Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: _04 Polnisch

2 Wskazówka! Po dostarczeniu maszyny należy ją zaraz dokładnie sprawdzić! W przypadku braku części lub wystąpienia uszkodzeń powstałych podczas transportu należy o tym niezwłocznie powiadomić spedycję oraz sporządzić protokół. Należy to również zgłosić natychmiast dostawcy! Przed uruchomieniem maszyny należy, dla bezpieczeństwa, dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w odpowiednim dla niej miejscu, ponieważ należy ona także do maszyny! Instrukcja obsługi powinna znajdować się blisko użytkownika w trakcie użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny! HAMMER Produkt firmy FELDER-GRUPPE! Felder KG KR-Felder-Str. 1 A-6060 Hall in Tirol Telefon: +43 (0) Faks: +43 (0) Internet: 6 marca

3 Spis treści Spis treści 1 Dane ogólne Objaśnienie symboli Informacje o instrukcji Odpowiedzialność i gwarancja Prawa autorskie Deklaracja gwarancyjna Części zamienne Złomowanie Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Treść instrukcji obsługi Zmiany i przebudowa maszyny Odpowiedzialność użytkownika Wymogi w stosunku do personelu Bezpieczeństwo pracy Osobiste środki bezpieczeństwa Potencjalne zagrożenia ze strony maszyny Ryzyka resztkowe Deklaracja zgodności UE Dane techniczne Wymiary i ciężar Warunki użytkowania i składowania Przyłącze elektryczne Narzędzia Dane techniczne Odciąg wiórów Emisja pyłu Emisja hałasu Budowa Rysunek poglądowy Akcesoria Przełącznik zmiany kierunku obrotów Urządzenie transportowe Tabliczka znamionowa Wyłącznik główny Transport, opakowanie i magazynowanie Zasady bezpieczeństwa Transport Rozładunek Kontrola transportu Opakowanie Magazynowanie Ustawienie i podłączenie Zasady bezpieczeństwa Ustawienie Odciąg Przyłącze elektryczne

4 Spis treści 8 Regulacja i przezbrajanie Zasady bezpieczeństwa Zmiana narzędzia Wiercenie Zasady bezpieczeństwa Włączanie obrabiarki Wyłączanie obrabiarki Wyłączanie w sytuacjach awaryjnych Techniki pracy Dozwolone techniki pracy Zabronione techniki pracy Wiercenie otworów z ogranicznikiem głębokości lub bez ogranicznika Wiercenie otworów podłużnych Konserwacja Zasady bezpieczeństwa Prace konserwacyjne Wrzeciono do regulacji wysokości Prowadnica stołu Elementy zużywalne Usterki Zasady bezpieczeństwa Postępowanie w razie usterki Postępowanie po usunięciu usterki Usterki, ich przyczyny i usuwanie Schemat elektryczny Części zamienne Indeks

5 Dane ogólne 1 Dane ogólne 1.1 Objaśnienie symboli Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są oznakowano symbolami. Należy przestrzegać wszystkich podanych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wypadku, narażenia zdrowia i życia ludzkiego oraz strat materialnych. Uwaga! Niebezpieczeństwo obrażeń lub utraty życia! Symbol ten wskazuje na niebezpieczeństwo szkody dla zdrowia, skaleczenia się, trwałych obrażeń ciała lub utraty życia! Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Symbol ten zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z prądem elektrycznym! W razie nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa występuje ryzyko ciężkich obrażeń lub nawet utraty życia. Wszystkie prace związane z elektrycznością powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk! Uwaga! Szkody materialne! Symbolem tym oznaczono wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia, niewłaściwego działania lub awarii obrabiarki. Wskazówka! Symbol ten określa wskazówki i informacje, które pozwolą na wydajne i bezawaryjne używanie maszyny. 1.2 Informacje o instrukcji W instrukcji obsługi opisano prawidłową i bezpieczną obsługę maszyny. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek oraz przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. Przed użyciem maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, a w szczególności rozdział Bezpieczeństwo. Przeczytany tekst należy zrozumieć! Instrukcja ta jest częścią maszyny i powinna znajdować się zawsze w pobliżu maszyny, w dostępnym miejscu. Instrukcję należy przekazywać wraz z maszyną kolejnym użytkownikom. 5

6 Dane ogólne 1.3 Odpowiedzialność i gwarancja Wszystkie dane i wskazówki podane w Instrukcji obsługi zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, aktualnego poziomu techniki oraz naszych wieloletnich doświadczeń. Przed rozpoczęciem wszelkich prac z wykorzystaniem maszyny lub przy maszynie należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi! Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia maszyny wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Nie wszystkie prezentacje tekstowe i graficzne muszą być zgodne z zakresem dostawy. Ilustracje i prezentacje graficzne nie odpowiadają skali 1:1. Rzeczywisty zakres dostawy może okazać się inny w przypadku zamówienia wersji specjalnych, dodatkowych opcji lub zmian technologicznych w maszynie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w maszynie mających na celu jej ulepszenie. 1.4 Prawa autorskie Instrukcję należy traktować poufnie. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób, które pracują przy maszynie. Wszystkie dane, teksty, rysunki, ilustracje i prezentacje są chronione zgodnie z prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Każde naruszenie tych praw podlega karze. Zabrania się także wszelkiego rodzaju rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie - również fragmentów - oraz przekazywania treści instrukcji bez pisemnej zgody producenta. Postępowanie niezgodne z powyższymi zasadami zobowiązuje do odszkodowania. Zastrzega się możliwość wysuwania dalszych roszczeń. Zastrzegamy sobie możliwość skorzystania z wszelkich praw do ochrony własności przemysłowej. 1.5 Deklaracja gwarancyjna Ramy czasowe gwarancji odpowiadają przepisom danego kraju i można je odczytać na stronie 1.6 Części zamienne Uwaga! Używanie niewłaściwych lub wadliwych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub całkowitego zepsucia maszyny. W razie użycia nieautoryzowanych części zamiennych wygasają wszelkie prawa do gwarancji, serwisu, odszkodowania oraz wszelka odpowiedzialność cywilna producenta, jego pełnomocników, sprzedawców i przedstawicieli. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta. Wskazówka! Oryginalne części firmy FELDER wyszczególniono na końcu instrukcji. 6

7 Dane ogólne 1.7 Złomowanie Jeśli maszyna po upływie okresu jej użytkowania zostanie poddana złomowaniu, wszystkie jej części składowe należy posortować według klas materiałowych, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie lub oddzielne złomowanie. Cała konstrukcja maszyny jest wykonana ze stali i dlatego może zostać bezproblemowo oddzielona. Poza tym ten materiał konstrukcyjny można łatwo zutylizować, ponieważ nie przedstawia żadnego zagrożenia dla środowiska i dla bezpieczeństwa personelu. Przy utylizacji odpadów należy przestrzegać międzynarodowych przepisów i norm obowiązujących w danym kraju oraz wszystkich norm w zakresie ochrony środowiska. Uwaga! Złom elektroniczny, części elektroniczne, smary i inne materiały pomocnicze są odpadami specjalnymi i mogą być utylizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy! 7

8 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo Maszynę wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi i uznanymi zasadami techniki i uznano za bezpieczną w eksploatacji. Mogą jednak pojawić się niebezpieczeństwa, jeżeli maszyna będzie obsługiwana przez niewykwalifikowany personel, w sposób nieodpowiedni lub niezgodnie z przeznaczeniem. W rozdziale Bezpieczeństwo przedstawiono ogólnie najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa ludzi oraz bezpiecznej i bezawaryjnej pracy maszyny. Dodatkowo następne rozdziały instrukcji zawierają konkretne wskazówki służące zapobieganiu niebezpieczeństwom. Na maszynie znajdują się także piktogramy, tabliczki i opisy, na które należy zwrócić uwagę. Nie wolno ich usuwać i należy je utrzymywać w czytelnym stanie. 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wiertarka do otworów podłużnych firmy HAMMER służy wyłącznie do obróbki drewna i podobnych materiałów. Obróbka innych materiałów niż drewno jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą producenta. Bezpieczeństwo pracy zapewnia się tylko w przypadku użytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem. Uwaga! Każde użytkowanie maszyny wykraczające poza przeznaczenie lub inne niż przeznaczone jest niedozwolone i będzie uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia przeciwko producentowi lub jego pełnomocnikom z powodu szkód wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania maszyny są wykluczone. Za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania maszyny odpowiada wyłącznie użytkownik. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się także zachowanie warunków eksploatacji i przestrzeganie zaleceń podanych w instrukcji obsługi. Maszynę można użytkować tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami pochodzącymi od producenta. 2.2 Treść instrukcji obsługi Każda osoba, której zlecono pracę na tej maszynie, musi uprzednio zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to także osób, które pracowały już na takiej lub podobnych maszynach lub zostały przeszkolone przez producenta. Znajomość instrukcji obsługi jest jednym z warunków ochrony ludzi przed niebezpieczeństwem oraz bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji maszyny. Zaleca się aby użytkownik żądał od personelu udokumentowania własnoręcznym podpisem zapoznania się z instrukcją obsługi. 2.3 Zmiany i przebudowa maszyny Aby wyeliminować niebezpieczeństwa oraz zapewnić optymalną wydajność maszyny, nie wolno dokonywać w niej żadnych zmian bez wyraźnej zgody producenta. Znajdujące się na maszynie piktogramy, tabliczki i napisy należy utrzymywać w należytym stanie (czytelne) i nie wolno ich usuwać. Uszkodzone lub nieczytelne piktogramy, tabliczki i opisy należy niezwłocznie wymienić. 8

9 Bezpieczeństwo 2.4 Odpowiedzialność użytkownika Instrukcja obsługi musi znajdować się w pobliżu maszyny, w miejscu dostępnym dla obsługującego ją personelu. Maszynę można użytkować tylko wtedy, gdy jej stan techniczny jest prawidłowy, a jej eksploatacja bezpieczna. Przed każdym uruchomieniem maszyny należy ją sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Należy ściśle stosować się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi! Oprócz wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń podanych w tej instrukcji obsługi należy także przestrzegać lokalnych i ogólnie obowiązujących przepisówbhp oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska. Użytkownik maszyny i upoważniony przez niego personel jest odpowiedzialny za bezawaryjne działanie oraz za jednoznaczne określenie kompetencji w zakresie instalacji, obsługi, konserwacji i czyszczenia maszyny. Maszynę, narzędzia i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 2.5 Wymogi w stosunku do personelu Przy maszynie może pracować tylko upoważniony i wykwalifikowany personel. Personel musi być przeszkolony w zakresie funkcjonowania maszyny i występujących zagrożeń. Za wykwalifikowany personel uważa się takie osoby, które potrafią wykorzystać swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do oceny wykonywanych prac i przewidywania ewentualnych niebezpieczeństw. Jeżeli personel nie posiada takich umiejętności, należy go przeszkolić. Należy jednoznacznie określić i egzekwować odpowiedzialność za maszynę (instalacja, obsługa, konserwacja, naprawy). Przy maszynie powinny pracować tylko takie osoby, po których możemy się spodziewać, że będą rzetelnie wykonywać swoją pracę. Zabronione są takie metody pracy, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, środowiska lub maszyny. Osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków, które wpływają na ograniczoną możliwość reakcji, nie mogą pracować przy maszynie. Przy doborze personelu do obsługi maszyny należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wieku i kwalifikacji. Operator musi dopilnować, aby nieupoważnione osoby przebywały w bezpiecznej odległości od maszyny. Personel jest także zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania użytkownikowi zmian mających wpływ na bezpieczeństwo. 2.6 Bezpieczeństwo pracy Przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi można zapobiec uszkodzeniom maszyny i obrażeniom ciała u pracowników. Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi lub uszkodzenia albo zniszczenia maszyny. W razie nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń podanych w instrukcji oraz odpowiednich lokalnych i ogólnie obowiązujących przepisów BHP producent i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej ani odszkodowawczej za ewentualne szkody. 9

10 Bezpieczeństwo 2.7 Osobiste środki bezpieczeństwa Podczas pracy przy maszynie należy przestrzegać następujących zakazów: Pracownicy pracujący przy maszynie mający długie włosy, muszą je koniecznie związać siatką. Zakaz używania rękawiczek! Podczas pracy przy maszynie należy nosić: Odzież roboczą Ściśle przylegającą do ciała (o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich rękawów, obrączek i innych ozdób). Obuwie ochronne Chroniące stopy przed ciężkimi, spadającymi przedmiotami i poślizgiem, jeżeli posadzka nie jest antypoślizgowa. Słuchawki Chroniące słuch przed uszkodzeniem. 2.8 Potencjalne zagrożenia ze strony maszyny Maszynę poddano analizie zagrożeń. Oparta na niej konstrukcja i wykonanie maszyny są zgodne z aktualnym poziomem techniki. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem maszyna jest bezpieczna. Jednakże istnieją potencjalne zagrożenia! Maszyna pracuje pod wysokim napięciem. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prąd elektryczny może spowodować ciężkie obrażenia. W razie uszkodzenia izolacji lub innych komponentów istnieje niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem konserwacji, czyszczenia lub naprawy należy wyłączyć maszynę i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem. Przy każdej pracy przy instalacji elektrycznej należy odłączyć maszynę od źródła zasilania. Nie należy usuwać zabezpieczeń ani dokonywać zmian, które mogłyby spowodować ich wyłączenie. 10

11 Bezpieczeństwo 2.9 Ryzyka resztkowe Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy z wiertarką: Niezamierzony kontakt rąk z obracającym się narzędziem. Brak stabilności elementu na skutek zbyt małej powierzchni przylegania. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas przewiercania elementów na skutek kontaktu z wystającym z elementu wiertłem. Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Mimo przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa występują następujące ryzyka resztkowe: Niebezpieczeństwo urazu przez wyrzucane elementy lub kawałki elementów obrabianych. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Niebezpieczeństwo zranienia wskutek odrzutu elementu. Niebezpieczeństwo utraty słuchu. Uszczerbek na zdrowiu wskutek zapylenia, szczególnie przy obróbce twardych gatunków drewna. Zagrożenie wypadkowe w nieosłoniętym obszarze ostrzy wirującego narzędzia. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas wymiany narzędzia (niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych). Kontakt wirującego narzędzia z częściami maszyny. 11

12 Deklaracja zgodności UE 3 Deklaracja zgodności UE Deklaracja zgodności UE zgodnie z dyrektywą 98/37/EG tekst 98/79/EG Producent: FELDER KR-Felder-Str. 1 A-6060 Hall in Tirol Niniejszym oświadczamy, że niżej wymieniona maszyna spełnia pod względem koncepcji, konstrukcji i typu, w wersji, w jakiej jest wprowadzana do obrotu, podstawowe wymogi bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą maszyn. Nazwa produktu: wiertarka do otworów podłużnych Producent: Typ: HAMMER Zostały zastosowane następujące dyrektywy UE: 98/37/EG - Dyrektywa maszynowa 73/23/EWG - Dyrektywa niskonapięciowa 89/336/EWG - Dyrektywa odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej Zastosowane normy zharmonizowane: EN EN (01.92) EN EN (03.95) EN ISO 7960 Akredytowana placówka: Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert Fachausschuss Holz Vollmoellerstraße 11 D Stuttgart nr 0392 Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna tylko wtedy, gdy na maszynie umieszczony jest znak CE. Każda przeróbka lub zmiana w maszynie dokonana bez naszej pisemnej zgody powoduje natychmiastową utratę ważności deklaracji. Hall in Tirol, Johann Felder, dyrektor 12

13 Dane techniczne 4 Dane techniczne 4.1 Wymiary i ciężar Wysokość całkowita Szerokość transportowa Ciężar Maszyna z opakowaniem Długość Szerokość Wysokość 800 mm 560 mm 84 kg 800 mm 1200 mm 1200 mm 4.2 Warunki użytkowania i składowania Temperatura pracy/pomieszczenia C Temperatura przechowywania C 4.3 Przyłącze elektryczne Przyłącze 3x 400 V 50 Hz 1x 230 V 50 Hz 1x 230 V 60 Hz Należy spełnić następujące warunki elektryczne: Maszyna musi być uziemiona przy pomocy przewodu ochronnego. Wahania napięcia w sieci nie mogą przekroczyć ± 10 napięcia znamionowego (nominalnego). Jakość kabla instalacyjnego musi odpowiadać typowi 4(5) x 2,5 H07RNF lub być równoważna. Przewód zasilający musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami, np. rurą opancerzoną. Podłączone węże odciągowe muszą być uziemione w celu eliminacji naładowania elektrostatycznego. Uwaga! Wszystkie prace powinien wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Należy przestrzegać parametrów przyłączenia z tabliczki znamionowej i skontrolować czy napięcie sieciowe pokrywa się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Podłączyć naszynę do gniazdka sieciowego, włączyć ją na krótko i sprawdzić na wyjściu, czy kierunek obrotów silnika jest prawidłowy. Urządzenie dostarczane jest bez wtyczki, a klient może je wyposażyć we wtyczkę zgodną z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 13

14 Dane techniczne Aby zmienić kierunek obrotów, należy zamienić miejscami 2 fazy w przewodzie doprowadzającym prąd do maszyny. Kopia schematów elektrycznych znajduje się w skrzynce rozdzielczej maszyny, jak również w niniejszej instrukcji obsługi. Skrzynka rozdzielcza nie może w żadnym wypadku być otwierana bez wyraźnego zalecenia działu serwisu HAMMER. Doprowadziłoby to do utraty gwarancji na instalację elektryczną. 4.4 Narzędzia Narzędzia Wiertła do otworów podłużnych Wiertła do otworów na kołki Frezy do czopów Środkowce dwuostrzowe/ do sęków Ø 4 16 mm Ø 4 16 mm Ø mm Ø mm 4.5 Dane techniczne Wymiary stołu Uchwyt wiertarski Prędkość obrotowa Moc silnika Długość wiercenia maks. Głębokość wiercenia maks. Droga podnoszenia wysokości 550 x 300 mm 0 16 mm 2950 obr/min 2,2 kw (3 KM)/1,8 kw 200 mm 140 mm 110 mm 4.6 Odciąg pyłu Przyłącze odciągu- Ø Min. podciśnienie Strumień objętości min. 120 mm 500 Pa 418 m³/h 4.7 Emisja pyłu Maszynę zbadano pod względem ochrony przed zapyleniem zgodnie z normą DIN Wartości emisji pyłu obliczone zgodnie z Zasadami badania emisji pyłu (stężenie pyłu na stanowisku pracy) dla maszyn do obróbki drewna opracowanymi przez Komisję ds. Drewna są znacznie niższe od obowiązującej wartości stężenia w powietrzu, która wynosi 2,0 mg/m³. Potwierdza to niebieski znaczek zbadano pod względem stężenia pyłu drzewnego. 14

15 Dane techniczne 4.8 Emisja hałasu Podane wartości są wartościami emisji i tym samym nie pokrywają się z wartościami występującymi w miejscu pracy. Chociaż istnieje związek pomiędzy wartością emisji i imisji, mimo tego nie można stwierdzić, że konieczne są dodatkowe środki bezpieczeństwa. Do czynników, które obecnie mają zasadniczy wpływ na aktualne wartości imisji na stanowisku pracy zalicza się czas oddziaływania, specyfikę pomieszczenia pracy i inne wpływy z otoczenia. Dopuszczalne wartości zmieniają się w zależności od danego kraju. Ta informacja ma jednak uświadomić użytkownikowi, jakie mogą występować ryzyka i niebezpieczeństwa. W zależności od lokalizacji i innych warunków rzeczywiste wartości emisji hałasu mogą znacznie różnić się od podanych. Wskazówka! W celu utrzymania hałasu na najniższym poziomie, należy stosować dobrze naostrzone narzędzia oraz odpowiednie prędkości obrotowe. Należy nosić nauszniki przeciwhałasowe, nie mogą one jednak zastępować dobrze naostrzonych narzędzi jak i prawidłowo dopasowanych prędkości obrotowych. Wartości emisji na stanowisku pracy wg EN ISO 7960 Bieg jałowy 67,7 db (A) Obróbka 73,1 db (A) Dla podanych wartości emisji obowiązuje poprawka na niedokładność pomiaru. K=4 db (A) 15

16 Budowa 5. Budowa 5.1 Rysunek poglądowy / % # $ & "!! Pokrętło do ustawiania wysokości wrzeciennika wiertarskiego. " Przestawne ograniczniki wzdłużne do regulacji długości wiercenia. # Przestawny ogranicznik głębokości do regulacji głębokości wiercenia. $ Zacisk ustawiania wysokości wrzeciennika wiertarskiego. % Dźwignia jednoręczna do sterowania wrzeciennikiem wiertarskim. & Docisk mimośrodowy do mocowania elementów obrabianych. / Ręczne mocowniki do przestawiania docisków mimośrodowych w kierunku pionowym. Rys. 1: Rysunek poglądowy 5.2 Akcesoria Przełącznik zmiany kierunku obrotów Przełącznik kierunku obrotów zamocować na stojaku za pomocą wkładek i śrub Urządzenie transportowe 1. Uchwyt do podnoszenia przykręcić do stojaka nakrętką kołpakową. 2. Zdjąć obydwie zatyczki. 3. Oś koła przełożyć przez stojak maszyny i zabezpieczyć z obu stron pierścieniami nastawnymi i kołkami gwintowanymi. 4. Koła nasadzić na osie i zabezpieczyć pierścieniami nastawnymi i kołkami gwintowymi. 5. Zdjąć śruby regulacyjne (poluzować nakrętki). 16

17 Budowa 5.3 Tabliczka znamionowa TYPE : NR. : V: KW: PH: A: Baujahr / year of constr. / annee de constr. : HZ: Maschinen + Werkzeuge für Holz Machines + tools for wood Machines + Outillage pour le bois Na tabliczce identyfikacyjnej znajdują się następujące informacje: Informacje o producencie Typ Nr maszyny Napięcie Fazy Częstotliwość Moc Natężenie prądu Rok produkcji Dane techniczne silnika Made by Hammer AUSTRIA EUROPE A-6060 HALL Loretto 42 Tel.: 05223/45090 Fax 05223/45099 Rys. 2: Tabliczka znamionowa 5.4 Wyłącznik główny Maszyna jest wyposażona standardowo w blokowany automatyczny wyłącznik silnikowy. Automatyczny wyłącznik silnikowy wyposażony jest w wyzwalacz podnapięciowy, zabezpieczający silnik przed niedostatecznym napięciem oraz zanikiem fazy, a w przypadku zaniku napięcia - zabezpieczający przed ponownym uruchomieniem po jego przywróceniu.! Jeżeli maszyna nie jest użytkowana, wyłącznik główny należy wyłączyć! Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w przełącznik kierunku obrotów. W przypadku zmiany kierunku obrotów lub prędkości obrotowej należy najpierw wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego zatrzymania się narzędzia. Dopiero potem można ponownie włączyć maszynę. Rys. 3: Wyłącznik główny Jeżeli maszyna nie jest użytkowana, wyłącznik główny należy wyłączyć!!wyłącznik główny 17

18 Transport, opakowanie i magazynowanie 6 Transport, opakowanie i magazynowanie 6.1 Zasady bezpieczeństwa Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Przy transporcie oraz przy załadunku i rozładunku występuje niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez spadające elementy. Uwaga! Szkody materialne! Niewłaściwy transport może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie maszyny. Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa: Nigdy nie przenosić ładunków nad osobami. Maszynę przenosić zawsze z wielką starannością i ostrożnością. Używać tylko stosownych zamocowań i urządzeń do podnoszenia o wystarczającej sile udźwigu. Obrabiarki nigdy nie należy przenosić za wystające elementy (np. stoły robocze). Przy transporcie zwrócić uwagę na środek ciężkości (nebezpieczeństwo przewrócenia). Maszynę zabezpieczyć przed zsunięciem się w bok. Liny, pasy i inne przyrządy do podnoszenia muszą być wyposażone w haki zabezpieczające. Nie można używać uszkodzonych lin. Nie wolno łączyć lin ani pasów węzłem. Liny i pasy nie mogą przylegać do ostrych krawędzi. Transport należy przeprowadzić z największą starannością i ostrożnością. Pozwoli to uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Unikać wstrząsów mechanicznych. Przed transportem drogą morską maszynę należy szczelnie zapakować i zabezpieczyć przed korozją (środki osuszające). 6.2 Transport Uwaga! Transport maszyny powinien odbywać się zgodnie z dołączoną instrukcją transportu lub montażu! Obrabiarka jest dostarczana na palecie w stanie częściowo rozłożonym. Maszynę można transportować dźwigiem, wózkiem widłowym lub podnośnym Rozładunek Maszyna dostarczana jest w stanie kompletnie zmontowanym! Pasy i łańcuchy należy mocować tylko do podstawy! 18

19 Transport, opakowanie i magazynowanie 6.3 Kontrola transportu Po dostarczeniu maszyny należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona. W razie stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń maszyny nie należy jej odbierać albo ją odebrać warunkowo. Zakres szkód należy zanotować w dokumentach transportowych oraz złożyć reklamację. Nie od razu zauważone uchybienia zgłosić zaraz po ich wykryciu, ponieważ roszczenia odszkodowawcze można wysuwać tylko w okresie przewidzianym na składanie reklamacji. 6.4 Opakowanie Jeżeli nie zawarto umowy o zwrot opakowania, materiały należy posegregować według rodzaju i wielkości, a następnie oddać do ponownego wykorzystania lub odzysku. Uwaga! Utylizacja materiałów wykorzystanych do opakowania musi odbywać się zgodnie z zasadami ochrony środowiska i lokalnymi przepisami. W razie potrzeby należy skorzystać z usług firmy zajmującej się recyklingiem. Wskazówka! Przyjazne dla środowiska! Materiały z opakowania są wartościowymi surowcami i w wielu przypadkach można je powtórnie wykorzystać, przetworzyć lub ekonomicznie zużytkować. 6.5 Magazynowanie Paczki pozostawić zamknięte do czasu ustawienia/ instalacji maszyny. Stosować się do zewnętrznych oznaczeń dotyczących ustawienia i przechowywania. Paczki należy przechowywać w następujących warunkach: Nie przechowywać na wolnym powietrzu. Przechowywać w miejscu suchym i niezapylonym. Nie wystawiać na działanie substancji żrących i korozyjnych. Chronić przed promieniami słonecznymi. Unikać wstrząsów mechanicznych. Temperatura przechowywania: 10 do +50 C Maks. wilgotność powietrza: 60 % Unikać dużych wahań temperatury (powstawanie kondensatu). Wszystkie nielakierowane części maszyny naoliwić (ochrona antykorozyjna). Przy dłuższym magazynowaniu (>3 miesięcy) należy naoliwić wszystkie nielakierowane części maszyny (ochrona antykorozyjna). Należy regularnie sprawdzać stan wszystkich części oraz opakowania. W razie potrzeby odświeżyć albo odnowić konserwację. Przy magazynowaniu w wilgotnych pomieszczeniach maszynę należy szczelnie zapakować i zabezpieczyć przed korozją (środki osuszające). 19

20 Ustawienie i podłączenie 7 Ustawienie i podłączenie 7.1 Zasady bezpieczeństwa Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Nieprawidłowe ustawienie i instalacja może doprowadzić do ciężkich obrażeń lub szkód materialnych. Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie upoważniony, przeszkolony i znający zasadę działania maszyny personel przestrzegając przepisów BHP. Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów. Zwracać uwagę na odpowiednie odstępy w stosunku do sąsiadujących obrabiarek, do ścian lub innych, na stałe zamontowanych przedmiotów. Zwracać uwagę na porządek i czystość na stanowisku pracy. Luźno leżące części i narzędzia to poten-cjalne źródła wypadków. Zamontować osłony bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi i skontrolować poprawność ich działania. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegając przepisów BHP. Przed ustawieniem i montażem maszyny sprawdzić, czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie. Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Niekompletna lub źle funkcjonująca maszyna może doprowadzić do uszkodzeń mienia i skaleczenia się. Maszynę wolno montować i instalować tylko wtedy, gdy jej stan nie budzi zastrzeżeń. Uwaga! Szkody materialne! Maszyna powinna pracować w temperaturze od +10 do +40 C. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia łożysk! 7.2 Ustawienie Wymagania dotyczące miejsca ustawienia: Temperatura pracy/pomieszczenia: +10 do +40 C. Odpowiednia wytrzymałość i nośność powierzchni roboczej. Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy. Ekranowanie lub dostateczny odstęp od sąsiednich stanowisk pracy. Maszynę, narzędzia, akcesoria itp. przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci - niebezpieczeństwo zranienia! Węże odciągowe i przewody elektryczne powinny być zabezpieczone, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa potknięcia się. 20

21 Ustawienie i podłączenie 7.3 Odciąg Obrabiarkę należy podłączyć do instalacji odciągowej. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić system odciągowy pod kątem usterek. Wymagania dotyczące instalacji i węży odciągowych: Wydajność odciągu musi zapewnić wymagane podciśnienie i odpowiednią prędkość przepływu powietrza (patrz tabela). Odciąg należy tak podłączyć do maszyny, aby jego działanie było wymuszone przez pracę maszyny. Rury odciągu muszą być wykonane z materiału przewodzącego elektrycznie i uziemione w celu eliminacji naładowania elektrostatycznego. Przyłącze odciągu- Ø Min. podciśnienie Strumień objętości min. 120 mm 500 Pa 418 m³/h Uwaga! Rury do odciągu muszą być wykonane z materiałów trudnozapalnych. Używać wyłącznie oryginalnych węży do odciągów firmy HAMMER. 7.4 Przyłącze elektryczne Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegając przepisów BHP. Wymagania dotyczące przyłączeń elektrycznych: Maszynę należy uziemić przewodem ochronnym. Wahania napięcia sieciowego mogą wynosić maks.±10%. Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. rurą pancerną). Kabel należy ułożyć tak, aby nie był pozaginany, narażony na przetarcie i nie stwarzał niebezpieczeństwa potknięcia. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem do prądu porównać dane z tabliczki znamionowej z parametrami sieci elektrycznej. Podłączyć należy tylko wtedy, gdy dane te są zgodne. Źródło zasilania musi mieć odpowiednie gniazdo wtykowe (CEE dla silnika trójfazowego). 21

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM

ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM ORYGINALNA INSTRUKCJA OBSŁUGI FM 50 VM Wydanie 12/2010 COPYRIGHT 2010 PWA HandelsgesmbH [PWA Spółka Handlowa z o. o.] Zmiany i powielanie (także fragmentów) wyłącznie za pisemną zgodą firmy PWA HandelsgesmbH.

Bardziej szczegółowo

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi

SZCZOTKARKA JBS-22. PL Instrukcja obsługi JBS-22 SZCZOTKARKA PL Instrukcja obsługi Producent: Walter Meier (Tool) AG Tämperlistrasse 5 CH-8117 Fällanden WYŁĄCZNY PRZEDSTAWICIEL i IMPORTER NA POLSKĘ: AGENCJA AMK Sp. z o.o. PL 61-003 Poznań, ul.

Bardziej szczegółowo

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar

STEALTH 185. Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar PL STEALTH 185 Oryginalna instrukcja Оригинальные инструкции Orijinal Talimatlar RU TR Original written in UK English Date Published: 16 / 04 / 2015 Język Polski Instrukcja oryginalna PL RU TR SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specjaliści w nowoczesnej technologii uprawy i siewu HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270502 pl Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem maszyny zapoznaj się z instrukcją obsługi! Zachowaj instrukcję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze

Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY. Rozpieracze Instrukcja obsługi HYDRAULICZNY SPRZĘT RATOWNICZY Rozpieracze Przebadano zgodnie z EN 13204 i NFPA 1936 Hydrauliczny sprzęt ratowniczy (rozpieracze): Strona 1/36 Spis treści 1 Informacje ogólne 3 1.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR

TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR TE 30/TE 30-AVR/ TE 30-C-AVR/ TE 30-M-AVR Bedienungsanleitung Operating instructions Mode d emoi Használati utasítás Instrukcja obsługi Инструкция по зксплуатации Návod k obsluze Návod na obsluhu Upute

Bardziej szczegółowo

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R

9 10 1 3 4 1 2 11 12 6-M TE 1 L R 9 10 1 3 4 1 2 11 12 TE 16-M L R Hilti Corporation FL-9494 Schaan Tel.: +423 / 234 2111 Fax: +423 / 234 29 65 www.hilti.com Hilti = registered trademark of Hilti Corp., Schaan W 2934 0604 110-Pos. 8 1

Bardziej szczegółowo

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody

CombiTherm INSTRUKCJA OBSŁUGI. Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody INSTRUKCJA OBSŁUGI CombiTherm Pompa odśrodkowa do tłoczenia oleju grzewczego lub gorącej wody CT/PL (1406) 1.0 Tłumaczenie oryginalnych instrukcji Przed uruchomieniem lub serwisowaniem tego produktu należy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Instrukcja obsługi Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Wersja 2.1 (06/2014) pl Adres producenta Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen Tel. +49 2193 23 0 Faks

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09

GVW. Skraplacz R134a, R404a, R410a,... www.guentner.de GVW 2010-09 GVW Linia produktów: Opis serii: Seria: Skraplacz Skraplacz R134a, R404a, R410a,... Skraplacz typu W GVW www.guentner.de Strona 2 / 62 Spis treści 1 Ważne informacje podstawowe... 5 1.1 Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06

EJC/EJC-Z 14/16. Instrukcji obsługi 06.98 - 10004461 01.06 EJC/EJC-Z 14/16 06.98 - Instrukcji obsługi p 10004461 01.06 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z inormacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI. Inormacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL

Instrukcja montażu i obsługi 1-25. sprint evolution. 46721V009-022012-0-OCE-Rev.B_PL Instrukcja montażu i obsługi - sprint evolution 467V009-00-0-OCE-Rev.B_PL Spis treści Informacje ogólne... Symbole... Wskazówki bezpieczeństwa... ogólne... dotyczące przechowywania... dotyczące eksploatacji...

Bardziej szczegółowo

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413

EFX 410/413. Instrukcja eksploatacji 10.04- 52027317 03.10 EFX 410 EFX 413 EX 410/413 10.04- Instrukcja eksploatacji p 52027317 03.10 EX 410 EX 413 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty Typ

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim

Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100. Wersja 3.0 (czerwiec 2013) PL tłumaczenie z oryginału w języku francuskim I N S P I R E D B Y E F F I C I E N C Y Instrukcja obsługi Interroll Pallet Roller Flow FIFO PF 1100 PL tłumaczenie z oryginału w Producent Interroll Dynamic Storage 310, rue du Clair Bocage Zone d'activité

Bardziej szczegółowo

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG

Sartorius WM Modelle. Instrukcja obsługi. Ważenie w ruchu. Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG Instrukcja obsługi Sartorius WM Modelle Ważenie w ruchu Przechowywać celem późniejszego wykorzystania. Oryginał Instrukcji obsługi Satorius AG 98648-018-89 98648-018-89 Tabliczka znamionowa Tabliczka znamionowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B

Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Technika napędowa \ Automatyka napędowa \ Integracja systemów \ y Instrukcja obsługi MOVITRAC LTE-B Wydanie 11/2012 20045476 / PL SEW-EURODRIVE Driving the world Spis tresci 1 Wskazówki ogólne... 5 1.1

Bardziej szczegółowo

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09

DIS 2. Instrukcja obsługi 11.01 - 50430841 02.09 DIS 2 11.01 - Instrukcja obsługi p 50430841 02.09 Deklaracja zgodności Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent albo jego przedstawiciel na terenie Wspólnoty DIS-2 Typ Opcja Nr seryjny

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08

EKX 410/513/515k/515. Instrukcja obsługi EKX 513-515 EKX 410 11.03 - 52017705 07.08 EKX 410/513/515k/515 11.03 - Instrukcja obsługi p 52017705 07.08 EKX 410 EKX 513-515 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINALNEJ

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA

Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Dokumentacja instalacyjna. KLIMAKONWEKTORY SERII UTA Główne cechy urządzenia. gwarancja: 1 rok gwarancji (patrz główne warunki gwarancji) niska głośność urządzenia: niski poziom głośności (patrz dane techniczne

Bardziej szczegółowo

System operacyjny 350

System operacyjny 350 System operacyjny 350 BS350 V2.200 Release 2010-04 Polski Pomoc online 2/192 Bosch Rexroth AG Technologia wkrętarska Tytuł System operacyjny 350 Rodzaj dokumentacji Pomoc online Cel dokumentacji W niniejszej

Bardziej szczegółowo

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set

ELE ac 16/18/20. Instrukcji obsługi 08.02- 50249850 04.03. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Set 0 ELE ac 16/18/20 08.02- Instrukcji obsługi p 50249850 04.03 Wstęp Bezpieczna eksploatacja wózka wymaga dokładnego zapoznania się z informacjami podanymi w niniejszej ORYGINLNEJ INSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL

Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL Instrukcja eksploatacji SUNNY TRIPOWER 20000TL / 25000TL STP20-25TL-BE-pl-11 Wersja 1.1 POLSKI Przepisy prawne SMA Solar Technology AG Przepisy prawne Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV

Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV Wytwarzanie ciepłej wody metodą fotowoltaiczną Instrukcja obsługi i instalacji Wersja 02.6 Zwrot Rodzaj dokumentacji Cel dokumentacji Ogrzewacz fotowoltaiczny DCLV wytwarzanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WAK-Li 10DB INSTRUKCJA ORYGINALNA

Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WAK-Li 10DB INSTRUKCJA ORYGINALNA Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa WAK-Li 10DB INSTRUKCJA ORYGINALNA Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu konieczne jest dokładne zaznajomienie się z treścią niniejszej instrukcji, a następnie jej

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DLA MASZYNY WOJCIECH BURY 99-300 Kutno Woźniaków 4b ++ 48 24-254 20 48 ++ 48 24-253 36 32 http: //www.bury.com.pl e-mail: office@bury.com.pl OPRYSKIWACZ POLOWY ZAWIESZANY PERKOZ 400 l 12 m PERKOZ 400 l 15 m PERKOZ

Bardziej szczegółowo