ROZDZIAŁ 6 MIĘDZYNARODOWY TRANSFER TECHNOLOGII A INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZDZIAŁ 6 MIĘDZYNARODOWY TRANSFER TECHNOLOGII A INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI"

Transkrypt

1 Dariusz Firszt ROZDZIAŁ 6 MIĘDZYNARODOWY TRANSFER TECHNOLOGII A INNOWACYJNOŚĆ POLSKIEJ GOSPODARKI 1. Wprowadzenie Wśród przedstawicieli współczesnej myśli ekonomicznej panuje zgodność opinii w kwestii fundamentalnego znaczenia innowacji technologicznych dla przebiegu procesów gospodarczych. Z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw stanowią one narzędzie poprawy pozycji konkurencyjnej i kluczowy czynnik rozwoju. W rozważaniach dotyczących zjawisk ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej technologia traktowana jest jako czynnik decydujący o kierunkach i dynamice rozwoju gospodarczego. Uznaje się również jej rolę w kształtowaniu warunków współpracy międzynarodowej. 1 Obserwacja rzeczywistości gospodarczej w skali globalnej wskazuje na olbrzymie dysproporcje pomiędzy krajami pod względem poziomu rozwoju technologicznego i zdolności do kreowania postępu. Polska znajduje się, niestety, w grupie państw będących daleko w tyle w stosunku do światowej czołówki. Niski poziom innowacyjności, wobec niezwykle ważnej roli jaką spełnia ona we współczesnych gospodarkach, stanowi poważne zagrożenie dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Stąd też jednym z podstawowych problemów poruszanych w literaturze ekonomicznej ostatnich lat jest poszukiwanie sposobu na intensyfikację zmian technologicznych w polskiej gospodarce. Dużo uwagi poświęca się procesom transferu technologii, upatrując w nim szansy na skuteczny pościg za państwami o największym potencjale technologicznym. Celem niniejszego artykułu jest wskazanie mechanizmów, za pośrednictwem których transfer technologii wpływa na możliwości kraju w zakresie tworzenia rozwiązań innowacyjnych, oraz możliwości ich wykorzystania w Polskiej gospodarce. W pierwszej części usystematyzowano informacje odnośnie ekonomicznej roli procesu innowacyjnego, wskazując na różnice pomiędzy tworzeniem rozwiązań nowych w skali światowej a transferem wiedzy technicznej i jej adaptacją. Następnie podjęto próbę identyfikacji związków pomiędzy transferem technologii a krajowym potencjałem innowacyjnym. Na tej podstawie sformułowano postulaty pod adresem polskiej polityki innowacyjnej, która powinna dążyć do efektywnego wykorzystania importu technologii jako narzędzia służącego wzrostowi możliwości innowacyjnych. 2. Znaczenie gospodarcze innowacji technologicznych i ich dyfuzji Proces innowacyjny, będący źródłem postępu technicznego, składa się z dwóch integralnie ze sobą połączonych elementów. Pierwszym z nich jest innowacja, rozumiana jako pierwsze w skali globalnej komercyjne zastosowanie wynalazku wprowadzenie na rynek nowego produktu bądź wdrożenie nowatorskiej, bardziej efektywnej metody produkcji. Drugą fazą jest natomiast dyfuzja, czyli rozpowszechnianie się innowacji. Najogólniej rzecz ujmując dyfuzja sprowadza się do kolejnych zastosowań nowych rozwiązań przez inne podmioty, 1 S. Umiński, Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Organizacja i Kierowanie 2000, nr 4, s. 43.

2 Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki 61 które można określić imitatorami czy też naśladowcami. 2 Rozprzestrzenianie się wiedzy technicznej może przebiegać na wielu płaszczyznach: w obrębie jednego przedsiębiorstwa, pomiędzy podmiotami z tej samej bądź różnych branż, wreszcie w skali krajowej lub międzynarodowej. Szczególnym zainteresowaniem ekonomistów cieszy się międzynarodowy transfer technologii, czyli proces wdrażania w gospodarce krajowej rozwiązań technologicznych opracowanych za granicą. Jakkolwiek dokonanie pierwszej, inicjalnej innowacji jest koniecznym warunkiem uruchomienia procesu zmian technologicznych, nie będzie miało ono większego znaczenia ekonomicznego, jeżeli nowa wiedza nie zostanie szeroko upowszechniona. Gdyby stosowanie innowacyjnych rozwiązań ograniczyło się do podmiotów, w których zostały opracowane, ich wpływ na procesy gospodarcze w kraju, a tym bardziej w skali międzynarodowej, byłby niezwykle ograniczony. Dla tempa postępu technicznego, a co za tym idzie wzrostu gospodarczego tempo absorpcji technologii jest równie ważne jak dynamika powstawania innowacji. Rolę procesu dyfuzji można rozpatrywać również z innej perspektywy: koszty poniesione na opracowanie wynalazku są odpowiednikiem kosztów stałych w konwencjonalnej działalności produkcyjnej. Stąd też, z punktu widzenia społeczeństwa, ekonomicznie uzasadnione jest rozpowszechnianie innowacji do momentu zrównania krańcowych kosztów dyfuzji oraz zysków wynikających z jej wdrożenia. 3 Uznanie ogromnego wpływu transferu technologii na efektywność funkcjonowania firm i rozwój gospodarczy nie oznacza jednakże zrównania ekonomicznego znaczenia innowacji i imitacji. Z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej firm oraz całych gospodarek istnieje zasadnicza różnica pomiędzy zdolnością do kreowania i wdrażania oryginalnych koncepcji a pozyskiwaniem informacji technologicznych ze źródeł zewnętrznych. Podstawową korzyścią, jaką uzyskuje podmiot gospodarczy wprowadzający innowacyjne rozwiązanie, jest osiągnięcie przewagi nad konkurentami, której charakter zależy od rodzaju wdrażanej innowacji 4. Zmiana metody wytwarzania (innowacja procesu) oznacza zazwyczaj wzrost wydajności, co daje przedsiębiorstwu przewagę kosztową nad pozostałymi firmami na rynku. Oznacza to wzrost zyskowności oraz możliwość podjęcia konkurencji cenowej i zwiększenia udziału w rynku. Wprowadzenie nowego produktu, bazującego na unikatowych w skali światowej rozwiązaniach, daje podmiotowi gospodarczemu pozycję monopolistyczną. Z tego tytułu osiąga on zyski nadzwyczajne aż do momentu pojawienia się imitacji. Szczególne korzyści wynikać mogą z opracowania innowacji o charakterze radykalnym, a więc całkowicie nowego produktu, nie mającego sobie podobnych w przeszłości. Z tego typu wyrobami wiążą się bowiem wysokie potencjalne możliwości dokonywania kolejnych ulepszeń i modyfikacji. Pozwala to względnie niskim kosztem utrzymywać wysoki popyt na kolejne generacje danego wyrobu przy niezmienionej jego cenie. 5 Innowacyjność przedsiębiorstw przekłada się bezpośrednio na rozwój gospodarczy kraju, nie tylko poprzez wzrost produktywności czynników wytwórczych, ale również dzięki poprawie konkurencyjności gospodarki. Konkurencyjność kraju rozumiana jest zwykle jako długoterminowa zdolność do sprostania międzynarodowej konkurencji, przejawiająca się wysokim popytem na produkowane w kraju wyroby i wysokim udziałem w światowym eksporcie. 6 Nie ulega wątpliwości, iż podstawą trwałej konkurencyjności współczesnej 2 Zob. J. Wiśniewska, Teoretyczne aspekty rozprzestrzeniania się innowacji w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, (red.) W. Janasz, Difin, Warszawa 2005, s Zob. S. Gomułka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa 1998, s Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej, proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD, SOEC, Warszawa 1999, s Zob. S. Gomułka, Teoria... op. cit., s Zob. Z. Wysokińska, Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 37.

3 62 Dariusz Firszt gospodarki jest jej zdolność innowacyjna. Strategicznym zasobem w ostatnich latach stała się wiedza i technologia, gdyż jakość i nowoczesność produkowanych wyrobów jest warunkiem dostępu do rynków międzynarodowych. Od stopnia zaawansowania technologicznego zależy nie tylko wielkość eksportu ale również warunki wymiany handlowej. Największe korzyści wiążą się z handlem wyrobami wysokiej techniki, podczas gdy oparcie eksportu na towarach o niskim stopniu przetworzenia skazuje kraj na konkurowanie cenami. 7 Zdolność do pozyskiwania oraz adaptowania technologii ma ogromne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego rozwoju, jednakże możliwości osiągnięcia przewagi tą metodą są wyraźnie ograniczone. Podobnie jak w przypadku wdrażania własnych rozwiązań, zastosowanie nabytych technologii może prowadzić do zwiększenie wydajności, poprawy jakości produkcji, jak również poszerzenia asortymentu. W wielu przypadkach umożliwia to osiągnięcie efektu wyprzedzenia w stosunku do konkurentów z branży. Zależy to od stopnia nowości danego produktu czy techniki. W przypadku, gdy podmiot jest pierwszym producentem na rynku krajowym bądź lokalnym, istnieje duża szansa na pozyskanie nowych klientów i zwiększenie udziału w rynku. W miarę upowszechniania nowych rozwiązań dążenie do ich absorpcji można jednakże uznać za warunek konieczny utrzymania pozycji rynkowej, dotrzymania kroku konkurencji, szczególnie w dobie liberalizacji handlu i swobodnego przepływu towarów. W rozważaniach dotyczących zjawisk ekonomicznych na poziomie gospodarki narodowej transfer technologii uznawany jest za jeden z ważniejszych czynników decydujących o kierunkach i dynamice rozwoju społeczno-gospodarczego. Makroekonomiczna rola międzynarodowej dyfuzji wiedzy technicznej jest szczególnie ważna dla krajów, które odbiegają od najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek. Napływ nowych rozwiązań z zagranicy jest w tym przypadku motorem postępu technicznego i ważnym narzędziem stymulowania tempa wzrostu gospodarczego. Transfer technologii oddziałuje na dynamikę PKB kraju - importera trzema podstawowymi kanałami, mianowicie 8 : poprzez zwiększenie fizycznych zasobów czynników wytwórczych (jeżeli technologia jest ucieleśniona w importowanych maszynach i urządzeniach lub towarzyszy jej zatrudnienie zagranicznych specjalistów), poprzez zaangażowanie niewykorzystanych do tej pory zasobów (np. w przypadku, gdy transfer technologii zwiększa możliwości zatrudnienia dla bezrobotnych), dzięki zwiększeniu produktywności czynników wytwórczych (przede wszystkim wydajności pracy). Wzrost potencjału technologicznego kraju na skutek wdrażania zakupionych za granicą technologii może również w istotny sposób wpłynąć na kształt międzynarodowej wymiany handlowej i poprawę salda obrotów bieżących. Warunkiem skuteczności transferu wiedzy, jako metody na poprawę pozycji konkurencyjnej gospodarki i pobudzanie eksportu, jest wdrażanie rozwiązań, które pozwalają na wykorzystanie specyficznych dla danego kraju uwarunkowań bądź przewag, np. w postaci niższych kosztów pracy. Powyższe zestawienie mikro- i makroekonomicznych skutków działalności innowacyjnej oraz transferu technologii wskazuje jednoznacznie na przewagę, jaką uzyskują podmioty zdolne do kreowania innowacyjnych rozwiązań oraz korzyści, jakie wynikają z tego tytułu dla gospodarki. Przewaga ta staje się coraz bardziej wyraźna na skutek postępującego procesu globalizacji. Stopniowo zanika bowiem podział na rynek krajowy i zagraniczny, konkurencja coraz częściej przyjmuje wymiar globalny. Skracanie cyklu życia produktów powoduje, że coraz bardziej opłacalne staje się produkowanie nowatorskich, trudnych do 7 Zob. J. Misala, Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa 1990, s Negocjacje w transferze technologii, PARP, Warszawa 2004, s. 14.

4 Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki 63 skopiowania wyrobów. W takich warunkach przewaga technologiczna w określonych dziedzinach staje się podstawowym czynnikiem przewagi komparatywnej a orientacja na rynek światowy oraz rozwój przedsiębiorstw wysokiej techniki wydaje się być najlepszą strategią rozwoju gospodarczego 9. Jednocześnie jednakże obserwuje się ogromne zróżnicowanie państw i regionów pod względem potencjału technologicznego i poziomu innowacyjności. Niemal cała światowa działalność wynalazcza jest skoncentrowana w kilkunastu najbardziej uprzemysłowionych państwach świata, które wydają też największe środki na badania naukowe oraz skupiają najlepiej wykwalifikowanych fachowców, w czym niebagatelną rolę odgrywa tzw. drenaż mózgów. Są to czynniki sprzyjające powstawaniu zjawiska przywództwa i opóźnienia technologicznego oraz powiększania się tzw. luki technologicznej. 10 W powyższych okolicznościach proces międzynarodowego transferu technologii nabiera nowego znaczenia, stając się narzędziem ograniczenia dysproporcji w rozwoju technologicznym pomiędzy krajami. Obserwacja życia codziennego dostarcza wiele dowodów na to, że uczenie się przebiega szybciej niż odkrywanie nowej wiedzy a naśladowanie wymaga mniejszego wysiłku niż kreowanie oryginalnych rozwiązań. Odnosząc to zdroworozsądkowe założenie do życia gospodarczego można dojść do wniosku, że transfer technologii powinien być skuteczną metodą likwidacji zacofania technologicznego, pozwalającą krajom słabiej rozwiniętym na zmniejszenie dystansu ( catch-up) w stosunku do czołówki światowej. Istnieje jednakże wiele czynników decydujących o tym, że adaptacja postępu technicznego nie gwarantuje całkowitej likwidacji dzielącej różne kraje luki technologicznej. Wystarczy zauważyć, że absorpcja technologii wymaga dysponowania odpowiednio wykwalifikowanym personelem oraz oznacza konieczność poniesienia kosztów związanych z nabyciem nowych rozwiązań i ich wdrożeniem. Im bardziej zaawansowana technologia, tym większe są wymagania w tym zakresie. Tym samym może się okazać, że kraj, który nie dysponuje odpowiednimi zasobami kapitału ludzkiego oraz środków finansowych będzie miał możliwość adaptacji jedynie starszych technologii, nie zmniejszając tym samym dystansu w stosunku do państw rozwiniętych. Ponadto nie ulega wątpliwości, że innowacyjne przedsiębiorstwa nie są skłonne udostępniać, np. w postaci sprzedaży licencji, rozwiązań najnowszych. Najczęściej najpierw same uruchamiają produkcję innowacyjnych wyrobów, osiągając nadzwyczajne zyski wynikające z pozycji monopolistycznej. Należy zatem stwierdzić, że w procesie nadrabiania zaległości metodą transferu technologii nie ma automatyzmu 11. Jego skuteczność zależy w dużej mierze od aktywnej polityki państwa, które powinno stymulować proces transferu, zwiększając możliwości krajowych przedsiębiorstw do absorpcji najnowszych rozwiązań. Po drugie, całkowite zniwelowanie luki technologicznej wydaje się niemożliwe bez zwiększenia własnego potencjału innowacyjnego. Stąd też prawdziwym wyzwaniem dla krajów rozwijających się, które aspirują do tego aby dorównać pod względem możliwości technologicznych najbardziej rozwiniętym gospodarkom, jest umiejętne modelowanie procesu transferu technologii, pozwalające na maksymalne wykorzystanie wynikających z niego potencjalnych korzyści. 9 W. Janasz, Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa w: Innowacje w działalności przedsiębiorstw...op.cit., s Zob. S. Umiński, Znaczenie... op.cit., s R. Ciborowski, J. Grabowiecki, Wpływ transferu techniki na konwergencje technologiczną gospodarki polskiej, Gospodarka Narodowa 2004, nr 9, s. 41

5 64 Dariusz Firszt 3. Wpływ transferu technologii na potencjał innowacyjny krajowych podmiotów gospodarczych Import nowych technologii i ich wdrażanie prowadzi w pierwszej kolejności do wzrostu potencjału produkcyjnego gospodarki. Jednakże procesy transferu wiedzy technicznej kryją w sobie również pewne mechanizmy, które przy właściwym ich wykorzystaniu mogą doprowadzić do zwiększenia możliwości krajowych podmiotów gospodarczych w zakresie kreowania innowacyjnych rozwiązań. Innymi słowy, transfer technologii może posłużyć jako narzędzie rozwoju potencjału innowacyjnego. Podstawowym kanałem, za pośrednictwem którego transfer technologii oddziałuje na możliwości innowacyjne przedsiębiorstw, jest proces edukacyjny nierozerwalnie związany z adaptacją importowanych rozwiązań. Podstawowym składnikiem technologii jest wiedza na temat nowych produktów bądź technik wytwarzania. W wielu przypadkach transfer technologii wręcz sprowadza się do przepływu informacji technicznej. Jeżeli odbywa się on w drodze nabycia materialnych nośników w postaci urządzeń czy linii technologicznych, zawsze towarzyszy mu pewien zasób nowej wiedzy, konieczny do ich obsługi. Oznacza to wzrost zasobów informacji i umiejętności w kraju importera. Zważywszy na okoliczność, że innowacje są funkcją posiadanej wiedzy 12, transfer technologii bezpośrednio zwiększa możliwości w zakresie konstrukcji nowych rozwiązań. Zakup technologii nie tylko uposaża pracowników w nowy zasób umiejętności, ale również zwiększa zdolność przedsiębiorstwa do uczenia się, zdobywania nowych informacji. Wynika to stąd, że transfer nie kończy się z chwilą dokonania zakupu, ale wymaga również wdrożenia nowych rozwiązań, ich internalizacji. 13 Często oznacza to konieczność dokonania pewnych modyfikacji, uwzględniających lokalne uwarunkowania. Powoduje to intensyfikację procesu edukacji, wymusza poszukiwanie nowych rozwiązań i w konsekwencji sprzyja kształtowaniu kreatywnych, innowacyjnych postaw. Proces zmian innowacyjnych ma charakter kumulacyjny; kolejne technologie są coraz bardziej złożone a aktualne możliwości technologiczne zależą od osiągnięć dokonanych w przeszłości. 14 Stąd też im bardziej nowoczesną bazą technologiczną dysponuje dane przedsiębiorstwo, tym większe są jego potencjalne możliwości kreowania i wdrażania innowacji. Transfer technologii wpływa zatem na potencjał innowacyjny również poprzez poprawę materialnego wyposażenia firmy, które może stanowić instrumentarium w procesie konstruowania innowacyjnych rozwiązań. Może się również zdarzyć, że import technologii pozwoli na wdrożenie własnych idei, które do tej pory nie mogły być zastosowane w praktyce ze względu na brak technicznych możliwości. Dogłębna analiza związków pomiędzy bazą technologiczną, tworzoną w dużej mierze poprzez transfer technologii, a potencjałem innowacyjnym wymaga zrozumienia procesu powstawania innowacji w ramach firm. Czynniki kształtujące innowacje na poziomie przedsiębiorstwa tworzą złożony system, określany jako dynamo innowacyjne. 15 W literaturze ekonomicznej spotyka się różne modele, próbujące wyjaśnić interakcje pomiędzy tymi czynnikami. Najbardziej znanym i jak się wydaje najlepiej oddającym charakter związków w procesie tworzenia rozwiązań innowacyjnych jest tzw. model powiązań łańcuchowych ( chain-link ) opracowany przez S.J.Kline`a i N.Rosenberga. 16 Przedstawia on proces innowacyjny jako zespół zintegrowanych, prowadzonych w dużej mierze równolegle 12 Zob. W. Janasz, Innowacje i ich miejsce... op.cit., s Negocjacje... op.cit., s Zob. S. Umiński, Znaczenie... op.cit., s Podręcznik Oslo...op.cit., s S.J. Kline, N. Rosenberg, An Overview of Innovation w: The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, (red.) R. Landau, N. Rosenberg., Washington DC, National Academy Press 1986, s. 289

6 Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki 65 działań. Punktem wyjścia dla innowacji jest identyfikacja szansy rynkowej. Dla przebiegu uruchomionych tym bodźcem czynności innowacyjnych decydujące znaczenie ma posiadana przez przedsiębiorstwo wiedza i doświadczenie a także aspekty organizacyjne. 17 Jeżeli realizacja projektu wymaga pewnych rozwiązań, które nie mogą być opracowane na bazie posiadanej wiedzy, ujawnia się rola działalności badawczo - rozwojowej. Jednym z wniosków płynących z powyższej koncepcji jest to, że działalność badawcza nie jest najważniejszym bodźcem uruchamiającym proces kreowania nowych rozwiązań rolę tą pełni potencjalny rynek. Mało tego, nie każda innowacja wymaga zaangażowania sfery badawczej. Wdrażanie innowacji nie sprowadza się bowiem wyłącznie do komercyjnego zastosowania wynalazków. Znaczna część innowacyjnych rozwiązań to niewynalazcze projekty analityczne, których istotą jest wykorzystanie dostępnej wiedzy w nowych zastosowaniach. 18 Dzięki temu aktualna baza technologiczna przedsiębiorstwa urasta do rangi kluczowego czynnika kształtującego jego możliwości innowacyjne. Tym samym uwidacznia się rola procesu transferu i absorpcji technologii, który - powiększając zasoby wiedzy dostępne dla gospodarki - zwiększa pośrednio jej potencjał innowacyjny. Złożony charakter procesów innowacyjnych decyduje o tym, że niezwykle ważnym elementem decydującym o jego przebiegu i efektach jest sposób organizacji przedsiębiorstwa i stosowane w nim metody zarządzania. Nie ulega wątpliwości, że odpowiednio ukierunkowane zmiany organizacyjne mogą wpłynąć na przepływ informacji w firmie, poprawić współpracę między poszczególnymi działami a także wyzwolić kreatywność pracowników i zwiększyć ich skłonność do uczenia się. Efektem tych zmian może być natomiast zwiększenie skłonności innowacyjnych. Przekształcenia o charakterze organizacyjnym mogą wynikać z transferu technologii: bezpośrednio, jeżeli wiedza organizacyjna jest jednym ze składników będących przedmiotem takich transakcji, bądź też pośrednio, gdy adaptacja nabytej technologii wymusza zmiany w sposobie organizacji podmiotu gospodarczego. Zakres oddziaływania efektów wynikających z adaptacji rozwiązań technologicznych opracowanych za granicą nie ogranicza się do podmiotu dokonującego transferu. Zmiana technologiczna, jaka dokonuje się dzięki tej operacji w jednej firmie, wywiera wpływ na inne podmioty krajowe. Konkurenci na rynku lokalnym z jednej strony są zmuszeni do wprowadzania ulepszeń w swoich produktach bądź procesach technologicznych aby dorównać firmie wprowadzającej zmianę, z drugiej zaś mają możliwość podpatrywania nowych rozwiązań (learning by watching). 19 Jakkolwiek dominującą tendencja będzie dążenie do wprowadzenia imitacji, można się również spodziewać wzrostu skłonności do innowacji. Korzyści z międzynarodowego transferu postępu technicznego w postaci wzrostu innowacyjności gospodarki mają w dużej mierze charakter korzyści potencjalnych. Zakres, w jakim zostaną one wykorzystane zależy od wielu czynników i jest jednym z mierników skuteczności procesu adaptacji technologii. Siła oddziaływania na zdolności innowacyjne zależy przede wszystkim od kanału, za pośrednictwem którego technologia napływa do przedsiębiorstw krajowych. W przypadku gdy odbywa się to w drodze importu dóbr inwestycyjnych, możliwości kształcenia, a co za tym idzie wzrost potencjału innowacyjnego będzie niewielki. Możliwości te wzrastają przy bardziej złożonych transakcjach, najsilniejszy zaś efekt związany jest z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi. Wynika to stąd, że tą drogą docierają zazwyczaj najbardziej zaawansowane technologie, z którymi związany jest cały pakiet składników towarzyszących, np. w postaci napływu zagranicznych specjalistów czy też nowoczesnych metod organizacji i zarządzania Zob. Negocjacje...op.cit.,s Ibidem.,s Zob. S. Umiński, Znaczenie...op.cit., s Zob. UNCTAD, World Investment Report 1999, Foreign Direct Investment and the Change of Development,

7 66 Dariusz Firszt Efektywność wykorzystania transferu technologii, jako narzędzia wspierania krajowego potencjału innowacyjnego, warunkowana jest również prowadzeniem przez kraj własnej działalności badawczo-rozwojowej. Zaprezentowana wyżej argumentacja, potwierdzająca rolę absorpcji technologii w kształtowaniu zdolności do innowacji, nie oznacza zepchnięcia badań naukowych i działalności wynalazczej na drugi plan. Chodzi o właściwe zrozumienie ich funkcji w procesie innowacyjnym. Należy bowiem podkreślić, że nawet słaby rozwój sektora badawczego nie oznacza braku zdolności do kreowania innowacyjnych rozwiązań. Z pewnością jednak konwergencja technologiczna z krajami najlepiej rozwiniętymi bez własnych badań, wyłącznie w oparciu o importowane technologie, wydaje się mało prawdopodobna. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest nie tylko warunkiem wdrażania radykalnych innowacji technologicznych, ale również narzędziem wspierającym absorpcję nabywanych technologii i ich dostosowanie do lokalnych uwarunkowań. 4. Wnioski dla Polski Pod względem rozwoju technologicznego i poziomu innowacyjności polska gospodarka zdecydowanie odbiega nie tylko od światowych liderów, ale też w stosunku do większości państw Europy, w tym również Środkowej i Wschodniej. Szereg wskaźników odzwierciedlających zaawansowanie technologiczne kształtuje się w Polsce bardzo niekorzystnie, co plasuje nasz kraj na odległych pozycjach we wszelkich międzynarodowych rankingach. W produkcji przemysłowej zdecydowanie dominują wyroby o niskim stopniu przetworzenia, a tzw. wyroby wysokiej techniki stanowią niewielki odsetek w roku 2003 stanowiły one 5,1 % produkcji sprzedanej przetwórstwa przemysłowego. 21 Pod względem udziału wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ( 2,9 % w 2000 r.) pozostajemy w tyle za takimi krajami jak Węgry (22,9% ), Czechy (7,8% ) czy Rumunia (4,5%), przy czym nie obserwuje się w tym względzie tendencji wzrostowej 22. Wymienione charakterystyki polskiej gospodarki mają swoje odzwierciedlenie w niskim poziomie jej konkurencyjności; w rankingu konkurencyjności prowadzonym przez World Competetiveness Center Polska w 2005 r. została sklasyfikowana na odległej, 57 pozycji. 23 W tych okolicznościach ciągle aktualne jest pytanie o skuteczne sposoby nadrabiania luki technologicznej, jaka niewątpliwie dzieli polską gospodarkę od krajów uprzemysłowionych. Najlepszym rozwiązaniem, pozwalającym nie tylko na odrobienie dystansu dzielącego kraj od liderów ale również na dotrzymanie im kroku, byłaby rozbudowa własnego potencjału innowacyjnego poprzez intensyfikację własnych badań nad nowymi technologiami i ich wdrażaniem. Rozwiązanie to w polskich warunkach wydaję się jednak trudne do zrealizowania. Wymagałoby bowiem poniesienia ogromnych nakładów na rozbudowę sfery badawczo-rozwojowej, co wykracza poza możliwości zarówno krajowych przedsiębiorstw, jak i budżetu państwa. Nie ulega wątpliwości, że obecne nakłady na działalność badawczą w wysokości 0,56% PKB w 2003 r. świadczą o zaniedbaniu tej kluczowej dla rozwoju gospodarczego sfery gospodarki (przykładowo relacja wydatków na B+R w UE wyniosła w tym samym roku 1,83%) 24. Istotne podniesienie tego wskaźnika w najbliższych latach jest niewątpliwie koniecznością, jednakże nie gwarantuje skutecznego pościgu za najlepiej rozwiniętymi krajami, wobec ich nieporównywalnie większych możliwości finansowych. New York and Geneva 1999, s Nauka I technika w 2003 r, GUS, Warszawa 2005, s Ibidem, s The World Competitiveness Scoreboard 2005, IMD World Competitiveness Center 24 Nauka i technika...op.cit., s. 27.

8 Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki 67 Wystarczy wspomnieć, że wydatki na badania jednej tylko korporacji - Samsung Electronic w 2001 r. wyniosły 1,8 mld USD przekraczając kwotę przeznaczoną na ten cel przez wszystkie podmioty w Polsce (1,3 mld USD). 25 Na etapie rozwoju technologicznego, na jakim aktualnie znajduje się polska gospodarka, kluczowego znaczenia dla likwidacji luki technologicznej nabiera międzynarodowy transfer technologii. Efektywne wykorzystanie wymienionych wcześniej mechanizmów, za pośrednictwem których import rozwiązań technicznych może stymulować rozwój potencjału innowacyjnego, stwarza realną szansę na wzrost dynamiki postępu technicznego i osiągnięcie trwałej konkurencyjności międzynarodowej. Optymalnym rozwiązaniem wydaje się zachowanie pewnej sekwencji działań. Pierwszym krokiem jest odpowiednie programowanie i stymulowanie napływu zagranicznych technologii oraz zwiększanie możliwości ich absorpcji przez podmioty krajowe. Równolegle musi następować proces reorganizacji i rozbudowy sfery badawczej ukierunkowanej w swoich działaniach przede wszystkim na rozwój importowanych technologii i łączenie ich z własnymi koncepcjami. Takie działania prowadzą z jednej strony do poprawy innowacyjności, z drugiej zaś, poprzez wpływ na wzrost PKB, stwarzają większe możliwości dla finansowania własnych badań. W miarę zbliżania się do krajów zaawansowanych technologiczne środek ciężkości powinien przesunąć się z działalności imitacyjnej na krajowy potencjał innowacyjny, zdolny do kreowania nowych rozwiązań technologicznych na światowym poziomie. Skuteczność takiej metody potwierdzają liczne przykłady, w tym najbardziej spektakularna na przestrzeni XX wieku ekspansja technologiczna i gospodarcza Japonii czy też przypadek Finlandii z lat 90-tych. Na gruncie powyższych stwierdzeń można wskazać pewne słabości prowadzonej przez Polskę polityki gospodarczej oraz wysunąć wnioski pod jej adresem. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że warunkiem skuteczności wysiłków podejmowanych na rzecz poprawy innowacyjności jest posiadanie perspektywicznej wizji rozwoju gospodarczego i sformułowanie określonej strategii działania. Umożliwia to koordynację różnego rodzaju przedsięwzięć dotyczących wspierania importu technologii, restrukturyzacji sektora B+R i innych działań służących restrukturyzacji gospodarki. Tymczasem jako podstawowy mankament polskiego systemu innowacyjnego wymieniany jest brak wewnętrznie spójnej koncepcji polityki innowacyjnej zespalającej politykę naukową z poszczególnymi politykami sektorowymi. 26 Jednym z podstawowych elementów skutecznej polityki innowacyjnej w Polsce powinno być stymulowanie napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Użyteczność tego mechanizmu transferu wiedzy technicznej wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą z nich jest wspomniany już wpływ BIZ na potencjał innowacyjny przedsiębiorstw krajowych. Drugim czynnikiem jest to, że z uwagi na ograniczone możliwości kapitałowe polskich firm często jest to jedyna forma w jakiej najnowsze, z natury drogie technologie mogą pojawić się w kraju. Nie każdy przypadek dokonania w kraju bezpośredniej inwestycji zagranicznej oznacza jednak takie same efekty w postaci zmian technologicznych. W przypadku, gdy dokonująca inwestycji korporacja sprowadza do Polski technologie drugiej generacji możliwości przeskoczenia kraju na wyższy stopień rozwoju technologicznego (dokonanie tzw. żabiego skoku) są niewielkie. Nie oznacza to, że takie inwestycje nie przynoszą korzyści, jako że nawet starsze technologie transferowane w ten sposób są zazwyczaj bardziej nowoczesne i konkurencyjne niż stosowane dotychczas w polskich firmach. 27 Niejako na przeciwległym biegunie pod względem wpływu na potencjał innowacyjny są natomiast 25 B. Wasiuk, Czy nasza gospodarka oparta jest na (nie)wiedzy?, Boss Gospodarka 2003, nr 6, s W. Kasperkiewicz, Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2002, nr 2, s S. Umiński, Znaczenie...op.cit., s. 64.

9 68 Dariusz Firszt bezpośrednie inwestycje zagraniczne, którym towarzyszy lokowanie w Polsce ośrodków badawczo-rozwojowych. Istotną rolą państwa jest zatem kreowanie bodźców sprzyjających tego rodzaju działaniom przedsiębiorstw zagranicznych. Podstawowe znaczenie ma w tym przypadku tworzenie odpowiednio zorganizowanej, dysponującej stosowną infrastrukturą, krajowej bazy naukowej, zdolnej do współpracy z korporacjami międzynarodowymi w zakresie rozwoju nowych technologii. 28 Kolejnym obszarem, w którym ujawnia się rola polityki innowacyjnej jest kreowanie zasobów kapitału ludzkiego, dostosowanych do potrzeb przemysłu wysokiej techniki. Działania na rzecz poprawy jakości edukacji społeczeństwa wpływają na wiele sposobów na możliwości innowacyjne kraju: obecność wykwalifikowanej siły roboczej przyciąga zagranicznych inwestorów, wpływa na zdolność firm do adaptacji nowych rozwiązań technicznych, wreszcie jest elementem decydującym o zdolności krajowych przedsiębiorstw do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Głównym wyzwaniem dla polskiej polityki społeczno-gospodarczej jest w tym zakresie reforma szkolnictwa zawodowego. 29 O ile bowiem Polska dysponuje dobrze wykształconą kadrą naukowców, o tyle zakres fachowej wiedzy będący w posiadaniu pracowników pozostawia wiele do życzenia. Wreszcie nie sposób pominąć konieczności wzmożonej aktywności w kierunku reorganizacji polskich instytucji badawczo rozwojowych. Jest to problem podnoszony od lat w literaturze ekonomicznej, który jednak do tej pory nie doczekał się właściwych rozwiązań. Kluczową kwestią w tym zakresie jest tworzenie powiązań kooperacyjnych pomiędzy ośrodkami badawczymi a przemysłem, celem poprawy skuteczności adaptacji transferowanych technologii oraz umożliwienia wdrażania opracowanych w Polsce rozwiązań technologicznych. Wzorem krajów najlepiej rozwiniętych należy skoncentrować się na badaniach stosowanych, mających na celu wykorzystanie nowej wiedzy w konkretnych zastosowaniach komercyjnych. Obecny system, w którym prace badawcze prowadzone są w większości poza przedsiębiorstwami, w instytucjach państwowych i koncentrują się na badaniach podstawowych, odpowiada podażowemu modelowi innowacji. 30 Jest to model wysoce nieefektywny; w krajach czołówki w zakresie potencjału technologicznego już w latach 60 zaczął on ewoluować w kierunku zorientowanych rynkowo systemów zintegrowanych. 31 Reorganizacji polskiej sfery badawczo-rozwojowej musi towarzyszyć intensywny wzrost nakładów na jej funkcjonowanie oraz przeniesienie ciężaru jej finansowania na sektor prywatny. Nie oznacza to jednak wycofania się państwa z odpowiedzialności za zabezpieczanie środków na działalność B+R. Przykłady większości krajów rozwiniętych wskazują bowiem, że w początkowej fazie budowy potencjału innowacyjnego aktywny udział państwa jest motorem szybkiego rozwoju technologicznego gospodarki Podsumowanie Przemiany zachodzące w gospodarce światowej w ostatnich latach decydują o tym, że poprawa innowacyjności gospodarki urasta do rangi jednego z największych wyzwań polskiej polityki gospodarczej. Z przeprowadzonych rozważań wynika, iż realizacja tego celu zależy w dużej mierze od przebiegu procesu transferu technologii. Odpowiednio pokierowany 28 Zob. W. Nowara, Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, Zeszyty Naukowe AE Poznań 2001, nr 8, s R. Woodard, W jaki sposób bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wspomagają proces rozwoju gospodarczego? w: Innowacyjność polskiej gospodarki, CASE, Warszawa 2003, s Zob. W. Kasperkiewicz, Działalność...op.cit., s Zob. J. Burak, Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, Przegląd Organizacji 2005, nr 1, s T. Czechowicz, Rola państwa w finansowaniu działalności innowacyjnej uwagi ogólne w: Innowacyjność polskiej gospodarki, CASE, Warszawa 2003, s.14.

10 Międzynarodowy transfer technologii a innowacyjność polskiej gospodarki 69 napływ wiedzy technicznej może bowiem przyczynić się do wzrostu zdolności innowacyjnych kraju. Maksymalizacja potencjalnych korzyści wynikających z transferu technologii wymaga jednakże nie tylko zwiększenia jego rozmiarów ale również właściwego jego wkomponowania w proces przemian technologicznych. Oznacza to konieczność prowadzenia spójnej polityki innowacyjnej, sprowadzającej się do zintegrowanych wysiłków na rzecz rozwoju kapitału ludzkiego, wzrostu potencjału badawczego oraz zdolności gospodarki do absorpcji najnowszych rozwiązań technologicznych. Na obecnym etapie rozwoju technologicznego wydaje się, że akcent należy położyć na transfer technologii, zaś pozostałe elementy powinny być w dużej mierze jemu podporządkowane. SPIS LITERATURY: 1. Burak J., Istota innowacji. Ewolucja systemów innowacyjnych, Przegląd Organizacji 2005, nr Ciborowski R., Grabowiecki J., Wpływ transferu techniki na konwergencje technologiczną gospodarki polskiej, Gospodarka Narodowa 2004, nr Gomułka S., Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, CASE, Warszawa Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską, (red) W. Janasz, Difin, Warszawa Innowacyjność polskiej gospodarki, CASE, Warszawa Kasperkiewicz W., Działalność innowacyjna przedsiębiorstw, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 2002, nr Kline S.J., Rosenberg N., An Overview of Innovation w: The Positive Sum Strategy. Harnessing Technology for Economic Growth, (red.) R. Landau, N. Rosenberg, Washington DC, National Academy Press Misala J., Teorie międzynarodowej wymiany gospodarczej, PWN, Warszawa Nauka i technika w 2003 r., GUS, Warszawa Negocjacje w transferze technologii, PARP, Warszawa Nowara W., Wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na transfer technologii do kraju goszczącego, Zeszyty Naukowe AE Poznań 2001, nr Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej, proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD, SOEC, Warszawa The World Competitiveness Scoreboard 2005, IMD World Competitiveness Center, 14. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Organizacja i Kierowanie 2000, nr UNCTAD, World Investment Report 1999, Foreign Direct Investment and the Change of Development, New York and Geneva Wasiuk B., Czy nasza gospodarka oparta jest na (nie)wiedzy?, Boss Gospodarka 2003, nr Wysokińska Z., Konkurencyjność w międzynarodowym i globalnym handlu technologiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001.

11 70 Dariusz Firszt

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski

Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla rozwoju nowoczesnych sektorów w gospodarce Polski Zeszyty Naukowe nr 741 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2007 Ryszarda Bolonek Katedra Ekonomii Stosowanej Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej Znaczenie bezpośrednich inwestycji zagranicznych dla

Bardziej szczegółowo

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową JAK INTEGRACJA Z UNIĄ EUROPEJSKĄ WPŁYNIE NA POLSKIE REGIONY? pod redakcją Marcina Nowickiego Gdańsk 2003 Redakcja Marcin Nowicki Zespół autorski Marcin Nowicki Krystyna Gawlikowska-Hueckel Stanisław Umiński

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73

Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 Warszawa, dnia 13 lutego 2013 r. Poz. 73 UCHWAŁA Nr 7 RADY MINISTRÓW z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki Dynamiczna Polska 2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności?

Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? 2010 Jak budować przewagę konkurencyjną dzięki ekoinnowacyjności? redakcja Leszek Woźniak Jacek Strojny Elżbieta Wojnicka UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Jak budować przewagę konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny

Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny PROJEKT SYSTEMOWY KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 Działania innowacyjne w przedsiębiorstwach Lubelszczyzny Ekspertyza naukowa dr inż. Artur Paździor Politechnika Lubelska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców

JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE. poradnik dla przedsiębiorców JAK WDRAŻAĆ INNOWACJE TECHNOLOGICZNE W FIRMIE poradnik dla przedsiębiorców Warszawa, 2005 Autorzy: prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska dr Stanisław Łobejko dr Anna Kłopotek dr Jakub Brdulak Anna Rutkowska-Brdulak

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim

Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskim (stan, znaczenie dla gospodarki województwa, stymulanty i destymulanty napływu) opracowanie naukowe wykonane pod kierunkiem Włodzimierza

Bardziej szczegółowo

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze

TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU. doświadczenia regionu Mazowsze TRANSFER WIEDZY Z NAUKI DO BIZNESU doświadczenia regionu Mazowsze Publikacja jest rezultatem projektu Transfer wiedzy - analiza powiązań nauki z biznesem na Mazowszu dla potrzeb regionalnej strategii

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności

Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki. Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander Śniegocki Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Warszawa 2012 Potencjał i bariery polskiej innowacyjności Maciej Bukowski, Aleksander Szpor, Aleksander

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec

Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii. red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska, Krzysztof Lipiec 1 Rola akademickich ośrodków innowacji w transferze technologii red. Izabela Kijeńska-Dąbrowska,

Bardziej szczegółowo

Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej

Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej Dr Bogusław Ślusarczyk Katedra Teorii Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego Kapitał ludzki jako czynnik determinujący zdolność konkurencyjną gospodarki narodowej Wstęp Celem artykułu jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar.

Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Uwagi na temat definicji, czynników i miar. Dr Mariusz-Jan Radło Warszawa, 2008 --- 1 --- Opracowanie przygotowane na użytek programu badawczego "Zmiana znaczenia

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru

Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Raport powstał we współpracy z Towarzystwem Ekonomistów Polskich. Autorzy raportu: Maciej Bukowski Andrzej Halesiak Ryszard Petru Krajowa Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane

Technologie, globalizacja konkurencji, marketing i PR, dane Rola samorządu w adaptacji przedsiębiorstw i pracowników do globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Mazowieccy przedsiębiorcy w obliczu globalnych i regionalnych trendów gospodarczych Technologie,

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U

H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U H A N D E L Z A G R A N I C Z N Y J A K O P Ł A S Z C Z Y Z N A O D D Z I A Ł Y W A N I A Z M I A N W G O S P O D A R C E G L O B A L N E J NA G O S P O D A R K Ę R E G I O N U S T A N I S Ł A W U M I

Bardziej szczegółowo

WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO NA KONKURENCYJNOŚĆ ZEWNĘTRZNĄ GOSPODARKI

WPŁYW KAPITAŁU LUDZKIEGO NA KONKURENCYJNOŚĆ ZEWNĘTRZNĄ GOSPODARKI dr Iwona Anna Janowska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Społeczeństwo nasze w teorii odczuwa doniosłość i wagę nauki, lecz w praktyce mocno nie dociąga, ilekroć trzeba się nią dość gorliwie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 Załącznik nr 1 grudzień 2008 Spis treści 1. Analiza stanu obecnego społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki

Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych jako jeden z wymiarów modernizacji polskiej gospodarki Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych... 225 Mgr Dariusz Firszt Katedra Ekonomii Stosowanej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Niwelacja luki technologicznej względem krajów rozwiniętych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020

Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Strategia rozwoju Funduszu Rozwoju i Promocji Województwa Wielkopolskiego S.A. Na lata 2015-2020 Poznań, czerwiec 2015 Spis treści I. Cel stworzenia wieloletniej strategii przedsiębiorstwa. s. 3 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W MODERNIZACJI GOSPODARKI KRAJU

ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W MODERNIZACJI GOSPODARKI KRAJU STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 22 Krzysztof Janasz ZNACZENIE BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH W MODERNIZACJI GOSPODARKI KRAJU Wprowadzenie Spośród różnych źródeł kapitału

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE INNOWACJE

EUROPEJSKIE INNOWACJE EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a EUROPEJSKIE INNOWACJE T e o r i a i p r a k t y k a Warszawa Bruksela 2011 Recenzent: prof. zw. dr hab. Adam Gwiazda Redaktor inicjujący: Krzysztof

Bardziej szczegółowo