I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA"

Transkrypt

1

2 I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem specyfikacji technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w związku z przebudową Śluzy Żerań w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B. Nomeklatura CPV: prace podstawowe - roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV: Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych ST Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Prace należy prowadzić w sposób umożliwiający korzystanie z budynku, do minimum ograniczając dyskomfort użytkowników. Przerwy w zasilaniu ograniczyć do niezbędnego minimum potrzebnego na przełączenia lub wykonanie innych niezbędnych prac,dla których konieczne jest wyłączenie napięcia. Planowane wyłączenia uzgodnić z użytkownikami. Instalacje należy wykonać estetycznie. Przewody prowadzić w wytyczonych dla danego rodzaju instalacji strefach w miarę możliwości jednakowo na poszczególnych kondygnacjach nadziemnych. Ułożenie przewodów równoległe względem siebie i krawędzi ścian i stropów. Gruz i zdemontowane materiały na bieżąco usuwać z budynku. Pomieszczenia, w których prowadzone będą prace należy utrzymywać w należytej czystości i porządku Przekazanie terenu budowy Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w Ogólnych warunkach umowy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i ST. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie terenu budowy Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót w sposób umożliwiający użytkowanie budynku. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wszystkie urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie: a) utrzymywać teren budowy w stanie porządku b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, 2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem w budynku b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru. 1

3 Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w szczególności przepisów pracy przy urządzeniach elektrycznych. Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej Ochrona i utrzymanie robót Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. 2. MATERIAŁY 2.1. Źródła uzyskania materiałów Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Inżyniera: szczegółowe informacje dotyczące przeznaczonych do zastosowania materiałów i odpowiednie certyfikaty i deklaracje zgodności z aprobatą techniczną Materiały nie odpowiadające wymaganiom Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z nieprzyjęciem robót i brakiem zapłaty Przechowywanie i składowanie materiałów Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inżyniera. Materiały należy układać i przechowywać zgodnie z wymogami producenta i norm. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę Wariantowe stosowanie materiałów Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 3. SPRZĘT Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 4. TRANSPORT Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera. Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 2

4 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Program zapewnienia jakości Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. Program zapewnienia jakości będzie zawierać: a) część ogólną opisującą: organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, bhp., wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem i urządzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom Zasady kontroli jakości robót Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań Badania i pomiary Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera Raporty z badań Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych Certyfikaty i deklaracje Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 2. certyfikat CE 3. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą, aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi ST. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta lub importera. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone Dokumenty budowy (1) Dziennik budowy Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 3

5 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, uwagi i polecenia Inżyniera, daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót, wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, wyniki przeprowadzonych badań i prób z podaniem, kto je przeprowadzał, inne istotne informacje o przebiegu robót. Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi do ustosunkowania się. Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. (2) Rejestr obmiarów Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. (3) Dokumenty Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. (4) Pozostałe dokumenty budowy Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty: a) protokoły przekazania terenu budowy, b) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, c) protokoły odbioru robót, d) protokoły z narad i ustaleń, e) korespondencję na budowie. (5) Przechowywanie dokumentów budowy Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera Czas przeprowadzenia obmiaru Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Rodzaje odbiorów robót W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: f) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, g) odbiorowi częściowemu, h) odbiorowi ostatecznemu, i) odbiorowi pogwarancyjnemu. 4

6 8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających wyniki badań i pomiarów, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami Odbiór częściowy Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier Odbiór ostateczny robót Zasady odbioru ostatecznego robót Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy Dokumenty do odbioru ostatecznego Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 3. dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 4. wyniki pomiarów kontrolnych i badań, zgodne z ST 5. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja Odbiór pogwarancyjny Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 Odbiór ostateczny robót. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Podstawę płatności stanowi komplet wykonanych robót i pomiarów pomontażowych oraz kompletna dokumentacja powykonawcza. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414). 2. Zarządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29). 3. Rozporządzenie ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. z 1999r. nr 80, poz. 912) 5

7 II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w związku z przebudową Śluzy Żerań w Warszawie przy ul. Zarzecze 13B. Nomeklatura CPV: prace podstawowe - roboty w zakresie instalacji elektrycznych kod CPV: Zakres stosowania SST Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie Zakres robót objętych SST a) demontaż instalacji i urządzeń elektrycznych b) montaż przewodów elektrycznych c) montaż instalacji wyrównawczych d) montaż instalacjji piorunochronnych e) montaż prefabrykatów f) montaż instalacji odbiorczych - oświetlenia i gniazd g) montaż aparatury niezgrupowanej h) prace kontrolno pomiarowe i) prace poinstalacyjne 1.4. Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z określeniami ujętymi w odpowiednich normach i przepisach Ogólne wymagania dotyczące robót Wg OST. 2. MATERIAŁY Wg OST. Dopuszcza się stosowanie materiałów zamiennych równoważnych pod względem parametrów technicznych i eksploatacyjnych pod warunkiem uzyskania zgody Inżyniera. Wykonawca powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze z odpowiednim wyprzedzeniem, a wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera. 3. SPRZĘT Wg OST. 4. TRANSPORT Wg OST. 5. WYKONANIE ROBÓT Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty instalacyjne, ze szczególnym uwzględnieniem wyłączeń. Pozostałe wymagania wg OST. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Wg OST. 7. OBMIAR ROBÓT Wg OST. 8. ODBIÓR ROBÓT Wg OST. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Wg OST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE Wg działów SST. 2. ROBOTY DEMONTAŻOWE 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z demontażem : rozdzielnic aparatury niezgrupowanej opraw oświetleniowych łączników 6

8 gniazd pt i nt kabli i przewodów korytek kablowych konstrukcji wsporczych ciągów kablowych aparatury pulpitu 2. MATERIAŁY Nie występują. 3. SPRZĘT Roboty rozbiórkowe należy wykonywać ręcznie przy użyciu elektronarzędzi. 4. TRANSPORT Materiały pochodzące z rozbiórki należy przewozić dowolnym środkiem transportu na miejsce rozładunku. 5. WYKONANIE ROBÓT Prace prowadzić zgodnie z wymogami bhp. Materiały z demontażu posegregować, przygotować pakunki do transportu, przewody pozwijać w krążki. Materiały przetransportować do wskazanego miejsca na placu budowy. Materiały odrzucone stanowią odpady chyba, że Inwestor zadecyduje inaczej. Elektrośmieci należy dostarczyć do zarejestrowanych firm zajmujących się zbieraniem lub recyklingiem elektrośmieci. Po wykonaniu robót należy całkowicie uporządkować teren budowy z odpadów, które stanowią własność Wykonawcy. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT Sprawdzenie jakości robót polega na oględzinach i porównaniu ich zgodności z Dokumentacją Projektową. 7. OBMIAR ROBÓT Jednostką obmiarową są: m (metr) demontowanych przewodów i rur, korytek szt. demontowanych prefabrykatów, urządzeń i aparatów elektrycznych 8. ODBIÓR ROBÓT Roboty uznaje się za wykonane, jeżeli zostały wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i wymaganiami Inżyniera. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Według części ogólnej ST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 1997 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401) 2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych. (Dz. U. z 2013r, poz. 492) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Z 2005 nr 180, poz. 1495) 3. INSTALACJE PIORUNOCHRONNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem instalacji piorunochronnej Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne Zakres prac montaż zwodów poziomych i pionowych montaż przewodów odprowadzających montaż przewodów uziemiających montaż uziomów szpilkowych 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt materiały przewodzące drut stalowy ocynkowany ø 8mm 7

9 bednarka stalowa ocynkowana 30x4mm uziomy szpilkowe miedziowane Φ 16mm 2.3. osprzęt wsporniki dystansowe złączki zaciski probiercze 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Środki transportu dowolny środek transportu 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Roboty przygotowawcze trasowanie Trasa instalacji powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta wykonanie bruzd Wykonać za pomocą wycinania lub frezowania. Bruzdy powinny mieć wymiary odpowiednie do potrzeb Roboty montażowe montaż drutu na wspornikach Stosować wsporniki dystansowe dobrane do danego poszycia dachu. Połączenia za pomocą złączek śrubowych montaż drutu w bruzdach Drut należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie. Mocować do podłoża co 1m układanie bednarki w wykopie Układać na głębokości min. 0,5m w odległości 1m od ścian budynku. Pod przejściami uziom zaizolować pogrążanie uziomów pionowych Uziomy pogrążać za pomocą wibromłota. Głębokość pogrążenia min 0,5m (górny koniec pręta) montaż złączy kontrolnych, wykonanie połączeń Na przewodach odprowadzających zamontować złącza kontrolne. Wykonać połączenia śrubowe przewodów odprowadzających, rynien, uziomów. Połączenia skręcane zabezpieczyć wazeliną techniczną bezkwasową. Połączenia w ziemi zabezpieczyć taśmą denso. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni: zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST oraz stan techniczny materiałów na podstawie oględzin Kontrola, pomiary w trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inżyniera. mocowanie wsporników mocowanie drutu na wspornikach kontrola połączeń 6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze oględziny instalacji sprawdzenie ciągłości połączeń pomiar rezystancji uziemienia 8

10 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest: m (metr) ułożonych przewodów m (metr) wykopów szt. wykonanych połączeń, zacisków probierczych, 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: połączenie przewodu uziemiającego z uziomem 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Według OST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-IEC Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne. 2. PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Wymagania ogólne. 4. MONTAŻ PRZEWODÓW INSTALACJI ELEKTR. I POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem przewodów elektrycznych przeznaczonych dla: instalacji rozdzielczych, odbiorczych i wyrównawczych Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne Zakres prac montaż przewodów na drabinkach i w korytkach kablowych montaż przewodów w rurach na tynku montaż przewodów w bruzdach pod tynkiem podłączenie przewodów przeprowadzenie prac kontrolnych i pomiarowych 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Korytka i drabinki kablowe korytko kablowe perforowane ocynkowane 100/50; 150/50; 300/50 korytko kablowe perforowane ocynkowane 300/50 z pokrywą z zamkiem drabinki kablowe ocynkowane 400; 600mm konstrukcje wsporcze ocynkowane 2.3. Rury elektroinstalacyjne RB18 FD-UP22, Kable i przewody YKY 5 16,25mm 2 YKY 3 1,5mm 2 YKY 2 1,5mm 2 9

11 H07 RN-F4G1,5; 4G10; 5G1,5 YDY(p) 5 4; 6; YDY(p) 3 1,5; 2,5; 4mm 2 Oflex Classic 110 4G2,5; 5G1,5; 5G2,5; 25G2,5; 25G1,5 ekranowany Oflex 110CY 2 1,5mm 2 HDGs ) 4 1,5mm 2 LYżo25 LgYżo10mm 2 bednarka ocynkowana 25 4 mm Osprzęt puszka odgałęźna p/t PO70 puszka końcowa p/t PK 60 z wkrętami mocującymi odgałęźnik bryzgoszczelny n/t 5 2,5mm 2 uchwyty kołki rozporowe opaski mocujące zacisk wyrównawczy SWP-G1 opaski uziemiające masa ogniochronna Promaseal-Mastic 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Środki transportu Dowolny środek transportu 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Roboty przygotowawcze odkrywanie kanałów kablowych Zdjęcie płyt zakrywających kanał i ponowne założenie po wykonaniu prac trasowanie Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych wykonanie przebić przez ściany i stropy Wykonać za pomocą wiercenia. Średnica zależnie od potrzeb wykonanie bruzd pod rury instalacyjne i przewody Wykonać za pomocą wycinania lub frezowania. Bruzdy powinny mieć wymiary odpowiednie do potrzeb przygotowanie podłoża, wyrównanie, montaż kołków, wykonanie ślepych otworów pod puszki Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Przygotowanie podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących. Ślepe otwory pod puszki wykonać za pomocą frezowania. Dla linii kablowych ognioodpornych zastosować kołki rozporowe stanowiące element atestowanego systemu mocowania kabli Roboty montażowe montaż przepustów w przebiciach Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Wykonywać w przepustach rurowych o długości większej o 10cm z każdej ze stron przebicia. 10

12 Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury RB. W miejscach odzieleń pożarowych wykonać przepusty ognioodporne EI-120 przy zastosowaniu atestowanych materiałów montaż konstrukcji wsporczych pod korytka i drabinki Konstrukcje wykonać z elementów systemu ocynkowanych perforowanych kształtowników np. Baks montaż korytek i drabinek Korytka i drabinki mocować za pomocą przeznaczonych do tego celu systemu mocowań. Zmiany tras korytek wykonywać przy pomocy gotowych elementów systemu kolanka, łuki, trójniki itp. Na zewnątrz pomieszczeń stosować pełne pokrywy do korytek montaż przewodów na drabinkach i korytkach Zachować minimalne promienie gięcia oraz maksymalne naprężenia przy układaniu. Przewody mocować pojedynczo w odstępach 1m montaż uchwytów pod przewody Uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe. Dla systemów mocowania ognioodpornych rozstaw punktów mocowania 30cm montaż przewodów na uchwytach Przewody i kable montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zachować minimalne promienie gięcia oraz maksymalne naprężenia przy układaniu. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe. Dla systemów mocowania ognioodpornych rozstaw punktów mocowania 30cm montaż uchwytów pod rury instalacyjne Uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych lub innych odpowiednich dla danego podłoża. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe montaż rur na uchwytach lub w bruzdach Rury należy układać na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podłożu. Końce rur przed połączeniem powinny być pozbawione ostrych krawędzi. Zależnie od przyjętej technologii montażu i rodzaju tworzywa łączenie rur wykonywać przez: zastosowanie rur z kielichami, zastosowanie gotowych kształtek Zabrania się układania rur z wciągniętymi w nie przewodami wciągnięcie przewodów w rury instalacyjne, ułożenie w bruzdach Wciąganie przewodów należy wykonać za pomocą specjalnego osprzętu montażowego.. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. W bruzdach układać przewody kabelkowe YDYp montaż puszek instalacyjnych Puszki podtynkowe mocować za pomocą gipsu lub zaprawy cementowo-wapiennej z wyrównaniem powierzchni. Puszki natynkowe mocować za pomocą kołków rozporowych montaż szyny wyrównawczej Przygotowanie podłoża, montaż szyny podłączenie przewodów W puszkach należy stosować złączki do przewodów lub odgałęźniki. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami wykonanie uszczelnień ognioodpornych W miejscach oznaczonych na planie wykonać przepusty ognioodporne EI-120 przy zastosowaniu atestowanych materiałów. Sposób wykonania przepustu zgodnie z instrukcją producenta. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót 11

13 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni: zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 6.3. Kontrola, pomiary w trakcie prac Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną i zaakceptowaną przez Inżyniera. oględziny ułożenia rur i przewodów w bruzdach lub na ścianach przed zakryciem oględziny przepustów przez stropy i ściany 6.4. Kontrola, pomiary powykonawcze oględziny stanu i poprawności połączeń sprawdzenie ciągłości żył poszczególnych odcinków przewodów pomiar rezystancji izolacji badanie linii kablowej sygnalizacyjnej 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest: m (metr) ułożonych rur, korytek, przewodów m (metr) wykutych bruzd szt wykonanych przebić szt. sprawdzonych obwodów 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: ułożenie rur elektroinstalacyjnych i przewodów w bruzdach przewody nad sufitem podwieszanym przed jego zakryciem 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Według OST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) 3. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE 5. MONTAŻ OPRAW OŚWIETLENIOWYCH I OSPRZĘTU 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem opraw oświetleniowych, osprzętu i aparatury Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne Zakres prac przygotowanie podłoża montaż opraw oświetleniowych i osprzętu podłączenie przewodów prace kontrolno - pomiarowe 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt 2. 12

14 2.2. Oprawy oświetleniowe Oprawa nasufitowa 4 18W, z rastrem parabolicznym Oprawa nasufitowa 4 18W, z rastrem parabolicznym, awaryjna 1h Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP66 2x58W Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP66 2x58W, awaryjna 1h Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP66 1x58W Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP66 1x58W, awaryjna 1h Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP66 2x36W Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP66 2x36W, awaryjna 1h Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP54 z kloszem mlecznym 2x18W Oprawa nasufitowa, bryzgoszczelna IP54 z kloszem mlecznym 2x18W, awaryjna 1h Oprawa awaryjna 8W, 1h, z piktogramem Oprawa LED 5W, awaryjna 1h, do pracy na zewnątrz 2.3. Osprzęt Typ osprzętu ustalić z Inżynierem. Osprzęt powinien być mocowany w puszkach za pomocą wkrętów. Wyłącznik oświetlenia jednobiegunowy, 16A,pt Łącznik oświetlenia świecznikowy, 16A, pt. Łącznik oświetlenia schodowy, 16A, pt. Łącznik oświetlenia krzyżowy, 16A, pt. Przycisk ster. oświetlenia 10A, pt. Wyłącznik oświetlenia jednobiegunowy, bryzgoszczelny, 16A,pt Wyłącznik oświetlenia jednobiegunowy, bryzgoszczelny, 16A,nt Gniazdo 1-faz., pojedyncze, 16A, pt. Gniazdo 1-faz., dwukrotne, 16A, pt. Gniazdo 1-faz., pojedyncze, bryzgoszczelne, 16A, Gniazdo 1-faz., podwójne, bryzgoszczelne, 16A, pt., Gniazdo 1-faz., pojedyncze, bryzgoszczelne, 16A, nt Gniazdo 1-faz., podwójne, bryzgoszczelne, 16A, nt., Ręczny ostrzegacz pożarowy z lamką LED w obudowie nt typu: OP1 Spamel 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Środki transportu dowolny środek transportu 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Roboty przygotowawcze trasowanie Oprawy i osprzęt winny być rozmieszczone w sposób funkcjonalny i estetyczny przygotowanie podłoża, wyrównanie, montaż kołków Przygotowanie podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących Roboty montażowe montaż opraw oświetleniowych Na przygotowanym podłożu za pomocą kołków rozporowych z wkrętami lub haczykami, na zwieszakach, oraz w sufitach podwieszanych montaż łączników podtynkowch W przygotowanych puszkach końcowych. Mocowanie za pomocą wkrętów montaż łączników natynkowych, aparatów Na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych podłączenie przewodów Wprowadzenie przewodów do opraw zainstalowanych na zewnętrz budynku i w piwnicy oraz łączników bryzgoszczelnych wykonać zachowując stopień ochronny. 13

15 Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni: zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze oględziny wprowadzenia przewodów do urządzeń oględziny stanu podłączeń pod zaciski sprawdzenie poprawności połączeń sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest ilość sztuk: zamontowanych urządzeń sprawdzonych obwodów 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Według OST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 2. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 3. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) 5. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE 6. MONTAŻ PREFABRYKATÓW I APARATURY 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z montażem prefabrykatów i aparatury niezgrupowanej niskiego napięcia Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne Zakres prac montaż prefabrykatów podłączenie przewodów prace kontrolno - pomiarowe 14

16 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Prefabrykaty rozdzielnica główna sterowni RG-St rozdzielnice oświetleniowe sterowni RO1,2 rozdzielnice maszynowni 1,2RM rozdzielnice maszynowni 3,4RM szafki przyłączy pulpit ster. PS przełącznik zasilania RPZ słup przegubowy semafory wjazdowe i wyjazdowe buczek sygnalizacyjny 230V przycisk awaryjny SP22 czujnik poziomu FX167 wiatromierz zestawy gniazd 3f Zgodość z normą PN-EN SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Środki transportu dowolny środek transportu 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Roboty przygotowawcze przygotowanie podłoża pod tablice Wykucie wnęki do wymaganych rozmiarów. Wyrównanie ścian wnęki Roboty montażowe montaż rozdzielnic Montaż ścienny na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych. Rozdzielnice RO1,2 - Osadzenie w przygotowanych wnękach, zamocowanie w licu ściany. Zamurowanie zaprawą cementową, otynkowanie. Rozdzielnica RG-St stojąca montaż słupów Montaż na koszu zbrojeniowym osadzonym w podłożu montaż konsoli syganalizacyjnych Montaż na słupie łamanym oraz na wspornikach mocowanych do muru montaż aparatów Montaż na przygotowanym podłożu za pomocą przygotowanych kołków rozporowych podłączenie przewodów Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia. Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót 15

17 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni: zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze oględziny wprowadzenia przewodów do urządzeń oględziny stanu podłączeń pod zaciski sprawdzenie poprawności połączeń sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest ilość sztuk: zamontowanych urządzeń podłączonych przewodów sprawdzonych obwodów wykonanych pomiarów 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Według części OST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 2. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 3. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) 5. Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE 7. REMONT PULPITU STEROWNICZEGO PS 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem pulpitu sterowniczego Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne Zakres prac demontaż aparatury lakierowanie pulpitu przegląd, regulacja nastawnika montaż aparatury oprzewodowanie 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Aparaty miernik cyfrowy N30U przełącznik 4G16 przycisk ster. 30mm przycisk ster. N

18 przycisk ster. dłoniowy ryglowany lampka sygnalizacyjna LED 30mm lampka sygnalizacyjna LED 10mm lampka sygnalizacyjna LED 10mm dwukolorowa lampka sygnalizacyjna LED 10mm pulsująca lampka sygnalizacyjna LED 5mm listwa ZUG-G4mm Przewody LgY 1,5mm 2 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Środki transportu dowolny środek transportu 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Roboty przygotowawcze demontaż aparatury Całkowity demontaż aparatury i oprzewodowania trasowanie Wytrasowanie otworów pod projektowaną aparaturę przygotowanie podłoża, wyrównanie Nawiercenie otworów montażowych, zaślepienie niewykorzystanych otworów, zaszpachlowanie, szlifowanie. Przygotowanie podłoża pod lakierowanie lakierowanie Odtłuszczenie powierzchni, lakierowanie natryskowe Roboty montażowe montaż aparatów Na przygotowanym podłożu, w przygotowanych otworach montażowych oprzewodowanie Przewody układać w korytkach grzebieniowych. Połączenia giętkie w wężu ochronnym. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia podłaczenia Do danego zacisku należy przyłączyć przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi powinny być zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca oceni: zgodność materiałów z wymogami norm, projektu i ST stan techniczny materiałów na podstawie oględzin 17

19 6.3. Kontrola, pomiary powykonawcze oględziny powłoki lakierniczej oględziny stanu podłączeń pod zaciski sprawdzenie poprawności połączeń sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych 7. OBMIAR ROBÓT 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót Ogólne zasady obmiaru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Jednostka obmiarowa Jednostką obmiaru jest ilość sztuk: zamontowanych urządzeń sprawdzonych obwodów 8. ODBIÓR ROBÓT 8.1. Ogólne zasady odbioru robót Ogólne zasady odbioru robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt 8. Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Według OST. 10. PRZEPISY ZWIĄZANE 1. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 2. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa. 3. PN-IEC Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze. 4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2002 nr 75 poz. 690) 5. Przepisy budowy urzadzeń elektrycznych. PBUE 8. INSTALACJE TELETECHNICZNE 1. WSTĘP Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót Ogólne wymagania dotyczące robót Ogólne wymagania dotyczące robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne Zakres prac instalacje telewizji dozorowej CCTV z rejestracją nagłośnienie prace kontrolno pomiarowe 2. MATERIAŁY 2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Urządzenia obudowa 19 ZPAS 6U gł. 600mm rejestrator 4-kanałowy dysk 2TB praca ciągła monitor TFT 19 transformator video 1 kanał zasilacz impulsowy 12V/3A kamera zewnętrzna kompaktowa D&N 1/3 IR wzmacniacz mocy FBT MMA3120 mikrofon dynamiczny MD1000 głośnik zewnętrzny FBT PH-2D 2.3. Kable i przewody F/UTPF kat. 5e żelowany 18

20 YKY 3 1,5mm 2 YKY 3 1,5mm 2 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt TRANSPORT 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Środki transportu dowolny środek transportu 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Ogólne zasady wykonania robót podano w PKT. I WYMAGANIA OGÓLNE Wymagania ogólne pkt Roboty przygotowawcze trasowanie Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegać bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urządzeniami, powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegała w liniach poziomych i pionowych wykonanie przebić przez ściany i stropy Wykonać za pomocą wiercenia. Średnica zależnie od potrzeb przygotowanie podłoża, wyrównanie, montaż kołków Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji elektrycznych, powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały, uwzględniający warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja będzie pracować, oraz sam rodzaj instalacji. Przygotowanie podłoża, wyrównanie, nawiercenie otworów, montaż kołków mocujących Roboty montażowe montaż przepustów w przebiciach Przejścia przewodów przez ściany, stropy itp. muszą być chronione przed uszkodzeniami. Wykonywać w przepustach rurowych o długości większej o 10cm z każdej ze stron przebicia. Obwody instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniami mechanicznymi należy stosować rury RB. W miejscach odzieleń pożarowych wykonać przepusty ognioodporne EI-120 przy zastosowaniu atestowanych materiałów montaż konstrukcji wsporczych pod korytka i drabinki Konstrukcje wykonać z elementów systemu ocynkowanych perforowanych kształtowników np. Baks montaż korytek i drabinek Korytka i drabinki mocować za pomocą przeznaczonych do tego celu systemu mocowań. Zmiany tras korytek wykonywać przy pomocy gotowych elementów systemu kolanka, łuki, trójniki itp. Na zewnątrz pomieszczeń stosować pełne pokrywy do korytek montaż przewodów na drabinkach i korytkach Przewody układać w wydzielonej przestrzeni drabinek i korytek. Zachować minimalne promienie gięcia oraz maksymalne naprężenia przy układaniu. Przewody mocować pojedynczo w odstępach 1m montaż uchwytów pod przewody Uchwyty mocować za pomocą kołków rozporowych. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe. Dla systemów mocowania ognioodpornych rozstaw punktów mocowania 30cm montaż przewodów na uchwytach Przewody i kable montować zgodnie z wytycznymi producenta. Zachować minimalne promienie gięcia oraz maksymalne naprężenia przy układaniu. Maksymalny odstęp 50cm na odcinkach poziomych i 1m na odcinkach pionowych. Rozstawienie uchwytów powinno być takie aby odległości między nimi ze względów estetycznych były jednakowe. Dla systemów mocowania ognioodpornych rozstaw punktów mocowania 30cm. 19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT DACHU URZĘDU POCZTOWEGO W M. WISZNIA MAŁA UL. WROCŁAWSKA 27 CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 1. WSTĘP... 1 2. MATERIAŁY...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-000 do projektu zabezpieczeń przeciwpożarowych w zakresie stref pożarowych w Centrum Kongresowym IOR w Poznaniu przy ul. Władysława Węgorka 20. Kody

Bardziej szczegółowo

TS mgr inż. Maciej Stolarczyk

TS mgr inż. Maciej Stolarczyk TS mgr inż. Maciej Stolarczyk ul. Żbikowska 22, 05-800 Pruszków, Tel.: 0 22 835 30 62, TEL. KOM. 0 605 787 731, FAX: 0 22 435 50 62 NIP 522-101-64-04 Nr umowy / zlecenia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZADOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ- CURIE UL. CHEMICZNA 9 INOWROCŁAW Inowrocław

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI SPECYFIKACJE TECHNICZNE - DROGI 1. Wymagania ogólne D.M. 00. 00. 00. CPV 93000000-8 2. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych D 01.01.01. CPV 45111200-0 3. Wykonanie wykopów D.M. 02.01.01 CPV 45111200-0

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT dla przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Remont chodników na terenie miasta Milanówka INWESTOR: Gmina Milanówek Przygotowała: Elena Niedźwiecka 1

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT CPV 45315600-4 TEMAT OPRACOWANIA: Modernizacja instalacji CCTV budynku Szkoły Podstawowej nr 7 ul. Chopina 99 96-500 Sochaczew INWESTOR: Gmina

Bardziej szczegółowo

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA OGÓLNA I. WSTĘP 1.1 OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-0.10. INSTALACJA ODGROMOWA ST 0.10. Instalacja odgromowa 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...3 3. SPRZĘT...4 4. TRANSPORT...4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Załącznik nr 9. Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej Załącznik nr 9 Specyfikacja techniczna ST Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej Specyfikacja techniczna wymagania ogólne odnosi się

Bardziej szczegółowo

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami wytycznymi. Załącznik nr 12 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI JORDANÓW ŚLĄSKI W RAMACH PROJEKTU MODERNIZACJA ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W GMINIE Jordanów Śląski. CPV 37535200-9 - Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA WE WŁODAWIE Budynki mieszkalne: 1000-lecia PP 3/9 (klatka schodowa nr 5 i 6) 1000-lecia PP 19 Kotlarska

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wymiana instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych gminnych - Zielona 53/2 - Grobla 14/8 - Śląska 9/8 - Przemysłowa 23/5 - Śląska 40/2 - Waryńskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH Nazwa i adres obiektu: Wymiana instalacji elektrycznej zasilającej dźwig w budynku szkoły Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego nr 3 przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wykonanie naprawy chodnika oraz malowanie ogrodzenia przed wejściem do UP Gdańsk 9, ul. Gościnna 6, 80-009 Gdańsk. Wykonanie naprawy chodnika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr klasyfikacji robót CPV : 4531 0000-3 Temat : Remont instalacji oświetleniowej sal lekcyjnych nr 17, 18, 24, 36 i 38 Gimnazjum z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH- branża elektryczna CZĘŚĆ OGÓLNA 1. NAZWA ZAMÓWIENIA Remont instalacji elektrycznych w budynku Akademii Morskiej w Szczecinie zlokalizowanym

Bardziej szczegółowo

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zespół garaży i wiata na terenie bazy PGM w Polkowicach Etap 3 Wiata na sól drogową. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp ROBOTY ELEKTRYCZNE Strona 1 / Stron 6 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wewnętrznej instalacji elektrycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót Plac zabaw "Radosna Szkoła" w miejscowości BORKI gmina Gąbin woj. mazowieckie Opracował: mgr inż. Joanna Domagała 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA

S T W i O R B Nr. 4 - Instalacja elektryczna i odgromowa. S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT S T W i O R B INSTALACJA ELEKTRYCZNA I ODGROMOWA Budowa budynku szaletów w miejscowości Majdan obręb Żubracze gmina - Cisna, powiat leski, woj. podkarpackie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3

Spis treści. 1.5.1. Dokumentacja. 3. 1.5.2. Ochrona przeciwpożarowa. 3. 1.5.3. Bezpieczeństwo i higiena pracy 3 Spis treści 1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 2 1.2. Zakres Specyfikacji. 2 1.3. Zakres robót objętych Specyfikacją. 2 1.4. Określenia podstawowe. 2 1.5. Ogólne wymagania 3 1.5.1.

Bardziej szczegółowo

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE

B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE B.04. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TEMAT: REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ KAMIEŃ - PRUSINA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WEWNĘTRZNA Grupa klasa, kategoria robót wg wspólnego słownika

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU NR.22 KOMPLES 1964 ul.

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych

OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU UL. MICHAŁOWO 68. Wentylacja pomieszczeń mieszkalnych Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH DLA PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Inwestor OŚRODEK DLA BEZDOMYCH NR 1 W POZNANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT NR ST-E-TT-01 INSTALACJE TELETECHNICZNE BRANŻA ELEKTRYCZNA Spis treści I. WSTĘP... 4 1. Przedmiot i zakres specyfikacji... 4 1.1 Podstawa opracowania...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA ZASILANIA I POMIARU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZWIĄZKU Z BUDOWĄ KOTŁOWNI SANATORIUM KORAB POLANICA-ZDRÓJ, LIPIEC 2012R. 1 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Szkoła Podstawowa nr 28 w Gliwicach ODDYMIANIE KLATEK SCHODOWYCH 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT OBUDOWY WIATY SAMOCHODOWEJ Załącznik nr 8 do SIWZ Nr spr. 4/DZ/2013 ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW W KATOWICACH 40-241 KATOWICE, UL. HUTNICZA 8 tel/fax: 32/ 255 44 99 e-mail: zuos@zuos.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA DRZWI Lokalizacja: Instytut Fizyki WMP UJK Kielce ul. Świętokrzyska 15 Branża: budowlana Kod CPV: 45000000-7 Zamawiający: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Opracował:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ WARSZAWA AL. SZUCHA 25. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT (STWiOR) Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia INSTALACJA ELEKTRYCZNA REMONTOWANYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA l. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST.6. INSTALACJA ELEKTRYCZNA KOD GŁÓWNY CPV 45310000-3 s t r o n a1 z 5 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH WSTĘP Przedmiot specyfikacji: Przedmiotem Specyfikacji Technicznych są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan

Sporządził mgr inż. Romuald Czarnojan Szczegółowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na remoncie części piwnicy w budynku Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Obiekt zlokalizowany w Gryfinie przy ul. Kościelnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Gmina Krasnystaw SPECYFIKACJA TECHNICZNA Budowa oświetlenia ulicznego w Siennicy Nadolnej - I etap obejmujący oświetlenie drogi wojewódzkiej nr 812 (od sł. Nr 1 do sł. Nr 25) z przejściem pod drogą wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016

Przedmiar robót. Brodnica Październik 2016 Przedmiar robót Obiekt REMONT POMIESZCZEŃ W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ STAROSTWA POWIATOWEGO W BRODNICY PRZY UL. ŻWIRKI I WIGURY Kod CPV 4510000- - Roboty instalacyjne elektryczne Budowa 87-00 Brodnica

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC...

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych dla pompowni w Zielonce ul. Mazurska 1. OPIS ZAKRES PRAC... Spis treści 1. OPIS...3 2. ZAKRES PRAC...3 3. MATERIAŁY I URZADZENIA...4 4. SPRZĘT...4 5. TRANSPORT...4 6. WYKONANIE ROBÓT...5 7.KONTROLA JAKOSCI ROBÓT...6 8. ODBIÓR ROBÓT...7 9. PŁATNOSCI...7 001 Instalacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR : POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W KATOWICACH RADIO KATOWICE S.A. 40-036 KATOWICE UL. JULIUSZA LIGONIA 29 NAZWA I ADRES OBIEKTU: BUDYNEK

Bardziej szczegółowo

Lp. Kod wg Nazwa działu

Lp. Kod wg Nazwa działu Kod klasyfikacji robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień CPV 1 Lp. Kod wg Nazwa działu Od Do CPV Remont Pomieszczeń Laboratorium Analitycznego Śląskiego Szpitala Reumatologiczno-Rechabilitacyjnego w Ustroniu

Bardziej szczegółowo

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA ZADANIE PN. MODERNIZACJA CIĄGU ULIC: HEYKEGO, SZKOLNA, MAJKOWSKIEGO, ROGALI, SAWICKIEJ, DERDOWSKIEGO, ABRAHAMA, LIPOWA STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA SST2-03 CPV 45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania 1 1. Wstęp 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU WARSZTATÓW SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ W TŁUSZCZU PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ PROJEKT WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZAPLECZA KUCHENNEGO PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 29, Gdynia ul. Unruga 53. 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Montaż słupów oświetlenia ulicznego. 2. Montaż wysięgników i opraw oświetlenia Obiekt: Linia niskiego napięcia oświetlenia ulicznego W Hrubieszowie ul. Ludna+ Prosta,

Bardziej szczegółowo

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże.

SST Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. SZCZEGÓŁÓWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 1.1.1. - Roboty rozbiórkowe, przygotowawcze, demontaże. (CPV 45110000-1 - Roboty w rozbiórek obiektów budowlanych) 1. Wstęp.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH przebudowy pomieszczeń w budynku biurowym Prokuratury przy ul. Krasińskiego 65 w Warszawie Inwestor : Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200

Specyfikacja Techniczna. Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 Specyfikacja Techniczna Instalacja elektryczna KOD CPV 45311000-0; 45311100; 45311200 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące instalacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST KOD GŁÓWNY CPV 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE ST 04-01 KOD GŁÓWNY CPV 45214220-8 2 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) PRZEBUDOWA UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO NA TERENIE SZPITALA W IŁŻY CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA ETAP I 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła. Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm

Przedmiar robót. Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, podłoże - cegła. Zaprawienie bruzd o szerokości do 50 mm Przedmiar robót Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Instalacja elektryczna 1 2 3 4 5 1 wg nakładów KNNR 50407-020-020 2 wg nakładów KNNR 51207-010-040 3 wg nakładów KNNR 51208-020-040

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT PRZEDMIAR ROBÓT 2012-03-40 Obiekt Remont pomieszczeń biblioteki w skwierzyńskim domu kultury przy ul. Teatralnej 5 w Skwierzynieinstalacje elektryczne i teletechniczne Kod CPV 45000000-7 - Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ ZASILAJĄCEJ KOTŁOWNIĘ W BUDYNKU OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRABOWIE N/PILICĄ GM. PRZYŁĘK /DZIAŁKA NR EW. 110/1/. Inwestor :

Bardziej szczegółowo

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU

AGENCJA RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W SANDOMIERZU NAZWA I ADRES INWESTYCJI: 1-ETAP ADAPTACJI 1-PIĘTRA ORAZ OCIEPLENIE ŚCIAN I WYKONANIE TYNKÓW ZEWNĘTRZNYCH W BUDYNKU BIURA POWIATOWEGO ARiMR W SANDOWMIERZU nr ewid.dz.155/37 INWESTOR : AGENCJA RESTRUKTURYZACJI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DLA INWESTYCJI Ocieplenie dachu wraz z wymianą pokrycia dachowego w budynku ZS nr 1 z OS w Brzegu przy ul. Poprzecznej 16, dz. nr 982/1. KOD

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA

INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Katowice, 2011r. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE AKPIA ORAZ SYSTEM SCADA Spis treści. 1 Informacje ogólne..str. 1 1.1 Przedmiot Specyfikacji..str. 1 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji..str.

Bardziej szczegółowo

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni

Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Klasa 45.23 45231400-9 SST-E-01 Oświetlenie terenu i zasilanie przepompowni 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV 45311100-1 Wymiana instalacji odgromowej w budynku ZGK w Bobrownikach przy ul.sienkiewicza 121B 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA E.06. INSTALACJA ODGROMOWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA MGR INŻ. JAROSŁAW CELBAN UL. SŁOWACKIEGO 13B/1 84-300 LĘBORK SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST I 02.03. INSTALA CJE ELEKTRYCZNE Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: WYKONANIE NOWEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI LAN I DEDYKOWANEJ INSTALACJI 230V, PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót

Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót Załącznik Nr 5 Specyfikacja technicznego wykonania i obioru robót 1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania robót związanych z wykonaniem remontu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ST-E1 Kody CPV: 45311200-2 45315700-5 45314300-4 453112310-3 Obiekt: WOJEWÓDZKI URZĄD OCHRONY ZABYTKÓW W JELENIEJ GÓRZE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SYSTEM KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO STAROSTWA POWIATOWEGO W BIŁGORAJU INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIA

Bardziej szczegółowo

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR

ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY KOSZTORYS PRZEDMIAR ISE INSTALACJE I SIECI ELEKTRYCZNE PROJEKTY KOSZTORYSY NADZORY MGR INŻ. ANDRZEJ HODAKOWSKI REGON: 490594089 33-300 NOWY SĄCZ, UL. DUNAJEWSKIEGO 12/1 NIP: 734-115-35-82 tel.: 018 442 05 38, tel. kom.: 0

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H

S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H S P E C Y F I K A C J A T E C H N I C Z N A W Y K O N A N I A I O D B I O R U R O B Ó T B U D O W L A N Y C H 1. DANE OGÓLNE 1.1.Nazwa zamówienia: Boisko do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE ABIX bis Sp.z.o.o PRACOWNIA PROJEKTOWA 02-264 WARSZAWA, ul. Janiszowska 9, tel./fax. 846-18-52 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kod CPV : 453 10000-3

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) BUDYNEK PRZEDSZKOLA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) BUDYNEK PRZEDSZKOLA OBIEKT : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ (SST-02) ADRES: BUDYNEK PRZEDSZKOLA DRZEWICA DZ. NR EWID. 36/3, UL. STAWOWA 58 OBRĘB EWID. MIASTO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INWESTYCJA : ROZBIÓRKA ISTNIEJĄCEGO ŁĄCZNIKA PODZIEMNEGO ORAZ BUDOWA NOWEGO ŁĄCZNIKA W SZPITALU POWIATOWYM W PUCKU LOKALIZACJA: ul. 1 maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego ul. Gen. Sylwestra Kaliskiego 2 00-908 Warszawa 49, skr. poczt. 50 NIP:

Bardziej szczegółowo

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST 11 są zgodne z normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych.

1.4 Określenia podstawowe Określenia podane w niniejszej SST 11 są zgodne z normami i Przepisami Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych. SST. 11. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE 1.Wstęp 1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji instalacji elektrycznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH INSTALACYJNE ROBOTY ELEKTRYCZNE (Kod CPV 45315100-9) REMONT I WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w PAWILONIE GIMNAZJUM ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki.

Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Załącznik nr 6 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont nawierzchni żwirowych i gruntowych na drogach gminnych Gminy Mońki. Kod CPV 45 23 31 42-6 roboty w zakresie naprawy dróg SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CPV 45310000-3, 45311000-0, 45311100-1, 45311200-2, 45315700-5, 45314200-3 INWESTYCJA : PRZYCHODNIA ZDROWIA UL. POWSTANIA STYCZNIOWEGO

Bardziej szczegółowo

D - M WYMAGANIA OGÓLNE

D - M WYMAGANIA OGÓLNE D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w związku z naprawą

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJE ELEKTRYCZNE W SALI GIMNASTYCZNEJ Opracował: mgr inż. Gerard Mainka 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NR. SST/E/1/2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NR. SST/E/1/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANI A I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH NR. SST/E/1/2015 Montaż klimatyzatorów w budynkach WAT 55a, 14, 34 Wydziału Nowych Technologii i Chemii WAT 45300000-0 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: Modernizacja pomieszczeń szatni przy sali gimnastycznej INWESTOR: Starostwo Grodziskie ul. Kościuszki 30 05-825 Grodzisk

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Dom Pomocy Społecznej Obiekt : Pomieszczenia zlokalizowane na parterze DPS Adres : Poznań, ul. Bukowska 27/29 P R Z E D M I A R R O B Ó T A. Montaż rozdzielnic 1. KNNR 5 0405-10 1,000 szt. montaż

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02

OPRACOWANIE INWESTOR ADRES KOD CPV ADRES BUDOWY OPRACOWANIE. 02-013 Warszawa, ul. Lindleya 14 Działka ozn. nr ewidencyjnym 16, obręb 2-01-02 WDI OBSŁUGA INWESTYCJI SPÓŁKA Z O.O. ul. Prosta 7, 07-410 Ostrołęka NIP: 7582332286, REGON: 142676434 TEL/FAX: (29) 646 13 51 wdi.obslugainwestycji@interia.pl, www.wdi.ostroleka.pl OPRACOWANIE SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.

KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp. KONSTAB Konstrukcje budowlane i inżynierskie tel. +48 91 486 88 09 ul. Ku Słońcu 63/8 kom. +48 503 695 931 71-047 Szczecin mail: pepal@wp.pl TEMAT/OBIEKT: Aneks do dokumentacji podstawowej pod nazwą Remont

Bardziej szczegółowo

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE

BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE BRANŻA: INSTALACJE ELEKTRYCZNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CPV 45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH INWESTOR : MIASTO POZNAŃ 61-841 Poznań, Pl. Kolegiacki

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Instalacje elektryczne w kotłowni gazowej SPIS TREŚCI

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Instalacje elektryczne w kotłowni gazowej SPIS TREŚCI Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 453-3 Instalacje elektryczne w kotłowni gazowej SPIS TREŚCI 1 Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ELSYSTEM PRZEBUDOWA INSTALACJI ODGROMOWEJ BUDYNKU ZAPLECZA SANITARNEGO SALI GIMNASTYCZNEJ SP NR 6 1. WSTĘP Grupa robót : Prace budowlane dotyczące budowy instalacji

Bardziej szczegółowo

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni. Ogólna Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Inwestor: Zakład Opieki Zdrowotnej 34-200 Sucha Beskidzka, ul. Szpitalna 22 Nazwa zadania: Modernizacja pomieszczeń Centralnej Sterylizatorni.

Bardziej szczegółowo

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PHU BARTOSZ PESTA PROJEKTOWANIE BUDOWLANE projekty indywidualne i gotowe, proj. zagospodarowania działki, kierowanie budowami, kosztorysy, certyfikaty energetyczne budynków ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH e-1 Inwestor : Dom Kultury w Kętach ul. Żwirki i Wigury 2a 32-650 Kęty Adres inwestycji : Dom Kultury w Kętach ul. Zwirki i Wigury 2a 32-650

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA Kod CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w tym: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Bardziej szczegółowo

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar

ck_elektryczne Zuzia (C) DataComp (lic ) strona nr: 1 Przedmiar strona nr: 1 Przedmiar 1 UKŁAD ZASILANIA- LINIA ZASILAJĄCA, ROZDZIELNICE 1.1 Nr STWiOR: ST10 - Instalacje elektrycznei oprawy oświetleniowe - Główny Wyłączxnik Prądu - 0,1 = 0,1 0,1 ~0,1 m2 1.2 Nr STWiOR:

Bardziej szczegółowo

Kemping "Relax" budynki sanitariatu nr 1 i nr 2 instalacje elektryczne

Kemping Relax budynki sanitariatu nr 1 i nr 2 instalacje elektryczne PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO ELEKTRYCZNE Arkadiusz Sienkiewicz Inwestor: Ośrodek Sportu i Rekreacji "Wyspiarz" ul. Matejki 22 72-600 Świnoujście Inwestycja: Kemping "Relax" budynki sanitariatu nr 1 i nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Instalacje elektryczne i słaboprądowe Obiekt: Budynek biurowy MZWiK przy ul. Długiej 21 Nowym Targu Inwestor: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji ul.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST Roboty w zakresie instalacji budowlanych. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót SST - 1 1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych. 1.1 Instalowanie systemów oświetleniowych - CPV 45316100-6 1.2 Instalowanie elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR)

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR) I. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz

zaproponować materiały innej marki, posiadające te same charakterystyki. Ale taka propozycja wymaga zatwierdzenia przez Inżyniera. 1.2 Sprzęt, Narzędz 1. WYMAGANIA WYKONANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ST zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami, normami obligatoryjnymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Informacje ogólne Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące "Wykonania robót w branży hydraulicznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze.

SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze. SPECYFIKACJA TECHNICZA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Do Projektu oświetlenia terenu rekreacyjnego oraz drogowego przy ulicy Rzecznej w Kobiórze. Zamawiający: GMINA KOBIÓR UL. KOBIÓRSKA 5 43-210 KOBIÓR Opracował:

Bardziej szczegółowo

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna

Adres 00-512 Warszawa ulica Krucza 38/42. Inwestor GUNB Warszawa ul Krucza 38/42. Wykonawca ZUET Wojciech ŁaŜewski. Instalacja elektryczna SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO UPORZĄDKOWANIA ZASILANIA ODBIORÓW ENERGETYCZNYCH W BUDYNKU GUNB W WARSZWIE PRZY ULICY KRUCZEJ 38/42 Adres 00-512 Warszawa ulica

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJE ELEKTRYCZNE Obiekt: Budowa budynku Gimnazjum w Leśnicy Inwestor: Gmina Bukowina Tatrzańska ul. Długa 144 34-530 Bukowina Tatrzańska Opracował:

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Przebudowa i nadbudowa zespołu szkół (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Osiek dz. 296/36 (kod - miejscowość)

Przedmiar robót. Przebudowa i nadbudowa zespołu szkół (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Osiek dz. 296/36 (kod - miejscowość) Przedmiar robót Przebudowa i nadbudowa zespołu szkół (nazwa obiektu, rodzaju robót) Lokalizacja Osiek dz. 296/36 (kod - miejscowość) Lp. Podstawa ustalenia Opis robót Jedn. miary Obmiar 1. Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna

Kosztorys ślepy. Wartość kosztorysowa Słownie: Instalacja elektryczna wewnętrzna Wartość kosztorysowa Słownie: Kosztorys ślepy Instalacja elektryczna wewnętrzna Obiekt Budowa Działka nr 1232/5, 1232/6, 1232/8 obr. 0014 Ujkowice Inwestor Urząd Gminy Przemyśl ul. Borelowskiego 1 "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo