Copyright by Ministerstwo Œrodowiska. Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Copyright by Ministerstwo Œrodowiska. Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor"

Transkrypt

1

2

3 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Copyright by Ministerstwo Œrodowiska Recenzenci: prof. dr hab. in. Stanis³aw Dubiel mgr in. Leszek W¹tor Autorzy: Andrzej Gonet, prof. dr hab. in. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Jan Macuda, dr in. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Ludwik Zawisza, dr hab. in., prof. nadzw. (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Robert Duda, dr in., upr. V-1421 (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) Jerzy Porwisz, mgr in., upr Wydawnictwa AGH ISBN Projekt ok³adki i strony tytu³owej: Wojciech Teper Sk³ad komputerowy: Andre, tel Redakcja Wydawnictw AGH al. Mickiewicza 30, Kraków tel , tel./faks

4 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych Spis treœci 1. Wstêp Podstawa prawna prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Postanowienia ogólne dotycz¹ce dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Obowi¹zki dozoru i nadzoru hydrogeologicznego podczas wiercenia Forma dokumentowania czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ wierceñ hydrogeologicznych Dokumenty hydrogeologiczne sporz¹dzane podczas wiercenia Wyznaczanie otworów w terenie Kontrola p³uczki przy wierceniach obrotowych Zadania p³uczki wiertniczej Rodzaje p³uczek Wp³yw p³uczki na przepuszczalnoœæ ska³ w strefie przyotworowej Kontrola parametrów technologicznych p³uczki przy wierceniu otworów metod¹ obrotow¹ Pobieranie próbek ska³ podczas wiercenia Sposób pobierania próbek Opis makroskopowy próbek Oznaczanie próbek Przechowywanie próbek na terenie wiertni Transport próbek Likwidacja próbek

5 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 10. Sporz¹dzanie profilu geologiczno-technicznego podczas wiercenia otworu Badania hydrogeologiczne w czasie wiercenia Opis profilu geologiczno-technicznego Pomiar zwierciad³a wody w otworach Zasady pomiaru zwierciad³a wody Sposób wykonywania pomiarów Sposób zapisywania pomiarów i odczytów Pomiar temperatury wody i powietrza oraz ciœnienia atmosferycznego Pomiar temperatury wody Pomiar temperatury powietrza Pomiar ciœnienia atmosferycznego Pomiar g³êbokoœci otworu Pomiar g³êbokoœci otworu w czasie wiercenia Zapis pomiaru g³êbokoœci otworu Obowi¹zki dozoru hydrogeologicznego Ustalanie kategorii przewiercanych ska³ Zamykanie poziomów wodonoœnych Projektowanie zamykania dop³ywu wód podziemnych Metody zamykania dop³ywu wód podziemnych Filtry studzienne Rodzaje filtrów Projektowanie filtrów studni wierconych D³ugoœæ filtra i jego usytuowanie wysokoœciowe w warstwie wodonoœnej Obliczanie œrednicy filtra Przepustowoœæ filtra D³ugoœæ rury podfiltrowej D³ugoœæ rury nadfiltrowej Filtrowanie otworu i zasady doboru obsypki wirowej Filtrowanie otworu Prace przygotowawcze Zapuszczanie filtra do otworu Rola obsypki wirowej Metody doboru obsypek wirowych Wykonywanie obsypki wirowej

6 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 16. Próbne pompowanie otworu Program próbnego pompowania Sprzêt do próbnego pompowania Przyrz¹dy do pomiarów zwierciad³a wody Przyrz¹dy do pomiarów wydajnoœci Przyrz¹dy do pomiarów temperatury wody i powietrza Prace przygotowawcze Przewidywana wydajnoœæ i depresja Dobór pompy i odprowadzenie wody z pompowania Pompowanie oczyszczaj¹ce Pompowanie pomiarowe Organizacja i prowadzenie pomiarów Pomiary wydajnoœci i zwierciad³a wody Czas trwania pompowania Dziennik próbnego pompowania Ocena sprawnoœci studni Pobieranie próbek wody do badañ Zasady pobierania próbek wody Pobieranie próbek wody do badañ fizyczno-chemicznych (analiza standardowa) Pobieranie próbek wody do badañ bakteriologicznych Pobieranie próbek wody do badañ specjalnych Sczerpywanie wody w otworze Wykonywanie sczerpywañ wody ³y k¹ wiertnicz¹ Obliczanie wydajnoœci i wspó³czynnika filtracji Obliczanie wydajnoœci Wyznaczanie parametrów hydrogeologicznych warstw ch³onnych metodami polowymi w otworach wiertniczych Odka anie otworów studziennych Œrodki odka aj¹ce Sporz¹dzanie stê onego roztworu odka aj¹cego Sposób przeprowadzania dezynfekcji studni Warunki bezpieczeñstwa Likwidacja otworów Wykorzystane materia³y i literatura Spis za³¹czników Za³. 1. Zg³oszenie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych

7 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Za³. 2. Protokó³ z lokalizacji otworu wiertniczego Za³. 3. Ksi¹ ka wiercenia (dziennik wiertniczy) Za³. 4. Protokó³ z przeprowadzonego orurowania otworu Za³. 5. Protokó³ z przeprowadzonego cementowania otworu Za³. 6. Projekt orurowania otworu wiertniczego Za³. 7. Projekt cementowania kolumny rur ok³adzinowych Za³. 8. Protokó³ badania skutecznoœci zamkniêcia warstwy wodonoœnej Za³. 9. Protokó³ z odbioru i zabudowy filtra w otworze Za³. 10. Protokó³ z likwidacji otworu wiertniczego Za³. 11. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni (karta otworu wiertniczego) Za³. 12. Dziennik próbnego pompowania Za³. 13. Protokó³ z pobrania próbek wody do badañ fizykochemicznych/ bakteriologicznych/ izotopowych

8 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 1. Wstêp Woda jest niezbêdna do utrzymania ycia na kuli ziemskiej, a systematyczny wzrost jej zu ycia zmusza ludzkoœæ do racjonalnego udostêpniania, eksploatacji i ochrony zasobów wód podziemnych. Jednym z czynników umo liwiaj¹cych poprawê obecnego stanu w przedmiotowym zakresie powinna byæ niniejsza instrukcja, której tworzenie zainicjowa³o Ministerstwo Œrodowiska, Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, sfinansowa³ Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a wykonawcami byli pracownicy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanis³awa Staszica w Krakowie. G³ównym celem poradnika jest podanie zasad i zaleceñ oraz opisanie obowi¹zuj¹cych przepisów dotycz¹cych prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego w czasie wiercenia otworów hydrogeologicznych. Instrukcja dotyczy g³ównie wierceñ hydrogeologicznych w celu wykonania ujêæ zwyk³ych wód podziemnych, ale mo e byæ wykorzystywana równie przy wykonywaniu ujêæ solanek, wód leczniczych i termalnych, przy czym w tym wypadku zakres prac badawczych bêdzie odmienny, dostosowany indywidualnie do ich zakresu zamieszczonego w projekcie prac geologicznych. Pod pojêciem otwór hydrogeologiczny rozumie siê otwór wiertniczy przystosowany do eksploatacji wody podziemnej, obserwacji jej poziomu, pobierania próbek, itp. Studnia jest to otwór hydrogeologiczny przeznaczony g³ównie do eksploatacji wody podziemnej. Piezometr jest to ma³o lub normalno œrednicowy otwór hydrogeologiczny przeznaczony do obserwacji i pobierania prób wody podziemnej. 7

9 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 2. Podstawa prawna prowadzenia dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Zasady wykonywania prac geologicznych reguluje Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981). W rozumieniu tej ustawy prac¹ geologiczn¹ jest projektowanie i wykonywanie badañ w celu poszukiwania i rozpoznawania z³ó kopalin, wód podziemnych, okreœlania warunków geologiczno- -in ynierskich oraz sporz¹dzania map i dokumentacji geologicznych. Robot¹ geologiczn¹ jest wykonywanie w ramach prac geologicznych wszelkich czynnoœci poni ej powierzchni ziemi. Wiercenia hydrogeologiczne s¹ wiêc robotami geologicznymi. Przez poszukiwanie rozumie siê wykonywanie prac geologicznych w celu odkrycia i wstêpnego udokumentowania zasobów z³ó kopalin lub wód podziemnych, a rozpoznawanie to wykonywanie prac geologicznych na obszarze wstêpnie udokumentowanego z³o a kopaliny lub wód podziemnych. Regulacje szczegó³owe dotycz¹ce prac i robót geologicznych zawarte s¹ w nastêpuj¹cych rozporz¹dzeniach: Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1777), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 3 paÿdziernika 2005 r. w sprawie szczegó³owych wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-in ynierskie (Dz. U. Nr 201, poz. 1673), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 czerwca 2006 r. w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu postêpowania w sprawach stwierdzania kwalifikacji (Dz. U. Nr 124, poz. 865), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie gromadzenia i udostêpniania próbek i dokumentacji geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1780), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu i zakresu wykonywania obowi¹zku udostêpniania i przekazywania informacji oraz próbek organom administracji geologicznej przez wykonawcê prac geologicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1781), Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zak³adów górniczych (Dz. U. Nr 94, poz. 840 z póÿn. zm.). 8

10 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych Przy projektowaniu i wykonywaniu robót wiertniczych, oprócz wskazanych ustaw i wynikaj¹cych z nich aktów wykonawczych, nale y uwzglêdniaæ równie wymogi wynikaj¹ce z ustaw i rozporz¹dzeñ zwi¹zanych z ochron¹ œrodowiska i bezpieczeñstwem prowadzenia prac: Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z póÿn. zm.), Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z póÿn. zm.), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z póÿn. zm.), Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961 z póÿn. zm.), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie nale y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 27 wrzeœnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 paÿdziernika 2002 r. w sprawie rodzaju odpadów, które mog¹ byæ sk³adowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, poz. 1595), Rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które posiadacz odpadów mo e przekazywaæ osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym niebêd¹cym przedsiêbiorcami, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. Nr 75, poz. 527), Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z póÿn. zm.). Ze wskazanych aktów prawnych wynika, e prace geologiczne mog¹ byæ wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje ogólne i zawodowe, okreœlone przez ministra w³aœciwego do spraw œrodowiska w drodze rozporz¹dzenia. Kierowanie, czyli nadzorowanie projektowanych prac geologicznych oraz dozór hydrogeologiczny nad pracami, w ramach których wykonywane s¹ wiercenia hydrogeologiczne, mog¹ byæ sprawowane przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V. Sam dozór hydrogeologiczny nad pracami geologicznymi mo e byæ sprawowany przez osoby posiadaj¹ce tylko uprawnienia geologiczne kategorii XI. Natomiast kierowanie w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u ycia materia³ów wybuchowych albo gdy projektowana g³êbokoœæ wyrobiska (w tym wypadku wiercenia) nie przekracza 100 m mo e byæ sprawowane przez osoby posiadaj¹ce uprawnienia geologiczne kategorii XII. 9

11 10 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Inny rodzaj nadzoru nad projektowaniem i wykonywaniem prac geologicznych oraz prawid³owoœci¹ sporz¹dzania dokumentacji geologicznych sprawuje odpowiedni organ administracji geologicznej. Z tego wzglêdu, po zatwierdzeniu projektu prac geologicznych, wykonawca prac jest zobowi¹zany do zg³oszenia na piœmie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych, w³aœciwym ze wzglêdu na miejsce wykonywania: organowi administracji geologicznej, organowi nadzoru górniczego, wójtowi gminy, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. W zg³oszeniu (za³. 1) nale y okreœliæ zamierzony termin rozpoczêcia i zakoñczenia robót, ich rodzaj, podstawowe dane dotycz¹ce prac geologicznych, a tak e dane osób sprawuj¹cych dozór nad pracami hydrogeologicznymi oraz kierownictwo (nadzór) tych prac. Zg³oszenia dokonuje siê najpóÿniej na dwa tygodnie przed zamierzonym terminem rozpoczêcia prac. Dodatkowe wymogi dotycz¹ce wierceñ hydrogeologicznych wynikaj¹ z: Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z póÿn. zm.), Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397), Ustawy z dnia 3 paÿdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. Nr 199, poz z póÿn. zm.). Rozporz¹dzenie RM w sprawie przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko w 3, ust 1, pkt 42b precyzuje, e wiercenie hydrogeologiczne wykonywane w celu zaopatrzenia w wodê, z wy³¹czeniem wykonywania ujêæ wód podziemnych o g³êbokoœci mniejszej ni 100 m, zalicza siê do przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko, dla których sporz¹dzenie raportu o oddzia³ywaniu na œrodowisko mo e byæ wymagane. Jednak w ustawie o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, w artykule 96 podano, dla których postanowieñ mo e byæ wymagane przeprowadzenie oceny oddzia³ywania na œrodowisko stanowi¹cej czêœæ postêpowania w sprawie wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach, w tym wymieniono decyzje zatwierdzaj¹ce projekty prac geologicznych. Wymieniono tak e koncesje na poszukiwanie lub rozpoznawanie z³ó kopalin, w tym wypadku solanek, wód leczniczych lub termalnych oraz koncesje na wydobywanie tych kopalin ze z³ó, jako przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na œrodowisko. W przypadku projektowania wierceñ w celu poszukiwania i rozpoznawania z³ó solanek, wód leczniczych lub termalnych oraz wydobywania tych kopalin ze z³ó nale y wyst¹piæ do organu w³aœciwego do wydania decyzji o œrodowiskowych uwarunkowaniach z zapytaniem, czy przeprowadzenie oceny oddzia³ywania przedsiêwziêcia na œrodowisko w konkretnym przypadku jest wymagane, czy te nie. Je eli tak, to nale- y opracowaæ raport o oddzia³ywaniu projektowanego przedsiêwziêcia na œrodowisko.

12 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 3. Postanowienia ogólne dotycz¹ce dozoru i nadzoru hydrogeologicznego Podczas wiercenia hydrogeologicznego kierowanie robotami geologicznymi w terenie, czyli samym procesem wiercenia, mo e sprawowaæ osoba, która uzyska³a uprawnienia geologiczne kategorii XII, a wczeœniej posiada³a: dyplom ukoñczenia studiów wy szych na kierunkach geologia lub górnictwo i geologia i posiada tytu³ zawodowy magistra, magistra in yniera lub in yniera oraz odby³a co najmniej roczn¹ praktykê zawodow¹ przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u ycia materia³ów wybuchowych albo gdy projektowana g³êbokoœæ wyrobiska nie przekracza 100 m; œwiadectwo dojrza³oœci oraz tytu³ technika geologa lub technika górnika b¹dÿ technika wiertnika oraz odby³a co najmniej dwuletni¹ praktykê zawodow¹ przy kierowaniu w terenie robotami geologicznymi wykonywanymi poza granicami obszaru górniczego, wykonywanymi bez u ycia materia³ów wybuchowych albo gdy projektowana g³êbokoœæ wyrobiska nie przekracza 100 m. Funkcjê dozoru geologicznego sprawuje w trakcie wiercenia hydrogeologicznego uprawniony hydrogeolog lub geolog. Szczególnie istotny, chocia prawnie niewymagany, jest udzia³ hydrogeologa, gdy wynika z celu wiercenia hydrogeologicznego, jakim jest zbadanie terenu, szczególnie pod wzglêdem litologicznym i hydrogeologicznym, oraz uzyskanie wyczerpuj¹cych informacji o wystêpowaniu wód podziemnych, ich zasobach, jakoœci, wieku i innych zwi¹zanych z warunkami hydrogeologicznymi. Niemniej jednak dozór mo e sprawowaæ osoba, która uzyska³a uprawnienia geologiczne kategorii XI, a wczeœniej posiada³a co najmniej œwiadectwo dojrza³oœci oraz tytu³ technika geologa lub ukoñczone studia wy sze obejmuj¹ce nauki geologiczne, a w szczególnoœci kierunki budownictwo, geografia, ochrona œrodowiska, i posiada³a tytu³ zawodowy magistra, magistra in yniera lub in yniera oraz odby³a przynajmniej roczn¹ praktykê zawodow¹ przy wykonywaniu czynnoœci dozoru geologicznego nad pracami geologicznymi, z wyj¹tkiem badañ geofizycznych. Uprawniony hydrogeolog, który uzyska³ uprawnienia geologiczne kategorii IV lub V, mo e kierowaæ ca³oœci¹ prac geologicznych, czyli sprawowaæ funkcjê nadzoru geologicznego. Obs³uga hydrogeologiczna wierceñ polega na udziale uprawnionego hydrogeologa we wszystkich pracach zwi¹zanych z projektowaniem, wykonaniem lub likwidacj¹ otworu wiertniczego, a tak e jego przekazaniem do eksploatacji lub u ytkowania. 11

13 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 4. Obowi¹zki dozoru i nadzoru hydrogeologicznego podczas wiercenia Hydrogeolog lub geolog sprawuj¹cy dozór nad wierceniami hydrogeologicznymi: czuwa nad prawid³owym wykonaniem projektowanych prac geologicznych, w tym robót wiertniczych zgodnie z zatwierdzonym projektem prac i przestrzeganiem ustalonej techniki wiercenia; dozoruje wykonanie badañ hydrogeologicznych przewidzianych w projekcie prac; informuje na bie ¹co sprawuj¹cego nadzór kierownika prac geologicznych o postêpach prac i uzyskiwanych w efekcie wynikach; zg³asza kierownikowi prac potrzebê ewentualnych zmian za³o eñ projektowych prac, w wyniku stwierdzonych rzeczywistych warunków hydrogeologicznych. W szczególnoœci osoba spawuj¹ca dozór geologiczny nad wierceniami hydrogeologicznymi: sporz¹dza na bie ¹co profil geologiczny otworu, czyli zbiorcze zestawienie wyników wiercenia; dozoruje: pobór próbek gruntów i ska³ (rdzeni wiertniczych) podczas wiercenia oraz ich odpowiednie zabezpieczanie, przewiercanie warstw wodonoœnych, zamykanie poziomów wodonoœnych oraz badanie skutecznoœci ich zamkniêcia, cementacjê lub i³owanie kolumny rur ok³adzinowych, próbne pompowanie otworu i jego zgodnoœæ z projektem lub podaje wytyczne prowadzenia próbnego pompowania w zale noœci od stwierdzonych warunków hydrogeologicznych; przeprowadza kontrolne pomiary w otworze: g³êbokoœci otworu, poziomu zwierciad³a wody i jej temperatury itp.; dokonuje poboru próbek wody do badañ laboratoryjnych; wspó³pracuje przy badaniach specjalnych wykonywanych w otworze, np. geofizycznych; 12

14 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych sprawdza zgodnoœæ konstrukcji filtra z za³o eniami projektowymi b¹dÿ zaleceniami kierownika prac geologicznych lub zg³asza kierownikowi prac potrzebê ewentualnych zmian sposobu zafiltrowania i zamykania poziomów wodonoœnych w dostosowaniu do warunków hydrogeologicznych stwierdzonych podczas wiercenia; prowadzi wpisy w ksi¹ ce wiercenia. Kierownik prac geologicznych sprawuj¹cy nadzór hydrogeologiczny koryguje zakres projektowanych prac w dostosowaniu do bie ¹cych wyników robót, ale tylko w granicach upowa nienia wynikaj¹cego z decyzji organu administracji geologicznej zatwierdzaj¹cej projekt. W innym przypadku powstaje koniecznoœæ sporz¹dzenia aneksu do projektu prac geologicznych. Po osi¹gniêciu koñcowej g³êbokoœci wiercenia kierownik prac geologicznych mo e skorygowaæ konstrukcjê kolumny filtrowej w otworze, w zakresie po³o enia czêœci roboczej filtra, w nawi¹zaniu do stwierdzonych warunków hydrogeologicznych i w sposób niewp³ywaj¹cy negatywnie na osi¹gniêcie zamierzonego celu wiercenia. 13

15 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz 5. Forma dokumentowania czynnoœci zwi¹zanych z obs³ug¹ wierceñ hydrogeologicznych Wszystkie przeprowadzone podczas prac geologicznych badania i obserwacje nale y dokumentowaæ w odpowiedniej formie, w sposób czytelny i rzetelny. Podstawowymi formami dokumentowania s¹: dzienniki, karta wiercenia, protoko³y, notatki s³u bowe. Wyniki badañ i obserwacji w trakcie wiercenia nale y zestawiaæ w odpowiednich formularzach, których wzory zamieszczono na koñcu instrukcji (za³. 1 13). 14

16 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 6. Dokumenty hydrogeologiczne sporz¹dzane podczas wiercenia Sprawowanie dozoru hydrogeologicznego nad pracami wiertniczymi powinno byæ odpowiednio dokumentowane. Do podstawowych dokumentów zwi¹zanych z dozorem nad wierceniami hydrogeologicznymi nale ¹: zg³oszenie zamiaru przyst¹pienia do wykonywania robót geologicznych, ksi¹ ka wiercenia otworu dziennik wiertniczy, zbiorcze zestawienie wyników wiercenia studni karta otworu wiertniczego, dziennik próbnego pompowania, protokó³ lokalizacji otworu wiertniczego, protokó³ orurowania otworu i cementowania kolumny rur ok³adzinowych, protokó³ badania skutecznoœci zamkniêcia warstwy wodonoœnej, protokó³ odbioru i zabudowy filtra w otworze, protokó³ pobrania próbek wody do badañ, protokó³ likwidacji otworu wiertniczego. Protokó³ z lokalizacji otworu wiertniczego (za³. 2) sporz¹dza siê na etapie projektowania wiercenia otworu, w trakcie wizji terenowej przed przyst¹pieniem do opracowania projektu prac geologicznych lub w przypadku zmiany lokalizacji otworu w stosunku do lokalizacji podanej w projekcie prac. Zmiana lokalizacji otworu mo e odbywaæ siê jedynie w granicach tej samej dzia³ki gruntu co lokalizacja pierwotna wskazana w projekcie. W przypadku przeniesienia lokalizacji na inn¹ dzia³kê wymagany jest aneks do projektu prac geologicznych. Opis lokalizacji otworu na terenie okreœlonego so³ectwa nastêpuje przez wskazanie kolejno: nazwy miejscowoœci oraz wy szych jednostek administracji publicznej (gmina, powiat, województwo). W protokole nale y podaæ podstawowe dane dotycz¹ce w³asnoœci nieruchomoœci, na której zlokalizowany bêdzie otwór, sposób oznaczenia w terenie miejsca wiercenia oraz informacje na temat mo liwoœci dojazdu, stanu prawnego nieruchomoœci, po których odbywaæ siê bêdzie przejazd, dostêpu do energii elektrycznej, wody itp. Protokó³ zawiera orientacyjny szkic sytuacyjny lokalizacji projektowanego otworu z domiarem do punktów charakterystycznych. Protokó³ sporz¹dza siê w dwóch egzemplarzach po jednym dla zleceniodawcy i wykonawcy prac. 15

17 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz Nazwê otworu ustala siê w zale noœci od przeznaczenia otworu. Wyró niæ mo na zasadniczo dwie grupy otworów hydrogeologicznych, których wykonanie: koñczy siê ustaleniem zasobów eksploatacyjnych ujêcia otwór studzienny, w tym otwór awaryjny lub otwór zastêpczy; nie koñczy siê ustaleniem zasobów eksploatacyjnych otwór badawczy, w tym otwór rozpoznawczy wykonywany w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych, który po wykonaniu badañ podlega likwidacji; otwór badawczy wykonywany w celu rozpoznania warunków hydrogeologicznych i parametrów hydrogeologicznych warstwy wodonoœnej, np. otwór badawczy hydrowêz³owy; otwór obserwacyjny (piezometr) wykonywany w celu okresowych obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych. Numer otworu podany w protokole winien byæ zgodny z numeracj¹ przyjêt¹ w projekcie prac geologicznych. Numeracja nowych otworów przeznaczonych dla tego samego u ytkownika powinna stanowiæ kontynuacjê dotychczasowej numeracji istniej¹cych ju otworów. Numeracja otworu awaryjnego lub zastêpczego powinna zawieraæ numer otworu podstawowego, dla którego otwór awaryjny zosta³ wykonany, oraz oznaczenie A dla awaryjnego i Z dla zastêpczego. W przypadku wykonywania kolejnego otworu awaryjnego lub zastêpczego jego nazwa powinna byæ na przyk³ad nastêpuj¹ca: S-5A2, gdzie S-5 oznacza nazwê otworu podstawowego, A oznacza rodzaj otworu (awaryjny), 2 oznacza, e jest to drugi z kolei otwór awaryjny studni S-5. Ksi¹ kê wiercenia otworu (dziennik wiertniczy) (za³. 3) prowadzi dozór geologiczny i wype³nia podczas ka dorazowej obecnoœci na wiertni. Nazwê i numer otworu podaje siê zgodne z zatwierdzonym projektem prac geologicznych, na podstawie którego wykonywane s¹ prace. W karcie otworu podaje siê informacje dotycz¹ce przewiercanego profilu litologicznego, u ytych narzêdzi wiertniczych, œrednicy wiercenia, napotkanych horyzontów wodonoœnych, stabilizacji zwierciad³a wody oraz wszystkich wykonanych w otworze badañ hydrogeologicznych. Po zakoñczeniu robót geologicznych zbiorcze zestawienie wyników wiercenia przekazywane jest osobie lub firmie wykonuj¹cej dokumentacjê wynikow¹ prac geologicznych. Protoko³y z orurowania otworu (za³. 4) i cementowania kolumny rur ok³adzinowych (za³. 5) sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obecnoœci dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia, wiertacza zmianowego oraz zleceniodawcy. Przy g³êbokoœciach zapuszczania kolumn rur ok³adzinowych przekraczaj¹cych 100 m zaleca siê dodatkowo opracowanie projektów orurowania otworu (za³. 6) i cementowania kolumn rur ok³adzinowych (za³. 7). W projektach i w protoko³ach podaje siê g³êbokoœæ otworu i jego œrednicê, a tak e g³êbokoœæ zapuszczonej i przewidzianej do zapuszczenia kolumny rur ok³adzinowych, która ma byæ zabudowana w otworze, wraz ze œrednicami rur. Opis cementacji zawiera dane o sposobie cementacji, rodzaju u ytego 16

18 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych cementu zgodnie z informacj¹ umieszczon¹ na opakowaniu, jego iloœci, wysokoœci wykonanego korka oraz stosunku u ytej wody do cementu. Uszczelnienie rur ok³adzinowych wykonaæ mo na albo przez g³owicê cementacyjn¹ przymocowan¹ do wczeœniej zacementowanej kolumny rur ok³adzinowych, albo przez przewód zapuszczony w przestrzeñ pierœcieniow¹ (œciana otworu rura ok³adzinowa; rura ok³adzinowa rura ok³adzinowa) po uprzednim uszczelnieniu dolnej czêœci rur ok³adzinowych, albo ³¹cz¹c wymienione wy ej sposoby. Do wt³aczania zaczynu cementowego nale y zastosowaæ agregat cementacyjny lub pompê. Przy ma³ych g³êbokoœciach i gdy otwór jest suchy, dopuszcza siê zalewanie rêczne. Po up³ywie czasu przewidzianego na zwi¹zanie zaczynu cementuj¹cego komisja ocenia jakoœæ wykonanych prac. W przypadku zaistnienia okolicznoœci nieprzewidzianych we wzorze protoko³u nale y je wpisaæ do rubryki Uwagi. Protokó³ badania skutecznoœci zamkniêcia warstwy wodonoœnej (za³. 8) sporz¹dza siê w obecnoœci dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia, wiertacza zmianowego oraz zleceniodawcy. Nieobecnoœæ zleceniodawcy, mimo zawiadomienia, nie wstrzymuje prowadzenia prac. Protokó³ zawiera dane o konstrukcji otworu przed orurowaniem, przewierconej warstwie wodonoœnej, sposobie wykonania uszczelnienia wokó³ rur zamykaj¹cych warstwê wodonoœn¹, rodzaju i iloœci zu ytego do tego celu materia³u, wysokoœci wykonanego uszczelnienia (korka) oraz wyniki próby szczelnoœci wykonanego zamkniêcia warstwy wodonoœnej. Badanie skutecznoœci wykonanego uszczelnienia polegaj¹ na zwierceniu wykonanego korka do stropu utworów nieprzepuszczalnych wystêpuj¹cych w profilu litologicznym, sczerpanie zalegaj¹cego w otworze p³ynu, a nastêpnie obserwacji w czasie dop³ywu p³ynu do otworu. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania komisja stwierdza, czy zamkniêcie warstwy wodonoœnej jest skuteczne, czy te nie. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla dozoru geologicznego, który przekazuje go osobie dokumentuj¹cej prace geologiczne, oraz kierownika wiercenia i zleceniodawcy. Protokó³ z odbioru i zabudowy filtra w otworze (za³. 9) sporz¹dza siê w obecnoœci komisji sk³adaj¹cej siê ze zleceniodawcy, dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia i wiertacza zmianowego. W protokole nale y podaæ szczegó³owe dane dotycz¹ce kolumny filtrowej, jaka zosta³a zabudowana w otworze. Dane te obejmuj¹ œrednicê filtra, d³ugoœæ czêœci nadfiltrowej, d³ugoœæ czêœci czynnej kolumny, czyli filtra, d³ugoœæ czêœci podfiltrowej oraz ewentualnie odcinki czêœci miêdzyfiltrowej i ich d³ugoœci. Podaæ nale y informacjê, czy filtr zosta³ wykonany przez wykonawcê prac, czy te jest zakupiony w firmie specjalistycznej jako gotowy produkt. Informacje o rodzaju filtra nale y podaæ w zale noœci od konstrukcji czêœci czynnej (szczelinowy, otworowy, szkieletowo-prêtowy, inny) oraz materia³u, z jakiego zosta³ wykonany (stalowy, ze wzmocnionego PVC, inny). Typ filtra wpisywany jest w przypadku jego zakupu w firmie specjalistycznej jest to nazwa filtra podana przez producenta, np. filtr typu Johnson, ódzki itp. Niezbêdne jest podanie w protokole 17

19 A. Gonet, J. Macuda, L. Zawisza, R. Duda, J. Porwisz szczegó³owych danych o konstrukcji czêœci czynnej filtra, tj. rodzaju perforacji, œrednicy (szerokoœci) i rozstawie otworów (szczelin) oraz u ytej siatce (œrednica oczek) i podk³adzie. W czêœci dotycz¹cej stanu technicznego otworu okreœla siê jego stan i konstrukcjê tu przed zabudow¹ filtra, podaj¹c dane o jego g³êbokoœci, œrednicy, zabudowanych kolumnach rur ok³adzinowych, zamkniêtych warstwach wodonoœnych, wystêpowaniu ujmowanego poziomu wodonoœnego itp. Informacje o zabudowie filtra to opis procesu umieszczania filtra w otworze. Poprzez sposób zabudowy rozumie siê metodê wpuszczania filtra do otworu (np. z urz¹dzenia wiertniczego czy te rêcznie, przy u yciu trójnogu). Nale y równie wpisaæ informacjê o rurach ok³adzinowych podci¹gniêtych lub wyci¹gniêtych z otworu podczas zabudowy filtra. Rury ok³adzinowe to kolumna rur, w których prowadzono wiercenie do koñcowej g³êbokoœci i która utrzymywa³a œcianê otworu, chroni¹c go przed zasypaniem, a w czasie przewiercenia warstwy wodonoœnej zamknê³a j¹ na czas zabudowy filtra. Protokó³ sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach przeznaczonych dla dozoru geologicznego, który przekazuje go osobie dokumentuj¹cej prace geologiczne, oraz kierownika wiercenia i zleceniodawcy. Protokó³ z likwidacji otworu wiertniczego (za³. 10) sporz¹dza siê w trzech egzemplarzach w obecnoœci dozoru hydrogeologicznego, kierownika wiercenia i wiertacza zmianowego. Protokó³ otrzymuje osoba dokumentuj¹ca, kierownik wiercenia oraz zleceniodawca. Dane o otworze dotycz¹ jego koñcowej g³êbokoœci oraz konstrukcji te ostatnie obejmuj¹ wyszczególnienie wszystkich œrednic otworu oraz rur ok³adzinowych u ytych podczas wiercenia, rodzaju wykonanych uszczelnieñ (korków) oraz badañ wykonanych w otworze, takich jak karota, opróbowanie wód podziemnych itp. Informacje o sposobie likwidacji otworu to okreœlenie metody zat³oczenia do otworu materia³u wype³niaj¹cego, opis u ytego materia³u i jego iloœci wraz z podaniem, w jakim stosunku wodno-cementowym zosta³ zat³oczony zaczyn uszczelniaj¹cy. Informacje dodatkowe nale y wpisaæ w rubryce Inne (np. rodzaj i iloœæ wykorzystanych dodatków do cementu). Informacje o przebiegu likwidacji otworu to opis dzia- ³añ podjêtych w celu usuniêcia z niego np. kolumny filtrowej lub osypki wirowej czy te zaobserwowanych objawach wystêpowania wód lub gazów. W punkcie tym podaje siê równie informacje na temat pozostawionych w otworze rur ok³adzinowych, narzêdzi wiertniczych, g³êbokoœci, na jakiej siê znajduj¹, oraz przyczyn ich pozostawienia. Zlikwidowany otwór nale y trwale oznaczyæ w terenie, a sposób oznaczenia podaæ w protokole. W rubryce Uwagi nale y wpisaæ przyczynê przeprowadzenia likwidacji otworu. 18

20 Instrukcja obs³ugi wierceñ hydrogeologicznych 7. Wyznaczanie otworów w terenie Oprócz czynników geologicznych i hydrogeologicznych przy wyborze lokalizacji otworu nale y uwzglêdniaæ wymogi wynikaj¹ce z koniecznoœci zachowania odpowiednich odleg³oœci od istniej¹cych obiektów terenowych: odleg³oœæ studni od granicy dzia³ki co najmniej 5 m, od rowu przydro nego co najmniej 7,5 m, od znajduj¹cych siê w pobli u obiektów zanieczyszczaj¹cych od 15,0 do 70,0 m, w zale noœci od rodzaju i groÿby zanieczyszczenia (Rozporz¹dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie); odleg³oœæ wie y wiertniczej od dróg i budynków oraz linii energetycznych co najmniej 1,5 wysokoœci wie y wiertniczej lub masztu, jednak nie mniej ni 30 m (Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpo arowego w zak³adach górniczych wydobywaj¹cych kopaliny otworami wiertniczymi). Lokalizacja otworu powinna zapewniaæ równie mo liwoœæ zajêcia placu budowy o odpowiedniej powierzchni, w zale noœci od typu urz¹dzenia wiertniczego, oraz nie kolidowaæ z przebiegiem urz¹dzeñ podziemnych, takich jak np. ruroci¹gi, a tak e sieci infrastruktury podziemnej, takich jak kable, sieci wodoci¹gowe, kanalizacyjne, gazowe itp. Niezbêdne jest zapewnienie miejsca na przysz³y teren ochrony bezpoœredniej ujêcia wody, który mimo braku jednoznacznych unormowañ prawnych powinien obejmowaæ powierzchniê gruntu nie mniejsz¹ ni 8 10 m 2. Lokalizacjê otworu wytycza siê geodezyjnie w terenie zgodnie z zatwierdzonym projektem, na podstawie za³¹czonego szczegó³owego planu sytuacyjno-wysokoœciowego zawieraj¹cego informacje na temat uzgodnionej lokalizacji. W przypadku w¹tpliwoœci dotycz¹cych podziemnego uzbrojenia terenu nale y w miejscu wiercenia wykonaæ szybik o g³êbokoœci 1,5 2,5 m. Dotyczy to szczególnie terenów zak³adów przemys³owych, starych dzielnic miast i terenów ze zwart¹ zabudow¹. W przypadku braku szczegó³owych planów sytuacyjno-wysokoœciowych nale y usytuowanie otworu geodezyjnie domierzyæ do sta³ych punktów orientacyjnych, sporz¹dzaj¹c przy tym odpowiedni szkic. W obszarach zabudowanych wytyczanie lokalizacji otworu mo e byæ wykonane metod¹ domiarów do trwa³ych elementów zagospodarowania, takich jak drogi, budynki itp. Po wybraniu lokalizacji otworu w terenie sporz¹dza siê odpowiedni protokó³ (za³. 2). 19

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych

Andrzej Michalik. i podatki organizacji pozarz¹dowych Andrzej Michalik Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych 1 Rachunkowoœæ i podatki organizacji pozarz¹dowych Copyright 2004 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRACOWNIA PROJEKTÓW I US UG BUDOWLANYCH mgr in. Miros awa Witczak K r o t o s z y n, u l. R y n e k 1 / 4 tel.(0-62) 722-82-17, tel.kom. 0 505 097 622 e-mail: ppmw@sylaba.poznan.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Akceptowa³ do druku dnia 7.06.2002 r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS

Akceptowa³ do druku dnia 7.06.2002 r. Dyrektor Naczelny Pañstwowego Instytutu Geologicznego prof. dr hab. Leszek MARKS Praca sfinansowana przez Ministerstwo Œrodowiska Redaktor wydawnictwa: Teresa LIPNIACKA Pañstwowy Instytut Geologiczny ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa Zespó³ autorski: Tatiana BOCHEÑSKA, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY

PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Tomasz Rutkowski PORADNIK SPO ECZNEGO INSPEKTORA PRACY Informator Warszawa 2006 Copyright G³ówny Inspektorat Pracy 2005 Wydanie drugie PAÑSTWOWA INSPEKCJA PRACY G ÓWNY INSPEKTORAT PRACY Departament Informacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytu zadania : Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w I owej Lokalizacja : I owa ul. Piaskowa dz. Nr 739;665/1;665/2;738/1;738/2;627;667/2;741

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT

www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-30-VT CHROÑ ŒRODOWISKO www.aquafilter.com Istrukcja monta u i u ytkowania zmiêkczacza do wody AF-0-VT 1. Wa ne informacje... 2. Po co nam zmiêkczacz wody?.... Twarda woda... 4. Skala twardoœci wody... 5. Wyra

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych

Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 2/3 ANDRZEJ PAULO* Przyrodnicze ograniczenia wyboru kierunku zagospodarowania terenów pogórniczych Wprowadzenie Górnictwo zmierza do osi¹gniêcia korzyœci

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko

Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 24 2008 Zeszyt 3/3 DOROTA POLAK* Wp³yw sk³adowania odpadów naftowych w z³o u Borzêcin na œrodowisko Wprowadzenie Sk³adowanie odpadów pochodz¹cych z poszukiwania lub

Bardziej szczegółowo

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350

Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 Grudzieñ 2010 Nr 4 (43) ISSN 1641-3350 43 VI DNI HIGIENY W dniach 23-25 wrzeœnia goœci³o w Krynicy Zdroju ponad 250 specjalistów w zakresie zaka eñ (epidemiologów, farmaceutów, lekarzy i pielêgniarek epidemiologicznych)

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw

OWU. Firma & Planowanie. Ubezpieczenie Mienia Przedsiêbiorstw UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo