Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii"

Transkrypt

1 Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

2

3 Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii

4 Wydawca: Fundacja ProRegio ul. 23 Lutego Poznań tel.: Realizacja: Smartlink Sp. z o.o. ul. Zjazd 2/ Poznań tel.: Koordynacja i redakcja: Iwona Gutowska Korekta: Agata Rokita Projekt graficzny i skład: Nina Dereszewicz-Nowacka Egzemplarz bezpłatny Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Partner projektu: Eurocultura Projekt PI-PWP: Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii był objęty patronatem honorowym: wicepremiera, ministra gospodarki, Janusza Piechocińskiego marszałka województwa zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza rektora Uniwersytetu Szczecińskiego, prof. dr. hab. Edwarda Włodarczyka rektora Politechniki Koszalińskiej, prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bohdala Związku Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN

5 WSTĘP Polscy przedsiębiorcy coraz pewniej sięgają po rodzime innowacje, upatrując w nich potencjał do zbudowania przewagi konkurencyjnej. Ten pozytywny trend wynika m.in. ze zmian organizacyjnych zachodzących na polskich uczelniach oraz zmieniających się przepisów prawnych. Polska na tle państw europejskich wciąż jednak klasyfikowana jest jako kraj aspirujący do bycia innowacyjnym. Dlatego tak ważne jest przezwyciężanie barier hamujących proces komercjalizacji wyników badań naukowych. Fundacja ProRegio we współpracy z włoskim stowarzyszeniem Eurocultura stworzyła portal sciencenetwork.eu. Było to możliwe dzięki realizacji projektu innowacyjnego PI-PWP: Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach tej inicjatywy opracowano innowacyjne w skali kraju narzędzia (generator umów, generator regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny technologii czy serwis ofert i zapytań technologicznych), wspierające proces komercjalizacji wyników prac naukowych. Na platformie znajdują się również artykuły pozwalające na zapoznanie się z zagadnieniami związanymi z transferem technologii. Umieszczane są tu m.in. orzeczenia sądów i administracji publicznej w zakresie przepisów prawa, artykuły o zmianach w prawodawstwie, a także omawiane są praktyczne aspekty komercjalizacji. Zadaniem publikacji jest wyjaśnienie merytorycznych i technicznych aspektów służących skutecznej obsłudze portalu. Mamy nadzieję, że zaproponowane rozwiązanie przyczyni się do wzmocnienia współpracy między naukowcami a przedsiębiorcami. sciencenetwork 3

6

7 Transfer technologii

8 Vademecum Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii powstała w celu poprawy jakości i skuteczności wsparcia w zakresie inicjowania współpracy nauki i biznesu. Oferowane praktyczne wsparcie online powoduje, że jednostki, osoby lub firmy zainteresowane transferem technologii mają dostęp do merytorycznej wiedzy. Narzędzia dostępne na platformie zostały opracowane w oparciu o zapotrzebowanie zgłaszane przez grupę docelową oraz standardy dotyczące transferu technologii stosowane w Polsce i na świecie. Są to: generator umów dotyczących transferu technologii, generator regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny oraz serwis ofert technologicznych. Może z nich korzystać zarówno użytkownik, który nie posiada wiedzy związanej z procesem komercjalizacji, jak i użytkownik zorientowany w tej tematyce. Sam proces transferu technologii określany jest tu jako przekazywanie określonej wiedzy technicznej i organizacyjnej, i związanej z nią know-how celem gospodarczego (komercyjnego) wykorzystania. Transfer technologii to proces zasilania rynku technologiami, stanowiący szczególny przypadek procesu komunikowania się ( Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. Matusiak, Warszawa 2011 r.). Z tego względu, iż transfer technologii stanowi szczególny przypadek procesu komunikowania się, wymaga również specyficznych uwarunkowań i otoczenia. Odnosi się to również do najczęściej występujących w tym procesie grup, działających w z pozoru sprzecznych interesach, czyli naukowców (głównie nastawionych na tworzenie nauki) i przedsiębiorców (nastawionych na zysk). Oprócz nich uczestniczą w tym procesie instytucje, których rola sprowadza się do oferowania wsparcia. Najczęściej nazywane są one centrami transferu technologii, a ich forma i zakres funkcjonowania są bardzo zróżnicowane. Ich rola sprowadza się do działań, które mają służyć zarówno przełamaniu barier występujących w środowisku naukowców i przedsiębiorców, jak i udzielaniu obu grupom wsparcia merytorycznego. Wsparcie to sprowadza się najczęściej do: 6 sciencenetwork

9 X X tworzenia i rozwijania sieci kontaktów łączących świat nauki i biznesu, animowania transferu technologii X X upowszechniania osiągnięć naukowych w przypadku uczelnianych centrów i prowadzenia uczelnianej polityki komercjalizacji wyników badań X X zarządzania własnością intelektualną powstałą w instytucjach naukowo-badawczych, w tym przygotowania umów (np. licencji, sprzedaży, know-how), zarządzania licencją X X doradztwa, szkolenia i informacji w zakresie realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, przedsiębiorczości, własności intelektualnej X X oceny potencjału innowacyjnego rozwiązania X X wyceny wartości dobra intelektualnego X X oceny możliwości komercyjnego zastosowania nowego rozwiązania X X kojarzenia nauki z przemysłem X X tworzenia baz danych innowacyjnych rozwiązań X X współpracy z potencjalnymi inwestorami i innymi instytucjami wsparcia. Centrum transferu technologii pełni więc funkcję łącznika pomiędzy światem nauki a firmami, zainteresowanymi budowaniem przewagi konkurencyjnej poprzez innowacje. Skuteczny proces komercjalizacji wyników badań naukowych lub transfer technologii wymaga jednak jednego, ale za to bardzo istotnego elementu sprawnego otoczenia legislacyjnego. Niestety w Polsce przez wiele lat rozwiązania prawne odnoszące się do komercjalizacji były skomplikowane i niejasne. Unormowania, które odnosiły się do współpracy nauki z biznesem, częściej ją blokowały, niż stymulowały. Dodatkowym czynnikiem komplikującym cały proces jest unormowanie wielu zagadnień związanych z komercjalizacją w skali makro, czyli w różnych aktach prawnych bądź ustawach, np. ustawie prawo o szkolnictwie wyższym, ustawie o prawach autorskich i prawach pokrewnych, ustawie prawo własności przemysłowej czy kodeksie cywilnym. Na szczęście wraz z postępującym inwestowaniem w innowacje pojawiają się również zmiany w prawie, które mają cały proces przyspieszyć i pomóc w unormowaniu poszczególnych kwestii (m.in. nowelizacja ustawy prawo o szkolnictwie wyższym z 1 października 2014 r.). Kolejnym elementem związanym z otoczeniem legislacyjnym są regulacje tworzone w tzw. skali mikro, czyli różnego rodzaju wytyczne tworzone przez poszczególne podmioty. W zależności od specyfiki funkcjonowania danej jednostki występują one pod postacią regulaminu wynalazczości, zarządzania dobrami intelektualnymi lub własnością intelektualną. Tego typu unormowania służą zorganizowaniu procedur związanych m.in. ze zgłoszeniem stworzonego dobra intelektualnego, wyceną technologii, możliwością współpracy z jednostkami stworzonymi w celu komercjalizacji (np. centrum transferu technologii), kwestią podziału sciencenetwork 7

10 zysków i wynagradzania twórców oraz współpracą z podmiotami zewnętrznymi. Dzięki wdrożonym regulaminom, pracownicy naukowi znają poszczególne etapy postępowania z opracowanym dobrem intelektualnym w kontekście komercjalizacji. Z kolei firmy wiedzą, na jakich przejrzystych zasadach mogą współpracować z uczelnią w sprawie komercjalizacji pomysłu, co znacznie ułatwia nawiązanie współpracy. Zważywszy na złożoność i wieloetapowość transferu technologii, wyszczególnić można kilka elementów, które są uniwersalne dla całego procesu. Są to: regulaminy zarządzania dobrami intelektualnymi umowy dotyczące przenoszenia dóbr intelektualnych wycena technologii inicjowanie współpracy nauki z przemysłem na podstawie serwisu ofert i zapytań technologicznych. Elementy te znalazły odzwierciedlenie na platformie sciencenetwork.eu w postaci narzędzi, które w praktyczny sposób mają przeprowadzić użytkownika przez poszczególne etapy komercjalizacji wiedzy i transferu technologii. Regulaminy wynalazczości Regulaminy wynalazczości tworzone są po to, by uściślić i dookreślić procedury dotyczące komercjalizacji. W takich rozporządzeniach bardzo często znajdują się również zapisy odnoszące się do możliwości stworzenia przez pracowników naukowych firm w celu komercjalizacji wyników badań naukowych (spółki typu spin off, spin out). Powstają też specjalne instytucje lub komisje, odpowiedzialne za walidację dóbr intelektualnych stworzonych w danej jednostce. Dzięki temu komercjalizacja ma stać się bardziej przejrzysta i zrozumiała dla wszystkich osób i podmiotów zaangażowanych w ten proces. Wdrożony regulamin powoduje, że czytelniejsze stają się zasady współpracy pomiędzy jednostką naukową a firmą. Ustawa prawo o szkolnictwie wyższym nakłada na uczelnie obowiązek wdrożenia regulaminów wynalazczości. Dlatego na platformie umieszczono narzędzie, które umożliwia stworzenie takiego przykładowego regulaminu. Dodatkowo na portalu znajduje się analiza dotychczas wdrożonych regulaminów zarówno w Polsce, jak i w innych państwach. Dzięki temu stworzony regulamin można dostosować do indywidualnych potrzeb i specyficznych procedur obowiązujących w danej jednostce. 8 sciencenetwork

11 Umowy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych Wśród umów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych rozróżnić można trzy podstawowe: licencji, sprzedaży i wykonania prac badawczo-rozwojowych. Licencja to umowa zezwalająca na korzystanie z praw wyłącznych do wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego i topografii układu scalonego lub dzieła będącego przedmiotem prawa autorskiego. Z ustawy prawo własności przemysłowej z dn r. wynika podział na licencje zwykłe, udzielane na podstawie zasad swobody zawierania umów oraz licencje szczególne. Licencje szczególne to licencje otwarte, przymusowe i dorozumiane. Zgodnie z ustawą udzielanie licencji otwartych i przymusowych odbywa się za pośrednictwem Urzędu Patentowego ( Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, K. Matusiak, Warszawa 2011 r.). Umowę licencji dzieli się również ze względu na rodzaj dobra intelektualnego, którego dotyczy. I tak wyróżniamy: prawa autorskie i prawa pokrewne, własność przemysłową, know-how. Nie jest to katalog pełny, jednak przedstawia najczęściej wykorzystywane dobra intelektualne w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych. Precyzując, poszczególne rodzaje własności intelektualnej odnoszą się do różnych dóbr, spośród których wyróżniamy: Prawo autorskie Własność przemysłowa Know-how X X utwory i bazy danych w ramach praw autorskich i praw pokrewnych X X wynalazki, wzory użytkowe, znaki towarowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i oznaczenia geograficzne w ramach własności przemysłowej czy tajemnice przedsiębiorstwa w ramach know-how. Własność intelektualna Rodzaje własności intelektualnej, opracowanie własne sciencenetwork 9

12 W odniesieniu zarówno do rodzaju dobra intelektualnego, jak i zakresu licencji, na platformie sciencenetwork.eu umieszczono generatory, dzięki którym możliwe jest stworzenie wzoru umowy licencji na korzystanie z określonego rodzaju własności przemysłowej przez określony podmiot, na określonych polach eksploatacji, w odniesieniu do określonego obszaru (np. kraju). Sprzedaż oznacza, że dotychczasowy właściciel przenosi prawo w całości lub w części (tylko na wybranych polach eksploatacji) na nowego uprawnionego (nabywcę), a dotychczasowy właściciel traci to prawo w zakresie, jakiego dotyczy przeniesienie (w całości lub na określonych polach eksploatacji). W ramach poszczególnych rodzajów prawa własności intelektualnej istnieją specyficzne regulacje odnoszące się do umów sprzedaży dóbr niematerialnych, np. umowa wymaga zachowania formy pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności. W przypadku praw dóbr intelektualnych, ujawnianych w rejestrach publicznych (np. praw własności przemysłowej), zmiana powinna zostać odnotowana w rejestrze, np. jeśli wynalazek otrzymał patent w Urzędzie Patentowym RP, to w rejestrze tego urzędu powinna zostać wykonana zmiana. Celem umowy wykonanie prac badawczo-rozwojowych jest doprecyzowanie zakresu współpracy pomiędzy jednostką realizującą prace badawczo-rozwojowe a instytucją (najczęściej firmą) zlecającą ich przeprowadzenie. Umowa ta powinna regulować kwestie związane z zakresem prac badawczych, harmonogramem, wysokością wynagrodzenia wykonawcy, precyzyjnie określać, kto zostanie właścicielem wyników badań, a także zawierać inne zapisy dotyczące współpracy, np. liczba konsultacji, sprzęt wykorzystywany podczas prac, sposób odbioru wyników lub forma rozwiązania umowy. dochodowa Metody wyceny mnożnikowa / rynkowa Wycena technologii Wycena dobra intelektualnego, zwłaszcza mającego znamiona innowacji, możliwa jest dopiero na etapie wdrożenia. Jak zatem dokonać wyceny czegoś, co jeszcze nie funkcjonuje na rynku i nie wiadomo, czy będzie innowacją, kosztowa Metody wyceny, opracowanie własne 10 sciencenetwork

13 która się przyjmie lub nie? W zależności od rodzaju innowacji, poziomu innowacyjności, wielkości rynku czy kosztów stworzenia stosuje się różne metody, wśród których wyróżnić można: X X metody kosztowe uwzględniające koszty dotyczące stworzenia prawa lub przedmiotu, np. koszty prowadzenia badań, konsultacji, ochrony dobra itp. X X metody dochodowe szacują wartość przedmiotu ochrony na podstawie przewidywanych korzyści ekonomicznych oraz okresu, w którym dobro intelektualne miałoby te korzyści przynosić X X metody rynkowe oparte na porównaniu do uśrednionych wysokości transakcji technologii, których dokonano w określonych branżach, w odniesieniu do wielkości rynku. Metoda rynkowa została zastosowana w kalkulatorze wyceny technologii, znajdującym się na portalu sciencenetwork.eu. Narzędzie to ma na celu przede wszystkim określić, jakie wartości opłat dana technologia może osiągnąć w określonej branży na podstawie ogólnych wartości trudno bowiem dokonać precyzyjnej wyceny. Serwis ofert i zapytań technologicznych Oprócz wielu elementów natury prawnej (sposób ochrony innowacji) i organizacyjnej (dostęp do jednostek wyspecjalizowanych w transferze technologii) komercjalizacja wyników badań bardzo często sprowadza się do nawiązania kontaktów z potencjalnymi odbiorcami technologii. Inicjowaniu tego procesu służyć mają spotkania (np. targi), bezpośrednie kontakty czy też bazy danych. Na portalu sciencenetwork.eu taką funkcję spełnia serwis ofert i zapytań technologicznych, który z jednej strony pozwala na zaprezentowanie oferty jednostek naukowych, a z drugiej umożliwia poznanie zapotrzebowania zgłaszanego przez przedsiębiorców z określonych branż. Dzięki automatycznemu rozsyłaniu ofert i zapytań do potencjalnych zainteresowanych podmiotów, łatwiejsze stanie się znalezienie odpowiedniego partnera biznesowego. Proces komercjalizacji wyników badań naukowych rozwija się w Polsce cały czas. Funkcjonowanie portalu, który w kompleksowy sposób będzie dostarczać informacji na temat transferu technologii, może ten proces ułatwić i spowodować, że stanie się on dostępny dla większej liczby jednostek naukowych, naukowców lub firm. Portal docelowo wpłynąć ma na intensyfikację współpracy nauki i biznesu w województwie zachodniopomorskim, ale docelowo w całym kraju. sciencenetwork 11

14

15 Badania i ewaluacja

16 Wprowadzenie Wyniki przeprowadzonych badań oraz liczne konsultacje pokazały braki bądź niedobory w procesie komercjalizacji badań naukowych w województwie zachodniopomorskim. Jednocześnie stały się kluczowym elementem do wyznaczenia celu głównego i celów szczegółowych w projekcie. Główny cel projektu to wzmocnienie możliwości współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki na Pomorzu Zachodnim. Aby go osiągnąć, opracowano praktyczne narzędzia, umożliwiające sprawną realizację transferu technologii w oparciu o platformę internetową. Zostały one przetestowane przez 15 odbiorców i użytkowników oraz rozpowszechnione wśród potencjalnych użytkowników. Cele szczegółowe projektu obejmowały takie zagadnienia, jak: X X diagnoza problemu i analiza potrzeb grupy docelowej w zakresie współpracy nauki i biznesu zebrano szczegółowe dane oraz zbadano oczekiwania i bariery wśród grupy składającej się z 30 odbiorców oraz 5 potencjalnych użytkowników (koniec stycznia 2013 r.) X X wykorzystanie europejskiego doświadczenia w zakresie wsparcia współpracy przedsiębiorców z sektorem nauki bazowano na wiedzy oraz kontaktach partnera ponadnarodowego i udostępniono raport (koniec lutego 2013 r.) 14 sciencenetwork

17 X X stworzenie wersji testowej produktu uruchomiono Zachodniopomorską Platformę Transferu Technologii oraz udostępniono w jej obrębie generatory umów i regulaminów wynalazczości, kalkulator wyceny technologii, serwis ofert i zapytań (koniec III kwartału 2013 r.) X X weryfikacja jakości Zachodniopomorskiej Platformy Transferu Technologii wstępna wersja produktu była testowana przez 15 odbiorców i użytkowników (do końca III kw r.) X X upowszechnienie informacji o gotowym produkcie finalnym wśród pracowników instytucji stanowiących potencjalnych użytkowników zorganizowano konferencję włączającą dla 30 osób, do 100 osób wysłano podręcznik pocztą, do 500 osób wykonano mailing oraz aranżowano spotkania indywidualne (do połowy 2015 r.). sciencenetwork 15

18 Założenia projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii (ZPTT) to innowacyjny projekt, w ramach którego powstał portal internetowy, oferująca praktyczne narzędzia wspierające proces komercjalizacji wyników prac naukowych. Na etapie przygotowywania wniosku przeprowadzono badanie, którego głównym celem było rozpoznanie czynników wpływających na współpracę środowisk nauki i biznesu w zakresie transferu technologii w województwie zachodniopomorskim. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące realnej wartości i roli, jaką może odgrywać Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii, zdecydowano się na zgromadzenie szczegółowych danych. Ich analiza umożliwiła rozpoznanie barier i problemów, mogących być potencjalnym utrudnieniem, a także pozwoliła na poznanie oczekiwań docelowej grupy projektu. Przeprowadzone badania pokazały, że problem braku współpracy sektora nauki i biznesu dotyczący całego kraju jest szczególnie widoczny w województwie zachodniopomorskim. Autorzy raportu Nauka i technika w Polsce w 2009 roku podają m.in., iż w 2009 r. przedsiębiorstwa z Pomorza Zachodniego zleciły zaledwie 15 prac o charakterze B+R, podczas gdy średnia w całym kraju wyniosła 29. Podobna dysproporcja da się zauważyć w przypadku liczby podpisanych umów licencyjnych w regionie zachodniopomorskim w 2009 r. podpisano ich 21, a średnia w kraju to 41. Z raportu PARP Innowacyjność 2010 wynika natomiast, że zaledwie 6% ogółu innowacyjnych przedsiębiorstw z zachodniopomorskiego współpracowało z sektorem nauki. Można zatem powiedzieć, że raptem 1/₃ jednostek B+R z sektora nauki podejmowała współpracę z biznesem. Problem ten został zauważony przez lokalne szkoły wyższe. Uniwersytet Szczeciński i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zdecydowały się w swoich strategiach rozwoju zapisać konieczność zintensyfikowania współpracy z biznesem. Samo dostrzeżenie problemu to 16 sciencenetwork

19 jednak za mało. Tym bardziej, że próby rozwiązania problemu są w głównej mierze nastawione na działania promocyjne. W województwie zachodniopomorskim, podobnie jak w całym kraju, brakuje więc narzędzi wspierających efektywną kooperację pomiędzy naukowcami a przedsiębiorcami. Dodatkową barierą jest brak danych dotyczących standardowych wartości opłat licencyjnych/sprzedaży oraz wzorów konstruowania umów dotyczących transferu technologii. W niektórych publikacjach można co prawda odszukać wzory umów, ale mają one charakter czysto teoretyczny, dlatego nie da się ich w prosty sposób przełożyć na praktykę. Podobna sytuacja dotyczy wysokości opłat licencyjnych oraz wyceny technologii. Dostępne dane zagraniczne nie odpowiadają zaś w pełni standardom krajowym i powodują trudności z właściwym określeniem odpowiedniej wartości opłat. Kolejny problem to niejasności prawne. Chodzi tutaj m.in. o brak wykładni ustaw warunkujących transfer technologii w Polsce, dotyczący np. kwestii związanych z obejmowaniem przez uczelnie udziału w spółkach. Ogromnym utrudnieniem jest też brak regulaminów wynalazczości w przedsiębiorstwach i na uczelniach (w trakcie przeprowadzania badań regulamin posiadał tylko Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny). Co gorsza, na Pomorzu Zachodnim działały zaledwie trzy centra transferu technologii oraz tylko jedna platforma ofert technologicznych, która przez brak funkcji związanej z zapytaniami technologicznymi była nieskuteczna i ograniczała możliwość nawiązywania kontaktów. Zdaniem uczestników konsultacji (naukowców i przedsiębiorców) barierą jest też niedostateczna wiedza na temat potencjalnych partnerów. Województwo zachodniopomorskie posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę naukowo-badawczą. Działa tu 27 szkół wyższych oraz 13 instytutów i placówek sektora B+R, przy czym najwięcej jest ich w Szczecinie, a liczba działających w regionie podmiotów gospodarczych wynosi 215 tys. Podejmowane do tej pory działania służące transferowi technologii były jednak niewystarczające nie stwierdzono efektywnej współpracy między sektorami nauki i biznesu. sciencenetwork 17

20 Badania prowadzone podczas tworzenia platformy W trakcie realizacji projektu prowadzono badania własne, których celem była diagnoza problemów dotyczących przedstawicieli grupy docelowej, weryfikacja skali ich występowania oraz charakteru. Szczególną uwagę poświęcono kwestiom: X X deficytów posiadanych umiejętności i wiedzy o możliwościach prowadzenia współpracy między sektorami nauki i biznesu, zwłaszcza w odniesieniu do przepisów prawa, sporządzania umów i regulaminów wynalazczości, wyceny technologii X X braku narzędzi ułatwiających współpracę naukowców i przedsiębiorców oraz niewystarczającego wsparcia jej funkcjonowania na poziomie instytucjonalnym (zarówno w aspekcie ilościowym, jak i jakościowym). W toku prowadzonych badań korzystano z następujących metod badawczych: analizy ilościowej ankiety internetowej analizy jakościowej wywiadów pogłębionych, analizy danych zastanych. Analiza danych zastanych, wykonana w oparciu o dostępne źródła, pokazała, iż województwo zachodniopomorskie, mimo niemałego potencjału innowacyjności, rozwija się stosunkowo wolno i w niewystarczającym stopniu korzysta z istniejących warunków ekonomiczno-społecznych. Choć jako region uczestniczy w systemie gospodarki opartej na wiedzy, za słabo adaptuje się do wyznaczających go trendów i procesów. 18 sciencenetwork

21 9,7% Świat nauki 25,8% 61,3% Zachodniopomorscy przedsiębiorcy zachowują dystans i ostrożność we wprowadzaniu innowacji, najczęściej decydując się na rozwiązania polegające na wdrażaniu innowacji produktowych bądź procesowych. Innowacje techniczne, z uwagi na koszty, są wprowadzane rzadziej. Większość firm najchętniej korzysta ze sprawdzonych w Europie lub innych regionach Polski usprawnień, transferując je poprzez zakup gotowych technologii, maszyn lub urządzeń. Świat biznesu 3,2% 7,2% 21,4% zdecydowanie pozytywnie raczej pozytywnie 71,4% Na tle kraju zachodniopomorska gospodarka wypada bardzo przeciętnie, zajmując dziewiątą pozycję pod względem udziału wydatków na działalność badawczo-rozwojową w regionalnym PKB. W strukturze finansowania regionalnych nakładów na B+R dominującą rolę odgrywa szkolnictwo wyższe (86%). W zestawieniu z innymi regionami nie najlepsza jest też aktywność innowacyjna zachodniopomorskich firm, widoczna we wskaźnikach określających współpracę przedsiębiorstw z podmiotami naukowymi. W 2009 r. jedynie 11% firm przemysłowych zadeklarowało ponoszenie nakładów na działalność innowacyjną, co wpłynęło na niską, bo 14. pozycję regionu na 16 województw w kraju. O nie najwyższym poziomie współpracy świadczy też wskaźnik skuteczności jednostek naukowych w obszarze zastosowań, obejmujący m.in. opracowane technologie, posiadane patenty, wdrożenia, sprzedaż licencji know-how. Deficyty w zakresie transferu technologii wpływają negatywnie na poziom innowacyjności, stanowiącej przecież rdzeń nowoczesnej gospodarki. ani negatywnie, ani pozytywnie Świat nauki 3,77 Świat biznesu raczej negatywnie Ocena współpracy. Badanie własne. N=100. 3,96 Ocena współpracy. Badanie własne. N=100. Skala 1-5. sciencenetwork 19

22 6% 34% 60% tak nie nie wiem Współpraca firm z ośrodkami naukowymi. Badania własne. N=100. Przeprowadzone badanie ilościowe (ankieta internetowa) pozwoliło na poznanie specyfiki oraz najważniejszych aspektów współpracy między sektorami nauki i biznesu w województwie zachodniopomorskim. Wykonana analiza statystyczna nie wykazała istotnych różnic między naukowcami a przedsiębiorcami w ocenie wzajemnej współpracy. Pokazała natomiast, iż zdecydowana większość inwestorów nie współpracowała do tej pory z ośrodkami naukowymi, ale przede wszystkim z pracownikami szkół wyższych. Z kolei naukowcy nie wskazywali na żaden dominujący sektor, z którym podejmowali współpracę. Zdecydowana większość przedsiębiorców nie współpracuje bądź nie współpracowała z ośrodkami naukowymi. Niewiele mniej niż co trzeci z badanych potwierdził fakt jej zaistnienia. Tylko niespełna jeden na piętnastu respondentów nie potrafił odpowiedzieć, czy jego firma nawiązywała kontakt ze środowiskiem naukowym (odpowiednio 60%, 34%, 6%). Badani przedsiębiorcy współpracowali przede wszystkim z pracownikami szkół wyższych. Najczęściej wymieniany był Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie. Wśród naukowców, którzy wzięli udział w ankiecie internetowej, nie było mowy o jednym dominującym sektorze. Wspominano m.in. o takich branżach, jak: bankowa, informatyczna czy elektrotechniczna. Głównym powodem nawiązywania przez przedsiębiorcę współpracy była chęć udoskonalenia produktu (53%) lub opracowania nowego (46,7%). Wymieniano też potrzebę udoskonalenia technologii (40%) oraz świadczenie usług badawczo-rozwojowych (40%). Pracownicy naukowi na pierwszym miejscu wskazywali opracowanie nowej technologii (48,4%). W dalszej kolejności, podobnie jak przedstawiciele świata biznesu, zwracali uwagę na udoskonalenie technologii oraz produktu (oba po 45,2%). Istotna była również diagnoza powodów i przyczyn uniemożliwiających bądź utrudniających współpracę badanych sektorów. Zarówno naukowcy, jak i przedsiębiorcy wskazywali na brak dostępu do informacji mogących pomóc w jej nawiązaniu (50%). 20 sciencenetwork

23 22% 49% 29% tak nie nie wiem Współpraca ośrodków naukowych z firmami. Badania własne. N=100. Duża część respondentów podawała w wątpliwość możliwość wzajemnej kooperacji (pracownicy naukowi 37,5%, przedsiębiorcy 26,5%). Ponad ¼ badanych przedsiębiorców kwestionowała jej zasadność, nie widząc takiej potrzeby (26,5%). Niewielu mniej uznawało, że ośrodki naukowe nie posiadają oferty skierowanej do ich branży (23,5%). Natomiast prawie co piąty pracownik akademicki twierdził, że profil jego działalności naukowej nie odpowiada potrzebom firm (18,8%). Odpowiednio 20,6% przedstawicieli świata biznesu oraz 18,8% reprezentantów świata nauki za kluczowy czynnik uznało brak wiedzy i odpowiednich narzędzi. Barierą po stronie przedsiębiorców okazały się zatem kwestie finansowe i ryzyko nierentowności tego typu kooperacyjnych inicjatyw, a także pewien dystans do samej idei współpracy, związany z niewiarą w potencjał innowacyjny badań naukowych. Dla naukowców jedną z głównych przeszkód zdawał się być deficyt informacji na temat możliwości podjęcia wspólnych działań oraz korzyści, jakie mogą one przynieść. Według przedsiębiorców gotowość do nawiązania współpracy z jednostkami naukowymi w zakresie transferu technologii można zwiększyć poprzez: zgłaszanie zapytań technologicznych na portalach transferu technologii (56,8%), organizację szkoleń dotyczących transferu technologii dla pracowników (47,7%), wsparcie formalnoprawne np. przy tworzeniu umów (47,7%), stworzenie systemu motywacyjnego (36,4%) oraz wdrożenie regulaminu wynalazczości (15,9%). Zdaniem naukowców usprawnić proces transferu technologii może wsparcie pracowników naukowych w zakresie poszukiwania partnerów biznesowych (78,3%) oraz pomoc w analizie potencjału ekonomicznego wynalazku, w tym wycena technologii (63%). Badanych zapytano także o formy współpracy, jakich szukaliby w ramach utworzonej platformy transferu technologii. Przedsiębiorcy zdecydowany nacisk położyli na konieczność kontaktu z partnerem naukowym. Podkreślali też aspekt łączenia teorii z praktyką. Według respondentów nieodzowne są bazy danych i miejsce, gdzie można znaleźć interesujące informacje odnoszące sciencenetwork 21

24 się do ewentualnej współpracy. Natomiast pracownikom naukowym zależało na poszukiwaniu kontaktów ze światem biznesu w celu komercjalizacji własnej pracy badawczej. Większość z nich akcentowała konieczność komunikowania przez przedsiębiorców swoich potrzeb tak, by sektor nauki mógł w konkretny sposób na nie odpowiedzieć. Pracownicy centrów technologii wskazywali zasadność powstania platformy, doceniając jej potencjalną użyteczność, zwłaszcza w odniesieniu do wykonywanych przez siebie zadań i powierzonych im obowiązków. W badaniu ankietowym poproszono również respondentów o wskazanie głównych barier występujących we współpracy między ośrodkami naukowymi i biznesowymi. Pracodawcy najczęściej podawali brak konkretnych ofert i wysoki koszt obsługi prawnej. Pracownicy centrów transferu technologii zwracali szczególną uwagę na brak ofert ze strony przedsiębiorstw. Naukowcy za kluczową barierę uznawali natomiast nadmiernie rozbudowany system biurokratyczny i związane z jego funkcjonowaniem utrudnienia, a także brak konkretnych ofert współpracy ze strony inwestorów. Pracownicy centrów transferu technologii (użytkownicy), podobnie jak naukowcy i przedsiębiorcy (odbiorcy), podkreślali niewystarczający przepływ informacji między środowiskami, widoczną wśród naukowców nieznajomość realiów biznesu oraz problem niewywiązywania się państwa z roli animatora przedsięwzięć kooperacyjnych. Chodzi tu zwłaszcza o brak systemu zachęt, mogący motywować potencjalnych partnerów do podjęcia współdziałania. W badaniu jakościowym, które przeprowadzono na wyselekcjonowanej grupie odbiorców i użytkowników, zadano pytanie dotyczące poszukiwanych informacji, które byłyby pomocne przy planowaniu i realizowaniu transferu technologii. Badani pracodawcy deklarowali chęć nawiązania kontaktów ze światem nauki oraz poszukiwania informacji technologicznych. Liczył się dla nich praktyczny aspekt planowanej współpracy. Pracowników naukowych interesowała m.in. baza ofert naukowców, a także lista problemów i kwestii zgłaszanych przez pracodawców. Frapował ich również formalnoprawny kontekst potencjalnego współdziałania. Wśród najważniejszych wątków poruszonych przez pracowników centrów technologii pojawiała się: konieczność obecności na platformie informacji weryfikujących przeprowadzone badania, kwestie formalnoprawne oraz idea powstania bazy technologicznej. Konieczne było także uzyskanie odpowiedzi na pytanie dotyczące znaczenia informacji, jakie powinny znajdować się na platformie. Pracodawcy zdecydowanie stawiali na konkretne rozwiązania, czyli szczegółowe zadawanie pytań, innowacje i wiedzę o potencjalnych partnerach współpracy. Naukowcy za najistotniejsze uznali informacje o ofertach i firmach oraz sposób kontaktu z ich przedstawicielami. Pracownicy centrów transferu technologii zwracali zaś uwagę na kwestię spisu potrzeb i preferencji firm, co ułatwiłoby ustalenie i uściślenie zasad współdziałania. 22 sciencenetwork

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do Zapytania Opis przedmiotu zamówienia 1. Projekt w ramach którego zlecana jest usługa Fundacja ProRegio rozpoczęła realizację projektu Zachodniopomorska Platforma Transferu Technologii,

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu.

Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Temat: Transfer technologii z nauki do biznesu. Komercjalizacja wyników w badań naukowych; praktyczne zastosowanie wyników badań naukowych w przemyśle; uzyskiwanie dochodów z tytułu zastosowania nowych

Bardziej szczegółowo

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego

igpa Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego Strategia wdrażania projektu innowacyjnego testującego igpa Internetowa Giełda Przedsiębiorczości Akademickiej kształtowanie i rozwój innowacyjnych kadr w województwie wielkopolskim Problem Brak wiedzy

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami

Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Własność intelektualna w zarządzaniu projektami Prof. dr hab. inż. K. Santarek Mgr inż. Małgorzata Zalewska Traczyk Politechnika Warszawska Instytut Organizacji Systemów Produkcyjnych 1 Wstęp Własność

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Tworzenie strategii współpracy z biznesem

Tworzenie strategii współpracy z biznesem Człowiek najlepsza inwestycja Tworzenie strategii współpracy z biznesem Plan prezentacji 1. Dlaczego współpraca nauki z biznesem? 2. Uwarunkowania prawne 3. Modele współpracy nauki z biznesem 4. Ochrona

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w jednostkach naukowych

Własność intelektualna w jednostkach naukowych Własność intelektualna w jednostkach naukowych Sprawne funkcjonowanie jednostek naukowych w gospodarce opartej na wiedzy oraz konkurencyjności zależy nie tylko od ilości pieniędzy przeznaczanych na badania,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata

Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata Załącznik nr 8 Sprawozdani z konsultacji społecznych Sprawozdanie z przebiegu konsultacji społecznych do Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na lata 2005-2006 1. Otrzymane ankiety zwrotne

Bardziej szczegółowo

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ ZARZADZANIE WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ POLITECHNICZNY KODEKS TRANSFERU TECHNOLOGII Z UCZELNI DO BIZNESU - dr inż. Monika Kasieczka-Burnecka Specjalista kierujący Działem Transferu

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wyników badań naukowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Komercjalizacja wyników badań naukowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej dr Jacek Firlej, Politechnika Wrocławska Komercjalizacja wyników badań naukowych przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Diagnoza stan przed realizacją projektu Niski

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę

Usługa opracowania publikacji. Zapytanie o cenę Usługa opracowania publikacji Zapytanie o cenę Warszawa, czerwiec 2015 Szanowni Państwo, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje wydanie publikacji pt. Regulaminy i umowy w procesie komercjalizacji B+R

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2:

Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Przewodnik po wskaźnikach dla Poddziałania 1.1.2: Wskaźniki w pkt. 16 wniosku o dofinansowanie należy podawać mając na uwadze przedstawione poniżej informacje. Wskaźniki produktu - opisują bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia

ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. 1. Zakres stosowania Regulaminu. 2. Stosowane określenia Załącznik do Uchwały Nr 01/10/2012 Senatu Wyższej Szkoły Artystycznej w Warszawie z dnia 1 października 2012 r. Regulamin zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI ZBUDUJ SWOJĄ STRATEGIĘ OCHRONY SEMINARIUM URZĘDU PATENTOWEGO RP - WARSZAWA, 10 PAŹDZIERNIK 2016 Dominik

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka

Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Raport statystyczny z badania realizowanego w ramach projektu Wsparcie dla współpracy partnerskiej - wiedza, narzędzia, praktyka Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii

Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Profesjonalizacja działań uczelnianych centrów transferu technologii Dr hab. Dariusz Trzmielak Dyrektor CTT UŁ Członek Rady Fundacji Akcelerator Technologii UŁ Zarządzanie wynikami badań Zarzadzanie wynikami

Bardziej szczegółowo

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela

Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów. Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Prawo własności intelektualnej dla ekonomistów Autor: redakcja naukowa Bogusława Gnela Autorami podręcznika są pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Prawa Cywilnego i Gospodarczego oraz Katedry Prawa

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Efekty gospodarcze i społeczne zakończonych projektów rozwojowych finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Raport końcowy z badania ewaluacyjnego Kontekst badania Cel projektów rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK

Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Bartosz Pilitowski Gdański Park Naukowo-Technologiczny Instytut Socjologii UMK Uniwersytet w Białymstoku, 2 XII 2010 Plan prezentacji: 1. Wizje komercjalizacji nauki 2. Wizje innowacji 3. Komercjalizacja

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r.

Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. Zarządzenie nr 26/2016 Dyrektora Instytutu Fizyki Jądrowej im. H. Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie: zmiany Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej

Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej Prawne i praktyczne aspekty transferu i ochrony własności intelektualnej adw. Bartłomiej Jankowski adw. dr Rafał T. Stroiński, LL.M. Jankowski, Stroiński i Partnerzy JSLegal & Co Adwokacka spółka partnerska

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r.

Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. Zarządzenie Nr R 28/2010 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 28 maja 2010 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ochrony i korzystania z własności intelektualnej w Politechnice Lubelskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników

Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Instrukcja stosowania produktu finalnego dla użytkowników Przewodnik został opracowany w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu w ramach projektu PI Model Adaptacyjnego Transferu Rozwiązań Innowacyjnych i

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programowej Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Analiza badań ankietowych

Analiza badań ankietowych Analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych w Krasnobrodzie w

Bardziej szczegółowo

Zbiorcza analiza badań ankietowych

Zbiorcza analiza badań ankietowych Zbiorcza analiza badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników warsztatów z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz eksploatacji wiedzy tradycyjnej zorganizowanych przez Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku

Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Komercjalizacja wiedzy w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu. zasady, możliwe wsparcie i studium przypadku Justyna

Bardziej szczegółowo

Patent Plus i Kreator Innowacyjności

Patent Plus i Kreator Innowacyjności Olaf Gajl Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Patent Plus i Kreator Innowacyjności Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego Cele Programu Patent PLUS 1. usprawnienie procesu

Bardziej szczegółowo

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O.

ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. ZASADY KOMERCJALIZACJI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W PŁ, ROLA CTT PŁ SP. Z O.O. CZY KOMERCJALIZOWAĆ? Nie wiem jaka forma komercjalizacji będzie dla Komercjalizacja nie mnie najkorzystniejsza znam się na tym

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI

Krajowa Sieć Innowacji. Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Krajowa Sieć Innowacji Rozwój Krajowej Sieci Innowacji w ramach KSU, zasady korzystania i przykłady usług KSU / KSI Grzegorz Gromada Z-ca Dyrektora Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści

Przewodnik po Platformie Transferu Technologii. Spis treści Przewodnik po Platformie Transferu Technologii Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Poruszanie się po portalu... 2 3. Rejestracja Użytkownika... 3 4. Utworzenie, modyfikacja i usunięcie wpisu Dawcy...

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami:

Rozróżnienie pomiędzy pojęciami: JAK SKOMERCJALIZOWAĆ INNOWACJĘ? Instrumenty i ich finansowanie w Programie Innowacyjna Gospodarka 1 Komercjalizacja wyników prac B+R to: Całokształt działań związanych z odpłatnym przenoszeniem wyników

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii

Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Studenckie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Jesteś przedsiębiorcą otwartym na nowe rozwiązania, gotowym na aplikację w swojej ;irmie pomysłów kreatywnych młodych ludzi? Chciałbyś zlecić młodym

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania

Streszczenie Raportu. dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. z badania Streszczenie Raportu dla Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z badania Ocena poziomu świadomości i postaw wobec innowacyjności wśród grup docelowych planowanej kampanii promocyjnej wykonanego w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora

Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Instrukcja obsługi platformy Fuzje.pl czyli jak zarejestrować się na portalu, aby efektywnie sprzedać firmę lub pozyskać inwestora Warszawa, kwiecień 2011 roku SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1.PRZEGLĄDANIE ZAWARTOSCI

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej

Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności naukowej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W LUBLINIE Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Projekty systemowe realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wsparcie działalności

Bardziej szczegółowo

1 Definicje. Wersja 1.0 z dnia

1 Definicje. Wersja 1.0 z dnia Regulamin uczestnictwa w projekcie Inkubator Innowacyjności realizowanego przez Politechnikę Lubelską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 1 Definicje Używane w niniejszym Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich

Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich 1 Rola Urzędu Patentowego w innowacyjnej gospodarce z punktu widzenia instytucji akademickich Konferencja Własność przemysłowa w innowacyjnej gospodarce transfer technologii z uniwersytetów do przemysłu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych

Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Prezentacja założeo projektu Obserwatorium losów zawodowych absolwentów uczelni wyższych Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu - Tomasz Kurek Wrocław, 19 marca 2013 KIM JESTEŚMY? ARI + INES = PAKT dla innowacji Efekt synergii i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w procesie aplikowania o środki w projektach NCBR

Wsparcie Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w procesie aplikowania o środki w projektach NCBR Wsparcie Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy z Gospodarką w procesie aplikowania o środki w projektach NCBR Maria Kwarcińska Biuro Współpracy z Gospodarką Centrum ds. Badań Naukowych i Współpracy

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady komercjalizacji i transferu technologii na UG Gdańsk, dnia 04 grudnia 2014 roku

Nowe zasady komercjalizacji i transferu technologii na UG Gdańsk, dnia 04 grudnia 2014 roku Nowe zasady komercjalizacji i transferu technologii na UG Gdańsk, dnia 04 grudnia 2014 roku Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM REGULAMIN ZARZĄDZANIA PRAWAMI WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W GDAŃSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM ROZDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE Podstawa prawna: art. 86e ust. 1.; 2.; 4. ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12

Jak założyć konto? Co znajdziesz na FWF? Strona Narzędzia Jak dokonać płatności? Lista autorów... 12 Użytkowniku, chcesz w szybki i przystępny sposób poznać możliwości serwisu FWF? Zapoznaj się instrukcją, z której dowiesz się, jak korzystać z funkcjonalności, które przyczynią się udoskonalenia procesów

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo