Regulamin Serwisu AstroCash.org

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu AstroCash.org"

Transkrypt

1 Regulamin Serwisu AstroCash.org SPIS TREŚCI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2. DEFINICJE. 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKRTONICZNĄ. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKRTONICZNĄ. 5. WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKRTONICZNĄ. 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 7. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON. 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 9. PŁATNOŚCI. 10. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH. 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania z Serwisu AstroCash.org, dostępnego pod adresem świadczącego usługi polegające na umożliwieniu Zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczania plików na stronach Serwisu oraz czerpania korzyści majątkowych odpowiednio do ilości ściągnięć zamieszczonego pliku przez innych Użytkowników, a także usług umożliwiających Użytkownikom pobieranie plików, zamieszczonych na stronach Serwisu. 2. Regulamin określa w szczególności: a. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, b. warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Operator Serwisu, zakaz dostarczania przez Zarejestrowanych Użytkowników i Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, c. warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, 3. Operatorem Serwisu AstroCash.org jest firma AstroMedia z siedzibą w Katowicach mieszczącą się przy ul. Rolnej 20e/5, posiadająca numer NIP: , numer REGON: zarejestrowaną w Katowicach. 4. Operator Serwisu AstroCash.org świadczy usługi wymienione w niniejszym Regulaminie na zasadach w nim określonych.

2 . 2. DEFINICJE 1. Operator Serwisu, Usługodawca - Operator Serwisu AstroCash.org, o którym mowa w. 1. ust. 3 Regulaminu; 2. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług zamieszczania plików na stronach Serwisu i czerpania korzyści majątkowych przez Zarejestrowanego Użytkownika odpowiednio do ilości ściągnięć pliku oraz ściągania plików przez Użytkowników. 3. Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu AstroCash.org, w celach nie związanych z działalnością gospodarczą. 4. Zarejestrowany Użytkownik - osoba fizyczna korzystająca z Serwisu AstroCash.org, w celach nie związanych z działalnością gospodarczą, posiadająca aktywne Konto Użytkownika. 5. Konto (Użytkownika) - miejsce dostępne dla Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu po wprowadzeniu adresu i hasła, umożliwiające m.in. zamieszczanie plików i czerpanie korzyści majątkowych odpowiednio do ilości ściągnięć zamieszczonych przez Zarejestrowanego Użytkownika plików, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp. 6. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na umożliwieniu Zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczania plików i czerpania korzyści majątkowych odpowiednio do ilości ściągnięć plików przez innych Użytkowników. 7. Plik - dane, które Zarejestrowany Użytkownik może zamieścić na stronach Serwisu, a osoba ze społeczeństwa, może pobrać za pośrednictwem Serwisu AstroCash.org. 8. Wielkość pliku - wielkość pliku zamieszczanego przez Zarejestrowanego Użytkownika za pośrednictwem Serwisu AstroCash.org wyrażona w megabajtach (MB), możliwa do pobrania przez osoby należące do społeczeństwa danego terytorium. 9. Cookies - niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika. 10. Ankieta - opracowany przez Operatora Serwisu formularz, o charakterze bezpłatnym lub płatnym, po którego wypełnieniu osoba otrzymuje jednorazowy dostęp do listy plików z możliwością pobrania jednego, wybranego pliku. 11. Gratyfikacja - suma korzyści majątkowych, wyrażona w amerykańskich dolarach (USD), przyznawana Zarejestrowanemu. Wysokość gratyfikacji ustalana jest na podstawie ilości pobrań oraz stawek za pobrania, a jej kwota przelewana jest na wskazany przez Zarejestrowanego Użytkownika internetowy portfel (PayPal, AlertPay*). 12. Dozwolony użytek - korzystanie przez Użytkownika z już rozpowszechnionego utworu w zakresie własnego użytku osobistego, w rozumieniu art. 23 i nast. ustawy z dnia 4 kwietnia 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U nr 90 poz. 631).

3 . 3. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Operator Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu Internetowego AstroCash.org. 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu: a. zamieszczania plików oraz czerpania korzyści majątkowych odpowiednio do ilości ściągnięć zamieszczonych plików, dokonanych przez innych Użytkowników - Usługa dostępna jedynie dla Zarejestrowanych Użytkowników; b. pobierania plików z listy dostępnej w Serwisie AstroCash.org - Usługa dostępna dla osób społeczeństwa, każdorazowo po wypełnieniu ankiety i, jeśli to wymagane, wniesieniu stosownej opłaty. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony. 4. Użytkownik może rozpocząć korzystanie z Usług, w sposób określony w. 6 zarówno po dokonaniu rejestracji jak i bez rejestracji. Po zakończeniu rejestracji następuje utworzenie Konta Użytkownika. 5. Użytkownik, który dokonał rejestracji może korzystać z Usługi polegającej na zamieszczaniu plików w Serwisie po zalogowaniu się na Konto Użytkownika podając adres i hasło. Użytkownik, który nie dokonał rejestracji, a także Zarejestrowany Użytkownik, który wylogował się ze swojego konta, mogą korzystać z usługi umożliwiającej pobieranie plików zamieszczonych w Serwisie, po wypełnieniu ankiety dostępnej na stronie pobierania (download-u) danego pliku. 6. Usługi świadczone są na terenie całego świata. Usługi te obejmuje prawo, które tyczy się na terytorium Polski.. 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Użytkownik powinien posiadać: a. Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2, innego rodzaju przeglądarki obsługujące najnowsze standardy usług internetowych. b. Włączoną obsługę Java Script, c. Włączoną obsługę plików Cookies, d. Aktywny adres 2. Warunkiem świadczenia usług określonych w Regulaminie jest zapoznanie się i zaakceptowanie wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu.

4 . 5. REJESTRACJA, WARUNKI ZAWIERANIA I ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Użytkownika tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika. Użytkownik może posiadać dobrowolną ilość kont założonych na jeden adres IP, jednakże żadne z tych kont nie może być polecającym konta zarejestrowanego na tym samym adresie IP. 2. Osoba fizyczna może korzystać z Usług pobierania plików przechowywanych w Serwisie AstroCash.org bez rejestracji, jednakże w takim przypadku konieczne jest wypełnienie przez daną osobę ankiety, dostępnej podczas strony pobierania pliku. 3. Osoba fizyczna, w celu skorzystania z usługi umożliwiającej pobieranie plików z Serwisu AstroCash.org, powinien wypełnić ankietę za jednorazową opłatą lub bezpłatnie. Oznaczenie ankiety jako płatnej lub bezpłatnej znajduję się na liście ofert (ankiet) na tzw. Gatewayu 4. Do wypełnienia ankiety niezbędne jest podanie następujących danych: a. Aktywny adres , b. Imię i nazwisko, c. Numer telefonu, d. Innych danych osobowych wymaganych przez reklamodawców 5. Po wypełnieniu ankiety oraz dokonaniu ewentualnej opłaty, osobie fizycznej przysługuje prawo pobrania jednego pliku. W celu ściągnięcia wybranego pliku Użytkownik otrzymuje jednorazowy dostęp do pobrania pliku, znajdującego się na stronie Serwisu AstroCash.org bądź jej stronach pośrednich (mirrorach) BurnShare.net, FileBandit.net, FileSpeedy.net. * 6. Użytkownik, w celu rejestracji w Serwisie AstroCash., powinien wypełnić formularz rejestracyjny, dostępny na stronie 7. Do rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: a. Aktywny adres , b. Hasło do Konta Użytkownika, c. Imię i nazwisko d. Kraj pochodzenia e. Nickname (nazwa użytkownika) 8. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Użytkownika adres zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Użytkownika i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym. 9. Operator Serwisu może odmówić zarejestrowania Użytkownika jeżeli zachodzą przypadki określone w ust Od decyzji o odmowie rejestracji Użytkownik może się odwołać w terminie 7 dni składając reklamację w sposób wskazany. 11. Regulaminu. 11. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści: a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia umowy, b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie, c. spełniam przewidziane w Regulaminie warunki zostania Zarejestrowanym Użytkownikiem, d. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym lub Ankiecie są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich, e. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,

5 f. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w zakresie niezbędnym do świadczenia usług drogą elektroniczną, w sposób określony niniejszym regulaminem, g. wyrażam zgodę na przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w celach marketingowych i statystycznych, h. wyrażam zgodę na przekazywanie zgromadzonych danych osobowych Użytkownika do państwa trzeciego, w szczególności w celu wykonania usług świadczonych przez Operatora (Operator może używać zagranicznych serwerów), i. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym lub ankiecie dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od Operatora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, a także informacji handlowych (reklam) Operatora, j. wyrażam zgodę na przekazywanie moich danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi. 12. Użytkownik może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną. 13. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Użytkownik nie wykazywał aktywności w Serwisie, w szczególności nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności. 14. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Zarejestrowanemu Użytkownikowi dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem. 15. Operator Serwisu może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli: a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Serwisu, b. działalność Zarejestrowanego Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich, w szczególności poprzez udostępnianie plików chronionych na gruncie prawa autorskiego lub zawierających jakikolwiek element wykorzystywania lub pornografii dziecięcej, c. otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności, d. uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze zawieszenia Konta Użytkownika/odmowy rejestracji, e. Zarejestrowany Użytkownik w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu, f. podane przez Zarejestrowanego Użytkownika dane teleadresowe budzą uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości , g. Zarejestrowany Użytkownik narusza regulamin poprzez pobieranie własnych plików korzystając z usług zmiennego IP, Hostingu bądź serwerów VPN.

6 16. Przed wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną a także w przypadkach mniejszej wagi Operator Serwisu może zawiesić Konto Użytkownika na czas określony lub nieokreślony. Zawieszenie Konta Użytkownika polega na zablokowaniu możliwości korzystania z usług Serwisu. O przyczynie zawieszenia Zarejestrowany Użytkownik zostanie powiadomiony pocztą lub telefonicznie. Decyzja o zawieszeniu Konta Użytkownika zostanie cofnięta w razie ustania przyczyny zawieszenia. 17. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Operatora Serwisu zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres . Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Zarejestrowanego Użytkownika może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Serwisu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika. 18. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Operatora Serwisu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Operatora.. 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Operator Serwisu świadczy usługi, polegające na umożliwieniu Zarejestrowanym Użytkownikom zamieszczania plików w Serwisie AstroCash.org oraz czerpania korzyści majątkowych odpowiednio do ilości ściągnięć zamieszczonych plików przez osoby fizyczne, a także na umożliwieniu tym osobom pobierania plików znajdujących się w bazie plików na stronach Serwisu AstroCash.org jak i jej stron pośrednich o których mowa 5 ust Stronami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, zawieranej za pośrednictwem Serwisu Internetowego AstroCash.org są: Usługodawca - Operator Serwisu oraz Usługobiorca - Zarejestrowany Użytkownik. 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać zawarta z Użytkownikiem Zarejestrowanym (posiadającym Konto Użytkownika), po jego zalogowaniu i rozpoczęciu korzystania z usług, polegających w szczególności na zamieszczaniu plików w Serwisie AstroCash.org. 4. Do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną z Zarejestrowanym Użytkownikiem dochodzi poprzez zaakceptowanie niniejszego Regulaminu oraz założenie indywidualnego Konta Użytkownika. Aktywacja konta i pełen dostęp do usług następuje po kliknięciu linku aktywującego Konto Użytkownika, przesłanego przez Operatora Serwisu na wskazany przez Użytkownika adres mailowy. 5. Korzystać z usług świadczonych drogą elektroniczną, za pośrednictwem Serwisu AstroCash.org, można 24 godziny na dobę przez cały rok. 6. Skorzystanie z usługi zamieszczania plików w Serwisie AtroCash.org i czerpania korzyści majątkowych przez Zarejestrowanego Użytkownika, odpowiednio do ilości ściągnięć zamieszczonych plików przez innych Użytkowników za pośrednictwem strony internetowej składa się z następujących czynności: a. zalogowania do Konta Użytkownika, b. zamieszczenia pliku w Serwisie AstroCash.org, za pośrednictwem Konta Użytkownika, poprzez załadowanie pliku w oknie dodaj plik, c. kliknięcia przycisku dodaj 7. Po załadowaniu pliku zgodnie z procedurą opisaną w ust. 6 w zakładce moje pliki na Koncie Użytkownika pojawia się licznik ściągnięć, informujący Zarejestrowanego Użytkownika o ilości ściągnięć zamieszczonego pliku przez osoby fizyczne.

7 8. Gratyfikacje dla Zarejestrowanych Użytkowników są kumulowane odpowiednio do sumy zarobionych pieniędzy poprzez pobieranie plików przez inne osobe fizyczne. Skumulowana kwota gratyfikacji wypłacana jest Zarejestrowanym Użytkownikom na konto PayPal, AlertPay*, w trakcie okresu posiadania przez Zarejestrowanego Użytkownika aktywnego Konta Użytkownika. 9. Skorzystanie z usługi pobierania plików z bazy plików udostępnianej przez Operatora Serwisu AstroCash.org odbywa się za pośrednictwem stron internetowych Serwisu AstroCash.org oraz innych Serwisów internetowych, z którymi współpracuje Operator Serwisu i składa się z następujących czynności: a. Wypełnieniu ankiety, oraz wniesieniu wymaganej opłaty jeśli ankieta opatrzona jest oznaczenie płatna, jeżeli ankieta jest bezpłatna, wystarczy ją odpowiednio uzupełnić, wykonać. b. Wpisania jednorazowego kodu dostępu, otrzymanego w wiadomości SMS, w odpowiedne okienko, bądź dokonanie innej płatności jaka jest wymagana poprzez reklamodawcę. 10. W każdym czasie istnieje możliwość dodania dodatkowych plików za pośrednictwem Konta Użytkownika. 11. Poprzez wypełnienie ankiety osoba fizyczna, otrzymuje jednorazowy dostęp do pliku znajdującego się na stronach Serwisu wraz z możliwością pobrania pliku. 12. Operator Serwisu może w każdym czasie dokonać weryfikacji poprawności i prawdziwości danych wprowadzonych przez Użytkownika. Usługodawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 10 dni roboczych od dnia zawarcia umowy w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż wprowadzone dane Użytkownika są błędne lub nieprawdziwe, a wątpliwości tych nie udało się niezwłocznie usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub poprzez PRAWA I OBOWIĄZKI STRON 1. Operator Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis Internetowy AstroCash.org oraz wszystkie usługi świadczone za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług Serwisu. 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego wyłączenia działania Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji za uprzednim poinformowaniem Zarejestrowanych Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem. 4. Zarejestrowany Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany. 5. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest zachować w tajemnicy i zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do Konta Użytkownika w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. 6. Zarejestrowanemu Użytkownikowi nie wolno przekazywać z wykorzystaniem Serwisu treści bezprawnych, w szczególności zamieszczać w Serwisie plików: a. naruszających wyłączne prawa autorskie lub ochronne z tytułu patentu, znaku towarowego, usługowego lub przemysłowego, przysługujące osobom trzecim; b. zawierających jakiekolwiek elementy wykorzystywania seksualnego lub pornografii, w tym pornografii dziecięcej lub promujące pornografię, w tym pornografię dziecięcą; c. zawierających jakiekolwiek elementy erotyczne; d. zawierających informację opatrzoną klauzulą tajne lub ściśle tajne lub naruszających tajemnicę przedsiębiorstwa;

8 . 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku korzystania ze świadczonych usług, które nie powstały z jego winy. 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Zarejestrowanego Użytkownika podczas rejestracji lub procedury zamieszczania i pobierania plików, za pośrednictwem Serwisu AstroCash.org, w wyniku których skorzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną okazało się niemożliwe lub wadliwe. 3. Operator Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła do Konta Użytkownika. 4. Usługodawca zastrzega, że akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu, Użytkownik przyjmuje również do wiadomości, że pliki pobierane w ramach korzystania z Usług mogą w konkretnym przypadku stanowić przedmiot praw wyłącznych osób trzecich, w szczególności praw autorskich, praw ochronnych na znak towarowy, praw z rejestracji wzoru przemysłowego i prawa do wizerunku, a ich wykorzystywanie może odbywać się jedynie w granicach dozwolonego użytku.. 9. PŁATNOŚCI 1. Gratyfikacje dla Zarejestrowanych Użytkowników są kumulowane odpowiednio do sumy zarobionych pieniędzy poprzez pobieranie plików przez inne osobe fizyczne. Skumulowana kwota gratyfikacji wypłacana jest Zarejestrowanym Użytkownikom Na aktywne konto PayPal, AlertPay*, w trakcie okresu posiadania przez Zarejestrowanego Użytkownika aktywnego Konta Użytkownika. 2. Minimalna suma zgromadzonych pieniędzy do wypłaty jest narzucona przez Administratorów serwisu AstroCash.org. 3. Kwota pieniężna (wypłata) którą użytkownik otrzymuje za pośrednictwem serwisu AstroCash.org powinna zostać przez niego opodatkowana, jeżeli występuje taki obowiązek OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 1. Operator Serwisu zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. 2. Użytkownik wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych osobom trzecim w celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat działania Serwisu i jakości obsługi. 3. Zarejestrowany Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym lub ankiecie. 4. Baza danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. 5. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu Internetowego AstroCash.org, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanych Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz ze zm.). 6. Operator Serwisu może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Zarejestrowanego Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne): a. oznaczenia identyfikujące Zarejestrowanego Użytkownika b. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik, c. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,

9 d. informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną. 7. Operator Serwisu nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Zarejestrowanych Użytkowników. Operator Serwisu zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym. 8. Operator Serwisu nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Zarejestrowanych Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Operatorowi Serwisu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 9. Operator Serwisu zapewnia Zarejestrowanym Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia. 10. Skorzystanie z prawa zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Serwisu jest dokonywane na podstawie zmiany swoich danych osobowych zawartych w zakładce Settings na głównej stronie serwisu AstroCash.org. 11. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Serwisu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Zarejestrowanego Użytkownika oraz wypowiedzeniem umowy. 12. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Operator Serwisu usunie dane Zarejestrowanego Użytkownika na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Zarejestrowanego Użytkownika. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania użytkownika po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

10 . 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego. 2. W razie sporu powstałego w związku z wykonywaniem umowy zawartej na podstawie Regulaminu strony zobowiązują się do jego rozstrzygnięcia w sposób polubowny działając w dobrej wierze. 3. W razie niemożliwości dojścia do porozumienia w sposób wskazany w ust. 2. Sądem właściwym miejscowo dla rozstrzygnięcia sporu będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego. 4. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Użytkownicy zostaną powiadomieniu poprzez informacje znajdującą się na stronie głównej.

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin sklepu Sprzeglo.com.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu Sprzegla24.pl. (obowiązujący do 24.12.2014)

Regulamin sklepu Sprzegla24.pl. (obowiązujący do 24.12.2014) Regulamin sklepu Sprzegla24.pl (obowiązujący do 24.12.2014) 1 Postanowienia ogólne 1. Sklep internetowy (dalej nazywany Sklepem) prowadzi sprzedaż detaliczną części samochodowych za pośrednictwem Internetu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje

Art. 1. Zakres Regulaminu. Art. 2. Definicje Art. 1 Zakres Regulaminu Niniejszy dokument reguluje zasady korzystania z usług portalu www. reachbloger.pl prowadzonego przez Traffic Trends spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL. 1 Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO VERIF.PL 1 Definicje 1.1. EBS ERIF BUSINESS SOLUTIONS Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (51-116), przy ul. Wołowskiej 8, zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne

I. Wstęp. II. Definicje. III. Postanowienia ogólne I. Wstęp Regulamin ma na celu określenie podstawowych zasad i przywilejów użytkowników serwisu internetowego muleplayer.com Pomoże to wykluczyć wszelkie nieporozumienia, pozwoli wprowadzić świetną atmosferę

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii

Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Regulamin korzystania z serwisu internetowego aoze.pl i aplikacji pod nazwą Analiza alternatywnych i odnawialnych źródeł energii Wersja obowiązująca do dnia 15.04.2015 1. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM

REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM REGULAMIN UŻYTKOWANIA SERWISU INTERNETOWEGO TESTCV.COM I. Postanowienia ogólne Poznań, 28/03/2011 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania Serwisu internetowego Testcv.com znajdującego

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp

Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram. 1 Wstęp Regulamin korzystania z serwisu internetowegobudogram 1 Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego www.budogram.pl, w tym jego wersji mobilnej, udostępnionego przez

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo