DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ"

Transkrypt

1 DZIENNIK TRANSFERU WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ

2 Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie

3 INFORMACJA O PROJEKCIE Czas realizacji: styczeń grudzień 2012 Partner finalny: Ingeus AB Szwecja Kwota dofinansowania: euro

4 INFORMACJA O PROJEKCIE CELE PROJEKTU: podniesienie kwalifikacji uczestników projektu w zakresie stosowania nowych metod i narzędzi w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym zdobycie wiedzy przez uczestników projektu z zakresu realizacji różnych form współpracy pomiędzy podmiotami rynku pracy i edukacji zmierzających do przeciwdziałania wykluczenia społecznego opracowanie, dostosowanie do realiów polskiego rynku pracy oraz wdrożenie pilotażowego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wzrost kompetencji językowych i międzykulturowych oraz rozwój zawodowo-osobisty uczestników projektu rozwój partnerstwa polsko - szwedzkiego w zakresie transferu wiedzy i doświadczenia dot. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu

5 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU POMYSŁ INSPIRACJE CHĘĆ SZUKANIA NOWYCH ROZWIĄZAŃ OTWARCIE SIĘ NA WSPÓŁPRACĘ MIĘDZYNARODOWĄ CHĘĆ REALIZACJI PROJEKTU INNEGO NIŻ DOTYCHCZAS ANALIZA PROBLEMÓW PODSTAWĄ DOBREGO PROJEKTU JEST RZETELNA ANALIZA PROBLEMÓW WYBRANI PRACOWNICY PUP (KADRA ZARZĄDZAJĄCA, SPECJALIŚCI) PODCZAS WSPÓLNEGO SPOTKANIA ZDIAGNOZOWALI PROBLEMY LOKALNEGO RYNKU PRACY OKREŚLAJĄC ICH SKALĘ, WAŻNOŚĆ ORAZ DOTYCHCZASOWE ROZWIĄZANIA OSTATECZNIE PROBLEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO STANOWIŁ NAJTRUDNIEJSZE WYZWANIE, CO SKŁONIŁO KADRĘ PUP RUDA ŚLĄSKA DO SZUKANIA ROZWIĄZANIA ZAGRANICĄ

6 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU POMYSŁ PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK DOTĘPNE NA STRONIE INTERNETOWEJ PROGRAMU LEONARDO DA VINCI PRZYKŁADY ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW POMOGŁY NIE TYLKO DOPRECYZOWAĆ POMYSŁ NA PROJEKT ALE TAKŻE ROZWIAĆ WĄTPLWIOŚCI DOT. SPRAW ORGANIZACYJNYCH CZY FORMALNYCH DOŚWIADCZENIE Z WIZYT STUDYJNYCH PRACOWNICY PUP RUDA ŚLĄSKA UCZESTNICZĄC W WIZYTACH STUDYJNYCH W RAMACH PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE MIELI MOZLIWOŚĆ ZAOBSERWOWANIA ORAZ DOŚWIADCZENIA JAK ODMIENNOŚĆ NARODOWA I KULTUROWA MOŻE BYĆ CENNYM ŹRÓDŁEM INFORMACJI DLA REALIZACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ JUŻ W SWOIM OJCZYSTYM KRAJU. INNE KRAJE BOWIEM DZIĘKI ODMIENNEJ KULTURZE, OBYCZAJACH, DOŚWIADCZENIACH ORAZ HISTORII CZĘSTO STOSUJĄ ROZWIĄZANIA I NARZĘDZIA NIEZNANE POLSKIM INSTYTUCJOM, CO DAJE MOŻLWOŚĆ POZYSKANIA NOWYCH WSKAZÓWEK JAK RADZIĆ SOBIE Z POLSKIMI PROBLEMAMI NP. RYNKU PRACY

7 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU EWALUACJA WSTĘPNA

8 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU POSZUKIWANIE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

9 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - BUDOWA PARTNERSTWA ISTOTA PROJEKTU Stworzenie partnerstwa stanowi najważniejszą część projektu Współpraca z partnerem zagranicznym stanowi podstawę do osiągnięcia celów projektu i wypracowania jego rezultatów Nie można zrealizować projektu w ramach Programu Leonardo da Vinci bez partnera zagranicznego DLACZEGO TEN PARTNER? Kadra zarówno partnerów, którzy się wycofali z realizacji projektu oraz partnera, z którym zrealizowano projekt POSIADA WIEDZĘ I DOŚWIADCZENIE W ZAKRESIE RADZENIA SOBIE Z PROBLEMEM WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO Są to instytucje realizujące własne projekty, wykorzystujące w pracy ciekawe narzędzia i metody Instytucje, które są otwarte na współpracę i dzielenie się wiedzą i doświadczeniem

10 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - BUDOWA PARTNERSTWA

11 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU OPRACOWANIE FORMULARZA APLIKACYJNEGO METODYKA PISANIA PROJEKTU Jedna osoba pisząca wniosek lub zespół ludzi (podział zadań) należy dokonać wyboru biorąc pod uwagę możliwości kadrowe, organizacyjne, czasowe, finansowe oraz dotychczasowe doświadczenie w tym zakresie (co się lepiej sprawdza) WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM Ustalić zakresy odpowiedzialności (podział zadań) Określić program i termin wizyty Należy wskazać osoby do kontaktów roboczych CZAS Biorąc pod uwagę konieczność komunikowania się z partnerem w celu uzgodnienia istotnych kwestii założeń projektu należy zaplanować wystarczający zapas czasu (zwłaszcza pod kątem niebezpieczeństwa wystąpienia problemów, opóźnień, itp.) WSPÓŁPRACA Z INNYMI Współpracownicy z własnej instytucji Narodowa Agencja Instytucje, które pomogą wycenić potencjalne wydatki w projekcie

12 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU ZŁOŻENIE PROJEKTU NA KONKURS Formularz aplikacyjny został złożony w dniu r. w Narodowej Agencji Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Okres wyczekiwania na wyniki ok. 4 miesięcy

13 WYNIKI PRZYGOTOWANIE PROJEKTU WYNIKI KONKURSU Ogłoszenie list rankingowych: r. Projekt PUP Ruda Śląska znalazł się na 37 miejscu SUKCES DLA PUP RUDA ŚLĄSKA TO PIERWSZY MIĘDZYNARODOWY PROJEKT NATYCHMIASTOWE POINFORMOWANIE PARTNERA O WYNIKACH

14 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU PODPISANIE UMOWY NA REALIZACJĘ PROJEKTU PROCEDURY I DOKUMENTY Wypełnienie formularza kontraktowego Rejestracja w Systemie Online FRSE i wypełnienie ankiety Dane beneficjenta do umowy Oczekiwanie na umowę do podpisu

15 REALIZACJA PROJEKTU FAZA PRZYGOTOWAWCZA ZESPÓŁ PROJEKTOWY Menadżer projektu Osoba odpowiedzialna za rozliczanie i księgowanie projektu Osoba odpowiedzialna za promocję i rozpowszechnianie informacji o projekcie Zespół ds. upowszechniania rezultatów projektu MATERIAŁY INFORMACYJNE Spotkanie organizacyjne dla kadry PUP Ruda Śląska celem poinformowania o rozpoczęciu realizacji projektu Wykorzystanie wewnętrznej sieci komputerowej celem przekazywania informacji o projekcie potencjalnym kandydatom na uczestnika projektu PRZYGOTOWANIE I ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI Zaplanowanie procesu rekrutacji oraz opracowanie niezbędnych dokumentów Organizacja spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie

16 REALIZACJA PROJEKTU POJAWIA SIĘ PROBLEM Pierwotni Partnerzy: -Reed In Partnership Ltd Wielka Brytania -Reed In Partnership- Polska Wycofują się z realizacji projektu POWÓD: zmiany organizacyjno-prawne na brytyjskim rynku pracy i wynikające z tego obowiązki, uniemożliwiające wspólną realizację projektu.

17 REALIZACJA PROJEKTU POJAWIA SIĘ PROBLEM

18 REALIZACJA PROJEKTU POSZUKIWANIE NOWEGO PARTNERA

19 REALIZACJA PROJEKTU ZMIANY W PROJEKCIE

20 REALIZACJA PROJEKTU DRUGI START Zgoda Narodowej Agencji na zmiany w projekcie Podpisanie Aneksu do Umowy: data: Wznowienie działań w projekcie: od

21 REALIZACJA PROJEKTU - REKRUTACJA PROCEDURA Wypełnienie i złożenie przez osoby zainteresowane formularza aplikacyjnego w wyznaczonym terminie wypełnienie testu z jęz. angielskiego przeprowadzenie przez Komisję Rekrutacyjną rozmów kwalifikacyjnych - jako uzupełnienie informacji zawartych w formularzu aplikacyjnym Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru uczestników projektu na podstawie poniższych KRYTERIÓW: 1. poziom motywacji wykazujący powiązanie z rozwojem zawodowym / osobistym osoby 2. adekwatność potrzeb do działań i założeń projektu 3. znajomość języka angielskiego sporządzenie protokółu z procesu rekrutacji / selekcji wraz z listą uczestników projektu oraz listą rezerwową (na wypadek rezygnacji) przekazanie informacji o wynikach rekrutacji / selekcji przez menadżera projektu podpisanie przez każdego uczestnika projektu (podczas spotkania informacyjnoorganizacyjnego dot. wyjazdu zagranicznego) stosownej umowy określającej prawa i obowiązki uczestników projektu i instytucji wysyłającej

22 REALIZACJA PROJEKTU - REKRUTACJA UCZESTNICY - przedstawiciel kadry zarządzającej (Dyrekcja PUP Ruda Śląska) - przedstawiciele działu poradnictwa i informacji zawodowej (doradcy zawodowi / osoby, których zadaniem jest m.in. prowadzenie szkoleń, warsztatów oraz indywidualnych konsultacji z zakresu poruszania się po rynku pracy lub doskonalenia umiejętności zarządzania własną karierą) - przedstawiciele działu rozwoju zasobów ludzkich (specjaliści ds. rozwoju zawodowego / osoby odpowiedzialne m.in. za kształtowanie oraz zarządzanie szkoleniami, formami edukacyjnymi umożliwiającymi praktyczne zdobywanie wiedzy) - przedstawiciele działu pośrednictwa pracy (pośrednicy pracy / osoby odpowiedzialne m.in. za kształtowanie ścieżki rozwoju zawodowego klientów PUP) - przedstawiciele działu ds. projektów zaangażowani w planowanie, organizowanie oraz prowadzenie działań edukacyjnych (w tym m.in. szkoleń, warsztatów, treningów dla klientów PUP) PROBLEMY w procesie rekrutacji: Sezon urlopowy Mniejsza liczba chętnych do udziału w projekcie w porównaniu z rekrutacją na początku realizacji projektu (styczeń 2012)

23 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE JĘZYKOWE W POLSCE KURS JĘZYKOWY -Zajęcia grupowe dwa razy w tygodniu po 1,5h (możliwość indywidualnych konsultacji) -Spotkanie z native speakerem -Merytoryka: słownictwo branżowe, ćwiczenia doskonalące komunikację, praktykowanie wystąpień w formie prezentacji ZAKUP MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH DO NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO -Słownik angielsko- polski/ polsko- angielski -Słownik z języka angielskiego- biznesowy -Podręcznik do nauki gramatyki -Słownik języka angielskiego z idiomami -Słownik języka angielskiego z phrasal verbs -Interaktywny kurs językowy Angielski z Cambridge -Interaktywny kurs nauki języka- Business English

24 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE KULTUROWE W POLSCE SZKOLENIE KULTUROWE NA TEMAT SZWECJI Cel szkolenia: zdobycie przez jego uczestników ogólnych informacji na temat Szwecji, w szczególności miasta Sztokholm z zakresu: zwyczajów, kultury, sytuacji społeczno-polityczno- gospodarczej, informacji i porad praktycznych przydatnych uczestnikom w trakcie wyjazdu zagranicznego do innego kraju. Czas trwania: 4 godziny Miejsce: siedziba PUP Ruda Śląska

25 REALIZACJA PROJEKTU PRZYGOTOWANIE ORGANIZACYJNE Organizacja spotkań celem przedstawienia szczegółowych informacji związanych z uczestnictwem w projekcie (w tym dot. wyjazdu zagranicznego, konieczności wypracowania zaplanowanych rezultatów i osiągnięcia celów) Informowanie uczestników projektu o bieżących sprawach przy wykorzystaniu wewnętrznej sieci komputerowej

26 REALIZACJA PROJEKTU ORGANIZACJA WIZYTY ZAGRANICZNEJ WYZWANIE Pierwsze tego rodzaju przedsięwzięcie organizowane przez PUP Ruda Śląska RÓŻNORODNOŚĆ DZIAŁAŃ Organizacja podróży (zakup biletów lotniczych, transport na/z lotniska) Zakup polisy ubezpieczeniowej Organizacja zakwaterowania Podróże lokalne zaplanowanie zakupu biletu tygodniowego Zaplanowanie kwestii wyżywienia (wypłata diety uczestnikom wizyty) każdy indywidualnie decyduje o spożywaniu posiłków Zaplanowanie przygotowania kulturowego podczas wizyty (spotkanie integracyjne z przedstawicielami partnera zagranicznego, wycieczka turystyczna po mieście) Doprecyzowanie programu wizyty Przygotowanie uczestników projektu do wyjazdu (informowanie o kwestiach formalnych dot. wyjazdu, przygotowanie merytoryczne, językowe, kulturowe) Wyposażenie uczestników projektu w materiały promocyjne Przygotowanie/wypełnienie dokumentów projektowych dot. wyjazdu uczestników projektu

27 REALIZACJA PROJEKTU ORGANIZACJA WIZYTY ZAGRANICZNEJ PRESJA CZASU Organizacja różnych działań w związku z wizytą odbywa się w jednym czasie Należy wziąć pod uwagę ewentualne utrudnienia, opóźnienia WSPÓŁPRACA Z RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI np. biura podróży, agencje turystyczne, agencje ubezpieczeniowe, firmy transportowe, hotele, agencje reklamowe, WSPÓŁPRACA Z PARTNEREM ZAGRANICZNYM Ustalenie ostatecznego programu wizyty Ustalenie jak będzie wyglądać realizacja tego programu (organizacja spotkań, osoby do kontaktu) Ustalenie w czym jeszcze partner zagraniczny może być pomocny w zakresie organizacji wizyty (np. pomoc w znalezieniu noclegu, transportu z lotniska, przejazdy lokalne, pomoc w organizacja spotkania integracyjnego i wycieczki turystycznej)

28 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA VETPRO CELE: Zdobycie wiedzy Obserwacja Wymiana doświadczeń Nawiązanie długofalowej współpracy

29 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA TECHNICZNE SPRAWY ORGANIZACJA / PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW Koordynator wizyty (przedstawiciel działu ds. projektów PUP Ruda Śląska) odpowiedzialny za całościowy nadzór realizacji wizyty oraz zgodność z programem Osoba do kontaktów po stronie partnera zagranicznego odpowiedzialna za organizację programu wizyty DOKUMENTY UCZESTNICY PROJEKTU: umowa o odbycie wymiany doświadczeń + program pracy VETPRO PODRÓŻ: karty pokładowe UBEZPIECZENIE: polisa ZAKWATEROWANIE: potwierdzenie dokonania zapłaty Lista kontaktowa

30 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA ZAJĘCIA MERYTORYCZNE Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Dzień kulturowy - zwiedzanie Sztokholmu Spotkanie z Firmą Ingeus AB w Sztokholmieprzedstawienie założeń działalności firmy i Powiatowego Urzędu Pracy - prezentacje, - dyskusje Wizyta w instytucji zrzeszającej pracodawców- ALMEGA: - prezentacje, - dyskusje Wizyta w instytucji działającej na rzecz osób niepełnosprawnych HANDISAM; - prezentacje - dyskusje Udział w spotkaniu w Parlamencie Spotkanie z przedstawicielami firmy INGEUS AB w Sodertalje Wizyta w szwedzkich służbach zatrudnienia: na szczeblu centralnym i powiatowym: - prezentacje - dyskusje Opracowanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - dyskusje - analiza SWOT Zwiedzanie Sztokholmu i powrót d do Polski Kolacja integracyjnaprzedstawici ele Firmy Ingeus oraz Przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej Przygotowywanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - analizy - dyskusje Przygotowywanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - dyskusje - analiza SWOT Przygotowywanie modelu wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym: - dyskusje - analiza SWOT

31 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Sobota Przed północą dotarliśmy do Hotelu Rex w Sztokholmie, położonego blisko stacji metra i niedaleko centrum, w którym gościliśmy przez następnych 7 dni. Jak się okazało, w ciągu naszego kilkudniowego pobytu, dobre skomunikowanie dało możliwość sprawnej realizacji programu oraz ciekawego spędzania wolnego czasu, w tym wieczornych spotkań przy herbacie lub kawie w hotelowej stołówce.

32 Niedziela REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Przed merytorycznymi spotkaniami z instytucjami rynku pracy, cały dzień spędziliśmy na poznawaniu szwedzkiej stolicy. W najpiękniejsze miejsca Sztokholmu zaprowadziła nas przewodniczka, opowiadając jednocześnie o kulturze, obyczajach, historii i tradycjach Szwecji. Eklektyczna mieszanina trzech stylów architektonicznych, urokliwa starówka Gamla Stan, efektowna zmiana warty przez Pałacem Królewskim- pierwszy dzień upłynął pod znakiem szczególnie silnych wrażeń estetycznych. Wydobyty w całości XVII wieczny statek Vasa, stał jakby przygotowany do kolejnego rejsu- byliśmy pod ogromnym wrażeniem.

33 Poniedziałek REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Kolejny dzień rozpoczął się wizytą w firmie INGEUS, której przedstawiciele zaprezentowali nam model wspierania osób bez pracy na szwedzkim rynku. Gospodarze podkreślali istotę kompetencji miękkich, które powinny cechować efektywnego doradcę, zajmującego się wspieraniem osób poszukujących zatrudnienia. Głównym problemem szwedzkiego rynku pracy, poza stale rosnącą liczbą napływających imigrantów, są osoby młode, które mimo posiadanego wykształcenia, nie mogą znaleźć odpowiedniego zatrudnienia. Podczas drugiej części spotkania uwarunkowania rudzkiego rynku pracy, kierunki działań i zasady organizacji różnych form wsparcia osób bezrobotnych i przedsiębiorców, przedstawiali pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie Śląskiej. Spotkanie podsumowano dyskusją na temat dobrych praktyk w obszarze aktywizacji zawodowej, stosowanych w Szwecji i Polsce. Dzień zakończył się kolacją integracyjną, w której udział wzięli przedstawiciele rudzkiego Urzędu Pracy, szwedzkiego oddziału Ingeusa oraz Pani Anna Karaszewska Dyrektor polskiego oddziału Ingeusa. Spotkanie to dało możliwość wymiany zdań zarówno w aspektach zawodowych, jak i osobistych. Wartym podkreślenia jest miejsce, w którym się spotkaliśmy- wieża widokowa, z której mogliśmy podziwiać Sztokholm nocą.

34 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Wtorek Almega- instytucja, którą odwiedziliśmy w pierwszej części dnia zrzesza pracodawców i specjalizuje się w doradztwie skierowanym w stronę szwedzkich przedsiębiorców. Wachlarz wsparcia oferowanego przedsiębiorstwom, które przystąpili do Almegi, jest bardzo szeroki. Obejmuje nie tylko doradztwo prawne, instytucjonalne, ale także konsulting w dziedzinie prawa pracy- konstruowania umów oraz ustalania warunków płac pracowniczych. Drugą instytucję, którą odwiedziliśmy tego dnia, była organizacja wspierająca osoby niepełnosprawne- HANDISAM. Kwestia orzeczenia o niepełnosprawności osób w Szwecji wzbudziła dyskusję, ponieważ odbywa się to w sposób zupełnie odmienny niż w naszym kraju. Czynnikiem determinującym niepełnosprawność jest środowisko, w którym funkcjonuje dana osoba. Organizacja HANDISAM jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, nie posiada barier architektonicznych ani technologicznych. Ciekawym aspektem wizyty była projekcja filmów zrealizowanych w ramach kampanii społecznej, dotyczącej zatrudnienia osób z dysfunkcjami umysłowymi- wstrząsające i dające dużo do myślenia. Mieliśmy również okazję zapoznać się z założeniami innej kampanii społecznej poświęconej sferze psychiki, min. depresji. Wykorzystano tu wizerunek osób publicznych. Twarz, którą ukazała kampania przyczyniła się do ogromnego sukcesu i obalenia niesłusznie panujących stereotypów.

35 Środa REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Dzięki zaangażowaniu Ingeusa AB część uczestników miała możliwość uczestniczenia w spotkaniu w szwedzkim Parlamencie, mającym na celu przybliżenie brytyjskiego modelu współpracy publicznych i prywatnych jednostek rynku pracy, nakierowanego rzeczywiste i długotrwałe efekty. Dyskusja w Parlamencie pozwala wyrobić sobie pogląd na kulturę polityczną- bardzo budujące doświadczenie. Kolejne ciepłe przyjęcie zgotowali nam przedstawiciele firmy INGEUS, mającej siedzibę w odległości ok. 40 km od centrum Sztokholmu. Miłą niespodzianką było ciasto, które została specjalnie na tą okazję przygotowane. Doradcy zajmujący się wsparciem osób poszukujących zatrudnienia, z wielką pasją opowiadali o uwarunkowaniach swojej pracy i systemie wsparcia klientów.

36 Czwartek REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Z ciekawością czekaliśmy na ten dzień, ponieważ harmonogram wizyty przewidywał spotkanie z przedstawicielami instytucji, będącej odpowiednikiem powiatowych urzędów pracy. Poranna wizyta była możliwością wymiany doświadczeń w zakresie wsparcia osób bezrobotnych. Ciekawym elementem szwedzkich urzędów jest funkcjonowanie interdyscyplinarnych zespołów, składających się z ekspertów z różnych dziedzin, np. lekarzy, udzielających wsparcia klientom. Ponadto przedstawiono nam funkcjonowanie bazy CV, umożliwiającej wybór potencjalnych pracowników bezpośrednio przez pracodawców. Wyższa instytucja szwedzkiego urzędu pracy, którą odwiedziliśmy popołudniu, zaprezentowała nam ogólne zasady funkcjonowania szwedzkiego rynku pracy oraz zasady tworzenia i ewaluacji projektu przyczyniającego się do zwiększenia dostępności do rynku pracy. Poznaliśmy również nowy, innowacyjny model wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, który jest w początkowej fazie testowania.

37 Piątek REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Każdego dnia na gorąco po spotkaniach w szwedzkich instytucjach rynku pracy omawialiśmy plusy i minusy proponowanych rozwiązań. Próbowaliśmy wybrać takie metody i sposoby wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, które możliwe byłyby do zastosowania w polskich warunkach. Cały piątek poświęciliśmy na opracowywanie modelu, który po powrocie ze Szwecji wdrażano.

38 Sobota REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA Ostatnie spotkania w cudownych miejscach Sztokholmu. Skansen z domami z minionych epok, skandynawskie zwierzęta, oraz tradycyjne potrawy Szwedów. Z wielkim zaciekawieniem i fascynacją odkrywaliśmy uroki tego miejsca. A przed północą byliśmy już w Polsce.

39 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA PODSUMOWANIE WIZYTY: - Spotkania z przedstawicielami rynku pracy dały nam możliwość przyglądnięcia się wykluczeniu społecznemu i sposobom radzenia sobie z nim z innej perspektywy (np. kwestia niepełnosprawności). - Wskazano nam realizowane z powodzeniem rozwiązania dotyczące osób bezrobotnych czy niepełnosprawnych, o których nie wiedzieliśmy. - Spotkania z różnymi instytucjami zainspirowały nas do wprowadzania nowych niestandardowych rozwiązań. - Pozytywne nastawienie i przyjazna atmosfera, z którymi się stykaliśmy zaowocowały w opracowaniem nowego modelu wsparcia na rzecz osób bezrobotnych. - Udział w wizycie przyczynił się do naszego rozwoju zawodowego i osobistego, a część z nas przełamywała swoje bariery.

40 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA OPINIE UCZESTNIKÓW INFORMACJE NA PODSTAWIE ANKIET 11 UCZESTNIKÓW OCENIAJĄCYCH WYJAZD Uczestnicy wskazywali spełnienie niżej wymienionych oczekiwań Po 11 wskazań: - poznanie systemu wsparcia osób bezrobotnych w Szwecji - poznanie form współpracy pomiędzy różnymi instytucjami na rynku pracy - poznanie potencjalnych partnerów do współpracy w ramach projektów - rozwinięcie umiejętności posługiwania się językiem angielskim branżowym Po 10 wskazań: - poznanie modelu pracy/ dobrych przykładów pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym wdrażane w Szwecji - czynne uczestnictwo w tworzeniu nowego modelu wsparcia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - rozwinięcie kompetencji międzykulturowych Po 9 wskazań: - rozwinięcie swojej wiedzy z zakresu przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu - rozwinięcie swojego warsztatu pracy 8 wskazań: - nawiązanie współpracy ze specjalistami ze Szwecji zajmującymi się tematyką bezrobocia i wykluczenia społecznego.

41 REALIZACJA PROJEKTU WIZYTA ZAGRANICZNA OPINIE UCZESTNIKÓW Sztokholm oczyma Uczestników projektu: Myślę, że Sztokholm jest miejscem, gdzie każdy znalazł coś dla siebie. Dla mnie był to specyficzny klimat miasta ulokowanego na 14 wyspach. Urzekła mnie wszechobecna woda. A statek Vasa wygląda jakby miał ruszyć w kolejny rejs i tylko czeka o na załogę Oczarowały mnie wąskie uliczki na Starym Mieście z mnóstwem małych sklepików z pamiątkami Miasto to zachwyciło mnie otwartością, przyjaznym nastawieniem mieszkańców, jak również pięknymi widokami. Zdziwiła mnie, oczywiście pozytywnie, różnorodność kulturowa, którą spotkać było można na każdym kroku. Najbardziej podobała mi się otwartość i uprzejmość Szwedów oraz piękne położenie Sztokholmuwzgórza, skały, wody Bałtyku i jeziora. Sztokholm łączy w sobie funkcjonalność i prostotę z ciepłem i przytulnością. Mieszkają w nim ludzie przyjaźnie nastawieni do otoczenia, ceniący siebie, ale i dobrze współpracujący w grupie. Wizyta w Szwecji to niesamowita lekcja: języka angielskiego i weryfikacji swoich umiejętności, w cudownej oprawie: wąskich uliczek, wszechobecnej wodzie i wśród uśmiechów otaczających ludzi.

42 REALIZACJA PROJEKTU POWRÓT DO POLSKIEJ RZECZYWISTOŚCI Kontynuacja działań związanych z opracowaniem modelu: - Spotkania kadry kierowniczej Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie w celu analizy zaproponowanego modelu - Spotkania robocze kadry kierowniczej Powiatowego Urzędu Pracy w Rudzie z osobami oddelegowanymi do realizacji modelu - Spotkania robocze osób oddelegowanych do realizacji modelu z przedstawicielami działów, w tym Działu ds. projektów

43 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Istotne elementy modelu Wszystkie działania były prowadzone jednocześnie przez dwóch członków zespołu- doradców pracy*, którzy byli odpowiedzialni za całościowy kontakt i pełne wsparcie osoby bezrobotnej przez cały okres jej uczestnictwa w projekcie. POWODY: Takie rozwiązanie ogranicza błędy w komunikacji pomiędzy różnymi osobami, oszczędza czas obu stron, ponieważ pracownicy urzędu- doradcy pracy wiedzą, to co niezbędne o danej osobie, aby udzielić odpowiedniego wsparcia. *Rolę doradców pracy pełnili pośrednik pracy i doradca zawodowy, oddelegowani do tego zadania w 3/5 czasu pracy. Wsparcie obejmuje elementy doradztwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz formy pracy Lidera Klubu Pracy, Nawiązanie i utrzymanie kontaktu pomiędzy doradcami pracy a osobą bezrobotną. Utrwalanie tego kontaktu (przy stałym bezpośrednim kontakcie), dodatkowo dzięki możliwości wykorzystania Internetu i telefonu, co zdecydowanie ułatwia możliwość komunikowania się i oszczędza czas obu stron. Osoby bezrobotne mają bowiem możliwość m.in. informować o niestawieniu się na spotkanie przez telefon, czy drogą mailową. Możliwość zmiany zaplanowanego kolejnego elementu wsparcia, na każdym etapie udziału w projekcie. Taka elastyczność podejścia pozwala dostosowywać działania do potrzeb osoby bezrobotnej wynikających niejednokrotnie ze zmiany sytuacji w trakcie udziału w projekcie. Model zakłada pełną dobrowolność uczestnictwa w nim osoby bezrobotnej. Zespół ten obejmie wsparciem osobę bezrobotną, od momentu zrekrutowania, poprzez przygotowanie do samodzielnego poszukiwania pracy oraz wspólne z doradcami pracy poszukiwanie zatrudnienia.

44 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Grupa docelowa: 10 uczestników osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rudzie Śląskiej. Charakterystyka uczestników: - osoby w wieku do 30 roku życia, bez doświadczenia zawodowego, w tym 3 os., które nie podjęły zatrudnienia po ukończonym stażu.

45 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Okres realizacji październik grudzień 2012r. - ze względu na pełnienie przez doradców pracy innych obowiązków, działania związane z realizacją modelu obejmują 3 dni każdego tygodnia okres ten został przyjęty z uwzględnieniem możliwości projektowych tj. z jednej strony rozpoczęcia testowania modelu po powrocie z wizyty studyjnej w Szwecji, z drugiej konieczności zakończenia prac w ramach projektu do grudnia 2012r

46 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ETAPY REALIZACJI MODELU I REKRUTACJA 1. Weryfikacji rejestrów i wytypowanie grupy osób bezrobotnych kwalifikujących się do projektu 2. Przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych umożliwiających selekcję uczestników 3. Wybór osób najbardziej zmotywowanych do udziału w projekcie. II POZNAWANIE Indywidualna porada umożliwiająca: - poznanie potrzeb, predyspozycji i możliwości na rynku pracy osoby bezrobotnej, pozwalające na odpowiednie dopasowanie wsparcia, biorąc pod uwagę wymogi rynku pracy. Istotne elementy: podpisanie Kontraktu pomiędzy uczestnikiem projektu a doradcami pracy Czym jest KONTRAKT- umową zawierającą prawa i obowiązki obu stron: uczestnika projektu oraz doradców pracy. W ww. dokumencie klienci zobowiązują się do m.in. do prowadzenia Dziennika Działań w dogodnej dla siebie formie- papierowej lub elektronicznej.

47 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ETAPY REALIZACJI MODELU III WARSZTATY Czas trwania: 3 dni Elementy składowe: - integrację grupy oraz zebranie przez doradców pracy informacji na temat funkcjonowania poszczególnych osób bezrobotnych w grupie, ich mocnych stron i ewentualnych deficytów, - metody poszukiwania pracy, - przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej i procesu selekcyjnego. Dodatkowa informacja: Doradcy pracy decydują o konieczności uczestnictwa w poszczególnych częściach warsztatów w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników.

48 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM ETAPY REALIZACJI MODELU IV AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY Obejmuje: 1. Indywidualne spotkania dotyczące: - wyboru ścieżki zawodowej, - analizy możliwości podjęcia zatrudnienia oraz istotnych elementów związanych z poszukiwaniem pracy tj. dokumentów aplikacyjnych. 2. Nawiązywanie kontaktów z pracodawcami doradcy pracy, klienci. Dodatkowe Informacje: W zależności od potrzeb uczestników projektu z wykorzystaniem takich kanałów komunikacji jak mail czy skype. Ilość i długość spotkań uzależniona jest od indywidualnych potrzeb uczestników projektu

49 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Techniczne aspekty: Organizacja pomieszczenia przeznaczonego wyłącznie do realizacji projektu. Pokój zawiera: - 2 stanowiska pracy dla doradców wyposażone w sprzęt komputerowy, - stanowisko wyposażone w sprzęt komputerowy umożliwiający uczestnikowi projektu przygotowanie i rozesłanie dokumentów aplikacyjnych, - stolik z 4 krzesłami, miejsce umożliwiające prowadzenie swobodnej rozmowy doradczej.

50 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Problemy Ograniczenia czasowe utrudniające odpowiednią rekrutację i realizację modelu. Brak środków finansowych umożliwiających zaproponowanie ewentualnego przeszkolenia lub finansowanie badań lekarskich niezbędnych do określonych stanowisk pracy

51 REALIZACJA PROJEKTU WDROŻENIE MODELU WSPARCIA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wnioski i pomysły na przyszłość: - wprowadzenie dwustopniowej rekrutacji w celu odpowiedniej weryfikacji klienta - dłuższe warsztaty z większą ilością praktycznych ćwiczeń - organizacja grupy wsparcia - długofalowe wsparcie po podjęciu zatrudnienia przez osobę bezrobotną, - ścisła współpraca z pracodawcami - stosowanie wszystkich dostępnych nowoczesnych środków komunikacji - zaangażowanie w proces wsparcia 2 osób, co daje gwarancję szerszego spojrzenia na uczestników - zabezpieczenie puli pieniędzy na dodatkowe formy wsparcia.

52 REALIZACJA PROJEKTU WYPRACOWANE I OSIAGNIETE REZULTATY I Rezultaty twarde: 1. sporządzenie Pilotażowego modelu pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym 2. Opracowanie Dziennika Transferu Wiedzy i Doświadczeń - obydwa dokumenty umieszczone na stronie internetowej urzędu:

53 REALIZACJA PROJEKTU WYPRACOWANE I OSIAGNIETE REZULTATY II Rezultaty miękkie: Wzrost kompetencji językowych uczestników projektu w zakresie słownictwa specjalistycznego WERYFIKACJA: na podstawie testu językowego w początkowej i końcowej fazie projektu CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY uczestnicy projektu swobodnie komunikują się w sferze zawodowej w języku angielskim Wzrost poczucia zaangażowania w rozwój zawodowy i osobisty przez uczestników projektu WERYFIKACJA: na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród uczestników projektu CEL ZOSTAŁ OSIĄGNIĘTY 100% uczestników stwierdziło, że udział w nim przyczynił się do rozwoju zawodowego i osobistego

Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci

Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Regulamin projektu mobilności VETPRO pt. Transfer wiedzy II w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz

Bardziej szczegółowo

"Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO

Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO "Young Academic Entrepreneurs" - projekt mobilności LLP/LDV VETPRO Young Academic Entrepreneurs - projekt mobilności LLP / LdV VETPRO Nr projektu: 2011-1-PL1-LEO03-18834 Okres realizacji projektu: 01.11.2011

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU

PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Nowego Sącza z dnia PROJEKT SOCJALNY SĄDECKA POMOCNA DŁOŃ PROJEKT REALIZOWANY W NOWYM SĄCZU W OKRESIE OD DNIA 01.01.2015 ROKU DO DNIA 31.12.2015 ROKU PROJEKTODAWCA

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Projekt systemowy realizowany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie

Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie Zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów ZS NR 26 w Warszawie 1. UCZESTNICY Liczba uczestników: I tura praktyk - II SEMESTR R.SZK. 2010/2011 12 uczniów klasa 3AT 3 słuchaczy SP II tura praktyk - I SEMESTR

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie

Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie OPS.0101.01.2014 Pszów 03.01.2014r. Zarządzenie Kierownika OPS w Pszowie w sprawie: wprowadzenia Regulaminu rekrutacji do projektu pt. Aktywizacja społeczna i zawodowa pozostających bez pracy podopiecznych

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ Projekt jest współfinansowany w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+ REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WYSOKIE KWALIFIKACJE NAUCZYCIELA GWARANCJĄ EFEKTYWNEJ EDUKACJI REALIZOWANEGO PRZEZ ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Źródło: http://pupbilgoraj.pl/bil/caz/projekty-i-progaramy/zakonczone-projekty-i-p/160,zagraniczny-staz-nowym-doswiadczeniem-w-r amach-programu-leonardo-da-vinci.html Wygenerowano: Wtorek, 12 stycznia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci. Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Alicja Pietrzak Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji jest fundacją Skarbu Państwa wspiera działania na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 04.07.2012r. - 31.05.2013r. ZAGRANICZNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS II 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis II (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Warszawa, dnia 13.06.2013r. PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Akceptacja projektu do realizacji Kontraktowanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER

Wracam do pracy. Ośrodek Pomocy Społecznej. Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy WAWER Wracam do pracy Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Budżet projektu Całkowite wydatki projektu 166 112,72 zł Wnioskowana kwota dofinansowania 132 866,72 zł 80% - dofinansowane z Europejskiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ANKIETA EWALUACYJNA

DOŚWIADCZENIA PONAD GRANICAMI gdyńsko helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych ANKIETA EWALUACYJNA ANKIETA EWALUACYJNA Szanowni Państwo, niniejsza ankieta posłuży szczegółowemu poznaniu Państwa opinii dotyczących uczestnictwa w stażu w ramach projektu Doświadczenia ponad granicami, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie. Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zasady organizacji wyjazdów na praktyki w programie Leonardo da Vinci (projekty typu PLM) Program Leonardo

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy

OFERTA WARSZTATÓW. Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011. Zapisy Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie LIPIEC 2011 5-7.07 ROZMOWA KWALIFIKACYJNA Z PRACODAWCĄ 12.07 PISANIE śyciorysu I LISTU MOTYWACYJNEGO 14.07 METODY POSZUKIWANIA ZATRUDNIENIA

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy.

Centrum Aktywizacji Zawodowej zakres zadań podstawowych : pośrednictwo pracy, szkolenia, poradnictwo zawodowe, pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy. POŚREDNICTWO PRACY NA POGRANICZU prezentacja tzw. dobrych praktyk w zakresie metod współpracy w ramach Partnerstwa transgranicznego Eures TriRegio. czerwiec 2010 1 Pośrednictwo pracy w Polsce -podstawowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja. 1 Informacje o projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie,,determinacja Aktywna integracja Akceptacja 1 Informacje o projekcie 1. Projekt pod nazwą,, Determinacja Aktywna integracja - Akceptacja realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Program Operacyjny Kapitał Ludzki Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy

WAWER. Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Małe kroki do sukcesu w Ośrodku Pomocy Społecznej Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy Projekt systemowy Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy

Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Model aktywizacji rodziców samotnie wychowujących dzieci pozostających bez pracy Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wyzwania w aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie

Wizyty studyjne w programie Uczenie się przez całe życie Wizyty Studyjne dla kadry zarządzającej, decydentów i specjalistów z zakresu edukacji oraz kształcenia i doskonalenia zawodowego Warszawa, 24 stycznia 2014 1. Wymagania formalne związane z podpisaniem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu

SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu SPRAWOZDANIE z realizacji działań w ramach projektu KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT Skuteczny system kształcenia ustawicznego nauczycieli gwarancją wysokiej jakości edukacji dzieci i młodzieży Gabriela

Bardziej szczegółowo

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM

MAM SZANSĘ BYĆ AKTYWNYM Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich pod Kierownictwem Pani Marianny Wus pozyskał w roku 2011 dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Mam szansę być aktywnym współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Sprawni w pracy I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji uczestniczek/uczestników oraz zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO

PROGRAM LEONARDO DA VINCI PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE śycie PROJEKTY MOBILNOŚĆI IVT, PLM & VETPRO Warszawa, 6 grudnia 2010 r. Rodzaje projektów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r.

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity z dnia 28 marca 2012r. Załącznik nr 28 do Standardów i warunków prowadzenia usług rynku pracy w PUP w Świdniku REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU PRACY W PUP W ŚWIDNIKU W RAMACH KLUBU PRACY (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011

OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 OFERTA WARSZTATÓW Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Krakowie MAJ 2011 4.05 METODY POSZUKIWANIA PRACY 5.05 PISANIE ŻYCIORYSU I LISTU MOTYWACYJNEGO 9-13.05 ROZWIJANIE INDYWIDUALNYCH CECH

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY

CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DZIAŁ USŁUG RYNKU PRACY Powiatowy Urząd Pracy ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański www.pup.starogard.pl e-mail: gdst@praca.gov.pl tel. 58 562 35 39 fax 58 562 58 70 Poradnictwo

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego R e g u l a m i n Rekrutacji nauczycieli akademickich do Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych w ramach Projektu Wzmocnienie potencjału dydaktycznego Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie EUROPOLIS 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Europolis (zwany dalej Projektem ) jest realizowany w ramach Programu Leonardo da Vinci. 2. Projekt "Europolis"

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r.

Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. Projekt systemowy pt.: Aktywna rodzina w Gminie Orla Sprawozdanie z przebiegu realizacji projektu w okresie lipiec sierpień 2013 r. 1 lipca 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kolejny raz rozpoczął

Bardziej szczegółowo

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe

Kurs inspiracji poradnictwo grupowe SZKOLENIA OTWARTE-DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego rozpoczęcie zajęć. Nabór: e-mail: walbrzych.ciz@dwup.pl, tel. 74/ 88 66 539, 537, 522 08-12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży Spotkanie informacyjne na rok 2015 Warszawa, grudzień 2015 Cele Funduszu Wspieranie współpracy polskiej i litewskiej młodzieży dla budowania przyjaznych relacji

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać!

Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! Niniejszy formularz raportu służy wyłącznie do testowania przez Komisję Europejską / Narodowe Agencje. Proszę nie rozpowszechniać! A. INFORMACJE OGÓLNE ŚRODOWISKO: ACC Prosimy o wypełnienie, podpisanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA. ,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie systemowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Platerowie pod nazwą :,, Aktywizacja społeczno zawodowa bezrobotnych w gminie Platerów Platerów, dnia 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! nr projektu POKL.07.03.00-06-094/11 nr umowy POKL.07.03.00-06-094/11-00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! nr projektu POKL.07.03.00-06-094/11 nr umowy POKL.07.03.00-06-094/11-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! realizowanego w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Zarządzanie projektem mobilności LdV Konkurs 2012 PODSTAWOWE FAZY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM

Bardziej szczegółowo

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego TYTUŁ PROJEKTU 3E - EASY E-LEARNING ENGLISH. LONG NAZWA PROGRAMU Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin

Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin Wnioskodawca: Kuratorium Oświaty w Gdańsku Koordynator : Gabriela Albertin Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego O programie Program Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Formularz raportu postępów i zasady oceny

Formularz raportu postępów i zasady oceny Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Formularz raportu postępów i zasady oceny Warszawa, 11 czerwca 2013 Plan wystąpienia Omówienie formularza raportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja

Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość Załącznik do Zarządzenia nr 19/2012 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubniu z dnia 31.12.2012r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Aktywność i podnoszenie kwalifikacji szansą na lepszą przyszłość

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego. Kreatywna młodzież w nowoczesnej Europie Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Program Leonardo da Vinci Projekty mobilności Sprawozdawczość Raportowanie działań Raporty cząstkowe Sprawozdawczość

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Przygotowywanie indywidualnych planów działania efektywne ścieżki aktywizacyjne z elementami diagnozy kompetencji zawodowych

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W czerwcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Kierunek Przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Warszawa 27 marca 2015 r. Etapy realizacji projektu Przygotowanie Mobilności Kontynuacja Wpływ Upowszechnianie rezultatów projektu Ewaluacja Raporty indywidualne uczestników + raport

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY

KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY KONKURENCYJNY NA RYNKU PRACY PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE LEONARDO DA VINCI IVT (PRAKTYKI ZAWODOWE I STAŻE DLA OSÓB UCZĄCYCH SIĘ) ZREALIZOWANY PRZY WSPARCIU FINANSOWYM UZYSKANYM Z KOMISJI EUROPEJSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA

ANKIETA EWALUACYJNA UCZESTNIKA Projekt: Dwa modele wsparcia zawodowego absolwentów szkół wyższych nr 2013-1-PL1-LEO02-37513 Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości

Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości Regulamin uczestnictwa w projekcie Razem ku lepszej przyszłości realizowanym przez w Rumi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej

Bardziej szczegółowo

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy

NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy NAZWA PROGRAMU SPECJALNEGO : Program specjalny Powiatowego Urzędu Pracy w Nowym Dworze Gdańskim na 2015r. Program pn.: Nowe perspektywy na rynku pracy Głównym celem programu specjalnego będzie ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski start staże w Niemczech w wybranych zawodach. w ramach Programu Leonardo da Vinci

Projekt Europejski start staże w Niemczech w wybranych zawodach. w ramach Programu Leonardo da Vinci Projekt Europejski start staże w Niemczech w wybranych zawodach w ramach Programu Leonardo da Vinci Okres realizacji: 1 sierpnia 2008r. do 31 sierpnia 2009r. Twórca i realizator projektu Europejski start

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji

Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji REGULAMIN REKRUTACJI (rekrutacja dodatkowa) Tytuł projektu: Pierwszy krok do zatrudnienia- program wsparcia młodzieży NEET na rynku pracy i edukacji 1 PRZEDMIOT REGULAMINU Niniejszy regulamin określa zasady/kryteria

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem Projekt Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Czas na zmiany! Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 15 24 lat! Projekt miejsce realizacji Ząbkowice Śląskie projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Urzędem

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie

PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY. Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Projekt pilotażowy Twoja Kariera Twój Wybór realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie PROGRAM MŁODZI NA RYNKU PRACY Program realizuje politykę rządu oraz Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (II) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA dla pierwszej edycji projektu Akademia języków obcych Preambuła Regulamin określa zasady rekrutacji oraz uczestnictwa w kursach realizowanych w ramach pierwszej edycji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

"Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci

Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II w ramach programu Leonardo Da Vinci "Zagraniczny staż - nowym doświadczeniem II" w ramach programu Leonardo Da Vinci Termin realizacji: 01.10.2013 r. - 30.04.2015 r. ZAGRANICZNY STAŻ NOWYM DOŚWIADCZENIEM II w ramach programu Leonardo da

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r.

CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU. Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. CENTRUM INFORMACJI I PLANOWANIA KARIERY ZAWODOWEJ W WAŁBRZYCHU Zajęcia warsztatowe w III kwartale 2013r. SZKOLENIA OTWARTE DOSTĘPNE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH Zgłoszenia przyjmujemy do dnia poprzedzającego

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 7.2.1 PO KL Pytanie nr 1: W związku z zamiarem złożenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II. 1 Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W KURSIE TRENERSKIM REALIZOWANYM W RAMACH PROJEKTU WEŹ KURS NA WIELOKULTUROWOŚĆ II 1 Informacje ogólne 1. Regulamin dotyczy Kursu trenerskiego realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI OFERTA WSPÓŁPRACY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PODDZIAŁANIE 2.1.1 ROZWÓJ KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH KONKURS HEROSI ORGANIZACJI Strona 1 z 8 Spis treści 1. Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo