EKSPERTYZA TECHNICZNA FILARÓW PODCIENI RZESZOWSKIEGO RATUSZA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKSPERTYZA TECHNICZNA FILARÓW PODCIENI RZESZOWSKIEGO RATUSZA"

Transkrypt

1 EKSPERTYZA TECHNICZNA FILARÓW PODCIENI RZESZOWSKIEGO RATUSZA ZAMÓWIENIE REALIZOWANE W RAMACH ZADANIE INWESTYCYJNEGO WYKONANIE IZOLACJI I ODTWORZENIE STRUKTURY FILARÓW W BUDYNKU RATUSZA ZLECENIODAWCA: DOTYCZY: AUTOR OPRACOWANIA : Gmina Miasto Rzeszów Rzeszów ul. Runek 12 Filary podcieni rzeszowskiego Ratusza Rynek 1, Rzeszów mgr inż. Wojciech Włodarczyk Warszawa luty 2015r. 1

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. Podstawa opracowania ekspertyzy 2. Przedmiot ekspertyzy 3. Cel ekspertyzy 4. Zakres ekspertyzy 5. Materiały wykorzystane w ekspertyzie 6. Charakterystyka budynku Ratusza 7. Charakterystyka filarów podcieni Ratusza 8. Stan techniczny filarów podcieni Ratusza 9. Badania wilgotności piaskowca w filarach podcieni Ratusza 10. Badania zasolenia piaskowca w filarach podcieni Ratusza 11. Badania sklerometryczne Młotkiem Schmidta piaskowca w filarach podcieni Ratusza 12. Obliczenia sprawdzające nośności filarów podcieni Ratusza 13. Zalecenia konserwatorskie 14. Przyczyny powstania uszkodzeń filarów podcieni Ratusza 15. Wnioski i zalecenia ze wskazaniem programu prac naprawczych filarów podcieni Ratusza Załączniki: 1. Zestaw zdjęć nr 1 do nr 8 2. Załącznik nr 1 - Zalecenia konserwatorskie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo L.dz. UOZ-Rz z dnia r. 3. Załącznik nr 2 Analiza zasolenia piaskowca wbudowanego w filary podcieni Ratusza 4. Załącznik nr 3 - Kopia dziennika budowy dotyczącego wykonania izolacji pionowej murów fundamentowych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Rzeszowie z 2007r. (Pozwolenie na budowę AR.I /96/57/6/05 z dnia 12.X.2005) 5. Załącznik nr 4 Dokumentacja fotograficzna wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Rzeszowie z 2007r. 6. Dokumenty zawodowe 1. PODSTAWA OPRACOWANIA EKSPERTYZY Umowa Nr WI.P z Gminą Miasto Rzeszów z dnia r. 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania są filary podcieni Ratusza w Rzeszowie. Zadanie inwestycyjne: Wykonanie izolacji i odtworzenie struktury filarów w budynku Ratusza 3. CEL EKSPERTYZY Celem niniejszego opracowania jest określenie stanu technicznego filarów podcieni rzeszowskiego Ratusza wraz ze wskazaniem przyczyn powstania uszkodzeń i 2

3 przedstawieniem programu prac naprawczych konstrukcyjnych i innych niezbędnych robót budowlanych oraz konserwatorskich ze szczególną analizą w zakresie wskazania metod wykonania izolacji (zabezpieczenia) filarów podcieni Ratusza w Rzeszowie. 4. ZAKRES OPRACOWANIA Zakresem opracowania objęte są zagadnienia techniczne związane bezpośrednio z wymienionym wyżej celem. 5. MATERIAŁY WYKORZYSTANE DO EKSPERTYZY 5.1. Wizja lokalna w dniu 19 i 29 stycznia 2015r, badania wilgotności i zasolenia, dokumentacja fotograficzna filarów podcieni Ratusza Projekt techniczny rekonstrukcji piwnic Ratusza Konstrukcja opracowany przez Pracownię Sztuk Plastycznych Oddziała Rzeszów z czerwca 1993r Projekt techniczny rekonstrukcji piwnic Ratusza Architektura opracowany przez Pracownię Sztuk Plastycznych Oddziału Rzeszów z października 1994r Zalecenia konserwatorskie Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pismo L.dz. UOZ-Rz z dnia r Dziennik budowy dotyczący między innymi wykonania izolacji pionowej murów fundamentowych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Rzeszowie z 2007r. (Pozwolenie na budowę AR.I /96/57/6/05 z dnia 12.X.2005) 5.6. Dokumentacja fotograficzna wykonanie izolacji pionowej murów fundamentowych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Rzeszowie z 2007r Podstawa prawna opracowania: 1. Ustawa z dnia 7 lipca Prawo budowlane (dz.u.nr.89.poz.414) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 3. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 4. Polskie normy oraz literatura fachowa i własne doświadczenie zawodowe autorów niniejszego opracowania. 6. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU RATUSZA Budynek rzeszowskiego Ratusza został wybudowany przez Mikołaja Spytka Ligęzę, najprawdopodobniej przed końcem XVI wieku. Dzisiejszą formę przyjął pod koniec XIX wieku, kiedy to w 1867 i 1884, a następnie w latach przeprowadzono jego gruntowną przebudowę łączącą elementy w stylu neogotyckiego i neorenesansowego. W wyniku przesunięcia ściany frontowej i oparcia jej na arkadach, na piętrze budynku powstała główna sala, gdzie obraduje Rada Miasta. Budynek w części zachodniej posiada podłużny układ konstrukcyjny a w części wschodniej występuje układ poprzeczny, gdzie strop parteru wykonany jest w formie sklepień krzyżowych i opiera się na filarach tworząc jednotraktowe podcienie. Ściany nośne części naziemnej wykonano z cegły pełnej na zaprawie wapiennej. Ściany fundamentowe wykonano z kamienia łupanego (piaskowiec), cegły i gruzu ceglanego na zaprawie wapiennej. 3

4 Stropy w budynku częściowo, sklepienia z cegły pełnej, częściowo drewniane. Klatka schodowa z pełnych brusów kamiennych. Dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką ceramiczną. 7. CHARAKTERYSTYKA FILARÓW PODCIENI RATUSZA Sklepienie krzyżowe nad podcieniami Ratusza wraz z reprezentacyjną elewacją wschodnią i główną galerią balkonową wsparte są na 4 filarach zewnętrznych i na 4 pilastrach wbudowanych w ścianę zewnętrzną parteru budynku Ratusza. Filary i pilastry wykonano z bloków kamiennych - tzw. formaków z rodzimego piaskowca karpackiego. Filary mają wysokości ok. 2m nad poziom płyt runku. Filary skrajne maja kształt wpisujący się w prostokąt o wymiarach 95cm na 115cm a kształt filarów środkowych wpisuje się w prostokąt o wymiarach 95cm na 90cm Filary skrajne od strony podcienia mają tzw. narożnik wklęsły tzn. w miejscu narożnika na pełnej wysokości filara wykonano wcięcie o wymiarach ok. 15 cm x 25 cm otrzymując w ten sposób scalony z filarem pilaster niezbędny do podtrzymania płaszczyzny ostrołuku. Bloki wieńczące filary środkowe, od strony podcienia mają wyciosane pilastry ozdobione rolkami do podtrzymania płaszczyzn ostrołuków spoczywających z jednej strony na filarach frontowych, a z drugiej strony na filarach wewnętrznych wbudowanych jako pilastry wysunięte ok. 25 cm poza zewnętrzną ścianę parteru budynku Ratusza. Ostrołuki arkad ozdobione są ornamentem w postaci ozdobnej lekko wklęsłej fazy o stałej szerokości, z obustronnymi wypukłymi wałkami. W podcieniu wykonano ostre łuki proste, o jednej płaszczyźnie, bez fazy i ornamentów. Tak jak sklepienia krzyżowe wyprawiono tynkiem i zatarto na gładko, bez widocznej faktury, pomalowano na biało. Filary ułożone są z sześciu warstw bloków kamiennych o wysokości ok. 40 cm w każdej warstwie. Poziom najniższy stanowiący podstawę i najwyższy - zwieńczenie filarów oraz część bloków kamiennych w warstwach pośrednich wykonane zostały z pełnych, pojedynczych bloków kamiennych o lekko fazowanych krawędziach. Pozostałe warstwy filarów składają się z dwóch oddzielnych bloków kamiennych o takich samych wymiarach (również z lekko fazowanymi krawędziami), układanych na krzyż w stosunku do warstwy ułożonej poniżej lub oddzielonych warstwą z pojedynczego bloku. Pierwszą warstwą filarów ułożoną z podwójnych bloków kamiennych jest warstwa druga, a płaszczyzna styku tej warstwy we wszystkich filarach skierowana jest w kierunku wschodnim. Bloki ułożone w podstawie filarów zostały posadowione poniżej poziomu nawierzchni rynku na wspólnej ceglanej ławie fundamentowej. Bloki te wystają ponad poziom nawierzchni podcienia na ok.15-20cm. Krawędzie kamiennych podstaw filarów, wystające poza obrysy ścian każdego filara zostały wykończone łagodną poziomą fazą w postaci ćwierćwałka o promieniu istniejącego występu. Poziom posadowienia ceglanej ławy fundamentowej o szer. ok. 1,2m znajduje się ok. 3 m poniżej poziomu nawierzchni rynku. Ława fundamentowa na której zostały posadowione filary wschodniej fasady Ratusza zgodnie z udostępnioną dokumentacją projektową, dziennikiem budowy i dokumentacja fotograficzną zostały zabezpieczone od wilgoci i wód gruntowych w pierwszej połowie

5 roku. Zgodnie z zapisami w dzienniku budowy dotyczącego wykonania izolacji pionowej murów fundamentowych w budynku Ratusza przy ul. Rynek 1 w Rzeszowie z 2007r ( patrz Załącznik nr 3) fundamenty ceglane filarów zaizolowano w technologii firmy Remmers w następujący sposób: preparat gruntujący Aida Kiesol szlam wodoszczelny Aida Sulfatechlamme Sulfiton K2 Dickbeschichtung na ostro Sulfiton K2 Dickbeschichtung na gładko W związku z powyższym, obecnie nie zachodzi konieczność wykonywania izolacji pionowej ceglanych ław kamiennych filarów ratusza. Opis piaskowca zastosowanego do budowy filarów podcieni Ratusza Na podstawie oględzin można stwierdzić, że formaki z rodzimego piaskowca karpackiego wykorzystane do budowy filarów charakteryzują się niejednorodną barwą, strukturą, teksturą oraz zróżnicowaną granulacją, spoiwem i lepiszczem. W zależności od lokalnie występujących minerałów takich jak kwarc (SiO 2 ), kalcyt (CaCO 3 ), żelazo (np. FeS 2 ), siarka (S), a w tych okolicach również arsen (m.in.: realgar o symbolu AsS, aurypigment As 2 S 3, pararealgar As 4 S 4 i inne), czy nawet aczkolwiek sporadycznie rtęć (np. cynober HgS) zalegających w różnych miejscach, na różnych poziomach i głębokościach w tym samym eksploatowanym złożu, może występować różnego rodzaju spoiwo, zarówno kwarcowe, wapniste, żelaziste, a nawet ilaste. Obok twardych i trwałych, silnie skrzemionkowanych piaskowców mogą występować różnoziarniste zlepieńce często uziarnione frakcjonalnie z przewarstwieniami z łupków, w tym również czarnych lub przeławicone różnymi mułowcami. Dlatego formaki wbudowane w filary rzeszowskiego ratusza różnią się nie tylko barwą, ale również wytrzymałością, odpornością na czynniki atmosferyczne, chemiczne i mechaniczne, co jest uwidocznione w ich wizualnym stanie zachowania. 5

6 Fotokopia nr 1 Rzut fundamentów Ratusza - wg udostępnionej dokumentacji archiwalnej z 1994r. Fotokopia nr 2 Rzut piwnic Ratusza - wg udostępnionej dokumentacji archiwalnej z 1994r. 6

7 Fotokopia nr 3 Przekrój Ratusza - wg udostępnionej dokumentacji archiwalnej z 1994r. 8. STAN TECHNICZNY FILARÓW PODCIENI RATUSZA 8,1. Filary zewnętrzne powierzchnia bloków piaskowca do wysokości ok. 1,2m od poziomu nawierzchni rynku jest uszkodzona, widoczne są odspojone od podłoża fragmenty materiału z łatwością dające się oderwać. Odspojony kamień kruszy się w rękach, zniszczona, skorodowana warstwa kamienia osiąga gr. nawet do 5 cm - Zestaw zdjęć nr 1, na powierzchni piaskowca widoczne są przebarwienia wynikające z występowania miejscowych zawilgoceń i wysoleń - Zestaw zdjęć nr 2, na powierzchni filarów stwierdzono miejsca wykonanych uzupełnień ubytków szpachlami naprawczymi, trzecia warstwa bloków kamiennych ma widoczne niewielkie i nieliczne uszkodzenia - Zestaw zdjęć nr 3, w filarach występują ubytki zaprawy w spoinach pionowych - Zestaw zdjęć nr 4, stwierdzono wykonanie mocowania odspojonych fragmentów piaskowca do rdzenia filarów za pomocą wbijanych prętów stalowych które uległy korozji - Zestaw zdjęć nr 5, na poziomie drugiej warstwy bloków kamiennych stwierdzono wysypywanie się luźnych ziaren zwietrzałego piaskowca zarówno z odsłoniętych warstwa uszkodzonych bloków, jak również z kawern powstałych pod odłamanymi fragmentami, na poziomie drugiej i trzeciej warstwy przy ostukiwaniu fasad poszczególnych bloków kamiennych stwierdzono w niektórych miejscach głuchy odgłos, pod wierzchnią, warstwą o miąższości kilka może kilkanaście milimetrów znajduje się luźny materiał zdegradowanego miejscowo piaskowca - Zestaw zdjęć nr 6, 8.2. Filary (pilastry) w ścianie zewnętrznej parteru uszkodzenia powierzchni są znacznie mniejsze niż na filarach zewnętrznych i występują 7

8 na powierzchni pierwszego, dolnego bloku, częściowo posadowionego poniżej nawierzchni rynku - Zestaw zdjęć nr 7, 8.3. Otoczenie filarów zmieniona w stosunku do wcześniejszej istniejącej niwelacja i wyprofilowanie spadków powierzchni rynku powodująca spływ wody opadowej w kierunku filarów co sprzyja na nadmierne ich zawilgocenie. Przed remontem nawierzchni rynku, od strony wschodniej filary zabezpieczał od nadmiernego dopływu wód opadowych wysoki krawężnik - Zestaw zdjęć nr BADANIA WILGOTNOŚCI FILARÓW PODCIENI RATUSZA Pomiaru zawilgocenia zewnętrznej warstwy piaskowca wbudowanego w filary podcieni Ratusza wykonano za pomocą miernika elektronicznego LASER LINER MULTIWERT MASTER. W tabeli poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie pomiarów wilgotności piaskowca. Punkt pomiarowy Opis lokalizacji Wilgotność % 1 Filar skrajny nr 1 południowo - wschodni 2,9 2 Filar skrajny nr 1 południowo - wschodni 2,8 3 Filar skrajny nr 1 południowo - wschodni 3,1 4 Filar skrajny nr 1 południowo - wschodni 3,6 5 Filar środkowy nr 2 2,9 6 Filar środkowy nr 2 2,7 7 Filar środkowy nr 2 2,5 8 Filar środkowy nr 2 2,5 9 Filar środkowy nr 3 2,3 10 Filar środkowy nr 3 2,6 11 Filar środkowy nr 3 1,9 12 Filar środkowy nr 3 2,4 13 Filar skrajny nr 4 północno - wschodni 4,9 14 Filar skrajny nr 4 północno - wschodni 3,6 15 Filar skrajny nr 4 północno - wschodni 2,7 16 Filar skrajny nr 4 północno - wschodni 3,4 8

9 W tabeli poniżej podano ogólnie przyjętą w literaturze technicznej klasyfikacje zawilgocenia murów. [Hoła J., Matkowski Z., Wybrane problemy dotyczące zabezpieczeń przeciwwilgociowych ścian w istniejących obiektach murowanych, XXIV Konferencja Naukowo-Techniczna Awarie budowlane Szczecin Międzyzdroje, 2009, 73-92] Tabela - Klasyfikacja stopni zawilgocenia murów Stopień zawilgocenia murów ceglanych I 0-3% mury o dopuszczalnej wilgotności II 3%-5% mury o podwyższonej wilgotności III 5%-8% mury średnio wilgotne IV 8%-12% mury mocno wilgotne V >12% mury mokre Wilgotność badanego piaskowca przekracza wartości < 3% co kwalifikuje go do kamienia o podwyższonej wilgotności. 10. BADANIA ZASOLENIA FILARÓW PODCIENI RATUSZA Na potrzeby niniejszego opracowania zlecono wykonane przez laboratorium Firmy SCHOMBURG badanie zasolenia piaskowca wbudowanego w filary podcieni Ratusza. Badania wykonano na 4 próbkach metodą fotometryczną na urządzeniu DR W tabeli poniżej przedstawiono wyniki analizy zasolenia piaskowca w filarach Nr próbki AZOTANY SIARCZANY CHLORKI RAZEM SOLE Procent masowy Procent masowy Procent masowy Procent masowy 1 0,01 0,74 0,52 1,27 2 0,02 0,87 0,47 1,36 3 0,02 0,44 0,42 0,88 4 0,04 0,48 1,28 1,80 Wartość średnia 0,023 0,632 0,673 1,38 9

10 Miejsce Odzyt średni sprowadzony Li ( Klasyfikację stopnia zasolenia według WTA podano poniżej KLASYFIKACJA SZKODLIWYCH SOLI BUDOWJANYCH (dane w %) STOPIEŃ ZASOLENIA AZOTANY SIARCZANY CHLORKI Wysoki > 0,30 > 1,50 > 0,50 Średni 0,10 0,30 0,50 1,50 0,20 0,50 Niski < 0,10 < 0,50 < 0,20 Zgodnie z przeprowadzonymi badaniami stopień zasolenia badanych próbek piaskowca jest: dla azotanów - niski, dla siarczanów - średni dla chlorków wysoki Protokół z badań zasolenia próbek piaskowca wbudowanego w filary podcieni Ratusza stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. 11. BADANIA SKLEROMETRYCZNE MŁOTKIEM SCHMIDTA PIASKOWCA W FILARACH PODCIENI RATUSZA W celu określenia wytrzymałości na ściskanie piaskowca w filarach podcieni Ratusza wykonano badania nieniszczące młotkiem Schmidta, Wyniki badań przedstawiono w tabeli poniżej: DZIENNIK POMIARÓW SKLEROMETRYCZNYCH MŁOTKIEM SCHMIDTA TYPU N Obiekt: Ratusza w Rzeszowie Element: filary podcieni Ratusza z piaskowca Data badania r. Nr młotka: 1L0856 odczyt na kowadle: przed badaniem po badaniu Kąt Odczyty L Odczyt średni L i Li - Ĺ (Li - Ĺ) ,80 35,80 0,19 0,04 10

11 ,60 34,60-1,01 1, ,50 35,50-0,11 0, ,60 36,60 0,99 0, ,00 35,00-0,61 0, ,30 35,30-0,31 0, ,00 36,00 0,39 0, ,50 35,50-0,11 0, ,80 35,80 0,19 0, ,00 36,00 0,39 0,15 356,10 0,00 2,87 Średnia liczba odbicia L = = 35,61 Odchylenie standardowe S L = 0,56 Współczynnik zmienności V L= 1,59 Wytrzymałość piaskowca ƒ L = 26,72 MPa Na podstawie przeprowadzonych badań można przyjąć że wytrzymałość na ściskanie wbudowanego w filary piaskowca wynosi w zaokrągleniu 26 MPa. Otrzymana wielkość wytrzymałości piaskowca na ściskanie mieści się w dolnej granicy wytrzymałości piaskowca wykorzystywanego w budownictwie, którego wytrzymałość w zależności od miejsca pozyskania może wynosić nawet powyżej 100 MPa. ( np. ze złoża Długopole ) 12. OBLICZENIA SPRAWDZAJĄCE NOŚNOŚCI FILARÓW PODCIENI RATUSZA Zebranie obciążeń działających na filary Obciążenia stałe nr Rodzaj obciążenia 1 obciążenie od ściany zewnętrznej 2 strop nad Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter. [kn/m] współ. obc. Obciążenie oblicz. [kn/m] [kn/m 2 ] [kn/m 2 ] parterem 3 strop nad 1p [kn/m 2 ] balkon na 1p [kn/m 2 ] g k 1= g d 1= Obciążenia użytkowe 11

12 nr Rodzaj obciążenia Wartość Jednostka Mnożnik [m] obciążenie charakter. [kn/m] współ. obc. Obciążenie oblicz. [kn/m] 1 strop nad [kn/m 2 ] parterem 2 strop nad 1p [kn/m 2 ] balkon [kn/m 2 ] q k 2= q d 2= Obliczenie sił w filarach Geometria układu Lista węzłów Lista podpór Nr Węzła X[m] Y[m] Nr podpory Nr Węzła Kier. X Kier. Y Obrót Sprężystość (kier.x) [kn/m] Sprężystość (kier.y) [kn/m] Sprężystość (obrót) [knm/rad] 1 1 sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne sztywne

13 Obciążenia przęsłowe Nr Nr Typ Kierunek P 1 P 2 a[m] b[m] Obciąż. Pręta obciążenia działania 1 5 równomierne globalny y kn/m równomierne globalny y kn/m równomierne globalny y kn/m równomierne globalny y kn/m równomierne globalny y kn/m równomierne globalny y kn/m Obwiednie sił wewnętrznych - Pręt 1 Nr pkt. x/l M max [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext M max Nr pkt. x/l M min [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext M min Nr pkt. x/l M [knm] T max [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T max Nr pkt. x/l M [knm] T min [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T min Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N max [kn] Grupy obciążeń ext N max Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N min [kn] Grupy obciążeń

14 ext N min Obwiednie sił wewnętrznych - Pręt 2 Nr pkt. x/l M max [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext M max Nr pkt. x/l M min [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext M min Nr pkt. x/l M [knm] T max [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T max Nr pkt. x/l M [knm] T min [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T min Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N max [kn] Grupy obciążeń ext N max Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N min [kn] Grupy obciążeń ext N min Obwiednie sił wewnętrznych - Pręt 3 Nr pkt. x/l M max [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń

15 ext M max Nr pkt. x/l M min [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext M min Nr pkt. x/l M [knm] T max [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T max Nr pkt. x/l M [knm] T min [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T min Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N max [kn] Grupy obciążeń ext N max Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N min [kn] Grupy obciążeń ext N min Obwiednie sił wewnętrznych - Pręt 4 Nr pkt. x/l M max [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext M max Nr pkt. x/l M min [knm] T [kn] N [kn] Grupy obciążeń

16 ext M min Nr pkt. x/l M [knm] T max [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T max Nr pkt. x/l M [knm] T min [kn] N [kn] Grupy obciążeń ext T min Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N max [kn] Grupy obciążeń ext N max Nr pkt. x/l M [knm] T [kn] N min [kn] Grupy obciążeń ext N min Obwiednia reakcji w węźle nr 1 Reakcja ekstremalna R x [kn] R y [kn] M z [knm] Grupy obciążeń R x max R x min R y max R y min M z max M z min Obwiednia reakcji w węźle nr 3 Reakcja ekstremalna R x [kn] R y [kn] M z [knm] Grupy obciążeń R x max R x min R y max R y min M z max M z min

17 Obwiednia reakcji w węźle nr 5 Reakcja ekstremalna R x [kn] R y [kn] M z [knm] Grupy obciążeń R x max R x min R y max R y min M z max M z min Obwiednia reakcji w węźle nr 7 Reakcja ekstremalna R x [kn] R y [kn] M z [knm] Grupy obciążeń R x max R x min R y max R y min M z max M z min Maksymalna siła ściskająca w filarach wynosi 965 kn Przy przyjęciu zgodnie z wynikami badań sklerometrycznych wytrzymałości na ściskanie filarów z piaskowca równej 26 MPa minimalna powierzchnia przekroju filarów wynosi: F 965/(26*10 3 ) 0, 0371 m cm 2 to daje przekrój o boku 19,5cm x 19,5 cm Przekrój filarów w najwęższym miejscu po odjęciu uszkodzonej, odspojonej warstwy piaskowca wynosi: (95 2 x 5) x (90 2 x 5) = 85cm x 80cm = 6800 cm 2 > 371 cm 2 Na podstawie przeprowadzonych obliczeń sprawdzających można stwierdzić, że zmniejszenie przekroju filarów o grubość uszkodzonej, dochodzącej do 5cm wierzchniej warstwy piaskowca nie zagraża jeszcze bezpieczeństwu konstrukcji budynku Ratusza. 13. ZALECENIA KONSERWATORSKIE Na potrzeby opracowania niniejszej ekspertyzy złożono wniosek do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wydanie zaleceń konserwatorskich odnośnie określenia akceptowanego zakresu prac naprawczych filarów podcieni Ratusza. W piśmie nr L.dz. UOZ-Rz z dnia r. Podkarpacki Wojewódzki Konserwator Zabytków zalecił przy naprawie filarów stosowanie takich rozwiązań, które w jak najmniejszym sposób będą ingerować w zabytkową strukturę kamiennych filarów. 17

18 Uznał że wymiana całych bloków na nowe nie będzie działaniem zgodnym z postulatami konserwatorskimi. Uznał za właściwe wykonywanie prac o charakterze zachowawczym, nie kolidującym z wymaganiami dotychczasowej ochrony konserwatorskiej zabytkowego Ratusza. Zalecenia Konserwatorskie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. 14. PRZYCZYNY POWSTANIA USZKODZEŃ FILARÓW PODCIENI RATUSZA Stwierdzone w trakcie wizji lokalnej uszkodzenia (korozja) bloków piaskowca wbudowanych w filary podcieni Ratusza są spowodowane długotrwałym działaniem naturalnych i wymuszonych czynników wewnętrznych i zewnętrznych na które składają się między innymi: przenikanie z otoczenia przez mikropory, pęknięcia i rysy w piaskowcu agresywnych substancji takich jak dwutlenek węgla, chlorki, węglowodory, kwasy będące składnikami np. spalin samochodowych, moczu zwierzęcego i ludzkiego, wody deszczowej, roztapiającego się lodu i śniegu, które wchodzą w reakcję chemiczną ze składnikami piaskowca. z biegiem czasu w wyniku działania substancji agresywnych strefa uszkodzonego piaskowca powiększa się powodując rozpad lepiszcza, między innymi na skutek naprężeń w porach powstających w czasie procesu krystalizacji soli. cykliczne zamrażanie zawilgoconego piaskowca poprzez wzrost objętości wody w porach, co powoduje również powstawanie naprężeń rozciągających, które przyczyniają się do pękania i łuszczenia wierzchnich warstw kamienia. Do przyspieszenia tego procesu mogło się przyczynić wykonanie powierzchniowej impregnacji środkiem tworzącym szczelną powłokę nie pozwalającą na dyfuzję w kierunku zewnętrznym zamkniętej z głębszych warstw piaskowca pary wodnej, duże wahania temperatury, zarówno w czasie doby (noc/dzień) jak i w ciągu roku (zima/lato) wywołuje w powierzchniowych warstwach piaskowca naprężenia termiczne wpływające na powstawanie rys i pęknięć, zatykanie porów, szczelin i kapilar przez zanieczyszczenia atmosfery, kwaśne deszcze, osadzający się na ścianach kurz i brud oraz wytrącanie się soli powoduje częściowe lub całkowite zablokowanie dyfuzji pary wodnej w części lub w całej objętości bloku, powodując wysadziny przypowierzchniowych warstw bloków kamiennych, uprzednio osadzone zardzewiałe pręty stalowe, których produkty korozji zwiększają swoją objętość doprowadzając do pękania piaskowca. nadmierne zawilgocenie piaskowca na skutek: wyprofilowania spadku nawierzchni rynku w kierunku filarów, co naraża je na częste zawilgocenia spływającą w ich kierunku wodą opadową, a w przypadku deszczów nawalnych nawet na zalewanie, puste, nie wypełnione spoiny pionowe pomiędzy blokami poprzez które przedostaje się woda do wnętrza filarów, w wynik zacinających dreszczów, 18

19 prawdopodobne składowanie przy filarach zwałów śniegu (wymieszanego z solą drogową) tworzonych przy odśnieżaniu rynku,, należy również zwrócić uwagę na fakt, że destrukcyjny wpływ i postępujące uszkodzenia piaskowca, wywoływane wyżej wymienionymi czynnikami mogą się nasilać przez wibracje, drgania, ultradźwięki i fale głosowe powstające w czasie różnego rodzaju głośnych koncertów i imprez masowych odbywających się na rynku. 15. WNIOSKI I ZALECENIA ZE WSKAZANIEM PROGRAMU PRAC NAPRAWCZYCH FILARÓW PODCIENI RATUSZA Na podstawie przeprowadzonych oględzin, pomiarów oraz obliczeń sprawdzających należy stwierdzić że stan techniczny filarów podcieni Ratusza jest niezadawalający. Dalsze pozostawienie filarów w obecnym niezadawalającym stanie technicznym z postępującym procesem deterioracji stwarza zagrożenie utraty nośności jak i właściwości użytkowych oraz walorów wizualnych zabytkowych. Należy w możliwie krótkim czasie podjąć decyzję rozpoczęcia robót zabezpieczających i naprawczych likwidujących przyczyny i skutki niezadawalającego stanu technicznego filarów podcieni zabytkowego budynku Ratusza. Proponuje się wykonanie następujących prac naprawczych i zabezpieczających filarów i pilastrów Ratusza z zastosowaniem kompleksowych jednolitych technologicznie rozwiązań systemowych: Odsłonić podstawy filarów do poziomu posadowienia na ceglanej ławie fundamentowej. Wykonać inwentaryzację architektoniczną np. metodą fotogrametryczną w celu późniejszego wiernego odtworzenia szczegółów i detali, Usunąć ręcznie i mechanicznie wszystkie luźne elementy w uszkodzonych formakach piaskowca oraz skuć wszystkie nie nośne elementy, Hydropiaskowanie filarów wraz z podstawami w celu oczyszczenie powierzchni z brudu, kurzu, soli i gipsu w celu udrożnienia kapilar i porów przywrócenia i umożliwienia maksymalnej dyfuzji pary wodnej, Po oczyszczeniu i hydropiaskowaniu filary należy osuszyć np. strumieniem gorącego powietrza tak aby wilgotność piaskowca nie przekraczała 3%. Usunąć zardzewiałe pręty z bloków kamiennych, otwory po prętach oczyścić z pozostałych płatków i łusek luźnej rdzy, na końcu otwory szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną-trachitową do wypełnień odwiertów pustek i zaflekować kolorystycznie dobraną mineralną, krystaliczną, wodoszczelną zaprawą uszczelniającą, 19

20 W miejsca gdzie po oczyszczeniu ubytki piaskowca nie przekraczają 3cm należy uzupełnić i wyrównać kitem barwionym w masie/zaprawą o spoiwie i wypełniaczu mineralnym, o kolorystce dostosowanej do kolorystyki uzupełnianego oryginalnego kamienia (z zachowaniem kolorystyki zgodnej z występującym podziałem warstw solwatacyjnych występujących na oryginalnym kamieniu). (np. kitem cementowowapienno-trachitowym, do napraw powierzchni z piaskowca uzyskać efekt postarzenia Uzupełnienia wykonać odtwarzając pierwotny kształt filarów, Kolorystykę i strukturę kitu (szpachli) należy uzgodnić z Konserwatorem Zabytków. Wykonać iniekcję niskociśnieniową podstaw filarów np. z mikroemulsji na bazie siloksanów, mającej za zadanie w sposób nieodwracalny i trwały zatrzymać podciąganie kapilarne, Nawiercanie otworów o średnicy 13mm wykonać w poziomie 5cm poniżej poziomu nawierzchni w podcieniu i płyty rynku, otwory wykonać o głębokości 7 cm większej od połowy grubości filarów, tak aby w bloku otwory z kierunków przeciwległych zachodziły na siebie mijankowo, nawiercać co 10cm po dwóch przeciwległych stronach filarów (w tej samej płaszczyźnie, lecz z przesunięciem o 5cm względem otworów po stronie przeciwległej), otwory przed iniekcją przedmuchać z pozostałości kurzu, po zakończeniu iniekcji otwory szczelnie wypełnić zaprawą cementowo-wapiennątrachitową do wypełnień odwiertów pustek i zaflekować kolorystycznie dobraną mineralną, krystaliczną, wodoszczelną zaprawą uszczelniającą, Uwaga! Zaproponowana metoda wykonania poziomej izolacji za pomocą iniekcji niskociśnieniowej przy ścisłym przestrzeganiu wymogów technologicznych i materiałowych określonych przez kompleksowe rozwiązania systemowe zapewnia trwałe i nieodwracalne zaizolowanie filarów przed podciąganiem wody kapilarnej. Na powierzchni podstaw filarów poniżej poziomu nawierzchni w podcieniu i płyty rynku wykonać izolację mineralną z 3 warstw szlamu mineralnego, wodoszczelnego i odpornego na sole mineralne, W miejsca gdzie po oczyszczeniu ubytki przekraczają 3cm uzupełnienie wykonać z nowych płyt piaskowca (flekowanie) klejąc je do filarów wysoce elastycznym klejem mineralnym do układania płyt kamiennych z piaskowca, nie przebarwiającym klasy C2 TE lub zaprawą epoksydową do klejenia płyt piaskowca. Nowe wklejane płyty piaskowca należy, dostosować fakturą i kolorystyka do oryginału - dopuszcza się miejscowe scalenie kolorystyczne z zastosowaniem specjalistycznych lazurów (tj. farb transparentnych, niekryjących), przeznaczonych do tego rodzaju zabiegów. Uzupełnienia wykonać odtwarzając pierwotny kształt filarów, 20

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE

ORZECZENIE TECHNICZNE 1 RODZAJ DOKUMENTACJI: ORZECZENIE TECHNICZNE Obiekt: budynek warsztatowo-biurowy Adres: Wrocław, pl. Hirszfelda 12, Ozn. geod. Obręb Południe, AM- 23, dz. nr 9,10 Inwestor: Dolnośląskie Centrum Onkologii

Bardziej szczegółowo

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A

E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A RODZAJ OPRACOWANIA : E K S P E R T Y Z A B U DO W L A N A PRZEDSIĘWZIĘCIE rozbudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Międzyzdrojach przy ul. Marii Skłodowskiej Curie 41, (działki

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA.

OPIS ZAWARTOŚCI I. OPINIA TECHNICZNA. OPIS ZAWARTOŚCI I.. 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 2. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU. 4. ANALIZA PRZEDMIOTU OPINII. 5. ANALIZA OBLICZENIOWA. 6. KONCEPCJA ADAPTACJI OBIEKTU. 7. WNIOSKI

Bardziej szczegółowo

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2

Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku...2 Spis treści: I. OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI...2 1. Opis stanu istniejącego konstrukcji budynku....2 1.1 Fundamenty... 2 1.2 Ściany... 2 1.2.1 Ściany piwnic... 2 1.2.2 Ściany kondygnacji nadziemnych...

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania. 3 Prace budowlano konserwatorskie. przy murze z cegieł. przy murze z kamienia RAZEM TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Z RAZEM 1 Rusztowania 2 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z cegieł 3 Prace budowlano konserwatorskie przy murze z kamienia RAZEM

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r.

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA I RYSUNKOWA FOTOGRAFIE WYKONANO W DNIU 07 KWIETNIA 2014 r. Fot. nr 1. Elewacja frontowa. Fot. nr 2. Fot. nr 3. Fot. nr 4. Fot. nr 2 4. Uszkodzenia elewacji frontowej zarysowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24

PROJEKT BUDOWLANY. Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: INWESTOR I ZLECENIODAWCA Projekt kolorystyki i remontu elewacji budynku położonego w Górze przy ul. Podwale 24 Starostwo Powiatowe w Górze Ul. Mickiewicza 1 56-200 Góra GENERALNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1.Opis techniczny 1.Dane podstawowe 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest przebudowa budynku prokuratury rejonowej Wrocław Krzyki Zachód przy ul.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ Program prac konserwatorskich przy zabytkowej nawierzchni ceramicznej krużganków w XV w. zespole poklasztornym Franciszkanów w Gdańsku, Gdańsk ul. Toruńska 1. Zadanie realizowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO ARC-KONS PRACOWNIA PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH mgr inż. Janusz OLEJNICZAK * PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJI BUDYNKU A CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO Temat: Modernizacja budynku A Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187

quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 quick-mix sp. z o.o. ul. Brzegowa 73, 57-100 Strzelin tel: 071/ 39 27 215, 601/997 187 TEMAT Renowacja zawilgoconych oraz zasolonych ścian OBIEKT Stodoła należąca do folwarku w Bukowcu ADRES Bukowiec ZLECENIODAWCA

Bardziej szczegółowo

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365

NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 NAWET Robert Paluch Pracownia Projektowa ul. Poniatowskiego 36/4, 71-111 Szczecin, tel.+4891 8852125, fax. +4891 8812649, +48 502070365 temat: CZĘŚĆ 2 REMONT CZĘŚCI WSPÓLNYCH BUDYNKU stadium: EKSPERTYZA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r

Kosztorys OFERTOWY. Sporządził. inż. Rajmund Scheffler. 15.04. 2015r Kosztorys OFERTOWY Obiekt Budowa Biuro kosztorysowe ROBOTY REMONTOWE, NAPRAWCZE I REWITALIZACYJNE KAPLICZKI p. w. NMP NIEPOKALANIE POCZĘTEJ Wola Rzędzińska, województwo małopolskie powiat tarnowski gmina

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE

ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE ŚWIETLICA WIEJSKA W SKALE Projekt prac remontowych Temat opracowania: Remont Budynku Mieszkalnego i Świetlicy Wiejskiej w Skale Zamawiający: Gmina i Miasto w Lwówku Śląskim Aleja Wojska Polskiego 25 A

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Przedmiot: Zakres: Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Gliwicach Ocena stanu technicznego w nawiązaniu do planowanej przebudowy. Lokalizacja: 44-100 Gliwice ul. Wróblewskiego

Bardziej szczegółowo

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ

AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ AUTORSKIE BIURO PROJEKTÓW ARCHITEKTA KRYSTYNY BŁAŻ-DZIEKOŃSKIEJ ul. Armii Krajowej 9 40-698 Katowice tel. (32) 204-61-60 NIP 634-143-42-92 fax. (32) 202-13-51 tel. (501) 76-44-79 krysia@dziekonski.eu.org

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe. Nazwa inwestycji. Branża. Adres inwestycji. Inwestor. Projektował. NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt 26 600, Radom, ul.żeromskiego 31 tel./fax 48 340 46 46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Projekt budowlany wykonania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str.

SPIS ZAWARTOŚCI. 1. Opis techniczny konstrukcji str Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str Rysunki konstrukcyjne str. SPIS ZAWARTOŚCI 1. konstrukcji str.1-5 2. Obliczenia konstrukcyjne(fragmenty) str.6-20 3. Rysunki konstrukcyjne str.21-22 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. 1.1. Projekt architektoniczny 1.2. Uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku

OPIS TECHNICZNY. 3. Charakterystyka budynku OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 1.1. Zlecenie Zamawiającego. 1.2. Projekt architektury i projekty branżowe. 1.3. Projekt zagospodarowania terenu. 1.4. Uzgodnienia materiałowe z Zamawiającym. 1.5.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY WYKONANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH WRAZ Z DRENAŻEM OTOKOWYM BUDYNKU NR 25 NA TERENIE AKADEMII OBRONY NARODOWEJ PROJEKT WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16

PRZEDMIAR MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE. Warszawa ul.st.kostki Potockiego 10/16 MUZEUM PAŁACU KRÓLA JANA III W WILA- NOWIE Warszawa ul.st.kostki Potockiego 1/16 PRZEDMIAR NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru i elementów piaskowcowych muru oporowego od wejścia głównego do Pałacu ADRES

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Widok elewacji południowej EKSPERTYZA TECHNICZNA dotycząca przebudowy pomieszczeń w budynku transformatorowni w pawilonie D-10 AGH, ul.reymonta 19, Kraków oraz wpływu planowanej inwestycji na istniejące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA Nazwa BUDYNKU GMINNEGO PRZEDSZKOLA W KRUSZYNIE Adres UL. KOŚCIELNA 70 42-282 KRUSZYNA Numery ewidencyjne działek DZIAŁKA NR EWID. 759 Inwestor GMINA KRUSZYNA UL. KMICICA 5 42-282

Bardziej szczegółowo

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY

bl.brach@vp.pl PROJEKT WYKONAWCZY VICTORIAL Sp.zo.o. 35-001 Rzeszów, ul. Św. Mikołaja 6 Tel. 17/ 8586165, 889 014 114 KRS 0000 106635, NIP ; 813-03-35-683 Pracownia 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 bl.brach@vp.pl Projekt : PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM.

OPIS ZAWARTOŚCI 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. OPIS ZAWARTOŚCI I. OPIS TECHNICZNY. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. RZUT FUNDAMENTÓW. SKALA 1:50 2. RZUT ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH PRZYZIEMIA. SKALA 1:50 3. RZUT STROPU NAD PRZYZIEMIEM. SKALA 1:50 4. PRZEKRÓJ

Bardziej szczegółowo

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski

OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski OSUSZANIE BUDYNKÓW - TEORIA A PRAKTYKA. Opracowanie: dr inŝ.. Zbigniew Burski Plan Prezentacji Słowo wstępu Przyczyny zawilgoceń przegród budowlanych Związanie wody w materiałach budowlanych Zjawisko kapilarnego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA Październik 2013 r. EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Określenia stanu technicznego istniejącego obiektu usytuowanego na działce nr 1036/1 przy ul. Świerczewskiego 2 w Krośnie Odrzańskim. Autorzy

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE

INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE MOSTY Roman Zawodziński 75-368 Koszalin, ul. Kostenckiego 1a/8 tel. 0506 116 320 INWENTARYZACJA OPINIA TECHNICZNA ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE Most przez rów melioracyjny w ciągu drogi gminnej w m. Człuchy,

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi,

Dokumentacja. - kosztorys inwestorski etap I: izolacja pionowa ścian fundamentowych budynku szkoły od strony drogi, Załącznik nr 7 do siwz Znak sprawy IOS.VI.ZP.271.4.2015 Dokumentacja Nazwa inwestycji: Docieplenie budynku Szkoły Podstawowej w Buszkowicach wraz z izolacją termiczną i przeciwwilgociową fundamentów etap

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru

Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru Opinia techniczna dotycząca przyczyn zawilgocenia ścian w kasie biletowej w budynku teatru 1.Dane podstawowe. Obiekt: Budynek Teatru im. Cypriana Kamila Norwida Jelenia Góra ul. Aleja Wojska Polskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA 16 EKSPERTYZA TECHNICZNA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU WARSZTATOWO-GARAŻOWEGO ZLOKALIZOWANEGO W ZESPOLE BUDYNKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BIAŁYMSTOKU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 3 1.0. PRZEDMIOT i CEL EKSPERTYZY

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ...

Kosztorys. Kosztorys opracowali: Bogusław Brach, Kosztorysant... Sprawdzający:... Wykonawca: Zamawiający: ... Biuro Obsługi Inwestycji Bogusław Brach 35-328 Rzeszów, ul. Przybosia 9 Tel. kom. 889-014-14 Uprawniewnia bud. B- 6/84 o specjalności konstrukcyjno-budowlanej Uprawnienia do nadzoru nad robotami konserwatorskimi

Bardziej szczegółowo

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA

ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA ul. Węgierska 247 33-300 Nowy Sącz NIP 734-313-53-35 tel./fax 18 442 99 95 kom. 605 627 024 gargasmarcin@wp.pl OPINIA TECHNICZNA /podbicie fundamentów/ Temat : Remont pomieszczeń biblioteki i czytelni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO WZÓR (strona tytułowa) Nazwa i adres instytucji wykonującej przegląd RAPORT Z PRZEGLĄDU SZCZEGÓŁOWEGO OBIEKTU MOSTOWEGO Nazwa Zarządu Drogi:.. Nazwa obiektu:.. JNI:... Nr drogi i kilometraż: (fotografia

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót dla Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pińczowie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Izolacje z wełny mineralnej IZOLACJE TERMICZNE:

Bardziej szczegółowo

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych

Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych Wpływ zawilgocenia ściany zewnętrznej budynku mieszkalnego na rozkład temperatur wewnętrznych W wyniku programu badań transportu wilgoci i soli rozpuszczalnych w ścianach obiektów historycznych, przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT

D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT D-05.02.01 NAWIERZCHNIA Z PŁYT 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodnika z płyt kamiennych

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO

INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO INSTRUKCJA MONTAŻU STUDNI EKO Studnie kanalizacyjne EKO produkowane są jako wyroby przeznaczone do wbudowania w sieci kanalizacyjnej, w odpowiednio przygotowanym wykopie, którego kształt oraz konstrukcja

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA

BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA dr inż. Paweł Sulik Zakład Konstrukcji i Elementów Budowlanych BADANIA UZUPEŁNIONE SYMULACJĄ NUMERYCZNĄ PODSTAWĄ DZIAŁANIA EKSPERTA Seminarium ITB, BUDMA 2010 Wprowadzenie Instytut Techniki Budowlanej

Bardziej szczegółowo

O P I N I A T E C H N I C Z N A. N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie

O P I N I A T E C H N I C Z N A. N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie O P I N I A T E C H N I C Z N A N/t stanu zawilgocenia pomieszczeń piwnic i strefy przyziemia Pałacu Krasińskich w Warszawie Wykonali: Dr inż. Ryszard Jurkiewicz Mgr inż. Maciej Wczelik Warszawa, wrzesień

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową ROZDZIAŁ VI Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową W ostatnich latach wzrasta ilość oddawanych do użytku basenów. Zwiększają się jednocześnie wymagania osób korzystających z basenów. Współczesne kompleksy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE

PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Załącznik nr 10 do siwz PROGRAM PRAC KONSERWATORSKO RESTAURATORSKICH I SCALENIA KOLORYSTYCZNEGO ELEWACJI KORPUSU GŁÓWNEGO ORAZ ŁĄCZNIKÓW PAŁACU ZAMOYSKICH W KOZŁÓWCE Opracowanie Artysta Plastyk- Konserwator

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-08.05.01. Ścieki z prefabrykowanych elementów betonowych. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego

Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa budynku obory, ocena stanu technicznego Jednostka projektowa PRZEDMIOT OPRACOWANIA Usługi Ogólnobudowlane Daniela Maciejewska, 64-300 Nowy Tomyśl, ul. M. Curie-Skłodowskiej 8 tel. 64 44-23-437 0-607-583-697 Inwentaryzacja pomiarowo-rysunkowa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław

Zarząd Inwestycji Miejskich ul. Januszowicka 15a, 53-135 Wrocław EKSPERTYZA KONSTRUKCYJNA STANU TECHNICZNEGO WYBRANEGO FRAGMENTU PRZEDSZKOLA NR 105 PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 24 WE WROCŁAWIU, POD KĄTEM PLANOWANYCH PRAC BUDOWLANYCH OBIEKT: Przedszkole Nr 105 Wrocław przy ul.

Bardziej szczegółowo

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE

Q r POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE - str. 28 - POZ.9. ŁAWY FUNDAMENTOWE Na podstawie dokumentacji geotechnicznej, opracowanej przez Przedsiębiorstwo Opoka Usługi Geologiczne, opracowanie marzec 2012r, stwierdzono następującą budowę podłoża

Bardziej szczegółowo

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE

SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE SCHIEDEL PUSTAKI WENTYLACYJNE KARTA OPIS WYROBU Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU

TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU PRZEWIDUJE: RENOWACJĘ ŚCIANY OD ULICY NARUTOWICZA WG PROGRAMU KONSERWATORSKIEGO TERMOIZOLACJĘ ŚCIANY OD PODWÓRKA METODĄ LEKKĄ MOKRĄ Z ZASTOSOWANIEM WARSTWY IZOLACYJNEJ gr. 14 cm ZE STYROPIANU 1 1. OKAP

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Dane podstawowe 1.1. Podstawa i zakres opracowania 1.2. Oświadczenie projektantów i sprawdzającego 1.3. Uprawnienia i oświadczenie o przynaleŝności do Izby projektantów 2. Opis

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych

Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Politechnika Białostocka Katedra Podstaw Budownictwa i Ochrony Budowli Temat pracy: Systemy renowacji zabytkowych obiektów budowlanych Promotor: dr inż. Dorota Dworzańczyk Wykonał: Paweł Sokołowski Białystok

Bardziej szczegółowo

Schiedel Pustaki wentylacyjne

Schiedel Pustaki wentylacyjne Schiedel Pustaki wentylacyjne Opis wyrobu Pustaki wentylacyjne produkowane przez firmę Schiedel Sp. z o.o. wykonywane są z keramzytobetonu o gęstości 1200 kg / m 3 i wytrzymałości na ściskanie minimum

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA na okoliczność : Oceny stanu technicznego więźby dachowej. Autorzy opracowania Imię i Nazwisko/ Uprawnienia Nr ewidencyjny Podpis mgr inż. Ryszard Teterycz rzeczoznawca budowlany

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT OPINIA TECHNICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA ATLANT Jan Koperkiewicz, 82-300 Elbląg, ul.prusa 3B/6 NIP 578 102 14 41 tel.: (55) 235 47 25 e-mail: jankoperkiewicz@wp.pl REGON 170049655 OPINIA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Konserwacja muru klasztornego przy kościele p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie ADRES INWESTYCJI : 83-330 Żukowo, ul. 3-go maja 4 INWESTOR : Parafia

Bardziej szczegółowo

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY

Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY SPRAWOZDANIE RZECZOWE Z PRZEBIEGU PRAC REMONTOWYCH ELEWACJI SZKOŁY I. STAN BUDYNKU SZKOŁY PRZED REMONTEM Dane dotyczące budynku przed remontem w 2014: - data poprzedniej renowacji elewacji 1997, - data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty kamieniarskie INWESTOR: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Kielce ul. Żeromskiego 5 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty kamieniarskie 1.1 Przedmiot SST Przedmiotem Niniejszej SST są wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych

S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych 07/12 S&P C-Sheet Maty kompozytowe z włóknami węglowych Opis produktu Maty S&P C-Sheet są gotowymi produktami wykonanymi z włókien węglowych na osnowie poliestrowej.. Obszary zastosowań Maty S&P C-Sheet

Bardziej szczegółowo

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09

PL 215872 B1. POLITECHNIKA WARSZAWSKA, Warszawa, PL 11.05.2009 BUP 10/09 PL 215872 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 215872 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 383660 (51) Int.Cl. E04C 1/00 (2006.01) E04B 2/42 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt:

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140. Obiekt: DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Element: ZBIORNIK RETENCYJNY MALL, TYP P 140 Obiekt: 1 S P I S T R E Ś C I 1. PODSTAWY OPRACOWANIA DOKUMENTACJI 1.1 Przedmiot i zakres 2. WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE ZBIORNIKA

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA

PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA PROFIL STUDIO ARCHITEKTONICZNE, REALIZACJA INWESTYCJI UL. ŚWIĘTOJAŃSKA 5, 44-100 GLIWICE OPINIA BUDOWLANA TEMAT OPRACOWANIA: OPINIA BUDOWLANA DOTYCZĄCA. MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY ODDZIAŁU NEUROCHIRURGII W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST R-11. POSADZKI CEMENTOWE KOD 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg Zawartość: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST) 1.2. Zakres stosowania ST

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie

Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Farby silikonowe w zastosowaniu w budownictwie Ściany zewnętrzne budynków są przeważnie wzniesione z materiałów opartych na składnikach mineralnych. Ich porowata struktura bardzo szybko wchłania wodę,

Bardziej szczegółowo

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia Wykaz protokołów: Protokół A Charakterystyka przedmiotu zamówienia dla Inwestora, Protokół B Wymalowania powierzchni referencyjnej dla Wykonawcy, Protokół C Prace zabezpieczające antykorozyjnie konstrukcje

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE

D.08.03.01. OBRZEŻA BETONOWE OBRZEŻA BETONOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem betonowego obrzeża chodnikowego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

WAWA-BUD ul. Gen. St. Maczka 2/13 71-050 Szczecin NIP 966-058-00-89 REGON 320928562 tel. 518 300 856 wawabud@02.pl www.wawa-bud.pl

WAWA-BUD ul. Gen. St. Maczka 2/13 71-050 Szczecin NIP 966-058-00-89 REGON 320928562 tel. 518 300 856 wawabud@02.pl www.wawa-bud.pl SPRAWOZDANIE NR 28 / 203 BADANIE TERMOWIZYJNE I WILGOTNOŚCIOWE PIWNIC BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. PARKOWEJ 29,30 W SZCZECINIE Zleceniodawca : Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Parkowej 29,30.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. ST 01.04 ROBOTY IZOLACYJNE Numery pozycji CPV Roboty izolacyjne-45320000-6 1.WSTĘP 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Przedmiot opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Dane ogólne 4. Warunki gruntowo-wodne 5. Kategoria geotechniczna obiektu 6. Fundamenty i posadowienie 7. Układ konstrukcyjny

Bardziej szczegółowo

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE

PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE PR0JEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PRZEBUDOWA BUDYNKU BIURWEGO UL. BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO 1 W SZCZECINIE INWESTYCJA: Budynek Biurowy, SZCZECIN, UL. Bohaterów Getta Warszawskiego 1 INWESTOR: Szczecińskie

Bardziej szczegółowo