Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6. Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6. Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki

2 The Poznan School of Banking Research Journal 2013, Vol. 51, No. 6 Promoting knowledge transfer in society and the economy edited by Tadeusz Leczykiewicz The Poznan School of Banking Press Poznan 2013

3 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6 Wspieranie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki redakcja naukowa Tadeusz Leczykiewicz Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Poznań 2013

4 Komitet wydawniczy / Editorial Board Przewodniczący / Chair: prof. zw. dr hab. Józef Orczyk Członkowie / Members: dr hab. Władysław Balicki, prof. WSB w Poznaniu, dr Piotr Dawidziak, dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB w Poznaniu, dr hab. Sławomir Jankiewicz, prof. WSB w Poznaniu, Grażyna Krasowska-Walczak (dyrektor Wydawnictwa WSB w Poznaniu / Director of the Poznan School of Banking Press), dr Alicja Kaiser, dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, prof. WSB w Poznaniu, dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. WSB w Poznaniu, Andrzej Małecki (sekretarz / Secretary), dr hab. Ilona Romiszewska, prof. WSB w Poznaniu, prof. zw. dr hab. Janusz Sawczuk, prof. zw. dr hab. Stanisław Wykrętowicz, dr Maria Zamelska Rada naukowa / Scientific Advisory Board prof. dr hab. Przemysław Deszczyński (Polska), dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB w Poznaniu (Polska), prof. dr hab. Beata Filipiak (Polska), dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, prof. WSB w Poznaniu (Polska), prof. dr hab. Jan Szambelańczyk (Polska), doc. Ing. Emília Zimková PhD (Słowacja), doc. Ing. Peter Krištofík PhD (Słowacja), prof. Sergiy Gerasymenko DSc (Ukraina), prof. dr Bernt Mayer (Niemcy), prof. dr Franz Seitz (Niemcy), prof. J. Michael Geringer PhD (USA) Czasopismo umieszczone na liście B MNiSW i w bazie Index Copernicus. Czasopismo recenzowane według standardów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Lista recenzentów na stronie oraz w ostatnim numerze czasopisma z danego roku. Journal placed in the B list of the Ministry of Science and Higher Education and in the Index Copernicus database. Journal reviewed in compliance with the standards set forth by the Ministry of Science and Higher Education. A list of referees is available at and published in the last issue of the Journal each year. Procedura recenzowania / Review procedure Redaktor naczelny czasopisma / Editor-in-chief dr hab. Marek Dylewski, prof. WSB w Poznaniu Redaktor naukowy (tematyczny) / Scientific (Theme) editor dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz, prof. WSB w Poznaniu Redaktorzy statystyczni / Statistical editors dr hab. Maria Chromińska, prof. WSHiR w Poznaniu, dr Rafał Koczkodaj Weryfikacja tekstów w języku angielskim / Texts in English revised by Victoria Szpyrka (native speaker) Redaktor prowadzący / Text editor Elżbieta Turzyńska Redakcja, skład i łamanie / Copyedited and typeset by Adriana Staniszewska Projekt okładki / Cover design by Jan Ślusarski Publikacja finansowana przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu. Publication financed by the Poznan School of Banking. Wersja pierwotna publikacja drukowana / Source version print publication Nakład: 150 egz. / Circulation: 150 copies Copyright by Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, 2013 ISSN Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu al. Niepodległości 2, Poznań, tel , Druk i oprawa / Printed and bound by Zakład Poligraficzny Moś i Łuczak, Poznań

5 Spis treści Wstęp (Tadeusz Leczykiewicz)... 9 Lechosław Cichowski Polityka innowacyjna jako wsparcie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka Współczesne kierunki polityki innowacyjnej a współpraca sieciowa w transferze wiedzy z sektora nauki Roman Tylżanowski Perspektywy rozwoju transferu technologii według strategii Europa Piotr Dzikowski Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej producentów artykułów spożywczych i napojów w północno-zachodniej Polsce Katarzyna Kazojć Transfer wiedzy a kultura inteligentnych porażek w przedsiębiorstwie innowacyjnym Radosław Molenda Specyfika zarządzania przedsiębiorczością akademicką w Polsce Joanna Stalewska Kluczowe elementy kontekstu przygotowania i realizacji projektów badawczych wpływające na skuteczność zarządzania Agnieszka Młodzińska-Granek Tworzenie partnerstw w zakresie przedsiębiorczości akademickiej Witold Nowiński Sieciowanie w toku tworzenia i rozwoju polskich akademickich spółek spinoff wstępne wyniki badań jakościowych Michał Jasieński Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement

6 6 Spis treści Bogumiła Bubiak Kształcenie umiejętności praktycznych studentów sposobem na zwiększenie współpracy nauki z biznesem Agnieszka Faron E-learning a umiejętności studentów w kontekście przedsiębiorczości akademickiej. 179 Tomasz Szewc Transfer wiedzy w instytucjach naukowych wybrane aspekty prawne Piotr Horosz Umowa know-how jako narzędzie służące transferowi technologii Jarosław R. Antoniuk Licencja przymusowa jako instrument transferu wiedzy Rafał Wrzecionek Rola notariusza w prawie spółek handlowych Marcin Jurewicz Prawne elementy regulujące bezpieczeństwo pracy przedsiębiorców stosujących nanotechnologię Agnieszka Grzesiok-Horosz Prawne aspekty produkcji utworu audiowizualnego Lista recenzentów współpracujących z czasopismem Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Recenzenci Zeszytów Naukowych Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu nr za rok Wymogi edytorskie Wydawnictwa WSB w Poznaniu dla autorów

7 Contents Introduction (Tadeusz Leczykiewicz)... 9 Lechosław Cichowski Innovation policy as a way to support the transfer of knowledge to society and the economy Ewa Stawiarska, Joanna Machnik-Słomka Modern innovation policy and collaboration networking in the transfer of knowlegde from the educational sector Roman Tylżanowski Prospects for the development of technology transfer based on the Europe 2020 Strategy Piotr Dzikowski The impact of innovation support organizations on stimulating innovation activity of food and beverage manufacturers in north-western Poland Katarzyna Kazojć The transfer of knowledge and the culture of intelligent failures in an innovative enterprise Radosław Molenda The specificity of academic enterprise management in Poland Joanna Stalewska The key elements of the context of the preparation and implementation of research projects influencing effectiveness of the research management Agnieszka Młodzińska-Granek Creating partnerships in the field of academic entrepreneurship Witold Nowiński Networking in the creation and development of Polish academic spinoff companies preliminary results of qualitative research Michał Jasieński Citation analysis as a practical tool for managers and entrepreneurs: selected scientometric concepts relevant for business model improvement

8 8 Contents Bogumiła Bubiak Training the practical skills of students in order to increase the cooperation between sciences and business Agnieszka Faron E-learning and the skills of a student in the context of an academic entrepreneurship Tomasz Szewc The transfer of knowledge in scientific institutions selected legal aspects Piotr Horosz The know-how contract as a tool of the transfer of technology Jarosław R. Antoniuk A compulsory licence as a tool for knowledge transfer Rafał Wrzecionek The role of the notary public in commercial law companies Marcin Jurewicz Legal elements regulating work safety for entrepreneurs using nanotechnology Agnieszka Grzesiok-Horosz Legal aspects of the production of audiovisual work List of reviewers collaborating with The Poznan School of Banking Research Journal Reviewers of The Poznan School of Banking Research Journal issues of the year The WSB Press Instructions for Authors Submitting Their Contributions in English

9 Wstęp Niniejszy numer Zeszytów Naukowych ukazuje wybrane aspekty wspierania transferu wiedzy z sektora nauki do społeczeństwa i gospodarki. Rozważania autorów na ten temat uzupełniają wyniki przeprowadzonych badań oraz osobiste spostrzeżenia odnoszące się do różnych doświadczeń w zakresie transferu wiedzy, a także wynikające ze współpracy sektora naukowego i badawczo-rozwojowego z środowiskiem społecznym oraz biznesowym. Zeszyt zawiera 18 artykułów o różnorodnej tematyce podejmowanych przez ich autorów, opracowanych zarówno na podstawie studiów literaturowych, jak i własnych badań oraz spostrzeżeń i doświadczeń praktycznych. Pozwoliło to na ich podział na cztery grupy. Pierwszą grupę stanowią artykuły ukazujące różne aspekty polityki innowacyjnej. Wskazują one na rolę polityki innowacyjności jako ważnego narzędzia skutecznego transferu wiedzy do gospodarki i budowania pozycji innowacyjnej we współczesnej gospodarce rynkowej, relacje między współczesnymi kierunkami polityki innowacyjnej a współpracą sieciową w transferze wiedzy z sektora nauki do sieci współpracujących przedsiębiorstw czy perspektywy rozwoju transferu technologii wynikające ze strategii Europa Podejmują także kwestię wpływu instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie aktywności innowacyjnej producentów wybranych artykułów spożywczych w Polsce czy relacji między transferem wiedzy w przedsiębiorstwie innowacyjnym a kulturą inteligentnych porażek. Druga grupa artykułów odnosi się do kwestii specyfiki zarządzania przedsiębiorczością akademicką w Polsce, inicjatyw ją promujących i wspierających, szczególnie ze strony szkół wyższych, przekształcania nauczycieli akademickich w pracowników wiedzy oraz potencjalnych przedsiębiorców tzw. firm odpryskowych (spin-off, spin-out), a także szans i zagrożeń rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce. Odniesiono się w nich do kluczowych czynników wpływających na skuteczność zarządzania projektami badawczymi realizowanymi przez polskie jednostki naukowe, kreowania partnerstw w przestrzeni publicz-

10 10 Wstęp no-prywatnej między nauką a organizacjami biznesowymi jako warunku współpracy i wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, wykorzystania tzw. sieciowania w procesie tworzenia, zarządzania i rozwoju polskich akademickich spółek spin off, a także wykorzystywania źródeł wiedzy eksperckiej i naukometrii do nawiązywania współpracy z pracownikami naukowymi, traktowanymi jako partnerzy biznesowi. Trzecia grupa artykułów poświęcona jest kształtowaniu postaw przedsiębiorczych i praktycznych umiejętności studentów (także przez wykorzystanie e-learningu) wymaganych przez pracodawców w poprawianiu ich pozycji ma rynku pracy oraz zwiększaniu współpracy nauki z biznesem. Czwarta grupa artykułów odnosi się do prawnych uwarunkowań transferu wiedzy z sektora nauki do społeczeństwa i gospodarki. Prezentowane są w nich prawne aspekty wewnętrznego i zewnętrznego transferu wiedzy w instytucjach naukowych, zagadnienia dotyczące możliwości wykorzystywania umowy know- -how czy umowy licencji przymusowej jako narzędzi transferu wiedzy, w tym transferu technologii, roli notariusza w tworzeniu spółek prawa handlowego będących współczesnym modelem biznesowym także w Polsce, prawne regulacje bezpieczeństwa pracy przedsiębiorców stosujących nanotechnologie czy produkcji utworu audiowizualnego. Zeszyt adresowany jest do pracowników akademickich zajmujących się różnymi aspektami (np. instytucjonalnego, instrumentalnego, finansowego) wsparcia transferu wiedzy z sektora nauki do społeczeństwa i gospodarki, uwarunkowaniami transferu wiedzy, formami rozwoju współpracy sektora nauki i biznesu, wspieraniem wzrostu innowacyjności i przedsiębiorczości akademickiej, działalnością ośrodków zajmujących się komercjalizacją wyników badań naukowych oraz transferem wiedzy, a także promowaniem i kształtowaniem postaw przedsiębiorczych w środowisku akademickim, w tym poprzez rozwijanie właściwych kompetencji. Sądzę, że zainteresuje również praktyków specjalistów z tego zakresu, a także słuchaczy ukierunkowanych studiów podyplomowych oraz studentów studiów licencjackich i magisterskich przygotowujących się do pracy w instytucjach i ośrodkach zajmujących się transferem wiedzy, innowacyjnością i przedsiębiorczością oraz komercjalizacją wyników badań naukowych, chcących w przyszłości aktywnie w tym procesie uczestniczyć. Liczę zatem na przychylne przyjęcie niniejszego tomu. Dziękuję wszystkim Autorom za przyjęcie naszego zaproszenia oraz trud włożony w przygotowanie artykułów, a także Recenzentom prezentowanych artykułów. Słowa podziękowań kieruję też do władz Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu za wsparcie organizacyjne działań poprzedzających niniejszą publikację oraz do Wydawnictwa tej uczelni za pomoc w jej przygotowaniu i wydaniu. prof. nadzw. dr hab. inż. Tadeusz Leczykiewicz

11 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu 2013, t. 51, nr 6 Lechosław Cichowski Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania tel Polityka innowacyjna jako wsparcie transferu wiedzy do społeczeństwa i gospodarki Streszczenie. Przedmiotem artykułu są wybrane przesłanki roli polityki innowacyjnej jako narzędzia skutecznego transferu wiedzy do gospodarki. Polityka innowacyjna nie jest najważniejszym narzędziem budowania pozycji innowacyjnej we współczesnej gospodarce rynkowej, ale na podstawie doświadczeń różnych gospodarek, w tym polskiej, można stwierdzić, że jej brak lub nieadekwatność niekorzystnie wpływają na przebieg i efekty procesów innowacyjnych. Skuteczna polityka innowacyjna powinna liczyć się ze specyfiką innowacji. Jej główna rola sprowadza się do nadania impulsu innowacyjnego w celu zainicjowania procesu przezwyciężania dotychczasowego stanu innowacyjności w gospodarce. Słowa kluczowe: polityka innowacyjna, transfer wiedzy, innowacje, model innowacji, innowacyjność, rankingi innowacyjności Wstęp Swego rodzaju dogmatem podręcznikowej ekonomii jest stwierdzenie, że gospodarka rynkowa jako taka jest proinnowacyjna, czyli że system ekonomiczny tak klasycznej, jak współczesnej gospodarki rynkowej sprzyja innowacjom, których synonimem jest obecnie transfer wiedzy 1. Ta konstatacja wynika z uznania 1 Transfer wiedzy jako produktu specyficznej działalności badawczo-rozwojowej jest pojęciem węższym od innowacji, ale jeśli przyjąć, że wiedza powstaje nie tylko w laboratoriach różnego rodzaju instytucji, ośrodków B+R, ale jest również tworem szeregowych pracowników uczestniczących w przedsięwzięiach innowacyjnych, to te dwa strumienie nie powinny się od siebie różnić.

12 12 Lechosław Cichowski kluczowej roli zjawiska i mechanizmu konkurencji rynkowej czy też konkurencyjności. Rynek to konkurencja, konkurencja to innowacje, z reguły postrzegane jako najskuteczniejsze narzędzie tej konkurencji. Polityka gospodarcza, w tym innowacyjna państwa, jest więc postrzegana jako czynnik zakłócający sprawność działania mechanizmu rynkowego, a w przypadku innowacji często uznawany za ich barierę 2. Efektem tego przekonania była i jest realizowana przez kolejne ekipy rządzące i sterujące polską gospodarką koncepcja i praktyka polskiej transformacji systemowej. Sprowadzała się ona do wycofania państwa z obszarów, w których było wcześniej obecne, w przekonaniu, że niewidzialna ręka rynku wywiąże się ze swojej roli. O ile pozwoliło to na rzeczywistą dekonstrukcję poprzedniego systemu gospodarczego, o tyle nie przyczyniło się w poważniejszym stopniu do osiągnięcia przez polską wersję gospodarki rynkowej kształtu odpowiadającego obecnemu etapowi rozwoju gospodarki rynkowej. Nie tyle polskiemu modelowi transformacji systemowej, związanemu z postacią Leszka Balcerowicza, co wejściu do Unii Europejskiej zawdzięczamy postęp na drodze politycznego wspomagania procesów i przedsięwzięć innowacyjnych, na które w znacznej części składają się procesy transferowania wiedzy powstającej w różnych obszarach polskiej rzeczywistości. Pośrednim dowodem braku takich jakościowych przemian co znajduje swój wyraz w niskiej pozycji Polski w rankingach innowacyjności jest zadziwiający sprzeciw części środowisk biznesowych i eksperckich, który doprowadził do zmiany wcześniejszego stanowiska polskiego rządu i niepodpisania umowy o Jednolitym Patencie Europejskim (JPE). Jednym z czynników, które wywołały strach przed reperkusjami przyjęcia JPE, było medialnie nagłośnione utożsamienie kosztów wprowadzenia JPE ze stratami i śladowe jedynie wyjaśnienie, że koszty i straty to niezupełnie to samo. Elementarna wiedza ekonomiczna okazała się być obca rządzącym i znacznej części ekspertów nie ma rozwoju bez inwestycji (w tym innowacyjnych) i nie ma inwestycji bez kosztów. Już 20 lat temu Peter Drucker zwracał uwagę na swoistą modę na postawy antyrządowe i zauważał, że czołowi przedstawiciele ekip politycznych, które z takimi hasłami zdobywały władzę (czyli Ronald Reagan, George Bush, Margaret Thatcher), w istocie sprzeniewierzyli się swoim postawom, doprowadzając do tego, że rządowe wydatki i rządowe regulacje rosły tak szybko, jak nigdy przedtem 3. Zwykle zastrzeżenia przeciwników nadmiernej roli państwa wiążą się z obszarem aktywności państwa opiekuńczego, a nieco rzadziej z polityką zbrojeń i pomocy militarnej. W każdym z tych przypadków ocena zasadności i ewentualnej daremności polityki nie wydaje się być jednoznaczna 4. Przeciwsta- 2 A. Hadjimanolis, The Barriers Approach to Innovation, w: The International Handbook on Innovation, red. L.V. Shavinina, Elsevier Science, Amsterdam 2003, s P. F. Drucker, Społeczeństwo pokapitalistyczne, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s Ibidem, s

13 Polityka innowacyjna jako wsparcie transferu wiedzy wienie kosztów i efektów ekonomicznych osiągania celów społecznych i próba wyciągnięcia wniosków z porównania amerykańskiego i szwedzkiego modelu rozwoju pozwoliły na zauważenie potrzeby pewnego zbliżenia obydwu modeli, które w każdym przypadku oznaczałoby dodatkowe korzyści i co najwyżej niewielkie straty. Dylemat polityki ekonomicznej i interwencji państwa: sprawiedliwość czy efektywność (wydajność) nie jest więc nierozstrzygalny 5. Istota właściwej polityki wiąże się z działaniami na rzecz tworzenia dobrego klimatu, a nie z wpływaniem na pogodę. Sekretem największych sukcesów ekonomicznych drugiej połowy XX w. Japonii, Niemiec, Korei, Hongkongu, Singapuru i Tajwanu było trwanie przy polityce koncentrującej się na tworzeniu ekonomicznego klimatu i ignorowaniu ekonomicznej»pogody«6. Nie ma dowodów na to, że niskie podatki gwarantują powodzenie, lecz są na to, że polityka fiskalna zachęca do inwestowania w wiedzę, zasoby ludzkie, infrastrukturę. Ten klimat współtworzą szeroko rozumiane warunki prowadzenia działalności gospodarczej oraz jakość polityki społecznej i gospodarczej państwa, które to czynniki określono mianem pośrednich i średniookresowych determinant wzrostu w badaniu uwarunkowań procesów rozwojowych Dlaczego system ekonomiczny gospodarki rynkowej nie jest wystarczającą determinantą innowacyjności? Polskie doświadczenia transformacji systemowej dowodzą w znacznym stopniu, że nie wystarczy zbudowanie, czy jak kto woli odtworzenie fundamentów gospodarki rynkowej, aby przezwyciężyć antyinnowacyjne nastawienie właściwe systemowi gospodarki nakazowo-rozdzielczej. Forsowano tezę, że najlepszą polityką przemysłową jest brak takiej polityki i mimo wiedzy na temat pozytywnych doświadczeń związanych z różnymi wzorcami polityki przemysłowej (w tym innowacyjnej) wykorzystywanymi przez szereg krajów rozwiniętych nie skorzystano z nich w większym stopniu 8. Popularność tej tezy obowiązuje do dziś, co po części wynika z tego, że pozwala ona na obsadzanie stanowisk decyzyjnych w obszarze polityki ludziom o niskich bądź niewystarczających kompetencjach. Dodatkową okolicznością, która utrudnia wywiązanie się ze swojej proinnowacyjnej orientacji systemowi wstępnie ukształtowanej gospodarki rynkowej, 5 B. Swedenburg, Szwedzki model państwa opiekuńczego: Wnioski z perspektywy amerykańsko-szwedzkiej, w: Wzrost gospodarczy czy bezpieczeństwo socjalne? W stronę konkurencyjnego modelu społeczno-ekonomicznego dla Unii Europejskiej, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s P. F. Drucker, op. cit., s Co sprzyja rozwojowi gospodarczemu, red. L. Zienkowski, Scholar, Warszawa 2005, s J. Kotowicz-Jawor, Przebudowa mikroekonomicznego mechanizmu rozwoju, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1998, s

14 14 Lechosław Cichowski jest specyfika mechanizmów innowacyjności, traktowanych jako tożsame z mechanizmami transferu wiedzy do gospodarki. Z tej specyfiki najczęściej nie zdają sobie sprawy nie tylko politycy podejmujący decyzje w różny sposób istotne dla przedsiębiorców, ale i pozostali uczestnicy procesów i przedsięwzięć innowacyjnych. Tę specyfikę określa m.in. zróżnicowany charakter przebiegu procesów innowacyjnych znajdujący wyraz w wielości ich modeli od liniowego do środowiskowego 9. W prostym modelu procesu innowacyjnego przedstawionym w jednym z najlepszych podręczników zarządzania innowacjami, zostały wyodrębnione cztery podstawowe fazy tego procesu: poszukiwania innowacyjnych okazji, wybierania spośród nich, wdrażania warunkującego pomyślną realizację i wreszcie decydującego o korzyściach wyboru sposobu ich dyskontowania 10. Jednocześnie autorzy stwierdzają: Czuliśmy się w obowiązku podkreślać, że innowacje są skomplikowane i niepewne, że to prawie niemożliwe, by w pełni nad nimi zapanować. W związku z tym jesteśmy przekonani, że nie ma czegoś takiego jak stan perfekcyjnej organizacji zarządzania innowacjami. Są zatem i zawsze będą rezerwy, a dzięki weryfikacji będziemy ciągle znajdować coś do poprawienia. Zarządzanie innowacjami to nie skończony, zapisany w szczegółach rozdział wiedzy, lecz rzemiosło, sztuka, pole do popisu dla praktyków, gdzie kluczowymi kwalifikacjami są umiejętności analizowania i konfigurowania, a jednym z celów wypracowanie dynamicznych umiejętności 11. Ta specyfika, na którą składa się również ryzyko związane z innowacjami, sprawia, że nawet w warunkach sprzyjającego im systemu ekonomicznego, przedsiębiorcy, jeśli nie muszą, to nie podejmują nadmiernie ryzykownych przedsięwzięć; banki i instytucje finansowe obciążają większymi kosztami kredytowanie takich inwestycji, a politycy je podejmujący czy wspierający muszą liczyć się z negatywnymi konsekwencjami niepowodzenia, w tym z próbami ich rozliczania i sankcjonowania. W kręgach decyzyjnych, w tym wśród kadry kierowniczej sfer urzędowych, pokutuje przekonanie, że lepiej się nie wychylać i że bezpieczniejsza jest bierność niż nadaktywność. Tradycyjne społeczeństwo nie akceptuje niepowodzeń i nie godzi się z negatywnymi konsekwencjami ryzyka, gdy dla nowoczesnego, innowacyjnego społeczeństwa jest oczywiste, że nie ma innowacji i postępu bez ryzyka i akceptacji dla jego podejmowania. O tej specyfice decyduje wreszcie niemożność konwencjonalnego zarządzania innowacjami. Zainteresowani sztuką innowacji mogą przekonać się, jak szczególny i odmienny od po- 9 L. Cichowski, Istota i modele innowacji, w: Analiza sytuacji Wielkopolski w kontekście transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych, red. M. K. Wyrwicka, Wyd. Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s J. Tidd, J. Bessant, Zarządzanie innowacjami. Integracja zmian technologicznych, rynkowych i organizacyjnych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011, s ; por. [ ]. 11 Ibidem, s. 824.

15 Polityka innowacyjna jako wsparcie transferu wiedzy tocznych wyobrażeń jest świat firmy tak wzorcowo realizującej przedsięwzięcia innowacyjne, że określa się ją mianem uniwersytetu innowacji 12. Osiągnięcie innowacyjnego sukcesu porównywane jest ze zwycięstwem w dziesięcioboju, co oznacza, że firma wcale nie musi być najlepsza we wszystkich obszarach innowacyjnego działania 13. Skuteczność przedsięwzięć innowacyjnych wymaga tak nietypowych zasad jak zapominanie o swoich sukcesach, zatrudnianie osób, które wolno się uczą czy zachęcanie pracowników do przeciwstawiania się własnym szefom i współpracownikom 14. Co więcej, zdaniem Claytona M. Christensena i Toma Petersa to właśnie klasyczne dobre zarządzanie, śledzenie trendów rynkowych, wsłuchiwanie się w potrzeby swoich klientów przyczyniły się do utraty wiodących pozycji rynkowych przez firmy tych zasad przestrzegające 15. Dowodzi tego przykład Apple a, który choć uwielbiany przez swoich wyznawców nie osiąga szczytów w każdym z oferowanych przez siebie produktów, a w każdym razie nie utrzymuje stałej przewagi nad konkurentami, a tworzy produkty, o których istnieniu klienci jeszcze nie pomyśleli. Gdyby dojrzałość systemowa miała odgrywać decydującą rolę w budowaniu innowacyjnej pozycji danej gospodarki, to systematycznie prowadzone rankingi globalnej czy europejskiej innowacyjności nie zmieniałyby się tak znacząco na przestrzeni lat i nie dawałyby tak odmiennych rezultatów (tab. 1). Ocena pozycji innowacyjnej danej gospodarki w europejskich rankingach, sporządzanych od początku poprzedniej dekady w celu monitorowania i rozliczania kolejnych etapów strategii lizbońskiej, była oparta na zmieniającym się zestawie kryteriów i wskaźników od kilkunastu do dwudziestu sześciu. W celu porównań z krajami spoza Unii Europejskiej trzeba było ograniczać zestaw kryteriów do mniej więcej połowy (12). Od 2010 r., gdy przyjmowano założenia nowej strategii budowania m.in innowacyjności w Europie, wyniki UE jako całości poprawiły się o 2,4 p.p.; większości liderów poza Wielką Brytanią wzrosły w przedziale od 1,5 p.p. dla Niemiec do 9,8 p.p. dla Irlandii i 10,2 p.p. dla Holandii, podczas gdy rezultaty Polski pogorszyły się o 1,3 p.p. (Wielkiej Brytanii tylko o 0,2 p.p.). Także porównanie tempa wzrostu w dłuższym przedziale zmian rezultatów innowacyjności mierzonej w latach i informuje o pogorszeniu rezultatów dla Polski z 1,6 p.p. do 0,4 p.p., podczas gdy dla całego obszaru UE zmniejszyły się tylko z 1,8 p.p. do 1,6 p.p. Z kolei UE jako całość zmniejszyła dystans w sto- 12 T. Kelley, Sztuka innowacji. Lekcja kreatywności z doświadczeń czołowej amerykańskiej firmy projektowej, MT Biznes, Warszawa Ibidem, s R. I. Sutton, Niekonwencjonalne zasady zarządzania kreatywnością, Harvard Business Review Polska maj 2003, s T. Peters, Biznes Od nowa!, Studio Emka, Warszawa 2005, s. 35; C. M. Christensen, Przełomowe innowacje. Możliwości rozwoju czy zagrożenie dla przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010, s

16 Tabela 1. Rankingi innowacyjności gospodarek narodowych: europejskie i globalne Pozycja IUS 2013 EIS 2007 EIS 2004 Nazwa rankingu GII-2012 (Insead) Bloom-berg MIC-2013 GII BCG DK GII BCG WK 1 (Szwajcaria) Szwecja (Japonia) Szwajcaria USA Korea Płd Singapur 2 Szwecja (Szwajcaria) Szwecja Szwecja Korea Płd USA Korea Płd 3 Niemcy Finlandia Finlandia Singapur Niemcy Japonia Szwajcaria 4 Dania (Izrael) (USA) Finlandia Finlandia Szwecja Islandia 5 Finlandia Dania (Szwajcaria) Wlk. Brytania Szwecja Holandia Irlandia 6 Holandia (Japonia) Niemcy Holandia Japonia Kanada Hongkong 7 Belgia Niemcy Dania Dania Singapur Wlk. Brytania Finlandia 8 Wlk. Brytania Wlk. Brytania (Islandia) Hongkong Austria Niemcy USA 9 (Islandia) (USA) Wielka Brytania Irlandia Dania Francja Japonia 10 Austria (Islandia) Francja USA Francja Australia Szwecja 11 Irlandia Irlandia Holandia Luksemburg Holandia Hiszpania Dania 12 Francja Austria Irlandia Kanada Irlandia Belgia Holandia 13 Unia Europejska Holandia Unia Europejska Nowa Zelandia Norwegia Chiny Luksemburg IUS Innovation Union Scoreboard podstawowy europejski ranking innowacyjności pod tą nazwą od 2011 r.; EIS European Innovaton Scoreboard podstawowy europejski ranking innowacyjności opracowywany rokrocznie od 2000 do 2010 r.; GII Insead Global Innovation Index opracowany wspólnie przez INSEAD The Business School for the World i WIPO, czyli World Intellectual Property Organization; Bloomberg MIC 2013 Bloomberg The Most Innovative Countries, czyli prezentacja 50 najbardziej innowacyjnych krajów świata; GII BCG Global Innovation Index opracowywany m.in. przez Boston Consulting Group w podziale na duże kraje (DK) oraz duże i małe łącznie (WK). Źródło: opracowanie własne na podstawie: enterprise/policies/innovation/files/proinno/eis-2007_en.pdf; ftp://ftp.cordis.lu/pub/cordis/docs/ eis_2004_main_doc.pdf; [ ].

17 Polityka innowacyjna jako wsparcie transferu wiedzy sunku do USA (z 36 p.p. w 2008 r. do do 20 p.p. w 2012 r.), Japonii (z 31 p.p. do 15 p.p.), ale zwiększyła go wobec Korei Południowej z 7 p.p. do 20 p.p. W tym zestawieniu użyto 12 z 25 wskaźników wykorzystanych do budowy IUS 16. Na nieco innych zasadach konstruowano pozostałe rankingi, w największym stopniu, jak się wydaje, uwzględniając wpływ otoczenia politycznego w rankingu Global Innovation Index według INSEAD. Wyodrębniono tu pięć kategorii filarów odzwierciedlających stronę nakładową i dwie: wyniki dotyczące obszaru tworzenia, wpływu i rozprzestrzeniania wiedzy oraz kreatywności w różnych postaciach. Podstawowym filarem były instytucje środowiska politycznego, regulacyjnego i biznesowego 17. Pierwsze odzwierciedlały prawdopodobieństwo destabilizacji sytuacji politycznej, jakość działania tych instytucji i zagrożenia wolności słowa. Drugie dotyczą przede wszystkim zdolności rządu do konstruowania i wdrażania spójnej polityki promowania rozwoju prywatnej przedsiębiorczości oraz respektowania prawa w obszarach: przestrzegania umów, praw własności, działań policji i sądowych, a także obowiązkowych kosztów odpraw i zwolnień zatrudnionych pracowników. Trzecia podkategoria dotyczy trzech obszarów: łatwości rozpoczynania działalności gospodarczej, łatwości kończenia działalności gospodarczej (likwidacji firm) i łatwości płacenia podatków 18. Dla Polski, która w tym ogólnym rankingu zajęła 44. miejsce, miejsce dotyczące uwarunkowań instytucjonalnych było zbliżone do tej pozycji (45), ale gdy pozycja uwarunkowań polityczno-regulacyjnych była zdecydowanie korzystniejsza, dająca naszemu krajowi pozycje odpowiednio 26. i 27., to w ostatniej podkategorii było to miejsce Daje to pewne wyobrażenie o możliwościach i ewentualnych szansach poprawy polskiej innowacyjności poprzez działania polityczne efektywnie zmieniające istniejący stan rzeczy. O tej instytucjonalnej słabości polskiej gospodarki była mowa wcześniej w materiałach Raportu o konkurencyjności W zestawie silnych i słabych stron dotyczących tego uwarunkowania pojawiło się zaledwie 6 sił i 11 słabości, w tym: nierozwiązany i obciążający finansowo problem alokacji części praw własności, niedostateczne wsparcie przez państwo działalności badawczo-rozwojowej i inwestycji w kapitał ludzki, bariery biurokratyczne i zły klimat dla przedsiębiorczości, niska jakość procesu politycznego i zawodność działań państwa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości oraz poprawy konkurencyjności miedzynarodowej Polski [ ]. 17 [ ]. 18 s. 43 [ ]. 19 Ibidem, s R. Rapacki, Pozycja konkurencyjna Polski w 2008 roku silne i słabe strony oraz największe wyzwania dla polskiej gospodarki, w: Polska. Raport o konkurencyjności Zasoby ludzkie a przewaga konkurencyjna, red. M. A. Weresa, Wyd. SGH, Warszawa 2009, s

18 18 Lechosław Cichowski Na inną przesłankę niedostatecznej zdolności i skłonności innowacyjnej tradycyjnej gospodarki rynkowej zwracają uwagę autorzy interesującego opracowania nt. barier polskiej innowacyjności 21. Podkreślają, że to specyficzne cechy innowacji, a wśród nich specyfika wiedzy jako dobra publicznego, a zarazem składnika procesu innowacyjnego, trudnego do ochrony i łatwego do kopiowania, naśladowania oraz asymetria informacyjna zwiększająca istotnie niepewność i ryzyko innowacyjnych przedsięwzięć stwarzają znaczne przeszkody dla aktywności firm, zwłaszcza małych i średnich. Zwracając uwagę na zbyt słabą presję społeczną na prowadzenie odpowiedniej polityki proinnowacyjnej sugerują jako pożądany zakres interwencji publicznej nie tylko działania na rzecz zwiększenia nakładów finansowych na badania, rozwój i wdrażanie nowych rozwiązań, ale też budowę nowych i poprawę jakości istniejących instytucji wpływających na innowacyjność gospodarki. Może to wymagać ze strony władz publicznych wytworzenia początkowego impulsu modernizacyjnego (regulacyjnego i finansowego) wyrywającego gospodarkę z czysto imitacyjnego dryfu rozwojowego 22. Na podobne słabości polskiej polityki i praktyki gospodarczej zwracają uwagę autorzy opracowania Kurs na innowacje 23. Oprócz potwierdzenia tezy o istnieniu dryfu rozwojowego podkreślają oni brak rzeczywistej i poważnej dyskusji na temat wyzwań rozwojowych stojących przed polską gospodarką i proponują nowe podejście do polityki rozwoju (polityki innowacyjnej). 2. Kryzys jest najlepszym czasem na zmiany, również polityki innowacyjnej Potrzeba wspierania procesów rozwoju społeczno-gospodarczego nadała szczególną rangę polityce innowacyjnej albo jak piszą niektórzy autorzy polityce naukowej. Definiując tę ostatnią jako działalność państwa oraz innych instytucji publicznych, skierowaną na takie oddziaływanie na naukę, które w sposób optymalny przyczynia się do wzrostu gospodarczego i rozwoju społecznego przy optymalnym wykorzystaniu środków na badania naukowe, przyjmuje się szerokie rozumienie pojęcia, w istocie zawierające w sobie politykę innowacyjną, rozumianą jako służącą wspieraniu i wprowadzaniu do praktyki gospodarczej wyników badań naukowych, nowych osiągnięć wiedzy, wynalazków i uspraw- 21 M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s Ibidem, s T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski, Kurs na innowacje. Jak wyprowadzić Polskę z rozwojowego dryfu, Fundacja GAP, Kraków 2012, [ ].

19 Polityka innowacyjna jako wsparcie transferu wiedzy nień 24. Podstawową rolą polityki innowacyjnej, utożsamianej z polityką transferu wiedzy, jest pobudzanie procesów innowacyjnych. Wiąże się to nieuchronnie z postrzeganiem innowacji jako mniej lub bardziej jednorodnego zjawiska. Najczęściej przywołuje się przy tym popytowy i podażowy model kreowania nowych rozwiązań, które bez większego uzasadnienia traktowane są jako przeciwstawne. Praktyka wykazała, że rzeczywisty przebieg procesów innowacyjnych jest dużo bardziej zróżnicowany, a wpływ na te procesy ma bardzo duża liczba czynników, często powiązanych ze sobą. Złożoność ta staje się dla podmiotów obligowanych do uczestnictwa i realizacji innowacyjnych przedsięwzięć źródłem problemów i podstawą zgłaszania potrzeby wsparcia: finansowego, edukacyjnego, instytucjonalnego, prawnego itp. Efektem tego w strukturze współczesnej gospodarki jest wykształcenie się szczególnego systemu wsparcia działalności innowacyjnej, określanego w literaturze przedmiotu mianem Narodowego Systemu Innowacji. Brak takiego systemu w przeddzień wejścia Polski do UE spowodował, że to ze strony tej struktury pojawiły się impulsy innowacyjne wywodzące się z koncepcji strategii lizbońskiej, które stworzyły lokalne, regionalne systemy innowacyjne (Regionalne Systemy Innowacji). Swoistą specjalnością polskiej polityki innowacyjnej czasu obecności w UE było ubieganie się o europejskie środki, czyli pozyskiwanie funduszy na cele innowacyjne i przejmowanie się, co się stanie, gdy środki te zostaną wyczerpane. Autorzy przywołanych wcześniej prac wskazali na wiele przedsięwzięć, które mogłyby i powinny znaleźć się w zestawie celów i narzędzi polityki wspierania innowacyjności w Polsce. Najważniejszym i generalnie pozytywnym wskazaniem jest podkreślenie konieczności obudzenia potencjału polskiej innowacyjności, uruchomienia impulsu innowacyjnego i ostatecznego przezwyciężenia dryfu rozwojowego, w którym do tej pory się znajdujemy. Wśród wielu propozycji i ocen zawartych w podsumowaniu opracowania na uwagę zasługuje przestroga przed powielaniem modelu dyfuzji naśladowczej jako powodem skracania dystansu rozwojowego do choćby europejskich liderów i wskazanie konieczności kształtowania modelu dyfuzji kreatywnej, a także potrzeby budowania wielowymiarowego, bardziej zróżnicowanego modelu rozwoju, pozostawiającego dużo więcej przestrzeni dla aktywności oddolnej, społecznej 25. Działania, które powinny obudzić potencjał polskiej innowacyjności, sprowadzają się zdaniem autorów kolejnego opracowania do: postawienia innowacji w centrum polityki publicznej, kontynuowania reform, współtworzenia konkurencyjnego systemu kreacji wiedzy, 24 Polityka gospodarcza, red. B. Winiarski, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006, s T. Geodecki, G. Gorzelak, J. Górniak, J. Hausner, S. Mazur, J. Szlachta, J. Zaleski, op. cit., s ,

20 20 Lechosław Cichowski wydawania większych środków, wydawania mądrzejszego środków, wydawania środków na ambitniejsze cele 26. Pierwsze ze wskazań zasługuje na uwagę poprzez podkreślenie potrzeby rzeczywistych, a nie werbalnych działań na rzecz budowy własnego potencjału. Jest to popularny odpowiednik strawestowanego sloganu prezydenta Clintona dotyczącego gospodarki: It s the innovation, stupid. Slogan o kontynuowaniu reform wobec ewidentnego braku ich ciągłości budzi zastrzeżenia co do realizmu i rzeczywistych szans, zwłaszcza wobec ostatnimi czasy niezbyt stabilnej sytuacji politycznej w Polsce. Bardzo wartościowy jest postulat szerokiego sięgania i wykorzystywania możliwości wielu graczy i uczestników, a nie selekcji i wykorzystywania tych teoretycznie najsilniejszych. Specyfika przedsięwzięć innowacyjnych czyni mało prawdopodobnym, a właściwie prawie niemożliwym przewidzenie, który z podmiotów badawczo-rozwojowych ma większe szanse na sukces, i oznacza pozbawienie szans małych graczy, ośrodki, zespoły, tym bardziej jednostki, które co pewien czas zadziwiają swą kreatywnością (np. Lucjan Łągiewka, któremu gdyby pomagano od samego początku, mógłby stać się źródłem znacznych korzyści dla rodzimej gospodarki). Zasadność wydawania znacznie większych środków, nie tylko na B+R, ale i wszelkie przedsięwzięcia innowacyjno-inwestycyjne, nie powinna budzić większych wątpliwości, ale ciągle coś staje na przeszkodzie zmianie, o której mowa od kilkunastu lat. Postulat mądrzejszego wydawania środków jest dyskusyjny, bowiem zakłada, że można ex ante w przypadku środków na badania i prace wdrożeniowe czy inwestycje innowacyjne dokonywać racjonalnych wyborów. Wystarczy przypomnieć przykłady zaangażowania publicznych pieniędzy w projekt badawczo- -rozwojowy niebieskiego lasera czy znać uwarunkowania finansowego angażowania się i jego rezultatów w przypadku venture capital bądź aniołów biznesu. Wartością dodaną we wszystkich takich przedsięwzięciach są doświadczenia, często towarzyszące poniesionym i utraconym nakładom. Nie można zdobyć tych doświadczeń w inny sposób, niż podejmując ryzyko ich realizacji. Na ambitniej programowanych, czyli bardziej ryzykownych przedsięwzięciach, powinno zależeć decydentom w obszarze polityki, mogą one bowiem stać się swoistymi i lepszymi niż inne świadectwami pozytywnej roli, jaką odegrali w procesach radykalnych zmian systemowych i politycznych. Należy przeciwdziałać zachowawczym postawom osób i instytucji odpowiedzialnych za udzielanie wsparcia publicznego dla innowacji, procedur konkursowych i praktyce oceniania, w wyniku których wsparcie omija rzeczywiście nowatorskie przedsię- 26 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności..., s

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw

Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw Czynniki wzrostu innowacyjności regionu i przedsiębiorstw prof. dr hab. Krystyna Poznańska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Katedra Zarządzania Innowacjami Poziom innowacyjności Polski na tle UE W raporcie

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec

Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu. dr inż. Arkadiusz Borowiec Scenariusze transformacji wiedzy w sieciach gospodarczych w kontekście innowacyjności regionu dr inż. Arkadiusz Borowiec 08.12.2011 r. WND POIG.01.01.01-30-014/09 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020 w październiku 2011 roku Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne

Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie. Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Konsultacja publiczna na temat skuteczności wsparcia innowacji w Europie Kwestionariusz Cześć B, podmioty instytucjonalne Sekcja I: Identyfikacja respondenta 1. Skąd dowiedział(a) się Pan(i)o konsultacji

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku

Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej. Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku Oczekiwania wobec przyszłego pracownika absolwenta szkoły zawodowej Anna Bartkiewicz Regionalna Izba Przemysłowo- Handlowa w Radomsku 19 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kontekst: szkolnictwo zawodowe

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy

Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata Wybrane elementy Aktualizacja Strategii Rozwoju Zakładu Utylizacji Odpadów na lata 2015-2030 Wybrane elementy 1 PROJEKTOWANIE CELÓW STRATEGICZNYCH I KIERUNKÓW ROZWOJU ZAKŁADU UTYLIZACJI ODPADÓW SP. Z O.O. W GORZOWIE WLKP.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA POZIOMIE REGIONALNYM. ROLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA POZIOMIE REGIONALNYM. ROLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 NA POZIOMIE REGIONALNYM. ROLA MAZOWIECKIEJ JEDNOSTKI WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych OPEN

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym 3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Kuźmicz, Elżbieta Szubzda, Joanna Urban Pojęcie benchmarkingu należy ściśle łączyć z imperatywem

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu

Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu Katowice, 9 marzec 2016 Agenda: 1. Przywitanie uczestników posiedzenia JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta programu COSME

Oferta programu COSME EUROPEJSKIE INSTRUMENTY FINANSOWE NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI. DZIEŃ INFORMACYJNY DLA PRZEDSTAWICIELI MŚP Lublin, 21.11.2014 Oferta programu COSME Magdalena Szukała Lubelskie Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011)

GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) GreenEvo Akcelerator Zielonych Technologii - rezultaty konkursu (2010-2011) Agnieszka Kozłowska Korbicz koordynator projektu GreenEvo Forum Energia - Efekt Środowisko 25.05.2012 GreenEvo Akceleratora Zielonych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r.

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. INNOWACYJNOŚĆ Innowacje=tworzenie i wdrażanie Innowacje wg Schumpetera (1912): 1. wprowadzenie do produkcji nowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 maja 2012 r. Tomasz Geodecki Piotr Kopyciński Łukasz Mamica Marcin Zawicki Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do

Bardziej szczegółowo

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi

Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Mining and Mineral Processing Waste Management Innovation Network Sieć Innowacji w Zarządzaniu Odpadami Górniczymi i Przeróbczymi Główne problemy i możliwości sektora gospodarki odpadami górniczymi i przeróbczymi

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka

Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim. dr Michał Klepka Współpraca sektora MŚP z B+R pod kątem rozwoju potencjału innowacyjnego sektora MŚP w województwie mazowieckim dr Michał Klepka Współpraca - formy Nieformalne spotkania Praktyki studenckie Zamawiane prace

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników

Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników 2010 Inteligentne organizacje zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników Paulina Zadura-Lichota Zespół Przedsiębiorczości Warszawa, styczeń 2010 r. Pojęcie inteligentnej organizacji Organizacja inteligentna

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Zmiany potencjału innowacyjnego. w latach Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Zmiany potencjału innowacyjnego poznańskich przedsiębiorstw w latach 2004-2014 Monika Matusiak Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Potencjał innowacyjny - definicja Zdolność przedsiębiorstw do wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Polityka wspierania klastrów w województwie pomorskim Karolina N. Lipińska, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Seminarium dotyczące wyboru klastrów kluczowych krajowych Warszawa, 5 czerwca 2014

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP

Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP Własność intelektualna kluczem do konkurencyjności polskich MSP dr Alina Warzecha Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości 17 czerwca 2009 r Gliwice Główne bariery występujące wśród MSP BARIERA ŚWIADOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą

Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą 1 2 Politechnika Częstochowska Piotr Tomski Sieć społeczna przedsiębiorcy w teorii i praktyce zarządzania małą firmą Monografia Częstochowa 2016 3 Recenzenci: Prof. dr hab. inż. Stanisław Nowosielski Prof.

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji

Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji Założenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz zrównoważonej produkcji i konsumpcji 2 Plan prezentacji 1. Kontekst transformacji niskoemisyjnej 2. Przykładowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów

3.1. Istota, klasyfikacja i zakres oddziaływania wydatkowych instrumentów Spis treści Wprowadzenie... 7 Rozdział 1. Cele, uwarunkowania i obszary działania współczesnej polityki fiskalnej... 11 1.1. Istota, zarys historyczny i uwarunkowania polityki fiskalnej... 12 1.2. Obszary

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec

Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Uwarunkowania dotyczące rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw w oparciu o zamówienia publiczne dr inż. Arkadiusz Borowiec Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Co to jest innowacja?

Co to jest innowacja? dane informacja wiedza Co to jest innowacja? Renata Wasiewicz Wpływ innowacji na rozwój przedsiębiorczości i społeczności lokalnych w Regionie Lubelskim Fazy przetwarzania wiedzy dane Hierarchia wiedzy

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy

SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy SPECJALNOŚĆ: Menedżer finansowy Nowa sytuacja gospodarki polskiej i europejskiej po kryzysie: Bussines as usual is impossible ( generuje nierównowagi finansowe, gospodarcze, środowiskowe i społeczne) Nowe

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r.

Innowacyjne Pomorze. Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Innowacyjne Pomorze Innowacyjna Gospodarka, cz. I Innowacyjne Pomorze Tczew, 13 czerwca 2014 r. Nowa jakość rozwoju gospodarczego na Pomorzu Regionalny Program Strategiczny w zakresie rozwoju gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Sieciowy model instytucji wspierających innowacje. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Sieciowy model instytucji wspierających innowacje. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Sieciowy model instytucji wspierających innowacje dr hab. Jacek Sroka dr Leszek Kwieciński Uniwersytet Wrocławski RIS jako nowe narzędzie KE Od początku lat 90. w wielu krajach UE wyraźnego znaczenia nabrały

Bardziej szczegółowo