Konfiguracja cen w enova

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja cen w enova"

Transkrypt

1 Konfiguracja cen w enova Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12)

2 Spis treści 1 Wstęp Ceny na kartotece towarowej Definicje cen Dodanie nowej ceny Dołączanie ceny do kartotek towarowych Przeceny Użycie cen na dokumencie Ręczny wybór ceny na dokumencie Domyślna cena dla dokumentu Ceny indywidualne i grupowe Indywidualna każdego towaru Grupowa każdego towaru Indywidualna grupy towarowej Grupowa grupy towarowej Grupowa wszystkich towarów Indywidualna wszystkich towarów Rabaty indywidualne i grupowe Ceny algorytmiczne Prawa do cen Ceny walutowe Definiowanie i przeliczanie cen w różnych walutach Ceny i dokumenty w różnych walutach Wystawianie nowego dokumentu Wystawianie dokumentu w relacji Przeceny okresowe Przygotowanie przecen okresowych Przeceny indywidualne, grupowe i ogólne

3 1 Wstęp W niniejszym dokumencie opisane zostały zasady zarządzania polityką cenową w systemie enova. Zawartośd merytoryczna dokumentu odpowiada tematom omawianym na szkoleniu zaawansowanym z modułu enova Handel, w części poświęconej cenom. Opisane są sposoby tworzenia cenników, zarządzanie cenami indywidualnymi, przydzielanie kontrahentów do grup rabatowych, korzystanie z promocji okresowych. 2 Ceny na kartotece towarowej Domyślnie po utworzeniu bazy danych wchodząc na listę Towary i usługi, widzimy podstawowe informacje o towarze (kod, nazwa, stan) oraz trzy kolumny z cenami Podstawowa, Hurtowa i Detaliczna. Podobnie na kartotece towarowej widoczne są 3 ceny: Podstawowa, Hurtowa i Detaliczna. Dodatkowo nad cenami znajdują się pola Marża i Narzut. Łatwo zauważyd, że zmieniając wartośd ceny podstawowej oraz marży i narzutu automatycznie ulegają przeliczeniu cena Hurtowa i Detaliczna. Zależnośd przy tym jest taka, że: Cena Hurtowa jest ceną Podstawową powiększoną o Narzut (licząc metodą od stu ) Cena Detaliczna jest ceną Hurtową powiększoną o Marżę (licząc metodą w stu ) Uwaga: jeżeli na jednej z cen wyliczanych (Hurtowa, Detaliczna) zaznaczona zostanie kolumna Korygowana, wówczas możliwe będzie ręczne ustalenie wartości tej ceny (odpowiednio kwoty netto lub brutto druga z kwot zostanie przeliczona na podstawie stawki VAT). W takim wypadku zmiany ceny Podstawowej nie będą skutkowały przeliczeniem ceny, dla której zaznaczono Korygowana. W tym rozdziale zajmiemy się wyjaśnieniem, w jaki sposób można wpływad na liczbę cen w systemie, oraz na sposób ich wyliczania. 2.1 Definicje cen Aby zobaczyd definicje istniejących cen oraz stworzyd nowe ceny, należy uruchomid Narzędzia/Opcje/Handel/Definicje cen. Pojawia się lista cen przy czym lista ta jest znacznie dłuższa, niż lista cen na kartotece towarowej. Wynika to stąd, że niektóre ceny są cenami wyliczanymi na żądanie a nie wprowadzanymi na kartotece towaru. Przykładowo cena Ostatnia zakupu jest ceną odczytaną z ostatniego dokumentu zakupu, i nie jest zapisana na kartotece towaru. Jeżeli otworzymy definicję ceny Hurtowa, to na zakładce Ogólne znajdują się następujące informacje: Nazwa nazwa ceny, jaką widzi użytkownik na liście, czy na kartotece towaru. Algorytm wyliczania zależny od dokumentu zaznaczenie tego parametru pozwala na definiowanie cen, których algorytm wyliczenia będzie zależny od bieżącego dokumentu (np. faktury). Algorytm będzie można uzależnid np. od kontrahenta wybranego na dokumencie, czy od ilości sprzedawanego towaru. Taka cena jest zawsze ceną wyliczaną na żądanie nie może zostad przyłączona do kartoteki towaru. 3

4 Cena dodawana do towaru zaznaczenie tego parametru powoduje, że cena jest wyświetlana i edytowana na kartotece towaru. Gdy parametr jest odznaczony cena będzie niewidoczna na kartotece towaru i będzie wyliczana na żądanie w chwili jej użycia. Cena aktualizowana przychodem zaznaczenie parametru powoduje, że program będzie proponował zmianę ceny (przecenę) w chwili przyjęcia towaru po nowej cenie zakupu. Priorytet istotny jest w przypadku cen wyliczanych na podstawie innej ceny, aby zachowad poprawną kolejnośd obliczeo. Przykładowo cena Detaliczna jest wyliczana na podstawie ceny Hurtowej. A więc cena Detaliczna musi byd wyliczona później niż Hurtowa dlatego cena Hurtowa ma przypisany priorytet 2, a cena Detaliczna 3. Kreator algorytmu wyliczania ceny umożliwia wyklikanie sposoby wyliczania ceny. W przypadku wyboru opcji Ceny wprowadzane ręcznie, cena nie będzie wyliczana automatycznie, tylko będzie musiała byd wpisana przez użytkownika. W pozostałych przypadkach program umożliwia wybranie parametrów określających sposób obliczania ceny (lub wpisanie wyrażenia/kodu wyliczającego cenę). Z poszczególnych pól umożliwiających skonfigurowanie sposobu wyliczania ceny komentarza wymaga Uwzględnij współczynnik jako, który przyjmuje następujące wartości: o Brak nie zmienia wartości w stosunku do ceny bazowej o + podnosi wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą od stu o - obniża wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą od stu o + wstecz podnosi wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą w stu o - wstecz obniża wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą w stu Uwaga: Proszę zwrócid uwagę, że dla definicji ceny nie określamy tego, czy jest to cena netto czy brutto. Dla każdej ceny zawsze obliczane są obie wartości (netto i brutto) przy czym jeżeli cena jest liczona na podstawie wartości netto, to wyliczana jest najpierw wartośd netto a potem brutto (powiększone o VAT). Jeżeli cena jest liczona na podstawie wartości brutto, to wyliczana jest najpierw wartośd brutto a potem netto (pomniejszone o VAT). Widad to dobrze na zakładce Algorytm: 4

5 2.2 Dodanie nowej ceny Aby dodad nowy rodzaj ceny, na liście cen należy wybrad Nowy (Definicja ceny) i wypełnid formatkę. Przykładowo zdefiniujemy cenę o nazwie Specjalna, która będzie ceną Hurtową pomniejszoną o 5%. Cena będzie dodawana do kartoteki towaru. Należy wypełnid formatkę definicji ceny jak na załączonym formularzu. Oprócz parametrów na pierwszej zakładce nie należy zapomnied o nadaniu praw dostępu do ceny poszczególnym operatorom. 2.3 Dołączanie ceny do kartotek towarowych Jeżeli teraz wejdziemy na listę Towary i ceny, i następnie dodamy nową kartotekę towaru lub usługi, to na liście cen pojawią się cztery pozycje (Podstawowa, Hurtowa, Detaliczna, Specjalna). Cena Specjalna oczywiście będzie przeliczana zgodnie z zadeklarowanym algorytmem. Natomiast otwarcie formularza istniejącego towaru (kartoteki towaru założonej przed dodaniem nowej ceny) powoduje, że widoczne są tam wyłącznie stare rodzaje cen. Aby dodad nową cenę do istniejących kartotek towarowych, należy na liście towarów zaznaczyd wszystkie wiersze i wybrad z menu Czynności\Przeceny\Przyłącz cenę do kartoteki. Funkcja ta spowoduje dodanie i obliczenie wskazanej ceny do zaznaczonych kart towarowych. Nowa cena będzie również widoczna w Organizatorze listy. Na liście pól do wyboru, w gałęzi Ceny pojawi się pozycja Specjalna (z możliwością rozwinięcia i wybrania wartości Netto lub Brutto). 2.4 Przeceny W grupie Czynności\Przeceny na liście towarów, oprócz możliwości dołączenia nowej ceny do istniejących kartotek, znajdują się również funkcje do seryjnej zmiany ceny: Zmiana procentowa służy do podniesienia/obniżenia wskazanej ceny o określony procent. Należy pamiętad, że jeżeli przeceniona zostanie cena, na podstawie której są wyliczane 5

6 wartości innej ceny, to te zależne ceny też zostaną przeliczone. Z kolei jeżeli przeceniona zostanie cena wyliczana na podstawie innej ceny, to wówczas otrzyma ona status Korygowana. Zmiana kwotowa służy do podniesienia/obniżenia wskazanej ceny o określoną kwotę. Zasady przeliczenia cen zależnych są identyczne jak w poprzednim przypadku. Kopiowanie z ceny przed uruchomieniem wyświetlane jest okno z pytaniem o cenę źródłową i cenę przeliczaną. Spowoduje to ustawienie wartości ceny przeliczanej takiej samej, jak wartośd ceny źródłowej. Przywród obliczenia ceny powoduje ponowne przeliczenie wskazanej ceny wg algorytmu. Jeżeli cena była wcześniej korygowana, to flaga Korygowana zostaje wyczyszczona. Przelicz wszystkie ceny jak w poprzednim przykładzie, ale jest wykonywane dla wszystkich cen przyłączonych do kartoteki towarowej. 3 Użycie cen na dokumencie Zdefiniowanie nowej ceny pozwala nam na stworzenie nowego cennika, wyświetlenie tej ceny na liście czy stworzenie wydruku cennika uwzględniającego nową cenę. Z drugiej strony niezbędne jest, jak użyd tą nową cenę na dokumencie. 3.1 Ręczny wybór ceny na dokumencie Wystawiając fakturę, i dodając na niej pozycję, program automatycznie proponuje (w bazie Demo) wartośd ceny Hurtowa. Aby wstawid inną cenę z cennika, można wybrad z menu Czynności\Wybierz cenę, lub po prostu wcisnąd klawisz F6. Wyświetlona zostanie lista cen do wyboru oczywiście będą tylko te ceny, do których operator ma prawo. 6

7 3.2 Domyślna cena dla dokumentu Dlaczego na fakturze zaproponowała się cena Hurtowa i w jaki sposób skonfigurowad program, aby domyślnie korzystał z nowej ceny (Specjalna)? Domyślna cena jest określana w definicji dokumentu. Aby zmienid domyślną cenę sprzedaży, należy otworzyd Opcje\Handel\Definicje dokumentów\sprzedaż i otworzyd formularz dokumentu FV. Na pierwszej zakładce wybiera się rodzaj ceny przypisanej dla danego dokumentu. Uwaga: Należy pamiętad, że jeżeli w bazie zdefiniowane jest wiele definicji faktur sprzedaży, to cenę domyślną określa się dla każdej definicji dokumentu odrębnie. 4 Ceny indywidualne i grupowe Powyższa zasada określania ceny domyślnej dla dokumentu powoduje, że na fakturze FV program zawsze skorzysta z definicji ceny Hurtowej (bądź innej wybranej). Pojawia się pytanie, w jaki sposób zróżnicowad wielkośd tej ceny w zależności od tego, czy dokonujemy sprzedaży dla stałego odbiorcy, czy dla przypadkowego jednorazowego klienta. W celu zdefiniowania sposobu korzystania z cen i rabatów indywidualnych oraz grupowych (określanych dla grup klientów), należy na definicji ceny skonfigurowad zakładkę Grupy. Na zakładce można określid trzy ceny indywidualne każda cena indywidualna jest to wyjątek od reguły czyli inaczej mówiąc deklarujemy: mimo, że cena Hurtowa na ten towar wynosi X, to w tym wypadku (sprzedaż określonego towaru dla określonego kontrahenta) zastosuj cenę Y. Program sprawdza kolejno pierwszą, drugą i trzecią cenę indywidualną. Jeżeli okaże się, że zostanie znaleziona pierwsza cena indywidualna to zostaje zastosowana, jeśli nie to program szuka drugiej ceny indywidualnej, 7

8 a potem trzeciej. Jeżeli żadna z trzech cen indywidualnych nie zostanie znaleziona to zostanie użyta cena cennikowa (czyli w tym wypadku Hurtowa). Sposób wyszukania ceny indywidualnej jest określany na jeden z sześciu sposobów: Indywidualna każdego towaru Grupowa każdego towaru Indywidualna grupy towarowej Grupowa grupy towarowej Grupowa wszystkich towarów Indywidualna wszystkich towarów 4.1 Indywidualna każdego towaru Cena indywidualna każdego towaru, oznacza, że dla każdego kontrahenta, na każdy towar, można określid indywidualną cenę sprzedaży. To rozwiązanie stosowane jest wówczas, gdy niektórzy odbiorcy mają np. podpisane umowy na dostawę niektórych towarów po określonych cenach (niezależnie od zmian w cenniku ogólnym ). Ceny indywidualne można ustawid na kartotece kontrahenta, na zakładce Handel\Cennik indywidualny, lub na kartotece towaru, na zakładce Cennik\Kontrahentów. 4.2 Grupowa każdego towaru Grupowa każdego towaru jest podobna do poprzedniej, ale cenę na konkretny towar określa się nie dla każdego kontrahenta oddzielnie, ale dla grupy kontrahentów. W tym celu należy wskazad, z którą cechą grupującą kontrahentów będzie związany cennik indywidualny. Przykładowo mamy w bazie zdeklarowaną cechę grupującą o nazwie Grupa kontrahentów, oraz wartościach: Dystrybutorzy, Partnerzy i Indywidualni. Możemy zdefiniowad cenę na dany towar oddzielnie dla kontrahentów z każdej z tych grup. 8

9 Wartości cen określa się na kartotece towaru na zakładce Cennik\Grupowy, lub w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe: 4.3 Indywidualna grupy towarowej Cena indywidualna grupy towarowej oznacza, że cena jest zdeklarowana dla określonego kontrahenta, na towary z określonej grupy. W tym celu należy wskazad cechę grupującą towarów przykładowo stworzona jest cecha Asortyment, przyjmująca wartości Narty, Kombinezony, itp. Oczywiście przyjęta jest tu inna zasada niż w poprzednich przypadkach byłoby nonsensem określad, że wszystkie towary z grupy Narty kontrahent kupuje po 500 PLN. Dlatego przy wyborze tej opcji stosujemy wskazanie definicji ceny. Inaczej mówiąc, oznacza to: dla kontrahenta X, na towary z grupy Narty stosuj cenę Specjalna. Ceny indywidualne grupy towarowej określa się na kartotece kontrahenta na zakładce Handel\Ceny grupowe, lub w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe: 9

10 4.4 Grupowa grupy towarowej Cena grupowa grupy towarowej oznacza, że przypisujemy rodzaj ceny na grupę towarów dla grupy kontrahentów. Inaczej mówiąc, określamy: dla kontrahentów z grupy Dystrybutorzy, gdy kupują towary z grupy Narty, zastosuj cenę Specjalna. Ceny grupowe dla grupy towarowej określa się w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe: 4.5 Grupowa wszystkich towarów Cena grupowa wszystkich towarów pozwala określid, jaki rodzaj ceny jest związany z kontrahentami w określonej grupie. Inaczej mówiąc, określamy: dla kontrahentów z grupy Dystrybutorzy na wszystkie towary stosujemy cenę Specjalna. 10

11 Ceny grupowe wszystkich towarów określa się w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe 4.6 Indywidualna wszystkich towarów Cena indywidualna wszystkich towarów służy do przypisania określonego kontrahenta do wskazanego cennika. Inaczej mówiąc, określamy, że kontrahent X na wszystkie towary ma stosowaną cenę Specjalna. Cena indywidualna wszystkich towarów ustalana jest na kartotece kontrahenta, na zakładce Handel\Rabat i cena: 4.7 Rabaty indywidualne i grupowe Na analogicznej zasadzie definiuje się rabaty indywidualne i grupowe. Zasadnicza różnica polega na tym, dzieje się w chwili znalezienia rabatu indywidualnego/grupowego. W przypadku cen, w chwili znalezienia ceny indywidualnej lub grupowej, cena ta jest wstawiana na dokument i dalsze przetwarzanie (poszukiwanie ceny) jest przerywane. W przypadku rabatów zachowanie programu zależy od wybrania parametru Sposób wliczania: Przepisz do pozycji dokumentu podstawia znaleziony rabat do pozycji dokumentu i nie szuka kolejnych rabatów indywidualnych/grupowych. Maksymalny rabat pozycji dokumentu spośród wszystkich znalezionych rabatów indywidualnych i grupowych wybierany jest rabat największy Minimalny rabat pozycji dokumentu spośród wszystkich znalezionych rabatów indywidualnych i grupowych wybierany jest rabat najmniejszy Sumuj rabaty pozycji dokumentu wszystkie znalezione rabaty indywidualne i grupowe są sumowane. Uwaga: jest to sumowanie procentów rabatów, a nie udzielenie rabatu od ceny pomniejszonej o wcześniejszy rabat. Inaczej mówiąc w tym wypadku dwa rabaty 10% i 20% dają w sumie 30% rabatu. 11

12 5 Ceny algorytmiczne W rozdziale 2.1 Definicje cen opisane zostało definiowanie ceny wyliczanej na podstawie jakiejś innej ceny lub wartości. Na podstawie wybranych opcji (podstawa wyliczenia, współczynnik itp.) program generuje wzór na podstawie którego zostanie wyliczona cena. Pełny kod algorytmu, jaki zostanie zastosowany do wyliczenia ceny można zobaczyd na zakładce Algorytm. Jeżeli możliwości wyklikania sposobu obliczania ceny okażą się niewystarczające, można w takim wypadku w polu Algorytm wyliczania ceny wybrad opcję Kod metody i wówczas otrzymujemy możliwośd napisania algorytmu wyliczenia ceny bezpośrednio na zakładce Algorytm. Rozważmy bardzo prosty przykład, w którym chcemy udzielid od ceny hurtowej dodatkowych 5% rabatu w przypadku, gdy klient kupuje co najmniej 10 szt danego towaru. W tym celu należy stworzyd nową definicję ceny (nazwiemy ją Progowa). Ponieważ wartośd ceny będzie zależna od ilości towaru wpisanej na pozycji, koniecznie należy na pierwszej zakładce definicji zaznaczyd parametr Algorytm wyliczania zależny od dokumentu (kontrahenta). Przykładowy kod ceny może wyglądad następująco: W przypadku cen algorytmicznych mamy dostępne następujące zmienne (property klasy): Netto (typu DoubleCy) do tej zmiennej należy podstawid obliczoną wartośd netto ceny. Brutto (typu DoubleCy) do tej zmiennej należy podstawid obliczoną wartośd brutto ceny. Rabat (typu Percent) do tej zmiennej można podstawid wartośd dodatkowego rabatu. StandardowaIlosc (typu Quantity) - do tej zmiennej można podstawid domyślną ilośd towaru podstawianą na pozycji. Definicja (typu DefinicjaCeny, tylko do odczytu) definicja aktualnie przeliczanej ceny JestDokument (typu warunek: prawda/fałsz, tylko do odczytu) wskazuje, czy cena jest obliczana w kontekście dokumentu handlowego. Dokument (typu DokumentHandlowy, tylko do odczytu) bieżący dokument handlowy dla którego obliczana jest wartośd ceny. Kontrahent (typu Kontrahent, tylko do odczytu) kontrahent wybrany na bieżącym dokumencie handlowym Pozycja (typu PozycjaDokHandlowego, tylko do odczytu) bieżąca pozycja, na której wprowadzany jest towar 12

13 Towar (typu Towar, tylko do odczytu) towar wybrany na bieżącej pozycji 6 Prawa do cen enova umożliwia przypisanie operatorom praw do poszczególnych rodzajów cen. Funkcjonalnośd ta jest wykorzystywana szczególnie w firmach wielooddziałowych, które w różnych oddziałach posiadają wspólną bazę produktów, ale różne cenniki. Dzięki prawom do cen można ukryd cennik danego oddziału przed pracownikami innych oddziałów, czy po prostu zabezpieczyd się przed przypadkowymi zmianami cenników przez pracowników w innych oddziałach. Prawa operatorów do poszczególnych rodzajów (definicji) cen ustala się identycznie jak w przypadku innych rodzajów zapisów: - na formularzu definicji ceny, na zakładce Prawa danych. - na formularzu uprawnieo operatora, na zakładce Prawa obiektowe. Jeżeli operator ma do danego rodzaju ceny ustawione prawo Tylko odczyt, wówczas będzie widział wartośd tej ceny, będzie mógł jej użyd na dokumencie, ale nie będzie mógł jej zmienid. Ustawienie zakazu dostępu do danego rodzaju ceny skutkuje ukryciem tego rodzaju ceny w następujących miejscach: Lista cen w karcie towaru Okno z listą rodzajów cen otwierane przy wykonywaniu czynności Wybierz cenę dla pozycji dokumentu handlowego Lista rozwijana z rodzajami cen w oknie przeceny okresowej Lista rozwijana z rodzajami cen w karcie kontrahenta (Cena wszystkich towarów) Wszystkie listy, na których występują kolumny z cenami Temat praw do cen został szerzej omówiony w dokumencie Praca wielooddziałowa cz. II, Zarządzanie prawami do cen sprzedaży 7 Ceny walutowe W enova można deklarowad ceny w różnych walutach. Standardowo po utworzeniu bazy danych dostępna jest jedna waluta obca EUR (oprócz systemowej waluty PLN). Do zarządzania walutami obcymi służą następujące funkcje w programie: Narzędzia\Opcje\Ewidencje SP\Waluty lista zdefiniowanych walut obcych Narzędzia\Opcje\Ewidencje SP\Tabele kursowe lista tabel kursowych Narzędzia\Kursy walut wprowadzanie notowao dla poszczególnych walut Narzędzia\Import kursów średnich NBP funkcja służąca do importu notowao z serwera NBP. 7.1 Definiowanie i przeliczanie cen w różnych walutach Na definicji ceny, na zakładce Pozostałe, można określid domyślną walutę dla danego rodzaju ceny. W przypadku, gdy cena jest wyliczana na podstawie innej ceny w innej walucie, wówczas program dokona automatycznego przeliczenia wg kursu wprowadzonego w Narzędzia\Kursy walut. Należy jednak pamiętad, że do przeliczenia zostanie zastosowane notowanie odczytane w chwili 13

14 wykonywania tego przeliczenia. Ma to istotne znaczenie w przypadku cen dodawanych do kartoteki towaru. Przeanalizujemy prosty przykład zdefiniowane zostały 3 ceny sprzedaży: Cena A cena w EUR, traktowana jako wyjściowa (wprowadzana na karcie towaru). W stosunku do tej ceny będzie wyliczana cena sprzedaży w PLN Cena B cena w PLN, wyliczona na bazie Ceny A, dodawana do towaru Cena C cena w PLN, wyliczona na bazie Ceny A, nie dodawana do towaru (wyliczana na dokumencie) Na karcie towaru ustalamy Cena A = 100 EUR, w dniu, w którym notowanie euro wynosiło 4,2202. Wówczas Cena B zostanie obliczona jako 422,02 PLN i zapisana na kartotece towaru. Po kilku dniach wystawiamy fakturę sprzedaży (w PLN). Notowanie euro w tym dniu wynosi 4,2197. Jeżeli na dokumencie została użyta Cena B, wówczas program zastosuje cenę 422,02 (bo taka cena w PLN została zapisana na karcie towaru) Jeżeli na dokumencie została użyta Cena C, wówczas program zastosuje cenę 421,97 (bo wyliczy cenę w chwili użycia jej na dokumencie). 7.2 Ceny i dokumenty w różnych walutach W poprzednim przykładzie omówiono prosty przypadek wyliczania ceny na podstawie innej ceny w innej walucie. Z reguły jednak nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych definicji cen, ponieważ program potrafi przeliczyd cenę z jednej waluty na inną w chwili dodawania pozycji towaru na dokument. Funkcjonalnośd opisaną w poprzednim przykładzie jako użycie Ceny C (czyli przeliczanej w chwili użycia na dokumencie), można uzyskad używając na dokumencie Ceny A (a więc ceny w EUR) i odpowiednio ustawiając parametry definicji dokumentu Wystawianie nowego dokumentu Podczas wystawiania nowego dokumentu, na sposób wyliczenia ceny w walucie mają wpływ waluta całego dokumentu oraz waluta z cennika. Z kolei na walutę całego dokumentu wpływ może mied waluta zadeklarowana na definicji dokumentu lub waluta zdeklarowana dla kontrahenta. Zacznijmy od ustalenia waluty całego dokumentu. Na definicji dokumentu handlowego, na zakładce Pozostałe znajdują się dwa parametry sterujące walutą w jakiej wyliczana jest płatnośd dokumentu: Domyślna waluta płatności wskazuje się jedną ze zdefiniowanych walut Źródło waluty płatności do wyboru są dwie opcje: o Z definicji dokumentu w takim wypadku dokument będzie domyślnie liczony w walucie ustawionej w polu Domyślna waluta płatności. o Z karty kontrahenta w takim wypadku dokument będzie wyliczany w walucie wybranej na karcie kontrahenta, na zakładce Warunki płatności. Z kolei sposób ustalenia waluty ceny na pozycji zależy od parametru Waluta pozycji (na definicji dokumentu, na zakładce Wprowadzanie): Z karty kontrahenta cena zostanie podana w walucie, jaka została wprowadzona na karcie kontrahenta. 14

15 Z definicji dokumentu cena zostanie podana w walucie, jaka została wybrana na definicji dokumentu Z cennika cena zostanie przepisana z cennika, bez zmiany waluty. We powyższych przypadkach, jeżeli cena w cenniku jest w innej walucie niż waluta na pozycji dokumentu, wówczas cena zostanie przeliczona wg kursu wybranego na dokumencie, na zakładce Dodatkowe Wystawianie dokumentu w relacji Oprócz przeliczenia ceny z cennika, na inną walutę, w chwili wystawiania dokumentu, często pojawia się potrzeba przeliczenia ceny np. z oferty. Inaczej mówiąc składamy odbiorcy ofertę podając w niej ceny w EUR, z zastrzeżeniem, że zostaną one przeliczone na PLN wg kursu z dnia wystawienia faktury. Cena na ofercie nie jest ceną z cennika ale została skalkulowana specjalnie na potrzeby tej oferty. W takim wypadku możemy zastosowad przeliczenie cen przy przekształcaniu dokumentu w relacji. Powstaje: Oferta dla odbiorcy, ceny skalkulowane w EUR Oferta przekształcona do zamówienia od odbiorcy, ceny na zamówieniu skopiowane z oferty w EUR Zamówienie przekształcone do faktury, ceny na fakturze przeliczone na PLN, na podstawie cen z zamówienia na PLN. Aby uzyskad taką funkcjonalnośd, należy odpowiednio ustawid parametry relacji pomiędzy dokumentami. Za ustawianie walut na dokumencie tworzonym w relacji do dokumentu nadrzędnego odpowiadają następujące parametry na zakładce Zachowanie: Waluta płatności ustawia walutę dokumentu utworzonego w relacji: o Z nadrzędnego waluta taka, jak na dokumencie nadrzędnym (czyli na dokumencie, w relacji do którego tworzymy nowy dokument) o Z karty kontrahenta waluta taka, jak na kartotece kontrahenta o Z definicji podrzędnego waluta taka, jak na definicji dokumentu podrzędnego (czyli tego, który jest tworzony) Waluta pozycji ustawia walutę ceny na kopiowanej pozycji: o Z nadrzędnego waluta taka, jak waluta ceny na pozycji nadrzędnej (czyli na pozycji dokumentu, w relacji do którego tworzymy nowy dokument) o Z karty kontrahenta waluta taka, jak na kartotece kontrahenta o Z definicji podrzędnego waluta taka, jak na definicji dokumentu podrzędnego (czyli tego, który jest tworzony) 8 Przeceny okresowe Funkcjonalnośd przecen okresowych nazywana jest popularnie gazetkami promocyjnymi. Określenie to odnosi się to do ulotek reklamowych, na których przedstawiana jest oferta ze specjalnymi, promocyjnymi cenami, na określone produkty, trwająca przez pewien z góry założony czas (tydzieo, miesiąc ). 15

16 8.1 Przygotowanie przecen okresowych Przeceny okresowe przygotowuje się w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\przeceny okresowe. Dla przeceny określamy czas jej trwania oraz wprowadzamy ceny promocyjne dla poszczególnych artykułów. Uwaga: wybór ceny w nagłówku promocji nie oznacza, jaka cena jest powiązana z daną promocją. Służy to do wyświetlenia wartości wybranej ceny (np. Detalicznej), żeby osoba wprowadzająca przecenę miała odniesienie wartościowe, jaka jest cena cennikowa. Ma to więc charakter jedynie informacyjny. Aby ceny wprowadzone na promocji były uwzględniane podczas wystawiania dokumentu, należy: Zatwierdzid promocję (zaznaczyd pole Zatwierdzona). Na definicji ceny używanej do sprzedaży, na zakładce Grupy, należy zaznaczyd pole Uwzględnij promocje. Ceny z przeceny okresowej mogą podlegad dodatkowym rabatom (np. rabat indywidualny kontrahenta) pod warunkiem: Zaznaczenia pola Promocja rabatowana na formularzu przeceny okresowej Zaznaczenia pola Rabatuj promocje na definicji ceny. W przeciwnym wypadku ceny z przeceny okresowej są ostateczne i nie jest do nich udzielany żaden dodatkowy rabat. 8.2 Przeceny indywidualne, grupowe i ogólne Domyślnie nowa przecena okresowa ma ustawione pole Typ: Ogólna. Oznacza to, że jest to przecena skierowana do wszystkich klientów. Program pozwala na zdeklarowanie wielu przecen okresowych, pod warunkiem, że ten sam towar w tym samym czasie występuje najwyżej na jednej promocji ogólnej. 16

17 Poza przecenami ogólnymi (skierowanymi do wszystkich klientów) program pozwala też na tworzenie promocji: Indywidualnych jest to promocja skierowana do określonego klienta. W takim wypadku trzeba wskazad, którego klienta dotyczy promocja. Grupowych jest to promocja skierowana do wskazanej grupy kontrahentów. Należy wskazad do jakiej grupy klientów skierowana jest promocja. W przypadku promocji indywidualnych, obowiązuje analogiczna zasada, jak w przypadku ogólnych nie można do jednego klienta skierowad dwóch promocji, na ten sam towar w tym samym czasie. Z promocjami grupowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ z jednej strony nie można skierowad dwóch promocji do jednej grupy kontrahentów, na ten sam towar, w tym samym czasie. Ale z drugiej strony kontrahent może należed do wielu grup a więc może się okazad, że z tytułu przynależności do dwóch grup może skorzystad z dwóch różnych promocji na ten sam towar. W takim wypadku o wyborze promocji decyduje priorytet (przy cym promocja o priorytecie 0 jest najważniejsza, im numer większy tym ważnośd niższa). Dzięki temu program, w przypadku wystąpienia wielu promocji (indywidualnej, grupowej i ogólnej) w jednym czasie może rozstrzygad, z której z nich skorzystad: w pierwszej kolejności sprawdzane są przeceny indywidualne, potem grupowe (wg priorytetu) a na koocu ogólne. 17

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach Przeliczanie cen walutowych na dokumentach (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia

Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Podstawowa konfiguracja modułu Szkolenia Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl Spis treści Konfiguracja... 3 Definicja

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM

Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Soneta Sp. z o.o. Standardowe kreatory CRM Spis treści 1. Wstęp...2 2. Kreatory w enova CRM...2 3. Uruchomienie kreatora...3 4. Formularz kreatora Kampania z korespondencją...3 5. Formularz kreatora Nowy

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie transakcji unijnych

Ewidencjonowanie transakcji unijnych Ewidencjonowanie transakcji unijnych - WNT, WDT, świadczenie usług w UE (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Funkcjonalność Menu modułu Operacje wzorcowe

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu

Konfiguracja programu Spis treści Konfiguracja programu... 1 Import wyciągu bankowego... 5 Kilka syntetyk kontrahenta... 13 Rozliczanie i uzgadnianie kontrahenta... 14 Reguły księgowania... 16 Konfiguracja programu Po uruchomieniu

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Produkcja Konfiguracja Definicja dokumentu Relacje

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw (subzasoby)

Łańcuch dostaw (subzasoby) Łańcuch dostaw (subzasoby) (wersja 1.0) Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Opis ogólny...

Bardziej szczegółowo

enova365 Korekty i zwroty

enova365 Korekty i zwroty enova365 Korekty i zwroty Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl Spis treści Korygowanie faktur, zwrot towaru Korekta faktury sprzedaży Korekta sprzedaży fiskalizowanej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Import dokumentów z plików XML część II

Import dokumentów z plików XML część II Import dokumentów z plików XML część II (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K.

Zmiany w programie VinCent v Moduł F-K. Zmiany w programie VinCent v.1.24 1. Moduł F-K. Wprowadzanie dodatkowych terminów płatności (skont) na kartotece kontrahenta. Do wersji 1.23 możliwe było wprowadzenie jednego standardowego terminu płatności

Bardziej szczegółowo

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna

INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna INSIGNUM Sprzedaż Detaliczna Import dokumentów wydania XML (WZ/WZF) 2013-03-25 Opisana funkcjonalność ma na celu umożliwienie importów elektronicznych dokumentów wydania WZ/WZF w formacie XML do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja formuł cenowych

Dokumentacja formuł cenowych Dokumentacja formuł cenowych Komputronik S.A. 17 czerwca 2011 Spis treści 1 Formuły cenowe 2 1.1 Wstęp................................................. 2 2 Formuły cenowe - opis 3 2.1 Benchmark..............................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova

Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova Rozrachunki wielowalutowe w systemie enova (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Zawartość:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Moduł Reklamacje / Serwis

Moduł Reklamacje / Serwis Moduł Reklamacje / Serwis PC Guard Spółka Akcyjna ul. Jasielska 16, 60-476 Poznań tel. 0-61 84 34 266, faks 0-61 84 34 270 biuro@pcguard.pl, www.pcguard.pl Kapitał zakładowy 11 000 000 PLN Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12

Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Modyfikacje programu VinCent Office V.1.12 Moduł FK 1. Wydruk Potwierdzenia salda w walucie. Zmieniono format wydruku Potwierdzenia sald w taki sposób aby była widoczna wartość salda w każdej walucie w

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią.

enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. enova365 Produkcja Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Produkcja Moduł Produkcja umożliwia definiowanie technologii, tworzenie zleceń

Bardziej szczegółowo

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft

Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zmiany stawek VAT w systemach Humansoft Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa Finansów projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, od początku 2011 roku zaczną obowiązywać

Bardziej szczegółowo

Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i

Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 )

Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider. ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) Instrukcja wdrożenia zmian w programie ProLider ( Zmiany wprowadzone w wersji 6.57.0 ) 1. Zainstalowanie programu w wersji 6.57.0 Uwaga! Program w wersji 6.57.0 wymaga bazy danych w wersji 3.33. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

ENOVA2PSMOBILE. Copyright Polsoft Engineering Sp. z o. o.

ENOVA2PSMOBILE. Copyright Polsoft Engineering Sp. z o. o. PSMobile 2 System wspierający pracę przedstawicieli handlowych Polsoft Engineering Sp. z o.o. ENOVA2PSMOBILE Copyright Polsoft Engineering Sp. z o. o. Niniejszy dokument stanowi własnośd Polsoft Engineering

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS.

Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS. Pomoc do programu Kalkulacje Budowlane NS. 1. Produkty i usługi Dodaj guzik służący do dodawania do bazy produktów lub usług 1 Tak jak na obrazku powyżej widad, okno służy do wprowadzania nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY!

INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA PROGRAMU HERMES DO PROWADZENIA SPRZEDAŻY WĘGLA BEZ AKCYZY! Prosimy aby zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji a następnie przeprowadzić konfigurację na Państwa systemie.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu

Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Rozwiązanie przygotowane z myślą o użytkownikach programu Symfonia Handel, którzy zajmują się sprzedażą węgla, różnego sortu Jak wiadomo od 2012 roku do każdej 1 tony węgla naliczana jest akcyza, jedna

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

System rabatowy dla Subiekta GT

System rabatowy dla Subiekta GT Do czego służy program? Program pozwala na zastosowanie zaawansowanej polityki cenowej i rabatowej w Subiekcie GT. Przy pomocy zestawów rabatowych można przypisać ceny towarów dla poszczególnych kontrahentów

Bardziej szczegółowo

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW

Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Obniżanie podatku strukturą VAT w aptece szpitalnej KS-ASW Na mocy art.90 ustawy PTiU (o podatku od towarów i usług z dn.11.03.2004 r.) w stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2008 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu.

Wersja 3.60b Faktury. Wersja 3.60a Faktury. Wersja 3.60 Faktury. Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60b Faktury Poprawiono Przywrócono możliwość importu kursów walut z Internetu. Wersja 3.60a Faktury 1. Synchronizacja ceny sprzedaży z ceną detaliczną W funkcjach specjalnych została dodana funkcja

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1

Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1 Funkcjonalność KGO dla systemów CDN XL w wersjach 6.0 i 7.1 PWTK Atlas Spółka Jawna 1000-lecia P.P 4 15-111 Białystok tel. (085) 676 08 31 1/11 Funkcjonalność modułu KGO dla CDNXL 6.0 i 7.1 Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax

Opisy pakietów serwisowych do programu. humansoft Corax Opisy pakietów serwisowych do programu humansoft Corax wersja 3.16.012 z dnia 30.12.2009 wersja 3.16.011 z dnia 17.12.2009 wersja 3.16.009 z dnia 07.12.2009 wersja 3.16.006 z dnia 23.11.2009 wersja 3.16.005

Bardziej szczegółowo

Import dokumentów z plików XML część I

Import dokumentów z plików XML część I Import dokumentów z plików XML część I (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3

SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 strona 1/10 Eksport Spis treści SPIS TREŚCI... 1 CEL... 2 PARAMETRY KONFIGURACYJNE... 3 SŁOWNIKI I ZBIORY STAŁE... 5 REJESTR WALUT... 5 WYKORZYSTYWANE POLA Z REJESTRU TOWARÓW... 6 WYSTAWIANIE FAKTURY EKSPORTOWEJ...

Bardziej szczegółowo

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty

SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Instrukcja użytkownika programu SUBIEKT GT IMPORT XLS Dokumenty Wersja 1.0.0 OPIS PROGRAMU Program Subiekt GT Import XLS - Dokumenty służy do importowania różnych dokumentów handlowych i magazynowych (faktury

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje

Spis treści. 1. Logowanie. 2. Strona startowa. 3. Moje dane. 4. Towary. 5. Zamówienia. 6. Promocje INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści 1. Logowanie 2. Strona startowa 3. Moje dane 4. Towary 5. Zamówienia 6. Promocje 1. Logowanie Logowanie do Internetowego Systemu Sprzedaży odbywa się na stronie www.partner-parts.pl/izam

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

humansoft HERMES SQL

humansoft HERMES SQL Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HERMES SQL MODUŁ OPAKOWANIA ZWROTNE Radom, sierpień 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19

Aleksander Galisz. Gf aktura 1.0. Podręcznik użytkownika 2011-07-19 Aleksander Galisz Gf aktura 1.0 Podręcznik użytkownika 2011-07-19 1 Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 2. Instalacja... 4 2.1. Instalacja.NET Framework 3.5 SP1... 4 2.2. Instalacja programu Wkhtmltopdf...

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Promocja

WellCommerce Poradnik: Promocja WellCommerce Poradnik: Promocja Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę mechanizmów promocyjnych. 2 Spis treści... 2 Akcesoria... 3 Sprzedaż krzyżowa...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Kontrola należności w wersji 8.3

Kontrola należności w wersji 8.3 w wersji 8.3 Strona 1 z 7 Spis treści Wstęp... 3 Działanie kontroli należności... 3 Limit w karcie kontrahenta... 4 Konfiguracja... 5 Włączenie kontroli należności... 5 Sposób obliczania zadłużenia...

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość

Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Artykuły Artykuły są niezbędne do wprowadzania faktur sprzedaży oraz zakupu, a także w transakcjach magazynowych. Lista artykułów może być taka sama dla faktur sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Wyliczanie premii dla przedstawicieli handlowych lub innych typów osób powiązanych z dokumentami.

Wyliczanie premii dla przedstawicieli handlowych lub innych typów osób powiązanych z dokumentami. KOLHurt analizy i raporty Wyliczanie premii dla przedstawicieli handlowych lub innych typów osób powiązanych z dokumentami. Generalnie rzecz ujmując KOLHurt pozwala dla danego przedstawiciela handlowego

Bardziej szczegółowo

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup

9 Zakup [ Zakup ] 56. 9. Zakup 9 Zakup [ Zakup ] 56 9. Zakup Moduł zakupu działa na podobnych zasadach, które opisywaliśmy w poprzednim rozdziale: Sprzedaż. Dla uproszczenia zastosowano niemal ten sam interfejs, który tam widzieliśmy,

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu

Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Moduł Handlowo Magazynowy Dostosowanie Streamsoft Prestiż do zmian w handlu towarami podlegającymi odwrotnemu obciążeniu Wersja 3.85.324 1.07.2015 r. Z dniem 1 lipca 2015 wchodzi w życie nowelizacja Ustawy

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi

PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi PRZECENY BY CTI Instrukcja obsługi DATA 15.03.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1. Wstęp. Przeceny by CTI to program dla firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2

SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 strona 1/11 Cenniki Spis treści SPIS TREŚCI... 1 ROZPOCZĘCIE PRACY Z OPCJĄ CENNIKI... 2 UTWORZENIE NOWEGO CENNIKA... 3 CENNIK DLA WYBRANYCH MAGAZYNÓW... 3 CENNIKI DLA HIPERMARKETÓW... 5 EDYCJA CENNIKA...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu

Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Instalacja programu Jak szybko wystawić fakturę w LeftHand? Aby móc szybko wystawić fakturę VAT w programie LeftHand należy: - zainstalować program LeftHand - skonfigurować go za pomocą szybkiego wizzarda - dodać definicję

Bardziej szczegółowo

System Oceny Uczniów

System Oceny Uczniów S t r o n a 2 System Oceny Uczniów System oceny uczniów dostępny jest tylko z poziomu menu nauczyciela (WLSI-N) i do prawidłowego funkcjonowania wymaga uruchamiania z kompanii przypisanej nauczycielowi

Bardziej szczegółowo

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika

Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl. Instrukcja Użytkownika Współpraca Comarch ERP ifaktury24 i wszystko.pl Instrukcja Użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 WIZYTÓWKA SPRZEDAWCY.... 4 3 WYSYŁANIE PRODUKTÓW DO WSZYSTKO.PL.... 6 4 IMPORT ZAMÓWIEŃ Z WSZYSTKO.PL...

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych

Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Moduł Handlowo-Magazynowy Dodawanie faktur zaliczkowych Wersja 3.85.324 22.07.2015 r. Aby w systemie Streamsoft Prestiż dodać fakturę zaliczkową, w pierwszej kolejności należy wystawić zamówienie od odbiorcy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT

Instrukcja zmiany stawki VAT oraz innych informacji dodatkowych dotyczących kartoteki asortymentowej oraz cenników w systemie MAAT 1. Zmiany w kartotece asortymentowej W celu ułatwienia przeprowadzania zmian w kartotece asortymentowej została przygotowana formatka tppzmienpa01, umożliwiająca grupową zmianę takich informacji jak: stawka

Bardziej szczegółowo

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów

5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów 4.2 Edycja kontrahentów [ Kontrahenci ] 25 5. Kontrahenci 5.1 Dodawanie kontrahentów Wprowadzanie do obsługi programu zaczniemy od dodawania kontrahentów do bazy danych. Program SQLogic Sprzedaż pozwala

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo