projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY Dane do projektu Układ projektu Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku Opis konstrukcji budynku nowoprojektowanego Charakterystyka obiektu Układ statyczny budynku projektowanego Elementy konstrukcyjne Dach Stropy i wieńce Podciągi w budynku Słupy żelbetowe Schody żelbetowe Nadproża w budynku Ławy fundamentowe Ściany UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentów:...6 II. SPIS OBCIĄŻEŃ I POZYCJI OBLICZENIOWYCH...9 III. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW...13 IV. OBLICZENIA STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH...14 V. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH...15

2 2 I. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy nowej placówki terenowej KRUS przy ul. Przemysłowej 3 w Wągrowcu. INWESTOR: AL. NIEPODLEGŁOŚCI WARSZAWA 1. Dane do projektu szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia międzybranżowe zatwierdzona koncepcja przez Zamawiającego Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna. 2. Układ projektu PN-81/B Grunty budowlane.posadowienie bezpośrednie budowli. PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe - PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem - PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem - PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie Przyjęto następujący układ pozycji obliczeniowych: Poz.1. Konstrukcja dachu drewniana Poz.2. Stropy gęstożebrowe typ Teriva 6,0 Poz.3. Podciągi żelbetowe Poz.4. Słupy żelbetowe Poz.5. Schody żelbetowe Poz.6. Nadproża żelbetowe, prefabrykowane Poz.7. Fundamenty żelbetowe

3 3 2.2.Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekroju. 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku. W czasie prac terenowych dokonano wykopów próbnych i oględzin makroskopowych gruntu. Pod posadowienie bezpośrednie teren objęty inwestowaniem charakteryzuje się dobrymi warunkami geotechnicznymi. Woda gruntowa stabilizuje się poniżej posadowienia fundamentów. Zakłada się zdjęcie warstwy humusu wysokości h=30cm. Do obliczeń posadowienia ław fundamentowych na podstawie analizy geotechnicznej warunków gruntowych przyjeto wartości odporów jednostkowych δ=150 kpa. Projektowany budynek przylega do budynku mieszkalnego podpiwniczonego oraz budynków garażowych bez podpiwniczenia. Głębokość posadowienia fundamentów projektowanego budynku jest równa głębokości posadowienia fundamentów istniejących. Poziom posadowienia fundamentów budynku mieszkalnego przyjęto na głębokości -3,00m w związku z czym sąsiadujące fundamenty budynku projektowanego KRUS zostały posadowione na głębokości -3,00m. Głębokość pozostałych fundamentów budynku projektowanego ustalono na poziomie -1,20m. Poziom posadowienia budynków garażowych przyjęto na głębokości -1,20m. Po odkryciu fundamentów ściany szczytowej budynków istniejących i stwierdzeniu innej głębokości posadowienia fundamentów należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dokonać podkopania pod fundamenty ścian szczytowych tego budynku. Roboty ziemne i fundamentowanie z obu stron projektowanego budynku należy prowadzić odcinkami bez wykonywania wykopu szerokoprzestrzennego pod całość projektowanego budynku. Wykonanie odcinkowe fundamentowania i posadowienia nowego budynku pozwoli na nienaruszenie w sposób ciągły struktury istniejących ław i murów szczytowych budynku spod nr 1 i przylegających garaży. Wykonanie fundamentów nowego budynku nie powinno się odbywać jednocześnie na odcinku dłuższym niż 5m.

4 4 Ponieważ projektowany budynek jest posadowiony na różnych głębokościach należy wykonać schodkowe ławy żelbetowe. Przy założonej różnicy poziomu posadowienia należy wykonać 3 schodki wysokości 60cm i długości 120cm. 4. Opis konstrukcji budynku nowoprojektowanego 4.1. Charakterystyka obiektu Projektowany obiekt składa się z dwóch brył głównej i bocznej. Główna bryła budynku składa się z 2 kondygnacji nadziemnych. Budynek ma wymiary wg projektu architektonicznego. Bryła boczna jest jednokondygnacyjna. Dach nad główną bryłą jest dwuspadowy o kącie nachylenia Układ statyczny budynku projektowanego Układ statyczny budynku jest tradycyjny, tzn. elementami głównymi nośnymi są ściany murowane gr cm posadowione na żelbetowych ławach fundamentowych. Stropy zaprojektowano jako gęstożebrowe Teriva 6.0 o grubości konstrukcyjnej 34 cm. Stropodach projektuje się jako układ drewniany - więźba dachowa o kącie nachylenia 40. Sztywność przestrzenną budynku uzyskuje się przez układ układ stropów gęstożebrowych, żelbetową klatkę schodową oraz wieńce żelbetowe Elementy konstrukcyjne Dach Konstrukcja dachu budynku głównego - dwuspadowy-drewniany. Pod oparcie krokwi drewnianych wykonać murłaty 12x12cm oparte na wieńcu żelbetowym W-4 o przekroju 24x20 cm. Murłaty kotwić do wieńca co ok.1,20m. Pokrycie dachowe dachówka cementowa BRAAS na łatach drewnianych. Ocieplenie stropu z wełny mineralnej gr.20 cm wg projektu arch. Konstrukcja dachu przybudówki - jednospadowy-drewniany. Pod oparcie krokwi drewnianych wykonać murłaty oparte na wieńcu żelbetowym 24x20cm. Pokrycie dachowe 2 x papa na deskowaniu. Ocieplenie stropu z wełny mineralnej gr.20 cm wg projektu arch.

5 5 Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy C-27, suszonego do wilgotności 18%, niestruganego, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem Ogniochron. Układ elementów konstrukcyjnych wg rysunku wykonawczego konstrukcyjnego K Stropy i wieńce Strop Teriva 6,0 gr. konstrukcyjnej 34cm, ułożone na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach nośnych. Kierunek ułożenia stropowych belek prefabrykowanych przedstawiono na rysunku wykonawczym konstrukcyjnym K-06. Pod oparcie belek należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej. Na poziomie stropów wykonać wieńce żelbetowe wg rysunku szczegółowego K-07. Stal A-I, beton C16/20. Warstwy podłogowe na stropie wg projektu architektonicznego. W miejscach przejść instalacji i przewodów wentylacyjnych wylewki żelbetowe z betonu C16/20, zbrojenie stal A-III Podciągi w budynku Podciągi występujące w budynku projektuje się jako żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciągów na ścianach i słupach żelbetowych. Układ oparć podciągów wg rysunku wykonawczego Słupy żelbetowe Słupy i trzpienie projektuje się jako żelbetowe o przekrojach kwadratowych i prostokątnych. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunku szczegółowego projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Materiał konstrukcyjny na słupy: beton C16/20, stal: A-III.

6 Schody żelbetowe Schody wewnętrzne projektuje się jako żelbetowe, płytowe,monolityczne z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-III. Grubość płyty biegowej 12cm, płyta spocznikowa gr.15cm. Układ schodów wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Schody zewnętrzne z płytą gr.12cm z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-III. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunku szczegółowego projektu konstrukcyjnego wykonawczego K Nadproża w budynku Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano jako prefabrykowane typu L-19. Oparcie min.9cm na poduszce betonowej. Oprócz tego zaprojektowano nadproża żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III. Ilość i rodzaj nadproży pokazano na rysunkach poszczególnych rzutów konstrukcyjnych. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunku szczegółowego projektu konstrukcyjnego wykonawczego K Ławy fundamentowe. Ławy fundamentowe w budynku zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny C12/15, stal A-I. Pod ławy i stopy fundamentowe wykonać warstwę chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypkę piaskowo-żwirową gr.10cm. Wysokość ław fundamentowych: h=40cm. Rzędne ław podano na rzucie fundamentów i przekrojach. Zbrojenie konstrukcyjne ław podłużne w formie wieńca ze względu na osiadanie z prętów Ø 12mm. Zbrojenie poprzeczne z prętów Ø 6mm co 25cm. Szczegółowe wymiary ław i zbrojenia fundamentów wg rysunku wykonawczego K Ściany - ściany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczków betonowych M-6 gr. 25 cm, ocieplane od zewnątrz styropianem samogasnącym FS15 gr.10cm. Układ grubości ścian wg rysunku arch-konstr.

7 7 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne: murowane z pustaków POROTHERM klasy 15, gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej R-8MPa, ocieplone od zewnątrz wełną mineralną gr.12cm. ściany działowe: murowane z pustaków POROTHERM klasy 10, wymiary wg projektu architektonicznego 5. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentów: 1. Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów. 2. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w gruntach warstwę gruntu o gr.0,2-0,3m i dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 3. Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. 4. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. 5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem. 6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntów spoistych, a szczególnie gruntów pylastych oraz gruntów łatwo rozmakających, należy bezpośrednio po wykonaniu wykopów pokryć dno wykopu warstwą chudego betonu o gr.10cm. 7. Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od przemarzania. 8. Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fundamentami.

8 8 Poznań, sierpień 2006r. Zespół projektowy: inż.bud. Wiesław Janus

9 9 II. SPIS OBCIĄŻEŃ I POZYCJI OBLICZENIOWYCH POZ. 1. KONSTRUKCJA DACHU SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH Poz krokiew drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x200 mm Poz jętka drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x160 mm Poz wymian drewniany z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x160 mm Poz murłata drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 120x120 mm Poz słupek drewniany z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 160x160 mm Poz rygiel drewniany z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 160x160 mm Poz krokiew drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x200 mm Poz murłata drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 120x120 mm POZ. 2. STROPY Poz strop nad parterem Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=690cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=285cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=270cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=390cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l= cm Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Poz strop żelbetowy gr. 34 cm POZ. 3. PODCIĄGI Poz podciągi na parterze POZ. 4. SŁUPY Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x28cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x45cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x34cm Poz słupy na parterze Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x40 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 29x29 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 32x35 cm Poz słup żelbetowy o średnicy 40 cm Poz słupy na piętrze Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm

10 10 POZ. 5. SCHODY Poz klatka schodowa Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Poz płyta spocznikowa żelbetowa o gr. 15 cm Poz.5.1.2a - belka ukryta w płycie spocznikowej h=15cm Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Poz podest betonowy na gruncie o gr.12 cm POZ. 6. NADPROŻA Poz nadproża na parterze Poz nadproże żelbetowe o przekroju 6x20 cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Poz nadproża na piętrze Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Nadproża prefabrykowane typu L-19 POZ. 7. FUNDAMENTY Poz.7.1. ława fundamentowa o przekroju bxh 70x40 cm Poz.7.2. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Poz.7.3. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Poz.7.4. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Poz.7.5. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Poz.7.6. stopa fundamentowa o wymiarach 120x120 cm i wysokości 45 cm Poz.7.7. ława fundamentowa pod płytę biegową Poz.7.8. ława fundamentowa pod podest żelbetowy

11 11 OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 1. OBCIĄŻENIA DACHU BRYŁY GŁÓWNEJ Tabela.1. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Pokrycie dachówka cementowa typu BRAAS na konstrukcji drewnianej 0,75 1,2 0,90 2 Wełna mineralna ROCKMIN gr. 20 cm + folia PE 0,42 1,2 0,50 3 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 4 Obciążenie śniegiem (strefa I) 0,42 1,4 0,59 5 Obciążenie wiatrem (strefa I) 0,21 1,3 0,27 2. OBCIĄŻENIA DACHU PRZYBUDÓWKI RAZEM 2,15 X 2,68 Tabela.2. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Pokrycie 2xpapa na deskowaniu 0,40 1,2 0,48 2 Wełna mineralna ROCKMIN gr. 20 cm + folia PE 0,42 1,2 0,50 3 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 4 Obciążenie śniegiem (strefa I) 0,56 1,4 0,78 RAZEM 1,73 X 2,18 3. OBCIĄŻENIA STROPU KONDYGNACJI POŚREDNICH Tabela.3. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 2 Jastrych cementowy gr. 4,0 cm 0,84 1,3 1,09 3 Styropian gr. 0,06m 0,03 1,2 0,04 4 Strop Teriva 6,0 4,00 1,1 4,40 5 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 6 Obciążenie od ścianek działowych 1,41 1,3 1,83 RAZEM 7,07 X 8,31 7 Obciążenie użytkowe pomieszczeń biurowych 2,00 1,4 2,80 RAZEM 9,07 X 11,11

12 12 4. OBCIĄŻENIA KLATEK SCHODOWYCH Tabela.4. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 2 Płyta żelbetowa 0,15 x 25,00 3,60 1,1 3,96 3 Tynk 0,015 x 19,00 0,29 1,3 0,38 RAZEM 4,33 X 4,87 4 Obciążenie użytkowe 4,00 1,3 5,20 RAZEM 8,33 X 10,07 Obciążenie użytkowe: pomieszczenia biurowe q n =2,00 kn/m 2 korytarz q n =2,50 kn/m 2 klatka schodowa q n =4,00 kn/m 2 archiwum q n =5,00 kn/m 2 Współczynniki obciążeń zgodnie z normą PN-82/B PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO-MATERIAŁOWE Dach krokwie drewniane oparte na murłatach Stropy strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. konstrukcyjna 34 cm Mury pustaki porotherm gr. 25 cm Mury fundamentowe - bloczki betonowe M6 gr.25 cm Schody wewnętrzne żelbetowe C16/20, stal A-III Podest zewnętrzny żelbetowy C16/20, stal A-III Betony podkładowe B-10 Beton konstrukcyjny na ławy fundamentowe C12/15, stal A-I Beton konstrukcyjny na podciągi, słupy, nadproża C16/20, stal zbrojeniowa A-III Beton konstrukcyjny na wieńce C16/20, stal zbrojeniowa A-I

13 13 III. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Lp. Nazwa rysunku Skala Oznaczenie 1 RZUT FUNDAMENTÓW 1:50 K-01 2 RZUT PARTERU 1:50 K-02 3 RZUT PIĘTRA 1:50 K-03 4 RZUT WIĘŹBY 1:50 K-04 5 PRZEKRÓJ A-A 1:50 K-05 6 RZUT STROPU NAD PARTEREM 1:50 K-06 7 WIEŃCE ŻELBETOWE 1:20 K-07 8 POZ STROP, POZ PODCIĄG 1:20 K-08 9 POZ STROP ŻELBETOWY 1:20 K POZ STROP, POZ PODCIĄG 1:20 K POZ , POZ , POZ , POZ , 1:20 K-11 POZ POZ.4. SŁUPY ŻELBETOWE 1:20 K POZ.5. SCHODY, POZ PODCIĄG, POZ.7.7.,POZ.7.8 1:20 K POZ.7. FUNDAMENTY 1:20 K-14

14 14 IV. OBLICZENIA STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH POZ. 2. STROPY ŻELBETOWE Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia: Lp. Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 2 Jastrych cementowy gr. 4,0 cm 0,84 1,3 1,09 3 Styropian gr. 0,06m 0,03 1,2 0,04 4 Warstwa betonu gr.4,0cm 0,96 1,3 1,25 5 Keramzyt gr.18cm 0,58 1,3 0,75 6 Płyta żelbetowa gr.12cm 2,88 1,1 3,17 7 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 RAZEM 6,08 X 7,25 8 Obciążenie użytkowe klatki schodowej 4,00 1,3 5,20 RAZEM 10,08 X 12,45 Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Płyta żelbetowa gr.12 cm dwukierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach oraz podciągu Zbrojenie dołem Ф10 co 25cm, górą w narożach Ф8 co 30cm. Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Płyta żelbetowa gr.12 cm dwukierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach oraz podciągu Zbrojenie dołem Ф10 co 25cm, górą w narożach Ф8 co 30cm. Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Płyta żelbetowa gr.12 cm jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach oraz podciągu Zbrojenie dołem główne Ф8 co 14cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 25cm. POZ. 3. PODCIĄGI Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na słupie oraz murze (min. oparcie 20 cm). Zbrojenie dołem 4Ф12. Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na ścianach. Zbrojenie dołem 2Ф12. Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x28cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na ścianach. Zbrojenie dołem 4Ф12, górą 2Ф12. Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x45cm Belka ciągła, dwuprzęsłowa swobodnie podparta oparta na słupach. Zbrojenie dołem w przęśle 5Ф16, górą nad podporą 5Ф18.

15 15 Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x34cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na słupach. Zbrojenie dołem 5Ф18, górą 2Ф12. POZ. 4. SŁUPY Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie 4Ф16, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x40 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 29x29 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 32x35 cm Zbrojenie konstrukcyjne 5Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o średnicy 40 cm Zbrojenie konstrukcyjne 6Ф12, strzemiona Ф6 co 8 cm, przy głowicy i stopie słupa co 4 cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm. POZ. 5. SCHODY Poz klatka schodowa Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na fundamencie żelbetowym 7.7. oraz belce ukrytej w płycie spocznikowej. Zbrojenie dołem Ф10 co 13cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 20cm. Poz płyta spocznikowa żelbetowa o gr. 15 cm Płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach. Zbrojenie dołem Ф10 co 18cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 25cm. Poz.5.1.2a - belka ukryta w płycie spocznikowej h=15cm Belka swobodnie oparta na ścianach. Zbrojenie dołem 6Ф16 co 8 cm. Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na podciągu oraz belce ukrytej w płycie spocznikowej. Zbrojenie dołem Ф10 co 13cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 20cm.

16 16 Poz podest betonowy na gruncie o gr.12 cm. Płyta żelbetowa gr.12 cm oparta na gruncie. Zbrojona dołem siatką Ф8 co 20 cm. POZ. 6. NADPROŻA Poz nadproże żelbetowe o przekroju 6x20 cm Zbrojenie dołem 1Ф12, górą 1Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Zbrojenie dołem 5Ф12, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Zbrojenie dołem 4Ф16, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Zbrojenie dołem 4Ф12, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Zbrojenie dołem 2Ф12, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Zbrojenie dołem 3Ф12, górą 2Ф12. Nadproża prefabrykowane typu L-19 POZ. 7. FUNDAMENTY Poz.7.1. ława fundamentowa o przekroju bxh 70x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.2. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, zbrojenie poprzeczne Ф12 co 25 cm, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.3. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.4. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, zbrojenie poprzeczne Ф12 co 25 cm, podwójne strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.5. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.6. stopa fundamentowa o wymiarach 120x120 cm i wysokości 45 cm Zbrojenie siatką Ф12 co 15 cm. Poz.7.7. ława fundamentowa pod płytę biegową Zbrojenie podłużne 6Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.8. ława fundamentowa pod podest żelbetowy Ława betonowa o szerokości 20cm.

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI

TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI TEMAT: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANO- WYKONAWCZY ROZBUDOWY URZĘDU O ŁĄCZNIK Z POMIESZCZENIAMI BIUROWYMI RODZAJ OPRACOWANIA: PROJEKT WYKONAWCZO BUDOWLANY KONSTRUKCJI ADRES: ul. Wojska Polskiego 10

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY 88-100 INOWROCŁAW, ul. Wojska Polskiego opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego

BUDYNEK SOCJALNY WIELORODZINNY 88-100 INOWROCŁAW, ul. Wojska Polskiego opis techniczny do projektu wykonawczego konstrukcyjnego 1 1.DANE DO PROJEKTU 1.1 Wytyczne Inwestora do projektowania budynków 1.2 Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna. -PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ROZBUDOWA BUDYNKU REMIZY STRAŻACKIEJ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Adres: dz. nr geod. 284/2, Kłonówek, gm. Gózd Inwestor: Ochotnicza Straż Pożarna w Kłonówku, Kłonówek, gm. Gózd PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania.

OPIS TECHNICZNY. 1. Dane ogólne Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY 1. Dane ogólne. 1.1. Podstawa opracowania. - projekt architektury - wytyczne materiałowe - normy budowlane, a w szczególności: PN-82/B-02000. Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 PROJEKT KONSTRUKCYJNY dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20 1. Podstawa opracowania: 1.1. Zlecenie Inwestora. 1.2. Projekt architektoniczny.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ

PROJEKT BUDOWLANY ZAGRODY LEŚNEJ PRACOWNIA PROJEKTOWA MGR INŻ. DOROTA SUKIENNIK UL. BOHATERÓW WARSZAWY 15/16, 70-370 SZCZECIN TEL. 512-422-123, E-MAIL: SUKIENNIK.DOROTA1@INTERIA.PL --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ PROJEKT KONSTRUKCJI DACHU I KLATKI SCHODOWEJ Spis zawartości: 1. 2. Obliczenia statyczne (wybrane fragmenty) 3. Rysunki konstrukcyjne PROJEKTOWAŁ: OPRACOWAŁ: 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU REMIZY OSP W LIPIE DLA POTRZEB CENTRUM KULTURALNO-REKREACYJNEGO NA DZ. NR EW. 287 I 286 POŁOŻONEJ W MIEJSCOWOŚCI LIPA, GM. GŁOWACZÓW. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTA ETAP I PODETAP A 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTA ETAP I PODETAP A 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 2 OPIS TECHNICZNY...2 2.1 Podstawa opracowania...2 2.2 Przedmiot Inwestycji...2 2.3 Układ projektu...3 2.4 WARUNKI GRUNTOWO-WODNE POSADOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI

PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJI Budowa budynku użyteczności publicznej w zakresie usług medycznych (gabinety lekarskie POZ, gabinety lekarzy specjalistów, gabinet rehabilitacji ruchowej, apteka), Haczów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA III. RYSUNKI KONSTRUKCYJNE: 1 Rzut fundamentów 2 Strop nad parterem 3 I piętro elementy konstrukcyjne 4 Więźba dachowa 5 Ławy fundamentowe 6 Wieńce

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie projektanta

Oświadczenie projektanta Warszawa, 31.08.2017 Oświadczenie projektanta Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane projektant mgr inż. Maciej Rozum posiadający uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjnobudowlanej

Bardziej szczegółowo

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp

kn/m2 ϕf kn/m2 blachodachówka 0,070 1,2 0,084 łaty + kontrłaty 0,076 1,2 0,091 papa 1x podkładowa 0,018 1,3 0,023 deski 2,5cm 0,150 1,2 0,180 wsp III CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA CZĘŚCI KONSTRUKCYJNEJ CZĘŚĆ OPISOWA 1. Opis techniczny 2. Obciążenia 3. Wyniki obliczeń ław fundamentowych OPIS TECHNICZNY 1. Układ konstrukcyjne Budynek

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna,

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCJI Tytuł projektu: Budowa Domu Wiejskiego w Biesnej. Inwestor: Urząd Gminy Łużna, Łużna 634, Łużna, 020/PA-K/12/2012 1. Dane ogólne. 1.1. Inwestor. Urząd Gminy Łużna Łużna 634 38-322 ŁUŻNA 1.2. Lokalizacja. Dz. nr 317/3, 318/1, 318/2 położone w miejscowości Biesna, gmina Łużna. 1.3. Cel i zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA

PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA P R O J E K T B U D O W L A N Y PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SKOŁYSZYNIE BRANŻA KONSTRUKCJA nazwa inwestycji: adres inwestycji: PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKI

Bardziej szczegółowo

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń

3. Zestawienie obciążeń, podstawowe wyniki obliczeń 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu konstrukcji dla rozbudowy budynku użyteczności publicznej o windę osobową zewnętrzną oraz pochylnię dla osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI OBIEKT: Budynek Zwierzętarni ul. Muszyńskiego 1 w Łodzi INWESTOR: Uniwersytet Medyczny w Łodzi Al. Kościuszki 4 JEDNOSTKA PROJEKTOWA: dr inż. Przemysław

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 342 BEATA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 342 BEATA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 137,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE

ADESI Sp. z o.o. ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE ADESI Sp. z o.o. 65-849 ZIELONA GÓRA ul. BROWARNA 1 TEL/FAX 068/4511321 PROJEKT WYKONAWCZY ZLEC. TEMAT EGZ.NR ROZBUDOWA SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO- WYCHOWAWCZEGO W SULĘCINIE LOKALIZACJA Sulęcin, ul. Lipowa

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami

OPIS KONSTRUKCYJNY. Płatwie stalowe. Łuk połączony sztywno z podpierającymi słupkami OPIS KONSTRUKCYJNY 1.UKŁAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU. Projektuje się rozbudowę, przebudowę istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej strefę wejścia wraz z wiatrołapem oraz

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera:

I. OPIS TECHNICZNY. OBLICZENIA STATYCZNE RYSUNKI KONSTRUKCYJNE. Opracowanie zawiera: Opracowanie zawiera: I. OPIS TECHNICZNY. 1. Podstawa opracowania, 2. Przedmiot, cel i zakres opracowania, 3. Materiały wykorzystane do opracowania, 4. Warunki gruntowo wodne, 5. Warunki eksploatacji, 6.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO DOBUDOWA KOTŁOWNI FIRMA INśYNIERSKA ZG-TENSOR 43-512 Janowice, ul. Janowicka 96 tel. 0600995514, fax: (0..32) 2141745 e-mail: zg-tensor@o2.pl Inwestycja: PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY DOCIEPLENIA I KOLORYSTYKI BUDYNKU WIELORODZINNEGO

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE

OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE OBLICZENIA STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWE ROZBUDOWA O GABINETY REHABILITACYJNE ORAZ PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ W PARTERZE BUDYNKU NZOZ W ŁAPANOWIE 1. ZESTAWIENIE NORM PN -82/B - 02000 PN -82/B - 02001 PN -82/B

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA. 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Ekspertyza techniczna 3 4. Opis do konstrukcji 5 2 EKSPERTYZA TECHNICZNA Dane ogólne Inwestor: Projekt: Wodociągi Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA

OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA OPIS TECHNICZNY BRANŻA KONSTRUKCYJNA 1. Podstawa opracowania. - podkłady architektoniczno-budowlane; - Polskie Normy Budowlane; - Opinia geotechniczna dla ustalenia warunków gruntowo-wodnych pod planowaną

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew.

Rozbudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w Krośnie budynek nr 2 w Mosinie, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina; nr ew. Temat: KONSTRUKCJA PRACOWNIA PROJEKTOWA: 93-312 Łódź, ul. Tuszyńska 155 K/01 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Branża: KONSTRUKCJA 1. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI - str. K/02-K/09 2. RYSUNKI Lp. Przedmiot rysunku

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 66 TOMCIO PALUCH Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 47 ONUFRY Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 253,80 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 158 AKANT Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 165,65 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. BENEDYKTYŃSKIEJ 6 POŁOŻONEGO WE WROCŁAWIU NA DZIAŁCE NR 67, SEKCJA 480d, 490b, Obręb Plac Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 299 PERŁA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 169,85 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 42 MUCHOMOREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 132,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM

PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM PROJEKT BUDOWLANY str.1 PROJEKT BUDOWLANY HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ Z ZAPLECZEM SOCJALNYM I ADMINISTRACYJNYM BRANśA: KONSTRUKCJA OBIEKT BUDOWLANY : HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA Z ZAPLECZEM ADRES OBIEKTU

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 132 ORFEUSZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 132 ORFEUSZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 115,60 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 314 VIVALDI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 336,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 387 BELLA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 190 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 45 BOLEK I LOLEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 45 BOLEK I LOLEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 158,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 361 CUKIEREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 252,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 187 KORMORAN Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 157,85 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 408 ZACISZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 408 ZACISZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 152,50 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400 2 Wykopy

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 430 FENIKS Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Wykopy fundamentowe (netto-po obrysie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Uprawnienia budowlane autorów opracowania; 2. Część opisowa: Opis techniczny elementów konstrukcyjnych budynku szkoły podstawowej; 3. Część graficzna: Rysunki konstrukcyjne budynku

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

PROJEKT KONSTRUKCYJNY egz. PROJEKT WYKONAWCZY ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU USŁUGOWEGO KUCHNI ZE STOŁÓWKĄ Z PRZEZNACZENIEM NA GASTROTERAPIĘ PRACOWNIA KULINARNA Z PRZEBUDOWĄ I ADAPTACJĄ POMIESZCZEŃ PODDASZA NA MIESZKANIA AKTYWIZACYJNE

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 217 MIŁEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 217 MIŁEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 115,95 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 262 ZAPACH RUMIANKU Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 130,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO KORNELÓWKA. dz.nr geod. 241/3 GMINA SITNO. inż. Jan DWORZYCKI upr. nr LUB/0274/POOK/05 Egz. nr 5 BRANŻA: KONSTRUKCJA STADIUM: PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BUDYNKU PUNKTU WIDOKOWEGO ADRES: KORNELÓWKA 22-424 Sitno dz.nr geod. 241/3 ZAMAWIAJĄCY: GMINA SITNO SITNO 73 PROJEKTOWAŁ: inż. Jan

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 287 ZORRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 287 ZORRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 124 FISTASZEK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 133,40 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY TOLAET PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOSZTAŁCĄCYCH NR 2 W BYDGOSZCZY 1. TEMAT OPRACOWANIA Tematem niniejszego projektu budowlanego jest przebudowa

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 214 TONI Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 143,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 188 VILLA ROSA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 199,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 270 CICHY KĄCIK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 183,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 276 KMICIC II

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 276 KMICIC II Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 262,70 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Opracowanie stanowi projekt budowlany branży konstrukcyjnej szybu windy osobowej wewnętrznej na cele projektu Modernizacja przebudowa pokoi bez łazienek na pokoje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 292 WILLA MARIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 292 WILLA MARIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 170,90 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA

REMONT, ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA OPIS TECHNICZNY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNO BUDOWLANA 1. ZAKRES OPRACOWANIA Niniejsze opracowanie dotyczy remontu, rozbudowy i przebudowy budynku remizy OSP w Lubzinie w zakresie konstrukcyjnym. Zawiera rozwiązania

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 365 TANDEM Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 107,35 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 35 PAN TADEUSZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 35 PAN TADEUSZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ;

OPIS TECHNICZNY. cegroup Szczecin ul. Ogrodnicza 75 Tel NIP ; OPIS TECHNICZNY 1.Dane ogólne 1.1 Inwestor : Gmina Stepnica z siedzibą w Urzędzie Gminy 72-112 Stepnica, ul. Kościuszki 4. 1.2 Przedsięwzięcie : Przebudowa budynku przystanku PKS w Stepnicy. 1.3.Obiekt

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 283 ZEFIREK Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 163,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 385 WILLA MARION Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 172,85 2

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus

KONSTRUKCJA PROJEKT BUDOWLANY SWK/0019/POOK/08 11.2013. Opracowała : --- 11.2013. Sprawdził : Witold Korus PROJEKT BUDOWLANY KONSTRUKCJA Zespół autorski : Stanowisko Imię i nazwisko uprawnienia podpis Data Projektował : inż. Krzysztof Oleś SWK/0019/POOK/08 11.2013 Opracowała : Sprawdził : uprawnienia do projektowania

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 203 KOMANDOR

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 203 KOMANDOR Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 328,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 400 WILLA USTRONIE Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 400,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 135 PAN HRABIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 245,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 141,25 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 21 DIAMENT Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 215,05 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 308 HARNAŚ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 133,55 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA I. Opis techniczny II. Część rysunkowa III. rys. K.0 Rzut fundamentów rys. K.02 Elementy konstrukcyjne przyziemia. Konstrukcja stropów

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 227 CHABER Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 86,15 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 140 KAROLINA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 209,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa z przebudową i modernizacją istniejącego budynku administracyjno biurowego. Nadleśnictwo Międzychód. Projekt:

Rozbudowa z przebudową i modernizacją istniejącego budynku administracyjno biurowego. Nadleśnictwo Międzychód. Projekt: Rozbudowa z przebudową i modernizacją istniejącego budynku administracyjno biurowego Nadleśnictwa Międzychód semarchitekci Sławomir Mućko Nr upr. 9/ZPOIA/OKK/2007 Ul. Ks. Barnima 3 /40 71-437 Szczecin

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA.

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI I OBLICZENIA. Założenia przyjęte do wykonania projektu konstrukcji: - III kategoria terenu górniczego, drgania powierzchni mieszczą się w I stopniu intensywności, deformacje

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 251 GWIAZDKA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 251 GWIAZDKA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 110,55 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 156 ARTEMIDA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 156 ARTEMIDA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 163,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI 1. Strona tytułowa 2. Spis treści i rysunków. 3. Opis techniczny. SPIS RYSUNKÓW K-1. Rzut fundamentów skala 1:100 K-2. Rzut Stropu skala 1:100 K-3. Rzut więźby dachowej skala 1:100 K-4. Przekrój

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535

PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD. 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 PRACOWNIA PROJEKTOWA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH PRO-CAD 33-100 Tarnów ul. Szkotnik 2B tel. 632-88-52 lub 0602 461-535 Z A W A R T O Ś Ć O P R A C O W A N I A I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. Podstawa opracowania 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 159 WACHLARZ Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 Jednostka miary Ilość jednostek m2 162,40 2 Wykopy fundamentowe m3

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y T o m 2 I NWESTYCJ A B udowa Sali gimnastycznej z łącznikiem oraz rozbudowa szkoły o zaplecze socjalne w Węgierce ADRES I N WESTYCJI Obręb Węgierka, gmina Roźwienica,

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały:

OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE. 1. Założenia obliczeniowe. materiały: II. OBLICZENIA STATYCZNO WYTRZYMAŁOŚCIOWE 1. Założenia obliczeniowe. materiały: elementy żelbetowe: beton C25/30, stal A-IIIN mury konstrukcyjne: bloczki Silka gr. 24 cm kl. 20 mury osłonowe: bloczki Ytong

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLZ 165 LUTNIA III Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1 Opis robót Opis elementów budynku 1. Roboty ziemne Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm Jednostka miary Ilość jednostek m2 117,75 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 72 ALLEGRO Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek Cena jednostkowa elementu Wartość 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15

Bardziej szczegółowo

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15

BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI 80-812 Gdańsk, ul. Dokerów 15 BIURO KONSTRUKCYJNE PUZYREWSKI ul.dokerów 15, 80-812 Gdańsk NIP 583-014-01-70 TEL/FAX 058 302-36-22 e-mail: puzyrewski@post.pl OPRACOWANIE: PROJEKT KONSTRUKCYJNY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO ADRES

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 22 JAŚ I MAŁGOSIA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GLX 22 JAŚ I MAŁGOSIA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 196,00 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości opracowania

Spis zawartości opracowania KONSTRUKCJA Spis zawartości opracowania I OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Projekt budowlany część konstrukcyjna II RYSUNKI rys. nr K1 RZUT FUNDAMENTÓW rys.

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 271 GRACJA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 m2 141,25 2 Wykopy fundamentowe (netto-po

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 101 MAXIMA

Arkusz kosztów budowy domu jednorodzinnego GL 101 MAXIMA Arkusz kalkulacyjny nie uwzględnia instalacji. Lp 1. Roboty ziemne Opis robót Opis elementów budynku Jednostka miary Ilość jednostek 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15 cm m2 178,45 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo