Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie"

Transkrypt

1 Symantec Internet Security Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie Tendencje w okresie 1 lipca 31 grudnia 2003 r.

2 Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie REDAKTOR PROWADZÑCY (EXECUTIVE EDITOR) Oliver Friedrichs dzia Symantec Security Response REDAKTOR Stephen Entwisle dzia Symantec Security Response ANALITYK ZAGRO E (SYSTEM DEEPSIGHT) Daniel Hanson dzia Symantec Security Response KIEROWNIK ds. ROZWOJU Dave Ahmad dzia Symantec Security Response STARSZY PRACOWNIK BADAWCZY Sarah Gordon dzia Symantec Security Response ANALITYK ZAGRO E (SYSTEM DEEPSIGHT) Marc Fossi dzia Symantec Security Response ARCHITEKT ZABEZPIECZE Peter Szor dzia Symantec Security Response PRACOWNIK BADAWCZY ds. ZABEZPIECZE Eric Chien dzia Symantec Security Response 2

3 Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie Spis treêci Streszczenie dla kierownictwa... 4 Tendencje dotyczàce ataków... 7 Tendencje dotyczàce luk w zabezpieczeniach...18 Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu Za àcznik A Najlepsze procedury zalecane przez Symantec Za àcznik B Metodyka badaƒ tendencji dotyczàcych ataków Za àcznik C Metodyka badaƒ tendencji dotyczàcych luk w zabezpieczeniach Za àcznik D Metodyka badaƒ tendencji dotyczàcych destrukcyjnego kodu S owniczek terminów

4 Raport Symantec firmy Internet Symantec Security Zagro enia Threat Report bezpieczeƒstwa w Internecie Streszczenie Executive Summary dla kierownictwa Raport firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w The Internecie Symantec zawiera Internet aktualne Security informacje Threat Report na temat provides a six-month w Internecie update za okres of szeêciu Internet miesi cy. threat activity. Niniejsze zagro eƒ wydanie This issue Raportu includes zawiera an analysis analiz ataków of network-based dokonywanych za attacks, poêrednictwem known vulnerabilities, sieci, znanych luk and w malicious zabezpieczeniach code (podatnoêci for the period na zagro enia) of July 1 to oraz December zagro eƒ 31, ze strony It destrukcyjnego also examines kodu, how and obejmujàcà why attacks okres od have 1 lipca affected do some 31 grudnia organizations 2003 r. W more raporcie severely zbadano than tak e, others and w how jaki current sposób i trends dlaczego are ataki expected dotkn y to shape niektóre future przedsi biorstwa Internet security lub threats. instytucje Symantec s silniej ni recommendations for best wp yw security aktualnych practices tendencji can be na found kszta towanie in inne oraz jaki jest spodziewany si Appendix zagro eƒ A dla at the bezpieczeƒstwa end of this report. sieciowego w przysz oêci. Za àcznik A na koƒcu Raportu zawiera zalecane przez firm Symantec One of the najlepsze most significant procedury events w zakresie of 2003 ochrony. occurred in August when the Internet experienced three new Jednym Category z najwa niejszych 4 worms in only wydarzeƒ 12 days. roku 1 Blaster, 2003 by o Welchia, pojawienie si w sierpniu w ciàgu zaledwie 12 dni and Sobig.F infected millions of computers worldwide. These threats alone may have resulted in as trzech nowych robaków internetowych kategorii 4: Blaster, Welchia i Sobig.F 1. Robaki te zainfekowa y miliony much as $2 billion in damages. komputerów na Êwiecie. Ju tylko te 2 trzy zagro enia mog y spowodowaç Other Internet szkody Security si gajàce Threat 2 mld Report USD 2 highlights. include: A oto inne najwa niejsze obserwacje omówione w niniejszym In the first raporcie: half of 2003, only one-sixth of the companies analyzed reported a serious breach. W pierwszym pó roczu 2003 r. tylko jedna szósta In the second half of the year, half of the badanych firm zg osi a powa ne naruszenie ochrony, podczas companies gdy w reported drugim pó roczu a serious takie breach. naruszenie ochrony zg osi a Seven a new po owa vulnerabilities przedsi biorstw. a day were announced W in r. wykrywano Êrednio dziennie siedem nowych luk w More zabezpieczeniach. vulnerabilities are being published with W tools badanym to exploit okresie them, ujawniono forcing wi kszà administrators liczb luk to w react zabezpieczeniach more quickly. z jednoczesnym udost pnieniem narz dzi do ich wykorzystania, co zmusza o Malicious code that exposes confidential data administratorów do szybszego reagowania. increased significantly in W 2003 r. znacznie wzros o zagro enie ze strony Blended threats targeting Windows operating destrukcyjnego kodu majàcego na celu ujawnienie systems increased significantly in poufnych danych. Attackers and blended threats are increasingly W 2003 r. znacznie wzros a liczba zagro eƒ hybrydowych utilizing previously compromised systems to skierowanych przeciw systemom operacyjnych Windows. launch attacks. Coraz cz Êciej do przeprowadzania ataków sà wykorzystywane systemy, w których wczeêniej z amano zabezpieczenia. Attack Tendencje Trend dotyczàce Highlights ataków najwa niejsze obserwacje Worms remained the most common source of W dalszym ciàgu najcz stszym êród em ataków sà robaki. attack activity. Almost Prawie one-third jedna trzecia of all wszystkich attacking atakujàcych systems targeted systemów korzysta a z tej samej luki w zabezpieczeniach, co Blaster. the vulnerability exploited by Blaster. Attackers Coraz cz Êciej increasingly atakujàcy targeted wykorzystujà backdoors furtki pozostawione left przez innych atakujàcych i robaki. by other attackers and worms. Attacking Cele ataków systems zazwyczaj tended znajdowa y to target si geographic w rejonie geograficznym bliskim lokalizacji systemu atakujàcego. regions close to them. Financial WÊród bran services, najci ej healthcare, dotkni tych and powa nymi power and zdarzeniami (w sensie zdefiniowanym dalej) by y us ugi finansowe, energy were among the industries hardest hit ochrona zdrowia oraz energetyka. by severe events. D u szy sta klienta us ugi Symantec (w sensie Increased client tenure continues to result in a zdefiniowanym dalej) w dalszym ciàgu powoduje decrease of severe events. Over 70% of clients zmniejszanie si liczby powa nych zdarzeƒ. Ponad with tenure of more than six months successfully 70% klientów o sta u d u szym ni szeêç miesi cy zdo a o avoided a severe event. skutecznie uniknàç jakichkolwiek powa nych zdarzeƒ. Vulnerability Trend Highlights Tendencje dotyczàce luk w zabezpieczeniach Symantec documented 2,636 new vulnerabilities najwa niejsze obserwacje in 2003, an average of seven per day. W 2003 r. Symantec udokumentowa 2636 nowych luk Symantec w zabezpieczeniach, data indicates co oznacza that the Êrednio rate siedem of vulnerability luk dziennie. disclosure has leveled nowych off. Newly Dane zebrane discovered przez vulnerabilities Symantec wskazujà, are increasingly e tempo severe. ujawniania luk w zabezpieczeniach ustabilizowa o si. Newly Nowo discovered odkryte luki vulnerabilities w zabezpieczeniach are increasingly sà coraz easy powa niejsze. to exploit. In Nowo 2003, odkryte 70% of luki vulnerabilities w zabezpieczeniach were classified sà coraz atwiejsze as easy do wykorzystania. to exploit. The W 2003 percentage r. 70% luk of vulnerabilities w zabezpieczeniach for which zosta o exploit zaklasyfikowanych code was publicly jako atwe available do wykorzystania. increased by 5% in W 2003 r. o 5% wzrós udzia luk, do których by The publicznie percentage dost pny of vulnerabilities kod umo liwiajàcy that ich do wykorzystanie. not require specialized tools to exploit them W 2003 r. o 6% wzrós udzia luk, do których increased by 6% in wykorzystania nie sà niezb dne wyspecjalizowane narz dzia. 4 1 The Symantec Security Response Threat Severity Assessment evaluates computer threats (viruses, worms, Trojan horses, and macros) and classifies them into one 1of five categories, with Category 5 being the most severe, and Category 1 the least severe. Symantec Security Response Threat Severity Assessment ocenia zagro enia dla komputerów (wirusy, robaki, konie trojaƒskie i makrowirusy) oraz klasyfikuje je wed ug pi ciu kategorii. 2 Kategoria Computer 5 to Economics zagro enia estimates najpowa niejsze, the economic a kategoria impact 1 of najmniej the recent powa ne. wave of outbreaks: These numbers may not include costs such as stock value decline, customer confidence, and negative publicity. 2 Wed ug oszacowania skutków ekonomicznych ostatniej fali infekcji, dokonanego przez Computer Economics: Podane wartoêci mogà nie obejmowaç takich strat, jak spadek wartoêci akcji, utrata zaufania klientów, negatywny rozg os.

5 Raport firmy Symantec Zagro enia Internet Security bezpieczeƒstwa Threat Report w Internecie Malicious Tendencje Code dotyczàce Trend destrukcyjnego Highlights kodu VULNERABILITIES LUKI W ZABEZPIECZENIACH INCREASINGLY CORAZ SEVERE POWA NIEJSZE najwa niejsze obserwacje Blended threats make up 54% of the top ten AND I CORAZ EASY TO ATWIEJSZE EXPLOIT DO WYKORZYSTANIA W ostatnim pó roczu zagro enia hybrydowe stanowi y submissions over the past six months. 54% wêród dziesi ciu najcz stszych zg oszeƒ. On W average, ciàgu ostatnich over the szeêciu past six miesi cy months, ujawniano 99 new high- Two and a half times the number of Win32 severity miesi cznie vulnerabilities Êrednio 99 a nowych month were bardzo announced. powa nych luk Liczba zg oszonych do firmy Symantec wirusów i robaków viruses and worms were submitted to Symantec High-severity w zabezpieczeniach. threats give Bardzo attackers powa ne increased luki w zabezpieczeniach privileges dajà and atakujàcym access to du e more uprawnienia prominent i targets, dost p do thereby wa niejszych na platform Win32 wzros a dwuipó krotnie w porównaniu than over the same period in z tym samym okresem 2002 r. offering celów, greater co umo liwia potential osiàgni cie rewards. potencjalnie Researchers wi kszych seek Within the top ten malicious code submissions, zysków. Badacze wyszukujà powa ne luki w zabezpieczeniach, WÊród dziesi ciu najcz Êciej zg aszanych zagro eƒ out severe vulnerabilities because they attract more gdy przyciàgajà one uwag opinii publicznej i mediów. the number of mass-mailer worms with their w postaci destrukcyjnego kodu, liczba robaków public and media attention. wysy ajàcych own mail engine masowo increased wiadomoêci by 61% over i wyposa onych the first Luki w zabezpieczeniach sà coraz atwiejsze half of Vulnerabilities are becoming increasingly easy we w asny mechanizm obs ugi poczty wzros a o 61% do wykorzystania. Oznacza to, e do uzyskania to exploit. This either means that no specialized w Threats porównaniu to privacy z pierwszym and confidentiality pó roczem 2003 were r. nieuprawnionego dost pu do sieci nie jest potrzebna knowledge adna specjalistyczna required to wiedza, gain unauthorized bàdê e istniejà access atwo Zagro enia the fastest prywatnoêci growing threat, i poufnoêci with 519% by y najszybciej growth to a dost pne network narz dzia or that tools umo liwiajàce are readily atakujàcym available taki to dost p. rosnàcym in volume segmentem of submissions zagro eƒ. within Stopa the wzrostu top ten. liczby help Zwi ksza attackers to prawdopodobieƒstwo so. This increases szkodliwych the likelihood w amaƒ. takich zagro eƒ wêród dziesi ciu najcz stszych zg oszeƒ Current Issues of damaging W 2003 r. 70% intrusions. ujawnionych In 2003, luk w 70% zabezpieczeniach of vulnerabilities announced were considered easy to exploit, uznano wynios a 519%. za atwe do wykorzystania (w poprzednim roku udzia ten In January 2004, MyDoom began spreading wynosi 60%). up from 60% the previous year. Aktualne at rates problemy similar to Sobig.F, exposing infected CORAZ WI KSZA LICZBA ZG OSZE systems through a backdoor and carrying out MALICIOUS CODE SUBMISSIONS CONTINUING W a targeted styczniu 2004 attack. r. MyDoom zaczà si rozprzestrzeniaç DESTRUKCYJNEGO KODU TO INCREASE w tempie podobnym jak Sobig.F. Do zainfekowanych W ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy stale ros a liczba zg oszeƒ systemów Two new by y worms, wprowadzane Doomjuice furtki and umo liwiajàce Deadhat, Submissions do Symantec of malicious Security Response, code threats dotyczàcych to przeprowadzanie followed MyDoom, ukierunkowanych both propagating ataków. via the Symantec destrukcyjnego Security kodu. Response G ównym have problemem increased sà w dalszym backdoor left by MyDoom. steadily over the past six months. Blended threats Po MyDoom zacz y atakowaç dwa nowe robaki, ciàgu zagro enia hybrydowe, stanowiàce 54% wêród continue to be a major concern, representing Doomjuice Blended i threats Deadhat, continue rozprzestrzeniajàce to serve as si vehicles dzi ki furtce dziesi ciu najcz stszych zg oszeƒ. W ciàgu ostatnich szeêciu pozostawionej 54% of the top ten submissions. Blaster, Welchia, to launch large-scale przez MyDoom. denial-of-service attacks, miesi cy szybko rozprzestrzeni y si cztery zagro enia Sobig.F, hybrydowe: and Dumaru Blaster, are Welchia, four Sobig.F blended i Dumaru. threats that including Blaster in August and MyDoom and Zagro enia hybrydowe w dalszym ciàgu s u à jako metoda have spread rapidly over the past six months. its successors (DeadHat and DoomJuice) in the przeprowadzenia na wielkà skal ataków typu odmowa W okresie ostatnich szeêciu miesi cy ogromnie wzros a liczba us ugi. first Do two tej months grupy zalicza of si atak robaka Blaster Malicious zagro eƒ code ze strony that can destrukcyjnego expose confidential kodu, który data mo e ujawniç w sierpniu oraz atak MyDoom i jego nast pców (Deadhat such poufne as passwords, dane, takie decryption jak has a, klucze keys, and szyfrujàce keystrokes i sekwencje ATTACKERS i Doomjuice) w LEVERAGING pierwszych dwóch EXISTING miesiàcach 2004 r. has klawiszy. increased Najbardziej dramatically znanym over przyk adem the past six jest Bugbear.B BACKDOORS months. zagro enie The most hybrydowe prominent przeznaczone example of do this wydobywania is ATAKUJÑCY WYKORZYSTUJÑ POZOSTAWIONE FURTKI A large number of sensors observed activity that Bugbear.B, poufnych a danych. blended Inne threat podobne that was zagro enia, designed w tym to furtki was targeting backdoors left behind by previous extract i oprogramowanie confidential data. do szpiegowania Other such (spyware), threats include równie mogà Liczne czujniki zaobserwowa y dzia ania ukierunkowane attacks and blended threats. By leveraging existing backdoors doprowadziç and spyware, do ujawnienia both wa nych of which poufnych may expose danych. na furtki pozostawione przez poprzednie ataki i zagro enia backdoors hybrydowe. to Wykorzystujàc gain control istniejàce of a target furtki system, do przej cia vital, confidential data. attackers kontroli nad can atakowanym install their systemem, own backdoor atakujàcy or use mo e the compromised zainstalowaç w asnà system furtk to participate lub u yç systemu in a distributed ze z amanymi zabezpieczeniami do przeprowadzenia rozproszonego ataku denial-of-service attack (DDoS). typu odmowa us ugi (DDoS distributed denial of service). As of the first quarter of 2004, attackers and new blended W pierwszym threats kwartale are scanning 2004 r. atakujàcy networks skanowali seeking sieci w poszukiwaniu furtki wprowadzonej przez robaka MyDoom. the backdoor contained in the MyDoom worm. This Ta furtka umo liwia atakujàcym instalowanie nowego backdoor destrukcyjnego allows kodu, attackers na przyk ad to install oprogramowania new malicious do code, rejestrowania such as sekwencji key logging klawiszy, software, co mo e and doprowadziç compromise do ujawnienia confidential poufnych data on danych infected na zainfekowanych systems. It also allows systemach. new Umo liwia blended threats ona tak e to infekowanie infect these takich systems. systemów przez nowe zagro enia hybrydowe. 5

6 Raport Symantec firmy Internet Symantec Security Zagro enia Threat Report bezpieczeƒstwa w Internecie SPOJRZENIE LOOKING TO W THE PRZYSZ OÂå FUTURE Analitycy Symantec firmy analysts Symantec are closely pilnie monitorujà monitoring ró ne several tendencje. Po pierwsze, wiele systemów operacyjnych trends. Firstly, many Windows operating systems Windows korzysta ze sk adników, które sà wspólne dla use components that are common to both corporate Êrodowisk korporacyjnych i domowych. Wskutek and consumer environments. Due to their extensive powszechnego u ywania tych sk adników, wyst pujàce use, vulnerabilities in these components may make w nich luki w zabezpieczeniach mogà zwi kszyç prawdopodobieƒstwo rapid, widespread severe szybkiego events i szerokiego more likely. rozprzestrzeniania Secondly, client-side si powa nych vulnerabilities zdarzeƒ. in Microsoft Po Internet drugie, Explorer zwi ksza are si liczba on the luk rise. w zabezpieczeniach These may allow po attackers stronie klienta to compromise w przeglàdarce the systems Microsoft of client Internet Explorer. users who Mo e unwittingly to pozwoliç visit atakujàcym malicious na Web z amanie sites. zabezpieczeƒ In the past six w months, systemach researchers klienckich u discovered u ytkowników, którzy 34 vulnerabilities nieêwiadomie in odwiedzajà Internet Explorer. destrukcyjne serwisy WWW. W ciàgu ostatnich szeêciu miesi cy badacze wykryli Finally, the time between the disclosure and widespread exploitation of a vulnerability continues to 34 luki w zabezpieczeniach programu Internet Explorer. Ponadto shrink. In w the dalszym time ciàgu between skraca the si announcement czas mi dzy ujawnieniem of a new vulnerability luki w zabezpieczeniach and the development a jej masowym and wykorzystaniem. deployment of a W patch, okresie companies mi dzy opublikowaniem are open to nowej luki attack. a opracowaniem As exploits are i wdro eniem developed programu and released korygujàcego, przedsi biorstwa more quickly, companies sà otwarte are na ataki. increasingly Poniewa vulnerable. The likelihood luk (tzw. of blended exploity) threats sà opracowywane that exploit metody wykorzystania i unpublished wprowadzane vulnerabilities szybciej, podatnoêç (otherwise przedsi biorstw known as na ataki jest coraz wi ksza. RoÊnie te prawdopodobieƒstwo zero-day blended threats) is increasing. Symantec pojawienia si zagro eƒ hybrydowych wykorzystujàcych believes that zero-day threats are imminent. nieopublikowane luki w zabezpieczeniach (znanych równie A zero-day blended threat could target such a jako zagro enia atakujàce w dniu zero). Symantec uwa a, vulnerability before that vulnerability is announced e ataki ze strony zagro eƒ hybrydowych atakujàcych w and dniu a patch zero sà made nieuniknione. available. Tego If such rodzaju an outbreak zagro enie hybrydowe occurs, widespread mo e wykorzystaç damage luk could w occur zabezpieczeniach, before zanim users zostanie are able ona to effectively opublikowana patch i zanim their zostanie systems. do niej udost pniony program korygujàcy. Gdy nastàpi tego rodzaju infekcja, mogà powstaç bardzo rozleg e szkody zanim u ytkownicy b dà w stanie skutecznie poprawiç swe systemy. 6

7 Raport firmy Symantec Zagro enia Internet Security bezpieczeƒstwa Threat Report w Internecie Tendencje dotyczàce ataków W niniejszym rozdziale Raportu omówiono: Attack Trends This section of the Internet Security Threat Report Symantec stworzy jedno z najpe niejszych na Êwiecie will discuss: rodzaje ataków, êróde Symantec danych has o established zagro eniach one w Internecie. of the most Dane comprehensive ponad sources 20 tys. of czujników Internet threat zainstalowanych data the w world. przesz o Attack najcz stsze activity ataki by type internetowe, sà zbierane przez 180 Over krajach 20,000 w sensors ramach systemu deployed zarzàdzania in over 180 zagro eniami countries The najcz Êciej top Internet atakowane attacks porty, Symantec DeepSight Threat Management System oraz by Symantec DeepSight Threat Management The top attacked ports zarzàdzanych us ug ochrony Symantec Managed Security System and Symantec Managed Security Services The kraje top najcz Êciej originating inicjujàce countries ataki, Services. Symantec zatrudnia tak e analityków, którzy pracujà gather this data. With analysts located in five The bran e top industries najcz Êciej experiencing dotkni te powa nymi severe events zdarzeniami, w pi ciu centrach operacyjnych (Security Operations Center) Security Operations Centers throughout the world, The top targeted industries na ca ym Êwiecie. Firma ta ma zatem niezrównane Symantec has an unparalleled ability to identify, The najcz Êciej impact of atakowane client tenure bran e, on severe event mo liwoêci identyfikowania nowo pojawiajàcych si report on, and respond to emerging threats. incidence wp yw sta u klienta us ugi Symantec na cz stoêç zagro eƒ, informowania o nich oraz reagowania na nie. Patterns powa nych of attack zdarzeƒ, activity by time of day Niniejszy This section rozdzia of the Raportu Symantec firmy Internet Symantec Security Zagro enia Patterns of attack activity by day of the week zale noêç ataków od pory dnia, Threat bezpieczeƒstwa Report provides w Internecie an analysis zawiera of analiz Internet ataków attack activity for the six months ending ATTACK zale noêç ACTIVITY ataków BY od TYPE dnia tygodnia. internetowych za okres szeêciomiesi czny koƒczàcy si 31 December grudnia , r. Dane This te porównano activity will z be danymi compared Attacks RODZAJE detected ATAKÓW by network security devices can zawartymi to data presented w dwóch in poprzednich the two previous analogicznych Internet generally be broken down into three categories: Raportach, Security Threat obejmujàcych Reports àcznie covering okres July od 1, lipca 2002 r. Ataki wykrywane przez urzàdzenia zabezpieczajàce sieci pre-attack reconnaissance, exploit attempts, and do June 30 30, czerwca Symantec s r. Za àcznik recommendations A na koƒcu Raportu forzawiera generalnie mo na podzieliç na trzy kategorie: rekonesanse worms and blended threats. In comparison to the zalecane best security przez practices firm Symantec can be najlepsze found in procedury przed atakiem, próby wykorzystania oraz robaki i zagro enia Appendix A same six-month period in 2002, the percentage of w at zakresie the end ochrony. hybrydowe. Udzia zdarzeƒ z udzia em robaków zmniejszy si of this report. worm raptownie events w declined drugim pó roczu dramatically 2003 in r. w the porównaniu second Do For celów the purpose niniejszego of this Raportu, report, ataki attack podzielono activity na has dwie half z analogicznym of 2003 (Figure okresem 1). In szeêciomiesi cznym the second half of roku 2002 kategorie: been divided z udzia em into two robaków categories: i bez udzia u worm-related robaków. 2002, (rys. worm 1). W activity drugim pó roczu accounted 2002 for r. 78% ataki of robaków total stanowi y Taki activity podzia and umo liwia non-worm-related analitykom activity. firmy Symantec This allows activity. 78% wszystkich During this ataków. period, Natomiast worm activity w ostatnim dropped badanym rozró nienie Symantec analysts mi dzy atakami to differentiate rozprzestrzeniajàcymi between si to 43% okresie of odsetek the total, ataków with z the udzia em remaining robaków 57% spad split: do 43%. samoczynnie autonomously a tymi, propagating których rozprzestrzenianie attacks and attacks wymaga 17% Pozosta e representing 57% stanowià exploit próby attempts wykorzystania and 40% (17% reconnaissance. liczby ataków) For the i rekonesanse same period (40%). in 2002, W analogicznym exploit okresie ogólnej interwencji cz owieka. that require human intervention. In some cases, it is difficult to discern whether attack activity is attempts 2002 r. accounted próby wykorzystania for only 3.3%, stanowi y and tylko reconnaissance 3,3%, a W niektórych sytuacjach trudno jest ustaliç, czy atak odbywa worm-related. In these cases, attacks that are commonly associated kojarzone with z worms robakami have zosta y been sklasyfikowane classified rekonesanse 18% of the 18% total. wszystkich ataków. si z udzia em robaka. W takich przypadkach ataki powszechnie jako as worm ataki attacks. z udzia em robaków. Rys. 1. Podzia ataków wed ug rodzajów Próby wykorzystania 17% Robaki i zagro enia hybrydowe 43% Rekonesanse przed atakiem 40% èród o: Symantec Corporation, dane TMS i MSS 7

8 Raport Symantec firmy Internet Symantec Security Zagro enia Threat Report bezpieczeƒstwa w Internecie NAJCZ STSZE TOP INTERNET ATAKI ATTACKS INTERNETOWE Najcz stsze The top attacks ataki obserwowane seen by both przez Symantec Symantec Managed Managed Security Services i Symantec DeepSight Threat Management Security Services and Symantec DeepSight Threat System odpowiadajà tym, których prawdopodobieƒstwo Management System reflect those that administrators are likely to observe on their own networks. zaobserwowania przez administratorów w ich w asnych sieciach jest najwi ksze. Ranking ten obejmuje ataki Worm attacks are included for this metric, as they z udzia em robaków, gdy stanowià one znacznà cz Êç ataków make up internetowych a significant obserwowanych portion of Internet w badanym attacks okresie. for this period. Pod wzgl dem liczby zdarzeƒ (tabela 1) dominowa y ataki robaka The most SQLExp, dominant zwanego attack, równie as measured Slammer. Stanowi y by volume one ponad of events jednà (Table czwartà 1) wszystkich was related ataków. to the SQLExp SQLExpzosta wprowadzony worm, also known do sieci as 24 Slammer. stycznia 2003 It accounted r. i w chwili for rozpocz cia over one-quarter badanego of the okresu total mia attacks. ju za sobà SQLExp ponad waspi ç miesi cy launched ycia. on January Stanowi to 24, potwierdzenie 2003, and was faktu, already e over w dalszym five months ciàgu old stare at zagro enia the beginning powodujà of the szkody w current przedsi biorstwach reporting period. i instytucjach This illustrates jeszcze przez that d ugi old czas po threats ich pierwszym continue pojawieniu to affect organizations si. long after they surface. Szybkie rozprzestrzenianie si robaka SQLExp spowodowa o du à SQLExp s liczb rapid ataków. propagation Usi ujàc si led rozprzestrzeniç, to the high number robak wysy a z of zainfekowanego attacks. In an systemu attempt pakiety to spread, UDP the w takim worm tempie, will e send cz sto out nasyca UDP packets przepustowoêç from an sieci. infected Wskutek system tego at pojedyncza such a rate infekcja that it robakiem will frequently mo e spowodowaç saturate the du à bandwidth liczb ataków. of connected W konsekwencji networks. nawet As a ma a result, liczba a single zainfekowanych systemów wystarcza, by pozycja tego SQLExp infection can result in a high volume of zagro enia w rankingu by a wysoka. attacks. Accordingly, a small number of infected Mo na systems zauwa yç, could account e niektóre for its czujniki high wykrywajàce ranking. ataki nie wykaza y robaka SQLExp wêród dziesi ciu najcz stszych The SQLExp worm is notably absent from the top ataków (tabela 2). Wynik ten wskazuje, e prawdopodobnie ten attacks according to the number of sensors du a liczba sieci filtruje ruch przychodzàcy do systemów detecting the activity (Table 2). This indicates that Microsoft SQL Server (które sà celem ataku tego robaka) ju a large na obrze u number sieci. of Z networks drugiej strony, may be ataki filtering z udzia em traffic starszych, to Microsoft ale nadal SQL Server, skutecznych the target robaków of this CodeRed worm, i Nimda at majà the network wysokà pozycj perimeter. w rankingu On the zarówno other hand, pod wzgl dem attacks liczby related ataków, to the jak older, i wykrywajàcych but still successful, je czujników. CodeRed Robaki te wykorzystujà and Nimda worms ataki typu rank Directory highly in Traversal both volume Attack, and Indexing Server number Attack of detecting oraz Cmd.exe sensors. Attack, These dla których worms celem utilizejest Microsoft Directory IIS Traversal (serwer WWW). Attacks, Indexing Server Attacks, and Cmd.exe Attacks, all of which target Microsoft s W badanym okresie czujniki cz sto wykrywa y trzy ataki IIS Web server. na infrastruktur poczty elektronicznej. Dwa z nich, Generic SMTP Sensors HELO frequently Buffer Overflow detected Attack three oraz attacks SMTP targeting Rcpt To Command infrastructure Attack, które during zaj y odpowiednio this period. The trzecià Generic i czwartà pozycj SMTP HELO w rankingu Buffer pod Overflow wzgl dem Attack liczby and ataków, the SMTP usi ujà z amaç Rcpt To zabezpieczenia Command Attack, serwerów third poczty and fourth SMTP (Simple in attack Mail Transport volume respectively, Protocol). Ataki are te both mogà attempts byç zwiàzane to compromise SMTP (Simple Mail Transport Protocol) z nasileniem si spamu odbieranego przez u ytkowników Internetu. servers. These attacks may be related to the increase of SPAM that Internet users are receiving. The Atak Matt Matt Wright Wright FormMail FormMail, attack, który u ywa which b dnego uses a skryptu faulty WWW Web do script wykonania to perform destrukcyjnej malicious operacji, activity, zajmuje piàte occupies miejsce fifth w rankingu spot in ataków attacks pod by wzgl dem percentage liczby of wykrywajàcych je czujników. Skrypt FormMail, u ywany detecting sensors. The FormMail script, used to do przekazywania informacji zwrotnych ze strony WWW, submit feedback from a Web page, can allow mo e pos u yç do wys ania poczty na dowolne adresy delivery of to arbitrary locations and has, a w zwiàzku z tym do rozsy ania spamu. Wiele therefore, been associated with the relaying of automatycznych skanerów oraz narz dzi do testowania SPAM. Many automated scanners and penetration penetracji wykorzystuje ten atak i przeprowadza go przeciw testing ka demu tools znalezionemu include this serwerowi attack and WWW. perform Nale y it podkreêliç, against e wiele any systemów Web server wykrywania they find. ataków It should fa szywie be identyfikuje noted ten atak, that co the mo e tendency byç przyczynà for many sztucznego intrusion detection raportowanej systems to liczby falsely ataków. identify this attack may zawy ania artificially increase the numbers being reported. W ubieg ym pó roczu skutecznie rozprzestrzenia y si robaki Over Blaster the past i Welchia six months, 3. Te dwa both zagro enia the Blaster by y odpowiedzialne and Welchia za wystàpienie worms spread w rankingu successfully. ataków DCOM 3 These RPC two (Remote threats Procedure were Call) responsible Attack i Generic for the WebDAV/Source presence of theattack. DCOM Oba te RPC robaki (Remote powodowa y Procedure daleko Call) si gajàce Attack zak ócenia and the dzia alnoêci Generic WebDAV/Source przedsi biorstw i Attack instytucji, these nawet rankings. które Both stosowa y worms mocne caused filtrowanie widespread na disruption obrze u sieci. tych, for Fakt organizations, ten pokazuje, even jak du e those ryzyko with dla strong bezpieczeƒstwa perimeter sieci filtering. mo e stwarzaç This highlights jeden system the risk wewn trzny that a single bez uaktualnionych zabezpieczeƒ. unpatched internal system can pose to the security of W a network. dwóch poprzednich Raportach firmy Symantec Zagro enia bezpieczeƒstwa w Internecie, najcz stsze In the two previous Internet Security Threat Reports, ataki by y zwiàzane z robakami SQLExp, CodeRed i Nimda. the top attacks were associated with the SQLExp, W obecnie badanym okresie wystàpi a podobna tendencja, CodeRed, and Nimda worms. The current period saw przy czym do najcz stszych nale a y ataki typu a similar trend, with Indexing Server Attacks, HTTP Indexing Server Attack, HTTP Directory Traversal Attack Directory Traversal Attacks, and Cmd.exe Attacks all i Cmd.exe Attack. appearing prominently in the top attacks. Ataki za poêrednictwem sieci WWW (protoko u HTTP) Web-based attacks, occurring over HTTP, accounted stanowi y znacznà cz Êç najcz stszych ataków. SzeÊç spoêród for dziesi ciu a significant czo owych number pozycji of the w top rankingu attacks. pod When wzgl dem liczby ranked ataków by zajmujà the volume ataki of za attacks, poêrednictwem six of the WWW. top W tenrankingu attacks pod wzgl dem occur over liczby the czujników Web. When wykrywajàcych ranked by the atak, number osiem spoêród of sensors dziesi ciu detecting czo owych attacks, pozycji eight wià e of thesi top z aplikacjami ten are associated WWW. Poniewa with Web WWW applications. jest us ugà As dost pnà a publicly publicznie, available ruch w service, niej nie Web jest filtrowany traffic is not na obrze u filtered sieci as tak frequently cz sto, jak at w the przypadku network wielu perimeter innych as us ug. many other services. 8 3 Please refer to the Malicious Code Trends section of this report for a more in-depth discussion of these worms. 3 Dok adniejsze omówienie tych robaków znajduje si w rozdziale Tendencje dotyczàce destrukcyjnego kodu niniejszego Raportu.

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu

Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Project co-financed by the National Bank of Poland Projekt dofinansowany ze Êrodków Narodowego Banku Polskiego Secure Amid Crisis Bezpieczni poêród kryzysu Polish Banking Sector Profitable and Growing

Bardziej szczegółowo

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year

spis treêci contents RAPORT ROCZNY 2001 Wyniki finansowe 5 Highlights of the year RAPORT ROCZNY 2001 RAPORT ROCZNY 2001 spis treêci contents Wyniki finansowe 5 Highlights of the year List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej T.C. D bica S.A. 6 Letter by Chairman of the Supervisory Board

Bardziej szczegółowo

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r.

SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY. Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. SYMANTEC ENTERPIRSE SECURITY Raport firmy Symantec na temat bezpieczeństwa w Internecie Tendencje w okresie lipiec-grudzień 2004 r. Wydanie VII, marzec 2005 r. Dean Turner Redaktor Prowadzący dział Symantec

Bardziej szczegółowo

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO

P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO P OLAND S P ATH TO THE E URO P OLSKA DROGA DO EURO When Will Poland Adopt the Euro? Od kiedy euro w Polsce? Step by Step to ERM II Krok po kroku do ERM II What Will Happen to the Central Bank? Co dalej

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010

Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 Raport kwartalny CERT.GOV.PL lipiec wrzesie 2010 1. Informacje dotycz ce zespo u CERT.GOV.PL... 2 2. Statystyki systemu ARAKIS-GOV... 3 3. Statystyki incydentów... 5 4. Istotne podatno ci, zagro enia i

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3

Podstawowe dane Key figures. Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Podstawowe dane Key figures * * Przychody ze sprzeda y wynios y 778,3 mln z Sales of PLN m 778.3 Zysk operacyjny brutto z dzia alnoêci hotelowej wyniós 213,5 mln z Gross Operating Profit in Hotels Division

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA

Raport Roczny. Annual Report. Member of HVB Group. Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group Raport Roczny 2001 Annual Report Bank Przemys owo-handlowy PBK SA Member of HVB Group kliknij numer strony / click

Bardziej szczegółowo

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem

Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem chabiƒska Cztery liczby, które zaw adn y Êwiatem Jednà z niewidocznych, ale niezwykle wa nych, us ug internetowych jest system DNS (Domain Name System). Na ca ym Êwiecie mechanizm ten wykorzystuje si wiele

Bardziej szczegółowo

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU

PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W POLSCE STAN OBECNY, OTOCZENIE PRAWNE, SCENARIUSZE ROZWOJU Private health insurance in Poland current status, legal environment, development scenarios Adam H. Pustelnik,

Bardziej szczegółowo

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE

EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE EASTERN PARTNERSHIP PARTNERSTWO WSCHODNIE Publisher / Wydawca: Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Poland Department of Public and Cultural Diplomacy / Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Departament

Bardziej szczegółowo

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H

OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H OÂ R O D E K ST U D I Ó W WS C H O D N I C H C e n t r e f o r E a s t e r n S t u d i e s Polityka wschodnia Unii Europejskiej perspektywa krajów wyszehradzkich Eastern Policy of the EU: the Visegrad

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE

Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 POROZUMIENIE Monitor Polski Nr 43 2201 Poz. 644 644 POROZUMIENIE mi dzy Rzàdem Republiki Austrii reprezentowanym przez Federalnego Ministra Obrony, Ministrem Obrony Narodowej Królestwa Belgii, Ministrem Obrony Republiki

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP?

JAK BEZPIECZNE JEST VoIP? Integracja us ug transmisji g osu i danych w firmowych sieciach IP staje si powszechnà praktykà. Na ostatecznà decyzj, zwiàzanà z wdro eniem us ugi VoIP (Voice over IP), mogà mieç jednak wp yw obawy o

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A.

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651 63 93 e-mail: kir@kir.com.pl www.kir.com.pl M ISJ KIR S.A. T JEST: KIR S A HE MISSION OF..

Bardziej szczegółowo

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND

HOTEL. guidebook 2013 POLSKA POLAND HOTEL guidebook 2013 POLSKA POLAND Horwath HTL to œwiatowy lider wœród firm doradczych specjalizujπcych siê w doradztwie hotelowym oraz turystycznym, posiadajπcy obecnie 50 oddzia ów w 39 krajach œwiata.

Bardziej szczegółowo

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz

Pod redakcjà Justyny Wenglorz. Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich. Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Pod redakcjà Justyny Wenglorz Materia y zebra a i przygotowa a Agnieszka Sobich Korekta Anita Rejch, Justyna Wenglorz Projekt graficzny ok adki i strony tytu owej Bo ena Sawicka Wydawca Witold Sartorius

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES

MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES 178 Pol. J. Sport Tourism 2014, 21, 178-189 MANAGEMENT METHODS AND CONCEPTS FOR BUILDING COMPETITIVE ADVANTAGE IN HOSPITALITY COMPANIES BEATA GIERCZAK University of Rzeszów, Chair of Tourism Economy, Department

Bardziej szczegółowo

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne

Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne BANK I KREDYT styczeƒ 2007 Mikroekonomia 19 Determinanty zmian zapasów w sektorze polskich przedsi biorstw niefinansowych wyniki empiryczne Determinants of Inventory Investment in the Polish Non-Financial

Bardziej szczegółowo

Raport Przemysł spotkaƒ w Warszawie 2010. Warsaw Meetings Industry Report 2010

Raport Przemysł spotkaƒ w Warszawie 2010. Warsaw Meetings Industry Report 2010 Raport opracowa Instytut Turystyki we wspó pracy z WiadomoÊciami Turystycznymi Raport Przemysł spotkaƒ Warsaw Meetings Industry Report 2010 Warszawa w rankingach mi dzynarodowych organizacji przemysłu

Bardziej szczegółowo

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii

Biskupin i co dalej? Zdj cia lotnicze w polskiej archeologii INSTYTUT PRAHISTORII UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA OÂRODEK OCHRONY DZIEDZICTWA ARCHEOLOGICZNEGO MUZEUM ARCHEOLOGICZNE W BISKUPINIE POZNA SKIE TOWARZYSTWO PREHISTORYCZNE Biskupin i co dalej? Zdj cia

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA

Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Sprawozdanie Zarzàdu 2001 Fortis Bank Polska SA Kapita y w asne (mln z ) 500 500 400 400 300 300 200 200 100 100 Wybrane wskaêniki finansowe 0 1999 2000 2001 Zysk netto (mln z ) 0 zysk brutto 15,7 mln

Bardziej szczegółowo

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux.

First published in the English language under the title Web Penetration Testing with Kali Linux. Tytuł oryginału: Web Penetration Testing with Kali Linux Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-9013-8 Copyright 2013 Packt Publishing. First published in the English language under the title

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. Raport Roczny 2001 Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. List Dyrektora Generalnego Szanowni Paƒstwo, Wydarzenia 2001 roku na zawsze zmieni y obraz wspó czesnego Êwiata i wpisa y si w jego histori. Rok 2001 zaznaczy si burzliwymi

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy Contents

Spis rzeczy Contents Spis rzeczy Contents Teresa Abramowicz-Gerigk, Zbigniew Burciu, Piotr Kami ski Kryteria akceptowalno ci ryzyka w egludze morskiej... 7 Risk Acceptance Criteria in Maritime Navigation K a r o l A n d r

Bardziej szczegółowo