Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik."

Transkrypt

1

2 Autorzy: Zbigniew Szczepański, Stafan Okoniewski Projekt graficzny okładki i karty tytułowej Roman Kirilenko Redaktor inicjujący Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor merytoryczny Elżbieta Faron-Lewandowska Redaktor techniczny Marzenna Kiedrowska Fotografie: Zbigniew Szczepański Recenzenci Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych: dr Ryszard Jezior, mgr inż. Ewa Karczewska Podręcznik napisano zgodnie z obowiązującą podstawą programową i programem nauczania dla zawodu technik elektronik. Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do nauczania zawodu technik elektronik na poziomie technikum i szkoły policealnej, na podstawie opinii rzeczoznawców: mgr inż. Anny Górskiej, mgr. inż. Jana Krzemińskiego, dr. hab. Dariusza Rotta, mgr. inż. Jacka Szydłowskiego. Numer dopuszczenia: 14/2007 ISBN Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa 2007 Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna Warszawa, Al. Jerozolimskie 136 Adres do korespondencji: Warszawa P. poczt. 9 Wydanie trzecie (2009) Ark. druk. 18,5 Łamanie: Studio DeTePe, Paweł Rusiniak

3 Spis tre ci 1. Materia owe i technologiczne problemy procesu wytwarzania Charakterystyka materia ów konstrukcyjnych Budowa i w a ciwo ci materia ów konstrukcyjnych Wp yw temperatury i ci nienia na stan skupienia cia a Kszta towanie mechaniczne materia ów Odlewnictwo Obróbka plastyczna Obróbka skrawaniem Pytania i zadania sprawdzaj ce Etapy przygotowania procesu produkcyjnego Opracowanie projektu wst pnego Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej Proces produkcyjny Zasady przygotowania dokumentacji technicznej i stosowane narz dzia Zasady rzutowania Przekroje na rysunku technicznym Wymiarowanie Dodatkowe oznaczenia na rysunkach technicznych Metody wykonywania rysunków technicznych Normalizacja i zarz dzanie jako ci Ustalenia dotycz ce przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy Przepisy bhp na stanowisku pracy Procedura uruchamiania urz dzenia na wybranym przyk adzie urz dzenia monta owego Pytania i zadania sprawdzaj ce Materia y stosowane w elektronice Materia y konstrukcyjne Materia y przewodz ce Materia y rezystywne Materia y dielektryczne Dielektryki izolacyjne Materia y dielektryczne nieorganiczne Materia y magnetyczne Materia y magnetycznie mi kkie Materia y magnetycznie twarde Tworzywa sztuczne Materia y stosowane na pow oki ochronne i dekoracyjne No niki informacji Wy wietlacze Magnetyczne no niki informacji

4 Cyfrowe no niki informacji Pó przewodnikowe no niki informacji Pytania i zadania sprawdzaj ce Konstrukcja i technologia elektronicznych podzespo ów czynnych i biernych Rezystory Kondensatory Elementy indukcyjne Przyrz dy pó przewodnikowe Optoelektroniczne przyrz dy pó przewodnikowe Pytania i zadania sprawdzaj ce Technologia obwodów drukowanych Rodzaje obwodów drukowanych Materia y stosowane na p ytki obwodów drukowanych Technologie stosowane do wytwarzania obwodów drukowanych Operacje procesu wytwarzania obwodów drukowanych Wykonanie po cze mi dzy warstwami Wytwarzanie maski na powierzchni laminatu Wytrawianie wzoru obwodu drukowanego Wytwarzanie pow ok ochronnych Projektowanie obwodu drukowanego Rozmieszczenie elementów na pod o u p ytki Prowadzenie cie ek obwodu drukowanego Dokumentacja projektu obwodu drukowanego Operacje procesu technologicznego na przyk adzie wybranej p ytki obwodu drukowanego Pytania i zadania sprawdzaj ce Technologia monta u powierzchniowego Wprowadzenie Metody monta u obwodów drukowanych Monta powierzchniowy z zastosowaniem kleju Monta powierzchniowy z zastosowaniem pasty lutowniczej Metody lutowania stosowane w monta u powierzchniowym Lutowanie elementów na fali lutowia Lutowanie rozp ywowe Lutowanie w fazie gazowej Konstrukcja podzespo ów do monta u powierzchniowego Lutowanie bezo owiowe Pytania i zadania sprawdzaj ce Konstrukcja i technologia mikrouk adów elektronicznych Wst p Klasy kacja mikrouk adów elektronicznych Monolityczne uk ady scalone

5 Wprowadzenie do technologii pó przewodnikowej Konstrukcja monolitycznego uk adu scalonego Przygotowanie materia u do wytwarzania monolitycznych uk adów scalonych Nak adanie warstw epitaksjalnych Wytwarzanie warstw dielektrycznych Obróbka fotolitogra czna Procesy dyfuzji i implantacji Wytworzenie metalizacji aluminiowej Uk ady hybrydowe cienkowarstwowe Konstrukcja elementów warstwowych w uk adach hybrydowych Sposób rozmieszczenia elementów na pod o u i ich po czenie Metody osadzania warstw cienkich Metody kszta towania struktur cienkowarstwowych Materia y stosowane na hybrydowe uk ady cienkowarstwowe Elementy dyskretne uk adów hybrydowych Warianty procesu technologicznego uk adu hybrydowego cienkowarstwowego Uk ady hybrydowe grubowarstwowe Proces nak adania warstw Obróbka termiczna warstw Materia y stosowane na hybrydowe uk ady grubowarstwowe Operacje procesu wytwarzania hybrydowych uk adów grubowarstwowych Precyzyjne nanoszenie warstw grubych Modu y wielostrukturowe Mikrosystemy Pytania i zadania sprawdzaj ce Technologia monta u przyrz dów pó przewodnikowych i uk adów scalonych Wprowadzenie Monta struktur do pod o a Lutowanie eutektyczne Lutowanie lutem mi kkim Klejenie struktur Metody wykonywania po cze kontaktów struktury z wyprowadzeniami uk adu Monta drutowy zgrzewanie Monta bezdrutowy Tworzywa polimerowe w po czeniach uk adów scalonych Izotropowe kleje przewodz ce Kleje nieprzewodz ce Kleje anizotropowe

6 8.5. Monta przestrzenny kilku struktur w jednej obudowie Pytania i zadania sprawdzaj ce Hermetyzacja podzespo ów i mikrouk adów elektronicznych Wprowadzenie Hermetyzacja poprzez zamkni cie uk adu w obudowie Metody zamykania obudów metalowych i ceramicznych Hermetyzacja przy u yciu tworzyw organicznych Technologie hermetyzacji tworzywami sztucznymi Hermetyzacja przy u yciu tworzyw nieorganicznych Ocena skuteczno ci hermetyzacji Problemy odprowadzania ciep a z elementów elektronicznych Pytania i zadania sprawdzaj ce Konstrukcja i technologia czujników pomiarowych Rola i znaczenie czujników pomiarowych Zapotrzebowanie na czujniki pomiarowe Rodzaje czujników pomiarowych Czujniki wielko ci zycznych Czujniki wielko ci chemicznych Czujniki stosowane w motoryzacji Czujniki stosowane w systemach alarmowych Pytania i zadania sprawdzaj ce Wybrane podzespo y mechaniczne w konstrukcji sprz tu elektronicznego Wiadomo ci ogólne Po czenia nieroz czne Po czenia roz czne Elementy s u ce do przenoszenia ruchu obrotowego Prowadnice Sprz g a Przek adnie mechaniczne i ci gnowe Po czenia, z cza, prze czniki i przeka niki Po czenia owijane i zaciskane Z cza Prze czniki i przeka niki Pytania i zadania sprawdzaj ce S owniczek wybranych terminów i poj Indeks

7 5. Technologia obwodów drukowanych P ytki obwodów drukowanych odgrywaj bardzo wa n rol w nowoczesnym sprz cie elektronicznym, umo liwiaj bowiem zarówno optymalne rozmieszczenie elementów sk adowych urz dzenia, jak i ich elektryczne po czenie przy zastosowaniu technologii lutowania zapewniaj cej du niezawodno po cze. Obwody drukowane s podstawowym elementem konstrukcyjnym ka dego wspó czesnego urz dzenia elektronicznego. Wyst puj w sprz cie elektronicznym praktycznie niezale nie od jego klasy i przeznaczenia, pocz wszy od zabawek elektronicznych, poprzez urz dzenia powszechnego u ytku, urz dzenia profesjonalne, ko cz c na najbardziej wyra nowanym sprz cie wojskowym, medycznym i telekomunikacyjnym. Obwód drukowany stanowi izolacyjna p ytka dielektryczna pokryta foli miedzian, z której po przeprowadzeniu procesów fotochemicznych wytrawia si cie ki przewodz ce oraz pola lutownicze (pod elementy elektroniczne) stanowi ce system elektrycznych po cze elementów urz dzenia. P ytka obwodu drukowanego pe ni wi c w sprz cie elektronicznym dwie podstawowe funkcje: mocuje mechanicznie podzespo y elektroniczne i jednocze nie jest wspornikiem mechanicznym dla tych elementów oraz czy je elektrycznie. W ostatnich latach bardzo zwi kszy y si wymagania producentów sprz tu elektronicznego dotycz ce p ytek drukowanych. Wynika to z post puj cej miniaturyzacji sprz tu oraz stosowania uk adów scalonych coraz bardziej z o onych, z du liczb wyprowadze, bardzo g sto u o onych. To wszystko powoduje, e p ytki obwodów drukowanych charakteryzuj si coraz wi ksz g sto ci po cze Rodzaje obwodów drukowanych Przyjmuj c jako kryterium podzia u konstrukcje obwodów drukowanych, mo na wyró ni obwody jednowarstwowe (jednostronne), obwody dwuwarstwowe oraz obwody wielowarstwowe. O wyborze okre lonego rozwi zania konstrukcyjnego decyduj przede wszystkim takie czynniki, jak: wymagana liczba elementów, liczba wyprowadze do czanych elementów, dopuszczalne wymiary pól lutowniczych oraz mo liwo- ci technologiczne i koszt wykonania. Przy ma ym zag szczeniu elementów na p ytce oraz obecno ci elementów z ma liczb wyprowadze niezbyt g sto u o onych stosuje si obwody jednowarstwowe, zwane równie jednostronnymi, w których sie po cze miedzianych cz cych elementy uk adu znajduje si po jednej stronie p ytki (rys. 5.1). 97

8 Rys P ytka drukowana jednostronna Rys P ytka drukowana dwustronna z otworami metalizowanymi Takie obwody drukowane s stosowane w uk adach o ma ej liczbie elementów i po- cze, a ich koszty wytwarzania s najni sze w porównaniu z innymi rodzajami p ytek drukowanych. Stosuje si je g ównie w sprz cie elektronicznym powszechnego u ytku. Obwody dwuwarstwowe, czyli dwustronne, maj cie ki po czeniowe oraz pola lutownicze rozmieszczone na obu powierzchniach pod o a izolacyjnego, a do czenia cie ek drukowanych oraz lutowania wyprowadze elementów stosuje si punkty lutownicze z metalizowanymi otworami (rys. 5.2). Pola lutownicze tych punktów s umieszczone w osi otworu, na obu powierzchniach pod o a, i po czone ze sob warstw metaliczn pokrywaj c powierzchni otworu. Obwody takie stosuje si w sprz cie elektronicznym o du ej g sto ci po cze, pracuj cym przy znacznych nara eniach mechanicznych. P ytki drukowane dwustronne dominuj w krajowej produkcji obwodów drukowanych i stanowi ponad 60% ca ej produkcji p ytek drukowanych. Obwody wielowarstwowe maj cie ki drukowane umieszczone na kilku poziomach rozdzielonych warstwami dielektrycznymi sklejonymi ze sob. Po czenia mi dzywarstwowe s realizowane poprzez zastosowanie otworów metalizowanych, cz cych s siaduj ce poziomy metalizacji (rys. 5.3) i w przeciwie stwie do obwodów dwustronnych mog to by równie otwory nieprzelotowe, które nie s wykorzystywane do monta u podzespo ów. Rys Przekrój obwodu wielowarstwowego 98 Takie mikropo czenia mi dzywarstwowe, wykonane w postaci otworów nieprzelotowych o rednicy μm, s realizowane przy wykorzystaniu obróbki mechanicznej, obróbki laserowej oraz procesów fotochemicznych. Obecnie takie otwory wykonuje si najcz ciej za pomoc lasera. Wykonanie otworów wymaga coraz doskonalszych procesów ich metalizacji, musz one bowiem umo liwi osadzenie pow oki zapewniaj cej niezawodne po czenie mi dzywarstwowe.

9 Obwody wielowarstwowe stosuje si w sprz cie, w którym wyst puje bardzo du a g sto po cze, a wi c g ównie w sprz cie komputerowym, w kamerach wideo, telefonach komórkowych oraz specjalnym. Udzia wielowarstwowych p ytek drukowanych w asortymencie produkowanych p ytek drukowanych wci si zwi ksza, a wynika to z ci g ej miniaturyzacji sprz tu elektronicznego i coraz wi kszej jego z o ono ci. Zapotrzebowanie na obwody wielowarstwowe charakteryzuje si najwi ksz dynamik wzrostu. Bior c pod uwag w a ciwo ci mechaniczne p ytek obwodów drukowanych, rozró nia si trzy grupy obwodów drukowanych: obwody sztywne, obwody elastyczne, obwody sztywno-elastyczne. Obwody drukowane sztywne stanowi dominuj c grup w asortymencie produkowanych obwodów drukowanych. Do ich wytwarzania s stosowane laminaty szklano-epoksydowe (zwane potocznie pod o em FR-4), jak równie laminaty fenolowo-papierowe, szklano-te onowe, a ostatnio coraz powszechniej u ywa si laminatów kompozytowych, które charakteryzuj si bardzo dobrymi w a ciwo ciami mechanicznymi oraz podatno ci na obróbk mechaniczn. Obwody drukowane elastyczne s wytwarzane z elastycznego materia u elektroizolacyjnego w postaci folii poliimidowych, poliestrowych lub te onowych. Najcz ciej stosowane s folie poliimidowe, które laminowane warstw miedzi wyst puj pod rmow nazw Kapton. Obwody elastyczne cz poszczególne bloki w urz dzeniach elektronicznych, a przyk adem takiego zastosowania jest po czenie w laptopach panelu wy wietlacza ciek okrystalicznego LCD z jednostk steruj c. Obwody drukowane sztywno-elastyczne stosuje si do przewodowego czenia p ytek sztywnych. Obwód elastyczny stanowi jedn z warstw obwodu sztywnego. Unika si w ten sposób stosowania na p ytce sztywnej z cza wielokontaktowego. Koszt wytwarzania takich obwodów jest wysoki i dlatego stosuje si je g ównie w zastosowaniach specjalnych Materia y stosowane na p ytki obwodów drukowanych Do wytwarzania obwodów drukowanych s stosowane pod o a izolacyjne laminowane foli miedzian, na jednej lub dwu powierzchniach pod o a izolacyjnego, zwane równie laminatami. Grubo tych pod o y zawiera si w przedziale 0,5 3,0 mm, a wymiar wykonywanych obwodów dochodzi do mm. Do wytwarzania obwodów wielowarstwowych stosowane s laminaty cienkowarstwowe grubo ci 0,1 0,6 mm. Jednym z najstarszych, ale jednocze nie i najta szych laminatów jest laminat fenolowo-papierowy charakteryzuj cy si dobrymi w a ciwo ciami technologicznymi, których miar jest dobra podatno na obróbk mechaniczn. Dobre 99

10 100 w a ciwo ci elektryczne tych laminatów uzyskano kosztem gorszej wytrzyma o ci mechanicznej. Laminaty szklano-epoksydowe s najpowszechniej stosowanym materia em do wytwarzania p ytek obwodów drukowanych. Laminaty takie wykonuje si, nasycaj c w ókno szklane uformowane w postaci tkanin ywic epoksydow i klej c ze sob warstwy pod du ym naciskiem i w wysokiej temperaturze. Laminaty takie charakteryzuj si du wytrzyma o ci mechaniczn, do dobr odporno ci na podwy szon temperatur, dobrymi w a ciwo ciami elektrycznymi oraz du odporno ci na dzia anie czynników chemicznych stosowanych w czasie wytwarzania obwodów. Materia em na obwody wielowarstwowe najlepiej spe niaj cym wymagania jest w óknina aramidowa po czona z odpowiednim rodzajem ywicy. Poniewa ma ujemny wspó czynnik rozszerzalno ci cieplnej, to w po czeniu z ywic, która ma wspó czynnik dodatni, otrzymuje si materia o du ej stabilno ci wymiarowej, co jest bardzo korzystne przy produkcji wielkoformatowych wielowarstwowych p ytek drukowanych, du e formaty bowiem znacznie obni aj koszty produkcji. Równie g adko laminatów wzmocnionych w óknem aramidowym jest bardzo du a, gdy znacznie przewy sza g adko laminatów szklano-epoksydowych. Pozwala to w powtarzalny sposób wytworzy sie po cze drukowanych o bardzo w skich cie kach, których szeroko zawiera si w przedziale μm. Do czenia poszczególnych warstw p ytek drukowanych wielowarstwowych s stosowane folie klejowe wykonane z takiej samej tkaniny jak pod o e laminatu i nasycone nieutwardzaln ywic. W a ciwo ci folii klejowej s wi c identyczne z laminatem, w zwi zku z czym p ytka wielowarstwowa po sklejeniu ma jednorodne w a ciwo ci w ca ej obj to ci. Konwencjonalne p ytki drukowane, wytwarzane na standardowych laminatach, mog by stosowane do transmisji sygna ów o cz stotliwo ciach nie wi kszych ni 2 GHz. Natomiast transmisja sygna ów o wi kszych cz stotliwo ciach wymaga zastosowania innych materia ów pod o a. Na uk ady mikrofalowe s stosowane laminaty mikrofalowe wytwarzane przez rm Rogers Corp., oferuj c szeroki wybór laminatów do prawie wszystkich rodzajów zastosowa. Laminaty te s oparte na tworzywie te onowym (PTFE), wzmocnionym w óknem szklanym lub tworzywem ceramicznym. Najbardziej popularnym laminatem z tej grupy jest laminat typu Duroid i Epsilam. W tablicy 5.1 podano wybrane parametry charakteryzuj ce w a ciwo ci kilku wybranych laminatów stosowanych do produkcji obwodów drukowanych. Laminaty stosowane na p ytki obwodów drukowanych s laminowane foli metalow wykonan z miedzi elektrolitycznej o du ej czysto ci i maksymalnie szczelnej powierzchni. Grubo folii zawiera si w przedziale μm. Dost pne s równie laminaty z warstw przewodz c i rezystywn, które stwarzaj mo liwo wykonywania nie tylko cie ek przewodz cych, ale równie rezystorów. Laminaty z warstw rezystywn produkuje rma Micaplay oraz rma Bakielity Xylonite Limited w dwóch odmianach ró ni cych si warto ciami rezystancji powierzchniowej.

11 Tablica 5.1. Wybrane w a ciwo ci laminatów stosowanych na obwody drukowane Rodzaj laminatu Maksymalna temperatura pracy [ C] Przenikalno elektryczna wzgl dna r Wspó czynnik strat przy 1 khz tg Absorpcja wody po 24 h [%] Wspó czynnik rozszerzalno ci cieplnej /K Zastosowanie Fenolowo- -papierowy Szklano- -epoksydowy Szklano- -poliestrowy 120 4,8 0,04 0, sprz t powszechnego u ytku ,4 0,035 0,15 16 sprz t powszechnego u ytku o zwi kszonych wymaganiach 130 4,3 0,015 0,18 elektronika przemys owa, sprz t komputerowy, aparatura pomiarowa Kompozytowy 150 0,12 20 technika mikrofalowa Aramidowo- -epoksydowy Szklano-te onowy (Duroid) Te onowo- -ceramiczny (Epsilam) 125 4,0 0,85 4,0 technika mikrofalowa 200 2,6 0,001 0,1 1,0 16,5 technika mikrofalowa ,2 0,002 0,5 2,0 25 technika mikrofalowa 5.3. Technologie stosowane do wytwarzania obwodów drukowanych W procesie realizacji obwodów drukowanych mo na wyró ni dwie podstawowe technologie: technologi substraktywn, technologi addytywn. Technologia substraktywna, która dominuje w procesach wytwarzania obwodów drukowanych, jest oparta na selektywnym wytrawianiu tych obszarów miedzi, które s zb dne, nie stanowi bowiem po cze oraz pól lutowniczych. Natomiast cie ki po czeniowe oraz pola lutownicze s zabezpieczone przed trawieniem przez mask na o on na laminat foliowany miedzi, utworzon b d 101

12 z emulsji wiat oczu ej, b d z fotopolimeru sta ego. W pocz tkowym okresie wytwarzania obwodów drukowanych powszechnie stosowano metod sitodruku polegaj c na tym, e na laminat foliowany miedzi by a nak adana farba maskuj ca. Wykorzystywano do tego celu proces sitodruku, czyli nanoszenia farby przez odpowiednio przygotowane sito wykonane ze stali nierdzewnej lub poliestrowe (rys. 5.4). Ta metoda maskowania jest nadal stosowana przy wytwarzaniu obwodów drukowanych jednostronnych. Rys Schemat nak adania warstwy maskuj cej za pomoc sitodruku Sita maskowane s albo emulsj wiat oczu w postaci p ynnej, któr wylewa si na powierzchni sita, albo emulsj sta przyklejon do powierzchni sita po jej na wietleniu i wywo aniu. Do wytworzenia warstwy maskuj cej na powierzchni laminatu mo na równie wykorzysta metod druku offsetowego, stosowan w poligra i przy przenoszeniu rysunku z matrycy na pod o e za pomoc gumowego wa ka po redniego (rys. 5.5). Rys Zasada druku offsetowego W metodzie tej matryca najpierw jest pokrywana farb, a nast pnie gumowy wa ek zbiera farb z tej matrycy i przenosi jej wzór na powierzchni laminatu. Ta metoda maskowania mo e by stosowana w produkcji wielkoseryjnej, ze wzgl du na du y koszt urz dzenia oraz matrycy. Obecnie najcz ciej stosowan metod do maskowania powierzchni laminatu przed procesem trawienia jest metoda fotochemigra czna wykorzystuj ca fotopolimery sta e oraz w mniejszym stopniu emulsje wiat oczu e ciek e. Metoda ta pozwala bowiem na bardzo dobre odwzorowanie wzoru obwodu drukowanego oraz uzyskanie bardzo w skich cie ek. Uproszczony schemat wytwarzania obwodu drukowanego przy wykorzystaniu technologii substraktywnej pokazano na rysunku

13 Rys Schemat wytwarzania jednowarstwowego obwodu drukowanego: a) przygotowanie p ytek pod o owych, b) na o enie maski, c) wytrawienie, d) usuni cie warstwy maskuj cej Drug z wymienionych technologii wytwarzania obwodów drukowanych jest tzw. technologia addytywna, oparta na selektywnym nanoszeniu miedzi na powierzchni laminatu uprzednio odpowiednio zamaskowanego. Technologia ta ma szereg zalet, z których najwa niejsz jest wyeliminowanie procesu trawienia, umo liwia to bowiem wykonywanie bardzo w skich cie ek o szeroko ciach nawet poni ej 50 μm. Jednak z technologi t s zwi zane pewne trudno ci dotycz ce zarówno materia u pod o a, jak i samego procesu. Do wytworzenia na powierzchni laminatu metalizacji chemicznej miedzi, laminat musi by przed tym aktywowany przez dodanie do niego mikroskopijnych cz steczek palladu. Dlatego te udzia tej technologii w wiatowej produkcji obwodów drukowanych jest niewielki i nie przekracza kilku procent Operacje procesu wytwarzania obwodów drukowanych Proces wytwarzania obwodów drukowanych, szczególnie obwodów wielowarstwowych zawieraj cych zazwyczaj od 4 do 8 warstw oraz mikropo czenia mi dzy warstwami, jest procesem skomplikowanym i obejmuje szereg operacji technologicznych. Najwa niejsze z nich to: przygotowanie p ytek pod o owych, wiercenie i metalizacja otworów (obwody dwuwarstwowe), maskowanie powierzchni laminatu przed wytrawieniem, wytrawienie mozaiki po cze, usuni cie warstwy maskuj cej, na o enie maski przeciwlutowej, wytworzenie pokrycia ochronnego, opis p ytki drukowanej, ko cowa obróbka mechaniczna. Powy sza kolejno operacji dotyczy procesu wytwarzania p ytek dwuwarstwowych. Przy p ytkach wielowarstwowych kolejno operacji jest troch inna, poniewa dochodz dodatkowe operacje: przygotowanie p ytek pod o owych, na o enie warstwy maskuj cej i wykonanie mozaiki po cze na obu powierzchniach p ytki, 103

14 wykonanie wewn trznych po cze mi dzy warstwami, przygotowanie p ytek do prasowania, czenie poszczególnych warstw za pomoc prasowania, wiercenie otworów, metalizacja otworów, na o enie maski przeciwlutowej, na o enie pokrycia ochronnego, opis p ytki. Przygotowanie p ytek pod o owych obejmuje ci cie laminatu na p ytki o danych wymiarach oraz przygotowanie powierzchni p ytek do dalszych operacji procesu, które polega na odt uszczeniu powierzchni i usuni ciu z niej tlenków, co przeprowadza si metodami chemicznymi. Aby poprawi przyczepno nak adanych warstw maskuj cych, stosuje si równie tzw. szczotkowanie polegaj ce na przepuszczaniu p ytek mi dzy obracaj cymi si szczotkami Wykonanie po cze mi dzy warstwami W dwuwarstwowych obwodach drukowanych po czenia mi dzy warstwami wykonuje si za pomoc metalizowanych otworów przelotowych, które s u jednocze nie do monta u wyprowadze podzespo ów elektronicznych. Otwory w laminacie, rozmieszczone w siatce modu owej, s wykonywane przez precyzyjne wiercenie na wiertarkach sterowanych numerycznie, wyposa onych w szybkoobrotowe g owice o szybko ci obrotowej do 200 tys. obrotów/min. Po usuni ciu z powierzchni otworów produktów termicznego rozk adu ywic przeprowadza si aktywacj chemiczn powierzchni folii miedzianej oraz wewn trznych powierzchni otworów. Nast pnie wykonuje si metalizacj chemiczn powierzchni p ytki i wewn trznych powierzchni otworów w p ytce warstw miedzi o grubo ci 2 μm, która stanowi przewodz cy podk ad do dalszego ewentualnego elektrolitycznego pogrubienia warstwy miedzi do ok. 15 μm (rys. 5.7a). Metalizacja chemiczna jest procesem bezpr dowym, w którym reduktor redukuje sole metali do postaci wolnego metalu osadzaj cego si w postaci warstwy na przygotowanym pod o u. Mo na równie przeprowadzi selektywn me- Rys Schemat metalizacji otworów w dwuwarstwowych obwodach drukowanych: a) metalizacja kompleksowa, b) metalizacja selektywna; (Cuch mied nak adana bezpr dowo, Cuel mied nak adana elektrochemicznie) 104

15 talizacj elektrolityczn otworów, która polega na zamaskowaniu powierzchni laminatu i naniesieniu pow oki miedzianej na cianki otworów (rys. 5.7b). Po przeprowadzeniu metalizacji otworów oraz po kolejnych operacjach procesu nanosi si warstw ochronn (na obszary powierzchni otworów i pola monta owe stanowi ce punkty lutownicze), gwarantuj c dobr lutowno po d u szym czasie magazynowania p ytek. Jako warstw ochronn stosuje si pokrycia z cyny, stopu Sn-Pb, pokrycia Ni Au, Ag oraz pokrycia organiczne (tzw. OSP). Pokrycia niklowo-z ote, które nanosi si bezpr dowo, stosuje si w precyzyjnych p ytkach drukowanych wymagaj cych du ej planarno ci powierzchni. Wzgl dy techniczne i ochrony rodowiska powoduj, e coraz wi kszy nacisk k adzie si na poszukiwania pokry ochronnych alternatywnych w stosunku do warstw Sn-Pb. Warstwami alternatywnymi s pow oki organiczne utworzone z takich zwi zków, jak imidazol, benzotriazol lub ich pochodne. Opisane technologie stosuje si te w wielowarstwowych obwodach drukowanych z o onych zazwyczaj z czterech do o miu warstw oraz mikropo cze mi dzywarstwowych, które wykonane s w postaci nieprzelotowych tzw. mikrootworów zapewniaj cych bardzo du g sto po cze (rys. 5.3). Rozwój przeno nej elektroniki u ytkowej, obejmuj cej telefony komórkowe, przeno ne komputery czy kamery cyfrowe, powoduje ci g y wzrost zapotrzebowania na takie obwody. Proces technologiczny obwodów wielowarstwowych przebiega w trzech etapach: wykonanie zewn trznych i wewn trznych obwodów p ytki, wiercenie otworów i ich metalizacja, klejenie warstw. Mikrootwory, stanowi ce po czenia mi dzy warstwami, zgodnie z de nicj obejmuj otwory o rednicy nieprzekraczaj cej 150 μm; w przeciwie stwie do obwodów dwustronnych s nieprzelotowe i nie s wykorzystywane do monta u podzespo ów. Takie mikrootwory wykonuje si metodami fotochemicznymi oraz za pomoc obróbki laserowej. W metodzie fotochemicznej s wykorzystywane fotoczu e dielektryki na warstwy wewn trzne p ytki drukowanej, w których po na wietleniu przez mask wytrawia si otwory. Przy obróbce laserowej wykorzystywane s lasery UV oparte na granacie itrowo-aluminiowym (YAG) lub lasery CO 2. Pierwszy z laserów mo e dr y otwory zarówno w folii miedzianej, jak i w warstwie dielektrycznej, natomiast lasery CO 2 s u ywane tylko do wiercenia dielektryków. Wykonane otwory s nast pnie poddawane metalizacji Wytwarzanie maski na powierzchni laminatu W produkcji obwodów drukowanych powszechnie stosowan metod do maskowania powierzchni folii miedzianej przed trawieniem jest metoda fotochemigra- czna, w której do maskowania wykorzystuje si warstwy fotoczu e. Metoda ta pozwala na uzyskiwanie bardzo precyzyjnych wzorów obwodów drukowanych z du dok adno ci ich odwzorowania. Do maskowania powierzchni folii miedzianej stosowane s g ównie fotopolimery sta e. Emulsje ciek e, stosowane rzadziej, nak ada si na powierzchni laminatu przez odwirowanie na wirówkach, zanurzanie p ytki w emulsji i jej powolne wyci ganie albo przez natryskiwanie. 105

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

Montaż w elektronice_cz.02_elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP.ppt. Plan wykładu

Montaż w elektronice_cz.02_elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP.ppt. Plan wykładu Plan wykładu Wprowadzenie Elementy elektroniczne w obudowach SO, CC i QFP Elementy elektroniczne w obudowach BGA i CSP Montaż drutowy i flip-chip struktur nie obudowanych Tworzywa sztuczne i lepkospręż

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15

Bazy danych. Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Bazy danych Andrzej Łachwa, UJ, 2013 andrzej.lachwa@uj.edu.pl www.uj.edu.pl/web/zpgk/materialy 9/15 Przechowywanie danych Wykorzystanie systemu plików, dostępu do plików za pośrednictwem systemu operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO

LABORATORIUM MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Wydział EAIiE Katedra Elektroniki Specjalizacja: Sensory i Mikrosystemy LABORATORIUM MONTAŻU ELEKTRONICZNEGO Temat ćwiczenia: Wykonanie techniką sitodruku struktury

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010

Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 Pomiar mocy pobieranej przez napędy pamięci zewnętrznych komputera. Piotr Jacoń K-2 I PRACOWNIA FIZYCZNA 25. 01. 2010 I. Cel ćwiczenia: Poznanie poprzez samodzielny pomiar, parametrów elektrycznych zasilania

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 10.05.1995, PCT/FR95/00615 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 177082 (21) Numer zgłoszenia: 312495 (22) Data zgłoszenia: 10.05.1995 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9

Spis treêci. 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 Spis treêci 1. Wiadomości wprowadzające do technologii ogólnej.. 9 2. Proste przyrządy i narzędzia pomiarowe oraz sposoby pomiaru.................................. 11 2. l. Cel i dokładność pomiarów warsztatowych.....

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA Mandat 22 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE i WYROBY POMOCNICZE DO STOSOWANIA W: 07/33 DACHACH 09/33 ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH, OKNACH I LUKACH (OTWORACH)

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE.

SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. SST - 03 - SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. H 03.00.00 Roboty Umocnieniowe kod CPV 45 200000-9 H 03.01.00 Układanie geowłókniny SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 148 2.MATERIAŁY 148-149 3. SPRZĘT... 149 4. TRANSPORT...149

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna

DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna DSZ IP 55 / 65 Dost powa Szafa Zewn trzna korpus oparty o ram samono n wykonan z systemowych proþ li aluminiowych, wybór: mo liwo dowolnej konþ guracji wymiarowej malowanie farb proszkow poliestrow na

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH

7. REZONANS W OBWODACH ELEKTRYCZNYCH OBWODY SYGNAŁY 7. EZONANS W OBWODAH EEKTYZNYH 7.. ZJAWSKO EZONANS Obwody elektryczne, w których występuje zjawisko rezonansu nazywane są obwodami rezonansowymi lub drgającymi. ozpatrując bezźródłowy obwód

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532.

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2559562. (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.2011 11461532. RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 2962 (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 16.08.11 1146132.1 (13) (1) T3 Int.Cl. B42D 1/ (06.01) Urząd Patentowy

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych

Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych Zajęcia nr 1 Temat: Rodzaje połączeń mechanicznych elementów konstrukcyjnych i podzespołów wykonujemy za pomocą połączeń. Połączenia mechaniczne moŝemy podzielić na: 1. nierozłączne charakteryzujące się

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala

Zakłócenia. Podstawy projektowania A.Korcala Zakłócenia Podstawy projektowania A.Korcala Pojęciem zakłóceń moŝna określać wszelkie niepoŝądane przebiegi pochodzenia zewnętrznego, wywołane zarówno przez działalność człowieka, jak i zakłócenia naturalne

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach.

Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. Jak usprawnić procesy controllingowe w Firmie? Jak nadać im szerszy kontekst? Nowe zastosowania naszych rozwiązań na przykładach. 1 PROJEKTY KOSZTOWE 2 PROJEKTY PRZYCHODOWE 3 PODZIAŁ PROJEKTÓW ZE WZGLĘDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1/6 BUDOWLANYCH BARIERKI STALOWE OBIEKT: Projekt zjazdu drogowego oraz parkingu wraz niezbędną infrastrukturą na dz. 306/1, Ozorków ul. Lipowa INWESTOR: Gmina Miasta Ozorków ul. Wigury 1 95-035 Ozorków

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 dnia 16.03.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 W związku z realizacją w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Tytuł projektu: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH

LABORATORIUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej STUDA DZENNE e LAORATORUM PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNKOWYH LPP 2 Ćwiczenie nr 10 1. el ćwiczenia Przełączanie tranzystora bipolarnego elem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe definicje

Podstawowe definicje Podstawowe definicje część przewodząca dostępna - część przewodząca urządzenia, której można dotknąć, nie będąca normalnie pod napięciem, i która może się znaleźć pod napięciem, gdy zawiedzie izolacja

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

lider w lakierowaniu taśm

lider w lakierowaniu taśm lider w lakierowaniu taśm Firma wierna jakości Metalcolor rozpoczął specjalistyczne powlekanie taśm aluminiowych w 1981 roku w miejscowości Forel koło Lozanny w Szwajcarii. Od tego czasu firma niezmiernie

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie magazynu

Zagospodarowanie magazynu Zagospodarowanie magazynu Wymagania wobec projektu magazynu - 1 jak najlepsze wykorzystanie pojemności związane z szybkością rotacji i konieczną szybkością dostępu do towaru; im większa wymagana szybkość

Bardziej szczegółowo

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco

SunMag HP1. Technical Data Sheet. SunMag HP1 Heatset Series. farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco Heatset Series Karta techniczna produktu (wersja z dnia 01.05.2011) farby do druku offsetowego utrwalanego na gorąco 1. Opis Linia obejmuje farby procesowe bazujące na oleju mineralnym, spoiwie i paście

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk

Naprawa. Kwalifikacja M.18.2. pojazdów samochodowych REFORMA 2012. Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk REFORMA 2012 Naprawa pojazdów samochodowych Seweryn Orzełowski, Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.18.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Rozdziały:

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv

Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv Zestawienie wartości dostępnej mocy przyłączeniowej źródeł w sieci RWE Stoen Operator o napięciu znamionowym powyżej 1 kv stan na: lipiec 2016 r. RWE Stoen Operator Sp. z o.o. 28/06/2016 STRONA 1 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007

Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych. Koło o ISPE AMG 2007 Technologie kodowania i oznaczania opakowań leków w gotowych Michał Burdyński Koło o ISPE AMG 2007 Na początek trochę faktów Roczny wzrost przemysłu u opakowań farmaceutycznych szacuje się na poziomie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego

Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Badanie silnika asynchronicznego jednofazowego Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie budowy i zasady funkcjonowania silnika jednofazowego. W ramach ćwiczenia badane są zmiany wartości prądu rozruchowego

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do pomiaru ciśnienia.

Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Urządzenie do pomiaru ciśnienia. Każda pompownia musi być wyposażona w urządzenia do pomiaru ciśnienia. Najczęściej będą one montowane na rurociągach ssawnych i tłocznych pomp oraz na przewodzie wyjściowym

Bardziej szczegółowo

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska

PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska PROFIBUS - zalecenia odnośnie montażu i okablowania instalcji sieciowych Profibus PNO Polska Część 1 - kable miedziane w sieci PROFIBUS Informacje ogólne o kablach dla sieci Profibus Bardzo często spotykamy

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U

OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJA MONTA U OPIS liczniki EIZ- G INSTRUKCJ MONT U Licznik EIZ jest urz dzeniem do mierzenia mocy czynnej energii elektrycznej w instalacjach 1- i 3-fazowych. udowa oraz wymiary pozwalaj na atwy monta w rozdzielniach

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB

SERI A 93 S E RI A 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB SERIA E93 CONIC FRINCTION CONIC 2 SERIA 93 SERIA 93 O FLUSH GRID WITHOUT EDGE TAB Podziałka Powierzchnia 30 mm Flush Grid Prześwit 47% Grubość Minimalny promień skrętu taśmy Układ napędowy Szerokość taśmy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP

INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A. WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP INSTRUKCJA OBSŁUGI WD2250A WATOMIERZ 0.3W-2250W firmy MCP 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Zakresy prądowe: 0,1A, 0,5A, 1A, 5A. Zakresy napięciowe: 3V, 15V, 30V, 240V, 450V. Pomiar mocy: nominalnie od 0.3

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @...

OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Formularz ofertowy. Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nazwa Wykonawcy (wykonawców występujących wspólnie):... ADRES:... TEL.:... REGON:... NIP:... Adres e-mail do korespondencji: @... Muzeum Sztuki Nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Udoskonalona wentylacja komory suszenia

Udoskonalona wentylacja komory suszenia Udoskonalona wentylacja komory suszenia Komora suszenia Kratka wentylacyjna Zalety: Szybkie usuwanie wilgoci z przestrzeni nad próbką Ograniczenie emisji ciepła z komory suszenia do modułu wagowego W znacznym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej

Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Szkoła Główna Służby Pożarniczej Katedra Techniki Pożarniczej Zakład Elektroenergetyki Badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej Opracował: mł. bryg. dr inż. Ryszard Chybowski mł. bryg. dr inż.

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH

M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH M.20.03.01. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH POWŁOKĄ NA BAZIE ŻYWIC AKRYLOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały

CIĘCIE LASEREM CIĘCIE CNC POŁĄCZENIA MATERIAŁÓW LITERY PRZESTRZENNE. technologia. sposób montażu. materiały CIĘCIE LASEREM Technologia cięcia laserem gwarantuje uzyskanie gładkich krawędzi. Jest to istotne w przypadku cięcia takich materiałów, jak plexi. CIĘCIE CNC Technologia CNC daje możliwość wycięcia bardzo

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny

Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Wykład organizacyjny Komputerowe Systemy Sterowania Sem.VI, Kierunek: Automatyka i Robotyka, Specjalność: Automatyka i Systemy Sterowania Wykład organizacyjny Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Wymiar dydaktyczny przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Materiały informacyjne

Materiały informacyjne Materiały informacyjne Stropy styropianowe Dystrubucja: Inwest Studio 58-210 Sieniawka, Akwen 40 woj. Dolnośląskie tel./fax (74) 893-82-64 tel. kom. 605 287-100 e-mail: InwestStudio@wp.pl http://www.inweststudio.pl

Bardziej szczegółowo

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej

Stacje wody zmieszanej Elektroniczna zblokowana stacja wody zmieszanej z orurowaniem ze stali szlachetnej z orurowaniem ze stali szlachetnej do utrzymania sta ej temperatury wody zmieszanej do dyspozycji w pomieszczeniach do mycia i k pieli oraz instalacjach przemys owych

Bardziej szczegółowo

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI

TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI TESTER LX 9024 (SYSTEM ALARMOWY IMPULSOWY) INSTRUKCJA OBSŁUGI levr Ver. 12.12 1. WSTĘP Miernik LX 9024 jest przeznaczony do pomiarów sieci ciepłowniczych preizolowanych zawierających impulsowy układ alarmowy.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe

Infrastruktura techniczna. Warunki mieszkaniowe Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Instytut Geografii, Gagarina 9, 87-100 Toruń dostępne na: http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/rl_charakter_obszar_wiejskich_w_2008.pdf

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo