SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Gdask, dnia r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych, tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek, do kart elektronicznych dla Zarzdu Transportu Miejskiego w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223 poz oraz z 2008r. nr 171, poz ze zmianami) o wartoci nie przekraczajcej kwot okrelonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp UWAGA! PRZED PRZYGOTOWANIEM OFERTY PROSZ DOKŁADNIE ZAPOZNA SI ZE SPECYFIKACJ ZATWIERDZAM Z-CA DYREKTORA ZTM ALICJA KRASKA 1

2 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku , Gdask, ul. Na Stoku 49 Internet: telefon fax wew Tryb udzielenia zamówienia: Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223, poz oraz. nr 171, poz ze zmianami) 3. Opis przedmiotu zamówienia: KOD CPV KOD CPV karty zawierajce obwody scalone klisze lub cylindry lub inne noniki do uytku w drukarstwie 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa elektronicznych kart bezstykowych, tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek do kart elektronicznych, dla Zarzdu Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49 w Gdasku zgodnie z punktem 3.2. niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zakres zamówienia: Zadanie nr 1 - dostawa elektronicznych kart bezstykowych wymagania minimalne: 1. Charakterystyka fizyczna: a) zgodno z norm ISO/IEC typ A, b) spełnienie warunków certyfikatu MIFARE (wymagane załczenie certyfikatu Mifare wystawionego przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria) c) wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). d) karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC nie zawierajcego szkodliwych składników chemicznych, przyjazna dla rodowiska zgodnie z ustaw z dnia r. Prawo ochrony rodowiska (tj. DZ. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z pón. zm.) oraz ustaw z dnia r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pón. zm.) e) punkty połcze anteny i układu elektronicznego wykonane w technologii termokompresji. 2

3 f) antena wykonana z drutu miedzianego g) wymiary zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) h) wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC Zabezpieczenia: a) karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu b) kada karta w sposób jawny winna by oznakowana unikalnym numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. c) autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS d) karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC e) karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC f) musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu. 3. Komunikacja odbywa si drog radiow: a) czstotliwo nona: MHz b) interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A c) szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) d) czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. e) protokół komunikacyjny : half duplex f) zasig operacyjny: do 10cm 4. Pami: a) technologia: CMOS EEPROM b) pojemno: 8 kbit (1kBajt) c) podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady d) ilo cykli zapisu: minimum e) ilo cykli odczytu jest nielimitowana f) okres przechowywania danych 10 lat 5. Zasilanie: a) indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania. 6. Wytrzymało: a) całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) 3

4 b) mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych c) chemiczna zgodnie z ISO d) temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) e) wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% 7. Druk: a) szt. kart ma by zadrukowanych technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi Zadanie nr 2 dostawa tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek, do kart elektronicznych: 1. tamy do drukarki typu TANGO 2 jednostronne, pełen kolor, drukujce karty elektroniczne, ilo wydruku: nie mniej ni 350 szt. kada tama 50 szt. Powyszy produkt nie moe powodowa złej pracy drukarki w której tama zostanie umieszczona ani powodowa jej zniszczenia lub uszkodzenia. Ponadto winien spełnia wymogi producenta drukarek oraz nie powinien spowodowa utraty gwarancji na ten sprzt. 2. zestawy czyszczce drukarki 24 zestawów. W skład 1 zestawu wchodzi: 10 szt. tam czyszczcych, 5 szt. rolek czyszczcych, 1 flamaster do czyszczenia głowicy. 4. Opis czci zamówienia, jeeli Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych: Zamawiajcy dopuszcza składanie ofert czciowych. 5. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim musz odpowiada oferty wariantowe, jeeli zamawiajcy dopuszcza ich składanie. Zamawiajcy nie przewiduje składania ofert wariantowych 6. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 kwietnia 2009r. 7. Opis warunków udziału w postpowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: W postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mog wzi udział Wykonawcy nie wykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówie publicznych oraz: 1) spełniaj warunki udziału w postpowaniu okrelone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 4

5 2) zło wymagane przez Zamawiajcego dokumenty potwierdzajce spełnienie warunków udziału w postpowaniu. Ocena spełnienia w/w warunków udziału w postpowaniu dokonana zostanie zgodnie z formuł spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte o dokumentach i owiadczeniach wyszczególnionych w punkcie 8 niniejszej SIWZ. Z treci załczonych dokumentów musi wynika jednoznacznie, i w/w warunki Wykonawca spełnił. Zamawiajcy wezwie wykonawców, którzy w okrelonym terminie nie złoyli wymaganych przez zamawiajcego owiadcze lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub którzy nie złoyli pełnomocnictw, albo którzy złoyli wymagane przez zamawiajcego owiadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierajce błdy lub którzy złoyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoenia w wyznaczonym terminie, chyba e mimo ich złoenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewanienie postpowania. Złoone na wezwanie zamawiajcego owiadczenia i dokumenty powinny potwierdza spełnianie przez wykonawc warunków udziału w postpowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymaga okrelonych przez zamawiajcego, nie póniej ni w dniu, w którym upłynł termin składania ofert. 8. Informacja o owiadczeniach lub dokumentach, jakie maj dostarczy Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postpowaniu: 8.1. Zamawiajcy wymaga, aby kady z Wykonawców złoył wraz z OFERT nastpujce owiadczenia i dokumenty (załczniki do oferty): 1) Owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu okrelonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówie publicznych - załcznik nr 2 wg załczonego wzoru. 2) Aktualnego odpisu z właciwego rejestru albo aktualnego zawiadczenia o wpisie do ewidencji działalnoci gospodarczej, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalnoci gospodarczej, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 3) Aktualnych zawiadcze właciwego naczelnika urzdu skarbowego oraz właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajcych odpowiednio, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zawiadcze, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawionych nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wykaz dodatkowych dokumentów jakie winni złoy Wykonawcy składajcy ofert na Zadanie nr 1: 1. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczcia postpowania, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie, dostaw, wraz z dokumentami potwierdzajcymi, e dostawy te zostały wykonane naleycie: a) dostaw kart w iloci minimum szt. kada dostawa, z podaniem ich wartoci, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wg załcznika nr 3. 5

6 2. Wypełniony druk Zestawienia Graniczne Parametrów Techniczno Uytkowych oferowanych kart bezstykowych wg załcznik nr Owiadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakoci potwierdzajcego, e elektroniczne karty bezkontaktowe bdce przedmiotem dostawy odpowiadaj normie ISO/IEC typ A, w standardzie MIFARE wraz z kserokopi Certyfikatu wg wzoru stanowicego załcznik nr 5 do SIWZ. Dokumenty s składane w formie oryginału lub kopii powiadczonej za zgodno z oryginałem przez wykonawc. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny by one opatrzone przez wykonawc bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wanego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiajcy moe da przedstawienia oryginału lub notarialnie powiadczonej kopii dokumentu wyłcznie wtedy, gdy złoona przez wykonawc kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wtpliwoci co do jej prawdziwoci. Dokumenty sporzdzone w jzyku obcym s składane wraz z tłumaczeniem na jzyk polski, powiadczonym przez wykonawc. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeeli zamawiajcy wyraził zgod, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy. 9. Informacja o sposobie porozumiewania si Zamawiajcego z Wykonawcami oraz przekazywania owiadcze i dokumentów: 9.1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w jzyku polskim Zamawiajcy dopuszcza składanie owiadcze, wniosków oraz zawiadomie za pomoc, faksu w nastpujcych przypadkach: złoenie wniosku o przesłanie SIWZ, zgłoszenie pyta dotyczcych treci SIWZ oraz udzielenie wyjanie dotyczcych treci SIWZ, dokonanie modyfikacji SIWZ, przesunicie terminu składania ofert, zwizania z ofertami, dokonanie wezwa na podstawie art. 26 ustawy Pzp, wystpienie z wnioskiem o dokonanie wyjanie dotyczcych treci złoonych ofert, złoenie tych wyjanie, dokonanie czynnoci zwizanych z poprawieniem w tekcie oferty oczywistych omyłek, przekazanie informacji o wynikach postpowania, złoenie protestu wraz z przekazaniem informacji o złoeniu protestu, o zawieszeniu biegu terminu zwizania ofert oraz rozstrzygnicie protestu złoonego przez Wykonawc, Nie dopuszcza si moliwoci porozumiewania si drog elektroniczn 9.3. Adres, numer telefonu i faxu oraz adres poczty elektronicznej i adres internetowy s zamieszczone w pkt. 1 SIWZ Zamawiajcy w uzasadnionych przypadkach moe, przed upływem terminu składania ofert, modyfikowa tre SIWZ. Dokonan zmian specyfikacji Zamawiajcy przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, a jeeli 6

7 specyfikacja udostpniana jest na stronie internetowej, zamieszcza j na tej stronie. SIWZ i bd wice przy składaniu ofert Jeeli w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu, zamawiajcy: 1) zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówie Publicznych jeeli warto zamówienia jest mniejsza ni kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8; 2) przekazuje Urzdowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drog elektroniczn, zgodnie z form i procedurami wskazanymi na stronie internetowej okrelonej w dyrektywie jeeli warto zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okrelone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy Z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w Ustawie, jest niedopuszczalne dokonywanie zmian w treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia po upływie terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przetargu ograniczonym i negocjacjach z ogłoszeniem, które prowadz do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu Jeeli w wyniku zmiany treci specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzcej do zmiany treci ogłoszenia o zamówieniu jest niezbdny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiajcy przedłua termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikacj istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostpniana na tej stronie. 10. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania si z Wykonawcami: Osob uprawnion do porozumiewania si z Wykonawcami jest: w sprawach formalno prawnych: (IMI I NAZWISKO) Izabela Ciechowska (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 410 W GODZINACH w sprawach dotyczcych przedmiotu zamówienia: (IMI I NAZWISKO) Marcin Dymarski (TEL. KONTAKTOWY) (058) wew. 419 W GODZINACH Termin zwizania ofert: Wykonawca jest zwizany ofert przez okres 30 dni. Bieg terminu zwizania z ofert rozpoczyna si wraz z upływem terminu składania ofert. 12. Opis sposobu przygotowania oferty: Wykonawca moe złoy jedn ofert, zgodnie ze wzorem stanowicym Załcznik nr 1 do SIWZ Oferta winna by sporzdzona w jzyku polskim Ofert składa si pod rygorem niewanoci w formie pisemnej Koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi Wykonawca Tre oferty musi odpowiada treci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Oferta powinna by napisana pismem maszynowym, komputerowym albo rcznym w sposób czytelny, pismem czytelnym. 7

8 12.7. Oferta oraz wszystkie wymagane załczniki winny by podpisane przez upowanionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa Jeeli oferta i załczniki zostan podpisane przez upowanionego przedstawiciela, jest on zobowizany do przedłoenia dokumentu potwierdzajcego uprawnienia składajcego ofert Oferta powinna zawiera wszystkie wymagane dokumenty, owiadczenia i załczniki, o których mowa w SIWZ Poprawki w ofercie musz by naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisujcej ofert Wszystkie strony oferty powinny by spite (zszyte) w sposób trwały, zapobiegajcy moliwoci dekompletacji zawartoci oferty Wykonawca winien zapozna si z całoci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia W przypadku wnoszenia oferty wspólnej przez dwa podmioty gospodarcze lub wicej podmiotów naley załczy nastpujce dokumenty i załczniki: 1. wszystkie dokumenty, owiadczenia i informacje wymienione w punkcie 8 składane jest przez kadego z partnerów osobno, 2. pełnomocnictwo/upowanienie do reprezentowania w postpowaniu podmiotów wystpujcych wspólnie do reprezentowania w postpowaniu i zawarcia umowy wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upowanionych przedstawicieli kadego z partnerów Zamawiajcy informuje, e dokumenty składane wraz z ofert, które ze wzgldu na tajemnic przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie podlegaj udostpnianiu naley zastrzec opisem nie mog by udostpniane i wpi do oddzielnej teczki. Wykonawca nie moe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych. 13. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejscem składania ofert jest Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku, ul. Na Stoku 49, Gdask, sekretariat pok. 412, do dnia do godziny 11: Ofert naley złoy w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie. Kopert naley opisa nastpujco: Oferta w postpowaniu na: Dostawa kart bezstykowych postpowanie nr Nie otwiera przed dniem: roku godzin 11:15 Na kopercie oprócz opisu jw. naley umieci adres i nazw Wykonawcy Wykonawca moe przed upływem terminu do składania ofert zmieni lub wycofa ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty naley przygotowa i oznaczy zgodnie z pkt , a kopert oznaczy napisem ZMIANA lub WYCOFANIE Otwarcie ofert nastpi w siedzibie Zamawiajcego tj. Na Stoku 49; w Gdasku, IV pitro, sala konferencyjna pokój 418: 8

9 w dniu o godzinie 11: Bezporednio przed otwarciem ofert Zamawiajcy podaje kwot, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiajcy kadorazowo ogłosi obecnym: a) stan i ilo kopert, które wpłynły do Zamawiajcego, b) nazw i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, c) informacji dotyczcej ceny Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiajcy przekazuje im niezwłocznie informacj, o których mowa powyej. 14. Opis sposobu obliczenia ceny: Cen oferty naley obliczy sporzdzajc kalkulacj na formularzu OFERTY Cena oferty musi wynika ze sporzdzonej przez Wykonawc kalkulacji i uwzgldnia naleny podatek od towarów i usług (VAT) Cena oferty winna by przedstawiona w PLN, do dwóch miejsc po przecinku Cena przedstawiona przez Wykonawc winna uwzgldnia ewentualne upusty, jakie Wykonawca oferuje Za elementy ujte w ofercie, a nie dostarczone Wykonawca nie otrzyma zapłaty Zamawiajcy poprawi oczywiste omyłki w ofercie stosownie do treci art. 87 ust. 2 ustawy prawo zamówie publicznych. Zamawiajcy niezwłocznie o tym fakcie zawiadomi Wykonawc, którego oferta została poprawiona. Jeeli Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zawiadomienia nie zgodził si na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3, oferta wykonawcy zostanie odrzucona. 15. Informacja dotyczca walut obcych, w jakich mog by prowadzone rozliczenia midzy Zamawiajcym a Wykonawc: Zamawiajcy nie przewiduje rozlicze w walutach obcych. 16. Opis kryteriów, którymi Zamawiajcy bdzie si kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert: Zamawiajcy dokona oceny ofert, które nie podlegaj odrzuceniu, na podstawie nastpujcego kryterium: L.p. OPIS KRYTERIÓW OCENY ZNACZENIE [%] 1. Cena najnisza brutto (z VAT) Sposób obliczenia wartoci punktowej kryterium cena : punktacja za kryterium cena obliczana bdzie wg nastpujcego wzoru: 9

10 cena najnisza P = x 100 cena badanej oferty gdzie: P liczba punktów za kryterium cena Za najkorzystniejsz ofert zostanie uznana oferta z najwysz liczb punktów. 17. Informacja o formalnociach, jakie powinny by dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego: Zamawiajcy wybiera ofert najkorzystniejsz na podstawie kryteriów oceny ofert okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia O wyborze oferty Zamawiajcy zawiadamia niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali si o udzielenie zamówienia Zamawiajcy poinformuje Wykonawc o terminie i miejscu podpisania umowy. Umowa zawarta bdzie na warunkach okrelonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Jeeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla si bdzie od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiajcy dokona wyboru oferty najkorzystniejszej sporód pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba e zachodzi bd przesłanki okrelone w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 18. Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do treci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeeli Zamawiajcy wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umow w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach: a) Zamawiajcy przekazuje w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy, która bdzie zawarta w sprawie zamówienia publicznego. 19. Pouczenie o rodkach ochrony prawnej przysługujcych Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia: Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia przysługuj rodki ochrony prawnej zgodnie z działem VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz oraz 2008r. nr 171, poz ze zmianami) 20. Informacje dodatkowe: Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniajcych, o których mowa w art. 67 ust, 1 pkt 6 i 7 lub art. 134 ust. 6 pkt. 3 i 4, jeeli zamawiajcy przewiduje udzielenie takich zamówie Zamawiajcy nie przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniajcego Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej zamawiajcego, jeeli Zamawiajcy dopuszcza porozumiewanie si drog elektroniczn: Nie dopuszcza si porozumiewania drog mailow Zamawiajcy nie ma zamiaru zawarcia umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów i nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Zamawiajcy nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postpowaniu. 10

11 20.5. Zamawiajcy nie przewiduje zmian postanowie zawartej umowy w stosunku do treci oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy. Załczniki bdce czci SIWZ: Załcznik nr 1 formularz oferty Załcznik nr 2 owiadczenia z art. 22 ust. 1 Załcznik nr 3 wykaz dostaw Załcznik nr 4 zestawienie graniczne parametrów techniczno-uytkowych Załcznik nr 5 owiadczenie podmiotu Załcznik nr 6 wzór nadruku na kart miejsk Załcznik nr 7 - wzór umowy 11

12 Załcznik nr 1 do SIWZ...dnia... Piecztka firmowa Wykonawcy ZARZD TRANSPORTU MIEJSKIEGO W GDASKU UL. NA STOKU GDASK O F E R T A I. Dane dotyczce Wykonawcy: Pełna nazwa Wykonawcy:..... Adres siedziby:... NIP:... Numer rachunku bankowego: Tel./fax.... II. Cena oferty : Nawizujc do postpowania w trybie przetargu nieograniczonego, oferujemy realizacj przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia, za podan niej cen: II.1. Zadanie nr 1 - Elektroniczne karty bezstykowe L.p. Rodzaj dostawy Szt. Cena jednostko wa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto 1. Elektroniczna karta bezstykowa Łczna Warto : Słownie... 12

13 Oferowana cena uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiajcy da wskazania w niniejszej ofercie czci zamówienia, której wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom: II.2. - ZADANIE nr 2 dostawa tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek do kart elektronicznych L.p. Rodzaj dostawy Szt. Cena jednostko wa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto Tama do drukarki typu TANGO 2 - jednostronnej, pełen kolor, na nie mniej ni 350 wydruków Zestaw czyszczcy - w zestaw wchodzi: 10 tam czyszczcych, 5 rolek czyszczcych, 1 flamaster do czyszczenia głowicy Łczna warto : Słownie... Oferowana cena uwzgldnia wszystkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówie publicznych Zamawiajcy da wskazania w niniejszej ofercie czci zamówienia, której wykonawca powierza wykonanie podwykonawcom: III. Termin wykonania zamówienia: od dnia podpisania umowy do 28 kwietnia 2009r. 13

14 OWIADCZENIA: 1) Owiadczamy, e zawarte we wzorze umowy stanowicej Załcznik nr 7 do Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia zaproponowane przez Zamawiajcego warunki płatnoci oraz warunki gwarancji zostały przez nasz firm zaakceptowane. 2) Owiadczamy, e zapoznalimy si ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzee oraz zdobylimy konieczne informacje do przygotowania oferty. 3) Owiadczamy, e zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy został przez nas zaakceptowany i zobowizujemy si w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy na wyej wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiajcego. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 14

15 Załcznik nr 2 do SIWZ Przystpujc do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostaw elektronicznych kart bezstykowych, tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek do kart elektronicznych, dla Zarzdu Transportu Miejskiego w Gdasku. Owiadczam/y, e zgodnie z wymogami np. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. nr 223, poz oraz z 2008r. nr 171, poz ze zmianami) 1. posiadam/y uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie; 2. posiadam/y niezbdn wiedz i dowiadczenie oraz dysponuj/my potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi pisemne zobowizanie innych podmiotów do udostpnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonywania zamówienia; 3. znajduj/my si w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajcej wykonanie zamówienia; 4. nie podlegam/y wykluczeniu z postpowania o udzielenie zamówienia. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 15

16 Załcznik nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH W CIAGU OSTATNICH TRZECH LAT DOSTAW ODPOWIADAJCYCH SWOIM RODZAJEM I WARTOCI DOSTAWOM STANOWICYM PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA tj. dostawie minimum szt. kart bezstykowych. L.p Przedmiot Miejsce wykonania dostaw Termin realizacji dostawy Warto wykonanej dostawy z VAT-em (brutto) Uwaga: do wykazu naley dołczy dokumenty potwierdzajce wykonanie kadej dostawy naleycie, np. referencje PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 16

17 Załcznik nr 4 do SIWZ ZESTAWIENIE GRANICZNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNO UZYTKOWYCH OFEROWANYCH BEZSTYKOWYCH KART ELEKTRONICZNYCH l.p. 1 Parametry Okrelenie spełnienia parametru Dane Wykonawcy dotyczce parametrów oznaczenie producenta bezstykowych kart poda: elektronicznych CHARAKTERYSTYKA FIZYCZNA 2 3 zgodno z norm ISO/IEC typ A, spełnienie warunków certyfikatu MIFARE 4 wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). 5 karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC, nie zawierajcego szkodliwych składników chemicznych, przyjazna dla rodowiska zgodnie z ustaw z dnia r. Prawo ochrony rodowiska (tj. DZ. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z pón. zm.) oraz ustaw z dnia r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pón. zm.) 6 7 antena wykonana z drutu miedzianego wymiary karty zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) 8 wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC

18 ZABEZPIECZENIA 9 kada karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu 10 kada karta w sposób jawny winna by oznakowana unikalnym numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. Spełnia/ 11 wzajemna autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC kada karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC 14 musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu. KOMUNIKACJA komunikacja odbywa si droga radiow czstotliwo nona: MHz interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. protokół komunikacyjny : half duplex zasig operacyjny: do 10cm Spełnia/ poda: poda: 18

19 PAMI technologia: CMOS EEPROM pojemno: 8 kbit (1kBajt) podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady ilo cykli zapisu: minimum ilo cykli odczytu jest nielimitowana okres przechowywania danych 10 lat poda: ZASILANIE 28 indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania WYTRZYMAŁO 29 całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) 30 mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych chemiczna zgodnie z ISO temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) 33 wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% DRUK 34 karta ma by zadrukowana technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi. Spełnia/ 19

20 *niepotrzebne skreli PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 20

21 Załcznik nr 5 do SIWZ OWIADCZENIE Firma... z siedzib. OWIADCZA, e dostarczy karty w ramach realizacji niniejszego zamówienia - elektroniczne karty bezstykowe odpowiadaj normie ISO/IEC typ A. W załczeniu: Certyfikat stwierdzajcy ww. PODPISANO (nazwa i adres firmy, piecztka firmowa) imi, nazwisko i podpis osoby uprawnionej (osób uprawnionych) do reprezentowania, dnia 21

22 Załcznik nr 6 do SIWZ WZÓR NADRUKU NA KART MIEJSK 22

23 WZÓR ZAŁCZNIK NR 7 DO SIWZ UMOWA nr Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2007r nr 223, poz oraz z 2008r. nr 171, poz z pó. zm.) w dniu w Gdasku pomidzy: Zarzdem Transportu Miejskiego w Gdasku, jednostk budetow, z siedzib w Gdasku ul. Na Stoku 49, działajc na podstawie statutu stanowicego załcznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/1076/05 Rady Miasta Gdaska z dnia r. reprezentowan przez: z-c Dyrektora: mgr in. Alicj Krask zwanym dalej Zamawiajcym, a. z siedzib:.. Wpisanym przez pod numerem KRS.., NIP.. reprezentowanym przez: zwanym w dalszej czci umowy Wykonawc 1 1. W wyniku przeprowadzonego postpowania w trybie przetargu nieograniczonego na Dostaw elektronicznych kart bezstykowych, tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek do kart elektronicznych dla Zarzdu Transportu Miejskiego w Gdasku Zamawiajcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zamówienie o wartoci nie przekraczajcej równowarto ,00 EURO polegajce na dostawach: 1.1. Zadanie nr 1 elektronicznych kart bezstykowych w iloci: szt. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia okrelonego w Załczniku nr 1 do umowy Zadanie nr 2 tam oraz zestawów czyszczcych do drukarek do kart elektronicznych w iloci: tamy (50 szt.) do drukarek typu TANGO 2 - jednostronnej, pełen kolor, tamy te przeznaczone s na nie mniej ni 350 szt. wydruków kada tama, zestaw czyszczcy do ww. drukarek 24 kpl. W skład kompletu wchodz: 10 tam czyszczcych, 5 rolek czyszczcych, 1 flamaster do czyszczenia głowicy. Dostarczone tamy nie mog powodowa złej pracy drukarki w której tama zostanie umieszczona ani powodowa jej zniszczenia lub uszkodzenia za zestaw czyszczcy nie moe negatywnie wpływa na proces drukowania. Ponadto produkt ten powinien spełnia wymogi producenta drukarek oraz nie powinien spowodowa utraty gwarancji na ten sprzt. 23

24 2 1) Wykonawca zobowizuje si wykona przedmiot umowy wskazany : w 1 ust. 1 pkt w terminie - do 28 kwietnia 2009r., od dnia podpisania umowy, w 1 ust. 1 pkt w terminie - do 28 kwietnia 2009r., od dnia podpisania umowy. 2) Wykonawca zobowizany jest realizowa zamówienia zgodnie ze Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia oraz z obowizujcymi przepisami i normami. 3 Wykonawca zobowizuje si do dostarczenia przedmiotu umowy na swój koszt, obejmujcy zakres przedstawiony szczegółowo w 1 niniejszej umowy Naleno za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: 1.1. za ZADANIE nr 1 elektroniczne karty bezstykowe L.p. Rodzaj dostawy Szt. Cena jednostko wa netto Warto netto Podatek VAT w % Warto brutto 1. Elektroniczna karta bezstykowa Łczna warto :: Słownie: 1.2. za ZADANIE nr 2 tamy oraz zestawy czyszczce do drukarek do kart elektronicznych L.p. Rodzaj szt Cena jednostkowa netto Warto netto Naleny podatek VAT w % Warto brutto Tama do drukarki typu TANGO 2-1 jednostronnej, pełen kolor, na nie mniej 50 ni 350 wydruków 24

25 2 Zestaw czyszczcy - w zestaw wchodzi: 10 tam czyszczcych, 5 rolek czyszczcych, 1 flamaster do czyszczenia głowicy 24 Łczna warto : Słownie: Rozliczenie nastpi z rzeczywicie dostarczonej iloci ww. asortymentu. 2. Zapłata nastpi w terminie 14 dni od daty dorczenia faktur Zamawiajcemu, po zrealizowaniu zamówienia. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy bdzie płatne z rachunku bankowego Zamawiajcego: w Banku Millennium S.A. Nr konta: Adres Zamawiajcego: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask; NIP na rachunek bankowy Wykonawcy: po sprawdzeniu przez Zamawiajcego iloci i kompletnoci dostawy. 4. Kwota jaka zapłaci Zamawiajcemu z tytułu wynagrodzenia za wykonanie niniejszej umowy nie moe przekroczy wartoci umowy okrelonej w ust.1. Kwota okrelona w 4 ust.1 zawiera wszelkie koszty zwizane z realizacj zamówienia. Za niewykonany zakres umowy wynagrodzenie nie przysługuje. Wykonawcy nie przysługuje prawo dania wyszego wynagrodzenia Strony ustalaj nastpujce zasady odbioru przedmiotu umowy: a) Wykonawca zawiadomi telefonicznie Zamawiajcego o dostawie na 1 dzie przed terminem dostarczenia przedmiotu umowy. b) Wykonawca przedmiot umowy dostarczy na własny koszt Zamawiajcemu pod adres: Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask, pok. 419 IV pitro. c) odbiór dostarczonej partii dostawy nastpi na podstawie protokółu odbioru podpisanego przez obie strony, po protokolarnym stwierdzeniu zawartoci przesyłki. 25

26 d) w przypadku wad produktów stwierdzonych przez Zamawiajcego w dostawie, Wykonawca zobowizany jest niezwłocznie do dostarczenia do siedziby Zamawiajcego nowych produktów, o których mowa w 1. Koszty zwizane z ewentualn wymian obciaj Wykonawc. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, których nie mona było ustali w momencie odbioru, Zamawiajcy obowizany jest take wymieni wadliwy produkt na nowy. W razie niewykonania lub nienaleytego wykonania warunków umowy: 9 1. Wykonawca zobowizuje si zapłaci Zamawiajcemu kary umowne: a) w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 ust.1 pkt i 1.2. umowy, gdy Zamawiajcy lub Wykonawca odstpi od umowy z powodu okolicznoci, za które odpowiada Wykonawca, b) w wysokoci 0,2% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 ust.1 pkt i 1.2 umowy za kady dzie zwłoki w usuniciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rkojmi, c) w wysokoci 0,5% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 ust.1 pkt i 1.2 umowy za kady dzie zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy, 2. W razie odstpienia Wykonawcy lub Zamawiajcego od realizacji umowy z przyczyn lecych po stronie Wykonawcy, Wykonawca zostanie dodatkowo obciony kosztami zastpczego wykonania umowy. 3. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyszajcego wysoko kar umownych. 4. W szczególnoci w przypadku dostarczenia produktu okrelonego w 1 ust. 1 pkt. 1.2., który spowoduje zniszczenie drukarki bd jej uszkodzenie Wykonawca zobowizany zostanie do zakupienia nowej drukarki tego samego rodzaju i typu, w miejsce zniszczonej. 5. W przypadku złej jakoci wydruku karty spowodowanego, niewłaciw jakoci tamy okrelonej w 1 ust. 1 pkt. 1.2 (np. zły dobór kolorów) Wykonawca ponosi koszt zakupu kart. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialno za jako dostarczonego towaru do czasu jego wykorzystywania przez Zamawiajcego. 7. Zamawiajcy zastrzega sobie prawo potrcenia kar umownych z faktur Wykonawcy, lub dochodzenia ich na zasadach ogólnych. 8. Zamawiajcy zobowizuje si zapłaci Wykonawcy kary umowne: - w wysokoci 10% wynagrodzenia brutto okrelonego w 4 ust.1 pkt i 1.2. umowy w razie odstpienia przez Wykonawc od umowy z powodu okolicznoci, za które ponosi odpowiedzialno Zamawiajcy Oprócz przypadków okrelonych w Kodeksie Cywilnym, Zamawiajcy moe odstpi od umowy w nastpujcych przypadkach: a) wystpienia istotnej zmiany okolicznoci powodujcej, e wykonanie umowy nie ley w interesie publicznym, czego nie mona było przewidzie w chwili zawarcia umowy, b) zostanie wszczte postpowanie układowe lub upadłociowe albo zostanie ogłoszona upadło Wykonawcy lub Wykonawca utraci zdolno finansowania, c) stwierdzenia niewykonywania lub niewłaciwego wykonywania przedmiotu umowy przez 26

27 Wykonawc. 2. Odstpienie od umowy musi nastpi w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 3. Umowa moe by rozwizana w kadym czasie za porozumieniem stron. 4. W przypadkach odstpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1 podpunkt a lub rozwizania umowy za porozumieniem stron, Wykonawca ma prawo da wynagrodzenia nalenego za zakres prac wykonanych do dnia odstpienia lub rozwizania umowy. 5. W przypadku okrelonym w ust. 1 lit. c Zamawiajcy moe wypowiedzie umow w trybie natychmiastowym. 6. Zamawiajcy moe rozwiza umow w przypadku racego naruszenia przez Wykonawc jej postanowie bez ponoszenia skutków prawnych Strony ustalaj, e w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bd miały zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówie publicznych i Kodeksu Cywilnego. 2. Strony umowy zobowizuj si do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o kadej zmianie siedzib lub nazw firm, osób reprezentujcych, numerów telefonów. 3. W przypadku niezrealizowania zobowizania wskazanego w ust. 2, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uwaa si za dostarczone. 4. Zakazuje si przelewu wierzytelnoci wynikajcych z niniejszej umowy na rzecz osób trzecich. 5. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bd przez Sd właciwy dla siedziby Zamawiajcego. 6. Integralna czci umowy stanowi oferta Wykonawcy. 7. Umow sporzdzono w 2 jednobrzmicych egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, jeden dla Zamawiajcego. Załczniki: Załcznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 1 WYKONAWCA ZAMAWIAJCY 27

28 Załcznik nr 1 do umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA NR 1 Zadanie nr 1 dostawa elektronicznych kart bezstykowych wymagania minimalne: 1. Charakterystyka fizyczna: a) zgodno z norm ISO/IEC typ A, b) spełnienie warunków certyfikatu MIFARE (wymagane załczenie certyfikatu Mifare wystawionego przez Mifare Certification Institute - Arsenal Research, Faradaygasse 3, 1030 Wiede, Austria) c) wykonane na bazie układu scalonego MF1MOA2S50 (16 sektorów pamici). d) karta typu MIFARE STANDARD laminowana wielowarstwowo, etapowo (dla otrzymania minimalnej gruboci i wysokiej jakoci) z tworzywa sztucznego PVC nie zawierajcego szkodliwych składników chemicznych, przyjazna dla rodowiska zgodnie z ustaw z dnia r. Prawo ochrony rodowiska (tj. DZ. U. z 2006r. nr 129, poz. 902 z pón. zm.) oraz ustaw z dnia r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. nr 39, poz. 251 z pón. zm.) e) punkty połcze anteny i układu elektronicznego wykonane w technologii termokompresji. f) antena wykonana z drutu miedzianego g) wymiary zgodne z normami ISO (jak karty płatnicze ID-1 85,7x54x0.9mm) h) wykonanie ogólne wg standardu ISO/IEC Zabezpieczenia: a) karta w sposób jawny ma by oznaczona numerem odczytanym z pamici układu b) kada karta w sposób jawny winna by oznakowana unikalnym numerem odczytanym z pamici układu scalonego w procesie drukowania. Numer umieszczony ma by laserowo, z wykluczeniem próby jego zdrapania, podrobienia, starcia. c) autentyfikacja z czytnikiem zgodnie z norm ISO/IEC DIS d) karty maj zawiera zabezpieczenia zgodnie z norm ISO/IEC

29 e) karta zawiera ma 16 bitowy licznik zabezpieczony sprztowo oraz posługiwa si protokołem bezpieczestwa zgodnym z CRC f) musi istnie moliwo wyłczania programowanych funkcji zapisu dla kart wycofywanych z obiegu. 3. Komunikacja odbywa si drog radiow: a) czstotliwo nona: MHz b) interfejs bezkontaktowy zgodny z norm ISO/IEC typ A c) szybko komunikacji: 106 kbit/s (Kbaud) d) czas realizacji transakcji: mniej ni 170ms. e) protokół komunikacyjny : half duplex f) zasig operacyjny: do 10cm 4. Pami: a) technologia: CMOS EEPROM b) pojemno: 8 kbit (1kBajt) c) podzielona na 16 niezalenych sektorów po 4 bloki kady d) ilo cykli zapisu: minimum e) ilo cykli odczytu jest nielimitowana f) okres przechowywania danych 10 lat 5. Zasilanie: a) Indukcyjne przez czytnik. Karta nie posiada własnego zasilania. 6. Wytrzymało: a) całkowita 10 lat (w warunkach normalnej eksploatacji) b) mechaniczna zgodnie z ISO bez utraty funkcjonalnoci i walorów estetycznych c) chemiczna zgodnie z ISO d) temperaturowa zgodnie z ISO (w zakresie temperatur od 20 do +50 nie wystpuje utrata funkcjonalnoci i walorów estetycznych) e) wilgotno wzgldna maksymalna rodowiska pracy karty : 90% 29

30 7. Druk: a) szt. kart ma by zadrukowanych technologi offsetow, drukiem czterokolorowym, zgodnie z uzgodnionymi wzorami graficznymi. 30

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax

Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku ul. Na Stoku 49, Gdask Tel./fax Załcznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówie Publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 164, poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O WARTOCI SZACUNKOWEJ PONIEJ 60 000 EURO Gmina Bełyce ul. Lubelska 3 24-200 Bełyce tel.: (081) 517-27-28, fax.: (081) 517-25-06 internet: www.belzyce.pl e-mail: belzyce_m@woi.lublin.pl REGON: 000524039 NIP: 717-12-88-833 Nasz znak: SR.7322-3/02/07

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 22.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Badania marketingowe lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez Zarzd Transportu Miejskiego w Gdasku. Postpowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie

Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu budowlanego ulicy Granicznej w Bukownie Zamawiajcy bdzie wymagał zabezpieczenia naleytego wykonania umowy w wysokoci 7% ceny całkowitej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moe by wnoszone w formach okrelonych w art. 148 ust.1. Prawa zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Przewóz osób autokarami

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 73 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci:

PROJEKT. W rezultacie dokonania przez Zamawiajcego w trybie przetargu nieograniczonego wyboru Wykonawcy została zawarta umowa nastpujcej treci: NA-P/ 40 /08 Załcznik nr 7 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2008 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław (nr identyfikacyjny NIP:

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiajcym z siedzib w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złoenia oferty na dostaw sprztu komputerowego 1. Dane zamawiajcego

Bardziej szczegółowo

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie WARUNKI SZCZEGÓŁOWE dostawy szczepionki przeciwko grypie do: Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej ródmiecie I Informacje ogólne 1.Zamawiajcy Miejska Przychodnia Wieloprofilowa ródmiecie ul. Próchnika 11,

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BF.IV.WA/ZP/U /09 Województwa Mazowieckiego ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 022 59 79 100, faks 022 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ON.AG.III/ZP/D 335 384/07 Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 100, faks (22) 59 79 290, http://www.mazovia.pl, e-mail: j.rybak@mazovia.pl.

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr RAP/74/2007

U M O W A Nr RAP/74/2007 U M O W A Nr RAP/74/2007 załcznik nr 6 Zawarta w dniu...2007 roku pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 6, 50-345 Wrocław nr identyfikacyjny VAT: 896-000-53-54 Regon:

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym.

IV. Wykaz o wiadcze i dokumentów, jakie nale y dostarczy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w zapytaniu ofertowym. N/zn.: ATZ_12_NZU_2011_EL_4918_2011 (Prosimy powoła si na numer sprawy) Warszawa, dn.30-05-2011r Zapytanie o ofert (dla zamówie o wartoci szacunkowej nie przekraczajcej równowartoci kwoty 14.000 euro)

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Archiwizacja powiatowego

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4

NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 NA-P/ 37 /2010 Załcznik nr 4 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U

O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U Numer sprawy: 66 / SR/ NM / 2008 Pozna, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postpowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostaw sprztu komputerowego do Sdu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3.

1. Zamawiajcy - Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp.z o.o. z siedzib : Głuchołazy ul.plac Basztowy 3. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWN DOSTAW TARCICY IGLASTEJ OBRZYNANEJ OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr postpowania: ZP / 3 / 055/D/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA sukcesywn dostaw wody mineralnej oraz dzieraw dystrybutorów na Zamawiajcym w postpowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów

Wicej informacji mona uzyska pod adresem jak podano wyej dla osoby upowanionej do kontaktów Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Rodzaj zamówienia Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

- 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - 1 - SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Udzielenie i obsług kredytu złotowego na finansowanie wydatków nie znajdujcych pokrycia w planowanych dochodach na 2006r. Nr sprawy FN 3054/4/2006 I.

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 240363-2010; data zamieszczenia: 03.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach

Dostawa pojemników na mieci V-1100 i V-110 na kółkach Lubartów, dnia 11 lipca 2008 r. Zwizek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej ul. Lubelska 68 21-100 Lubartów NIP 714-188-86-46 REGON 432725102 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa pojemników

Bardziej szczegółowo

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV

zakup i dostaw sprztu technicznego oraz sprztu RTV Województwa Mazowieckiego ul. Bertolta Brechta 3, 03-472 Warszawa, tel. (22) 59 79 604, faks (22) 59 79 603, http://www.mazovia.pl, b.malinowski@mazovia.pl. w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.developmentlomza.pl Łoma: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia)

UMOWA NR WOA.I.ZZP/WPW/./09 (projekt umowy cz I zamówienia) Zał Zał. nr 3A Wydatek współfinansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJCY Wrocław: Sukcesywna dostawa odczynników chemicznych, szkła laboratoryjnego, oraz PP i PE, drobnego sprztu laboratoryjnego i standardów chromatograficznych w ramach projektu Nowa ywno biaktywna o zaprogramowanych

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓ- WIENIA Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - Dostawa samochodu z napdem 4x4 - Ochrona orlika LIFE NAT/PL/000510 Znak sprawy: LIFE 08NAT/PL/000510 Zamawiajcy: Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Kolejowa Wejmutka,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Gmina Rejowiec Fabryczny ul.lubelska 16 22-169 Rejowiec Fabryczny, tel./fax 082 5663-103 lub 082 5664-121,e-mail: www.rada@ug.rejowiec.pl

Bardziej szczegółowo

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej.

w Warszawie Adres strony internetowej zamawiaj cego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Samodzielny publiczny zak ad opieki zdrowotnej. SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKANY w Warszawie Warszawa, 13.03.2013 Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/08SML/02/2013 poniej 200 000 euro na dostawy sprztu medycznego

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , ,

Koszalinie, ul. Partyzantów 15A, Koszalin, woj. zachodniopomorskie, tel , , Page 1 of 6 Koszalin: Wykonanie robót budowlanych - rozbiórka całkowita budynków i budowli (zawierajcych azbest) połoonych w miejscowoci Dziki, gmina Szczecinek, powiat szczecinecki, województwo zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 4 Wrocław: Usługa wywozu nieczystoci stałych - odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu RAP 19 2009 Numer ogłoszenia: 91363-2009; data zamieszczenia: 10.06.2009

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 4 Wrocław: Postpowanie w trybie przetargu nieograniczonego którego przedmiotem jest kompleksowa dostawa energii elektrycznej i wiadczenie usług dystrybucji do Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 19.02.2007r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przewóz dzieci i młodziey niepełnosprawnej do placówek owiatowych oraz orodków opiekuczo wychowawczych i zdrowotnych w roku szkolnym

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJCY. POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce

ZAMAWIAJCY. POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, Kielce Kielce dnia 07.12.2007r Or.III.3450-1-151/07 ZAMAWIAJCY POWIAT KIELECKI - STAROSTWO POWIATOWE W KIELCACH Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu prowadzonym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.przewozyregionalne.pl Szczecin: Usuga polegajca na zorganizowaniu imprez kulturalnorozrywkowych dla pracowników, emerytów oraz rencistów Zamawiajcego i ich rodzin. Numer ogoszenia: 361404-2012; data zamieszczenia: 24.09.2012

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie.

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla rodowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie. WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa mebli dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

Dostawa gazów technicznych i najem butli.

Dostawa gazów technicznych i najem butli. Załcznik nr 1.1 do SIWZ AZP/40/ZP/AGZ/D/2010... Piecz nagłówkowa Wykonawcy Data. FORMULARZ OFERTOWY DLA CZCI I OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa Wykonawcy: Adres do korespondencji: Tel.: Fax:.... Adres

Bardziej szczegółowo

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa

druk O F E R T A NIP REGON Miasto Stołeczne Warszawa - Stołeczny Zarzd Rozbudowy Miasta ul. Senatorska 29/31 00-099 Warszawa druk O F E R T A (piecz Wykonawcy [ów]) NIP REGON NUMER pod którym wpisano do ewidencji działalnoci gospodarczej wraz z podaniem organu prowadzcego ww. ewidencj (dotyczy os. fizycznych prowadzcych działalno

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Zamawiajcy: Urzd Skarbowy Pozna-Jeyce Adres: ul. Słowackiego 22, 60-823 Pozna Adres do korespondencji: ul. Słowackiego 22,

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół na terenie Powiatu Radziejowskiego 2010 2011 Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach.

ogłasza przetarg nieograniczony do 60 000 EURO na dozorowanie na targowisku miejskim przy ul. Moniuszki w Głuchołazach. Głuchołazy, 01.12.2006 r. Głuchołaskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Głuchołazach ul. Plac Basztowy 3 tel./fax 077 40 92 631 wewn. 45 (Wspólny Słownik Zamówie - CPV 746130000-9.) ogłasza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: Gmina Bukowno Adres: Urzd

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze

Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania oblodze Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-9/08/pn Kod CPV 90212000-6 - usługi odnieania 90213000-3 usługi usuwania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OR AG I.ZP.U AR Urzdu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26, 03-719 Warszawa, tel. 22 59 79 600, faks 22 59 79 603, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.radzik@mazovia.pl w postpowaniu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPEYFIKAJA ISTOTNYH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Województwa Mazowieckiego, http://www.mazovia.pl, e-mail: a.siennicka@mazovia.pl w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe w Radziejowie ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil...

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\zampub2\Ustawienia lokalne\temporary Internet Fil... Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa i monta owietlenia elewacji w ramach inwestycji: Termomodernizacji obiektów uytecznoci publicznej pełnicych funkcje edukacyjne - budynek główny Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska Warszawa

FORMULARZ OFERTY. Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska Warszawa Załcznik nr, dnia r. Piecz wykonawcy(ów) FORMULARZ OFERTY Urzd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie ul. Jagielloska 26 03 79 Warszawa Ja (my), działajc w imieniu i na rzecz wykonawcy Imiona

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej euro. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartoci powyej 14000 euro. I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO: Zamawiajcy: GMINA BUKOWNO - Miejski Orodek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY

INFORMACJA O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: ZAMAWIAJ CY INFORMACJA O ZAMÓWIENIU Zamówienie sektorowe w trybie art.132 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.).

Bardziej szczegółowo

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb

realizacja w całoci dostaw urzdze komputerowych i oprogramowania partiami wg potrzeb Page 1 of 6 Zielona Góra: DOSTAWA URZDZE KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer ogłoszenia: 13795-2012; data zamieszczenia: 13.01.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY 1 GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU 15-703 Białystok, ul. Zwycistwa 2 Wykonanie szacunków brakarskich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do Dziennika Urzdowego Wspólnot Europejskich 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faks: (+352) 29 29 44 619, (+352) 29 29 44 623, (+352) 29 29 42 670 E-mail: mp-ojs@opoce.cec.eu.int

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Biuro Urzdzania Lasu i Geodezji Lenej Oddział w Gdyni ul. witojaska 44, 81-393 Gdynia Znak sprawy: KO-32-2012 Gdynia, dnia 03 lipca 2012 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDA SAMOCHODÓW SŁUBOWYCH 1. Podstawa i forma prawna. I POSTPOWANIE PRZETARGOWE 1.1. Przetarg odbywa si zgodnie z 70¹ ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Norwida 25 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Wrocław, ul. Norwida 25 tel , fax SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU 50 375 Wrocław, ul. Norwida 25 tel. 071 320-51-33, fax. 071 320-51-64 Sprawa nr NA-P/ 8 /2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o zamówienie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Znak sprawy: BZP/117/09 Załcznik nr 5 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr WZiPS/II/ /09 Nr C.R.U..../ zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomidzy: Gmin Miasto Szczecin reprezentowan przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / R I / 2007

UMOWA NR / R I / 2007 ( PROJEKT ) Załcznik nr 6 do specyfikacji Numer sprawy ZEASz P 3 / 2007 UMOWA NR / R I / 2007 zawarta w dniu 2007 r. w Barlinku pomidzy Zespołem Ekonomiczno - Administracyjnym Szkół majcym siedzib w Barlinku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Białystok: Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, czciowa wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont elewacji oraz inne roboty budowlane w zakresie budynków w budynkach Rejonu w Zambrowie

Bardziej szczegółowo

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi

Roboty budowlane publikacja obowizkowa publikacja nieobowizkowa Usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane publikacja obowizkowa Dostawy publikacja nieobowizkowa Usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWANIONE DO KONTAKTÓW Nazwa: Powiatowy Urzd Pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ul. Kociuszki 20/ Radziejów NIP TEL./FAX ( 0-54 )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. ul. Kociuszki 20/ Radziejów NIP TEL./FAX ( 0-54 ) Zatwierdzam : Dyrektor Zarzdu Dróg Powiatowych mgr Zbigniew Zajczkowski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy ZDP- 343-10/10/pn Kod CPV 09132100-4 benzyna bezołowiowa 09134100-8 olej napdowy

Bardziej szczegółowo

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks

WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty. ul. Kociuszki Radziejów tel , faks WYJCIOWE WYMAGANIA Bdce podstaw do przygotowania oferty Zamawiajcy: Starosta Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 87 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprztu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo