Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce"

Transkrypt

1 Anna Lis * Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce Wstęp Zgodnie z interaktywnym modelem, zewnętrzne źródła innowacji są ważnym uzupełnieniem inwestycji podejmowanych przez przedsiębiorstwa w zakresie prac badawczo-rozwojowych. Szczególnie cennym źródłem innowacji są instytucje sektora nauki, które z założenia generują i transferują nową wiedzę i technologie. Transfer technologii z instytucji naukowych do biznesu można określić jako dopływ wiedzy technicznej do rynku [Innowacje i transfer techniki, 2000, s. 26], ruch idei i innowacji z laboratoriów uniwersyteckich i centrów badawczych do przemysłu i na rynek [Oltra, 1996, s. 72], czy też celowe, ukierunkowane przekazywanie wiedzy i umiejętności do procesu produkcyjnego, celem udanego urynkowienia powstałego produktu [Koch, 1999, s. 81]. M. Geenhuizen i P. Nijkamp zwracają dodatkowo uwagę na interakcyjność procesu transferu technologii i występowanie w obrębie tego procesu wielu sprzężeń zwrotnych [Geenhuizen, Nijkamp, 1996, s. 81]. W wąskim ujęciu transfer technologii sprowadza się jedynie do obrotu patentami, licencjami i know-how. 1 Coraz częściej jednak transfer technologii traktowany jest szeroko: jako proces rynkowy, obejmujący nabycie, rozwój, adaptację oraz wykorzystanie wiedzy. W powyższym procesie wiedza techniczna jest sprzedawana do przemysłu [Malecki, 1991, s. 283] w formie ucieleśnionej (w nowych produktach, maszynach i urządzeniach produkcyjnych) oraz w formie nieucieleśnionej (jako idea, technologia, know-how, prawa własności intelektualnej). W takim szerokim ujęciu transfer technologii oznacza nie tylko sprzedaż i zakup technologii, ale obejmuje też inne sposoby przekazywania wiedzy, takie jak zamówienia na realizację prac badawczo-rozwojowych, publikacje naukowe, proces dydaktyczny, usługi szkoleniowe, doradcze i informa- * Dr inż., Katedra Inżynierii Zarządzania Operacyjnego, Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska, ul. Narutowicza 11/12, Gdańsk 1 P. Stoneman w badaniach ogranicza transfer technologii do porozumień licencyjnych [Stoneman, 1987, s. 146].

2 296 Anna Lis cyjne, konferencje, seminaria i imprezy biznesowe (targi, wystawy). Ważnym kanałem przepływu wiedzy, szczególnie wiedzy milczącej i nieucieleśnionej, są wszelkie formy współpracy i nieformalne kontakty między twórcami a nabywcami wiedzy, owocujące wymianą pomysłów i doświadczeń. Transfer technologii odbywa się również w wyniku kopiowania istniejących rozwiązań w innych przedsiębiorstwach (naśladownictwo). Ze względu na swą złożoność i wieloetapowość, proces transferu technologii wymaga odpowiednich rozwiązań instytucjonalnych, zapewniających najszerszą skalę działań. W kontekście instytucjonalnym transfer technologii obejmuje wiele różnych podmiotów, pełniących odmienne funkcje w procesie tworzenia, komercjalizacji, transferu i dyfuzji wiedzy i innowacji. W systemie transferu technologii wyróżnić można trzy główne grupy aktorów : instytucje sektora badawczo-rozwojowego (m. in. uczelnie wyższe, instytuty naukowe, komercyjne laboratoria badawcze, działy rozwojowe przedsiębiorstw), generujące wiedzę i innowacje podaż wiedzy i technologii, przedsiębiorstwa, zwłaszcza z sektora MŚP, przekształcające wiedzę, idee i pomysły w innowacje, rozumiane jako nowe produkty, usługi, technologie popyt na nową wiedzę i technologię; instytucje otoczenia biznesu, pośredniczące między sektorem nauki a biznesu, ułatwiające i przyspieszające procesy transferu technologii wsparcie transferu wiedzy i technologii. 2 Diagnoza stanu systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce (w skrócie STTiKW), przeprowadzona przez grupę ekspertów w ramach inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu (w skrócie SOIB), uruchomionej przez PARP w 2010r., wskazuje na zaawansowany rozwój wszystkich instytucjonalnych elementów tego systemu. Niemniej jednak w każdym z jego ogniw wyróżnić można szereg słabych stron. Celem niniejszego artykułu jest omówienie najważniejszych barier zidentyfikowanych w systemie transferu technologii i komercjalizacji 2 Grupa ta jest niezwykle zróżnicowana i obejmuje ośrodki innowacji (parki i inkubatory technologiczne, centra transferu technologii), ośrodki przedsiębiorczości (inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki szkoleniowo-doradcze) oraz instytucje finansowe (podmioty dostarczające kapitał wysokiego ryzyka, takie jak fundusze kapitału zalążkowego i anioły biznesu, a także fundusze pożyczkowe i poręczeniowe).

3 Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce 297 wiedzy w Polsce, w oparciu o ekspertyzy przygotowane w ramach wspomnianej inicjatywy SOIB [System transferu technologii, 2010], [Rekomendacje zmian, 2010], [Matusiak i inni, 2011] oraz dane zawarte w najnowszym raporcie Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce [Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, 2012]. Autorka skupia się przede wszystkim na instytucjach okołobiznesowych, które wspierają procesy transferu technologii z sektora nauki do biznesu i wskazuje główne problemy w funkcjonowaniu tego typu instytucji na rynku i w nawiązywaniu przez nie współpracy z pozostałymi elementami STTiKW. Oprócz wyników badań na poziomie centralnym, autorka prezentuje również dane uzyskane na poziomie regionów. Artykuł zwiera także listę rekomendacji w zakresie zmian i usprawnień w sektorze otoczenia biznesu. 1. Rodzaje i ocena zidentyfikowanych barier w systemie transferu technologii w Polsce Zgodnie z definicją przyjętą przez ekspertów w programie Skuteczne Otoczenie biznesu bariery oznaczają ograniczenia i cechy przeszkadzające w efektywnym funkcjonowaniu sytemu, a w konsekwencji blokujące współpracę instytucji naukowych z przedsiębiorstwami i szeroko rozumianą innowacyjną przedsiębiorczość [System transferu technologii, 2010, s. 8]. W STTiKW wskazano cztery główne kategorie barier [Rekomendacje zmian, 2010, s ]: 1) bariery strukturalne, wynikające ze specyfiki sektorów: gospodarki, badań i rozwoju (w skrócie B+R) i wsparcia oraz z braku wypracowanych strategii i realizowanych polityk, 2) bariery systemowe, które dotykają głównie przerostów regulacji oraz nadmiernej liczby aktów prawnych, nieprzystających do wyzwań czasów i zmieniającej się gospodarki i hamujących w dużym stopniu rozwój przedsiębiorczości akademickiej, 3) bariery świadomościowo-kulturowe bariery mentalne, związane z brakiem zaufania oraz brakiem świadomości i niską akceptacją społeczną dla innowacyjnych postaw, 4) bariery kompetencyjne w zakresie transferu technologii (brak wiedzy na temat takich zagadnień jak: własność intelektualna, usługi proinnowacyjne, finansowanie innowacji), odnoszone do administracji publicznej, władz i administracji uczelni wyższych, przedsiębiorców oraz kadr i zarządów instytucji wsparcia.

4 298 Anna Lis W poniższej tablicy 1 wskazano główne bariery w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy wraz z ich oceną w każdym z wyróżnionych obszarów. Tablica 1. Liczba i ocena barier w Systemie Transferu Technologii i Komercjalizacji Wiedzy Bariery Strukturalne Systemowe Świadomościowokulturowe Kompetencyjne Liczba 27 cech uporządkowanych w pięć grup: A. Fundusze europejskie, B. Otoczenie biznesu, C. Sektor gospodarki, D. Sektor nauki i E. Region. 25 cech uporządkowanych w pięć grup: A. Przerost regulacji prawnych, B. Ład prawny, C. Regulacje wewnętrzne sektora nauki, D. Niedoskonałość regulacji prawnych oraz E. Nieznajomość prawa 25 cech uporządkowanych w pięć grup: A. Niechęć do współpracy, B. Gotowość do ponoszenia ryzyka, C. Fałszywe stereotypy nauka/gospodarka, D. Konserwatyzm w sektorze nauki, E. Brak zdolności wykorzystania potencjalnych możliwości 21 cech uporządkowanych w cztery grupy: A. Otoczenie biznesu, B. Sektor gospodarki, C. Sektor nauki, D. Region * Skala 0-5, gdzie: 0 brak danej cechy, 1 bardzo słabe znaczenie, 5 bardzo silne znaczenie Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Rekomendacje zmian, 2010, s. 49]. Ocena barier* Z przeprowadzonych badań wynika, iż skala problemów w każdej kategorii jest dość zbliżona, chociaż najwięcej problemów ma charakter strukturalny. Głównymi barierami w tym obszarze są [Matusiak i inni, 2011, s ]: 1) nadmierna formalizacja, biurokratyzacja i administracyjna proceduralizacja mechanizmów wsparcia, 2) niski poziom konsolidacji systemu transferu technologii i komercjalizacji wiedzy, brak wiedzy o wzajemnych potrzebach, 3) koncentracja uczelni na usługach dydaktycznych, z jednoczesnym zaniedbywaniem innych zadań (takich jak badania naukowe, współpraca z gospodarką, transfer i komercjalizacja wiedzy), 4) rozbieżność pomiędzy projektowanymi programami i instrumentami wsparcia, a ich wdrażaniem, 3,73 3,54 3,57 3,55

5 Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce 299 5) brak widocznych zmian systemowych w sektorze B+R, nieprzystosowanie instytucji tego sektora do współczesnych wymogów rynkowych. Umiarkowane oceny uzyskały bariery o charakterze świadomościowo-kulturowym, kompetencyjnym i systemowym. Poniżej zostały wymienione główne problemy, które pojawiają się w każdym z tych trzech obszarów [Matusiak i inni, 2011, s ]: 1) bariery świadomościowo-kulturowe: niski poziom zaufania społecznego oraz brak partnerstwa między poszczególnymi elementami STTiKW, 2) bariery kompetencyjne, widoczne zwłaszcza w ośrodkach innowacji, gdzie jest duża rotacja kadr, a znaczna część pracowników i współpracowników tych ośrodków nie posiada praktycznej wiedzy o biznesie i doświadczenia biznesowego, 3) bariery systemowe: brak przejrzystych procedur transferu technologii, uczelnianych regulaminów i wzorów umów (przekazywania praw własności intelektualnej, prowadzenia działalności usługowej i kontraktów badawczych, podziału zysków z komercjalizacji), brak koncepcji kompleksowej polityki innowacyjnej, spójnej z poszczególnymi politykami sektorowymi. Wymienione powyżej bariery nie wyczerpują puli wszystkich problemów zidentyfikowanych w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce. W każdym z tych sektorów: gospodarki, nauki i otoczenia biznesu, można wskazać wiele innych zaniedbań i niedociągnięć, które mają negatywny wpływ na efektywność współpracy i transferu technologii [Rekomendacje zmian, 2010, s ]. Instytucjom naukowym i uczelniom wyższym zarzuca się nadmierną skostniałość, konserwatyzm i biurokrację oraz niechęć do zmian i nowych rozwiązań organizacyjnych. Ścieżki kariery pracowników naukowych w bardzo małym stopniu uwzględniają wymiar praktyczny badań i osiągnięcia rynkowe (zrealizowane wdrożenia, uzyskane patenty, udzielone licencje). Nadmiar pracy dydaktycznej i administracyjnej oraz coraz wyższe wymagania w zakresie działalności badawczorozwojowej tłumią również ducha przedsiębiorczości. Dużym problemem jest niedofinansowanie sektora nauki w Polsce. Niskie nakłady budżetowe na naukę w relacji do PKB, ukierunkowanie instytucji sektora B+R na badania podstawowe i stosowane, z pominięciem prac rozwojowych i jednocześnie wysokie marże, narzucane przez instytucje nauki

6 300 Anna Lis to wszystka sprawia, iż instytucje sektora B+R są nadal mało atrakcyjnym partnerem dla przedsiębiorstw. Ponadto niskie wynagrodzenia zmuszają pracowników do podejmowania dodatkowej pracy poza macierzystą uczelnią i sprzyjają rozwojowi akademickiej szarej strefy, przez co należy rozumieć nieformalne wykorzystywanie zasobów instytucji naukowej dla celów własnej aktywności gospodarczej. Zarzuty padają również pod kierunkiem programów studiów, w których brakuje przedmiotów z zakresu przedsiębiorczości i komercjalizacji technologii. Niska jest też świadomość i wiedza o mechanizmach transferu technologii i zasadach ochrony własności intelektualnej wśród kadry dydaktycznej. Do tego wszystkiego dochodzi niechęć znacznej części środowiska akademickiego do współpracy z biznesem i uznawanie działalności nastawionej na zysk za niezgodną z etosem działalności naukowej. Ze strony biznesu znaczącą barierą w zacieśnianiu powiązań ze światem nauki jest mała chłonność polskich przedsiębiorstw (zwłaszcza małych i średnich) na innowacyjne produkty, co jest spowodowane przede wszystkim brakiem wystarczających środków finansowych. Innowacyjne przedsięwzięcia, obarczone wysokim ryzykiem, nie znajdują wielu chętnych inwestorów, a dostęp do instytucji venture capital i funduszy europejskich jest wciąż utrudniony dla wielu przedsiębiorstw z sektora MŚP. Z tego względu polskie firmy realizują głównie strategie imitacyjne, bazując na sprawdzonych i zweryfikowanych przez inne podmioty rozwiązaniach (zakup lub wygaśnięcie patentu, kopiowanie/naśladownictwo, zakup maszyn i urządzeń). Ponadto, ze względu na skomplikowaną procedurę, długi czas oczekiwania, konieczność ujawnienia ważnych szczegółów technicznych oraz nieszczelność systemu ochrony własności intelektualnej w Polsce, przedsiębiorcy rzadko korzystają z formalnej ochrony wynalazków i zamiast patentu wolą opierać się na tajemnicy handlowej. Głównymi barierami zidentyfikowanymi w sektorze otoczenia biznesu są bariery strukturalne i kompetencyjne. Oferta instytucji otoczenia biznesu działających na polskim rynku jest dość uboga, a efektywność podejmowanych przez nie prac wciąż niska. Instytucje te skupiają się nadmiernie na świadczeniu standardowych usług doradczych, szkoleniowych i informacyjnych, brakuje zaś spektakularnych sukcesów w obszarze transferu technologii. Dużym problemem jest również wysoka rotacja pracowników oraz ich słabe przygotowanie zawodowe. W ośrodkach innowacji brakuje specjalistów z zakresu ochrony własno-

7 Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce 301 ści intelektualnej (rzeczników patentowych, ekspertów wyceniających wartości niematerialne, ekspertów wyceniających utracone korzyści wynikające z naruszeń, biegłych sądowych) i komercjalizacji technologii (umiejętność przeprowadzenia analizy rynku wynalazku, wyceny jego rynkowej wartości, formułowania strategii innowacyjnej). Ponadto znaczna część ośrodków innowacji wykazuje niską aktywność związaną z monitorowaniem i oceną swojej działalności i jakości usług. 2. Bariery w działalności instytucji otoczenia biznesu wyniki badań na poziomie centralnym Na podstawie badań przeprowadzonych przez ekspertów SOOIPP [Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości, 2012] można stwierdzić, że główne ograniczenia w rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości wynikają ze słabości całego systemu transferu technologii w Polsce niskiej innowacyjności polskiej gospodarki, ułomności rozwiązań systemowych oraz słabej współpracy sektora nauki i biznesu. W przypadku parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości lista problemów jest bardzo podobna. Menadżerowie tych instytucji skarżą się przede wszystkim na ograniczenia prawne i brak procedur odnośnie transferu technologii. Pomimo olbrzymich funduszy z Unii Europejskiej przeznaczonych na wsparcie sektora otoczenia biznesu, badane instytucje wskazują na kwestie finansowe (niski budżet, brak wsparcia finansowego, brak wystarczających środków na wyposażenie i adaptację obiektów) jako jedne z głównych barier ich działalności. Słabo układa się również współpraca struktur parkowych i inkubatorów z sektorem nauki. Pomimo licznych wspólnych inicjatyw w zakresie organizacji imprez biznesowo-naukowych i dydaktyki, w dalszym ciągu brakuje partnerskich i biznesowo zorientowanych relacji, ukierunkowanych na transfer i komercjalizację wiedzy. Odczuwalna niechęć ze strony środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych przekłada się na płytkie formy współpracy. Niektórzy respondenci podkreślają, iż pracownicy naukowi, ale również przedsiębiorcy nie posiadają wiedzy na temat instytucji okołobiznesowych, co więcej nie mają często świadomości istnienia takich instytucji na rynku. Sama idea wsparcia biznesu poprzez parki i inkubatory jest niezrozumiała w społeczeństwie. Niski poziom przedsiębiorczości w Polsce rzutuje również na intensywność współpracy z sektorem przedsię-

8 302 Anna Lis biorstw. Możliwość uzyskania wsparcia w początkowym etapie funkcjonowania firmy również nie przełamuje obecnego impasu. Działalność centrów transferu technologii (w skrócie CTT) ściśle powiązana jest z instytucjami naukowymi, zwłaszcza ze szkołami wyższymi, dlatego problemy istniejące w sektorze nauki wyraźnie odbijają się na funkcjonowaniu tego typu instytucji. Na czele wszystkich zidentyfikowanych barier CTT znajduje się niechęć środowiska naukowego do działań komercjalizacyjnych współpracy z biznesem. Inne wymieniane bariery: małe zainteresowanie tworzeniem technologicznych firm oraz brak rynku na nowoczesne/technologiczne produkty i technologie odzwierciedlają profil i potencjał innowacyjny polskich przedsiębiorstw i coraz większą serwicyzację gospodarki. Warto zwrócić uwagę, iż większość badanych instytucji uznała, iż istotną barierą w rozwoju CTT jest brak projektów do komercjalizacji, a prawie połowa wskazała na małe zainteresowanie biznesu ofertą centrum, co uwidacznia brak orientacji rynkowej w zakresie podejmowanej działalności badawczo-rozwojowej na uczelniach wyższych i niedopasowanie oferty B+R do potrzeb zgłaszanych przez przedsiębiorstwa. Sporym problemem dla badanych podmiotów są również zawiłe procedury prawne transferu i komercjalizacji technologii oraz niski budżet i brak wystarczającego wsparcia finansowego. Tak jak w przypadku parków i inkubatorów, idea CTT nie jest jeszcze tak rozpowszechniona zarówno na rynku, jak i w obrębie struktur akademickich, chociaż z roku na roku wiedza o funkcjonowaniu tego typu podmiotów wzrasta i powiększa się zakres podejmowanych przez nie działań. Ośrodki szkoleniowo-doradcze borykają się z nieco innymi problemami. Pracownicy tych instytucji do najważniejszych barier rozwoju zaliczyli złą sytuację gospodarczą w regionie, konkurencyjne usługi innych ośrodków oraz niski budżet i brak wystarczającego wsparcia finansowego. Badane podmioty nie mają problemów z kadrą i infrastrukturą w większości przypadków dysponują własnym zapleczem konsultantów i wykładowców i posiadają dobre warunki lokalowe. W odniesieniu do instytucji finansowych należałoby oddzielnie przeanalizować bariery występujące w grupie instytucji dostarczających kapitał wysokiego ryzyka oraz w grupie funduszy pożyczkowych i poręczniowych. Z punktu widzenia zarówno funduszy kapitału zalążkowego, jak i aniołów biznesu największą barierą rozwoju jest niewielka liczba projektów nadających się do komercjalizacji. Podobnie jak

9 Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce 303 w przypadku centrów transferu technologii zwraca się tu uwagę na ogólną niechęć środowiska naukowego do komercjalizacji osiągnięć naukowych, a w szczególności wyników prac badawczych, poprzez tworzenie spółek. Przedstawiciele badanych instytucji sygnalizują również brak wiedzy beneficjentów o mechanizmach venture capital oraz niski poziom zaufania ze strony polskich przedsiębiorców do tego typu formy finansowania przedsięwzięć. Większość funduszy kapitału zalążkowego i aniołów biznesu wskazuje na ograniczenia prawne i brak procedur transferu technologii. Problemem dla wielu instytucji jest również niski budżet. W przypadku lokalnych funduszy pożyczkowych i poręczeniowych główną wskazywaną barierą rozwoju jest ogólna zła sytuacja gospodarcza w regionie. Duży problem sprawiają tym instytucjom nieprecyzyjne regulacje prawne i problemy we współpracy z innymi lokalnymi i regionalnymi instytucjami. Badane podmioty wskazują również na brak chętnych do założenia własnej firmy i stosunkowo małe zainteresowanie ofertą funduszy na rynku, zwracając jednocześnie uwagę na poszukiwaczy łatwego pieniądza. 3. Bariery w działalności instytucji otoczenia biznesu wyniki badań na poziomie regionalnym Przedstawione powyżej analizy dotyczące głównych obszarów problemowych zidentyfikowanych w sektorze instytucji okołobiznesowych w Polsce zostały uzupełnione przez autorkę artykułu o wyniki badań przeprowadzonych na poziomie poszczególnych województw. Badania te potwierdziły wnioski uzyskane na poziomie centralnym, iż istotną przyczyną słabych powiązań między sektorem przedsiębiorstw a sektorem otoczenia biznesu jest niski poziom innowacyjności polskiej gospodarki, co dotyczy zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw. Większość MŚP nie prowadzi działalności innowacyjnej i nie wprowadza znaczących zmian w portofolio produktowym ani w innych obszarach działalności. Ta grupa podmiotów niezmiernie rzadko korzysta z oferty instytucji pomostowych, zarówno w zakresie miękkich form wsparcia, takich jak usługi doradcze, informacyjne czy szkoleniowe, jak i z dostępu do infrastruktury technicznej (pomieszczeń biurowych, specjalistycznej aparatury, parku maszynowego etc.). Przedsiębiorstwa nie wykorzystują również instrumentów finansowych dostępnych na rynku. Wynika to z niedostatecznej wiedzy na temat nowoczesnych źródeł

10 304 Anna Lis finansowania, ale również z braku ciekawych, innowacyjnych pomysłów, które zainteresowałyby potencjalnych inwestorów. Drugą ważną grupą barier są bariery mentalne: niechęć i bierna postawa przedsiębiorców w zakresie nawiązywania współpracy z instytucjami otoczenia biznesu, brak zrozumienia idei i niski poziom zaufania do tego typu form wparcia. Większość przedsiębiorstw nie widzi konieczności nawiązywania współpracy z instytucjami okołobiznesowymi i wymiernych korzyści związanych z tą współpracą. Pomimo wielu lat funkcjonowania i licznych działań promocyjnych, wiedza na temat tych instytucji i ich oferty jest wciąż niewielka w społeczeństwie. Na uwagę zasługuje fakt, iż przedsiębiorcy, którzy wzięli udział w przeprowadzanych badaniach, wysoko ocenili jakość usług merytorycznych i infrastrukturalnych świadczonych przez instytucje wsparcia, chociaż wśród wymienianych barier we współpracy znalazło się także niedopasowanie oferty usług instytucji otoczenia biznesu do potrzeb rynkowych. Na poniższym rysunku 1 zostały zaprezentowane główne bariery w zakresie współpracy przedsiębiorstw i instytucji okołobiznesowych. Rysunek 1. Główne bariery we współpracy między sektorem otoczenia biznesu a sektorem przedsiębiorstw Źródło: Opracowanie własne na podstawie [Pierwotne badania pilotażowe, 2011], [Wajda i inni, 2010], [Badanie potencjału, 2010], [Nieżurawski i inni, 2009], [Badanie zapotrzebowania przedsiębiorstw, 2010], [Kisiel i inni, 2010]. Zaprezentowane powyżej wnioski potwierdziły również badania przeprowadzone w 2012 roku w ramach projektu Ocena wpływu działalności instytucji otoczenia biznesu na rozwój sektora mikro-, małych

11 Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce 305 i średnich przedsiębiorstw w województwie mazowieckim, zrealizowanego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, w którym brała udział autorka artykułu [Ocena wpływu działalności, 2012]. Badania objęły zarówno tych przedsiębiorców, którzy nie skorzystali dotąd z usług instytucji otoczenia biznesu, jak również dotychczasowych klientów IOB. W przypadku pierwszej grupy badanych podmiotów (nie-klientów) na pytanie o główne bariery w nawiązywaniu współpracy z instytucjami okołobiznesowymi zdecydowana większość ankietowanych (prawie 70%) stwierdziła, iż nie korzystała z usług IOB, ponieważ nie miała takiej potrzeby. Jedynie 14,5% respondentów nie wiedziało o takiej możliwości, zaś 8% przyznało, iż pomimo podejmowanych prób nie udało im się otrzymać wsparcia, bowiem często firma nie kwalifikowała się do wsparcia (w wielu projektach warunkiem otrzymania wsparcia jest posiadanie lub rozwój innowacyjnych technologii, co automatycznie wyklucza firmy usługowe z możliwości aplikowania o to wsparcie). Pozostali przedsiębiorcy uczestniczący w badaniu (ok. 8% badanych) do istotnych barier we współpracy z instytucjami otoczenia biznesu zaliczyli również zbyt dużą biurokrację i formalności związane z otrzymaniem wsparcia, brak wiary w skuteczne wsparcie oraz brak czasu. Część badanych przyjmuje bierną postawę, licząc, że to instytucje zgłoszą się do nich z propozycją współpracy. Tymczasem badania przeprowadzone w grupie klientów IOB wykazały, iż przedsiębiorstwa te chętnie korzystały z usług świadczonych przez te instytucje, co dotyczy zwłaszcza usług szkoleniowych, doradczych i informacyjnych (z powyższej formy wsparcia skorzystała 54,5% ankietowanych klientów). Na drugim miejscu uplasowało się wsparcie finansowe (45%), zaś dalszej w kolejności znalazły się takie grupy usług jak prace badawczo-rozwojowe (11%) i udostępnianie infrastruktury i przestrzeni dla działalności gospodarczej (2,5%). Na pytanie odnośnie efektów współpracy, badani przedsiębiorcy w grupie głównych celów rozwojowych, które udało im się zrealizować w oparciu o współpracę z IOB, wskazywali najczęściej pozyskanie finansowania (udało się to prawie co piątemu przedsiębiorcy 19%), wprowadzenie nowego produktu lub usługi (13,5%) oraz podniesienie jakości produktów lub usług (12,3%). Współpraca z instytucjami otoczenia biznesu nie przełożyła się jednak na łatwiejsze wejście na rynki zagraniczne,

12 306 Anna Lis uzyskanie prawa własności intelektualnej (np. w formie patentu) czy też pozyskanie strategicznego inwestora. Przedstawione wyniki badań w województwie mazowieckim potwierdzają zatem, iż główne wysiłki związane z inicjowaniem powiązań na linii instytucje okołobiznesowe-przedsiębiorcy powinny być skierowane przede wszystkim na budowanie większej świadomości istnienia owych instytucji wśród przedsiębiorców oraz na promocję usług IOB na rynku. 4. Rekomendacje Identyfikacja barier w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce pozwala na sformułowanie rekomendacji dotyczących niezbędnych zmian i usprawnień oraz kierunku dalszego rozwoju wszystkich elementów tego systemu, w tym również instytucji okołobiznesowych. Takie rekomendacje zawiera raport przygotowany w ramach wspomnianej już Inicjatywy Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu [Rekomendacje zmian, 2010]. W odniesieniu do instytucji otoczenia biznesu, zwłaszcza ośrodków innowacji, wystosowano trzy główne postulaty [Matusiak i inni, 2011]. Pierwszy dotyczy tworzenia silnych ośrodków innowacji w regionach, które reprezentowałyby interesy większej liczby uczelni. Dodatkowo wskazane byłoby, aby ośrodki te działały na zasadach rynkowych i były niezależne od uczelni, jak również od podmiotów biznesowych. Drugi postulat odnosi się do programów budowania kompetencji. Eksperci zwracają uwagę na konieczność tworzenia i wdrażania programów budowania kompetencji pracowników i konsultantów, pracujących w instytucjach wsparcia biznesu. Utrzymanie odpowiedniego poziomu kwalifikacji kadry w tych ośrodkach wymaga ciągłego procesu dokształcania oraz wprowadzenia motywacyjnego systemu wynagradzania. W zakresie organizacji i zarządzania instytucjami wsparcia wskazuje się na konieczność wypracowania i wdrożenia takich zasad finansowania, które z jednej strony pozwalałyby na utrzymanie odpowiedniego poziomu instytucji (wysokiej jakości usług, infrastruktury itd.), z drugiej strony stymulowałyby do zachowań rynkowych i skłaniały do podejmowania określonych kroków w kierunku samofinansowania. W tablicy 2 zawarto te spośród wystosowanych rekomendacji odnośnie STTiKW, które odnoszą się do instytucji okołobiznesowych.

13 Główne bariery w systemie transferu technologii w Polsce 307 Tablica 2. Lista rekomendacji dotyczących dalszego rozwoju instytucji otoczenia biznesu w Polsce Reorientacja funkcjonowania ośrodków innowacji Rozwój profesjonalnych kadr dla ośrodków innowacji Wprowadzenie programu rozwoju, profesjonalizacji i monitoringu funkcjonowania ośrodków innowacji. Wypracowanie metodologii liczenia wartości publicznej ośrodków innowacji. Wspomaganie dostosowania ośrodków innowacji do wymogów unijnych w zakresie udzielania pomocy publicznej. Budowa kompetencji ośrodków innowacji w zakresie internacjonalizacji. Stworzenie mechanizmu stabilizacji finansowej i organizacyjnej działalności uczelnianych ośrodków. Długookresowe inwestowanie w istniejące zespoły ośrodków innowacji i stabilizacja zatrudnienia, poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów wynagradzania. Wypracowanie środowiskowego modelu edukacji dla wyspecjalizowanych usług proinnowacyjnych (coaching), wysoko specjalizowane sesje tematyczne, internacjonalizacja. Budowa multidyscyplinarnego, zewnętrznego zaplecza eksperckiego, opartego na zasobach instytucji akademickich, ośrodków innowacji, firm konsultingowych i niezależnych ekspertów. Poszerzenie zaplecza eksperckiego, poprzez zapraszanie do współpracy emerytowanych przedsiębiorców, menedżerów, specjalistów współpraca z sieciami absolwenckimi partnerskich instytucji naukowych. Wprowadzenie systemu edukacji menedżerów, komercjalizacji poprzez pilotażowy projekt studiów zamawianych na poziomie magisterskim i rozwijanie przez uczelnie wyższe (we współpracy z ośrodkami innowacji) studiów podyplomowych z tego zakresu. Wydłużenie czasu na zdobywanie kolejnych szczebli awansu naukowego dla kadry kierowniczej ośrodków innowacji, związanej z uczelniami i reprezentującej sferę nauki. Upowszechnienie wiedzy i praktyki o nieformalnych metodach ochrony własności przemysłowej. Źródło: [Rekomendacje zmian, 2010, s , ].

14 308 Anna Lis Realizacja pierwszej grupy rekomendacji ma w zamierzeniu doprowadzić do stworzenia skutecznego systemu monitoringu funkcjonowania i pomiaru wartości publicznej ośrodków innowacji, dzięki czemu możliwa byłaby szybka diagnoza tych instytucji i podjęcie odpowiednich działań korygujących i zapobiegawczych. Ponadto przewiduje się tu wypracowanie standardów dotyczących gromadzenia, przetwarzania i upowszechniania wyników działalności ośrodków innowacji, profesjonalne zarządzanie badaniami naukowymi na uczelniach oraz stworzenie mechanizmów finansowania działalności uczelnianych centrów transferu technologii. Oprócz tego, zarówno pierwsza, jak i druga grupa rekomendacji zakłada wzmocnienie kadr ośrodków innowacji i rozwój zaplecza eksperckiego w całym systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy. Zakończenie Zaprezentowane wyniki badań wskazują, iż bariery występujące w systemie transferu technologii i komercjalizacji wiedzy w Polsce mają różne podłoże i występują po stronie każdej z trzech wyróżnionych grup podmiotów. Podstawowymi problemami, utrudniającymi proces transferu technologii z uczelni do biznesu, są bardzo słabe powiązania na linii naukabiznes oraz niedopasowanie oferty B+R do wymagań rynku (podaż nie odpowiada istniejącemu popytowi). Główny zarzut formułowany jest pod adresem instytucji sektora badawczo-rozwojowego, którym zarzuca się niechęć do komercjalizacji innowacji i współpracy z przedsiębiorstwami, skostniałość oraz nadmierną biurokrację. Z drugiej strony niska innowacyjność polskich przedsiębiorstw, wysokie ryzyko innowacji, a jednocześnie utrudniony dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania stanowią dodatkową barierę w nawiązywaniu tych relacji. W systemie transferu technologii ważną rolę pełnią instytucje okołobiznesowe, które wspierają rozwój innowacji w przedsiębiorstwach, oferując szeroki zakres usług proinnowacyjnych oraz wysokorozwiniętą infrastrukturę wsparcia: powierzchnię biurową, sale konferencyjne, park maszynowy czy też zaawansowane laboratoria badawcze. Niestety, instytucje otoczenia biznesu słabo sprawdzają się w roli pośrednika między sferą nauki a gospodarki. Z przeprowadzonych badań wynika również, że oferta instytucji okołobiznesowych nie cieszy się duży zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw. Może to wynikać z niedopasowania

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wielkopolskie Centrum Klastrowe

Wielkopolskie Centrum Klastrowe Wielkopolskie Centrum Klastrowe Platforma klastrów Założenia koncepcji Brokera Technologicznego Marek Dondelewski Poznao 10.09.2012r. LMC www.ines.org.pl Program rozwoju klasteringu Program ekspercki Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacji. Adrian Lis

Finansowanie innowacji. Adrian Lis 2011 Finansowanie innowacji Adrian Lis Plan prezentacji Część teoretyczna Wewnętrzne i zewnętrzne źródła finansowania innowacji Programy wspierające innowacyjność Część praktyczna Główne problemy i najlepsze

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie współpracy dla innowacji

Rozwijanie współpracy dla innowacji Rozwijanie współpracy dla innowacji Warsztat dr inż. Anna Sworowska na zlecenie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o. Radlin, 14 marca 2014 r. Cel spotkania Po co to wszystko? uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

KOMERCJALIZACJA WIEDZY - PRZEŁAMYWANIE BARIER W RELACJACH NAUKI I BIZNESU

KOMERCJALIZACJA WIEDZY - PRZEŁAMYWANIE BARIER W RELACJACH NAUKI I BIZNESU KOMERCJALIZACJA WIEDZY - PRZEŁAMYWANIE BARIER W RELACJACH NAUKI I BIZNESU PROF. UAM DR HAB. JACEK GULIŃSKI UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU styczeń, 2011 WPROWADZENIE KOMERCJALIZACJA WIEDZY

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej

Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej Projekt Warszawska Przestrzeń Technologiczna Centrum Zarządzania Innowacjami i

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP

Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP 2014 Joanna Podgórska Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Mapa drogowa przygotowania procesu wyłaniania KKK - perspektywa PARP Wsparcie klastrów na poziomie krajowym i regionalnym Konferencja

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off

Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off Własność intelektualna w procesie budowy i rozwoju spółek spin-off OD POMYSŁU DO KOMERCJALIZACJI ZBUDUJ SWOJĄ STRATEGIĘ OCHRONY SEMINARIUM URZĘDU PATENTOWEGO RP - WARSZAWA, 10 PAŹDZIERNIK 2016 Dominik

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY

Kreator innowacyjności 1. CEL I PLANOWANE EFEKTY OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu

Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu Menedżer ds. komercjalizacji innowacji - remedium na problemy w relacjach innowatorów i biznesu - Tomasz Kurek Wrocław, 19 marca 2013 KIM JESTEŚMY? ARI + INES = PAKT dla innowacji Efekt synergii i doświadczenie

Bardziej szczegółowo

Kreator innowacyjności

Kreator innowacyjności OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO O PROGRAMIE: Kreator innowacyjności wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej; na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO

FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO F7/8.2.1/8.5.10806 1/5 Załącznik nr 19b do SIWZ FORMULARZ AUDITU TECHNOLOGICZNEGO Auditorzy: Data auditu: Osoby zaangażowane w audit ze strony firmy: F7/8.2.1/8.5.10806 2/5 A. INFORMACJE OGÓLNE Firma:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020. Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Cel główny WRPO 2014+: Poprawa konkurencyjności i spójności województwa Alokacja środków

Bardziej szczegółowo

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski

Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych. Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Ocena realizacji celu strategicznego RIS: Integracja środowisk społecznogospodarczych regionu Wanda M. Gaczek Józef Komorowski Rober Romanowski Struktura opracowania 1. Źródła informacji, metoda oceny

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Więcej informacji: tel.

Bardziej szczegółowo

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów

Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Transfer wiedzy z uczelni wyższych do przemysłu podstawą rozwiniętej gospodarki rynkowej doświadczenia zachodnich krajów Dr Marek Szarucki Katedra Analiz Strategicznych Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji.

Specjalizacje lokalne, lokalne bieguny wzrostu. Gospodarka i przedsiębiorczość. Instytucje otoczenia biznesu i administracja Kultura innowacji. Obszary wsparcia Świętokrzyskiego Systemu Innowacji / Zespół Problemowy Wiedza, umiejętności, kwalifikacje Rozwój kompetencji kadry dydaktycznej Rozwój kompetencji pracowników naukowych Rozwój kompetencji

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji. Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Wydatki strukturalne EWIDENCJONOWANIE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 13 maja 2011 Wydatki strukturalne akty prawne Ustawa o finansach publicznych z dn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO Załącznik do uchwały nr 463 Senatu UZ z 29.04.2015r. REGULAMIN CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I TRANSFERU TECHNOLOGII UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO 1. Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców

Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców 2011 Anna Tarnawa Kierownik Sekcji Badań i Analiz Departament Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Badania podstawą działań PARP na rzecz przedsiębiorców Warszawa, 22 listopada 2011 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia

Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Warunki funkcjonowania przedsiębiorstw akademickich - szanse i zagroŝenia Jarosław Działek Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Centrum Studiów Regionalnych UniRegio Plan prezentacji czym jest

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka

Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy. Bogdan Kępka Przegląd dostępnych środków finansowych wspomagających rozwój inicjatywy Bogdan Kępka Plan Prezentacji Wstęp Finansowanie w obszarze zarządzania Finansowanie w obszarze marketingu Finansowanie w obszarze

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011

Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy. Business Creation. Wrocław, 14 grudnia 2011 Knowledge and Innovation Community KIC InnoEnergy Business Creation Wrocław, 14 grudnia 2011 KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu Agenda KIC InnoEnergy Twój partner w budowie Twojego biznesu

Bardziej szczegółowo

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region

April17 19, 2013. Forum is part financed by Podlaskie Region Suwałki, POLAND April17 19, 2013 The development of science and technology parks in strengthening cooperation between science and business Berenika Marciniec Polish Agency for Enterprise Development(Poland)

Bardziej szczegółowo

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL

Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Doświadczenia w zakresie transferu technologii Lublin, 25.03.2010 r. Biuro Rozwoju i Kooperacji PL Jednostka ogólnouczelniana Cele, m.in.: doradztwo i konsultacje w zakresie

Bardziej szczegółowo