PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO"

Transkrypt

1 PROGRAM AUTORSKI DLA KL. I - III ŻYĆ EKOLOGICZNIE, TO ŻYĆ ZDROWO Renata Gerlach Joanna Grządka Elżbieta Rakowska - Kiliszek

2 Spis treści Wstęp Rozdział Pierwszy. Założenia programu i jego konstrukcja Rozdział Drugi. Charakterystyka programu Rozdział Trzeci. Propozycje do realizacji zadań Ewaluacja Bibliografia Aneks 1. Kwestionariusz ankiety. Ankieta dla nauczycieli Aneks 2: Załączniki

3 Ekologia oznacza ciebie i świat, w którym żyjesz, powietrze, którym oddychasz, żywność, którą spożywasz, twe środowisko ludzkie, twój styl życia A. M. Łupina Ekologia czy pesymizm końca XX wieku Wstęp Zagadnienia, którymi zajmuje się ekologia, dotyczą wszystkich ludzi. Wyjaśnia ona związki i zależności istniejące w przyrodzie, umożliwia lepsze zrozumienie jej funkcjonowania i ułatwia podejmowanie racjonalnych działań na rzecz ochrony środowiska. Obecnie sam wyraz ekologia stał się modnym chwytem reklamowym nadużywanym w handlu i mimo swej popularności nie do końca rozumianym. U progu nowego tysiąclecia, w punkcie, w którym się znajdujemy, ekologia zyskała nową jakość. To nie tylko sucha nauka, o której możemy czytać, ale rzeczywistość ściśle nas otaczająca, której nie sposób zignorować. Oprócz samej natury to właśnie my, cząstka tej natury, mamy największy wpływ na przyrodę i od naszego postępowania zależna jest przyszłość. Chcąc rozwijać się, musimy mieć świadomość istnienia w harmonii z prawami natury. Świadomość to zdolność do odzwierciedlenia obiektywnej rzeczywistości oraz uprzytomnienie sobie własnej egzystencji. Świadomość ekologiczna skupia się nie tylko na ochronie zasobów naturalnych mających na celu kontynuację naszego życia, na ochronie i konserwacji przyrody, tworzeniu jej współistnienia z różnymi technologiami, ale to też szacunek do przyrody i świadomość, że wraz z nią tworzymy jedną spójną całość. Czyste powietrze, woda, gleba są niezbędne i konieczne dla istnienia życia na Ziemi. Ich rola uwidacznia się wtedy, gdy człowiek nie jest w stanie zaspokoić potrzeb życiowych na dotychczasowym poziomie. Ma to miejsce w postępującej degradacji środowiska naturalnego, zarówno w skali lokalnej jak i globalnej. W konsekwencji zrodziła się potrzeba zmiany stylu życia, innego spojrzenia na wartości, potrzeba innych zachowań. Najczęściej używanym w szkołach sposobem wpływania na zachowanie proekologiczne jest metoda oparta na założeniu, że zdobywanie wiedzy wpływa na nasze działanie. Jednak samo zdobywanie wiedzy nie wpływa automatycznie na zmianę zachowań. Jeżeli podejście do spraw środowiska i ludzkie zachowanie mają ulec zmianie, sposoby i metody zdobywania wiedzy muszą aktywnie oddziaływać na system wartości, kreując możliwość i wolę działania. W szybko zmieniającym się świecie ważna jest umiejętność stawiania pytań i poszukiwania na nie odpowiedzi. Sama wiedza jest ważna, ale bez perspektywicznego myślenia, może nigdzie nie zaprowadzić. Ważne jest, żeby poszukiwać i demonstrować podejście całościowe, które zachęci ludzi do rozwoju samodzielnego myślenia. Nie można więc ograniczać się tylko do przekazywania wiadomości o świecie przyrody, ale należy kształtować już od najmłodszych lat aktywną postawę i odpowiedzialność za los Ziemi.

4 Podczas opracowywania programu czerpałyśmy wiadomości z wielu źródeł. Najbardziej pomocny był program opracowany przez Liliannę Hoppe, Waldemara Lewińskiego i Annę Sternicką pt. Przyroda. Odwołuje się on do doświadczeń uczniów, integruje wiadomości z różnych przedmiotów, opiera się na zasadzie przećwicz pomyśl wywnioskuj. Prosty i efektywny sposób przekazywania wiedzy pomógł nam opracować bloki zajęć zintegrowanego nauczania o tematyce ekologicznej. Szczególne podziękowania należą się pani Jolancie Żak za konsultację merytoryczną oraz pani Krystynie Sztafarek za przeczytanie i serdeczne wsparcie. Rozdział Pierwszy Założenia programu i jego konstrukcja Dostępne do tej pory programy i podręczniki szkolne skupiają się przeważnie na zapoznaniu z biologią. W trakcie tworzenia niniejszego programu założono, że uczniowie posiadają już pewną wiedzę o otaczającym ich środowisku. Pod opieką nauczyciela mają próbować swoich sił w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania i próbować je zadawać. Zadaniem nauczyciela jest uzupełnianie uczniowskich wiadomości. Przebieg zajęć zależny jest od samych dzieci, ich wiadomości, przeżyć, ich zdania na dany temat. Nauczyciel nie jest w stanie sztywno zaplanować zajęcia, to uczniowie na żywo kształtować będą ich przebieg. Program ma charakter integralny, daje możliwość nauczycielowi tworzenia własnych ośrodków tematycznych. Jest to program otwarty na własną inwencję nauczyciela. Układ treści w programie ma charakter spiralny, tzn., że te same treści będą się powtarzać kilkakrotnie w kolejnych klasach, na różnych poziomach nauczania. Umożliwi to dziecku poszerzenie i pogłębienie wiadomości i umiejętności zgodnie z jego wzrastającymi możliwościami intelektualno percepcyjnymi. Za główny cel przyjęto uświadomienie dzieciom, że czysta woda, gleba i powietrze są jednym z warunków właściwego rozwoju zrównoważonego życia na Ziemi. Do zrównoważenia rozwoju należy dążyć poprzez osiągnięcie ładu ekologicznego, społecznego, ekonomicznego i przestrzennego. Program dotyczy uczniów klas I III szkoły podstawowej. Powstał dla potrzeb szkoły miejskiej. Metody pracy odwołują się do przeżyć i doświadczeń dzieci, umożliwiają przeżywanie a następnie podsumowanie zdobytych doświadczeń. Podporą mówienia są scenki, dramy, rysunki zawarte w propozycjach. W trakcie rozmów z uczniami pojawią się stwierdzenia, co jest dla nich ważne. Dzieci często mają kłopot we wzajemnym słuchaniu się. W trakcie zajęć należy uczyć ich dobrego komunikowania się ze sobą. Praca w małych grupach pomoże w rozwijaniu komunikacji. Zbliży uczniów do siebie, będzie kształcić umiejętność współpracy. Treści programu zawarte są w trzech działach WODA ODPADY POWIETRZE

5 Przedstawione propozycje działań uwzględniają treści ekologiczne. Zakres pozostałej edukacji zależny jest od czasu, w którym podane bloki tematyczne będą realizowane. Treści zawarte w blokach tematycznych mogą być modyfikowane przez nauczyciela. Nauczyciel może wnosić własne pomysły uwzględniając np. specyfikę swego środowiska lokalnego, potrzeby ucznia, jego możliwości. Bloki tematyczne są uniwersalne, można dostosować je do każdego podręcznika zintegrowanego nauczania, zmieniać ich kolejność lub częściowo je modyfikować. W programie umieszczono: Bloki tematyczne i tematy zajęć dziennych. Propozycje rozwiązań. Załączniki i karty pracy. CELE EDUKACJI Rozdział Drugi Charakterystyka programu Cele edukacji Zapoznanie ze znaczeniem wody, gleby i powietrza w życiu człowieka, zwierząt i roślin. Zapoznanie ze skutkami niewłaściwego gospodarowania człowieka na Ziemi. Zdobywanie wiadomości na temat stanu zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zanieczyszczenia środowiska. Zapoznanie z niektórymi sposobami zapobiegania dalszej degradacji środowiska. WIADOMOŚCI OCZEKIWANE EFEKTY Dostrzega i obserwuje w przyrodzie obiekty, zjawiska i procesy oraz negatywny wpływ cywilizacji na życie na ziemi. Dostrzega piękno przyrody w różnych porach roku. Dostrzega i wyróżnia elementy naturalne i przekształcone przez człowieka. Zna pojęcia związane z przyrodą i ochroną środowiska. Zna niektóre sposoby przetwarzania odpadów. Zna nazwy kilku gazów wchodzących w skład powietrza. Wie, że woda występuje w trzech stanach skupienia. Zna przykłady parowania wody spotykane w codziennym życiu. Wie, co to jest opad atmosferyczny, wiatr, chmura. Wie o przyczynach zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza. Zna przyczyny zanieczyszczeń środowiska. UMIEJĘTNOŚCI CELE EDUKACJI OCZEKIWANE EFEKTY

6 Nabycie umiejętności dostrzegania i uzasadniania związków przyczynowo skutkowych dotyczących środowiska. Opanowanie umiejętności przeprowadzania prostych obserwacji, wykonywania doświadczeń. Kształcenie umiejętności oceny działań z punktu widzenia ich przyszłych skutków. Zdobycie umiejętności czynnego włączania się do działań na rzecz ochrony środowiska. Dostrzega wpływ swoich codziennych czynności na stan środowiska. Obserwuje, dostrzega oraz uzasadnia zjawiska i związki zachodzące w przyrodzie. Potrafi przeprowadzić proste obserwacje i doświadczenia. Ocenia swój wpływ na środowisko i działania, które podejmie dla jego dobra. Wyjaśnia potrzebę ochrony środowiska w swoim otoczeniu. POSTAWY CELE EDUKACJI Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego zanieczyszczenia środowiska. Wyrabianie aktywnej postawy wobec codziennych problemów związanych z ekologią, z którymi spotykamy się na progach naszych domów, szkół. Uświadomienie dzieciom, że czysta woda, gleba i powietrze są jednym z warunków właściwego rozwoju życia na Ziemi. OCZEKIWANE EFEKTY Czuje się cząstką przyrody, potrafi okazać szacunek dla środowiska. Ma poczucie własnej wartości i przydatności dla środowiska. Włącza się do działań na rzecz najbliższego środowiska. Odczuwa potrzebę oszczędnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Bloki tematyczne i tematy dni WODA Blok tematyczny: Zabawy z kropelką wody Klasa I Klasa II Klasa III Tematy dnia: 1. Stany skupienia wody. 1. Ile jest wody na naszej 1. Krążenie wody w

7 2. Zanim odkręcisz kran. 3. Czy woda jest tylko do picia? 4. Jak człowiek zanieczyszcza wodę? 5. Ile wody zużywamy w naszych domach? planecie? 2. Skąd się bierze woda w kranie? 3. Jak wykorzystujemy wodę? 4. Od źródła rzeki do ujścia. 5. Zabawy badawcze wodą. ODPADY 1 przyrodzie. 2. Rośliny i zwierzęta w wodzie. 3. Kto zatruwa naszą wodę? 4. Sąd nad trucicielami. 5. W krainie fantazji. Blok tematyczny: Zatruty krajobraz Klasa I Klasa II Klasa III 1. Skąd się biorą śmieci? 2. Pakujemy towary. 3. Jakie skarby znajdą ludzie za 500 lat? 4. Zawartość kosza domowego. 5. Śmietnikowe zabawki. Tematy dnia: 1. Zatruta ziemia. 2. Jak długo odpady pozostaną w środowisku? 3. Śmieci prapradziadków. 4. Śmietnikowy krajobraz. 5. Złe odpady i dobre rady. 1. Różne style życia. 2. Segregacja odpadków. 3. Wielkie porządki. 4. Co mogą zrobić małe dzieci? 5. W krainie fantazji. POWIETRZE Blok tematyczny: Powietrze wokół nas Klasa I Klasa II Klasa III 1. Czy umiesz złapać powietrze? 2. Zanieczyszczenia w domu. 3. Powietrze przenosi dźwięki. 4. Pracowity wiatr. 5. Las zielone płuca. Tematy dnia: 1. Powietrze elementem pogody. 2..Sposoby wykorzystania powietrza. 3. Truciciele. 4. Odpocząć od zgiełku. 5. Jak chronić powietrze? 1. Właściwości powietrza. 2. Wpływ powietrza na ludzi, zwierzęta, rośliny. 3. Zadymione miasta. 4. Czy hałas jest wrogiem? 5. Zielona kraina.

8 Rozdział Trzeci Propozycje do realizacji programu WODA Klasa I 1. Stany skupien ia wody. Wypowiedzi uczniów na temat ilustracji przedstawiających: ośnieżone szczyty gór, padający śnieg, sople lodu, lodowisko, wodę w stawie, potok, mgłę, wodę parującą z czajnika lub garnka, saunę. Wykonanie doświadczenia w grupach: I grupa zabawa z lodem, II grupa zabawa z zimną wodą, III grupa zabawa z ciepłą wodą. Uczniowie poprzez dotykanie, przelewanie, obserwację sprawdzają właściwości wody i dzielą się spostrzeżeniami. Obserwacja wykonywanego przez nauczyciela doświadczenia z kostką lodu (topnienie, wrzenie, parowanie). Zapoznanie z pojęciami stanów skupienia wody: ciekły, gazowy lub lotny, stały. 1. Zanim odkręcis z kran. Wycieczka do stacji uzdatniania wody zapoznanie dzieci z pracą ludzi i urządzeń. 1. Czy woda jest tylko do picia? Omówienie i podsumowanie wycieczki z poprzedniego dnia. Zabawa z kukiełką przedstawiającą Panią Kroplę. Jeden z uczniów grający rolę Pani Kropli opisuje swoje uczucia, nie wymieniając miejsca pobytu. Kropelka może przebywać w stawie, w kranie, w pralce, w ściekach, w oceanie itp. Pozostałe dzieci odgadują, gdzie znajduje się Kropla. Zabawę można powtarzać wielokrotnie zgodnie z pomysłami dzieci. (Załącznik nr 1) Wypowiedzi dzieci na temat: Do czego służy woda? i Czy jest coś, co może nam ją zastąpić? Uzupełnienie w domu wspólnie z rodzicami tabeli dotyczącej dziennego zużycia wody w gospodarstwie domowym. (Załącznik nr 2) 1. Jak człowiek zanieczy szcza Przypomnienie z dnia poprzedniego informacji o sposobach wykorzystywania wody przez człowieka. Zapoznanie z krótką historyjką o bardzo smutnym słoneczku, które wędrując po świecie, obserwowało ludzi i ich codzienne

9 wodę? czynności. Omówienie i kolorowanie wybranych ilustracji przedstawiających pozytywne postępowanie ludzi w trakcie korzystania z wody. Zaakcentowanie problemów zanieczyszczenia wody jako przyczyny wielu chorób. (Załącznik nr 3) 1. Ile wody zużywa my w naszych domach? 1. Ile jest wody na naszej planecie? Omówienie przez uczniów pracy domowej dotyczącej dziennego zużycia wody w ich domach. Zwrócenie uwagi na liczebność rodziny, ilość posiłków, częstotliwość kąpieli, mycia zębów, prania. Wypowiedzi uczniów związane z treścią opowiadania Pani Kropli. Próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego należy oszczędzać wodę? i Jak można oszczędzać wodę? (Załącznik nr 4) Odgadywanie nagranych odgłosów wody podczas wykonywania różnych czynności domowych. Próba podania sposobów oszczędzania wody. Klasa II Wyszukiwanie i zapisywanie na tablicy nazw zbiorników wodnych w oparciu o mapy i atlasy. Dokonanie podziału wód na płynące i stojące, słodkie i słone. Wypowiedzi uczniów na temat: Czy zasoby wody są niewyczerpalne? oraz Jakie skutki powoduje brak wody? Wykonanie w grupach plakatów związanych z hasłami: I. Woda jako źródło życia. II. Nadmiar wody w przyrodzie. III. Skutki braku wody. IV. Zanieczyszczenia wody. 1. Skąd się bierze woda w kranie? Wycieczka do wodociągów miejskich. Zapoznanie z pracą ludzi i urządzeń. Uzupełnienie w domu karty pracy ilustrującej schemat sieci wodociągowej poznanymi w czasie wycieczki określeniami. (Załącznik nr 5) 1. Jak wykorzy stujemy wodę? Omówienie i podsumowanie wycieczki oraz pracy domowej z poprzedniego dnia. Wypowiedzi uczniów na temat: Do czego służy człowiekowi woda w gospodarstwie domowym, w rolnictwie, w przemyśle? Opracowanie i zapisanie w grupach propozycji oszczędnego korzystania z wody oraz przykładów nadmiernego zużycia wody. Układanie i zapisanie haseł na temat: Co możemy zrobić, aby oszczędzać wodę? Zawieszenie propozycji na szablonie przedstawiającym dużą kroplę wody.

10 4. Od źródła rzeki do ujścia. Praca z mapą Polski. Wyszukiwanie i odczytywanie nazw rzek. Omówienie biegu rzeki. Posługiwanie się poznanymi pojęciami geograficznymi. (Załącznik nr 6) Wycieczka nad rzekę. Określanie prawego i lewego brzegu rzeki, wyznaczanie kierunku, w którym płynie rzeka, odszukiwanie wysokiego i niskiego brzegu. Tworzenie rzeki na szkolnym boisku poprzez doświadczenie: wyszukanie w terenie pochyłego miejsca, powolne wylanie wody z wiadra. Obserwacja płynącej wody, torującej sobie drogę. Doprowadzenie do wniosku, że woda znajduje sobie najniższe miejsce w terenie. 4. Zabawy badawcz e z wodą. Uświadomienie uczniom wpływu człowieka na stan czystości wód. Zabawy z wodą: - Sprawdzenie co pływa, a co tonie. Co rozpuszcza się w wodzie? Wykonanie filtra.. 1. Krążenie wody w przyrodz ie. Klasa III Zapoznanie z opowiadaniem nauczyciela o podróży kropelki wody. Gromadzenie słownictwa związanego z obiegiem wody w przyrodzie. Uzupełnienie uproszczonego schematu obiegu wody w przyrodzie. (Załącznik nr 7) Obserwacja wykonywanego przez nauczyciela doświadczenia - parowanie wody. Wspólne opracowanie i zapisanie wniosków. 1. Rośliny i zwierzęt a w wodzie..wycieczka nad staw. Obserwacja roślin rosnących na brzegach, częściowo zanurzonych i pływających. Omówienie cech charakterystycznych dla danej grupy. Obserwacja śladów pozostawionych przez zwierzęta na brzegu stawu. Wyszukanie w domu odpowiedzi na pytanie: Dlaczego ryby żyją tylko w wodzie, a żaby w wodzie i na lądzie? Określanie cech przystosowawczych ryb do wodnego a płazów do wodno lądowego trybu życia. 1. Kto zatruwa naszą wodę? Omówienie i podsumowanie wycieczki oraz pracy domowej z poprzedniego dnia. Uzupełnienie karty pracy. Posługiwanie się nazwami charakterystycznymi dla roślin i zwierząt wodnych i lądowych. (Załącznik nr 8) Zaprezentowanie ilustracji przedstawiającej zanieczyszczony staw. Próba odpowiedzi na pytanie: Dlaczego królowa żabek płacze?

11 Naklejenie pisemnych odpowiedzi uczniów na duży arkusz papieru i wspólnie ich omówienie. Wspólne zapisanie trucicieli wody (na dużym arkuszu papieru). 1. Sąd nad truciciel ami. Przypomnienie znajdujących się na planszach informacji z dnia poprzedniego. Wybór sędziego prowadzącego rozprawę, oskarżycieli oraz trucicieli. Rozdanie uczestnikom rozprawy kartek z opisem roli do odegrania. Celem rozprawy jest uświadomienie uczniom możliwości wyboru działania. Wspólne omówienie i zapisanie wniosków związanych z tematem rozprawy. 1. W krainie fantazji. Wprowadzenie dzieci w dobry nastrój poprzez opowiadanie o pięknej i czystej krainie. Wypowiedzi uczniów o wrażeniach i uczuciach, które przeżywały podczas słuchania. Przypomnienie ilustracji z płaczącą żabką i zaproszenie dzieci do oczyszczenia stawu. Wykonanie w grupach doświadczenia z filtrowaniem wody różnymi sposobami np. przelewanie przez piasek, żwir, ligninę, papierowe filtry. Porównanie uzyskanych wyników. ODPADY 1. Skąd się biorą śmieci? Klasa I Wyjście na boisko szkolne. Posprzątanie boiska i zgromadzenie znalezionych przedmiotów w oznaczonym miejscu. Wypowiadanie się uczniów na temat przyniesionych przedmiotów. Wypowiedzi dzieci wyjaśniające znaczenie wyrazów śmieci i odpady. Wspólne ustalenie i zapisanie określenia słów śmieci, odpady. Nawiązanie do pobytu na boisku. Próba odpowiedzi na pytanie: Które ze znalezionych przedmiotów nie należały do śmieci? Wyszukanie przez uczniów w domu zużytych opakowań po różnych towarach i przyniesienie ich do klasy. 2. Pakujemy towary. Zabawa w sklep. Kupowanie towarów, wykorzystanie przyniesionych do klasy zużytych opakowań. Omówienie zakupów z wyeksponowaniem rodzajów opakowań: szkło, papier, tektura, metal, folia, plastik. 2. Jakie skarby znajdą ludzie Obserwacja wyglądu wydobytych ze skrzynki z ziemią a ukrytych miesiąc wcześniej kawałków plastiku, folii, papieru,

12 za 500 lat? tektury, metalu. Próba odpowiedzi na pytanie: Co człowiek może odkopać za 500 lat? 2. Zawartość domowego kosza na śmieci. Wypowiedzi dzieci na temat śmieci wyrzucanych do kosza w domu. Zapisywanie na paskach papieru nazw śmieci wymienianych przez uczniów i wrzucenie ich do symbolicznych koszy z jednoczesną segregacją. Wykonanie rysunku przedstawiającego nietypowy - zachęcający do wrzucania śmieci - kosz. 2. Śmietnikowe zabawki. Wykonanie ze zużytych opakowań (przyniesionych w drugim dniu) przedmiotów użytecznych i zabawek według własnych pomysłów. Zaprezentowanie i omówienie wykonanych prac przed klasą. 1. Zatruta Ziemia. Klasa II Ułożenie na rozłożonej bibule makiety z klocków imitującej osiedle. Usytuowanie śmietników i wysypiska śmieci za pomocą atramentowych plam. Spryskanie makiety wodą. Obserwacja rozszerzających się plam. Próba odpowiedzi na pytanie: Czy śmieci potrafią być groźne? Zapisanie przez nauczyciela podawanych przez uczniów przykładów śmieci i odpadów szkodliwych (baterie, lekarstwa) i nieszkodliwych (obierki, skorupki z jaj) dla środowiska. 1. Jak długo odpady pozostaną w środowisku? Wyszukiwanie w różnych źródłach informacji o rodzajach odpadów i długości ich rozkładu. Wykonanie w grupach tablic informacyjnych podsumowujących wcześniej zgromadzony materiał (np. rysunek puszki i informacja o czasie jej rozkładu). Omówienie prac uczniów i zaznaczenie umownymi znaczkami śmieci niebezpiecznych. 1. Śmieci pra pradziadków. Zapoznanie dzieci z opowiadaniem nauczyciela o rosnącej górze śmieci od czasów ludzi pierwotnych. Zaprezentowanie ilustracji przedstawiających życie społeczeństw w różnych wiekach. (Załącznik nr 9) Zapoznanie uczniów z pracą archeologa. Rozmowa na temat pozostawianych przez ludzi odpadków w dawnych epokach i ich roli w poznawaniu historii. 4. Śmietnikowy Zapoznanie uczniów z opowiadaniem taty o pięknym i

13 krajobraz. czystym miejscu jego dziecięcych zabaw. (Załącznik nr 10) Wypowiedzi dzieci na temat przyczyn degradacji środowiska w nawiązaniu do wcześniejszego opowiadania. Podział dzieci w klasie na dwie grupy. Jedna część dzieci maluje krajobraz przedstawiający miejsce zabaw taty w jego dzieciństwie, druga część uczniów ilustruje obecny stan środowiska. Wystawa prac z podziałem na rodzaje wykonanych krajobrazów. Wypowiedzi uczniów na temat odczuć wywołanych w czasie oglądania ilustracji. 5. Złe odpady i dobre rady. 1. Różne style życia. Zapoznanie uczniów z ilustracją przedstawiającą las po pobycie dzieci obrazującą połamane gałęzie, porzucone puszki, butelki, resztki pożywienia. Rozmowa nauczyciela z dziećmi. Próba odpowiedzi na pytania: Dlaczego sytuacja na obrazku nie jest prawidłowa?, Jakich informacji i rad można udzielić dzieciom wybierającym się na łono natury? Wspólne podanie propozycji oraz porad w oparciu o wcześniejsze doświadczenia i zdobyte wiadomości. Zorganizowanie torów przeszkód. Zadaniem drużyn jest pozbieranie odpadów i śmieci, a pozostawienie przedmiotów naturalnych. Wygrywa drużyna, która dokładniej wykona zadanie. Klasa III Wypowiedzi dzieci na temat reklam telewizyjnych, radiowych, przyniesionych do szkoły wycinków z gazet i reklamówek. Wypowiedzi uczniów na temat możliwości dokonywania wyboru zakupu towaru i zasad, którymi można się kierować podczas robienia sprawunków. Oglądanie i omówienie ilustracji przedstawiających codzienne życie ludzi na wsi, w małej miejscowości i wielkiej metropolii. 1. Segregacja odpadów. Przypomnienie wiadomości o sposobach segregowania odpadów. Rozmowa o podziale odpadów na przemysłowe i komunalne. Zapoznanie uczniów z różnymi sposobami składowania odpadów. 1. Wielkie porządki. Zapoznanie z celami akcji Sprzątanie Świata i Dzień Ziemi. Przygotowanie niezbędnych przedmiotów do klasowej akcji Wielkich porządków. Wyjście na tereny należące do szkoły, sprzątanie śmieci z jednoczesną segregacją. Wrzucenie śmieci do odpowiednich

14 pojemników. 1. Co mogą zrobić małe dzieci? Omówienie i podsumowanie akcji Wielkie porządki. Wypowiedzi dzieci o tym, co mogą zrobić, aby zmniejszyć ilość śmieci oraz by to, co wyrzucają, miało jak najmniejszy wpływ na środowisko. Układanie i zapisywanie haseł na omawiany wcześniej temat. Zawieszenie propozycji na szablonie przedstawiającym duży, postrzępiony papier. 1. W krainie fantazji. Obserwacja ilustracji przedstawiających współczesne miasta. Wypowiedzi uczniów na temat ilości budynków, stanu technicznego budowli, placów zabaw, zieleni, usytuowania śmietników. Wykonanie dowolną techniką prac plastycznych przedstawiających domy i ich otoczenie w krainie fantazji. Uwzględnienie infrastruktury wymyślonych budowli. Wypowiedzi uczniów na temat podobieństw i różnic między ich miejscem zamieszkania a stworzoną wizją. Czy umiesz złapać powietrze? POWIETRZE Klasa I Wypowiedzi uczniów na temat: Czy powietrze można zobaczyć, powąchać? i Kiedy możemy je na sobie poczuć? Obserwacja palącej się świecy ustawionej na parapecie otwartego okna. Próba odpowiedzi na pytanie: Co sprawia, że płomień świecy pochyla się w różnych kierunkach? Dmuchanie przez rurki zanurzone w naczyniu z wodą. Obserwacja wydobywających się pęcherzyków powietrza. Nadmuchiwanie baloników w celu sprawdzenie możliwości gromadzenia powietrza. Omówienie i podsumowanie doświadczeń. Rozłożenie w kilku miejscach klasy wilgotnych bibuł celem wykonania pomiarów zanieczyszczenia powietrza. Zanieczyszczenia w domu. Obserwacja pyłu osiadłego na rozłożonych wcześniej bibułach. Wypowiedzi uczniów na temat przyczyn zabrudzenia bibuł. Próba odpowiedzi na pytania: Czy i kiedy widzimy unoszący się w powietrzu pył? Obserwacja unoszących się i opadających pod wpływem ruchu

15 powietrza piórek i skrawków papieru. Wypowiedzi uczniów na temat najczęściej zakurzonych miejsc i pomieszczeń w ich domach. Zwrócenie uwagi na fakt, że coraz częściej oddychamy zanieczyszczonym powietrzem. Powietrze przenosi dźwięki. Obserwacja ryżu wysypanego na powierzchnię bębenka. Zwrócenie uwagi na to, że poruszany przedmiot wytwarza niewidoczne drgania dochodzące do naszych uszu, które odbieramy jako dźwięki. Wycieczka do parku, wsłuchiwanie się w dochodzące odgłosy. Wypowiedzi dzieci na temat dźwięków natury i dźwięków wytwarzanych przez człowieka. Wykonanie instrumentów muzycznych według własnych pomysłów. Pracowity wiatr. Próba odpowiedzi dzieci na pytanie czym jest wiatr. Uzupełnienie wypowiedzi uczniów przez nauczyciela. Wypowiedzi uczniów na temat rodzajów wiatrów ze względu na ich siłę w oparciu o własne doświadczenia i zgromadzone materiały. Próba odpowiedzi na pytanie dotyczące korzyści z wiatru oraz szkód, jakie może on poczynić. Wykonanie papierowych wiatraczków i zabawa Skąd wieje wiatr? Las zielone płuca. Wycieczka do lasu. Zbieranie cząstek roślin, kawałków kory, gleby. Wykonanie w kubeczkach mieszanki zapachowej. Wąchanie, określanie zapachów i wymyślanie ciekawych nazw dla zapachowych koktajli. Próba określenia zapachu powietrza leśnego z jednoczesnym przypomnieniem czystości powietrza przy ruchliwej ulicy. Szukanie na drzewach porostów. Odszukiwanie w lesie drzew smutnych i wesołych. Próba odpowiedzi na pytanie: Co mogło spowodować zahamowanie rozwoju drzewa smutnego oraz co ułatwiło rozwój drzewa wesołego? Klasa II Powietrze elementem pogody. Wypowiedzi uczniów na temat znaczenia wyrazów: pogoda, temperatura, zachmurzenie, opady, wiatr. Określanie cech powietrza w różnych porach roku i przy różnej pogodzie. Mierzenie temperatury powietrza w budynku i na zewnątrz. Wypowiedzi dzieci na temat przyczyn różnicy temperatur w różnych pomieszczeniach

16 szkolnych i miejscach na zewnątrz budynku. Zamalowanie kolorami na planie szkoły i jej otoczeniu miejsc o różnej temperaturze. Wystawienie przez uczniów w ich domach na zewnętrzny parapet okienny talerzyka posmarowanego wazeliną i systematyczna obserwacja doświadczenia w ciągu kilku dni. Sposoby wykorzystania powietrza. Omówienie zgromadzonych przez uczniów ilustracji przedstawiających różne sposoby wykorzystywania powietrza przez człowieka. Wykonanie z różnych materiałów, odpadków, surowców wtórnych żaglówki lub samolotu. Zabawy potwierdzające ruch powietrza i siłę wiatru z wykorzystaniem wcześniej wykonanych żaglówek i samolotów. Truciciele. Wypowiedzi uczniów na temat sposobów zanieczyszczania powietrza przez człowieka. Uzupełnienie wiadomości przez nauczyciela. Zapisanie przykładów naturalnych i wywoływanych przez człowieka zanieczyszczeń powietrza. Obserwacja i porównanie zanieczyszczeń osiadłych na wystawionych (w pierwszym dniu bloku tematycznego) talerzykach z wazeliną. Wypowiedzi uczniów na temat czystości powietrza w ich miejscowości. Przedstawienie na rysunku przyczyn zanieczyszczenia powietrza w okolicy zamieszkania uczniów. EWALUACJA Przedstawiony program jest początkiem tworzenia pełnego, zintegrowanego projektu pracy w klasach I III. Motywem przewodnim są treści ekologiczne. Celem monitorowania programu jest określenie silnych i słabych jego stron. Uzyskane informacje posłużą zmodyfikowaniu istniejących treści i zaplanowaniu rozszerzenia programu. Monitorowanie słuszności obranej drogi obejmuje dwie strony. Pierwszą z nich jest ocena programu przez nauczycieli, drugą zainteresowanie uczniów. W celu zbadania opinii nauczycieli posłużono się ankietą. Uzyskane z nich informacje pozwoliły na sformułowanie pewnych wstępnych uwag i wniosków. Badani nauczyciele pozytywnie ocenili zawarcie programu w trzech blokach tematycznych: woda, odpady, powietrze. Wyjątkowo interesujące były dla nich propozycje zajęć dziennych (dające możliwość wniesienia własnych pomysłów) oraz dostosowanie ich do każdego

17 podręcznika zintegrowanego nauczania. Zwrócili także uwagę na realizowanie treści programu poprzez metody aktywne, rozwijające umiejętności ucznia. Testy i karty pracy do zajęć dziennych, według nauczycieli, były dokładnie i szczegółowo przygotowane. Pragnęliby jednak więcej rzeczowych informacji (w aneksie) umożliwiających merytorycznie przygotowanie się do zajęć. W przyszłości można opracować słowniczek określeń i wyrażeń, jasny i zrozumiały dla dzieci młodszych, a także poszerzyć ofertę kart pracy i zadbać o ich czytelność. Oceną programu przez uczniów będzie stopień ich zaangażowania na zajęciach, zdobyta wiedza, umiejętności i w szczególności ich postawy wobec środowiska. Na wyniki naszych działań trzeba będzie poczekać dłużej, nie mogą więc być przedstawione na tym etapie pracy. Nauczyciel może stosować wszystkie dostępne sposoby oceniania wspomagającego czyli obserwować ucznia i jego pracę, rozmawiać z nim, gromadzić karty pracy, motywować do dalszych wysiłków. Uwagi i spostrzeżenia może notować w dzienniku obserwacji lub dowolnej, wybranej przez siebie formie. Bibliografia Czachorowski S., Ochrona środowiska z perspektywy gospodarstwa domowego, Olsztyn 1998 Czachorowski S., Zostań ekologicznym konsumentem, Olsztyn 1998 red. Czachorowski S., Zielona klasa nad Skandą, Olsztyn 1997 Eko Logik. Edukacja ekologiczna. Metody i przykłady, Polski Klub Ekologiczny Gdańsk red. Gałczyńska T., Ten piękny tajemniczy świat, Warszawa 1997 Gemmel K., Burze i huragany. Zeszyty szkolne Grodzińska Jurczak M., Wybrane zagadnienia ochrony środowiska, Kraków 1996 Hare T., Ratujmy naszą planetę. Odpady niebezpieczne, zanieczyszczenia powietrza, zagrożenia środowiska, Warszawa 1999 Hoppe L. Lewiński W.Sternicka A., Przyroda, Szkoła Podstawowa, Rumia 1999 Kołaska A., Nasze środowisko. Dźwięki czy hałasy, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań Kołaski W., Nasze środowisko, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań Kołaski W., Nasze środowisko. Śmieci czyli odpady, Fundacja Biblioteka Ekologiczna, Poznań red. Lenart W. Kafel K., Rozwój zrównoważony w edukacji szkolnej. Jak nauczać zgodnie z ideami Szczytu Ziemi, Warszawa 1996 Miesięcznik ortograficzny Ortofanek 4/99, 5/99 Międzynarodowa Organizacja Dziecko Pokoju napisana przez dzieci całego świata pod patronatem Organizacji Narodów Zjednoczonych Misja ratowania planety Ziemia, Młodzieżowa Agenda 21 Soida D., Bądź mistrzem przyjacielem, czyli edukacja ekologiczna na wesoło, Kraków 1996 Soida D., Jak z klocków edukację budować. Zasady i techniki edukacji ekologicznej, Kraków 1996 Śmietniczek Dominiczek ratuje świat zestaw dydaktyczny o tematyce ekologicznej Wege K., Pogoda, zjawiska i ich przyczyny, Przewodnik kieszonkowy, Warszawa 1995

18 Ankieta dla nauczycieli Badania są anonimowe, prosimy więc o odpowiedzi, które w pełni wyrażają Pani / Pana poglądy. 1. Oceń w skali od 1 do 10: Zawarcie programu w trzech blokach: woda, odpady, powietrze Bloki tematyczne i propozycje tematów dziennych Propozycje rozwiązań Teksty do wykorzystania na zajęciach Propozycje zadań i kart pracy 1. Co jest dla Ciebie wyjątkowo interesujące? 2. Co jest dla Ciebie wyjątkowo nieudane? Wyniki posłużą do usprawnienia programu. Dziękujemy za wypełnienie ankiety.

19

20 Załącznik nr 2 Zużycie wody w domu Napisz ile razy Ty i Twoja rodzina korzystała z wymienionych niżej czynności związanych z codziennym życiem. Liczebność rodziny Prysznic lub kąpiel w wannie Mycie zębów Zmywanie naczyń Pranie WC Porządki domowe Sprawdź dzienne zużycie wody twojej rodziny. Zanotuj stan wodomierza i po 24 godzinach powtórz pomiar. Oblicz różnicę między pomiarami, wynik podziel przez liczbę członków rodziny. Poproś rodziców o pomoc w wykonaniu zadania. Ilość zużytej wody przez całą rodzinę Ilość zużytej wody przez jednego członka rodziny

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3

Woda podstawa życia PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA. szkoła podstawowa, klasy 1 3 PODRĘCZNIK DLA NAUCZYCIELA szkoła podstawowa, klasy 1 3 Partnerzy PROGRAMU: Spis treści treści: P Wstęp 1 Konspekty lekcji 3 3 Lekcja 1: Woda wokół nas 3 4 Lekcja 2: Kto mieszka nad wodą? 3 7 Lekcja 3:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ

SPECYFIKACJA METOD PROWADZENIA ZAJĘĆ Projekt EKOLOGIA innowacyjny, interdyscyplinarny program nauczania przedmiotów matematyczno przyrodniczych metodą projektu Uniwersytet Wrocławski Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Program edukacji wczesnoszkolnej WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autorzy: Jolanta Brzózka, Katarzyna Harmak, Kamila Izbińska, Anna Jasiocha, Wiesław Went Copyright by Wydawnictwa

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ 1 PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ I etap edukacyjny: klasy I III Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój?

Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak możemy wspierać jego rozwój? Anna I. Brzezińska Magdalena Czub Radosław Kaczan Dziecko przedszkolne Jakie jest? Jak

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy

Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII. Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Anna Warchoł, Iwona Maciejowska PROGRAM NAUCZANIA CHEMII Szkoła ponadgimnazjalna zakres podstawowy Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 I. Ogólne założenia programu... 4 II. Cele nauczania... 5 III. Treści

Bardziej szczegółowo

Tydzień inny niż wszystkie

Tydzień inny niż wszystkie Tydzień inny niż wszystkie EKSPERYMENT NO IMPACT TYGODNIOWY PLAN WYZEROWANIA EMISJI CO 2 Czy chcesz zaoszczędzić pieniądze? Stracić zbędne kilogramy? Mieć więcej wolnego czasu? Żyć zdrowo i radośnie? Mamy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY

STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY STRATEGIA ROZWOJU ZRÓB TO SAM 11 KROKÓW DO STRATEGII ROZWOJU DOMU KULTURY KOORDYNATORKI PROJEKTU: Marta Białek-Graczyk, Agata Nowotny ZESPÓŁ: W GÓRZE KALWARII PRACOWALI: Marta Olejnik, Łukasz Ostrowski,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy

Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy Podręcznik do prowadzenia warsztatów z umiejętności społeczno-zawodowych dla uczniów w szkołach przysposabiających do pracy 2 warsztaty-130129.indd 67 29.01.2013 12:42:10 Wstęp Niniejszy podręcznik opracowano

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI

PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI Załącznik nr 1 PODRĘCZNIK ŚWIAT DOBREJ PRZYSZŁOŚCI INNOWACYJNA METODA I NARZĘDZIA PRACY WYCHOWAWCZEJ PROWADZENIE ROZMÓW Spis treści WPROWADZENIE DO COACHINGU... 3 Geneza powstania metody... 3 Cele coachingu...

Bardziej szczegółowo

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna

Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Ocenianie kształtujące: Dzielmy się tym, co wiemy! Zeszyt trzeci: Informacja zwrotna Autorzy: Agnieszka Arkusińska Ewa Borgosz Aleksandra Cupok Bernadetta Czerkawska Krystyna Dudak Justyna Franczak Joanna

Bardziej szczegółowo

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników

Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników Agata Dragan Szkolenia i rozwój kompetencji pracowników WSTĘP Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa, który w znacznym stopniu wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych

Bardziej szczegółowo

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii

Ewa Maria Tuz. Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Ewa Maria Tuz Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych Oblicza geografii Spis treści Wstęp I. Cele kształcenia i wychowania według założeń programu... 5 II. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania

Rok Polski. Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą. Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu. 2. Cele kształcenia i wychowania Rok Polski Program dla uczniów 5 9 lat uczących się za granicą Spis treści: 1. Wstęp. Przesłania programu 2. Cele kształcenia i wychowania 3. Treści Karty programowe 4. Procedury osiągania celów 5. Opis

Bardziej szczegółowo

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W

M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W M AT E R I A Ł Y P O M O C N I C Z E D L A U C Z N I Ó W m ł o d z i o b y w a t e l e d z i a ł a j ą Publikacja finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu Warszawa 2004 03 06 06

Bardziej szczegółowo

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony

Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Program nauczania geografii, IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Geografia to lubię! SPIS TREŚCI: str. 1. Koncepcja programu... 2 2. Cele edukacyjne w zakresie kształcenia i wychowania... 4 3. Treści

Bardziej szczegółowo

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury

Zrób to sam. Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Zrób to sam Zrób to sam Jak zostać badaczem społeczności lokalnej? Poradnik dla domów kultury Spis treści: Wstęp 7 1. Od

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ

KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Strona 1 MODUŁ V KOMUNIKACJA DOTYCZĄCA POSTĘPÓW UCZNIA. WYKORZYSTANIE TIK W PRZEKAZYWANIU INFORMACJI ZWROTNEJ Realizując określone cele, wykonujemy różne zadania: w szkole jako uczniowie, w pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne

Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Standardy Pracy Socjalnej. Rekomendacje metodyczne i organizacyjne Katarzyna Kadela Jacek Kowalczyk GRUDZIEŃ 2013 Projekt Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ

DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA PRACOWNIA PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH DIAGNOZA POTRZEB NAUCZYCIELI PRZYRODY W SZKOLE PODSTAWOWEJ W ZAKRESIE WSPARCIA W PROWADZENIU LEKCJI METODĄ BADAWCZĄ Warszawa, styczeń 2014

Bardziej szczegółowo