Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt LRPO 1.3. Lubuski e-urząd"

Transkrypt

1 Projekt LRPO 1.3 Lubuski e-urząd Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT GSM Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r. Zielona Góra 22 styczeń 2010r.

2 Tematyka spotkania prezentacja założeń projektu m.in. proponowany zakres merytoryczny, szacunek kosztów, ramowy harmonogram, powiązani z kluczowymi projektami rządowymi (epuap i pl.id), omówienie celu i zakresu ankiety na podstawie której określone zostaną indywidualne potrzeby uczestników projektu (oprogramowanie, sprzęt, treści cyfrowe), sprawy organizacyjne, m.in. zasady oficjalnego udziału urzędu w tym projekcie, współfinansowanie wkładu własnego dla części wspólnej i części indywidualnej danego urzędu.

3 Wzajemne powiązania

4 Założenia strategiczne (1) W ramach LRPO działania 1.3 opracowany, realizowany oraz współfinansowany jest projekt kluczowy przez wszystkie zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego (gminy i powiaty wraz z ich jednostkami podległymi szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, jednostki kultury, pomoc społeczna, firmy komunalne) jako współbeneficjenci, W fazie przygotowań oraz realizacji Liderem projektu jest Zarząd Województwa zapewniający możliwie wysoką integrację aplikacji i e-usług oraz kompatybilność z pozostałymi równoległym działaniami, a w szczególności z budową lubuskiej sieci szerokopasmowej. Docelowo projektem będzie zarządzała i zapewni jego eksploatację w okresie jego trwałości dedykowana jednostka (np. konsorcjum JST, powołana do tego celu spółka samorząd.). Projekt podzielony zostanie na poziomy (grupy uczestników) uwzględniające, potrzeby uczestników projektu oraz obecny stopień informatyzacji samorządu i ich priorytety. Wszyscy uczestnicy będą realizowali wspólnie minimalny zakres (portal regionalny i serwisy informacyjne).

5 Założenia strategiczne (2) Realizacja projektu zapewnia wszystkim współbeneficjentom dla wszystkich uczestników projektu tj. gmin i powiatów oraz ich jednostek podległych określony, minimalny poziom funkcjonalności aplikacji i usług elektronicznych (standardy). Niezbędny wkład krajowy (min. 15%) oraz ew. koszty niekwalifikowane wszyscy uczestnicy projektu partycypują w kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych projektu dla części wspólnej wg klucza uwzględniającego liczbę mieszkańców, powierzchnię oraz dochody własne. Części indywidualne oraz jednostek podległych uczestnicy finansują w całości. Aplikacje i usługi oraz treści cyfrowe charakteryzuje innowacyjny charakter dostosowany do wymagań nowoczesnego społeczeństwa opartego na wiedzy a ich funkcjonalność nastawiona jest na obsługę obywatela i przedsiębiorcę zapewniając ich standaryzację i powielarność.

6 Założenia strategiczne (3) Projekt zakłada integrację z epuap, wykorzystanie podpisu elektronicznego w nowym dowodzie osobistym oraz zaufanego profil epuap. Realizacja projektu zapewni interoperacyjność z innymi projektami w szczególności z równolegle realizowanymi projektami centralnymi MSWiA (e-puap i pl.id) lub Ministerstwa Zdrowia (P1 do P4) finansowanymi w ramach 7 osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, ujętymi w Planie Informatyzacji Państwa

7 Program Linia Współpracy Linia Współpracy - Założenia współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz modernizacji funkcjonowania państwa [Dokument wiodący] Poziom opisu funkcjonalnego Rozwiązania prawno-organizacyjne Rozwiązania Analityczno-metodologiczne Rozwiązania Koncepcyjne 1. Podstawy analityczno- techniczne architektury współdziałania infrastruktur rządowej i samorządowej (centralnej i regionalnej) ; Synteza wyników warsztatów nt. Linii Współpracy centralnych i regionalnych systemów informatycznych administracji publicznej w Polsce Produkty epuap-specyfikacje funkcjonalne Produkty pl.id specyfikacje funkcjonalne Portal regionalny Linia Współpracy - Założenia współpracy administracji rządowej i samorządowej na rzecz modernizacji funkcjonowania państwa Opracowywane pomiędzy MSWiA a Konwentem Marszałków

8 Ramy architektoniczne elektronicznej administracji

9 Szyna usług (krajowa i regionalna)

10 Linia Współpracy MSWiA (epuap) i regiony Klient Urząd Region epuap Resort/ Instytucja centralna Produkty komercyjne/ społecznościowe (aplikacje referencyjne) FrontEnd e-usługi Regionalny portfel usług (własnych) Krajowy portfel usług Krajowa szyna usługowa Dziedzinowy/ resortowy portfel usług Serwis e-usługi Regionalna szyna usługowa Resortowa/dziedzinowa szyna usługowa ESP BackEnd usługi Regionalna szyna usługowa Krajowa szyna usługowa Rejestrowa/ resortowa/ dziedzinowa szyna usługowa Integrator usług/ pośrednik/ producent oprogramowania - projektant aplikacji Katalog Serwisów Publicznych Katalog Serwisów Publicznych Katalog Serwisów Publicznych A B - wykorzystanie (A korzysta z B) A B - przepływ informacji (z A do B)

11

12 Lubuski e-urząd (możliwe obszary projektu) e-administracja - rozwój usług elektronicznych świadczonych przez administracje publiczną na rzecz interesantów i przedsiębiorców e-turystyka - zwiększenie podaży informacji i usług turystycznych e-zdrowie - świadczenie usług medycznych, konsultacji, diagnostyki medycznej i profilaktyki drogą elektroniczną, e-edukacja - elektroniczna rekrutacja, platforma edukacyjna, e-learning, treści cyfrowe oraz narzędzia wspierające zarządzanie oświatą

13 Założenia generalne 1. projekt systemowy województwa z udziałem wielu współbeneficjentów 2. kilka poziomów (grup uczestników) 3. wspieranie liderów w informatyzacji 4. minimalny poziom aplikacji i usług dla wszystkich uczestników projektu 5. wspieranie innowacyjnych usług, aplikacji i treści cyfrowych 6. funkcjonalność nastawiona na obsługę obywatela i przedsiębiorcę 7. interoperacyjność z innymi lokalnymi i centralnymi systemami

14 Współbeneficjenci wspólny dla e-urząd samorząd wojewódzki (Urząd Marszałkowski) i jego podmioty podległe samorządy powiatowe i ich podmioty podległe (bez miast na prawach powiatu) samorządy miast na prawach powiatu samorządy gmin miejskich i jego podmioty podległe (bez miast powiatowych) samorządy gmin miejsko-wiejskiej i jego podmioty podległe samorządy gmin wiejskich i jego podmioty podległe

15 e-administracja komponent regionalny portal regionalny i serwisy informacyjne treści cyfrowe, standaryzacja informacji, regionalna platforma komunikacji elektronicznej (RPKE) zintegrowana z epuap zakup oprogramowania dla urzędu i jego jednostek podległych, elektroniczny obieg dokumentów, archiwum elektroniczne, podpisy elektroniczny, elektroniczna skrzynka podawcza, jednolite formularze, system map cyfrowych (GIS) z portalem WWW z różnymi podstawowymi i tematycznymi mapami cyfrowymi i częścią opisową, zdjęcia lotnicze i satelitarne, zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, turystyka, inne regionalne elementy.

16 Portal regionalny z serwisami informacyjnymi opracowanie i wdrożenie uzgodnionego standardu publikacji informacji: serwis miejski (lub/i gminny, powiatowy), BIP i e-urząd. treści cyfrowe: lokalne biuletyny informacyjne, serwisy samorządowe, elektroniczne gazetki gminne, szkolne, osiedlowe/sołeckie,, lokalne kroniki wydarzeń kulturalnych, sportowych, gosp., informacje o grupach aktywności społecznych, godziny otwarcia jednostek użyteczności publicznej (przychodnia, poczta), giełda usług, poszukiwanych i zbędnych rzeczy, ochrona dziedzictwa regionalnego i lokalnego poprzez ucyfrowienie lokalnych i regionalnych zasobów bibliotecznych i informacyjnych (dla e-edukacji), przewodnik po muzeach, izbach pamięci, wystawach (dla e-turystyki), gdzie są i jak otwarte lokale gastronomiczne, puby z możliwością rezerwacji (dla e-turystyki), lokalne rozkłady jazdy komunikacji (dla e-turystyki).

17 Regionalna platforma zintegrowana z epuap zakup i wdrożenie oprogramowania oraz/lub licencji: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna skrzynka podawcza, archiwum elektroniczne, podpisy kwalifikowane lub inne formy podpisu/ certyfikatu cyfrowego (np. zaufany profil epuap, podpis zaawansowany) opracowanie i wdrożenie jednolitych wzorów formularzy elektronicznych dla wszystkich partnerów projektu oraz jednostek podległych (oświata, przedsiębiorstwa komunalne, jednostki kultury, sportu etc.) oraz procedur realizacji spraw elektronicznych we wszystkich jednostkach uczestniczących w projekcie zakup i wdrożenie oprogramowania umożliwiającego gromadzenie, analizę oraz wymianę danych pomiędzy JST, a podległymi jednostkami budżetowymi, placówkami oświat.

18 Mapy cyfrowe (GIS) mapa topograficzna terenu objętego projektem zawierające miejscowości, woda, zieleń, drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne ( dane z map w skali 1:10 000/ 1: / 1:50 000), podziały administracyjne: powiaty, gminy, sołectwa, urzędy skarbowe, okręgi o obwody wyborcze, obręby i rejony geodezyjne, obwody statystyczne, policja, sądy rejonowe, prokuratura, straż pożarna, zdjęcia lotnicze i satelitarne, ortofotomapa, transport i komunikacja publiczna, zgeneralizowane studium zagospodarowania przestrzennego oraz plany miejscowe, oferty i tereny inwestycyjne (obszary, obiekty), warstwa turystyczna (ścieżki rowerowe, pomniki przyrody, obszary chronione, rezerwaty, parki krajobrazowe, przystanie wodne, kąpieliska, itp), mapy historyczne i archiwalne.

19 Infrastruktura techniczna dla warstwy regionalnej Zakup lub wynajęcie (hosting) infrastruktury technicznej dla poziomu regionalnego, niezbędna dla funkcjonowania portali i systemów wspólnych umieszczona w centralnej lokalizacji z możliwością wirtualizacji: serwer klasy blade w szafach rack, macierz dyskowa urządzenia do archiwizacji, urządzenia aktywne, UPS, kontrola dostępu i monitoring, zdublowane łącza dostępowe do Internetu od różnych operatorów, itp.).

20 Inne możliwe elementy regionalne karta miejska bilet komunikacji publicznej, opłata w strefie parkingowej, legitymacja ucznia, bilet wstępu do obiektów publicznych (biblioteka, basen, imprezy sportowe, imprezy kulturalne, koncerty, zarządzanie komunikacją miejską, informacja na przystankach o czasie oczekiwania, monitoring wizyjny, sieć VPN pomiędzy uczestnikami projektu celem podniesienia bezpieczeństwa centrum podpisu niekwalifikowanego/zaawansowanego (jeśli nowy elektroniczny dowód osobisty lub Zaufany Profil epuap nie zapewni powszechnego dla obywateli i przedsiębiorcy podpisu umożliwiającego skuteczną komunikacje elektroniczna i wnoszenie spraw do administracji publicznej),

21 e-administracja komponent lokalny 1. Rozszerzony elektroniczny obieg dokumentów dla urzędu i podległych jednostek lub rozbudowa obecnego systemu, 2. System Back-Office - wdrożenie systemu zintegrowanego (program finansowo - księgowy, środki trwałe, planowanie budżetu JST, rozliczenia budżetowe, gospodarka mieniem komunalnym, ewidencja działalności gospodarczej, ewidencja podmiotów gosp. wg KRS, ewidencja ludności, koncesje alkoholowe, ochrona środowiska rejestr dokumentów, świadczenia rodzinne, podatki od nieruchomości, gruntów, kadry-płace, opłaty parkingowe, itp.), 3. Infrastruktura techniczna - serwery, komputery, drukarki, urządzenia sieciowe, doposażenie PIAP, 4. Inne możliwe zadania poziomu lokalnego: dedykowane programy, aplikacje bądź systemy, indywidualne usługi elektroniczne, punkt dostępu do Internetu, lokalne treści cyfrowe, inne.

22 Szacunek kosztów Nazwa zadania Wartość [zł] e-administracja - elementy wspólne A.2 Portal regionalny i serwisy informacyjne A.3 Regionalna platforma komunikacji elektronicznej i integracja z epuap A.4 System map cyfrowych (GIS) z portalem WWW A.5 Infrastruktura techniczna (serwery, licencje) A.6 Inne możliwe elementy regionalne do określenia e-administracja - elementy indywidualne A.10 EOD lub rozbudowa/dostosowanie obecnego systemu A.11 Systemy Back-Office A.12 Infrastruktura techniczna-serwery, komputery, drukarki, sieci A.13 Iinne możliwe indywidualne elementy lokalne do określenia e-turystyka e-zdrowie e-edukacja do określenia do określenia do określenia Koszty wspólne dla wszystkich zadań Przygotowanie projektu Szkolenia Promocja Biuro Projektu i Inżynier projektu Łączna wartośd brutto [zł]:

23 Ramowy harmonogram

24 e-edukacja wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie placówkami oświatowymi - zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego JST w zakresie dostarczania i agregowania niezbędnych danych zapewnienie sprawnego zarządzania przepływem informacji w obszarze edukacji wraz z obiegiem dokumentów dla jednostek edukacyjnych. elektroniczna rekrutacja dzieci i młodzieży do szkoły. dzienniczek ucznia. portal edukacyjny z treściami cyfrowymi z zakresu edukacji w wybranych tematach (historia, geografia, turystyka) specyficznych dla regionu + forum społeczno. wdrożenie narzędzi do e-learningu oraz materiałów multimedialnych do e-learningu. inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników,

25 e-zdrowie wdrożenie Regionalnego Systemu Informacji Medycznej (RSIM) - zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego samorząd województwa oraz samorządy niższych szczebli w zakresie dostarczania i agregowania niezbędnych danych służących do oceny warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, oceny stanu zdrowia populacji oraz podejmowania działań do podnoszenia efektywności i jakości usług zdrowotnych wdrożenie systemów i aplikacji udostępniających usługi informacyjne lecznicze i profilaktyczne oraz komunikacyjne dla pacjentów oraz pracowników ochrony zdrowia wraz z elementami niezbędnymi do ich funkcjonowania (systemy informatyczne ( części białej oraz części szarej, sprzęt komputerowy, sieci). wdrożenie regionalnego systemu wymiany i zarządzania danymi medycznymi pomiędzy placówkami szpitalnymi tworzącymi konsorcjum projektu, zgodnie ze standardami wymiany danych medycznych, EHR oraz klasyfikacji i kodowania danych medyczn. inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników: np. konsultacje zdalne pacjenta z lekarzem, usługi telemedycyny i monitoring funkcji zdrowotnych, opieka paliatywna na odległość.

26 e-turystyka elektroniczny system informacji turystycznej (esit) krainy turystyczne i miejscowości, transport, posiłki i zakupy, pogoda, tradycje, legendy, przysmaki, mapy cyfrowe (integracja z systemem GIS zadania e-administr), elektroniczny system informacji o komunikacji i transporcie zintegrowany planer podróży na terenie województwa, informacja o dostępnych środkach lokomocji na danym obszarze, informacja o cenach, utworzenie i rozwój sieci infokiosków automatów informacyjnych udostępniających informacje z systemów elektronicznej inf. turystycznej i o transporcie i komunikacji mobilne systemy informacji miejskiej i turystycznej (mobilne portale miejskie (MPM), rezerwacje mobilne) - zakupy, jedzenie, wydarzenia i ciekawe imprezy, atrakcyjne miejsca do zwiedzania, komunikacja z funkcjami dostępnymi w wersji mobilnej z płatnościami inne lokalne (indywidualne) dla poszczególnych uczestników,

27 Analiza ryzyka Trudności w pozyskaniu znacznej liczby partnerów projektu (gmin i powiatów). Uzgodnienie optymalnego zakresu merytorycznego projektu. Uzyskanie współfinansowania ze strony samorządów uczestniczących w projekcie. Budowa portalu regionalnego będącego elementem składowym systemu świadczącego usługi elektroniczne przez administrację publiczną wraz z koordynacja działań z MSWiA oraz epuap. Planowane zmiany prawne w ustawach i rozporządzeniach dot. e-usług. Pełna analiza ryzyka opracowana zostanie na etapie opracowywania Studium Wykonalności oraz na etapie rozpoczęcia realizacji projektu po wyborze wykonawcy prac.

28 Zmiany legislacyjne ustawa o informatyzacji zmiany w KPA, ustawa o podpisach elektronicznych podpis elektroniczny w DO, ustawa o świadczeniu usług drogą elektron. ustawa o swobodzie działalności gospodar. ustawa realizująca dyrektywę usługową, nowy Plan Informatyzacji Państwa, realizacja dyrektywy w sprawie ponownego wykorzystania inform. sektora publicznego, ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych zniesienie obowiązku meldunkowego, odmiejscowienie, nowy dowód osobisty.

29 Dziękuję za uwagę Doradca Technologiczny Szczecińskie Park Naukowo-Technologiczny Grzegorz Fiuk Prezes Zarządu SPNT GSM Gorzów Wlkp. 20 styczeń 2010r. Zielona Góra 22 styczeń 2010r.

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi

Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi 22 wrzesień 2009r. Koncepcja rozwoju usług społeczeństwa informacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Projekt e-zachodniopomorskie - aplikacje i e-usługi Niniejszy dokument jest wynikiem szeregu spotkań

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST)

Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Zachodniopomorska Rada Społeczeństwa Informacyjnego Koncepcja Zachodniopomorskiej Sieci Teleinformatycznej (ZST) Szczecin, kwiecień 2009. 1 Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Cel opracowania... 4 1.2 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Studium wykonalności projektu epuap2

Studium wykonalności projektu epuap2 Studium wykonalności projektu epuap2 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Spis treści I. Wprowadzenie... 5 II. Podstawowe informacje o projekcie... 13 II.1. Geneza i historia projektu...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Projekt z dn. 26.01.2007 r. Uzgodniony międzyresortowo w dn. 17.01.32007r. bez rozbieżności i jednomyślnie zaakceptowany w dn. 25.01.2007r. przez Międzyresortowy Zespół do spraw Informatyzacji ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Prowadzenie nadzoru technicznego nad wdrożeniem i realizacją projektu: Budowa Otwartego Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej (ORSIP) Załącznik nr 7 Opiz

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: ZAŁĄCZNIK NR.. SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przygotowanie i wdrożenie mechanizmów i narzędzi do świadczenia e-usług publicznych za pomocą platformy epuap wraz przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

Projektu Lubuski e-urząd

Projektu Lubuski e-urząd STUDIUM WYKONALNOŚCI INWESTYCJI Projektu Lubuski e-urząd w ramach Działania 1.3 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Wnioskodawca: Województwo Lubuskie Sierpień

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu Lubuski e-urząd

Realizacja projektu Lubuski e-urząd Realizacja projektu Lubuski e-urząd Grzegorz Fiuk Doradca Projektu Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. e-mail: gfiuk@spnt.pl tel.: +48 91 85 22 911 GSM: +48 601 713 867 Zielona Góra, dnia

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego Studium wykonalności projektu pn. System komunikacji video dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego i jednostek organizacyjnych Województwa Małopolskiego Małopolski Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Janów Lubelski, luty 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wykonanie Systemu Informacji Przestrzennej w ramach projektu: Utworzenie Lokalnego Systemu Informacji Przestrzennej w Powiecie Janowskim Janów Lubelski, luty 2014

Bardziej szczegółowo

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)

Koncepcja. Systemu Informacji Przestrzennej. Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW) GIS na miarę Twoich potrzeb Koncepcja Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego. Metryka dokumentu Tytuł

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP

Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP Projekt techniczny budowy systemu MSZ-KIIP rozumiany jako szczegółowa koncepcja MSZ-KIIP wraz z jego analizą funkcjonalną Strona 1 z 185 Spis treści 1 Metryka dokumentu... 8 1.1 Aspekt formalny... 9 1.2

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 1 do uchwały Rady Miasta nr XXIX/602/04 z dnia 30 sierpnia 2004r POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA PROJEKTU SYSTEM ELEKTRONICZNEJ KOMUNIKACJI DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 8 do siwz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz środków budżetu województwa zachodniopomorskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

Studium Wykonalności projektu. e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Studium Wykonalności projektu e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego Wykonawca: SoftBlue Siedziba główna firmy: ul. Bolesława Chrobrego 24 lok nr 1 85-047

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Zp 272.3.2014 Załącznik nr 11 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla zadania pn: Budowa i wdrożenie rozwiązań aplikacyjnych i portali dla SIP Powiatu Kraśnickiego, w tym zakup sprzętu

Bardziej szczegółowo

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r.

Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015. za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. Raport Monitoringowy Strategii Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Śląskiego do roku 2015 za okres roczny I. 2014r. XII. 2014r. KATOWICE, kwiecień 2015 Opracowanie: ul. Powstańców 34 40-954

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Katowice, 6 maja 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 11 po zmianie (2) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 11 do SIWZ 1 1. Cel realizacji Projektu Głównym celem Projektu pn. Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LATACH 2007-2013 Zarząd Województwa Wielkopolskiego Poznań, lipiec 2007 r. Program Operacyjny Rozwoju Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo