ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel faks NSPEKTORAT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT"

Transkrypt

1 Nr www, u.wp.mit.l i tel KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) uregulowaniami i prawnymi wydanymi na jej podstawie, OO-909 Warszawa Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Zamawiający: zamówień publicznych HJ/74!y-53/ZO/PNJDOS/SS/20 14 strona Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji a) dostawa macierzy dyskowej klasy Enterprise wraz z jej oprogramowaniem i 2) dostawa oprogramowania VMware wraz z licencjami, 3) usługa wdrożenia dostarczonego rozwiązania. b) dostawa sprzętu do budowy sieci pamięci masowych SAN. zasobów informacyjnych, na którą składa się: licencjami oraz gwarancją, wyżej podaną nazwę lub/i oznaczenie Oznaczenie postępowania: IU/74/V-53/ZOJPN/DOS/SS/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na zasobów informacyjnych 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Nazwa postępowania: Budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ustawa Pzp rozporządzenie ZAMAWIAJĄCY - SIWZ NSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, OO DEFiNICJE I SKRÓTY niniejsza ustawa rozporządzenie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; Zamówienia oznaczają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. Prawo przetarg 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) dostawa sprzętu i oprogramowania, w tym: nieograniczony. faks zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogąbyć składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) OO-909 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2 częścią niniejszej SIWZ. Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się 3.2. Szczegółowe Wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez 3.4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania 3.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść IU/74/y-53/ZO/PNJDOS/SS/20l4 strona 2 a) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.: Zamawiający wymaga aby wykonawca: 8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych wart. 22 ust.1 ustawy Pzp, 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają b) posiadania wiedzy i doświadczenia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają wykonania zamówienia, 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW daty dostarczenia sprzętu do odbiorcy wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Użytkownika 7.2. Wykonanie usługi wdrożenia Dostawa sprzętu i oprogramowania Serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania dni od podpisania umowy. dni od daty pisemnego powiadomienia przez miesięcy od 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3 jest krótszy w b) posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń najmniej TAJNE. tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem (słownie: trzy miliony złotych OO/l 00). z serwisem i usługą wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł brutto posiadał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa macierzy dyskowych klasy Enterprise IU/74/y-53/ZOJPNJDOS/SS/20 14 strona 3 jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki. spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 8.3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniaj nie o klauzuli co najmniej TAJNE, jeden jedna jeden jedna jedna posiadał był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych OO/100); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych OO/100). d) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. tj.: min. 4.0, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego min. na poziomie Enterprise Administrator oraz Virtualization koordynator projektu, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu macierzy dyskowych najmniej TAJNE, osoba posiadająca stosowne uprawnienia i 3-letnie doświadczenie klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym, potwierdzone certyfikatami uznawanymi przez producenta oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co certyfikowany inżynier VMware Certified Professional do wersji osoba posiadająca Microsoft Certified IT Professional (MCITP) najmniej TAJNE, najmniej POUFNE, Administrator, posiadaj ąca poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co osoba posiadająca uprawnienia i 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania sieci SAN z wykorzystaniem FC oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co c) posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4 charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy 8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dotyczy także wykonawców IU/74/y-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona 4 b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również załącznik nr 4 do SIWZ; ust. 1 ustawy Pzp: 9.1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane spełnienie warunku wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu określonego w pkt. 8.2 lit. b SIWZ - wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem wykonawcy, że osoby, które potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 8.2 lit. c SIWZ z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz lub są wykonywane należycie w zgodnie potwierdzającego zgodnie będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i z SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z załącznikiem nr 6 do SIWZ; uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, załącznikiem nr 9 do SIWZ. potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 lit. d wykonawcy składania ofert; potwierdzającej określonych w art. 23) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

5 f) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia g) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o zgodnie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 lit. d SIWZ; stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; ze wzorem IU/74/y-531Z0/PN/DOS/SSI2O 14 strona 5 niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE; macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji i serwisu; n) oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę autoryzacji producenta oferowanej najmniej trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji m) oświadczenia o posiadaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co przez zamawiającego: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym kapitałowej. 24 ust. 2 pkt. 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne h) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 decyzji właściwego organu w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed k) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wystawionego i) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, wystawionego 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości nie wcześniej niż wykonania decyzji właściwego organu w art. 24 ust. 1 pkt 4 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; upływem terminu składania ofert; 8 i ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6 skiada wystawione Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o) certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie dostaw, serwisu, zarządzania projektem, potwierdzonego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: a) lit.: g), h), i), k) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) lit. j) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego łub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem w terminach określonych w pkt 9.3. IU/74Jy-53/ZO/PNJDOS/SS/2014 strona 6

7 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJiCEGO Z Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: a) pisemnie (z dopiskiem IU/74/V-53/ZOJPN/DOS/SS/2014 ), c) drogą elektroniczną (Z dopiskiem IU/74/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ). b) faksem (z dopiskiem IU/747V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 ), POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO RJ/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 7 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt. 14 SIWZ. składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 117 z dopiskiem: WADIUM NR W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr 7 do SIWZ) 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nr 5017 w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto języku polskim. b) Sekretarz komisji Michał lub na numer faksu: +48 (22) , lub na adres iu.oiize(rnon,oy.pi Warszawa, na adres korespondencyjny: INSPEKTORAT UZBROJENIA, Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiającego: wjii.wnjit.l Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać: a) Przewodniczący komisji z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Lilianna OCHAL tel. +48 (22) , LIP1NSKI tel. +48 (22) udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapyta1 wraz Zamawiającego wwwiu\ypmiij. ul. Królewska 1/7, W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy formułować w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

8 ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - NR REF. IU/74/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014. NA BUDOWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI rachunku Zamawiającego. wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ofertą Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. IU/74/V-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi Ofertę należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny Wszystkie załączone do oferty dokumenty sporządzone wjęzyku obcym należy złożyć Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty oraz wymaganych dokumentów były Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania istotnych zmian w w niniejszej SIWZ. treści tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody. wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczonej notarialnie). sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisuj ącą(-ce) ofertę i złożone w zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. parafowane przez osobę podpisującą ofertę. niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wymagania określone w pkt i 13.9 SIWZ nie stanowią treści oferty i ich ofert. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

9 z dokumentu rejestrowego, podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia Oferta powinna zawierać: b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do IU/74/y-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona 9 konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE wykonawca zastrzegą, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak niezależnie od wyniku postępowania przetargowego W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oferty. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia informacyjnych - NR REF. IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ubiegających się o zamówienie Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: b) napisem NIE OTWIERAĆ PRZED - DATA d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ określony w pkt. 11 SIWZ, c) kopię dokumentu wadialnego - a) napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na BUDOWĘ I WDROŻENIE sposób i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest złożenia dokumentu wadialnego został w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI ZASOBOW DO GODZ :00, ofert, skierowanym na adres Zamawiającego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt pkt SIWZ. Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w dni robocze, w godzinach lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny wskazany w HJ/74Jy-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena brutto oferty to i składniki związane z wykonaniem zamówienia. UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj.. i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty Cenyjednostkowe i obliczenie ceny oferty musząbyć przedstawione w ofercie. wykonawca ustala cenę jednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia. obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku przedmiotu zamówienia. Wartość brutto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości. Przy powyższych cena wyrażona w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie. przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zamówienia i warunki płatności zawarte w ofercie. (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

11 Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie polskiej (PLN). kryterium ceny, o znaczeniu 100%. WYKONAWCĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A PRZY WYBORZE OFERTY 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według RJ/747y-53/ZO/PN/DOS/SS/20l4 strona INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ b) dla osób dedykowanych jako koordynator projektu: kopię aktualnego stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. Pzp. najmniej TAJNE; wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy oraz: potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co a) kopię aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Cmin C0 ilość najniższa gdzie: Co = Cmin / Cb * 100 pkt uzyskanych punktów, następującego wzoru: cena spośród ofert niepolegających odrzuceniu, Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według Ch Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. cena oferty badanej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12 poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE; doświadczenie w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu macierzy osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE; ważności. pisemnie. istotne wystawionego przez producenta macierzy potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień oraz kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa dyskowych klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym: kopię dokumentu c) dla osób dedykowanych jako osoby posiadające stosowne uprawnienia i 3-letnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych UJ/74/V-5 3/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od WYKONANIA UMOWY e) dla osób dedykowanych jako Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 1) dla osób dedykowanych jako osoby posiadające uprawnienia i 3-letnie termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej g) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta Uwaga: Brak dostarczenia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylenie się wykonawcy od zawarcia przedmiotowej umowy. d) dla osób dedykowanych jako certyfikowany inżynier VMware Certified należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć dla wadium jak w pkt 11 SIWZ należytego wykonania umowy określa załącznik nr 8 do SIWZ. Zabezpieczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe najmniej TAJNE; Professional do wersji min. 4.0: kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co na poziomie Enterprise Administrator oraz Virtualization Administrator: kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o Idauzuli co najmniej TAJNE. doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania sieci najmniej POUFNE. osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co SAN z wykorzystaniem FC: kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji i serwisu. postanowienia gwarancji zabezpieczenia min.

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika

oy. S Warszawa, dnia. 11.2014 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI NRV/.Ź /14 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika wg rozdzielnika OO-909 Warszawa NRV/.Ź /14 INSPEKTORAT UZBROJENIA SZEFOSTWO DOWODZENIA I ŁĄCZNOŚCI T :21/3/V Dnia 20. l0,2014r. A. NOBIS teł. 22 687 32 98 Michal I1PINSKI PRZEW0DNICZaY KOMISJI Załącznik:

Bardziej szczegółowo

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

2014-06- 03 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ q. Warszawa, dnia O6.2O14 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA 2014-06- 03 OO-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/22/V-53/ZO/PNIDOS/SS/20 14 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ W związku ze złożonymi pytaniami

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne

WYJAŚNIENIA DO SIWZ. Dotyczy Zadania nr 2 - Oprogramowanie fotogrametryczne i geograficzne Warszawa, dni~o. 2013 r. INSPEKTORAT UZBROJENIA //5 fjltir Nr V/....I13. 2 tjj... 20.13r. 00-909 Warszawa wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania IU/150/V-53/Z0/PN/AE/DOS/SS/2013 ) WYJAŚNIENIA DO SIWZ W

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909

INSPEKTORAT UZBROJENIA. O0-9O9Warszawa. iu.oiize(mom2oy.p1. tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT. UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, 00-909 26 PAZ Ziij tel. +48 22 6879448 faks +48 22 6873297 INSPEKTORAT UZBROJENIA iu.oiize(mom2oy.p1 N C E LJ R A A W N A O0-9O9Warszawa!SPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 amawiający: IU!2571V11-52/ZO/PN/AE/DOSJKJ2O

Bardziej szczegółowo

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II

Z013-07- 1..0... il... i,.6 :9i.i9 v:j;;r;;~~~la II Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi na jej

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - - --- Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamowlen publicznych (~. Dz. U. nr 113, poz. 759, z późno zm.) i uregulowaniami prawnymi wydanymi

Bardziej szczegółowo

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem

Zakup macierzy dyskowych oraz oprogramowania do udostępniania zasobów plikowych wraz ze wsparciem Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup macierzy dyskowych oraz Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/4/15/VBC

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Użytkownik Użytkownik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późn. zm.) zwanej dalej ustawą i uregulowaniami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AZP 2611 15/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Narodowy Fundusz Zdrowia Centrala (w skrócie NFZ) ul. Grójecka 186 02-390 Warszawa 2. TRYB UDZIELENIA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa www.wilanow-palac.art.pl Znak sprawy: 15/2015/PN/SD Warszawa, 2015-06-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r.

Dostawę sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Instytutu Pamięci Narodowej KŚZpNP Oddział w Poznaniu. Poznań, kwiecień 2015 r. NR SPRAWY: OIPo - 2800-2(1)/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: WIF-212-1/2012 Warszawa, 2012-05-22 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem

na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem ZATWIERDZAM... /-/ Leszek Grabarczyk Warszawa, dnia 05 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę systemu telekomunikacyjnego wraz z wyposażeniem Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego

Dostawa sprzętu i oprogramowania serwerowego Nr sprawy: SM-WLG-2131-10/14 Z A M A W I A J Ą C Y STRAŻ MIEJSKA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY adres: ul. Młynarska 43/45, 01-170 Warszawa tel./faks: (0-22) 851-16-12 www.strazmiejska.waw.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA

W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA DOLNOŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI Wrocław, dnia 22 listopada 2013 r. WE WROCŁAWIU DYREKTOR GENERALNY Jolanta Krupowicz Numer sprawy: S P E C YFIKACJA ISTOTNYCH W A R U N KÓ W Z AM Ó WI ENIA ( S I W Z ) Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Radzikowskiego 152 31-342 Kraków Znak sprawy: ZP 2/2010 Kraków, 10 marca 2010 r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a. Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy: PA.3402.18.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: DOSTAWE I SPRZĘTU ORAZ WIRTUALIZACJĘ SYSTEMÓW SERWEROWYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo