i istniejących ścieżek rowerowych. Turystyka i rehabilitacja rowerowa odgrywa coraz większa rolę, a otaczające tereny doliny Wisły stanowią atrakcję turystyczną. 10

11 IV. PRZYJĘTE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE 1. Wstępne, generalne założenia projektowe Projekt zakłada budowę sanitariatu publicznego nad Wisłą jako zaplecza sanitarnego plaży na wysokości Stadionu Narodowego. Projekt został wyłoniony w konkursie organizowanym br. przez Sanitec Koło i m. st. Warszawę pn. PROJEKT ŁAZIENKI 2010 ŁAZIENKA KOŁO WISŁY. Uszczegółowiona koncepcja jest kontynuacją i rozwinięciem projektu konkursowego. Zalecany charakter zabudowy moduły posadowione w systemie ramp, przejść i placyków widokowych. 2. Koncepcja zagospodarowania działki Działka powinna zachować charakter rekreacyjny. Projektowana zabudowa stanowi uzupełnienie programu plaży nadwiślańskiej, łączącej się z naturalnym i nienaruszonym znacząco przez człowieka terenem lasów łęgowych. Projekt zakłada połączenie geometrycznych kształtów budynku z naturalnym wyglądem otoczenia. Najbliższe otoczenie budynku to geometryczne podziały wpisujące się w kształt budynku. Żwirowe ścieżki przeplatają się z geometrycznymi powierzchniami, tworząc nawiązanie do naturalizmu otoczenia. Koncepcja zakłada pozostawienie większości istniejących drzew z planowym wkomponowaniem ich w strukturę zabudowy. Rampa wraz ze strefą przebieralni i pryszniców zostanie wkomponowana w krajobraz za pomocą naturalnych dojść, łączącą te elementy z terenami lasów łęgowych i plaży nadwiślańskiej. 3. Obsługa komunikacyjna Zaprojektowano dojazd dla zaopatrzenia i służb miejskich w postaci zjazdu z jezdni ulicy Wybrzeże Szczecińskie i wyjazdu na tę jezdnię, w poziomie chodnika i ścieżki rowerowej, ze skosami na szerokości jednometrowego pasa bezpieczeństwa między ścieżką rowerową a krawędzią jezdni. Część postojowa dojazdu o długości 25 m i szerokości 3,5 m umożliwia równoczesne zatrzymanie dwóch samochodów ciężarowych (np. śmieciarki i samochodu z dostawami), z zapewnieniem potrzebnej przestrzeni manewrowej z tyłu tych samochodów. Zasada dostępności części kubaturowej: - wejście do obiektu znajduje się na ambonie stanowiącej element zagospodarowania dawnego Stadionu X-lecia, - możliwość wejścia do obiektu z poziomu plaży nadwiślańskiej - wejścia techniczne i obsługowe zlokalizowane są od ulicy Wybrzeże Szczecińskie 4. Układ programowo-funkcjonalno-przestrzenny sanitriatu nad Wisłą Zgodnie z analizą w fazie opracowań programowych i założeniami wygranego projektu konkursowego przyjęto zasadę kształtowania obiektu w układzie modułów 11

12 funkcjonalnych znajdujących się w systemie ramp, schodów, placyków i tarasów widokowych. Będzie to obiekt dwukondygnacyjny posadowiony na palach, wyniesiony ponad wodę składający się z dwóch modułów o wysokości ok. 4 m i szerokości ok. 6 m: i długości ok. 18 m. z modułów będzie posiadał funkcję sanitarną i usługową z wypożyczalnią sprzętu plażowego, drugi natomiast usługową z małą gastronomią. Dodatkowo we fragmentach miedzy modułami ciąg przybiera formę łącznika poziomu ambony od ul. Wybrzeże Szczecińskie z plażą. Ciąg ten pełni rolę : - wypoczynkową, - rekreacjyjną, - wystawienniczą, - parking rowerowy. 12

13 V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY L.p. Elementy programu użytkowego Pomieszczenia użytkowe Łączna pow. netto [m2] ZESPÓŁ SANITARNY 135,5 Uwagi Obiekt funkcjonujący w sezonowo w okresie wiosenno-letnim 1.1. Toaleta damska Pomieszczenie z kabinami Pomieszczenie z umywalkami 22, Pokój rodzica z dzieckiem Miejsce do przewijania 4,4 Umywalka 1.3. Toaleta dla niepełnosprawnego 5, Toaleta męska Pomieszczenie z kabinami 22,3 Pomieszczenie z umywalkami 1.5. Wypożyczalnia sprzętu 23,8 plażowego 1.6 Prysznice i przebieralnie 43,8 1.7 Przedsionek Wejścia do poszczególnych 13,8 pomieszczeń sanitarnych ZESPÓŁ KAWIARNIANY Kawiarnia z małym zapleczem 011 Kawiarnia (67,5 m2) toaleta dla niepełnosprawnego (4,8 m2) Zaplecze (9,3 m2) Przechowalnia (5,0 m2) Szatnia i WC dla pracowników (1,8 m2) Pom. na odpadki (3,7 m2) 92,1 Obiekt całoroczny. Serwowanie gotowych napojów i ciast bez możliwości przygotowywania dań z półproduktów. Zalecana możliwość dostępu z zewnątrz. W układzie zaplecze ( kuchnia domowa ) docelowo jako powierzchnie magazynowe i techniczne. 13

14 VI. OPIS BUDOWLANY - faza koncepcji 3. PROJEKT KONCEPCYJNY KONSTRUKCJI 1.1. DANE OGÓLNE PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest koncepcja konstrukcji sanitariatów przy ul. Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie, w rejonie Stadionu Narodowego PODSTAWA OPRACOWANIA. - Koncepcja architektury - dokumentacja geotechniczna dla potrzeb projektu sanitariatów przy ul. Wybrzeże szczecińskie w warszawie, w rejonie stadionu narodowego wykonana przez GEOTEKO Projekty i Konsultacje Geotechniczne Spółka z o.o. ul. Wałbrzyska 315, Warszawa, w lutym 2011r CEL I ZAKRES OPRACOWANIA Celem opracowania jest koncepcja konstrukcji budynku sanitariatów przy ul. Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie, w rejonie Stadionu Narodowego. Zakres opracowania obejmuje rozwiązanie konstrukcji w/w budynku WARUNKI GRUNTOWE szczegóły wg p. 3.2.; 3.4.; 3.5.; Opisywany obszar położony jest w obrębie Doliny Środkowej Wisły. Powierzchnia terenu w rejonie badań jest płaska. Rzędne na tym obszarze kształtują się w granicach od ok. 4.7m n. 0 Wisły. do ok. 5.1m n. 0 Wisły. Warstwę powierzchniową na całym badanym obszarze stanowią humus, którego miąższość wynosi ok. 0.3m oraz grunty nasypowe (lokalnie wylewka betonowa o miąższości o 15cm). Miąższość nasypów jest zmienna i waha się w granicach od ok. 1.5m do ok. 3.4m. Grunty nasypowe wykształcone są w postaci przemieszanych wzajemnie piasku średniego, piasku gliniastego oraz gruzu. Bezpośrednio pod nasypami zalegają utwory tarasu zalewowego wyższego Wisły. Osady te reprezentowane są przez wzajemnie przewarstwiające się utwory frakcji powodziowej (mady) wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych, glin zwięzłych a także glin oraz przez utwory facji korytowej (piaski rzeczne) reprezentowane przez piaski 15

15 średnie i piaski drobne. Lokalnie w obrębie wyżej opisanych osadów występują soczewki gruntów organicznych reprezentowanych przez namuły. Miąższość całego pakietu wyżej opisanych gruntów zalegających poniżej nasypów kształtuje się w granicach od ok. 6.0m do ok. 7.8m. Głębiej, pod osadami rzecznymi występują utwory trzeciorzędowe reprezentowane przez iły oraz iły pylaste. Grunty te nie zostały przewiercone do głębokości rozpoznania tj. do 15m p.p.t OPIS WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO - MECHANICZNYCH GRUNTÓW. W podłożu gruntowym badanego terenu wyróżniono 5 zasadniczych warstw geotechniczne I, II, III, IV i V. W warstwach III, IV i V wyróżniono dodatkowo podwarstwy, ze względu na stan gruntu. Wzajemny układ wyodrębnionych warstw geotechnicznych w podłożu analizowanej inwestycji zilustrowano na przekrojach geotechnicznych. Warstwę I stanowi występując na całym terenie humus oraz grunty nasypowe reprezentowane przez piaski średnie i piaski gliniaste z domieszką gruzu. Ze względu na położenie w profilu gruntowym (warstwa przypowierzchniowa) i brak procedur interpretacyjnych nie określano dla tej warstwy parametrów geotechnicznych. Do warstwy II zaliczono grunty organiczne wykształcone w postaci namułów. Do warstwy III zaliczono grunty spoiste (mady) wykształcone w postaci glin pylastych zwięzłych, glin zwięzłych oraz glin. Ze względu na stan gruntów wyróżniono w obrębie warstwy III pięć podwarstw: podwarstwę IIIa tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (plastyczne), podwarstwę IIIb tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (plastyczne), podwarstwę IIIc tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (twardoplastyczne), podwarstwę IIId tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L = (twardoplastyczne), 16

16 podwarstwę IIIe tworzą gliny, o stopniu plastyczności I L <0.0 (półzwarte), Do warstwy IV zaliczono grunty niespoiste (piaski rzeczne) wykształcone w postaci piasków średnich oraz drobnych. Ze względu na stan gruntów wyróżniono w obrębie warstwy II trzy podwarstwy: 1. podwarstwę IIIa tworzą piaski, o stopniu zagęszczenia I D <0.33 (luźne), 2. podwarstwę IIIb tworzą piaski, o stopniu zagęszczenia I D = (średniozagęszczone), 3. podwarstwę IIIc tworzą piaski, o stopniu zagęszczenia I D = (średniozagęszczone) Do warstwy V zaliczono grunty spoiste (iły trzeciorzędowe) wykształcone w postaci iłów, oraz iłów pylastych. Ze względu na stan gruntów wyróżniono w obrębie warstwy IV dwie podwarstw: V.2. podwarstwę Va tworzą iły, o stopniu plastyczności I L = (twardoplastyczne), V.3. podwarstwę Vb tworzą iły, o stopniu plastyczności I L <0.00 (półzwarte), OPIS WARUNKÓW HYDROGEOLOGICZNYCH. W badanym podłożu stwierdzono występowanie jednego poziomu wodonośnego związanego z piaskami tarasu zalewowego wyższego. Wody tego poziomu mają przeważnie charakter napięty i wykazują ciśnienie hydrostatyczne od 0.0m do 5.0m. W czasie prowadzonych prac (styczeń 2011) wody tego poziomu stabilizowały się na rzędnej ok. 2.0m n. 0 Wisły co odpowiada głębokości w zakresie od ok. 2.7m do ok. 3.3m p.p.t. Wody gruntowe występujące w podłożu projektowanej inwestycji wykazują małą agresywność w stosunku do betonu i żelbetu odpowiadającą klasie XA1 (wg PN-EN : 2003). Warunki gruntowe należy określić jako złożone. Obiekt odpowiada drugiej kategorii geotechnicznej. 17

17 1.2. OPIS BUDYNKU Ogólny opis konstrukcji Projektowany obiekt jest budynkiem o kształcie zbliżonym do prostokąta o wymiarach ok.22x60m i wysokości ok.7,1m. Budynek został usytuowany na plaży, na prawym brzegu Wisły, przy ul. Wybrzeże Szczecińskie, w odległości ok.100m od Stadionu Narodowego i Mostu Poniatowskiego. Jest to budynek parterowy. W kondygnacji nadziemnej zlokalizowano sanitariaty, przebieralnie oraz kawiarnię z zapleczem Posadowienie Budynek zostanie posadowiony na palach wierconych o średnicy fi60cm ok. 12m p.p.t. Pale zostaną wykonana z betonu C30/37 zbrojona stalą AIIIN w rozstawie co ok. 8m. Pale będą podpierały żelbetowy pomost w układzie płytowo słupowym o grubości ok. 30cm na którym będą zlokalizowany taras oraz zaprojektowane pomieszczenia Słupy. Kontynuacją pali będą słupy żelbetowe podtrzymujące stropodach zaprojektowanych pomieszczeń. Stropodach ten będzie stanowił taras widokowy. Słupy zaprojektowano w konstrukcji żelbetowej, monolitycznej z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN. Wymiary słupów 30x30cm Stropy Stropy projektuje się o grubości ok.30cm w układzie płytowo - słupowym oparte na żelbetowych słupach i palach. Zaprojektowano stropy żelbetowe monolityczne z betonu C30/37 zbrojone stalą AIIIN Komunikacja Wejście do budynku (na taras) będzie bezpośrednio z ulicy Wybrzeże Szczecińskie. Zejście na plażę oraz tarasów widokowych odbędzie pochylniami. Płyty pochylni żelbetowe monolityczne o grubości ok.30 cm z betonu C30/37 i stali AIIIN PRZYJĘTE ZAŁOŻENIA DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH. Do obliczeń przyjęto obciążenia: - ciężary własne wg PN-82/B obciążenie śniegiem (II strefa) zmiana Az1 0,9 kn/m2 18

18 1.4. MATERIAŁY. - obciążenie wiatrem (I strefa) zmiana Az1 0,30 kn/m2 - obciążenia technologiczne: 5,0 kn/m2 Przyjęto do obliczeń następujące materiały: a) konstrukcja monolityczna budynku / fundamenty / - beton C30/37, stal A-IIIN. b) konstrukcja monolityczna budynku / stropy, słupy / - beton C30/37, stal A-IIIN. c) cegła pełna i kratówka o wytrzymałości na ściskanie 15MPa NORMY I INSTRUKCJE. - PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe, sprężone. Obliczenia i projektowanie. - PN-90/B03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03150: Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-90/B Projekty budowlane. Obliczenia statyczne. - PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne i montażowe. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe. - PN-77/B Obciążenia budowli. Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. - PN-EN październik 2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne Obciążenie śniegiem. - Instrukcja ITB 409/2005 Projektowanie elementów żelbetowych i murowych z uwagi na odporność ogniową. OPRACOWAŁ: mgr inż. R. Nalewajko Nr upr. St 350/89 MAZ/BO/1129/01 19

19 2. PROJEKT KONCEPCYJNY INSTALACJI SANITARNYCH 2.1. DANE OGÓLNE Obiekt objęty opracowaniem znajduje się na wydzielonej działce przy ulicy Wybrzeże Szczecińskie w Warszawie. Na działce, na wspólnej płycie, zlokalizowane są dwa niezależne budynki: - budynek sanitariatów ogólnie dostępnych użytkowanie w okresie wiosna-jesień - budynek z gastronomią użytkowanie całoroczne Obiekty posiadają jedną kondygnację znajdującą się na poziomie ulicy, w przypadku sanitariatów zaprojektowano na poziomie poniżej terenu letnie natryski z umywalnią. Obiekt w okresach jesienno-wiosennych, w okresie wysokiej wody rzeki, może być zalewany w zakresie dolnej części, pod płytą parteru. Przewiduje się podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej. Wody opadowe będą odprowadzane na teren ZAKRES INSTALACYJNY W budynku przewiduje się wykonanie następujących instalacji sanitarnych: - instalacji kanalizacji sanitarnej - instalacji kanalizacji deszczowej - instalacji wodnej ppoż hydrantowej - instalacji wodnej zimnej i ciepłej dla celów socjalnych - instalacji ogrzewania elektrycznego 2.3. INSTALACJA WODOCIĄGOWA Budynek zostanie wyposażony w przyłącze do miejskiej sieci wodociągowej opracowanie wg odrębnego opracowania. Zostało przewidziane wykonanie przyłącza z istniejącej sieci DN100 projektowanym przewodem Dz63PE zakończonym w studni wodomierzowej DN1,2m. Ze studni wodomierzowej, przewodem Dz63PE zostanie wykonane podłączenie obu budynków. Zasilenie będzie prowadzone częściowo w gruncie, i przy budynkach zostanie wprowadzone pod płytę parteru i wykonane jako podwieszone. Część podwieszona zostanie zabezpieczona kablem grzejnym elektrycznym załączanym przy spadku temperatury poniżej +4C. Na zasilaniu każdego z budynków odcięcie zaworem kulowym. Główne przewody rozprowadzające instalacji wody zimnej i ciepłej prowadzone będą w budynkach po ścianach parteru w obudowie. Źródłem ciepłej wody będą podgrzewacze elektryczne zasobnikowe ciepłej wody zlokalizowane przy odbiornikach, w pomieszczeniach drugorzędnych. 20

20 Instalacje wodociągowe wykonane zostaną z rur z tworzywa zgrzewanych polipropylenowych, ciepła woda rury z wkładką stabi. Z instalacji wodociągowej zasilane będą hydranty DN25 zlokalizowane w każdym z budynków INSTALACJA GRZEWCZA W budynkach zostanie wykonana instalacja grzewcza opartą o grzejniki elektryczne konwektorowe oraz drabinkowe. Użyte zostaną grzejniki naścienne ( standard ), stojące ( na tle witryny szklanej od strony rzeki ) oraz drabinkowe ( pomieszczenia sanitarne i produkcyjne ). Grzejniki stojące wyposażone będą w nóżki ( uwaga wykonanie z nóżkami na specjalne zamówienie ) umożliwiające przestawianie zasilanie grzejników elektryczne. Kabel podłączeniowy grzejników zakończony jest w sposób umożliwiający podłączenie stałe lub montaż wtyczki. W pomieszczeniach węzłów sanitarnych zastosowano grzejniki łazienkowe drabinkowe elektryczne. Grzejniki posiadają sznur podłączeniowy zakończony wtyczką. Grzejniki zasilane prądem o napięciu 230V. Grzejniki wyposażone są w elektroniczny regulator temperatury zamontowany na płycie czołowej grzejnika. Grzejnik wyposażony jest w zabezpieczenie przed przegrzaniem. Budynek z sanitariatami, na okres zimy nie użytkowany ogrzewanie zapewni utrzymanie temperatury około 8C; budynek z gastronomią ogrzewanie zgodnie z Dz.U. Nr KANALIZACJA W budynku występują następujące rodzaje ścieków: - ścieki bytowo-gospodarcze - ścieki deszczowe Odprowadzenie wód opadowych z dachów budynku zaprojektowano poprzez system zewnętrznych rur spustowych woda opadowa odprowadzana na teren. Instalacja kanalizacji sanitarnej odprowadza ścieki do projektowanej w każdym budynku własnej tłoczni kanalizacyjnej. Z tłoczni przewodami pod stropem płyty parteru ścieki zostaną wprowadzone do studni kanalizacyjnej rozprężnej, skąd zostaną grawitacyjnie odprowadzone do studni przyłącza o średnicy 0,12m. Włączenie do kanału ogólnospławnego wg projektu przyłącza uzgodnionego w MPWiK. Instalacja kanalizacyjna będzie rozwiązana następująco: w budynku z gastronomią poziomy pod stropem płyty parteru, zbierające ścieki sanitarne i produkcyjne [ nie przewiduje się przygotowalni (półfabrykaty, bez obróbki) i występowania ścieków tłuszczowych gastronomia typu 21

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Opracowanie programu funkcjonalno użytkowego budynku (PFU) dla: ADAPTACJI I PRZEBUDOWY NA CELE ADMINISTRACYJNE CZĘŚCI BUDYNKU PODSTAWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ PRZY UL. MIODOWEJ 22D W WARSZAWIE ISTNIEJĄCY BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KAPIELISKA OTWARTEGO Z BUDYNKIEM ZAPLECZA ORAZ LODOWISKIEM W TWARDOGÓRZE ADRES: 56 416 TWRADOGÓRA UL. GADAŃSKA DZIAŁKA NR 9, 10/5AM 25 DOTYCZY KĄPIELISKA, BUDYNKU ZAPLECZA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY KATOWICE ASP RACIBORSKA/KOSZAROWA 1 PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWY BUDYNKU DYDAKTYCZNO - BADAWCZEGO I KULTURALNEGO AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW NA OTWARTY PARK FORM PRZESTRZENNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU A. DANE OGÓLNE: 1. inwestor: Gmina Miasta Augustów ul. 3 Maja 60 16-300 Augustów 2. przedsięwzięcie: Przebudowa targowiska w Augustowie Mój Rynek w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze

Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Program Funkcjonalno - Użytkowy Lubuskiego Centrum Winiarstwa w Zaborze Inwestor: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze ul. Podgórna 7 65-424 Zielona Góra Dane formalne: Pełna nazwa:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna

Koncepcja Architektoniczno-Konstrukcyjna ul. Waszyngtona 20 lok. 14 42-217 Częstochowa tel./ fax.+48-34/ 36-10-837, Tel. 605 742 300 REGON: 241953035 NIP: 949-168-57-03 Opracowanie: Obiekt: Inwestor: Branża: Tom: Projektant: (branża) Koncepcja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis Przedmiotu Zamówienia Strona 1 z 35 Nazwa zamówienia: ZABUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU DOJRZEWANIA, MAGAZYNOWANIA I OBRÓBKI KOŃCOWEJ KOMPOSTU/STABILIZATU ZAMKNIĘTĄ HALĄ WRAZ Z MASZYNOWNIĄ ORAZ SYSTEMEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A

PROJEKTU KLUCZOWEGO Płockiego Parku Przemysłowo Technologicznego S.A Inwestor: Płocki Park Przemysłowo Technologiczny S.A. ul. Zglenickiego 42 09-411 Płock Program Funkcjonalno - Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Składający się z: L. p. Oznaczenie rozdziałów 1 Rozdział 1 Opis Projektu 2 Rozdział 2 3 Rozdział 3 Nazwa rozdziału Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA

KONCEPCJA PRZESTRZENNA-WIELOBRANŻOWA BIURO IN Ż YNIER Y JN O -PR OJE KTOWE PRI NT S pó łk a z o. o. 41-5 03 C H O R ZÓ W u l. N AR U TO W I C ZA 3 www. bi pprint.com.pl e-mail: bi uro@bi ppri nt. com.pl t el./f ax: (032) 241-35-66 t el.:

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM

KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNA ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI - CENTRUM 2 OPIS KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO- URBANISTYCZNEJ ZAGOSPODAROWANIA I ZABUDOWY TERENU W ZAWOI CENTRUM 1.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r.

Uchwała Nr XLI/930/10 Rady Miasta Gdyni z dnia 24 marca 2010 r. Załącznik do obwieszczenia Rady Miasta Gdyni z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnicy Śródmieście w Gdyni, rejon

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja,

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny do instrukcji bezpieczeń stwa poż arowego. Strona 1 INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO DLA OBIELTU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ KRYTA PYWANIA OŁAWA. ul. 11-go Listopada 1-go Maja, Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 sierpnia 2013 r. Poz. 3116 OBWIESZCZENIE RADY MIASTA GDYNI z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie: ogłoszenia jednolitego tekstu miejscowego planu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500

CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11. Z1 Projekt zagospodarowania skala 1:500 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str.2-10 1. Dane ogólne 2. Istniejący stan zagospodarowania 3. Projektowane zagospodarowanie terenu 4. Charakterystyka zewnętrzna obiektu CZĘŚĆ RYSUNKOWA str. 11 Z1

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej

Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Muzeum Historycznego m. st. Warszawy Rynek Starego Miasta 28/42, Warszawa Opracowali: 1. inż. Andrzej Magdziarz Rzeczoznawca do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,

Bardziej szczegółowo