Bezpiecznym być i zdrowo żyć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpiecznym być i zdrowo żyć"

Transkrypt

1 PROGRAM PROFILAKTYCZNY BEZPIECZNA SZKOŁA 2014/2015 Bezpiecznym być i zdrowo żyć

2 I Założenia programu Profilaktyka szkolna jest to proces wspomagania dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczaniu i likwidowaniu czynników, które blokują prawidłowy rozwój i zaburzają zdrowy styl życia. Program Bezpieczna Szkoła opracowano w celu propagowania zasad idei bezpieczeństwa wśród uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej w Chlebówki. Założeniem programu jest zaprezentowanie społeczności uczniowskiej, rodzicom i nauczycielom nowatorskich działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem uczniów w szkole. W realizacji programu biorą udział wszyscy uczniowie, pracownicy rodzice oraz instytucje i osoby wspierające rozwój dziecka i promujące bezpieczeństwo w szkole i na terenie Gminy Stara Dąbrowa. II Czas realizacji programu rok szkolny 2014/2015 III Cele główne programu 1. Poprawa stanu bezpieczeństwa dzieci w szkole oraz w środowisku lokalnym. 2. Każdy uczeń/uczennica czuje się w szkole bezpiecznie. IV Cele szczegółowe 1. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zjawisk przemocy w swoim środowisku oraz odpowiedniej postawy wobec zjawiska przemocy. 2. Poznanie wpływu TV, gier komputerowych, bohaterów filmowych na zachowanie. 3. Kształtowanie umiejętności odróżniania fikcji od rzeczywistości. 4. Zapoznanie uczniów z zachowaniami ryzykownymi i przyczynami ich powstawania. 5. Przekazanie informacji o sposobach oddziaływania różnych substancji odurzających i leków na organizm człowieka. 6. Ukazanie negatywnego wpływu nadużywania substancji odurzających i leków na zdrowie, życie rodzinne i społeczne. 7. Zapoznanie z niebezpieczeństwami wynikającymi z niekontrolowanego odchudzania się uświadomienie potrzeby kształtowania postawy asertywnej, krytycznego spojrzenia na lansowany w mediach wzorzec urody kobiecej i męskiej. 8. Zapoznanie z instytucjami oferującymi pomoc osobom potrzebującym. 9. Uświadomienie uczniom negatywnych skutków ulegania manipulacji zawartej w reklamie leków oraz zainspirowanie ich do stosowania naturalnych środków zapobiegających złemu samopoczuciu, chorobie lub łagodzących jej objawy. 10. Poznanie form przemocy z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych. 11. Integrowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w szkole. 2

3 12. Aktywizowanie środowiska lokalnego do podejmowania działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa uczniów w szkole. V Zadania szkoły 1. Współpraca szkoły ze wszystkimi instytucjami i osobami mającymi wpływ na poprawę bezpieczeństwa w szkole. 2. Współpraca nauczycieli/wychowawców w zakresie realizacji działań. 3. Integracja zespołów owych. VI Osoby oraz instytucje wspierające realizację programu wszyscy uczniowie nauczyciele, dyrektor pedagog rodzice, pielęgniarka szkolna, pracownicy Urząd Gminy w Starej Dąbrowie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Posterunek Policji w Starej Dąbrowie, Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim, Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Stargardzie Szczecińskim, Gminne Centrum Kultury w Starej Dąbrowie, Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Dąbrowie, Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim. VII Zagadnienia realizowane w programie 1. Trudne sytuacje w naszej ie: przemoc fizyczna, przemoc słowna, przemoc bez użycia słów i kontaktu fizycznego. 2. Wpływ bajki, filmów, gier komputerowych na rozwój emocjonalny i zachowanie dzieci. 3. Problemy współczesnego życia zagrożenia narkomanią, nikotynizmem, alkoholizmem. 4. Gdy odchudzanie jest chorobą: anoreksja, bulimia. Leki na wszystko. 5. Cyberprzemoc jako ośmieszanie, nękanie, poniżanie kogoś przy użyciu Internetu lub telefonu komórkowego. 3

4 VIII Metody pracy W realizacji programu wykorzystywane będą aktywizujące metody pracy z dzieckiem, po to, aby umożliwić dzieciom doświadczanie i przeżywanie tego, co jest przedmiotem zajęć. W trakcie rozmaitych zajęć inicjowane będą sytuacje edukacyjne, które w naturalny sposób pozwolą wykorzystywać dziecięcą twórczą ekspresję, m.in.: techniki twórczego myślenia, konkursy, inscenizacje, zajęcia warsztatowe, prelekcje, debaty, techniki plastyczne, literackie. IX Formy pracy Grupowe Zespołowe Indywidualne X Przewidywane efekty podjętych działań profilaktycznych 1. Integracja działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci. 2. Podniesienie jakości pracy szkoły w zakresie bezpieczeństwa i opieki nad uczniami. 3. Zintensyfikowanie wymiany doświadczeń, informacji i wiedzy między: szkołą, rodzicami i instytucjami powołanymi do zapewnienia bezpieczeństwa dzieci. 4. Podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji uczniów z zakresu bezpieczeństwa, środków uzależniających oraz ochrony zdrowia i życia. 5. Poprawa relacji uczeń nauczyciel, uczeń uczeń, nauczyciel rodzic. 6. Zmniejszenie wskaźnika występowania w szkole wszelkiej agresji, zagrożeń zdrowia i nietypowych zachowań. 7. Przestrzeganie przez społeczeństwo uczniowskie kultury zachowania i słowa. 8. Zmobilizowanie rodziców do sprawowania odpowiedzialnej opieki nad bezpieczeństwem swoich dzieci w czasie wolnym. 4

5 HARMONOGRAM DZIAŁAŃ Lp. Rodzaje działań Metody Odpowiedzialni Termin Uwagi 1. Zapobieganie przemocy i agresji - profilaktyka edukacyjna i informacyjna. na temat: Trudne sytuacje w naszej ie, Co to jest przemoc? poznanie przyczyn, istoty i form agresji, Potrzeba bycia w grupie i współdziałania z nią. Lekcje wychowawcze na temat: tolerancji i akceptacji, przyjaźni, budowania prawidłowych relacji interpersonalnych, szacunku do siebie i innych prezentacja na terenie szkoły i w ach (gazetki, plakaty) wypracowanych propozycji przeciwdziałania przemocy., pedagog X Plakaty Co powinno się zmienić w twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi? Nauczyciel plastyki Spotkanie z policjantem, strażakiem na temat prawnych i moralnych skutków przemocy. pedagog problematyki podczas szkoły 5

6 lekcji Wychowanie do życia w rodzinie (wykorzystanie programów profilaktycznych). Ogłoszenie Dnia życzliwości w szkole (raz w miesiącu) wraz z akcją promującą ten dzień Samorząd, wychowawcy Przygotowanie przez y i pokazanie na forum szkoły oryginalnych haseł, plakatów, znaczków przeciwdziałających agresywnym zrachowaniom. Klasowe konkursy na najbardziej życzliwego kolegę, życzliwą koleżankę. Określenie owych procedur mających zapobieganie przemocy i agresji prezentacja ich na forum szkoły i y. Konkurs szkolny: Najsympatyczniejsza a w szkole. 2. Telewizja i jej wpływ na kształtowanie osobowości dziecka. Lekcje wychowawcze na temat: Z jakim bohaterem bajek, filmów utożsamiasz się i dlaczego? prezentacja wypracowanych materiałów na forum szkoły XI 6

7 Spotkanie z psychologiem dla uczniów i rodziców. pedagog dla rodziców. 3. Zagrożenia narkomanią, nikotynizmem, alkoholizmem i innymi substancjami. Prelekcja dla IV VI na w/w problematykę przygotowana przez pracownika Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej oraz pielęgniarkę szkolną. pedagog XI/XII Gazetka ścienna Hej małolaty, palenie to same straty! Pedagog szkolny Inscenizacja Słońce niech wschodzi tam, gdzie ty Wychowawca y IV, Inscenizacja Problemy współczesnego życia alkoholizm. Wychowawca y V Inscenizacja Sąd nad papierosem Wychowawca y VI, Spotkanie z policjantem, przedstawicielem GOPS problematyki. problematyki podczas lekcji Wychowanie do życia w rodzinie (wykorzystanie programów profilaktycznych). szkoły 7

8 Konkurs na plakat Szkodliwość nałogów Nauczyciel plastyki 4. Gdy odchudzanie jest chorobą bulimia i anoreksja. Odurzanie się lekami bez recepty. Prelekcja dla uczniów IV VI Gazetka ścienna na w/w temat Pielęgniarka szkolna Pedagog szkoły Pedagog szkoły I/II Spotkanie lekarzem problematyki podczas lekcji Wychowane do życia w rodzinie (wykorzystanie programów profilaktycznych). szkoły Lekcje wychowawcze poświęcone tematyce zdrowotnej: zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie prezentacja twórczości plastycznej i literackiej uczniów., nauczyciel przyrody, języka polskiego, w f dla rodziców problematyki. 5. Stop cyberprzemocy! Prelekcja dla uczniów przygotowana przez psychologa Cyberprzemoc charakterystyka zjawiska (Co t o jest 8 III

9 cyberprzemoc?, najczęstsze formy cyberprzemocy: naruszenie czci, nękanie, groźby, stalking, naruszenie dóbr osobistych). Spotkanie z policjantem, prawnikiem na temat: Cyberprzemoc aspekty prawne i psychologiczne. Opracowanie szkolnego systemu zapobiegania i reagowania na cyberprzemoc. Pedagog wychowawcy problematyki podczas lekcji Wychowane do życia w rodzinie (wykorzystanie programów profilaktycznych). szkoły Lekcje wychowawcze Cyberprzemoc koleżeńska Prezentacja twórczości plastycznej i literackiej na forum szkoły (plakaty, hasła, wiersze, rymowanki, piosenki)., nauczyciel plastyki, muzyki, informatyki, języka polskiego dla rodziców problematyki. 6. Podsumowanie realizacji programu. Opracowanie dla Policji IV 9

10 Zachodniopomorskiej z Wydziału Prewencji KWP w Szczecinie sprawozdania w formie prezentacji multimedialnej, które w najdokładniejszy sposób zaprezentuje podjęte na terenie szkoły działania. 10

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI $#guid{8f054192-2490-4e C7-A223-5 CD2 FE765 8C4}# $ SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rudzie Śląskiej Profilaktyka w szkole wprowadzenie Opracowany program promocji zdrowia

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie

PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie załącznik nr 5 PROGRAM WYCHOWAWCZY Zespołu Szkół Nr 1 w Choszcznie I NADRZĘDNY CEL WYCHOWANIA: Wychowanie ucznia świadomego dokonywanych wyborów i gotowego samodzielnie kształtować swoje Ŝycie jako szczęśliwe,

Bardziej szczegółowo

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI

2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI 2012-2015 ZESPÓŁ SZKÓŁ W STRASZYNIE PROGRAM PROFILAKTYKI SPIS TREŚCI: 1. Podstawy prawne 2. Założenia programu 3. Cele programu 4. Strategie profilaktyczne 5. Zasięg oddziaływań profilaktycznych 6. Część

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być

- 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być - 1 - Uczę się, aby wiedzieć, uczę się, aby działać, uczę się, aby żyć wspólnie, uczę się, aby być ROZDZIAŁ I. CELE GIMNAZJUM Gimnazjum realizuje cele i zadania wychowawcze określone w ustawie o systemie

Bardziej szczegółowo

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016

Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Szlachetne zdrowie, Nikt się nie dowie, Jako smakujesz, Aż się zepsujesz Program Szkoły Promującej Zdrowie na lata 2014 2016 Koordynatorzy: Aneta Kulik Anna Lesiak-Nowak Informacje o szkole: Nazwa szkoły:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE

PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW MŁODZIEŻY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W TARNOWIE W obliczu istniejących zagrożeń, niezbędne jest zaoferowanie młodzieży pomocy oraz podejmowanie działań

Bardziej szczegółowo

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki

Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Edukacja zdrowotna w podstawie programowej kształcenia ogólnego, jako fundament dla szkolnego programu profilaktyki Barbara Woynarowska 0 EDUKACJA ZDROWOTNA W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 42 W RZESZOWIE Autor: Ewa Miśta Realizacja: od września do czerwca każdego roku szkolnego Przyjęty do realizacji przez Radę Pedagogiczną w terminie pieczęć

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

Wstęp 24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r.

Wstęp  24 lutego 2012 r 27 sierpnia 2012 r 21 czerwca 2012 r. 1. Wstęp Program Zostać przedsiębiorczym przeznaczony jest dla III etapu edukacyjnego. Jego celem jest przygotowanie uczniów gimnazjum do realizacji edukacyjnego projektu uczniowskiego, wprowadzonego Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE

RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE RAMOWY PROGRAM ODDZIAŁYWAŃ KOREKCYJNO-EDUKACYJNYCH DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE Obowiązek realizacji programów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie określony

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój

Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Lokalny program Wspólna Moc! Polanica Pokona Przemoc! pod patronatem Burmistrza Miasta Polanica-Zdrój Celem projektu jest poprawa sytuacji rodzin zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie. Realizacja

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na lata 2006-2020 Załącznik do Uchwały Nr IV/5/2/2011 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 14 lutego 2011 r. REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Strategia Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445. UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 445 UCHWAŁA Nr 76 RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo