Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich."

Transkrypt

1 Transgraniczność prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania danych osobowych z Polski do państw trzecich Bogdan Fischer Warszawa 2010

2 Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów... 9 Wprowadzenie Rozdział I Wstępne zagadnienia terminologiczne Wstęp Pojęcie prawa administracyjnego Źródła prawa administracyjnego Europeizacja polskiego prawa administracyjnego Współzależności między prawem administracyjnym a prawem międzynarodowym publicznym Pojęcie granicy Pojęcia podstawowe przetwarzania i ochrony danych osobowych Pojęcie danych osobowych oraz istota ich ochrony Podstawy prawne dopuszczalności przetwarzania danych osobowych Uwagi końcowe Rozdział II Transfer danych a autonomia informacyjna osoby fizycznej Wstęp Interdyscyplinarne ujęcie znaczenia informacji i mechanizmów jej przekazywania Informacja jako pojęcie podstawowe

3 Spis treści 2.2. Otoczenie informacyjne i źródła informacji Etymologia, definicja, istota, rodzaje korporacji Czynniki organizacyjne, strukturalne i techniczne wpływające na transfer danych Czynniki organizacyjno-techniczne Nowe instytucje prawa pracy jako przykład czynników strukturalnych Dane osobowe pracowników przetwarzane przez administratora danych Podstawy przetwarzania danych pracowniczych Przepisy prawa Zgoda Usprawiedliwiony cel Dane z monitoringu w miejscu pracy Uwagi końcowe Rozdział III Transgraniczność prawa administracyjnego w obszarze przepływu danych osobowych ponad granicami Wstęp Procesy wpływające na transgraniczność prawa administracyjnego Odróżnienie prawa unijnego od prawa międzynarodowego Możliwości konwergencji i ekspansji pojęć z nauk o zarządzaniu Płaszczyzny umiędzynarodowiania prawa administracyjnego Międzynarodowa współpraca administracji na obszarze danych osobowych Zakres otwarcia prawa administracyjnego na różne formy współpracy międzynarodowej Regulacje międzynarodowe prawa do prywatności i prawa do informacji Regulacje międzynarodowe ponadgranicznego transferu danych Uwagi końcowe

4 Spis treści Rozdział IV Ponadgraniczny transfer danych w dyrektywie 95/46 WE i w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych Wstęp Podstawowe zasady transferu danych zawarte w dyrektywie Podstawowe pojęcia dotyczące transferu danych zgodnie z ustawą polską Aspekt podmiotowy transferu danych Operacje transferu danych osobowych Uwagi końcowe Rozdział V Adekwatność ochrony w państwie trzecim Wstęp Zagwarantowanie odpowiedniego poziomu ochrony Dalsze i zwrotne przekazanie danych Oceny adekwatności poziomu ochrony w danym kraju przeprowadzane przez Komisję Europejską Bezpieczna przystań Decyzje Komisji Europejskiej dotyczące konkretnej sytuacji transferu Uwagi końcowe Rozdział VI Odstępstwa od zakazu przekazywania danych do kraju niegwarantującego adekwatnej ochrony Wstęp Jednolitość wykładni odstępstw przewidzianych w dyrektywie 95/46/WE i w polskiej ustawie o ochronie danych osobowych Przesłanka zgody Umowa między administratorem danych i osobą, której dane dotyczą Względy publiczne i ochrona żywotnych interesów osoby Dane ogólnie dostępne Zgoda GIODO na transfer danych do kraju trzeciego

5 Spis treści 4. Powiadomienie o upoważnieniach Uwagi końcowe Rozdział VII Standardowe klauzule umowne jako instrument transferu danych Wstęp Umowy transferowe zgodnie z dyrektywą 95/46/WE Standardowe klauzule umowne zagadnienia szczegółowe Klauzule dla administratorów Klauzule dla przetwarzających na zlecenie Umowy transferowe w prawie polskim Uwagi końcowe Rozdział VIII Wiążące reguły korporacyjne Wstęp Ogólne założenia i cel opracowania wiążących reguł korporacyjnych Bezpieczeństwo informacji Procedura wzajemnej akceptacji Wiążące reguły korporacyjne w relacjach wewnętrznych i zewnętrznych Opis procesu zmiany i przepływu danych Uwagi końcowe Zakończenie Summary Wykaz źródeł

6 Celem pracy jest ukazanie procesów integracyjnych zachodzących we współczesnym świecie, które wpływają na powstawanie transgranicznego prawa administracyjnego na przykładzie regulacji przekazywania (transferu) danych osobowych z Polski do państw trzecich. Ponadgraniczny przepływ danych w tym również osobowych jest obecnie zjawiskiem powszechnym. Wiąże się nie tylko z procesami postępującej globalizacji, rozumianej szeroko jako integracja gospodarcza oraz społeczna, lecz także ze zjawiskami zwiększonej współpracy technicznej, naukowej i kulturalnej. Obejmuje podmioty zarówno prywatne, jak i ze sfery publicznej. Przekazywanie danych w społeczeństwie informacyjnym oraz faktyczne masowe przemieszczanie się ludności stawia administracje krajowe przed nowymi wyzwaniami. Aktywne działania dostosowawcze są koniecznością nie tylko dla poszczególnych organów administracji działających w obszarach objętych intensywną globalizacją, ale także dla całych krajów i regionów. Powinny one zapewniać odpowiednie warunki dla zmieniającego się kształtu działalności gospodarczej oraz ochronę przed zagrożeniami dla jednostki. Wyzwaniem dla prawa administracyjnego, które współcześnie normuje prawie całe życie publiczne w państwie, jest konieczność obejmowania coraz rozleglejszych obszarów. Musi ono sięgać tam, gdzie powinna być zapewniona ochrona interesu jednostki i dobra publicznego. Jeśli dane osobowe przekraczają kolejne granice, muszą im towarzyszyć adekwatne instrumenty zabezpieczające. Jest to zadanie złożone ze względu na możliwość szybkiego ich przekazywania do dowolnego miejsca na świecie, zwłaszcza dzięki współczesnym technikom informacyjnym. Następuje zetknięcie różnych relacji, światopoglądów czy hierarchii dóbr. Pojawia się konieczność analiz zróżnicowanych uwarunkowań normatywnych, 13

7 strukturalnych i proceduralnych. W zakresie działań, których celem jest lokalizacja transferów, prawo europejskie zderza się z doświadczeniami państw spoza Europy. W szczególności dotychczas wyraźnie oddzielone systemy common law i kontynentalny muszą wypracować wspólne rozwiązania, nie tylko w celu zapobieżenia embargom informacyjnym, ale także by zapewnić rzeczywistą ochronę praw podmiotowych. Polska aktywnie uczestniczy w tym procesie na arenie Unii Europejskiej i szerszej międzynarodowej. Jest to nieuniknione, zwłaszcza w sytuacji, gdy ze względu na położenie geopolityczne staje się ona miejscem krzyżowania się szlaków przetwarzania danych (w tym poprzez umieszczanie serwerów na terenie RP). W związku z przemieszczaniem danych uzasadnione wydaje się zatem przeanalizowanie istniejących i niezbędnych w przyszłości unormowań prawa administracyjnego. Wynikają one przede wszystkim z konieczności pogodzenia nieodwracalnych zjawisk rozprzestrzeniania się informacji związanych z ekspansją gospodarczą i ochroną interesów jednostek. Prawo administracyjne musi stanowić zarówno łącznik, jak i bufor między tymi zjawiskami. W trakcie pisania pracy rozważałem, jakim pojęciem najlepiej opisać zachodzący proces wykraczania prawa administracyjnego poza krajowe ramy. Które narzędzie badawcze będzie najbardziej użyteczne dla opisywania i definiowania zachodzących przekształceń w prawie administracyjnym na przykładzie przekazywania danych osobowych? W literaturze można spotkać różne określenia zachodzących współcześnie zjawisk, jak w szczególności globalizacja 1 czy internacjonalizacja. To ostatnie pojęcie jest stosunkowo szeroko używane w obcojęzycznej literaturze przedmiotu, zwłaszcza niemieckiej 2. Z punktu widzenia niniejszej pracy i opisywa- 1 Zob np. D.C. Esty, Good governance at the supranational scale: globalizing administrative law, The Yale Law Journal, May 2006, nr 115, s i n.; S. Cassese, Administrative Law without the State? The Challenge of Global Regulation, New York University Journal of International Law and Politics 2005, t. 37, s. 663 i n.; B.S. Chimni, Co-option and resistance: Two Faces of Global Administrative Law, New York University Journal of International Law and Politics 2005, t. 37, s. 799 i n.; C. Harlow, European Administrative Law and the Global Chalange (w:) P. Craig, G. de Búrca (red.), The Evolution of EU Law, Oxford 1999; idem, Global Administrative Law: The Quest for Principles and Values, European Journal of International Law 2006, t. 17, nr 1. 2 Zob. E. Schmidt-Aßmann, Internationalisierung des Verwaltungsrechts: Akteure, Felder und Instrumente (w:) E. Schmidt-Aßmann, Aufgaben und Perspektiven Verwaltungsrechtlicher Forschung, Mohr Siebeck 2006; idem, Internationalisierung des Verwaltungsrechts Einwirkungspfade und Rechtsprobleme (w:) H. Bauer, D. Czybulka, W. Kahl, A. Vosskuhle (red.), Wirtschaft im offenen Verfassungstaat, Festschrift für Reiner Schmidt zum 70. Geburstag, Monachium 2006; W. Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft (w:) E. Schmidt-Aßmann, W. Hoffmann-Riem (red.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenchaft, Baden-Baden

8 nych przekształceń najbardziej odpowiednie wydaje się określenie transgraniczność prawa i zbliżone znaczeniowo w rozważanym kontekście określenia: ponadgraniczność, transnarodowość, ponadnarodowość. Pojęcie transgraniczność może być rozumiane w różny sposób, dlatego jego znaczenie użyte w niniejszej pracy wymaga sprecyzowania. Opierając się na Słowniku języka polskiego PWN, transgraniczne jest prawo, które przekracza granice państw, istnieje ponad granicami państw 3. Wykorzystując definicję, którą zaproponował P.C. Jessup, tą szeroką kategorią można objąć wszystkie prawa, które regulują działania lub zdarzenia, wykraczające poza granicę jednego państwa. Obejmuje zarówno prawo międzynarodowe (publiczne i prywatne), jak i prawo krajowe, jeśli odnosi się do działania, które wykracza poza granice państwa 4. W niniejszej pracy, zgodnie z jej tematem, rozważania zostaną skoncentrowane na prawie administracyjnym (prawie publicznym). Uprzedzająco należy wskazać, iż termin międzynarodowy w świetle prawa międzynarodowego i teorii stosunków międzynarodowych odnosi się do interakcji pomiędzy podmiotami prawa międzynarodowego. Użycie pojęcia transgraniczny dla prawa ma zwrócić uwagę na włączenie w jego zakres także innych podmiotów, których działania lub ich skutki odnoszą się do terytorium więcej niż jednego państwa. Na kształtowanie transgranicznego prawa administracyjnego wpływ ma wiele procesów, które zostaną omówione w pracy. Wychodząc od europeizacji, nie może zostać pominięta analiza umiędzynarodowiania prawa, rozumianego jako proces wzajemnego oddziaływania zmieniających się rozwiązań charakterystycznych dla krajowego prawa administracyjnego oraz międzynarodowego. Proces, w ramach którego dochodzi do zbliżania systemów prawnych, także obcych kulturowo, upowszechniania w systemach krajowych rozwiązań wypracowanych w stosunkach międzynarodowych oraz kreowania modeli integracji międzynarodowej. Stopień integracji prawa wewnętrznego z prawem międzynarodowym w poszczególnych państwach jest zróżnicowany, dlatego analiza poszczególnych elementów będzie odnoszona przede wszystkim do polskiego 3 4 P.C. Jessup, Transnational Law, New Haven Autor przedstawia w pracy koncepcję prawa transnarodowego z klasycznym obecnie określeniem tego pojęcia the term transnational law to include all law which regulates actions or events that transcend national frontiers. Both public and private international law are included, as are other rules which do not wholly fit into such standard categories ; zob. publikacje na temat zagadnień prawa transnarodowego, które są dostępne na stronie Vanderbilt Journal of Transnational Law, Nashville, USA, pod adresem: 15

9 prawa administracyjnego. Prowadzone badania nad transgranicznością prawa administracyjnego pozwolą również ukazać, w jakim zakresie na gruncie wewnętrznych regulacji administracyjnoprawnych, zostały uwzględnione globalne motywy ekonomiczne i funkcjonalne, które zdominowały obecnie kierunek dokonujących się przeobrażeń w poszczególnych gałęziach prawa. Wewnętrzne prawo administracyjne stanowi podstawę funkcjonowania państwa i jego obywateli, natomiast otwarcie się na współpracę ponad granicami jest wskazaniem potrzeby wyjścia poza ramy krajowe dla ochrony wartości i dóbr istotnych dla funkcjonowania społeczności międzynarodowej. Jak zostanie wykazane w tej pracy, w czasach globalizacji funkcja reglamentacji nie podlega ograniczeniu, lecz staje się pożądana, co skutkuje jej umocnieniem i rozwojem. Kształtowanie uregulowań transferu danych osobowych ukazuje, jak prawo administracyjne realizuje tę funkcję. W niniejszej pracy zostaną przedstawione działania podmiotów administracji publicznej we współczesnych uwarunkowaniach gospodarczych. Zostanie potwierdzona szczególna rola prawa administracyjnego, które normuje relacje między administracją i osobami prywatnymi. Praca ta ma stanowić również przyczynek do badań analizujących harmonizację pojęć z odpowiadającą im rzeczywistością w tym obszarze materialnego prawa administracyjnego. Problematyka ochrony danych osobowych jest stosunkowo nowym przedmiotem badań w polskiej nauce prawa administracyjnego. Zainteresowanie tym zagadnieniem zintensyfikowało się pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX stulecia w związku z pracami nad projektem zorientowanym na publicznoprawną ochronę prywatności, a następnie uchwaleniem ustawy o ochronie danych osobowych 5 i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Do dziś nie ma pełnej odpowiedzi na pytanie, co stanowi transfer danych osobowych do krajów trzecich, a co nim nie jest, zwłaszcza że tematyka ta w literaturze przedmiotu nie jest zbyt często podejmowana. Jest wiele podmiotów przekazujących dane osobowe do innych krajów. Spośród nich szczególną rolę odgrywają międzynarodowe podmioty go- 5 G. Szpor określa ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst pierwotny: Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) jako uchwaloną pod presją przezwyciężania trudności w zaspokajaniu potrzeb społecznych i gospodarczych wynikających z niemożności ratyfikowania bez tego Konwencji nr 108 Rady Europy (G. Szpor, Uwarunkowania skuteczności regulacji ochrony danych osobowych (w:) G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009, s. 31). 16

10 spodarcze, określane w języku prawniczym i potocznym jako korporacje. W literaturze przedmiotu jako jedną z płaszczyzn globalizacji wskazuje się właśnie na wzrastającą potęgę międzynarodowych podmiotów gospodarczych, które często mogą stawiać warunki administracjom publicznym poszczególnych krajów 6. Zasadne wydaje się zatem ujawnienie ich znaczenia w obszarze referencyjnym m.in. w procesach standaryzacji, kształtowania relacji między władzą administracyjną i osobami prywatnymi, a także wpływu na kierunki legislacji. Zdefiniowanie podstawowych pojęć związanych z przekazywaniem danych osobowych jest utrudnione, operacja ta może być dokonywana w różny sposób, z wykorzystaniem rozmaitych środków. Obecnie następuje to przede wszystkim metodą teletransmisji w ramach sieci informatycznych. Nie może to jednak odwracać uwagi od sporej grupy działań tradycyjnych (np. wysłania danych osobowych pocztą). Niemniej w niniejszej pracy skoncentruję się na tej pierwszej metodzie, przy której zagrożenie praw jednostki jest największe. Dziś przekazywanie dokonywane jest na podzielonym dychotomicznie obszarze, z granicą między państwami należącymi do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), spełniającymi europejskie standardy ochrony danych osobowych, oraz pozostałymi państwami świata. Utrzymanie tak ostrej granicy może być przyczyną rozejścia się teorii z praktyką. Jest to szczególnie widoczne w wymianie gospodarczej z pozaeuropejskimi potęgami ekonomicznymi świata i stosowaniem przez nie zamiennie metod dyktatu gospodarczego i tylnych drzwi. Pomocna tu będzie analiza podejścia w tej kwestii nie tylko poszczególnych krajów czy organizacji międzynarodowych, ale również korporacji międzynarodowych podmiotów gospodarczych, które prowadząc działalność muszą uwzględniać normy prawne różnych systemów prawnych i politycznych. Te ostatnie w wielu przypadkach mają cechy, które dotąd przypisywano wyłącznie państwom 7. Rozstrzygnięcie, jak transgraniczne prawo administracyjne ma połączyć teorię z praktyką, jest doniosłe zarówno ze względu na odmienność regulacji prawnych w poszczególnych krajach, jak i na zróżnicowanie podmiotów dokonujących transferu. Stosowane przed wprowadzeniem publicznoprawnej ochrony danych osobowych tradycyjne konstrukcje prawne pozwalające chronić dobra osobiste (a w szczególności prywatność jednostki) okazały się nieade- 6 I. Lipowicz, Istota administracji (w:) Z. Cieślak, I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, Prawo administracyjne. Część ogólna, wyd. 2, Warszawa 2002, s M.G. Roskin, N.O. Berry, The New World of International Relations, New Jersey 1999, s

11 kwatne do istniejących zagrożeń. Ich uporządkowanie i poddanie regulacjom natury administracyjnoprawnej pozwoliło na stworzenie nowych niezależnych od granic obszarów działania prawa administracyjnego oraz służących im specyficznych instrumentów ochrony. Stosunkowo nowej problematyce, związanej ze stosowaniem konstrukcji ochrony danych osobowych, poświęcono wiele publikacji, nie tylko na świecie (w szczególności w literaturze europejskiej), ale również w Polsce, gdzie już od kilkunastu lat obowiązuje ustawa o ochronie danych osobowych. Transgraniczne przekazywanie tych danych pozostaje jednak cały czas na marginesie zainteresowania badawczego środowisk naukowych. Mimo oparcia się w poszczególnych krajach europejskich na rozwiązaniach Konwencji Rady Europy nr 108 oraz dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, ostateczny kształt i prawna kwalifikacja dopuszczalności transferu danych osobowych następuje na podstawie krajowego ustawodawstwa i podlega ocenie krajowego organu nadzoru. Zarówno zatem w celu ukształtowania konstrukcji administracyjnoprawnych, jak i oceny ich praktycznej przydatności dla przeprowadzania transferów danych osobowych z Polski, podejmowanie w tym zakresie prac badawczych i publikowanie ich wyników wydaje się w pełni zasadne. Problem nabiera znaczenia, gdy powszechne transfery masowo dokonywane przez międzynarodowe podmioty gospodarcze z terytorium Polski, niemające do końca ustalonych, jednorodnych zasad, komplikują się poprzez swoją wielokierunkowość i wielopoziomowość. Obszar referencyjny transgranicznego przekazywania danych osobowych pozwala także na analizę obecnych tendencji podejścia regulacyjnego. To właśnie ponadnarodowy charakter tych operacji pozwala ukazać problemy i potrzeby ustalenia norm powszechnie obowiązujących, których funkcjonowanie byłoby niezależne od terytoriów, między którymi dochodzi do transferu. Podstawowym założeniem prowadzonych badań była realizacja dwóch zasadniczych celów przyjętych dla niniejszej pracy. Po pierwsze, celem tym jest zanalizowanie i wyjaśnienie konstrukcji przekazywania danych osobowych do krajów trzecich, ze szczególnym uwzględnieniem transferów dokonywanych przez międzynarodowe podmioty gospodarcze. Aby uzyskać odpowiedź na pytanie o istotę publicznoprawnej ochrony danych osobowych przekazywanych poza EOG, trzeba dokonać analizy systemu podstaw prawnych transferów, poszczególnych instrumentów tego systemu oraz ich charakteru. 18

12 Po drugie, celem pracy jest ustalenie na podstawie badania przedmiotowych regulacji, czy mamy już do czynienia z transgranicznym prawem administracyjnym, a jeśli tak, to jakie są tego przejawy i stosowane podejście. Rozważenia wymaga niezbędny zakres otwarcia prawa administracyjnego na prawo międzynarodowe oraz płaszczyzny wychodzenia przez administrację publiczną poza krajowe ramy działania w trakcie realizacji ochrony praw podmiotowych. Konieczne jest także znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy obecnie możliwe jest opracowanie globalnych ram prawnych dla transgranicznego transferu danych osobowych. Usystematyzowaniu powyższych zagadnień będzie służyć również analiza źródeł prawa najważniejszych dla obszaru ochrony danych osobowych. Obok tradycyjnych źródeł prawa krajowego, unijnego i międzynarodowego uwaga badawcza zostanie skierowana na występowanie w obszarze referencyjnym kontrowersyjnego w doktrynie tzw. prawa miękkiego (soft law). Przeciwstawiony zostanie ich autorytet faktyczny tzw. prawu twardemu (hard law). Analiza regulacji ponadgranicznego transferu danych umożliwi również skierowanie uwagi na pogłębiające się przenikanie poszczególnych gałęzi prawa oraz wyodrębnianie zagadnień ze względu na materialny podział, a nie tradycyjne dziedziny 8. Wyznaczony obszar badawczy dostarczył wielu zagadnień problemowych o różnorodnej etiologii, zwłaszcza dogmatyczno-prawnych, ale również teoretycznych i o charakterze praktycznym. Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie następującej zasadniczej tezy rozprawy: Mamy obecnie do czynienia z procesem powstawania transgranicznego prawa administracyjnego, którego dynamizm uwidocznia się wyraźnie przy transferze danych osobowych do państw trzecich. Prowadzona analiza ma pozwolić na stwierdzenie, czy obecne rozwiązania prawne, nawet jeśli opierają się na najwyższych standardach europejskich, są adekwatne do dokonywanych operacji i czy obecny stan wymaga od prawa administracyjnego dalszych poszukiwań, przyczyniających się do zwiększenia stopnia pewności i bezpieczeństwa przeprowadzanych transferów danych osobowych. Stąd też podjęta w niniejszej pracy próba monograficznego ujęcia całokształtu problematyki prawnej 8 Zob. J. Zimmermann, Jedność prawa administracyjnego (w:) J. Supernat (red.), Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Janowi Bociowi, Wrocław 2009, s. 812,

13 regulacji przekazywania danych osobowych do krajów trzecich jako ważnego obszaru transgraniczności prawa administracyjnego. Kształt i struktura pracy składającej się z niniejszego wprowadzenia, ośmiu rozdziałów merytorycznych i zakończenia jest implikacją zakresu tematycznego oraz założonych celów badawczych. W rozdziale I zostały omówione ogólne zagadnienia terminologiczne: pojęcie prawa administracyjnego, źródła prawa administracyjnego oraz jego europeizacja. Aby stworzyć podstawy do rozważań na temat trangraniczności prawa administracyjnego, przeanalizowano współzależności tego prawa i prawa międzynarodowego publicznego. Uwzględniając istnienie bogatego dorobku doktryny w zakresie danych osobowych, ograniczono ostatnią część tego rozdziału do wyjaśnienia pojęć podstawowych z zakresu ochrony danych osobowych, niezbędnych do dalszych rozważań. W rozdziale II została wydzielona część rozważań terminologicznych ze względu na ujęcie interdyscyplinarne wykraczające poza stricte pojmowany obszar prawa administracyjnego. Wychodząc od elementarnego pojęcia informacji, ukazania ich źródeł oraz procesów warunkujących transfer danych dokonano również podstawowych klasyfikacji. Wskazano także na problemy ze zdefiniowaniem pojęcia-narzędzia korporacja, używanego m.in. w dokumentach soft law. Jest to trudne, dlatego że w nauce prawa administracyjnego pojęcie korporacja ma inne tradycyjne znaczenie niż spotykane w innych dziedzinach. Badaniami objęto również poszczególne czynniki przyczyniające się do transferu danych. Dokonano analizy szczególnie intensywnej ochrony oraz odrębnego podejścia prawa administracyjnego przy transferach danych pracowniczych. Ochrona tej kategorii danych ma zasadniczy wpływ na kształtowanie specyficznych instrumentów ujętych w dalszych rozważaniach. Założeniem tej części badań była próba uporządkowania uwarunkowań informacyjnych w tym związanych z międzynarodowymi podmiotami gospodarczymi dominującymi w obszarze masowych transferów danych osobowych. Rozważania były prowadzone z różnego punktu widzenia w ujęciu interdyscyplinarnym, wspierając się m.in. na teorii organizacji i zarządzania oraz prakseologii. Rozdział III obejmuje analizę procesu odchodzenia od działań administracji ukierunkowanych wewnętrznie (krajowo), opartych na odrębnościach administracyjnych. Będzie w nim rozważana aktywność administracji w zakresie kształtowania rozwiązań wspólnych nie tylko 20

14 w ramach Unii Europejskiej, ale również poszukiwanie punktów stycznych dla konwergencji administracyjnej w skali globalnej. Wychodząc z przyjętego założenia, iż nie ma jednego międzynarodowego, zunifikowanego modelu prawa administracyjnego i administracji publicznej, analiza wskaże płaszczyzny, na których może dochodzić do kształtowania transgranicznego prawa administracyjnego. Przeanalizowano historyczne unormowania międzynarodowe i zachodzące w nich zmiany, ukazując proces prowadzący do obecnych ram prawnych przekazywania danych osobowych do krajów trzecich. Kolejno zostały przedstawione etapy wzrostu zagrożeń i wprowadzania odpowiadających im coraz to nowych ograniczeń mających na celu zapewnienie jednostkom jak najskuteczniejszej ochrony ich danych osobowych. Została potwierdzona potrzeba wzmocnienia praw jednostki poprzez otoczenie jej ochroną państwa (publicznoprawną). Wśród wzrastających zagrożeń, w kontekście postępującej globalizacji i rozwoju procesów komunikacji, zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo niekontrolowanego przekazywania danych osobowych do krajów o niewystarczającym w porównaniu do już wypracowanych standardów poziomie ochrony, uzasadniających przyjęcie transgranicznych regulacji prawa administracyjnego w tym zakresie. Analiza porównawcza podstawowych regulacji w przyjętym obszarze badawczym, tj. polskiej ustawy o ochronie danych osobowych oraz dyrektywy 95/46/WE, w której obecnie znajdują swój wyraz unijne standardy ochrony danych osobowych, to temat rozdziału IV pracy. Założeniem tego rozdziału jest ukazanie procesu europeizacji prawa prowadzącego do harmonizacji prawa polskiego w tym obszarze z prawem Unii Europejskiej. Rozdział V został poświęcony badaniu zagadnienia oceny adekwatności ochrony w kraju trzecim. Jego wynik warunkuje rozpatrywanie sekwencji normatywnych podstaw dopuszczalności transgranicznego transferu danych osobowych. Poczynając od wyjaśnienia uwarunkowań rozstrzygających o zapewnieniu odpowiedniego poziomu ochrony, zostały przeanalizowane poszczególne instrumenty stosowane w tym zakresie. Wskazano na niebezpieczeństwa samooceny dokonywanej przez administratora danych, która dopiero następczo poddawana jest kontroli poprawności przez organ ochrony danych osobowych. Zwrócono uwagę na ograniczenia wynikające z decyzji Komisji Europejskiej oraz kompetencje polskiego organu ochrony danych osobowych. Dokonano również analizy rozwiązań przyjętych w porządku prawnym Stanów Zjednoczo- 21

15 nych w konfrontacji ze standardami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Unii Europejskiej. Na podstawie tego porównania wskazano różnice w podejściach do kwestii ochrony danych osobowych w systemie kontynentalnym i w systemie common law oraz ukazano proces ich zbliżania się i wzajemnego przenikania. W rozdziale tym ważne są odniesienia do rozwiązań prawnych przyjętych w wybranych państwach, które pozwalają ocenić, jak zostały dobrane poszczególne metody i środki, których celem jest realizacja kierunków wskazanych w dyrektywie. Wyniki badań przeprowadzonych w tym rozdziale pozwolą z jednej strony na określenie oczekiwań, a z drugiej potencjalnych możliwości transgranicznego prawa administracyjnego. Rozdział VI obejmuje analizę odstępstw od zasady dopuszczalności transferu danych osobowych wyłącznie do państwa zapewniającego adekwatną ochronę. Analiza wyjątków została przeprowadzona przede wszystkim z uwzględnieniem długotrwałych, masowych transferów i ich labilności jako najczęstszej cechy. Zostaną także wykazane problemy w sferze interpretacyjnej. Pozorna łatwość wykorzystania przy realizowanym transferze do kraju trzeciego może prowadzić do poważnych komplikacji wskazanych w tym rozdziale. Uwzględnione zostały skutki nieprawidłowej oceny przesłanek dokonanej przez administratora. Konsekwencją zaistnienia przesłanki negatywnej, a więc braku możliwości przekazania danych na podstawie jednego z przewidzianych wyjątków, jest postępowanie przed organem ochrony danych osobowych. W rozdziale tym zostały również przeanalizowane uwarunkowania formalnoprawne i organizacyjno-techniczne wydania decyzji pozytywnej lub negatywnej, transgraniczna współpraca administracji umożliwiająca kontrolę i ujednolicanie decyzji wydawanych przez organy ochrony danych państw członkowskich oraz kooperacja, która przejawia się m.in. w wymianie informacji i najlepszych praktyk między zainteresowanymi państwami, realizowanych także poprzez notyfikowanie Komisji Europejskiej wydanych upoważnień. Współpraca organów administracyjnych stanowi jedną z podstawowych płaszczyzn badań nad transgranicznymi aspektami prawa administracyjnego. Rozdziały VII i VIII dotyczą dwóch stosunkowo nowych instrumentów: wzorcowych (standardowych) klauzul umownych oraz wiążących reguł korporacyjnych. Analiza pierwszego z nich pozwala ocenić uzupełniające działanie instrumentów cywilnoprawnych, które poprzez swoją uznaną modelowość mają chronić przed dowolnością regulacji. Drugi instrument 22

16 najbardziej złożony i kontrowersyjny w omawianym obszarze zostanie poddany ocenie pod kątem charakteru i roli, jaką odgrywa. Jego analiza pozwoli odpowiedzieć na pytanie, czy istnieją przesłanki, ażeby harmonizacja prawa w danym obszarze, która przy europeizacji następuje głównie na podstawie dyrektyw w procesie tworzenia regulacji transgranicznych o zasięgu wykraczającym poza obszar Unii Europejskiej, była realizowana poprzez soft law. Dla przejrzystości poszczególnych analiz te dwa zagadnienia zostały zamieszczone w dwóch odrębnych rozdziałach. Nie bez powodu jednak w tym wprowadzeniu są przedstawiane łącznie, gdyż ocena jednego następuje poprzez odniesienie do drugiego. Jest to poszukiwanie nowych rozwiązań, które mają stanowić wsparcie prawa administracyjnego w ochronie jednostki. Analiza przeprowadzona w tych rozdziałach pozwala odpowiedzieć na pytanie o kształt gwarancji skutecznej ochrony danych osobowych możliwej do realizacji w skali globalnej. Umożliwia też ocenę zasadności stosowania zróżnicowanych mechanizmów, w tym samoregulacji, współregulacji czy dobrych praktyk. Prowadzi do ustalenia, czy faktyczne potrzeby związane z przetwarzaniem danych, wymuszające m.in. cząstkowe przetwarzanie wtórne albo wielopoziomowe podwykonawstwo, mogą być w obecnym stanie prawnym efektywnie realizowane i jednocześnie kontrolowane przez prawo administracyjne. Wyniki badań pozwalają na wyciągnięcie wniosków co do dalszych kierunków rozwoju tego typu instrumentów, kształtu uczestnictwa organów administracji (ochrony danych) w ich stosowaniu oraz sformułowania w tym zakresie uwag de lege ferenda. W zakończeniu zostało zawarte podsumowanie stopnia realizacji założonych w pracy celów badawczych, analiz z poszczególnych rozdziałów oraz wnioski końcowe. W aktywności badawczej były wykorzystane dwie metody: prawnoporównawcza oraz formalno-dogmatyczna. Przyjęta metodologia warunkowała dobór źródeł, którymi były akty normatywne, orzecznictwo oraz literatura przedmiotu. Istotnym materiałem źródłowym były również dokumenty dodatkowe powstałe w wyniku współpracy w ramach sieci organów administracyjnych, wśród których w obszarze referencyjnym kluczową rolę odgrywa niezależny organ doradczy Komisji Europejskiej w zakresie ochrony danych osobowych i prywatności: Grupa Robocza artykułu 29. W pracy został uwzględniony stan prawny na 30 marca 2010 roku. 23

17

18 Rozdział I Wstępne zagadnienia terminologiczne 1. Wstęp Analizy problematyki przetwarzania i ochrony danych osobowych, stanowiącej specyficzny obszar badawczy, nie można rozpocząć w inny sposób, niż od zgłębienia wstępnych zagadnień terminologicznych. Na to podstawowe instrumentarium, niezbędne do dalszych rozważań, składają się trzy grupy zagadnień: pierwsza wprowadza do rozumienia pojęcia prawa administracyjnego i jego źródeł, druga jest poświęcona zagadnieniu europeizacji i umiędzynarodowiania prawa administracyjnego, trzecia zaś odnosi się do podstawowych pojęć przetwarzania danych osobowych. Taki zakres rozdziału wprowadzającego wymusza jednocześnie przy pojęciach stanowiących przedmiot szczegółowych opracowań przyjęcie pewnego zamierzonego poziomu ogólności i odesłanie do tych źródeł. Część rozważań terminologicznych ze względu na ujęcie interdyscyplinarne wykraczające poza obszar prawa stricte administracyjnego została zamieszczona w rozdziale II. W tym rozdziale, wychodząc od elementarnego pojęcia informacji, ukazania ich źródeł oraz procesów warunkujących transfer danych, a także dokonując podstawowych klasyfikacji, odnoszę się (na wzór niemieckiej nauki prawa administracyjnego) 1 1 T. Vesting, Nachbarwissenschaftlich informierte und reflektierte Verwaltungsrechtwissenschaft- Verkehrsregeln und Verkehrsströme (w:) E. Schmidt-Aßmann, W. Hoffmann-Riem (red.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenchaft, Baden-Baden 2004, s. 253 i n. (w szczególności s. 275, 280); W. Hoffmann-Riem, Methoden einer anwendungsorientierten Verwaltungsrechtswissenschaft (w:) E. Schmidt-Aßmann, W. Hoffmann-Riem (red.), Methoden der Verwaltungsrechtswissenchaft, Baden- -Baden 2004, s ; A. Voßkuhle, The reform approach in the German Science of Administrative Law: 25

19 Rozdział I. Wstępne zagadnienia terminologiczne do pojęć pomostowych dla prawa administracyjnego. Pojęcia te pełnią funkcję komunikacyjną między dyscyplinami i stanowią inspirację do dalszych badań. Jak wskazuje się w doktrynie, w sposób miękki służą otwarciu na interdyscyplinarność oraz poszukiwaniu nowych dróg argumentacji 2. Ze względu na administracyjnoprawny charakter omawianej regulacji prawnej rozważania w zasadniczej części opierają się na bogatym dorobku doktryny prawa administracyjnego. W przypadku niektórych pojęć i konstrukcji, gdy wymagało tego omawiane zagadnienie, skorzystałem z rozwiązań teoretycznych innych dyscyplin, w szczególności nauki prawa konstytucyjnego bliskiej nauce prawa administracyjnego w ramach dogmatyki prawa. Rozdział ten jako wstępny i ogólny ogranicza się do określenia podstaw do dalszych rozważań, jeżeli zaś chodzi o zagadnienia niezwiązane bezpośrednio z przedmiotem rozprawy odsyła do opracowań szczegółowych. W innych przypadkach staram się rozwijać i uzupełniać analizowane zagadnienia, poczynając od kwestii ogólnych, na bardziej szczegółowych kończąc, mając nadzieję na spójne i przejrzyste wyjaśnienie systemu transferu danych do krajów trzecich jako obszaru prawa materialnego administracyjnego, w którym szczególnie widoczna jest dynamika kształtowania się transgranicznego prawa administracyjnego. 2. Pojęcie prawa administracyjnego Ze względu na zróżnicowany charakter norm prawnych regulujących organizację i działalność administracji publicznej w ramach prawa administracyjnego wyodrębnia się trzy typy norm: normy prawa materialnego, ustrojowego i procesowego. The Neue Verwaltungsrechtswissenschaft (w:) M. Ruffert (red.), The Transformation of Administrative Law in Europe, München 2007, s Oprócz terminu pomostowe Brückendaten, Brückenmethoden, Brückentheorien, Brückenbegriffe stosowane jest także określenie pojęcia kluczowe Schlüsselbegriffe. Każdorazowo musi być oceniona wartość dogmatyczna takich pojęć dla prawa administracyjnego; 2 Por. I. Lipowicz, Dylematy zmiany siatki pojęciowej w nauce prawa administracyjnego (w:) J. Zimmermann (red.), Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane, września 2006 r., Warszawa 2007, s. 40 i wskazana tam literatura. 26

20 2. Pojęcie prawa administracyjnego Normy administracyjnego prawa materialnego kształtują sytuację prawną jednostki, przesądzając o jej prawach i obowiązkach. Do prawidłowego funkcjonowania konieczne jest ich współistnienie z normami prawa procesowego i ustrojowego. Prawo ustrojowe reguluje organizację i zasady funkcjonowania organów administracji publicznej 3. W literaturze zwraca się uwagę, że do pełnego zrozumienia istoty organu administracyjnego konieczne jest przedstawienie całego zespołu jego cech, gdyż definicje pozytywne organu administracyjnego są niewystarczające 4. Normy prawa procesowego określają tryb (procedurę) dochodzenia praw i nakładania obowiązków. Normy prawa ustrojowego i prawa proceduralnego umożliwiają realizację praw i obowiązków jednostki zawartych w fundamencie, jakim jest prawo materialne 5. W wydzielonym obszarze referencyjnym prawa materialnego, który stanowi przedmiot niniejszej pracy, tj. obszarze ochrony danych osobowych, wyraźnie widoczne są współczesne przemiany zachodzące w prawie administracyjnym jego modernizacja, konstytucjonalizacja i europeizacja 6. Te wielkie przemia- 3 Należy wskazać, że kluczowym organem w obszarze referencyjnym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO). W literaturze przedmiotu kontrowersje wzbudza kwalifikacja GIODO, będącego jednoosobowym organem nadzorczym ds. danych osobowych, jako organu administracji publicznej. Przeważa jednak stanowisko uznające GIODO za centralny organ administracji publicznej por. np. E. Kulesza, Pozycja i uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w świetle ustawy o ochronie danych osobowych. Uwagi de lege lata i de lege ferenda, Przegląd Sejmowy 1999, nr 6, s. 9; Cz. Martysz, Pozycja prawnoustrojowa Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w:) G. Szpor (red.), Ochrona danych osobowych. Skuteczność regulacji, Warszawa 2009, s. 61 i n.; M. Sakowska-Baryła, Pozycja ustrojowa i zadania Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Przegląd Sejmowy 2006, nr 2, s. 85. G. Sibiga natomiast wskazał na podobieństwo pozycji GIODO i Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji jako organów stojących poza administracją rządową, o ustawowo zagwarantowanej niezależności w wykonywaniu zadań oraz mających uprawnienia do wydawania decyzji administracyjnych. Por. G. Sibiga, Postępowanie w sprawie ochrony danych osobowych, Warszawa 2003, s Według definicji pozytywnej organem administracyjnym jest podmiot tak nazywany przez obowiązujące prawo. Definicja ta uznawana jest obecnie za niewystarczającą. Wśród cech organu administracyjnego wskazuje się w literaturze wyodrębnienie organizacyjne podmiotu znajdującego się w strukturze państwa lub samorządu terytorialnego. Organ ma prawne umocowanie w ustawie do działania w imieniu państwa i na jego rachunek. Działanie organu administracyjnego polega na tym, że jest on powoływany przez prawo do realizacji (stosowania) norm prawa administracyjnego (do sprawowania administracji publicznej) ze skutkami właściwymi temu prawu i w granicach przyznanych mu przez prawo kompetencji zob. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Kraków 2006, s. 99, 100; por. J. Boć, Prawo administracyjne, Warszawa 2006, s Por. I. Lipowicz, Z. Niewiadomski, K. Strzyczkowski, G. Szpor, Prawo administracyjne. Część materialna, Warszawa 2004, s Na temat zachodzących przemian i odpowiedzi na nie zob. np. I. Lipowicz, Dylematy zmiany siatki..., s. 38 i n. 27

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB

Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWA WIEDZY POWSZECHNEJ WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE Kierunek: Samorząd Terytorialny Studia Podyplomowe ELŻBIETA GRZYB FORMY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ JEDNOSTEK

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ UNIWERSYTET GDAŃSKI WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Katarzyna Zarębska Kierunek studiów: PRAWO Numer albumu: 147031 ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OCHRONA KONSUMENTA ORAZ NARUSZENIA DÓBR OSOBISTYCH

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH

DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH DOSTĘP DO AKT SZKODOWYCH OCENA FUNKCJONOWANIA NOWEJ REGULACJI Departament Komunikacji i Integracji Europejskiej Wydział Polityki Konsumenckiej

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego

Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Cloud Computing w Sektorze Finansowym Regulacje i Standardy pod redakcją Macieja Gawrońskiego Listopad 2011 Wstęp Forum Technologii Bankowych Związku Banków Polskich Opracowanie stanowi część raportu o

Bardziej szczegółowo

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego

Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Proces prawotwórczy w świetle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Wypowiedzi Trybunału Konstytucyjnego dotyczące zagadnień związanych z procesem legislacyjnym Warszawa 2015 Opracowanie Biura Trybunału

Bardziej szczegółowo

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową

Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową Przemiany i perspektywy polskiej gospodarki w procesie integracji z gospodarką światową pod redakcją Krzysztofa Piecha Grzegorza Szczodrowskiego Warszawa 2002 Publikacja została wydana dzięki wsparciu

Bardziej szczegółowo

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH

POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH POLECAMY W SERII: AUDIOWIZUALNE USŁUGI MEDIALNE. REGLAMENTACJA W WARUNKACH KONWERSJI CYFROWEJ KATARZYNA CHAŁUBIŃSKA-JENTKIEWICZ OCHRONA PATENTOWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH ŻANETA PACUD NARUSZENIE PRAWA WŁASNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17.

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17. Wprowadzenie Wdrożona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w Polsce została oparta na koncepcji trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego Polaków. I filar to powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska:

Stanowisko Instytutu Allerhanda. Główny Referent Stanowiska: OCENA PROJEKTU NOWYCH DOBRYCH PRAKTYK SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW Stanowisko Instytutu Allerhanda przygotowane w ramach: Sekcji Prawa Spółek i Rynku Kapitałowego IA Przewodniczący SPSiRK IA: Arkadiusz Radwan

Bardziej szczegółowo

Outsourcing informatycznych systemów obsługi.

Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji Urszula Mścichowska Outsourcing informatycznych systemów obsługi. Praca napisana pod kierunkiem Dr Remigiusza W. Kaszubskiego Zakład Prawa Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA

POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi Witold POKRUSZYŃSKI POLITYKA A STRATEGIA BEZPIECZEŃSTWA Józefów 2011 Recenzja: prof. zw. dr hab. Wojciech Żepkowski dr hab. inż. Jerzy Zawisza

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego

Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego ŁUKASZ BUCZKOWSKI, LECH J. ŻUKOWSKI Formy współpracy międzynarodowej lokalnych jednostek samorządu terytorialnego I. Zagadnienia teoretyczne 1 1. Wprowadzenie Aktywność jednostek samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie

Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Koncepcja zapobiegania bezczynności w postępowaniu administracyjnym. Sprawozdanie Zapobieganie bezczynności organów administracyjnych. Pozarządowa koncepcja rekonstrukcji prawnej Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman

ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO. Damian Cyman ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE A BEZPIECZEŃSTWO UCZESTNIKÓW RYNKU FINANSOWEGO Damian Cyman Warszawa 2013 Stan prawny na 30 września 2013 r. Recenzent Prof. zw. dr hab. Wojciech Łączkowski Wydawca

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 229 Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków Michał Dzieliński Warszawa, grudzień 2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI KATEDRA PRAWA I POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ŁUKASZ KARAŚ OCHRONA PRAW CUDZOZIEMCÓW W FRANCUSKIM PRAWIE ADMINISTRACYJNYM PRACA DOKTORSKA

Bardziej szczegółowo

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM

NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej organizacji opieki okołoporodowej w Polsce Dorota Karkowska NOWE STANDARDY OPIEKI NAD MATKĄ I DZIECKIEM w kontekście prawnej

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku

Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Outsourcing elementem zarządzania ryzykiem w banku Marek Piwko Praca napisana pod kierunkiem dr. Remigiusza Kaszubskiego Warszawa, maj 2007 Streszczenie Niniejsza praca prezentuje zagadnienie wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2

T. G. Grosse, Hybrydowy ustrój UE. Dwie logiki zmian w projekcie traktatu konstytucyjnego, Analizy Natolińskie (26)/2008. 2 Joanna Helios Wioletta Jedlecka Katedra Teorii i Filozofii Prawa Legitymizacja pozytywistyczna czy prawnonaturalna prawa europejskiego? Szkic problemu Celem niniejszego szkicu jest próba odniesienia założeń

Bardziej szczegółowo

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna

Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego. Analiza cywilnoprawna Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Andrzej Jakubiec Opcja jako instrument finansowy rynku kapitałowego Analiza cywilnoprawna Łódź 2014 Andrzej Jakubiec doktor nauk

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r.

STANOWISKO RZĄDU. Data przyjęcia stanowiska przez Komitet do Spraw Europejskich 7 marca 2014 r. 10 kwietnia 2014 r. STANOWISKO RZĄDU I. METRYKA DOKUMENTU Tytuł KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Polityka wobec internetu i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce

1. Geneza społeczeństwa informacyjnego rozwój Internetu e-commerce Szkolenia oraz specjalistyczne doradztwo (ekspertyzy i publikacje) w obszarze handlu elektronicznego w ramach programu Phare 2003 - projekt PL2003/004-379/01.10 Wzmocnienie polityki ochrony konsumentów

Bardziej szczegółowo