DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

3 INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji: styczeń grudzień 2012 Partner finalny: Ingeus AB Szwecja Kwota dofinansowania: euro

4 INFORMACJA O PROJEKCIE CELE PROJEKTU: podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie stosowania nowych metod i narzędzi w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zdobycie wiedzy przez uczestników projektu z zakresu realizacji różnych form współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy i edukacji zmierzających do przeciwdziałania wykluczenia społecznego opracowanie, dostosowanie do realiów polskiego rynku pracy oraz wdrożenie pilotażowego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój zawodowo-osobisty uczestników projektu rozwój partnerstwa polsko - szwedzkiego w zakresie transferu wiedzy i doświadczenia dot. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

5 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU POMYSŁ INSPIRACJE CHĘĆ SZUKANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ OTWARCIE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ CHĘĆ REALIZACJI PROJEKTU INNEGO NIŻ DOTYCHCZAS ANALIZA PROBLEMÓW PODSTAWĄ DOBREGO PROJEKTU JEST RZETELNA ANALIZA PROBLEMÓW WYBRANI PRACOWNICY PUP (KADRA ZARZĄDZAJĄCA, SPECJALIŚCI) PODCZAS WSPÓLNEGO SPOTKANIA ZDIAGNOZOWALI PROBLEMY LOKALNEGO RYNKU PRACY OKREŚLAJĄC ICH SKALĘ, WAŻNOŚĆ ORAZ DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA OSTATECZNIE PROBLEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO STANOWIŁ NAJTRUDNIEJSZE WYZWANIE, CO SKŁONIŁO KADRĘ PUP RUDA ŚLĄSKA DO SZUKANIA ROZWIĄZANIA ZAGRANICĄ

6 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU POMYSŁ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK DOTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW POMOGŁY NIE TYLKO DOPRECYZOWAĆ POMYSŁ NA PROJEKT ALE TAKŻE ROZWIAĆ WĄTPLWIOŚCI DOT. SPRAW ORGANIZACYJNYCH CZY FORMALNYCH DOŚWIADCZENIE Z WIZYT STUDYJNYCH PRACOWNICY PUP RUDA ŚLĄSKA UCZESTNICZĄC W WIZYTACH STUDYJNYCH W RAMACH PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE MIELI MOZLIWOŚĆ ZAOBSERWOWANIA ORAZ DOŚWIADCZENIA JAK ODMIENNOŚĆ NARODOWA I KULTUROWA MOŻE BYĆ CENNYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI DLA REALIZACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ JUŻ W SWOIM OJCZYSTYM KRAJU. INNE KRAJE BOWIEM DZIĘKI ODMIENNEJ KULTURZE, OBYCZAJACH, DOŚWIADCZENIACH ORAZ HISTORII CZĘSTO STOSUJĄ ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA NIEZNANE POLSKIM INSTYTUCJOM, CO DAJE MOŻLWOŚĆ POZYSKANIA NOWYCH WSKAZÓWEK JAK RADZIĆ SOBIE Z POLSKIMI PROBLEMAMI NP. RYNKU PRACY

7 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU EWALUACJA WSTĘPNA

8 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU POSZUKIWANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

9 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - BUDOWA PARTNERSTWA ISTOTA PROJEKTU Stworzenie partnerstwa stanowi najważniejszą część projektu Współpraca z partnerem zagranicznym stanowi podstawę do osiągnięcia celów projektu i wypracowania jego rezultatów Nie można zrealizować projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci bez partnera zagranicznego DLACZEGO TEN PARTNER? Kadra zarówno partnerów, którzy się wycofali z realizacji projektu oraz partnera, z którym zrealizowano projekt POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE Z PROBLEMEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Są to instytucje realizujące własne projekty, wykorzystujące w pracy ciekawe narzędzia i metody Instytucje, które są otwarte na współpracę i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

10 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - BUDOWA PARTNERSTWA

11 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU OPRACOWANIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO METODYKA PISANIA PROJEKTU Jedna osoba pisząca wniosek lub zespół ludzi (podział zadań) należy dokonać wyboru biorąc pod uwagę możliwości kadrowe, organizacyjne, czasowe, finansowe oraz dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie (co się lepiej sprawdza) WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM Ustalić zakresy odpowiedzialności (podział zadań) Określić program i termin wizyty Należy wskazać osoby do kontaktów roboczych CZAS Biorąc pod uwagę konieczność komunikowania się z partnerem w celu uzgodnienia istotnych kwestii założeń projektu należy zaplanować wystarczający zapas czasu (zwłaszcza pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia problemów, opóźnień, itp.) WSPÓŁPRACA Z INNYMI Współpracownicy z własnej instytucji Narodowa Agencja Instytucje, które pomogą wycenić potencjalne wydatki w projekcie

12 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZŁOŻENIE PROJEKTU NA KONKURS Formularz aplikacyjny został złożony w dniu r. w Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Okres wyczekiwania na wyniki ok. 4 miesięcy

13 WYNIKI PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WYNIKI KONKURSU Ogłoszenie list rankingowych: r. Projekt PUP Ruda Śląska znalazł się na 37 miejscu SUKCES DLA PUP RUDA ŚLĄSKA TO PIERWSZY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT NATYCHMIASTOWE POINFORMOWANIE PARTNERA O WYNIKACH

14 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU PROCEDURY I DOKUMENTY Wypełnienie formularza kontraktowego Rejestracja w Systemie Online FRSE i wypełnienie ankiety Dane beneficjenta do umowy Oczekiwanie na umowę do podpisu

15 REALIZACJA PROJEKTU FAZA PRZYGOTOWAWCZA ZESPÓŁ PROJEKTOWY Menadżer projektu Osoba odpowiedzialna za rozliczanie i księgowanie projektu Osoba odpowiedzialna za promocję i rozpowszechnianie informacji o projekcie Zespół ds. upowszechniania rezultatów projektu MATERIAŁY INFORMACYJNE Spotkanie organizacyjne dla kadry PUP Ruda Śląska celem poinformowania o rozpoczęciu realizacji projektu Wykorzystanie wewnętrznej sieci komputerowej celem przekazywania informacji o projekcie potencjalnym kandydatom na uczestnika projektu PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI Zaplanowanie procesu rekrutacji oraz opracowanie niezbędnych dokumentów Organizacja spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie

16 REALIZACJA PROJEKTU POJAWIA SIĘ PROBLEM Pierwotni Partnerzy: -Reed In Partnership Ltd Wielka Brytania -Reed In Partnership- Polska Wycofują się z realizacji projektu POWÓD: zmiany organizacyjno-prawne na brytyjskim rynku pracy i wynikające z tego obowiązki, uniemożliwiające wspólną realizację projektu.

17 REALIZACJA PROJEKTU POJAWIA SIĘ PROBLEM

18 REALIZACJA PROJEKTU POSZUKIWANIE NOWEGO PARTNERA

19 REALIZACJA PROJEKTU ZMIANY W PROJEKCIE

20 REALIZACJA PROJEKTU DRUGI START Zgoda Narodowej Agencji na zmiany w projekcie Podpisanie Aneksu do Umowy: data: Wznowienie działań w projekcie: od

21 REALIZACJA PROJEKTU - REKRUTACJA PROCEDURA Wypełnienie i złożenie przez osoby zainteresowane formularza aplikacyjnego w wyznaczonym terminie wypełnienie testu z jęz. angielskiego przeprowadzenie przez Komisję Rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych - jako uzupełnienie informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru uczestników projektu na podstawie poniższych KRYTERIÓW: 1. poziom motywacji wykazujący powiązanie z rozwojem zawodowym / osobistym osoby 2. adekwatność potrzeb do działań i założeń projektu 3. znajomość języka angielskiego sporządzenie protokółu z procesu rekrutacji / selekcji wraz z listą uczestników projektu oraz listą rezerwową (na wypadek rezygnacji) przekazanie informacji o wynikach rekrutacji / selekcji przez menadżera projektu podpisanie przez każdego uczestnika projektu (podczas spotkania informacyjnoorganizacyjnego dot. wyjazdu zagranicznego) stosownej umowy określającej prawa i obowiązki uczestników projektu i instytucji wysyłającej

22 REALIZACJA PROJEKTU - REKRUTACJA UCZESTNICY - przedstawiciel kadry zarządzającej (Dyrekcja PUP Ruda Śląska) - przedstawiciele działu poradnictwa i informacji zawodowej (doradcy zawodowi / osoby, których zadaniem jest m.in. prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu poruszania się po rynku pracy lub doskonalenia umiejętności zarządzania własną karierą) - przedstawiciele działu rozwoju zasobów ludzkich (specjaliści ds. rozwoju zawodowego / osoby odpowiedzialne m.in. za kształtowanie oraz zarządzanie szkoleniami, formami edukacyjnymi umożliwiającymi praktyczne zdobywanie wiedzy) - przedstawiciele działu pośrednictwa pracy (pośrednicy pracy / osoby odpowiedzialne m.in. za kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego klientów PUP) - przedstawiciele działu ds. projektów zaangażowani w planowanie, organizowanie oraz prowadzenie działań edukacyjnych (w tym m.in. szkoleń, warsztatów, treningów dla klientów PUP) PROBLEMY w procesie rekrutacji: Sezon urlopowy Mniejsza liczba chętnych do udziału w projekcie w porównaniu z rekrutacją na początku realizacji projektu (styczeń 2012)

23 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE W POLSCE KURS JĘZYKOWY -Zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 1,5h (możliwość indywidualnych konsultacji) -Spotkanie z native speakerem -Merytoryka: słownictwo branżowe, ćwiczenia doskonalące komunikację, praktykowanie wystąpień w formie prezentacji ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO -Słownik angielsko- polski/ polsko- angielski -Słownik z języka angielskiego- biznesowy -Podręcznik do nauki gramatyki -Słownik języka angielskiego z idiomami -Słownik języka angielskiego z phrasal verbs -Interaktywny kurs językowy Angielski z Cambridge -Interaktywny kurs nauki języka- Business English

24 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE KULTUROWE W POLSCE SZKOLENIE KULTUROWE NA TEMAT SZWECJI Cel szkolenia: zdobycie przez jego uczestników ogólnych informacji na temat Szwecji, w szczególności miasta Sztokholm z zakresu: zwyczajów, kultury, sytuacji społeczno-polityczno- gospodarczej, informacji i porad praktycznych przydatnych uczestnikom w trakcie wyjazdu zagranicznego do innego kraju. Czas trwania: 4 godziny Miejsce: siedziba PUP Ruda Śląska

25 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE Organizacja spotkań celem przedstawienia szczegółowych informacji związanych z uczestnictwem w projekcie (w tym dot. wyjazdu zagranicznego, konieczności wypracowania zaplanowanych rezultatów i osiągnięcia celów) Informowanie uczestników projektu o bieżących sprawach przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci komputerowej

26 REALIZACJA PROJEKTU ORGANIZACJA WIZYTY ZAGRANICZNEJ WYZWANIE Pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie organizowane przez PUP Ruda Śląska RÓŻNORODNOŚĆ DZIAŁAŃ Organizacja podróży (zakup biletów lotniczych, transport na/z lotniska) Zakup polisy ubezpieczeniowej Organizacja zakwaterowania Podróże lokalne zaplanowanie zakupu biletu tygodniowego Zaplanowanie kwestii wyżywienia (wypłata diety uczestnikom wizyty) każdy indywidualnie decyduje o spożywaniu posiłków Zaplanowanie przygotowania kulturowego podczas wizyty (spotkanie integracyjne z przedstawicielami partnera zagranicznego, wycieczka turystyczna po mieście) Doprecyzowanie programu wizyty Przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu (informowanie o kwestiach formalnych dot. wyjazdu, przygotowanie merytoryczne, językowe, kulturowe) Wyposażenie uczestników projektu w materiały promocyjne Przygotowanie/wypełnienie dokumentów projektowych dot. wyjazdu uczestników projektu

27 REALIZACJA PROJEKTU ORGANIZACJA WIZYTY ZAGRANICZNEJ PRESJA CZASU Organizacja różnych działań w związku z wizytą odbywa się w jednym czasie Należy wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia, opóźnienia WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI np. biura podróży, agencje turystyczne, agencje ubezpieczeniowe, firmy transportowe, hotele, agencje reklamowe, WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM Ustalenie ostatecznego programu wizyty Ustalenie jak będzie wyglądać realizacja tego programu (organizacja spotkań, osoby do kontaktu) Ustalenie w czym jeszcze partner zagraniczny może być pomocny w zakresie organizacji wizyty (np. pomoc w znalezieniu noclegu, transportu z lotniska, przejazdy lokalne, pomoc w organizacja spotkania integracyjnego i wycieczki turystycznej)

28 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA VETPRO CELE: Zdobycie wiedzy Obserwacja Wymiana doświadczeń Nawiązanie długofalowej współpracy

29 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA TECHNICZNE SPRAWY ORGANIZACJA / PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW Koordynator wizyty (przedstawiciel działu ds. projektów PUP Ruda Śląska) odpowiedzialny za całościowy nadzór realizacji wizyty oraz zgodność z programem Osoba do kontaktów po stronie partnera zagranicznego odpowiedzialna za organizację programu wizyty DOKUMENTY UCZESTNICY PROJEKTU: umowa o odbycie wymiany doświadczeń + program pracy VETPRO PODRÓŻ: karty pokładowe UBEZPIECZENIE: polisa ZAKWATEROWANIE: potwierdzenie dokonania zapłaty Lista kontaktowa

30 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA ZAJĘCIA MERYTORYCZNE Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Dzień kulturowy - zwiedzanie Sztokholmu Spotkanie z Firmą Ingeus AB w Sztokholmieprzedstawienie założeń działalności firmy i Powiatowego Urzędu Pracy - prezentacje, - dyskusje Wizyta w instytucji zrzeszającej pracodawców- ALMEGA: - prezentacje, - dyskusje Wizyta w instytucji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych HANDISAM; - prezentacje - dyskusje Udział w spotkaniu w Parlamencie Spotkanie z przedstawicielami firmy INGEUS AB w Sodertalje Wizyta w szwedzkich służbach zatrudnienia: na szczeblu centralnym i powiatowym: - prezentacje - dyskusje Opracowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - dyskusje - analiza SWOT Zwiedzanie Sztokholmu i powrót d do Polski Kolacja integracyjnaprzedstawici ele Firmy Ingeus oraz Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Przygotowywanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - analizy - dyskusje Przygotowywanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - dyskusje - analiza SWOT Przygotowywanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - dyskusje - analiza SWOT

31 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Sobota Przed północą dotarliśmy do Hotelu Rex w Sztokholmie, położonego blisko stacji metra i niedaleko centrum, w którym gościliśmy przez następnych 7 dni. Jak się okazało, w ciągu naszego kilkudniowego pobytu, dobre skomunikowanie dało możliwość sprawnej realizacji programu oraz ciekawego spędzania wolnego czasu, w tym wieczornych spotkań przy herbacie lub kawie w hotelowej stołówce.

32 Niedziela REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Przed merytorycznymi spotkaniami z instytucjami rynku pracy, cały dzień spędziliśmy na poznawaniu szwedzkiej stolicy. W najpiękniejsze miejsca Sztokholmu zaprowadziła nas przewodniczka, opowiadając jednocześnie o kulturze, obyczajach, historii i tradycjach Szwecji. Eklektyczna mieszanina trzech stylów architektonicznych, urokliwa starówka Gamla Stan, efektowna zmiana warty przez Pałacem Królewskim- pierwszy dzień upłynął pod znakiem szczególnie silnych wrażeń estetycznych. Wydobyty w całości XVII wieczny statek Vasa, stał jakby przygotowany do kolejnego rejsu- byliśmy pod ogromnym wrażeniem.

33 Poniedziałek REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w firmie INGEUS, której przedstawiciele zaprezentowali nam model wspierania osób bez pracy na szwedzkim rynku. Gospodarze podkreślali istotę kompetencji miękkich, które powinny cechować efektywnego doradcę, zajmującego się wspieraniem osób poszukujących zatrudnienia. Głównym problemem szwedzkiego rynku pracy, poza stale rosnącą liczbą napływających imigrantów, są osoby młode, które mimo posiadanego wykształcenia, nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Podczas drugiej części spotkania uwarunkowania rudzkiego rynku pracy, kierunki działań i zasady organizacji różnych form wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców, przedstawiali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Spotkanie podsumowano dyskusją na temat dobrych praktyk w obszarze aktywizacji zawodowej, stosowanych w Szwecji i Polsce. Dzień zakończył się kolacją integracyjną, w której udział wzięli przedstawiciele rudzkiego Urzędu Pracy, szwedzkiego oddziału Ingeusa oraz Pani Anna Karaszewska Dyrektor polskiego oddziału Ingeusa. Spotkanie to dało możliwość wymiany zdań zarówno w aspektach zawodowych, jak i osobistych. Wartym podkreślenia jest miejsce, w którym się spotkaliśmy- wieża widokowa, z której mogliśmy podziwiać Sztokholm nocą.

34 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Wtorek Almega- instytucja, którą odwiedziliśmy w pierwszej części dnia zrzesza pracodawców i specjalizuje się w doradztwie skierowanym w stronę szwedzkich przedsiębiorców. Wachlarz wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom, które przystąpili do Almegi, jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko doradztwo prawne, instytucjonalne, ale także konsulting w dziedzinie prawa pracy- konstruowania umów oraz ustalania warunków płac pracowniczych. Drugą instytucję, którą odwiedziliśmy tego dnia, była organizacja wspierająca osoby niepełnosprawne- HANDISAM. Kwestia orzeczenia o niepełnosprawności osób w Szwecji wzbudziła dyskusję, ponieważ odbywa się to w sposób zupełnie odmienny niż w naszym kraju. Czynnikiem determinującym niepełnosprawność jest środowisko, w którym funkcjonuje dana osoba. Organizacja HANDISAM jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych ani technologicznych. Ciekawym aspektem wizyty była projekcja filmów zrealizowanych w ramach kampanii społecznej, dotyczącej zatrudnienia osób z dysfunkcjami umysłowymi- wstrząsające i dające dużo do myślenia. Mieliśmy również okazję zapoznać się z założeniami innej kampanii społecznej poświęconej sferze psychiki, min. depresji. Wykorzystano tu wizerunek osób publicznych. Twarz, którą ukazała kampania przyczyniła się do ogromnego sukcesu i obalenia niesłusznie panujących stereotypów.

35 Środa REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Dzięki zaangażowaniu Ingeusa AB część uczestników miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu w szwedzkim Parlamencie, mającym na celu przybliżenie brytyjskiego modelu współpracy publicznych i prywatnych jednostek rynku pracy, nakierowanego rzeczywiste i długotrwałe efekty. Dyskusja w Parlamencie pozwala wyrobić sobie pogląd na kulturę polityczną- bardzo budujące doświadczenie. Kolejne ciepłe przyjęcie zgotowali nam przedstawiciele firmy INGEUS, mającej siedzibę w odległości ok. 40 km od centrum Sztokholmu. Miłą niespodzianką było ciasto, które została specjalnie na tą okazję przygotowane. Doradcy zajmujący się wsparciem osób poszukujących zatrudnienia, z wielką pasją opowiadali o uwarunkowaniach swojej pracy i systemie wsparcia klientów.

36 Czwartek REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Z ciekawością czekaliśmy na ten dzień, ponieważ harmonogram wizyty przewidywał spotkanie z przedstawicielami instytucji, będącej odpowiednikiem powiatowych urzędów pracy. Poranna wizyta była możliwością wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia osób bezrobotnych. Ciekawym elementem szwedzkich urzędów jest funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów, składających się z ekspertów z różnych dziedzin, np. lekarzy, udzielających wsparcia klientom. Ponadto przedstawiono nam funkcjonowanie bazy CV, umożliwiającej wybór potencjalnych pracowników bezpośrednio przez pracodawców. Wyższa instytucja szwedzkiego urzędu pracy, którą odwiedziliśmy popołudniu, zaprezentowała nam ogólne zasady funkcjonowania szwedzkiego rynku pracy oraz zasady tworzenia i ewaluacji projektu przyczyniającego się do zwiększenia dostępności do rynku pracy. Poznaliśmy również nowy, innowacyjny model wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który jest w początkowej fazie testowania.

37 Piątek REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Każdego dnia na gorąco po spotkaniach w szwedzkich instytucjach rynku pracy omawialiśmy plusy i minusy proponowanych rozwiązań. Próbowaliśmy wybrać takie metody i sposoby wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które możliwe byłyby do zastosowania w polskich warunkach. Cały piątek poświęciliśmy na opracowywanie modelu, który po powrocie ze Szwecji wdrażano.

38 Sobota REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Ostatnie spotkania w cudownych miejscach Sztokholmu. Skansen z domami z minionych epok, skandynawskie zwierzęta, oraz tradycyjne potrawy Szwedów. Z wielkim zaciekawieniem i fascynacją odkrywaliśmy uroki tego miejsca. A przed północą byliśmy już w Polsce.

39 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA PODSUMOWANIE WIZYTY: - Spotkania z przedstawicielami rynku pracy dały nam możliwość przyglądnięcia się wykluczeniu społecznemu i sposobom radzenia sobie z nim z innej perspektywy (np. kwestia niepełnosprawności). - Wskazano nam realizowane z powodzeniem rozwiązania dotyczące osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych, o których nie wiedzieliśmy. - Spotkania z różnymi instytucjami zainspirowały nas do wprowadzania nowych niestandardowych rozwiązań. - Pozytywne nastawienie i przyjazna atmosfera, z którymi się stykaliśmy zaowocowały w opracowaniem nowego modelu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych. - Udział w wizycie przyczynił się do naszego rozwoju zawodowego i osobistego, a część z nas przełamywała swoje bariery.

40 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA OPINIE UCZESTNIKÓW INFORMACJE NA PODSTAWIE ANKIET 11 UCZESTNIKÓW OCENIAJĄCYCH WYJAZD Uczestnicy wskazywali spełnienie niżej wymienionych oczekiwań Po 11 wskazań: - poznanie systemu wsparcia osób bezrobotnych w Szwecji - poznanie form współpracy pomiędzy różnymi instytucjami na rynku pracy - poznanie potencjalnych partnerów do współpracy w ramach projektów - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim branżowym Po 10 wskazań: - poznanie modelu pracy/ dobrych przykładów pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wdrażane w Szwecji - czynne uczestnictwo w tworzeniu nowego modelu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - rozwinięcie kompetencji międzykulturowych Po 9 wskazań: - rozwinięcie swojej wiedzy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - rozwinięcie swojego warsztatu pracy 8 wskazań: - nawiązanie współpracy ze specjalistami ze Szwecji zajmującymi się tematyką bezrobocia i wykluczenia społecznego.

41 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA OPINIE UCZESTNIKÓW Sztokholm oczyma Uczestników projektu: Myślę, że Sztokholm jest miejscem, gdzie każdy znalazł coś dla siebie. Dla mnie był to specyficzny klimat miasta ulokowanego na 14 wyspach. Urzekła mnie wszechobecna woda. A statek Vasa wygląda jakby miał ruszyć w kolejny rejs i tylko czeka o na załogę Oczarowały mnie wąskie uliczki na Starym Mieście z mnóstwem małych sklepików z pamiątkami Miasto to zachwyciło mnie otwartością, przyjaznym nastawieniem mieszkańców, jak również pięknymi widokami. Zdziwiła mnie, oczywiście pozytywnie, różnorodność kulturowa, którą spotkać było można na każdym kroku. Najbardziej podobała mi się otwartość i uprzejmość Szwedów oraz piękne położenie Sztokholmuwzgórza, skały, wody Bałtyku i jeziora. Sztokholm łączy w sobie funkcjonalność i prostotę z ciepłem i przytulnością. Mieszkają w nim ludzie przyjaźnie nastawieni do otoczenia, ceniący siebie, ale i dobrze współpracujący w grupie. Wizyta w Szwecji to niesamowita lekcja: języka angielskiego i weryfikacji swoich umiejętności, w cudownej oprawie: wąskich uliczek, wszechobecnej wodzie i wśród uśmiechów otaczających ludzi.

42 REALIZACJA PROJEKTU POWRÓT DO POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI Kontynuacja działań związanych z opracowaniem modelu: - Spotkania kadry kierowniczej Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie w celu analizy zaproponowanego modelu - Spotkania robocze kadry kierowniczej Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie z osobami oddelegowanymi do realizacji modelu - Spotkania robocze osób oddelegowanych do realizacji modelu z przedstawicielami działów, w tym Działu ds. projektów

43 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Istotne elementy modelu Wszystkie działania były prowadzone jednocześnie przez dwóch członków zespołu- doradców pracy*, którzy byli odpowiedzialni za całościowy kontakt i pełne wsparcie osoby bezrobotnej przez cały okres jej uczestnictwa w projekcie. POWODY: Takie rozwiązanie ogranicza błędy w komunikacji pomiędzy różnymi osobami, oszczędza czas obu stron, ponieważ pracownicy urzędu- doradcy pracy wiedzą, to co niezbędne o danej osobie, aby udzielić odpowiedniego wsparcia. *Rolę doradców pracy pełnili pośrednik pracy i doradca zawodowy, oddelegowani do tego zadania w 3/5 czasu pracy. Wsparcie obejmuje elementy doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz formy pracy Lidera Klubu Pracy, Nawiązanie i utrzymanie kontaktu pomiędzy doradcami pracy a osobą bezrobotną. Utrwalanie tego kontaktu (przy stałym bezpośrednim kontakcie), dodatkowo dzięki możliwości wykorzystania Internetu i telefonu, co zdecydowanie ułatwia możliwość komunikowania się i oszczędza czas obu stron. Osoby bezrobotne mają bowiem możliwość m.in. informować o niestawieniu się na spotkanie przez telefon, czy drogą mailową. Możliwość zmiany zaplanowanego kolejnego elementu wsparcia, na każdym etapie udziału w projekcie. Taka elastyczność podejścia pozwala dostosowywać działania do potrzeb osoby bezrobotnej wynikających niejednokrotnie ze zmiany sytuacji w trakcie udziału w projekcie. Model zakłada pełną dobrowolność uczestnictwa w nim osoby bezrobotnej. Zespół ten obejmie wsparciem osobę bezrobotną, od momentu zrekrutowania, poprzez przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy oraz wspólne z doradcami pracy poszukiwanie zatrudnienia.

44 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Grupa docelowa: 10 uczestników osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Charakterystyka uczestników: - osoby w wieku do 30 roku życia, bez doświadczenia zawodowego, w tym 3 os., które nie podjęły zatrudnienia po ukończonym stażu.

45 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Okres realizacji październik grudzień 2012r. - ze względu na pełnienie przez doradców pracy innych obowiązków, działania związane z realizacją modelu obejmują 3 dni każdego tygodnia okres ten został przyjęty z uwzględnieniem możliwości projektowych tj. z jednej strony rozpoczęcia testowania modelu po powrocie z wizyty studyjnej w Szwecji, z drugiej konieczności zakończenia prac w ramach projektu do grudnia 2012r

46 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ETAPY REALIZACJI MODELU I REKRUTACJA 1. Weryfikacji rejestrów i wytypowanie grupy osób bezrobotnych kwalifikujących się do projektu 2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych umożliwiających selekcję uczestników 3. Wybór osób najbardziej zmotywowanych do udziału w projekcie. II POZNAWANIE Indywidualna porada umożliwiająca: - poznanie potrzeb, predyspozycji i możliwości na rynku pracy osoby bezrobotnej, pozwalające na odpowiednie dopasowanie wsparcia, biorąc pod uwagę wymogi rynku pracy. Istotne elementy: podpisanie Kontraktu pomiędzy uczestnikiem projektu a doradcami pracy Czym jest KONTRAKT- umową zawierającą prawa i obowiązki obu stron: uczestnika projektu oraz doradców pracy. W ww. dokumencie klienci zobowiązują się do m.in. do prowadzenia Dziennika Działań w dogodnej dla siebie formie- papierowej lub elektronicznej.

47 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ETAPY REALIZACJI MODELU III WARSZTATY Czas trwania: 3 dni Elementy składowe: - integrację grupy oraz zebranie przez doradców pracy informacji na temat funkcjonowania poszczególnych osób bezrobotnych w grupie, ich mocnych stron i ewentualnych deficytów, - metody poszukiwania pracy, - przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i procesu selekcyjnego. Dodatkowa informacja: Doradcy pracy decydują o konieczności uczestnictwa w poszczególnych częściach warsztatów w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

48 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ETAPY REALIZACJI MODELU IV AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Obejmuje: 1. Indywidualne spotkania dotyczące: - wyboru ścieżki zawodowej, - analizy możliwości podjęcia zatrudnienia oraz istotnych elementów związanych z poszukiwaniem pracy tj. dokumentów aplikacyjnych. 2. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami doradcy pracy, klienci. Dodatkowe Informacje: W zależności od potrzeb uczestników projektu z wykorzystaniem takich kanałów komunikacji jak mail czy skype. Ilość i długość spotkań uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestników projektu

49 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Techniczne aspekty: Organizacja pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do realizacji projektu. Pokój zawiera: - 2 stanowiska pracy dla doradców wyposażone w sprzęt komputerowy, - stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający uczestnikowi projektu przygotowanie i rozesłanie dokumentów aplikacyjnych, - stolik z 4 krzesłami, miejsce umożliwiające prowadzenie swobodnej rozmowy doradczej.

50 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Problemy Ograniczenia czasowe utrudniające odpowiednią rekrutację i realizację modelu. Brak środków finansowych umożliwiających zaproponowanie ewentualnego przeszkolenia lub finansowanie badań lekarskich niezbędnych do określonych stanowisk pracy

51 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wnioski i pomysły na przyszłość: - wprowadzenie dwustopniowej rekrutacji w celu odpowiedniej weryfikacji klienta - dłuższe warsztaty z większą ilością praktycznych ćwiczeń - organizacja grupy wsparcia - długofalowe wsparcie po podjęciu zatrudnienia przez osobę bezrobotną, - ścisła współpraca z pracodawcami - stosowanie wszystkich dostępnych nowoczesnych środków komunikacji - zaangażowanie w proces wsparcia 2 osób, co daje gwarancję szerszego spojrzenia na uczestników - zabezpieczenie puli pieniędzy na dodatkowe formy wsparcia.

52 REALIZACJA PROJEKTU WYPRACOWANE I OSIAGNIETE REZULTATY I Rezultaty twarde: 1. sporządzenie Pilotażowego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 2. Opracowanie Dziennika Transferu Wiedzy i Doświadczeń - obydwa dokumenty umieszczone na stronie internetowej urzędu:

53 REALIZACJA PROJEKTU WYPRACOWANE I OSIAGNIETE REZULTATY II Rezultaty miękkie: Wzrost kompetencji językowych uczestników projektu w zakresie słownictwa specjalistycznego WERYFIKACJA: na podstawie testu językowego w początkowej i końcowej fazie projektu CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY uczestnicy projektu swobodnie komunikują się w sferze zawodowej w języku angielskim Wzrost poczucia zaangażowania w rozwój zawodowy i osobisty przez uczestników projektu WERYFIKACJA: na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników projektu CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY 100% uczestników stwierdziło, że udział w nim przyczynił się do rozwoju zawodowego i osobistego

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Ewaluacja Komponentu Wolontariatu Długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Raport cząstkowy Raport przygotował zespół w składzie: Magdalena

Bardziej szczegółowo

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Materiały na spotkania organizowane w ramach projektu Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych Projekt systemowy Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU

WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU RAPORT KOŃCOWY Z EWALUACJI PROJEKTU WARSZAWA STOLICĄ AMBITNEGO BIZNESU Warszawa, czerwiec 2011 Spis treści: CZĘŚĆ I. OPIS CELÓW PROJEKTU ORAZ DZIAŁAŃ PODDANYCH EWALUACJI 3 1.1. Cele, organizacja i realizacja

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ

EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ ZAŁOŻENIA POLSKIEGO PROGRAMU WOLONTARIATU ZAGRANICZNEGO (PROJEKT) EKSPERTYZA OPRACOWANA W DEPARTAMENCIE WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ MSZ LIPIEC 2007 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 STRESZCZENIE ZAŁOŻEŃ PROGRAMU...

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym

Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym Dobre praktyki w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w sektorze publicznym SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego SAMORZĄD RÓWNYCH SZANS Patronat honorowy: Marek Sowa

Bardziej szczegółowo

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców

Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Outplacement krok po kroku podręcznik dla przedsiębiorców Poznań 2011 Człowiek - najlepsza inwestycja! Podręcznik przygotowany na potrzeby projektu Analiza skutków restrukturyzacji i modernizacji branż

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób

Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Koncepcje Punktów Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych wypracowane w ramach projektu Doradca i asystent personalny - Punkty Aktywizacji Osób Niepełnosprawnych - budowanie współpracy publiczno-społecznej

Bardziej szczegółowo

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik

Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik Skrypt ABC tworzenia projektu praktyczny przewodnik - materiał opracowany przez Zespół Centrum PISOP - Spis treści DEFINICJA... 3 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU... 3 CYKL ŻYCIA PROJEKTU... 5 TWORZYMY PROJEKT...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+

Instrukcja dla użytkowników. JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Instrukcja dla użytkowników JOBfirma jako model pracy z osobami bezrobotnymi 50+ Szczecin 2014 1 Szczecińska Fundacja Talent-Promocja-Postęp Publikacja powstała w ramach projektu JOBfirma jako model pracy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego

Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego zawodu brokera zawodowego Projekt Akademia EKO-logicznego rozwoju jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wstępny opis produktu innowacyjnego: Kompetencje w ramach nowego

Bardziej szczegółowo

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 2013 Każdy pracownik jest ważny - doświadczenia projektu Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości za rok 2007 Każdy pracownik jest ważny doświadczenia projektu Niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS

PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS 1 PORADNIK UCZELNIANEGO KOORDYNATORA PROGRAMU ERASMUS Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Warszawa 2012 Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1

Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. EWALUACJA EX-ANTE. Strona1 Urząd Miasta Gorzów Wielkopolski. RAPORT EWALUACYJNY Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ EWALUACYJNYCH W RAMACH PROJEKTU: POPRAWA EFEKTYWNOŚCI USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ SAMORZĄDOWĄ Z POWIATÓW GORZOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Międzykulturowy Ośrodek. Doradztwa Zawodowego

Międzykulturowy Ośrodek. Doradztwa Zawodowego Marta Smagowicz Marta Kulesza Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego kompleksowe doradztwo międzykulturowe pakiet organizacyjny Międzykulturowy Ośrodek Doradztwa Zawodowego. Kompleksowe doradztwo

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM

PORADNIK NA POZIOMIE LOKALNYM PARTNERSTWO, KREATYWNOŚĆ I KOMPETENCJE DŹWIGNIĄ ZMIAN W MIEŚCIE POSTINDUSTRIALNYM. OD BADANIA DO DZIAŁANIA. PORADNIK Zarządzania Zmianą Gospodarczą NA POZIOMIE LOKALNYM Praca zbiorowa pod redakcją prof.

Bardziej szczegółowo

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi

Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Rory Daly, Davide Di Pietro, Aleksandr Kurushev, Karin Stiehr i Charlotte Strümpel Możliwości edukacyjne dla wolontariuszy-seniorów. Zarządzanie wymianami międzynarodowymi Poradnik dla wolontariuszy-seniorów,

Bardziej szczegółowo