Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja obsługi. Wiertarka do otworów podłużnych D3"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi Wiertarka do otworów podłużnych Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: _04 Polnisch

2 Wskazówka! Po dostarczeniu maszyny należy ją zaraz dokładnie sprawdzić! W przypadku braku części lub wystąpienia uszkodzeń powstałych podczas transportu należy o tym niezwłocznie powiadomić spedycję oraz sporządzić protokół. Należy to również zgłosić natychmiast dostawcy! Przed uruchomieniem maszyny należy, dla bezpieczeństwa, dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Instrukcję należy przechowywać w odpowiednim dla niej miejscu, ponieważ należy ona także do maszyny! Instrukcja obsługi powinna znajdować się blisko użytkownika w trakcie użytkowania, konserwacji i naprawy maszyny! HAMMER Produkt firmy FELDER-GRUPPE! Felder KG KR-Felder-Str. 1 A-6060 Hall in Tirol Telefon: +43 (0) Faks: +43 (0) Internet: 6 marca

3 Spis treści Spis treści 1 Dane ogólne Objaśnienie symboli Informacje o instrukcji Odpowiedzialność i gwarancja Prawa autorskie Deklaracja gwarancyjna Części zamienne Złomowanie Bezpieczeństwo Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Treść instrukcji obsługi Zmiany i przebudowa maszyny Odpowiedzialność użytkownika Wymogi w stosunku do personelu Bezpieczeństwo pracy Osobiste środki bezpieczeństwa Potencjalne zagrożenia ze strony maszyny Ryzyka resztkowe Deklaracja zgodności UE Dane techniczne Wymiary i ciężar Warunki użytkowania i składowania Przyłącze elektryczne Narzędzia Dane techniczne Odciąg wiórów Emisja pyłu Emisja hałasu Budowa Rysunek poglądowy Akcesoria Przełącznik zmiany kierunku obrotów Urządzenie transportowe Tabliczka znamionowa Wyłącznik główny Transport, opakowanie i magazynowanie Zasady bezpieczeństwa Transport Rozładunek Kontrola transportu Opakowanie Magazynowanie Ustawienie i podłączenie Zasady bezpieczeństwa Ustawienie Odciąg Przyłącze elektryczne

4 Spis treści 8 Regulacja i przezbrajanie Zasady bezpieczeństwa Zmiana narzędzia Wiercenie Zasady bezpieczeństwa Włączanie obrabiarki Wyłączanie obrabiarki Wyłączanie w sytuacjach awaryjnych Techniki pracy Dozwolone techniki pracy Zabronione techniki pracy Wiercenie otworów z ogranicznikiem głębokości lub bez ogranicznika Wiercenie otworów podłużnych Konserwacja Zasady bezpieczeństwa Prace konserwacyjne Wrzeciono do regulacji wysokości Prowadnica stołu Elementy zużywalne Usterki Zasady bezpieczeństwa Postępowanie w razie usterki Postępowanie po usunięciu usterki Usterki, ich przyczyny i usuwanie Schemat elektryczny Części zamienne Indeks

5 Dane ogólne 1 Dane ogólne 1.1 Objaśnienie symboli Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa są oznakowano symbolami. Należy przestrzegać wszystkich podanych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa pracy. W takich przypadkach należy zachować szczególną ostrożność, aby uniknąć wypadku, narażenia zdrowia i życia ludzkiego oraz strat materialnych. Uwaga! Niebezpieczeństwo obrażeń lub utraty życia! Symbol ten wskazuje na niebezpieczeństwo szkody dla zdrowia, skaleczenia się, trwałych obrażeń ciała lub utraty życia! Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Symbol ten zwraca uwagę na niebezpieczeństwa związane z prądem elektrycznym! W razie nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa występuje ryzyko ciężkich obrażeń lub nawet utraty życia. Wszystkie prace związane z elektrycznością powinien wykonywać wykwalifikowany elektryk! Uwaga! Szkody materialne! Symbolem tym oznaczono wskazówki, których nieprzestrzeganie może prowadzić do uszkodzenia, niewłaściwego działania lub awarii obrabiarki. Wskazówka! Symbol ten określa wskazówki i informacje, które pozwolą na wydajne i bezawaryjne używanie maszyny. 1.2 Informacje o instrukcji W instrukcji obsługi opisano prawidłową i bezpieczną obsługę maszyny. Należy przestrzegać wszystkich wskazówek oraz przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w danym kraju. Przed użyciem maszyny należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, a w szczególności rozdział Bezpieczeństwo. Przeczytany tekst należy zrozumieć! Instrukcja ta jest częścią maszyny i powinna znajdować się zawsze w pobliżu maszyny, w dostępnym miejscu. Instrukcję należy przekazywać wraz z maszyną kolejnym użytkownikom. 5

6 Dane ogólne 1.3 Odpowiedzialność i gwarancja Wszystkie dane i wskazówki podane w Instrukcji obsługi zostały sporządzone z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, aktualnego poziomu techniki oraz naszych wieloletnich doświadczeń. Przed rozpoczęciem wszelkich prac z wykorzystaniem maszyny lub przy maszynie należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi! Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia maszyny wynikające z nieprzestrzegania instrukcji obsługi. Nie wszystkie prezentacje tekstowe i graficzne muszą być zgodne z zakresem dostawy. Ilustracje i prezentacje graficzne nie odpowiadają skali 1:1. Rzeczywisty zakres dostawy może okazać się inny w przypadku zamówienia wersji specjalnych, dodatkowych opcji lub zmian technologicznych w maszynie. W razie jakichkolwiek pytań prosimy zwrócić się do producenta. Producent zastrzega sobie prawo do zmian technicznych w maszynie mających na celu jej ulepszenie. 1.4 Prawa autorskie Instrukcję należy traktować poufnie. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla osób, które pracują przy maszynie. Wszystkie dane, teksty, rysunki, ilustracje i prezentacje są chronione zgodnie z prawem autorskim oraz prawem własności przemysłowej. Każde naruszenie tych praw podlega karze. Zabrania się także wszelkiego rodzaju rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie - również fragmentów - oraz przekazywania treści instrukcji bez pisemnej zgody producenta. Postępowanie niezgodne z powyższymi zasadami zobowiązuje do odszkodowania. Zastrzega się możliwość wysuwania dalszych roszczeń. Zastrzegamy sobie możliwość skorzystania z wszelkich praw do ochrony własności przemysłowej. 1.5 Deklaracja gwarancyjna Ramy czasowe gwarancji odpowiadają przepisom danego kraju i można je odczytać na stronie 1.6 Części zamienne Uwaga! Używanie niewłaściwych lub wadliwych części zamiennych może doprowadzić do uszkodzenia, nieprawidłowego działania lub całkowitego zepsucia maszyny. W razie użycia nieautoryzowanych części zamiennych wygasają wszelkie prawa do gwarancji, serwisu, odszkodowania oraz wszelka odpowiedzialność cywilna producenta, jego pełnomocników, sprzedawców i przedstawicieli. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych producenta. Wskazówka! Oryginalne części firmy FELDER wyszczególniono na końcu instrukcji. 6

7 Dane ogólne 1.7 Złomowanie Jeśli maszyna po upływie okresu jej użytkowania zostanie poddana złomowaniu, wszystkie jej części składowe należy posortować według klas materiałowych, aby umożliwić ich ponowne wykorzystanie lub oddzielne złomowanie. Cała konstrukcja maszyny jest wykonana ze stali i dlatego może zostać bezproblemowo oddzielona. Poza tym ten materiał konstrukcyjny można łatwo zutylizować, ponieważ nie przedstawia żadnego zagrożenia dla środowiska i dla bezpieczeństwa personelu. Przy utylizacji odpadów należy przestrzegać międzynarodowych przepisów i norm obowiązujących w danym kraju oraz wszystkich norm w zakresie ochrony środowiska. Uwaga! Złom elektroniczny, części elektroniczne, smary i inne materiały pomocnicze są odpadami specjalnymi i mogą być utylizowane wyłącznie przez specjalistyczne firmy! 7

8 Bezpieczeństwo 2 Bezpieczeństwo Maszynę wyprodukowano zgodnie z obowiązującymi i uznanymi zasadami techniki i uznano za bezpieczną w eksploatacji. Mogą jednak pojawić się niebezpieczeństwa, jeżeli maszyna będzie obsługiwana przez niewykwalifikowany personel, w sposób nieodpowiedni lub niezgodnie z przeznaczeniem. W rozdziale Bezpieczeństwo przedstawiono ogólnie najważniejsze aspekty dotyczące bezpieczeństwa ludzi oraz bezpiecznej i bezawaryjnej pracy maszyny. Dodatkowo następne rozdziały instrukcji zawierają konkretne wskazówki służące zapobieganiu niebezpieczeństwom. Na maszynie znajdują się także piktogramy, tabliczki i opisy, na które należy zwrócić uwagę. Nie wolno ich usuwać i należy je utrzymywać w czytelnym stanie. 2.1 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem Wiertarka do otworów podłużnych firmy HAMMER służy wyłącznie do obróbki drewna i podobnych materiałów. Obróbka innych materiałów niż drewno jest dozwolona wyłącznie za pisemną zgodą producenta. Bezpieczeństwo pracy zapewnia się tylko w przypadku użytkowania maszyny zgodnie z jej przeznaczeniem. Uwaga! Każde użytkowanie maszyny wykraczające poza przeznaczenie lub inne niż przeznaczone jest niedozwolone i będzie uważane za niezgodne z przeznaczeniem. Wszelkie roszczenia przeciwko producentowi lub jego pełnomocnikom z powodu szkód wynikających z niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania maszyny są wykluczone. Za wszelkie szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania maszyny odpowiada wyłącznie użytkownik. Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem zalicza się także zachowanie warunków eksploatacji i przestrzeganie zaleceń podanych w instrukcji obsługi. Maszynę można użytkować tylko z oryginalnymi częściami i akcesoriami pochodzącymi od producenta. 2.2 Treść instrukcji obsługi Każda osoba, której zlecono pracę na tej maszynie, musi uprzednio zapoznać się z instrukcją obsługi. Dotyczy to także osób, które pracowały już na takiej lub podobnych maszynach lub zostały przeszkolone przez producenta. Znajomość instrukcji obsługi jest jednym z warunków ochrony ludzi przed niebezpieczeństwem oraz bezpiecznej i bezawaryjnej eksploatacji maszyny. Zaleca się aby użytkownik żądał od personelu udokumentowania własnoręcznym podpisem zapoznania się z instrukcją obsługi. 2.3 Zmiany i przebudowa maszyny Aby wyeliminować niebezpieczeństwa oraz zapewnić optymalną wydajność maszyny, nie wolno dokonywać w niej żadnych zmian bez wyraźnej zgody producenta. Znajdujące się na maszynie piktogramy, tabliczki i napisy należy utrzymywać w należytym stanie (czytelne) i nie wolno ich usuwać. Uszkodzone lub nieczytelne piktogramy, tabliczki i opisy należy niezwłocznie wymienić. 8

9 Bezpieczeństwo 2.4 Odpowiedzialność użytkownika Instrukcja obsługi musi znajdować się w pobliżu maszyny, w miejscu dostępnym dla obsługującego ją personelu. Maszynę można użytkować tylko wtedy, gdy jej stan techniczny jest prawidłowy, a jej eksploatacja bezpieczna. Przed każdym uruchomieniem maszyny należy ją sprawdzić pod kątem widocznych uszkodzeń. Należy ściśle stosować się do zaleceń podanych w instrukcji obsługi! Oprócz wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń podanych w tej instrukcji obsługi należy także przestrzegać lokalnych i ogólnie obowiązujących przepisówbhp oraz przepisów w zakresie ochrony środowiska. Użytkownik maszyny i upoważniony przez niego personel jest odpowiedzialny za bezawaryjne działanie oraz za jednoznaczne określenie kompetencji w zakresie instalacji, obsługi, konserwacji i czyszczenia maszyny. Maszynę, narzędzia i akcesoria należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 2.5 Wymogi w stosunku do personelu Przy maszynie może pracować tylko upoważniony i wykwalifikowany personel. Personel musi być przeszkolony w zakresie funkcjonowania maszyny i występujących zagrożeń. Za wykwalifikowany personel uważa się takie osoby, które potrafią wykorzystać swoje wykształcenie, wiedzę i doświadczenie do oceny wykonywanych prac i przewidywania ewentualnych niebezpieczeństw. Jeżeli personel nie posiada takich umiejętności, należy go przeszkolić. Należy jednoznacznie określić i egzekwować odpowiedzialność za maszynę (instalacja, obsługa, konserwacja, naprawy). Przy maszynie powinny pracować tylko takie osoby, po których możemy się spodziewać, że będą rzetelnie wykonywać swoją pracę. Zabronione są takie metody pracy, które mogą mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo ludzi, środowiska lub maszyny. Osoby pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków, które wpływają na ograniczoną możliwość reakcji, nie mogą pracować przy maszynie. Przy doborze personelu do obsługi maszyny należy przestrzegać obowiązujących przepisów dotyczących wieku i kwalifikacji. Operator musi dopilnować, aby nieupoważnione osoby przebywały w bezpiecznej odległości od maszyny. Personel jest także zobowiązany do natychmiastowego zgłaszania użytkownikowi zmian mających wpływ na bezpieczeństwo. 2.6 Bezpieczeństwo pracy Przestrzegając wskazówek bezpieczeństwa zawartych w instrukcji obsługi można zapobiec uszkodzeniom maszyny i obrażeniom ciała u pracowników. Nieprzestrzeganie wskazówek może doprowadzić do zagrożenia zdrowia i życia ludzi lub uszkodzenia albo zniszczenia maszyny. W razie nieprzestrzegania wskazówek bezpieczeństwa i zaleceń podanych w instrukcji oraz odpowiednich lokalnych i ogólnie obowiązujących przepisów BHP producent i jego przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej ani odszkodowawczej za ewentualne szkody. 9

10 Bezpieczeństwo 2.7 Osobiste środki bezpieczeństwa Podczas pracy przy maszynie należy przestrzegać następujących zakazów: Pracownicy pracujący przy maszynie mający długie włosy, muszą je koniecznie związać siatką. Zakaz używania rękawiczek! Podczas pracy przy maszynie należy nosić: Odzież roboczą Ściśle przylegającą do ciała (o małej wytrzymałości na rozrywanie, bez szerokich rękawów, obrączek i innych ozdób). Obuwie ochronne Chroniące stopy przed ciężkimi, spadającymi przedmiotami i poślizgiem, jeżeli posadzka nie jest antypoślizgowa. Słuchawki Chroniące słuch przed uszkodzeniem. 2.8 Potencjalne zagrożenia ze strony maszyny Maszynę poddano analizie zagrożeń. Oparta na niej konstrukcja i wykonanie maszyny są zgodne z aktualnym poziomem techniki. Przy zastosowaniu zgodnym z przeznaczeniem maszyna jest bezpieczna. Jednakże istnieją potencjalne zagrożenia! Maszyna pracuje pod wysokim napięciem. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prąd elektryczny może spowodować ciężkie obrażenia. W razie uszkodzenia izolacji lub innych komponentów istnieje niebezpieczeństwo utraty życia wskutek porażenia prądem elektrycznym. Przed rozpoczęciem konserwacji, czyszczenia lub naprawy należy wyłączyć maszynę i zabezpieczyć ją przed ponownym włączeniem. Przy każdej pracy przy instalacji elektrycznej należy odłączyć maszynę od źródła zasilania. Nie należy usuwać zabezpieczeń ani dokonywać zmian, które mogłyby spowodować ich wyłączenie. 10

11 Bezpieczeństwo 2.9 Ryzyka resztkowe Zagrożenia, jakie mogą wystąpić podczas pracy z wiertarką: Niezamierzony kontakt rąk z obracającym się narzędziem. Brak stabilności elementu na skutek zbyt małej powierzchni przylegania. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas przewiercania elementów na skutek kontaktu z wystającym z elementu wiertłem. Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Mimo przestrzegania wszystkich przepisów bezpieczeństwa występują następujące ryzyka resztkowe: Niebezpieczeństwo urazu przez wyrzucane elementy lub kawałki elementów obrabianych. Niebezpieczeństwo zmiażdżenia. Niebezpieczeństwo zranienia wskutek odrzutu elementu. Niebezpieczeństwo utraty słuchu. Uszczerbek na zdrowiu wskutek zapylenia, szczególnie przy obróbce twardych gatunków drewna. Zagrożenie wypadkowe w nieosłoniętym obszarze ostrzy wirującego narzędzia. Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń podczas wymiany narzędzia (niebezpieczeństwo odniesienia ran ciętych). Kontakt wirującego narzędzia z częściami maszyny. 11

12 Deklaracja zgodności UE 3 Deklaracja zgodności UE Deklaracja zgodności UE zgodnie z dyrektywą 98/37/EG tekst 98/79/EG Producent: FELDER KR-Felder-Str. 1 A-6060 Hall in Tirol Niniejszym oświadczamy, że niżej wymieniona maszyna spełnia pod względem koncepcji, konstrukcji i typu, w wersji, w jakiej jest wprowadzana do obrotu, podstawowe wymogi bezpieczeństwa i zdrowia zgodnie z dyrektywą UE dotyczącą maszyn. Nazwa produktu: wiertarka do otworów podłużnych Producent: Typ: HAMMER Zostały zastosowane następujące dyrektywy UE: 98/37/EG - Dyrektywa maszynowa 73/23/EWG - Dyrektywa niskonapięciowa 89/336/EWG - Dyrektywa odnośnie kompatybilności elektromagnetycznej Zastosowane normy zharmonizowane: EN EN (01.92) EN EN (03.95) EN ISO 7960 Akredytowana placówka: Prüf- und Zertifizierungsstelle im BG-Prüfzert Fachausschuss Holz Vollmoellerstraße 11 D Stuttgart nr 0392 Niniejsza deklaracja zgodności jest ważna tylko wtedy, gdy na maszynie umieszczony jest znak CE. Każda przeróbka lub zmiana w maszynie dokonana bez naszej pisemnej zgody powoduje natychmiastową utratę ważności deklaracji. Hall in Tirol, Johann Felder, dyrektor 12

13 Dane techniczne 4 Dane techniczne 4.1 Wymiary i ciężar Wysokość całkowita Szerokość transportowa Ciężar Maszyna z opakowaniem Długość Szerokość Wysokość 800 mm 560 mm 84 kg 800 mm 1200 mm 1200 mm 4.2 Warunki użytkowania i składowania Temperatura pracy/pomieszczenia C Temperatura przechowywania C 4.3 Przyłącze elektryczne Przyłącze 3x 400 V 50 Hz 1x 230 V 50 Hz 1x 230 V 60 Hz Należy spełnić następujące warunki elektryczne: Maszyna musi być uziemiona przy pomocy przewodu ochronnego. Wahania napięcia w sieci nie mogą przekroczyć ± 10 napięcia znamionowego (nominalnego). Jakość kabla instalacyjnego musi odpowiadać typowi 4(5) x 2,5 H07RNF lub być równoważna. Przewód zasilający musi być zabezpieczony przed uszkodzeniami, np. rurą opancerzoną. Podłączone węże odciągowe muszą być uziemione w celu eliminacji naładowania elektrostatycznego. Uwaga! Wszystkie prace powinien wykonać elektryk z odpowiednimi uprawnieniami. Należy przestrzegać parametrów przyłączenia z tabliczki znamionowej i skontrolować czy napięcie sieciowe pokrywa się z napięciem podanym na tabliczce znamionowej. Podłączyć naszynę do gniazdka sieciowego, włączyć ją na krótko i sprawdzić na wyjściu, czy kierunek obrotów silnika jest prawidłowy. Urządzenie dostarczane jest bez wtyczki, a klient może je wyposażyć we wtyczkę zgodną z przepisami obowiązującymi w danym kraju. 13

14 Dane techniczne Aby zmienić kierunek obrotów, należy zamienić miejscami 2 fazy w przewodzie doprowadzającym prąd do maszyny. Kopia schematów elektrycznych znajduje się w skrzynce rozdzielczej maszyny, jak również w niniejszej instrukcji obsługi. Skrzynka rozdzielcza nie może w żadnym wypadku być otwierana bez wyraźnego zalecenia działu serwisu HAMMER. Doprowadziłoby to do utraty gwarancji na instalację elektryczną. 4.4 Narzędzia Narzędzia Wiertła do otworów podłużnych Wiertła do otworów na kołki Frezy do czopów Środkowce dwuostrzowe/ do sęków Ø 4 16 mm Ø 4 16 mm Ø mm Ø mm 4.5 Dane techniczne Wymiary stołu Uchwyt wiertarski Prędkość obrotowa Moc silnika Długość wiercenia maks. Głębokość wiercenia maks. Droga podnoszenia wysokości 550 x 300 mm 0 16 mm 2950 obr/min 2,2 kw (3 KM)/1,8 kw 200 mm 140 mm 110 mm 4.6 Odciąg pyłu Przyłącze odciągu- Ø Min. podciśnienie Strumień objętości min. 120 mm 500 Pa 418 m³/h 4.7 Emisja pyłu Maszynę zbadano pod względem ochrony przed zapyleniem zgodnie z normą DIN Wartości emisji pyłu obliczone zgodnie z Zasadami badania emisji pyłu (stężenie pyłu na stanowisku pracy) dla maszyn do obróbki drewna opracowanymi przez Komisję ds. Drewna są znacznie niższe od obowiązującej wartości stężenia w powietrzu, która wynosi 2,0 mg/m³. Potwierdza to niebieski znaczek zbadano pod względem stężenia pyłu drzewnego. 14

15 Dane techniczne 4.8 Emisja hałasu Podane wartości są wartościami emisji i tym samym nie pokrywają się z wartościami występującymi w miejscu pracy. Chociaż istnieje związek pomiędzy wartością emisji i imisji, mimo tego nie można stwierdzić, że konieczne są dodatkowe środki bezpieczeństwa. Do czynników, które obecnie mają zasadniczy wpływ na aktualne wartości imisji na stanowisku pracy zalicza się czas oddziaływania, specyfikę pomieszczenia pracy i inne wpływy z otoczenia. Dopuszczalne wartości zmieniają się w zależności od danego kraju. Ta informacja ma jednak uświadomić użytkownikowi, jakie mogą występować ryzyka i niebezpieczeństwa. W zależności od lokalizacji i innych warunków rzeczywiste wartości emisji hałasu mogą znacznie różnić się od podanych. Wskazówka! W celu utrzymania hałasu na najniższym poziomie, należy stosować dobrze naostrzone narzędzia oraz odpowiednie prędkości obrotowe. Należy nosić nauszniki przeciwhałasowe, nie mogą one jednak zastępować dobrze naostrzonych narzędzi jak i prawidłowo dopasowanych prędkości obrotowych. Wartości emisji na stanowisku pracy wg EN ISO 7960 Bieg jałowy 67,7 db (A) Obróbka 73,1 db (A) Dla podanych wartości emisji obowiązuje poprawka na niedokładność pomiaru. K=4 db (A) 15

16 Budowa 5. Budowa 5.1 Rysunek poglądowy / % # $ & "!! Pokrętło do ustawiania wysokości wrzeciennika wiertarskiego. " Przestawne ograniczniki wzdłużne do regulacji długości wiercenia. # Przestawny ogranicznik głębokości do regulacji głębokości wiercenia. $ Zacisk ustawiania wysokości wrzeciennika wiertarskiego. % Dźwignia jednoręczna do sterowania wrzeciennikiem wiertarskim. & Docisk mimośrodowy do mocowania elementów obrabianych. / Ręczne mocowniki do przestawiania docisków mimośrodowych w kierunku pionowym. Rys. 1: Rysunek poglądowy 5.2 Akcesoria Przełącznik zmiany kierunku obrotów Przełącznik kierunku obrotów zamocować na stojaku za pomocą wkładek i śrub Urządzenie transportowe 1. Uchwyt do podnoszenia przykręcić do stojaka nakrętką kołpakową. 2. Zdjąć obydwie zatyczki. 3. Oś koła przełożyć przez stojak maszyny i zabezpieczyć z obu stron pierścieniami nastawnymi i kołkami gwintowanymi. 4. Koła nasadzić na osie i zabezpieczyć pierścieniami nastawnymi i kołkami gwintowymi. 5. Zdjąć śruby regulacyjne (poluzować nakrętki). 16

17 Budowa 5.3 Tabliczka znamionowa TYPE : NR. : V: KW: PH: A: Baujahr / year of constr. / annee de constr. : HZ: Maschinen + Werkzeuge für Holz Machines + tools for wood Machines + Outillage pour le bois Na tabliczce identyfikacyjnej znajdują się następujące informacje: Informacje o producencie Typ Nr maszyny Napięcie Fazy Częstotliwość Moc Natężenie prądu Rok produkcji Dane techniczne silnika Made by Hammer AUSTRIA EUROPE A-6060 HALL Loretto 42 Tel.: 05223/45090 Fax 05223/45099 Rys. 2: Tabliczka znamionowa 5.4 Wyłącznik główny Maszyna jest wyposażona standardowo w blokowany automatyczny wyłącznik silnikowy. Automatyczny wyłącznik silnikowy wyposażony jest w wyzwalacz podnapięciowy, zabezpieczający silnik przed niedostatecznym napięciem oraz zanikiem fazy, a w przypadku zaniku napięcia - zabezpieczający przed ponownym uruchomieniem po jego przywróceniu.! Jeżeli maszyna nie jest użytkowana, wyłącznik główny należy wyłączyć! Opcjonalnie maszyna może być wyposażona w przełącznik kierunku obrotów. W przypadku zmiany kierunku obrotów lub prędkości obrotowej należy najpierw wyłączyć silnik i odczekać do całkowitego zatrzymania się narzędzia. Dopiero potem można ponownie włączyć maszynę. Rys. 3: Wyłącznik główny Jeżeli maszyna nie jest użytkowana, wyłącznik główny należy wyłączyć!!wyłącznik główny 17

18 Transport, opakowanie i magazynowanie 6 Transport, opakowanie i magazynowanie 6.1 Zasady bezpieczeństwa Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Przy transporcie oraz przy załadunku i rozładunku występuje niebezpieczeństwo obrażeń spowodowanych przez spadające elementy. Uwaga! Szkody materialne! Niewłaściwy transport może spowodować uszkodzenie lub zniszczenie maszyny. Dlatego należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa: Nigdy nie przenosić ładunków nad osobami. Maszynę przenosić zawsze z wielką starannością i ostrożnością. Używać tylko stosownych zamocowań i urządzeń do podnoszenia o wystarczającej sile udźwigu. Obrabiarki nigdy nie należy przenosić za wystające elementy (np. stoły robocze). Przy transporcie zwrócić uwagę na środek ciężkości (nebezpieczeństwo przewrócenia). Maszynę zabezpieczyć przed zsunięciem się w bok. Liny, pasy i inne przyrządy do podnoszenia muszą być wyposażone w haki zabezpieczające. Nie można używać uszkodzonych lin. Nie wolno łączyć lin ani pasów węzłem. Liny i pasy nie mogą przylegać do ostrych krawędzi. Transport należy przeprowadzić z największą starannością i ostrożnością. Pozwoli to uniknąć ewentualnych uszkodzeń. Unikać wstrząsów mechanicznych. Przed transportem drogą morską maszynę należy szczelnie zapakować i zabezpieczyć przed korozją (środki osuszające). 6.2 Transport Uwaga! Transport maszyny powinien odbywać się zgodnie z dołączoną instrukcją transportu lub montażu! Obrabiarka jest dostarczana na palecie w stanie częściowo rozłożonym. Maszynę można transportować dźwigiem, wózkiem widłowym lub podnośnym Rozładunek Maszyna dostarczana jest w stanie kompletnie zmontowanym! Pasy i łańcuchy należy mocować tylko do podstawy! 18

19 Transport, opakowanie i magazynowanie 6.3 Kontrola transportu Po dostarczeniu maszyny należy sprawdzić, czy dostawa jest kompletna i nieuszkodzona. W razie stwierdzenia widocznych zewnętrznych uszkodzeń maszyny nie należy jej odbierać albo ją odebrać warunkowo. Zakres szkód należy zanotować w dokumentach transportowych oraz złożyć reklamację. Nie od razu zauważone uchybienia zgłosić zaraz po ich wykryciu, ponieważ roszczenia odszkodowawcze można wysuwać tylko w okresie przewidzianym na składanie reklamacji. 6.4 Opakowanie Jeżeli nie zawarto umowy o zwrot opakowania, materiały należy posegregować według rodzaju i wielkości, a następnie oddać do ponownego wykorzystania lub odzysku. Uwaga! Utylizacja materiałów wykorzystanych do opakowania musi odbywać się zgodnie z zasadami ochrony środowiska i lokalnymi przepisami. W razie potrzeby należy skorzystać z usług firmy zajmującej się recyklingiem. Wskazówka! Przyjazne dla środowiska! Materiały z opakowania są wartościowymi surowcami i w wielu przypadkach można je powtórnie wykorzystać, przetworzyć lub ekonomicznie zużytkować. 6.5 Magazynowanie Paczki pozostawić zamknięte do czasu ustawienia/ instalacji maszyny. Stosować się do zewnętrznych oznaczeń dotyczących ustawienia i przechowywania. Paczki należy przechowywać w następujących warunkach: Nie przechowywać na wolnym powietrzu. Przechowywać w miejscu suchym i niezapylonym. Nie wystawiać na działanie substancji żrących i korozyjnych. Chronić przed promieniami słonecznymi. Unikać wstrząsów mechanicznych. Temperatura przechowywania: 10 do +50 C Maks. wilgotność powietrza: 60 % Unikać dużych wahań temperatury (powstawanie kondensatu). Wszystkie nielakierowane części maszyny naoliwić (ochrona antykorozyjna). Przy dłuższym magazynowaniu (>3 miesięcy) należy naoliwić wszystkie nielakierowane części maszyny (ochrona antykorozyjna). Należy regularnie sprawdzać stan wszystkich części oraz opakowania. W razie potrzeby odświeżyć albo odnowić konserwację. Przy magazynowaniu w wilgotnych pomieszczeniach maszynę należy szczelnie zapakować i zabezpieczyć przed korozją (środki osuszające). 19

20 Ustawienie i podłączenie 7 Ustawienie i podłączenie 7.1 Zasady bezpieczeństwa Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Nieprawidłowe ustawienie i instalacja może doprowadzić do ciężkich obrażeń lub szkód materialnych. Dlatego też prace te może wykonywać wyłącznie upoważniony, przeszkolony i znający zasadę działania maszyny personel przestrzegając przepisów BHP. Zadbać o wystarczającą przestrzeń zapewniającą swobodę ruchów. Zwracać uwagę na odpowiednie odstępy w stosunku do sąsiadujących obrabiarek, do ścian lub innych, na stałe zamontowanych przedmiotów. Zwracać uwagę na porządek i czystość na stanowisku pracy. Luźno leżące części i narzędzia to poten-cjalne źródła wypadków. Zamontować osłony bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi i skontrolować poprawność ich działania. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegając przepisów BHP. Przed ustawieniem i montażem maszyny sprawdzić, czy maszyna jest kompletna i sprawna technicznie. Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu! Niekompletna lub źle funkcjonująca maszyna może doprowadzić do uszkodzeń mienia i skaleczenia się. Maszynę wolno montować i instalować tylko wtedy, gdy jej stan nie budzi zastrzeżeń. Uwaga! Szkody materialne! Maszyna powinna pracować w temperaturze od +10 do +40 C. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia łożysk! 7.2 Ustawienie Wymagania dotyczące miejsca ustawienia: Temperatura pracy/pomieszczenia: +10 do +40 C. Odpowiednia wytrzymałość i nośność powierzchni roboczej. Odpowiednie oświetlenie stanowiska pracy. Ekranowanie lub dostateczny odstęp od sąsiednich stanowisk pracy. Maszynę, narzędzia, akcesoria itp. przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci - niebezpieczeństwo zranienia! Węże odciągowe i przewody elektryczne powinny być zabezpieczone, aby nie stwarzały niebezpieczeństwa potknięcia się. 20

21 Ustawienie i podłączenie 7.3 Odciąg Obrabiarkę należy podłączyć do instalacji odciągowej. Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić system odciągowy pod kątem usterek. Wymagania dotyczące instalacji i węży odciągowych: Wydajność odciągu musi zapewnić wymagane podciśnienie i odpowiednią prędkość przepływu powietrza (patrz tabela). Odciąg należy tak podłączyć do maszyny, aby jego działanie było wymuszone przez pracę maszyny. Rury odciągu muszą być wykonane z materiału przewodzącego elektrycznie i uziemione w celu eliminacji naładowania elektrostatycznego. Przyłącze odciągu- Ø Min. podciśnienie Strumień objętości min. 120 mm 500 Pa 418 m³/h Uwaga! Rury do odciągu muszą być wykonane z materiałów trudnozapalnych. Używać wyłącznie oryginalnych węży do odciągów firmy HAMMER. 7.4 Przyłącze elektryczne Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Prace przy urządzeniach elektrycznych mogą wykonywać tylko wykwalifikowani elektrycy przestrzegając przepisów BHP. Wymagania dotyczące przyłączeń elektrycznych: Maszynę należy uziemić przewodem ochronnym. Wahania napięcia sieciowego mogą wynosić maks.±10%. Przewód zasilający należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. rurą pancerną). Kabel należy ułożyć tak, aby nie był pozaginany, narażony na przetarcie i nie stwarzał niebezpieczeństwa potknięcia. Uwaga! Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem do prądu porównać dane z tabliczki znamionowej z parametrami sieci elektrycznej. Podłączyć należy tylko wtedy, gdy dane te są zgodne. Źródło zasilania musi mieć odpowiednie gniazdo wtykowe (CEE dla silnika trójfazowego). 21

Instrukcja obsługi. Urządzenie odciągowe S01

Instrukcja obsługi. Urządzenie odciągowe S01 Instrukcja obsługi Urządzenie odciągowe Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 501-180-001_04 Polnisch 2008-08-26 Uwaga! Po dostarczeniu urządzenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Regulowany na wysokość stół roboczy FELDER FAT 300

Instrukcja obsługi. Regulowany na wysokość stół roboczy FELDER FAT 300 Instrukcja obsługi tłumaczenie Regulowany na wysokość stół roboczy FELDER Please Note: You can download the manual in your local language here: www.felder-group.com?? www. felder-group.com Instrukcję przechowywać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Szlifierka taśmowa HS 2200

Instrukcja obsługi. Szlifierka taśmowa HS 2200 Instrukcja obsługi Szlifierka taśmowa Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać! Dok.ID: 500-14-22004 Polnisch 2008-04-08 Wskazówka! Po dostarczeniu maszyny należy

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A "

Maszynka do mielenia mięsa  B I Z E R B A Maszynka do mielenia mięsa " B I Z E R B A " Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu. Przed pierwszym użyciem prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi. Kopiowanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VAC 70

Instrukcja obsługi VAC 70 Instrukcja obsługi PL VAC 70 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys. 6 rys. 5 rys. 7 rys. 8 rys. 9 rys. 11 rys. 10 WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA Należy przeczytać wszystkie wskazówki i przepisy. Błędy w przestrzeganiu

Bardziej szczegółowo

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego

Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Montaż Ogólne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące uchwytów rzutnika komputerowego Szanowna Klientko, Szanowny Kliencie! Uchwyty do rzutników komputerowych umożliwiają zamocowanie ich na różnych powierzchniach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OW REINFORCED PUMP TP

OW REINFORCED PUMP TP Uzupełnienia do instrukcji eksploatacji Opcja fabryczna PL OW DRIVE 4D OW REINFORCED PUMP TP Przestrzegać dokumentacji systemu! Informacje ogólne Przeczytać instrukcję obsługi! Przestrzeganie instrukcji

Bardziej szczegółowo

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E

Plan zabudowy. podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E Plan zabudowy podnośnika 2-kolumnowego VLE 2130 E INSTRUKCJA MONTAŻ U VLE 2130 E Stosowane symbole 2 Spis treści 1. STOSOWANE SYMBOLE 2 1.1 W dokumentacji 2 1.1.1 Wskazówki ostrzegawcze 2 1.1.2 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZAŁKA DO PODGRZEWACZY v1.0 -.12.2009 MODEL: 430700 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA

AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA AKUMULATOROWA WIERTARKO- WKRĘTARKA INSTRUKCJA OBSŁUGI EUB-4119 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. OPIS NARZĘDZIA... 3 III. MOCOWANIE I ZDEJMOWANIE WIERTŁA I BITÓW WKRĘTARKI... 5 IV. ZMIANA

Bardziej szczegółowo

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC

Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Termostatyczne zawory do regulacji cyrkulacji ciepłej wody użytkowej VVC Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja obowiązuje dla poniższych produktów: Art.-Nr 3140006 AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC

Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC Instrukcja montażu i użytkowania Rozdzielacze do ogrzewania grzejnikowego MRC 10.2012 0 854.011.0627 Spis treści 1. Objaśnienia do instrukcji montażu i użytkowania... 3 1.1. Znaki ostrzegawcze... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej

Instrukcja obsługi. Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Armaturen GmbH Armatura, rury, elementy specjalne ze stali nierdzewnej Instrukcja obsługi Zawór dławiący gwint wewnętrzny/zewnętrzny (DIN) Artykuł M&S nr 65200 M&S Armaturen GmbH Industriestrasse 24-26

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E

Instrukcja montażu Części zamienne. Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Instrukcja montażu Części zamienne Płyta główna serwisowa LMS14 dla kotła WGB; seria E Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszej instrukcji montażu... 3 1.1 Treść niniejszej instrukcji montażu... 3 1.2

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

Gilotyna Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Modele Q 11 2 x 1300 Q 11 2 x 2000 Q 11 2,5 x 1600 Q 11 3 x 1300 Q 11 4 x 2000 Q 11 4 x 2500 DOKUMENTACJA TECHNICZNO Stron 7 Strona 1 Spis treści 1. Rysunek poglądowy maszyny 2 2. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 5 Opis przedmiotu zamówienia 1. Informacje ogólne. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń i wyposażenia warsztatowego stanowiących wyposażenie hali obsługowo-naprawczej

Bardziej szczegółowo

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą

RUFLEX z zaciskową nakrętką ustalającą 1 z 8 RUFLEX Sprzęgło przeciążeniowe RUFLEX jest systemem przeciążeniowym działającym na zasadzie połączenia ciernego. Sprzęgło chroni elementy napędu przed uszkodzeniem. Spis treści 1 Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

J5 HTM Instrukcja

J5 HTM Instrukcja www.somfy.pl J5 HTM Instrukcja 1 Informacje podstawowe Proszę przeczytać uważnie instrukcję w całości w celu poznania wszystkich funkcji. Somfy nie odpowiada za szkody i usterki wynikające z nieznajomości

Bardziej szczegółowo

Laser AL 02. Strona 1 z 5

Laser AL 02. Strona 1 z 5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 590818 Laser AL 02 Strona 1 z 5 Opis funkcji Laser AL-02 jest wyposażony w czerwony laser, którego promień jest odchylany przez dwa lusterka znajdujące się na obracających

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman

INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200. Sherman INSTRUKCJA OBSŁUGI POZYCJONER BY-1200 Sherman 1. UWAGI OGÓLNE Uruchomienia i eksploatacji urządzenia można dokonać tylko po dokładnym zapoznaniu się z niniejszą Instrukcją Obsługi. Podłączenie urządzenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA GNIAZDA SERWISOWEGO Z ZACISKAMI H0-ZK z zabezpieczeniem od zwarć i przeciążeń HUBIX mgr inż. Jerzy Nowikow 96-321 ŻABIA WOLA Huta Żabiowolska ul. Główna 43 tel: (046) 8578440 fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm

Instrukcja montażu i obsługi EB PL. Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ dla skoku nominalnego do 30 mm Napęd ręczny montowany z boku zaworu typ 3273 dla skoku nominalnego do 30 mm Instrukcja montażu i obsługi EB 8312-2 PL Wydanie: listopad 2015 (10/13) Wskazówki i ich znaczenie NIEBEZPIECZEŃSTWO! Niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/A Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B

GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B GWINTOWNICA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA GW702B2/B Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH

VR 70. Instrukcja instalacji. Instrukcja instalacji. Dla instalatora. Wydawca / producent Vaillant GmbH Instrukcja instalacji Dla instalatora Instrukcja instalacji VR 70 PL Wydawca / producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Bardziej szczegółowo

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line

Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL

INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL INSTRUKCJA OBSŁUGI GRZEJNIK OLEJOWY OR1PL WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE OR1PL Warunki gwarancyjne www.primo-elektro.be Szanowni Klienci, Nasze produkty podlegają surowej kontroli jakości. Jeśli pomimo tego ninejsze

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika

1. Wskazówki bezpieczeństwa. 2. Opis precyzyjnego potencjometru do falownika 1. Wskazówki bezpieczeństwa Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia, prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. UWAGA!!! Każda maszyna jest potencjalnie niebezpieczna. Maszyny sterowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Frezarka F3

Instrukcja obsługi. Frezarka F3 Instrukcja obsługi Frezarka Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać, aby móc zawsze z niej skorzystać Dok.ID: 503010-901_04 Polnisch 2008-03-14 Uwaga Po dostarczeniu maszyny należy ją zaraz dokładnie

Bardziej szczegółowo

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi.

Profi Line. Instrukcja obsługi. Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą. instrukcję obsługi. Wilk do mięsa HENDI 12 Profi Line 210802 Instrukcja obsługi Przed uruchomieniem urządzenia należy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Rys. 1 PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNE MODEL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70

PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 PRZECIWPRĄD STP STREAM ELEGANCE 70 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Przeczytaj instrukcję! 1. Montaż systemu Gratulujemy zakupu urządzenia przeciwprądowego, które umili Wam czas spędzany w Waszym basenie.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna

Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna Ręczna łuparka / obrabiarka do drewna Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup ręcznej łuparki / obrabiarki do drewna. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna

Pobór mocy praca w spoczynku moc znamionowa. Styk pomocniczy. silnik. sprężyna powrotna Karta katalogowa SF230A-S2 Siłownik ze sprężyną powrotną, do przestawiania przepustnic powietrza w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynkach. Do przepustnic o powierzchni do ok. 4 m 2 Moment

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych.

Lutownicę oraz kolbę lutowniczą należy podłączyć tylko do napięcia sieciowego 230V~/50Hz używanego w gospodarstwach domowych. Lutownica transformatorowa Instrukcja obsługi Nr produktu: 58852 Przeznaczenie Zestaw lutowniczy zawiera wszystkie elementy niezbędne do przeprowadzenia wszystkich prac związanych z lutowaniem elementów

Bardziej szczegółowo

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA

KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA KONWEKTOR HNC-2010, HNC-2002 INSTRUKCJA OBSŁUGI GWARANCJA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA Prosimy dokładnie przeczytać informacje zamieszczone poniżej. Zawierają one ważne zalecenia dotyczące

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować niniejszą

Bardziej szczegółowo

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest

APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest APARAT SŁUCHOWY Z ŁADOWARKĄ VOCAL PLUS (model JH-338) Ostrzeżenia: 1. Przed podłączeniem do źródła zasilania należy upewnić się, czy aparat jest prawidłowo ułożony w ładowarce. 2. Podczas ładowania na

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7.

SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. SEVEN SPIS TREŚCI 1. OPIS I CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 2. INSTALACJA 3. DZIAŁANIE 4. DZIAŁANIE MANUALNE 5. SZCZEGÓLNE ZASTOSOWANIA 6. KONSERWACJA 7. NAPRAWA 1 Napęd SEVEN stosowany jest do bram przesuwnych

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148

Szlifierka stołowa DS 175 W. Art. Nr 50148 Szlifierka stołowa DS 175 W Art. Nr 50148 Informacje ogólne Szlifierka stołowa przeznaczona jest do ostrzenia narzedzi skrawających oraz do obróbki niewielkich elementów metalowych. Niniejsza instrukcja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515

INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 INSTRUKCJA OBSŁUGI Numatic NPR 1515 Szanowni Państwo Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy Numatic Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne. Przekazane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nóż do kebaba INSTRUKCJA OBSŁUGI Nóż do kebaba v1.0-05.2008 MODEL: 774900 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej

Instrukcja montażu. Moduły do sterowników Logamatic 41xx /2000 PL Dla firmy instalacyjnej 60 0048 0/000 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Moduły do sterowników Logamatic 4xx FM 44 FM 44 FM 45 FM 454 4 FM 445 ZM 44 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu Wstęp Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Instrukcja instalacji SOMFY niniejszym oświadcza, że urządzenie to zaprojektowane do zasilania napięciem 230V/50Hz spełnia zasadnicze wymagania oraz inne istotne postanowienia dyrektyw mających zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Charly 1

Instrukcja obsługi Charly 1 ww.inwema.pl www.agregatdofugowania.pl, www.agregatydlabudownictwa.pl Instrukcja obsługi Charly 1 Wskazówki bezpieczeństwa 1. Należy przy wszelkich czynnościach np. wymiana pojemnika na wodę lub wymiana

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewacz elektryczny GN 1/1 MODEL: 435130 v2.0-12.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH

NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH NITOWNICA DO NITÓW ZRYWALNYCH Air Power 1 Spis treści 1. Zasady BHP... 3 2. Opis narzędzia... 5 2.1. Podstawowe wymiary... 5 2.2. Charakterystyka... 6 2.3. Zastosowanie... 6 2.4. Wyposażenie... 6 2.5.

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz INSTRUKCJA OBSŁUGI - PL W 1979 Insportline Ocean Wioślarz 1 SPIS TREŚCI P ODZESPOŁY....3 INSTALACJA..... 4 CZĘŚCI..... 4 KROK 1: MONTAŻ STABILIZATORA PRZEDNIEGO.... 5 KROK 2: MONTAŻ SIEDZENIA.... 5 KROK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02. MSW-02 instr POL.indd :39:39 INSTRUKCJA OBSŁUGI SUSZARKA DO WŁOSÓW model: MSW-02 PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ OBSŁUGI MSW-02 instr POL.indd 1 2009-11-17 10:39:39 MSW-02 instr POL.indd 2 2009-11-17 10:39:39 WSKAZÓWKI

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

Frezowanie w materiałach posadzkowych wykonanych z: płytek, wykładzin PCW, linoleum

Frezowanie w materiałach posadzkowych wykonanych z: płytek, wykładzin PCW, linoleum PL INSTRUKCJA OBSŁUGI Frezarka 4 Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, jak również zachować ją dla późniejszego użytkowania. ZASTOSOWANIE Frezowanie w materiałach

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II pl Instrukcja montażu i obsługi Pilot 5-kanałowy Ważne informacje dla: montera / elektryka / użytkownika Prosimy przekazać je odpowiednim osobom! Użytkownik winien zachować

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8

Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08. Strona 1 z 8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Reflektor halogenowy podwodny, IP68 Wersja 11/08 Nr produktu : 551106 Strona 1 z 8 Przeznaczenie Reflektor halogenowy jest przeznaczony do oświetlania oczek wodnych i stawów. Produkt

Bardziej szczegółowo

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi

NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 0 Przed rozpoczęciem montażu i eksploatacji uważnie przeczytać instrukcję. Norma: IEC 60947-5-1 NJB1-Y Przekaźnik napięcia jednofazowego Instrukcja obsługi 1. Przeznaczenie Przekaźniki utraty i kolejności

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Wyciskarka do cytrusów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Wyciskarka do cytrusów MODEL: 480012 v1.0-09.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa

Pobór mocy Praca W spoczynku Moc znamionowa Karta katalogowa Siłownik liniowy SH230A.. Siłowniki liniowe do przepustnic powietrza oraz zaworów suwakowych w systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Do przepustnic powietrza. Siła przesuwu 450

Bardziej szczegółowo