Mirror Pro 90cm (35kg.)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mirror Pro 90cm (35kg.)"

Transkrypt

1 PANEL STEROWANIA - moŝliwość zablokowania w celu wyczyszczenia. Przytrzymując przycisk F przez 5 sekund blokowanie lub odblokowywanie potwierdzone sygnałem beep i ruchem kreseczek na wyświetlaczu. przycisk funkcja A Zamknięty front: wciśnięty przycisk przez 1 sekundę otwiera panel i włącza silnik na ostatniej uŝywanej prędkości. Otwarty front: szybko wciśnięty przycisk włącza i wyłącza silnik. wyświetlacz Pokazuje wybraną prędkość B Zmniejszanie uŝywanej prędkości Zmniejszają się zapalone pola C Zwiększanie uŝywanej prędkości Zwiększają się zapalone pola D Uaktywnianie intensywnej prędkość tylko przy otwartym froncie. Wyłącza się po 10 min., po czym automatycznie wraca na ostatnio wybraną prędkość. Stosowana przy gotowaniu potraw wydzielających intensywne zapachy i duŝą ilość oparów Miga I, a wszystkie pola na wyświetlaczu są zapalone. Dezaktywuje się po wciśnięciu E Aktywny tylko przy otwartym froncie. Włącza silnik na prędkości 100m3/h. F G Aktywny przy włączonym silniku Opóźnione, automatyczne wyłączanie okapu i oświetlenia po 30 min. SłuŜy do wyeliminowania pozostałych jeszcze zapachów. Przytrzymując przycisk przez 2 sekundy dokonujemy resetowania alarmu filtrów. H Modyfikuje cyklicznie intensywność oświetlenia; za kaŝdym wciśnięciem aŝ do maksymalnie 5-ciu poziomów. I Zamknięty front: wciśnięty przycisk przez 1 sekundę otwiera panel i włącza oświetlenie na maksymalnej intensywności. Otwarty front: włącza/ wyłącza oświetlenie L Zamknięty front: wciśnięty przycisk przez 1 sekundę otwiera panel i włącza okap na 3 bieg a oświetlenie na maksymalną intensywności. Otwarty front: wciśnięty przycisk przez 1 sekundę wyłącza wszystko, silnik i oświetlenie, zerując kaŝdą aktywną funkcję i zamyka front Pokazuje 24, a pola na wyświetlaczu z wszystkich zapalonych gasną cyklicznie (jedno jednorazowo). Dezaktywuje się po wciśnięciu Pokazuje symbol migającego zegara. Dezaktywuje się po wciśnięciu Po 100 godz. pracy okapu pojawia się symbol kropla powiadamiający o konieczności umycia filtrów metalowych. Po 200 godz działania okapu zapala się symbol C powiadamiający o konieczności wymiany filtrów węglowych. INSTRUKCJA MONTAśU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Mirror Pro 90cm (35kg.) DOM BIANCO Sp z o.o Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/ , fax. 022/

2 PILOT Baterie standard 1,5 V- wyrzucać do przeznaczonych do tego pojemników WYMIARY To urządzenie moŝe być sterowane pilotem. T1 Oświetlenie T2 Światło czuwania T3 Silnik T4 T5 T6 Intensywna T7 opóźnienie /24h Zamknięty front: otwiera front i zapala oświetlenie na maksymalną intensywność. Otwarty front: zapala i wyłącza oświetlenie Ustawia światło na pośredniej intensywności lub wyłącza oświetlenie ( tylko przy otwartym froncie). Zamknięty front: otwiera front, włącza silnik na ostatnio wybranej prędkości. Otwarty front: włącza/ wyłącza silnik. Zamknięty front: otwiera front i włącza silnik na 3 bieg a oświetlenie na maksymalną intensywność. Otwarty front: wyłącza oświetlenie, silnik i zamyka front Zmniejsza prędkość. Zmniejsza intensywność oświetlenia Zwiększa prędkość. zwiększa intensywność oświetlenia Uaktywnia i dezaktywuje intensywną prędkość. Uaktywnia i dezaktywuje funkcję opóźnienia. uaktywnia i dezaktywuje funkcję 24h

3 - 8 PROBLEMY W TRAKCIE UśYTKOWANIA W trakcie uŝytkowania okapu mogą wystąpić problemy. Przed skontaktowaniem się z serwisem naleŝy sprawdzić: 1) Podczas pracy okapu słychać dziwny hałas: Sprawdzić czy wszystkie śruby są dobrze dokręcone; Zdjąć ewentualne przedmioty znajdujące się na półce nad okapem. 2) Okap się nie włącza: Przeprowadzić prawidłową kalibrację sensora; Sprawdzić pozycję sterownika silnika; Sprawdzić czy łącznik przewodu zasilania jest prawidłowo podłączony do wtyczki silnika, która znajduję się pod filtrami przeciwtłuszczowymi; Sprawdzić czy wtyczka jest prawidłowo podłączona do zasilania; 3) Okap pracuje mało wydajnie (słabo pochłania): Umyć filtry metalowe bądź wymienić na nowe filtry węglowe; Sprawdzić czy wyjście powietrza nie jest zatkane. Kontaktując się z serwisem naleŝy podać dane z tabliczki znamionowej znajdującej się wewnątrz okapu pod filtrami przeciwtłuszczowymi: Model okapu, Kod, Data. Symbol ten informuje, Ŝe produkt nie jest uwaŝany za normalny odpad domowy i po okresie uŝytkowania musi być dostarczony do odpowiedniego punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Usuwając produkt zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz..U.180 z dn r.) unikamy szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi, które mogłoby mieć miejsce na skutek niekontrolowanego usuwania odpadów. Aby uzyskać informację na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu, uŝytkownicy powinni skontaktować się z punktem sprzedaŝy detalicznej, w którym dokonali zakupu lub z organem władz lokalnych. Nie naleŝy usuwać produktu z innymi odpadami z gospodarstw domowych po upływie jego okresu uŝytkowania! REKOMENDACJE I ZALECENIA Model Mirror jest przystosowany do pracy zarówno w wersji wyciąg (podłączenie do kanałów wentylacyjnych w ścianach budynków), jak i w wersji pochłaniacz z nawrotem oczyszczonego powietrza do pomieszczenia kuchennego. Przed przystąpieniem do montaŝu okapu kuchennego naleŝy przewidzieć ewentualne trudności, jakie mogą powstać podczas montaŝu i uŝytkowania urządzenia. Prace montaŝowe powinny być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Prace montaŝowe oraz umiejscowienie i sposób podłączenia urządzenia do instalacji wentylacyjnych i elektrycznych musi odpowiadać obowiązującym przepisom prawa i normom, a w szczególności postanowieniom rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z 2002 r. poz. 690). Producent i importer nie ponosi Ŝadnej odpowiedzialności prawnej i materialnej za wszelkie straty materialne i szkody w zdrowiu osób spowodowane nie stosowaniem się do podanych w niniejszej instrukcji zasad montaŝu urządzenia Okap kuchenny powinien być instalowany zgodnie z rysunkiem montaŝowym na str.4. Przed podłączeniem urządzenia do źródła zasilania elektrycznego naleŝy upewnić się, czy napięcie i częstotliwość prądu w instalacji elektrycznej odpowiadają wartościom podanym na tabliczce znamionowej okapu. Połączenie wyciągu i przewodu kominowego powinno być poprowadzone jak najkrótszą drogą i rurą o minimalnej średnicy 120mm. W przypadku stosowania okapu kuchennego w wersji wyciąg, kanał wentylacyjny nie moŝe być połączony z kanałami słuŝącymi do odprowadzania spalin pochodzących z innych urządzeń zasilanych innymi źródłami energii niŝ elektryczna (np. piece centralnego ogrzewania, termy do wody itp.). Zainstalować wyłącznik dwubiegunowy, w którym odległość między stykami w połoŝeniu wyłączony wynosi co najmniej 3 mm. Instalacja elektryczna, do której podłączany jest okap, oraz okap muszą być uziemione

4 - 2 - JeŜeli w pomieszczeniu, w którym ma być zainstalowany okap kuchenny, znajdują się inne urządzenia bezpośrednio spalające paliwa, np. piec centralnego ogrzewania, to urządzenie takie nie moŝe pobierać do spalania powietrza z pomieszczenia lub musi to być urządzenie o tak zwanym zbilansowanym przepływie spalin. W przypadku, gdy okap kuchenny jest uŝytkowany jako wyciąg w pomieszczeniu razem z urządzeniem zasilanym energią inną niŝ elektryczna, to podciśnienie w pomieszczeniu nie moŝe przekroczyć 0,04 mbar (4 Pa), gdyŝ przy większej wartości moŝe nastąpić zassanie spalin do pomieszczenia. Upewnić się, czy został zapewniony dopływ odpowiedniej ilości świeŝego powietrza do pomieszczenia. JeŜeli nie, to w dolnej części ściany, naleŝy zrobić otwór wychodzący na zewnątrz budynku o średnicy 10cm ( płyty gazowe z zaworami bezpieczeństwa) lub 20cm, jeŝeli płyty gazowe nie posiadają zaworów przeciw wypływowych. UśYTKOWANIE Okap jest zaprojektowany do domowego uŝytku, w celu usuwania kuchennych zapachów. Urządzenie moŝe być wykorzystywane tylko zgodnie z instrukcją producenta i słuŝy ono do usuwania lub oczyszczania powietrza w pomieszczeniach kuchennych. W przypadku, gdy okap jest zainstalowany nad kuchenką lub płytą grzewczą gazową, nigdy nie naleŝy pozostawiać włączonych palników gazowych, jeŝeli nie stoją nad nimi garnki lub naczynia. Przed zdjęciem naczynia lub garnka z palnika naleŝy wyłączyć dopływ gazu lub zredukować wysokość płomienia do minimum. Nigdy nie wolno pozostawiać włączonych palników gazowych bez dozoru. Zawsze naleŝy dbać o to, aby płomienie nie wystawały poza obrys dna naczynia lub garnka. W ten sposób oszczędzamy gaz i zapobiegamy nadmiernym koncentracjom ciepła pod okapem. Okap nie powinien być uŝywany przez dzieci i osoby nieprzeszkolone. KONSERWACJA Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności związanych z czyszczeniem lub obsługą techniczną urządzenia, naleŝy odłączyć je od źródła zasilania. NaleŜy wymieniać bądź czyścić filtry po określonym czasie uŝytkowania. Do czyszczenia okapów zaleca się uŝywać miękkich, wilgotnych szmatek i klasycznych płynnych środków do mycia naczyń. Wycierać i czyścić zgodnie z kierunkiem polerowania stali. KONSERWACJA Aktywacja sygnału alarmowego następuje w momencie instalacji lub sukcesywnie. NaleŜy wyłączyć oświetlenie i silnik. Wcisnąć przycisk E aŝ do momentu ukazania się animacji na wyświetlaczu. Przytrzymać przycisk E aŝ do momentu zakończenia animacji. Zwalniając przycisk na wyświetlaczu zapalą się wszystkie ikony. W ciągu 5 sekund włączyć przycisk D, aŝ do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu: dwa mignięcia symbolu C - alarm filtrów węglowych uaktywniony jedno mignięcie symbolu C - alarm filtrów węglowych wyłączony Reset sygnału alarmowego Przytrzymać przycisk G przynajmniej przez 2 sekundy. Wymiana filtrów węglowych JeŜeli panel jest zamknięty to naleŝy go otworzyć przytrzymując przez 1 sekundę przycisk A Zdejmujemy filtry przeciwtłuszczowe. Następnie wyjmujemy zuŝyty filtr węglowy, tak jak na rysunku obok (A). Wkładamy nowy filtr (B). Zakładamy filtry przeciwtłuszczowe. Oświetlenie wymiana Ŝarówek. śarówki halogenowe: 20 W. JeŜeli panel jest zamknięty to otwieramy go przytrzymując przez 1 sekundę przycisk A. Wykręcić wszystkie śruby trzymające pokrywę umieszczoną od środka panela (1). Wykręcić śrubę, która podtrzymuje halogen do wymiany (2). Wyciągnąć wszystko i wyjąć halogen (3). Zamienić na nowy o tych samych parametrach. Nowy halogen montujemy w ten sam sposób. NaleŜy upewnić się czy nóŝki halogenu trafiły w gniazdo. Zakładamy pokrywę.

5 - 6 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE Podłączyć okap do źródła zasilania. Przytrzymując przez ponad 2 sekundy przycisk A, otworzyć górny panel okapu ( Panel sterowania). Wyjąć filtry przeciwtłuszczowe ( Konserwacja). Upewnić się czy przewód zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe. MONTAś KOMPONENTY: KONSERWACJA Metalowe filtry przeciwtłuszczowe: naleŝy myć przynajmniej raz na dwa miesiące, jeŝeli okap jest wykorzystywany nie dłuŝej, niŝ cztery godziny dziennie. Filtry metalowe moŝna myć zarówno ręcznie (w zlewie z zastosowaniem normalnych płynnych środków do mycia naczyń), jak i zmywarkach. Filtry metalowe naleŝy czyścić, gdy ukaŝe się na wyświetlaczu symbol kropla albo, co 2 miesiące oraz częściej przy intensywnym uŝytkowaniu. Reset sygnału alarmowego Przytrzymać przycisk G przynajmniej przez 2 sekundy Czyszczenie JeŜeli panel jest zamknięty to trzeba go otworzyć przytrzymując przez 1 sekundę przycisk A. Wyjąć filtry lekko naciskając na przycisk blokady umieszczony w uchwycie. NaleŜy zachować ostroŝność podczas mycia filtra, aby go nie uszkodzić. Przed ponownym zainstalowaniem naleŝy filtr wysuszyć. Ewentualne odbarwienie koloru po pewnym czasie, nie wpływa na jego skuteczność. Po zamontowaniu upewnić się czy uchwyt jest widoczny na zewnątrz. Filtry węglowe ( WERSJA POCHŁANIACZ) Filtry te nie mogą być czyszczone ani regenerowane. NaleŜy je wymieniać na nowe, kiedy pojawi się na wyświetlaczu symbol C albo, co cztery miesiące. Częściej, jeŝeli okap jest wykorzystywany intensywnie (ponad 4 godziny dziennie). Alarm, jeŝeli jest wcześniej uaktywniony, działa tylko przy włączonym silniku. Ref. liczba Komponenty okapu 1 1 Korpus okapu z panelem sterowania, oświetleniem i filtrami Komin górny Komin dolny 8 1 Kratka wylotu powietrza 9. 1 Redukcja Pokrywa filtrująca Zaczepy do mocowania komina górnego 11 7 Kołki 11a 2 Kołki SB 12/10 12a 7 Wkręty 4,2 x 44,4 12c 10 Wkręty 2,9 x 6,5 12e 2 Wkręty 2,9 x9,5

6 - 4 - INSTALACJA Okap moŝe być zamontowany nad blatem kuchennym w wersji wyciąg lub pochłaniacz. NAWIERCANIE OTWORÓW Na ścianie naleŝy narysować pionową linię od środka płyty grzewczej (kuchni) prowadzącą do stropu pomieszczenia lub innego elementu poziomego. Linia ta posłuŝy do osiowego rozmieszczenia poszczególnych elementów. Linię poziomą rysujemy w odległości min. 960 mm od płyty grzewczej. Zaznaczyć miejsce wykonania otworów 1 na linii poziomej w odległości 292 mm od linii pionowej po obu stronach. Sprawdzamy wypoziomowanie. Zaznaczyć miejsce wykonania otworów 2 po obu stronach w odległości 200 mm od linii pionowej, 458 mm nad płytą grzewczą. Sprawdzamy wypoziomowanie. Zaznaczyć punkt 3 na pionowej linii, 723 mm nad płytą grzewczą. Za pomocą wiertła o Ø12mm wywiercić zaznaczone otwory 1, a za pomocą wiertła o Ø 8mm otwory 2 i 3. Osadzić zaczepy z kołkami 11a w otwory 1 i dokręcić. Osadzić kołki rozporowe 11 w otwory 2 i 3. Jeden z uchwytów (są one jednakowe) umieszczamy na ścianie w odległości ok. 1-2 mm poniŝej stropu lub innego pionowego elementu, do którego będzie dochodzić maskownica komina. Środkujemy go w stosunku do linii pionowej i zaznaczamy na ścianie miejsca wykonania otworów do mocowania uchwytu. Drugi uchwyt umieszczamy poniŝej pierwszego tak, aby odległość między górną krawędzią wyŝszego uchwytu a dolną niŝszego X odpowiadała długości górnego segmentu maskownicy komina. Odległość X moŝe być róŝna w zaleŝności od długości zamówionego górnego segmentu maskownicy komina. Uchwyt środkujemy w stosunku do linii pionowej i zaznaczamy miejsca wykonania otworów do mocowania uchwytu. Za pomocą wiertła o Ø 8mm wiercimy zaznaczone otwory i wkładamy kołki 11. Dokręcić uchwyty uŝywając śrub 12a (4,2x44,4) PODŁĄCZENIE MONTAś KORPUSU Wyregulować 2 śruby Vr zaczepów 11a (B). Zawiesić korpus okapu na 2 zaczepach 11a. Podłączyć okap do zasilania za pomocą dwubiegunowego włącznika. Przytrzymać przez sekundę przycisk A, aby otworzyć górny panel. Zdjąć metalowe filtry. Od wewnątrz korpusu wypoziomować okap, regulując go za pomocą śrub Vr. Dokręcić zabezpieczające śruby 11. Zamontować metalowe filtry, zamknąć górny panel przytrzymując przez sekundę przycisk L. Odłączyć okap od zasilania. Uwaga:, jeŝeli front jest w trakcie otwierania lub zamykania i napotka na przeszkodę to blokuje się automatycznie a otwiera dopiero po usunięciu przeszkody i po wciśnięciu W wersji wyciąg okap trzeba połączyć z przewodem wentylacyjnym za pomocą sztywnej lub elastycznej (spiralnej) rury o średnicy 150 lub 120mm, wybór naleŝy do instalatora. Wymiar wylotu podano na okładce wraz z rysunkiem technicznym okapu. Przy wyprowadzeniu na 120mm załoŝyć kołnierz 9 na wyjście z okapu. Przymocować rurę za pomocą opasek zaciskowych (nie na wyposaŝeniu). W wersji pochłaniacz, okap musi być wyposaŝony w filtry węglowe. Oczyszczone powietrze jest skierowane z powrotem do pomieszczenia przez kratkę wylotową 8. Wyjąć kątownik do mocowania komina. Dokręcić pokrywę filtrującą na wylot z okapu uŝywając 4 śrub 12c (2,9 x 6,5) a następnie dokręcić 8 śrubami 12d (2,9x9,5) kratkę wylotu powietrza. MontaŜ komina Aby zamocować górny komin naleŝy go lekko rozchylić i osadzić na górnym i dolnym uchwycie naściennym Następnie przymocować za pomocą czterech wkrętów 12c (2,9x9,5). Dolny komin montujemy w podobny sposób dbając o to, aby wszedł on całkowicie między ścianę a górny segment maskownicy. Mocujemy go z boku do korpusu okapu za pomocą dwóch wkrętów 12c (2,9x9,5) znajdujących się w torebce z akcesoriami montaŝowymi.

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S

INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S INSTRUKCJA MONTAśU I UśYTKOWANIA ZMYWRKI DO NACZYŃ MODEL ST116S Generalny przedstawiciel DOM BIANCO sp. z o.o. al. Krakowska 5, 05-090 Raszyn tel. 0-22 7201198, 7201199 fax 0-22 7200688 www.dombianco.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA

INSTRUKCJA OBSŁUGI. System: Klimatyzator ścienny systemu Multi MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH. Modele: UWAGA INSTRUKCJA OBSŁUGI System: Klimatyzator ścienny systemu Multi Modele: MS05AH MS07AH MS09AH MS12AH MS18AH MS24AH UWAGA Przed instalacją i uŝytkowaniem klimatyzatora naleŝy uwaŝnie i dokładnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR

GU-X18JR GU-X24JR GU-X36JR POKOJOWY KLIMATYZATOR KASETOWY TYPU SPLIT INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI POLSKI JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA (PANEL) GX-X8JR (AZ-X8J) GX-X24JR (AZ-X24J) GX-X36JR (AZ-X24J) JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA GU-X8JR GU-X24JR

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości

Lodówka. Instrukcja obsługi. wyobraź sobie nieograniczone możliwości Lodówka Instrukcja obsługi POLAND Urządzenie wolno stojące wyobraź sobie nieograniczone możliwości Dziękujemy za zakupienie produktu firmy Samsung. Aby móc korzystać z pełniejszej obsługi, prosimy zarejestrować

Bardziej szczegółowo

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna

INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT. Suszarka kondensacyjna INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOC 781BT Suszarka kondensacyjna 1 SPIS TREŚCI strona Wprowadzenie..3 Informacja o dostarczonym zestawie 3 Rozpakowywanie produktu..3 Bezpieczeństwo...4 Używanie.4 Instalacja...4 Pranie

Bardziej szczegółowo

"ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice

ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm. Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice IT GB ES PL RO RU Scaldacqua elettrici Electric water heaters Calentadores eléctricos Podgrzewacze elektryczne Boilere electrice "ktrnhbxtcrbq djljyfuhtdfntkm UWAGI OGÓLNE 1. Niniejsza broszura stanowi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split )

KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) KLIMATYZATOR POKOJOWY INSTALACJA MONTAśU ( Typ Multi Split ) Przed instalacją urządzenia naleŝy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, naprawa powinna

Bardziej szczegółowo

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE

KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE ISU-199-pol..doc ISU-199:2002 str.1 S Y S T E M J A K O Ś C I INSTRUKCJA INSTALOWANIA, OBSŁUGI, UŻYTKOWANIA KOTŁY GAZOWE CENTRALNEGO OGRZEWANIA DWUFUNK- CYJNE Z OTWARTĄ KOMORĄ SPALANIA TYP: GCO-DP-23-47

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne

Szanowny Kliencie, Uwagi ogólne Szanowny Kliencie, Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy Immergas który zapewni długotrwałe użytkowanie i bezpieczeństwo. Jako Klienci firmy IMMERGAS możecie Państwo zawierzyć wykwalifikowanemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi MaxiPower Gazowy przepływowy ogrzewacz wody W 11-2 E... Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8

WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 WSTĘP 3 WYJAŚNIENIE ZNACZENIA PIKTOGRAMÓW 3 UWAGI OGÓLNE 4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 5 INSTRUKCJA DLA INSTALATORA 8 INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA 44 Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI

SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI TABELA PROGRAMÓW INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 SPIS TREŚCI SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZYGOTOWANIE PRANIA WYBÓR PROGRAMU I OPCJI ROZPOCZĘCIE I ZAKOŃCZENIE PROGRAMU ZMIANA PROGRAMU PRZERWANIE PROGRAMU TABELA PROGRAMÓW CODZIENNA KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR INSTRUKCJA OBSŁUGI Klimatyzator MODELE M5WMY10KR M5WMY15KR Przed rozpoczęciem użytkowania klimatyzatora zapoznaj się dokładnie z niniejszą instrukcją i zachowaj ją do późniejszego wykorzystania. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ]

OSUSZACZ S E C C O. Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] OSUSZACZ S E C C O Instrukcja instalacji, konserwacji i użytkowania urządzenia. [ PL ] INDEKS 1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.1 INFORMACJE OGÓLNE. 1.2 SYMBOLE. 1.2.1 OZNACZENIA DOTYCZĄCE UWAG I PORAD. 1.2.2 OZNACZENIA

Bardziej szczegółowo

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split

DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instal acja Instru kcja obsługi DC Sufitowy Klimatyzator Kasetowy typu Split Instalacja powinna zostać przeprowadzona przez wykwalifikowanego technika. W trosce o bezpieczeństwo i komfort użytkownika prosimy

Bardziej szczegółowo