Systemy transferu technologii w Polsce, Irlandii, Finlandii i Niemczech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy transferu technologii w Polsce, Irlandii, Finlandii i Niemczech"

Transkrypt

1 Systemy transferu technologii w Polsce, Irlandii, Finlandii i Niemczech ANETA MASTERNAK-JANUS ANDRZEJ KOCA DA System transferu technologii (TT) umo liwia efektywny przebieg procesów transferu technologii. Sk ada si z trzech poziomów: poziomu decydentów, poziomu wsparcia transferu technologii, poziomu wykonawców badaƒ i innowacji. WÊród krajów UE interesujàce sà systemy TT wyst pujàce w Irlandii, Finlandii i Niemczech. Wspierajà one skutecznie mechanizmy TT, dzi ki czemu wp ywajà na wzrost innowacyjnoêci i konkurencyjnoêci. W polskim systemie transferu technologii od lat dokonujà si zmiany majàce na celu dopasowanie do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Korzystanie z doêwiadczeƒ paƒstw rozwini tych w zakresie stosowania najlepszych praktyk w budowaniu systemu transferu technologii mo e przyczyniç si do polepszenia sytuacji w tworzeniu i wdra aniu nowych rozwiàzaƒ do praktyki gospodarczej. Wprowadzenie W dobie przechodzenia do gospodarek opartych na wiedzy tworzenie nowych technologii i ich transfer nabiera coraz wi kszego znaczenia. Innowacyjne rozwiàzania zapewniajà szybki wzrost gospodarczy i dobrobyt spo eczeƒstwa. Mogà powodowaç przejêcie krajów mniej rozwini tych na wy szy stopieƒ drabiny technologicznej. Transfer technologii pozwala natomiast na uzyskanie nowych technologii przez wdra anie efektów prac badawczo-rozwojowych. Dlatego celem polityki naukowej i technologicznej wielu paƒstw jest wprowadzanie mechanizmów wspomagajàcych procesy transferu technologii, tak aby przebiega y one sprawnie i efektywnie. WÊród stosowanych dzia aƒ sà: zwi kszanie Dr in. Aneta Masternak-Janus jest pracownikiem Politechniki Âwi tokrzyskiej w Kielcach, a prof. dr hab. in. Andrzej Kocaƒda jest pracownikiem Politechniki Warszawskiej. nak adów na prace badawczo-rozwojowe, pobudzanie przedsi biorczoêci, powo ywanie instytucji, których misjà jest stymulowanie dzia aƒ innowacyjnych w przemyêle i us ugach, zapewnianie dost pu do wykwalifikowanej kadry naukowej pracujàcej przy tworzeniu wynalazków. W dzisiejszych czasach wynalazca musi byç nie tylko naukowcem, ale równie sprzedawcà w asnego pomys u. Z ka dym pomys em nale y si przebiç, a najcz stszym problemem jest zdobycie Êrodków koniecznych do jego zrealizowania. Najbardziej rozwini te kraje na Êwiecie pomagajà naukowcom i przedsi biorcom w tworzeniu nowych rozwiàzaƒ i wdra aniu ich do komercyjnych zastosowaƒ. W tym celu niezb dne jest istnienie sprawnego systemu transferu technologii, czyli systemu wprowadzonego w ycie po to, aby umo liwiç efektywny przebieg procesów TT. W wi kszoêci krajów mo na wyró niç trzy poziomy sk adajàce si ze struktur organizacyjnych zapewniajàcych pozyskiwanie i wdra anie wynalazku w gospodarce: poziom decydentów, czyli rzàd i jego cia a doradcze, który mo e w àczaç si w procesy innowacyjne i transfer technologii poprzez odpowiednià polityk naukowo-technologicznà, poziom wsparcia, czyli ró ne oêrodki innowacji i przedsi biorczoêci wspierajàce proces transferu technologii, poziom wykonawców badaƒ i innowacji, czyli szko y wy sze, przedsi biorstwa, jednostki B+R, indywidualni wynalazcy. Te wypracowane struktury mogà pobudzaç lub blokowaç transfer technologii. Wa ne sà relacje pomi dzy poszczególnymi poziomami, zapewniajàce stabilny przep yw Êrodków pieni nych oraz wiedzy, informacji i technologii mi dzy ró nymi podmiotami, wp ywajàce na efektywnoêç tworzenia nowych rozwiàzaƒ itp. Relacje te mogà byç kreowane za pomocà polityki innowacyjnej i naukowo-techno- 24 ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/2010

2 logicznej w paƒstwie. Rzàd przy u yciu dost pnych Êrodków i metod tworzy Êcie ki komunikacyjne mi dzy poszczególnymi ogniwami systemu, a przez to warunki i mo liwoêci rozwoju innowacji i nowych technologii. Przyk adem takiej ingerencji sà programy naukowo-technologiczne, mi dzy innymi o charakterze materialnym, skierowane do przedsi biorstw i Êrodowiska naukowego. Programy zapewniajà redukowanie niepewnoêci przy tworzeniu nowych rozwiàzaƒ i pobudzajà wspó prac ró nych podmiotów w ramach transferu technologii. Ingerencja rzàdu mo e polegaç tak e na okreêlaniu obszarów nauki i techniki wa nych dla gospodarki, do których ma trafiaç pomoc paƒstwa i które we wszelkich dzia aniach majà byç traktowane priorytetowo. OÊrodki innowacji i przedsi biorczoêci realizujà polityk naukowà i technologicznà paƒstwa. Sà to instytucje i podmioty wyspecjalizowane w pobudzaniu, rozwijaniu i komercjalizacji nowych technologii. Znajdujà si wêród nich zarówno agendy rzàdowe, jak i oêrodki poêrednio powiàzane z decydentami. Z oêrodkami innowacji i przedsi biorczoêci kontaktujà si twórcy nowych technologii, poszukujàc tam wsparcia swoich dzia aƒ zwiàzanych z transferem technologii. WÊród krajów UE na szczególnà uwag zas ugujà systemy transferu technologii w Irlandii, Finlandii i Niemczech. Systemy te skutecznie wspierajà mechanizmy transferu technologii, przez co wp ywajà na wzrost innowacyjnoêci i przewagi konkurencyjnej oraz przyczyniajà si do zajmowania przez wymienione paƒstwa pozycji liderów w UE pod wzgl dem ró nych wskaêników naukowo-technologicznych. Polska, dà àc do zmniejszenia luki technologicznej w stosunku do paƒstw rozwini tych, od lat wprowadza zmiany w systemie transferu technologii, aby jak najlepiej przystosowaç go do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. Wiele z tych zmian idzie w dobrym kierunku, a poznanie irlandzkich, fiƒskich i niemieckich doêwiadczeƒ w zakresie najlepszych rozwiàzaƒ wykorzystywanych w funkcjonujàcych tam systemach transferu technologii mo e przyczyniç si do polepszenia sytuacji w tworzeniu i wdra aniu nowych technologii. w Irlandii w 2005 r. osiàgn a kolosalnà sum 150,8 mld euro [1], a wskaênik wydatków na import technologii niematerialnej w tym roku wyniós 9,71% PKB [2]. Pod wzgl dem obu wskaêników Irlandia obj a pozycj lidera wêród paƒstw UE. Wszelkie dzia ania podejmowane w tym kraju w celu budowania systemu transferu technologii majà na uwadze utrzymanie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego i zapewnienie bezpieczeƒstwa bezpo- Êrednim inwestycjom zagranicznym. W ostatnich latach zacz to zwracaç wi kszà uwag na pozyskiwanie technologii ze êróde wewn trznych, czego wyrazem by o przeznaczanie coraz wi kszych Êrodków na badania. Nak ady na dzia alnoêç badawczo- -rozwojowà jako procent PKB wzros y w 2006 r. o oko o 18% w stosunku do roku 2000 [3]. Sytuacja taka znalaz a odbicie w dzia aniach zwiàzanych z wprowadzaniem ró nych form wsparcia przedsi biorców w dzia alnoêci innowacyjnej i B+R przez istniejàce oêrodki innowacji i przedsi biorczoêci. Wypracowany irlandzki system u atwiajàcy transfer technologii z zaznaczonymi g ównymi zale noêciami pomi dzy ogniwami systemu przedstawiono na rys. 1. W Irlandii za prowadzenie polityki naukowej i technologicznej odpowiedzialny jest minister przemys u, handlu i zatrudnienia, któremu asystuje minister stanu ds. nauki, technologii i innowacji. W obr bie Ministerstwa Przemys u, Handlu i Zatrudnienia dzia a Biuro ds. Nauki i Technologii (OST), odpowiedzialne za prowadzenie, rozwój i koordynacj polityki naukowej, technologicznej i innowacyjnej. Pod przewodnictwem ministra przemys u, handlu i zatrudnienia dzia a Mi dzywydzia owy Komitet Nauki i Techniki, który ustalajàc priorytety wydatków rozdziela Êrodki na nauk pomi dzy poszczególne ministerstwa. Instytucjà odpowiedzialnà za promocj i rozwój przedsi wzi ç naukowych i technologicznych jest Forfas. Organ ten dzia a pod nadzorem Ministerstwa Przemys u, Handlu i Zatrudnienia i Êwiadczy us ugi System transferu technologii w Irlandii Irlandia jest krajem nastawionym g ównie na transfer technologii w formie bezpoêrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) oraz import zagranicznej technologii niematerialnej w postaci patentów, licencji, know-how itp. WartoÊç inwestycji bezpoêrednich Rys. 1. System transferu technologii w Irlandii ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/

3 doradcze i informacyjne powiàzanym z nim instytucjom, takim jak: Enterprise Ireland, Agencja Rozwoju Przemys owego czy Irlandzka Fundacja Naukowa. Czuwa w ten sposób nad realizacjà za o eƒ, strategii i programów rzàdowych w tych instytucjach. Pod zwierzchnictwem Forfas dzia a Irlandzka Rada ds. Nauki, Technologii i Innowacji (ICSTI), która zapewnia porady i ekspertyzy dla rzàdu. Cz onkami rady jest 25 ekspertów z ró nych dziedzin nauki. WÊród oêrodków wpierajàcych transfer technologii w Irlandii wyró niajà si Agencja Rozwoju Przemys owego i Enterprise Ireland. Ich misjà przewodnià jest przyciàganie bezpoêrednich inwestycji zagranicznych do Irlandii, co udaje si mi dzy innymi dzi ki dzia alnoêci zagranicznych oddzia ów rozlokowanych na ca ym Êwiecie. Agencja Rozwoju Przemys owego zapewnia równie us ugi doradcze i finansowe majàce na celu wsparcie dzia alnoêci innowacyjnej i B+R przedsi biorstw, równie tych, które chcà ulokowaç swój biznes w Irlandii. Enterprise Ireland oferuje firmom dost p do venture capital, a tak e dotacje na rozruch firmy, rozwój biznesu, dzia alnoêç eksportowà, dzia alnoêç B+R i innowacyjnà. Irlandzka Fundacja Naukowa oraz Urzàd ds. Szkolnictwa Wy szego promujà i inspirujà badania naukowe, oferujàc naukowcom i zespo om badawczym dotacje, granty i stypendia na dzia alnoêç B+R. Ze wsparcia Irlandzkiej Fundacji Naukowej mogà korzystaç równie przedsi biorcy. Charakterystycznymi czynnikami wp ywajàcymi na skutecznoêç irlandzkiego systemu transferu technologii sà: stabilna polityka naukowo-technologiczna zapewniajàca osiàganie ró norodnych celów wa nych dla gospodarki, spójne i wspó pracujàce ze sobà otoczenie instytucjonalne posiadajàce czytelnie rozdzielone zadania w ramach okreêlonych obszarów, ogromny potencja negocjacyjny w zakresie przyciàgania zagranicznych przedsi biorców dla wzrostu innowacyjnoêci i poziomu technologicznego Irlandii, umiej tnoêci w zakresie wspierania nowych przedsi biorców w ich dzia alnoêci innowacyjnej i badawczo-rozwojowej. System transferu technologii w Finlandii Fiƒski system innowacji i transferu technologii jest jednym z najlepiej dzia ajàcych na Êwiecie. Jego sprawnoêç i skutecznoêç potwierdza fakt, e Finlandia od lat zajmuje czo owe pozycje w Êwiatowych rankingach konkurencyjnoêci i przoduje pod wzgl dem ró nych wskaêników gospodarczych i naukowo-technicznych. Szczególnà uwag zwraca si w Finlandii na tworzenie nowoczesnych rozwiàzaƒ, które przynoszà korzyêci gospodarce, a istotnym czynnikiem wspierajàcym to dzia anie jest dost p do Êrodków finansowych na badania, rozwój i wdro enia. Kraj ten jest liderem wêród paƒstw UE pod wzgl dem nak adów na dzia alnoêç badawczo- -rozwojowà, które w 2006 r. wynosi y 3,45% PKB [3]. Celem oêrodków dzia ajàcych w fiƒskim systemie transferu technologii jest zach canie naukowców i przedsi biorców do transferu technologii, a zw aszcza do podejmowania badaƒ w obszarach wa nych dla gospodarki fiƒskiej. Schemat systemu transferu technologii w Finlandii pokazano na rys. 2. Finlandia by a pierwszym krajem w UE, który wprowadzi zasad koordynowania polityki naukowej na szczeblu wy szym ni poszczególne ministerstwa, tworzàc Fiƒskà Rad Nauki i Technologii pod przewodnictwem premiera. Rada posiada podkomitet ds. polityki naukowej pod przewodnictwem ministra edukacji oraz podkomitet ds. polityki technologicznej pod przewodnictwem ministra handlu i przemys u [4]. Jej zadaniem jest prowadzenie polityki naukowej i technologicznej w paƒstwie, mi dzy innymi przez rozdzielanie Êrodków publicznych na nauk i technologi pomi dzy ministerstwami. Ârodki na tworzenie i wdra anie nowych technologii trafiajà do przedsi biorstw, szkó wy szych oraz ró nych instytutów badawczych mi dzy innymi przez instytucje, takie jak: Akademia Fiƒska (podleg a ministrowi edukacji), Narodowa Agencja ds. Technologii TEKES (podleg a ministrowi handlu i przemys u) oraz Fiƒski Fundusz na rzecz Badaƒ i Rozwoju SITRA (instytucja podleg a parlamentowi). Specyficznà formà wspierania komercjalizacji wyników badaƒ naukowych w dzia alnoêci przemys owej oraz narz dziem integrujàcym przemys i nauk sà programy technologiczne prowadzone przez TEKES. Programy takie sà prowadzone Rys. 2. System transferu technologii w Finlandii 26 ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/2010

4 wspólnie przez naukowców i przedsi biorców w strategicznych dla gospodarki fiƒskiej obszarach. W 2006 r. realizowane by y 23 programy technologiczne o Êrednim bud ecie 16,5 mln euro. àczny bud et programów wyniós 380 mln euro, a dofinansowanie agencji kszta towa o si na poziomie 190 mln euro [5]. Szko y wy sze i instytuty badawcze w Finlandii otrzymujà Êrodki pieni ne na dzia- alnoêç B+R w postaci grantów i dotacji od Akademii Fiƒskiej. W 2007 r. kwota finansowania wynios a 260 mln euro [6]. Wspieraniem nowo powsta ych i rozwijajàcych si firm poprzez us ugi finansowe, doradcze i szkoleniowe zajmuje si instytucja SITRA, która w 2007 r. przeznaczy a na finansowanie programów w obszarach priorytetowych 5,7 mln euro, a na fundusz venture capital 15,7 mln euro [7]. Oprócz wymienionych instytucji w Finlandii dzia a wiele innych oêrodków innowacji i transferu technologii, które zapewniajà wsparcie w procesie tworzenia i komercjalizacji wynalazków, jak np. Fundacja ds. Fiƒskiej WynalazczoÊci, Fiƒskie Inwestycje Przemys u (FII) czy Fiƒski Fundusz Ârodowiska Pracy. Charakterystycznymi czynnikami wp ywajàcymi na skutecznoêç fiƒskiego systemu transferu technologii sà: istnienie spójnego otoczenia instytucjonalnego posiadajàcego czytelne misje i okreêlone obszary dzia ania, a jednoczeênie wspó pracujàcego ze sobà, istnienie sieci wspó pracy mi dzy instytutami badawczymi i szko ami wy szymi a przedsi biorstwami (przedsi biorstwa przeznaczajà Êrodki na prace badawcze tam prowadzone), prowadzenie badaƒ przydatnych dla gospodarki i istnienie skutecznego systemu komercjalizacji nowych technologii (innowacyjne koncepcje sà zawsze wykorzystywane w przedsi biorstwach). System transferu technologii w Niemczech Niemiecki system wspierania innowacji i transferu technologii jest jednym z najbardziej rozbudowanych systemów w UE. Jego dzia ania skierowane sà na inicjowanie i wspieranie badaƒ naukowych dla zaspokajania potrzeb przemys u. Niemcy nale à do czo ówki paƒstw w UE w zakresie przeznaczania nak adów na B+R w 2006 r. nak ady na B+R wynios y 2,51% PKB [3]. Wysokie nak ady na badania i istnienie du ej liczby instytucji tworzàcych nowe rozwiàzania znajdujà odzwierciedlenie w du ej liczbie wynalazków i patentów. Niemcy sà liderem w UE pod wzgl dem liczby zg aszanych patentów w 2006 r. wskaênik wynalazków zg oszonych w Niemieckim Urz dzie Patentowym na 1 mln mieszkaƒców wyniós 735 [8], a wskaênik wynalazków zg oszonych do Europejskiego Urz du Patentowego na 1 mln mieszkaƒców osiàgnà wartoêç 302 [9, 10]. Dla porównania: w Finlandii, która równie przeznacza wysokie nak ady na badania, w 2005 r. wskaênik wynalazków zg oszonych do Fiƒskiego Urz du Patentowego na 1 mln mieszkaƒców wyniós 394 [11], a w 2006 r. wskaênik wynalazków zg oszonych do Europejskiego Urz du Patentowego na 1 mln mieszkaƒców 319 [9 10]. Schemat systemu transferu technologii w Niemczech pokazano na rys. 3. OdpowiedzialnoÊç za wzmacnianie postaw przedsi biorczych i innowacyjnych, wspieranie transferu wiedzy i technologii, inicjowanie badaƒ naukowych jest rozdzielona w Niemczech pomi dzy dwa poziomy rzàdowe: federalny i rejonowy, a w szczególnoêci pomi dzy dwa ministerstwa: Ministerstwo Federalne ds. Kszta cenia i Badaƒ (BMBF) oraz Ministerstwo Federalne ds. Gospodarki i Technologii (BMWi) [12]. Organem àczàcym dwa poziomy rzàdowe w zakresie tworzenia polityki naukowej jest instytucja o nazwie Wspólna Konferencja Naukowa (GWK). Jej cz onkami sà minister federalny ds. kszta cenia i badaƒ, federalny minister finansów oraz ministrowie poszczególnych landów. Instytucja ta rozdziela Êrodki na badania naukowe w ramach wprowadzanych programów mi dzy takie oêrodki, jak: Niemiecka Wspólnota ds. Badaƒ (DFG), Instytuty Maksa Plancka (MPG), Instytuty Fraunhofera (FhG), Stowarzyszenia Helmholtza (HGF), Instytuty Leibniza (WGL), Grupa Robocza Przemys owego Zwiàzku Badawczego Otto von Guericke AiF. Zadaniem powy szych oêrodków jest uruchamianie i koordynowanie wprowadzanych przez ministerstwa programów w szko ach wy szych, instytutach badawczych i przedsi biorstwach. Za polityk technologicznà w Niemczech odpowiedzialne jest Ministerstwo Federalne ds. Gospodarki i Technologii, które wykonuje swoje za o enia równie w ramach uruchamianych programów, a ich realizacjà zajmujà si ró ne oêrodki innowacji i TT. Niemiecka Wspólnota ds. Badaƒ wspiera i inicjuje badania wy àcznie w szko ach wy szych i instytutach badawczych. Wspieraniem dzia alnoêci innowacyjnej i B+R przedsi biorstw zajmuje si Grupa Robocza Przemys owego Zwiàzku Badawczego Otto von Guericke AiF. Prowadzone przez AiF programy majà przyczyniaç si do zwi kszania wspó pracy mi dzy naukà a przemys em oraz do podnoszenia poziomu innowacyjnoêci, zw aszcza wêród MSP. G ównym celem dzia alnoêci Instytutów Maksa Plancka, Instytutów Fraunhofera, Stowarzyszeƒ Helmholtza oraz Instytutów Leibniza jest prowadzenie dzia alnoêci B+R. Instytuty Maksa Plancka stanowiace grup 76 instytutów cz onkowskich zajmujà si g ównie prowadzeniem badaƒ podstawowych, zw aszcza z dziedziny nauk socjologicznych, humanistycznych i ogólnych oraz prowadzeniem badaƒ uzupe niajàcych prace wykonywane w szko ach wy szych. Instytuty Fraunhofera liczàce 57 instytutów cz onkowskich skupiajà swoje dzia ania na prowadzeniu badaƒ nowatorskich i u ytecznych dla przemys u i dla spo- eczeƒstwa. Âwiadczà przedsi biorcom równie wiele dodatkowych us ug, jak np.: ocena u ytecznoêci wynalazku i mo liwoêci patentowych, ocena handlowego potencja u skutków prowadzenia badaƒ, tworzenie strategii komercjalizacji wynalazku, pomoc w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych. Stowarzyszenia Helmholtza sk adajàce si z 16 centrów naukowych prowadzà prace badawcze w szeêciu kluczowych obszarach naukowych: energia, ziemia i Êrodowisko, zdrowie, kluczowe technologie, struktura materii, transport i przestrzeƒ. Stowarzyszenia udzielajà szczególnego wsparcia m odym naukowcom, rekomendujàc ich do pracy w przemyêle, pomagajàc w zdobyciu sta y, w planowaniu Êcie ek kariery. Instytuty Leibniza stanowiàce sieç 86 instytutów prowadzà prace badawcze w szerokim zakresie dziedzin: od ekonomii, przez socjologi, nauki ogólne do nauk in ynierskich i Êrodowiskowych. ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/

5 Rys. 3. System transferu technologii w Niemczech Charakterystycznym czynnikiem wp ywajàcym na skutecznoêç niemieckiego systemu transferu technologii jest ogromna wiedza ekspercka zgromadzona w licznych instytutach federalnych i rejonowych owocujàca tworzeniem i wdra aniem technologii. Natomiast s aboêcià prezentowanego systemu jest stopieƒ jego skomplikowania i rozdrobnienia wynikajàcy przede wszystkim z ustroju politycznego. Za polityk innowacyjnà odpowiedzialne sà tu tak naprawd dwa ministerstwa: BMBF i BMWi, co mo e ograniczaç mo liwoêci stworzenia w pe ni zintegrowanej polityki innowacyjnej. Ponadto muszà istnieç instytucje, których zadaniem jest koordynowanie dzia aƒ realizowanych na szczeblu federalnym i zwiàzkowym (obecna GWK) [13]. System transferu technologii w Polsce W polskim systemie transferu technologii od lat dokonujà si zmiany majàce na celu dopasowanie tego systemu do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W porównaniu z Irlandià, Finlandià i Niemcami Polska jest mniej rozwini ta zarówno pod wzgl dem gospodarczym, jak i pod wzgl dem stosowania i tworzenia nowych technologii. Mimo coraz powszechniejszej ÊwiadomoÊci dotyczàcej koniecznoêci zwi kszania nak adów paƒstwa i prywatnych przedsi biorców na prace B+R, nak ady te sà nadal bardzo niskie w 2006 r. wynosi y zaledwie 0,56% PKB [3]. Znajduje to wyraz w niskiej liczbie wynalazków i patentów w 2006 r. wskaênik wynalazków zg oszonych do Urz du Patentowego na 1 mln mieszkaƒców przyjà wartoêç 57 [14], przez co by a 13 razy mniejszy ni w Niemczech. W obliczu braku w asnych Êrodków na badania, dzia ania systemu transferu technologii w Polsce nakierowane sà g ównie na pozyskiwanie Êrodków unijnych na dzia alnoêç innowacyjnà i B+R. Obecny system transferu technologii przedstawiono na rys. 4. W ramach lepszego zarzàdzania naukà i technologià ju przed 2005 r. przekszta cono Komitet Badaƒ Naukowych w Rad Nauki dzia ajàcà przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wy szego. Rada Nauki pe ni rol organu opiniodawczo-doradczego, sporzàdzajàc oceny i projekty dzia aƒ dotyczàce polityki naukowej i naukowo-technicznej paƒstwa. Organami rady sà: Komitet Polityki Naukowej i Naukowo-Technicznej, Komisja Badaƒ na rzecz Rozwoju Nauki, Komisja Badaƒ na rzecz Rozwoju Gospodarki. MNiSW rozdziela Êrodki na nauk pomi dzy szko y wy sze, jednostki badawczo-rozwojowe, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk (PAN). W 2005 r. utworzono Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR), którego zadaniem jest monitorowanie maksymalnego wykorzystania Êrodków przyznanych Polsce przez UE. Politykà gospodarczà i innowacyjnà zajmuje si Ministerstwo Gospodarki (MG), tworzàc np. strategie i programy dla rozwoju polskiego przemys u. Dobrym kierunkiem realizowania polityki naukowej i technologicznej w Polsce jest powo anie w 2007 r. Narodowego Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) nadzorowanego przez ministra nauki i szkolnictwa wy szego. Centrum ma realizowaç strategiczne programy badaƒ naukowych i prac rozwojowych, a w szczególnoêci: og aszaç konkursy na wykonanie, oceniaç i wybieraç oferty, nadzorowaç realizacj i rozliczaç z wykonanego zadania. Obecnie Centrum realizuje kilka programów krajowych i mi dzyna- 28 ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/2010

6 rodowych, jak np. Inicjatywa Technologiczna I, którego celem jest dofinansowanie projektów badawczych, celowych oraz prac przygotowawczych do wdro enia, lub np. Program Wspólny AAL nakierowany na stymulowanie generowania innowacyjnych produktów, us ug i systemów bazujàcych na technologii informacyjno-komunikacyjnej (ICT). WÊród oêrodków innowacji i TT zdecydowanie wyró nia si PARP rzàdowa agencja podlegajàca ministrowi gospodarki. PARP zajmuje si wdra aniem programów rozwoju gospodarki realizowanych przez ministerstwa, np. program Innowacyjna Gospodarka realizowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (MRR) przy wspó udziale MG i MNiSW czy te Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej realizowany przez MRR. Nale y zaznaczyç, e wprowadzane w Polsce programy sà finansowane g ównie ze Êrodków unijnych, przy wspó udziale wk adu w asnego. Pozosta e dzia ania majàce na celu wspieranie transferu technologii realizowane przez PARP to mi dzy innymi: Êwiadczenie us ug doradczych, eksperckich, szkoleniowych w zakresie innowacji i transferu technologii, gromadzenie i udost pnianie przedsi biorcom wiedzy, raportów, analiz, informacji gospodarczych, wspieranie inicjatyw rozwoju infrastruktury TT (np. opracowywanie studiów wykonalnoêci i biznesplanów), prowadzenie dzia aƒ zmierzajàcych do rozwoju i wzmacniania zwiàzków kooperacyjnych mi dzy ró nymi instytucjami przedsi biorczoêci i innowacji poprzez np. koordynowanie dzia alnoêci Krajowego Systemu Us ug dla Ma ych i Ârednich Przedsi biorstw (KSU). WÊród pozosta ych oêrodków innowacji i transferu technologii mo na wyró niç instytucje takie jak: Agencja Rozwoju Przemys u (ARP), wêród dzia aƒ której mo na wymieniç inicjowanie tworzenia parków przemys owych i technologicznych opartych na majàtku restrukturyzowanych przedsi biorstw oraz pomoc w wyszukiwaniu partnerów gospodarczych, Naczelna Organizacja Techniczna (NOT), Êwiadczàca us ugi w zakresie ekspertyz i opinii technicznych, prac projektowych, doradztwa technicznego, realizacji prac wdro eniowych, a tak e prowadzàca szkolenia dla kadry technicznej i mened erskiej i organizujàca sta e zagraniczne dla m odej kadry za granicà, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), g ównie prowadzàca dzia alnoêç szkoleniowà i doradczà w zakresie promocji i wdra ania innowacji w firmach, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej (FNP), zajmujàca si wspieraniem dzia alnoêci naukowców i zespo ów badawczych poprzez system nagród i stypendiów, wspieraniem dzia aƒ umo liwiajàcych wdra anie osiàgni ç naukowych do praktyki gospodarczej m.in. przez przyznawanie subwencji na wdro enia, Stowarzyszenie Organizatorów OÊrodków Innowacji i Przedsi biorczoêci (SOOIP), które prowadzi dzia alnoêç szkoleniowà i doradczà w zakresie przedsi biorczoêci, innowacji i transferu technologii, a tak- e zajmuje si popularyzacjà wiedzy i osiàgni ç naukowych przez organizowanie szkoleƒ i konferencji, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, której celem jest dzia alnoêç informacyjna i promowanie Polski w celu przyciàgni cia inwestorów zagranicznych. Wykonawcami badaƒ w Polsce sà: szko y wy sze, jednostki badawczo-rozwojowe (jbr-y), jednostki PAN oraz przedsi biorstwa. Faktem jest, e przedsi biorstwa zajmujà si dzia alnoêcià B+R w bardzo ograniczonym zakresie w 2006 r. tylko 32% firm przeznacza o Êrodki finansowe na B+R [15]. Dla porównania w 2006 r.: w Irlandii wêród wykonawców badaƒ przedsi biorstwa stanowi y 67% [16], w Finlandii 71% [17], a w Niemczech w 2005 r. 69% Rys. 4. System transferu technologii w Polsce ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/

7 [18]. Poza tym nak ady na B+R przedsi biorstw w Polsce sà bardzo niskie w 2005 r. stanowi y zaledwie 0,18% PKB [19]. PAN jest paƒstwowà instytucjà naukowà, która dzia a w kierunku rozwoju i promocji nauki, a nadzór nad nià sprawuje Prezes Rady Ministrów. Placówkami naukowymi akademii sà instytuty, zak ady, centra, stacje badawcze i inne jednostki prowadzàce badania naukowe i prace badawczo-rozwojowe. W swojej dzia alnoêci PAN wspó dzia a ze szko ami wy szymi i ró nymi instytucjami naukowymi. Jednostki badawczo-rozwojowe sà placówkami paƒstwowymi, ale posiadajà równie status przedsi biorcy, tzn. prowadzàc badania naukowe, kierujà si tak e potrzebà zysku. Jbr-y w wi kszoêci sà podporzàdkowane organizacyjnie Ministerstwu Gospodarki. Sektor jbr w 2008 r. stanowi 162 jednostki [20] o zró nicowanym potencjale naukowym i ekonomicznym. Badania w instytutach w oko o 20-30% sà finansowane z bud etu paƒstwa. W zwiàzku z tym, e Polska jest krajem o s abym potencjale technologicznym i naukowym, i co si z tym wià e niewielkich dokonaniach w sferze naukowo-technologicznej, trudno tu mówiç o czynnikach, które wp ywajà na skutecznoêç prezentowanego wy ej systemu TT. Natomiast jednà z jego s aboêci jest izolowanie istniejàcych jednostek badawczych od zak adów przemys owych (prezentuje to pionowa kreska mi dzy przedsi biorstwami a jednostkami naukowymi na rys. 4). Wspó prac utrudnia brak mechanizmów proinnowacyjnych. Poza tym polskie oêrodki innowacji i TT nie sà ze sobà ÊciÊle powiàzane, tak jak to ma miejsce w systemie fiƒskim, gdzie ró ne instytucje podejmujà wspólne projekty i wspó pracujà ze sobà. W celu zmiany istniejàcego stanu rzeczy niezb dne sà dalsze reformy systemu transferu technologii. Podsumowanie Przedstawione systemy transferu technologii w Irlandii, Finlandii, Niemczech i Polsce wykazujà podobieƒstwa w zakresie podzia u na trzy poziomy struktur organizacyjnych, czyli mo na tam wyodr bniç poziom decydentów, poziom wsparcia i poziom wykonawców badaƒ. Ró nice wynikajà natomiast z realizowanych przez nie celów, które polegajà na wspieraniu dominujàcych mechanizmów transferu technologii. W Irlandii dominujàcymi mechanizmami TT sà: bezpoêrednie inwestycje zagraniczne oraz import zagranicznej technologii. Wydaje si, e dzia ajàcy tam system TT wspomaga te mechanizmy przez odpowiednie posuni cia polityki rzàdowej, np. niski podatek od zysków, czy te dzia alnoêç krajowych instytucji pilnujàcych bezpieczeƒstwa inwestycji i wspierajàcych rodzimà dzia alnoêç naukowà. W Finlandii dominujàcym mechanizmem, za pomocà którego dokonuje si transfer technologii, jest przede wszystkim realizacja B+R w ramach programów badawczych. System TT w tym kraju bardzo skutecznie wspiera ten mechanizm przez polityk rzàdowà, w ramach której przeznacza si ogromne Êrodki finansowe na badania, oraz przez instytucje TT, które sprawnie rozdysponowujà te Êrodki i jednoczà Êrodowisko naukowców i przedsi biorców. G ównymi sposobami transferu technologii w Niemczech sà: realizacja prac B+R, a w ostatnich latach wspieranie przedsi wzi ç innowacyjnych w ma ych i Êrednich przedsi biorstwach. Mimo pewnych niedoskona oêci prezentowanego niemieckiego systemu TT (przedstawionych wy ej) wydaje si, e na tyle dobrze wspiera on te mechanizmy, e wp ywa to na dobre wyniki osiàgane przez Niemcy w ró nych wskaênikach gospodarczych i naukowo- -technicznych. W Polsce brak jest sprawdzonych mechanizmów TT, trudno te wyodr bniç mechanizmy dominujàce. Obecnie g ównym celem wypracowanego systemu transferu technologii jest zdobywanie Êrodków unijnych na rozwój gospodarczy i rozdysponowywanie tych Êrodków na ca y kraj w ramach wdra anych programów. Programy te dotyczà tak e wspierania innowacyjnoêci i przedsi biorczoêci w firmach w przysz oêci nale y wi c spodziewaç si pewnych rezultatów. W systemach transferu technologii w Irlandii, Finlandii i Niemczech istniejà instytucje, które inicjujà, wspierajà i finansujà dzia alnoêç naukowà w szko- ach wy szych, czyli Akademia Fiƒska, Irlandzki Urzàd ds. Szkolnictwa Wy szego, Niemiecka Wspólnota ds. Badaƒ. Instytucje te decydujà o alokacji Êrodków finansowych w ró nych obszarach badawczych w ramach programów badawczych dla szkó wy szych, inicjujà wspó prac szkó wy szych przez kooperacj naukowców i tworzenie zespo ów badawczych pracujàcych nad nowymi technologiami, zajmujà si zacieênianiem zwiàzków mi dzy naukà a gospodarkà. W polskim systemie transferu technologii brak jest podobnej instytucji. W sytuacji, kiedy zwiàzki mi dzy naukowcami a przedsi biorcami sà w Polsce bardzo s abe, jej istnienie by oby bardzo po àdane. Specyficznà instytucjà wyst pujàcà w irlandzkim systemie transferu technologii jest Agencja Rozwoju Przemys owego, która przyciàga do Irlandii bezpo- Êrednie inwestycje zagraniczne. Wiadomo, e transfer technologii w postaci bezpoêrednich inwestycji zagranicznych mo e stymulowaç rozwój gospodarczy, dzi ki temu, e wià e si z przep ywem kapita u, nowoczesnych technik produkcyjnych, metod organizacyjnych i know-how. W sytuacji Polski, która nie tworzy nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych we w asnym zapleczu B+R, BIZ mog yby wprowadziç takie technologie do kraju. Dlatego wydaje si potrzebne utworzenie specjalnej instytucji, która sprowadza aby inwestorów do Polski. W tym celu nale y zezwoliç na wi kszà niezale noêç ju istniejàcej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, tak aby mia a ona mo liwoêç podejmowania wobec inwestorów pewnych zobowiàzaƒ w imieniu rzàdu. Obecnie agencja prowadzi g ównie dzia alnoêç informacyjnà. LITERATURA rpsv/sti2007/gh11-4.htm, Technology balance of payments, Gross domestic expenditure on R&D (GERD) 4. Research in Finland, str Annual Review ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/2010

8 Annual Report 2007, Sitra, str Jahresbericht 2006, Deutsches Patentund Markenamt, str European applications filed in Total population Administrative Structure of Government-funded Science and Technology (R&D) in Germany 13. M. Kolka, Stan i perspektywy innowacyjnoêci w Unii Europejskiej 14. Nauka i technika w 2005, GUS, Warszawa 2006, str Rocznik statystyczny województw 2007, GUS, Warszawa 2007, str Research and Development Statistics in Ireland 2006 at a glance, Forfas 2007, str R_D_expenditure_table 18. Forschung und Innovation in Deutschland 2007, Bundesministerium für Bildung und Forschung, Bonn-Berlin 2007, str R&D expenditure and personnel, Statistics in focus 23/2007, str L. Rafalski Jednostki badawczo-rozwojowe w 2008 r., prezentacja w ramach konferencji Nowe finansowanie. Wi ksza dost pnoêç. Lepsza jakoêç, Warszawa, 25 stycznia 2008 r. ROK WYD. LXIX ZESZYT 1/

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk

Copyright by Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Redakcja naukowa: Tadeusz Baczko Zdj cie na ok adce: www.fotolia.com Redakcja cz Êci makroekonomicznej: Ma gorzata Pieƒkowska Redakcja cz Êci mikroekonomicznej: Ewa Krzywina Redakcja: Joanna P czkowska

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce

Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Ewaluacja strategii informacyjnej oraz kampanii na rzecz integracji europejskiej w Polsce pod redakcjà Beaty Ci kiej i Mateusza Fa kowskiego EKSPERTYZY REKOMENDACJE Y Z BADA

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE

Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci INTERNET W FIRMIE FIRMA W INTERNECIE Paêdziernik grudzieƒ 2001 Opracowanie: Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczoêci na podstawie materia ów przygotowanych na

Bardziej szczegółowo

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk

Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce Poradnik dobrych praktyk Promocja w nauce. Poradnik dobrych praktyk Co to znaczy promowaç nauk? Co to znaczy promowaç nauk? Osiàgni ciu jakich celów mo e s u yç informowanie otoczenia

Bardziej szczegółowo

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+?

Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Ryszard Kamiƒski Krzysztof Kwatera Jak budowaç Zintegrowanà Strategi Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Pilota owego Programu LEADER+? Poradnik dla animatorów Lokalnych Grup Dzia ania Fundacja Fundusz

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

IDEA FLEXICURITY. USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA NR IV/GRUDZIE 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 USPRAWNIå WSPÓ PRAC PONADNARODOWÑ UCZE DO POT GI PROJEKTY INNOWACYJNE TO SWOISTE LABORATORIA

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa

System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa Zeszyty Naukowe nr 782 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Katedra Procesu Zarządzania System zarzàdzania BHP jako narz dzie doskonalenia organizacji przedsi biorstwa 1. Uwagi wstępne W warunkach

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.

OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Monitor Polski Nr 26 502 Poz. 432 432 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 26 lipca 2001 r. o og oszeniu Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju. Stosownie do art. 10 ust. 5 pkt

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej

Rola Narodowego Banku Polskiego. w procesie integracji europejskiej Rola Narodowego Banku Polskiego w procesie integracji europejskiej Warszawa, listopad 2003 Stan prawny: wrzesieƒ 2003 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Sk ad i druk: Drukarnia NBP Wyda : Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 1(2)/2007 RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW

STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW STUDIA I PRACE KOLEGIUM ZARZÑDZANIA I FINANSÓW ZESZYT NAUKOWY 67 Szko a G ówna Handlowa w Warszawie SK AD RADY NAUKOWEJ ZESZYTÓW NAUKOWYCH KZiF prof. dr hab. Janusz Ostaszewski przewodniczàcy prof. dr

Bardziej szczegółowo