WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w latach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w latach 2011-2020"

Transkrypt

1 WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ REALIZOWANYCH w Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/141/11 Rady Miasta Piotrkowa Tryb. z dnia 27 kwietnia 2011 r. Lp limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) , , , , , , , , , , ,30 80, , , , , , , , , ,30 505,30 149,30 96,30 80, , , , , , , , , , , , ,00 0, ,25 A programy, projekty lub zadania (razem) , , , , , , , , , , ,00 0, ,85 bieŝące , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,60 majątkowe , , , , , , , , , , ,00 0, ,25 I. P R Z E D S I Ę W Z I Ę C I A O G Ó Ł E M bieŝące majątkowe programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) bieŝące Program Comenius- Uczenie się przez całe Ŝycie 1. Cel:cel edukacyjny- poznanie innych kultur, nawiązywanie przyjaźni między uczniami majątkowe Gimnazjum Nr , , , , , , , , , , ,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 0, , Nazwa przesięwzięcia: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim Cel: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków Nazwa przesięwzięcia: Infrastruktura Regionalnego Systemu Infromacji Przestrzenej Województwa Łódzkiego Cel: infrastruktura społeczeństwa informatycznego , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 1

2 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Tryb. poprzez: a/ budowę ronda u zbiegi ulic: Wolborska, Rzemieślnicza, Wierzejska, Wyzwolenia b/ rozbudowa skrzyzowania ulic: Krakowskie Przedmieście, śeromskiego, Przedborska, Śląska Cel: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Tryb. Cel: stworzenie nowoczesnej bazy w sferze kultury i sztuki Rekultywacja składowiska odpadów w Dołach 5. Brzeskich Cel: osiągnięcie europejskich standardów stanu środowiska II. III. 1. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego; (razem) bieŝące majątkowe programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niŝ wymienione w lit.a i b) (razem) bieŝące majątkowe Roszczenia z tytułu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Cel: stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców , , , ,57 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 2

3 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 2. Budowa suszarni osadów ściekowych w zmodernizowanej oczyszczalni ścieków w PT - dokumentacja Cel: rozwiązanie problemu zagospodarowania osadów wytwarzanych w procesie oczyszczania ścieków ,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 Budowa ul.śeglarskiej na odcinku od ul. 3. Koralowej do dz. Nr 24/2 wraz z infrastrukturą techniczną Cel: realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ,00 0, , ,00 0,00 umowy, których realizacja w roku budŝetowym i w następnych jest B. niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w ie dłuŝszym niŝ rok; (razem) , , , , , , , ,30 505,30 149,30 96,30 80, ,06 bieŝące , , , , , , , ,30 505,30 149,30 96,30 80, ,06 Prowadzenie noclegowni dla bezdomnych 1. Cel: Zapewnienie miejsc noclegowych dla bezdomnych z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego , , , , ,00 Konserwacja urządzenia do przemieszczania osób 2. niepełnosprawnych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Cel: Zapewnienie bezpieczeństwa osobom niepełnosprawnym , , ,80 976, ,80 3. Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Cel:zmniejszenie skuktów niekorzystnych zdarzeń , , , , ,25 Strona 3

4 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) Usługa ochronna w formie monitorowania obiektów Urzędu 4. Miasta w systemie dyskretnego ostrzegania Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia , , , , , zakup usług dostępu do internetu Cel: zapewnienie dostępu do sieci internet, ciągłości działania urzędu w zakresie połączeń VPN lokalizacji UM oraz innych usłgu dostępnych przez internet ,50 0, , ,64 396, ,50 zakup usług dzierŝawy łącz cyfrowych do transmisji danych Cel: zapewnienie ciągłości dzialania urzędu w zakresie połączenia lokalizacji UM ,00 0, , , , opłaty za uiszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Cel: Bezpieczeństwo na drogach Opłaty roczne z tytułu uŝytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa znajdujących się pod wodami rzek Wierzejki i Strawy Cel: Prawidłowe gospodarowanie wodami skarbu państwa Nazwa przedsięwzięcia:wynagrodzenie z tytułu funkcji inwestora zastępczego oraz za zarządzanie nieruchomościami objętymi w umowie o zarządzanie Cel: Realizacja zadań związanych z prowadzeniem remontów w zasobach gminy , ,07 554,20 529,00 529,00 529,00 529,00 529,00 489,00 133,00 80,00 80, , ,39 260,41 47,27 45,64 32,60 30,97 16,30 16,30 16,30 16,30 16,30 240, ,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Strona 4

5 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) 10. Usługa publikacji w Internecie (hosting) odrębnej strony www umoŝliwiającej udostępnienie infromacji publicznej Cel: Zapewnienie ciągłości działania BIP dostępnego pod adresem ,50 0, , , , Sprawianie pogrzebu - świadczenia spoleczne Cel: zapewnienie godnego pochówku Usługa dostępu sieci Internet Cel: zapewnienie dostępu do sieci Konserwacja podnośnika dla niepełnosprawnych 13. Cel: bezpieczeństwo osób niepełnosprawnych Wywóz odpadow komunalnych Cel: zapewnienie czystości Wywóz odpadow komunalnych Cel: zapewnienie czystości Ochrona osob i mienia Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Ochrona osob i mienia Cel: zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia Akcja zima Cel:Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach miasta piotrkowa Trybunalskiego , , , ,00 0, ,80 290, , ,60 0, ,80 0, , , , , ,78 174,46 95,16 95,16 0, ,20 268,40 146,40 146,40 0, , , ,00 340,00 0, , , ,00 684,00 0, , , , , ,00 Strona 5

6 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) Akcja zima Cel:Zapewnienie przejezdności i bezpieczeństwa na drogach miasta Piotrkowa Trybunalskiego Konserwacja oswietlenia Cel:Zapewnienie sprawnego i bezinwazyjnego oswietlenia na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego Obsługa sterefy płatnego parkowania Cel:Zapewnienie prawidłowej, sprawnej obsługi parkingowej Rekompensata strat z tytułu prawnie stosowanych ulg Cel:zapewnienie komunikacji miejskiej na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego , , , , ,00 0, ,00 0, , , , , , , , ,36 Trybunalskiego , , , ,00 0,00 Zakup usług internetowych Cel:poprawa Infrastruktury Społeczno- Informatycznej Odbiór przesyłek z siedziby Pracowni 24. Planowania Przestrzennego Cel:zapewnienie ciągłości działania jedności WyŜywienie i leki dla Domu Pomocy 25. Cel:zapewnienie ciągłości wyŝywienia i leków dla mieszkańców Domu Pomocy 26. Monitorowanie i konserwacja systemu przeciwpoŝarowego w Domu Pomocy Cel:zapewnienie ciąglości funkcjonowania Domu Pomocy Miejski śłobek Dzienny Pracownia Planowania Przestrzennego , , ,00 252, , , ,00 200, , ,00 0, , , , ,00 0, , , , ,00 Strona 6

7 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) Zapewnienie obsługi telefonicznej dla Domu Pomocy 27. Cel:zapewnienie ciąglości funkcjonowania Domu Pomocy ,00 0, , , , , utrzymanie czystości i higieny w Domu Pomocy Cel:zapewnienie ciąglości funkcjonowania Domu Pomocy pozostale na rzecz pracowników Cel:zapewnienie ciągłości badań wstępnych, owych dla pracowników Domu Pomocy ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , ,00 Zakup usług telekomunikacyjnych 30. Cel:usprawnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej jednostki Zakup usług dostępu sieci internet Cel:funkcjonowanie jednostki Konserwacja dźwigu hydrualicznego Cel:zapewnienie ciągłości i bezpiecznego korzystania z dźwigu dzierŝawa butli Shell Gas Cel:zapewnienie ciąglości działania jednostki usługa dostępu do internetu DSL Cel:zapewnienie ciąglości działania jednostki Komenda Miejska Państwowej StraŜy PoŜarnej , , , ,00 527,00 0,00 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr ,92 760, ,96 542,90 0,00 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 Zespoł Szkół Ponadgimnazjalnych Nr , , , , , ,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738,00 738, ,00 Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna "Bartek" , , ,50 118,87 0,00 Strona 7

8 limity wydatków w poszczególnych (wszystkie lata) zakup usług sieci internet Cel:poprawa warunków kształczenia uczniów i pracy pracowników SOSW zakup usług sieci internet Cel:poprawa warunków kształczenia uczniów i pracy pracowników SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ,20 438,08 457,56 457,56 915, ,22 215,10 457,56 457,56 915, zakup usług sieci internet Cel:poprawa warunków kształczenia uczniów i pracy pracowników SOSW Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy ,36 647,16 915,12 610, ,20 majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego C. (razem) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 bieŝące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 8

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2011 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r.

Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. Zarządzenie nr 46/2009 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przedłoŝenia rocznego sprawozdania z wykonania budŝetu miasta Otwocka za 2008 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 57/VIII/215 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 215-226 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.23 ust.6

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r.

Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. Zarzpdzenie Nr RZO15l-Fn/190/09 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13 listopada 2009r. w sprawie: projektu budietu miasta na 2010r. Na podstawie art. 52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok

Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Sprawozdanie roczne z wykonania budŝetu Gminy OŜarowice za 2007 rok Rada Gminy OŜarowice Uchwałą Nr III/31/2006 z dnia 28 grudnia 2006 roku uchwaliła budŝet Gminy OŜarowice na 2007 rok zamykający się po

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013

PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Samorząd Województwa Łódzkiego PROJEKT BUDŻETU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA ROK 2013 Łódź, listopad 2012 roku. Opracowano: Departament Finansów, Urząd Marszałkowski w Łodzi Spis treści UCHWAŁA BUDśETOWA...

Bardziej szczegółowo

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000

WYDATKI - UZASADNIENIE. Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Dział Rozdz. Par. Określenie wydatku Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 79 536 01008 Melioracje wodne 37 000 Prowadzenie melioracji na terenie miasta i gminy. 37 000 01030 Izby rolnicze 6 640 2850 Wpłaty gmin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXI/166/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXI66/203 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 24 maja 203 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowego oraz udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Toruńskiego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK

UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK UCHWAŁA NR XXXV/316/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 grudnia 2013 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA MIELCA NA 2014 ROK Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst

Bardziej szczegółowo

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH

W RAMACH REGIONALNYCH PROGRAMÓW OPERACYJNYCH EKSPERT FUNDUSZY UNIJNYCH POZYSKAJ Z NAMI DOTACJE UNII EUROPEJSKIEJ 0 S t r o n a EUROPROJEKTY Consulting Sp. z o.o. Ekspert Funduszy Unii Europejskiej Andersia Business Centre Plac Andersa 7 61-894 Poznań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013

ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 ZARZĄDZENIE Nr AO.0050.102.2013 BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 20 sierpnia 2013 w sprawie zmian w budŝecie po stronie dochodów i wydatków Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2010 r. Nr 120 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY ZARZĄDU POWI ATÓW 1861 Zarządu Powiatu Głogowskiego nr 32/2010 z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki:

Wykonanie zadań realizowanych w ramach funduszy celowych, dochodów własnych oraz zakładów budŝetowych w 2006 roku. Załączniki: S P I S T R E Ś C I str. I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za 2006 rok 4 II. Zmiany w planie budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 12 III. Realizacja dochodów budŝetu miasta Mysłowice w 2006 roku 19

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA NA 2015 ROK 1 2 3 Spis treści Strona 1. Wstęp 5 2. Sytuacja finansowa 7 3. Budżet Miasta Wrocławia na 2015 rok 29 4. Prognoza zadłużenia oraz wskaźnik

Bardziej szczegółowo

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku

A. Część ogólna. 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu. Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku Głuszyca, 22 sierpnia 2008 roku 1. Rada Miejska w Głuszycy, 2. Regionalna Izba Obrachunkowa Zespół w Wałbrzychu SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDśETU ZA I PÓŁROCZE 2008 ROKU Zgodnie z art. 198 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK

POWIAT GŁOGOWSKI. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDśETU POWIATU GŁOGOWSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU GŁOGÓW, SIERPIEŃ 2010 ROK I. WSTĘP Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (art. 266)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2011 ROK Nakło nad Notecią INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2011 ROK 1 INFORMACJA Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH WIELOLETNIEJ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku

UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE z dnia 30 kwietnia 2009 roku UCHWAŁA Nr CV/147/09 ZARZĄDU POWIATU w PLESZEWIE w sprawie: zmiany budŝetu Powiatu Pleszewskiego na 2009 rok Na podstawie art.188 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133. TREŚĆ: Poz.: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 25 sierpnia 2008 r. Nr 133 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł A : 2099 Nr 251/08 Zarządu Powiatu w Kętrzynie z dnia 19 marca 2008 r. w sprawie sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO. z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 2010 rok SPRAWOZDANIE NR 1 ZARZĄDU POWIATU RADOMSZCZAŃSKIEGO z dnia 3 czerwca 211 r. w sprawie wykonania budżetu Powiatu Radomszczańskiego za 21 rok Wysoka Rado, w 21 roku podjęto 4 uchwał w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku

PROJEKT. UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta nr /VI/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. PROJEKT UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia. roku w sprawie: uchwały budżetowej na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania

160 3. Wykonanie dochodów i przychodów budŝetu Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku wg źródeł powstawania S P I S T R E Ś C I I. Zbiorcze wykonanie budŝetu miasta za I półrocze 2010 rok 3 II. Charakterystyka zobowiązań Miasta Mysłowice za I półrocze 2010 roku 5 III. Zmiany w planie budŝetu Miasta Mysłowice

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r.

Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. Zarządzenie Nr 999(47)14 Prezydenta Miasta Piły z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły, sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok

SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta Mielca za 2011 rok SPRAWOZDANIE NR 1 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 30 marca 2012 r. z wykonania budżetu miasta za 2011 rok SPIS TREŚCI: Część I Tabelaryczna 2 1. Tabela 1 Wykonanie dochodów budżetu miasta za 2011 rok 2

Bardziej szczegółowo