Wiercenie g êbokich otworów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wiercenie g êbokich otworów"

Transkrypt

1 NARZÊDZIA SKRAWAJ CE Wiercenie g êbokich otworów Katalog produktów i poradnik zastosowania

2 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wprowadzenie 4 System Ejectorowy 7 System STS 43 Wiercenie lufowe 109 Poradnik stosowania 117 3

3 Wiercenie g êbokich otworów wysokie tempo usuwania materia u z du dok adnoœci Dla niezak óconej produkcji najpierw wypróbuj wiert o do g êbokiego wiercenia systemem Ejectorowym / STS z p ytkami wymiennymi i gniazdami na p ytki sta e. Wiercenie g êbokich otworów oznacza obróbkê otworów o stosunkowo du ym wspó czynniku g êbokoœci do œrednicy. O ile normalne techniki wiercenia daj otwory, których g êbokoœæ rzadko przekracza piêciokrotnoœæ œrednicy, to przy wiercenie g êbokich otworów ten wspó czynnik mo e siêgaæ nawet 150:1, przy czym ka dy otwór o g êbokoœci przekraczaj cej dziesiêciokrotnoœæ œrednicy nale y uwa aæ za g êboki, wymagaj cy specjalnych technologii wiercenia. Wiercenie lufowe pozwala na wykonywanie mniejszych otworów, ni w systemie jednorurowym (STS Single Tube System), lecz system STS jest znacznie bardziej wydajny (4 6-krotnie) i jeœli to tylko mo liwe winien stanowiæ pierwszy wybór. System Ejectorowy stanowi alternatywê dla systemu STS przy wierceniu krótkoseryjnym, poniewa nie wymaga on stosowania specjalnej obrabiarki. Podczas wiercenia g êbokich otworów mo na stosowaæ ró ne ustawienia obrabiarki: z obracanym elementem obrabianym, z obracaj cym siê narzêdziem lub z jednoczesnymi obrotami narzêdzia i obrabianego przedmiotu. Najczêstsz technik jest jednak obracanie obrabianego przedmiotu z liniowym posuwem narzêdzia. Niezale nie od wybranego ustawienia, podstawowe zasady wiercenia pozostaj niezmienione a decyduj ce znaczenie ma zawsze w aœciwy dobór prêdkoœci skrawania i posuwów. Najwa niejsze jest zadowalaj ce amanie wiórów i ich odprowadzanie od krawêdzi skrawaj cych bez uszkodzenia narzêdzia i obrabianego przedmiotu. 4

4 Ró ne systemy wiercenia g êbokich otworów Przy wierceniu g êbokich otworów, do wyp ukiwania wiórów z otworu stosuje siê ró ne konstrukcje narzêdzi i ró ne ciœnienia ch odziwa. Zwykle stosuje siê trzy ró ne systemy wiercenia. Wszystkie trzy systemy pozwalaj na wykonanie otworów o znakomitej jakoœci powierzchni, w w skich tolerancjach wymiarowych i z dobr koncentrycznoœci. System Ejectorowy Jest to system zbli ony do STS, z tym, e wiert o jest pod czone do rury wewnêtrznej i zewnêtrznej. Ch odziwo jest pompowane wzd u wiert a pomiêdzy dwiema rurami, tzn. ca kowicie wewn trz korpusu wiert a, a nie zewnêtrznie, a wióry s wyprowadzane przez rurê wewnêtrzn, równie wewn trz korpusu wiert a. Ten samoistny system wymaga mniejszego ciœnienia ch odziwa, ni w przypadku systemu STS i zwykle mo e byæ instalowany na obrabiarkach tradycyjnych bez wiêkszych przeróbek. System jednorurowy czyli STS Pompy wysokociœnieniowe podaj ch odzenie wzd u wiert a na zewn trz rury wiertarskiej, pomiêdzy wiert em i wierconym otworem. Sam chwyt wiert a jest wydr ony a ciœnienie ch odziwa zapewnia wyprowadzanie wiórów przez korpus wiert a poprzez otwory w g owicy wiertarskiej i dalej przez rurê wiertarsk. Dziêki wysokiemu ciœnieniu ch odziwa system STS jest bardziej niezawodny ni system Ejectorowy, w szczególnoœci podczas wiercenia w materia ach, w których trudno jest osi gn æ dobre amanie wiórów, tj. w stalach niskowêglowych i nierdzewnych. System STS stanowi zawsze pierwszy wybór w produkcji wielkoseryjnej. System wiercenia lufowego Chwyt wiert a lufowego jest dr ony a ch odziwo jest pompowane wzd u wiert a wewnêtrznie, a nastêpnie wt aczane przez otwory w g owicy wiertarskiej. Chwyt wiert a posiada zewnêtrzny rowek w kszta cie litery V wzd u d ugoœci wiert a a ch odziwo pod ciœnieniem wyprowadza wióry tym rowkiem wzd u wiert a i dalej poza wiercony otwór. Wiert a lufowe mog byæ stosowane w tradycyjnych centrach obróbczych, ale niezbêdne jest zapewnienie wysokiego ciœnienia ch odziwa. Wiêcej informacji na temat tych systemów patrz Poradnik zastosowania strona

5 Jesteœmy specjalnie po to, by spe niaæ Twoje potrzeby Nasz zespó techniczny pomo e Ci osi gn æ zamierzone cele w konkretnych zastosowaniach. Dostarczamy wysokiej jakoœci produkty przydatne w Twojej dzia alnoœci gospodarczej. Ponadto zapewniamy pomoc techniczn, dostawy i obs ugê handlow. Razem wzi wszy mo emy poprawiæ Twoj konkurencyjnoœæ. Pracuj c w sposób zorientowany na kontrahenta mo emy mieæ swój udzia w poprawieniu Twojej produktywnoœci, w uzyskiwaniu oszczêdnoœci w produkcji oraz w prawid owym wykorzystaniu obrabiarek. Firma Sandvik Coromant docenia równie rosn ce znaczenie ochrony œrodowiska i oferuje swoje us ugi w zakresie utylizacji zu ytych p ytek wêglikowych, które s rozk adane na surowce wyjœciowe w sposób najkorzystniejszy dla œrodowiska naturalnego. 6

6 Spis treœci WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Wybór narzêdzi Mocowanie narzêdzia wiercenie pe ne i powiercanie Szlifowane g owice wiertarskie CoroDrill Wiert a T-Max Rury wiertarskie wytwarzane na indywidualne zamówienie Obliczanie d ugoœci specjalnych rur G owice powiercaj ce T-Max F i Elementy mocuj ce do oprawek obrotowych i nieruchomych Oprawki obrotowe Oprawki nieruchome Oprawki mocowane na wiert ach nieruchome Rury wiertarskie nadaj ce siê do oprawek mocowanych na wiert ach Oprawka z chwytem Varilock przystosowanym do automatycznej wymiany narzêdzia T umiki drgañ Adaptery redukcyjne z gwintów rurowych zewnêtrznych na wewnêtrzne Ustawianie œrednicy na g owicach T-Max P ytki Parametry skrawania i wykresy Czêœci zamienne Poradnik stosowania Wykrywanie i usuwanie usterek Wykaz odpowiedników materia owych Mocowanie p ytek Zasady bezpieczeñstwa

7 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Parametry i zastosowania Ejector Ejector Ejector Pe ne g owice wiertarskie G owice trepanacyjne G owice do powiercania Wiert a lufowe Wiercenie pe ne Wiercenie pe ne Powiercanie F l 4 D c Œrednica wiert a, D c G êbokoœæ wiercenia, l 4 18,40 65, D c 25,00 65, D c 63, D c 20,00 124,99 65,00 75, D c 100 D c 100 D c Strona Chropowatoœæ powierzchni Ra 2 µm 2 µm 3 µm 1 µm 3 µm 3 µm Tolerancja otworu IT9 IT10 IT10 IT9 10 IT10 IT10 Obrabiarki Obrabiarki do g êbokich wierceñ Obrabiarki sterowane numerycznie Tokarki Wiêkszoœæ konwencjonalnych obrabiarek Centra obróbcze Specjalne wiertarki lufowe Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Materia obrabiany Stal P Stal nierdzewna M eliwo K Stopy aluminium N Stopy aroodporne S Narzêdzie Z wewnêtrznym doprowadzeniem p ynu obróbkowego Tak Tak Tak Tak Tak Tak Typ p ytki 800-XX T3 08M 800-XX T3 08H TPMT/R424.9 TPMX/TPUN R424.31F/ SNMG/SNMM TPMX/TPUN SNMG/SNMM TPMT/R424.9 Parametry skrawania Patrz strony Dobre = = Dostateczne 8

8 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Szlifowane g owice wiertarskie razy szybsze od wierte lufowych Pierwszy wybór dla otworów o œrednicach 18,40-24,99 mm, lub o œrednicach 25,00-65,00 mm, jeœli wymagana jest wyj tkowo w ska tolerancja œrednicy Niskie koszty inwestycyjne dla produkcji krótkoseryjnej Szeroki asortyment standardowy CoroDrill Wybór zapewniaj cy najwy sz produktywnoœæ dla zakresu œrednic 25,00-65,00 Najni szy koszt jednostkowy otworu Utrzymywanie najwy szych parametrów w szerokim zakresie zastosowañ Szeroki asortyment standardowy Projektowane i wytwarzane z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technologii G owice T-Max Wybór dla wiêkszych œrednic, pocz wszy od 63,50 mm Mo liwoœci nastawiania na okreœlon œrednicê Dobra prostoliniowoœæ otworów wierconych w d ugich detalach Szeroki asortyment standardowy na sk adzie Szeroki zakres rozwi zañ w opcji Tailor Made i wykonañ specjalnych G owica powiercaj ca T- Max F Na yczenie W przypadku wysokich wymagañ w zakresie precyzji, produktywnoœci i uniwersalnoœci Wersja jednop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Elementy standardowe na sk adzie G owica powiercaj ca T-Max Na yczenie W przypadku wysokich wymagañ w zakresie wydajnoœci i uniwersalnoœci Wersja jednop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Elementy standardowe na sk adzie G owica powiercaj ca T- MAX Na yczenie Wersja wielop ytkowa Nastawna g owica z wk adk na p ytkê Szeroki zakres rozwi zañ specjalnych Elementy standardowe na sk adzie 9

9 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Mocowanie narzêdzia wiercenie pe ne i powiercanie Zakres œrednic, mm G owice wiertarskie Rury wiertarskie T umiki drgañ (jako opcja) Wiercenie pe ne Lutowane g owice wiertarskie Strona 14 18,40 65,00 25,00 65,00 G owice wiertarskie CoroDrill z p ytkami wymiennymi Strona 18 Rury zewnêtrzne Strona 15/19 Rury wewnêtrzne Strona 15/19 T umiki drgañ 342- Strona 76 Nastawne g owice wiertarskie T-Max Strona 22 Rury zewnêtrzne Strona 23 T umiki drgañ 342- Strona 76 63,50 183,90 Rury wewnêtrzne Zakres rur 13 Strona 23 Powiercanie Jednop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max F Strony 28/30 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strona 23 20,00 124,99 Jednop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max Strony 32 Rury zewnêtrzne Strony 29/31/33 T umiki drgañ 342- Strona 76 65,00 183,90 >75,00 Wielop ytkowe g owice powiercaj ce T-Max Strona 71 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strony 29/31 Rury wewnêtrzne Zakres rur Strony 31/33 Odpowiednie dla zakresu œrednic wierte 65,00 183,90 Rury zewnêtrzne 424.9S- Zakres rur Strona 38 T umiki drgañ 342- Strona 76 Nieruchome Montowane na rurze wiertarskiej 424.9S/ Strona 38 10

10 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Tulejki/ tuleje cz ce Tuleja O-ring uszczelniaj ca Oprawki Obrotowe Typ chwytu Do oprawki z chwytem Varilock rêczna wymiana narzêdzi Strona 36 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Do oprawki z chwytem Varilock automatyczna wymiana narzêdzi Strona 39 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur 13 Strona 34 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Ze sto kiem Morse a Strona 36 Sto ek Morse a Ze sto kiem ISO Strona 36 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Zakres rur Strona 34 Sto ek ISO Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Zakres rur Strona 35 Mocowanie ko nierzowe Strona 36 Mocowanie ko nierzowe Nieruchome Cylindryczne Strona 37 Cylindryczne 11

11 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Szlifowane g owice wiertarskie Oryginalnie precyzyjne wiert o Zakres œrednic 18,40 65,00 mm atwoœæ u ycia Bez ustawiania wstêpnego Nie ma potrzeby korzystania z narzêdziowni Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni Œrednice ustalane indywidualnie przez klienta Ostrzone na gotowo co 0,01 mm Szeroki zakres zastosowañ Zoptymalizowane zestawienia gatunków i geometrii dla wiêkszoœci obrabianych materia ów Niezawodna efektywnoœæ Mocna konstrukcja pozwala na du e posuwy Geometrie p ytek spiekanych zapewniaj niezawodne odprowadzania wiórów podczas obróbki wiêkszoœci materia ów 12

12 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Szlifowane g owice wiertarskie do 6 razy szybsze od wierte lufowych Pierwszy wybór dla otworów o œrednicach 18,40 24,99 mm lub o œrednicach 25,00 65,00 mm, jeœli wymagana jest wyj tkowo w ska tolerancja œrednicy Niskie koszty inwestycyjne dla produkcji krótkoseryjnej Szeroki asortyment standardowy Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Oszczêdne i atwe w zastosowaniu na poziomych obrabiarkach do otworów - tokarkach sterowanych numerycznie - centrach obróbczych Obrabiarkach zespo owych Materia y atwo obrabialne Typowe elementy bran e przemys u Przemys motoryzacyjny / w tym samochodów ciê arowych Osie, sworznie t okowe Blok silnika (wysokoprê nego) Cylinder hydrauliczny Ogniwa g sienic Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo / olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Zastosowania M/C Produkcja mieszana krótkoseryjna Wrzeciono obrabiarki Œrednica wiert a, D c : 39,10 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 457 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 50,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 2000 mm Oœ podwozia Œrednica wiert a, D c : 24,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1360 mm Cylinder Œrednica wiert a, D c : 32,00 mm (x 26) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 900 mm 13

13 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program wiercenia Ejectorowego - G owice szlifowane lutowane pe ne Zakres œrednic 18,40 65,00 mm Zakres œrednic: 18,40 65,00 mm G êbokoœæ otworu, w poziomie: 100 œrednica G êbokoœæ otworu, w pionie: 50 œrednica Tolerancja otworu: IT 9 Chropowatoœæ powierzchni: R a 2 µm Ch odziwo: Olej czysty lub rozpuszczalny l 1 l 2 dm m D c G owice wiertarskie s dostarczane ze standardowymi amaczami wiórów i s szlifowane na dan œrednicê w tolerancji ISO h6. Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie P M K N S amacz wiórów (w) Kombinacja gatunków Coromant (zz) 1) Wymiary, mm Tolerancje w mm l 2 = ± 1,0 l 1 = ± 1,0 dm m = h dm m l 2 l 1 18,40 19, w Dxx.xx zz 16 50,0 47,1 19,21 20,00 002w Dxx.xx zz 16 50,0 47,0 20,01 20, w Dxx.xx zz ,9 20,91 21,80 012w Dxx.xx zz 18 56,0 52,7 21,81 22, w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,8 22,91 24,10 022w Dxx.xx zz 19,5 56,0 52,6 24,11 25, w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 25,21 26,40 032w Dxx.xx zz 21 57,5 54,0 26,41 27, w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 27,51 28,70 042w Dxx.xx zz 23,5 60,5 56,8 28,71 29, w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,5 29,81 31,00 052w Dxx.xx zz 25,5 63,5 59,3 31,01 32, w Dxx.xx zz 28 63,5 59,4 32,11 33,30 062w Dxx.xx zz 28 63,5 59,1 33,31 34, w Dxx.xx zz 30 70,5 66,0 34,81 36,20 072w Dxx.xx zz 30 70,5 65,9 36,21 37, w Dxx.xx zz 33 73,5 68,7 37,31 38,40 082w Dxx.xx zz 33 73,5 68,5 38,41 39,60 083w Dxx.xx zz 33 73,5 68,3 39,61 40, w Dxx.xx zz 36 73,5 68,2 40,61 41,80 092w Dxx.xx zz 36 73,5 68,0 41,81 43,00 093w Dxx.xx zz 36 73,5 67,8 43,01 44, w Dxx.xx zz 39 75,0 69,5 44,31 45,60 102w Dxx.xx zz 39 75,0 69,3 45,61 47,00 103w Dxx.xx zz 39 75,0 69,1 47,01 48, w Dxx.xx zz 43 79,0 72,8 48,51 50,10 112w Dxx.xx zz 43 79,0 72,7 50,11 51,70 113w Dxx.xx zz 43 79,0 72,5 51,71 53, w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 53,21 54,70 122w Dxx.xx zz 47 82,0 75,5 54,71 56,20 123w Dxx.xx zz 47 82,0 75,2 56,21 58, w Dxx.xx zz 51 84,0 77,2 58,41 60,60 132w Dxx.xx zz 51 84,0 76,6 60,61 62,80 133w Dxx.xx zz 51 84,0 76,8 62,81 65,00 134w Dxx.xx zz 51 84,0 76,5 Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej 1) G owice z inn kombinacj wêglików dostêpne s na yczenie. = Pierwszy wybór Przy zamawianiu g owic wiertarskich, w kodzie zamówieniowym nale y podaæ numer amacza nr (w), œrednicê wiert a (xx.xx) i kombinacjê gatunku (zz). Przyk ad zamówienia: 2 sztuki D*18,40* 70 INFORMACJE BHP Œrodki ostro noœci przy szlifowaniu i lutowaniu wêglików spiekanych patrz strona

14 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW G owica wiertarska Rura zewnêtrzna Rura wewnêtrzna Zakres œrednic 18,40 65,00 mm l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Uwaga! Rury wiertarskie s dostarczane jako gwintowane z obydwu stron, z gwintem E wewnêtrznym. Wartoœæ dm t jest identyczna jak dm m dla wiert a Zakres œrednic, mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, Rura zewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l 2 Symbol zamówieniowy, Rura wewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l 21 D c mm dm m dm t D 21 l D 22 D 23 18,40 19, , ,21 20,00 20,01 20, , ,91 21,80 21,81 22, ,5 19, ,91 24,10 24,11 25, , ,21 26,40 26,41 27, , ,51 28,70 28,71 29, , ,81 31,00 31,01 32, , ,11 33,30 33,31 34, ,81 36,20 36,21 37, , ,31 38,40 38,41 39,60 39,61 40, ,61 41,80 41,81 43,00 43,01 44, , ,31 45,60 45,61 47,00 47,01 48, , ,51 50,10 50,11 51,70 51,71 53, ,21 54,70 54,71 56,20 56,21 58, , ,41 60,60 60,61 62,80 62,81 65,00 1) Inne d ugoœci mog byæ wytwarzane na indywidualne zamówienie patrz strona 25. Przyk ad zamówienia na rurê zewnêtrzn o d ugoœci 400 mm i rurê wewnêtrzn o œrednicy 430 mm, do g owicy wiertarskiej D c = 18,40 mm: 1 sztuka i 1 sztuka UWAGA! Rurê wewnêtrzn nale y zawsze zamawiaæ d u sz o 30 mm od rury zewnêtrznej. T umiki drgañ Czêœci monta owe Oprawki Parametry skrawania Poradnik stosowania

15 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy CoroDrill Wydajne wiert o Zakres œrednic 25,00 65,00 mm Wyj tkowe rozwi zanie listwy prowadz cej Oszczêdnoœæ dziêki wymiennoœci dwie listwy w jednej g owicy wiertarskiej Wy sze prêdkoœci skrawania produktywnoœæ Znakomite wykoñczenie powierzchni Ulepszone doprowadzenie p ynu obróbkowego Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni atwoœæ identyfikacji Oznaczenie, rozmiar i zakres rur s nanoszone laserowo Niezawodna efektywnoœæ Mocna konstrukcja du y posuw na obrót produktywnoœæ Odporny na œcieranie korpus wiert a wykonany z hartowanej stali Œrednice wed ug indywidualnych wymagañ klienta W skie tolerancje atwoœæ u ycia i obs ugi Ustalone gniazda p ytek. Bez ustawiania wstêpnego nie ma potrzeby korzystania z narzêdziowni Niewielka iloœæ czêœci zamiennych niskie koszty zapasów magazynowych Przyspieszony obieg ch odziwa Rozwi zanie zg oszone do ochrony patentowej Zapewnia znakomite odprowadzanie wiórów Brak zatykania siê odp ywu wiórów brak przestojów w produkcji Rozwi zanie zg oszone do ochrony patentowej Produktywnoœæ w szerokim zakresie zastosowañ Program nowoczesnych gatunków i geometrii, obejmuj cy wiêkszoœæ obrabianych materia ów Kilka wielkoœci p ytek i listew prowadz cych pokrywa ca y zakres œrednic Znakomite odprowadzanie wiórów zarówno przy wolnym jak i szybkim posuwie 16

16 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW CoroDrill Najbardziej wydajny wybór dla zakresu œrednic 25,00 65,00 mm Najni szy koszt jednostkowy otworu Utrzymywanie najwy szych parametrów w szerokim zakresie zastosowañ Szeroki asortyment standardowy Projektowane i wytwarzane z zastosowaniem najnowoczeœniejszych technologii Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Oszczêdne i atwe w zastosowaniu na poziomych obrabiarkach do otworów tokarkach numerycznych. Centra obróbcze z poziomym wrzecionem Obrabiarki zespo owe Materia y atwe do obróbki Typowe elementy bran e przemys u Przemys samochodowy Osie, sworznie t okowe Blok silnika (wysokoprê nego) Cylinder hydrauliczny Ogniwa g sienic Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo / olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Zastosowania M/C Produkcja mieszana krótkoseryjna Zawór d awi cy Œrednica wiert a, D c : 30,50 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 410 mm Wa korbowy Œrednica wiert a, D c : 35,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 400 mm Korpus zaworu Œrednica wiert a, D c : 39,50 mm (x4) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 415 mm Cylinder hydrauliczny Œrednica wiert a, D c : 60,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1500 mm 17

17 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program wiercenia Ejectorowego G owice wiertarskie pe ne CoroDrill Z p ytkami wymiennymi Zakres œrednic 25,00 65,00 mm dm m D c ( h10) Zakres œrednic: 25,00 65,00 mm G êbokoœæ otworu: 100 œrednica Tolerancja otworu: IT 10 Chropowatoœæ powierzchni: R a 2 µm P yn obróbkowy: Olej czysty lub rozpuszczalny z dodatkami typu EP. l 2 Uwaga! Wiert a s produkowane w tolerancji ujemnej, dlatego ich œrednica nie przekracza œrednicy tulei wiertniczej patrz strona 134. Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie Wymiary, mm dm m l 2 25,00 26, Dxx.xx M-C-G M-I-G H-P-G A 2 26,41 28, Dxx.xx 23, M-C-G M-I-G H-P-G A 2 28,71 31, M05Dxx.xx 25, T3 08M-C-G M-I-G H-P-G A 2 31,01 33, Dxx.xx 28,0 80, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 33,31 36, Dxx.xx 30,0 90, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G 1) 36,21 39, Dxx.xx 33,0 90, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08H-P-G 1) 39,61 43, Dxx.xx 36,0 95, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 43,01 47, Dxx.xx 39,0 100, T3 08M-C-G T3 08M-I-G T3 08H-P-G A 2 47,01 51, Dxx.xx 43,0 110, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G 1) A T3 08M-C-G 1) T3 08H-P-G 1) 51,71 56, Dxx.xx 47,0 115, T3 08M-C-G T3 08M-I-G 1) T3 08H-P-G A 1) T3 08M-I-G 1) A 1) 2 56,21 65, Dxx.xx 51,0 125, T3 08M-C-G 1) T3 08M-I-G T3 08H-P-G A T3 08M-C-G 1) 1) Dobór wielkoœci p ytek / listew prowadz cych do wymaganej œrednicy wiert a patrz tabela poni ej. P ytki Centralna Poœrednia Zewnêtrzna Listwy prowadz ce Listwa Iloœæ Przy zamawianiu g owic wiertarskich nale y podaæ œrednicê wiert a (xx.xx) w kodzie zamówieniowym. Przyk ad zamówienia, g owica wiertarska: 2 sztuki D*25.00* Zakres œrednic wierte wielkoœci p ytek i listew P ytki (zamawiane oddzielnie) P ytki poœrednie i obwodowe s równie dostêpne w geometrii L (dla materia ów daj cych d ugi wiór) patrz strona 81. Listwy prowadz ce (Zamawiane oddzielnie) Zakres œrednic, mm Centralna 25,00 28, M-C-G 25,00 31, M-I-G 25,00 31, H-P-G 25,00 31, A 28,71 33, T3 08M-C-G 31,01 34, T3 08M-I-G 31,01 38, T3 08H-P-G 31,01 39, A 34,00 43, T3 08M-C-G 35,00 54, T3 08M-I-G 39,00 49, T3 08H-P-G 39,61 47, A 43,01 47, T3 08M-C-G 55,00 65, T3 08M-I-G 50,00 65, T3 08H-P-G 47,01 54, A 47,01 49, T3 08M-C-G 55,00 65, A 50,00 57, T3 08M-C-G 58,00 65, T3 08M-C-G Zakres œrednic, mm Poœrednia Zakres œrednic, mm Zewnêtrzna Zakres œrednic, mm Listwa 18

18 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW G owica wiertarska Rura zewnêtrzna Rura wewnêtrzna Zakres œrednic 25,00 65,00 mm l 2 l 1 l 21 dm t dm t D 21 dm m D 22 D 23 Uwaga! Rury wiertarskie s dostarczane jako gwintowane z obydwu stron, z gwintem E wewnêtrznym. Wartoœæ dm t jest identyczna jak dm m dla wiert a Zakres œrednic, mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, Rura zewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l dm m dm t D 21 l 1 Symbol zamówieniowy, Rura wewnêtrzna 1) Wymiary, mm D ugoœæ standardowa l D 22 D 23 25,00 26, , ,41 28, , ,71 31, , ,01 33, , ,31 36, ,21 39, , ,61 43, ,01 47, , ,01 51, , ,71 56, ,21 65, , ) Inne d ugoœci mog byæ wytwarzane na indywidualne zamówienie patrz strona 25. Przyk ad zamówienia na rurê zewnêtrzn o d ugoœci 400 mm i rurê wewnêtrzn o œrednicy 430 mm, do g owicy wiertarskiej D c = 25,00 mm: 1 sztuka i 1 sztuka UWAGA! Rurê wewnêtrzn nale y zawsze zamawiaæ d u sz o 30 mm od rury zewnêtrznej. P ytki T umiki drgañ Czêœci monta owe Oprawki Czêœci zamienne Parametry skrawania Poradnik stosowania

19 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Wiert a T-Max Wiert o nastawne Zakres œrednic 63,50 130,00* mm Wymienna dwukrawêdziowa listwa prowadz ca Nieod czna precyzja Elastyczne mo liwoœci nastawiania Podk adka do regulacji œrednicy Znakomita prostoliniowoœæ otworu i wykoñczenie powierzchni Mocne wk adki zabezpieczaj ce Zaprojektowane z myœl o zabezpieczeniu g owicy przed uszkodzeniem. atwe do wymiany Op acalne ekonomicznie Ma o czêœci zamiennych Podk adka zabezpieczaj ca p ytkê atwoœæ wstêpnego ustawiania Regulowana wk adka zewnêtrzna atwiejsze ustawianie promieniowe Krótszy czas ustawiania Poprawiona precyzja Œrednice poœrednie od 63,50 do 183,99* mm Dwie opcje wielkoœci gwintu na ka d wielkoœæ g owicy. *) Wiêksze œrednice na zamówienie Nowoczesne p ytki oszczêdna obróbka Cztery typy p ytek pokrywaj ca y zakres œrednic Geometrie i gatunki do wiercenia w wiêkszoœci materia ów Gatunek GC1025 najlepszy wybór zarówno do stali jak i do stali nierdzewnej Du e posuwy 20

20 System Ejectorowy WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW Wiert a T-Max Mo liwoœci nastawiania na okreœlon œrednicê W ska tolerancja œrednicy i dobre wykoñczenie powierzchni Dobra prostoliniowoœæ otworów wierconych w d ugich detalach Szeroki zakres zastosowañ Du a szybkoœæ zag êbiania w wiêkszoœci materia ów Szeroki asortyment standardowy na sk adzie Szeroki zakres rozwi zañ specjalnych Preferowane zastosowania systemu Ejectorowego Modyfikowane tokarki Ekonomiczne i atwe do zastosowania na wytaczarkach poziomych i tokarkach sterowanych numerycznie Centra obróbcze ze zmieniaczem narzêdzi i poziomym wrzecionem Obrabiarki zespo owe Materia y atwe do obróbki Typowe elementy bran e przemys u Przemys samochodowy Blok silnika (wysokoprê nego) Przemys przetwórczy Otwory olejowe Przemys lotniczy Podwozia samolotów Przemys stoczniowy Otwory na ch odziwo/ olej w blokach silników Ogólne warsztaty mechaniczne Produkcja mieszana krótkoseryjna Przemys obronny Lufy Korpus zaworu Œrednica wiert a, D c : 120,00 mm (x 5) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 549 mm Korpus hydrauliczny Œrednica wiert a, D c : 160,00 mm (x 2) G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 2000 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 80,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 3072 mm Trzonek Œrednica wiert a, D c : 70,00 mm G êbokoœæ wiercenia, l 4 : 1900 mm 21

21 WIERCENIE G ÊBOKICH OTWORÓW System Ejectorowy Program produkcyjny systemu Ejectorowego Nastawne pe ne g owice wiertarskie T-MAX A / Z p ytkami wymiennymi Zakres œrednic 63,50 183,90 mm dm m D c Zakres œrednic: 63,50 183,90 mm G êbokoœæ otworu: 100 œrednica Tolerancja otworu: IT 10 Powierzchnia obrobiona: R a 3 µm P yn obróbkowy: Olej czysty lub rozpuszczalny z dodatkami typu EP. l 2 Wartoœæ dm m jest identyczna jak dm t dla rurki wiertarskiej Zakres œrednic 2), mm D c mm Zakres rur Symbol zamówieniowy, G owice wiertarskie 1) Wymiary, mm Wk adki Regulacja 3) dm m l 2 promieniowa Centralna Iloœæ Poœrednia Iloœæ Zewnêtrzna Iloœæ Listwa prowadz ca 63,50 13 A L R R D65,0 2 65, E ,5 L R R D65,0 2 65, ,5 L R R D65,0 2 69,85 15 A L R R D65,0 2 70, L R R D70,0 2 71,45 A ,75 L R R D70,0 2 75, L R R D75,0 2 76,20 A L R R D75,0 2 80, ,25 L R R D80,0 2 82,55 A ,75 L R R D80,0 2 85, ,75 L R R D85,0 2 88,90 18 A ,75 L R R D85,0 2 90, ,75 L R R D90,0 2 95, L R R D95,0 2 95,25 A L R R D95, , L R R D100, ,60 A ,25 L R R D100, , ,5 L R R D105, ,95 A L R R D105, , ,5 L R R D110, ,30 20 A ,75 L R R D110, , ,5 L R R D115, , ,5 L R R D120, ,65 A ,5 L R R D120, , ,75 L R R D125, ,00 A ,25 L R R D125, , ,5 L R R D130, ,00-147,90 22 Tailor Made 148,00-159,90 23 Tailor Made 160,00-171,90 24 Tailor Made 172,00-183,90 25 Tailor Made Iloœæ 1) A w kodzie zamówieniowym oznacza wiert o wymiarowane w calach. 2) Wiert a o innych wymiarach s dostêpne na danie. 3) Regulacja promieniowa patrz strona 78. Przyk ad zamówienia kompletnej g owicy wiertarska: 2 sztuki E Zamawianie dodatkowych wk adek / listew prowadz cych: 2 sztukil sztuki D65,0 P ytki (Zamawiane oddzielnie) Wk adka centralna L TPMT 16T312R-22 R TPMT 16T312R-22 R R T TPMT 16T312TR TPMT 16T312TR R T L TPMT R-22 R TPMT R-22 R R TPMT TR TPMT TR R P ytka Wk adka poœrednia P ytka Wk adka zewnêtrzna P ytka

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE

Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant. Narzędzia obrotowe FREZOWANIE WIERCENIE WYTACZANIE SYSTEMY NARZĘDZIOWE Narzędzia skrawające firmy Sandvik Coromant Narzędzia obrotowe RZOWANI WIRCNI WYTACZANI SYSTMY NARZĘDZIOW 2012 WIRCNI ak dobrać odpowiednie wiertło ak dobrać odpowiednie wiertło 1 Określenie średnicy i

Bardziej szczegółowo

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SVS5. Dysze nawiewne. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Dysze nawiewne Dysze nawiewne s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych du ych obiektów u ytecznoœci publicznej lub przemys³owych gdzie wymagane jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej

Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Pompy pionowe, wielopoziomowe, maj¹ce czêœci u³o one w postaci liniowej Budowa Pompy pionowe, wielopoziomowe ze ssaniem i ³¹cznikiem podawania na tej samej œrednicy i rozmieszczone wzd³u tej samej osi.

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami.

1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w tabeli. 3 Większość wierteł jest oferowanych z różnego rodzaju chwytami. pdrilling Content WIRCNI Jak dobrać odpowiednie wiertło Jak dobrać odpowiednie wiertło? Określenie średnicy i głębokości wiercenia 1 Znajdź zakresy średnic i głębokości wiercenia wierteł wymienionych w

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRODUKCIE

INFORMACJA O PRODUKCIE INFORMACJA O PRODUKCIE Œruby trapezowe metryczne wg norm ISO - DIN 103 Œruby trapezowe produkowane s¹ wed³ug normy DIN 103, która zharmonizowana jest z norm¹ ISO. Dla gwintu bez okreœlonej tolerancji,

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego

producent specjalistycznego sprzêtu medycznego ERIA KKO Kosze ze stali kwasoodpornej w gatunku O18N9 elektropolerowanej galwanicznie serii KKO przeznaczone s¹ do sk³adowania, sterylizacji oraz mycia narzêdzi medycznych. Wielkoœæ koszy dostosowana jest

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS i STWS. Kratki ALSW i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8"

Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne G1/8 Rozdzielacze pneumatyczne i elektromagnetyczne " Opis serii Seria 88 z mi wykonana ze stopu cynku jest alternatywn¹ do serii technopolimerowej (88). Seria ta obejmuje trzy ró ne typy rozdzielaczy : - 88/

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy.

Kratki ALWS-L i STWS. Kratki ALSW-L i STSW z pojedynczym rzêdem pionowych kierownic. z podwójnym rzêdem kierownic. Pierwszy rz¹d kierownic poziomy. Kratki wentylacyjne z ruchomymi kierownicami AL/ST Kratki wentylacyjne AL i ST s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Szeroki wybór opcji wykonania kratek

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór membranowy typu 3345 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3345-1 i typ 3345-7 Zawór membranowy typu 3345 Zastosowanie Zawór regulacyjny przeznaczony dla mediów lepkich, agresywnych i abrazyjnych, wykonany

Bardziej szczegółowo

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty)

Zawory elektromagnetyczne serii 300 (elektropiloty) Zawory elektromagnetyczne serii 00 (elektropiloty) Zawory miniaturowe o szerokoœci 0 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci 5 mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm Zawory miniaturowe o szerokoœci mm - monta

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7-

WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- RZECZPOSPOLITA POLSKA EGZEMPLARZ ARCHIWALNY OPIS OCHRONNY PL 59115 WZORU UŻYTKOWEGO @ Y1 (2?) Numer zgłoszenia: 107150 /TJ\ ]ntc]7- Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej @ Data zgłoszenia: 07.10.1997

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

Katalog elementów 2010 2010

Katalog elementów 2010 2010 Katalog elementów 2010 2010 Firma GET jest firm¹ dostarczaj¹c¹ profesjonalny sprzêt budowlany najwy szej jakoœci. Dzia³amy na rynku europejskim od 2004. W tym czasie nie tylko stworzyliœmy trzy linie rusztowañ

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL

WÓZKI TRANSPORTOWE WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL WÓZEK DO PRZEWOZU PACJENTÓW TYP 212 EL prowadnice kaset RTG Cena od 4 427,00 kaseta RTG, uchwyt na butle z tlenem Elektryczny wózek transportowo-reanimacyjnodatkow¹ zalet¹ wózka. Wózek wyposa ony zosta³

Bardziej szczegółowo

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix

Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Holemaking.book Page 229 Monday, April 19, 2010 7:13 AM Nanofix Produktywność i precyzja dla małych otworów to rozwiertaki Seco Nanofix Jakość Duża dokładność mocowania dzięki Quick-Fit. Możliwość uzyskania

Bardziej szczegółowo

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP

Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Klapa odcinaj¹ca z si³ownikiem pneumatycznym Typ 3335 / BR 31a Typ SRP/DAP Zastosowanie Klapa o szczelnym zamkniêciu przeznaczona dla przemys³u procesowego i budowy instalacji. Œrednica nominalna DN 50

Bardziej szczegółowo

SZYBKO wykonać kompletowanie profili!

SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Akcesoria 104 KANYA Akcesoria SZYBKO wykonać kompletowanie profili! Rozległy asortyment zawiera również dostosowane akcesoria, przez co system profili konstrukcyjnych KANYA jest jeszcze bardziej ekonomiczny.

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 65817 Y1. PRZEDSIĘBIORSTWO BRANŻOWE GAZOWNIA SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Warszawa, PL 18.07. RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118702 (22) Data zgłoszenia: 07.01.2010 (19) PL (11) 65817 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej EGZEMPLARZ ARCHIWALNY d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62251 WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112787 (22) Data zgłoszenia: 05.12.2001

Bardziej szczegółowo

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania

po³¹czenie zaworu z si³ownikiem: dociskowe Wykonania Zawór regulacyjny z si³ownikiem elektrycznym typ 3222/5827, 3222/5824, 3222/5855 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym typ 3222/2780-1 i 3222-2780-2 Jednogniazdowy zawór przelotowy typu 3222 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD

Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD Zawór przelewowy sterowany bezpoœrednio typ DBD NG 6,, do 63 MPa do 0 dm 3 /min. WK 450 6 04.99r. Zadaniem zaworów przelewowych jest ograniczanie maksymalnego ciœnienia w ca³ym uk³adzie hydraulicznym lub

Bardziej szczegółowo

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze.

Wersje zarówno przelotowe jak i k¹towe. Zabezpiecza przed przep³ywem czynnika do miejsc o najni szej temperaturze. Zawory zwrotne, typu NRV i NRVH Wprowadzenie Zawory NRV i NRVH mog¹ byæ stosowane w instalacjach ch³odniczych i klimatyzacyjnych z fluorowcopochodnymi czynnikami ch³odniczymi na ruroci¹gach z zimnym, gor¹cym

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO

KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO KATALOG OSPRZÊTU MONTA OWEGO APLISENS SA, 03-192 Warszawa, ul Morelowa 7, tel 022 814-07-77 fax 022 814-07-78, wwwaplisenspl, e-mail: aplisens@aplisenspl SPIS TREŒCI 1 WYPOSA ENIE ZAWORÓW2 2 PRZY CZKI

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza

KVD. Regulatory sta³ego przep³ywu powietrza Regulatory sta³ego u powietrza KVD SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator KVD umo liwia utrzymanie

Bardziej szczegółowo

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25

1) Membrana i uszczelnienia z FPM (FKM) tylko wykonanie na PN 25 Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 45 Regulator ró nicy ciœnieñ z si³ownikiem zamykaj¹cym typ 45-1 typ 45-2 do monta u w przewodzie plusowym typ 45-3 typ 45-4 do monta u w przewodzie minusowym Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE

Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE Regały i szafki REGAŁY I SZAFKI PRZEMYSŁOWE R i szafki pozwalają utrzymać porządek w miejscu pracy. W naszej ofercie znajduje się szeroka gama produktów. Poszczególne serie przedstawione są na kolejnych

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 dwuelementowy zespó³ filtruj¹co-redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 dwuelementowy zespó³ filtruj¹co-redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 90, 2-1 KIELCE, tel. 041 61-9-24, fax. 0-41 61-91-08 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G1/2 dwuelementowy zespó³ filtruj¹co-redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji)

Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) ZP/UR/85/2013 Załącznik nr 1.1 do siwz Do oferty (dla każdego zadania) należy dołączyć opis produktów jakie oferuje Wykonawca (wraz z podaniem okresu gwarancji) Zadanie 1 Zadanie 1: Dostawa, instalacja

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem

Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem THE A MEMBER OF R DEXION GROUP Rega³y paletowe wykonane zgodnie z zapotrzebowaniem SPEEDLOCK P90 Trwa³oœæ i ywotnoœæ produktu. Koncepcja systemu Speedlock P90 zak³ada maksymalizacjê powierzchni do sk³adowania

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku.

Demontaż. Uwaga: Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Demontaż Regulacja napięcia paska zębatego może być wykonywana tylko przy zimnym silniku. Zdemontować dźwiękochłonną osłonę silnika wyciągając ją do góry -strzałki-. Odłączyć elastyczny przewód cieczy

Bardziej szczegółowo

Wyrzutnia œcienna WSC

Wyrzutnia œcienna WSC 35 Wyrzutnia œcienna WSC g a e Wyrzutnie œcienne WSC (typu C) s¹ to elementy zakañczaj¹ce przewody wentylacyjne o przekroju ko³owym. Wyrzutnie typu C maj¹ ruchome aluzje, standardowo wykonane z aluminium,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E

SMARTBOX PLUS KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E KONDENSACYJNE M O D U Y G R Z E W C Z E ISYS Sp. z o.o. Raków 26, 55-093 Kie³czów, tel. (071) 78 10 390, biuro@isysnet.pl, www.isysnet.pl Kondensacyjne modu³y SMARTBOX Plus charakteryzuj¹ siê bardzo wysok¹

Bardziej szczegółowo

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14

PL 219985 B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL 07.07.2014 BUP 14/14 PL 219985 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219985 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 402214 (51) Int.Cl. F03D 3/02 (2006.01) B64C 11/20 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych jako czerpnia lub wyrzutnia powietrza.

Bardziej szczegółowo

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa

Elektrozawory 3/2. Seria M5. P³yta przy³¹czeniowa Elektrozawory 3/2 Seria 203 - M5 Typ... Mocowanie... Temperatury pracy... Temperatura medium... Medium... Ciœnienie robocze... Przep³yw nominalny... Czêstotliwoœæ... Materia³y... Elektrozawory 3/2 NC,

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244

Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ i typ Zawór trójdrogowy typu 3244 Seria 240 Zawór regulacyjny z si³ownikiem pneumatycznym, typ 3244-1 i typ 3244-7 Zawór trójdrogowy typu 3244 Wykonanie zgodnie z normami DIN i ANSI Zastosowanie Zawór regulacyjny mieszaj¹cy lub rozdzielaj¹cy

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM.

S60-28 KARTA KATALOGOWA ZRASZACZ TURBINOWY Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM. Z ZABEZPIECZENIEM ANTYPY OWYM S60-28 Zakres trajektorii nawadniania jest podzielony na zakres 25-28 (dla kopalñ i stoczni) oraz 43 (dla sk³adowisk). Funkcja Dust chroni czêœci ruchome urz¹dzenia tak aby

Bardziej szczegółowo

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami

CWP. Czerpnie lub wyrzutnie powietrza. z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami Czerpnie lub wyrzutnie powietrza z ruchomymi lub nieruchomymi kierownicami CWP Atest Higieniczny: HK/B/1121/01/2007 CWP s¹ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

SWG 150. Kratki t³umi¹ce. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Kratki t³umi¹ce SWG 150 SWG s¹ czerpniami lub wyrzutniami powietrza z funkcj¹ t³umienia ha³asu. Mog¹ byæ stosowane na zakoñczeniach instalacji wentylacyjnych. Znajduj¹ równie zastosowanie jako ekrany akustyczne

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI POMIAROWEJ. Poradnik

TECHNIKI POMIAROWEJ. Poradnik Poradnik TECHNIKI POMIAROWEJ Poradnik techniki pomiarowej > Suwmiarki str. 2 SUWMIARKI Suwmiarka to przyrz¹d pomiarowy do pomiaru wymiarów zewnêtrznych, wewnêtrznych i g³êbokoœci. Zmierzone wartoœci s¹

Bardziej szczegółowo

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK

Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK Zwê ka pomiarowa ko³nierzowa ZPK -ciœnienie nominalne PN6 PN100(*) -œrednica nominalna 25 800 -materia³ elementu pomiarowego (kryza, dysza) i materia³ obudowy: -protokó³ obliczeñ wg normy PN-EN ISO 5167,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R

ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Instrukcja monta u ULTRAFLOW Typ 65-S /65-R Kamstrup Sp. zo.o., ul. Borsucza 40, 02-213 Warszawa TEL.: +(22) 577 11 00 FAX.: +(22) 577 11 11 Email: biuro@kamstrup.pl WEB: www.kamstrup.pl 1. Monta W nowych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE

CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA NA YCZENIE CHARAKTERSTKA WKONANIA KATALOGOWEGO Zastosowanie ogólnoprzemys³owe, maszyny odœrodkowe Rodzaj pracy S1 Napiêcie znamionowe 00V Czêstotliwoœæ 50 Hz O O Temperatura otoczenia od -15 C do +0 C Wysokoœæ zainstalowania

Bardziej szczegółowo