Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii"

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

2

3 Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

4 Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego Poznań tel.: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. ul. Zjazd 2/ Poznań tel.: Koordynacja i redakcja: Iwona Gutowska Korekta: Agata Rokita Projekt graficzny i skład: Nina Dereszewicz-Nowacka Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner projektu: Eurocultura Projekt PI-PWP: Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii był objęty patronatem honorowym: wicepremiera, ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego marszałka województwa zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka rektora Politechniki Koszalińskiej, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bohdala Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN

5 WSTĘP Polscy przedsiębiorcy coraz pewniej sięgają po rodzime innowacje, upatrując w nich potencjał do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Ten pozytywny trend wynika m.in. ze zmian organizacyjnych zachodzących na polskich uczelniach oraz zmieniających się przepisów prawnych. Polska na tle państw europejskich wciąż jednak klasyfikowana jest jako kraj aspirujący do bycia innowacyjnym. Dlatego tak ważne jest przezwyciężanie barier hamujących proces komercjalizacji wyników badań naukowych. Fundacja ProRegio we współpracy z włoskim stowarzyszeniem Eurocultura stworzyła portal sciencenetwork.eu. Było to możliwe dzięki realizacji projektu innowacyjnego PI-PWP: Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tej inicjatywy opracowano innowacyjne w skali kraju narzędzia (generator umów, generator regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny technologii czy serwis ofert i zapytań technologicznych), wspierające proces komercjalizacji wyników prac naukowych. Na platformie znajdują się również artykuły pozwalające na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z transferem technologii. Umieszczane są tu m.in. orzeczenia sądów i administracji publicznej w zakresie przepisów prawa, artykuły o zmianach w prawodawstwie, a także omawiane są praktyczne aspekty komercjalizacji. Zadaniem publikacji jest wyjaśnienie merytorycznych i technicznych aspektów służących skutecznej obsłudze portalu. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami. sciencenetwork 3

6

7 Transfer technologii

8 Vademecum Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii powstała w celu poprawy jakości i skuteczności wsparcia w zakresie inicjowania współpracy nauki i biznesu. Oferowane praktyczne wsparcie online powoduje, że jednostki, osoby lub firmy zainteresowane transferem technologii mają dostęp do merytorycznej wiedzy. Narzędzia dostępne na platformie zostały opracowane w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez grupę docelową oraz standardy dotyczące transferu technologii stosowane w Polsce i na świecie. Są to: generator umów dotyczących transferu technologii, generator regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny oraz serwis ofert technologicznych. Może z nich korzystać zarówno użytkownik, który nie posiada wiedzy związanej z procesem komercjalizacji, jak i użytkownik zorientowany w tej tematyce. Sam proces transferu technologii określany jest tu jako przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej, i związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer technologii to proces zasilania rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek procesu komunikowania się ( Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. Matusiak, Warszawa 2011 r.). Z tego względu, iż transfer technologii stanowi szczególny przypadek procesu komunikowania się, wymaga również specyficznych uwarunkowań i otoczenia. Odnosi się to również do najczęściej występujących w tym procesie grup, działających w z pozoru sprzecznych interesach, czyli naukowców (głównie nastawionych na tworzenie nauki) i przedsiębiorców (nastawionych na zysk). Oprócz nich uczestniczą w tym procesie instytucje, których rola sprowadza się do oferowania wsparcia. Najczęściej nazywane są one centrami transferu technologii, a ich forma i zakres funkcjonowania są bardzo zróżnicowane. Ich rola sprowadza się do działań, które mają służyć zarówno przełamaniu barier występujących w środowisku naukowców i przedsiębiorców, jak i udzielaniu obu grupom wsparcia merytorycznego. Wsparcie to sprowadza się najczęściej do: 6 sciencenetwork

9 X X tworzenia i rozwijania sieci kontaktów łączących świat nauki i biznesu, animowania transferu technologii X X upowszechniania osiągnięć naukowych w przypadku uczelnianych centrów i prowadzenia uczelnianej polityki komercjalizacji wyników badań X X zarządzania własnością intelektualną powstałą w instytucjach naukowo-badawczych, w tym przygotowania umów (np. licencji, sprzedaży, know-how), zarządzania licencją X X doradztwa, szkolenia i informacji w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności intelektualnej X X oceny potencjału innowacyjnego rozwiązania X X wyceny wartości dobra intelektualnego X X oceny możliwości komercyjnego zastosowania nowego rozwiązania X X kojarzenia nauki z przemysłem X X tworzenia baz danych innowacyjnych rozwiązań X X współpracy z potencjalnymi inwestorami i innymi instytucjami wsparcia. Centrum transferu technologii pełni więc funkcję łącznika pomiędzy światem nauki a firmami, zainteresowanymi budowaniem przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje. Skuteczny proces komercjalizacji wyników badań naukowych lub transfer technologii wymaga jednak jednego, ale za to bardzo istotnego elementu sprawnego otoczenia legislacyjnego. Niestety w Polsce przez wiele lat rozwiązania prawne odnoszące się do komercjalizacji były skomplikowane i niejasne. Unormowania, które odnosiły się do współpracy nauki z biznesem, częściej ją blokowały, niż stymulowały. Dodatkowym czynnikiem komplikującym cały proces jest unormowanie wielu zagadnień związanych z komercjalizacją w skali makro, czyli w różnych aktach prawnych bądź ustawach, np. ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej czy kodeksie cywilnym. Na szczęście wraz z postępującym inwestowaniem w innowacje pojawiają się również zmiany w prawie, które mają cały proces przyspieszyć i pomóc w unormowaniu poszczególnych kwestii (m.in. nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z 1 października 2014 r.). Kolejnym elementem związanym z otoczeniem legislacyjnym są regulacje tworzone w tzw. skali mikro, czyli różnego rodzaju wytyczne tworzone przez poszczególne podmioty. W zależności od specyfiki funkcjonowania danej jednostki występują one pod postacią regulaminu wynalazczości, zarządzania dobrami intelektualnymi lub własnością intelektualną. Tego typu unormowania służą zorganizowaniu procedur związanych m.in. ze zgłoszeniem stworzonego dobra intelektualnego, wyceną technologii, możliwością współpracy z jednostkami stworzonymi w celu komercjalizacji (np. centrum transferu technologii), kwestią podziału sciencenetwork 7

10 zysków i wynagradzania twórców oraz współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Dzięki wdrożonym regulaminom, pracownicy naukowi znają poszczególne etapy postępowania z opracowanym dobrem intelektualnym w kontekście komercjalizacji. Z kolei firmy wiedzą, na jakich przejrzystych zasadach mogą współpracować z uczelnią w sprawie komercjalizacji pomysłu, co znacznie ułatwia nawiązanie współpracy. Zważywszy na złożoność i wieloetapowość transferu technologii, wyszczególnić można kilka elementów, które są uniwersalne dla całego procesu. Są to: regulaminy zarządzania dobrami intelektualnymi umowy dotyczące przenoszenia dóbr intelektualnych wycena technologii inicjowanie współpracy nauki z przemysłem na podstawie serwisu ofert i zapytań technologicznych. Elementy te znalazły odzwierciedlenie na platformie sciencenetwork.eu w postaci narzędzi, które w praktyczny sposób mają przeprowadzić użytkownika przez poszczególne etapy komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Regulaminy wynalazczości Regulaminy wynalazczości tworzone są po to, by uściślić i dookreślić procedury dotyczące komercjalizacji. W takich rozporządzeniach bardzo często znajdują się również zapisy odnoszące się do możliwości stworzenia przez pracowników naukowych firm w celu komercjalizacji wyników badań naukowych (spółki typu spin off, spin out). Powstają też specjalne instytucje lub komisje, odpowiedzialne za walidację dóbr intelektualnych stworzonych w danej jednostce. Dzięki temu komercjalizacja ma stać się bardziej przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w ten proces. Wdrożony regulamin powoduje, że czytelniejsze stają się zasady współpracy pomiędzy jednostką naukową a firmą. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązek wdrożenia regulaminów wynalazczości. Dlatego na platformie umieszczono narzędzie, które umożliwia stworzenie takiego przykładowego regulaminu. Dodatkowo na portalu znajduje się analiza dotychczas wdrożonych regulaminów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Dzięki temu stworzony regulamin można dostosować do indywidualnych potrzeb i specyficznych procedur obowiązujących w danej jednostce. 8 sciencenetwork

11 Umowy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych Wśród umów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych rozróżnić można trzy podstawowe: licencji, sprzedaży i wykonania prac badawczo-rozwojowych. Licencja to umowa zezwalająca na korzystanie z praw wyłącznych do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego lub dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego. Z ustawy prawo własności przemysłowej z dn r. wynika podział na licencje zwykłe, udzielane na podstawie zasad swobody zawierania umów oraz licencje szczególne. Licencje szczególne to licencje otwarte, przymusowe i dorozumiane. Zgodnie z ustawą udzielanie licencji otwartych i przymusowych odbywa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego ( Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. Matusiak, Warszawa 2011 r.). Umowę licencji dzieli się również ze względu na rodzaj dobra intelektualnego, którego dotyczy. I tak wyróżniamy: prawa autorskie i prawa pokrewne, własność przemysłową, know-how. Nie jest to katalog pełny, jednak przedstawia najczęściej wykorzystywane dobra intelektualne w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych. Precyzując, poszczególne rodzaje własności intelektualnej odnoszą się do różnych dóbr, spośród których wyróżniamy: Prawo autorskie Własność przemysłowa Know-how X X utwory i bazy danych w ramach praw autorskich i praw pokrewnych X X wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne w ramach własności przemysłowej czy tajemnice przedsiębiorstwa w ramach know-how. Własność intelektualna Rodzaje własności intelektualnej, opracowanie własne sciencenetwork 9

12 W odniesieniu zarówno do rodzaju dobra intelektualnego, jak i zakresu licencji, na platformie sciencenetwork.eu umieszczono generatory, dzięki którym możliwe jest stworzenie wzoru umowy licencji na korzystanie z określonego rodzaju własności przemysłowej przez określony podmiot, na określonych polach eksploatacji, w odniesieniu do określonego obszaru (np. kraju). Sprzedaż oznacza, że dotychczasowy właściciel przenosi prawo w całości lub w części (tylko na wybranych polach eksploatacji) na nowego uprawnionego (nabywcę), a dotychczasowy właściciel traci to prawo w zakresie, jakiego dotyczy przeniesienie (w całości lub na określonych polach eksploatacji). W ramach poszczególnych rodzajów prawa własności intelektualnej istnieją specyficzne regulacje odnoszące się do umów sprzedaży dóbr niematerialnych, np. umowa wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W przypadku praw dóbr intelektualnych, ujawnianych w rejestrach publicznych (np. praw własności przemysłowej), zmiana powinna zostać odnotowana w rejestrze, np. jeśli wynalazek otrzymał patent w Urzędzie Patentowym RP, to w rejestrze tego urzędu powinna zostać wykonana zmiana. Celem umowy wykonanie prac badawczo-rozwojowych jest doprecyzowanie zakresu współpracy pomiędzy jednostką realizującą prace badawczo-rozwojowe a instytucją (najczęściej firmą) zlecającą ich przeprowadzenie. Umowa ta powinna regulować kwestie związane z zakresem prac badawczych, harmonogramem, wysokością wynagrodzenia wykonawcy, precyzyjnie określać, kto zostanie właścicielem wyników badań, a także zawierać inne zapisy dotyczące współpracy, np. liczba konsultacji, sprzęt wykorzystywany podczas prac, sposób odbioru wyników lub forma rozwiązania umowy. dochodowa Metody wyceny mnożnikowa / rynkowa Wycena technologii Wycena dobra intelektualnego, zwłaszcza mającego znamiona innowacji, możliwa jest dopiero na etapie wdrożenia. Jak zatem dokonać wyceny czegoś, co jeszcze nie funkcjonuje na rynku i nie wiadomo, czy będzie innowacją, kosztowa Metody wyceny, opracowanie własne 10 sciencenetwork

13 która się przyjmie lub nie? W zależności od rodzaju innowacji, poziomu innowacyjności, wielkości rynku czy kosztów stworzenia stosuje się różne metody, wśród których wyróżnić można: X X metody kosztowe uwzględniające koszty dotyczące stworzenia prawa lub przedmiotu, np. koszty prowadzenia badań, konsultacji, ochrony dobra itp. X X metody dochodowe szacują wartość przedmiotu ochrony na podstawie przewidywanych korzyści ekonomicznych oraz okresu, w którym dobro intelektualne miałoby te korzyści przynosić X X metody rynkowe oparte na porównaniu do uśrednionych wysokości transakcji technologii, których dokonano w określonych branżach, w odniesieniu do wielkości rynku. Metoda rynkowa została zastosowana w kalkulatorze wyceny technologii, znajdującym się na portalu sciencenetwork.eu. Narzędzie to ma na celu przede wszystkim określić, jakie wartości opłat dana technologia może osiągnąć w określonej branży na podstawie ogólnych wartości trudno bowiem dokonać precyzyjnej wyceny. Serwis ofert i zapytań technologicznych Oprócz wielu elementów natury prawnej (sposób ochrony innowacji) i organizacyjnej (dostęp do jednostek wyspecjalizowanych w transferze technologii) komercjalizacja wyników badań bardzo często sprowadza się do nawiązania kontaktów z potencjalnymi odbiorcami technologii. Inicjowaniu tego procesu służyć mają spotkania (np. targi), bezpośrednie kontakty czy też bazy danych. Na portalu sciencenetwork.eu taką funkcję spełnia serwis ofert i zapytań technologicznych, który z jednej strony pozwala na zaprezentowanie oferty jednostek naukowych, a z drugiej umożliwia poznanie zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców z określonych branż. Dzięki automatycznemu rozsyłaniu ofert i zapytań do potencjalnych zainteresowanych podmiotów, łatwiejsze stanie się znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego. Proces komercjalizacji wyników badań naukowych rozwija się w Polsce cały czas. Funkcjonowanie portalu, który w kompleksowy sposób będzie dostarczać informacji na temat transferu technologii, może ten proces ułatwić i spowodować, że stanie się on dostępny dla większej liczby jednostek naukowych, naukowców lub firm. Portal docelowo wpłynąć ma na intensyfikację współpracy nauki i biznesu w województwie zachodniopomorskim, ale docelowo w całym kraju. sciencenetwork 11

14

15 Badania i ewaluacja

16 Wprowadzenie Wyniki przeprowadzonych badań oraz liczne konsultacje pokazały braki bądź niedobory w procesie komercjalizacji badań naukowych w województwie zachodniopomorskim. Jednocześnie stały się kluczowym elementem do wyznaczenia celu głównego i celów szczegółowych w projekcie. Główny cel projektu to wzmocnienie możliwości współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki na Pomorzu Zachodnim. Aby go osiągnąć, opracowano praktyczne narzędzia, umożliwiające sprawną realizację transferu technologii w oparciu o platformę internetową. Zostały one przetestowane przez 15 odbiorców i użytkowników oraz rozpowszechnione wśród potencjalnych użytkowników. Cele szczegółowe projektu obejmowały takie zagadnienia, jak: X X diagnoza problemu i analiza potrzeb grupy docelowej w zakresie współpracy nauki i biznesu zebrano szczegółowe dane oraz zbadano oczekiwania i bariery wśród grupy składającej się z 30 odbiorców oraz 5 potencjalnych użytkowników (koniec stycznia 2013 r.) X X wykorzystanie europejskiego doświadczenia w zakresie wsparcia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki bazowano na wiedzy oraz kontaktach partnera ponadnarodowego i udostępniono raport (koniec lutego 2013 r.) 14 sciencenetwork

17 X X stworzenie wersji testowej produktu uruchomiono Zachodniopomorską Platformę Transferu Technologii oraz udostępniono w jej obrębie generatory umów i regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny technologii, serwis ofert i zapytań (koniec III kwartału 2013 r.) X X weryfikacja jakości Zachodniopomorskiej Platformy Transferu Technologii wstępna wersja produktu była testowana przez 15 odbiorców i użytkowników (do końca III kw r.) X X upowszechnienie informacji o gotowym produkcie finalnym wśród pracowników instytucji stanowiących potencjalnych użytkowników zorganizowano konferencję włączającą dla 30 osób, do 100 osób wysłano podręcznik pocztą, do 500 osób wykonano mailing oraz aranżowano spotkania indywidualne (do połowy 2015 r.). sciencenetwork 15

18 Założenia projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT) to innowacyjny projekt, w ramach którego powstał portal internetowy, oferująca praktyczne narzędzia wspierające proces komercjalizacji wyników prac naukowych. Na etapie przygotowywania wniosku przeprowadzono badanie, którego głównym celem było rozpoznanie czynników wpływających na współpracę środowisk nauki i biznesu w zakresie transferu technologii w województwie zachodniopomorskim. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące realnej wartości i roli, jaką może odgrywać Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii, zdecydowano się na zgromadzenie szczegółowych danych. Ich analiza umożliwiła rozpoznanie barier i problemów, mogących być potencjalnym utrudnieniem, a także pozwoliła na poznanie oczekiwań docelowej grupy projektu. Przeprowadzone badania pokazały, że problem braku współpracy sektora nauki i biznesu dotyczący całego kraju jest szczególnie widoczny w województwie zachodniopomorskim. Autorzy raportu Nauka i technika w Polsce w 2009 roku podają m.in., iż w 2009 r. przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego zleciły zaledwie 15 prac o charakterze B+R, podczas gdy średnia w całym kraju wyniosła 29. Podobna dysproporcja da się zauważyć w przypadku liczby podpisanych umów licencyjnych w regionie zachodniopomorskim w 2009 r. podpisano ich 21, a średnia w kraju to 41. Z raportu PARP Innowacyjność 2010 wynika natomiast, że zaledwie 6% ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw z zachodniopomorskiego współpracowało z sektorem nauki. Można zatem powiedzieć, że raptem 1/₃ jednostek B+R z sektora nauki podejmowała współpracę z biznesem. Problem ten został zauważony przez lokalne szkoły wyższe. Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zdecydowały się w swoich strategiach rozwoju zapisać konieczność zintensyfikowania współpracy z biznesem. Samo dostrzeżenie problemu to 16 sciencenetwork

19 jednak za mało. Tym bardziej, że próby rozwiązania problemu są w głównej mierze nastawione na działania promocyjne. W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w całym kraju, brakuje więc narzędzi wspierających efektywną kooperację pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Dodatkową barierą jest brak danych dotyczących standardowych wartości opłat licencyjnych/sprzedaży oraz wzorów konstruowania umów dotyczących transferu technologii. W niektórych publikacjach można co prawda odszukać wzory umów, ale mają one charakter czysto teoretyczny, dlatego nie da się ich w prosty sposób przełożyć na praktykę. Podobna sytuacja dotyczy wysokości opłat licencyjnych oraz wyceny technologii. Dostępne dane zagraniczne nie odpowiadają zaś w pełni standardom krajowym i powodują trudności z właściwym określeniem odpowiedniej wartości opłat. Kolejny problem to niejasności prawne. Chodzi tutaj m.in. o brak wykładni ustaw warunkujących transfer technologii w Polsce, dotyczący np. kwestii związanych z obejmowaniem przez uczelnie udziału w spółkach. Ogromnym utrudnieniem jest też brak regulaminów wynalazczości w przedsiębiorstwach i na uczelniach (w trakcie przeprowadzania badań regulamin posiadał tylko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Co gorsza, na Pomorzu Zachodnim działały zaledwie trzy centra transferu technologii oraz tylko jedna platforma ofert technologicznych, która przez brak funkcji związanej z zapytaniami technologicznymi była nieskuteczna i ograniczała możliwość nawiązywania kontaktów. Zdaniem uczestników konsultacji (naukowców i przedsiębiorców) barierą jest też niedostateczna wiedza na temat potencjalnych partnerów. Województwo zachodniopomorskie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę naukowo-badawczą. Działa tu 27 szkół wyższych oraz 13 instytutów i placówek sektora B+R, przy czym najwięcej jest ich w Szczecinie, a liczba działających w regionie podmiotów gospodarczych wynosi 215 tys. Podejmowane do tej pory działania służące transferowi technologii były jednak niewystarczające nie stwierdzono efektywnej współpracy między sektorami nauki i biznesu. sciencenetwork 17

20 Badania prowadzone podczas tworzenia platformy W trakcie realizacji projektu prowadzono badania własne, których celem była diagnoza problemów dotyczących przedstawicieli grupy docelowej, weryfikacja skali ich występowania oraz charakteru. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom: X X deficytów posiadanych umiejętności i wiedzy o możliwościach prowadzenia współpracy między sektorami nauki i biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów prawa, sporządzania umów i regulaminów wynalazczości, wyceny technologii X X braku narzędzi ułatwiających współpracę naukowców i przedsiębiorców oraz niewystarczającego wsparcia jej funkcjonowania na poziomie instytucjonalnym (zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym). W toku prowadzonych badań korzystano z następujących metod badawczych: analizy ilościowej ankiety internetowej analizy jakościowej wywiadów pogłębionych, analizy danych zastanych. Analiza danych zastanych, wykonana w oparciu o dostępne źródła, pokazała, iż województwo zachodniopomorskie, mimo niemałego potencjału innowacyjności, rozwija się stosunkowo wolno i w niewystarczającym stopniu korzysta z istniejących warunków ekonomiczno-społecznych. Choć jako region uczestniczy w systemie gospodarki opartej na wiedzy, za słabo adaptuje się do wyznaczających go trendów i procesów. 18 sciencenetwork

21 9,7% Świat nauki 25,8% 61,3% Zachodniopomorscy przedsiębiorcy zachowują dystans i ostrożność we wprowadzaniu innowacji, najczęściej decydując się na rozwiązania polegające na wdrażaniu innowacji produktowych bądź procesowych. Innowacje techniczne, z uwagi na koszty, są wprowadzane rzadziej. Większość firm najchętniej korzysta ze sprawdzonych w Europie lub innych regionach Polski usprawnień, transferując je poprzez zakup gotowych technologii, maszyn lub urządzeń. Świat biznesu 3,2% 7,2% 21,4% zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie 71,4% Na tle kraju zachodniopomorska gospodarka wypada bardzo przeciętnie, zajmując dziewiątą pozycję pod względem udziału wydatków na działalność badawczo-rozwojową w regionalnym PKB. W strukturze finansowania regionalnych nakładów na B+R dominującą rolę odgrywa szkolnictwo wyższe (86%). W zestawieniu z innymi regionami nie najlepsza jest też aktywność innowacyjna zachodniopomorskich firm, widoczna we wskaźnikach określających współpracę przedsiębiorstw z podmiotami naukowymi. W 2009 r. jedynie 11% firm przemysłowych zadeklarowało ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną, co wpłynęło na niską, bo 14. pozycję regionu na 16 województw w kraju. O nie najwyższym poziomie współpracy świadczy też wskaźnik skuteczności jednostek naukowych w obszarze zastosowań, obejmujący m.in. opracowane technologie, posiadane patenty, wdrożenia, sprzedaż licencji know-how. Deficyty w zakresie transferu technologii wpływają negatywnie na poziom innowacyjności, stanowiącej przecież rdzeń nowoczesnej gospodarki. ani negatywnie, ani pozytywnie Świat nauki 3,77 Świat biznesu raczej negatywnie Ocena współpracy. Badanie własne. N=100. 3,96 Ocena współpracy. Badanie własne. N=100. Skala 1-5. sciencenetwork 19

22 6% 34% 60% tak nie nie wiem Współpraca firm z ośrodkami naukowymi. Badania własne. N=100. Przeprowadzone badanie ilościowe (ankieta internetowa) pozwoliło na poznanie specyfiki oraz najważniejszych aspektów współpracy między sektorami nauki i biznesu w województwie zachodniopomorskim. Wykonana analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic między naukowcami a przedsiębiorcami w ocenie wzajemnej współpracy. Pokazała natomiast, iż zdecydowana większość inwestorów nie współpracowała do tej pory z ośrodkami naukowymi, ale przede wszystkim z pracownikami szkół wyższych. Z kolei naukowcy nie wskazywali na żaden dominujący sektor, z którym podejmowali współpracę. Zdecydowana większość przedsiębiorców nie współpracuje bądź nie współpracowała z ośrodkami naukowymi. Niewiele mniej niż co trzeci z badanych potwierdził fakt jej zaistnienia. Tylko niespełna jeden na piętnastu respondentów nie potrafił odpowiedzieć, czy jego firma nawiązywała kontakt ze środowiskiem naukowym (odpowiednio 60%, 34%, 6%). Badani przedsiębiorcy współpracowali przede wszystkim z pracownikami szkół wyższych. Najczęściej wymieniany był Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie. Wśród naukowców, którzy wzięli udział w ankiecie internetowej, nie było mowy o jednym dominującym sektorze. Wspominano m.in. o takich branżach, jak: bankowa, informatyczna czy elektrotechniczna. Głównym powodem nawiązywania przez przedsiębiorcę współpracy była chęć udoskonalenia produktu (53%) lub opracowania nowego (46,7%). Wymieniano też potrzebę udoskonalenia technologii (40%) oraz świadczenie usług badawczo-rozwojowych (40%). Pracownicy naukowi na pierwszym miejscu wskazywali opracowanie nowej technologii (48,4%). W dalszej kolejności, podobnie jak przedstawiciele świata biznesu, zwracali uwagę na udoskonalenie technologii oraz produktu (oba po 45,2%). Istotna była również diagnoza powodów i przyczyn uniemożliwiających bądź utrudniających współpracę badanych sektorów. Zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy wskazywali na brak dostępu do informacji mogących pomóc w jej nawiązaniu (50%). 20 sciencenetwork

23 22% 49% 29% tak nie nie wiem Współpraca ośrodków naukowych z firmami. Badania własne. N=100. Duża część respondentów podawała w wątpliwość możliwość wzajemnej kooperacji (pracownicy naukowi 37,5%, przedsiębiorcy 26,5%). Ponad ¼ badanych przedsiębiorców kwestionowała jej zasadność, nie widząc takiej potrzeby (26,5%). Niewielu mniej uznawało, że ośrodki naukowe nie posiadają oferty skierowanej do ich branży (23,5%). Natomiast prawie co piąty pracownik akademicki twierdził, że profil jego działalności naukowej nie odpowiada potrzebom firm (18,8%). Odpowiednio 20,6% przedstawicieli świata biznesu oraz 18,8% reprezentantów świata nauki za kluczowy czynnik uznało brak wiedzy i odpowiednich narzędzi. Barierą po stronie przedsiębiorców okazały się zatem kwestie finansowe i ryzyko nierentowności tego typu kooperacyjnych inicjatyw, a także pewien dystans do samej idei współpracy, związany z niewiarą w potencjał innowacyjny badań naukowych. Dla naukowców jedną z głównych przeszkód zdawał się być deficyt informacji na temat możliwości podjęcia wspólnych działań oraz korzyści, jakie mogą one przynieść. Według przedsiębiorców gotowość do nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie transferu technologii można zwiększyć poprzez: zgłaszanie zapytań technologicznych na portalach transferu technologii (56,8%), organizację szkoleń dotyczących transferu technologii dla pracowników (47,7%), wsparcie formalnoprawne np. przy tworzeniu umów (47,7%), stworzenie systemu motywacyjnego (36,4%) oraz wdrożenie regulaminu wynalazczości (15,9%). Zdaniem naukowców usprawnić proces transferu technologii może wsparcie pracowników naukowych w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych (78,3%) oraz pomoc w analizie potencjału ekonomicznego wynalazku, w tym wycena technologii (63%). Badanych zapytano także o formy współpracy, jakich szukaliby w ramach utworzonej platformy transferu technologii. Przedsiębiorcy zdecydowany nacisk położyli na konieczność kontaktu z partnerem naukowym. Podkreślali też aspekt łączenia teorii z praktyką. Według respondentów nieodzowne są bazy danych i miejsce, gdzie można znaleźć interesujące informacje odnoszące sciencenetwork 21

24 się do ewentualnej współpracy. Natomiast pracownikom naukowym zależało na poszukiwaniu kontaktów ze światem biznesu w celu komercjalizacji własnej pracy badawczej. Większość z nich akcentowała konieczność komunikowania przez przedsiębiorców swoich potrzeb tak, by sektor nauki mógł w konkretny sposób na nie odpowiedzieć. Pracownicy centrów technologii wskazywali zasadność powstania platformy, doceniając jej potencjalną użyteczność, zwłaszcza w odniesieniu do wykonywanych przez siebie zadań i powierzonych im obowiązków. W badaniu ankietowym poproszono również respondentów o wskazanie głównych barier występujących we współpracy między ośrodkami naukowymi i biznesowymi. Pracodawcy najczęściej podawali brak konkretnych ofert i wysoki koszt obsługi prawnej. Pracownicy centrów transferu technologii zwracali szczególną uwagę na brak ofert ze strony przedsiębiorstw. Naukowcy za kluczową barierę uznawali natomiast nadmiernie rozbudowany system biurokratyczny i związane z jego funkcjonowaniem utrudnienia, a także brak konkretnych ofert współpracy ze strony inwestorów. Pracownicy centrów transferu technologii (użytkownicy), podobnie jak naukowcy i przedsiębiorcy (odbiorcy), podkreślali niewystarczający przepływ informacji między środowiskami, widoczną wśród naukowców nieznajomość realiów biznesu oraz problem niewywiązywania się państwa z roli animatora przedsięwzięć kooperacyjnych. Chodzi tu zwłaszcza o brak systemu zachęt, mogący motywować potencjalnych partnerów do podjęcia współdziałania. W badaniu jakościowym, które przeprowadzono na wyselekcjonowanej grupie odbiorców i użytkowników, zadano pytanie dotyczące poszukiwanych informacji, które byłyby pomocne przy planowaniu i realizowaniu transferu technologii. Badani pracodawcy deklarowali chęć nawiązania kontaktów ze światem nauki oraz poszukiwania informacji technologicznych. Liczył się dla nich praktyczny aspekt planowanej współpracy. Pracowników naukowych interesowała m.in. baza ofert naukowców, a także lista problemów i kwestii zgłaszanych przez pracodawców. Frapował ich również formalnoprawny kontekst potencjalnego współdziałania. Wśród najważniejszych wątków poruszonych przez pracowników centrów technologii pojawiała się: konieczność obecności na platformie informacji weryfikujących przeprowadzone badania, kwestie formalnoprawne oraz idea powstania bazy technologicznej. Konieczne było także uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia informacji, jakie powinny znajdować się na platformie. Pracodawcy zdecydowanie stawiali na konkretne rozwiązania, czyli szczegółowe zadawanie pytań, innowacje i wiedzę o potencjalnych partnerach współpracy. Naukowcy za najistotniejsze uznali informacje o ofertach i firmach oraz sposób kontaktu z ich przedstawicielami. Pracownicy centrów transferu technologii zwracali zaś uwagę na kwestię spisu potrzeb i preferencji firm, co ułatwiłoby ustalenie i uściślenie zasad współdziałania. 22 sciencenetwork

transferu technologii Zespół autorski:

transferu technologii Zespół autorski: O rganizacja transferu technologii w sieciach instytucji otoczenia biznesu Zespół autorski: Piotr Czupryński Marek Ćwiklicki Piotr Kopyciński Agata Machnik Ambroży Mituś Barbara Staszczyszyn Jadwiga Widziszewska

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość Akademicka

Przedsiębiorczość Akademicka Przedsiębiorczość Akademicka stan, bariery i przesłanki rozwoju redakcja naukowa Bogusław Plawgo Łomża 2011 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA STAN, BARIERY I PRZESŁANKI ROZWOJU Recenzent dr hab. Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Strona - 0 - STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI MODEL ADAPTACYJNEGO TRANSFERU ROZWIĄZAŃ INNOWACYJNYCH I EKSPERCKICH: MATRIX Temat innowacyjny: Wzmocnienie współpracy przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych

Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych. Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Ekspertyza dotycząca tematów dla projektów innowacyjnych Ekspertyza dotyczy Tematu: Rozwiązania w zakresie komercjalizacji badań naukowych Przygotowane opracowanie powinno dawać odpowiedź na pytanie, jak

Bardziej szczegółowo

NOWA INNOWACYJNA FIRMA

NOWA INNOWACYJNA FIRMA NOWA INNOWACYJNA FIRMA Jak uruchomić własną firmę? podręcznik dla pracowników naukowych, doktorantów, studentów i absolwentów szkół wyższych 1 Redakcja naukowa: dr Krzysztof B. Matusiak Autorzy: Marzena

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej

NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY. Przedsiębiorczość na UAM. Innowacyjny marketing. ewaluacja własności intelektualnej NR 2/2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Przedsiębiorczość na UAM Innowacyjny marketing ewaluacja własności intelektualnej PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej

Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Autorka: Aleksandra Ścibich-Kopiec Firmy odpryskowe jako szansa na rozwój przedsiębiorczości akademickiej Firmy odpryskowe to termin obejmujący dwie, dosyć podobne w swojej naturze kategorie przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo