: Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ": Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych"

Transkrypt

1 Data wydania: 04/03/2004 Opracowano: 19/05/2015 Zastępuje: 01/02/2012 Wersja: 4.0 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu postać produktu : Mieszanina Product name. : WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32 Kod produktu : 5070 Grupa produktów : Mieszanina 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane Istotne zidentyfikowane zastosowania Kategoria głównego zastosowania Specyfikacja dot. zastosowań przemysłowych/profesjonalnych Kategoria funkcji lub zastosowania Odradzane zastosowanie : Przemysłowe zastosowanie,zastosowanie profesjonalne,zastosowania konsumenckie : zastosowanie nierozpowszechnione stosowane w systemach zamkniętych : Smary i dodatki 1.3. Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki WOLF OIL CORPORATION N.V. Georges Gilliotstraat, Hemiksem - België T 0032 (0) / 0476/ Numer telefonu alarmowego Numer telefonu pogotowia : 0032 (70) SEKCJA 2: Identyfikacja zagrożeń 2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) Nr. 1272/2008 [CLP]Show CLP information + DPD classification in section 2.1 Nie sklasyfikowany Klasyfikacja zgodnie z wytyczną 67/548/EWG lub 1999/45/WE Nie sklasyfikowany Efekty fizykochemiczne niepożądane dla zdrowia człowieka i dla środowiska 2.2. Elementy oznakowania Oznakowanie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr. 1272/2008 [CLP] Etykietowanie nie dotyczy 2.3. Inne zagrożenia SEKCJA 3: Skład/informacja o składnikach 3.1. Substancje 3.2. Mieszanina Mieszanina ta nie zawiera żadnej substancji, jaką należałoby wymienić zgodnie z punktem 3.2 załącznika II rozporządzenia REACH SEKCJA 4: Środki pierwszej pomocy 4.1. Opis środków pierwszej pomocy Pierwsza pomoc - środki po zainhalowaniu Pierwsza pomoc - środki po kontakcie ze skórą Pierwsza pomoc - środki po kontakcie z oczami Pierwsza pomoc - środki po połknięciu : Raczej nie wymaga zastosowania pierwszej pomocy. : Skórę umyć wodą i delikatnym mydłem. : W razie kontaktu z oczami natychmiast je przemyć czystą wodą przez minut. : Nie wywoływać wymiotów. Wypłukać usta. Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. 19/05/2015 PL (Polski) 1/5

2 4.2. Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia Symptomy/urazy w przypadku inhalacji : W przewidywanych warunkach normalnego użytkowania nie powinny stanowić istotnego zagrożenia dla dróg oddechowych. Symptomy/urazy w przypadku kontaktu ze skórą : Raczej nie stanowi większego zagrożenia dla skóry w spodziewanych warunkach normalnego użycia. Symptomy/urazy w przypadku kontaktu z oczami Symptomy/urazy w przypadku połknięcia : Raczej nie stanowi większego zagrożenia przy kontakcie z oczami w spodziewanych warunkach normalnego użycia. : Raczej nie stanowi większego zagrożenia w razie spożycia w spodziewanych warunkach normalnego użycia Wskazania dotyczące wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego postępowania z poszkodowanym SEKCJA 5: Postępowanie w przypadku pożaru 5.1. Środki gaśnicze Odpowiednie środki gaśnicze Niewłaściwy rozpuszczalnik : Mgła wodna. Piana. Proszek. Proszek gaśniczy. : Nie stosować silnego strumienia wody Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną 5.3. Informacje dla straży pożarnej Środki zapobiegawcze - zwalczanie pożaru Instrukcja gaśnicza Ochrona podczas gaszenia pożaru : Zachować ostrożność podczas gaszenia pożaru chemicznego. : Do schłodzenia pojemników, które uległy ekspozycji, używać aerozolu wodnego lub mgły. : Nie wchodzić do strefy pożaru bez odpowiedniego sprzętu ochronnego, w tym bez ochrony dróg oddechowych. SEKCJA 6: Postępowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska 6.1. Indywidualne środki ostrożności, wyposażenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych Dla osób nienależących do personelu udzielającego pomocy Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne Dla osób udzielających pomocy Wyposażenie ochronne : Nosić odpowiednią odzież ochronną i odpowiednie rękawice ochronne Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska Nie dopuszczać do przedostania się do ścieków i wód publicznych. Jeżeli produkt dostanie się do ścieków lub wód publicznych, powiadomić władze Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania skażenia W celu hermetyzacji Procesy czyszczenia 6.4. Odniesienia do innych sekcji : Duże ilości rozlanego materiału zająć i odzyskać mieszając go z obojętnymi ziarnistymi ciałami stałymi. : Detergent. Rozlany płyn zebrać materiałem chłonnym, np. piaskiem, trocinami, ziemią okrzemkową. : Miejsce, w którym doszło do rozlania się materiału może być śliskie. Używać odpowiednie pojemniki na odpady. SEKCJA 7: Postępowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie 7.1. Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania Temperatura użytkowania : < 40 C Środki higieny : Nie dopuszczać do niepotrzebnej ekspozycji. Zwykle konieczne jest zastosowanie zarówno lokalnego wyciągu, jak i wentylacji ogólnej pomieszczenia. : Przed jedzeniem, piciem, paleniem oraz przed wyjściem z pracy ręce oraz inne eksponowane okolice umyć wodą i delikatnym mydłem Warunki bezpiecznego magazynowania, łącznie z informacjami dotyczącymi wszelkich wzajemnych niezgodności Temperatura magazynowania : < 40 C Miejsce przechowywania 7.3. Szczególne zastosowanie(-a) końcowe SEKCJA 8: Kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej 8.1. Parametry dotyczące kontroli : Przechowywać w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu. 19/05/2015 PL (Polski) 2/5

3 8.2. Kontrola narażenia Osobiste wyposażenie ochronne : 5 mg/m3 for oil mists (TWA, 8h-workday) recommended, based upon the ACGIH TLV (Analysis according to US NIOSH Method 5026, NIOSH Manual of Analytical Methods, 3rd Edition). : Okulary ochronne. Rękawiczki. Ochrona rąk Ochrona skóry i ciała Ochrona dróg oddechowych : Nosić odpowiednie rękawice oporne na działanie chemikaliów. : W normalnych warunkach użycia nie zaleca się stosowania specjalnej odzieży/sprzętu przeznaczonego do ochrony skóry. : W normalnych warunkach użycia przy odpowiedniej wentylacji nie zaleca się stosowania specjalnego sprzętu przeznaczonego do ochrony dróg oddechowych. SEKCJA 9: Właściwości fizyczne i chemiczne 9.1. Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych Stan skupienia : Ciecz Wygląd : Płyn oleisty. Kolor : Żółto-brązowy. Zapach : Charakterystyka. Próg zapachu ph Szybkość parowania względne (octan butylu=1) Temperatura topnienia Temperatura krzepnięcia Temperatura wrzenia Temperatura zapłonu : > 200 ASTM D92 Temperatura samozapłonu Temperatura rozkładu Łatwopalnosc (cialo stale, gaz): Ciśnienie pary Względna gęstość pary w temp. 20 C Względna gęstość Masa właściwa : 875 C Rozpuszczalność : Słabo rozpuszczalny, produkt unosi się na powierzchni wody. Log Pow Lepkość, kinematyczna : C Lepkość, dynamiczna Właściwości wybuchowe Właściwości utleniające Granica wybuchowości 9.2. SEKCJA 10: Stabilność i reaktywność Reaktywność Stabilność chemiczna Stabilny w normalnych warunkach Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji Warunki, których należy unikać Brak danych Materiały niezgodne Silne utleniacze. kwasy. Zasady Niebezpieczne produkty rozkładu 19/05/2015 PL (Polski) 3/5

4 SEKCJA 11: Informacje toksykologiczne Informacje dotyczące skutków toksykologicznych Toksyczność ostra Działanie żrące/drażniące na skórę Poważne uszkodzenie oczu/działanie drażniące na oczy Działanie uczulające na drogi oddechowe lub skórę Działanie mutagenne na komórki rozrodcze Rakotwórczość Szkodliwe działanie na rozrodczość Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie jednorazowe Działanie toksyczne na narządy docelowe narażenie powtarzane Zagrozenie spowodowane aspiracja SEKCJA 12: Informacje ekologiczne Toksyczność Trwałość i zdolność do rozkładu WOLF HEAT TRANSFER OIL ISO 32 Trwałość i zdolność do rozkładu Nierozpuszczalny w wodzie, w związku z czym ulega biodegradacji jedynie w minimalnym stopniu Zdolność do bioakumulacji Mobilność w glebie Wyniki oceny właściwości PBT i vpvb Inne szkodliwe skutki działania SEKCJA 13: Postępowanie z odpadami Metody unieszkodliwiania odpadów Dodatkowe wskazówki : Usuwać w bezpieczny sposób zgodnie w lokalnymi/ogólnokrajowymi przepisami. SEKCJA 14: Informacje dotyczące transportu Zgodnie z wymogami ADR / RID / ADNR / IMDG / ICAO / IATA Numer UN (numer ONZ) Produkt nie jest niebezpieczny według przepisów dotyczących transportu Prawidłowa nazwa przewozowa UN Klasa(-y) zagrożenia w transporcie Grupa pakowania Zagrożenia dla środowiska : Brak szczegółowych informacji Szczególne środki ostrożności dla użytkowników Transport lądowy transport morski 19/05/2015 PL (Polski) 4/5

5 Transport lotniczy Transport śródlądowy Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC SEKCJA 15: Informacje dotyczące przepisów prawnych Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny Przepisy UE Bez ograniczeń zgodnie z załącznikiem XVII do rozporządzenia REACH Nie zawiera innych REACH candidate substancji Przepisy krajowe Ocena bezpieczeństwa chemicznego SEKCJA 16: : Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki uzyskaliśmy ze źródeł naszym zdaniem wiarygodnych. Nie dajemy jednak żadnej gwarancji, w sposób dorozumiany bądź jawny, że podane informacje są poprawne. Warunki lub metody obchodzenia się z produktem, jego przechowywania, stosowania i usuwania znajdują się poza naszą kontrolą i mogą nie być nam znane. Z tego i innych powodów nie bierzemy odpowiedzialności oraz całkowicie zrzekamy się odpowiedzialności cywilnej z tytułu wszelkich strat, szkód czy kosztów poniesionych w związku z obchodzeniem się z produktem, jego przechowywaniem, używaniem czy usuwaniem. Niniejszą kartę charakterystyki substancji niebezpiecznej opracowano wyłącznie dla tego produktu, w związku z tym nie należy jej odnosić do innych produktów. Jeżeli niniejszy produkt stanowi składnik innego produktu, informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej mogą nie mieć zastosowania. SDS UE (REACH Załącznik II) Podane informacje odpowiadają naszej aktualnej wiedzy i mają zapewnić opis produktu wyłącznie dla celów związanych ze zdrowiem, bezpieczeństwem i środowiskiem. Dlatego nie należy ich rozumieć jako gwarancji konkretnych cech produktu. 19/05/2015 PL (Polski) 5/5

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane ! SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Karta charakterystyki Strona: 1/13 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu MasterAir 3012 also MICRO-AIR 301-2 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU

ŚRODEK DO USUWANIA SILIKONU SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Wersja 2.0 Aktualizacja 10.07.2015 Wydrukowano dnia 13.07.2015. SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa { error: graphic file not found: C:\Program Files\SAP\FrontEnd\sapgui\W WI\graphics\defl.png } SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 (REACH), Załącznik II, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi przez rozporządzenie (WE) nr 453/2010 Europa KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1 Identyfikacja substancji/mieszaniny

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu Art.-No. 525 0556, 525 0563 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Sekcja 1. Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH.

MR 750 ŻEL SPRZĘGAJĄCY DO BADAŃ ULTRADŹWIĘKOWYCH. SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu. Numer indeksowy: - Synonimy:- Numer CAS: - Numer WE: - Numer rejestracji: - 1.2. Istotne zidentyfikowane

Bardziej szczegółowo

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane: Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20

KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 Aktualizacja 10/02/2012 Weryfikacja 1 KARTA CHARAKTERYSTYKI PROJEKT 02, 04, 07, 20 SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu Nazwa handlowa: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 700332 103159 100205 Numer według CAS: 1303-96-4 Numer WE: 215-540-4

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki

Karta charakterystyki Strona 1 z 11 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1. Identyfikator produktu 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/7 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania

Bardziej szczegółowo

Klej Montażowy SBS Expert line

Klej Montażowy SBS Expert line SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa Identyfikator produktu: Klej Montażowy SBS Expert line Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu KOKS WĘGLOWY Numer WE: 266-010-4 Numer CAS: 65996-77-2 Numer rejestracyjny REACH: Zwolniony z

Bardziej szczegółowo

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa strona: 1/8 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 2111, 2112, 2115 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ

KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ GE Healthcare KARTA CHARAKTERYSTYKI SUBSTANCJI CHEMICZNEJ Spełnia wymagania przepisów EC 1907/2006 (REACH), Załącznik II Polska SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays

Kit Components. Bio-Plex Pro - Cell Signaling Assays 02/11/2015 Product code 171v50025m 171v50031m 171v50032m 171v50033m 171v50034m 171v50035m 171v50036m 171v50037m 171v50038m 171v50039m 171v50040m 171v50041m 171v50026m 171v50027m 171v50028m 171v50029m 171v50030m

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH)

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/2010 zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 453/20 1 z 9 SEKCJA 1. IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa produktu: Płyn do solarów

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI / MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1. Identyfikator produktu Nazwa handlowa: ZN 30 Repair Numer produktu: 45448 Numer karty charakterystyki: 0369 1.2. Istotne

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT

Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY IMPREGNAT DO DREWNA FIRESTOP KONCENTRAT [Sporządzona zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010] Sekcja 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu WOOD PROTECTOR PRZECIWOGNIOWY

Bardziej szczegółowo

KARTA CHARAKTERYSTYKI

KARTA CHARAKTERYSTYKI sporządzona zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 43/2010 z dnia 20 maja 2010 roku zmieniającym Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r.

Karta charakterystyki Rozporządzenie Komisji UE nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010r. strona: 1/7 * SEKCJA 1: Identyfikacja mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Bardziej szczegółowo

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B.

Sopro Topas DFE - Dekoracyjna fuga epoksydowa (wszystkie kolory) składnik B. 1. Identyfikacja mieszaniny: Identyfikacja producenta i dystrybutora 1.1. Identyfikator produktu: 1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowanie substancji oraz zastosowanie odradzane: Dekoracyjna fuga epoksydowa.

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31

Karta charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, Artykuł 31 strona: 1/6 SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu Numer artykułu: 0922 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny

Bardziej szczegółowo

Środek tiksotropowy URKI TIX

Środek tiksotropowy URKI TIX SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIĘBIORSTWA 1.1 Identyfikator produktu 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania mieszaniny oraz zastosowania odradzane Zastosowania zidentyfikowane:

Bardziej szczegółowo

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ

KLEJ TAPICERSKI PIANOKLEJ SEKCJA 1: Identyfikacja substancji/mieszaniny i identyfikacja przedsiębiorstwa 1.1 Identyfikator produktu: 1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane:

Bardziej szczegółowo