ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel faks NSPEKTORAT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Królewska 1/7 OO-909 Warszawa 1woizc(L)pgoyp1 www, u.wp.mit.l tel. +48 22 6873294 faks +48 22 6873297 NSPEKTORAT"

Transkrypt

1 Nr www, u.wp.mit.l i tel KANCEL AA J;wNA 1woizc(L)pgoyp1 INSPEKTORAT UZBROJENIA ul. Królewska 1/7 SKARB PAŃSTWA - INSPEKTORAT UZBROJENIA Prawo (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) uregulowaniami i prawnymi wydanymi na jej podstawie, OO-909 Warszawa Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Zamawiający: zamówień publicznych HJ/74!y-53/ZO/PNJDOS/SS/20 14 strona Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji a) dostawa macierzy dyskowej klasy Enterprise wraz z jej oprogramowaniem i 2) dostawa oprogramowania VMware wraz z licencjami, 3) usługa wdrożenia dostarczonego rozwiązania. b) dostawa sprzętu do budowy sieci pamięci masowych SAN. zasobów informacyjnych, na którą składa się: licencjami oraz gwarancją, wyżej podaną nazwę lub/i oznaczenie Oznaczenie postępowania: IU/74/V-53/ZOJPN/DOS/SS/ Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na zasobów informacyjnych 2.1. Tryb udzielenia zamówienia Nazwa postępowania: Budowa i wdrożenie systemu archiwizacji i dystrybucji 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) ustawa Pzp rozporządzenie ZAMAWIAJĄCY - SIWZ NSPEKTORAT UZBROJENIA, ul. Królewska 1/7, OO DEFiNICJE I SKRÓTY niniejsza ustawa rozporządzenie zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Wyrażenia i skróty używane w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Warszawa, tel. +48 (22) , faks +48 (22) ; Zamówienia oznaczają: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia; z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. Prawo przetarg 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) dostawa sprzętu i oprogramowania, w tym: nieograniczony. faks zamówień publicznych w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, wjakich te dokumenty mogąbyć składane (Dz. U. z 2013, poz. 231) OO-909 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2 częścią niniejszej SIWZ. Zamawiającego w Załączniku nr 1 do SIWZ. określone w Załączniku nr 1 do SIWZ. dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona zmiana stanie się 3.2. Szczegółowe Wymagania techniczne zostały określone w Załączniku nr 1 do SIWZ Oferowany sprzęt musi spełniać minimalne wymagania techniczne określone przez 3.4. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie rozwiązań równoważnych, w rozumieniu art. 29 ustawy Pzp. Zaproponowane produkty równoważne muszą spełniać wymagania 3.5. Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść IU/74/y-53/ZO/PNJDOS/SS/20l4 strona 2 a) posiadał uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tj.: Zamawiający wymaga aby wykonawca: 8.2. W celu potwierdzenia spełniania warunków wymienionych wart. 22 ust.1 ustawy Pzp, 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają b) posiadania wiedzy i doświadczenia, d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz spełniają wykonania zamówienia, 8. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, warunki wymienione w art. 22 ust. 1 tej ustawy, dotyczące: DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW daty dostarczenia sprzętu do odbiorcy wskazanego w Załączniku nr 1 do SIWZ. Użytkownika 7.2. Wykonanie usługi wdrożenia Dostawa sprzętu i oprogramowania Serwis gwarancyjny dla dostarczonego sprzętu i oprogramowania dni od podpisania umowy. dni od daty pisemnego powiadomienia przez miesięcy od 7. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających. 5. INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. OFERTY CZĘŚCIOWE Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

3 jest krótszy w b) posiadał wiedzę i doświadczenie, tj.: wykonał, a w przypadku świadczeń najmniej TAJNE. tym okresie, jedną (1) dostawę odpowiadającą swoim rodzajem (słownie: trzy miliony złotych OO/l 00). z serwisem i usługą wdrożenia o wartości co najmniej ,00 zł brutto posiadał Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności przedmiotowi zamówienia, tj. dostawa macierzy dyskowych klasy Enterprise IU/74/y-53/ZOJPNJDOS/SS/20 14 strona 3 jednoznacznie, iż wykonawca spełnił ww. warunki. spełnia w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w pkt 9 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać 8.3. Ocena spełnienia ww. warunków zostanie dokonana zgodnie z formułą spełniaj nie o klauzuli co najmniej TAJNE, jeden jedna jeden jedna jedna posiadał był środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych OO/100); ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej ,00 zł (słownie: trzy miliony złotych OO/100). d) znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. tj.: min. 4.0, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego min. na poziomie Enterprise Administrator oraz Virtualization koordynator projektu, posiadający poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu macierzy dyskowych najmniej TAJNE, osoba posiadająca stosowne uprawnienia i 3-letnie doświadczenie klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym, potwierdzone certyfikatami uznawanymi przez producenta oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co certyfikowany inżynier VMware Certified Professional do wersji osoba posiadająca Microsoft Certified IT Professional (MCITP) najmniej TAJNE, najmniej POUFNE, Administrator, posiadaj ąca poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co osoba posiadająca uprawnienia i 3-letnie doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania sieci SAN z wykorzystaniem FC oraz poświadczenie bezpieczeństwa osobowego uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co c) posiadał osoby zdolne do wykonania zamówienia tj.: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

4 charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania 8.4. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy 8.5. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp każdy podmiot (dotyczy także wykonawców IU/74/y-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona 4 b) wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również załącznik nr 4 do SIWZ; ust. 1 ustawy Pzp: 9.1. Zamawiający żąda przedstawienia następujących oświadczeń i dokumentów: W celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 9. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ a) oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o udzielenie zamówienia publicznego (załącznik nr 5 do SIWZ). o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp zgodnie ze wzorem stanowiącym wykonywanych głównych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy odbiorców wraz z załączeniem dowodów potwierdzających, że zostały wykonane spełnienie warunku wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu określonego w pkt. 8.2 lit. b SIWZ - wykonywanych przez nie czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami wraz z oświadczeniem wykonawcy, że osoby, które potwierdzający spełnienie warunku określonego w pkt 8.2 lit. c SIWZ z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i c) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz lub są wykonywane należycie w zgodnie potwierdzającego zgodnie będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i z SIWZ, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie e) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, d) informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z załącznikiem nr 6 do SIWZ; uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, załącznikiem nr 9 do SIWZ. potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 lit. d wykonawcy składania ofert; potwierdzającej określonych w art. 23) musi wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

5 f) oświadczenia wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia g) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o zgodnie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia potwierdzającej spełnienie warunku określonego w pkt. 8.2 lit. d SIWZ; stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ; ze wzorem IU/74/y-531Z0/PN/DOS/SSI2O 14 strona 5 niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE; macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji i serwisu; n) oświadczenia o posiadaniu przez Wykonawcę autoryzacji producenta oferowanej najmniej trzeciego stopnia potwierdzającego zdolność do ochrony informacji m) oświadczenia o posiadaniu Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego co przez zamawiającego: W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym kapitałowej. 24 ust. 2 pkt. 5, ustawy Pzp albo informację o tym, że nie należy do grupy zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy Pzp: W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne h) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 decyzji właściwego organu w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed k) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym j) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym wystawionego i) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, wystawionego 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; ustawy Pzp, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości nie wcześniej niż wykonania decyzji właściwego organu w art. 24 ust. 1 pkt 4 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; upływem terminu składania ofert; 8 i ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 1) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

6 skiada wystawione Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia o) certyfikat systemu jakości PN-EN ISO 9001:2008 lub równoważne zaświadczenie potwierdzające posiadanie przez wykonawcę wdrożonego systemu zarządzania jakością w zakresie dostaw, serwisu, zarządzania projektem, potwierdzonego przez niezależny podmiot zajmujący się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 i ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1: a) lit.: g), h), i), k) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności łub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; b) lit. j) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 i ustawy Pzp wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego łub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem w terminach określonych w pkt 9.3. IU/74Jy-53/ZO/PNJDOS/SS/2014 strona 6

7 10. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJiCEGO Z Porozumiewanie się Zamawiającego z wykonawcami odbywa się: a) pisemnie (z dopiskiem IU/74/V-53/ZOJPN/DOS/SS/2014 ), c) drogą elektroniczną (Z dopiskiem IU/74/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ). b) faksem (z dopiskiem IU/747V-53/ZO/PN/DOS/S S/2014 ), POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEN LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO RJ/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 strona 7 należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, określonym w pkt. 14 SIWZ. składać na adres Inspektoratu Uzbrojenia, Warszawa, ul. Królewska 1/7 pokój nr 117 z dopiskiem: WADIUM NR W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM , a wadium w formie bezgotówkowej (zgodnie załącznikiem nr 7 do SIWZ) 11. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Wadium nr 5017 w wysokości: ,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) Wadium może być wnoszone w formie określonej w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na konto języku polskim. b) Sekretarz komisji Michał lub na numer faksu: +48 (22) , lub na adres iu.oiize(rnon,oy.pi Warszawa, na adres korespondencyjny: INSPEKTORAT UZBROJENIA, Zapytania należy przesyłać na adres podany w pkt Zamawiający niezwłocznie wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. Zamawiającego: wjii.wnjit.l Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje należy przekazywać: a) Przewodniczący komisji z wyjaśnieniami zostanie zamieszczona również na stronie internetowej Lilianna OCHAL tel. +48 (22) , LIP1NSKI tel. +48 (22) udzieli wyjaśnień na zasadach określonych w art. 38 ustawy Pzp. Treść zapyta1 wraz Zamawiającego wwwiu\ypmiij. ul. Królewska 1/7, W przypadku, gdy Zamawiający lub wykonawca będą przekazywali oświadczenia, Osobami upoważnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są: Wykonawca może pobrać SIWZ drogą elektroniczną ze strony internetowej Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ Informacje i wyjaśnienia można uzyskać od poniedziałku do piątku w godz Zamawiający informuje, że nie udziela informacji telefonicznie Wszelką korespondencję dotyczącą niniejszego postępowania należy formułować w Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

8 ZASOBÓW INFORMACYJNYCH - NR REF. IU/74/V-53/ZO/PN/DOS/SS/2014. NA BUDOWĘ I WDROŻENIE SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI rachunku Zamawiającego. wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia - art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. ofertą Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania na Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium zostanie przez Zamawiającego Zwrot i utratę wadium reguluje art. 46 ustawy Pzp. IU/74/V-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Oferta musi być złożona w formie pisemnej, zgodnie z wymaganiami opisanymi Ofertę należy składać na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Formularz ofertowy oraz pozostałe załączniki, dla których zostały określone wzory, Ofertę należy sporządzić wjęzyku polskim, w sposób czytelny Wszystkie załączone do oferty dokumenty sporządzone wjęzyku obcym należy złożyć Formularz ofertowy wraz z załącznikami i dokumentami sporządzanymi przez się dołączenia do oferty stosownego pełnomocnictwa, w formie oryginału, lub kopii Wskazane jest, aby wszystkie strony oferty oraz wymaganych dokumentów były Wskazane jest, aby wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki były Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. należy wypełnić według niniejszych wymagań, bez dokonywania istotnych zmian w w niniejszej SIWZ. treści tych dokumentów, o ile Zamawiający nie wyrazi na to zgody. wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez wykonawcę. wykonawcę powinien być podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji wykonawcy. W przypadku, gdy ofertę podpisują osoby, których upoważnienie do reprezentacji nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty, wymaga potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (lub poświadczonej notarialnie). sposób uniemożliwiający jej dekompletację, a także żeby oferta zawierała spis ponumerowane, parafowane przez osobę(-by) podpisuj ącą(-ce) ofertę i złożone w zawartości wraz z numerami stron, do których się ona odnosi. parafowane przez osobę podpisującą ofertę. niespełnienie nie będzie skutkować odrzuceniem oferty Wymagania określone w pkt i 13.9 SIWZ nie stanowią treści oferty i ich ofert. 12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

9 z dokumentu rejestrowego, podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. wzorze stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ, reprezentowania wykonawcy w powyższym zakresie nie wynika wprost a) wypełniony formularz ofertowy zawierający wszelkie informacje zawarte we W przypadku powierzenia przez wykonawcę wykonania części zamówienia Oferta powinna zawierać: b) pełnomocnictwo udzielane osobom podpisującym ofertę, o ile prawo do IU/74/y-53/ZOJPN/DOS/SS/20 14 strona 9 konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), co do których postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: INFORMACJE STANOWIĄCE wykonawca zastrzegą, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU art. 11 ust. 4 USTAWY przekazywana zmieniona oferta należy opatrzyć napisem ZMIANA. warunkiem, że uczyni to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana, jak niezależnie od wyniku postępowania przetargowego W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod Zmiany dotyczące treści oferty powinny być przygotowane, opakowane Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty oferty. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI i dołączone odrębnie do w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej c) napisem zawierającym nazwę i adres wykonawcy lub wykonawców wspólnie uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed upływem terminu otwarcia informacyjnych - NR REF. IU/74/y-53/ZO/PN/DOS/SS/2014 ubiegających się o zamówienie Wykonawca powinien umieścić ofertę wraz z wymaganymi dokumentami Opakowanie (koperta) musi zostać opatrzone: b) napisem NIE OTWIERAĆ PRZED - DATA d) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt. 9 SIWZ określony w pkt. 11 SIWZ, c) kopię dokumentu wadialnego - a) napisem: Oferta w przetargu nieograniczonym na BUDOWĘ I WDROŻENIE sposób i wycofanie oferty wymagają formy pisemnej. i zaadresowane w ten sam sposób, co oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest złożenia dokumentu wadialnego został w nieprzejrzystym, trwale zamkniętym opakowaniu (lub kopercie), SYSTEMU ARCHIWIZACJI I DYSTRYBUCJI ZASOBOW DO GODZ :00, ofert, skierowanym na adres Zamawiającego. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

10 14. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty można składać w siedzibie Zamawiającego w Kancelarii Jawnej Inspektoratu Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin wpłynięcia oferty do Zamawiającego W przypadku złożenia przez wykonawcę oferty po terminie określonym w pkt pkt SIWZ. Uzbrojenia, ulokowanej przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie w dni robocze, w godzinach lub przesłać pocztą na adres korespondencyjny wskazany w HJ/74Jy-53/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY Cena brutto oferty to i składniki związane z wykonaniem zamówienia. UWAGA: Cena oferty powinna być wyliczona zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego, tj.. i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. (PLN), uwzględniająca podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towarów i usług podlega obciążeniu podatkiem akcyzowym. podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający Cena oferty musi uwzględniać wszystkie zobowiązania i obejmować wszystkie koszty Cenyjednostkowe i obliczenie ceny oferty musząbyć przedstawione w ofercie. wykonawca ustala cenę jednostkową brutto osobno dla każdej pozycji przedmiotu zamówienia. obliczeniach wykonawca dokonuje w każdym miejscu zaokrąglenia do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty to cena wynikająca z sumy wartości brutto poszczególnych pozycji Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku przedmiotu zamówienia. Wartość brutto (za pozycję) to iloczyn ceny jednostkowej brutto i ilości. Przy powyższych cena wyrażona w jednostkach pieniężnych, w walucie polskiej Uzbrojenia, ulokowanym przy ul. Królewskiej 1/7 w Warszawie. przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. zamówienia i warunki płatności zawarte w ofercie. (siedziba) wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty, termin wykonania otwarciu ofert na ich pisemny wniosek. 15. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz w siedzibie Inspektoratu Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza Otwarcie ofert jest jawne Podczas otwarcia ofert podane zostaną: imię i nazwisko, nazwa firmy oraz adres Powyższe informacje zostaną dostarczone wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ofertę po upływie terminu do wniesienia odwołania. Zamawiający niezwłocznie poinformuje go o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

11 Rozliczenia finansowe będą realizowane w walucie polskiej (PLN). kryterium ceny, o znaczeniu 100%. WYKONAWCĄ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A PRZY WYBORZE OFERTY 17. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ 18. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ Wszystkie oferty niepodlegające odrzuceniu zostaną poddane ocenie według RJ/747y-53/ZO/PN/DOS/SS/20l4 strona INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ b) dla osób dedykowanych jako koordynator projektu: kopię aktualnego stronie internetowej oraz w siedzibie Zamawiającego. Pzp. najmniej TAJNE; wykonawców, którzy złożyli oferty podając informacje, o których mowa w art. 92 w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniej szej oferty, w siedzibie Zamawiającego z zastrzeżeniem art. 183 ustawy w Zaproszeniu do podpisania umowy, dostarczy do Zamawiającego potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości określonej w Zaproszeniu do podpisania umowy oraz: potwierdzającego zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli co a) kopię aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego trzeciego stopnia Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi ust. 1 ustawy Pzp oraz zamieści informacje, o których mowa w art. 92 ust. 1 pkt 1 na Zamawiający zawrze umowę z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, Zamawiający prześle wybranemu wykonawcy Zaproszenie do podpisania umowy Wybrany wykonawca, najpóźniej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego z informacjami dotyczącymi dokładnego terminu podpisania umowy. W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej. 19. AUKCJA ELEKTRONICZNA Cmin C0 ilość najniższa gdzie: Co = Cmin / Cb * 100 pkt uzyskanych punktów, następującego wzoru: cena spośród ofert niepolegających odrzuceniu, Cena każdej oferty zostanie przeliczona na wartość punktową oferty według Ch Obliczenia będą dokonywane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. cena oferty badanej. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

12 poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE; doświadczenie w zakresie instalacji, uruchomienia oraz serwisu macierzy osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co najmniej TAJNE; ważności. pisemnie. istotne wystawionego przez producenta macierzy potwierdzającego posiadanie stosownych uprawnień oraz kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa dyskowych klasy Enterprise na poziomie zaawansowanym: kopię dokumentu c) dla osób dedykowanych jako osoby posiadające stosowne uprawnienia i 3-letnie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy wnieść na zasadach określonych UJ/74/V-5 3/ZO/PN/DOS/SS/20 14 strona Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do wniesienia Wykonawcy zostanie zwrócone 70% wartości zabezpieczenia w terminie 30 dni od WYKONANIA UMOWY e) dla osób dedykowanych jako Microsoft Certified IT Professional (MCITP) 1) dla osób dedykowanych jako osoby posiadające uprawnienia i 3-letnie termin ważności dłuższy o 20 dni od terminu wykonania umowy. W przypadku niewykonania umowy w terminie, wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności złożonej gwarancji (poręczenia) przed upływem terminu jej g) Dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę autoryzacji producenta Uwaga: Brak dostarczenia w wyznaczonym terminie ww. dokumentów zostanie uznane przez Zamawiającego jako uchylenie się wykonawcy od zawarcia przedmiotowej umowy. d) dla osób dedykowanych jako certyfikowany inżynier VMware Certified należytego wykonania umowy złożone w formie innej niż w pieniądzu powinno mieć dla wadium jak w pkt 11 SIWZ należytego wykonania umowy określa załącznik nr 8 do SIWZ. Zabezpieczenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej podanej w ofercie (w zaokrągleniu do pełnych złotych). O konieczności wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy wykonawca zostanie powiadomiony dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane, co zostanie potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Odbiorcę. Pozostałe najmniej TAJNE; Professional do wersji min. 4.0: kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co na poziomie Enterprise Administrator oraz Virtualization Administrator: kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o Idauzuli co najmniej TAJNE. doświadczenie w zakresie projektowania, konfigurowania i uruchamiania sieci najmniej POUFNE. osobowego uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli co SAN z wykorzystaniem FC: kopię aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa macierzy dyskowej klasy Enterprise w zakresie instalacji i serwisu. postanowienia gwarancji zabezpieczenia min.

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: DOSTARCZENIE ORAZ URUCHOMIENIE SYSTEMU SKŁADOWANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU GŁÓWNY INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA Andrzej Jagusiewicz Warszawa, dnia 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA I.1) NAZWA, ADRES I PUNKTY KONTAKTOWE Oficjalna nazwa: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa systemu pamięci masowej Numer ogłoszenia: 163231-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281106-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 161-281106 Instytut Meteorologii

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:114486-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Skanery komputerowe 2014/S 067-114486 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266188-2013:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 153-266188 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-08-14 09:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.piwlosice.pl/ Łosice: Rozbudowa budynku biurowego na posesji Powiatowego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Olsztyn: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego w rozumieniu przepisów ustawy o kierujących pojazdami wg stanu na dzień 4 stycznia 2016r. oraz jego wdrożenie Numer ogłoszenia: 245036-2015;

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089

Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:401089-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przesyłu danych 2015/S 220-401089 Agencja Rynku Rolnego, ul. Karolkowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 19 maja 2006 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179

Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:349179-2013:text:pl:html Polska-Wrocław: Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa 2013/S 202-349179 Grontmij Polska sp.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Dostawa samochodu osobowego dla Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 111169-2014; data zamieszczenia: 23.05.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csdpoznan.pl Poznań: Dostawa samochodu osobowego dla Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288)

Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 13.6.2015, 2015/S 113-204288) 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:242208-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Urządzenia medyczne 2015/S 132-242208 Warszawski Szpital dla Dzieci Samodzielny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In...

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file:///c:/users/asia/appdata/local/microsoft/windows/temporary In... Katowice: Dostawy wzorców oraz materiałów certyfikowanych do badań laboratoryjnych, dostawy surowic do badań laboratoryjnych, dostawy produktów do badań mikrobiologicznych, dostawy odczynników chemicznych.

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-makow.pl Maków Mazowiecki: 12/2014 Numer ogłoszenia: 139338-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Radzyń Podlaski: Dostawa sprzętu komputerowego Numer ogłoszenia: 242091-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.kppsp.belchatow.msk.pl Bełchatów: Termomodernizacja budynku Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bełchatowie - zakup i wymiana bram garażowych, stolarki okiennej oraz drzwi zewnętrznych. Numer ogłoszenia: 192578-2010;

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 335490-2015

Zamówienie public... - 335490-2015 1 z 10 2015-09-24 09:30 Zamówienie public... - 335490-2015 24/09/2015 S185 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta Polska-Warszawa: Sprzęt wideokonferencyjny

Bardziej szczegółowo

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011

Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 Dostawa skanerów: znak sprawy: 3/2011 Nr ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej: 2011-015774 data zamieszczenia: 01.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

POIS.02.01.00-00-006/10

POIS.02.01.00-00-006/10 Białystok: Kontrakt nr 17: Zakup wyposażenia dla Jednostki Realizującej Projekt - dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Teatr Narodowy, Plac Teatralny 3, 00-077 Warszawa, woj. mazowieckie, Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie izolacji wodoszczelnej tarasów oraz remontu elewacji budynku technicznego Teatru Narodowego Numer ogłoszenia: 179791-2014; data zamieszczenia: 21.08.2014

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42,

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy, ul. Krucza 38/42, Warszawa: Organizacja konferencji Dzień Tematyczny Komitetu Wyższych Inspektorów Pracy (SLIC) Numer ogłoszenia: 45694-2011; data zamieszczenia: 16.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.nowasucha.pl Nowa Sucha: Budowa garażu w miejscowości Nowa Sucha Numer ogłoszenia: 176962-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pkn.pl Warszawa: Dostawa oprogramowania do tworzenia dokumentów oraz zapewnienie prawa do nowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług wsparcia technicznego sieci

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190169-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania 2014/S 108-190169 Państwowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.nowydwormaz.sr.gov.pl Świadczenie usług ochrony obiektu osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim, przy ul. Słowackiego 19 i ul. Chemików 1B. Numer ogłoszenia: 520492-2012; data zamieszczenia: 19.12.2012

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: Dostawa urządzenia IPS Numer ogłoszenia: 161890-2015; data zamieszczenia: 01.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Rzeszowie, ul. Hetmańska 38, Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lo5.resman.pl Rzeszów: Prowadzenie stołówki szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2016-05-12 15:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Złotów: Bieżące remonty nawierzchni w Złotowie Numer ogłoszenia: 83766-2016; data zamieszczenia: 11.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na:

Ogłoszenie. o przetargu nieograniczonym o wartości poniżej 211 tys. euro na: Przekazano do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 09.08.2007 r. nr 137990-2007. Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Toruniu 87-100 Toruń ul. Legionów 70/76 tel.

Bardziej szczegółowo

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy

Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:166215-2015:text:pl:html Polska-Białystok: Usługi leasingu finansowego 2015/S 092-166215 Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.narodowy.pl Warszawa: Wykonanie remontu budynków Teatru Narodowego w Warszawie: 1) Remontu części

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zosprp.poznan.pl/przetargi.php/2/36 Poznań: Dostawa 6 sztuk zestawów sprzętu do ratownictwa technicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Rozbudowa, przebudowa i remont Szkoły Podstawowej nr 9 wraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, ul. Instytutowa 1, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Ochrona obiektów i terenu Instytutu Badawczego Dróg i Mostów przy ul. Instytutowej 1 w Warszawie Numer ogłoszenia: 301836-2015; data zamieszczenia: 09.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wi.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów stacjonarnych oraz przenośnych wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl 1 z 7 2015-07-31 16:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.word.pila.pl Piła: Dostawa zintegrowanego systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-08-10 14:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pm.waw.pl Warszawa: Wykonanie instalacji solarnej do podgrzewania wody

Bardziej szczegółowo

Zamówienie public... - 135308-2013

Zamówienie public... - 135308-2013 1 z 7 2013-04-26 07:49 Zamówienie public... - 135308-2013 25/04/2013 S81 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta PL-Warszawa: Maszyny biurowe i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Nr sprawy A-ZP-14/I/LJ/2012 Bielsko-Biała, dn. 06.02.2012r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kraków: Ochrona mienia i utrzymanie czystości w MPO Sp. z o.o. w Krakowie Numer ogłoszenia: 91604-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385

Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:265385-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 144-265385 Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I). ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00. 2. Adres strony internetowej zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta. PL-Warszawa: Autobusy i autokary 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:126104-2010:text:pl:html PL-Warszawa: Autobusy i autokary 2010/S 84-126104 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy SEKCJA I: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Lublin: Dostawa oprogramowania komputerowego na potrzeby WPR SP ZOZ w Lublinie Numer ogłoszenia: 486034-2013; data zamieszczenia: 27.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: świadczenie usług asysty technicznej i wsparcia dla systemów poczty elektronicznej,

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kielce: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Świętokrzyskiej Numer ogłoszenia: 9915-2016; data zamieszczenia: 28.01.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy

Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, drugi przetarg Numer ogłoszenia: 249086

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo