Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1

2 r.

3

4

5

6 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC PORTOS - TERMOLU PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER

7 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany) Rodzaj szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PCV ø 40-WB. PSK-135 Wielkoœæ 135 mm (*) PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Pancerz PCV - 37 (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PCV ø 40-WB. PSK-135 Wielkoœæ 135 mm (*) PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60. Dodatkowo nale y uwzglêdniæ wzmocnienie - WSP ( patrz cennik elementów dodatkowych str. 7.1, 7., 7.3 ).Przy zastosowaniu wzmocnienia wartoœci podane w tabelach nale y pomniejszyæ o 0 cm. (*) nie ma mo liwoœci zamontowania silnika NHK w skrzynce 135 mm. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ PORTOS - CLASSIC max. gruboœæ ramy okiennej 95 mm 1. Profil przy³¹czeniowy ramki. Profil ³¹cz¹cy 3. Pokrywa zewnêtrzna. 4. Pokrywa wewnêtrzna (rewizyjna). 5. Wk³ad termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie. 8. Profil adaptacyjny 9. Taœma. 10. Prowadnica rolety z uszczelk¹ szczotkow¹. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelk¹ gumow¹. 13. Bufor listwy dolnej. 10 rodzaj g³êbokoœæ PSK mm 16 mm 13 PSK mm 186 mm 1 PSK mm 5 mm

8 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - TERMOLU NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany) szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m Rodzaj szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Pancerz (aretowany) szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m Rodzaj PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60. Dodatkowo nale y uwzglêdniæ wzmocnienie - WSP ( patrz cennik elementów dodatkowych str. 7.1, 7., 7.3 ). Przy zastosowaniu wzmocnienia wartoœci podane w tabelach nale y pomniejszyæ o 0 cm. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ PORTOS - TERMOLU a max. gruboœæ ramy okiennej 95 mm 1. Profil przy³¹czeniowy ramki. Profil ³¹cz¹cy a. Klapa rewizyjna 3. Pokrywa zewnêtrzna. 4. Pokrywa wewnêtrzna 5. Wk³ad termoizolacyjny 6. Rura nawojowa. 7. Stalowe wzmocnienie. 8. Profil adaptacyjny 9. Taœma. 10. Prowadnica rolety z uszczelk¹ szczotkow¹. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelk¹ gumow¹. 13. Bufor listwy dolnej. 14. Listwa tynkowa. 15. Wzmocnienie pod listwê tynkow¹. rodzaj g³êbokoœæ 13 1 BPR-160 BPR mm 00 mm 53 mm 53 mm

9 ROLETY NADSTAWNE PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK PCV Pancerz i (aretowany) Rodzaj szer.od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Pancerz (aretowany) szer.od 0,55 m do 1,60 m, max. pow. 4,5 m Rodzaj PCV ø 40-WB. PSK-160 Wielkoœæ 160 mm PSK-00 Wielkoœæ 00 mm Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m (dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce) nale y u yæ ø 60. PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ PORTOS - TERMOLU Z MOSKITIER a rodzaj BPR mm 4 max. gruboœæ ramy okiennej 75 mm g³êbokoœæ 53 mm 1. Profil przy³¹czeniowy ramki. Profil ³¹cz¹cy a. Klapa rewizyjna 3. Pokrywa zewnêtrzna. 4. Pokrywa wewnêtrzna 5. Wk³ad termoizolacyjny 6. Rura nawojowa rolety. 7. Wzmocnienie pod listwê tynkow¹. 8. Profil adaptacyjny 9. Taœma. 10. Prowadnica rolety z uszczelk¹ szczotkow¹. 11. Pancerz rolety. 1. Listwa dolna z uszczelk¹ gumow¹. 13. Bufor listwy dolnej. 14. Rura nawojowa moskitiery. 15. Siatka antyinsektowa. 16. Listwa dolna moskitiery z uszczelk¹ szczotkow¹. 17. Blokada moskitiery. 18. Sznurek. 19. Listwa tynkowa BPR mm 53 mm

10 WYMIAROWANIE ROLET NADSTAWNYCH S - do wysokoœci okna nale y doliczyæ odpowiedni rozmiar ( patrz tabele z nawojami str. 3.3; 3.4; 3.5 ), H = O+S O H - poniewa prowadnice s¹ montowane na ramie okiennej, szerokoœæ okna jest szerokoœci¹ ca³kowit¹ rolety, G = B G = B gdzie : S - rozmiar () O - okna H - ca³kowita rolety G - szerokoœæ okna B - szerokoœæ ca³kowita rolety W przypadku zestawu balkonowego : - szerokoœæ drzwi balkonowych oraz szerokoœæ okna s¹ szerokoœci¹ rolety, - pomiêdzy drzwiami balkonowymi a oknem wystêpuj¹ prowadnice podwójne ale tylko w przypadku jednakowej wysokoœci okna i drzwi, (w innym przypadku prowadnice s¹ pojedyncze), - przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar nale y podaæ od osi prowadnicy podwójnej - do wysokoœci drzwi balkonowych nale y doliczyæ odpowiedni rozmiar - do wysokoœci okna nale y doliczyæ ten sam rozmiar, który doliczyliœmy do wysokoœci drzwi balkonowych - wówczas rolety bêd¹ wykonane w jednej skrzynce (za zwiêkszenie doliczamy 5 % ceny netto rolety). PROWADNICE STOSOWANE DO ROLET NADSTAWNYCH PROWADNICA POJEDYNCZA PROWADNICA PODWÓJNA WKRÊT DO MOCOWANIA PROWADNIC PCV PROWADNICA DO MOSKITIERY 60,5 14 Ls = 10 mm d1 = 5 mm 5 1 skrzynka PCV - montowana na ramie okiennej

11 PRZYK ADOWE MO LIWOŒCI WYKONANIA ZESTAWÓW ROLET WE WSPÓLNEJ SKRZYNCE ORAZ SPOSOBY ROZMIESZCZENIA W NICH NAPÊDÓW Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w ka dej rolecie (1,,3) po stronie lewej lub prawej Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej, - w rolecie nr tylko po stronie prawej, Mo liwe jest równie zastosowanie wspólnego napêdu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej. 1 3 Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej, - w rolecie nr tylko po stronie lewej, - w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej. Mo liwe jest równie zastosowanie wspólnego napêdu dla rolet nr i nr 3 po stronie prawej lub lewej. - prowadnica pojedyncza Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 tylko po stronie lewej, - w rolecie nr 3 tylko po stronie prawej. W rolecie nr nie ma mo liwoœci umieszczenia oddzielnego napêdu. Roletê t¹ nale y po³¹czyæ wspólnym napêdem z rolet¹ nr 1 lub nr 3. Wyklucza siê mo liwoœæ zastosowania wspólnego napêdu dla 3 rolet. - prowadnica podwójna Wszystkie rysunki nale y wykonywaæ w widoku od wewn¹trz.przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, e na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejnoœci od lewej strony do prawej patrz¹c od wewn¹trz pomieszczenia.

12 PROFILE ADAPTACYJNE U ATWIAJ CE PO CZENIE ROLETY Z PROFILEM OKIENNYM AD - 1 UNIWERSALNY, ROPLASTO, ROYAL, DREWNO, WYMAR, ALUPLAST 6000, 6001, PLUSTEC 70 mm 5-K, KÖMMERLING 88 PLUS AD - 9 BRÜGMANN ( 60 lub 66 ) AD - DECEUNINCK 3-K THYSSEN ( 60 mm AD, MD 100, LORD DELUE, ELITE, ELITE 5-K, KLASSIK, KOMPAKT ), LB AD - 10 ALUPLAST (60 lub 70 mm), SCHÜCO (60 mm), IGLO 5 AD - 5 VEKA PERFECTLINE, VEKA SOFTLINE VEKA, KÖMMERLING, EURODUR, ALUPLAST 4000, SALAMANDER 3-D, INTERTEC, IDEAL 000, DECENIG-ZENDOW 73 mm 5-K AD - 14 GEALAN, REHAU BRILLANT AD - 6 SALAMANDER D, AURA, REHAU 60 mm (BASIC), FORIS, FORIS 5-K AD - 16 BRÜGMANN (73 mm) AD - 7 KBE 3-K, 4-K, ECO 9001 AD - 17 SCHÜCO (70 mm) AD - 8 TROCAL COMFORT, TROCAL INNOVA, TROCAL, PLUSTEC, REHAU THERMO 70 RN - M UNIWERSALNY (do rolet z moskitier¹) Z UWAGI NA CZÊSTE MODYFIKACJE I WPROWADZANIE NOWYCH TYPÓW PROFILI OKIENNYCH, PRZED Z O ENIEM PIERWSZEGO ZAMÓWIENIA PROSIMY O PRZES ANIE PROFILU OKIENNEGO (LUB JEGO PRÓBKI) W CELU DOBRANIA OPTYMALNEGO PROFILU ADAPTACYJNEGO. Na druku zamówienia prosimy okreœliæ rodzaj systemu profili okiennych. Brak okreœlenia profilu okiennego uznamy za zamówienie adaptera uniwersalnego.

13 LISTA DOSTÊPNYCH KOLORÓW OKLEIN PCV Oznaczenie Renolit Nr Kolor PALISANDER ANTRACYT CZEKOLADOWY MAHOÑ WIŒNIA DAGLEZJA MACORE ORZECH D B ST-G D B BAGIENNY * D B JASNY D B CIEMNY D B RUSTYKALNY OREGON Z OTY D B INDIANA SIENA ROSSO SIENA NOCE WINCHESTER ZIELEÑ * ZIELONY LEŒNY * NIEBIESKI STALOWY SZARY JASNY * SZARY * Do wyczerpania zapasów. WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET PCV W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym, - kasetê na taœmê do 5 mb ( zwijacz ) w kolorze bia³ym. W roletach Termolux z pokryw¹ rewizyjn¹ w okleinie oraz roletach w okleinie obustronnej, zwijacz i taœma w kolorze br¹zowym, - wkrêty mocuj¹ce prowadnice, - wzmocnion¹ listwê doln¹ ( 55 mm ) z uszczelk¹ gumow¹ ( bia³a, ciemny br¹z, br¹z, szary, be, srebrny, koœæ s³oniowa ), - klipsowany pancerz ( areta ). - listwa tynkowa ze stalowym wzmocnieniem czo³owym w kolorze bia³ym lub br¹zowym na yczenie klienta bez dop³aty WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1, 7., 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu, patrz str. 7.1, 7., 7.3.

14 ROLETY ZEWNÊTRZNE STANDARD z moskitier¹ INTERMO z moskitier¹ PORTO z moskitier¹ OMEGA z moskitier¹ NOWOŒÆ od

15 ROLETY ZEWNÊTRZNE - STANDARD NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz, PCV-5 (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB PCV-5 PCV-5 PCV Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60 Pierœcienie zwiêkszaj¹ce o ysko Bok Œlizgacz piór Prowadnica Skrzynka aluminiowa (góra) Taœma Ko³o nawojowe Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Wieszaki Listwa dolna Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Klapa rewizyjna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET STANDARD W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39 lub PA 45 lub pióra PCV (pancerz), PCV-5 we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Skrzynki standard 137, 165, 05 mog¹ równie wystêpowaæ w kolorze z³oty d¹b (48) i orzech (30) za dop³at¹ (patrz str. 7.3) WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

16 ROLETY ZEWNÊTRZNE - STANDARD Z MOSKITIER Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m ( dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce ) nale y u yæ ø 60. Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Uchwyt pod o ysko moskitierê Bok Mechanizm sprê ynowy moskitiery Œlizgacz piór Prowadnica Skrzynka aluminiowa (góra) Listwa dolna moskitiery Ko³o nawojowe Taœma Zwijacz taœmy Rygiel Zatyczka listwy dolnej Rurka z siatk¹ Wieszaki Listwa dolna Uchwyt pod moskitierê Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Rygiel Klapa rewizyjna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET STANDARD z moskitier¹ W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39 lub PA 45 lub pióra PCV (pancerz), we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Skrzynki standard 137, 165, 05 mog¹ równie wystêpowaæ w kolorze z³oty d¹b (48) i orzech (30) za dop³at¹ (patrz str. 7.3) WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

17 ROLETY ZEWNÊTRZNE - PORTO NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz, PCV-5 (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB PCV-5 PCV-5 PCV Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60 Skrzynka aluminiowa (góra) Pierœcienie zwiêkszaj¹ce o ysko Bok Ko³o nawojowe Œlizgacz piór Wieszaki Taœma Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Klapa rewizyjna alu Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET PORTO W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39, PA 45 lub pióra PCV (pancerz) i PCV-5 we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03) lub be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Prowadnica Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

18 ROLETY ZEWNÊTRZNE - PORTO Z MOSKITIER NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m ( dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce ) nale y u yæ ø 60. Bok Mechanizm sprê ynowy moskitiery Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Uchwyt pod o ysko moskitierê Œlizgacz piór Prowadnica Skrzynka aluminiowa (góra) Listwa dolna moskitiery Ko³o nawojowe Taœma Zwijacz taœmy Rygiel Zatyczka listwy dolnej Rurka z siatk¹ Wieszaki Listwa dolna Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Rygiel Klapa rewizyjna Aretki (klipsy) Pióra aluminiowe lub PCV Uchwyt pod moskitierê Bok Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET PORTO z moskitier¹ W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39 lub PA 45 lub pióra PCV (pancerz) we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

19 PROPONOWANY SPOSÓB WYMIAROWANIA ROLET ZEWNÊTRZNYCH STANDARD, STANDARD z Moskitier¹, PORTO, PORTO z Moskitier¹ TYP ROLETY "A" skrzynka montowana na elewacji, prowadnice proste TYP ROLETY "B" I "C" skrzynka montowana we wnêce okiennej, prowadnice k¹towe lub proste S - do wysokoœci wnêki nale y doliczyæ odpowiedni rozmiar ( patrz tabela z nawojami str. 4.3; 4.4; 4.5; 4.6 ) - poniewa skrzynka montowana jest we wnêce okiennej wnêki jest wysokoœci¹ ca³kowit¹ rolety W H H = W+S W = H W = H - do szerokoœci wnêki nale y doliczyæ prowadnice x 5,5 cm ( x 6,5 cm w przypadku profila PCV 5 mm) - szerokoœæ ca³kowita rolety jest szerokoœci¹ wnêki G = B P G P B B = G+11 cm B = G+13 cm (PCV 5 mm) G = B S S S S H H=W W H1 H1=K K G G=B G=B P D P P C - w przypadku zestawu balkonowego do szerokoœci wnêki drzwi balkonowych "D" dodajemy prowadnice x 5,5 cm ( x 6,5 cm w przypadku profila PCV 5 mm), szerokoœæ wnêki okiennej "G" pozostaje bez zmian - jest szerokoœci¹ tej rolety P D=C P P C W przypadku zestawu balkonowego: - szerokoœæ wnêki drzwi balkonowych oraz szerokoœæ wnêki okiennej s¹ szerokoœci¹ rolety - wnêki drzwi balkonowych oraz wnêki okiennej s¹ wysokoœci¹ rolety gdzie: S - rozmiar (), W - wnêki okiennej, G - szerokoœæ wnêki okiennej, P - prowadnice proste, B - szerokoœæ ca³kowita rolety, H - ca³kowita rolety, D - szerokoœæ wnêki drzwi balkonowych, K - wnêki drzwi balkonowych, C - szerokoœæ rolety na drzwi, H1 - rolety na drzwi, H - rolety na okno Przy zastosowaniu prowadnic podwójnych wymiar nale y podaæ od osi prowadnicy podwójnej W przypadku monta u we wnêce nale y upewniæ siê, e szerokoœæ i wnêki we wszystkich punktach jest jednakowa. Je eli jest ró na, nale y przyj¹æ wymiar najmniejszy lub dokonaæ odpowiedniej korekty otworu ( ) ( ) Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w obu roletach po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe w ka dej rolecie (1,,3) po stronie lewej lub prawej. Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr 3 po stronie lewej lub prawej. 1 Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr po stronie prawej lub lewej (wykluczaj¹c mo liwoœæ jednoczesnego zastosowania napêdów na œrodku podzia³u) Mo liwe jest równie zastosowanie 1 3 ( ) wspólnego napêdu dla obu rolet po stronie prawej lub lewej( przy u yciu rury nawojowej o 40 ). Rozmieszczenie napêdów w powy szym zestawie jest mo liwe: - w rolecie nr 1 po stronie prawej lub lewej, - w rolecie nr po stronie lewej lub prawej, - w rolecie nr 3 po stronie prawej lub lewej. Mo liwe jest równie zastosowanie wspólnego napêdu dla rolet nr i nr 3 po stronie prawej lub lewej ( przy u yciu rury nawojowej o 40 ). - prowadnica pojedyncza ( ) - prowadnica podwójna [w przypadku rolet z moskitier¹ (STANDARD, PORTO) zamiast prowadnicy podwójnej stosowane bêd¹ dwie prowadnice pojedyncze] Wszystkie rysunki nale y wykonywaæ w widoku od wewn¹trz. Przy zamawianiu zestawów rolet przyjmowana jest zasada, e na zamówieniu wpisujemy rolety w kolejnoœci od lewej strony do prawej patrz¹c od wewn¹trz pomieszczenia. ( )

20 PROWADNICE ROLET ZEWNÊTRZNYCH PROWADNICE STOSOWANE DO ROLET ZEWNÊTRZNYCH PROWADNICA STOSOWANA DO ROLET ZEWNÊTRZNYCH Z MOSKITIER 1,6 6 14,6 1,6 4,8 6 14,6 5,5 PROWADNICA PROSTA 66 38,4 37,7 5,9 17 PROWADNICA K TOWA PROWADNICA PROSTA POD MOSKITIERÊ (dotyczy tylko profili,, ) PROWADNICA PROSTA MAI (dotyczy tylko profila PCV-5) 79,4 15 6, 6, PROWADNICA PODWÓJNA Schemat wymiarowania wyjœcia taœmy ze aluminiowej 15 mm otwór 0 mm C A 15 mm 0 mm - otwór 15 mm otwór 0 mm C A 0 mm 0 mm - otwór B 5 mm - otwór 5 mm - otwór D wyjœcie D nie wystêpuje w skrzynce 137 B 5 mm - otwór Je eli wyjœcie taœmy nie bêdzie okreœlone w zamówieniu standardowo zostanie przyjête wyjœcie B w przypadku typu rolety A i B oraz wyjœcie C w przypadku typu rolety C.

21 ROLETY ZEWNÊTRZNE - INTERMO NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do,5 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 6,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz, PCV-5 (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. do 1,6 m, max. pow. 3 m rolety wraz szer. do 3 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB PCV-5 PCV-5 PCV Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m nale y u yæ ø 60 Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica 386 o ysko Skrzynka aluminiowa (góra) Taœma Ko³o nawojowe Klapa rewizyjna Wieszaki 368 Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Listwa tynkowa Aretki (klipsy) 386 Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET INTERMO W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê aluminiow¹ (góra) - surow¹ ( niemalowan¹ ) - boki - surowe ( niemalowane) - klapê rewizyjn¹, listwê tynkow¹ i prowadnice w kolorach: bia³y ( 0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szary (03), be (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39, PA 45 lub pióra PCV (pancerz) lub PCV-5 we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05) srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV( areta ). - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Pióra aluminiowe lub PCV WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3

22 ROLETY ZEWNÊTRZNE - INTERMO Z MOSKITIER NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŒCIACH SKRZYNEK ALUMINIOWYCH Pancerz, (aretowany) szer. od 0,55 m do 1,80 m, max. pow. 4,5 m Wielkoœæ rolety wraz rolety wraz rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Pancerz (aretowany) Wielkoœæ rolety wraz szer. od 0,55 m do 1,6 m, max. pow. 4,5 m rolety wraz ALUMINIUM ø 40-WB Uwaga! Przy szerokoœci rolety powy ej m ( dotyczy podzia³ów w jednej skrzynce ) nale y u yæ ø 60. W roletach Intermo z moskitier¹ nie mo na zmontowaæ silnika NHK. Mechanizm sprê ynowy moskitiery Skrzynka aluminiowa (góra) Pierœcienie zwiêkszaj¹ce Uchwyt pod o ysko moskitierê Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica Listwa dolna moskitiery Ko³o nawojowe Taœma Rygiel Wieszaki Rurka z siatk¹ Rura nawojowa o ysko Obsadka rury Rygiel Klapa rewizyjna Uchwyt pod moskitierê Listwa tynkowa Aretki (klipsy) Bok Listwa dystansowa Œlizgacz piór Prowadnica WYPOSA ENIE STANDARDOWE ROLET INTERMO z moskitier¹ W standardzie roleta zawiera: - skrzynkê i prowadnice w kolorze bia³ym (0), ciemnym br¹zie (08), br¹zie (09), szarym (03), be u (05), srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) - pióra aluminiowe (pancerz) PA 39, PA 45 lub pióra PCV (pancerz) we wszystkich dostêpnych kolorach bez dop³at - kasetê na taœmê lub linkê do 5 mb ( zwijacz ) dostêpn¹ w kolorze bia³ym ( br¹zowym na yczenie ), - wzmocnion¹ listwê doln¹ 55 mm bia³a (0), ciemny br¹z (08), br¹z (09), szara (03), be (05) srebrnym ( 01), koœæ s³oniowa (16) z uszczelk¹ gumow¹, - klipsowane pióra aluminiowe lub PCV ( areta ). - roleta typ A, wyjœcie B. - nawiercanie otworów monta owych w prowadnicy Alu - nieodp³atnie na yczenie klienta Zwijacz taœmy Zatyczka listwy dolnej Listwa dolna Pióra aluminiowe lub PCV WYPOSA ENIE DODATKOWE: - patrz cennik elementów dodatkowych i dop³at str. 7.1; 7.; 7.3 UWAGA! Elementy dodatkowe musz¹ byæ ka dorazowo wyszczególnione w zamówieniu.

23 SYSTEM INTERMO System podtynkowy INTERMO, mocowany we wnêce muru nad otworem okiennym, jest nowoczesnym rozwi¹zaniem w nowo wznoszonych budynkach, jak równie w istniej¹cych obiektach, s³owem dla tych wszystkich którym energooszczêdnoœæ nie jest obojêtna. Nowy system, wyró nia sposób monta u, gdzie rolety montowane s¹ przed oknem dziêki czemu unikamy wszystkich mo liwych pustych przestrzeni nad oknem. Elementy podtynkowe rolety INTERMO nie ingeruj¹ w konstrukcjê okna, drzwi i nadpro a tote nie naruszaj¹ szczelnoœci budynku. Skrzynka rolety po otynkowaniu jest niewidoczna, a klapa rewizyjna, szyna tynkowa i prowadnice mog¹ byæ dopasowane kolorystycznie do barwy okien, przy czym prowadnice w dodatku mo na czêœciowo zabudowaæ. ZALETY INTERMO: 1. zapewnia bardzo dobr¹ izolacjê termiczn¹, nie ingeruje w konstrukcjê okna, drzwi i nadpro a dziêki czemu nie narusza ich w³aœciwoœci izolacyjnych;. zapewnia bardzo dobr¹ izolacjê akustyczn¹, œciana zewnêtrzna dzia³a jako bariera akustyczna; 3. zapewnia dyskretne wkomponowanie, i czêœciowo prowadnic, w fasadê budynku,a pozosta³ym elementom umo liwia dopasowanie kolorystyczne do barwy stolarki okiennej; 4. pozwala unikn¹æ skraplania pary na klapie rewizyjnej, co czasami zdarza siê w skrzynkach nadpro owych 5. umieszczona w skrzynce klapa rewizyjna, znajduje siê na zewn¹trz budynku co pozwala na czyste i proste dzia³ania serwisu w razie awarii, bez ingerencji w prywatnoœæ mieszkañców. 6. system daje siê stosowaæ nie tylko w nowo wznoszonych budynkach ale równie w istniej¹cych obiektach, w trakcie monta u lub przy wymianie okien. SPOSOBY MONTA U SKRZYNKI ROLETY SYSTEMU INTERMO *Skrzynka rolety wbudowana w trakcie wznoszenia œciany *Skrzynka rolety wbudowana w wymieniane nadpro e istniej¹cej œciany *Skrzynka rolety wbudowana pod istniej¹ce nadpro e tynk - ocieplenie 3 - siatka tynkarska 4 - skrzynka aluminiowa (góra) 5 - p³yta z we³ny drzewnej 6 - listwa tynkowa 7 - klapa rewizyjna 8 - konstrukcja nadpro a 9 - beton komórkowy 10 - wype³nienie okienne

24 PROPONOWANE SPOSOBY POMIAROWANIA I MONTA U ROLET INTERMO b B h d b BR OBRYS KASETY BR = B PROWADNICA ROLETY HR HO HR = HO + h HR - rolety HO - okna BR - szerokoœæ rolety B - szerokoœæ okna h - rolety b - g³êbokoœæ rolety b1 - minimalna szerokoœæ otworu pod skrzynkê h1 - minimalna otworu pod skrzynkê PRZEKRÓJ BOCZNY b1 PARAMETRY TYNKOWANIA (ZABUDOWY) PROWADNICY (aluminiowa prosta lub k¹towa) b h h1 S S = 53 mm T = max 3 mm T h=b b1 min h1 min

25 ROLETY RKS BECK & HEUN

26 PRZEKRÓJ SKRZYNKI RKS BECK & HEUN styropian 4 mm stal ebrowana kotwice wzd³u ne listwa aluminiowa tynkowa PRZEKRÓJ TECHNICZNY ROLETY RKS BECK & HEUN W ŒCIANIE WIELOWARSTWOWEJ warstwa elewacyjna tynk zewnêtrzny warstwa noœna œciany ocieplenie ocieplenie STROP nadpro e warstwy noœnej tynk wewnêtrzny warstwa wyrównawcza z zaprawy lub wyszpa³dowanie ceg³¹ nadpro e warstwy elewacyjnej szyna tynkowa zewnêtrzna trawersa uniwersalna szyna tynkowa wewnêtrzna klapa rewizyjna

27 PRZYK ADY ZABUDOWY ROLOKASETY W ŒCIANIE WIELOWARSTWOWEJ Rys. 1 Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z nadpro em prefabrykowanym Rys. Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z nadpro em z kszta³towników stalowych Rys. 3 Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z zewnêtrzn¹ warstw¹ ze styropianu. Rys. 4 Rolokaseta RKS w œcianie warstwowej z zewnêtrzn¹ warstw¹ elewacyjn¹ wykonan¹ z klinkieru.

28 WSKAZÓWKI PRZY POMIARZE I MONTA U ROLET RKS A) Przygotowanie otworu okiennego, pomiar i monta rolokasety Przelotka taœmy Nadpro e Skrzynka Pianka lub zaprawa Otwór okienny pod roletê RKS powinien byæ przygotowany w kszta³cie nieforemnej litery "T". D UGOŒÆ SKRZYNKI Obudowa zwijacza podtynkowego So Ho RODZAJ NAPÊDU TAŒMA ZNANA STRONA NAPÊDU So + 18 cm NIEZNANA STRONA NAPÊDU So + 0 cm SILNIK So + 16 cm 110 cm 110 cm Skrzynkê montujemy za pomoc¹ zaprawy murarskiej lub pianki monta owej, licuj¹c j¹ z murem wewnêtrznym i dok³adnie poziomuj¹c. W przypadku, gdy strona napêdu jest znana i przelotka taœmy jest zamontowana w skrzynce, to dok³adnie pod przelotk¹ nale y osadziæ plastikow¹ obudowê zwijacza podtynkowego (przelotka i obudowa zwijacza, a w póÿniejszym etapie równie ko³o nawojowe musz¹ byæ w jednej linii, aby pasek napêdowy bieg³ pionowo po œcianie). Obudowa zwijacza montowana jest na ogó³ na wysokoœci 110 cm od przewidywanego poziomu posadzki. Uwaga: Skrzynka nie jest elementem noœnym; nale y wiêc pamiêtaæ o odpowiednio d³u szym nadpro u. B) Prowadnica Generaln¹ zasada jest, e do okien PCV montujemy prowadnice PCV, a do okien drewnianych - prowadnice aluminiowe. D³ugoœæ prowadnicy PCV (bez œlizgacza) = okna.d³ugoœæ prowadnicy aluminiowej = okna liczona od zewnêtrznego podciêcia pod parapet + 4 cm. Prowadnica aluminiowa na górnym odcinku wystaj¹cym ponad ramê okienn¹ powinna byæ naciêta i uformowana w lejek zastêpuj¹cy œlizgacz. Wskazówki monta owe: 1. Prowadnice powinny byæ zamontowane na oknach przed ich osadzeniem.. Przed zamontowaniem prowadnic aluminiowych na oknach drewnianych nale y upewniæ siê, czy pancerz rolety minie okapnik; je eli to konieczne - zamontowaæ prowadnice dystansowe. 3. Okna z prowadnicami powinny byæ osadzone tak, aby œlizgacze prowadnic PCV lub prowadnice aluminiowe opiera³y siê o zewnêtrzne listwy tynkowe wewn¹trz. 4. Nale y zwróciæ uwagê na takie usytuowanie prowadnic, aby szerokoœæ wewnêtrznego oœcie a po otynkowaniu umo liwia³a w³o enie pancerza rolety w kana³y robocze prowadnic. C. Klapa Rewizyjna i Trawersa Klapa rewizyjna od strony pomieszczenia montowana jest na wkrêt do wewnêtrznej listwy tynkowej. W przypadku monta u klapy do BECK&HEUN nale y pamiêtaæ dodatkowo o wczeœniejszym zamontowaniu do wewnêtrznej listwy tynkowej profilu monta owego ( patrz rys. 1). Rys. 1 Mocowanie klapy rewizyjnej do ramy okiennej umo liwia trawersa uniwersalna (patrz cennik rolet w systemie RKS) lub specjalne profile monta owe (oferuje je ka dy producent profili okiennych).

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian

ROLETY NADSTAWNE TERMOLUX CLASSIC INTERLUX Z MOSKITIERĄ INTERLUX NOWOŚĆ. Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian R ROLETY NADSTAWNE CLASSIC TERMOLU INTERLU NOWOŚĆ INTERLU Z MOSKITIERĄ Firma Portos zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian 3 ROLETY NADSTAWNE - CLASSIC NAWOJE W POSZCZEGÓLNYCH WIELKOŚCIACH SKRZYNEK Pancerz

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie

Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie Wyposażenie ponadstandardowe (za dopłatą) zabezpieczenia zwiększające odporność na włamanie ZB ZAMEK BASKWILOWY W LISTWIE DOLNEJ + KOMPLET KLUCZY (2 szt.) ORAZ PŁYTKA MASKUJĄCA WYSTĘPUJĄCE W KOLORZE BIAŁYM,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE

SPIS TREŚCI CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE CENNIK PRODUKTY ZEWNĘTRZNE SPIS TREŚCI KOLORYSTYKA I DOPŁATY DO KOLORÓW NIESTANDARDOWYCH...2 CENNIK ROLET ZEWNĘTRZNYCH W SKRZYNKACH ALUMINIOWYCH...4 I. Skrzynka standard...5 II. Skrzynka półokrągła...7

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST

SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST System Rolet Nak³adanych - RN System Rolet Adaptacyjnych - RA System Rolet Nadpro owych - RKS Strona 2 SYSTEM ROLET NAK

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych zwijanych w systemie: ADAPTACYJNYM typu SK ADAPTACYJNYM typu SK z MOSKITO Instrukcja monta u rolet - 1 - - 2 - Zalecenia ogólne Monta rolety mo e odbywaæ siê wy³¹cznie przez przeszkolon¹ ekipê monta ow¹. Nale y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych przepisów BHP, w szczególnoœci dotycz¹cych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH

INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH R Z K A LI S Z A INSTRUKCJA SKŁADANIA ORAZ MONTAŻU ROLET NADPROŻOWYCH Przed przystąpieniem do montażu rolety należy zapoznać się z poniższą instrukcją. W czasie transportu i składowania roleta powinna

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY MOSKITIERY RAMKOWE Eko-plast MOSKITIERY RAMKOWE Moskitiery ramkowe dostêpne s¹ w dwóch wersjach: - Standard - okno typowe lub zlicowane - Exclusive - tylko okno typowe Rodzaje siatek: - Standard - trudnopalna z w³ókna szklanego

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev. 3.72 2014-06-21 DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.72 2014-06-21 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST

SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST SYSTEMY ROLET ZEWNÊTRZNYCH FIRMY ALUPLAST System Rolet Nak³adanych - RN System Rolet Adaptacyjnych - RA System Rolet Nadpro owych - RKS Strona 2 SYSTEM ROLET NAK

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL

ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL ROLETA ROLETY ZEWNĘTRZNE NAŚCIENNE DETAL 1. Minimalna powierzchnia rolety wynosi 1. 2. Do ceny netto należy doliczyć podatek VAT 8% dla osób fizycznych, 23% dla firm. MEGA MAKRO ANTYWŁAMANIOWYM WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX

SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX SYSTEM ROLETKI DACHOWEJ - DEKOLUX Roletka DEKOLUX przeznaczona jest do okien dachowych. Wyposa ona jest w wygodny mechanizm sprê ynowy, który umo liwia samoczynne zwijanie materia³u do kasety. Kolejn¹

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych Entermatic

Instrukcja monta u rolet zewnêtrznych Entermatic 1. TYPY MONTA U ROLET ZEWNÊTRZNYCH Monta na elewacji Zalecany w istniej¹cych ju budynkach, w sytuacjach gdy monta stolarki nie pozwala na montowanie rolet bezpoœrednio na niej Monta w niszê okienn¹, na

Bardziej szczegółowo

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych

katalog lineal - Mo liwoœci DRZWI SZKLANE lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych lineal - Mo liwoœci lineal Rozwi¹zania Konstrukcji Szklanych -51 Nowa Wieœ/Kêty, ul. Matejki 5 NIP: 813-319-29-59 @: info@linealsystem.eu web: www.linealsystem.eu dachy szklane œciany samonoœne w systemie

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev

DETALICZNY MOSKITIERY CENNIK. Rev DETALICZNY CENNIK MOSKITIERY 2014 Rev. 3.71 2014-05-31 Moskitiery 1. Moskitiera ramkowa okienna Rysunek techniczny, cennik elementów Opis systemu Uchwyty mocuj¹ce moskitiery Cennik moskitier z siatk¹ z

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2014 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39

Bardziej szczegółowo

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU

MIKOLA ALUZJA PIONOWA ZAMÓWIENIE ZAMÓWIENIE NALE Y WYS AÆ. KOD MATERIA U. WYMIARY [cm] KOD PRODUKTU -0 Wroc³aw, ul. Woronowicka tel. 9 0, 9 9 fax. 9 0 ZJE PIONOWE NALE Y WYS AÆ 9 0 ZJA PIONOWA ZP ZJA PIONOWA SKOŒNA ZPS Typy sterowañ T T T T T SKOS (T+T) (dotyczy wy³¹cznie ZPS) max. O SPOSÓB MONTA U (rodzaj

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH SZYBA ROLETY DACHOWE STANDARD ROLETY DOCHOWE Z PROWADNICAMI I KASETK PLISY DO OKIEN DACHOWYCH POMIAR SZEROKOŒÆ FAKRO, ROTO SKOŒNE As A C WYSOKOŒÆ VELUX, OKPOL ROTO PROSTE C As A C FAKRO, ROTO SKOŒNE Hs H VELUX,

Bardziej szczegółowo

Cennik rolet 09/2014

Cennik rolet 09/2014 rolet 09/2014 Spis treści Kolory do rolet naokiennych... 04 Kolory do rolet zewnętrznych... 05 Expert - R-IN_1... 06 Expert - R-IN_1 - Dane techniczne... 07 Expert - R-IN_1 (PA 39)... 08 Expert - R-IN_1

Bardziej szczegółowo

CENNIK. Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane

CENNIK. Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane CENNIK Rolety zewnętrzne Rolety antywłamaniowe Bramy rolowane Kraty rolowane 2014 Firma Andrzejczak s.c. ul. Piłsudskiego 3g 95-200 Pabianice NIP: 731-16-48-511 www.andrzejczak.pl info@andrzejczak.pl tel.

Bardziej szczegółowo

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI

OKNA DRZWI BRAMY PARAPETY ROLETY ALUZJE MOSKITIERY ROLETY MINI Eko-plast ROLETY MINI Monta na skrzydle okiennym. Mechanizm ³añcuszkowy ze stopem. Listwa dolna PVC obszyta w materiale. W standardzie y³ki do utrzymania tkaniny przy skrzydle. Kolory mechanizmów: - z³oty

Bardziej szczegółowo

565 x x x x x x x x 835

565 x x x x x x x x 835 Okna standardowe Symbol Wymiary Sposób Obwód Twoja okna szer x wys otwierania mb cena netto OKNA JEDNOSKRZYD OWE (skrzyd³o U-uchylne) 01 02 03 03B 04 05 06 07 565 x 535 865 x 535 1165 x 535 1465 x 535

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.8 INTERLU 3.9 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów

edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów edycja 05_II_2013 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA CENA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę (szt./kpl. towaru

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA

CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA CENNIK ROLETY NADSTAWNE ROLETY ZEWNĘTRZNE AKCESORIA NAPĘDY STEROWANIA Ok-Plast sp. z o.o. Ul. Mickiewicza 2a 49-100 Niemodlin Tel. / (077) 460 83 28 NIP 747-17-33-579 www.ok-plast.pl str. 1 OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do produkcji rolet w systemie: ADAPTACYJNYM ADAPTACYJNYM + MOSKITO

Dokumentacja techniczna do produkcji rolet w systemie: ADAPTACYJNYM ADAPTACYJNYM + MOSKITO Dokumentacja techniczna do produkcji rolet w systemie: - 1 - SPIS ZAWARTOŒCI I. Roleta systemu ADAPTACYJNEGO... str. 3 Œrednice nawojowe... str. 6 Dane do produkcji rolet w systemie... str. 8 1.1. Skrzynka

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH SKN BECK + HEUN CZYLI DAWNE RKS - INFORMATOR TECHNICZNY

SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH SKN BECK + HEUN CZYLI DAWNE RKS - INFORMATOR TECHNICZNY SYSTEM SKRZYNEK NADPROŻOWYCH SKN BECK + HEUN CZYLI DAWNE RKS - INFORMATOR TECHNICZNY STYROPIANOWA SKRZYNKA NADPROŻOWA 1. Twardy styropian 7. Pokrywa boczna kasety 2. Zewnętrzny nośnik tynku (suprema) 8.

Bardziej szczegółowo

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I

LS RAILING SYSTEM. lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH KATALOG PRODUKTÓW. www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I LS RAILING SYSTEM KATALOG PRODUKTÓW lineal ROZWI ZANIA KONSTRUKCJI SZKLANYCH www.linealsystem.eu I info@linealsystem.eu I regulacja odejœcia L S R A I L I N G S Y S T E M JESZCZE ATWIEJ, JESZCZE PRECYZYJNIEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta P. H. PLASTMAL. 16-400 Suwałki Ul.Gołdapska 2 Tel. 664913777

Oferta P. H. PLASTMAL. 16-400 Suwałki Ul.Gołdapska 2 Tel. 664913777 P. H. PLASTMAL 16-400 Suwałki Ul.Gołdapska 2 Tel. 664913777 Oferta Podkładka bazowa...2 Podkładka wyrównawcza...4 Kości zgrzewne...5 Łącznik słupka...8 Stabilizator listwy przyszybowej... 21 Stabilizatory

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE NA DRZWI PREMIUM. (nadaje zamawiaj¹cy) ... Miasto ... NIP. Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami. Z³oty D¹b ciemny

ZAMÓWIENIE NA DRZWI PREMIUM. (nadaje zamawiaj¹cy) ... Miasto ... NIP. Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami. Z³oty D¹b ciemny R ZAMÓWIE NA DRZWI PREMIUM Nr:... (nadaje zamawiaj¹cy) Pokrycie skrzyd³a drzwi jednoskrzyd³owe i dwuskrzyd³owe: Wenge Mahoñ w³oski D¹b Pokrycie skrzyd³a drzwi z dostawkami D¹b Strona otwierania: Kierunek

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Żaluzje zewnętrzne naokienne. Do produkcji żaluzji stosowane są najwyższej jakości profile firmy EXTE

Żaluzje zewnętrzne naokienne. Do produkcji żaluzji stosowane są najwyższej jakości profile firmy EXTE Żaluzje zewnętrzne naokienne Do produkcji żaluzji stosowane są najwyższej jakości profile firmy EXTE Pancerze żaluzji wyprodukowane są z wysokogatunkowego stopu aluminium, odpowiednio wyprofilowane i wypełnione

Bardziej szczegółowo

I. Oznaczenia bram gara owych

I. Oznaczenia bram gara owych RAMY GARAZOE I. Oznaczenia bram gara owych Model p³ata bramy: yró nik: bramy segmentowe izolowane gara owe SD -SD -SD SP -SP SK SMD (struktura deski) p³at bramy z poziomymi mi rowkowymi w deseniu drewnopodobnym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zaproszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz montaż mebli recepcyjnych w LAWP w Lublinie I. Lada recepcyjna prosta: 1. Moduł lady recepcyjnej, łącznik

Bardziej szczegółowo

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m.

Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. www.sgf.com.pl Te l. k o m : 7 8 3-3 6 6-4 6 7, 6 6 8-8 0 2-6 6 9 4 2-4 0 0 Z a w i e r c i e, u l. G a r d y 3 e - m a i l : b i u r o @ s g f. c o m. p l, SYSTEMY NAPINAJ CE DO WINYLI Profil Symbol Opis

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ CIEPŁEGO OKNA

MONTAŻ CIEPŁEGO OKNA MONTAŻ CIEPŁEGO OKNA ENERGOOSZCZĘDNY MONTAŻ OKNA (EMO) to rozwiązanie dedykowane szczególnie dla domów energooszczędnych. Doskonałe właściwości izolacyjne, spełniające wymagania nawet domów pasywnych.

Bardziej szczegółowo

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168

Moskitiery. Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM System GS43 168 Moskitiery Ramkowe 164 Drzwiowe 165 System GM17 166 System GS 168 MS-RK System ramkowy (kołnierzowy) Ramkowa 30 2,5 biały brąz ciemny brąz antracyt złoty dąb mahoń orzech Cena w tabeli obejmuje moskitierę

Bardziej szczegółowo

CENNIK PRODUKTÓW 2017

CENNIK PRODUKTÓW 2017 CENNIK PRODUKTÓW 2017 1 2 3 4 5 6 CENNIK NA TKANINY, TAŚMY DWUSTRONNE, DRUK, LAKIEROWANIE. Tkanina do rolet sprzedawana w mb. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00

Bardziej szczegółowo

Producent Nowoczesnych Systemów Zabezpieczających Przeciwsłonecznych

Producent Nowoczesnych Systemów Zabezpieczających Przeciwsłonecznych Producent Nowoczesnych Systemów Zabezpieczających Przeciwsłonecznych SYSTEMY ZEWNĘTRZNE SKALMAR SKALMAR Nowoczesna firma działająca w Krakowie od 1995 roku. Jest znanym na rynku producentem i dystrybutorem

Bardziej szczegółowo

- na konsolach jezdnych typu KNJ

- na konsolach jezdnych typu KNJ na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Bramy przemys³owe zwijane Aluprof BPR - na ch jezdnych typu KNJ - na ch sta³ych typu KNS - 1 - na ch jezdnych typu KNJ na ch sta³ych typu KNS Brama przemys³owa

Bardziej szczegółowo

DETALICZNY PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE

DETALICZNY PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE DETALICZNY CENNIK ALUZJE POZIOME ALUZJE DREWNIANE ALUZJE ALUMINIOWE KLASYCZNE PLISY ALUZJE PIONOWE ALUZJE PIONOWE SKOŒNE PA DZIERNIK 013 Rev. 5.1 @ 013-09-6 ALUZJE aluzje poziome 1. aluzja pozioma aluminiowa

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do produkcji

Dokumentacja techniczna do produkcji Dokumentacja techniczna do produkcji - 1 - - 2 - SPIS ZAWARTOŒCI 1. SPOSOBY MONTA U ORAZ WYMIAROWANIE BRAMY ZWIJANEJ GARA OWEJ BGR... 6 1.1.MONTA NA ŒCIANIE WEWN TRZ POMIESZCZENIA BRAMA ZWIJANA WEWNÊTRZNIE

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE.

CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. 1 2 3 4 CENNIK NA TKANINY, AKCESORIA, DRUK, LAKIEROWANIE. GRUPA A GRUPA B GRUPA C GRUPA D 70,00 zł mb 88,00 zł mb 125,00 zł mb 160,00 zł mb Tkanina docięta na wymiar - patrz cennik MODEL STANDARD minus

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Atesty Higieniczne: HK/B/1121/01/2007 HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77

Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Toruń 01-02-2013 Cennik na bramy rolowane na profilu PA77 Opis Bramy Standardowy pancerz bramy wykonany jest z aluminiowych profili wypełnionych bezfreonową pianką poliuretanową, na dole zakończony aluminiową

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2016 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39 i PA 45 ze względu

Bardziej szczegółowo

Energooszczędny Montaż Okien

Energooszczędny Montaż Okien Energooszczędny Montaż Okien Energooszczędny Montaż Okien EMO Energooszczędny Montaż Okien EMO Dotychczasowe rozwiązanie wykorzystania nadproża do montażu rolet Energooszczędny Montaż Okien EMO Energooszczędny

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY

1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS 2. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY R R 1. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY PORTOS. DEKLARACJE ZGODNOŚCI I CERTYFIKATY 3. ROLETY NADSTAWNE PORTOS 3.3 CLASSIC 3.4 TERMOLU 3.6 INTERLU 3.7 INTERLU Z MOSKITIERĄ 4. ROLETY ZEWNĘTRZNE 4.3 STANDARD

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta

POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25. Typ ramy okiennej: pochyła. Typ ramy okiennej: prosta POMIAR ROLETY DACHOWE SYSTEM B-25 Sposób pomiaru dla okna typu velux Oznaczenia producenta: A szerokość B wysokość Typ ramy okiennej: pochyła Typ ramy okiennej: prosta Sposób pomiaru dla innych typów okien

Bardziej szczegółowo

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA

Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Cennik 2016 DRZWI, BRAMY STALOWE METALPOL FURMANIAK SPÓŁKA JAWNA Spis treści I. drzwi płaszczowe... 3 1. Drzwi normatywne (typowe)... 4 2. Drzwi niestandardowe... 5 II. drzwi profilowe... 9 3. drzwi niestandardowe...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MT-2370/15-2/2010 Załącznik nr 2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Nazwa zadania: Wymiana bram garażowych i stolarki drzwiowej w budynku Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siemianowicach Śląskich 1 Zawartość

Bardziej szczegółowo

rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów

rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów edycja VII_2015 rolety zewnętrzne / moskitiery cennik produktów INFORMACJE DO CENNIKA CENA 1. Ceny zawarte w cenniku wyrażone są w PLN i są cenami netto za jednostkę (szt/kpl towaru (nie zawierają podatku

Bardziej szczegółowo

LADY RECEPCYJNE - emel 3

LADY RECEPCYJNE - emel 3 I nne kolory p³yty z kolekcj i: w w w.feiderer.com ul. Jacka Odrow¹ a 15, 03-310 Warszawa, tel.: (22) 591 62 62, e-mail: meble@helikon.pl, www.helikon.pl ADY RECECYJNE - eme eme1 eme2 eme 3 eme4 eme5 ady

Bardziej szczegółowo

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO

KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE. - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO KATALOG / MOSKITIERY ROLOWANE - Volando - system pionowy - Volando - system poziomy - Volando - system poziomy podwójny VOLANDO SPIS TREŚCI strona RODZAJE MOSKITIER ROLOWANYCH VOLANDO MOSKITIERY PIONOWE

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 32 33 Moskitiery drzwiowe 35 Wzór zamówienia na moskitiery drzwiowe Wymiarowanie moskitier drzwiowych Montaż moskitier drzwiowych

SPIS TREŚCI. 32 33 Moskitiery drzwiowe 35 Wzór zamówienia na moskitiery drzwiowe Wymiarowanie moskitier drzwiowych Montaż moskitier drzwiowych \ KATALOG ESIMA Jakub Wiśniewski 85-790 Bydgoszcz, ul. Wandy Siemaszkowej 23. Tel/fax 0-52 343-99-17 www.esima.pl, esima@esima.pl NIP 554-245-75-66 REGON 341318436 SPIS TREŚCI Rodzaje pancerzy, kolorystyka

Bardziej szczegółowo

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności

Zdejmowanie miary. Jeżeli w narożu są nierówności, trzeba zanotować wartości niższe. Podczas montażu nowej ościeżnicy nierówności Wymiana okna z PVC Zdejmowanie miary Sprawdzić stan ościeżnicy. Jeżeli jest w dobrym stanie, posłuży za ramę zewnętrzną. Do niej zostanie przytwierdzona z PVC nowego okna. Należy sprawdzić pion i poziom

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych.

Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. ROLETY ZEWNĘTRZNE Kompleksowa oferta Twój dom. Twój komfort. Kompleksowa oferta DK-PROF umożliwia klientom wyposażenie domu w harmonijnie dopasowane zestawy bram, drzwi i rolet zewnętrznych. Ścisła kooperacja

Bardziej szczegółowo

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹

AL/ST-STS. Kratki wentylacyjne. z siatk¹ os³onow¹ Kratki wentylacyjne z siatk¹ os³onow¹ AL/ST-STS Kratki wentylacyjne AL-STS i ST-STS s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych niskoi œredniociœnieniowych. Mog¹ byæ stosowane jako element

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna do produkcji. PODTYNKOWYM typu SP (INTEGRO) PODTYNKOWYM typu SP (INTEGRO) z MOSKITO

Dokumentacja techniczna do produkcji. PODTYNKOWYM typu SP (INTEGRO) PODTYNKOWYM typu SP (INTEGRO) z MOSKITO Dokumentacja techniczna do produkcji - 1 - - 2 - SPIS ZAWARTOŒCI I ROLETA ZEWNÊTRZNA ZWIJANA SYSTEMU PODTYNKOWEGO TYPU SP (INTEGRO)... 6 1. WYMIAROWANIE ROLETY ZEWNÊTRZNEJ... 7 1.1 WYMIARY SKRZYNEK TYPU

Bardziej szczegółowo

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE

P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE P YTY W ARSTWOWE RYSUNKI RYSUNKI TECHNICZNE TECHNICZNE 1 P³yta œcienna SC RODZAJ PROFILOWANIA P G (g³adka) 2 * Rodzaj i wymiary profilowañ tak jak dla p³yty œciennej SC P³yta dachowa D 3 1 - ok³adziny

Bardziej szczegółowo

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III

Vegas Profil / Profil Dzień i Noc III III ZESTAWIENIE WARIANTÓW WYKONAŃ ROLETY TYPU PROFIL Wariant wykonania rolety typu Profil VPL VPL-DN VPL-K VPL-DN-K Rodzaj pokrywy ALU ALU ALU ALU Użyty mechanizm Vegas MKV-N Vegas MKV-N Klaudia MKK-N1

Bardziej szczegółowo

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2014.03. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku,

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2014.03. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku, 2014.03 OKNA TYPOWE PVC 198 240 270 235 335 415 475 328 396 385 463 525 409 482 588 598 628 613 695 767 828 705 766 860 945 744 829 927 1010 1107 1185 Witra Sp. z o.o. 1 SYSTEMY POFILI EFFECTLINE PEFECTLINE

Bardziej szczegółowo

REHAU Character Okno Character 70 renowacyjne K:9631 Palisander U:czarna W:2315 H:1590 KL1-1 szt.

REHAU Character Okno Character 70 renowacyjne K:9631 Palisander U:czarna W:2315 H:1590 KL1-1 szt. Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. Rumia, Sobieskiego 23 tel : 058 671 31 91; 058 671 91 00 www.windows2000.com.pl Widok stolarki jest widokiem od wewnątrz. Wszystkie wymiary są wymiarami całkowitymi

Bardziej szczegółowo

podczas programowania napędu

podczas programowania napędu podczas programowania napędu podczas programowania napędu 495 511 511 535 540 570 Nalepka znamionowa silnika DELUX / DELUX-R nawojowej SZER. ROLETY (cm) ALU. 72cm 72cm 72cm 72cm 74cm 74cm PVC 71cm 71cm

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

Akcesoria kratek i nawiewników

Akcesoria kratek i nawiewników Króciec pod³¹czeniowy NDS do okr¹g³ych przewodów wentylacyjnych Króciec pod³¹czeniowy NDS umo liwia pod³¹czenie ka dej prostok¹tnej kratki wentylacyjnej do okr¹g³ego przewodu wentylacyjnego Spiro. Jego

Bardziej szczegółowo

SKRZYNKI NA LISTY ROZWI ZANIA SPECJALNE

SKRZYNKI NA LISTY ROZWI ZANIA SPECJALNE SKRZYNKI NA LISTY ROZWI ZANIA SPECJALNE System wrzutowy do korespondencji Opis systemu Otwory wrzutowe na listy i korespondencjê mog¹ byæ wykonane w panelu przyswietla drzwi, wype³nieniu panelowym drzwi

Bardziej szczegółowo

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI

CENNIK OKIEN POL-SKONE SYSTEM SKANDYNAWSKI CENNIK OKIEN POL-SKONE Uw=1,1 (W/m 2 K) dla okna referencyjnego Top Swing 1230mm x 1480mm Pakiet szybowy: Thermofloat 1,1 4mm /10 Ar/Float 4mm/10 Ar/ Thermofloat 1,1 4mm Ug=0,8 W/m2K wg EN 673 g=53% wg

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

298 299 300 301 i 302 i 303 SYSTEM Zestaw: DR 10 II DR 10-ka 3 System DR 10 Drzwi rozwierane Instrukcja montażu systemu DR 10 60 Blachowkręt 6,3 mm x 32 mm SYSTEM DR 10 Wypełnienie drzwi: płyta wiórowa,

Bardziej szczegółowo

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y 05.12.2008 S u p l e m e n t t e c h n i c z n y ż a l u z j i f a s a d o w y c h 2 0 0 9 SELT SPS ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli ul. Pużaka 43, 45-241 Opole tel.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO OKIEN Uchylno-przesuwnych Okucia uchylno-przesuwne do okien aluminiowych WIDOK OD WEWNĄTRZ " lewe " " prawe " Typy okien

Bardziej szczegółowo

2-4 - 5-9 - zasady korzystania z cennika dop³aty do okien nieprostok¹tnych dop³aty do cennika cennik okien. Wydanie: 16.09.2013

2-4 - 5-9 - zasady korzystania z cennika dop³aty do okien nieprostok¹tnych dop³aty do cennika cennik okien. Wydanie: 16.09.2013 Wydanie: 16.09.013-4 - 5-9 - zasady korzystania z cennika dop³aty do okien nieprostok¹tnych dop³aty do cennika cennik okien 1. Podane wartoœci w cenniku s¹ zawsze cenami netto przed rabatem.. Cennik siatkowy

Bardziej szczegółowo

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl

tora Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl Salon Meblowy TORA 20-445 Lublin ul. Zemborzycka 112b tel/fax +48 (0-81) 442-83-33/441-76-55 biuro@mebletora.pl SPIS TREŒCI 1. BIURKA 2. KONTENERY 3. CZNIKI I DOSTAWKI 4. STO Y KONFERENCYJNE I OKOLICZNOŒCIOWE

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA

OKNA LAMELOWE WENTYLACJA OKNA LAMELOWE WENTYLACJA Okna lamelowe s¹ specjaln¹ wersj¹ okien obrotowych. Skrzyd³a okienne i ramy wykonane s¹ z profili aluminiowych, przy czym mo liwe s¹ wykonania izolowane i nieizolowane termicznie.

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze ZASTOSOWANIE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 EA12 EA19 EA17 EA16 EB16 ZASTOSOWANIE Tablicowe mierniki elektromagnetyczne typu

Bardziej szczegółowo

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50

Wskazówki monta owe. Pod aczenie elektryczne. OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów monta owych stosowanych do serii LT 50 nap d do rolet z wbudowanym odbiornikiem radiowym, uk ad rozpoznawania przeszkody z wy cznikiem przeci eniowym programowana pozycja komfortowa Wskazówki monta owe OXIMO RTS pasuje do standardowych uchwytów

Bardziej szczegółowo

NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014

NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014 NICE BRAMY GARA OWE SEGMENTOWE BRAMY GARA OWE, SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYS OWE CENNIK 01.2014 Kolory podstawowe (Woodgrain) Kolory podstawowe (Silk) RAL 9016 - Biel RAL 9016 - Biel RAL 8014 - Br¹z Sepia RAL

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia obejmuje: Wynajem: 9 kontenerów biurowych wraz z wyposażeniem, 2 kontenerów sanitarnych, 4 kontenerów magazynowych (na pomieszczenie

Bardziej szczegółowo

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2012.05. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku,

OKNA TYPOWE PVC PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI 2012.05. PODLASKA FABRYKA OKIEN I DRZWI Witra Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz, yski 79C k/bia³egostoku, 2012.05 OKNA TYPOWE PVC 198 240 270 235 335 415 475 328 396 385 463 525 409 482 588 598 628 613 695 767 828 705 766 860 945 744 829 927 1010 1107 1185 Witra Sp. z o.o. 1 SYSTEMY POFILI EFFECTLINE PEFECTLINE

Bardziej szczegółowo

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych

Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych Pisla Group Member Vertex S.A. Producent Osłon Okiennych CENNIK PRODUKTÓW ZEWNĘTRZNYCH 2015 GRANICZNE WYMIARY ROLET ZEWNĘTRZNYCH SPIS TREŚCI Tabela określa graniczne wymiary rolet zewnętrznych z PA 39

Bardziej szczegółowo

MATERIA / KONSTRUKCJA

MATERIA / KONSTRUKCJA H=mm Blat=32mm 24 8 HPL - laminat MFC profil usztywniaj¹cy kana³ kablowy (opcja) reling ozdobny chromowany MATERIA / KONSTRUKCJA Blaty 32 mm gruboœci: - blat górny - 0,8 mm HPL postforming (z zaokr¹glonymi

Bardziej szczegółowo

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y R e f l e k s o l e

S u p l e m e n t t e c h n i c z n y R e f l e k s o l e 05.12.2008 max Ø105 Ø125 58 125 min. 65 85 67,5 S u p l e m e n t t e c h n i c z n y R e f l e k s o l e 2 0 0 9 66 90 SELT SPS ul. Głogowska 24a, 45-315 Opole Wydział Żaluzji Fasadowych i Refleksoli

Bardziej szczegółowo

Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. OKNA MAGAZYNOWE. Rehau Okno Character 70 renowacyjne - 1 szt. Rumia, Sobieskiego 23

Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. OKNA MAGAZYNOWE. Rehau Okno Character 70 renowacyjne - 1 szt. Rumia, Sobieskiego 23 Windows 2000 E.Domaszk, E. Główczewski sp.j. Rumia, Sobieskiego 23 tel : 058 671 31 91; 058 671 91 00 www.windows2000.com.pl Data dostarczenia: 0 Widok stolarki jest widokiem od wewnątrz. Wszystkie wymiary

Bardziej szczegółowo

BS 45... 59 BSO... 60 BSP... 60 BS INTEGRO... 61 Listwy dolne... 62 LDG - E... 62 LDG 52... 63 Prowadnice, nakładki, dystanse... 64 PP 53...

BS 45... 59 BSO... 60 BSP... 60 BS INTEGRO... 61 Listwy dolne... 62 LDG - E... 62 LDG 52... 63 Prowadnice, nakładki, dystanse... 64 PP 53... Spis treści Cennik rolet zewnętrznych... 3 System adaptacyjny SK 45 ceny... 3 System adaptacyjny PÓŁOWAL SKP ceny... 4 System adaptacyjny OWAL SKO-P ceny... 5 System podtynkowy INTEGRO SP-E ceny... 6 System

Bardziej szczegółowo

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L

Dla dachówki ceramicznej, betonowej wybieramy uchwyt dachowy typu S. Dla dachówki bitumicznej,gontów orła, papy wybieramy uchwyt typu L Instrukcja montażu Uchwytu dachowego S dla kolektorów próżniowych CSV Instrukcja montażu uchwytu dachowego typ S dla kolektora próżniowego IMMEGAS CSV Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CSV

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

ROLETY ZEWNĘTRZNE. instrukcja montażu

ROLETY ZEWNĘTRZNE. instrukcja montażu ROLETY ZEWNĘTRZNE instrukcja montażu ROLETY CHRONIĄ PRZED: 2 WŁAMANIEM ŚWIATŁEM TEMPERATURĄ HAŁASEM NIECHCIANYMI SPOJRZENIAMI Spis treści 3 Ogólne zalecenia montażowe 4-5 6-7 8-9 10 11 Instrukcja montażu

Bardziej szczegółowo

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ

OKUCIA BUDOWLANE. OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Klamki Rozetki na wk³adkê cylindryczn¹ PZ Klamka drzwiowa Własności: - z mechanizmem powrotnym - osadzona obrotowo na rozetce prostokątnej - zamaskowane śruby montażowe

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16

PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 PRZETWORNIK WILGOTNOŒCI I TEMPERATURY TYPU P16 z wyjœciem analogowym INSTRUKCJA OBS UGI 1 2 Spis treœci 1. Zastosowanie... 5 2. Zestaw przetwornika... 5 3. Wymagania podstawowe, bezpieczeñstwo u ytkowania..

Bardziej szczegółowo