Rozdział 8. Kamila Kuziemska 1. Euro w roli waluty międzynarodowej 8.1. WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział 8. Kamila Kuziemska 1. Euro w roli waluty międzynarodowej 8.1. WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 Rozdział 8 Euro w roli waluty międzynarodowej Kamila Kuziemska WPROWADZENIE Waluta międzynarodowa może być zdefiniowana jako waluta, która jest używana poza krajem emisji, jako miernik wartości (unit of account), środek płatniczy (medium of exchange) oraz środek akumulacji (store of value). Waluta międzynarodowa spełnia zatem funkcje pieniądza w wymiarze ponadnarodowym. Pierwszą walutą światową, bitą od III w. p.n.e., był rzymski srebrny denarius; od V do VII w. n.e. dominującą pozycję miał bizantyjski solidus, którego międzynarodową rolę podważył islamski dinar; obie waluty przetrwały do XII w. W XIII w. znaczącą pozycję osiągnęły trzy waluty włoskie: genujskie genoino, florenckie florino, weneckie ducato (Reinert i in. 2009b, s. 306). Wiek XIX to okres, w którym rolę światowej potęgi przemysłowej odgrywała Wielka Brytania, a funkcję dominującej waluty międzynarodowej zaczął pełnić funt brytyjski. Choć prymat gospodarczy Wielkiej Brytanii zakończył się po I wojnie światowej, waluta tego kraju odgrywała ważną rolę w międzynarodowym systemie walutowym aż do drugiej wojny światowej. Później dominującą walutą globalną stał się dolar amerykański (prawnie międzynarodową rangę dolara usankcjonował Układ z Bretton Woods, który uczynił go gwarantem stabilności światowego systemu finansowego). Pod koniec XX w. waluta Stanów Zjednoczonych straciła na znaczeniu, na początku na rzecz marki niemieckiej i jena japońskiego, a następnie euro. Głównym celem niniejszego rozdziału jest zarysowanie ewolucji międzynarodowego znaczenia euro od jego wprowadzenia w 1999 r. do chwili obecnej oraz próba przedstawienia perspektyw uzyskania przez euro statusu dominującej waluty światowej. Euro szybko stało się drugą co do ważności walutą międzynarodową i jego pozycja nadal się umacnia (European Commission 2008, s. 117). Wysoka pozycja euro dotyczy większości funkcji, które waluta globalna pełni w sferze prywatnej i oficjalnej. Euro jest powszechnie używane na międzynarodowych rynkach dłużnych papierów wartościowych, stopniowo wzrasta także jego rola jako waluty fakturowania i utrzymywania rezerw. Niemniej jednak ponad dekadę po wprowadzeniu euro internacjonalizacja tej waluty ma charakter głównie regionalny. Międzynarodowe wykorzystanie euro koncentruje się na 1 Kamila Kuziemska Uniwersytet Łódzki, Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych; Narodowy Bank Polski, Biuro ds. Integracji ze Strefą Euro. 155

2 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro państwach sąsiadujących ze strefą euro, krajach mających powiązania polityczne i gospodarcze z Unią Europejską oraz na transakcjach, w których uczestniczą podmioty gospodarcze ze strefy euro. Choć dominacja dolara amerykańskiego zmniejsza się, pozostaje on główną walutą międzynarodową w wielu obszarach WARUNKI KONIECZNE DO KREACJI PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO Często zadawane jest pytanie, czy euro zdetronizuje dolara w roli dominującej waluty światowej. Aby odpowiedzieć na to pytanie, warto przeanalizować czynniki, które powodują, że dana jednostka pieniężna staje się walutą międzynarodową. Międzynarodowy status waluty warunkują czynniki o charakterze strukturalnym oraz stabilność makroekonomiczna kraju emitenta waluty Czynniki strukturalne Głównymi czynnikami o charakterze strukturalnym są wielkość produkcji i handlu oraz wielkość rynku finansowego kraju emitenta waluty. Im większy jest udział kraju emitenta waluty w produkcji światowej i handlu międzynarodowym, tym większe są możliwości używania jego waluty przez podmioty z innych krajów do fakturowania, rozliczania handlu oraz transakcji na rynku walutowym, a przez władze monetarne państw trzecich jako denominatora systemu kursów walutowych, waluty rezerwowej i interwencyjnej. Porównanie wielkości gospodarek Stanów Zjednoczonych i strefy euro ilustruje rysunek 8.1, przedstawiający ich udział w światowym PKB oraz eksporcie dóbr i usług. W 2008 r. strefa euro miała mniejszy od Stanów Zjednoczonych udział w światowym PKB (15,7% wobec 20,6%). Z kolei udział strefy euro w światowym eksporcie dóbr i usług przewyższał udział Stanów Zjednoczonych (28,6% wobec 9,3%). Rysunek 8.1 Udział w światowym PKB, eksporcie dóbr i usług oraz populacji w 2008 r % PKB (PPP) eksport dóbr i usług populacja 0 USA Strefa euro(16) Wielka Brytania Japonia Ź ródło: IMF (2009a). 156

3 Analizując znaczenie wielkości rynku finansowego dla pełnienia przez jednostkę pieniężną funkcji waluty międzynarodowej, należy zaznaczyć, że im większy jest rynek finansowy kraju emitenta waluty, tym większe są możliwości używania jego waluty przez podmioty z innych krajów jako waluty inwestycyjnej, a przez władze monetarne państw trzecich jako waluty rezerwowej. Wielkość rynku finansowego Stanów Zjednoczonych i strefy euro została przedstawiona na rysunku 8.2. Rysunek 8.2 Wartość akcji, dłużnych papierów wartościowych w obrocie na rynku finansowym w 2008 r. mld USD USA Strefa euro Wielka Brytania Japonia akcje (stock market capitalisation) dłuzne papiery w artościowe (debt securities) Źródło: IMF (2009b). W 2008 r. wartość akcji w obrocie na rynku finansowym strefy euro stanowiła zaledwie 42% wartości akcji w obrocie na rynku finansowym Stanów Zjednoczonych. Wartość dłużnych papierów wartościowych w obrocie w strefie euro stanowiła 78% wartości tych papierów w obrocie w Stanach Zjednoczonych. Innymi słowy, w 2008 r. wartość akcji w obrocie na rynku finansowym Stanów Zjednoczonych była wyższa o 135%, natomiast wartość dłużnych papierów wartościowych była wyższa o 29% niż na rynku finansowym strefy euro. Z przedstawionych danych wynika, że rynek finansowy Stanów Zjednoczonych jest znacznie większy od rynku finansowego strefy euro. Z wielkością rynku finansowego wiąże się płynność aktywów finansowych będących przedmiotem obrotu oraz różnorodność instrumentów finansowych, czyli zakres możliwości inwestycyjnych. Wielkość i rozwój rynku finansowego Stanów Zjednoczonych dają im ewidentną przewagę komparatywną nad strefą euro, dzięki czemu ich waluta może pełnić funkcję dominującej waluty światowej. Gospodarka jest jednak tworem dynamicznym, a postępująca integracja walutowa i polityczna w Europie może przyspieszyć dalszy rozwój rynku instrumentów finansowych w strefie euro zarówno udziałowych, jak i dłużnych przez co poziom rozwoju rynku finansowego strefy euro może się zbliżyć do poziomu Stanów Zjednoczonych. 157

4 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Stabilność makroekonomiczna Krajowa jednostka pieniężna może urosnąć do rangi waluty międzynarodowej tylko wtedy, gdy w kraju jej emitenta jest prowadzona stabilna polityka pieniężna i fiskalna. Głównym wyznacznikiem ustabilizowanej polityki pieniężnej jest wskaźnik stopy inflacji, określający procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w ciągu roku. W ostatniej dekadzie zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w strefie euro wskaźnik cen konsumpcyjnych nie przekraczał 4% rocznie, a więc inflacja miała charakter pełzający. Skutkiem recesji w 2008 r. było gwałtowne obniżenie stopy inflacji. Na 2009 r. Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) szacuje deflację rzędu 0,4% (r/r) w Stanach Zjednoczonych oraz spadek inflacji do 0,3% (r/r) w strefie euro (rysunek 8.3). Rysunek 8.3 Inflacja, ceny konsumpcyjne; średnie roczne, zmiana r/r 1 % Japonia Wielka Brytania Stany Zjednoczone Strefa euro 1 Dane szacunkowe po 2008 r. Źródło: IMF (2009a). Głównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych (ESBC) jest utrzymanie stabilności cen. Sprzyja temu niezależność polityczna Europejskiego Banku Centralnego, która zwiększa szanse ewolucji euro do rangi waluty międzynarodowej. Sama stabilność siły nabywczej pieniądza nie gwarantuje jednak stabilności makroekonomicznej. Ilustruje to sytuacja Japonii. Kraj ten w ostatniej dekadzie miał większe sukcesy w stabilizacji cen niż Stany Zjednoczone i strefa euro (zob. rysunek 8.3). Gdyby stabilność wskaźnika stopy inflacji była warunkiem wystarczającym, jen japoński mógłby urosnąć do rangi głównej waluty międzynarodowej. Dla stabilności finansowej istotne są jednak także takie czynniki, jak saldo budżetowe oraz wielkość długu publicznego (polityka fiskalna państwa). Według szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego dług publiczny w Japonii w 2009 r. osiągnął 219% PKB i ma wzrosnąć do 227% w 2010 r. (IMF 2009a), zob. rysunek 8.4. Tak duże zadłużenie ogranicza możliwość pełnienia przez jena japońskiego funkcji waluty dominującej. 158

5 Rysunek 8.4 Dług publiczny w relacji do PKB 1 250,0 % 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 Japonia Stany Zjednoczone Strefa euro Dane szacunkowe po 2008 r., dane na koniec roku, dług brutto (gross debt). Źródło: IMF (2009a). W następstwie kryzysu finansowego w najbliższych latach poziom długu publicznego zarówno w strefie euro, jak i w Stanach Zjednoczonych prawdopodobnie będzie miał tendencję rosnącą (skutek kumulacji deficytów budżetowych w fazie recesji). Aby dokapitalizować sektor finansowy, rządy w Stanach Zjednoczonych i w strefie euro emitowały obligacje, zwiększając dług publiczny. Sytuacja jest paradoksalna. Jedną z przyczyn recesji było nadmierne zadłużenie sektora prywatnego (gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, sektora finansowego). Banki oraz korporacje (np. z sektora motoryzacyjnego) zwróciły się o pomoc do rządów. W rezultacie nastąpiła substytucja długu prywatnego długiem publicznym. W miejsce potrzeb pożyczkowych sektora prywatnego pojawiły się potrzeby pożyczkowe sektora publicznego. Może to prowadzić do niestabilności długu publicznego. Choć wina leży głównie po stronie sektora prywatnego, to istotne konsekwencje ponosi sektor publiczny. Zapoczątkowany w połowie 2007 r. w Stanach Zjednoczonych kryzys finansowy jest źródłem niepewności co do stabilności systemu finansowego w kolejnych latach. Ponieważ jednak niepewność ta istnieje po obu stronach Atlantyku, trudno przewidzieć, jaki będzie jej wpływ na współczesny, bipolarny system walutowy, oparty na dolarze amerykańskim i euro. Na koniec warto zauważyć, że historia gospodarcza pokazuje, iż zmiana statusu jednostki pieniężnej w międzynarodowym systemie walutowym to długotrwały proces. Jest to związane z efektem sieci w wykorzystaniu waluty (network effect, network externalities), polegającym na tym, że użyteczność stosowania danej waluty wynika głównie z jej wykorzystywania przez wiele podmiotów. Im więcej użytkowników konkretnej waluty, tym większy dla nich wszystkich pożytek z jej stosowania. Oznacza to, że gdy dana waluta (np. dolar amerykański) jest dominująca, sam ten fakt czyni ją użyteczną. Podmioty nie są skłonne zmieniać swych przyzwyczajeń i zacząć używać innej waluty. Substytucja waluty (currency substitution) jest procesem powolnym. Tłumaczy to, dlaczego funt szterling 159

6 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro pozostał główną walutą międzynarodową aż do drugiej wojny światowej, choć Wielka Brytania utraciła swą dominującą pozycję ekonomiczną i finansową już po pierwszej wojnie światowej. Zgodnie z tym rozumowaniem można przypuszczać, że w najbliższym czasie dominującą walutą światową pozostanie dolar amerykański. Równocześnie należy zaznaczyć, że bez wątpienia euro ma potencjał, aby stać się główną walutą międzynarodową. Jest ważną walutą denominacji obligacji oraz walutą rezerwową, czyli środkiem akumulacji. Już dziś euro pełni zatem jedną z trzech funkcji waluty międzynarodowej. W następnym podrozdziale zostaną dokładnie przedstawione funkcje pieniądza międzynarodowego oraz stopień spełniania ich przez euro FUNKCJE PIENIĄDZA MIĘDZYNARODOWEGO Funkcje waluty międzynarodowej można przedstawić, odwołując się do tradycyjnych funkcji pieniądza: miernika wartości, środka płatniczego, środka akumulacji, pełnionych w sferze prywatnej (stosowanie waluty przez osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, instytucje finansowe) oraz w sferze oficjalnej (głównie banki centralne). Tabela 8.1 przedstawia popularny w literaturze podział funkcji waluty międzynarodowej. Należy zaznaczyć, że istnieją silne powiązania i interakcje pomiędzy przedstawionymi funkcjami. Tabela 8.1 Funkcje waluty międzynarodowej Funkcja Sfera prywatna Sfera oficjalna Miernik wartości (unit of account) Środek płatniczy (means of payment/medium of exchange) Waluta fakturowania handlu międzynarodowego (invoicing currency), notowania cen (quotation currency) Waluta przejścia na rynku dewizowym (vehicle currency), waluta rozliczania międzynarodowych transakcji finansowych (settlement currency) Waluta referencyjna podstawa definiowania parytetów walutowych (reference currency/anchor) Waluta interwencyjna (intervention currency), waluta oficjalnych przepływów finansowych Środek akumulacji/środek tezauryzacji (store of value) Waluta utrzymywania międzynarodowych aktywów finansowych (investment currency) Waluta rezerwowa (reserve currency) Źródło: zestawienie na podstawie Kenen (1983, s. 16); European Commission (2008, s. 18) Wykorzystanie euro w sferze oficjalnej Internacjonalizacja waluty obejmuje jej oficjalne wykorzystanie w polityce monetarnej i kursowej państw trzecich, jako waluty referencyjnej (miernik wartości), waluty rezerwowej (środek akumulacji) i waluty interwencyjnej (środek płatniczy). W procesie umiędzynarodowiania waluty szczególnie ważna jest jej funkcja referencyjna, gdyż pośrednio determinuje ona wybór waluty rezerwowej 160

7 i interwencyjnej. Euro pełni obecnie funkcję waluty referencyjnej w kierowanych mechanizmach kursowych (managed exchange rate regimes) około 40 krajów (European Commission 2008, s. 121). Są to m.in. kraje UE nienależące do strefy euro, kraje kandydujące oraz potencjalni kandydaci do członkostwa w UE. Szczegółowe zestawienie krajów o systemach walutowych opartych na euro zawiera tabela 8.2. Tabela 8.2 Kraje o mechanizmach walutowych powiązanych z euro (stan na 1 marca 2009 r.) Region Mechanizm kursowy Kraje Kraje UE nienależące do strefy euro Kraje kandydujące oraz potencjalni kandydaci do członkostwa w UE Inne ERM II Izba walutowa oparta na euro Kurs płynny kierowany z euro jako walutą referencyjną Jednostronna euroizacja Izba walutowa oparta na euro Kursy stałe (peg arrangements) lub kursy płynne kierowane z euro jako walutą referencyjną Euroizacja Kursy stałe oparte na euro Kursy stałe i kursy płynne kierowane oparte na SDR-ach 7 i innych koszykach walutowych zawierających euro Dania, Estonia 1, Łotwa 2, Litwa 1 Bułgaria Rumunia Kosowo, Czarnogóra Bośnia i Hercegowina Chorwacja, była Jugosłowiańska Republika Macedonii, Serbia 3 Europejskie mikropaństwa (Republika San Marino, Miasto Watykan, Księstwo Monako, Andora) 4, francuskie wspólnoty terytorialne (Saint-Pierre i Miquelon, Majotta) Kraje strefy franka CFA (CFA franc zone) 5 i francuskie terytoria zamorskie 6, Republika Zielonego Przylądka, Związek Komorów Seszele (59,1%), Federacja Rosyjska (45%), Singapur, Azerbejdżan (30%), Libia, Kuwejt, Syria, Botswana, Algieria, Maroko, Tunezja, Fidżi, Samoa, Tonga, Vanuatu 1 Jednostronne zobowiązanie do utrzymania kursu waluty w mechanizmie izby walutowej. 2 Jednostronne zobowiązanie do utrzymania kursu łata w paśmie wahań ±1% w stosunku do euro. 3 W grudniu 2008 r. Narodowy Bank Serbii przyjął memorandum w sprawie strategii polityki pieniężnej opartej na celu inflacyjnym (Memorandum on Inflation Targeting as a Monetary Strategy), które definiuje główne zasady stosowania celu inflacyjnego jako oficjalnej strategii polityki pieniężnej od 1 stycznia 2009 r. 4 Wspólnota zawarła monetarne i walutowe porozumienia z Republiką San Marino, Miastem Watykan, Księstwem Monako. Negocjacje z Andorą zostały rozpoczęte. 5 Kraje WAEMU (Benin, Burkina Faso, Republika Côte d'ivoire, Gwinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo) i kraje CAEMC (Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Czad, Republika Konga, Republika Gwinei Równikowej, Gabon). 6 Polinezja Francuska, Nowa Kaledonia, Wallis i Futuna. 7 SDR-y są środkiem płatniczym wprowadzonym przez MFW w 1969 r., aby wesprzeć funkcjonowanie systemu z Bretton Woods. SDR to koszyk walutowy. Aktualnie w skład koszyka wchodzą: dolar amerykański (44%), euro (34%), funt brytyjski (11%) oraz jen japoński (11%). Źródło: zestawienie na podstawie ECB (2009, s. 8). Kolejnym istotnym wyznacznikiem międzynarodowego znaczenia waluty jest jej udział w oficjalnych rezerwach dewizowych. Można wyróżnić cztery główne motywy gromadzenia i utrzymywania rezerw: ostrożnościowy, interwencyjny, transakcyjny i dochodowy. Po pierwsze, poziom rezerw wpływa na ocenę wiarygodności kredytowej kraju. Ich odpowiednio wysoki poziom zwiększa 161

8 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro zaufanie inwestorów do sytuacji finansowej państwa, a tym samym ogranicza gwałtowne odpływy kapitału (motyw ostrożnościowy). Po drugie, rezerwy są wykorzystywane do wyrównywania bilansu płatniczego (motyw transakcyjny). Po trzecie, ważną przesłanką utrzymywania rezerw są interwencje walutowe, istotne zwłaszcza w sytuacji prowadzenia polityki stałego kursu walutowego (motyw interwencyjny). Po czwarte, rezerwy są źródłem dochodów banku centralnego (motyw dochodowy). Wybór waluty, w której utrzymywane są rezerwy banku centralnego, zależy m.in. od stosowanego mechanizmu kursowego, waluty-kotwicy, kierunku przepływów handlowych, waluty fakturowania i zadłużenia oraz przyjętej strategii dywersyfikacji ryzyka (European Commission 2008, s. 122). W IV kwartale 2008 r. ujawnione światowe zasoby rezerw dewizowych (global holdings of foreign exchange reserves) wynosiły mld dolarów amerykańskich. Niestety pełne dane na temat struktury walutowej rezerw dewizowych nie są dostępne. Najobszerniejsze informacje na ten temat publikowane są przez MFW (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves, COFER). Obejmują one jednak wyłącznie rezerwy utrzymywane przez banki centralne, które ujawniają MFW strukturę walutową swych rezerw. Oznacza to, że wiele państw utrzymujących znaczne rezerwy, szczególnie krajów azjatyckich (w tym Chiny), nie jest uwzględnionych w COFER. Na rysunku 8.5 została przedstawiona ewolucja struktury walutowej ujawnionych oficjalnych rezerw dewizowych. Rysunek 8.5 Struktura walutowa rezerw dewizowych 1 % EUR USD JPY 1 Udziały walutowe rezerw dewizowych z ujawnioną kompozycją walutową, bieżące kursy walutowe. Źródło: opracowanie na podstawie ECB (2009, s. 9). W IV kwartale 2008 r. 26,5% ujawnionych oficjalnych rezerw dewizowych było wyrażonych w euro i udział ten wzrósł z 17,9% w 1999 r. W tym samym okresie udział dolara amerykańskiego w ujawnionych oficjalnych rezerwach dewizowych spadł z 71% do 64%, a jena japońskiego z 6,4% do 3,3%. Chociaż widoczny jest wzrost znaczenia euro, dolar amerykański pozostaje dominującą walutą rezerwową. Znaczenie euro jako waluty rezerwowej jest najbardziej widoczne w krajach sąsiadujących ze strefą euro oraz w państwach mających powiązania 162

9 instytucjonalne z UE. Jest to potwierdzeniem faktu, że następstwem pełnienia przez walutę funkcji referencyjnej jest jej występowanie w funkcji rezerwowej Wykorzystanie euro w sferze prywatnej Konsekwencją dużego znaczenia strefy euro w światowym handlu jest częste wykorzystywanie waluty tego obszaru do fakturowania i rozliczania transakcji handlowych pomiędzy strefą euro a państwami trzecimi oraz w niektórych przypadkach wyłącznie pomiędzy państwami trzecimi (tabela 8.3). Tabela 8.3 Udział euro i dolara w fakturowaniu/rozliczaniu handlu międzynarodowego 1 Kraje strefy euro 2 Eksport towarów Import towarów EUR USD EUR USD handel z krajami spoza strefy euro 56,7 31,5 50,7 40,2 handel z krajami spoza UE 49, ,2 55,7 Kraje UE spoza strefy euro 3 58,8 20,9 57,4 25,2 Kraje kandydujące do UE 4 61,1 34,3 63,3 33,3 Afryka 5 23,3 75,5 52,9 b.d. Azja 6 5,3 80,1 5,2 76,4 Ameryka Północna Kanada b.d. 70 b.d. b.d. Stany Zjednoczone b.d. b.d. 2 90,3 1 Średnie arytmetyczne udziałów krajów zaliczanych do danej grupy; dane za ostatni dostępny rok, w większości w okresie Bez Austrii, Finlandii i Irlandii. 3 Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Polska, Słowacja, Słowenia, Wielka Brytania. 4 Bułgaria, Chorwacja, Rumunia, Turcja. 5 Algieria, Maroko, Republika Południowej Afryki, Tunezja. 6 Indonezja, Japonia, Korea Południowa, Malezja, Tajlandia. Źródło: European Commission (2008, s. 120). Jak pokazano w tabeli 8.3, w większości krajów strefy euro udział denominowanego w euro eksportu towarów przewyższa 55%, a importu przekracza 50%. Natomiast udział euro w handlu strefy euro z krajami spoza UE jest niższy i wynosi około 50% w przypadku eksportu i 35% w przypadku importu towarów. Rozbieżność pomiędzy udziałem euro w fakturowaniu/rozliczaniu eksportu i importu z krajów spoza UE wynika częściowo z dominacji dolara amerykańskiego jako waluty, w której wyrażany jest import energii i surowców naturalnych. Dolar amerykański pozostaje główną walutą fakturowania/rozliczania handlu między podmiotami z krajów nienależących do strefy euro. Wykorzystanie euro w handlu między państwami trzecimi dotyczy przede wszystkim krajów mających instytucjonalne powiązania z UE. Euro jest dominującą walutą fakturowania/rozliczania handlu w krajach UE spoza strefy euro oraz państwach kandydujących do członkostwa w UE. Potwierdza to instytucjonalny i regionalny (ograniczający się do Europy) charakter międzynarodowego wykorzystania euro. 163

10 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro W handlu surowcami mineralnymi oraz masowymi produktami rolnymi (np. kawa, kakao, herbata, juta, bawełna) podstawową walutą jest dolar amerykański, a euro ma stanowczo mniejsze znaczenie. Dolar amerykański jest standardową walutą fakturowania i rozliczania handlu surowcami i masowymi produktami rolnymi. Jest to odzwierciedlenie głęboko zakorzenionych zwyczajów obowiązujących w handlu międzynarodowym towarami homogenicznymi. Warto przyjrzeć się strukturze walutowej obrotów na światowym rynku dewizowym. Najaktywniej handluje się tzw. walutami przejścia (vehicle currency), czyli takimi, za pośrednictwem których ma miejsce wymiana jednej relatywnie niepłynnej waluty na inną. Bilateralny handel mało płynnymi walutami często wiąże się z wysokimi kosztami transakcyjnymi. Z tego względu niekiedy bardziej opłaca się skorzystać z waluty o wyższej płyności, o niższych kosztach transakcyjnych, występującej w roli waluty pośredniczącej w wymianie dwóch stosunkowo niepłynnych walut. Z ostatniego badania Banku Rozrachunków Międzynarodowych w Bazylei przeprowadzonego w 2007 r. wynika, że udział procentowy euro w obrotach rynków walutowych jest ponaddwukrotnie mniejszy od udziału dolara amerykańskiego. Kolejne miejsca w zestawieniu zajmują jen japoński i funt szterling (zob. tabela 8.4). Tabela 8.4 Udział procentowy walut w obrotach rynków walutowych (średnie dzienne obroty z kwietnia) Dolar amerykański 82,0 83,3 87,3 90,3 88,7 86,3 Euro 1 39,6 36,1 30,1 37,6 36,9 37,0 Jen japoński 23,4 24,1 20,2 22,7 20,2 16,5 Funt szterling 13,6 9,4 11,0 13,2 16,9 15,0 Frank szwajcarski 8,4 7,3 7,1 6,1 6,0 6,8 Dolar australijski 2,5 2,7 3,1 4,2 5,9 6,7 Dolar kanadyjski 3,3 3,4 3,6 4,5 4,2 4,2 Uwaga: dane dotyczą obrotów rejestrowanych przez banki centralne i przekazywanych do Banku Rozrachunków Międzynarodowych. Łączny obrót wynosi 200%, ponieważ w każdej transakcji biorą udział dwie waluty. 1 Przed 1999 r. dane dotyczą marki niemieckiej. Dla kwietnia 1998 r. dane nie uwzględniają handlu wewnętrznego z udziałem marki niemieckiej w Niemczech. Źródło: opracowanie na podstawie BIS (2007, s. 11; 2005, s. 9). Segment euro/dolar stanowi dominującą część średnich dziennych obrotów rynków walutowych z udziałem euro (74%). Spośród par walutowych para euro/dolar jest najczęściej przedmiotem obrotu i odpowiada za 27% rejestrowanych globalnych średnich dziennych obrotów. Obroty z udziałem dolara stanowią 86% wszystkich obrotów (z uwzględnieniem obrotów dolar/euro), natomiast z udziałem euro 37% wszystkich obrotów (z uwzględnieniem obrotów dolar/euro) (BIS 2007, s. 10). Statystyki te wskazują na ograniczoną rolę euro jako waluty przejścia (vehicle currency) na rynkach dewizowych. Badanie Banku Rozrachunków 164

11 Międzynarodowych z 2007 r. potwierdza, że dolar amerykański pozostaje główną walutą międzynarodową na tradycyjnym rynku walutowym. W sferze prywatnej euro przystąpiło do rywalizacji z dolarem amerykańskim w pełnieniu funkcji środka akumulacji (waluty inwestycyjnej). Euro jest ważną walutą emisji dłużnych papierów wartościowych, zarówno o długim (obligacje), jak i krótkim (instrumenty rynku pieniężnego) okresie zapadalności. Szybki wzrost roli euro w tym zakresie wiąże się co najmniej z dwoma czynnikami: brakiem efektu inercji na rynku finansowym oraz pojawieniem się możliwości stworzonych przez płynny, głęboki i zintegrowany europejski rynek finansowy (w tym związanych z dywersyfikacją portfela inwestycyjnego). Zgodnie z szeroką miarą międzynarodowej emisji dłużnych papierów wartościowych, która obejmuje emisje w walucie krajowej skierowane na międzynarodowy rynek finansowy, wartość dłużnych papierów wartościowych denominowanych w euro przewyższyła w 2004 r. wartość dłużnych papierów wartościowych denominowanych w dolarze amerykańskim. Od tego czasu różnica między udziałem euro i dolara w emisji dłużnych papierów wartościowych rosła. W czerwcu 2007 r. udział euro w światowej emisji dłużnych papierów wartościowych wyniósł 48% w porównaniu z 36-procentowym udziałem dolara amerykańskiego KORZYŚCI I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Przywilej emisji pieniądza odgrywającego decydującą rolę w międzynarodowym systemie walutowym daje wielorakie korzyści. Kreacja waluty międzynarodowej przynosi profit w postaci renty emisyjnej (senioratu). Renta emisyjna to dochód banku centralnego z tytułu monopolu na emisję pieniądza (Maliszewski 2001, s. 6). Posiadanie waluty o randze międzynarodowej oznacza dodatkowe przychody banku centralnego z tytułu większej emisji pieniądza. Korzyści tej nie należy jednak przeceniać. Całkowite zyski Rezerwy Federalnej stanowią mniej niż 0,5% PKB Stanów Zjednoczonych. Oznacza to, że dodatkowe przychody z kreacji pieniądza międzynarodowego są relatywnie niskie (De Grauwe 2009, s. 72). Seniorat może stanowić źródło finansowania deficytu budżetu państwa. Korzyść ta jest związana z pełnieniem przez pieniądz międzynarodowy funkcji środka akumulacji w sferze oficjalnej, czyli rolą waluty rezerwowej. Rezerwy utrzymywane są w walutach obcych oraz w złocie. Największe na świecie rezerwy walut zagranicznych posiadają Chiny. W 2008 r. ich wartość osiągnęła mld USD, co stanowiło 158% wartości chińskiego importu dóbr i usług (IMF 2009a, s ). Bank centralny Chin lokuje większość swoich rezerw dewizowych w denominowane w dolarach amerykańskich aktywa, głównie obligacje. Podobnie czynią inne banki centralne Azji. Azjatyckie inwestycje w amerykańskie dłużne papiery wartościowe to ważne źródło finansowania deficytu budżetowego Stanów Zjednoczonych. 2 Więcej informacji na temat wąskiej i szerokiej miary emisji zob. European Commission (2008, s. 118). 165

12 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Jak przedstawiono w poprzednim podrozdziale, wzrasta znaczenie euro jako waluty rezerwowej. W IV kwartale 2008 r. udział euro w ujawnionych światowych rezerwach dewizowych wyniósł 26,5%, dolara amerykańskiego 64%, jena japońskiego 3,3% (European Central Bank 2009, s. 9). Wygląda więc na to, że inwestycje w europejskie rządowe papiery wartościowe stanowią źródło finansowania deficytów budżetowych również w strefie euro. Istnieje niebezpieczeństwo związane z przedstawionym powyżej mechanizmem. Łatwe źródło finansowania może skłaniać do jego nadmiernego wykorzystywania. Przykładem jest sytuacja rządu Stanów Zjednoczonych, który zainicjował w 2001 r. ekspansywną politykę fiskalną i następnie utrzymywał wysoki deficyt budżetowy, wykorzystując łatwy dostęp do kredytów udzielanych przez azjatyckie banki centralne. To z kolei pomagało w finansowaniu boomu konsumpcyjnego w Stanach Zjednoczonych, którego drastyczny finał obserwowaliśmy w 2008 r. Kolejna korzyść z emisji pieniądza dominującego w światowym systemie walutowym polega na możliwości finansowania deficytu bilansu obrotów bieżących we własnej walucie, co pozwala na ograniczenie potrzeby akumulowania rezerw dewizowych. Valéry Giscard d'estaing w latach 60. XX w. sformułował termin nadzwyczajny przywilej (exorbitant privilege), upowszechniony następnie przez Charles a de Gaulle a. Pojęcie to odnosi się do działań Stanów Zjednoczonych, które od wielu lat importują więcej, niż eksportują, oraz korzystają z istotnego przywileju polegającego na finansowaniu ujemnego salda na rachunku obrotów bieżących za pomocą emisji pieniądza krajowego. W tym kontekście należy wspomnieć o tzw. dylemacie Triffina (Triffin dilemma). W latach 60. XX w. belgijsko-amerykański ekonomista Robert Triffin zwrócił uwagę na fakt, że oparty na dolarze ówczesny międzynarodowy system walutowy ma istotny defekt: potrzebna światu płynność wymaga deficytu na rachunku bieżącym USA. Ostrzegł, że nadmiar zobowiązań pieniężnych podważy zaufanie do głównej waluty międzynarodowej. Pogląd ten okazał się proroczy: system Bretton Woods załamał się w 1971 r. Dylemat Triffina polega na trudności jednoczesnego utrzymania płynności międzynarodowej i zaufania do waluty dominującej. Aktualnie przed dylematem Triffina stoją Chiny. Z jednej strony chińskich architektów polityki gospodarczej martwi ryzyko spadku wartości ogromnych rezerw dolarowych, z drugiej zgodnie z logiką Triffina to właśnie ich polityka spowodowała nasilenie tego zagrożenia. Stany Zjednoczone finansują część swego deficytu handlowego, emitując relatywnie nisko oprocentowane obligacje skarbowe nabywane przez banki centralne innych państw. Uprzywilejowana pozycja dolara amerykańskiego umożliwia Stanom Zjednoczonym emitowanie płynnych, krótkoterminowych zobowiązań zagranicznych (liquid and short-term foreign liabilities) oraz inwestowanie w niepłynne długoterminowe aktywa zagraniczne (illiquid and longterm foreign assets), czyniąc ze Stanów Zjednoczonych tzw. bankiera świata (banker of the world). Korzyść czerpana przez Stany Zjednoczone polega na tym, że oprocentowanie zagranicznych zobowiązań jest niższe niż stopa zwrotu osiągana z inwestycji w zagraniczne aktywa. 166

13 Posiadanie monopolu na emisję dominującej waluty międzynarodowej przynosi korzyść także w skali mikroekonomicznej. Polega ona na niższych kosztach transakcyjnych ponoszonych przez podmioty gospodarcze realizujące rozliczenia z zagranicą w walucie krajowej (brak kosztów przewalutowywania i konieczności zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym). Dotyczy to nie tylko podmiotów handlu zagranicznego (eksporterów, importerów), ale także osób podróżujących za granicę lub dokonujących transgranicznych transferów pieniężnych. Większość importu Stanów Zjednoczonych jest fakturowana w ich narodowej walucie. Deprecjacja dolara amerykańskiego nie prowadzi do spadku popytu na import i pogorszenia terms of trade. W konsekwencji deprecjacja dolara jest słabym bodźcem do zastąpienia importu popytem na krajowe dobra i usługi, a redukcja deficytu handlowego odbywa się głównie za sprawą eksportu. Osiągnięcie przez jednostkę pieniężną rangi głównej waluty międzynarodowej stwarza ponadto szansę na pobudzenie aktywności krajowego rynku finansowego. Podmioty zagraniczne mogą być bardziej zainteresowane nabywaniem aktywów oraz emisją dłużnych papierów wartościowych denominowanych w walucie dominującej. W rezultacie rynek finansowy kraju emitenta głównej waluty międzynarodowej może przyciągać zagraniczny kapitał. Jeśli więc euro awansuje do rangi waluty międzynarodowej na równi z dolarem amerykańskim, mogą powstać nowe możliwości dla instytucji finansowych w strefie euro. Należy przy tym zaznaczyć, że międzynarodowy status waluty nie jest niezbędny do tego, aby kraj ją emitujący był atrakcyjny dla działalności finansowej. Przykładowo, londyńskie City jest ważnym w skali świata centrum finansowym, choć funt szterling nie odgrywa już decydującej roli w międzynarodowym systemie walutowym. Oznacza to, że dysponowanie walutą międzynarodową nie jest warunkiem koniecznym do świadczenia usług finansowych, za które reszta świata jest skłonna zapłacić. Internacjonalizacja waluty ma też pewne mankamenty. Jej międzynarodowy charakter wiąże się z ryzykiem destabilizacji gospodarki kraju jej emitenta, związanym z wystawieniem jej na znaczne przepływy kapitału międzynarodowego. Przepływy te mogą powodować duże wahania kursu waluty międzynarodowej, rzutując na konkurencyjność eksportu, a zatem na terms of trade kraju emitującego pieniądz światowy ARCHITEKTURA MIĘDZYNARODOWEGO SYSTEMU FINANSOWEGO A PRZYSZŁOŚĆ UNII WALUTOWYCH Współczesne finanse międzynarodowe cechuje tendencja do tworzenia regionalnych stref walutowych. Zjawisko regionalizmu walutowego jest widoczne niemal w każdej części świata. Wiele obszarów walutowych powstało w wyniku naśladownictwa integracji w ramach UGW w Europie. Regionalna integracja walutowa oznacza wykształcanie autonomicznej strefy walutowej, którą charakteryzują: eliminacja marż wahań kursów walutowych lub wprowadzenie do obiegu wspólnej waluty, utworzenie jednolitego rynku finansowego, powołanie superbanku banków emisyjnych, prowadzącego politykę pieniężno-walutową na 167

14 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro obszarze strefy walutowej. Istniejące na świecie ugrupowania walutowe są w większości związane z dolarem amerykańskim lub z euro. Można zatem stwierdzić, że procesy regionalnej integracji walutowej zmierzają do utworzenia dwubiegunowego światowego systemu walutowego opartego na tych walutach (Bilski 2007, s ; 2006, s. 267). Najwięcej różnorodnych stref walutowych powstaje na kontynencie afrykańskim. Wiele z nich ma swoje źródła w dawnych relacjach ekonomicznych między europejskimi metropoliami a afrykańskimi terytoriami zależnymi (koloniami). Frank CFA (CFA franc) jest wspólną walutą 14 państw afrykańskich, składających się na strefę franka (franc zone): Benin, Burkina Faso, Republika Côte d'ivoire, Gwinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal, Togo tworzą Zachodnioafrykańską Unię Gospodarczą i Walutową (West African Economic and Monetary Union, WAEMU) ze wspólnym bankiem centralnym, Bankiem Centralnym Państw Zachodnioafrykańskich (Central Bank of West African States). Kamerun, Republika Środkowoafrykańska, Republika Konga, Republika Gwinei Równikowej, Czad i Gabon tworzą Wspólnotę Gospodarczą i Walutową Środkowej Afryki (Central African Economic and Monetary Community, CEMAC) ze wspólnym bankiem centralnym Bankiem Państw Środkowoafrykańskich (Bank of Central African States). Frank CFA powstał w 1945 r. Początkowo CFA franc stanowił akronim nazwy franc des Colonies Françaises d'afrique (franc of the French Colonies of Africa), czyli był walutą francuskich kolonii w Afryce. Od 1958 r. termin frank CFA oznaczał franc de la Communauté Française d'afrique (franc of the French Community of Africa). Gdy na początku lat 60. XX w. kolonie francuskie uzyskały niepodległość, nazwa ta stała się niepoprawna politycznie. Aktualnie CFA franc jest skrótowcem nazwy franc de la Communauté Financière d'afrique (franc of the African Financial Community) dotyczącej państw członkowskich WAEMU oraz franc de la Coopération Financière en Afrique Centrale (franc of the Financial Cooperation in Central Africa) nazwy obowiązującej w państwach należących do CEMAC. Kurs frank CFA początkowo był usztywniony w stosunku do franka francuskiego, a od 2002 r. jest powiązany z euro. O kursie franka CFA w stosunku do euro decyduje Francja 12 stycznia 1994 r. zdewaluowała franka CFA o 50%, nie konsultując tego nawet z państwami strefy franka. Za przykładem strefy franka CFA na kontynencie afrykańskim powstają nowe ugrupowania walutowe, m.in. Wspólny Obszar Walutowy (Common Monetary Area, CMA) w Afryce Południowej, który tworzą Lesoto, Swaziland, Namibia i Republika Południowej Afryki. CMA w Afryce Południowej jest organizacją o charakterze senioralnym (dominacja pojedynczego dużego kraju Republiki Południowej Afryki, na którą przypada około 90% PKB, handlu, populacji całego ugrupowania) bez wyraźnie wykształconych wspólnych instytucji (np. wspólnego banku centralnego). CMA w Afryce Południowej jest oparte na strefie wolnego handlu z bardzo wysoką mobilnością kapitału. Lesoto, Namibia i Swaziland mają prawo emitować waluty narodowe, które odgrywają rolę środka płatniczego 168

15 wyłącznie w krajach ich emisji 3. Rand pełni natomiast funkcję środka płatniczego na całym obszarze CMA w Afryce Południowej (Wang i in. 2007, s. 8). Waluty tych trzech małych państw (lesotho loti, dolar namibijski, lilangeni) są doskonałymi substytutami randa. Dla możliwie pełnego poznania procesów integracyjnych w Afryce warto zwrócić uwagę na projekt utworzenia unii walutowej przez Wspólnotę Gospodarczą Państw Afryki Zachodniej (Economic Community of West African States, ECOWAS). ECOWAS jest ugrupowaniem regionalnym złożonym z 15 państw. Tworzą go kraje WAEMU oraz Gambia, Gwinea, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Nigeria i Republika Zielonego Przylądka. W 2000 r. ECOWAS przyjął dwuetapową strategię utworzenia unii walutowej. W pierwszym etapie państwa ECOWAS nienależące do WAEMU (Gambia, Ghana, Gwinea, Nigeria, Sierra Leone) 4 postanowiły utworzyć drugą unię walutową Strefę Walutową Afryki Zachodniej (West African Monetarny Zone, WAMZ). Następnie WAEMU i WAMZ planują połączenie w celu utworzenia szerszej unii monetarnej w ramach ECOWAS (De Grauwe 2009, s. 103). W państwach Afryki Zachodniej powstało wiele instytucji, np. wspólny bank centralny dla państw WAEMU i instytut monetarny dla krajów członkowskich WAMZ, co świadczy o stopniowym wykształcaniu się struktur instytucjonalnych unii. W 1981 r. została utworzona Organizacja Państw Wschodnich Karaibów (Organization of Eastern Caribbean States, OECS), a dwa lata później powstał bank centralny tego obszaru (Eastern Caribbean Central Bank). OECS tworzą: Antigua i Barbuda, Dominika, Grenada, Montserrat, Saint Kitts i Nevis, Saint Lucia i Saint Vincent oraz Grenadyny. Członkami stowarzyszonymi są Anguilla i Brytyjskie Wyspy Dziewicze. Członkowie OECS mają wspólną walutę dolara wschodniokaraibskiego (Eastern Caribbean dollar) powiązaną z dolarem amerykańskim. Ciekawy projekt utworzenia do 2010 r. unii walutowej realizują kraje Zatoki Perskiej. Rada Współpracy Zatoki Perskiej (Cooperation Council For The Arab States of The Gulf) z siedzibą w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, to powstała w 1981 r. organizacja krajów arabskich. Tworzą ją Zjednoczone Emiraty Arabskie, Bahrajn, Arabia Saudyjska, Oman, Katar i Kuwejt. Kraje tego obszaru osiągają duże zyski z eksportu surowców (ropa naftowa, gaz naturalny). Waluty krajów Rady są powiązane kursem stałym z dolarem amerykańskim, w którym rozliczana jest większość transakcji handlowych ugrupowania. Stopniowe wykształcanie się strefy walutowej ma również miejsce w Azji Wschodniej. Jej korzenie sięgają współpracy gospodarczej i politycznej w ramach utworzonego w 1967 r. Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (Association of Southeast Asian Nations, ASEAN) z siedzibą w stolicy Indonezji, Dżakarcie. Wydarzeniem, które bardzo przyczyniło się do zacieśnienia współpracy państw regionu, był azjatycki kryzys walutowy w latach Lesotho loti jest powszechnie akceptowane jako środek płatniczy w miastach Republiki Południowej Afryki na granicy z Lesoto. 4 Liberia odmówiła uczestnictwa w unii walutowej, bierze jednak udział w spotkaniach WAMZ w roli obserwatora. Republika Zielonego Przylądka, przy wsparciu Portugalii, powiązała kurs swojej waluty z euro. 169

16 Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Międzynarodowa transmisja kryzysu (tzw. efekt domina, zjawisko zarażania) spowodowała, że walka z nim wymagała podjęcia działań na wielu rynkach narodowych i wyzwoliła regionalny solidaryzm finansowy. Instytucjonalnym wyrazem współpracy walutowej państw Azji Wschodniej jest porozumienie Chiang Mai Initiative (CMI), ogłoszone przez państwa ASEAN (Bruneę, Kambodżę, Indonezję, Laos, Malezję, Birmę, Filipiny, Singapur, Tajlandię i Wietnam) oraz Chiny, Japonię i Koreę Południową w 2000 r. Jest ono rozszerzeniem istniejącej w ASEAN od 1977 r. siatki swap (bilateral swap arrangements) o trzy nowe kraje: Japonię, Chiny i Koreę Południową. CMI można porównać z działającym w ramach Europejskiego Systemu Walutowego (ESW) systemem bardzo krótkich kredytów na cele interwencji walutowych (Bilski 2007, s. 181). Wspólne interwencje walutowe są dowodem współpracy krajów regionu na rynkach finansowych. Jeśli jednak chodzi o unifikację walutową, kraje regionu zachowują powściągliwość. Wydaje się, że taka postawa ma motywy polityczne, wynikające z historii i kultury państw Azji Wschodniej. Konkludując, na podstawie przedstawionych przykładów regionalizmu walutowego obserwowanego w różnych częściach świata można stwierdzić, że obecne przeobrażenia w finansach międzynarodowych zmierzają do wykształcania bipolarnego systemu walutowego opartego na dwóch dominujących walutach światowych: dolarze amerykańskim i euro. Zmienić to mogą jedynie projekty integracji walutowej w Azji. Choć obecnie państwa azjatyckie są związane z dolarem amerykańskim, niewykluczone jest powstanie trójdzielnego systemu walutowego ZAKOŃCZENIE W rozdziale tym przedstawiono warunki konieczne do kreacji pieniądza międzynarodowego, funkcje pełnione przez walutę globalną, korzyści i niebezpieczeństwa wynikające z bycia emitentem głównej waluty światowej oraz zarys architektury międzynarodowego systemu finansowego w kontekście przyszłości unii walutowych. Procesy światowego regionalizmu walutowego zmierzają do utworzenia dwubiegunowego systemu walutowego opartego na dolarze amerykańskim i euro. Perspektywę tę mogą zakłócać jedynie projekty integracyjne w Azji Wschodniej. Chociaż zmniejsza się dominacja dolara amerykańskiego, pozostaje on dominującą walutą międzynarodową w wielu sferach, zarówno na rynku finansowym, jak i towarowym. Ponieważ Chiny oraz inne kraje Azji Południowo-Wschodniej lokują większość swoich rezerw dewizowych w denominowane w dolarach amerykańskich aktywa, przyszłość dolara amerykańskiego może zależeć od polityki dywersyfikacyjnej rezerw walutowych tych państw. Historia gospodarcza pokazuje, że zmiana statusu jednostki pieniężnej w międzynarodowym systemie walutowym to długotrwały proces. Nie należy się więc spodziewać radykalnych zmian w tym zakresie w najbliższym czasie. 170

17 Literatura BIS (2005), Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2004, March, Bank for International Settlements, Basel. BIS (2007), Triennial Central Bank Survey. Foreign exchange and derivatives market activity in 2007, December, Bank for International Settlements, Basel. Bilski J. (2006), Międzynarodowy System Walutowy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. Bilski J. (2007), Unie, bloki, strefy walutowe we współczesnej gospodarce, w: J. Schroeder, B. Stępień (red.), Handel i finanse międzynarodowe w warunkach globalizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. De Grauwe P. (2009), Economics of monetary union, Oxford University Press, New York. ECB (2009), The International Role of the Euro, Statistical Annex, July, European Central Bank, Frankfurt am Main. European Commission (2008), Successes and Challenges after 10 years of Economic and Monetary Union, European Economy, 2. IMF (2009a), World Economic Outlook, October, International Monetary Fund, Washington D.C. IMF (2009b), Global Financial Stability Report, October, International Monetary Fund, Washington D.C. Kenen P.B. (1983), The Role of the Dollar As an International Currency, Group of Thirty, Occasional Papers, 13, New York. Maliszewski W. (2001), Pomiar senioratu przegląd metod i wyników empirycznych, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE, Studia i Analizy, 228, Warszawa. Oręziak L. (2008a), Euro pieniądz międzynarodowy, Bank i Kredyt, 1. Oręziak L. (2009), Międzynarodowa pozycja euro, w: NBP, Raport na temat pełnego uczestnictwa Rzeczpospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Eseje zagranicznych i polskich ekonomistów, Narodowy Bank Polski, Warszawa. Reinert K.A., Rajan R.S., Glass A.J., Davis L. S. (2009a), The Princeton Encyclopedia of the Word Economy, I, Princeton University Press, New Jersey. Reinert K.A., Rajan R.S., Glass A.J., Davis L.S. (2009b), The Princeton Encyclopedia of the Word Economy, II, Princeton University Press, New Jersey. Wang J., Masha I., Shirono K., Harris L. (2007), The Common Monetary Area in Southern Africa: Shocks, Adjustment, and Policy Challenges, IMF Working Paper, 158, Washington. 171

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej

Katarzyna Białecka. Euro w roli waluty międzynarodowej UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH STUDIA PODYPLOMOWE MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO PRACA DYPLOMOWA WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski. Departament Integracji ze Strefą Euro (DISE) Międzynarodowa rola euro III

Narodowy Bank Polski. Departament Integracji ze Strefą Euro (DISE) Międzynarodowa rola euro III Narodowy Bank Polski Departament Integracji ze Strefą Euro (DISE) Międzynarodowa rola euro III Lipiec 2011 Spis treści Wstęp, cele i struktura dokumentu... 3 1. Euro w roli waluty międzynarodowej... 4

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303

INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ. Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy. Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 INSTYTUT GOSPODARKI ŚWIATOWEJ Europejski rynek finansowy jako rynek międzynarodowy Elżbieta Chrabonszczewska Nr 303 Warszawa 2010 Recenzent Barbara Liberska Prace i materiały Instytutu Gospodarki Światowej

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiwj w Lublinie PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wprowadzenie Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ

PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Bogumiła Mucha-Leszko, Magdalena Kąkol PERSPEKTYWY EURO JAKO WALUTY MIĘDZYNARODOWEJ Wstęp Wzrost zakresu i wartości transgranicznych transakcji gospodarczych zwiększa międzynarodową pozycję tych walut,

Bardziej szczegółowo

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro

STREFA EURO. europejska integracja gospodarczo-walutowa. E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Redaktorzy naukowi: Krzysztof Opolski Dagmara Mycielska Jarosław Górski STREFA EURO europejska integracja gospodarczo-walutowa E-book do studiów podyplomowych Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Projekt

Bardziej szczegółowo

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B

2006 2006 R A P O R T R O C Z N Y OCZNY 2006 2 0 0 6 RAPORT R 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 ANK CENTRALNY I B PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2007 roku wszystkie publikacje EBC będą przedstawiały motyw z banknotu 20. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2007 Adres Kaiserstrasse 29

Bardziej szczegółowo

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1

WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 216 Bogusława Skulska STUDIA EKONOMICZNE 1 ECONOMIC STUDIES NR 2 (LLXXVII) 2013 Bogusława Skulska* WZROST GOSPODARCZY KRAJÓW ASEAN A GLOBALNY KRYZYS 1 WPROWADZENIE Wzrost gospodarczy dla wielu polityków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału...

Spis treści. Cel i struktura Raportu... 8. Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji... 9. Cele rozdziału... Warszawa, 2009 2 Spis treści Wprowadzenie.................................... 7 Cel i struktura Raportu.............................. 8 Sposób prowadzenia prac nad Raportem i proces jego konsultacji.......

Bardziej szczegółowo

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r.

Autor: Zespół analityków NBP. Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Warszawa, 2009 Autor: Zespół analityków NBP Prace nad Raportem zakończono w styczniu 2009 r. Raport opublikowano w wersji elektronicznej w lutym 2009 r. Projekt graficzny: NBP Skład i druk: NBP Wydał:

Bardziej szczegółowo

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej

STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU. 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej STATYSTYCZNY OBRAZ RYNKU FINANSOWEGO W CZASIE ŚWIATOWEGO KRYZYSU 1. Banki wobec zagrożenia ze strony produktów inżynierii kapitałowej Ustanowiony w 1944 r. w Bretton Woods ład monetarny, z dolarem amerykańskim

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r.

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 291. Janusz Bilski, Małgorzata Janicka, Marcin Konarski. Warszawa, 2013 r. MATERIAŁY I STUDIA Zeszyt nr 91 Integracja rynków walutowych wybranych krajów Europy Środkowej z rynkiem euro w perspektywie ich przystąpienia do ERM II i Unii Gospodarczo-Walutowej Janusz Bilski, Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 753. Informacja. Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Międzynarodowy System Walutowy - możliwości nowych rozwiązań Listopad 2000 Witold Rutkowski Informacja Nr 753 Tekst

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ

SYTUACJA MAKROEKONOMICZZNA W POLSCE W 2011 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA W POLSCE W 2111 R. NA TLE PROCESÓW W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ MACROECONOMIC SITUATION IN POLAND IN 211 AND THE WORLD ECONO OMIC

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO

WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO WYŻSZA SZKOŁA FINANSÓW I PRAWA W BIELSKU-BIAŁEJ STUDIA PODYPLOMOWE: MECHANIZMY FUNKCJONOWANIA STREFY EURO Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej PRACA DYPLOMOWA

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

Globalizacja a rynki finansowe

Globalizacja a rynki finansowe Globalizacja a rynki finansowe Wystąpienie Krzysztofa Rybińskiego, Wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego Cykl seminariów Koła Naukowego Rynku Kapitałowego Index i Katedry Rynku Kapitałowego. Akademia

Bardziej szczegółowo

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro

Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Koszty i zagrożenia związane z wejściem do strefy euro Rozdział 10 Koszty i zagrożenia związane z wejściem Polski do strefy euro Aleksandra Rogut 1 10.1. WPROWADZENIE Poniżej zostaną przedstawione koszty

Bardziej szczegółowo

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H

E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H EURO PEJSK I BANK CENTRALNY E U R O S Y S T E M E U R O P E J S K I S Y S T E M B A N K Ó W C E N T R A L N Y C H SPIS TREŚCI 2 Przedmowa prezesa Europejskiego Banku Centralnego 3 1. Droga do unii gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe nr 13

Zeszyty Naukowe nr 13 Zeszyty Naukowe nr 13 POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE Kraków 2012 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego i finansowego 1. Rys historyczny Międzynarodowy system

Bardziej szczegółowo

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Trzy lata członkostwa Polski w Unii Europejskiej Bilans korzyści i kosztów społeczno-gospodarczych związanych z członkostwem w Unii Europejskiej Polska na tle regionu 1 maja 2004 r. 1 maja 2007 r. Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy integracji walutowej

Teoretyczne podstawy integracji walutowej Teoretyczne podstawy integracji walutowej Rozdział 2 Teoretyczne podstawy integracji walutowej Grzegorz Tchorek 1 2.1. ROLA KURSU WALUTOWEGO W UNII WALUTOWEJ W literaturze przedmiotu teoria integracji

Bardziej szczegółowo

EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO

EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH. POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT GEOGRAFII I PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA im. STANISŁAWA LESZCZYCKIEGO WARSZAWA 1998 EUROPA XXI CENTRUM STUDIÓW EUROPEJSKICH Instytut

Bardziej szczegółowo

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe

Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Uniwersytet Warszawski Wydział Nauk Ekonomicznych Hubert Wiśniewski Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe Praca doktorska Praca wykonana pod kierunkiem dr hab., prof. UW Ryszarda Kokoszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Wydział Ekonomiczny Studia podyplomowe: Mechanizmy funkcjonowania strefy euro Joanna Beksiak nr albumu: 9355008 Proces dochodzenia do wspólnej waluty przez

Bardziej szczegółowo

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga.

Publikacja przygotowana we współpracy PBS DGA Spółka z o.o. i Ośrodka Badań Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego. eksport@pbsdga. Autorzy: Krystyna Gawlikowska-Hueckel, Marian Gorynia, Renata Orłowska, Witold Orłowski, Magdalena Sapała, Andrzej Stępniak, Stanisław Umiński, Adriana Zabłocka, Krystyna Żołądkiewicz Publikacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY 2010 PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2011 r. we wszystkich publikacjach EBC będzie umieszczony wizerunek motywu z banknotu o nominale 100. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Ministerstwo Gospodarki PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W POLSCE 2007 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów 27 lipca 2007 r. Warszawa, lipiec 2007 Opracowanie: Ministerstwo Gospodarki Departament Analiz i Prognoz przy

Bardziej szczegółowo