Opis przedmiotu zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis przedmiotu zamówienia"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przediotu zaówienia Przediote zaówienia jest wykonanie i udokuentowanie robót geologicznych i prac onitoringowych realizowanych wyłącznie na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego w dwóch etapach : Etap 1. Wykonania robót geologicznych związanych z odwiercenie 15 otworów hydrogeologicznych o głębokości od 10,0 do 20,0 wraz z zabudową w forie piezoetrów o głębokościach od 3,50 do 20,0, z przeznaczenie jako otwory obserwacyjne onitoringu wód podzienych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Otwory wykonać należy zgodnie z zatwierdzonyi projektai. Etap 2. Wykonania ontażu oraz aktywacji ierników elektronicznych poziou wody i teperatury oraz ciśnienia atosferycznego wraz z opracowanie sprawozdania z wykonanych prac i opracowanie prograu onitoringu wód podzienych na obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego. Etap drugi zadania oże być realizowany po wykonaniu etapu pierwszego. Ponadto w raach zaówienia Wykonawca zainstaluje w terenie 3 szt. przyrządów do rejestracji ciśnienia atosferycznego. Zaawiający dostarczy wykonawcy 15 sztuk rejestratorów elektronicznych poziou wody typu Minidiver i 1 rejestrator typu Barodiver. Wykonawca zobowiązany jest również w raach niniejszego zaówienia do zakupu na rzecz zaawiającego dwóch przyrządów do rejestracji zian ciśnienia atosferycznego dla kopensacji ciśnienia baroetrycznego w trakcie poiarów. Poiar ciśnienia w zakresie odpowiadający 150 c słupa wody oraz od 20 do C. Dokładność 0,03 %/150 c ciśnienia słupa wody. Autoatyczna kopensacja teperatury w trakcie poiarów. ETAP 1. WYKONANIE OTWORÓW OBSERWACYJNYCH. 1. Obowiązki Wykonawcy: Wykonawca zobowiązany jest do : - zapoznania się z projektai prac geologicznych oraz z warunkai panującyi w iejscu projektowanych wierceń. - wykonania niezbędnych zgłoszeń i uzgodnień dotyczących prac, będących przediote zaówienia.

2 - poinforowania Zaawiającego o terinie rozpoczęcia prac, najpóźniej na dwa tygodnie przed wejście w teren. - realizacji robót geologicznych w sposób niepowodujący szkód lub z ich ograniczenie do niezbędnego iniu (.in. wiercenia z platfor drewnianych). - realizacji zaówienia zgodnie z zatwierdzonyi Projektai prac geologicznych i zapisai SIWZ. - prowadzenia raportów wiertniczych i zestawienia zbiorczego wyników wiercenia. 2. Prace przygotowawcze. Wykonawca prac zobowiązany jest zgłosić zaiar przystąpienia do wykonywania robót geologicznych organowi adinistracji geologicznej oraz buristrzowi, właściweu ze względu na iejsce wykonywania robót na 14 dni przed rozpoczęcie prac. Wykonawca zobowiązany jest do poinforowania Zaawiającego o terinie rozpoczęcia prac, nie później niż na dwa tygodnie przed wejście w teren. Wykonawca powinien uzyskać pisena zgodę Dyrektora Parku na poruszanie się po terenie parku, z wyszczególnienie pojazdów, sprzętu i aszyn. Przed przystąpienie do prac należy zabezpieczyć roślinność znajdującą się w bezpośredni sąsiedztwie wykonywanych robót i wskazane przez służby parku stanowiska roślinności chronionej. Zaopatrzenie w edia tj. wodę i prąd, leży po stronie Wykonawcy. 3. Prace wiertnicze. Prace wiertnicze należy prowadzić zgodnie z zatwierdzonyi projektai, wyogai SIWZ w zakresie ochrony przyrody, wyaganiai nory PN/87G w sprawie wyagań bezpieczeństwa i higieny pracy w trakcie wierceń geologiczno-poszukiwawczych i hydrogeologicznych. Dozór nad pracai wiertniczyi zapewni Wykonawca. Dozór geologiczny prowadzony będzie przez geologa posiadającego odpowiednie uprawnienia. Geolog kierujący pracai podejował będzie decyzje o ostatecznej głębokości wiercenia, konstrukcji piezoetru, zastosowanej obsypce, w oparciu o dane uzyskane w trakcie wiercenia. Wszelkie odstępstwa od projektu prac geologicznych uszą być uzgodnione z Zaawiający. Prace wiertnicze obejują wykonanie 15 otworów hydrogeologicznych o głębokości od 10,0 do 20,0 z przeznaczenie na piezoetry do onitoringu wód podzienych o głębokości od 3,50 do 20,0. Piezoetry zlokalizowane będą na cały obszarze Drawieńskiego Parku Narodowego, w odstępach, co kilka kiloetrów. Podstawowe dane techniczne projektowanych piezoetrów przedstawia poniższa tabela.

3 Lp Nr otworu Lokalizacja Głębokość wiercenia Głębokość piezoetru Długość rury nadfiltro - wej Długość filtra Długość rury podfiltro - wej Średnica piezoetru 1 P-1 Drawnik 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-2 Podegrodzie 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-3 Barniie 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-4 Konotop 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-5 Zato 15,0 15,0 12,50 2,00 1, P-6 Zacisze 15,0 15, ,00 1, P-7 Bogdanka 15,0 15,0 12,50 2,00 1, P-8 Rogoźnica 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-9 Miradz 15,0 15,0 12,50 2,00 1, P-10 Głodne 20,0 20,0 17,50 2,00 1, Jeziorka 11 P-11 Pustelnia 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-12 Ostrowite 20,0 20,0 17,50 2,00 1, P-13 Kłocie 10,0 3,50 1,00 2,00 1, Ostrowieckie 14 P-14 Kłocie 10,0 3,50 1,00 2,00 1, Ostrowieckie 15 P-15 Kłocie 10,0 5,00 1,00 2,00 1, Ostrowieckie X Raze 250,0 232,0 199,5 30,0 15,0 Średnica wiercenia Uwaga: długość rury nadfiltrowej uwzględnia wyprowadzenie koluny otworu 0,50 nad teren. Wiercenia należy wykonać etodą obrotową na sucho, bez rdzeniowania. Wiercenia należy wykonać urządzeniai gwarantującyi uzyskanie założonego celu geologicznego. Konstrukcje otworów przewidują posadowienie rur osłonowych. Wiercenie otworów o nuerach P-1 do P-12 należy wykonać lekką wiertnicą saojezdną na gąsienicach lub zaontowaną na podwoziu saochodu terenowego, świdre spiralny, z profilowanie każdego arszu. Wiercenie otworów P-13 do P-15, zlokalizowanych na torfowisku, należy wykonać sprzęte ręczny przenośny (trójnóg, rury osłonowe, wiertnica spalinowa, świdry), z podestu drewnianego, inializującego zniszczenia podłoża oraz roślinności. Wiercenie należy wykonać w rurach osłonowych o średnicy 125, świdre śliakowy o średnicy 80, z wyjowanie i profilowanie każdego arszu (1,0 ). W trakcie robót wiertniczych Wykonawca zobowiązany jest prowadzenia dokuentacji prac, oceny akroskopowej i opisu przewiercanych warstw, poiarów zwierciadła wody. Próby gruntu należy pobierać, co 2 oraz przy każdej zianie litologii przewiercanych warstw. Próby gruntu Wykonawca a obowiązek przechowywać do oentu złożenia i przyjęcia dokuentacji powykonawczej. 4. Zafiltrowanie otworów. Wykonawca a obowiązek stosowania rur pełnych i gotowych filtrów szczelinowych o średnicy 60/75, wykonanych z PVC, o sybolu produkcyjny U, posiadające atest do kontaktu z wodą do spożycia i zalecanych do onitoringu wód podzienych. Przed zapuszczenie koluny piezoetru do otworu należy uszczelnić połączenia gwintowane,

4 zaontować na rurze podfiltrowej denko z PVC a na kolunie filtracyjnej należy uieścić prowadniki dystansowane z rur PVC 75. Część robocza piezoetru oraz rura podfiltrowa i odcinki rury nadfiltrowej powinny ieć połączenia gwintowane. Po posadowieniu koluny filtracyjnej przestrzeń przyotworową należy wypełnić żwirkie filtracyjny o średnicy Popowania otworów. Popowania otworów należy przeprowadzić w dwóch fazach dla potrzeb usprawnienia otworu oraz dla kreślenia jego paraetrów hydrogeologicznych. Popowania należy przeprowadzić popką głębinową o ałej średnicy. Popowanie w celu usprawnienia otworu (popowanie oczyszczające) należy prowadzić z aksyalna wydajnością popy do osiągnięcia klarowności wody. Popowanie poiarowe należy prowadzić w czasie iniu 2 godzin, do czasu ustabilizowania wskaźników fizycznych wody (teperatury, przewodności i odczynu poiar ciągły pehaetre i konduktoetre). W końcowej fazie popowania należy pobrać próby wody do analiz laboratoryjnych. 6. Badania laboratoryjne wody. Wykonawca zobowiązany jest do pobrania próbek wody do badań laboratoryjnych i wykonania badań w zakresie analizy z bilanse jonowy oraz oznaczeń 6 etali ciężkich (arsen, cynk, kad, iedź, nikiel, stront). Próby wody powinny być schłodzone i w taki stanie dostarczone do laboratoriu. 7. Obudowy piezoetrów. Po stronie wykonawcy leży wykonanie obudów i zabezpieczenie piezoetrów. Obudowy przygotuje Wykonawca z rur o średnicy 100 i długości 1,00, z przyspawanyi u dołu wąsai. Zaknięcie otworu będzie huczek nakładany z ocowanie na 2 śruby M-12 ibus, uocowane w osłonie (tulei) etalowej. Śruby uszą kontrować się na obudowie w nawierconych gniazdach. Obudowę należy połączyć z koluną piezoetru za poocą zaprawy ceentowej, natoiast w górnej części (na pograniczu terenu) należy wylać betonowy cokół o wyiarach 50 x 50 c i grubości 25 c ( w szalunku z desek). Materiały niezbędne do ontażu obudów dostarczy Wykonawca. Po zaontowaniu obudowy należy poalować farbą antykorozyjną (grutoealią) w kolorze zielony i oznakować odpowiednią sygnaturą. Powyższa konstrukcja obudów i sposób ich ontażu dotyczy piezoetrów o nuerach P-1 do P-12. W przypadku piezoetrów o nuerach P-13 do P-15, instalowanych na torfowisku, wykonywać należy podobne obudowy, lecz z rury stalowej o średnicy 70, z przyspawanyi u dołu 3 stopai w kształcie trójkąta, (co zapewni stabilizację obudowy w gruncie słabo nośny). Nie należy w ty przypadku wykonywać ceentowania. 8. Prace geodezyjne.

5 Po wykonaniu otworów i zaontowaniu obudów należy wykonać niwelację geodezyjna, z dowiązanie do reperu państwowej osnowy geodezyjnej określając współrzędne położenia otworu oraz wysokość nad pozio orza terenu przy otworze, stopy betonowej i kryzy otworu. Lokalizację otworu należy przedstawić na apie szczegółowej w skali 1 : 500 lub 1 : Opracowanie dokuentacji geologicznej. Po zakończeniu prac terenowych i laboratoryjnych należy opracować dokuentację geologiczną dla każdego wykonanego otworu, stosownie do zapisów art. 93, pkt 7 i 8 ustawy prawo geologiczne i górnicze oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wyagań dotyczących innych dokuentacji geologicznych (Dz. U. Nr 282, poz. 1656). Dokuentacje należy sporządzić w forie wydruku koputerowego oraz dokuentu elektronicznego. Mapy wchodzące w skład dokuentacji opracowuje się na podstawie ap topograficznych pozyskanych z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dokuentacje geologiczne dla poszczególnych otworów należy sporządzić w trzech egzeplarzach w wersji analogowej i na nośniku elektroniczny. Dokuentacje w trzech egzeplarzach Zaawiający przekaże organowi adinistracji, który zatwierdził projekty prac geologicznych. Dokuentacje nie wyagają zatwierdzenia w forie decyzji. ETAP II WYKONANIE MONTAŻU I AKTYWACJI REJESTRATORÓW ELEKTRONICZNYCH. 1. Obowiązki Zaawiającego. Zaawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy 15 sztuk rejestratorów elektronicznych typu Minidiver oraz 1 rejestrator ciśnienia atosferycznego typu Barodiver wraz z prograe koputerowy do aktywacji i obsługi przyrządów poiarowych. Wykonawca zobowiązany jest również w raach niniejszego zaówienia do zakupu na rzecz zaawiającego dwóch przyrządów do rejestracji zian ciśnienia atosferycznego dla kopensacji ciśnienia baroetrycznego w trakcie poiarów stacjai DIVER. Poiar ciśnienia w zakresie odpowiadający 150 c słupa wody oraz od 20 do C. Dokładność 0,03 %/150 c ciśnienia słupa wody. Autoatyczna kopensacja teperatury w trakcie poiarów oraz osprzętu do ontażu przyrządów ( zaciski, uchwyty i linki stalowe ze stali nierdzewnej). 2. Prace przygotowawcze. Wykonawca zainstaluje progra do obsługi rejestratorów w koputerze przenośny, następnie opracuje etryczki każdego punktu poiarowego i aktywuje przyrządy (rejestratory poziou wody oraz ciśnienia atosferycznego). 3. Montaż ierników elektronicznych w otworach.

6 Na podstawie poiarów hydrogeologicznych Wykonawca określi sposób i głębokość podwieszenia rejestratorów. Przyrządy należy podwiesić na oryginalnej lince stalowej nierdzewnej ( przeznaczonej do Diverów), ocując za poocą zacisków przyrząd oraz linkę do koluny piezoetru. 4. Montaż rejestratorów ciśnienia atosferycznego. Rejestratory ciśnienia atosferycznego należy zlokalizować w takich iejscach aby zasięgie swojego oddziaływania obejowały piezoetry położone w proieniu nie większy niż 6 kiloetrów. I tak rejestratorowi nr 1 należy przypisać piezoetry P-1 do P-7, rejestratorowi nr 2 piezoetry P-8 do P-12, natoiast rejestrator nr 3 należy zainstalować na torfowisku Kłocie Ostrowieckie ( piezoetry P-13 do P-15). Rejestratory ciśnienia atosferycznego należy zaontować w obudowach etalowych z zabezpieczenie ( jak w przypadku piezoetrów). Rejestratory należy podwiesić w taki sposób by ierzyły ciśnienie na powierzchni terenu. 5. Opracowanie raportu dotyczącego instalacji przyrządów poiarowych oraz prograu realizacji onitoringu wód podzienych na terenie Drawieńskiego Parku Narodowego. Raport dotyczący instalacji przyrządów poiarowych powinien zawierać : 1. Ogólną charakterystykę hydrogeologiczną i techniczną wykonanych otworów onitoringowych. 2. Oówienie sposobu instalacji przyrządów poiarowych oraz ich zabezpieczenia. 3. Mapę poglądową lokalizacji otworów onitoringowych. 4. Charakterystykę zastosowanych przyrządów poiarowych. 5. Wykaz niezbędnego osprzętu dodatkowego niezbędnego do obsługi przyrządów poiarowych. 6. Charakterystykę systeu rejestracji danych, ich groadzenia i przetwarzania. 7. Zalecenia dotyczące sposobu zbierania danych i konserwacji przyrządów poiarowych. Progra realizacji onitoringu wód podzienych powinien być częścią składową raportu i powinien zawierać : 1. Określenie systeu prowadzenia obserwacji stacjonarnych zwierciadła wód podzienych. 2. Określenie sposobu prowadzenia poiarów kontrolnych zwierciadła wód podzienych i wyagań sprzętowych. 3. Określenie zakresu i sposobu wykonywania badań kontrolnych wybranych wskaźników fizyko-cheicznych wód podzienych i wyagań sprzętowych w ty zakresie. 4 Wskazania sposobu zbierania i przetwarzania danych elektronicznych.

7 5. Określenie etodyki wykonywania zestawień tabelarycznych i wizualizacji graficznej wyników obserwacji w dany roku hydrologiczny. 6. Określenie etodyki obliczeń, zestawień tabelarycznych i wizualizacji graficznej charakterystycznych stanów wód podzienych w układzie roku hydrologicznego i wielolecia. 7. Przedstawienie etodyki analizy zian powierzchni piezoetrycznej i raportowania wyników obserwacji z danego roku hydrologicznego. 8. Przedstawienie wskazań dotyczących dalszego rozwoju onitoringu wód podzienych w południowej części parku. Raport powinien być opracowany w 3 egzeplarzach w wersji analogowej oraz na nośnikach elektronicznych.

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE**

REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** www.tp.pl REGULAMIN 2014* DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW PRZEPISY TECHNICZNE I PRZECIWPOŻAROWE** *obowiązuje od dn. 1.01.2014 **obowiązują od dn. 1.03.2013 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW TARGÓW ORGANIZOWANYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WENTYLACJA MECHANICZNA W BUDYNKU OŚRODKA DLA BEZDOMNYCH NR 1 W POZNANIU PRZY UL. MICHAŁOWO 68. CZĘŚĆ - A Wymagania ogólne na roboty Sanitarne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA. 1. Nazwa i adres budowy: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres budowy: BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZAM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE UL. Z. MORAWSKIEJ, MŁAWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania.

WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy kanalizacji deszczowej. Warunki, standardy, wymagania. Wrzesień 2010 r. Wydawca: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Sanitarna Pracownia Projektowa mgr inż. Gerard Pobłocki 8 7-1 0 0 T o r u ń, u l. W ł o c ł a w s k a 2 8 7 N I P 9 5 6-1 0 1-1 8-0 4 R e g o n 8 7 1 2 0 6 3 4 2 tel. : 0048 56 654 61 47 e-mail : gerard@sappgp.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót

1. WSTĘP. 1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZADANIE: Poprawa infrastruktury remiz Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Żyraków termomodernizacja i remont OSP w Bobrowej Woli, Górze Motycznej

Bardziej szczegółowo

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania.

Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. MIEJSKIE SIECI, URZĄDZENIA I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE I KANALIZACYJNE. Wytyczne projektowania i budowy. Warunki, standardy, wymagania. Tytuł Identyfikator dokumentu Miejskie sieci, urządzenia i przyłącza

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Instalacyjnych LOKGAZ SP Z O.O. Lusówko ul. Jankowicka 7a 62-080 Tarnowo Podgórne Nazwa inwestycji Modernizacja instalacji ogrzewania w Domu Ludowym Uścięcice ul. Długa 3 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Opalenica Ul. 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Część ogólna Tytuł zadania : Budowa wiaty nad składowiskiem soli na terenie MPO Sp. z o.o. Lokalizacja : Toruń ul. Grudziądzka 159 dz. Nr 296/1,

Bardziej szczegółowo

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe

1. WST 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej lenia podstawowe 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem wewnętrznej instalacji

Bardziej szczegółowo

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru

Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki. Specyfikacja Techniczna. Wykonania i Odbioru 1 Część IV. SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZEPOMPOWNIAMI w miejscowości Czaszkowo - Piecki Gmina Piecki Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Opracował: mgr inż. Mieczysław Stosio

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji:

PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. dla inwestycji: PROJEKTOWANIE I NADZÓR INWESTYCJI Kielce, ul. Zagórska 195/3 tel. 601 294 780, tel./ fax 41 343 32 39 email: akawai@wp.pl Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla inwestycji: Budowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Spis treści: 1.0 Wstęp 3 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)... 3 1.2 Zakres stosowania ST 3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH pn. ROBOTY BUDOWLANE W NIERUCHOMOŚCIACH POWIATOWEGO ZAKŁADU ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI Inwestor: Powiatowy Zakład Zarządzania Nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zawartość: Biuro Usług Projektowo Inwestycyjnych Leszek Piątkowski Ławy 76 c, 07-411 Rzekuń, tel. 692-755-975, 512-122-869 Egz. nr SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Inwestor: Obiekt: Adres

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ul. Fredry 4A, 66-400 Gorzów Wlkp. tel./fax: 95 729 00 70, tel. kom. 507 152 733 e-mail: biuro@termoinstal.com, www.termoinstal.com SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA: TEMAT: Sanitarna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOW SPECYFIKCJ TECHNICZN WYKONNI I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH (BRNŻ SNITRN) Temat opracowania: Utworzenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej Miętowy Gaj w Strzemiuszczku. Projekt budowlany instalacji sanitarnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO PROJEKTU BUDOWLANEGO Przebudowa instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej oraz wentylacji OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ POMIESZCZENIE PRACOWNI GASTRONOMICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Program funkcjonalno-użytkowy Nazwa zamówienia: Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym (węglem) na kocioł opalany miałem i groszkiem na potrzeby cwu i ogrzewania budynku OKSiT zlokalizowanego w miejscowości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Tarnowskie Góry, ul. Tysiąclecia 2-4-6 ST 00.01 WARUNKI OGÓLNE... 2 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 5 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT... 5 5. WYKONANIE ROBÓT... 5 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 6 7. OBMIAR ROBÓT... 7 8. ODBIÓR ROBÓT... 8 9. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo