Wiercenie g êbokich otworów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiercenie g êbokich otworów"

Transkrypt

1 NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania

2 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania 117 3

3 Wiercenie g êbokich otworów wysokie tempo usuwania materia u z du dok adnoœci Dla niezak óconej produkcji najpierw wypróbuj wiert o do g êbokiego wiercenia systemem Ejectorowym / STS z p ytkami wymiennymi i gniazdami na p ytki sta e. Wiercenie g êbokich otworów oznacza obróbkê otworów o stosunkowo du ym wspó czynniku g êbokoœci do œrednicy. O ile normalne techniki wiercenia daj otwory, których g êbokoœæ rzadko przekracza piêciokrotnoœæ œrednicy, to przy wiercenie g êbokich otworów ten wspó czynnik mo e siêgaæ nawet 150:1, przy czym ka dy otwór o g êbokoœci przekraczaj cej dziesiêciokrotnoœæ œrednicy nale y uwa aæ za g êboki, wymagaj cy specjalnych technologii wiercenia. Wiercenie lufowe pozwala na wykonywanie mniejszych otworów, ni w systemie jednorurowym (STS Single Tube System), lecz system STS jest znacznie bardziej wydajny (4 6-krotnie) i jeœli to tylko mo liwe winien stanowiæ pierwszy wybór. System Ejectorowy stanowi alternatywê dla systemu STS przy wierceniu krótkoseryjnym, poniewa nie wymaga on stosowania specjalnej obrabiarki. Podczas wiercenia g êbokich otworów mo na stosowaæ ró ne ustawienia obrabiarki: z obracanym elementem obrabianym, z obracaj cym siê narzêdziem lub z jednoczesnymi obrotami narzêdzia i obrabianego przedmiotu. Najczêstsz technik jest jednak obracanie obrabianego przedmiotu z liniowym posuwem narzêdzia. Niezale nie od wybranego ustawienia, podstawowe zasady wiercenia pozostaj niezmienione a decyduj ce znaczenie ma zawsze w aœciwy dobór prêdkoœci skrawania i posuwów. Najwa niejsze jest zadowalaj ce amanie wiórów i ich odprowadzanie od krawêdzi skrawaj cych bez uszkodzenia narzêdzia i obrabianego przedmiotu. 4

4 Ró ne systemy wiercenia g êbokich otworów Przy wierceniu g êbokich otworów, do wyp ukiwania wiórów z otworu stosuje siê ró ne konstrukcje narzêdzi i ró ne ciœnienia ch odziwa. Zwykle stosuje siê trzy ró ne systemy wiercenia. Wszystkie trzy systemy pozwalaj na wykonanie otworów o znakomitej jakoœci powierzchni, w w skich tolerancjach wymiarowych i z dobr koncentrycznoœci. System Ejectorowy Jest to system zbli ony do STS, z tym, e wiert o jest pod czone do rury wewnêtrznej i zewnêtrznej. Ch odziwo jest pompowane wzd u wiert a pomiêdzy dwiema rurami, tzn. ca kowicie wewn trz korpusu wiert a, a nie zewnêtrznie, a wióry s wyprowadzane przez rurê wewnêtrzn, równie wewn trz korpusu wiert a. Ten samoistny system wymaga mniejszego ciœnienia ch odziwa, ni w przypadku systemu STS i zwykle mo e byæ instalowany na obrabiarkach tradycyjnych bez wiêkszych przeróbek. System jednorurowy czyli STS Pompy wysokociœnieniowe podaj ch odzenie wzd u wiert a na zewn trz rury wiertarskiej, pomiêdzy wiert em i wierconym otworem. Sam chwyt wiert a jest wydr ony a ciœnienie ch odziwa zapewnia wyprowadzanie wiórów przez korpus wiert a poprzez otwory w g owicy wiertarskiej i dalej przez rurê wiertarsk. Dziêki wysokiemu ciœnieniu ch odziwa system STS jest bardziej niezawodny ni system Ejectorowy, w szczególnoœci podczas wiercenia w materia ach, w których trudno jest osi gn æ dobre amanie wiórów, tj. w stalach niskowêglowych i nierdzewnych. System STS stanowi zawsze pierwszy wybór w produkcji wielkoseryjnej. System wiercenia lufowego Chwyt wiert a lufowego jest dr ony a ch odziwo jest pompowane wzd u wiert a wewnêtrznie, a nastêpnie wt aczane przez otwory w g owicy wiertarskiej. Chwyt wiert a posiada zewnêtrzny rowek w kszta cie litery V wzd u d ugoœci wiert a a ch odziwo pod ciœnieniem wyprowadza wióry tym rowkiem wzd u wiert a i dalej poza wiercony otwór. Wiert a lufowe mog byæ stosowane w tradycyjnych centrach obróbczych, ale niezbêdne jest zapewnienie wysokiego ciœnienia ch odziwa. Wiêcej informacji na temat tych systemów patrz Poradnik zastosowania strona

5 Jesteœmy specjalnie po to, by spe niaæ Twoje potrzeby Nasz zespó techniczny pomo e Ci osi gn æ zamierzone cele w konkretnych zastosowaniach. Dostarczamy wysokiej jakoœci produkty przydatne w Twojej dzia alnoœci gospodarczej. Ponadto zapewniamy pomoc techniczn, dostawy i obs ugê handlow. Razem wzi wszy mo emy poprawiæ Twoj konkurencyjnoœæ. Pracuj c w sposób zorientowany na kontrahenta mo emy mieæ swój udzia w poprawieniu Twojej produktywnoœci, w uzyskiwaniu oszczêdnoœci w produkcji oraz w prawid owym wykorzystaniu obrabiarek. Firma Sandvik Coromant docenia równie rosn ce znaczenie ochrony œrodowiska i oferuje swoje us ugi w zakresie utylizacji zu ytych p ytek wêglikowych, które s rozk adane na surowce wyjœciowe w sposób najkorzystniejszy dla œrodowiska naturalnego. 6

6 Spis treœci WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Wybór narzêdzi Mocowanie narzêdzia wiercenie pe ne i powiercanie Szlifowane g owice wiertarskie CoroDrill Wiert a T-Max Rury wiertarskie wytwarzane na indywidualne zamówienie Obliczanie d ugoœci specjalnych rur G owice powiercaj ce T-Max F i Elementy mocuj ce do oprawek obrotowych i nieruchomych Oprawki obrotowe Oprawki nieruchome Oprawki mocowane na wiert ach nieruchome Rury wiertarskie nadaj ce siê do oprawek mocowanych na wiert ach Oprawka z chwytem Varilock przystosowanym do automatycznej wymiany narzêdzia T umiki drgañ Adaptery redukcyjne z gwintów rurowych zewnêtrznych na wewnêtrzne Ustawianie œrednicy na g owicach T-Max P ytki Parametry skrawania i wykresy Czêœci zamienne Poradnik stosowania Wykrywanie i usuwanie usterek Wykaz odpowiedników materia owych Mocowanie p ytek Zasady bezpieczeñstwa

7 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Parametry i zastosowania Ejector Ejector Ejector Pe ne g owice wiertarskie G owice trepanacyjne G owice do powiercania Wiert a lufowe Wiercenie pe ne Wiercenie pe ne Powiercanie F l 4 D c Œrednica wiert a, D c G êbokoœæ wiercenia, l 4 18,40 65, D c 25,00 65, D c 63, D c 20,00 124,99 65,00 75, D c 100 D c 100 D c Strona Chropowatoœæ powierzchni Ra 2 µm 2 µm 3 µm 1 µm 3 µm 3 µm Tolerancja otworu IT9 IT10 IT10 IT9 10 IT10 IT10 Obrabiarki Obrabiarki do g êbokich wierceñ Obrabiarki sterowane numerycznie Tokarki Wiêkszoœæ konwencjonalnych obrabiarek Centra obróbcze Specjalne wiertarki lufowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Materia obrabiany Stal P Stal nierdzewna M eliwo K Stopy aluminium N Stopy aroodporne S Narzêdzie Z wewnêtrznym doprowadzeniem p ynu obróbkowego Tak Tak Tak Tak Tak Tak Typ p ytki 800-XX T3 08M 800-XX T3 08H TPMT/R424.9 TPMX/TPUN R424.31F/ SNMG/SNMM TPMX/TPUN SNMG/SNMM TPMT/R424.9 Parametry skrawania Patrz strony Dobre = = Dostateczne 8

8 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Szlifowane g owice wiertarskie razy szybsze od wierte lufowych Pierwszy wybór dla otworów o œrednicach 18,40-24,99 mm, lub o œrednicach 25,00-65,00 mm, jeœli wymagana jest wyj tkowo w ska tolerancja œrednicy Niskie koszty inwestycyjne dla produkcji krótkoseryjnej Szeroki asortyment standardowy CoroDrill Wybór zapewniaj cy najwy sz produktywnoœæ dla zakresu œrednic 25,00-65,00 Najni szy koszt jednostkowy otworu Utrzymywanie najwy szych parametrów w szerokim zakresie zastosowañ Szeroki asortyment standardowy Projektowane i wytwarzane z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technologii G owice T-Max Wybór dla wiêkszych œrednic, pocz wszy od 63,50 mm Mo liwoœci nastawiania na okreœlon œrednicê Dobra prostoliniowoœæ otworów wierconych w d ugich detalach Szeroki asortyment standardowy na sk adzie Szeroki zakres rozwi zañ w opcji Tailor Made i wykonañ specjalnych G owica powiercaj ca T- Max F Na yczenie W przypadku wysokich wymagañ w zakresie precyzji, produktywnoœci i uniwersalnoœci Wersja jednop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Elementy standardowe na sk adzie G owica powiercaj ca T-Max Na yczenie W przypadku wysokich wymagañ w zakresie wydajnoœci i uniwersalnoœci Wersja jednop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Elementy standardowe na sk adzie G owica powiercaj ca T- MAX Na yczenie Wersja wielop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Szeroki zakres rozwi zañ specjalnych Elementy standardowe na sk adzie 9

9 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Mocowanie narzêdzia wiercenie pe ne i powiercanie Zakres œrednic, mm G owice wiertarskie Rury wiertarskie T umiki drgañ (jako opcja) Wiercenie pe ne Lutowane g owice wiertarskie Strona 14 18,40 65,00 25,00 65,00 G owice wiertarskie CoroDrill z p ytkami wymiennymi Strona 18 Rury zewnêtrzne Strona 15/19 Rury wewnêtrzne Strona 15/19 T umiki drgañ 342- Strona 76 Nastawne g owice wiertarskie T-Max Strona 22 Rury zewnêtrzne Strona 23 T umiki drgañ 342- Strona 76 63,50 183,90 Rury wewnêtrzne Zakres rur 13 Strona 23 Powiercanie Jednop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max F Strony 28/30 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strona 23 20,00 124,99 Jednop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max Strony 32 Rury zewnêtrzne Strony 29/31/33 T umiki drgañ 342- Strona 76 65,00 183,90 >75,00 Wielop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max Strona 71 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strony 29/31 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strony 31/33 Odpowiednie dla zakresu œrednic wierte 65,00 183,90 Rury zewnêtrzne 424.9S- Zakres rur Strona 38 T umiki drgañ 342- Strona 76 Nieruchome Montowane na rurze wiertarskiej 424.9S/ Strona 38 10

10 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Tulejki/ tuleje cz ce Tuleja O-ring uszczelniaj ca Oprawki Obrotowe Typ chwytu Do oprawki z chwytem Varilock rêczna wymiana narzêdzi Strona 36 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Do oprawki z chwytem Varilock automatyczna wymiana narzêdzi Strona 39 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Ze sto kiem Morse a Strona 36 Sto ek Morse a Ze sto kiem ISO Strona 36 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Sto ek ISO Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Mocowanie ko nierzowe Strona 36 Mocowanie ko nierzowe Nieruchome Cylindryczne Strona 37 Cylindryczne 11

11 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Szlifowane g owice wiertarskie Oryginalnie precyzyjne wiert o Zakres œrednic 18,40 65,00 mm atwoœæ u ycia Bez ustawiania wstêpnego Nie ma potrzeby korzystania z narzêdziowni Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni Œrednice ustalane indywidualnie przez klienta Ostrzone na gotowo co 0,01 mm Szeroki zakres zastosowañ Zoptymalizowane zestawienia gatunków i geometrii dla wiêkszoœci obrabianych materia ów Niezawodna efektywnoœæ Mocna konstrukcja pozwala na du e posuwy Geometrie p ytek spiekanych zapewniaj niezawodne odprowadzania wiórów podczas obróbki wiêkszoœci materia ów 12

12 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Szlifowane g owice wiertarskie do 6 razy szybsze od wierte lufowych Pierwszy wybór dla otworów o œrednicach 18,40 24,99 mm lub o œrednicach 25,00 65,00 mm, jeœli wymagana jest wyj tkowo w ska tolerancja œrednicy Niskie koszty inwestycyjne dla produkcji krótkoseryjnej Szeroki asortyment standardowy Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Oszczêdne i atwe w zastosowaniu na poziomych obrabiarkach do otworów - tokarkach sterowanych numerycznie - centrach obróbczych Obrabiarkach zespo owych Materia y atwo obrabialne Typowe elementy bran e przemys u Przemys motoryzacyjny / w tym samochodów ciê arowych Osie, sworznie t okowe Blok silnika (wysokoprê nego) Cylinder hydrauliczny Ogniwa g sienic Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo / olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Zastosowania M/C Produkcja mieszana krótkoseryjna Wrzeciono obrabiarki Œrednica wiert a, D c : 39,10 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 457 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 50,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 2000 mm Oœ podwozia Œrednica wiert a, D c : 24,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1360 mm Cylinder Œrednica wiert a, D c : 32,00 mm (x 26) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 900 mm 13

13 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program wiercenia Ejectorowego - G owice szlifowane lutowane pe ne Zakres œrednic 18,40 65,00 mm Zakres œrednic: 18,40 65,00 mm G êbokoœæ otworu, w poziomie: 100 œrednica G êbokoœæ otworu, w pionie: 50 œrednica Tolerancja otworu: IT 9 Chropowatoœæ powierzchni: R a 2 µm Ch odziwo: Olej czysty lub rozpuszczalny l 1 l 2 dm m D c G owice wiertarskie s dostarczane ze standardowymi amaczami wiórów i s szlifowane na dan œrednicê w tolerancji ISO h6. Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie P M K N S amacz wiórów (w) Kombinacja gatunków Coromant (zz) 1) Wymiary, mm Tolerancje w mm l 2 = ± 1,0 l 1 = ± 1,0 dm m = h dm m l 2 l 1 18,40 19, w Dxx.xx zz 16 50,0 47,1 19,21 20,00 002w Dxx.xx zz 16 50,0 47,0 20,01 20, w Dxx.xx zz ,9 20,91 21,80 012w Dxx.xx zz 18 56,0 52,7 21,81 22, w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,8 22,91 24,10 022w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,6 24,11 25, w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 25,21 26,40 032w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 26,41 27, w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 27,51 28,70 042w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 28,71 29, w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,5 29,81 31,00 052w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,3 31,01 32, w Dxx.xx zz 28 63,5 59,4 32,11 33,30 062w Dxx.xx zz 28 63,5 59,1 33,31 34, w Dxx.xx zz 30 70,5 66,0 34,81 36,20 072w Dxx.xx zz 30 70,5 65,9 36,21 37, w Dxx.xx zz 33 73,5 68,7 37,31 38,40 082w Dxx.xx zz 33 73,5 68,5 38,41 39,60 083w Dxx.xx zz 33 73,5 68,3 39,61 40, w Dxx.xx zz 36 73,5 68,2 40,61 41,80 092w Dxx.xx zz 36 73,5 68,0 41,81 43,00 093w Dxx.xx zz 36 73,5 67,8 43,01 44, w Dxx.xx zz 39 75,0 69,5 44,31 45,60 102w Dxx.xx zz 39 75,0 69,3 45,61 47,00 103w Dxx.xx zz 39 75,0 69,1 47,01 48, w Dxx.xx zz 43 79,0 72,8 48,51 50,10 112w Dxx.xx zz 43 79,0 72,7 50,11 51,70 113w Dxx.xx zz 43 79,0 72,5 51,71 53, w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 53,21 54,70 122w Dxx.xx zz 47 82,0 75,5 54,71 56,20 123w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 56,21 58, w Dxx.xx zz 51 84,0 77,2 58,41 60,60 132w Dxx.xx zz 51 84,0 76,6 60,61 62,80 133w Dxx.xx zz 51 84,0 76,8 62,81 65,00 134w Dxx.xx zz 51 84,0 76,5 Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej 1) G owice z inn kombinacj wêglików dostêpne s na yczenie. = Pierwszy wybór Przy zamawianiu g owic wiertarskich, w kodzie zamówieniowym nale y podaæ numer amacza nr (w), œrednicê wiert a (xx.xx) i kombinacjê gatunku (zz). Przyk ad zamówienia: 2 sztuki D*18,40* 70 INFORMACJE BHP Œrodki ostro noœci przy szlifowaniu i lutowaniu wêglików spiekanych patrz strona

14 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW G owica wiertarska Rura zewnêtrzna Rura wewnêtrzna Zakres œrednic 18,40 65,00 mm l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Uwaga! Rury wiertarskie s dostarczane jako gwintowane z obydwu stron, z gwintem E wewnêtrznym. Wartoœæ dm t jest identyczna jak dm m dla wiert a Zakres œrednic, mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, Rura zewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l 2 Symbol zamówieniowy, Rura wewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l 21 D c mm dm m dm t D 21 l D 22 D 23 18,40 19, , ,21 20,00 20,01 20, , ,91 21,80 21,81 22, ,5 19, ,91 24,10 24,11 25, , ,21 26,40 26,41 27, , ,51 28,70 28,71 29, , ,81 31,00 31,01 32, , ,11 33,30 33,31 34, ,81 36,20 36,21 37, , ,31 38,40 38,41 39,60 39,61 40, ,61 41,80 41,81 43,00 43,01 44, , ,31 45,60 45,61 47,00 47,01 48, , ,51 50,10 50,11 51,70 51,71 53, ,21 54,70 54,71 56,20 56,21 58, , ,41 60,60 60,61 62,80 62,81 65,00 1) Inne d ugoœci mog byæ wytwarzane na indywidualne zamówienie patrz strona 25. Przyk ad zamówienia na rurê zewnêtrzn o d ugoœci 400 mm i rurê wewnêtrzn o œrednicy 430 mm, do g owicy wiertarskiej D c = 18,40 mm: 1 sztuka i 1 sztuka UWAGA! Rurê wewnêtrzn nale y zawsze zamawiaæ d u sz o 30 mm od rury zewnêtrznej. T umiki drgañ Czêœci monta owe Oprawki Parametry skrawania Poradnik stosowania

15 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy CoroDrill Wydajne wiert o Zakres œrednic 25,00 65,00 mm Wyj tkowe rozwi zanie listwy prowadz cej Oszczêdnoœæ dziêki wymiennoœci dwie listwy w jednej g owicy wiertarskiej Wy sze prêdkoœci skrawania produktywnoœæ Znakomite wykoñczenie powierzchni Ulepszone doprowadzenie p ynu obróbkowego Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni atwoœæ identyfikacji Oznaczenie, rozmiar i zakres rur s nanoszone laserowo Niezawodna efektywnoœæ Mocna konstrukcja du y posuw na obrót produktywnoœæ Odporny na œcieranie korpus wiert a wykonany z hartowanej stali Œrednice wed ug indywidualnych wymagañ klienta W skie tolerancje atwoœæ u ycia i obs ugi Ustalone gniazda p ytek. Bez ustawiania wstêpnego nie ma potrzeby korzystania z narzêdziowni Niewielka iloœæ czêœci zamiennych niskie koszty zapasów magazynowych Przyspieszony obieg ch odziwa Rozwi zanie zg oszone do ochrony patentowej Zapewnia znakomite odprowadzanie wiórów Brak zatykania siê odp ywu wiórów brak przestojów w produkcji Rozwi zanie zg oszone do ochrony patentowej Produktywnoœæ w szerokim zakresie zastosowañ Program nowoczesnych gatunków i geometrii, obejmuj cy wiêkszoœæ obrabianych materia ów Kilka wielkoœci p ytek i listew prowadz cych pokrywa ca y zakres œrednic Znakomite odprowadzanie wiórów zarówno przy wolnym jak i szybkim posuwie 16

16 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW CoroDrill Najbardziej wydajny wybór dla zakresu œrednic 25,00 65,00 mm Najni szy koszt jednostkowy otworu Utrzymywanie najwy szych parametrów w szerokim zakresie zastosowañ Szeroki asortyment standardowy Projektowane i wytwarzane z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technologii Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Oszczêdne i atwe w zastosowaniu na poziomych obrabiarkach do otworów tokarkach numerycznych. Centra obróbcze z poziomym wrzecionem Obrabiarki zespo owe Materia y atwe do obróbki Typowe elementy bran e przemys u Przemys samochodowy Osie, sworznie t okowe Blok silnika (wysokoprê nego) Cylinder hydrauliczny Ogniwa g sienic Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo / olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Zastosowania M/C Produkcja mieszana krótkoseryjna Zawór d awi cy Œrednica wiert a, D c : 30,50 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 410 mm Wa korbowy Œrednica wiert a, D c : 35,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 400 mm Korpus zaworu Œrednica wiert a, D c : 39,50 mm (x4) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 415 mm Cylinder hydrauliczny Œrednica wiert a, D c : 60,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1500 mm 17

17 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program wiercenia Ejectorowego G owice wiertarskie pe ne CoroDrill Z p ytkami wymiennymi Zakres œrednic 25,00 65,00 mm dm m D c ( h10) Zakres œrednic: 25,00 65,00 mm G êbokoœæ otworu: 100 œrednica Tolerancja otworu: IT 10 Chropowatoœæ powierzchni: R a 2 µm P yn obróbkowy: Olej czysty lub rozpuszczalny z dodatkami typu EP. l 2 Uwaga! Wiert a s produkowane w tolerancji ujemnej, dlatego ich œrednica nie przekracza œrednicy tulei wiertniczej patrz strona 134. Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie Wymiary, mm dm m l 2 25,00 26, Dxx.xx M-C-G M-I-G H-P-G A 2 26,41 28, Dxx.xx 23, M-C-G M-I-G H-P-G A 2 28,71 31, M05Dxx.xx 25, T3 08M-C-G M-I-G H-P-G A 2 31,01 33, Dxx.xx 28,0 80, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 33,31 36, Dxx.xx 30,0 90, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) 36,21 39, Dxx.xx 33,0 90, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08H-P-G 1) 39,61 43, Dxx.xx 36,0 95, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 43,01 47, Dxx.xx 39,0 100, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 47,01 51, Dxx.xx 43,0 110, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08M-C-G 1) T3 08H-P-G 1) 51,71 56, Dxx.xx 47,0 115, T3 08M-C-G T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A 1) T3 08M-I-G 1) A 1) 2 56,21 65, Dxx.xx 51,0 125, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) 1) Dobór wielkoœci p ytek / listew prowadz cych do wymaganej œrednicy wiert a patrz tabela poni ej. P ytki Centralna Poœrednia Zewnêtrzna Listwy prowadz ce Listwa Iloœæ Przy zamawianiu g owic wiertarskich nale y podaæ œrednicê wiert a (xx.xx) w kodzie zamówieniowym. Przyk ad zamówienia, g owica wiertarska: 2 sztuki D*25.00* Zakres œrednic wierte wielkoœci p ytek i listew P ytki (zamawiane oddzielnie) P ytki poœrednie i obwodowe s równie dostêpne w geometrii L (dla materia ów daj cych d ugi wiór) patrz strona 81. Listwy prowadz ce (Zamawiane oddzielnie) Zakres œrednic, mm Centralna 25,00 28, M-C-G 25,00 31, M-I-G 25,00 31, H-P-G 25,00 31, A 28,71 33, T3 08M-C-G 31,01 34, T3 08M-I-G 31,01 38, T3 08H-P-G 31,01 39, A 34,00 43, T3 08M-C-G 35,00 54, T3 08M-I-G 39,00 49, T3 08H-P-G 39,61 47, A 43,01 47, T3 08M-C-G 55,00 65, T3 08M-I-G 50,00 65, T3 08H-P-G 47,01 54, A 47,01 49, T3 08M-C-G 55,00 65, A 50,00 57, T3 08M-C-G 58,00 65, T3 08M-C-G Zakres œrednic, mm Poœrednia Zakres œrednic, mm Zewnêtrzna Zakres œrednic, mm Listwa 18

18 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW G owica wiertarska Rura zewnêtrzna Rura wewnêtrzna Zakres œrednic 25,00 65,00 mm l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Uwaga! Rury wiertarskie s dostarczane jako gwintowane z obydwu stron, z gwintem E wewnêtrznym. Wartoœæ dm t jest identyczna jak dm m dla wiert a Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, Rura zewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l dm m dm t D 21 l 1 Symbol zamówieniowy, Rura wewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l D 22 D 23 25,00 26, , ,41 28, , ,71 31, , ,01 33, , ,31 36, ,21 39, , ,61 43, ,01 47, , ,01 51, , ,71 56, ,21 65, , ) Inne d ugoœci mog byæ wytwarzane na indywidualne zamówienie patrz strona 25. Przyk ad zamówienia na rurê zewnêtrzn o d ugoœci 400 mm i rurê wewnêtrzn o œrednicy 430 mm, do g owicy wiertarskiej D c = 25,00 mm: 1 sztuka i 1 sztuka UWAGA! Rurê wewnêtrzn nale y zawsze zamawiaæ d u sz o 30 mm od rury zewnêtrznej. P ytki T umiki drgañ Czêœci monta owe Oprawki Czêœci zamienne Parametry skrawania Poradnik stosowania

19 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Wiert a T-Max Wiert o nastawne Zakres œrednic 63,50 130,00* mm Wymienna dwukrawêdziowa listwa prowadz ca Nieod czna precyzja Elastyczne mo liwoœci nastawiania Podk adka do regulacji œrednicy Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni Mocne wk adki zabezpieczaj ce Zaprojektowane z myœl o zabezpieczeniu g owicy przed uszkodzeniem. atwe do wymiany Op acalne ekonomicznie Ma o czêœci zamiennych Podk adka zabezpieczaj ca p ytkê atwoœæ wstêpnego ustawiania Regulowana wk adka zewnêtrzna atwiejsze ustawianie promieniowe Krótszy czas ustawiania Poprawiona precyzja Œrednice poœrednie od 63,50 do 183,99* mm Dwie opcje wielkoœci gwintu na ka d wielkoœæ g owicy. *) Wiêksze œrednice na zamówienie Nowoczesne p ytki oszczêdna obróbka Cztery typy p ytek pokrywaj ca y zakres œrednic Geometrie i gatunki do wiercenia w wiêkszoœci materia ów Gatunek GC1025 najlepszy wybór zarówno do stali jak i do stali nierdzewnej Du e posuwy 20

20 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wiert a T-Max Mo liwoœci nastawiania na okreœlon œrednicê W ska tolerancja œrednicy i dobre wykoñczenie powierzchni Dobra prostoliniowoœæ otworów wierconych w d ugich detalach Szeroki zakres zastosowañ Du a szybkoœæ zag êbiania w wiêkszoœci materia ów Szeroki asortyment standardowy na sk adzie Szeroki zakres rozwi zañ specjalnych Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Ekonomiczne i atwe do zastosowania na wytaczarkach poziomych i tokarkach sterowanych numerycznie Centra obróbcze ze zmieniaczem narzêdzi i poziomym wrzecionem Obrabiarki zespo owe Materia y atwe do obróbki Typowe elementy bran e przemys u Przemys samochodowy Blok silnika (wysokoprê nego) Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys lotniczy Podwozia samolotów Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo/ olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Produkcja mieszana krótkoseryjna Przemys obronny Lufy Korpus zaworu Œrednica wiert a, D c : 120,00 mm (x 5) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 549 mm Korpus hydrauliczny Œrednica wiert a, D c : 160,00 mm (x 2) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 2000 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 80,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 3072 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 70,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1900 mm 21

21 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program produkcyjny systemu Ejectorowego Nastawne pe ne g owice wiertarskie T-MAX A / Z p ytkami wymiennymi Zakres œrednic 63,50 183,90 mm dm m D c Zakres œrednic: 63,50 183,90 mm G êbokoœæ otworu: 100 œrednica Tolerancja otworu: IT 10 Powierzchnia obrobiona: R a 3 µm P yn obróbkowy: Olej czysty lub rozpuszczalny z dodatkami typu EP. l 2 Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej Zakres œrednic 2), mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie 1) Wymiary, mm Wk adki Regulacja 3) dm m l 2 promieniowa Centralna Iloœæ Poœrednia Iloœæ Zewnêtrzna Iloœæ Listwa prowadz ca 63,50 13 A L R R D65,0 2 65, E ,5 L R R D65,0 2 65, ,5 L R R D65,0 2 69,85 15 A L R R D65,0 2 70, L R R D70,0 2 71,45 A ,75 L R R D70,0 2 75, L R R D75,0 2 76,20 A L R R D75,0 2 80, ,25 L R R D80,0 2 82,55 A ,75 L R R D80,0 2 85, ,75 L R R D85,0 2 88,90 18 A ,75 L R R D85,0 2 90, ,75 L R R D90,0 2 95, L R R D95,0 2 95,25 A L R R D95, , L R R D100, ,60 A ,25 L R R D100, , ,5 L R R D105, ,95 A L R R D105, , ,5 L R R D110, ,30 20 A ,75 L R R D110, , ,5 L R R D115, , ,5 L R R D120, ,65 A ,5 L R R D120, , ,75 L R R D125, ,00 A ,25 L R R D125, , ,5 L R R D130, ,00-147,90 22 Tailor Made 148,00-159,90 23 Tailor Made 160,00-171,90 24 Tailor Made 172,00-183,90 25 Tailor Made Iloœæ 1) A w kodzie zamówieniowym oznacza wiert o wymiarowane w calach. 2) Wiert a o innych wymiarach s dostêpne na danie. 3) Regulacja promieniowa patrz strona 78. Przyk ad zamówienia kompletnej g owicy wiertarska: 2 sztuki E Zamawianie dodatkowych wk adek / listew prowadz cych: 2 sztukil sztuki D65,0 P ytki (Zamawiane oddzielnie) Wk adka centralna L TPMT 16T312R-22 R TPMT 16T312R-22 R R T TPMT 16T312TR TPMT 16T312TR R T L TPMT R-22 R TPMT R-22 R R TPMT TR TPMT TR R P ytka Wk adka poœrednia P ytka Wk adka zewnêtrzna P ytka

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Techniczne tworzywa sztuczne

Techniczne tworzywa sztuczne TECHNICZNE TWRZYWA SZTUCZNE Techniczne tworzywa sztuczne Przedruk, cytowanie oraz pos³ugiwanie siê w celach handlowych i informacyjnych dozwolone s¹ tylko za nasz¹ zgod¹. Gwarantujemy nienagann¹ jakoœæ

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013

MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA KARTA GWARANCYJNA. Wersja 03.2013 MAXPell INSTRUKCJA OBS UGI (DTR) MONTA, U YTKOWANIE, KONSERWACJA Wersja 03.2013 KARTA GWARANCYJNA 2 MAXPell DEKLARACJA ZGODNOŒCI PRZEDSIÊBIORSTWO PRODUKCYJNE HEIZTECHNIK SPÓ KA Z OGRANICZON ODPOWIEDZIALNOŒCI

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania

Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania RADOS AW PYREK* Quick Response Manufacturing (QRM) nowa metoda wytwarzania 1. Uwagi wstêpne Niewielu mened erów docenia wp³yw komputerowo wspomaganych metod zarz¹dzania na przyspieszenie rozwoju gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów 18-19 Us³ugi

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo