Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 r.

3

4

5

6 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC PORTOS - TERMOLU PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER

7 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany) Rodzaj szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PCV ø 40-WB. PSK-135 Wielkoœæ 135 mm (*) PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Pancerz PCV - 37 (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PCV ø 40-WB. PSK-135 Wielkoœæ 135 mm (*) PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60. Dodatkowo nale y uwzglêdniæ wzmocnienie - WSP ( patrz cennik elementów dodatkowych str. 7.1, 7., 7.3 ).Przy zastosowaniu wzmocnienia wartoœci podane w tabelach nale y pomniejszyæ o 0 cm. (*) nie ma mo liwoœci zamontowania silnika NHK w skrzynce 135 mm. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ PORTOS - CLASSIC max. gruboœæ ramy okiennej 95 mm 1. Profil przy³¹czeniowy ramki. Profil ³¹cz¹cy 3. Pokrywa zewnêtrzna. 4. Pokrywa wewnêtrzna (rewizyjna). 5. Wk³ad termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie. 8. Profil adaptacyjny 9. Taœma. 10. Prowadnica rolety z uszczelk¹ szczotkow¹. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelk¹ gumow¹. 13. Bufor listwy dolnej. 10 rodzaj g³êbokoœæ PSK mm 16 mm 13 PSK mm 186 mm 1 PSK mm 5 mm

8 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - TERMOLU NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany) szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m Rodzaj szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Pancerz (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60. Dodatkowo nale y uwzglêdniæ wzmocnienie - WSP ( patrz cennik elementów dodatkowych str. 7.1, 7., 7.3 ). Przy zastosowaniu wzmocnienia wartoœci podane w tabelach nale y pomniejszyæ o 0 cm. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ PORTOS - TERMOLU a max. gruboœæ ramy okiennej 95 mm 1. Profil przy³¹czeniowy ramki. Profil ³¹cz¹cy a. Klapa rewizyjna 3. Pokrywa zewnêtrzna. 4. Pokrywa wewnêtrzna 5. Wk³ad termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie. 8. Profil adaptacyjny 9. Taœma. 10. Prowadnica rolety z uszczelk¹ szczotkow¹. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelk¹ gumow¹. 13. Bufor listwy dolnej. 14. Listwa tynkowa. 15. Wzmocnienie pod listwê tynkow¹. rodzaj g³êbokoœæ 13 1 BPR-160 BPR mm 00 mm 53 mm 53 mm

9 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany) Rodzaj szer.od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Pancerz (aretowany) szer.od 0,55 m do 1,60 m, max. pow. 4,5 m Rodzaj PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m (dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce) nale y u yæ ø 60. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER a rodzaj BPR mm 4 max. gruboœæ ramy okiennej 75 mm g³êbokoœæ 53 mm 1. Profil przy³¹czeniowy ramki. Profil ³¹cz¹cy a. Klapa rewizyjna 3. Pokrywa zewnêtrzna. 4. Pokrywa wewnêtrzna 5. Wk³ad termoizolacyjny 6. Rura nawojowa rolety. 7. Wzmocnienie pod listwê tynkow¹. 8. Profil adaptacyjny 9. Taœma. 10. Prowadnica rolety z uszczelk¹ szczotkow¹. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelk¹ gumow¹. 13. Bufor listwy dolnej. 14. Rura nawojowa moskitiery. 15. Siatka antyinsektowa. 16. Listwa dolna moskitiery z uszczelk¹ szczotkow¹. 17. Blokada moskitiery. 18. Sznurek. 19. Listwa tynkowa BPR mm 53 mm

10 WYMIAROWANIE ROLET NADSTAWNYCH S - do wysokoœci okna nale y doliczyæ odpowiedni rozmiar ( patrz tabele z nawojami str. 3.3; 3.4; 3.5 ), H = O+S O H - poniewa prowadnice s¹ montowane na ramie okiennej, szerokoœæ okna jest szerokoœci¹ ca³kowit¹ rolety, G = B G = B gdzie : S - rozmiar () O - okna H - ca³kowita rolety G - szerokoœæ okna B - szerokoœæ ca³kowita rolety W przypadku zestawu balkonowego : - szerokoœæ drzwi balkonowych oraz szerokoœæ okna s¹ szerokoœci¹ rolety, - pomiêdzy drzwiami balkonowymi a oknem wystêpuj¹ prowadnice podwójne ale tylko w przypadku jednakowej wysokoœci okna i drzwi, (w innym przypadku prowadnice s¹ pojedyncze), - przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar nale y podaæ od osi prowadnicy podwójnej - do wysokoœci drzwi balkonowych nale y doliczyæ odpowiedni rozmiar - do wysokoœci okna nale y doliczyæ ten sam rozmiar, który doliczyliœmy do wysokoœci drzwi balkonowych - wówczas rolety bêd¹ wykonane w jednej skrzynce (za zwiêkszenie doliczamy 5 % ceny netto rolety). PROWADNICE STOSOWANE DO ROLET NADSTAWNYCH PROWADNICA POJEDYNCZA PROWADNICA PODWÓJNA WKRÊT DO MOCOWANIA PROWADNIC PCV PROWADNICA DO MOSKITIERY 60,5 14 Ls = 10 mm d1 = 5 mm 5 1 skrzynka PCV - montowana na ramie okiennej

11 PRZYK ADOWE MO LIWOŒCI WYKONANIA ZESTAWÓW ROLET WE WSPÓLNEJ SKRZYNCE ORAZ SPOSOBY ROZMIESZCZENIA W NICH NAPÊDÓW Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w ka dej rolecie (1,,3) po stronie lewej lub prawej Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej, - w rolecie nr tylko po stronie prawej, Mo liwe jest równie zastosowanie wspólnego napêdu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej. 1 3 Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej, - w rolecie nr tylko po stronie lewej, - w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej. Mo liwe jest równie zastosowanie wspólnego napêdu dla rolet nr i nr 3 po stronie prawej lub lewej. - prowadnica pojedyncza Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej, - w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej. W rolecie nr nie ma mo liwoœci umieszczenia oddzielnego napêdu. Roletê t¹ nale y po³¹czyæ wspólnym napêdem z rolet¹ nr 1 lub nr 3. Wyklucza siê mo liwoœæ zastosowania wspólnego napêdu dla 3 rolet. - prowadnica podwójna Wszystkie rysunki nale y wykonywaæ w widoku od wewn¹trz.przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, e na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejnoœci od lewej strony do prawej patrz¹c od wewn¹trz pomieszczenia.

12 PROFILE ADAPTACYJNE U ATWIAJ CE PO CZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM AD - 1 UNIWERSALNY, ROPLASTO, ROYAL, DREWNO, WYMAR, ALUPLAST 6000, 6001, PLUSTEC 70 mm 5-K, KÖMMERLING 88 PLUS AD - 9 BRÜGMANN ( 60 lub 66 ) AD - DECEUNINCK 3-K THYSSEN ( 60 mm AD, MD 100, LORD DELUE, ELITE, ELITE 5-K, KLASSIK, KOMPAKT ), LB AD - 10 ALUPLAST (60 lub 70 mm), SCHÜCO (60 mm), IGLO 5 AD - 5 VEKA PERFECTLINE, VEKA SOFTLINE VEKA, KÖMMERLING, EURODUR, ALUPLAST 4000, SALAMANDER 3-D, INTERTEC, IDEAL 000, DECENIG-ZENDOW 73 mm 5-K AD - 14 GEALAN, REHAU BRILLANT AD - 6 SALAMANDER D, AURA, REHAU 60 mm (BASIC), FORIS, FORIS 5-K AD - 16 BRÜGMANN (73 mm) AD - 7 KBE 3-K, 4-K, ECO 9001 AD - 17 SCHÜCO (70 mm) AD - 8 TROCAL COMFORT, TROCAL INNOVA, TROCAL, PLUSTEC, REHAU THERMO 70 RN - M UNIWERSALNY (do rolet z moskitier¹) Z UWAGI NA CZÊSTE MODYFIKACJE I WPROWADZANIE NOWYCH TYPÓW PROFILI OKIENNYCH, PRZED Z O ENIEM PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA PROSIMY O PRZES ANIE PROFILU OKIENNEGO (LUB JEGO PRÓBKI) W CELU DOBRANIA OPTYMALNEGO PROFILU ADAPTACYJNEGO. Na druku zamówienia prosimy okreœliæ rodzaj systemu profili okiennych. Brak okreœlenia profilu okiennego uznamy za zamówienie adaptera uniwersalnego.

13 LISTA DOSTÊPNYCH KOLORÓW OKLEIN PCV Oznaczenie Renolit Nr Kolor PALISANDER ANTRACYT CZEKOLADOWY MAHOÑ WIŒNIA DAGLEZJA MACORE ORZECH D B ST-G D B BAGIENNY * D B JASNY D B CIEMNY D B RUSTYKALNY OREGON Z OTY D B INDIANA SIENA ROSSO SIENA NOCE WINCHESTER ZIELEÑ * ZIELONY LEŒNY * NIEBIESKI STALOWY SZARY JASNY * SZARY * Do wyczerpania zapasów. WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET PCV W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym, - kasetê na taœmê do 5 mb ( zwijacz ) w kolorze bia³ym. W roletach Termolux z pokryw¹ rewizyjn¹ w okleinie oraz roletach w okleinie obustronnej, zwijacz i taœma w kolorze br¹zowym, - wkrêty mocuj¹ce prowadnice, - wzmocnion¹ listwê doln¹ ( 55 mm ) z uszczelk¹ gumow¹ ( bia³a, ciemny br¹z, br¹z, szary, be, srebrny, koœæ s³oniowa ), - klipsowany pancerz ( areta ). - listwa tynkowa ze stalowym wzmocnieniem czo³owym w kolorze bia³ym lub br¹zowym na yczenie klienta bez dop³aty WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1, 7., 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu, patrz str. 7.1, 7., 7.3.

14 ROLETY ZEWNÊTRZNE STANDARD z moskitier¹ INTERMO z moskitier¹ PORTO z moskitier¹ OMEGA z moskitier¹ NOWOŒÆ od

15 ROLETY ZEWNÊTRZNE - STANDARD NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz, PCV-5 (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB PCV-5 PCV-5 PCV Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60 Pierœcienie zwiêkszaj¹ce o ysko Bok Œlizgacz piór Prowadnica Skrzynka aluminiowa (góra) Taœma Ko³o nawojowe Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Wieszaki Listwa dolna Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Klapa rewizyjna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET STANDARD W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39 lub PA 45 lub pióra PCV (pancerz), PCV-5 we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Skrzynki standard 137, 165, 05 mog¹ równie wystêpowaæ w kolorze z³oty d¹b (48) i orzech (30) za dop³at¹ (patrz str. 7.3) WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

16 ROLETY ZEWNÊTRZNE - STANDARD Z MOSKITIER Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m ( dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce ) nale y u yæ ø 60. Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Uchwyt pod o ysko moskitierê Bok Mechanizm sprê ynowy moskitiery Œlizgacz piór Prowadnica Skrzynka aluminiowa (góra) Listwa dolna moskitiery Ko³o nawojowe Taœma Zwijacz taœmy Rygiel Zatyczka listwy dolnej Rurka z siatk¹ Wieszaki Listwa dolna Uchwyt pod moskitierê Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Rygiel Klapa rewizyjna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET STANDARD z moskitier¹ W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39 lub PA 45 lub pióra PCV (pancerz), we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Skrzynki standard 137, 165, 05 mog¹ równie wystêpowaæ w kolorze z³oty d¹b (48) i orzech (30) za dop³at¹ (patrz str. 7.3) WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

17 ROLETY ZEWNÊTRZNE - PORTO NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz, PCV-5 (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB PCV-5 PCV-5 PCV Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60 Skrzynka aluminiowa (góra) Pierœcienie zwiêkszaj¹ce o ysko Bok Ko³o nawojowe Œlizgacz piór Wieszaki Taœma Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Klapa rewizyjna alu Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET PORTO W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39, PA 45 lub pióra PCV (pancerz) i PCV-5 we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03) lub be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Prowadnica Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

18 ROLETY ZEWNÊTRZNE - PORTO Z MOSKITIER NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m ( dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce ) nale y u yæ ø 60. Bok Mechanizm sprê ynowy moskitiery Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Uchwyt pod o ysko moskitierê Œlizgacz piór Prowadnica Skrzynka aluminiowa (góra) Listwa dolna moskitiery Ko³o nawojowe Taœma Zwijacz taœmy Rygiel Zatyczka listwy dolnej Rurka z siatk¹ Wieszaki Listwa dolna Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Rygiel Klapa rewizyjna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV Uchwyt pod moskitierê Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET PORTO z moskitier¹ W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39 lub PA 45 lub pióra PCV (pancerz) we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

19 PROPONOWANY SPOSÓB WYMIAROWANIA ROLET ZEWNÊTRZNYCH STANDARD, STANDARD z Moskitier¹, PORTO, PORTO z Moskitier¹ TYP ROLETY "A" skrzynka montowana na elewacji, prowadnice proste TYP ROLETY "B" I "C" skrzynka montowana we wnêce okiennej, prowadnice k¹towe lub proste S - do wysokoœci wnêki nale y doliczyæ odpowiedni rozmiar ( patrz tabela z nawojami str. 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 ) - poniewa skrzynka montowana jest we wnêce okiennej wnêki jest wysokoœci¹ ca³kowit¹ rolety W H H = W+S W = H W = H - do szerokoœci wnêki nale y doliczyæ prowadnice x 5,5 cm ( x 6,5 cm w przypadku profila PCV 5 mm) - szerokoœæ ca³kowita rolety jest szerokoœci¹ wnêki G = B P G P B B = G+11 cm B = G+13 cm (PCV 5 mm) G = B S S S S H H=W W H1 H1=K K G G=B G=B P D P P C - w przypadku zestawu balkonowego do szerokoœci wnêki drzwi balkonowych "D" dodajemy prowadnice x 5,5 cm ( x 6,5 cm w przypadku profila PCV 5 mm), szerokoœæ wnêki okiennej "G" pozostaje bez zmian - jest szerokoœci¹ tej rolety P D=C P P C W przypadku zestawu balkonowego: - szerokoœæ wnêki drzwi balkonowych oraz szerokoœæ wnêki okiennej s¹ szerokoœci¹ rolety - wnêki drzwi balkonowych oraz wnêki okiennej s¹ wysokoœci¹ rolety gdzie: S - rozmiar (), W - wnêki okiennej, G - szerokoœæ wnêki okiennej, P - prowadnice proste, B - szerokoœæ ca³kowita rolety, H - ca³kowita rolety, D - szerokoœæ wnêki drzwi balkonowych, K - wnêki drzwi balkonowych, C - szerokoœæ rolety na drzwi, H1 - rolety na drzwi, H - rolety na okno Przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar nale y podaæ od osi prowadnicy podwójnej W przypadku monta u we wnêce nale y upewniæ siê, e szerokoœæ i wnêki we wszystkich punktach jest jednakowa. Je eli jest ró na, nale y przyj¹æ wymiar najmniejszy lub dokonaæ odpowiedniej korekty otworu ( ) ( ) Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w ka dej rolecie (1,,3) po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr 3 po stronie lewej lub prawej. 1 Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr po stronie prawej lub lewej (wykluczaj¹c mo liwoœæ jednoczesnego zastosowania napêdów na œrodku podzia³u) Mo liwe jest równie zastosowanie 1 3 ( ) wspólnego napêdu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej( przy u yciu rury nawojowej o 40 ). Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej, - w rolecie nr po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr 3 po stronie prawej lub lewej. Mo liwe jest równie zastosowanie wspólnego napêdu dla rolet nr i nr 3 po stronie prawej lub lewej ( przy u yciu rury nawojowej o 40 ). - prowadnica pojedyncza ( ) - prowadnica podwójna [w przypadku rolet z moskitier¹ (STANDARD, PORTO) zamiast prowadnicy podwójnej stosowane bêd¹ dwie prowadnice pojedyncze] Wszystkie rysunki nale y wykonywaæ w widoku od wewn¹trz. Przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, e na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejnoœci od lewej strony do prawej patrz¹c od wewn¹trz pomieszczenia. ( )

20 PROWADNICE ROLET ZEWNÊTRZNYCH PROWADNICE STOSOWANE DO ROLET ZEWNÊTRZNYCH PROWADNICA STOSOWANA DO ROLET ZEWNÊTRZNYCH Z MOSKITIER 1,6 6 14,6 1,6 4,8 6 14,6 5,5 PROWADNICA PROSTA 66 38,4 37,7 5,9 17 PROWADNICA K TOWA PROWADNICA PROSTA POD MOSKITIERÊ (dotyczy tylko profili,, ) PROWADNICA PROSTA MAI (dotyczy tylko profila PCV-5) 79,4 15 6, 6, PROWADNICA PODWÓJNA Schemat wymiarowania wyjœcia taœmy ze aluminiowej 15 mm otwór 0 mm C A 15 mm 0 mm - otwór 15 mm otwór 0 mm C A 0 mm 0 mm - otwór B 5 mm - otwór 5 mm - otwór D wyjœcie D nie wystêpuje w skrzynce 137 B 5 mm - otwór Je eli wyjœcie taœmy nie bêdzie okreœlone w zamówieniu standardowo zostanie przyjête wyjœcie B w przypadku typu rolety A i B oraz wyjœcie C w przypadku typu rolety C.

21 ROLETY ZEWNÊTRZNE - INTERMO NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz, PCV-5 (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB PCV-5 PCV-5 PCV Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60 Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica 386 o ysko Skrzynka aluminiowa (góra) Taœma Ko³o nawojowe Klapa rewizyjna Wieszaki 368 Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Listwa tynkowa Aretki (klipsy) 386 Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET INTERMO W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê aluminiow¹ (góra) - surow¹ ( niemalowan¹ ) - boki - surowe ( niemalowane) - klapê rewizyjn¹, listwê tynkow¹ i prowadnice w kolorach: bia³y ( 0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szary (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39, PA 45 lub pióra PCV (pancerz) lub PCV-5 we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05) srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV( areta ). - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Pióra aluminiowe lub PCV WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3

22 ROLETY ZEWNÊTRZNE - INTERMO Z MOSKITIER NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) szer. od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m Wielkoœæ rolety wraz rolety wraz rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m ( dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce ) nale y u yæ ø 60. W roletach Intermo z moskitier¹ nie mo na zmontowaæ silnika NHK. Mechanizm sprê ynowy moskitiery Skrzynka aluminiowa (góra) Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Uchwyt pod o ysko moskitierê Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica Listwa dolna moskitiery Ko³o nawojowe Taœma Rygiel Wieszaki Rurka z siatk¹ Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Rygiel Klapa rewizyjna Uchwyt pod moskitierê Listwa tynkowa Aretki (klipsy) Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET INTERMO z moskitier¹ W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39, PA 45 lub pióra PCV (pancerz) we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05) srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Pióra aluminiowe lub PCV WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

23 SYSTEM INTERMO System podtynkowy INTERMO, mocowany we wnêce muru nad otworem okiennym, jest nowoczesnym rozwi¹zaniem w nowo wznoszonych budynkach, jak równie w istniej¹cych obiektach, s³owem dla tych wszystkich którym energooszczêdnoœæ nie jest obojêtna. Nowy system, wyró nia sposób monta u, gdzie rolety montowane s¹ przed oknem dziêki czemu unikamy wszystkich mo liwych pustych przestrzeni nad oknem. Elementy podtynkowe rolety INTERMO nie ingeruj¹ w konstrukcjê okna, drzwi i nadpro a tote nie naruszaj¹ szczelnoœci budynku. Skrzynka rolety po otynkowaniu jest niewidoczna, a klapa rewizyjna, szyna tynkowa i prowadnice mog¹ byæ dopasowane kolorystycznie do barwy okien, przy czym prowadnice w dodatku mo na czêœciowo zabudowaæ. ZALETY INTERMO: 1. zapewnia bardzo dobr¹ izolacjê termiczn¹, nie ingeruje w konstrukcjê okna, drzwi i nadpro a dziêki czemu nie narusza ich w³aœciwoœci izolacyjnych;. zapewnia bardzo dobr¹ izolacjê akustyczn¹, œciana zewnêtrzna dzia³a jako bariera akustyczna; 3. zapewnia dyskretne wkomponowanie, i czêœciowo prowadnic, w fasadê budynku,a pozosta³ym elementom umo liwia dopasowanie kolorystyczne do barwy stolarki okiennej; 4. pozwala unikn¹æ skraplania pary na klapie rewizyjnej, co czasami zdarza siê w skrzynkach nadpro owych 5. umieszczona w skrzynce klapa rewizyjna, znajduje siê na zewn¹trz budynku co pozwala na czyste i proste dzia³ania serwisu w razie awarii, bez ingerencji w prywatnoœæ mieszkañców. 6. system daje siê stosowaæ nie tylko w nowo wznoszonych budynkach ale równie w istniej¹cych obiektach, w trakcie monta u lub przy wymianie okien. SPOSOBY MONTA U SKRZYNKI ROLETY SYSTEMU INTERMO *Skrzynka rolety wbudowana w trakcie wznoszenia œciany *Skrzynka rolety wbudowana w wymieniane nadpro e istniej¹cej œciany *Skrzynka rolety wbudowana pod istniej¹ce nadpro e tynk - ocieplenie 3 - siatka tynkarska 4 - skrzynka aluminiowa (góra) 5 - p³yta z we³ny drzewnej 6 - listwa tynkowa 7 - klapa rewizyjna 8 - konstrukcja nadpro a 9 - beton komórkowy 10 - wype³nienie okienne

24 PROPONOWANE SPOSOBY POMIAROWANIA I MONTA U ROLET INTERMO b B h d b BR OBRYS KASETY BR = B PROWADNICA ROLETY HR HO HR = HO + h HR - rolety HO - okna BR - szerokoœæ rolety B - szerokoœæ okna h - rolety b - g³êbokoœæ rolety b1 - minimalna szerokoœæ otworu pod skrzynkê h1 - minimalna otworu pod skrzynkê PRZEKRÓJ BOCZNY b1 PARAMETRY TYNKOWANIA (ZABUDOWY) PROWADNICY (aluminiowa prosta lub k¹towa) b h h1 S S = 53 mm T = max 3 mm T h=b b1 min h1 min

25 ROLETY RKS BECK & HEUN

26 PRZEKRÓJ SKRZYNKI RKS BECK & HEUN styropian 4 mm stal ebrowana kotwice wzd³u ne listwa aluminiowa tynkowa PRZEKRÓJ TECHNICZNY ROLETY RKS BECK & HEUN W ŒCIANIE WIELOWARSTWOWEJ warstwa elewacyjna tynk zewnêtrzny warstwa noœna œciany ocieplenie ocieplenie STROP nadpro e warstwy noœnej tynk wewnêtrzny warstwa wyrównawcza z zaprawy lub wyszpa³dowanie ceg³¹ nadpro e warstwy elewacyjnej szyna tynkowa zewnêtrzna trawersa uniwersalna szyna tynkowa wewnêtrzna klapa rewizyjna

27 PRZYK ADY ZABUDOWY ROLOKASETY W ŒCIANIE WIELOWARSTWOWEJ Rys. 1 Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z nadpro em prefabrykowanym Rys. Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z nadpro em z kszta³towników stalowych Rys. 3 Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z zewnêtrzn¹ warstw¹ ze styropianu. Rys. 4 Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z zewnêtrzn¹ warstw¹ elewacyjn¹ wykonan¹ z klinkieru.

28 WSKAZÓWKI PRZY POMIARZE I MONTA U ROLET RKS A) Przygotowanie otworu okiennego, pomiar i monta rolokasety Przelotka taœmy Nadpro e Skrzynka Pianka lub zaprawa Otwór okienny pod roletê RKS powinien byæ przygotowany w kszta³cie nieforemnej litery "T". D UGOŒÆ SKRZYNKI Obudowa zwijacza podtynkowego So Ho RODZAJ NAPÊDU TAŒMA ZNANA STRONA NAPÊDU So + 18 cm NIEZNANA STRONA NAPÊDU So + 0 cm SILNIK So + 16 cm 110 cm 110 cm Skrzynkê montujemy za pomoc¹ zaprawy murarskiej lub pianki monta owej, licuj¹c j¹ z murem wewnêtrznym i dok³adnie poziomuj¹c. W przypadku, gdy strona napêdu jest znana i przelotka taœmy jest zamontowana w skrzynce, to dok³adnie pod przelotk¹ nale y osadziæ plastikow¹ obudowê zwijacza podtynkowego (przelotka i obudowa zwijacza, a w póÿniejszym etapie równie ko³o nawojowe musz¹ byæ w jednej linii, aby pasek napêdowy bieg³ pionowo po œcianie). Obudowa zwijacza montowana jest na ogó³ na wysokoœci 110 cm od przewidywanego poziomu posadzki. Uwaga: Skrzynka nie jest elementem noœnym; nale y wiêc pamiêtaæ o odpowiednio d³u szym nadpro u. B) Prowadnica Generaln¹ zasada jest, e do okien PCV montujemy prowadnice PCV, a do okien drewnianych - prowadnice aluminiowe. D³ugoœæ prowadnicy PCV (bez œlizgacza) = okna.d³ugoœæ prowadnicy aluminiowej = okna liczona od zewnêtrznego podciêcia pod parapet + 4 cm. Prowadnica aluminiowa na górnym odcinku wystaj¹cym ponad ramê okienn¹ powinna byæ naciêta i uformowana w lejek zastêpuj¹cy œlizgacz. Wskazówki monta owe: 1. Prowadnice powinny byæ zamontowane na oknach przed ich osadzeniem.. Przed zamontowaniem prowadnic aluminiowych na oknach drewnianych nale y upewniæ siê, czy pancerz rolety minie okapnik; je eli to konieczne - zamontowaæ prowadnice dystansowe. 3. Okna z prowadnicami powinny byæ osadzone tak, aby œlizgacze prowadnic PCV lub prowadnice aluminiowe opiera³y siê o zewnêtrzne listwy tynkowe wewn¹trz. 4. Nale y zwróciæ uwagê na takie usytuowanie prowadnic, aby szerokoœæ wewnêtrznego oœcie a po otynkowaniu umo liwia³a w³o enie pancerza rolety w kana³y robocze prowadnic. C. Klapa Rewizyjna i Trawersa Klapa rewizyjna od strony pomieszczenia montowana jest na wkrêt do wewnêtrznej listwy tynkowej. W przypadku monta u klapy do BECK&HEUN nale y pamiêtaæ dodatkowo o wczeœniejszym zamontowaniu do wewnêtrznej listwy tynkowej profilu monta owego ( patrz rys. 1). Rys. 1 Mocowanie klapy rewizyjnej do ramy okiennej umo liwia trawersa uniwersalna (patrz cennik rolet w systemie RKS) lub specjalne profile monta owe (oferuje je ka dy producent profili okiennych).

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann

Zgodnie z natur¹. Katalog g³ówny....wciski Hoffmann Zgodnie z natur¹ Katalog g³ówny...wciski Hoffmann Firma Hoffmann Maschinenbau 1... Wciski Hoffmann 2... Maszyny Hoffmann Firma rozpoczê³a swoj¹ dzia³alnoœæ w 1990 r. jako producent specjalistycznych maszyn

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA

INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA INSTRUKCJA MONTA U DRZWI GERDA NR 0/200 Gerda Sp. z o.o. O/Warszawa 02-232 Warszawa ul. opuszañska 49/53 tel. (0 22) 329 0 30 fax (0 22) 329 0 94 e-mail: gerda.bh@gerda.pl www.gerda.pl M. 23.04 Spis treœci

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

Linia produktów miedzianych dla central

Linia produktów miedzianych dla central 1.3.1 Pojemnoœæ œrednia do du ej Quante TM ID Multi Opis Stojak Quante ID Multi jest pionowym stela em dla prze³¹cznic g³ównych œredniej i du ej pojemnoœci. W standardzie stela dostosowany jest do bloków

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe

Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej - oszczêdne i komfortowe Elektryczne urz¹dzenia do ogrzewania wody u ytkowej pozwalaj¹ w szybki i oszczêdny sposób zapewniæ komfort ciep³ej wody. Mo

Bardziej szczegółowo

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹:

W wersji wnêtrzowej w drzwiach szafy (patrz II strona ok³adki) wbudowane s¹: I. ZASTOSOWANIE Baterie kondensatorów BK-T-95 przeznaczone s¹ do kompensacji indukcyjnej mocy biernej w trójfazowych sieciach niskiego napiêcia. Dziêki zastosowaniu w baterii mikroprocesorowego regulatora

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz!

Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Serdecznie gratulujemy Pañstwu zakupu nowego samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi.

Bardziej szczegółowo

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart

Przetwornik temperatury Model 3144P Smart 00809-0114-4021, Wersja BA Przetwornik temperatury Smart www.rosemount.com Przetwornik temperatury Smart rewizja: 5.3.4 HART rewizja opisów: Dev. v3, DD v2 UWAGA Przed przyst¹pieniem do obs³ugi urz¹dzenia

Bardziej szczegółowo

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG

Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! www.mercedes-benz.de/ betriebsanleitung/a-klasse yczymy szerokiej drogi DaimlerChrysler AG Gratulujemy zakupu samochodu marki Mercedes-Benz! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê obs³ugi. Zapewni to przyjemniejsze

Bardziej szczegółowo

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004

3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 3M Telekomunikacja Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych 2003/2004 Spis treœci Linia produktów miedzianych dla central. Linia produktów miedzianych dla central strona. Bloki i ³¹czówki

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/A

katalog cennik 2009/A katalog cennik 2009/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY

4. POD OGI, STROPY, FUNDAMENTY 1. TERMOIZOLACJA 1.1. Podstawy prawne - wybrane Rozporz¹dzenia i Normy.. 1.. Podstawowe pojêcia i parametry oraz metodyka obliczeñ... 1.3. Obliczenia cieplne... 3. AKUSTYKA.1. Podstawy prawne - wybrane

Bardziej szczegółowo

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu

Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY. Indeks, Zamówienia i warunki dostawy. Pakowanie i dane do transportu Cennik 2008 Cennik 2008 INDEKS I WARUNKI DOSTAWY Cz 1 Indeks, Zamówienia i warunki dostawy Cz 2 Pakowanie i dane do transportu Urz dzenia do regulacji ruchu (o niskiej wysoko ci) Cz 3 Asortyment tripodów

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI

ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI ZAMKI ELEKTROMAGNETYCZNE SERII MEX INSTRUKCJA OBS UGI 1. Warunki monta u i eksploatacji. Przed przyst¹pieniem do monta u zapoznaæ siê z instrukcj¹ monta u i u ytkowania. Zamek elektromagnetyczny nale y

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012

Aktualizacja: 15.02.2012 PRZEGL D OSPRZÊTU 2012 Aktualizacja:.0.0 PRZEGL D OSPRZÊTU 0 DLACZEGO METABO... DLACZEGO METABO... O PRZYDATNOŒCI TWOJEJ MASZYNY DECYDUJE ZASTOSOWANY OSPRZÊT Z ponad 80-letnich doœwiadczeñ producenta elektronarzêdzi wysokiej

Bardziej szczegółowo