TECH. Deklaracja zgodności nr 30/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TECH. Deklaracja zgodności nr 30/2010"

Transkrypt

1

2 ST-95 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 30/2010 My, firma TECH, Wieprz 1047A, Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST95 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej. (Dz.U. Nr 155, poz. 1089) z dnia 21 sierpnia 2007 r., wdrażającego postanowienia Dyrektywy Niskonapięciowej (LVD) 2006/95/WE z dnia r. Sterownik ST-95 przeszedł pozytywnie badania kompatybilności EMC przy podłączeniu optymalnych obciążeń. Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowane PN-EN :2006. Współwłaściciele: Paweł Jura, Janusz Master UWAGA! -2-

3 URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić się, że regulator nie jest podłączony do sieci! Montażu powinna dokonać osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia elektryczne Przed uruchomieniem sterownika należy dokonać pomiaru skuteczności zerowania silników elektrycznych, kotła,oraz pomiaru izolacji przewodów elektrycznych. -3-

4

5 I. Opis Przycisk PLUS Przycisk MINUS Przycisk wejścia do menu, zatwierdzania ustawień Przycisk wyjścia z menu, anulowania ustawień Tryb czuwania (standby) Mikroprocesorowy regulator temperatury ST 95 przeznaczony jest do kotłów na: pelety (zarówno z czystych trocin, jak i z kory drzewnej, wierzby energetycznej oraz np. słomy rzepakowej), ziarna (owsa, żyta, jęczmienia, pszenicy, gorczycy, kukurydzy, łubinu), zrębki wierzbowe (dł. <20 mm i wilgotności <15%), suche pestki np. czereśni itp. Regulator steruje pompą obiegu wody (CO), pompą Ciepłej Wody Użytkowej (CWU), dwiema pompami dodatkowymi, dwoma zaworami mieszającymi, wentylatorem oraz ślimakowym podajnikiem paliwa. Do sterownika tego typu można również podłączyć regulator pokojowy. POJĘCIA PODSTAWOWE Rozpalanie cykl ten rozpoczyna się w momencie załączenia w menu sterownika funkcji rozpalanie. Najpierw następuje podsyp na palenisko pierwszej dawki paliwa, załącza się wentylator i grzałka. Jeżeli temperatura wylotu spalin osiągnie wartość 80 oc w czasie nie dłuższym niż 25 minut, regulator przejdzie do trybu pracy. Jeżeli w tym czasie spaliny nie osiągną wymaganej temperatury, na wyświetlaczu pojawi się komunikat alarmowy: <ROZPALANIE NIEUDANE>. W takim przypadku, po oczyszczeniu paleniska proces rozpalania należy powtórzyć. Praca po zakończeniu rozpalania regulator przechodzi w cykl pracy. Jest to podstawowy stan funkcjonowania kotła, w którym nadmuch i podajnik pracują automatycznie według ustawionych parametrów. Sterownik w tym trybie powinien przy właściwych ustawieniach utrzymywać temperaturę zbliżoną do zadanej (oscylować wokół zadanej). Modulacja mocy paleniska w przypadku osiągnięcia przez kocioł temperatury bliskiej zadanej (fabrycznie 3ºC poniżej zadanej) praca -5-

6 ST-95 instrukcja obsługi sterownika przechodzi w tzw. stan modulacji, którego zadaniem jest przyhamowanie tempa wzrostu temperatury kotła i dopalenie nadmiaru paliwa przed przejściem w tryb podtrzymania. Dzięki modulacji możliwe jest łagodniejsze przejście sterownika do temperatury zadanej. Gdy kocioł osiągnie temperaturę zadaną sterownik przejdzie w tryb podtrzymania. Podtrzymanie stan ten aktywny jest w trybie pracy Tryb-1 (zobacz rozdział II.s). Podtrzymanie uruchomi się automatycznie, jeżeli temperatura kotła osiągnie wartość zadaną. Tryb podtrzymania zapobiega dalszemu wzrostowi temperatury kotła i dzięki obniżonym parametrom spalania powoduje stopniowy spadek temperatury. Użytkownik ma również możliwość załączenia trybu wygaszania po przekroczeniu temperatury zadanej. Faza przejścia gdy temperatura kotła po cyklu podtrzymania opadnie poniżej temperatury zadanej o wartość histerezy, w celu właściwego wprowadzenia kotła w tryb pracy musi nastąpić tzw. faza przejścia, podczas której sterownik zwiększa odpowiednio parametry spalania. Faza przejścia ma na celu elastyczne wprowadzenie kotła do trybu pracy. Cykl ten zostanie zakończony, gdy temperatura spalin podczas fazy przejścia wzrośnie o 5oC (ustawienie fabryczne). Wygaszanie po aktywacji funkcji wygaszanie podajnik przestaje podawać opał do paleniska a wentylator pracuje do momentu, gdy temperatura spalin spadnie poniżej temperatury 80 oc (ustawienie fabryczne). Następnie zostaje uruchomiony mechanizm odpopielający w celu oczyszczenia paleniska. Wersja programu pisana jest indywidualnie dla każdego producenta kotła. Wszelkie uwagi dotyczące programu należy zgłaszać do producenta kotła. Każdy sterownik należy ustawić indywidualnie według własnych potrzeb, w zależności od rodzaju opału stosowanego do palenia, jak również typu kotła. Za błędne ustawienia sterownika firma TECH nie odpowiada. II. Funkcje regulatora Rozdział ten opisuje funkcje i poruszania się po menu. regulatora, sposób zmiany ustawień, II.a) Strona główna Po załączeniu sterownika włącznikiem na listwie należy wybrać wersję językową sterownika. Podczas normalnej pracy regulatora na graficznym wyświetlaczu LCD widoczna jest strona główna. Jest ona podzielona na cztery zasadnicze części: w górnej części wyświetlacza wyświetlana jest aktualna temperatura kotła oraz temperatura zadana. w dolnej części wyświetlacza odpowiednio wyświetlane są temperatury bojlera (o ile została aktywowana pompa CWU - patrz rozdział II.k). w prawej części wyświetlacza w graficzny sposób ukazana jest praca -6-

7 wentylatora, podajnika oraz pomp. Działanie każdego z tych urządzeń sygnalizowane jest za pomocą animacji. w środkowej części umieszczone są pola informujące o aktywnym trybie pracy, temperaturze spalin, stopniu mocy wentylatora oraz rodzaju paliwa. Po wybraniu dodatkowych pomp 1 i 2, w ich miejscu pojawią się odpowiednie ikony symbolizujące wybraną pompę: - pompa podłogowa, - pompa bufor, - pompa cyrkulacyjna, - dodatkowa pompa CO. Strona główna umożliwia szybką zmianę Temperatury zadanej za pomocą klawiszy PLUS oraz MINUS. Naciśnięcie przycisku MENU przenosi użytkownika do pierwszego EKRANU (są cztery ekrany). W każdej funkcji danego EKRANU można przemieszczać się przy użyciu przycisków PLUS oraz MINUS. Po przytrzymaniu przycisku PLUS przechodzi się od razu do ostatniej funkcji menu na 4 ekranie (ustawienia serwisowe). Naciśnięcie przycisku MENU zatwierdza wybór zaznaczonej opcji i uruchamia ją. Naciskanie klawisza WYJŚCIE powoduje opuszczenie aktywnej funkcji oraz przejście do wyższego poziomu menu, aż do widoku strony głównej sterownika. Naciśnięcie klawisza WYJŚCIE podczas widoku strony głównej zmienia widok ekranu głównego na widok parametrów aktywnych zaworów. Przycisk tryb czuwania (standby), umieszczony na obudowie regulatora, pozwala, w razie konieczności w szybkim czasie wyłączyć wszystkie urządzenia wykonawcze (należy nacisnąć i przytrzymać). Jest to dodatkowe zabezpieczenie awaryjnego odłączenia zasilania wszystkich -7-

8 ST-95 instrukcja obsługi urządzeń wykonawczych sterownika (podajnik, ruszt, wentylator, pompy). UWAGA: Tryb czuwania nie odłącza zasilania sterownika. Po wejściu do menu widoczne są następujące funkcje: Widok Pierwszego EKRANU Widok po przejściu na drugi EKRAN Widok po przejściu na trzeci EKRAN Widok po przejściu na czwarty EKRAN -8-

9 II.b) Praca ręczna Dla wygody użytkownika, regulator został zaopatrzony w moduł Pracy ręcznej. W funkcji tej, wszystkie urządzenia wykonawcze (podajnik, wentylator, grzałka, ruszt, pompy oraz zawory) są załączane i wyłączane niezależnie od pozostałych a ich aktywacja sygnalizowana jest animowaną ikoną. Aby załączyć / wyłączyć wybrane urządzenie należy nacisnąć przycisk MENU. II.c) Rozpalanie Funkcja rozpalanie służy do automatycznego uzyskania odpowiednich warunków spalania potrzebnych do przejścia w tryb pracy. Cykl rozpalania rozpoczyna się w momencie załączenia w menu sterownika funkcji rozpalanie. Najpierw następuje podsyp na palenisko pierwszej dawki paliwa, następnie załącza się wentylator i grzałka. Grzałka pracuje do momentu, gdy temperatura spalin wzrośnie o 10ºC (ustawienie serwisowe: temp. spalin wyłączająca grzałkę) i wyłącza się. Gdy temperatura wylotu spalin osiągnie progową wartość 80 oc (ustawienie serwisowe: temperatura rozpalenia), sterownik przejdzie do trybu pracy. Jednak, gdy spaliny w ciągu 10 minut (ustawienie serwisowe: czas ponownego załączenia grzałki) od wyłączenia grzałki nie osiągną temperatury rozpalenia, grzałka załączy się ponownie i pracować będzie do czasu, gdy temperatura wylotu spalin osiągnie wartość co najmniej 80oC lecz nie dłużej niż 25 minut (ustawienie serwisowe, parametr: zabezpieczenie grzałki) od zakończenia podsypu. Jeżeli w tym czasie spaliny nie osiągną temperatury 80ºC (parametr: temperatura rozpalenia) na wyświetlaczu pojawi się komunikat alarmowy: <ROZPALANIE NIEUDANE>. W takim przypadku, po oczyszczeniu paleniska proces rozpalania należy powtórzyć. Gdy rozpalanie się nie powiedzie należy wyłączyć sterownik na wyłączniku sieciowym a następnie sprawdzić czy jest opał w palenisku. Jeżeli jest to należy wyczyścić (opróżnić) palenisko; jeżeli nie ma, to należy upewnić się czy w zasobniku nie brakuje paliwa, po czym na nowo załączyć sterownik i rozpocząć cykl rozpalania. UWAGA: Każda nowa próba wyczyszczeniem paleniska. rozpalania musi być poprzedzona II.d) Wygaszanie Funkcję tą wykorzystuje się do wygaszenia żaru i oczyszczenia paleniska. Zanim urządzenie zostanie odłączone od zasilania musi być przeprowadzona faza wygaszania. Ma to na celu pełne dopalenie resztek opału, oraz usunięcie pozostałego popiołu. UWAGA: Nigdy nie należy wyłączać kotła wyłącznikiem na listwie zasilającej bez uprzednio przeprowadzonego wygaszania. -9-

10 ST-95 instrukcja obsługi Po załączeniu funkcji wygaszanie podajnik przestaje podawać opał do paleniska a wentylator pracuje do momentu, gdy temperatura spalin spadnie poniżej temperatury 80oC (ustawienie fabryczne). Następnie zostaje uruchomiony mechanizm odpopielający celem oczyszczenia paleniska. II.e) Wybór paliwa W przypadku, gdy użytkownik stosuje więcej niż jeden rodzaj opału, funkcja ta pozwala szybko zmienić parametry pracy sterownika na inny rodzaj paliwa. Możliwa jest konfiguracja ustawień parametrów podawania i nadmuchu dla maksymalnie trzech rodzajów opału. Aby wprowadzić nowe ustawienia dla innego paliwa należy wybrać np. Paliwo 2 i wtedy wprowadzić nowe ustawienia. Po powrocie do Paliwo 1 powracają wcześniej zapisane parametry dla pierwotnego paliwa. II.f) Temperatura zadana CWU Za pomocą tej funkcji ustawia się zadaną temperaturę wody użytkowej. Po dogrzaniu wody w bojlerze do tej temperatury regulator zatrzymuje pracę pompy CWU. Ponowne załączenie pompy nastąpi po obniżeniu się temperatury poniżej zadanej o wartość histerezy (patrz histereza CWU). W trybie ogrzewanie domu funkcja ta jest nieaktywna. II.g) Histereza CWU Opcja ta służy do ustawienia histerezy temperatury zadanej na bojlerze. Jest to różnica pomiędzy temperaturą zadaną (czyli żądaną na bojlerze) kiedy pompa CWU się wyłączy, a temperaturą ponownego załączenia się pompy (na przykład: gdy temperatura zadana ma wartość 55 OC a histereza wynosi 5OC. Po osiągnięciu temperatury zadanej, czyli 55 OC pompa CWU wyłączy się. Ponowne załączenie pompy CWU nastąpi po obniżeniu się temperatury do 50OC). II.h) Dezynfekcja CWU Dezynfekcja termiczna polega na podwyższeniu temperatury do wymaganej temperatury dezynfekcyjnej min. 60 C w całym obiegu CWU. Nowe przepisy nakładają obowiązek dostosowania instalacji CWU do okresowej dezynfekcji termicznej przeprowadzanej w temperaturze wody nie niższej niż 70 C. Przewody, armatura i układ technologiczny przygotowania ciepłej wody muszą spełniać ten warunek. Po wybraniu tej funkcji użytkownik przechodzi do podmenu dezynfekcji: <Załączone> - opcja ta załącza proces dezynfekcji, który zakończy się dopiero po ustawionym czasie. Podczas trwania dezynfekcji na ekranie głównym wyświetli się komunikat < DEZYNFEKCJA TERMICZNA>. <Temperatura zadana> - jest to temperatura zadana podczas trwania dezynfekcji termicznej. <Czas działania> - to czas trwania dezynfekcji (w minutach) w którym temperatura zadana dezynfekcji będzie utrzymywać się na

11 stałym ustawionym poziomie. <Maksymalny czas trwania> - Jest to maksymalny całkowity czas trwania dezynfekcji od momentu załączenia, bez względu na temperaturę. W przypadku gdy kocioł nie osiągnie temperatury zadanej lub nie utrzyma przez czas działania zadanej temperatury, to po czasie maksymalnym sterownik powróci do podstawowego trybu pracy. II.i) Histereza CO Opcja ta służy do ustawiania histerezy temperatury zadanej. Jest to różnica pomiędzy temperaturą wejścia w cykl podtrzymania, a temperaturą powrotu do cyklu pracy (na przykład: gdy temperatura zadana ma wartość 60ºC, a histereza wynosi 3ºC, przejście w cykl podtrzymania nastąpi po osiągnięciu temperatury 60ºC, natomiast powrót do cyklu pracy nastąpi po obniżeniu się temperatury do 57ºC). II.j) Regulator pokojowy Do regulatora ST-95 można dołączyć regulator pokojowy. Po jego aktywacji sterownik jest ustawiany przez regulator pokojowy. Użytkownik ma do wyboru rodzaj regulatora pokojowego: dwustanowy - we współpracy z zaworem mieszającym Dogrzanie mieszkania do temperatury zadanej powodować będzie obniżenie zadanej temperatury zaworu o wartość parametru obniżenie pokojówki (patrz: ustawienia zaworu rozdział II.p.6). Dogrzanie regulatora pokojowego powodować będzie cykliczną pracę pompy CO według ustawienia Praca pompy CO (czas załączenia, czas przerwy). - bez zaworu mieszającego Dogrzanie regulatora pokojowego powodować będzie cykliczną pracę pompy CO według ustawienia Praca pompy CO (czas załączenia, czas przerwy). regulator TECH (ST-205) - we współpracy z zaworem mieszającym Każda zmiana temperatury pokojowej powoduje odpowiednią zmianę zadanej zaworu mieszającego (patrz: ustawienia zaworu rozdziały II.p.8, II.p.9). Dogrzanie regulatora pokojowego powodować będzie cykliczną pracę pompy CO według ustawienia Praca pompy CO (czas załączenia, czas przerwy). - bez zaworu mieszającego Dogrzanie regulatora pokojowego powodować będzie cykliczną pracę pompy CO według ustawienia Praca pompy CO (czas załączenia, czas przerwy)

12 ST-95 instrukcja obsługi W przypadku podłączenia regulatora TECH, użytkownik ma możliwość kontroli i zmiany temperatury zadanej CO i CWU oraz zaworu mieszającego; wyświetlane są również wszelkie alarmy sterownika kotła. Po załączeniu opcji Regulator pokojowy na ekranie głównym w prawym górnym rogu wyświetlać się będzie komunikat <REG POK>. Jeżeli napis ten pulsuje, świadczy to o niedogrzaniu pomieszczenia (temperatura zadana regulatora pokojowego nie została osiągnięta). Gdy <REG POK> wyświetla się stale, to pokojowa temperatura zadana została osiągnięta. UWAGA: Do wyjścia regulatora pokojowego nie wolno podłączać napięcia zewnętrznego. żadnego Miejsce podłączenia regulatora pokojowego na listwie łączeniowej: Regulator standard (kabel dwużyłowy) lub Regulator ST-205 (TECH) (kabel czterożyłowy) II.k) Tryby pracy pomp W funkcji tej w zależności od potrzeb użytkownik załącza jeden z czterech trybów pracy kotła. II.k.1) Grzanie domu Wybierając tą opcję regulator przechodzi w stan ogrzewania tylko domu. Pompa CO zaczyna pracować powyżej temperatury załączania się pomp (fabrycznie ustawiony na 35OC zobacz rozdział III.f). Poniżej tej temperatury (minus 2OC - histereza CO) pompa przestaje pracować. II.k.2) Priorytet bojlera W trybie tym załączona jest pompa bojlera (CWU), aż do osiągnięcia ustawionej temperatury (zobacz rozdział II.f), po jej osiągnięciu pompa zostaje wyłączona i aktywuje się pompa obiegowa CO. Praca pompy CO trwa cały czas do momentu gdy temp. na bojlerze spadnie poniżej zadanej o wartość histerezy CWU. Wtedy wyłącza się pompa CO i załącza pompa CWU. W tym trybie praca wentylatora i podajnika jest ograniczona do temperatury 65OC na kotle, ponieważ zapobiega to przegrzewaniu się kotła. UWAGA: Kocioł powinien mieć zamontowane zawory zwrotne na obiegach

13 pomp CO i CWU. Zawór zamontowany na pompie CWU zapobiega wyciąganiu gorącej wody z bojlera. II.k.3) Pompy równoległe W tym trybie praca pomp zaczyna się równolegle powyżej progu załączenia pomp (fabrycznie 35OC). Pompa CO pracuje cały czas a pompa CWU wyłącza się po osiągnięciu temp. zadanej na bojlerze. II.k.4) Tryb letni Po aktywacji tej funkcji pracuje tylko pompa CWU, której zadaniem jest dogrzewanie bojlera. Pompa ta załącza się powyżej ustawionego progu załączania (patrz funkcja temperatura załączenia pomp - zobacz rozdział III.f) i pracuje, aż do osiągnięcia temperatury zadanej kotła. Pompa załączy się ponownie, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej CO oraz ustawionej histerezy CO. W trybie letnim ustawia się tylko temperaturę zadaną na kotle który dogrzewa wodę w bojlerze (temperatura zadana kotła jest równocześnie zadaną bojlera). II.l) Pompa dodatkowa 1 Funkcja ta służy do sterowania wybranym typem pompy dodatkowej. Dostępne są następujące rodzaje pomp: podłogowa, cyrkulacyjna, bufor oraz dodatkowa pompa CO. Jeżeli nie ma dodatkowej pompy lub nie chcemy go używać, należy wybrać opcję pompa wyłączona. Po wybraniu właściwej pompy (sygnalizowane gwiazdką), powinno się przejść do ustawień dodatkowych parametrów pracy (w przypadku wyboru dodatkowej pompy CO, pracuje ona równocześnie z podstawową pompą CO). Aby tego dokonać należy wybrać aktywną pompę. Następnie, w zależności od typu dostępne będą następujące ustawienia: dla pompy podłogowej temperatura minimalna jest to temperatura mierzona na kotle CO, po osiągnięciu której pompa podłogowa zaczyna działać, temperatura maksymalna jest to temperatura mierzona na czujniku podłogowym, po osiągnięciu której pompa podłogowa przestaje działać (pomiar z czujnika podłogowego);

14 ST-95 instrukcja obsługi dla pompy cyrkulacyjnej start/stop za pomocą tej funkcji ustawia się dobowy cykl aktywacji lub postoju pompy z dokładnością 30 minut. Zaznaczenia aktywności pompy w wybranym przedziale czasowym dokonuje się przyciskiem PLUS. Istnieje również możliwość kopiowania ustawienia na inne przedziały czasowe naciskając przycisk WYJŚCIE (następnie PLUS/ MINUS). czas pracy należy ustawić żądany czas pracy pompy, podczas gdy jest aktywna, czas przerwy należy ustawić żądany czas postoju pompy, podczas gdy jest aktywna, próg pompy jest to temperatura, powyżej której pompa nie będzie się załączać; próg ten zapobiega niepotrzebnemu działaniu pompy, gdy woda w instalacji jest dostatecznie gorąca; dla pompy buforu temperatura minimalna jest to temperatura mierzona na kotle CO, po osiągnięciu której pompa buforu zaczyna działać, temperatura maksymalna dolnego jest to temperatura mierzona na dolnym czujniku zbiornika buforowego, po osiągnięciu której pompa buforu wyłączy się. temperatura maksymalna górnego jest to temperatura mierzona na górnym czujniku zbiornika buforowego, po osiągnięciu której pompa buforu przestaje działać. W przypadku wyboru dodatkowej pompy CO, jej uruchomienie i czas pracy będzie jednakowy z podstawową pompą CO (praca równoległa). II.m) Pompa dodatkowa 2 Dzięki tej opcji użytkownik ma możliwość podłączenia do regulatora drugiej pompy dodatkowej. W tym celu należy wybrać rodzaj dodatkowej pompy 2 oraz jej ustawienia, tak samo jak dla pompy dodatkowej 1. Miejsce podłączenia czujników pompy dodatkowej 1 i 2:

15 - czujnik podłogowy P.1.1 lub P.2 czujnik dodatkowej pompy CO P.1.1 lub P.2 dolny czujnik bufora P.1.1 górny czujnik bufora P.1.2 II.n) Antifreeze pomp (anty-zamarzanie) Funkcja antifreeze załącza wszystkie aktywne pompy w momencie obniżenia się temperatury wody obiegowej CO poniżej temperatury załączenia pomp (temperatura załączenia antifreeze) co zapobiega zamarznięciu wody w instalacji. Po aktywacji tej funkcji <załącz> użytkownik ma możliwość ustalenia temperatury załączenia pomp (fabrycznie to 6oC). II.o) Antystop pomp Sterownik wyposażony jest w system zapobiegający zastaniu silników pomp tzw. antystop. Po aktywacji tej funkcji (załącz), raz w tygodniu pompy będą załączane, zgodnie z ustawionymi parametrami (godzina załączenia i dzień tygodnia oraz czas działania). Dodatkowo czas zapamiętywany jest co godzinę w nieulotnej pamięci EEPROM, dzięki czemu po ewentualnej przerwie w zasilaniu, mierzenie czasu jest kontynuowane. II.p) Zawór Opcja ta służy do ustawienia pracy zaworu mieszającego. Po załączeniu tej funkcji (załącz), aby zawór pracował poprawnie i zgodnie z oczekiwaniem użytkownika należy ustawić kilka parametrów. UWAGA: Podłączenie zaworu 4-drogowego należy wykonać w ten sposób, aby na odcinku kocioł zawór możliwa była cyrkulacja w obiegu grawitacyjnym kotła (zachowana minimalna średnica nominalna DN 50 oraz spadki), natomiast zawór mieszający może być montowany conajmniej 30cm nad wylotem ciepłej wody z kotła. II.p.1) Temperatura zadana [oc] Za pomocą tego ustawienia należy wprowadzić wartość temperatury (temperaturę zadaną), która będzie utrzymywana za zaworem. II.p.2) Czas otwarcia [sek] W funkcji tej ustawia się czas otwarcia zaworu (w sekundach), czyli jak długo otwiera się zawór do wartości 100%. Czas ten należy dobrać zgodnie z posiadanym siłownikiem zaworu (podany na tabliczce znamionowej). II.p.3) Minimalne otwarcie [%] W funkcji tej ustawia się minimalną wartość otwarcia zaworu. Poniżej tej wartości zawór dalej się nie domknie. II.p.4) Skok jednostkowy [%] W funkcji tej ustawia się procentowy skok jednostkowy otwarcia zaworu, czyli jaki maksymalny procent otwarcia bądź zamknięcia może jednorazowo wykonać zawór (maksymalny ruch zaworu w jednym cyklu pomiarowym)

16 ST-95 instrukcja obsługi II.p.5) Kontrola temperatury [sek] Parametr ten decyduje o częstotliwości próbkowania (kontroli) temperatury wody za zaworem do instalacji CO lub CWU (w sekundach). Jeśli czujnik wskaże zmianę temperatury (odchyłkę od zadanej), wówczas elektrozawór uchyli się lub przymknie o ustawiony skok aby powrócić do temperatury zadanej. II.p.6) Obniżenie pokojówki [ oc] Funkcja ta aktywna jest tylko przy współpracy sterownika z regulatorem pokojowym dwustanowym (standardowym). Gdy regulator pokojowy osiągnie zadaną temperaturę w mieszkaniu (zgłosi dogrzanie), zawór przymknie się tak, aby temperatura za zaworem spadła o temperaturę <obniżenie pokojówki>. II.p.7) Typ zaworu Przy pomocy tej opcji użytkownik wybiera rodzaj stosowanego zaworu: CO lub podłogowy. W przypadku wystąpienia niekontrolowanego przegrzania kotła (alarmu), w przypadku zaworu CO nastąpi jego pełne otwarcie, natomiast w przypadku zaworu podłogowego zostanie om maksymalnie zamknięty. UWAGA: Przy wykorzystaniu modułu zaworu do sterowania ogrzewaniem podłogowym, należy dodatkowo zamontować zewnętrzny termostat zabezpieczający instalację podłogową (odłączający zasilanie elektryczne pompy mieszacza po przekroczeniu maksymalnej temperatury 55 oc). II.p.8) Różnica temperatur pokoju Ustawienie to określa zmianę temperatury regulatora pokojowego przy której nastąpi zmiana temperatury zadanej zaworu. II.p.9) Zmiana temperatury zadanej zaworu Ustawienie to określa o ile stopni temperatura zaworu zwiększy się lub zmaleje przy zmianie temperatury regulatora pokojowego (Różnica temperatur pokoju). Przykład: ustawienie: Różnica temperatur pokoju 0,5ºC ustawienie: Zmiana temperatury zadanej zaworu 1ºC ustawienie: Temperatura zadana zaworu 40ºC ustawienie: Temperatura zadana regulatora pokojowego 23ºC Przypadek 1. Jeżeli temperatura pokojowa wzrośnie do 24ºC (o 1ºC) to zawór przymknie się do zadanej 38ºC (o 2ºC). Przypadek 2. Jeżeli temperatura pokojowa spadnie do 21ºC (o 2ºC) to zawór uchyli się do zadanej 44ºC (o 4ºC)

17 II.p.10) Sterowanie pogodowe Za pomocą tego parametru możliwe jest ustawianie temperatury zadanej zaworu, dla odpowiednich wartości temperatur zewnętrznych. Na podstawie ustalonych punktów obliczane są wartości dla punktów pośrednich. TEMP. DLA -20 TEMP. DLA -10 TEMP. DLA 0 TEMP. DLA 10 Krzywa grzania jest to krzywa według której wyznacza się temperaturę zadaną sterownika na podstawie temperatury zewnętrznej. W naszym sterowniku krzywa ta jest konstruowana na podstawie czterech punktów temperatur zadanych dla odpowiednich wartości temperatur zewnętrznych. Temperatury zadane muszą zostać wyznaczone dla temperatur zewnętrznych -20ºC, -10ºC, 0ºC i 10ºC. Im więcej punktów konstruujących krzywą, tym większa jest jej dokładność, co pozwala na elastyczne jej kształtowanie. W naszym przypadku cztery punkty wydają się bardzo dobrym kompromisem dla dużej dokładności oraz dla łatwości ustawiania przebiegu tej krzywej. Gdzie w naszym sterowniku: XA = -20ºC, XB = -10ºC, XC = 0ºC, XD = 10ºC, YA, YB, YC, YD temperatury zadane zaworu dla odpowiednich temperatur zewnętrznych: XA, XB, XC, XD II.p.11) Sterowanie tygodniowe Funkcja ta służy do programowania dziennych zmian temperatury zadanej zaworu mieszającego. Ustawień sterowania tygodniowego zaworu dokonuje się identycznie jak w rozdziale II.u

18 ST-95 instrukcja obsługi II.p.12) Ustawienia fabryczne Parametr ten pozwala powrócić do ustawień danego zaworu zapisanych przez producenta. Przywrócenie ustawień fabrycznych nie zmienia ustawionego typu zaworu (CO lub podłogowy). II.q) Zawór dodatkowy Jeżeli użytkownik chce sterować dwoma zaworami (opcja po zakupieniu dodatkowego modułu ST-61), należy podobnie jak w poprzednim przypadku odpowiednio skonfigurować wszystkie ustawienia w sposób analogiczny jak w przypadku zaworu podstawowego. Dodatkowo należy jednak dokonać rejestracji zaworu wpisując w funkcji Rejestracja numer znajdujący się na obudowie dodatkowego modułu. II.r) Ochrona powrotu Za pomocą tej funkcji użytkownik załącza bądź wyłącza aktywność ochrony powrotu. Jest to zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą powracającej do kotła wody zapobiegające korozji niskotemperaturowej. UWAGA: Należy zadbać o właściwy styk czujnika powrotu z rurą! Czujnik zamontowany na rurze powrotu należy dokładnie zaizolować. Po załączeniu tej funkcji należy ustawić następujące parametry ochrony powrotu: MIN. TEMP. POWROTU - minimalna temperatura krótkiego obiegu instalacji kotła, która musi być utrzymana przed otwarciem zaworu. PRZYMKNIĘCIE ZAWORU POWROTU jest to minimalna możliwa wartość otwarcia zaworu wyrażona w procentach. Przykładowo, jeżeli ustawiona wartość wynosi 20%, oznacza to, że zawór może się zamknąć maksymalnie na 80 %. II.s) Tryby palenia Opcja ta umożliwia wybór trybu pracy kotła pomiędzy paleniem automatycznym z podajnikiem a paleniem ręcznym bez podajnika. W przypadku wyboru palenia ręcznego, niepotrzebne funkcje w menu są niewidoczne. Dodatkową dostępną funkcją jest Nadmuch (tak/nie). Funkcja ta aktywna jest wyłącznie w ręcznym trybie palenia, gdy kocioł przechodzi w podtrzymanie. W takim przypadku gdy nadmuch ustawiony jest jako Nie, wentylator w podtrzymaniu pozostaje wyłączony. Gdy nadmuch ustawiony jest jako Tak, wentylator w podtrzymaniu pracuje według ustawionych parametrów w menu serwisowym (patrz rozdział III.k). II.t) Tryb pracy Opcja ta umożliwia wybór trybu pracy kotła po osiągnięciu temperatury zadanej. Możliwe jest ustawienie jednego z dwóch trybów: - Praca-podtrzymanie T1 to standardowy tryb pracy, gdy sterownik przechodzi w cykl podtrzymania,

19 - Praca wygaszanie T2 w tym trybie sterownik po osiągnięciu temperatury zadanej (i po zadanym czasie w menu serwisowym) rozpoczyna proces wygaszania kotła (w taki sam sposób jak po uruchomieniu funkcji wygaszanie w menu). Gdy temperatura opadnie poniżej zadanej CO o wartość histerezy, proces rozpalania zaczyna się od początku (od podsypu). II.u) Sterowanie tygodniowe Funkcja ta służy do programowania dziennych zmian temperatury kotła. Krok pierwszy: Użytkownik najpierw musi ustawić aktualną godzinę i datę, służą do tego odpowiednio funkcje: <godzina>, <dzień>. Krok drugi: Użytkownik ustawia dobową odchyłkę temperatury (godzinowe przedziały czasowe) dla poszczególnych dni tygodnia (parametry trybu 1). Należy zaznaczyć konkretne godziny i żądane odchyłki od temperatury zadanej (o ile stopni na daną godzinę temperatura ma się podnieść lub obniżyć) na każdy dzień tygodnia. Przykład Poniedziałek zadane: 3 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 4 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 5 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 50 0C to od godziny 300 w poniedziałek do godziny 600 temperatura zadana na kotle spadnie o 100C czyli będzie wynosić 400C. Dla wygody użytkownika można ustawić dobowe odchyłki temperatury (godzinowe przedziały czasowe) dla wszystkich dni roboczych (poniedziałek piątek) a następnie odchyłki na sobotę i niedzielę (parametry trybu 2). W trybie tym, podobnie jak w poprzednim, należy zaznaczyć konkretne godziny i żądane odchyłki od temperatury zadanej dla dni roboczych (Poniedziałek-Piątek) oraz w weekend (Sobota, Niedziela)

20 ST-95 instrukcja obsługi Przykład Poniedziałek-Piątek zadane: 3 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 4 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) zadane: 5 00, temp -100C (zmiana temperatury 100C) Sobota-Niedziela zadane: 16 00, temp 50C (zmiana temperatury +50C) zadane: 17 00, temp 50C (zmiana temperatury +50C) zadane: 18 00, temp 50C (zmiana temperatury +50C) W tym przypadku jeżeli temperatura zadana na kotle wynosi 50 0C to od godziny 300 do godziny 600 w każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku temperatura zadana na kotle spadnie o 10 0C czyli będzie wynosić 40 0C. Natomiast podczas weekendu (sobota, niedziela) w godzinach od do 1900 temperatura zadana na kotle wzrośnie o 50C czyli będzie wynosić 550C. Krok trzeci (Tryb): Użytkownik aktywuje jeden z dwóch wcześniej ustawionych trybów (Tryb1, Tryb2), bądź wyłącza całkowicie opcję sterowanie tygodniowe. Po uaktywnieniu jednego z trybów na stronie głównej sterownika pokaże się litera "R1, lub R2 (cyfra informuje o aktywnym trybie), informująca o działaniu tygodniówki. II.v) Ustawienia fabryczne Regulator jest wstępnie skonfigurowany do pracy. Należy go jednak dostosować do własnych potrzeb. W każdej chwili możliwy jest powrót do ustawień fabrycznych. Załączając opcje ustawienia fabryczne traci się wszystkie własne nastawienia kotła (zapisane w menu użytkownika) na rzecz ustawień zapisanych przez producenta kotła. Od tego momentu można na nowo ustawiać własne parametry kotła. UWAGA: Fabryczne ustawienia serwisowe znajdują się w tabeli znajdującej się na stronie 28 niniejszej instrukcji. II.w) Kontrast Funkcja ta służy do ustawiania jasności wyświetlacza graficznego za pomocą przycisków plus i minus. III. Ustawienia serwisowe Aby uruchomić ustawienia serwisowe należy wpisać kod: III.a) Rozpalanie W tym podmenu instalator ustawia wszelkie parametry pracy kotła podczas procesu rozpalania

21 III.a.1) Czas podsypu [sek] Funkcja ta służy do ustawienia czasu pracy podajnika podczas podawania pierwszej dawki paliwa na palenisko. Po zakończeniu podsypu załącza się nadmuch i grzałka. III.a.2) Opóźnienie podajnika [min] Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy nadmuchu, zanim załączy się podajnik. Dzięki funkcji opóźnienie podajnika, najpierw załącza się wentylator a po ustawionym czasie załącza się podajnik. Jest to blokada pracy podajnika przez określony czas. III.a.3) Praca podajnika [sek] Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa podczas procesu rozpalania. Czas pracy w rozpalaniu należy ustawić w zależności od stosowanego opału (jego kaloryczności) i rodzaju kotła. III.a.4) Przerwa podajnika [sek] Funkcja przerwa podajnika służy do ustawienia czasu przerwy podawania opału podczas rozpalania; przerwę należy dostosować do rodzaju opału spalanego w kotle. Złe dobranie czasu pracy jak i przerwy może spowodować nieudane rozpalenie. Dobranie odpowiednich czasów pracy i przerwy podajnika pozwala na optymalne przejście z rozpalania do trybu pracy. III.a.5) Obroty wentylatora [bieg] Opcja ta pozwala dobrać właściwą moc nadmuchu w trakcie rozpalania. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10, (można przyjąć że są to biegi wentylatora). Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator. III.a.6) Zabezpieczenie grzałki [min] Parametr ten ustawia się w celu niedopuszczenia do zniszczenia spirali żarowej oraz ustawienia maksymalnego czasu rozpalania. Czas zabezpieczenia grzałki liczony jest od momentu zakończenia podsypu. Jeżeli temperatura spalin w tym czasie nie wzrośnie do temperatury rozpalenia (fabrycznie 80oC) na wyświetlaczu pojawi się komunikat alarmowy: <ROZPALANIE NIEUDANE>. W takim przypadku, po oczyszczeniu paleniska proces rozpalania należy powtórzyć. III.a.7) Temperatura rozpalenia [0C] Funkcja ta służy do ustawienia progowej temperatury wylotu spalin, po osiągnięciu której (w określonym czasie) sterownik przejdzie do trybu pracy. III.a.8) Temperatura spalin wyłącz. grzałkę [0C] Po zakończeniu podsypu dokonywany jest pomiar temperatury, a następnie następuje pierwsze uruchomienie grzałki. Grzałka pracuje do czasu, gdy temperatura spalin wzrośnie o wartość ustawioną w tej funkcji. Po wyłączeniu grzałki sterownik pozostaje w trybie <ROZPALANIE> do momentu osiągnięcia temperatury wylotu spalin wg. parametru: Temperatura rozpalenia

22 ST-95 instrukcja obsługi III.a.9) Czas ponownego załączenia grzałki [min] Przy pomocy tej funkcji ustawia się czas, pomiędzy pierwszym wyłączeniem się grzałki a kolejnym uruchomieniem. Powtórne uruchomienie się grzałki nastąpi po ustawionym czasie ponownego załączenia grzałki jedynie w przypadku, gdy sterownik wcześniej nie przejdzie do trybu pracy. W przypadku, gdy grzałka uruchomi się ponownie, pracować będzie do momentu, gdy spaliny osiągną temperaturę rozpalenia lub do czasu zabezpieczenia grzałki. III.b) Praca W tym podmenu instalator ustawia wszelkie parametry pracy kotła podczas cyklu pracy. III.b.1) Praca podajnika [sek] Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa podczas cyklu pracy sterownika. Czas pracy należy ustawiać w zależności od stosowanego opału (jego kaloryczności), rodzaju i mocy kotła. III.b.2) Przerwa podajnika [sek] Funkcja przerwa podajnika służy do ustawienia czasu przerwy podawania opału cyklu pracy; przerwę należy dostosować do rodzaju opału spalanego w kotle. Złe dobranie czasu pracy jak i przerwy może spowodować złe funkcjonowanie kotła, tzn. paliwo może nie być dopalone lub kocioł może nie osiągać temperatury zadanej. Dobranie odpowiednich czasów pracy i przerwy podajnika pozwala na prawidłową prace kotła. III.b.3) Obroty wentylatora [bieg] Opcja ta pozwala dobrać właściwą moc nadmuchu w trybie pracy. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10. Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator. III.b.4) Ruszt w pracy [min] Parametr ten decyduje o częstości cyklicznego oczyszczania paleniska. Instalator ustawia czas odstępu między uruchomieniem się funkcji oczyszczanie paleniska. Interwał rusztu należy dobrać w zależności od typu spalanego paliwa oraz formy powstającego popiołu. III.b.5) Alarm temperatury spalin [min] Ustawienie to aktywne jest w trybie pracy, gdy temperatura kotła spadnie poniżej temperatury progu rozpalania (i histerezy CO). W takim przypadku, gdy w ustawionym czasie (alarm temperatury spalin) temperatura spalin nie będzie wzrastać, na wyświetlaczu pokaże się komunikat alarmowy. UWAGA: Parametry praca podajnika, przerwa podajnika, obroty wentylatora oraz ustawienie pracy automatycznego oczyszczania paleniska (ruszt w pracy) są bardzo istotnymi parametrami. Ich

23 nieodpowiednie ustawienie może skutkować nieprawidłowym spalaniem w kotle. Dla niektórych paliw konieczna jest także regulacja rozdziału strumienia powietrza pod ruszt paleniska lub bezpośrednio w strefę spalania (zobacz wytyczne producenta kotła). III.c) Podtrzymanie W tym podmenu instalator ustawia parametry pracy kotła po przejściu w cykl podtrzymania (po osiągnięciu temperatury zadanej kotła). III.c.1) Praca podajnika [sek] Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa podczas cyklu podtrzymania. III.c.2) Przerwa podajnika [min] Funkcja przerwa podajnika służy do ustawienia czasu przerwy podawania opału cyklu podtrzymania. Złe dobranie czasu pracy jak i przerwy może spowodować dalszy wzrost temperatury lub niecelowe wygaszenie kotła bądź warunki w których może dojść do zapalenia się paliwa w zasobniku opału. III.c.3) Obroty wentylatora [bieg] Opcja ta pozwala dobrać właściwą moc nadmuchu w podtrzymaniu. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10. Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator. III.c.4) Opóźnienie podajnika [sek] Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy nadmuchu, zanim załączy się podajnik. Dzięki funkcji opóźnienie podajnika, najpierw załącza się wentylator a po ustawionym czasie załącza się podajnik. Funkcja ta ma na celu wstępne rozżarzenie paliwa przed zasypaniem nowej porcji opału. III.c.5) Opóźnienie nadmuchu [sek] Po zakończeniu pracy podajnika nadmuch będzie pracował nadal przez czas ustawiony w tej funkcji. Opcja ta pozwala opóźnić wyłączenie wentylatora celem lepszego rozpalenia zasypanej porcji paliwa. III.c.6) Ruszt w podtrzymaniu [min] Parametr ten decyduje o częstości cyklicznego oczyszczania paleniska podczas cyklu podtrzymania. Instalator ustawia czas odstępu między uruchomieniem się funkcji oczyszczanie paleniska. III.c.7) Stała praca wentylatora [bieg] W podtrzymaniu możliwe jest ustawienie stałej prędkości nadmuchu na dowolnym biegu. W przypadku ustawienia wartości 0 wentylator będzie załączał się równocześnie z pracą podajnika (z uwzględnieniem wartości ustawionych w parametrach: opóźnienie podajnika i opóźnienie nadmuchu)

24 ST-95 instrukcja obsługi III.c.8) Alarm pompy [oc] W funkcji tej ustawia się temperaturę alarmowego załączenia pomp CO i CWU. W przypadku znacznego wzrostu temperatury na kotle (do temperatury alarmu fabrycznie 85oC) pompa CO i CWU załączy się (jeśli w tym czasie nie pracuje) w celu rozprowadzenia po instalacji nadmiaru gorącej wody w kotle. Gdy temperatura spadnie poniżej alarmowej sterownik powróci do normalnej pracy. Jeżeli załączony jest tryb pracy Ogrzewanie domu, to pompa CWU jest nieaktywna i przy alarmie nie zostanie załączona. III.c.9) Czas podtrzymania w T2 [min] Ustawienie to będzie aktywne wyłącznie w przypadku wyboru trybu pracy T2 (wygaszanie - rozpalanie w podtrzymaniu). Użytkownik ustawia czas od osiągnięcia temperatury zadanej (przejścia w podtrzymanie) do momentu rozpoczęcia wygaszania. W przypadku gdy w ustawionym czasie temperatura spadnie poniżej zadanej, kocioł nie przejdzie do fazy wygaszania. III.d) Faza przejścia W tym podmenu instalator ustawia wszelkie parametry pracy kotła podczas fazy przejścia (po podtrzymaniu). III.d.1) Praca podajnika [sek] Opcja ta służy do ustawienia czasu pracy podajnika paliwa podczas fazy przejścia. III.d.2) Przerwa podajnika [sek] Funkcja przerwa podajnika służy do ustawienia czasu przerwy podawania opału podczas fazy przejścia. III.d.3) Obroty wentylatora [bieg] Opcja ta pozwala dobrać właściwą moc nadmuchu w fazie przejścia. Zakres regulacji zawiera się w przedziale od 1 do 10. Im wyższy bieg tym szybciej pracuje wentylator. III.d.4) Różnica temperatur [oc] Ustawienie to decyduje o długości trwania fazy przejścia. Gdy temperatura kotła spadnie poniżej zadanej i ustawionej histerezy sterownik zapamiętuje temperaturę spalin. Faza przejścia będzie trwała tak długo, aż temperatura spalin nie wzrośnie o wartość parametru różnica temperatur (fabrycznie to 5 0C). III.e) Modulacja W przypadku osiągnięcia przez kocioł temperatury bliskiej zadanej (fabrycznie 3ºC poniżej zadanej) praca sterownika przechodzi w tzw. stan modulacji, którego zadaniem jest przyhamowanie tempa wzrostu temperatury kotła

25 III.e.1) Stopień zasilania [%] Za pomocą tego ustawienia można zmienić procentowo ilość paliwa dostarczaną do paleniska po wejściu sterownika w stan modulacji. III.e.2) Stopień nadmuchu [%] Za pomocą tego ustawienia można zmienić procentowo moc nadmuchową wentylatora po wejściu sterownika w stan modulacji. III.e.3) Różnica temperatury [oc] Za pomocą tego parametru ustawia się o ile stopni Celsjusza poniżej zadanej sterownik będzie przechodził w fazę modulacji. III.f) Temperatura załączenia pompy [oc] Opcja ta służy do ustawiania temperatury załączenia pomp CO i CWU (jest to temperatura mierzona na kotle). Poniżej tej temperatury obie pompy nie pracują, a po osiągnięciu temperatury załączenia pompy są aktywne i pracują w zależności od trybu pracy. III.g) Alarm podajnika [oc] W tym podmenu ustawia się parametry zasypu po wystąpieniu alarmu podajnika. W celu uniknięcia niebezpieczeństwa pożaru, paliwo z podajnika zostanie przetransportowane na palenisko. III.g.1) Temperatura podajnika [oc] Parametr ten określa temperaturę czujnika podajnika, po osiągnięciu której wystąpi alarm podajnika (i zasypanie paleniska). III.g.2) Praca podajnika [min] Przy pomocy tego parametru określa się czas podawania opału po wystąpieniu alarmu podajnika. III.h) Alarm ruszt [sek] Funkcja ta służy do ustawienia czasu po którym nastąpi alarm informujący o awarii rusztu. W przypadku zablokowania się pogrzebacza, a w efekcie braku sygnału z czujnika hallotronu, po zadanym czasie na wyświetlaczu pojawi się komunikat <BŁĄD RUSZTU> wraz z sygnałem akustycznym. III.i) Oczyszczanie paleniska Przy pomocy tej funkcji użytkownik deklaruje ilość ruchów pogrzebacza podczas jednorazowej pracy rusztu. III.j) Temperatura priorytetu [oc] Funkcja ta dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera. Jeżeli bojler jest niedogrzany, to temperatura ta spełnia funkcję temperatury zadanej kotła, aż do osiągnięcia temperatury zadanej CWU. Dzięki temperaturze priorytetu kocioł w możliwie najszybszym czasie dogrzeje bojler. W przypadku gdy podczas dogrzewania bojlera temperatura rzeczywista na kotle osiągnie

26 ST-95 instrukcja obsługi temperaturę priorytetu wyłączy się nadmuch a sterownik będzie pracował jak w podtrzymaniu. III.k) Palenie ręczne Ustawienie to pozwala dobrać wymagany czas pracy i przerwy wentylatora, gdy kocioł znajduje się w podtrzymaniu w ręcznym trybie palenia. III.l) Pompa CO pokojówka Funkcja ta aktywna jest wyłącznie podczas współpracy sterownika z regulatorem pokojowym. Jeżeli regulator pokojowy zgłosi dogrzanie pomieszczenia, a funkcja ta ustawiona będzie na Nie, pompa obiegowa zostanie wyłączona na stałe, do czasu gdy temperatura pokojowa obniży się poniżej zadanej. Gdy funkcja ta będzie ustawiona na Tak, wtedy pompa CO w podtrzymaniu pracować będzie według ustawionego parametru Praca pompy CO (czas załączenia, czas przerwy) patrz rozdział II.j). Tabela fabrycznych nastaw serwisowych USTAWIENIA SERWISOWE Funkcja serwisowa Jednostka Parametry fabryczne Zakres nastaw Czas podsypu sek Opóźnienie podajnika min Praca podajnika sek Przerwa podajnika sek Obroty wentylatora bieg Zabezpieczenie grzałki min C C min Praca podajnika sek Przerwa podajnika sek Obroty wentylatora bieg Ruszt w pracy min Alarm temperatury spalin min Rozpalanie Temperatura rozpalenia o Temp. spalin wyłącz. grzałkę o Czas ponownego załączenia grzałki Praca

27 Podtrzymanie Praca podajnika sek Przerwa podajnika min Obroty wentylatora bieg Opóźnienie podajnika sek Opóźnienie nadmuchu sek Ruszt w podtrzymaniu min Stała praca wentylatora bieg C min Praca podajnika sek Przerwa podajnika sek Obroty wentylatora bieg C Stopień zasilania % Stopień nadmuchu % Różnica temperatury o C Temperatura załączenia pompy o C C Praca podajnika min Alarm ruszt sek x Alarm pompy Czas podtrzymania w T2 o Faza przejścia Różnica temperatur o Modulacja Alarm podajnika Temperatura podajnika o Oczyszczanie paleniska Temperatura priorytetu IV. C o Zabezpieczenia W celu zapewnienia maksymalnie bezpiecznej i bezawaryjnej pracy regulator posiada szereg zabezpieczeń. W przypadku alarmu załącza się sygnał dźwiękowy i na wyświetlaczu pojawia się odpowiedni komunikat. Aby sterownik powrócił do pracy należy wcisnąć przycisk MENU. W przypadku alarmu Temperatura CO za wysoka trzeba chwilę odczekać, aby ta temperatura obniżyła się poniżej alarmowej

28 ST-95 instrukcja obsługi IV.a) Alarm temperatury spalin Zabezpieczenie to uaktywnia się tylko w trybie pracy (jeżeli temperatura kotła jest niższa od Temperatury zadanej). Jeśli temperatura kotła nie rośnie w czasie określonym przez użytkownika, uaktywniany jest alarm, wyłącza się podajnik i nadmuch oraz załącza się sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu wyświetlany jest następujący komunikat: Temperatura nie rośnie. IV.b) Zabezpieczenie termiczne kotła Jest to dodatkowy mini czujnik bimetaliczny (umiejscowiony przy czujniku temperatury kotła względnie na rurze zasilania jak najbliżej kotła), odłączający wentylator i podajnik w razie przekroczenia temperatury alarmowej 85OC. Jego zadziałanie zapobiega zagotowaniu się wody w instalacji, w przypadku przegrzania kotła bądź uszkodzenia sterownika. Po zadziałaniu tego zabezpieczenia, gdy temperatura opadnie do bezpiecznej wartości, czujnik odblokuje się samoczynnie i alarm wyłączy się. W przypadku uszkodzenia lub przegrzania tego czujnika, palnik, wentylator oraz podajnik zostaną odłączone. IV.c) Automatyczna kontrola czujnika W razie uszkodzenia czujnika temperatury CO, CWU lub ślimaka bądź zasobnika paliwa, uaktywnia się alarm dźwiękowy, sygnalizując dodatkowo na wyświetlaczu odpowiednią usterkę, np: Czujnik CO uszkodzony. Podajnik i nadmuch zostaje wyłączony. Pompa jest załączana niezależnie od aktualnej temperatury. W przypadku uszkodzenia czujnika CO lub podajnika, alarm będzie aktywny do momentu wymiany czujnika na nowy. Jeżeli uszkodzeniu uległ czujnik CWU, należy nacisnąć przycisk MENU, co wyłączy alarm, a sterownik powróci do trybu pracy na jedną pompę (C.O). Aby kocioł mógł pracować we wszystkich trybach należy wymienić czujnik na nowy. IV.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle. Zabezpieczenie to dotyczy tylko trybu pracy priorytet bojlera, w przypadku gdy zbiornik jest niedogrzany. Mianowicie gdy temperatura bojlera jest zadana np. 55OC a na kotle temperatura rzeczywista wzrośnie do 65 OC (jest to tzw. temperatura priorytetu) wówczas sterownik wyłączy podajnik i wentylator. Jeśli temperatura na kotle jeszcze wzrośnie do 78 OC, to załączy się pompa CO Gdy temperatura nadal będzie wzrastać, to przy temperaturze 85OC włączy się alarm. Najczęściej taki stan może się pojawić gdy bojler jest uszkodzony, źle zamocowany czujnik, uszkodzona pompa. Jednak gdy temperatura będzie się obniżać to przy progu 63 OC sterownik załączy podajnik i nadmuch i będzie pracował w trybie pracy do osiągnięcia temperatury 65 OC

29 IV.e) Zabezpieczenie temperaturowe Regulator posiada dodatkowe zabezpieczenie na wypadek uszkodzenia czujnika bimetalicznego. Po przekroczeniu temperatury 85ºC załączany jest alarm, sygnalizując na wyświetlaczu: Temperatura za duża. Mimo uszkodzenia czujnika bimetalicznego sterownik odbiera informację o aktualnej temperaturze na kotle z czujnika elektronicznego. W przypadku przekroczenia temperatury alarmowej rozłączany jest wentylator i jednocześnie zaczynają pracować obie pompy, w celu rozprowadzenia gorącej wody po instalacji domu. IV.f) Bezpiecznik Regulator posiada wkładkę topikową rurkową WT 6.3A, zabezpieczającą sieć. Stosowanie bezpiecznika o większej wartości może spowodować uszkodzenie sterownika. V. Konserwacja W Sterowniku ST-95 należy przed sezonem grzewczym i w czasie jego trwania sprawdzić stan techniczny przewodów. Należy również sprawdzić mocowanie sterownika, oczyścić z kurzu i innych zanieczyszczeń. Powinno się również dokonać pomiaru skuteczności uziemienia silników (pompy CO, pompy CWU, nadmuchu i podajnika). DANE TECHNICZNE L.p Wyszczególnienie Jedn. 1 Zasilanie V 230V/50Hz +/-10% 2 Pobór mocy W 16 3 Temperatura otoczenia O Obciążenie wyjścia podajnika A 2 5 Obciążenie wyjścia każdej pompy A 0,5 6 Obciążenie wyjścia nadmuchu A 0,6 7 Zakres pomiaru temperatury O 8 Dokładność pomiaru O 9 Zakres nastaw temperatur O 10 Wytrzymałość temp. czujnika 11 Wkładka bezpiecznikowa moduły/grzałka VI. C C 0 85 C 1 C O C A 2x10 / 6,3 Montaż Montażu powinna dokonywać osoba z odpowiednimi uprawnieniami! Urządzenie w tym czasie nie może być pod napięciem (należy upewnić się, że wtyczka jest wyłączona z sieci)! UWAGA: STEROWNIK ST-95 MUSI BYĆ STOSOWANY POD ZABUDOWĘ KOTŁA

30 ST-95 instrukcja obsługi TAK ABY NIE BYŁO DOSTĘPU DO LISTW MONTAŻOWYCH KABLI. UWAGA: błędne podłączenie przewodów może spowodować uszkodzenie regulatora! Regulator nie może pracować w układzie zamkniętym centralnego ogrzewania. Muszą być montowane zawory bezpieczeństwa, zawory ciśnieniowe, zbiornik wyrównawczy, zabezpieczające kocioł przed zagotowaniem wody w układzie centralnego ogrzewania. VI.a) Przykładowe schematy hydrauliczne UWAGA: Poniższe schematy nie stanowią projektu instalacji centralnego ogrzewania obrazują jedynie możliwości wykorzystania funkcji sterownika. 1.a) 1.b) 2)

31 3) 4) 5)

32

33 - 33 -

34 ST-95 instrukcja obsługi Spis treści I. Opis... 5 II. Funkcje regulatora... 6 II.a) Strona główna... 6 II.b) Praca ręczna... 9 II.c) Rozpalanie... 9 II.d) Wygaszanie... 9 II.e) Wybór paliwa II.f) Temperatura zadana CWU...10 II.g) Histereza CWU II.h) Dezynfekcja CWU II.i) Histereza CO II.j) Regulator pokojowy...11 II.k) Tryby pracy pomp...12 II.k.3) Pompy równoległe...13 II.k.4) Tryb letni II.l) Pompa dodatkowa II.m) Pompa dodatkowa II.n) Antifreeze pomp (anty-zamarzanie)...15 II.o) Antystop pomp II.p) Zawór II.p.1) Temperatura zadana [oc]...15 II.p.2) Czas otwarcia [sek]...15 II.p.3) Minimalne otwarcie [%]...15 II.p.4) Skok jednostkowy [%]...15 II.p.5) Kontrola temperatury [sek]...16 II.p.6) Obniżenie pokojówki [oc]...16 II.p.7) Typ zaworu II.p.9) Zmiana temperatury zadanej zaworu...16 II.p.10) Sterowanie pogodowe...17 II.p.11) Sterowanie tygodniowe...17 II.p.12) Ustawienia fabryczne...18 II.q) Zawór dodatkowy II.r) Ochrona powrotu...18 II.s) Tryby palenia II.t) Tryb pracy II.u) Sterowanie tygodniowe...19 II.v) Ustawienia fabryczne...20 II.w) Kontrast III. Ustawienia serwisowe IV. Zabezpieczenia

35 IV.a) Alarm temperatury spalin...28 IV.b) Zabezpieczenie termiczne kotła...28 IV.c) Automatyczna kontrola czujnika...28 IV.d) Zabezpieczenie zagotowania wody w kotle...28 IV.e) Zabezpieczenie temperaturowe...29 IV.f) Bezpiecznik V. Konserwacja VI. Montaż VI.a) Przykładowe schematy hydrauliczne

36

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg

Cena brutto: 514,90 zł Cena netto: 418,62 zł Waga: 1.4kg http://www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik do kotła ST-37 podajnik, opcja tygodniowa kod produktu: 5279 kategoria: STEROWNIKI I REGULATORY > do kotłów z podajnikiem Cena brutto: 514,90 zł Cena

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2008 ST-80 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 6/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-80 230V,

Bardziej szczegółowo

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR:

Producent: Tech Cena brutto: 564,90 zł Cena netto: 459,27 zł Waga: 3kg. Kod QR: DOMER SIERECKI Spółka Jawna ul. Sienkiewicza 45 A, 63-300 Pleszew tel. +48 62 742 06 06, fax +48 62 742 19 78 e-mail: zamowienia@domer.pl, sklep internetowy: www.domer.pl Regulator temperatury, sterownik

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 99/2013

Deklaracja zgodności nr 99/2013 ST 268 Deklaracja zgodności nr 99/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-268 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 05/2008

Deklaracja zgodności nr 05/2008 ST 42 Deklaracja zgodności nr 05/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-42 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 29/2009

Deklaracja zgodności nr 29/2009 tech -1- ST 401 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 29/2009 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007 ST-81 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 23/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-81 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

ST 91 Instrukcja obsługi

ST 91 Instrukcja obsługi ST 91 Instrukcja obsługi ST-91 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 6/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 05/2008

Deklaracja zgodności nr 05/2008 ST 42 Deklaracja zgodności nr 05/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-42 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 18/2007

Deklaracja zgodności nr 18/2007 Deklaracja zgodności nr 18/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-40 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania

ST-37. Czas podawania. Podajnik w podtrzymaniu. Przerwa podawania ST-37 Aby uruchomić funkcję serwisowe sterownika należy ustawić przycisk sieć w pozycji 0 następnie nacisnąć przycisk wyjście. Trzymając go należy załączyć przycisk sieć w pozycję 1. Trzymając przycisk

Bardziej szczegółowo

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM!

ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM! ST 390 instrukcja obsługi UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 31/D/2010

Deklaracja zgodności nr 31/D/2010 ST-58 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 31/D/2010 My, firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-58

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 26/2010

Deklaracja zgodności nr 26/2010 Deklaracja zgodności nr 26/2010 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007 ST-81 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 23/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-81 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany ST-32 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 11/2007 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników ST-28 nr 9/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia ST-32 nr 11/2007 Wyrób oznaczono CE po raz

Deklaracja zgodności dla sterowników ST-28 nr 9/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia ST-32 nr 11/2007 Wyrób oznaczono CE po raz Deklaracja zgodności dla sterowników ST-8 nr 9/007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: kwietnia 007. ST- nr /007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: kwietnia 007. ST-8 nr /007 Wyrób oznaczono CE po raz

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr11/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr11/2007 ST-32 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr11/2007 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-32zPID

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono E po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

ST 77 Instrukcja obsługi

ST 77 Instrukcja obsługi ST 77 Instrukcja obsługi ST-77 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Deklaracja zgodności dla sterowników ST-22 nr 2/2004 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 01 Grudnia 2004 ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono

Bardziej szczegółowo

ST 37 Instrukcja obsługi

ST 37 Instrukcja obsługi ST 37 Instrukcja obsługi ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 6/2006

Deklaracja zgodności nr 6/2006 ST-91 Deklaracja zgodności nr 6/2006 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-91 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007 ST-32zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 11/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-32

Bardziej szczegółowo

ST 39 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM!

ST 39 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM! ST 39 instrukcja obsługi UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić

Bardziej szczegółowo

Współwłaściciele: Paweł Jura, Janusz Master. Andrychów, 4 lipca 2007 r.

Współwłaściciele: Paweł Jura, Janusz Master. Andrychów, 4 lipca 2007 r. Deklaracja zgodności dla sterowników ST-8 nr 9/007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia 007. ST-3 nr /007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia 007. ST-8 nr 3/007 Wyrób oznaczono CE

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany ST-81 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 23/2007 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 05/2008

Deklaracja zgodności nr 05/2008 ST 42 Deklaracja zgodności nr 05/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-42 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2008. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-350 230V, ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-350

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 4/2004

Deklaracja zgodności nr 4/2004 1 1 2 TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-37 230V, 50Hz spełnia

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007 ST-28 SIGMA instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 9/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-28

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH -1- ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007

TECH. Deklaracja zgodności nr 11/2007 ST-32zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 11/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-32

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 101/2013 ST-322 TECH Deklaracja zgodności nr 101/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-322 230V, 50Hz, spełnia

Bardziej szczegółowo

ST 50 Instrukcja obsługi

ST 50 Instrukcja obsługi ST 50 Instrukcja obsługi ST-50 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 7/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004 ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-37 230V,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.W.U./C.O.P. BRIGID C.W.U./C.O.P. K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 31/2010

Deklaracja zgodności nr 31/2010 DEFRO-HG ZPID LUX instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 31/2010 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator DEFRO-HG

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/2008

Deklaracja zgodności nr 27/2008 ST 44 Deklaracja zgodności nr 27/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-44 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/2008

Deklaracja zgodności nr 27/2008 Deklaracja zgodności nr 27/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-45H 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, produkowany przez nas termoregulator ST V,

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, produkowany przez nas termoregulator ST V, ST-72 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 23/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-72

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U ) z dnia r wdrażającego postanowienia dyrektywy 2004/108/WE

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury (Dz.U ) z dnia r wdrażającego postanowienia dyrektywy 2004/108/WE ST 44 Deklaracja zgodności nr 27/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-44 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

TECH. Deklaracja zgodności nr 23/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany ST-81 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 23/2007 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004 ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-37

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 4/2004

Deklaracja zgodności nr 4/2004 ST-7 Deklaracja zgodności nr 4/004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 4, 4-0 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-7 0V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis panelu przedniego

Opis panelu przedniego Opis panelu przedniego 1. Klawisz wejścia do MENU sterownika oraz zatwierdzania ustawień 2. Klawisz wyjścia, cofnięcia do opcji wcześniejszej oraz start/stop pracy pieca 3. Klawisz + (wielofunkcyjny) Naciśnięcie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 46/2011

Deklaracja zgodności nr 46/2011 tech -1- ST 293 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 46/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002.

Do ocen zgodności zastosowano normy zharmonizowae PN-EN :2002. Deklaracja zgodności 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-23 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008

TECH. Deklaracja zgodności nr 2/2008 ST-301 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 2/2008 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-301 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008

Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 TECH ST-27i 1 ST-27i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 27/i/2008 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 27/2008

Deklaracja zgodności nr 27/2008 Deklaracja zgodności nr 27/2008 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-45 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2004 ST-77 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-77

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 47/2011

Deklaracja zgodności nr 47/2011 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 47/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-390 zpid 230V,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi 1

Instrukcja obsługi 1 Instrukcja obsługi 1 ST-21 SLAR Deklaracja zgodności nr 92/2013 Firma TEH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-21

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 49/2011

Deklaracja zgodności nr 49/2011 tech -1- ST 290 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 49/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V, 50Hz

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122. produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V, 50Hz ST-28 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 9/2007 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-28 230V,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO POMPY C.O. BRIGID LED K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 www.k2electronics.pl Deklaracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. AGNI LED AGNI LED plus K2 Electronics Konrad Jaszczyk ul. Słowiańska 6a/13 28-300 Jędrzejów NIP: 656-222-04-83 REGON: 260160950 Tel. 607 936 886 Deklaracja zgodności

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

TECH. Deklaracja zgodności nr 9/2007. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany ST-72zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 9/2007 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2004. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, produkowany przez nas termoregulator ST V, 50Hz

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2004. Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, produkowany przez nas termoregulator ST V, 50Hz ST-77 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2004 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-88 230V,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja serwisowa ST-39

Instrukcja serwisowa ST-39 ; Instrukcja serwisowa ST-39 ST-39 instrukcja obsługi - 2 - TECH TECH Deklaracja zgodności nr 5/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004 ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-37

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 97/2013

Deklaracja zgodności nr 97/2013 DEFRO K1 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 97/2013 My, firma TECH, Wieprz 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator DEFRO K1 (ST-590)

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004 ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-37 230V,

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 45/2011

Deklaracja zgodności nr 45/2011 Deklaracja zgodności nr 45/2011 My, firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-709 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004. My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany ST-37 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 44/2011

Deklaracja zgodności nr 44/2011 Tech -1- ST-408 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 44/2011 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 60/2010

Deklaracja zgodności nr 60/2010 Deklaracja zgodności nr 60/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-480 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 45/2011

Deklaracja zgodności nr 45/2011 tech -1- ST 53 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 45/2011 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-53

Bardziej szczegółowo

TECH. Współwłaściciele: Paweł Jura, Janusz Master

TECH. Współwłaściciele: Paweł Jura, Janusz Master -1- TECH Deklaracja zgodności dla sterowników ST-28 nr 9/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia 2007. ST-32 nr 11/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 3 kwietnia 2007. ST-81 nr 23/2007

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA

Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne pod napięciem. UWAGA Instrukcja obsługi Spis treści I. Bezpieczeństwo... 3 II. Opis... 4 III. Montaż sterownika... 4 IV. Funkcje sterownika... 5 IV.c) Widok ekranu... 5 IV.d) Sterowanie... 6 IV.e) Strona główna... 6 V. Menu

Bardziej szczegółowo

Błąd! Liczba nie może być przedstawiona w żądanym formacie.

Błąd! Liczba nie może być przedstawiona w żądanym formacie. Błąd! Liczba nie może być przedstawiona w żądanym formacie. Deklaracja zgodności nr 65/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. STEROWANIE PROPORCJONALNE Obsługa pompy c.o., c.w.u. i dmuchawy IE-26 INTER ELECTRONICS Janicki Leszek ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce NIP: 658-186-51-17 REGON:

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 59/2012

Deklaracja zgodności nr 59/2012 TECH -1- ST-427i Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 59/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004 Klimosz BASIC instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 54/2012

TECH. Deklaracja zgodności nr 54/2012 ST-850zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 54/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-850

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 3/2004 ST-77 instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 3/2004 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-77

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 42/2010

Deklaracja zgodności nr 42/2010 -1- ST-431N instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 42/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-431N

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2006

TECH. Deklaracja zgodności nr 6/2006 ST-91 instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 6/2006 Firma, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-91 230V, 50Hz

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 34/2010

TECH. Deklaracja zgodności nr 34/2010 ST-85zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 34/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE

INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE www.esterowniki.pl INSTRUKCJA OBSŁUGI REGULATORA DO KOTŁA C.O. IE-24 STEROWANIE PROPORCJONALNE INTER ELECTRONICS Leszek Janicki ul. Kościelna 39 26-230 Radoszyce tel. 790 472 748 janicki.leszek@o2.pl UWAGA!

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 54/2012

TECH. Deklaracja zgodności nr 54/2012 ST-880zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 54/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-880

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 My, firma TECH, ul. St. Batorego 14, 34-120 Andrychów, deklarujemy z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas wymagania termoregulator ST-48 Rozporządzenia 230V,

Bardziej szczegółowo

ST 392 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM!

ST 392 instrukcja obsługi UWAGA! NAPIĘCIEM! ST 392 instrukcja obsługi UWAGA! URZĄDZENIE ELEKTRYCZNE POD NAPIĘCIEM! Przed dokonaniem jakichkolwiek czynności związanych z zasilaniem (podłączanie przewodów, instalacja urządzenia, itp.) należy upewnić

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/N/2014

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/N/2014 ST-37N RS Instrukcja obsługi ST-37N RS TECH Deklaracja zgodności nr 4/N/2014 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 71/2012

Deklaracja zgodności nr 71/2012 Deklaracja zgodności nr 71/2012 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-630H 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-48 230V, 50Hz spełnia wymagania Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 38/2010

Deklaracja zgodności nr 38/2010 tech -1- DEFRO-SP LUX instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 38/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności dla sterowników

Deklaracja zgodności dla sterowników Instrukcja obsługi ST-24, ST-30 Deklaracja zgodności dla sterowników ST-24 nr 10/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia 2007 ST-30 nr 12/2007 Wyrób oznaczono CE po raz pierwszy: 03 Kwietnia

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 61/2010

Deklaracja zgodności nr 61/2010 Deklaracja zgodności nr 61/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-450H 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 32/2010

Deklaracja zgodności nr 32/2010 Deklaracja zgodności nr 32/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-707 230V, 50Hz spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 76/2013

TECH. Deklaracja zgodności nr 76/2013 ST-809zPID instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 76/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-809

Bardziej szczegółowo

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004

TECH. Deklaracja zgodności nr 4/2004 Klimosz BASIC instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 4/2004 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja DEFRO S3 P

Instrukcja DEFRO S3 P Instrukcja DEFRO S3 P Instrukcja obsługi TECH Deklaracja zgodności nr 107/2013 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator

Bardziej szczegółowo

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA

ST- 380 I. Bezpieczeństwo OSTRZEŻENIE Urządzenie elektryczne po napięciem. UWAGA Tech - 1 - ST-380 I. Bezpieczeństwo Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy przeczytać uważnie poniższe przepisy. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może być przyczyną obrażeń i uszkodzeń

Bardziej szczegółowo