Copyright by Ministerstwo Œrodowiska. Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Ministerstwo Œrodowiska. Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor"

Transkrypt

1

2

3 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Copyright by Ministerstwo Œrodowiska Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor Autorzy: Andrzej Gonet, prof. dr hab. in. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Jan Macuda, dr in. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Ludwik Zawisza, dr hab. in., prof. nadzw. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Robert Duda, dr in., upr. V-1421 (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Jerzy Porwisz, mgr in., upr Wydawnictwa AGH ISBN Projekt ok³adki i strony tytu³owej: Wojciech Teper Sk³ad komputerowy: Andre, tel Redakcja Wydawnictw AGH al. Mickiewicza 30, Kraków tel , tel./faks

4 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych Spis treœci 1. Wstêp Podstawa prawna prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Postanowienia ogólne dotycz¹ce dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Obowi¹zki dozoru i nadzoru hydrogeologicznego podczas wiercenia Forma dokumentowania czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ wierceñ hydrogeologicznych Dokumenty hydrogeologiczne sporz¹dzane podczas wiercenia Wyznaczanie otworów w terenie Kontrola p³uczki przy wierceniach obrotowych Zadania p³uczki wiertniczej Rodzaje p³uczek Wp³yw p³uczki na przepuszczalnoœæ ska³ w strefie przyotworowej Kontrola parametrów technologicznych p³uczki przy wierceniu otworów metod¹ obrotow¹ Pobieranie próbek ska³ podczas wiercenia Sposób pobierania próbek Opis makroskopowy próbek Oznaczanie próbek Przechowywanie próbek na terenie wiertni Transport próbek Likwidacja próbek

5 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 10. Sporz¹dzanie profilu geologiczno-technicznego podczas wiercenia otworu Badania hydrogeologiczne w czasie wiercenia Opis profilu geologiczno-technicznego Pomiar zwierciad³a wody w otworach Zasady pomiaru zwierciad³a wody Sposób wykonywania pomiarów Sposób zapisywania pomiarów i odczytów Pomiar temperatury wody i powietrza oraz ciœnienia atmosferycznego Pomiar temperatury wody Pomiar temperatury powietrza Pomiar ciœnienia atmosferycznego Pomiar g³êbokoœci otworu Pomiar g³êbokoœci otworu w czasie wiercenia Zapis pomiaru g³êbokoœci otworu Obowi¹zki dozoru hydrogeologicznego Ustalanie kategorii przewiercanych ska³ Zamykanie poziomów wodonoœnych Projektowanie zamykania dop³ywu wód podziemnych Metody zamykania dop³ywu wód podziemnych Filtry studzienne Rodzaje filtrów Projektowanie filtrów studni wierconych D³ugoœæ filtra i jego usytuowanie wysokoœciowe w warstwie wodonoœnej Obliczanie œrednicy filtra Przepustowoœæ filtra D³ugoœæ rury podfiltrowej D³ugoœæ rury nadfiltrowej Filtrowanie otworu i zasady doboru obsypki wirowej Filtrowanie otworu Prace przygotowawcze Zapuszczanie filtra do otworu Rola obsypki wirowej Metody doboru obsypek wirowych Wykonywanie obsypki wirowej

6 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 16. Próbne pompowanie otworu Program próbnego pompowania Sprzêt do próbnego pompowania Przyrz¹dy do pomiarów zwierciad³a wody Przyrz¹dy do pomiarów wydajnoœci Przyrz¹dy do pomiarów temperatury wody i powietrza Prace przygotowawcze Przewidywana wydajnoœæ i depresja Dobór pompy i odprowadzenie wody z pompowania Pompowanie oczyszczaj¹ce Pompowanie pomiarowe Organizacja i prowadzenie pomiarów Pomiary wydajnoœci i zwierciad³a wody Czas trwania pompowania Dziennik próbnego pompowania Ocena sprawnoœci studni Pobieranie próbek wody do badañ Zasady pobierania próbek wody Pobieranie próbek wody do badañ fizyczno-chemicznych (analiza standardowa) Pobieranie próbek wody do badañ bakteriologicznych Pobieranie próbek wody do badañ specjalnych Sczerpywanie wody w otworze Wykonywanie sczerpywañ wody ³y k¹ wiertnicz¹ Obliczanie wydajnoœci i wspó³czynnika filtracji Obliczanie wydajnoœci Wyznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstw ch³onnych metodami polowymi w otworach wiertniczych Odka anie otworów studziennych Œrodki odka aj¹ce Sporz¹dzanie stê onego roztworu odka aj¹cego Sposób przeprowadzania dezynfekcji studni Warunki bezpieczeñstwa Likwidacja otworów Wykorzystane materia³y i literatura Spis za³¹czników Za³. 1. Zg³oszenie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych

7 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Za³. 2. Protokó³ z lokalizacji otworu wiertniczego Za³. 3. Ksi¹ ka wiercenia (dziennik wiertniczy) Za³. 4. Protokó³ z przeprowadzonego orurowania otworu Za³. 5. Protokó³ z przeprowadzonego cementowania otworu Za³. 6. Projekt orurowania otworu wiertniczego Za³. 7. Projekt cementowania kolumny rur ok³adzinowych Za³. 8. Protokó³ badania skutecznoœci zamkniêcia warstwy wodonoœnej Za³. 9. Protokó³ z odbioru i zabudowy filtra w otworze Za³. 10. Protokó³ z likwidacji otworu wiertniczego Za³. 11. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni (karta otworu wiertniczego) Za³. 12. Dziennik próbnego pompowania Za³. 13. Protokó³ z pobrania próbek wody do badañ fizykochemicznych/ bakteriologicznych/ izotopowych

8 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 1. Wstêp Woda jest niezbêdna do utrzymania ycia na kuli ziemskiej, a systematyczny wzrost jej zu ycia zmusza ludzkoœæ do racjonalnego udostêpniania, eksploatacji i ochrony zasobów wód podziemnych. Jednym z czynników umo liwiaj¹cych poprawê obecnego stanu w przedmiotowym zakresie powinna byæ niniejsza instrukcja, której tworzenie zainicjowa³o Ministerstwo Œrodowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, sfinansowa³ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcami byli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. G³ównym celem poradnika jest podanie zasad i zaleceñ oraz opisanie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego w czasie wiercenia otworów hydrogeologicznych. Instrukcja dotyczy g³ównie wierceñ hydrogeologicznych w celu wykonania ujêæ zwyk³ych wód podziemnych, ale mo e byæ wykorzystywana równie przy wykonywaniu ujêæ solanek, wód leczniczych i termalnych, przy czym w tym wypadku zakres prac badawczych bêdzie odmienny, dostosowany indywidualnie do ich zakresu zamieszczonego w projekcie prac geologicznych. Pod pojêciem otwór hydrogeologiczny rozumie siê otwór wiertniczy przystosowany do eksploatacji wody podziemnej, obserwacji jej poziomu, pobierania próbek, itp. Studnia jest to otwór hydrogeologiczny przeznaczony g³ównie do eksploatacji wody podziemnej. Piezometr jest to ma³o lub normalno œrednicowy otwór hydrogeologiczny przeznaczony do obserwacji i pobierania prób wody podziemnej. 7

9 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 2. Podstawa prawna prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Zasady wykonywania prac geologicznych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). W rozumieniu tej ustawy prac¹ geologiczn¹ jest projektowanie i wykonywanie badañ w celu poszukiwania i rozpoznawania z³ó kopalin, wód podziemnych, okreœlania warunków geologiczno- -in ynierskich oraz sporz¹dzania map i dokumentacji geologicznych. Robot¹ geologiczn¹ jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynnoœci poni ej powierzchni ziemi. Wiercenia hydrogeologiczne s¹ wiêc robotami geologicznymi. Przez poszukiwanie rozumie siê wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstêpnego udokumentowania zasobów z³ó kopalin lub wód podziemnych, a rozpoznawanie to wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstêpnie udokumentowanego z³o a kopaliny lub wód podziemnych. Regulacje szczegó³owe dotycz¹ce prac i robót geologicznych zawarte s¹ w nastêpuj¹cych rozporz¹dzeniach: Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 3 paÿdziernika 2005 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in ynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postêpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostêpniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowi¹zku udostêpniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcê prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781), Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zak³adów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840 z póÿn. zm.). 8

10 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych Przy projektowaniu i wykonywaniu robót wiertniczych, oprócz wskazanych ustaw i wynikaj¹cych z nich aktów wykonawczych, nale y uwzglêdniaæ równie wymogi wynikaj¹ce z ustaw i rozporz¹dzeñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i bezpieczeñstwem prowadzenia prac: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póÿn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póÿn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póÿn. zm.), Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z póÿn. zm.), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paÿdziernika 2002 r. w sprawie rodzaju odpadów, które mog¹ byæ sk³adowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebêd¹cym przedsiêbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póÿn. zm.). Ze wskazanych aktów prawnych wynika, e prace geologiczne mog¹ byæ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje ogólne i zawodowe, okreœlone przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska w drodze rozporz¹dzenia. Kierowanie, czyli nadzorowanie projektowanych prac geologicznych oraz dozór hydrogeologiczny nad pracami, w ramach których wykonywane s¹ wiercenia hydrogeologiczne, mog¹ byæ sprawowane przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V. Sam dozór hydrogeologiczny nad pracami geologicznymi mo e byæ sprawowany przez osoby posiadaj¹ce tylko uprawnienia geologiczne kategorii XI. Natomiast kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u ycia materia³ów wybuchowych albo gdy projektowana g³êbokoœæ wyrobiska (w tym wypadku wiercenia) nie przekracza 100 m mo e byæ sprawowane przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia geologiczne kategorii XII. 9

11 10 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Inny rodzaj nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawid³owoœci¹ sporz¹dzania dokumentacji geologicznych sprawuje odpowiedni organ administracji geologicznej. Z tego wzglêdu, po zatwierdzeniu projektu prac geologicznych, wykonawca prac jest zobowi¹zany do zg³oszenia na piœmie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych, w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce wykonywania: organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego, wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W zg³oszeniu (za³. 1) nale y okreœliæ zamierzony termin rozpoczêcia i zakoñczenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotycz¹ce prac geologicznych, a tak e dane osób sprawuj¹cych dozór nad pracami hydrogeologicznymi oraz kierownictwo (nadzór) tych prac. Zg³oszenia dokonuje siê najpóÿniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczêcia prac. Dodatkowe wymogi dotycz¹ce wierceñ hydrogeologicznych wynikaj¹ z: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póÿn. zm.), Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), Ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz z póÿn. zm.). Rozporz¹dzenie RM w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w 3, ust 1, pkt 42b precyzuje, e wiercenie hydrogeologiczne wykonywane w celu zaopatrzenia w wodê, z wy³¹czeniem wykonywania ujêæ wód podziemnych o g³êbokoœci mniejszej ni 100 m, zalicza siê do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo e byæ wymagane. Jednak w ustawie o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, w artykule 96 podano, dla których postanowieñ mo e byæ wymagane przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na œrodowisko stanowi¹cej czêœæ postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, w tym wymieniono decyzje zatwierdzaj¹ce projekty prac geologicznych. Wymieniono tak e koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó kopalin, w tym wypadku solanek, wód leczniczych lub termalnych oraz koncesje na wydobywanie tych kopalin ze z³ó, jako przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. W przypadku projektowania wierceñ w celu poszukiwania i rozpoznawania z³ó solanek, wód leczniczych lub termalnych oraz wydobywania tych kopalin ze z³ó nale y wyst¹piæ do organu w³aœciwego do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach z zapytaniem, czy przeprowadzenie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko w konkretnym przypadku jest wymagane, czy te nie. Je eli tak, to nale- y opracowaæ raport o oddzia³ywaniu projektowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko.

12 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 3. Postanowienia ogólne dotycz¹ce dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Podczas wiercenia hydrogeologicznego kierowanie robotami geologicznymi w terenie, czyli samym procesem wiercenia, mo e sprawowaæ osoba, która uzyska³a uprawnienia geologiczne kategorii XII, a wczeœniej posiada³a: dyplom ukoñczenia studiów wy szych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia i posiada tytu³ zawodowy magistra, magistra in yniera lub in yniera oraz odby³a co najmniej roczn¹ praktykê zawodow¹ przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u ycia materia³ów wybuchowych albo gdy projektowana g³êbokoœæ wyrobiska nie przekracza 100 m; œwiadectwo dojrza³oœci oraz tytu³ technika geologa lub technika górnika b¹dÿ technika wiertnika oraz odby³a co najmniej dwuletni¹ praktykê zawodow¹ przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u ycia materia³ów wybuchowych albo gdy projektowana g³êbokoœæ wyrobiska nie przekracza 100 m. Funkcjê dozoru geologicznego sprawuje w trakcie wiercenia hydrogeologicznego uprawniony hydrogeolog lub geolog. Szczególnie istotny, chocia prawnie niewymagany, jest udzia³ hydrogeologa, gdy wynika z celu wiercenia hydrogeologicznego, jakim jest zbadanie terenu, szczególnie pod wzglêdem litologicznym i hydrogeologicznym, oraz uzyskanie wyczerpuj¹cych informacji o wystêpowaniu wód podziemnych, ich zasobach, jakoœci, wieku i innych zwi¹zanych z warunkami hydrogeologicznymi. Niemniej jednak dozór mo e sprawowaæ osoba, która uzyska³a uprawnienia geologiczne kategorii XI, a wczeœniej posiada³a co najmniej œwiadectwo dojrza³oœci oraz tytu³ technika geologa lub ukoñczone studia wy sze obejmuj¹ce nauki geologiczne, a w szczególnoœci kierunki budownictwo, geografia, ochrona œrodowiska, i posiada³a tytu³ zawodowy magistra, magistra in yniera lub in yniera oraz odby³a przynajmniej roczn¹ praktykê zawodow¹ przy wykonywaniu czynnoœci dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyj¹tkiem badañ geofizycznych. Uprawniony hydrogeolog, który uzyska³ uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V, mo e kierowaæ ca³oœci¹ prac geologicznych, czyli sprawowaæ funkcjê nadzoru geologicznego. Obs³uga hydrogeologiczna wierceñ polega na udziale uprawnionego hydrogeologa we wszystkich pracach zwi¹zanych z projektowaniem, wykonaniem lub likwidacj¹ otworu wiertniczego, a tak e jego przekazaniem do eksploatacji lub u ytkowania. 11

13 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 4. Obowi¹zki dozoru i nadzoru hydrogeologicznego podczas wiercenia Hydrogeolog lub geolog sprawuj¹cy dozór nad wierceniami hydrogeologicznymi: czuwa nad prawid³owym wykonaniem projektowanych prac geologicznych, w tym robót wiertniczych zgodnie z zatwierdzonym projektem prac i przestrzeganiem ustalonej techniki wiercenia; dozoruje wykonanie badañ hydrogeologicznych przewidzianych w projekcie prac; informuje na bie ¹co sprawuj¹cego nadzór kierownika prac geologicznych o postêpach prac i uzyskiwanych w efekcie wynikach; zg³asza kierownikowi prac potrzebê ewentualnych zmian za³o eñ projektowych prac, w wyniku stwierdzonych rzeczywistych warunków hydrogeologicznych. W szczególnoœci osoba spawuj¹ca dozór geologiczny nad wierceniami hydrogeologicznymi: sporz¹dza na bie ¹co profil geologiczny otworu, czyli zbiorcze zestawienie wyników wiercenia; dozoruje: pobór próbek gruntów i ska³ (rdzeni wiertniczych) podczas wiercenia oraz ich odpowiednie zabezpieczanie, przewiercanie warstw wodonoœnych, zamykanie poziomów wodonoœnych oraz badanie skutecznoœci ich zamkniêcia, cementacjê lub i³owanie kolumny rur ok³adzinowych, próbne pompowanie otworu i jego zgodnoœæ z projektem lub podaje wytyczne prowadzenia próbnego pompowania w zale noœci od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych; przeprowadza kontrolne pomiary w otworze: g³êbokoœci otworu, poziomu zwierciad³a wody i jej temperatury itp.; dokonuje poboru próbek wody do badañ laboratoryjnych; wspó³pracuje przy badaniach specjalnych wykonywanych w otworze, np. geofizycznych; 12

14 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych sprawdza zgodnoœæ konstrukcji filtra z za³o eniami projektowymi b¹dÿ zaleceniami kierownika prac geologicznych lub zg³asza kierownikowi prac potrzebê ewentualnych zmian sposobu zafiltrowania i zamykania poziomów wodonoœnych w dostosowaniu do warunków hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia; prowadzi wpisy w ksi¹ ce wiercenia. Kierownik prac geologicznych sprawuj¹cy nadzór hydrogeologiczny koryguje zakres projektowanych prac w dostosowaniu do bie ¹cych wyników robót, ale tylko w granicach upowa nienia wynikaj¹cego z decyzji organu administracji geologicznej zatwierdzaj¹cej projekt. W innym przypadku powstaje koniecznoœæ sporz¹dzenia aneksu do projektu prac geologicznych. Po osi¹gniêciu koñcowej g³êbokoœci wiercenia kierownik prac geologicznych mo e skorygowaæ konstrukcjê kolumny filtrowej w otworze, w zakresie po³o enia czêœci roboczej filtra, w nawi¹zaniu do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych i w sposób niewp³ywaj¹cy negatywnie na osi¹gniêcie zamierzonego celu wiercenia. 13

15 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 5. Forma dokumentowania czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ wierceñ hydrogeologicznych Wszystkie przeprowadzone podczas prac geologicznych badania i obserwacje nale y dokumentowaæ w odpowiedniej formie, w sposób czytelny i rzetelny. Podstawowymi formami dokumentowania s¹: dzienniki, karta wiercenia, protoko³y, notatki s³u bowe. Wyniki badañ i obserwacji w trakcie wiercenia nale y zestawiaæ w odpowiednich formularzach, których wzory zamieszczono na koñcu instrukcji (za³. 1 13). 14

16 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 6. Dokumenty hydrogeologiczne sporz¹dzane podczas wiercenia Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami wiertniczymi powinno byæ odpowiednio dokumentowane. Do podstawowych dokumentów zwi¹zanych z dozorem nad wierceniami hydrogeologicznymi nale ¹: zg³oszenie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych, ksi¹ ka wiercenia otworu dziennik wiertniczy, zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni karta otworu wiertniczego, dziennik próbnego pompowania, protokó³ lokalizacji otworu wiertniczego, protokó³ orurowania otworu i cementowania kolumny rur ok³adzinowych, protokó³ badania skutecznoœci zamkniêcia warstwy wodonoœnej, protokó³ odbioru i zabudowy filtra w otworze, protokó³ pobrania próbek wody do badañ, protokó³ likwidacji otworu wiertniczego. Protokó³ z lokalizacji otworu wiertniczego (za³. 2) sporz¹dza siê na etapie projektowania wiercenia otworu, w trakcie wizji terenowej przed przyst¹pieniem do opracowania projektu prac geologicznych lub w przypadku zmiany lokalizacji otworu w stosunku do lokalizacji podanej w projekcie prac. Zmiana lokalizacji otworu mo e odbywaæ siê jedynie w granicach tej samej dzia³ki gruntu co lokalizacja pierwotna wskazana w projekcie. W przypadku przeniesienia lokalizacji na inn¹ dzia³kê wymagany jest aneks do projektu prac geologicznych. Opis lokalizacji otworu na terenie okreœlonego so³ectwa nastêpuje przez wskazanie kolejno: nazwy miejscowoœci oraz wy szych jednostek administracji publicznej (gmina, powiat, województwo). W protokole nale y podaæ podstawowe dane dotycz¹ce w³asnoœci nieruchomoœci, na której zlokalizowany bêdzie otwór, sposób oznaczenia w terenie miejsca wiercenia oraz informacje na temat mo liwoœci dojazdu, stanu prawnego nieruchomoœci, po których odbywaæ siê bêdzie przejazd, dostêpu do energii elektrycznej, wody itp. Protokó³ zawiera orientacyjny szkic sytuacyjny lokalizacji projektowanego otworu z domiarem do punktów charakterystycznych. Protokó³ sporz¹dza siê w dwóch egzemplarzach po jednym dla zleceniodawcy i wykonawcy prac. 15

17 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Nazwê otworu ustala siê w zale noœci od przeznaczenia otworu. Wyró niæ mo na zasadniczo dwie grupy otworów hydrogeologicznych, których wykonanie: koñczy siê ustaleniem zasobów eksploatacyjnych ujêcia otwór studzienny, w tym otwór awaryjny lub otwór zastêpczy; nie koñczy siê ustaleniem zasobów eksploatacyjnych otwór badawczy, w tym otwór rozpoznawczy wykonywany w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych, który po wykonaniu badañ podlega likwidacji; otwór badawczy wykonywany w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych i parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonoœnej, np. otwór badawczy hydrowêz³owy; otwór obserwacyjny (piezometr) wykonywany w celu okresowych obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych. Numer otworu podany w protokole winien byæ zgodny z numeracj¹ przyjêt¹ w projekcie prac geologicznych. Numeracja nowych otworów przeznaczonych dla tego samego u ytkownika powinna stanowiæ kontynuacjê dotychczasowej numeracji istniej¹cych ju otworów. Numeracja otworu awaryjnego lub zastêpczego powinna zawieraæ numer otworu podstawowego, dla którego otwór awaryjny zosta³ wykonany, oraz oznaczenie A dla awaryjnego i Z dla zastêpczego. W przypadku wykonywania kolejnego otworu awaryjnego lub zastêpczego jego nazwa powinna byæ na przyk³ad nastêpuj¹ca: S-5A2, gdzie S-5 oznacza nazwê otworu podstawowego, A oznacza rodzaj otworu (awaryjny), 2 oznacza, e jest to drugi z kolei otwór awaryjny studni S-5. Ksi¹ kê wiercenia otworu (dziennik wiertniczy) (za³. 3) prowadzi dozór geologiczny i wype³nia podczas ka dorazowej obecnoœci na wiertni. Nazwê i numer otworu podaje siê zgodne z zatwierdzonym projektem prac geologicznych, na podstawie którego wykonywane s¹ prace. W karcie otworu podaje siê informacje dotycz¹ce przewiercanego profilu litologicznego, u ytych narzêdzi wiertniczych, œrednicy wiercenia, napotkanych horyzontów wodonoœnych, stabilizacji zwierciad³a wody oraz wszystkich wykonanych w otworze badañ hydrogeologicznych. Po zakoñczeniu robót geologicznych zbiorcze zestawienie wyników wiercenia przekazywane jest osobie lub firmie wykonuj¹cej dokumentacjê wynikow¹ prac geologicznych. Protoko³y z orurowania otworu (za³. 4) i cementowania kolumny rur ok³adzinowych (za³. 5) sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obecnoœci dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia, wiertacza zmianowego oraz zleceniodawcy. Przy g³êbokoœciach zapuszczania kolumn rur ok³adzinowych przekraczaj¹cych 100 m zaleca siê dodatkowo opracowanie projektów orurowania otworu (za³. 6) i cementowania kolumn rur ok³adzinowych (za³. 7). W projektach i w protoko³ach podaje siê g³êbokoœæ otworu i jego œrednicê, a tak e g³êbokoœæ zapuszczonej i przewidzianej do zapuszczenia kolumny rur ok³adzinowych, która ma byæ zabudowana w otworze, wraz ze œrednicami rur. Opis cementacji zawiera dane o sposobie cementacji, rodzaju u ytego 16

18 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych cementu zgodnie z informacj¹ umieszczon¹ na opakowaniu, jego iloœci, wysokoœci wykonanego korka oraz stosunku u ytej wody do cementu. Uszczelnienie rur ok³adzinowych wykonaæ mo na albo przez g³owicê cementacyjn¹ przymocowan¹ do wczeœniej zacementowanej kolumny rur ok³adzinowych, albo przez przewód zapuszczony w przestrzeñ pierœcieniow¹ (œciana otworu rura ok³adzinowa; rura ok³adzinowa rura ok³adzinowa) po uprzednim uszczelnieniu dolnej czêœci rur ok³adzinowych, albo ³¹cz¹c wymienione wy ej sposoby. Do wt³aczania zaczynu cementowego nale y zastosowaæ agregat cementacyjny lub pompê. Przy ma³ych g³êbokoœciach i gdy otwór jest suchy, dopuszcza siê zalewanie rêczne. Po up³ywie czasu przewidzianego na zwi¹zanie zaczynu cementuj¹cego komisja ocenia jakoœæ wykonanych prac. W przypadku zaistnienia okolicznoœci nieprzewidzianych we wzorze protoko³u nale y je wpisaæ do rubryki Uwagi. Protokó³ badania skutecznoœci zamkniêcia warstwy wodonoœnej (za³. 8) sporz¹dza siê w obecnoœci dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia, wiertacza zmianowego oraz zleceniodawcy. Nieobecnoœæ zleceniodawcy, mimo zawiadomienia, nie wstrzymuje prowadzenia prac. Protokó³ zawiera dane o konstrukcji otworu przed orurowaniem, przewierconej warstwie wodonoœnej, sposobie wykonania uszczelnienia wokó³ rur zamykaj¹cych warstwê wodonoœn¹, rodzaju i iloœci zu ytego do tego celu materia³u, wysokoœci wykonanego uszczelnienia (korka) oraz wyniki próby szczelnoœci wykonanego zamkniêcia warstwy wodonoœnej. Badanie skutecznoœci wykonanego uszczelnienia polegaj¹ na zwierceniu wykonanego korka do stropu utworów nieprzepuszczalnych wystêpuj¹cych w profilu litologicznym, sczerpanie zalegaj¹cego w otworze p³ynu, a nastêpnie obserwacji w czasie dop³ywu p³ynu do otworu. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania komisja stwierdza, czy zamkniêcie warstwy wodonoœnej jest skuteczne, czy te nie. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla dozoru geologicznego, który przekazuje go osobie dokumentuj¹cej prace geologiczne, oraz kierownika wiercenia i zleceniodawcy. Protokó³ z odbioru i zabudowy filtra w otworze (za³. 9) sporz¹dza siê w obecnoœci komisji sk³adaj¹cej siê ze zleceniodawcy, dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia i wiertacza zmianowego. W protokole nale y podaæ szczegó³owe dane dotycz¹ce kolumny filtrowej, jaka zosta³a zabudowana w otworze. Dane te obejmuj¹ œrednicê filtra, d³ugoœæ czêœci nadfiltrowej, d³ugoœæ czêœci czynnej kolumny, czyli filtra, d³ugoœæ czêœci podfiltrowej oraz ewentualnie odcinki czêœci miêdzyfiltrowej i ich d³ugoœci. Podaæ nale y informacjê, czy filtr zosta³ wykonany przez wykonawcê prac, czy te jest zakupiony w firmie specjalistycznej jako gotowy produkt. Informacje o rodzaju filtra nale y podaæ w zale noœci od konstrukcji czêœci czynnej (szczelinowy, otworowy, szkieletowo-prêtowy, inny) oraz materia³u, z jakiego zosta³ wykonany (stalowy, ze wzmocnionego PVC, inny). Typ filtra wpisywany jest w przypadku jego zakupu w firmie specjalistycznej jest to nazwa filtra podana przez producenta, np. filtr typu Johnson, ódzki itp. Niezbêdne jest podanie w protokole 17

19 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz szczegó³owych danych o konstrukcji czêœci czynnej filtra, tj. rodzaju perforacji, œrednicy (szerokoœci) i rozstawie otworów (szczelin) oraz u ytej siatce (œrednica oczek) i podk³adzie. W czêœci dotycz¹cej stanu technicznego otworu okreœla siê jego stan i konstrukcjê tu przed zabudow¹ filtra, podaj¹c dane o jego g³êbokoœci, œrednicy, zabudowanych kolumnach rur ok³adzinowych, zamkniêtych warstwach wodonoœnych, wystêpowaniu ujmowanego poziomu wodonoœnego itp. Informacje o zabudowie filtra to opis procesu umieszczania filtra w otworze. Poprzez sposób zabudowy rozumie siê metodê wpuszczania filtra do otworu (np. z urz¹dzenia wiertniczego czy te rêcznie, przy u yciu trójnogu). Nale y równie wpisaæ informacjê o rurach ok³adzinowych podci¹gniêtych lub wyci¹gniêtych z otworu podczas zabudowy filtra. Rury ok³adzinowe to kolumna rur, w których prowadzono wiercenie do koñcowej g³êbokoœci i która utrzymywa³a œcianê otworu, chroni¹c go przed zasypaniem, a w czasie przewiercenia warstwy wodonoœnej zamknê³a j¹ na czas zabudowy filtra. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla dozoru geologicznego, który przekazuje go osobie dokumentuj¹cej prace geologiczne, oraz kierownika wiercenia i zleceniodawcy. Protokó³ z likwidacji otworu wiertniczego (za³. 10) sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obecnoœci dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia i wiertacza zmianowego. Protokó³ otrzymuje osoba dokumentuj¹ca, kierownik wiercenia oraz zleceniodawca. Dane o otworze dotycz¹ jego koñcowej g³êbokoœci oraz konstrukcji te ostatnie obejmuj¹ wyszczególnienie wszystkich œrednic otworu oraz rur ok³adzinowych u ytych podczas wiercenia, rodzaju wykonanych uszczelnieñ (korków) oraz badañ wykonanych w otworze, takich jak karota, opróbowanie wód podziemnych itp. Informacje o sposobie likwidacji otworu to okreœlenie metody zat³oczenia do otworu materia³u wype³niaj¹cego, opis u ytego materia³u i jego iloœci wraz z podaniem, w jakim stosunku wodno-cementowym zosta³ zat³oczony zaczyn uszczelniaj¹cy. Informacje dodatkowe nale y wpisaæ w rubryce Inne (np. rodzaj i iloœæ wykorzystanych dodatków do cementu). Informacje o przebiegu likwidacji otworu to opis dzia- ³añ podjêtych w celu usuniêcia z niego np. kolumny filtrowej lub osypki wirowej czy te zaobserwowanych objawach wystêpowania wód lub gazów. W punkcie tym podaje siê równie informacje na temat pozostawionych w otworze rur ok³adzinowych, narzêdzi wiertniczych, g³êbokoœci, na jakiej siê znajduj¹, oraz przyczyn ich pozostawienia. Zlikwidowany otwór nale y trwale oznaczyæ w terenie, a sposób oznaczenia podaæ w protokole. W rubryce Uwagi nale y wpisaæ przyczynê przeprowadzenia likwidacji otworu. 18

20 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 7. Wyznaczanie otworów w terenie Oprócz czynników geologicznych i hydrogeologicznych przy wyborze lokalizacji otworu nale y uwzglêdniaæ wymogi wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania odpowiednich odleg³oœci od istniej¹cych obiektów terenowych: odleg³oœæ studni od granicy dzia³ki co najmniej 5 m, od rowu przydro nego co najmniej 7,5 m, od znajduj¹cych siê w pobli u obiektów zanieczyszczaj¹cych od 15,0 do 70,0 m, w zale noœci od rodzaju i groÿby zanieczyszczenia (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie); odleg³oœæ wie y wiertniczej od dróg i budynków oraz linii energetycznych co najmniej 1,5 wysokoœci wie y wiertniczej lub masztu, jednak nie mniej ni 30 m (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi). Lokalizacja otworu powinna zapewniaæ równie mo liwoœæ zajêcia placu budowy o odpowiedniej powierzchni, w zale noœci od typu urz¹dzenia wiertniczego, oraz nie kolidowaæ z przebiegiem urz¹dzeñ podziemnych, takich jak np. ruroci¹gi, a tak e sieci infrastruktury podziemnej, takich jak kable, sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gazowe itp. Niezbêdne jest zapewnienie miejsca na przysz³y teren ochrony bezpoœredniej ujêcia wody, który mimo braku jednoznacznych unormowañ prawnych powinien obejmowaæ powierzchniê gruntu nie mniejsz¹ ni 8 10 m 2. Lokalizacjê otworu wytycza siê geodezyjnie w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem, na podstawie za³¹czonego szczegó³owego planu sytuacyjno-wysokoœciowego zawieraj¹cego informacje na temat uzgodnionej lokalizacji. W przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cych podziemnego uzbrojenia terenu nale y w miejscu wiercenia wykonaæ szybik o g³êbokoœci 1,5 2,5 m. Dotyczy to szczególnie terenów zak³adów przemys³owych, starych dzielnic miast i terenów ze zwart¹ zabudow¹. W przypadku braku szczegó³owych planów sytuacyjno-wysokoœciowych nale y usytuowanie otworu geodezyjnie domierzyæ do sta³ych punktów orientacyjnych, sporz¹dzaj¹c przy tym odpowiedni szkic. W obszarach zabudowanych wytyczanie lokalizacji otworu mo e byæ wykonane metod¹ domiarów do trwa³ych elementów zagospodarowania, takich jak drogi, budynki itp. Po wybraniu lokalizacji otworu w terenie sporz¹dza siê odpowiedni protokó³ (za³. 2). 19

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. ROZPORZ DZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 11 sierpnia 2000 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przez przedsiêbiorstwa energetyczne. (Dz. U. Nr 75, poz. 866, z dnia 15 wrzeœnia 2000 r.) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r. Dz.U.2011.275.1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii (Dz. U. z dnia 21 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3-5

Bardziej szczegółowo

1. Wstêp... 9 Literatura... 13

1. Wstêp... 9 Literatura... 13 Spis treœci 1. Wstêp... 9 Literatura... 13 2. Potencja³ cieplny i sposoby udostêpniania ciep³a Ziemi... 15 2.1. Parametry charakterystyczne dla potencja³u cieplnego Ziemi... 15 2.2. Rozk³ad pola temperaturowego

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO DZIENNIK URZÊDOWY WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO Katowice, dnia 29 wrzeœnia 2006 r. Nr 15 TREŒÆ: Poz.: ZARZ DZENIE PREZESA WY SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO 81 nr 6 z dnia 29 sierpnia 2006 r. zmieniaj¹ce zarz¹dzenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Nazwa maszyny, urz¹dzenia Producent Typ 4. Rok produkcji Nr fabryczny 6. masa (ciê ar) kg Moc zainstalowana 7a. Napiêcie zasilania Iloœæ silników el. Typy i moc silników uwaga

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówienie: wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego B-1, Mo-1, K-1, T-1, Mu-1 w utworach paleogenu na terenie gminy Krynica - Zdrój Kod

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104

Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 Warszawa, dnia 27 stycznia 2012 r. Pozycja 104 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac wiertniczych Oznaczenie kwalifikacji: M.34 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL zdaj

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie

Wyszczególnienie. Wyszczególnienie TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązujące na terenie Gminy Miasta Tarnowa w roku taryfowym 2009 (od 1 marca 2009 r. do 28 lutego 2010 r.) Niniejsze taryfy

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Ujęcie wody - wiercenie otworu nr 3, montaż obudowy i urządzeń wodnych studni Nr 3, likwidacja obudowy i studni Nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/117/2012 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie zasad dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości na terenie gminy Książ Wlkp. w

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI

ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI ZARZ DZENIE NR 91/2016 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SKOKI w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleñ na sprzeda napojów alkoholowych na terenie Gminy Skoki w

Bardziej szczegółowo

S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka*

S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 24 ZESZYT 1 2007 S³awomir Wysocki*, Danuta Bielewicz*, Marta Wysocka* BADANIA WP YWU NOWO OPRACOWANYCH P UCZEK KATIONOWO-SKROBIOWYCH NA ZMIANÊ PRZEPUSZCZALNOŒCI OŒRODKA PRZY U

Bardziej szczegółowo

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA

HYDRO4Tech PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA PROJEKTY, OPINIE, EKSPERTYZY, DOKUMENTACJE BADANIA GRUNTU, SPECJALISTYCZNE ROBOTY GEOTECHNICZNE, ODWODNIENIA Geotechnika ul. Balkonowa 5 lok. 6 Hydrotechnika Tel. 503 533 521 03-329 Warszawa tel. 666 712

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne

ST- 01.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY GEODEZYJNE. Specyfikacje techniczne ST-01.00 Roboty geodezyjne 41 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST- 01.00 ROBOTY GEODEZYJNE 42 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 43 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)...43 1.2. Zakres stosowania ST...43 1.3. Zakres Robót objętych ST...43

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE

Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 14 kwietnia 2016 r. Poz. 1289 ROZPORZĄDZENIE NR 9/2016 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W KRAKOWIE w sprawie ustanowienia strefy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357

Uzdatniacz wody. Instrukcja obsługi 231258, 231364, 231357 Uzdatniacz wody 231258, 231364, 231357 Instrukcja obsługi I Przed uruchomieniem urządzenia naleŝy koniecznie dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI Aby poprawnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie.

Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza. Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie. Regulamin organizacyjny spó ki pod firm Siódmy Narodowy Fundusz Inwestycyjny im. Kazimierza Wielkiego Spó ka Akcyjna z siedzib w Warszawie Definicje: Ilekro w niniejszym Regulaminie jest mowa o: a) Funduszu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA RYBNIKA. z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Projekt z dnia 29 października 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MASTA RYBNKA w sprawie wzorów formularzy na podatek rolny Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.

Bardziej szczegółowo

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA

Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. http://www.igng.krakow.pl/crf/pc.html IRENA LUBINIECKA IRENA LUBINIECKA Przepisy prawne dotyczące urządzeń gazowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej i związane z nimi zmiany w procedurach Biura Certyfikacji Wyrobów IGNiG Biuro Certyfikacji Wyrobów Instytutu Górnictwa

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A

Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Tomasz Œliwa*, Andrzej Gonet*, Grzegorz Skowroñski** NAJWIÊKSZA W POLSCE INSTALACJA GRZEWCZO-CH ODNICZA BAZUJ CA NA OTWOROWYCH WYMIENNIKACH CIEP A 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ

SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ SUBSTANCJE ZUBOŻAJĄCE WARSTWĘ OZONOWĄ I) INFORMACJE OGÓLNE W ostatnich latach stosowanie licznych, szeroko rozpowszechnionych substancji syntetycznych napotkało na nowe ograniczenie, którym jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r.

Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. dotycząca przyjęcia planu aglomeracji Orzysz. Uchwała Nr XXVII/543/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 29 maja 2013 r. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik geodeta Symbol cyfrowy zawodu: 311[10] Numer zadania: 5 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[10]-05-1 Czas trwania egzaminu: 40 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Dz.U.2011.282.1657 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 98

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-2 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe WR 11 E. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WR 11 E Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 1 2. Oznaczenie wg norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie fabryczne

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3

Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 Białystok, 05 maja 2015 r. Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Białymstoku 15-213 Białystok, ul. Mickiewicza 3 GK-I.431.5.2014.WZ Pan Marian Popławski Usługi Geodezyjne

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska

Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska Regulamin Projektów Ogólnopolskich i Komitetów Stowarzyszenia ESN Polska 1 Projekt Ogólnopolski: 1.1. Projekt Ogólnopolski (dalej Projekt ) to przedsięwzięcie Stowarzyszenia podjęte w celu realizacji celów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY

UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY UCHWAŁA NR./06 RADY DZIELNICY PRAGA PÓŁNOC M. ST. WARSZAWY Z dnia 2006r. Projekt Druk nr 176 w sprawie: zarządzenia wyborów do Rady Kolonii Ząbkowska. Na podstawie 6 ust. 1, 7 i 8 Załącznika nr 2 do Statutu

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE. z dnia 15 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 marca 2016 r. Poz. 619 UCHWAŁA NR 0007.197.2016 RADY MIEJSKIEJ W SULECHOWIE z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów

INSTRUKCJA MONTAśU. Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów INSTRUKCJA MONTAśU Tunelu rozsączającego (PP) 300 litrów 1. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU Tunel rozsączający 300 l został specjalnie zaprojektowany do zastosowań w systemach rozsączania i częściowego retencjonowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań geologicznych

Sprawozdanie z badań geologicznych Egz. Zleceniodawca: PRO STUDIO Pracownia Projektowa ul. Powstańców Śląskich 89c lok. 245 01-355 Warszawa tel. +48 601 327 466 e-mail: prostudio.pracownia@gmail.com Sprawozdanie z badań geologicznych Do

Bardziej szczegółowo

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r.

R O Z P O R ZĄDZENIE M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. R O Z P O R ZĄDZENIE Projekt 02.06.2015 r. M I N I S T R A N A U K I I S Z K O L N I C T WA W YŻSZEGO 1) z dnia... 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-01.00. PRACE POMIAROWE. 17 1.Wst p. 1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót pomiarowych liniowych przy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH Wzór 3 1 WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE GRUPOWEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WY CZNIE W MIEJSCU WEZWANIA I WPIS DO REJESTRU GRUPOWYCH PRAKTYK LEKARSKICH... nazwa i siedziba Okrêgowej Izby Lekarskiej

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 451-1 GEODEZJA 16 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 18 1.1. Przedmiot ST... 18 1.2. Zakres stosowania ST... 18 1.3. Określenia podstawowe... 18 1.4.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH

PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 76/ 2005 Burmistrza Miasta Kowary z dnia 23. 09. 2005 PROCEDURA NABORU PRACOWNIKÓW NA STANOWISKA URZĘDNICZE DO URZĘDU MIEJSKIEGO W KOWARACH I. Cel procedury: Celem procedury

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 14 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2012 r. Poz. 966 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie formularza

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych

Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych Wskazówki, przepisy prawne, dokumenty Ochrona środowiska Jolanta Biegańska, Monika Czop Gospodarowanie odpadami w laboratoriach

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora...... adres Krzanowice, dnia... Burmistrz Miasta Krzanowice ul. 15 Grudnia 5 47-470 Krzanowice nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa*

W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 5 ZESZYT 008 W³adys³aw Duliñski*, Czes³awa Ewa Ropa* ANALIZA I USTALENIE PARAMETRÓW EKSPLOATACYJNYCH DLA ODWIERTÓW WÓD MINERALNYCH W ZALE NOŒCI OD WIELKOŒCI WYK ADNIKA GAZOWEGO

Bardziej szczegółowo

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny,

Opady atmosferyczne. O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Opady atmosferyczne O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, Pojęcia Opad atmosferyczny- produkt kondensacji pary wodnej, wypadający z chmur pod wpływem siły

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania:

A-3 12/02. Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B. Materia³y projektowe. Zawartoœæ opracowania: Materia³y projektowe Gazowe podgrzewacze przep³ywowe c.w.u. WRP 11 B WRP 14 B Zawartoœæ opracowania: Strona 1. Typy dostarczanych podgrzewaczy 2 2. Oznaczenie wed³ug norm 2. Dane techniczne 4. Wyposa enie

Bardziej szczegółowo