MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O"

Transkrypt

1 MAKRO-BUDOMAT D E V E L O P M E N T SP. Z O.O ********************************************************************************************************************************* Firma jest członkiem Izby Projektowania Budowlanego nr rej. 267 Firma posiada certyfikat ISO 9001:2000/EN ISO 9001:2000 Temat: REMONT ZESPOŁU PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18, W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE, dz. nr ew. 10/1 obręb BranŜa: I N S T A L A C J E E L E K T R Y C Z N E Faza: P R O J EKT B UDOW LA N O -W Y KONAW CZY TOM 2 Kody: Inwestor: CPV Roboty w zakresie instalacji elektrycznej WOJSKOWE CENTRALNE BIURO KONSTRUKCYJNO-TECHNOLOGICZNE S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa tel , fax Jednostka Projektowa: MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT Sp. z o. o Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel , , fax P R O J E K T A N C I : BranŜa: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: Instalacje elektryczne: Projektant: mgr inŝ. Marek Szymankiewicz GTIIa 8346/24/76 05/2013 Sprawdził: inŝ. Janusz Ciszewski 288/BP/86 05/2013 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Tom 1 Projekt budowlano-wykonawczy architektura Tom 2 Projekt budowlano-wykonawczy instalacje elektryczne Tom 3 Projekt budowlano-wykonawczy instalacje sanitarne i wentylacji SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tom 4 STWiOR - roboty budowlane Tom 5 STWiOR - roboty elektryczne Tom 6 STWiOR - roboty instalacji sanitarnej i wentylacji PRZEDMIARY Tom 7a Przedmiar - roboty budowlane + Tom 7b Przedmiar roboty budowlane - meble Tom 8 Przedmiar - roboty elektryczne Tom 9 Przedmiar - projekt instalacji sanitarnej i wentylacji KOSZTORYSY INWESTORSKIE Tom 10a Kosztorys inwestorski - roboty budowlane +Tom 10b Kosztorys inwestorski roboty budowlane - meble Tom 11 Kosztorys inwestorski - roboty elektryczne Tom 12 Kosztorys inwestorski - projekt instalacji sanitarnej i wentylacji Tom 13 Kosztorys inwestorski - zbiorcze zestawienie kosztów Warszawa, maj 2013

2 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY II. III. ZAŁĄCZNIKI 1. oświadczenie projektanta i sprawdzającego 2. kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 3. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta i sprawdzającego 4. karty katalogowe opraw oświetleniowych CZĘŚĆ RYSUNKOWA INSTALACJE ELEKTRYCZNE Plan instalacji gniazd Rzut pomieszczeń 15, 15a,16, 17,18 Plan instalacji oświetlenia Rzut pomieszczeń 15, 15a,16, 17,18 Plan instalacji sieci logicznej Rzut pomieszczeń 15, 15a,16, 17,18 Lokalizacja głowicy telefonicznej - parter Schemat rozdzielnicy TE Schemat sieci logicznej E-1.1 E-1.2 E-1.3 E-1.4 E-2.1 E-2.2 2

3 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa OPIS DO PROJEKTU BUDOWLANO - WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ZESPOŁU PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 WOJSKOWEGO CENTRALNEGO BIURA KONSTRUKCYJNO- TECHNOLOGICZNEGO S.A. W WARSZAWIE PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowo kosztowa w zakresie instalacji elektrycznych i teletechnicznych remontu zespołu pracowni w pomieszczeniach nr 15a, 15, 16, 16a, 17, 18 w budynku nr 121 Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno-Technologicznego S.A. znajdującego się na terenie Wojskowej Akademii Technicznej przy ul. Kaliskiego 2 w Warszawie. Dz. nr. ew. 10/1 obręb DOKUMENTY FORMALNE I OPRACOWANIA: - Wytyczne dostarczone przez Zamawiającego - Uzgodnienia prowadzone z Zamawiającym - wizja lokalna - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) (Zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz i 1364, Nr 169, poz oraz z 2006 r. Nr 12, poz. 63) - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844 z późniejszymi zmianami) - Polska Norma PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed poraŝeniem elektrycznym. 1. BILANS ENERGETYCZNY CZĘŚCI OBJETEJ OPRACOWANIEM Moc zainstalowana 45,5kW Moc szczytowa 27,5 kw Prąd Io = 44,1 A 2. ŚRODEK OCHRONY OD PORAśEŃ Ochrona podstawowa będzie zapewniona przez izolację części czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu będzie zapewniona przez połączenia wyrównawcze i samoczynne wyłączenie zasilania w przypadku uszkodzenia 3

4 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa zgodnie z pkt Polskiej Normy PN-HD Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed poraŝeniem. 3.ZAGADNIENIA PPOś 3.1 OŚWIETLENIE AWARYJNE I EWAKUACYJNE Ciągi komunikacyjne wyposaŝono w oprawy oświetlenia ewakuacyjnego (oprawy ewakuacyjne z inwerterami oświetlenia awaryjnego działające minimum 2 godziny od zaniku napięcia zasilającego, kierunkowe 2 godziny), zapewniające natęŝenie światła 1 lx. Czas włączenia oświetlenia ewakuacyjnego po zaniku oświetlenia podstawowego mniejszy niŝ 2 sekundy. Wszystkie oprawy oświetleniowe montowane na drogach ewakuacyjnych powinny posiadać certyfikat wydany przez uprawnioną jednostkę badawczą. 4.OPIS ROZWIĄZANIA PROJEKTOWEGO 4.1 ROZDZIELNICE ODBIORCZE W celu zasilania pomieszczeń objętych opracowaniem projektuje się rozdzielnicę TE natynkową o wymiarach oraz moduły w rzędzie zlokalizowaną jak na rys. E.1.1 w komunikacji WyposaŜenie w/w rozdzielnicy o według schematu. 4.2 INSTALACJE OŚWIETLENIA POSTAWOWEGO Instalację oświetleniową wykonać jako wtynkową przewodami kabelkowymi YDYpŜo 3,4 x 1,5mm2. W instalacji projektowanej minimalna ilość Ŝył wynosi trzy (nie dotyczy łączników). Stosować przewody o izolacji 750V z przewodami N i PE w kolorze izolacji zgodnej z PN. Wysokość montaŝu osprzętu (łączniki oświetleniowe) 1,15 m od podłogi (środek). Typy opraw podano na legendzie opraw oświetleniowych. 4.3 INSTALACJE GNIAZD WTYKOWYCH W skład instalacji gniazd wtykowych wchodzą gniazda 230V do celów porządkowych, gniazda ogólne 230V przy stanowiskach, gniazda z blokada (dedykowane) do zasilania komputerów, zestawy gniazd 3f 16A i 32A z wyłącznikiem konserwacyjnym. Gniazda 400V 16A zasilić przewodem YDYŜo 5x2,5mm2, gniazda 400V 32A zasilić przewodami YDYŜo 5x6mm2. Zasilanie stołów montaŝowych w pracowni elektronicznej realizowane będzie z kaset podłogowych montowanych pod stołami. Jedna kaseta na dwa stoły montaŝowe. Stół montaŝowy wyposaŝony jest w dwie listwy zasilające kaŝda po 8 gniazd 230V, listwy zakończone są przewodem zasilającym długości 1,5m zakończonym wtyczką. Dobrano kasety podłogowe o wymiarach 310x155 wysokość 65 z puszką montowaną do betonu. Instalację do kaset prowadzić w rurkach instalacyjnych RVS 28mm układanych w posadzce pozostałe instalacje układać jako podtynkową w ścianach. 4

5 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa Przewody typu YDYŜo i YDYpŜo w izolacji 750Vo przekrojach min. 2,5 mm2. Osprzęt podtynkowy. Gniazda na ścianach montować na wysokości 0,3m 4.4 UZIEMIENIE STOŁÓW MONTAśOWYCH Zaprojektowano w pomieszczeniu pracowni elektronicznej oraz modelarni główną szynę wyrównawczą płaskownikiem FeZn 25x4 montowanym w pracowniach naścianie. W celu uziemienia stołów montaŝowych w pracowni elektronicznej naleŝy doprowadzić do kaŝdej kasety podłogowej linkę LgYŜo 16mm układanej w rurce instalacyjnej RVS 28mm w posadzce w/w przewód naleŝy połączyć z płaskownikiem FeZn 25mm2. KaŜdy stół wyposaŝony jest w przyłącze odprowadzające ładunki elektrostatyczne. 4.5 ZASILANIE URZĄDZEŃ KLIMATYZACJI Projektowanej urządzenia klimatyzacji naleŝy zasilić z projektowanej tablicy elektrycznej TE. Jednostki wewnętrzne zasilić przewodami YDYŜo 3x2,5mm2. Jednostki zewnętrzne (agregaty chłodnicze) zasilić z wydzielonych obwodów kablami YKYŜo 3x6mm2. W pobliŝu jednostek zewnętrznych naleŝy zainstalować wyłączniki konserwacyjne pozwalające na bezpieczny serwis urządzeń. 5. INSTALACJE TELETECHNICZNE Sieć logiczną naleŝy realizować kablem skrętką drut kat.6 S/FTP. Do kaŝdego stanowiska naleŝy podejść w/w kablem i zakończyć gniazdem RJ45 kat. 6 FTP. Wszystkie kable naleŝy rozszyć na patchpanelach 24 kat.6. W ciągu komunikacyjnym zaprojektowano pośredni punkt dystrybucyjny PD dla pomieszczeń objętych opracowaniem. Punkt PD wyposaŝyć w dwa patchpanele 24 porów RJ45 kat.6 oraz dwa Switche 24 porty 10/100/1000, RJ-45 z automatycznym wykrywaniem szybkości (10BASE-T typu IEEE 802.3, 100BASE-TX typu IEEE 802.3u, 1000BASE-T typu IEEE 802.3ab), Dupleks: 10BASE-T/100BASE-TX: pełny dupleks lub półdupleks; 1000BASE-T: tylko pełny dupleks; 4 stałe porty Gigabit Ethernet SFP; 1 port szeregowy konsoli Dual-personality (RJ-45 lub USB micro-b). Dla moŝliwości podłączenia gniazd zaprojektowano szafę wiszące typu RACK 19 12U o wymiarach wys/szer/gł 600/600/450mm. Dodatkowo w szafie zainstalować UPS 1000VA, zasilacz awaryjny montować na dolnej ścianie szafy. Czas podtrzymania dla obciąŝenia 100% - 7 min, czas podtrzymania przy obciąŝeniu 50% - 14 min. Sieć telefoniczną realizować kablami typu skrętaka drut kat.6 S/FTP, zakończyć gniazdem RJ12. Sieć telefoniczną naleŝy sprowadzić do istniejącej głowicy telefonicznej zlokalizowanej w pomieszczeniu nr 4 na parterze. Punkty logiczne (RJ45) oraz telefoniczne (RJ12) naleŝy montować p/t 30cm od podłogi w puszkach instalacyjnych φ60 obok gniazd 230V. Instalacje układać w korytarzu w kanałach instalacyjnych 110x40mm (wspólne dla instalacji logicznej i telefonicznej), w pomieszczeniach w rurkach instalacyjnych RVS φ22. 5

6 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa UWAGA: Wszelkie prace montaŝowe naleŝy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem konserwatorów wszelkich branŝ wytypowanych przez Inwestora by nie uszkodzić Ŝadnych istniejących instalacji podtynkowych. 6. INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH Do magistrali połączeń wyrównawczych projektuje się przyłączyć punkty PE rozdzielnic elektrycznych, wszystkie wejścia i wyjścia metalowych instalacji sanitarnych, wod-kan, kanały wentylacyjne, konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych, metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane, obudowy urządzeń i lokalne połączenia wyrównawcze. Lokalne połączenia wyrównawcze wykonane przewodem DyŜo 4 mm2 powinny obejmować wszystkie części przewodzące jednocześnie dostępne i części przewodzące obce. Wszystkie połączenia i przyłączenia przewodów biorących udział w ochronie przeciwporaŝeniowej powinny być wykonane w sposób pewny, trwały w czasie, chroniący przed korozją. Przewody naleŝy łączyć ze sobą przez zaciski przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości łączonych przewodów, a takŝe środowiska, w którym połączenie ma pracować. Wszystkie prace wykonać zgodnie z PN-HD UWAGI WYKONAWCZE: Pomiary i próby instalacji naleŝy przeprowadzać w miarę moŝliwości w następującej kolejności i powinny one obejmować: - Sprawdzenie poprawności oznaczeń przewodów neutralnych i ochronnych - Sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych, w tym przewodów połączeń wyrównawczych głównych i dodatkowych - Pomiary rezystancji izolacji przewodów instalacji elektrycznych - Sprawdzenie ochrony przeciwporaŝeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania - Sprawdzenie działania wyłączników róŝnicowo-prądowych KaŜdy pomiar i próba powinny być przeprowadzone trzykrotnie. Wyniki z pomiarów i prób powinny stanowić wartość średnią uzyskaną w wyniku trzykrotnego ich powtórzenia. Pomiary rezystancji izolacji w obwodach rozdzielczych powinny być wykonywane dla określonego odcinka obwodu, między kolejnymi zabezpieczeniami stosowanymi w obwodach. Napięcie pomiarowe naleŝy przykładać: - pomiędzy Ŝyły fazowe badanego obwodu - pomiędzy kaŝdą z Ŝył fazowych a Ŝyłą neutralną i ochronną oraz między Ŝyłę neutralną i Ŝyłę ochronną Pomiary rezystancji izolacji w obwodach siłowych naleŝy wykonywać po odłączeniu odbiorników od instalacji 6

7 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa W układzie sieci TN-S z wyłącznikiem róŝnicowo-prądowym, po wykonaniu badania wyłącznika, naleŝy sprawdzić ciągłość połączenia z przewodem ochronnym części przewodzących dostępnych urządzeń odbiorczych i klasę ochronności lub styków ochronnych gniazd wtyczkowych. Do sprawdzenia moŝliwości wykorzystania wyłącznika nadprądowego zwarciowego jako urządzenia wyłączającego przy zwarciach jednofazowych naleŝy wykonać, przy zbocznikowanym wyłączniku róŝnicowo-prądowym pomiary skuteczności ochrony przez pomiar pętli zwarciowej. Warunki dla pomiarów ochronnych: a) czasy samoczynnego wyłączania zasilania w układzie sieci TN - dla napięć 230V 0,4 sekundy - dla napięć 400V 0,2 sekundy b) pomiar impedancji pętli zwarcia wykonać zgodnie z pkt PN-HD Z s Ia Vo Zs Impedancja obwodu zwarciowego, obejmująca przewód fazowy i uziemiony przewód ochronny [Ω] Ia Prąd róŝnicowy zadziałania RCD [A] Vo Napięcie nominalne względem ziemi [V] Protokół z pomiarów i prób powinien zawierać: - nazwę, miejsce zainstalowania oraz dane znamionowe badanych instalacji - rodzaj pomiarów i prób - nazwisko osoby wykonującej pomiary i próby - datę wykonania pomiarów i prób - spis uŝytych przyrządów i ich numery - tabelaryczne zestawienie wyników pomiarów oraz ich ocenę Wszystkie połączenia w puszkach wykonać za pomocą gotowych zacisków przystosowane do materiału, przekroju oraz ilości Ŝył łączonych przewodów gwarantujących pewne połączenie mechaniczne i elektryczne. 8. ZAGADNIENIA BHP Przed przystąpieniem do realizacji robót naleŝy przeszkolić pracowników i zapoznać z zasadami BHP na budowie. Wszystkie pomieszczenia magazynowe i składowiska, a takŝe inne urządzenia tymczasowe na placu budowy muszą być wyposaŝone w sprzęt ochrony przeciwpoŝarowej. Są to dla pomieszczeń zamkniętych gaśnice i koce azbestowe, a na terenie otwartym zbiorniki piasku, wiadra, bosaki, oskardy i łopaty skupione w specjalnych stanowiskach p.poŝ. NaleŜy zapewnić bezpieczną i sprawną komunikację umoŝliwiającą szybką ewakuację na wypadek poŝaru, awarii i innych zagroŝeń. 7

8 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa 9. UWAGI KOŃCOWE Całość robót instalacyjno montaŝowych wykonać zgodnie z Polskimi Normami, Warunkami technicznymi jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dział 4 Rozdział 8 Instalacje elektryczne oraz WTWiORB t. V Instalacje elektryczne. Stosować tylko atestowane materiały i urządzenia. Wykonać obowiązujące badania i pomiary potwierdzone stosownymi protokołami Opracował mgr inŝ. Marek Szymankiewicz 8

9 MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. PROJEKT: ZESPÓŁ PRACOWNI W BUDYNKU NR 121, POMIESZCZENIA NR 15, 15A, 16, 16A, 17, 18 W.C.B.K.T. S.A. W WARSZAWIE INWESTOR: Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A. Ul. Gen. S. Kaliskiego 2, Warszawa Oświadczamy, Ŝe projekt budowlano - wykonawczy zespołu pracowni w budynku nr 121, pomieszczenia nr 15, 15a, 16, 16a, 17, 18, Wojskowego Centralnego Biura Konstrukcyjno Technologicznego S.A. w Warszawie, jest kompletny i został w wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, normami oraz posiadaną wiedzą techniczną. Projekt: Opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na zespół pracowni w budynku nr 121, pomieszczenia nr 15, 15a, 16, 16a, 17, 18, W.C.B.K.T. S.A. w Warszawie Projekt budowlano wykonawczy Jednostka Projektowa: Makro - Budomat Development Sp. z o. o Warszawa, ul. Wolska 50A paw. 9B tel , , fax P R O J E K T A N C I : BranŜa: Imię i Nazwisko: Nr upr.: Data: Podpis: Instalacje elektryczne: Projektant: mgr inŝ. Marek Szymankiewicz GTIIa 8346/24/76 05/2013 Sprawdzający: InŜ. Janusz Ciszewski 288/BP/86 05/2013

10 NDLN Oprawa typu downlight do nabudowania na strop lub zwieszenia (akcesoria). Korpus wykonan z blachy stalowej, malowanej proszkowo. Do korpusu należy dobrać i zamówić odpowiedni pierścień, lub pierścień z przesłoną. a a b nazwa nr katalogowy statecznik a [mm] b [mm] moc [W] typ Ÿród³a œwiat³a trzonek NDLN 118 XXXXXX EVG x18 TC-DEL G24d-2 NDLN 126 XXXXXX EVG x26 TC-DEL G24q-3 NDLN 218 XXXXXX EVG x18 TC-DEL G24q-2 NDLN 226 XXXXXX EVG x26 TC-DEL G24q-3 NDLN pierścienie, przesłony nazwa PIERŒCIEÑ BEZ PRZESŁONY nr katalogowy NDLN-A-R nazwa PIERŒCIEÑ Z PRZESŁONĄ - SZYBA MATOWIONA nr katalogowy NDLN-A-GLX nazwa PIERŒCIEÑ Z PRZESŁONĄ - RSTER KRZYŻOWY nr katalogowy NDLN-A-T NDLN akcesoria zawieszenie uniwersalne nazwa ZAWIESZENIE UNIWERSALNE nr katalogowy A-NDL-Z OPRAWY SUFITOWE

11 GON S 80 (T5) proszkowo na bialo. Raster wysoko polerowany pelna parabola. Wysoka sprawnosc. L1 L2 Y GON S 80 1/2x14W/24W GON S 80 1/2x28W/54W GON S 80 1/2x35W/49W/80W Akcesoria.

12 OKO OPIS PRODUKTU Klosz o wysokiej odpornosci na UV Nowoczesne wzornictwo Dedykowana do energooszczednych zródel swiatla Podstawa: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor bialy Klosz: PMMA Klosz: opal, prismatic Dostepne opcje na zapytanie: EVG DIMM 1-10V EVG DALI

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O.

SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE OBLICZENIA TECHNICZNE CZĘŚĆ RYSUNKOWA MAKRO-BUDOMAT DEVELOPMENT SP. Z O.O. SPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE II. III. OBLICZENIA TECHNICZNE ZAŁĄCZNIKI 1. kopia uprawnień projektanta 2. kopia zaświadczenia o przynaleŝności do izby zawodowej projektanta

Bardziej szczegółowo

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.

Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci. Piotr Fortuna Architekci 81310 Gdynia, ul. Śląska 33/85, NIP 9581179501, REGON 220773482 tel. 0 507 21 33 76, email: fortuna@fogoarchitekci.pl PROJEKT BUDOWLANY BRANśY ELEKTRYCZNEJ REMONTU SAL KONFERENCYJNCY

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE

PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE TEMAT: PRZEBUDOWA SORTOWNI W BUDYNKU WYDZIAŁU ZASILANIA NBP PRZY AL. ARMII KRAJOWEJ DZIAŁKA NR 2515/1 OBR. 219 W RZESZOWIE ADRES INWESTYCJI: RZESZÓW, UL. ARMII KRAJOWEJ 86, 35 307 RZESZÓW NR DZIAŁKI 2515/1

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE STADIUM: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TYTUŁ PROJEKTU: INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA INWESTYCJI: Dostosowanie dróg ewakuacji do wymagań przeciwpoŝarowych budynku Internatu Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 w

Bardziej szczegółowo

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4

JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15. Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 BIURO PROJEKTÓW JERZY LUTOMSKI 90 417 ŁÓDŹ, UL. PIOTRKOWSKA 55 TEL : +48 42 630 19 55 FAX: +48 42 633 54 15 Lokalizacja : ŁÓDŹ, UL. BUDY 4 Działki nr: Działki nr ew.:65/45 65/6, 65/8 i fragm..85/4 i 86/10,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo WielobranŜowe 20-471 Lublin ul. K. Olszewskiego 8 tel./fax ( 081 ) 444 10 28 NIP 712-23-25-439 Regon 430892451 E-mail sanit.gaz@poczta.onet.pl Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania

CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Dane wstępne. 1.1. Podstawa formalna opracowania Spis treści CZĘŚĆ OPISOWA 3 1. Dane wstępne 3 1.1. Podstawa formalna opracowania 3 1.2. Przedmiot i cel opracowania 3 2. Zasilenie 3 3. Rozdzielnice 3 4. Układ pomiarowy 4 5. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2.

MULTI elektro PROJEKT BUDOWLANY. Przebudowa instalacji elektrycznej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pawłowiczkach. ul. Magnoliowa 3, dz. nr 454, 461/2. MULTI elektro Waldemar Wenszka ul. Przyjaciół 3, 47-214 Mechnica (PL) E-mail: w.wenszka@poczta.fm Kom. 00 48 602 174 340 MULTI elektro - PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH - WYKONAWSTWO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz PRACOWNIA PROJEKTOWA Andrzej Szypowicz 80-266 Gdańsk tel. 058 520 21 19 Al. Grunwaldzka 212 fax 058 345 00 29 e-mail: szypowicz@asproj.pl NIP: 584-188-16-45 REGON: 190266271 Pekao S.A. II/O Gdańsk 39 1240

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY

83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT BUDOWLANY PROJEKTOWANIE N A D Z O R Y WYKONAWSTWO G E O D E Z J A INŻYNIER Biuro Realizacji Inwestycji 83 110 Tczew ul. Jana Brzechwy 13 tel. 0 510-248-902 e-mail: tomaszfederowicz@op.pl NIP: 593-113-45-44 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE BUDYNEK BIUROWO-SZKOLENIOWY przy ul. Przyszłości w Parzniewie (działka nr ew. 91/26, obręb Parzniew, gmina Brwinów) INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY Inwestor: MAZOWIECKA IZBA ROLNICZA ul. Żółkiewskiego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MONTAśOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH 1. Szczegółowe specyfikacje techniczne wymagania techniczne wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. Spis Rysunków

Spis Treści. Spis Rysunków Spis Treści Instalacje elektryczne pomieszczenia centrum dyspozytorskiego... 3 1.Zakres opracowania... 3 2. Podstawa opracowania... 3 3. Rozdział energii NN... 3 4. Instalacje elektryczne budynek biurowy...

Bardziej szczegółowo

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j

P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j P r o j e k t w y k o n a w c z y b r a n Ŝ y e l e k t r y c z n e j nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami

Bardziej szczegółowo

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe

1. Zasilanie obiektu. 2. Tablice bezpiecznikowe 3. INSTALACJE I URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE. 1. Zasilanie obiektu Zasilanie budynku odbywać się będzie ze złącza kablowego znajdującego się na działce inwestora. Złącze należy zabudować zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE OBIEKT: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi BUDYNEK STANOWISKA KIEROWANIA ADRES INWESTYCJI: ul. Zgierska 47 91-446 Łódź INWESTOR: Komenda

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

PROJEKT BUDOWLANY. Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kody CPV: 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne Branża: Elektryczna Temat: Projekt architektoniczno-budowlany wykonawczy przebudowy pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY

Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Załącznik nr 1 do rozdziału 2 siwz Warszawa, dn. 25. 03. 2010 r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UśYTKOWY Na realizację projektów wykonawczych budynku,,biblioteki oryginałów dokumentów geologicznych Centralnego Archiwum

Bardziej szczegółowo

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO

- Andrzej Karst. 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO ELIPSE - Andrzej Karst 01-031 WARSZAWA UL. JANA PAWŁA II 61 m139 tel 636-50-46 temat opracowania : PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY MODERNIZACJI WĘZŁA CIEPLNEGO INSTALACJE ELEKTRYCZNE branŝa : obiekt : inwestor

Bardziej szczegółowo

SANITARNA WENTYLACJA MECHANICZNA OPIS TECHNICZNY 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotowe zadanie inwestycyjne obejmuje przebudowę istniejących pomieszczeń Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, budynek

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW a s.c. mgr inŝ. arch. Anna Baran mgr inŝ. Witold Baran 58-100 Świdnica, Pl. Św. Małgorzaty 1-2 tel./fax. (074) 853-66-07 e-mail: abp_a@o2.pl PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH I SANITARNYCH str. 1 SPIS TREŚCI 1. Część ogólna 2. Właściwości wyrobów budowlanych 3. Wymagania szczegółowe dotyczące sprzętu i maszyn do

Bardziej szczegółowo