projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "projekt wykonawczy - konstrukcyjny SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA"

Transkrypt

1 1 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA...1 I. OPIS TECHNICZNY Dane do projektu Układ projektu Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku Opis konstrukcji budynku nowoprojektowanego Charakterystyka obiektu Układ statyczny budynku projektowanego Elementy konstrukcyjne Dach Stropy i wieńce Podciągi w budynku Słupy żelbetowe Schody żelbetowe Nadproża w budynku Ławy fundamentowe Ściany UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentów:...6 II. SPIS OBCIĄŻEŃ I POZYCJI OBLICZENIOWYCH...9 III. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW...13 IV. OBLICZENIA STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH...14 V. ZESTAWIENIE ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH...15

2 2 I. OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego budowy nowej placówki terenowej KRUS przy ul. Przemysłowej 3 w Wągrowcu. INWESTOR: AL. NIEPODLEGŁOŚCI WARSZAWA 1. Dane do projektu szczegółowe wytyczne Inwestora, uzgodnienia międzybranżowe zatwierdzona koncepcja przez Zamawiającego Polskie Normy i wytyczne projektowania. Literatura techniczna. 2. Układ projektu PN-81/B Grunty budowlane.posadowienie bezpośrednie budowli. PN-82/B Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia stałe - PN-82/B Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe - PN-80/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia śniegiem - PN-77/B Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem - PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03264:1999 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-90/B Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. - PN-B-03150:2000 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie Przyjęto następujący układ pozycji obliczeniowych: Poz.1. Konstrukcja dachu drewniana Poz.2. Stropy gęstożebrowe typ Teriva 6,0 Poz.3. Podciągi żelbetowe Poz.4. Słupy żelbetowe Poz.5. Schody żelbetowe Poz.6. Nadproża żelbetowe, prefabrykowane Poz.7. Fundamenty żelbetowe

3 3 2.2.Wszystkie elementy konstrukcyjne oznaczono na rysunkach i przekroju. 3. Warunki geotechniczne, hydrologiczne i posadowienie budynku. W czasie prac terenowych dokonano wykopów próbnych i oględzin makroskopowych gruntu. Pod posadowienie bezpośrednie teren objęty inwestowaniem charakteryzuje się dobrymi warunkami geotechnicznymi. Woda gruntowa stabilizuje się poniżej posadowienia fundamentów. Zakłada się zdjęcie warstwy humusu wysokości h=30cm. Do obliczeń posadowienia ław fundamentowych na podstawie analizy geotechnicznej warunków gruntowych przyjeto wartości odporów jednostkowych δ=150 kpa. Projektowany budynek przylega do budynku mieszkalnego podpiwniczonego oraz budynków garażowych bez podpiwniczenia. Głębokość posadowienia fundamentów projektowanego budynku jest równa głębokości posadowienia fundamentów istniejących. Poziom posadowienia fundamentów budynku mieszkalnego przyjęto na głębokości -3,00m w związku z czym sąsiadujące fundamenty budynku projektowanego KRUS zostały posadowione na głębokości -3,00m. Głębokość pozostałych fundamentów budynku projektowanego ustalono na poziomie -1,20m. Poziom posadowienia budynków garażowych przyjęto na głębokości -1,20m. Po odkryciu fundamentów ściany szczytowej budynków istniejących i stwierdzeniu innej głębokości posadowienia fundamentów należy bezwzględnie skontaktować się z projektantem. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie dokonać podkopania pod fundamenty ścian szczytowych tego budynku. Roboty ziemne i fundamentowanie z obu stron projektowanego budynku należy prowadzić odcinkami bez wykonywania wykopu szerokoprzestrzennego pod całość projektowanego budynku. Wykonanie odcinkowe fundamentowania i posadowienia nowego budynku pozwoli na nienaruszenie w sposób ciągły struktury istniejących ław i murów szczytowych budynku spod nr 1 i przylegających garaży. Wykonanie fundamentów nowego budynku nie powinno się odbywać jednocześnie na odcinku dłuższym niż 5m.

4 4 Ponieważ projektowany budynek jest posadowiony na różnych głębokościach należy wykonać schodkowe ławy żelbetowe. Przy założonej różnicy poziomu posadowienia należy wykonać 3 schodki wysokości 60cm i długości 120cm. 4. Opis konstrukcji budynku nowoprojektowanego 4.1. Charakterystyka obiektu Projektowany obiekt składa się z dwóch brył głównej i bocznej. Główna bryła budynku składa się z 2 kondygnacji nadziemnych. Budynek ma wymiary wg projektu architektonicznego. Bryła boczna jest jednokondygnacyjna. Dach nad główną bryłą jest dwuspadowy o kącie nachylenia Układ statyczny budynku projektowanego Układ statyczny budynku jest tradycyjny, tzn. elementami głównymi nośnymi są ściany murowane gr cm posadowione na żelbetowych ławach fundamentowych. Stropy zaprojektowano jako gęstożebrowe Teriva 6.0 o grubości konstrukcyjnej 34 cm. Stropodach projektuje się jako układ drewniany - więźba dachowa o kącie nachylenia 40. Sztywność przestrzenną budynku uzyskuje się przez układ układ stropów gęstożebrowych, żelbetową klatkę schodową oraz wieńce żelbetowe Elementy konstrukcyjne Dach Konstrukcja dachu budynku głównego - dwuspadowy-drewniany. Pod oparcie krokwi drewnianych wykonać murłaty 12x12cm oparte na wieńcu żelbetowym W-4 o przekroju 24x20 cm. Murłaty kotwić do wieńca co ok.1,20m. Pokrycie dachowe dachówka cementowa BRAAS na łatach drewnianych. Ocieplenie stropu z wełny mineralnej gr.20 cm wg projektu arch. Konstrukcja dachu przybudówki - jednospadowy-drewniany. Pod oparcie krokwi drewnianych wykonać murłaty oparte na wieńcu żelbetowym 24x20cm. Pokrycie dachowe 2 x papa na deskowaniu. Ocieplenie stropu z wełny mineralnej gr.20 cm wg projektu arch.

5 5 Wszystkie elementy konstrukcyjne projektuje się z drewna klasy C-27, suszonego do wilgotności 18%, niestruganego, zabezpieczonego przed ogniem, grzybami i owadami preparatem Ogniochron. Układ elementów konstrukcyjnych wg rysunku wykonawczego konstrukcyjnego K Stropy i wieńce Strop Teriva 6,0 gr. konstrukcyjnej 34cm, ułożone na zewnętrznych i wewnętrznych ścianach nośnych. Kierunek ułożenia stropowych belek prefabrykowanych przedstawiono na rysunku wykonawczym konstrukcyjnym K-06. Pod oparcie belek należy ułożyć warstwę zaprawy cementowej. Na poziomie stropów wykonać wieńce żelbetowe wg rysunku szczegółowego K-07. Stal A-I, beton C16/20. Warstwy podłogowe na stropie wg projektu architektonicznego. W miejscach przejść instalacji i przewodów wentylacyjnych wylewki żelbetowe z betonu C16/20, zbrojenie stal A-III Podciągi w budynku Podciągi występujące w budynku projektuje się jako żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunków szczegółowych projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Oparcie podciągów na ścianach i słupach żelbetowych. Układ oparć podciągów wg rysunku wykonawczego Słupy żelbetowe Słupy i trzpienie projektuje się jako żelbetowe o przekrojach kwadratowych i prostokątnych. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunku szczegółowego projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Materiał konstrukcyjny na słupy: beton C16/20, stal: A-III.

6 Schody żelbetowe Schody wewnętrzne projektuje się jako żelbetowe, płytowe,monolityczne z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-III. Grubość płyty biegowej 12cm, płyta spocznikowa gr.15cm. Układ schodów wg projektu konstrukcyjnego wykonawczego. Schody zewnętrzne z płytą gr.12cm z betonu C16/20 zbrojonego stalą A-III. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunku szczegółowego projektu konstrukcyjnego wykonawczego K Nadproża w budynku Nadproża w ścianach zewnętrznych i wewnętrznych zaprojektowano jako prefabrykowane typu L-19. Oparcie min.9cm na poduszce betonowej. Oprócz tego zaprojektowano nadproża żelbetowe z betonu C16/20 zbrojone stalą A-III. Ilość i rodzaj nadproży pokazano na rysunkach poszczególnych rzutów konstrukcyjnych. Szczegółowe rozwiązania konstrukcyjne należy wykonać wg rysunku szczegółowego projektu konstrukcyjnego wykonawczego K Ławy fundamentowe. Ławy fundamentowe w budynku zaprojektowano jako żelbetowe wylewane na mokro. Beton konstrukcyjny C12/15, stal A-I. Pod ławy i stopy fundamentowe wykonać warstwę chudego betonu B-10 gr.10cm oraz podsypkę piaskowo-żwirową gr.10cm. Wysokość ław fundamentowych: h=40cm. Rzędne ław podano na rzucie fundamentów i przekrojach. Zbrojenie konstrukcyjne ław podłużne w formie wieńca ze względu na osiadanie z prętów Ø 12mm. Zbrojenie poprzeczne z prętów Ø 6mm co 25cm. Szczegółowe wymiary ław i zbrojenia fundamentów wg rysunku wykonawczego K Ściany - ściany fundamentowe : murowane na zaprawie cementowej z bloczków betonowych M-6 gr. 25 cm, ocieplane od zewnątrz styropianem samogasnącym FS15 gr.10cm. Układ grubości ścian wg rysunku arch-konstr.

7 7 - ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne: murowane z pustaków POROTHERM klasy 15, gr.24cm na zaprawie cementowo-wapiennej R-8MPa, ocieplone od zewnątrz wełną mineralną gr.12cm. ściany działowe: murowane z pustaków POROTHERM klasy 10, wymiary wg projektu architektonicznego 5. UWAGI SPECJALNE dot. wykonania fundamentów: 1. Wykopy pod fundamenty powinny być wykonane w ten sposób, aby nie nastąpiło naruszenie naturalnej struktury gruntu poniżej spodu fundamentów. 2. Przy wykonywaniu wykopów fundamentowych za pomocą maszyn należy na dnie wykopu zostawić w gruntach warstwę gruntu o gr.0,2-0,3m i dalsze roboty ziemne należy wykonywać ręcznie. 3. Wyrównanie, względnie podnoszenie poziomu dna wykopu przez podsypywanie gruntem miejscowym jest niedopuszczalne. 4. Dno wykopów należy chronić przed zalaniem wodami powierzchniowymi i gruntowymi. 5. W przypadku zalania dna wykopu wodami powierzchniowymi lub gruntowymi należy przede wszystkim usunąć wodę, a następnie zbadać, czy nie nastąpiło przy tym naruszenie naturalnej struktury gruntu w podłożu. Rozluźnioną górną warstwę gruntu należy usunąć, zastępując ją do poziomu posadowienia chudym betonem, lub innym odpowiednim materiałem, jak np. zagęszczonym piaskiem gruboziarnistym, pospółką, żwirem. 6. Przy istnieniu na dnie wykopu w poziomie posadowienia gruntów spoistych, a szczególnie gruntów pylastych oraz gruntów łatwo rozmakających, należy bezpośrednio po wykonaniu wykopów pokryć dno wykopu warstwą chudego betonu o gr.10cm. 7. Podczas wykonywania wykopów w warunkach zimowych należy ochronić podłoże gruntowe od przemarzania. 8. Przed nastaniem mrozów fundamenty powinny być zasypane do odpowiedniej wysokości gruntem lub ochronione w inny sposób tak, aby nie nastąpiło zjawisko spęcznienia gruntów pod fundamentami.

8 8 Poznań, sierpień 2006r. Zespół projektowy: inż.bud. Wiesław Janus

9 9 II. SPIS OBCIĄŻEŃ I POZYCJI OBLICZENIOWYCH POZ. 1. KONSTRUKCJA DACHU SPIS POZYCJI OBLICZEŃ STATYCZNYCH Poz krokiew drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x200 mm Poz jętka drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x160 mm Poz wymian drewniany z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x160 mm Poz murłata drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 120x120 mm Poz słupek drewniany z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 160x160 mm Poz rygiel drewniany z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 160x160 mm Poz krokiew drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 80x200 mm Poz murłata drewniana z drewna klasy C-27 o przekroju bxh 120x120 mm POZ. 2. STROPY Poz strop nad parterem Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=690cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=285cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=270cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l=390cm Poz strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. 34 cm l= cm Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Poz strop żelbetowy gr. 34 cm POZ. 3. PODCIĄGI Poz podciągi na parterze POZ. 4. SŁUPY Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x28cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x45cm Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x34cm Poz słupy na parterze Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x40 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 29x29 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 32x35 cm Poz słup żelbetowy o średnicy 40 cm Poz słupy na piętrze Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm

10 10 POZ. 5. SCHODY Poz klatka schodowa Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Poz płyta spocznikowa żelbetowa o gr. 15 cm Poz.5.1.2a - belka ukryta w płycie spocznikowej h=15cm Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Poz podest betonowy na gruncie o gr.12 cm POZ. 6. NADPROŻA Poz nadproża na parterze Poz nadproże żelbetowe o przekroju 6x20 cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Poz nadproża na piętrze Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Nadproża prefabrykowane typu L-19 POZ. 7. FUNDAMENTY Poz.7.1. ława fundamentowa o przekroju bxh 70x40 cm Poz.7.2. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Poz.7.3. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Poz.7.4. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Poz.7.5. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Poz.7.6. stopa fundamentowa o wymiarach 120x120 cm i wysokości 45 cm Poz.7.7. ława fundamentowa pod płytę biegową Poz.7.8. ława fundamentowa pod podest żelbetowy

11 11 OBCIĄŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ STATYCZNYCH BUDYNKU PROJEKTOWANEGO 1. OBCIĄŻENIA DACHU BRYŁY GŁÓWNEJ Tabela.1. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Pokrycie dachówka cementowa typu BRAAS na konstrukcji drewnianej 0,75 1,2 0,90 2 Wełna mineralna ROCKMIN gr. 20 cm + folia PE 0,42 1,2 0,50 3 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 4 Obciążenie śniegiem (strefa I) 0,42 1,4 0,59 5 Obciążenie wiatrem (strefa I) 0,21 1,3 0,27 2. OBCIĄŻENIA DACHU PRZYBUDÓWKI RAZEM 2,15 X 2,68 Tabela.2. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Pokrycie 2xpapa na deskowaniu 0,40 1,2 0,48 2 Wełna mineralna ROCKMIN gr. 20 cm + folia PE 0,42 1,2 0,50 3 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 4 Obciążenie śniegiem (strefa I) 0,56 1,4 0,78 RAZEM 1,73 X 2,18 3. OBCIĄŻENIA STROPU KONDYGNACJI POŚREDNICH Tabela.3. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 2 Jastrych cementowy gr. 4,0 cm 0,84 1,3 1,09 3 Styropian gr. 0,06m 0,03 1,2 0,04 4 Strop Teriva 6,0 4,00 1,1 4,40 5 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 6 Obciążenie od ścianek działowych 1,41 1,3 1,83 RAZEM 7,07 X 8,31 7 Obciążenie użytkowe pomieszczeń biurowych 2,00 1,4 2,80 RAZEM 9,07 X 11,11

12 12 4. OBCIĄŻENIA KLATEK SCHODOWYCH Tabela.4. [kn/m 2 ] Lp Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 2 Płyta żelbetowa 0,15 x 25,00 3,60 1,1 3,96 3 Tynk 0,015 x 19,00 0,29 1,3 0,38 RAZEM 4,33 X 4,87 4 Obciążenie użytkowe 4,00 1,3 5,20 RAZEM 8,33 X 10,07 Obciążenie użytkowe: pomieszczenia biurowe q n =2,00 kn/m 2 korytarz q n =2,50 kn/m 2 klatka schodowa q n =4,00 kn/m 2 archiwum q n =5,00 kn/m 2 Współczynniki obciążeń zgodnie z normą PN-82/B PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ ROZWIĄZANIA KONSTUKCYJNO-MATERIAŁOWE Dach krokwie drewniane oparte na murłatach Stropy strop gęstożebrowy Teriva 6,0 gr. konstrukcyjna 34 cm Mury pustaki porotherm gr. 25 cm Mury fundamentowe - bloczki betonowe M6 gr.25 cm Schody wewnętrzne żelbetowe C16/20, stal A-III Podest zewnętrzny żelbetowy C16/20, stal A-III Betony podkładowe B-10 Beton konstrukcyjny na ławy fundamentowe C12/15, stal A-I Beton konstrukcyjny na podciągi, słupy, nadproża C16/20, stal zbrojeniowa A-III Beton konstrukcyjny na wieńce C16/20, stal zbrojeniowa A-I

13 13 III. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW Lp. Nazwa rysunku Skala Oznaczenie 1 RZUT FUNDAMENTÓW 1:50 K-01 2 RZUT PARTERU 1:50 K-02 3 RZUT PIĘTRA 1:50 K-03 4 RZUT WIĘŹBY 1:50 K-04 5 PRZEKRÓJ A-A 1:50 K-05 6 RZUT STROPU NAD PARTEREM 1:50 K-06 7 WIEŃCE ŻELBETOWE 1:20 K-07 8 POZ STROP, POZ PODCIĄG 1:20 K-08 9 POZ STROP ŻELBETOWY 1:20 K POZ STROP, POZ PODCIĄG 1:20 K POZ , POZ , POZ , POZ , 1:20 K-11 POZ POZ.4. SŁUPY ŻELBETOWE 1:20 K POZ.5. SCHODY, POZ PODCIĄG, POZ.7.7.,POZ.7.8 1:20 K POZ.7. FUNDAMENTY 1:20 K-14

14 14 IV. OBLICZENIA STATYCZNE I WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH POZ. 2. STROPY ŻELBETOWE Do obliczeń przyjęto następujące obciążenia: Lp. Rodzaj obciążenia Obciążenie Współczyn. Obciążenie charakterystyczne obciążenia obliczen. 1 Płytki gresowe 0,44 1,2 0,53 2 Jastrych cementowy gr. 4,0 cm 0,84 1,3 1,09 3 Styropian gr. 0,06m 0,03 1,2 0,04 4 Warstwa betonu gr.4,0cm 0,96 1,3 1,25 5 Keramzyt gr.18cm 0,58 1,3 0,75 6 Płyta żelbetowa gr.12cm 2,88 1,1 3,17 7 Sufit podwieszany - 2 x płyta g-k na ruszcie stalowym 0,35 1,2 0,42 RAZEM 6,08 X 7,25 8 Obciążenie użytkowe klatki schodowej 4,00 1,3 5,20 RAZEM 10,08 X 12,45 Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Płyta żelbetowa gr.12 cm dwukierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach oraz podciągu Zbrojenie dołem Ф10 co 25cm, górą w narożach Ф8 co 30cm. Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Płyta żelbetowa gr.12 cm dwukierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach oraz podciągu Zbrojenie dołem Ф10 co 25cm, górą w narożach Ф8 co 30cm. Poz strop żelbetowy gr. 34 cm Płyta żelbetowa gr.12 cm jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach oraz podciągu Zbrojenie dołem główne Ф8 co 14cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 25cm. POZ. 3. PODCIĄGI Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na słupie oraz murze (min. oparcie 20 cm). Zbrojenie dołem 4Ф12. Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x38cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na ścianach. Zbrojenie dołem 2Ф12. Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x28cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na ścianach. Zbrojenie dołem 4Ф12, górą 2Ф12. Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x45cm Belka ciągła, dwuprzęsłowa swobodnie podparta oparta na słupach. Zbrojenie dołem w przęśle 5Ф16, górą nad podporą 5Ф18.

15 15 Poz podciąg żelbetowy o przekroju 25x34cm Belka jednoprzęsłowa swobodnie podparta oparta na słupach. Zbrojenie dołem 5Ф18, górą 2Ф12. POZ. 4. SŁUPY Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie 4Ф16, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x40 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 29x29 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 32x35 cm Zbrojenie konstrukcyjne 5Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm, przy głowicy i stopie słupa co 8cm. Poz słup żelbetowy o średnicy 40 cm Zbrojenie konstrukcyjne 6Ф12, strzemiona Ф6 co 8 cm, przy głowicy i stopie słupa co 4 cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm. Poz słup żelbetowy o przekroju 25x25 cm Zbrojenie konstrukcyjne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 15 cm. POZ. 5. SCHODY Poz klatka schodowa Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na fundamencie żelbetowym 7.7. oraz belce ukrytej w płycie spocznikowej. Zbrojenie dołem Ф10 co 13cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 20cm. Poz płyta spocznikowa żelbetowa o gr. 15 cm Płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na ścianach. Zbrojenie dołem Ф10 co 18cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 25cm. Poz.5.1.2a - belka ukryta w płycie spocznikowej h=15cm Belka swobodnie oparta na ścianach. Zbrojenie dołem 6Ф16 co 8 cm. Poz płyta biegowa żelbetowa o gr. 12 cm Płyta jednokierunkowo zbrojona swobodnie oparta na podciągu oraz belce ukrytej w płycie spocznikowej. Zbrojenie dołem Ф10 co 13cm, zbrojenie rozdzielcze Ф6 co 20cm.

16 16 Poz podest betonowy na gruncie o gr.12 cm. Płyta żelbetowa gr.12 cm oparta na gruncie. Zbrojona dołem siatką Ф8 co 20 cm. POZ. 6. NADPROŻA Poz nadproże żelbetowe o przekroju 6x20 cm Zbrojenie dołem 1Ф12, górą 1Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Zbrojenie dołem 5Ф12, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Zbrojenie dołem 4Ф16, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x30cm Zbrojenie dołem 4Ф12, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Zbrojenie dołem 2Ф12, górą 2Ф12. Poz nadproże żelbetowe o przekroju 25x25cm Zbrojenie dołem 3Ф12, górą 2Ф12. Nadproża prefabrykowane typu L-19 POZ. 7. FUNDAMENTY Poz.7.1. ława fundamentowa o przekroju bxh 70x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.2. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, zbrojenie poprzeczne Ф12 co 25 cm, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.3. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.4. ława fundamentowa o przekroju bxh 80x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, zbrojenie poprzeczne Ф12 co 25 cm, podwójne strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.5. ława fundamentowa o przekroju bxh 60x40 cm Zbrojenie podłużne 4Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.6. stopa fundamentowa o wymiarach 120x120 cm i wysokości 45 cm Zbrojenie siatką Ф12 co 15 cm. Poz.7.7. ława fundamentowa pod płytę biegową Zbrojenie podłużne 6Ф12, strzemiona Ф6 co 25 cm. Poz.7.8. ława fundamentowa pod podest żelbetowy Ława betonowa o szerokości 20cm.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANO WYKONAWCZEGO KONSTRUKCJI ROZBUDOWY KOMPLEKSU ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH W LUBLIŃCU PRZY ULICY KLONOWEJ 10 I. Podstawa opracowania: 1. Zlecenie Inwestora: Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża

Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al. Legionów 36. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Łomży ul. Al. Legionów 36 18-400 Łomża PROJEKT BUDOWLANO - KONSTRUKCYJNY WZMOCNIENIA I WYMIANY KONSTRUKCJI STROPU NAD PARTEREM I I PIĘTREM W BUDYNKU PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I I II STOPNIA W ŁOMŻY Adres inwestycji: 18-400 Łomża, ul. Al.

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku...

1. Podstawa opracowania... 2. 2. Zakres opracowania... 2. 3. Ogólny opis konstrukcji... 3. 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 1/9 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. Podstawa opracowania.... 2 2. Zakres opracowania... 2 3. Ogólny opis konstrukcji... 3 4. Opis rozwiązań konstrukcyjnych budynku... 3 5. Wyburzenia w obrębie istniejącego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) Opis techniczny do projektu sali gimnastycznej Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz.Ust. nr 120 poz.1133) 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu 1.1 Inwestor

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Inwestor: Gmina Kowalewo Pomorskie, ul. Plac Wolności 1; 87-410 Kowalewo Pomorskie Temat: Budowa Krytej Pływalni w Kowalewie Pomorskim ZAŁĄCZNIK nr VII OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA e-mail inwestproj@inwestproj.pl

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ

71-650 SZCZECIN DZIAŁKA NR 4/14, OBRĘB: 3018 NAD ODRĄ programy / dotacje: generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 0 4 8 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4

Bardziej szczegółowo

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin

Ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego przebudowy oraz zmiany sposobu uŝytkowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą na cele edukacyjno-kulturalne zabytkowego zespołu pałacowoparkowego oraz budowie ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A TECHNICZNA - BUDOWLANA

E K S P E R T Y Z A TECHNICZNA - BUDOWLANA e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl E K S P E R T Y Z A TECHNICZNA - BUDOWLANA DOT. USTALENIA PRZYCZYN WYSTĄPIENIA SPĘKAŃ NA KLATKACH SCHODOWYCH, PODMYWANIA CHODNIKA PRZY KLATCE NR 12 ORAZ PODMAKANIA

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 21/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 21/A1 3. Rzut piętra...rys. nr 21/A2

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429

Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków w Bieczu nr ewid. 2428/1, 2428/2, 2428/3 i 2429 PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY INWESTOR: ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: ZADANIE: OBIEKT: BRANŻA: GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ GMINA BIECZ RYNEK 1 38-340 BIECZ SEWTECH s.c. GROCHOLIN 38 89-240 KCYNIA Rozbudowa

Bardziej szczegółowo

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2

Ogółem opracowanie zawiera 39 stron i 6 rysunków. 2 Ekspertyza biurowca ul. Jagiellońska 55 w Warszawie SPS TREŚ 1. DANE FORMALNE 3 2. DANE OGÓLNE O OBEKE 3. OENA STANU TEHNZNEGO 5 3.1. Konstrukcja stropodachu nad kondygnacją techniczną 5 3.2. Stropodach

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową

Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zaproszenie do składania ofert cenowych na budowę hali magazynowo - produkcyjnej z częścią biurową Zamawiający: Chemtex Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 76 25-501 Kielce Firma "Chemtex" Sp. z o.o. w związku

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO gotowe projekty hal sportowych PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY OBIEKT: HALA SPORTOWO WIDOWISKOWA 18 x 40 m LOKALIZACJA: INWESTOR: GENERALNY PROJEKTANT: 30-149 Kraków, ul. Balicka 134 tel. (12) 661 82

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA 1 PROJEKTOWANIE ORAZ NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Janusz Drożak 43-344 Bielsko Biała ul Wysoka 8 tel.338107018 EGZEMPLARZ NR: 1 PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA INW ESTYCJA: HALA PRODUKCYJNA Z BUDYNKIEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/

PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ e-mail: e.knapczyk@gmail.com www.e-knapczyk.pl PROJEKT BUDOWLANY /WYKONAWCZY/ PRZEBUDOWA KONSTRUKCJI DACHU Obiekt, adres: Inwestor: Autor projektu: Asystenci : BUDYNEK MIESZKALNY, BOGUSZÓW-GORCE, UL.SZKOLNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34, www.biagb.pl biuro@biagb.pl PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY TEMAT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl TEMAT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH I INSTALACYJNYCH OBIEKT LOKALIZACJA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01

Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 [ MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Barbara Horsztyńska Wykonywanie fundamentów 311[04].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo