Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik."

Transkrypt

1

2 Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor techniczny Marzenna Kiedrowska Fotografie: Zbigniew Szczepański Recenzenci Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych: dr Ryszard Jezior, mgr inż. Ewa Karczewska Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania zawodu technik elektronik na poziomie technikum i szkoły policealnej, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr inż. Anny Górskiej, mgr. inż. Jana Krzemińskiego, dr. hab. Dariusza Rotta, mgr. inż. Jacka Szydłowskiego. Numer dopuszczenia: 14/2007 ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2007 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa P. poczt. 9 Wydanie trzecie (2009) Ark. druk. 18,5 Łamanie: Studio DeTePe, Paweł Rusiniak

3 Spis tre ci 1. Materia owe i technologiczne problemy procesu wytwarzania Charakterystyka materia ów konstrukcyjnych Budowa i w a ciwo ci materia ów konstrukcyjnych Wp yw temperatury i ci nienia na stan skupienia cia a Kszta towanie mechaniczne materia ów Odlewnictwo Obróbka plastyczna Obróbka skrawaniem Pytania i zadania sprawdzaj ce Etapy przygotowania procesu produkcyjnego Opracowanie projektu wst pnego Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej Proces produkcyjny Zasady przygotowania dokumentacji technicznej i stosowane narz dzia Zasady rzutowania Przekroje na rysunku technicznym Wymiarowanie Dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych Metody wykonywania rysunków technicznych Normalizacja i zarz dzanie jako ci Ustalenia dotycz ce przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy Przepisy bhp na stanowisku pracy Procedura uruchamiania urz dzenia na wybranym przyk adzie urz dzenia monta owego Pytania i zadania sprawdzaj ce Materia y stosowane w elektronice Materia y konstrukcyjne Materia y przewodz ce Materia y rezystywne Materia y dielektryczne Dielektryki izolacyjne Materia y dielektryczne nieorganiczne Materia y magnetyczne Materia y magnetycznie mi kkie Materia y magnetycznie twarde Tworzywa sztuczne Materia y stosowane na pow oki ochronne i dekoracyjne No niki informacji Wy wietlacze Magnetyczne no niki informacji

4 Cyfrowe no niki informacji Pó przewodnikowe no niki informacji Pytania i zadania sprawdzaj ce Konstrukcja i technologia elektronicznych podzespo ów czynnych i biernych Rezystory Kondensatory Elementy indukcyjne Przyrz dy pó przewodnikowe Optoelektroniczne przyrz dy pó przewodnikowe Pytania i zadania sprawdzaj ce Technologia obwodów drukowanych Rodzaje obwodów drukowanych Materia y stosowane na p ytki obwodów drukowanych Technologie stosowane do wytwarzania obwodów drukowanych Operacje procesu wytwarzania obwodów drukowanych Wykonanie po cze mi dzy warstwami Wytwarzanie maski na powierzchni laminatu Wytrawianie wzoru obwodu drukowanego Wytwarzanie pow ok ochronnych Projektowanie obwodu drukowanego Rozmieszczenie elementów na pod o u p ytki Prowadzenie cie ek obwodu drukowanego Dokumentacja projektu obwodu drukowanego Operacje procesu technologicznego na przyk adzie wybranej p ytki obwodu drukowanego Pytania i zadania sprawdzaj ce Technologia monta u powierzchniowego Wprowadzenie Metody monta u obwodów drukowanych Monta powierzchniowy z zastosowaniem kleju Monta powierzchniowy z zastosowaniem pasty lutowniczej Metody lutowania stosowane w monta u powierzchniowym Lutowanie elementów na fali lutowia Lutowanie rozp ywowe Lutowanie w fazie gazowej Konstrukcja podzespo ów do monta u powierzchniowego Lutowanie bezo owiowe Pytania i zadania sprawdzaj ce Konstrukcja i technologia mikrouk adów elektronicznych Wst p Klasy kacja mikrouk adów elektronicznych Monolityczne uk ady scalone

5 Wprowadzenie do technologii pó przewodnikowej Konstrukcja monolitycznego uk adu scalonego Przygotowanie materia u do wytwarzania monolitycznych uk adów scalonych Nak adanie warstw epitaksjalnych Wytwarzanie warstw dielektrycznych Obróbka fotolitogra czna Procesy dyfuzji i implantacji Wytworzenie metalizacji aluminiowej Uk ady hybrydowe cienkowarstwowe Konstrukcja elementów warstwowych w uk adach hybrydowych Sposób rozmieszczenia elementów na pod o u i ich po czenie Metody osadzania warstw cienkich Metody kszta towania struktur cienkowarstwowych Materia y stosowane na hybrydowe uk ady cienkowarstwowe Elementy dyskretne uk adów hybrydowych Warianty procesu technologicznego uk adu hybrydowego cienkowarstwowego Uk ady hybrydowe grubowarstwowe Proces nak adania warstw Obróbka termiczna warstw Materia y stosowane na hybrydowe uk ady grubowarstwowe Operacje procesu wytwarzania hybrydowych uk adów grubowarstwowych Precyzyjne nanoszenie warstw grubych Modu y wielostrukturowe Mikrosystemy Pytania i zadania sprawdzaj ce Technologia monta u przyrz dów pó przewodnikowych i uk adów scalonych Wprowadzenie Monta struktur do pod o a Lutowanie eutektyczne Lutowanie lutem mi kkim Klejenie struktur Metody wykonywania po cze kontaktów struktury z wyprowadzeniami uk adu Monta drutowy zgrzewanie Monta bezdrutowy Tworzywa polimerowe w po czeniach uk adów scalonych Izotropowe kleje przewodz ce Kleje nieprzewodz ce Kleje anizotropowe

6 8.5. Monta przestrzenny kilku struktur w jednej obudowie Pytania i zadania sprawdzaj ce Hermetyzacja podzespo ów i mikrouk adów elektronicznych Wprowadzenie Hermetyzacja poprzez zamkni cie uk adu w obudowie Metody zamykania obudów metalowych i ceramicznych Hermetyzacja przy u yciu tworzyw organicznych Technologie hermetyzacji tworzywami sztucznymi Hermetyzacja przy u yciu tworzyw nieorganicznych Ocena skuteczno ci hermetyzacji Problemy odprowadzania ciep a z elementów elektronicznych Pytania i zadania sprawdzaj ce Konstrukcja i technologia czujników pomiarowych Rola i znaczenie czujników pomiarowych Zapotrzebowanie na czujniki pomiarowe Rodzaje czujników pomiarowych Czujniki wielko ci zycznych Czujniki wielko ci chemicznych Czujniki stosowane w motoryzacji Czujniki stosowane w systemach alarmowych Pytania i zadania sprawdzaj ce Wybrane podzespo y mechaniczne w konstrukcji sprz tu elektronicznego Wiadomo ci ogólne Po czenia nieroz czne Po czenia roz czne Elementy s u ce do przenoszenia ruchu obrotowego Prowadnice Sprz g a Przek adnie mechaniczne i ci gnowe Po czenia, z cza, prze czniki i przeka niki Po czenia owijane i zaciskane Z cza Prze czniki i przeka niki Pytania i zadania sprawdzaj ce S owniczek wybranych terminów i poj Indeks

7 5. Technologia obwodów drukowanych P ytki obwodów drukowanych odgrywaj bardzo wa n rol w nowoczesnym sprz cie elektronicznym, umo liwiaj bowiem zarówno optymalne rozmieszczenie elementów sk adowych urz dzenia, jak i ich elektryczne po czenie przy zastosowaniu technologii lutowania zapewniaj cej du niezawodno po cze. Obwody drukowane s podstawowym elementem konstrukcyjnym ka dego wspó czesnego urz dzenia elektronicznego. Wyst puj w sprz cie elektronicznym praktycznie niezale nie od jego klasy i przeznaczenia, pocz wszy od zabawek elektronicznych, poprzez urz dzenia powszechnego u ytku, urz dzenia profesjonalne, ko cz c na najbardziej wyra nowanym sprz cie wojskowym, medycznym i telekomunikacyjnym. Obwód drukowany stanowi izolacyjna p ytka dielektryczna pokryta foli miedzian, z której po przeprowadzeniu procesów fotochemicznych wytrawia si cie ki przewodz ce oraz pola lutownicze (pod elementy elektroniczne) stanowi ce system elektrycznych po cze elementów urz dzenia. P ytka obwodu drukowanego pe ni wi c w sprz cie elektronicznym dwie podstawowe funkcje: mocuje mechanicznie podzespo y elektroniczne i jednocze nie jest wspornikiem mechanicznym dla tych elementów oraz czy je elektrycznie. W ostatnich latach bardzo zwi kszy y si wymagania producentów sprz tu elektronicznego dotycz ce p ytek drukowanych. Wynika to z post puj cej miniaturyzacji sprz tu oraz stosowania uk adów scalonych coraz bardziej z o onych, z du liczb wyprowadze, bardzo g sto u o onych. To wszystko powoduje, e p ytki obwodów drukowanych charakteryzuj si coraz wi ksz g sto ci po cze Rodzaje obwodów drukowanych Przyjmuj c jako kryterium podzia u konstrukcje obwodów drukowanych, mo na wyró ni obwody jednowarstwowe (jednostronne), obwody dwuwarstwowe oraz obwody wielowarstwowe. O wyborze okre lonego rozwi zania konstrukcyjnego decyduj przede wszystkim takie czynniki, jak: wymagana liczba elementów, liczba wyprowadze do czanych elementów, dopuszczalne wymiary pól lutowniczych oraz mo liwo- ci technologiczne i koszt wykonania. Przy ma ym zag szczeniu elementów na p ytce oraz obecno ci elementów z ma liczb wyprowadze niezbyt g sto u o onych stosuje si obwody jednowarstwowe, zwane równie jednostronnymi, w których sie po cze miedzianych cz cych elementy uk adu znajduje si po jednej stronie p ytki (rys. 5.1). 97

8 Rys P ytka drukowana jednostronna Rys P ytka drukowana dwustronna z otworami metalizowanymi Takie obwody drukowane s stosowane w uk adach o ma ej liczbie elementów i po- cze, a ich koszty wytwarzania s najni sze w porównaniu z innymi rodzajami p ytek drukowanych. Stosuje si je g ównie w sprz cie elektronicznym powszechnego u ytku. Obwody dwuwarstwowe, czyli dwustronne, maj cie ki po czeniowe oraz pola lutownicze rozmieszczone na obu powierzchniach pod o a izolacyjnego, a do czenia cie ek drukowanych oraz lutowania wyprowadze elementów stosuje si punkty lutownicze z metalizowanymi otworami (rys. 5.2). Pola lutownicze tych punktów s umieszczone w osi otworu, na obu powierzchniach pod o a, i po czone ze sob warstw metaliczn pokrywaj c powierzchni otworu. Obwody takie stosuje si w sprz cie elektronicznym o du ej g sto ci po cze, pracuj cym przy znacznych nara eniach mechanicznych. P ytki drukowane dwustronne dominuj w krajowej produkcji obwodów drukowanych i stanowi ponad 60% ca ej produkcji p ytek drukowanych. Obwody wielowarstwowe maj cie ki drukowane umieszczone na kilku poziomach rozdzielonych warstwami dielektrycznymi sklejonymi ze sob. Po czenia mi dzywarstwowe s realizowane poprzez zastosowanie otworów metalizowanych, cz cych s siaduj ce poziomy metalizacji (rys. 5.3) i w przeciwie stwie do obwodów dwustronnych mog to by równie otwory nieprzelotowe, które nie s wykorzystywane do monta u podzespo ów. Rys Przekrój obwodu wielowarstwowego 98 Takie mikropo czenia mi dzywarstwowe, wykonane w postaci otworów nieprzelotowych o rednicy μm, s realizowane przy wykorzystaniu obróbki mechanicznej, obróbki laserowej oraz procesów fotochemicznych. Obecnie takie otwory wykonuje si najcz ciej za pomoc lasera. Wykonanie otworów wymaga coraz doskonalszych procesów ich metalizacji, musz one bowiem umo liwi osadzenie pow oki zapewniaj cej niezawodne po czenie mi dzywarstwowe.

9 Obwody wielowarstwowe stosuje si w sprz cie, w którym wyst puje bardzo du a g sto po cze, a wi c g ównie w sprz cie komputerowym, w kamerach wideo, telefonach komórkowych oraz specjalnym. Udzia wielowarstwowych p ytek drukowanych w asortymencie produkowanych p ytek drukowanych wci si zwi ksza, a wynika to z ci g ej miniaturyzacji sprz tu elektronicznego i coraz wi kszej jego z o ono ci. Zapotrzebowanie na obwody wielowarstwowe charakteryzuje si najwi ksz dynamik wzrostu. Bior c pod uwag w a ciwo ci mechaniczne p ytek obwodów drukowanych, rozró nia si trzy grupy obwodów drukowanych: obwody sztywne, obwody elastyczne, obwody sztywno-elastyczne. Obwody drukowane sztywne stanowi dominuj c grup w asortymencie produkowanych obwodów drukowanych. Do ich wytwarzania s stosowane laminaty szklano-epoksydowe (zwane potocznie pod o em FR-4), jak równie laminaty fenolowo-papierowe, szklano-te onowe, a ostatnio coraz powszechniej u ywa si laminatów kompozytowych, które charakteryzuj si bardzo dobrymi w a ciwo ciami mechanicznymi oraz podatno ci na obróbk mechaniczn. Obwody drukowane elastyczne s wytwarzane z elastycznego materia u elektroizolacyjnego w postaci folii poliimidowych, poliestrowych lub te onowych. Najcz ciej stosowane s folie poliimidowe, które laminowane warstw miedzi wyst puj pod rmow nazw Kapton. Obwody elastyczne cz poszczególne bloki w urz dzeniach elektronicznych, a przyk adem takiego zastosowania jest po czenie w laptopach panelu wy wietlacza ciek okrystalicznego LCD z jednostk steruj c. Obwody drukowane sztywno-elastyczne stosuje si do przewodowego czenia p ytek sztywnych. Obwód elastyczny stanowi jedn z warstw obwodu sztywnego. Unika si w ten sposób stosowania na p ytce sztywnej z cza wielokontaktowego. Koszt wytwarzania takich obwodów jest wysoki i dlatego stosuje si je g ównie w zastosowaniach specjalnych Materia y stosowane na p ytki obwodów drukowanych Do wytwarzania obwodów drukowanych s stosowane pod o a izolacyjne laminowane foli miedzian, na jednej lub dwu powierzchniach pod o a izolacyjnego, zwane równie laminatami. Grubo tych pod o y zawiera si w przedziale 0,5 3,0 mm, a wymiar wykonywanych obwodów dochodzi do mm. Do wytwarzania obwodów wielowarstwowych stosowane s laminaty cienkowarstwowe grubo ci 0,1 0,6 mm. Jednym z najstarszych, ale jednocze nie i najta szych laminatów jest laminat fenolowo-papierowy charakteryzuj cy si dobrymi w a ciwo ciami technologicznymi, których miar jest dobra podatno na obróbk mechaniczn. Dobre 99

10 100 w a ciwo ci elektryczne tych laminatów uzyskano kosztem gorszej wytrzyma o ci mechanicznej. Laminaty szklano-epoksydowe s najpowszechniej stosowanym materia em do wytwarzania p ytek obwodów drukowanych. Laminaty takie wykonuje si, nasycaj c w ókno szklane uformowane w postaci tkanin ywic epoksydow i klej c ze sob warstwy pod du ym naciskiem i w wysokiej temperaturze. Laminaty takie charakteryzuj si du wytrzyma o ci mechaniczn, do dobr odporno ci na podwy szon temperatur, dobrymi w a ciwo ciami elektrycznymi oraz du odporno ci na dzia anie czynników chemicznych stosowanych w czasie wytwarzania obwodów. Materia em na obwody wielowarstwowe najlepiej spe niaj cym wymagania jest w óknina aramidowa po czona z odpowiednim rodzajem ywicy. Poniewa ma ujemny wspó czynnik rozszerzalno ci cieplnej, to w po czeniu z ywic, która ma wspó czynnik dodatni, otrzymuje si materia o du ej stabilno ci wymiarowej, co jest bardzo korzystne przy produkcji wielkoformatowych wielowarstwowych p ytek drukowanych, du e formaty bowiem znacznie obni aj koszty produkcji. Równie g adko laminatów wzmocnionych w óknem aramidowym jest bardzo du a, gdy znacznie przewy sza g adko laminatów szklano-epoksydowych. Pozwala to w powtarzalny sposób wytworzy sie po cze drukowanych o bardzo w skich cie kach, których szeroko zawiera si w przedziale μm. Do czenia poszczególnych warstw p ytek drukowanych wielowarstwowych s stosowane folie klejowe wykonane z takiej samej tkaniny jak pod o e laminatu i nasycone nieutwardzaln ywic. W a ciwo ci folii klejowej s wi c identyczne z laminatem, w zwi zku z czym p ytka wielowarstwowa po sklejeniu ma jednorodne w a ciwo ci w ca ej obj to ci. Konwencjonalne p ytki drukowane, wytwarzane na standardowych laminatach, mog by stosowane do transmisji sygna ów o cz stotliwo ciach nie wi kszych ni 2 GHz. Natomiast transmisja sygna ów o wi kszych cz stotliwo ciach wymaga zastosowania innych materia ów pod o a. Na uk ady mikrofalowe s stosowane laminaty mikrofalowe wytwarzane przez rm Rogers Corp., oferuj c szeroki wybór laminatów do prawie wszystkich rodzajów zastosowa. Laminaty te s oparte na tworzywie te onowym (PTFE), wzmocnionym w óknem szklanym lub tworzywem ceramicznym. Najbardziej popularnym laminatem z tej grupy jest laminat typu Duroid i Epsilam. W tablicy 5.1 podano wybrane parametry charakteryzuj ce w a ciwo ci kilku wybranych laminatów stosowanych do produkcji obwodów drukowanych. Laminaty stosowane na p ytki obwodów drukowanych s laminowane foli metalow wykonan z miedzi elektrolitycznej o du ej czysto ci i maksymalnie szczelnej powierzchni. Grubo folii zawiera si w przedziale μm. Dost pne s równie laminaty z warstw przewodz c i rezystywn, które stwarzaj mo liwo wykonywania nie tylko cie ek przewodz cych, ale równie rezystorów. Laminaty z warstw rezystywn produkuje rma Micaplay oraz rma Bakielity Xylonite Limited w dwóch odmianach ró ni cych si warto ciami rezystancji powierzchniowej.

11 Tablica 5.1. Wybrane w a ciwo ci laminatów stosowanych na obwody drukowane Rodzaj laminatu Maksymalna temperatura pracy [ C] Przenikalno elektryczna wzgl dna r Wspó czynnik strat przy 1 khz tg Absorpcja wody po 24 h [%] Wspó czynnik rozszerzalno ci cieplnej /K Zastosowanie Fenolowo- -papierowy Szklano- -epoksydowy Szklano- -poliestrowy 120 4,8 0,04 0, sprz t powszechnego u ytku ,4 0,035 0,15 16 sprz t powszechnego u ytku o zwi kszonych wymaganiach 130 4,3 0,015 0,18 elektronika przemys owa, sprz t komputerowy, aparatura pomiarowa Kompozytowy 150 0,12 20 technika mikrofalowa Aramidowo- -epoksydowy Szklano-te onowy (Duroid) Te onowo- -ceramiczny (Epsilam) 125 4,0 0,85 4,0 technika mikrofalowa 200 2,6 0,001 0,1 1,0 16,5 technika mikrofalowa ,2 0,002 0,5 2,0 25 technika mikrofalowa 5.3. Technologie stosowane do wytwarzania obwodów drukowanych W procesie realizacji obwodów drukowanych mo na wyró ni dwie podstawowe technologie: technologi substraktywn, technologi addytywn. Technologia substraktywna, która dominuje w procesach wytwarzania obwodów drukowanych, jest oparta na selektywnym wytrawianiu tych obszarów miedzi, które s zb dne, nie stanowi bowiem po cze oraz pól lutowniczych. Natomiast cie ki po czeniowe oraz pola lutownicze s zabezpieczone przed trawieniem przez mask na o on na laminat foliowany miedzi, utworzon b d 101

12 z emulsji wiat oczu ej, b d z fotopolimeru sta ego. W pocz tkowym okresie wytwarzania obwodów drukowanych powszechnie stosowano metod sitodruku polegaj c na tym, e na laminat foliowany miedzi by a nak adana farba maskuj ca. Wykorzystywano do tego celu proces sitodruku, czyli nanoszenia farby przez odpowiednio przygotowane sito wykonane ze stali nierdzewnej lub poliestrowe (rys. 5.4). Ta metoda maskowania jest nadal stosowana przy wytwarzaniu obwodów drukowanych jednostronnych. Rys Schemat nak adania warstwy maskuj cej za pomoc sitodruku Sita maskowane s albo emulsj wiat oczu w postaci p ynnej, któr wylewa si na powierzchni sita, albo emulsj sta przyklejon do powierzchni sita po jej na wietleniu i wywo aniu. Do wytworzenia warstwy maskuj cej na powierzchni laminatu mo na równie wykorzysta metod druku offsetowego, stosowan w poligra i przy przenoszeniu rysunku z matrycy na pod o e za pomoc gumowego wa ka po redniego (rys. 5.5). Rys Zasada druku offsetowego W metodzie tej matryca najpierw jest pokrywana farb, a nast pnie gumowy wa ek zbiera farb z tej matrycy i przenosi jej wzór na powierzchni laminatu. Ta metoda maskowania mo e by stosowana w produkcji wielkoseryjnej, ze wzgl du na du y koszt urz dzenia oraz matrycy. Obecnie najcz ciej stosowan metod do maskowania powierzchni laminatu przed procesem trawienia jest metoda fotochemigra czna wykorzystuj ca fotopolimery sta e oraz w mniejszym stopniu emulsje wiat oczu e ciek e. Metoda ta pozwala bowiem na bardzo dobre odwzorowanie wzoru obwodu drukowanego oraz uzyskanie bardzo w skich cie ek. Uproszczony schemat wytwarzania obwodu drukowanego przy wykorzystaniu technologii substraktywnej pokazano na rysunku

13 Rys Schemat wytwarzania jednowarstwowego obwodu drukowanego: a) przygotowanie p ytek pod o owych, b) na o enie maski, c) wytrawienie, d) usuni cie warstwy maskuj cej Drug z wymienionych technologii wytwarzania obwodów drukowanych jest tzw. technologia addytywna, oparta na selektywnym nanoszeniu miedzi na powierzchni laminatu uprzednio odpowiednio zamaskowanego. Technologia ta ma szereg zalet, z których najwa niejsz jest wyeliminowanie procesu trawienia, umo liwia to bowiem wykonywanie bardzo w skich cie ek o szeroko ciach nawet poni ej 50 μm. Jednak z technologi t s zwi zane pewne trudno ci dotycz ce zarówno materia u pod o a, jak i samego procesu. Do wytworzenia na powierzchni laminatu metalizacji chemicznej miedzi, laminat musi by przed tym aktywowany przez dodanie do niego mikroskopijnych cz steczek palladu. Dlatego te udzia tej technologii w wiatowej produkcji obwodów drukowanych jest niewielki i nie przekracza kilku procent Operacje procesu wytwarzania obwodów drukowanych Proces wytwarzania obwodów drukowanych, szczególnie obwodów wielowarstwowych zawieraj cych zazwyczaj od 4 do 8 warstw oraz mikropo czenia mi dzy warstwami, jest procesem skomplikowanym i obejmuje szereg operacji technologicznych. Najwa niejsze z nich to: przygotowanie p ytek pod o owych, wiercenie i metalizacja otworów (obwody dwuwarstwowe), maskowanie powierzchni laminatu przed wytrawieniem, wytrawienie mozaiki po cze, usuni cie warstwy maskuj cej, na o enie maski przeciwlutowej, wytworzenie pokrycia ochronnego, opis p ytki drukowanej, ko cowa obróbka mechaniczna. Powy sza kolejno operacji dotyczy procesu wytwarzania p ytek dwuwarstwowych. Przy p ytkach wielowarstwowych kolejno operacji jest troch inna, poniewa dochodz dodatkowe operacje: przygotowanie p ytek pod o owych, na o enie warstwy maskuj cej i wykonanie mozaiki po cze na obu powierzchniach p ytki, 103

14 wykonanie wewn trznych po cze mi dzy warstwami, przygotowanie p ytek do prasowania, czenie poszczególnych warstw za pomoc prasowania, wiercenie otworów, metalizacja otworów, na o enie maski przeciwlutowej, na o enie pokrycia ochronnego, opis p ytki. Przygotowanie p ytek pod o owych obejmuje ci cie laminatu na p ytki o danych wymiarach oraz przygotowanie powierzchni p ytek do dalszych operacji procesu, które polega na odt uszczeniu powierzchni i usuni ciu z niej tlenków, co przeprowadza si metodami chemicznymi. Aby poprawi przyczepno nak adanych warstw maskuj cych, stosuje si równie tzw. szczotkowanie polegaj ce na przepuszczaniu p ytek mi dzy obracaj cymi si szczotkami Wykonanie po cze mi dzy warstwami W dwuwarstwowych obwodach drukowanych po czenia mi dzy warstwami wykonuje si za pomoc metalizowanych otworów przelotowych, które s u jednocze nie do monta u wyprowadze podzespo ów elektronicznych. Otwory w laminacie, rozmieszczone w siatce modu owej, s wykonywane przez precyzyjne wiercenie na wiertarkach sterowanych numerycznie, wyposa onych w szybkoobrotowe g owice o szybko ci obrotowej do 200 tys. obrotów/min. Po usuni ciu z powierzchni otworów produktów termicznego rozk adu ywic przeprowadza si aktywacj chemiczn powierzchni folii miedzianej oraz wewn trznych powierzchni otworów. Nast pnie wykonuje si metalizacj chemiczn powierzchni p ytki i wewn trznych powierzchni otworów w p ytce warstw miedzi o grubo ci 2 μm, która stanowi przewodz cy podk ad do dalszego ewentualnego elektrolitycznego pogrubienia warstwy miedzi do ok. 15 μm (rys. 5.7a). Metalizacja chemiczna jest procesem bezpr dowym, w którym reduktor redukuje sole metali do postaci wolnego metalu osadzaj cego si w postaci warstwy na przygotowanym pod o u. Mo na równie przeprowadzi selektywn me- Rys Schemat metalizacji otworów w dwuwarstwowych obwodach drukowanych: a) metalizacja kompleksowa, b) metalizacja selektywna; (Cuch mied nak adana bezpr dowo, Cuel mied nak adana elektrochemicznie) 104

15 talizacj elektrolityczn otworów, która polega na zamaskowaniu powierzchni laminatu i naniesieniu pow oki miedzianej na cianki otworów (rys. 5.7b). Po przeprowadzeniu metalizacji otworów oraz po kolejnych operacjach procesu nanosi si warstw ochronn (na obszary powierzchni otworów i pola monta owe stanowi ce punkty lutownicze), gwarantuj c dobr lutowno po d u szym czasie magazynowania p ytek. Jako warstw ochronn stosuje si pokrycia z cyny, stopu Sn-Pb, pokrycia Ni Au, Ag oraz pokrycia organiczne (tzw. OSP). Pokrycia niklowo-z ote, które nanosi si bezpr dowo, stosuje si w precyzyjnych p ytkach drukowanych wymagaj cych du ej planarno ci powierzchni. Wzgl dy techniczne i ochrony rodowiska powoduj, e coraz wi kszy nacisk k adzie si na poszukiwania pokry ochronnych alternatywnych w stosunku do warstw Sn-Pb. Warstwami alternatywnymi s pow oki organiczne utworzone z takich zwi zków, jak imidazol, benzotriazol lub ich pochodne. Opisane technologie stosuje si te w wielowarstwowych obwodach drukowanych z o onych zazwyczaj z czterech do o miu warstw oraz mikropo cze mi dzywarstwowych, które wykonane s w postaci nieprzelotowych tzw. mikrootworów zapewniaj cych bardzo du g sto po cze (rys. 5.3). Rozwój przeno nej elektroniki u ytkowej, obejmuj cej telefony komórkowe, przeno ne komputery czy kamery cyfrowe, powoduje ci g y wzrost zapotrzebowania na takie obwody. Proces technologiczny obwodów wielowarstwowych przebiega w trzech etapach: wykonanie zewn trznych i wewn trznych obwodów p ytki, wiercenie otworów i ich metalizacja, klejenie warstw. Mikrootwory, stanowi ce po czenia mi dzy warstwami, zgodnie z de nicj obejmuj otwory o rednicy nieprzekraczaj cej 150 μm; w przeciwie stwie do obwodów dwustronnych s nieprzelotowe i nie s wykorzystywane do monta u podzespo ów. Takie mikrootwory wykonuje si metodami fotochemicznymi oraz za pomoc obróbki laserowej. W metodzie fotochemicznej s wykorzystywane fotoczu e dielektryki na warstwy wewn trzne p ytki drukowanej, w których po na wietleniu przez mask wytrawia si otwory. Przy obróbce laserowej wykorzystywane s lasery UV oparte na granacie itrowo-aluminiowym (YAG) lub lasery CO 2. Pierwszy z laserów mo e dr y otwory zarówno w folii miedzianej, jak i w warstwie dielektrycznej, natomiast lasery CO 2 s u ywane tylko do wiercenia dielektryków. Wykonane otwory s nast pnie poddawane metalizacji Wytwarzanie maski na powierzchni laminatu W produkcji obwodów drukowanych powszechnie stosowan metod do maskowania powierzchni folii miedzianej przed trawieniem jest metoda fotochemigra- czna, w której do maskowania wykorzystuje si warstwy fotoczu e. Metoda ta pozwala na uzyskiwanie bardzo precyzyjnych wzorów obwodów drukowanych z du dok adno ci ich odwzorowania. Do maskowania powierzchni folii miedzianej stosowane s g ównie fotopolimery sta e. Emulsje ciek e, stosowane rzadziej, nak ada si na powierzchni laminatu przez odwirowanie na wirówkach, zanurzanie p ytki w emulsji i jej powolne wyci ganie albo przez natryskiwanie. 105

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada

2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada 2. Nowoczesne technologie prasowania i spiekania wyrobów z proszków spiekanych stosowanych w przemy le motoryzacyjnym i lotniczym w wietle bada literaturowych Rozwój metalurgii proszków post powa wraz

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998

ISBN 978-83-02-06931-4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spó ka Akcyjna Warszawa 1998 Autor: Dr in. Edward Musia jest specjalist w zakresie aparatów, instalacji i urz dze elektrycznych, o wietlenia elektrycznego oraz elektroenergetyki przemys owej wyk ady z wymienionych dziedzin prowadzi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in.

Technik mechatronik. Egzamin. zawodowy. Testy i zadania z rozwiązaniami. Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Technik mechatronik Egzamin zawodowy Testy i zadania z rozwiązaniami Alina Rodak, Andrzej Rodak i in. Recenzenci: mgr in. Robert Maruszak, mgr Krzysztof lusarczyk Projekt gra czny serii: Przemys aw D

Bardziej szczegółowo

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE.

N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. (Brak modelu) 2 arkusze- Arkusz 1. N. TESLA URZ DZENIE DO PRODUKCJI PR DÓW ELEKTRYCZNYCH O WYSOKIEJ CZ STOTLIWO CI I POTENCJALE. Nr 568,176. Opatentowano 22 wrze nia 1896 r.. Rys. 1 wiadkowie : Wynalazca

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW

ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW mgr Jakub Sza atkiewicz Przemys owy Instytut Automatyki i Pomiarów ZROBOTYZOWANY DEMONTA ODPADÓW ZU YTEGO SPRZ TU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO W CELU ODZYSKU SUROWCÓW W artykule przeanalizowano mo liwo

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja i metodyka pracy

3. Koncepcja i metodyka pracy Open Access Library Volume 1 (7) 2012 3. Koncepcja i metodyka pracy Na podstawie przeprowadzonej analizy literaturowej i do wiadcze w asnych, nabytych podczas praktycznej realizacji bada s u cych prognozowaniu

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego

4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4. MATERIA NAUCZANIA 4.1. Budowa, struktura fizyczna i logiczna dysku twardego 4.1.1. Materia nauczania Definicje Dysk twardy (hard disk drive) to hermetycznie zamkni ty uk ad, sk adaj cy si z dwóch lub

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Józwiak, Monika Knap. Pracownia. informatyczno- -handlowa PODR CZNIK

Jadwiga Józwiak, Monika Knap. Pracownia. informatyczno- -handlowa PODR CZNIK Jadwiga Józwiak, Monika Knap Pracownia informatyczno- -handlowa PODR CZNIK cz 1 Autor Jadwiga Józwiak, Monika Knap Projekt graficzny okładki i karty tytułowej: Monika Wasilewska Układ typograficzny: Grażyna

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji

Język C dla mikrokontrolerów AVR. Od podstaw do zaawansowanych aplikacji Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Biblia

Sieci komputerowe. Biblia Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI

NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI Konrad D BA A Jacek DUDZI SKI NAP D BEZPO REDNI W POJAZDACH SAMOCHODOWYCH PRZEGL D KONSTRUKCJI STRESZCZENIE W artykule zaprezentowano rodzaje nap dów bezpo rednich przeznaczonych do elektrycznych pojazdów

Bardziej szczegółowo