Konfiguracja cen w enova

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konfiguracja cen w enova"

Transkrypt

1 Konfiguracja cen w enova Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B Kraków tel./fax +48 (12)

2 Spis treści 1 Wstęp Ceny na kartotece towarowej Definicje cen Dodanie nowej ceny Dołączanie ceny do kartotek towarowych Przeceny Użycie cen na dokumencie Ręczny wybór ceny na dokumencie Domyślna cena dla dokumentu Ceny indywidualne i grupowe Indywidualna każdego towaru Grupowa każdego towaru Indywidualna grupy towarowej Grupowa grupy towarowej Grupowa wszystkich towarów Indywidualna wszystkich towarów Rabaty indywidualne i grupowe Ceny algorytmiczne Prawa do cen Ceny walutowe Definiowanie i przeliczanie cen w różnych walutach Ceny i dokumenty w różnych walutach Wystawianie nowego dokumentu Wystawianie dokumentu w relacji Przeceny okresowe Przygotowanie przecen okresowych Przeceny indywidualne, grupowe i ogólne

3 1 Wstęp W niniejszym dokumencie opisane zostały zasady zarządzania polityką cenową w systemie enova. Zawartośd merytoryczna dokumentu odpowiada tematom omawianym na szkoleniu zaawansowanym z modułu enova Handel, w części poświęconej cenom. Opisane są sposoby tworzenia cenników, zarządzanie cenami indywidualnymi, przydzielanie kontrahentów do grup rabatowych, korzystanie z promocji okresowych. 2 Ceny na kartotece towarowej Domyślnie po utworzeniu bazy danych wchodząc na listę Towary i usługi, widzimy podstawowe informacje o towarze (kod, nazwa, stan) oraz trzy kolumny z cenami Podstawowa, Hurtowa i Detaliczna. Podobnie na kartotece towarowej widoczne są 3 ceny: Podstawowa, Hurtowa i Detaliczna. Dodatkowo nad cenami znajdują się pola Marża i Narzut. Łatwo zauważyd, że zmieniając wartośd ceny podstawowej oraz marży i narzutu automatycznie ulegają przeliczeniu cena Hurtowa i Detaliczna. Zależnośd przy tym jest taka, że: Cena Hurtowa jest ceną Podstawową powiększoną o Narzut (licząc metodą od stu ) Cena Detaliczna jest ceną Hurtową powiększoną o Marżę (licząc metodą w stu ) Uwaga: jeżeli na jednej z cen wyliczanych (Hurtowa, Detaliczna) zaznaczona zostanie kolumna Korygowana, wówczas możliwe będzie ręczne ustalenie wartości tej ceny (odpowiednio kwoty netto lub brutto druga z kwot zostanie przeliczona na podstawie stawki VAT). W takim wypadku zmiany ceny Podstawowej nie będą skutkowały przeliczeniem ceny, dla której zaznaczono Korygowana. W tym rozdziale zajmiemy się wyjaśnieniem, w jaki sposób można wpływad na liczbę cen w systemie, oraz na sposób ich wyliczania. 2.1 Definicje cen Aby zobaczyd definicje istniejących cen oraz stworzyd nowe ceny, należy uruchomid Narzędzia/Opcje/Handel/Definicje cen. Pojawia się lista cen przy czym lista ta jest znacznie dłuższa, niż lista cen na kartotece towarowej. Wynika to stąd, że niektóre ceny są cenami wyliczanymi na żądanie a nie wprowadzanymi na kartotece towaru. Przykładowo cena Ostatnia zakupu jest ceną odczytaną z ostatniego dokumentu zakupu, i nie jest zapisana na kartotece towaru. Jeżeli otworzymy definicję ceny Hurtowa, to na zakładce Ogólne znajdują się następujące informacje: Nazwa nazwa ceny, jaką widzi użytkownik na liście, czy na kartotece towaru. Algorytm wyliczania zależny od dokumentu zaznaczenie tego parametru pozwala na definiowanie cen, których algorytm wyliczenia będzie zależny od bieżącego dokumentu (np. faktury). Algorytm będzie można uzależnid np. od kontrahenta wybranego na dokumencie, czy od ilości sprzedawanego towaru. Taka cena jest zawsze ceną wyliczaną na żądanie nie może zostad przyłączona do kartoteki towaru. 3

4 Cena dodawana do towaru zaznaczenie tego parametru powoduje, że cena jest wyświetlana i edytowana na kartotece towaru. Gdy parametr jest odznaczony cena będzie niewidoczna na kartotece towaru i będzie wyliczana na żądanie w chwili jej użycia. Cena aktualizowana przychodem zaznaczenie parametru powoduje, że program będzie proponował zmianę ceny (przecenę) w chwili przyjęcia towaru po nowej cenie zakupu. Priorytet istotny jest w przypadku cen wyliczanych na podstawie innej ceny, aby zachowad poprawną kolejnośd obliczeo. Przykładowo cena Detaliczna jest wyliczana na podstawie ceny Hurtowej. A więc cena Detaliczna musi byd wyliczona później niż Hurtowa dlatego cena Hurtowa ma przypisany priorytet 2, a cena Detaliczna 3. Kreator algorytmu wyliczania ceny umożliwia wyklikanie sposoby wyliczania ceny. W przypadku wyboru opcji Ceny wprowadzane ręcznie, cena nie będzie wyliczana automatycznie, tylko będzie musiała byd wpisana przez użytkownika. W pozostałych przypadkach program umożliwia wybranie parametrów określających sposób obliczania ceny (lub wpisanie wyrażenia/kodu wyliczającego cenę). Z poszczególnych pól umożliwiających skonfigurowanie sposobu wyliczania ceny komentarza wymaga Uwzględnij współczynnik jako, który przyjmuje następujące wartości: o Brak nie zmienia wartości w stosunku do ceny bazowej o + podnosi wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą od stu o - obniża wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą od stu o + wstecz podnosi wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą w stu o - wstecz obniża wartośd w stosunku do ceny bazowej o podany współczynnik metodą w stu Uwaga: Proszę zwrócid uwagę, że dla definicji ceny nie określamy tego, czy jest to cena netto czy brutto. Dla każdej ceny zawsze obliczane są obie wartości (netto i brutto) przy czym jeżeli cena jest liczona na podstawie wartości netto, to wyliczana jest najpierw wartośd netto a potem brutto (powiększone o VAT). Jeżeli cena jest liczona na podstawie wartości brutto, to wyliczana jest najpierw wartośd brutto a potem netto (pomniejszone o VAT). Widad to dobrze na zakładce Algorytm: 4

5 2.2 Dodanie nowej ceny Aby dodad nowy rodzaj ceny, na liście cen należy wybrad Nowy (Definicja ceny) i wypełnid formatkę. Przykładowo zdefiniujemy cenę o nazwie Specjalna, która będzie ceną Hurtową pomniejszoną o 5%. Cena będzie dodawana do kartoteki towaru. Należy wypełnid formatkę definicji ceny jak na załączonym formularzu. Oprócz parametrów na pierwszej zakładce nie należy zapomnied o nadaniu praw dostępu do ceny poszczególnym operatorom. 2.3 Dołączanie ceny do kartotek towarowych Jeżeli teraz wejdziemy na listę Towary i ceny, i następnie dodamy nową kartotekę towaru lub usługi, to na liście cen pojawią się cztery pozycje (Podstawowa, Hurtowa, Detaliczna, Specjalna). Cena Specjalna oczywiście będzie przeliczana zgodnie z zadeklarowanym algorytmem. Natomiast otwarcie formularza istniejącego towaru (kartoteki towaru założonej przed dodaniem nowej ceny) powoduje, że widoczne są tam wyłącznie stare rodzaje cen. Aby dodad nową cenę do istniejących kartotek towarowych, należy na liście towarów zaznaczyd wszystkie wiersze i wybrad z menu Czynności\Przeceny\Przyłącz cenę do kartoteki. Funkcja ta spowoduje dodanie i obliczenie wskazanej ceny do zaznaczonych kart towarowych. Nowa cena będzie również widoczna w Organizatorze listy. Na liście pól do wyboru, w gałęzi Ceny pojawi się pozycja Specjalna (z możliwością rozwinięcia i wybrania wartości Netto lub Brutto). 2.4 Przeceny W grupie Czynności\Przeceny na liście towarów, oprócz możliwości dołączenia nowej ceny do istniejących kartotek, znajdują się również funkcje do seryjnej zmiany ceny: Zmiana procentowa służy do podniesienia/obniżenia wskazanej ceny o określony procent. Należy pamiętad, że jeżeli przeceniona zostanie cena, na podstawie której są wyliczane 5

6 wartości innej ceny, to te zależne ceny też zostaną przeliczone. Z kolei jeżeli przeceniona zostanie cena wyliczana na podstawie innej ceny, to wówczas otrzyma ona status Korygowana. Zmiana kwotowa służy do podniesienia/obniżenia wskazanej ceny o określoną kwotę. Zasady przeliczenia cen zależnych są identyczne jak w poprzednim przypadku. Kopiowanie z ceny przed uruchomieniem wyświetlane jest okno z pytaniem o cenę źródłową i cenę przeliczaną. Spowoduje to ustawienie wartości ceny przeliczanej takiej samej, jak wartośd ceny źródłowej. Przywród obliczenia ceny powoduje ponowne przeliczenie wskazanej ceny wg algorytmu. Jeżeli cena była wcześniej korygowana, to flaga Korygowana zostaje wyczyszczona. Przelicz wszystkie ceny jak w poprzednim przykładzie, ale jest wykonywane dla wszystkich cen przyłączonych do kartoteki towarowej. 3 Użycie cen na dokumencie Zdefiniowanie nowej ceny pozwala nam na stworzenie nowego cennika, wyświetlenie tej ceny na liście czy stworzenie wydruku cennika uwzględniającego nową cenę. Z drugiej strony niezbędne jest, jak użyd tą nową cenę na dokumencie. 3.1 Ręczny wybór ceny na dokumencie Wystawiając fakturę, i dodając na niej pozycję, program automatycznie proponuje (w bazie Demo) wartośd ceny Hurtowa. Aby wstawid inną cenę z cennika, można wybrad z menu Czynności\Wybierz cenę, lub po prostu wcisnąd klawisz F6. Wyświetlona zostanie lista cen do wyboru oczywiście będą tylko te ceny, do których operator ma prawo. 6

7 3.2 Domyślna cena dla dokumentu Dlaczego na fakturze zaproponowała się cena Hurtowa i w jaki sposób skonfigurowad program, aby domyślnie korzystał z nowej ceny (Specjalna)? Domyślna cena jest określana w definicji dokumentu. Aby zmienid domyślną cenę sprzedaży, należy otworzyd Opcje\Handel\Definicje dokumentów\sprzedaż i otworzyd formularz dokumentu FV. Na pierwszej zakładce wybiera się rodzaj ceny przypisanej dla danego dokumentu. Uwaga: Należy pamiętad, że jeżeli w bazie zdefiniowane jest wiele definicji faktur sprzedaży, to cenę domyślną określa się dla każdej definicji dokumentu odrębnie. 4 Ceny indywidualne i grupowe Powyższa zasada określania ceny domyślnej dla dokumentu powoduje, że na fakturze FV program zawsze skorzysta z definicji ceny Hurtowej (bądź innej wybranej). Pojawia się pytanie, w jaki sposób zróżnicowad wielkośd tej ceny w zależności od tego, czy dokonujemy sprzedaży dla stałego odbiorcy, czy dla przypadkowego jednorazowego klienta. W celu zdefiniowania sposobu korzystania z cen i rabatów indywidualnych oraz grupowych (określanych dla grup klientów), należy na definicji ceny skonfigurowad zakładkę Grupy. Na zakładce można określid trzy ceny indywidualne każda cena indywidualna jest to wyjątek od reguły czyli inaczej mówiąc deklarujemy: mimo, że cena Hurtowa na ten towar wynosi X, to w tym wypadku (sprzedaż określonego towaru dla określonego kontrahenta) zastosuj cenę Y. Program sprawdza kolejno pierwszą, drugą i trzecią cenę indywidualną. Jeżeli okaże się, że zostanie znaleziona pierwsza cena indywidualna to zostaje zastosowana, jeśli nie to program szuka drugiej ceny indywidualnej, 7

8 a potem trzeciej. Jeżeli żadna z trzech cen indywidualnych nie zostanie znaleziona to zostanie użyta cena cennikowa (czyli w tym wypadku Hurtowa). Sposób wyszukania ceny indywidualnej jest określany na jeden z sześciu sposobów: Indywidualna każdego towaru Grupowa każdego towaru Indywidualna grupy towarowej Grupowa grupy towarowej Grupowa wszystkich towarów Indywidualna wszystkich towarów 4.1 Indywidualna każdego towaru Cena indywidualna każdego towaru, oznacza, że dla każdego kontrahenta, na każdy towar, można określid indywidualną cenę sprzedaży. To rozwiązanie stosowane jest wówczas, gdy niektórzy odbiorcy mają np. podpisane umowy na dostawę niektórych towarów po określonych cenach (niezależnie od zmian w cenniku ogólnym ). Ceny indywidualne można ustawid na kartotece kontrahenta, na zakładce Handel\Cennik indywidualny, lub na kartotece towaru, na zakładce Cennik\Kontrahentów. 4.2 Grupowa każdego towaru Grupowa każdego towaru jest podobna do poprzedniej, ale cenę na konkretny towar określa się nie dla każdego kontrahenta oddzielnie, ale dla grupy kontrahentów. W tym celu należy wskazad, z którą cechą grupującą kontrahentów będzie związany cennik indywidualny. Przykładowo mamy w bazie zdeklarowaną cechę grupującą o nazwie Grupa kontrahentów, oraz wartościach: Dystrybutorzy, Partnerzy i Indywidualni. Możemy zdefiniowad cenę na dany towar oddzielnie dla kontrahentów z każdej z tych grup. 8

9 Wartości cen określa się na kartotece towaru na zakładce Cennik\Grupowy, lub w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe: 4.3 Indywidualna grupy towarowej Cena indywidualna grupy towarowej oznacza, że cena jest zdeklarowana dla określonego kontrahenta, na towary z określonej grupy. W tym celu należy wskazad cechę grupującą towarów przykładowo stworzona jest cecha Asortyment, przyjmująca wartości Narty, Kombinezony, itp. Oczywiście przyjęta jest tu inna zasada niż w poprzednich przypadkach byłoby nonsensem określad, że wszystkie towary z grupy Narty kontrahent kupuje po 500 PLN. Dlatego przy wyborze tej opcji stosujemy wskazanie definicji ceny. Inaczej mówiąc, oznacza to: dla kontrahenta X, na towary z grupy Narty stosuj cenę Specjalna. Ceny indywidualne grupy towarowej określa się na kartotece kontrahenta na zakładce Handel\Ceny grupowe, lub w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe: 9

10 4.4 Grupowa grupy towarowej Cena grupowa grupy towarowej oznacza, że przypisujemy rodzaj ceny na grupę towarów dla grupy kontrahentów. Inaczej mówiąc, określamy: dla kontrahentów z grupy Dystrybutorzy, gdy kupują towary z grupy Narty, zastosuj cenę Specjalna. Ceny grupowe dla grupy towarowej określa się w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe: 4.5 Grupowa wszystkich towarów Cena grupowa wszystkich towarów pozwala określid, jaki rodzaj ceny jest związany z kontrahentami w określonej grupie. Inaczej mówiąc, określamy: dla kontrahentów z grupy Dystrybutorzy na wszystkie towary stosujemy cenę Specjalna. 10

11 Ceny grupowe wszystkich towarów określa się w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\grupy cenowe i rabatowe 4.6 Indywidualna wszystkich towarów Cena indywidualna wszystkich towarów służy do przypisania określonego kontrahenta do wskazanego cennika. Inaczej mówiąc, określamy, że kontrahent X na wszystkie towary ma stosowaną cenę Specjalna. Cena indywidualna wszystkich towarów ustalana jest na kartotece kontrahenta, na zakładce Handel\Rabat i cena: 4.7 Rabaty indywidualne i grupowe Na analogicznej zasadzie definiuje się rabaty indywidualne i grupowe. Zasadnicza różnica polega na tym, dzieje się w chwili znalezienia rabatu indywidualnego/grupowego. W przypadku cen, w chwili znalezienia ceny indywidualnej lub grupowej, cena ta jest wstawiana na dokument i dalsze przetwarzanie (poszukiwanie ceny) jest przerywane. W przypadku rabatów zachowanie programu zależy od wybrania parametru Sposób wliczania: Przepisz do pozycji dokumentu podstawia znaleziony rabat do pozycji dokumentu i nie szuka kolejnych rabatów indywidualnych/grupowych. Maksymalny rabat pozycji dokumentu spośród wszystkich znalezionych rabatów indywidualnych i grupowych wybierany jest rabat największy Minimalny rabat pozycji dokumentu spośród wszystkich znalezionych rabatów indywidualnych i grupowych wybierany jest rabat najmniejszy Sumuj rabaty pozycji dokumentu wszystkie znalezione rabaty indywidualne i grupowe są sumowane. Uwaga: jest to sumowanie procentów rabatów, a nie udzielenie rabatu od ceny pomniejszonej o wcześniejszy rabat. Inaczej mówiąc w tym wypadku dwa rabaty 10% i 20% dają w sumie 30% rabatu. 11

12 5 Ceny algorytmiczne W rozdziale 2.1 Definicje cen opisane zostało definiowanie ceny wyliczanej na podstawie jakiejś innej ceny lub wartości. Na podstawie wybranych opcji (podstawa wyliczenia, współczynnik itp.) program generuje wzór na podstawie którego zostanie wyliczona cena. Pełny kod algorytmu, jaki zostanie zastosowany do wyliczenia ceny można zobaczyd na zakładce Algorytm. Jeżeli możliwości wyklikania sposobu obliczania ceny okażą się niewystarczające, można w takim wypadku w polu Algorytm wyliczania ceny wybrad opcję Kod metody i wówczas otrzymujemy możliwośd napisania algorytmu wyliczenia ceny bezpośrednio na zakładce Algorytm. Rozważmy bardzo prosty przykład, w którym chcemy udzielid od ceny hurtowej dodatkowych 5% rabatu w przypadku, gdy klient kupuje co najmniej 10 szt danego towaru. W tym celu należy stworzyd nową definicję ceny (nazwiemy ją Progowa). Ponieważ wartośd ceny będzie zależna od ilości towaru wpisanej na pozycji, koniecznie należy na pierwszej zakładce definicji zaznaczyd parametr Algorytm wyliczania zależny od dokumentu (kontrahenta). Przykładowy kod ceny może wyglądad następująco: W przypadku cen algorytmicznych mamy dostępne następujące zmienne (property klasy): Netto (typu DoubleCy) do tej zmiennej należy podstawid obliczoną wartośd netto ceny. Brutto (typu DoubleCy) do tej zmiennej należy podstawid obliczoną wartośd brutto ceny. Rabat (typu Percent) do tej zmiennej można podstawid wartośd dodatkowego rabatu. StandardowaIlosc (typu Quantity) - do tej zmiennej można podstawid domyślną ilośd towaru podstawianą na pozycji. Definicja (typu DefinicjaCeny, tylko do odczytu) definicja aktualnie przeliczanej ceny JestDokument (typu warunek: prawda/fałsz, tylko do odczytu) wskazuje, czy cena jest obliczana w kontekście dokumentu handlowego. Dokument (typu DokumentHandlowy, tylko do odczytu) bieżący dokument handlowy dla którego obliczana jest wartośd ceny. Kontrahent (typu Kontrahent, tylko do odczytu) kontrahent wybrany na bieżącym dokumencie handlowym Pozycja (typu PozycjaDokHandlowego, tylko do odczytu) bieżąca pozycja, na której wprowadzany jest towar 12

13 Towar (typu Towar, tylko do odczytu) towar wybrany na bieżącej pozycji 6 Prawa do cen enova umożliwia przypisanie operatorom praw do poszczególnych rodzajów cen. Funkcjonalnośd ta jest wykorzystywana szczególnie w firmach wielooddziałowych, które w różnych oddziałach posiadają wspólną bazę produktów, ale różne cenniki. Dzięki prawom do cen można ukryd cennik danego oddziału przed pracownikami innych oddziałów, czy po prostu zabezpieczyd się przed przypadkowymi zmianami cenników przez pracowników w innych oddziałach. Prawa operatorów do poszczególnych rodzajów (definicji) cen ustala się identycznie jak w przypadku innych rodzajów zapisów: - na formularzu definicji ceny, na zakładce Prawa danych. - na formularzu uprawnieo operatora, na zakładce Prawa obiektowe. Jeżeli operator ma do danego rodzaju ceny ustawione prawo Tylko odczyt, wówczas będzie widział wartośd tej ceny, będzie mógł jej użyd na dokumencie, ale nie będzie mógł jej zmienid. Ustawienie zakazu dostępu do danego rodzaju ceny skutkuje ukryciem tego rodzaju ceny w następujących miejscach: Lista cen w karcie towaru Okno z listą rodzajów cen otwierane przy wykonywaniu czynności Wybierz cenę dla pozycji dokumentu handlowego Lista rozwijana z rodzajami cen w oknie przeceny okresowej Lista rozwijana z rodzajami cen w karcie kontrahenta (Cena wszystkich towarów) Wszystkie listy, na których występują kolumny z cenami Temat praw do cen został szerzej omówiony w dokumencie Praca wielooddziałowa cz. II, Zarządzanie prawami do cen sprzedaży 7 Ceny walutowe W enova można deklarowad ceny w różnych walutach. Standardowo po utworzeniu bazy danych dostępna jest jedna waluta obca EUR (oprócz systemowej waluty PLN). Do zarządzania walutami obcymi służą następujące funkcje w programie: Narzędzia\Opcje\Ewidencje SP\Waluty lista zdefiniowanych walut obcych Narzędzia\Opcje\Ewidencje SP\Tabele kursowe lista tabel kursowych Narzędzia\Kursy walut wprowadzanie notowao dla poszczególnych walut Narzędzia\Import kursów średnich NBP funkcja służąca do importu notowao z serwera NBP. 7.1 Definiowanie i przeliczanie cen w różnych walutach Na definicji ceny, na zakładce Pozostałe, można określid domyślną walutę dla danego rodzaju ceny. W przypadku, gdy cena jest wyliczana na podstawie innej ceny w innej walucie, wówczas program dokona automatycznego przeliczenia wg kursu wprowadzonego w Narzędzia\Kursy walut. Należy jednak pamiętad, że do przeliczenia zostanie zastosowane notowanie odczytane w chwili 13

14 wykonywania tego przeliczenia. Ma to istotne znaczenie w przypadku cen dodawanych do kartoteki towaru. Przeanalizujemy prosty przykład zdefiniowane zostały 3 ceny sprzedaży: Cena A cena w EUR, traktowana jako wyjściowa (wprowadzana na karcie towaru). W stosunku do tej ceny będzie wyliczana cena sprzedaży w PLN Cena B cena w PLN, wyliczona na bazie Ceny A, dodawana do towaru Cena C cena w PLN, wyliczona na bazie Ceny A, nie dodawana do towaru (wyliczana na dokumencie) Na karcie towaru ustalamy Cena A = 100 EUR, w dniu, w którym notowanie euro wynosiło 4,2202. Wówczas Cena B zostanie obliczona jako 422,02 PLN i zapisana na kartotece towaru. Po kilku dniach wystawiamy fakturę sprzedaży (w PLN). Notowanie euro w tym dniu wynosi 4,2197. Jeżeli na dokumencie została użyta Cena B, wówczas program zastosuje cenę 422,02 (bo taka cena w PLN została zapisana na karcie towaru) Jeżeli na dokumencie została użyta Cena C, wówczas program zastosuje cenę 421,97 (bo wyliczy cenę w chwili użycia jej na dokumencie). 7.2 Ceny i dokumenty w różnych walutach W poprzednim przykładzie omówiono prosty przypadek wyliczania ceny na podstawie innej ceny w innej walucie. Z reguły jednak nie ma potrzeby tworzenia dodatkowych definicji cen, ponieważ program potrafi przeliczyd cenę z jednej waluty na inną w chwili dodawania pozycji towaru na dokument. Funkcjonalnośd opisaną w poprzednim przykładzie jako użycie Ceny C (czyli przeliczanej w chwili użycia na dokumencie), można uzyskad używając na dokumencie Ceny A (a więc ceny w EUR) i odpowiednio ustawiając parametry definicji dokumentu Wystawianie nowego dokumentu Podczas wystawiania nowego dokumentu, na sposób wyliczenia ceny w walucie mają wpływ waluta całego dokumentu oraz waluta z cennika. Z kolei na walutę całego dokumentu wpływ może mied waluta zadeklarowana na definicji dokumentu lub waluta zdeklarowana dla kontrahenta. Zacznijmy od ustalenia waluty całego dokumentu. Na definicji dokumentu handlowego, na zakładce Pozostałe znajdują się dwa parametry sterujące walutą w jakiej wyliczana jest płatnośd dokumentu: Domyślna waluta płatności wskazuje się jedną ze zdefiniowanych walut Źródło waluty płatności do wyboru są dwie opcje: o Z definicji dokumentu w takim wypadku dokument będzie domyślnie liczony w walucie ustawionej w polu Domyślna waluta płatności. o Z karty kontrahenta w takim wypadku dokument będzie wyliczany w walucie wybranej na karcie kontrahenta, na zakładce Warunki płatności. Z kolei sposób ustalenia waluty ceny na pozycji zależy od parametru Waluta pozycji (na definicji dokumentu, na zakładce Wprowadzanie): Z karty kontrahenta cena zostanie podana w walucie, jaka została wprowadzona na karcie kontrahenta. 14

15 Z definicji dokumentu cena zostanie podana w walucie, jaka została wybrana na definicji dokumentu Z cennika cena zostanie przepisana z cennika, bez zmiany waluty. We powyższych przypadkach, jeżeli cena w cenniku jest w innej walucie niż waluta na pozycji dokumentu, wówczas cena zostanie przeliczona wg kursu wybranego na dokumencie, na zakładce Dodatkowe Wystawianie dokumentu w relacji Oprócz przeliczenia ceny z cennika, na inną walutę, w chwili wystawiania dokumentu, często pojawia się potrzeba przeliczenia ceny np. z oferty. Inaczej mówiąc składamy odbiorcy ofertę podając w niej ceny w EUR, z zastrzeżeniem, że zostaną one przeliczone na PLN wg kursu z dnia wystawienia faktury. Cena na ofercie nie jest ceną z cennika ale została skalkulowana specjalnie na potrzeby tej oferty. W takim wypadku możemy zastosowad przeliczenie cen przy przekształcaniu dokumentu w relacji. Powstaje: Oferta dla odbiorcy, ceny skalkulowane w EUR Oferta przekształcona do zamówienia od odbiorcy, ceny na zamówieniu skopiowane z oferty w EUR Zamówienie przekształcone do faktury, ceny na fakturze przeliczone na PLN, na podstawie cen z zamówienia na PLN. Aby uzyskad taką funkcjonalnośd, należy odpowiednio ustawid parametry relacji pomiędzy dokumentami. Za ustawianie walut na dokumencie tworzonym w relacji do dokumentu nadrzędnego odpowiadają następujące parametry na zakładce Zachowanie: Waluta płatności ustawia walutę dokumentu utworzonego w relacji: o Z nadrzędnego waluta taka, jak na dokumencie nadrzędnym (czyli na dokumencie, w relacji do którego tworzymy nowy dokument) o Z karty kontrahenta waluta taka, jak na kartotece kontrahenta o Z definicji podrzędnego waluta taka, jak na definicji dokumentu podrzędnego (czyli tego, który jest tworzony) Waluta pozycji ustawia walutę ceny na kopiowanej pozycji: o Z nadrzędnego waluta taka, jak waluta ceny na pozycji nadrzędnej (czyli na pozycji dokumentu, w relacji do którego tworzymy nowy dokument) o Z karty kontrahenta waluta taka, jak na kartotece kontrahenta o Z definicji podrzędnego waluta taka, jak na definicji dokumentu podrzędnego (czyli tego, który jest tworzony) 8 Przeceny okresowe Funkcjonalnośd przecen okresowych nazywana jest popularnie gazetkami promocyjnymi. Określenie to odnosi się to do ulotek reklamowych, na których przedstawiana jest oferta ze specjalnymi, promocyjnymi cenami, na określone produkty, trwająca przez pewien z góry założony czas (tydzieo, miesiąc ). 15

16 8.1 Przygotowanie przecen okresowych Przeceny okresowe przygotowuje się w folderze Handel\Sprzedaż\Ceny i rabaty\przeceny okresowe. Dla przeceny określamy czas jej trwania oraz wprowadzamy ceny promocyjne dla poszczególnych artykułów. Uwaga: wybór ceny w nagłówku promocji nie oznacza, jaka cena jest powiązana z daną promocją. Służy to do wyświetlenia wartości wybranej ceny (np. Detalicznej), żeby osoba wprowadzająca przecenę miała odniesienie wartościowe, jaka jest cena cennikowa. Ma to więc charakter jedynie informacyjny. Aby ceny wprowadzone na promocji były uwzględniane podczas wystawiania dokumentu, należy: Zatwierdzid promocję (zaznaczyd pole Zatwierdzona). Na definicji ceny używanej do sprzedaży, na zakładce Grupy, należy zaznaczyd pole Uwzględnij promocje. Ceny z przeceny okresowej mogą podlegad dodatkowym rabatom (np. rabat indywidualny kontrahenta) pod warunkiem: Zaznaczenia pola Promocja rabatowana na formularzu przeceny okresowej Zaznaczenia pola Rabatuj promocje na definicji ceny. W przeciwnym wypadku ceny z przeceny okresowej są ostateczne i nie jest do nich udzielany żaden dodatkowy rabat. 8.2 Przeceny indywidualne, grupowe i ogólne Domyślnie nowa przecena okresowa ma ustawione pole Typ: Ogólna. Oznacza to, że jest to przecena skierowana do wszystkich klientów. Program pozwala na zdeklarowanie wielu przecen okresowych, pod warunkiem, że ten sam towar w tym samym czasie występuje najwyżej na jednej promocji ogólnej. 16

17 Poza przecenami ogólnymi (skierowanymi do wszystkich klientów) program pozwala też na tworzenie promocji: Indywidualnych jest to promocja skierowana do określonego klienta. W takim wypadku trzeba wskazad, którego klienta dotyczy promocja. Grupowych jest to promocja skierowana do wskazanej grupy kontrahentów. Należy wskazad do jakiej grupy klientów skierowana jest promocja. W przypadku promocji indywidualnych, obowiązuje analogiczna zasada, jak w przypadku ogólnych nie można do jednego klienta skierowad dwóch promocji, na ten sam towar w tym samym czasie. Z promocjami grupowymi sytuacja jest bardziej skomplikowana, ponieważ z jednej strony nie można skierowad dwóch promocji do jednej grupy kontrahentów, na ten sam towar, w tym samym czasie. Ale z drugiej strony kontrahent może należed do wielu grup a więc może się okazad, że z tytułu przynależności do dwóch grup może skorzystad z dwóch różnych promocji na ten sam towar. W takim wypadku o wyborze promocji decyduje priorytet (przy cym promocja o priorytecie 0 jest najważniejsza, im numer większy tym ważnośd niższa). Dzięki temu program, w przypadku wystąpienia wielu promocji (indywidualnej, grupowej i ogólnej) w jednym czasie może rozstrzygad, z której z nich skorzystad: w pierwszej kolejności sprawdzane są przeceny indywidualne, potem grupowe (wg priorytetu) a na koocu ogólne. 17

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach

Przeliczanie cen walutowych na dokumentach Przeliczanie cen walutowych na dokumentach (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Moduł Handel System enova należy do nowej generacji programów służących zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i

Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i Praca wieloodziałowa Konfiguracja modułu Handel cz.i (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: handel@enova.pl 1 Spis

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Magazyn ROZDZIAŁ 5 RAKSSQL Magazyn Spis treści Magazyn... 5-1 Dokumenty rozchodowe... 5-3 Dokumenty rozchodu zewnętrznego... 5-3 Dokumenty rozchodu wewnętrznego... 5-18 Dokumenty przychodowe... 5-23 Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca

INSTRUKCJA. SIMPLE.ERP Praca Bieżąca INSTRUKCJA SIMPLE.ERP Praca Bieżąca SPIS TREŚCI 1. Ogólne zasady pracy z dokumentami... 3 1.1. Edycja dokumentu... 3 1.2. Status dokumentu... 6 1.3. Edytowanie dokumentu... 7 1.4. Lista dokumentów... 8

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż

ROZDZIAŁ RAKSSQL. Sprzedaż ROZDZIAŁ 2 RAKSSQL Sprzedaż Spis treści Szybka sprzedaż 2-1 Szybka sprzedaż tryb magazynowy... 2-2 Szybka sprzedaż tryb bezmagazynowy... 2-5 Faktura 2-7 Faktura VAT z dok. magazynowym... 2-7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA

Zintegrowany System Zarządzania Firmą. humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Zintegrowany System Zarządzania Firmą humansoft HermesSQL MODUŁ ZAMÓWIENIA Radom, listopad 2008 Powielanie w jakiejkolwiek formie, całości lub fragmentów podręcznika, bez pisemnej zgody Humansoft Sp. z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

Fakturowanie. Obsługa faktur sprzedaży. Wydanie 2. 2001-2011 ECLSOFT Sp. z o.o.

Fakturowanie. Obsługa faktur sprzedaży. Wydanie 2. 2001-2011 ECLSOFT Sp. z o.o. Fakturowanie Obsługa faktur sprzedaży Wydanie 2 2001-2011 ECLSOFT Sp. z o.o. Spis treści Wstęp...3 1. Wymagane dane...4 1.1. Informacje o firmie...4 1.2. Parametry systemu...5 1.3. Lata bilansowe i okresy...7

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja Użytkownika Systemu CDN XL Spis treści 3 Zamówienia... 3.6 3.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 3.7 3.1.1 Kolejność wykonywania czynności... 3.7 3.1.2 Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży...

Bardziej szczegółowo

Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti

Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Poznawanie Graffiti Spis treści podręcznik użytkownika www.pcguard.pl/graffiti SYSTEM GRAFFITI JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, POSTANOWIENIAMI UMÓW MIĘDZYNARODOWYCH ORAZ INNYM USTAWODAWSTWEM

Bardziej szczegółowo

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA

1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA Ćwiczenie 1 konfiguracja programu CDN OPT!MA Strona 1 z 15 1. Rozpoczęcie pracy z programem CDN OPT!MA CDN OPT!MA to zintegrowany system do zarządzania odpowiadający potrzebom małej i średniej firmy. Cechy

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika

enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-45 http://www.enova.pl e-mail: crm@enova.pl enova 9.1 CRM podręcznik Użytkownika Strona 1 z 113 SPIS TREŚCI Wprowadzenie do modułu

Bardziej szczegółowo

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA QuickSTEP PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Podręcznik użytkownika systemu QuickSTEP. QuickSTEP jest zintegrowanym systemem informatycznym wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem. W skład QuickSTEP wchodzą m.in.

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.2) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia

ROZDZIAŁ. RAKSSQL Zamówienia ROZDZIAŁ 4 RAKSSQL Zamówienia Spis treści Zamówienia 4-1 Zamówienia od odbiorców 4-3 Automatyczne realizowanie zamówień 4-14 Import z pliku EDI 4-16 Raport z importu EDI 4-19 Zamówienia do dostawców 4-23

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści

Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Instrukcja pracy z programem KOLHurt systemem obsługi sprzedaży i gospodarki magazynowej. Spis treści Rozdział 1 - Uwagi wstępne...3 Rozdział 2 - Ogólne wstępne instrukcje pracy z programem....3 Kontrolki...4

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Analizy Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Wersja 7.9

Pierwsze kroki. Wersja 7.9 Pierwsze kroki Wersja 7.9 Spis treści 1 RAZ, DWA GOTOWE!... 3 2 KROK 1. KONFIGURACJA COMARCH ERP OPTIMA... 4 2.1 KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z COMARCH ERP E-SKLEP... 4 2.1.1 ZAKŁADKA OGÓLNE... 5 2.1.2 ZAKŁADKA

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Handel pierwsze kroki 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo