Wiercenie g êbokich otworów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiercenie g êbokich otworów"

Transkrypt

1 NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania

2 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania 117 3

3 Wiercenie g êbokich otworów wysokie tempo usuwania materia u z du dok adnoœci Dla niezak óconej produkcji najpierw wypróbuj wiert o do g êbokiego wiercenia systemem Ejectorowym / STS z p ytkami wymiennymi i gniazdami na p ytki sta e. Wiercenie g êbokich otworów oznacza obróbkê otworów o stosunkowo du ym wspó czynniku g êbokoœci do œrednicy. O ile normalne techniki wiercenia daj otwory, których g êbokoœæ rzadko przekracza piêciokrotnoœæ œrednicy, to przy wiercenie g êbokich otworów ten wspó czynnik mo e siêgaæ nawet 150:1, przy czym ka dy otwór o g êbokoœci przekraczaj cej dziesiêciokrotnoœæ œrednicy nale y uwa aæ za g êboki, wymagaj cy specjalnych technologii wiercenia. Wiercenie lufowe pozwala na wykonywanie mniejszych otworów, ni w systemie jednorurowym (STS Single Tube System), lecz system STS jest znacznie bardziej wydajny (4 6-krotnie) i jeœli to tylko mo liwe winien stanowiæ pierwszy wybór. System Ejectorowy stanowi alternatywê dla systemu STS przy wierceniu krótkoseryjnym, poniewa nie wymaga on stosowania specjalnej obrabiarki. Podczas wiercenia g êbokich otworów mo na stosowaæ ró ne ustawienia obrabiarki: z obracanym elementem obrabianym, z obracaj cym siê narzêdziem lub z jednoczesnymi obrotami narzêdzia i obrabianego przedmiotu. Najczêstsz technik jest jednak obracanie obrabianego przedmiotu z liniowym posuwem narzêdzia. Niezale nie od wybranego ustawienia, podstawowe zasady wiercenia pozostaj niezmienione a decyduj ce znaczenie ma zawsze w aœciwy dobór prêdkoœci skrawania i posuwów. Najwa niejsze jest zadowalaj ce amanie wiórów i ich odprowadzanie od krawêdzi skrawaj cych bez uszkodzenia narzêdzia i obrabianego przedmiotu. 4

4 Ró ne systemy wiercenia g êbokich otworów Przy wierceniu g êbokich otworów, do wyp ukiwania wiórów z otworu stosuje siê ró ne konstrukcje narzêdzi i ró ne ciœnienia ch odziwa. Zwykle stosuje siê trzy ró ne systemy wiercenia. Wszystkie trzy systemy pozwalaj na wykonanie otworów o znakomitej jakoœci powierzchni, w w skich tolerancjach wymiarowych i z dobr koncentrycznoœci. System Ejectorowy Jest to system zbli ony do STS, z tym, e wiert o jest pod czone do rury wewnêtrznej i zewnêtrznej. Ch odziwo jest pompowane wzd u wiert a pomiêdzy dwiema rurami, tzn. ca kowicie wewn trz korpusu wiert a, a nie zewnêtrznie, a wióry s wyprowadzane przez rurê wewnêtrzn, równie wewn trz korpusu wiert a. Ten samoistny system wymaga mniejszego ciœnienia ch odziwa, ni w przypadku systemu STS i zwykle mo e byæ instalowany na obrabiarkach tradycyjnych bez wiêkszych przeróbek. System jednorurowy czyli STS Pompy wysokociœnieniowe podaj ch odzenie wzd u wiert a na zewn trz rury wiertarskiej, pomiêdzy wiert em i wierconym otworem. Sam chwyt wiert a jest wydr ony a ciœnienie ch odziwa zapewnia wyprowadzanie wiórów przez korpus wiert a poprzez otwory w g owicy wiertarskiej i dalej przez rurê wiertarsk. Dziêki wysokiemu ciœnieniu ch odziwa system STS jest bardziej niezawodny ni system Ejectorowy, w szczególnoœci podczas wiercenia w materia ach, w których trudno jest osi gn æ dobre amanie wiórów, tj. w stalach niskowêglowych i nierdzewnych. System STS stanowi zawsze pierwszy wybór w produkcji wielkoseryjnej. System wiercenia lufowego Chwyt wiert a lufowego jest dr ony a ch odziwo jest pompowane wzd u wiert a wewnêtrznie, a nastêpnie wt aczane przez otwory w g owicy wiertarskiej. Chwyt wiert a posiada zewnêtrzny rowek w kszta cie litery V wzd u d ugoœci wiert a a ch odziwo pod ciœnieniem wyprowadza wióry tym rowkiem wzd u wiert a i dalej poza wiercony otwór. Wiert a lufowe mog byæ stosowane w tradycyjnych centrach obróbczych, ale niezbêdne jest zapewnienie wysokiego ciœnienia ch odziwa. Wiêcej informacji na temat tych systemów patrz Poradnik zastosowania strona

5 Jesteœmy specjalnie po to, by spe niaæ Twoje potrzeby Nasz zespó techniczny pomo e Ci osi gn æ zamierzone cele w konkretnych zastosowaniach. Dostarczamy wysokiej jakoœci produkty przydatne w Twojej dzia alnoœci gospodarczej. Ponadto zapewniamy pomoc techniczn, dostawy i obs ugê handlow. Razem wzi wszy mo emy poprawiæ Twoj konkurencyjnoœæ. Pracuj c w sposób zorientowany na kontrahenta mo emy mieæ swój udzia w poprawieniu Twojej produktywnoœci, w uzyskiwaniu oszczêdnoœci w produkcji oraz w prawid owym wykorzystaniu obrabiarek. Firma Sandvik Coromant docenia równie rosn ce znaczenie ochrony œrodowiska i oferuje swoje us ugi w zakresie utylizacji zu ytych p ytek wêglikowych, które s rozk adane na surowce wyjœciowe w sposób najkorzystniejszy dla œrodowiska naturalnego. 6

6 Spis treœci WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Wybór narzêdzi Mocowanie narzêdzia wiercenie pe ne i powiercanie Szlifowane g owice wiertarskie CoroDrill Wiert a T-Max Rury wiertarskie wytwarzane na indywidualne zamówienie Obliczanie d ugoœci specjalnych rur G owice powiercaj ce T-Max F i Elementy mocuj ce do oprawek obrotowych i nieruchomych Oprawki obrotowe Oprawki nieruchome Oprawki mocowane na wiert ach nieruchome Rury wiertarskie nadaj ce siê do oprawek mocowanych na wiert ach Oprawka z chwytem Varilock przystosowanym do automatycznej wymiany narzêdzia T umiki drgañ Adaptery redukcyjne z gwintów rurowych zewnêtrznych na wewnêtrzne Ustawianie œrednicy na g owicach T-Max P ytki Parametry skrawania i wykresy Czêœci zamienne Poradnik stosowania Wykrywanie i usuwanie usterek Wykaz odpowiedników materia owych Mocowanie p ytek Zasady bezpieczeñstwa

7 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Parametry i zastosowania Ejector Ejector Ejector Pe ne g owice wiertarskie G owice trepanacyjne G owice do powiercania Wiert a lufowe Wiercenie pe ne Wiercenie pe ne Powiercanie F l 4 D c Œrednica wiert a, D c G êbokoœæ wiercenia, l 4 18,40 65, D c 25,00 65, D c 63, D c 20,00 124,99 65,00 75, D c 100 D c 100 D c Strona Chropowatoœæ powierzchni Ra 2 µm 2 µm 3 µm 1 µm 3 µm 3 µm Tolerancja otworu IT9 IT10 IT10 IT9 10 IT10 IT10 Obrabiarki Obrabiarki do g êbokich wierceñ Obrabiarki sterowane numerycznie Tokarki Wiêkszoœæ konwencjonalnych obrabiarek Centra obróbcze Specjalne wiertarki lufowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Materia obrabiany Stal P Stal nierdzewna M eliwo K Stopy aluminium N Stopy aroodporne S Narzêdzie Z wewnêtrznym doprowadzeniem p ynu obróbkowego Tak Tak Tak Tak Tak Tak Typ p ytki 800-XX T3 08M 800-XX T3 08H TPMT/R424.9 TPMX/TPUN R424.31F/ SNMG/SNMM TPMX/TPUN SNMG/SNMM TPMT/R424.9 Parametry skrawania Patrz strony Dobre = = Dostateczne 8

8 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Szlifowane g owice wiertarskie razy szybsze od wierte lufowych Pierwszy wybór dla otworów o œrednicach 18,40-24,99 mm, lub o œrednicach 25,00-65,00 mm, jeœli wymagana jest wyj tkowo w ska tolerancja œrednicy Niskie koszty inwestycyjne dla produkcji krótkoseryjnej Szeroki asortyment standardowy CoroDrill Wybór zapewniaj cy najwy sz produktywnoœæ dla zakresu œrednic 25,00-65,00 Najni szy koszt jednostkowy otworu Utrzymywanie najwy szych parametrów w szerokim zakresie zastosowañ Szeroki asortyment standardowy Projektowane i wytwarzane z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technologii G owice T-Max Wybór dla wiêkszych œrednic, pocz wszy od 63,50 mm Mo liwoœci nastawiania na okreœlon œrednicê Dobra prostoliniowoœæ otworów wierconych w d ugich detalach Szeroki asortyment standardowy na sk adzie Szeroki zakres rozwi zañ w opcji Tailor Made i wykonañ specjalnych G owica powiercaj ca T- Max F Na yczenie W przypadku wysokich wymagañ w zakresie precyzji, produktywnoœci i uniwersalnoœci Wersja jednop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Elementy standardowe na sk adzie G owica powiercaj ca T-Max Na yczenie W przypadku wysokich wymagañ w zakresie wydajnoœci i uniwersalnoœci Wersja jednop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Elementy standardowe na sk adzie G owica powiercaj ca T- MAX Na yczenie Wersja wielop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Szeroki zakres rozwi zañ specjalnych Elementy standardowe na sk adzie 9

9 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Mocowanie narzêdzia wiercenie pe ne i powiercanie Zakres œrednic, mm G owice wiertarskie Rury wiertarskie T umiki drgañ (jako opcja) Wiercenie pe ne Lutowane g owice wiertarskie Strona 14 18,40 65,00 25,00 65,00 G owice wiertarskie CoroDrill z p ytkami wymiennymi Strona 18 Rury zewnêtrzne Strona 15/19 Rury wewnêtrzne Strona 15/19 T umiki drgañ 342- Strona 76 Nastawne g owice wiertarskie T-Max Strona 22 Rury zewnêtrzne Strona 23 T umiki drgañ 342- Strona 76 63,50 183,90 Rury wewnêtrzne Zakres rur 13 Strona 23 Powiercanie Jednop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max F Strony 28/30 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strona 23 20,00 124,99 Jednop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max Strony 32 Rury zewnêtrzne Strony 29/31/33 T umiki drgañ 342- Strona 76 65,00 183,90 >75,00 Wielop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max Strona 71 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strony 29/31 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strony 31/33 Odpowiednie dla zakresu œrednic wierte 65,00 183,90 Rury zewnêtrzne 424.9S- Zakres rur Strona 38 T umiki drgañ 342- Strona 76 Nieruchome Montowane na rurze wiertarskiej 424.9S/ Strona 38 10

10 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Tulejki/ tuleje cz ce Tuleja O-ring uszczelniaj ca Oprawki Obrotowe Typ chwytu Do oprawki z chwytem Varilock rêczna wymiana narzêdzi Strona 36 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Do oprawki z chwytem Varilock automatyczna wymiana narzêdzi Strona 39 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Ze sto kiem Morse a Strona 36 Sto ek Morse a Ze sto kiem ISO Strona 36 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Sto ek ISO Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Mocowanie ko nierzowe Strona 36 Mocowanie ko nierzowe Nieruchome Cylindryczne Strona 37 Cylindryczne 11

11 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Szlifowane g owice wiertarskie Oryginalnie precyzyjne wiert o Zakres œrednic 18,40 65,00 mm atwoœæ u ycia Bez ustawiania wstêpnego Nie ma potrzeby korzystania z narzêdziowni Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni Œrednice ustalane indywidualnie przez klienta Ostrzone na gotowo co 0,01 mm Szeroki zakres zastosowañ Zoptymalizowane zestawienia gatunków i geometrii dla wiêkszoœci obrabianych materia ów Niezawodna efektywnoœæ Mocna konstrukcja pozwala na du e posuwy Geometrie p ytek spiekanych zapewniaj niezawodne odprowadzania wiórów podczas obróbki wiêkszoœci materia ów 12

12 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Szlifowane g owice wiertarskie do 6 razy szybsze od wierte lufowych Pierwszy wybór dla otworów o œrednicach 18,40 24,99 mm lub o œrednicach 25,00 65,00 mm, jeœli wymagana jest wyj tkowo w ska tolerancja œrednicy Niskie koszty inwestycyjne dla produkcji krótkoseryjnej Szeroki asortyment standardowy Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Oszczêdne i atwe w zastosowaniu na poziomych obrabiarkach do otworów - tokarkach sterowanych numerycznie - centrach obróbczych Obrabiarkach zespo owych Materia y atwo obrabialne Typowe elementy bran e przemys u Przemys motoryzacyjny / w tym samochodów ciê arowych Osie, sworznie t okowe Blok silnika (wysokoprê nego) Cylinder hydrauliczny Ogniwa g sienic Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo / olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Zastosowania M/C Produkcja mieszana krótkoseryjna Wrzeciono obrabiarki Œrednica wiert a, D c : 39,10 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 457 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 50,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 2000 mm Oœ podwozia Œrednica wiert a, D c : 24,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1360 mm Cylinder Œrednica wiert a, D c : 32,00 mm (x 26) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 900 mm 13

13 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program wiercenia Ejectorowego - G owice szlifowane lutowane pe ne Zakres œrednic 18,40 65,00 mm Zakres œrednic: 18,40 65,00 mm G êbokoœæ otworu, w poziomie: 100 œrednica G êbokoœæ otworu, w pionie: 50 œrednica Tolerancja otworu: IT 9 Chropowatoœæ powierzchni: R a 2 µm Ch odziwo: Olej czysty lub rozpuszczalny l 1 l 2 dm m D c G owice wiertarskie s dostarczane ze standardowymi amaczami wiórów i s szlifowane na dan œrednicê w tolerancji ISO h6. Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie P M K N S amacz wiórów (w) Kombinacja gatunków Coromant (zz) 1) Wymiary, mm Tolerancje w mm l 2 = ± 1,0 l 1 = ± 1,0 dm m = h dm m l 2 l 1 18,40 19, w Dxx.xx zz 16 50,0 47,1 19,21 20,00 002w Dxx.xx zz 16 50,0 47,0 20,01 20, w Dxx.xx zz ,9 20,91 21,80 012w Dxx.xx zz 18 56,0 52,7 21,81 22, w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,8 22,91 24,10 022w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,6 24,11 25, w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 25,21 26,40 032w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 26,41 27, w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 27,51 28,70 042w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 28,71 29, w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,5 29,81 31,00 052w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,3 31,01 32, w Dxx.xx zz 28 63,5 59,4 32,11 33,30 062w Dxx.xx zz 28 63,5 59,1 33,31 34, w Dxx.xx zz 30 70,5 66,0 34,81 36,20 072w Dxx.xx zz 30 70,5 65,9 36,21 37, w Dxx.xx zz 33 73,5 68,7 37,31 38,40 082w Dxx.xx zz 33 73,5 68,5 38,41 39,60 083w Dxx.xx zz 33 73,5 68,3 39,61 40, w Dxx.xx zz 36 73,5 68,2 40,61 41,80 092w Dxx.xx zz 36 73,5 68,0 41,81 43,00 093w Dxx.xx zz 36 73,5 67,8 43,01 44, w Dxx.xx zz 39 75,0 69,5 44,31 45,60 102w Dxx.xx zz 39 75,0 69,3 45,61 47,00 103w Dxx.xx zz 39 75,0 69,1 47,01 48, w Dxx.xx zz 43 79,0 72,8 48,51 50,10 112w Dxx.xx zz 43 79,0 72,7 50,11 51,70 113w Dxx.xx zz 43 79,0 72,5 51,71 53, w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 53,21 54,70 122w Dxx.xx zz 47 82,0 75,5 54,71 56,20 123w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 56,21 58, w Dxx.xx zz 51 84,0 77,2 58,41 60,60 132w Dxx.xx zz 51 84,0 76,6 60,61 62,80 133w Dxx.xx zz 51 84,0 76,8 62,81 65,00 134w Dxx.xx zz 51 84,0 76,5 Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej 1) G owice z inn kombinacj wêglików dostêpne s na yczenie. = Pierwszy wybór Przy zamawianiu g owic wiertarskich, w kodzie zamówieniowym nale y podaæ numer amacza nr (w), œrednicê wiert a (xx.xx) i kombinacjê gatunku (zz). Przyk ad zamówienia: 2 sztuki D*18,40* 70 INFORMACJE BHP Œrodki ostro noœci przy szlifowaniu i lutowaniu wêglików spiekanych patrz strona

14 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW G owica wiertarska Rura zewnêtrzna Rura wewnêtrzna Zakres œrednic 18,40 65,00 mm l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Uwaga! Rury wiertarskie s dostarczane jako gwintowane z obydwu stron, z gwintem E wewnêtrznym. Wartoœæ dm t jest identyczna jak dm m dla wiert a Zakres œrednic, mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, Rura zewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l 2 Symbol zamówieniowy, Rura wewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l 21 D c mm dm m dm t D 21 l D 22 D 23 18,40 19, , ,21 20,00 20,01 20, , ,91 21,80 21,81 22, ,5 19, ,91 24,10 24,11 25, , ,21 26,40 26,41 27, , ,51 28,70 28,71 29, , ,81 31,00 31,01 32, , ,11 33,30 33,31 34, ,81 36,20 36,21 37, , ,31 38,40 38,41 39,60 39,61 40, ,61 41,80 41,81 43,00 43,01 44, , ,31 45,60 45,61 47,00 47,01 48, , ,51 50,10 50,11 51,70 51,71 53, ,21 54,70 54,71 56,20 56,21 58, , ,41 60,60 60,61 62,80 62,81 65,00 1) Inne d ugoœci mog byæ wytwarzane na indywidualne zamówienie patrz strona 25. Przyk ad zamówienia na rurê zewnêtrzn o d ugoœci 400 mm i rurê wewnêtrzn o œrednicy 430 mm, do g owicy wiertarskiej D c = 18,40 mm: 1 sztuka i 1 sztuka UWAGA! Rurê wewnêtrzn nale y zawsze zamawiaæ d u sz o 30 mm od rury zewnêtrznej. T umiki drgañ Czêœci monta owe Oprawki Parametry skrawania Poradnik stosowania

15 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy CoroDrill Wydajne wiert o Zakres œrednic 25,00 65,00 mm Wyj tkowe rozwi zanie listwy prowadz cej Oszczêdnoœæ dziêki wymiennoœci dwie listwy w jednej g owicy wiertarskiej Wy sze prêdkoœci skrawania produktywnoœæ Znakomite wykoñczenie powierzchni Ulepszone doprowadzenie p ynu obróbkowego Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni atwoœæ identyfikacji Oznaczenie, rozmiar i zakres rur s nanoszone laserowo Niezawodna efektywnoœæ Mocna konstrukcja du y posuw na obrót produktywnoœæ Odporny na œcieranie korpus wiert a wykonany z hartowanej stali Œrednice wed ug indywidualnych wymagañ klienta W skie tolerancje atwoœæ u ycia i obs ugi Ustalone gniazda p ytek. Bez ustawiania wstêpnego nie ma potrzeby korzystania z narzêdziowni Niewielka iloœæ czêœci zamiennych niskie koszty zapasów magazynowych Przyspieszony obieg ch odziwa Rozwi zanie zg oszone do ochrony patentowej Zapewnia znakomite odprowadzanie wiórów Brak zatykania siê odp ywu wiórów brak przestojów w produkcji Rozwi zanie zg oszone do ochrony patentowej Produktywnoœæ w szerokim zakresie zastosowañ Program nowoczesnych gatunków i geometrii, obejmuj cy wiêkszoœæ obrabianych materia ów Kilka wielkoœci p ytek i listew prowadz cych pokrywa ca y zakres œrednic Znakomite odprowadzanie wiórów zarówno przy wolnym jak i szybkim posuwie 16

16 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW CoroDrill Najbardziej wydajny wybór dla zakresu œrednic 25,00 65,00 mm Najni szy koszt jednostkowy otworu Utrzymywanie najwy szych parametrów w szerokim zakresie zastosowañ Szeroki asortyment standardowy Projektowane i wytwarzane z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technologii Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Oszczêdne i atwe w zastosowaniu na poziomych obrabiarkach do otworów tokarkach numerycznych. Centra obróbcze z poziomym wrzecionem Obrabiarki zespo owe Materia y atwe do obróbki Typowe elementy bran e przemys u Przemys samochodowy Osie, sworznie t okowe Blok silnika (wysokoprê nego) Cylinder hydrauliczny Ogniwa g sienic Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo / olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Zastosowania M/C Produkcja mieszana krótkoseryjna Zawór d awi cy Œrednica wiert a, D c : 30,50 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 410 mm Wa korbowy Œrednica wiert a, D c : 35,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 400 mm Korpus zaworu Œrednica wiert a, D c : 39,50 mm (x4) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 415 mm Cylinder hydrauliczny Œrednica wiert a, D c : 60,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1500 mm 17

17 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program wiercenia Ejectorowego G owice wiertarskie pe ne CoroDrill Z p ytkami wymiennymi Zakres œrednic 25,00 65,00 mm dm m D c ( h10) Zakres œrednic: 25,00 65,00 mm G êbokoœæ otworu: 100 œrednica Tolerancja otworu: IT 10 Chropowatoœæ powierzchni: R a 2 µm P yn obróbkowy: Olej czysty lub rozpuszczalny z dodatkami typu EP. l 2 Uwaga! Wiert a s produkowane w tolerancji ujemnej, dlatego ich œrednica nie przekracza œrednicy tulei wiertniczej patrz strona 134. Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie Wymiary, mm dm m l 2 25,00 26, Dxx.xx M-C-G M-I-G H-P-G A 2 26,41 28, Dxx.xx 23, M-C-G M-I-G H-P-G A 2 28,71 31, M05Dxx.xx 25, T3 08M-C-G M-I-G H-P-G A 2 31,01 33, Dxx.xx 28,0 80, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 33,31 36, Dxx.xx 30,0 90, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) 36,21 39, Dxx.xx 33,0 90, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08H-P-G 1) 39,61 43, Dxx.xx 36,0 95, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 43,01 47, Dxx.xx 39,0 100, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 47,01 51, Dxx.xx 43,0 110, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08M-C-G 1) T3 08H-P-G 1) 51,71 56, Dxx.xx 47,0 115, T3 08M-C-G T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A 1) T3 08M-I-G 1) A 1) 2 56,21 65, Dxx.xx 51,0 125, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) 1) Dobór wielkoœci p ytek / listew prowadz cych do wymaganej œrednicy wiert a patrz tabela poni ej. P ytki Centralna Poœrednia Zewnêtrzna Listwy prowadz ce Listwa Iloœæ Przy zamawianiu g owic wiertarskich nale y podaæ œrednicê wiert a (xx.xx) w kodzie zamówieniowym. Przyk ad zamówienia, g owica wiertarska: 2 sztuki D*25.00* Zakres œrednic wierte wielkoœci p ytek i listew P ytki (zamawiane oddzielnie) P ytki poœrednie i obwodowe s równie dostêpne w geometrii L (dla materia ów daj cych d ugi wiór) patrz strona 81. Listwy prowadz ce (Zamawiane oddzielnie) Zakres œrednic, mm Centralna 25,00 28, M-C-G 25,00 31, M-I-G 25,00 31, H-P-G 25,00 31, A 28,71 33, T3 08M-C-G 31,01 34, T3 08M-I-G 31,01 38, T3 08H-P-G 31,01 39, A 34,00 43, T3 08M-C-G 35,00 54, T3 08M-I-G 39,00 49, T3 08H-P-G 39,61 47, A 43,01 47, T3 08M-C-G 55,00 65, T3 08M-I-G 50,00 65, T3 08H-P-G 47,01 54, A 47,01 49, T3 08M-C-G 55,00 65, A 50,00 57, T3 08M-C-G 58,00 65, T3 08M-C-G Zakres œrednic, mm Poœrednia Zakres œrednic, mm Zewnêtrzna Zakres œrednic, mm Listwa 18

18 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW G owica wiertarska Rura zewnêtrzna Rura wewnêtrzna Zakres œrednic 25,00 65,00 mm l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Uwaga! Rury wiertarskie s dostarczane jako gwintowane z obydwu stron, z gwintem E wewnêtrznym. Wartoœæ dm t jest identyczna jak dm m dla wiert a Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, Rura zewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l dm m dm t D 21 l 1 Symbol zamówieniowy, Rura wewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l D 22 D 23 25,00 26, , ,41 28, , ,71 31, , ,01 33, , ,31 36, ,21 39, , ,61 43, ,01 47, , ,01 51, , ,71 56, ,21 65, , ) Inne d ugoœci mog byæ wytwarzane na indywidualne zamówienie patrz strona 25. Przyk ad zamówienia na rurê zewnêtrzn o d ugoœci 400 mm i rurê wewnêtrzn o œrednicy 430 mm, do g owicy wiertarskiej D c = 25,00 mm: 1 sztuka i 1 sztuka UWAGA! Rurê wewnêtrzn nale y zawsze zamawiaæ d u sz o 30 mm od rury zewnêtrznej. P ytki T umiki drgañ Czêœci monta owe Oprawki Czêœci zamienne Parametry skrawania Poradnik stosowania

19 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Wiert a T-Max Wiert o nastawne Zakres œrednic 63,50 130,00* mm Wymienna dwukrawêdziowa listwa prowadz ca Nieod czna precyzja Elastyczne mo liwoœci nastawiania Podk adka do regulacji œrednicy Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni Mocne wk adki zabezpieczaj ce Zaprojektowane z myœl o zabezpieczeniu g owicy przed uszkodzeniem. atwe do wymiany Op acalne ekonomicznie Ma o czêœci zamiennych Podk adka zabezpieczaj ca p ytkê atwoœæ wstêpnego ustawiania Regulowana wk adka zewnêtrzna atwiejsze ustawianie promieniowe Krótszy czas ustawiania Poprawiona precyzja Œrednice poœrednie od 63,50 do 183,99* mm Dwie opcje wielkoœci gwintu na ka d wielkoœæ g owicy. *) Wiêksze œrednice na zamówienie Nowoczesne p ytki oszczêdna obróbka Cztery typy p ytek pokrywaj ca y zakres œrednic Geometrie i gatunki do wiercenia w wiêkszoœci materia ów Gatunek GC1025 najlepszy wybór zarówno do stali jak i do stali nierdzewnej Du e posuwy 20

20 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wiert a T-Max Mo liwoœci nastawiania na okreœlon œrednicê W ska tolerancja œrednicy i dobre wykoñczenie powierzchni Dobra prostoliniowoœæ otworów wierconych w d ugich detalach Szeroki zakres zastosowañ Du a szybkoœæ zag êbiania w wiêkszoœci materia ów Szeroki asortyment standardowy na sk adzie Szeroki zakres rozwi zañ specjalnych Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Ekonomiczne i atwe do zastosowania na wytaczarkach poziomych i tokarkach sterowanych numerycznie Centra obróbcze ze zmieniaczem narzêdzi i poziomym wrzecionem Obrabiarki zespo owe Materia y atwe do obróbki Typowe elementy bran e przemys u Przemys samochodowy Blok silnika (wysokoprê nego) Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys lotniczy Podwozia samolotów Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo/ olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Produkcja mieszana krótkoseryjna Przemys obronny Lufy Korpus zaworu Œrednica wiert a, D c : 120,00 mm (x 5) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 549 mm Korpus hydrauliczny Œrednica wiert a, D c : 160,00 mm (x 2) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 2000 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 80,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 3072 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 70,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1900 mm 21

21 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program produkcyjny systemu Ejectorowego Nastawne pe ne g owice wiertarskie T-MAX A / Z p ytkami wymiennymi Zakres œrednic 63,50 183,90 mm dm m D c Zakres œrednic: 63,50 183,90 mm G êbokoœæ otworu: 100 œrednica Tolerancja otworu: IT 10 Powierzchnia obrobiona: R a 3 µm P yn obróbkowy: Olej czysty lub rozpuszczalny z dodatkami typu EP. l 2 Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej Zakres œrednic 2), mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie 1) Wymiary, mm Wk adki Regulacja 3) dm m l 2 promieniowa Centralna Iloœæ Poœrednia Iloœæ Zewnêtrzna Iloœæ Listwa prowadz ca 63,50 13 A L R R D65,0 2 65, E ,5 L R R D65,0 2 65, ,5 L R R D65,0 2 69,85 15 A L R R D65,0 2 70, L R R D70,0 2 71,45 A ,75 L R R D70,0 2 75, L R R D75,0 2 76,20 A L R R D75,0 2 80, ,25 L R R D80,0 2 82,55 A ,75 L R R D80,0 2 85, ,75 L R R D85,0 2 88,90 18 A ,75 L R R D85,0 2 90, ,75 L R R D90,0 2 95, L R R D95,0 2 95,25 A L R R D95, , L R R D100, ,60 A ,25 L R R D100, , ,5 L R R D105, ,95 A L R R D105, , ,5 L R R D110, ,30 20 A ,75 L R R D110, , ,5 L R R D115, , ,5 L R R D120, ,65 A ,5 L R R D120, , ,75 L R R D125, ,00 A ,25 L R R D125, , ,5 L R R D130, ,00-147,90 22 Tailor Made 148,00-159,90 23 Tailor Made 160,00-171,90 24 Tailor Made 172,00-183,90 25 Tailor Made Iloœæ 1) A w kodzie zamówieniowym oznacza wiert o wymiarowane w calach. 2) Wiert a o innych wymiarach s dostêpne na danie. 3) Regulacja promieniowa patrz strona 78. Przyk ad zamówienia kompletnej g owicy wiertarska: 2 sztuki E Zamawianie dodatkowych wk adek / listew prowadz cych: 2 sztukil sztuki D65,0 P ytki (Zamawiane oddzielnie) Wk adka centralna L TPMT 16T312R-22 R TPMT 16T312R-22 R R T TPMT 16T312TR TPMT 16T312TR R T L TPMT R-22 R TPMT R-22 R R TPMT TR TPMT TR R P ytka Wk adka poœrednia P ytka Wk adka zewnêtrzna P ytka

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 dwuelementowy zespó³ filtruj¹co-redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 dwuelementowy zespó³ filtruj¹co-redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 2-1 KIELCE, tel. 041 61-9-24, fax. 0-41 61-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G1/2 dwuelementowy zespó³ filtruj¹co-redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak

NT 70/1. Ergonomiczny uchwyt odkurzacza. Możliwość przechowywania akcesoriów na obudowie. Mocny, odporny na uderzenia zderzak NT 70/1 Uniwersalny odkurzacz przeznaczony do zbierania suchego brudu i wody. Charakteryzuje się prostą, trwałą konstrukcją i korzystną ceną w stosunku do jakości. Wersja z jedną turbiną. 1 Możliwość przechowywania

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem

Samochody ciężarowe z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Informacje ogólne na temat pojazdów z wymiennym nadwoziem Pojazdy z nadwoziem wymiennym są skrętnie podatne. Pojazdy z nadwoziem wymiennym pozwalają

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Bloki ściskające pręty

Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Bloki ściskające pręty Z elemetami konstrukcyjnymi: blokiem sciskającym pręt, blokiem liniowym i wałkiem stalowym może w najprostszy sposób zostać zrealizowany precyzyjny system

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o.

ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. ARMATURA WODOCIĄGOWA STARNDARDY MATERIAŁOWE OBOWIĄZUJĄCE W ZWiK Trzebiatów Sp. z o.o. W danej grupie wyrobów asortyment ma być wykonany w całości przez jednego producenta. 1. Zasuwa kołnierzowa krótka

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ GET Sp. z o.o. dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3

Rysunek montażu. Krok 4 Koniec. Krok 2 Krok 2. Krok 3 2 3 Rysunek montażu Krok 3 Krok 2 Krok 2 Krok 4 Koniec 4 Montaż York SB-301V Krok 1 Przymocuj przednią (16) i tylną (12) podporę do ramy uŝywając nakrętek (8), podkładek (9) i śrub (10). Krok 2 WłóŜ podporę

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL

ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL ZESPOŁY PRZYGOTOWANIA POWIETRZA FRL 3 Zespoły przygotowania Zespo³y przygotowania powietrza powietrza FRL FRL Symbole Symbole graficzne graficzne Zespó³ przygotowania (sk³adaj cy siê z filtra, regulatora,

Bardziej szczegółowo

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI

2013 - I EDYCJA SEZON NA M OTKI 2013 - I EDYCJA PROMOCJA Z BEZP ATNYM SERWISEM rok FULL SERVICE KOLEJNY Z BEZP ATNYM SERWISEM! Wiêcej zadowolonych Klientów! (sprzeda m³otków wzros³a w 2012 roku a o 21%) 140 % 120 % 100 % 21 % 80 % 60

Bardziej szczegółowo

TM 160-250-315 ECO Zgrzewarka doczo³owa

TM 160-250-315 ECO Zgrzewarka doczo³owa TM 160-250-315 ECO Zgrzewarka doczo³owa TM 160-250 - 315 ECO Maszyna kompletna Terenowa zgrzewarka doczo³owa o lekkiej i zwartej konstrukcji do zgrzewania rur i kszta³tek z PE, PP, i PVDF Maszyna sk³ada

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE

ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE ZABEZPIECZENIA ZATRZASKOWE Nowoczesne rozwi¹zania w technice ³¹czenia T CER Y F K I A T 9001:2000 I S O Koenig Technika Mocowania i ¹czenia Bolce zabezpieczaj¹ce z zatrzaskiem kulkowym oraz sprê ynowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl

OBRABIARKI CNC +48 663 41 61 61 +48 783 41 61 61. mar-tools@mar-tools.pl www.mar-tools.com.pl. Sklep on-line: www.mar-tools.pl OBRABIARKI CNC Firma MAR-TOOLS od 1998 r. wprowadza na polski rynek wysokiej jakości obrabiarki CNC. Oferujemy profesjonalną obsługę w zakresie dystrybucji, programowania i wdrożenia CNC, sprzedaży oraz

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW

CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW CZUJNIKI MAGNETYCZNE DO SI OWNIKÓW Wstêp Czujniki kontaktronowe seria 1500 Czujniki pó³przewodnikowe seria 1500 Miniaturowe czujniki kontaktronowe i pó³przewodnikowe seria 1580 8.0 8.1-8.2 8.3-8.4 8.5

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL

SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH RAUPEX CENNIK 876310/4 PL Ważny od czerwca 2009 Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych www.rehau.pl Budownictwo Motoryzacja Przemysł SYSTEM INSTALACJI PRZEMYSŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania Zaprojektowano dla: Motocykli Samochodów osobowych Samochodów ciężarowych Pojazdów użytkowych Samochodów specjalnych PODPODŁOGOWY WYCIĄG SPALIN SAMOCHODOWYCH NORFI Standard zawsze najlepsze rozwi¹zania

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK 54 Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK A* D D/2 -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elmentu pomiarowego (kryza, dysza) : -materia³ obudowy: -temperatura pracy do 500 C -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D32 dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, smarowane mgłą olejową, uszczelnienie NBR

SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE D32 dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, smarowane mgłą olejową, uszczelnienie NBR Ł K KCY ul. Wapiennikowa 90, 5-0 KIELCE, tel. 04 6-95-4, fax. 0-4 6-9-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl SIŁOWNIKI PNEUMTYCZNE D dwustronnego działania z jednostronnym tłoczyskiem, smarowane mgłą olejową,

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących

MB 1 22 01/1. Rodzaje linii ssących Wstęp Linie ssące stanowią zmontowane wstępnie, łatwe w użyciu zespoły do podłączenia po stronie ssawnej pomp dozujących. Głównym elementem roboczym jest zawór stopowy który zabezpiecza przed powrotem

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi:

SPIS TRESCI NASZYWKI NA CZAPKI WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: www.kamelot.pl 2012 SPIS TRESCI WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi: Podstawowe Informacje Proponujemy Pañstwu naszywki na czapki... Dziêki naszemu profesjonalizmowi i kreatywnoœci mo emy zapewniæ Pañstwa

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Jango-uchwyty 63-800 Gostyń ul. Starogostyńska 6 Tel.: +48+65+572 11 02 fax: +48+65+572 25 83 http://www.jango.pl e-mail: jango@jango.

Jango-uchwyty 63-800 Gostyń ul. Starogostyńska 6 Tel.: +48+65+572 11 02 fax: +48+65+572 25 83 http://www.jango.pl e-mail: jango@jango. Jango-uchwyty 63-800 Gostyń ul. Starogostyńska 6 Tel.: +48+65+572 11 02 fax: +48+65+572 25 83 http://www.jango.pl e-mail: jango@jango.pl JANGO NOWE PRODUKTY ZAWIERA CENNIK 2008-12-01 UCHWYTY WIERTARSKIE

Bardziej szczegółowo

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08

PL 199203 B1 16.12.2002 BUP 26/02. Szymczak Andrzej,Szczytna,PL Wiertel Zygmunt,Milicz,PL 29.08.2008 WUP 08/08 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 199203 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 354791 (51) Int.Cl. A01G 9/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 28.06.2002

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBT-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. 1 Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Wykonanie standardowe 3 Opcje 4 Moduły dodatkowe 5 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo