5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych."

Transkrypt

1 5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych Ilość, lokalizacja i rodzaj wyrobisk W celu dostarczenia wody dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rytro, projektuje się wykonanie trzech otworów wiertniczych R-1, R-2, R-3 do głębokości 100,0m ppt. JeŜeli w trakcie prac wiertniczych cel projektowanych prac osiągnięty zostanie przy mniejszej głębokości niŝ projektowana, wówczas dalsze wiercenie nie będzie kontynuowane (dopuszcza się zmniejszenie głębokości otworów). W przypadku uzyskania ilości wody zadowalającej Inwestora, z mniejszej liczby otworów niŝ projektowana, wykonywanie kolejnych ujęć zostanie odłoŝone. Projektowane otwory wiertnicze zlokalizowane zostały w miejscowości Rytro na następujących działkach: - nr ew. 418/5 (otwór R-1), - nr ew. 346/4 (otwór R-2), - nr ew. 418/10 (otwór R-3), będących własnością Inwestora Urzędu Gminy w Rytrze, z/s Rytro 265. Otwory zlokalizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Dopuszcza się zmianę lokalizacji otworów, lecz tylko w obrębie wymienionych działek oraz pod warunkiem zachowania przepisów zawartych w przytoczonym powyŝej rozporządzeniu. Lokalizacja otworów przedstawiona została na załączniku nr Konstrukcja otworów wiertniczych Otwory wiertnicze R-1, R-2, R-3 naleŝy wykonać urządzeniem wiertniczym umoŝliwiającym wiercenie systemem obrotowym na płuczkę wodną i powietrzną lub powietrzno pianową. Do głębokości 6,0m ppt. wiercenie wykonane zostanie świdrem gryzowym o średnicy φ311mm, a następnie wstawiona zostanie rura stalowa o średnicy φ 273mm w korku cementowym. Dalsze wiercenie wykonane zostanie świdrem gryzowym φ216mm lub młotkiem udarowym wgłębnym o średnicy φ216mm, do głębokości

2 7 100,0m ppt. lub mniejszej, w przypadku nawiercenia odpowiedniej ilości wody na głębokości mniejszej niŝ projektowana. Otwory zafiltrowane zostaną rurami PCV o średnicy φ160mm w sposób następujący: 0,0 88,0m ppt. - nadfiltrowa 88,0 98,0m ppt. - czynna część filtra 98,0 100,0m ppt - podfiltrowa W otworach zabudowany zostanie filtr z rur PCV o średnicy φ160mm, perforowany otworami szczelinowymi o szerokości szczeliny 2mm. Długość części czynnej filtra wyniesie 10,0mb. Przepustowość tego filtra wynosi 6m 3 /h/1mb. filtra, co w pełni zabezpiecza moŝliwość przepuszczenia przewidywanej ilości wody. Kolumna filtrowa obsypana zostanie Ŝwirkiem filtracyjnym o średnicy ziaren φ5-10mm od buta rury podfiltrowej do głębokości 6,0m ppt. Z przeprowadzonego filtrowania otworów naleŝy sporządzić protokół. Po zakończeniu prac terenowych otwory wiertnicze naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych głowicami stalowymi wypuszczonymi powyŝej powierzchni terenu na wysokość 0,5m. Uwaga: dozór geologiczny zobowiązany jest dostosować głębokość postawienia rury osłonowej φ273mm do faktycznych warunków geologicznych i hydrogeologicznych stwierdzonych wierceniem zgodnie z zasadami wiedzy fachowej dozór geologiczny zobowiązany jest dostosować kolumny filtracyjne do faktycznych warunków geologicznych i hydrogeologicznych stwierdzonych wierceniem zgodnie z zasadami wiedzy fachowej 5.3 Sposoby zamykania horyzontów wodonośnych W trakcie wiercenia przewiduje się zamknięcie pierwszego poziomu wodonośnego związanego z czwartorzędowymi utworami akumulacji rzecznej, przy pomocy rury stalowej o średnicy φ273mm postawionej w korku cementowym na głębokości 6,0m ppt. Cementowanie wykonane zostanie metodą zalewania. Do cementowania zastosowany zostanie cement portlandzki 350. Po 48 godz. stójce na wiązanie cementu zostanie sprawdzona szczelność postawienia rury osłonowej w korku cementowym. Kontrola szczelności polegać będzie na: - przewierceniu korka cementowego 1m poniŝej buta rur

3 8 - sczerpaniu wody z otworu łyŝką wiertniczą - pomiarze poziomu wody w otworze po 12 godzinach od chwili sczerpania Zamknięcie wód uznane zostanie za skuteczne, jeŝeli po 12 godzinach poziom wody w otworach nie podniesie się więcej niŝ 0,30m ( instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1981 rok. ) Ze sprawdzenia szczelności postawienia rury osłonowej w korku cementowym naleŝy sporządzić protokół. 5.4 Sposób i termin likwidacji odwiertów negatywnych W przypadku nie uzyskania wydajności zadawalającej Inwestora odwierty zostaną zlikwidowane. Likwidacja przeprowadzona zostanie w następujący sposób: 100,0 12,0m ppt. Ŝwirem 12,0 2,0m ppt. korek cementowy 2,0 0,0m ppt. gliną Odwierty zlikwidowane zostaną bezpośrednio po zakończeniu wiercenia. Dla zlikwidowanych odwiertów naleŝy sporządzić dokumentację geologiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej ( Dz. U. Nr 116, poz. 983 ). Dokumentację tę naleŝy sporządzić najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od daty likwidacji otworów i przekazać organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt prac geologicznych w terminie 1-go miesiąca po jej wykonaniu. 5.5 Zakres badań geofizycznych i geochemicznych Nie przewiduje się wykonywania badań geofizycznych. Pod koniec wykonywania pompowania pomiarowego na trzecim poziomie dynamicznym, przewiduje się pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych. 5.6 Kolejność wykonywanych robót geologicznych Kolejność wykonywania otworów jest bez znaczenia. Decyzja o tym, który z otworów wykonany zostanie w pierwszej kolejności podjęta zostanie przez Inwestora w porozumieniu z wykonawcą bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.

4 9 Kolejność prac przy wykonywaniu otworów wyglądać będzie następująco: a) odwiercenie otworu do głębokości zapewniającej odpowiednią ilość wody lecz nie większej niŝ 100,0m ppt b) wstępne opróbowanie odwiertu c) filtrowanie lub likwidacja odwiertu, w zaleŝności od ilości nawierconej wody d) pompowania oczyszczające i pomiarowe 5.7 Opróbowanie otworów wiertniczych W czasie wiercenia prowadzona będzie ciągła obserwacja procesu wiercenia. Obserwacji podlegać będą: mechaniczna prędkość wiercenia, wibracje przewodu wiertniczego, nacisk na świder, oraz obciąŝenie silnika. Przeprowadzana będzie obserwacja płuczki wiertniczej. Sprawdzane będą jej parametry oraz ilość w celu sprawdzenia jej ucieczek, co moŝe świadczyć o nawierceniu warstwy wodonośnej. Na wypływie płuczki z otworu pobierane będą zwierciny. Próbki skał naleŝy pobierać z kaŝdej odmiennie wykształconej litologicznie warstwy nie rzadziej jednak niŝ co 2m, a z warstwy wodonośnej co 1m głębokości. Codziennie przed i po zakończeniu wiercenia naleŝy obserwować połoŝenie zwierciadła wody w wierconym otworze. Po nawierceniu warstwy wodonośnej przeprowadzone zostanie próbne łyŝkowanie otworu. Po zakończeniu kaŝdego kontrolnego badania wydajności komisja składająca się z geologa dozoru i Zleceniodawcy podejmować będzie decyzję o zakończeniu wiercenia, bądź jego kontynuowaniu do zaprojektowanej głębokości. W przypadku stwierdzenia zadawalającej ilości wody otwory zostaną zafiltrowane. Szczegółowa konstrukcja filtra ustalona zostanie przez dozór geologiczny w dostosowaniu do stwierdzonego wierceniem profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych zgodnie z zasadami wiedzy fachowej. Następnie przeprowadzone zostaną pompowania oczyszczające i pomiarowe. 5.8 Zakres obserwacji i badań terenowych a) obserwacje poziomów i pomiary dopływów wód Codziennie przed i po zakończeniu wiercenia naleŝy obserwować połoŝenie zwierciadła wody w wierconych otworach. Po nawierceniu warstwy wodonośnej

5 10 przeprowadzone zostanie próbne łyŝkowanie otworów. Po nawierceniu wody naleŝy przeprowadzić jej stabilizację. b) pompowanie oczyszczające Po zafiltrowaniu otworów przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczające. Pompowanie oczyszczające wykonane zostanie przy wydajności S=S max i trwać będzie do czasu uzyskania czystej wody, wolnej od zawiesiny mechanicznej, lecz nie krócej niŝ 24h. W trakcie pompowania oczyszczającego naleŝy obserwować poziom obsypki w zafiltrowanych otworach i uzupełniać jej stan w miarę konieczności. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego otwory zostaną zachlorowane podchlorynem sodu i zarządzona zostanie 48 godzinna stójka. W czasie stójki naleŝy obserwować stabilizację zwierciadła wody w otworach. Pomiary naleŝy wykonywać w następujących odstępach czasu: po l min, 5min, l0min, 15min, 30min i dalej co l godz. do czasu ustabilizowania się zwierciadła wody. Zwierciadło uznane zostanie za ustabilizowane, gdy róŝnica trzech ostatnich pomiarów przy ich odstępie czasowym co l godz. nie będzie większa niŝ l cm. Przed rozpoczęciem pompowań naleŝy pomierzyć poziom zwierciadła wody w studniach znajdujących się w przewidywanym zasięgu lejów depresji projektowanych otworów a takŝe w otworach wiertniczych wykonanych wcześniej. Poziom wody w tych ujęciach naleŝy obserwować w trakcie wykonywania pompowań. Uwaga: dozór geologiczny zobowiązany jest do przedłuŝenia czasu pompowania oczyszczającego w przypadku, gdy w załoŝonym tym projektem czasie nie nastąpi pełne oczyszczenie wody. c) pompowanie pomiarowe Po zakończeniu stójki na chlorowanie wykonane zostanie pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych poziomach dynamicznych. Przewiduje się, Ŝe pompowanie dla jednego otworu trwać będzie łącznie 96 godzin, tj.: S 1 = 1/3Smax 24h S 2 = 2/3Smax 48h S 3 = Smax 72h Wielkość dopuszczalnych, maksymalnych depresji ustalona zostanie po

6 11 zafiltrowaniu otworów, w zaleŝności od stwierdzonych warunków hydrodynamicznych. Pompowanie pomiarowe wykonane zostanie przy pomocy pompy głębinowej zapuszczonej w podfiltrową część filtra. Pomiar wydajności wykonywany będzie przy pomocy naczynia cechowanego i stopera. Wielkość depresji mierzona będzie przy pomocy taśmy mierniczej ze świstawką. Pomiary głębokości zalegania zwierciadła wody naleŝy dokonywać z dokładnością ± l cm przy głębokościach do l0m i ±1% odczytanego pomiaru przy głębokościach większych. Po rozpoczęciu pompowania pomiary początkowo naleŝy wykonywać w krótszych odstępach czasu, co 15 i 30min, aŝ do czasu ustabilizowania się depresji. Następnie pomiary wykonywane będą co l godzinę. Depresja uznana zostanie za ustaloną, gdy wahania poziomu wody nie będą większe niŝ l-2cm w ciągu 4-6 godzin pompowania. Przy depresjach większych niŝ l0m dopuszcza się większą tolerancję. Minimalny czas prowadzenia obserwacji przy depresji ustalonej wynosi 24 godz. Stabilizacja wydajności i depresji będzie oznaczała moŝliwość zakończenia pompowań pomiarowych. Wyniki pomiarów notowane będą w dzienniku pompowań. Po zakończeniu pompowań przeprowadzony zostanie pomiar stabilizacji zwierciadła wody. W trakcie wykonywania pompowań pomiarowych naleŝy obserwować poziom zwierciadła wody w studniach znajdujących się w przewidywanym zasięgu lejów depresji projektowanych otworów, a takŝe w otworach wiertniczych wykonanym wcześniej. Na podstawie tych obserwacji podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykonaniu pompowania zespołowego otworów. Wartości depresji dla ewentualnego pompowania zespołowego, ustalone zostaną przez dozór geologiczny w oparciu o wyniki uzyskane podczas pompowań pojedynczych otworów. Minimalny czas pompowania zespołowego wyniesie t=48h. Uwaga: dozór geologiczny zobowiązany jest do przedłuŝenia czasu pompowań pomiarowych w przypadku braku stabilizacji wydajności i depresji w czasie przewidzianym tym projektem, aŝ do czasu uzyskania pełnej stabilizacji wydajności i depresji na poszczególnych stopniach pompowania. d) pomiary temperatury i ciśnienia Nie przewiduje się pomiarów temperatury i ciśnienia.

7 12 e) badania i pomiary specjalne Nie przewiduje się wykonywania badań i pomiarów specjalnych 5.9 Roboty geodezyjne Po zakończeniu prac otwory wiertnicze zostaną nawiązane do najbliŝszego reperu geodezyjnego Badania laboratoryjne Próbki wody pobrane w trakcie pompowań przekazane zostaną do Sanepidu celem wykonania analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej. Zakres analizy jak dla wód pitnych i na potrzeby gospodarcze Sposób odprowadzenia wody z odwiertów w trakcie wykonywania pompowań Wodę w trakcie wykonywania pompowań naleŝy odprowadzić do przydroŝnego rowu. Rów ten na całej swej długości jest droŝny. Zatem odprowadzona woda nie spowoduje Ŝadnych szkód na działkach do niego przylegających. 6. Określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi państwowej administracji geologicznej Próbki geologiczne pobierane w trakcie wykonywania wiercenia zaliczane są do próbek czasowego przechowywania. Nie podlegają one przekazaniu organowi państwowego nadzoru geologicznego. Próbki geologiczne przechowywane będą w magazynie próbek wykonawcy wiercenia do czasu zatwierdzenia dokumentacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji próbki zostaną zniszczone w miejscu ich przechowywania.

8 7. Określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia tych prac 13 a) wykonanie jednego odwiertu 7 dni b) badania hydrogeologiczne w jednym otworze 6 dni c) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej 4 miesiące od zakończenia prac terenowych d) przewidywany termin rozpoczęcia prac terenowych 21 styczeń 2008 r. e) przewidywany termin zakończenia prac terenowych 29 luty 2008 r. 8. Określenie rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej Wyniki projektowanych prac geologicznych zestawić naleŝy w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych nie będących kopalinami, opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inŝynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673) 9. Określenie oddziaływania projektowanych prac na środowisko Projektowane prace geologiczne nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Eksploatacja otworów nie będzie powodować odkształceń terenu. Na podstawie badań hydrogeologicznych określone zostaną dopuszczalne parametry eksploatacyjne odwiertów (Q e i S e ).

9 10. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska 14 Prace wiertnicze naleŝy prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu zakładu górniczego. Teren robót naleŝy ogrodzić i oznaczyć tablicami informacyjnymi. Urobek naleŝy gromadzić w szczelnym dole urobkowym. Po zakończeniu wiercenia teren prac naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Prace geologiczne związane z wykonaniem projektowanych otworów mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialne są za prowadzenie ruchu zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za prawidłowe zgodne ze sztuką wiertniczą wykonanie robót związanych z wierceniem otworów wiertniczych. Osoby dozoru geologicznego odpowiedzialne są za całość badań geologicznych objętych tym projektem mających doprowadzić do realizacji celu projektowanych prac. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca prac geologicznych powinien posiadać dokumentację techniczno ruchową wierceń. W skład tej dokumentacji powinny wchodzić: 1. dokumentacja wiercenia, którą stanowią: - protokół lokalizacji otworu wiertniczego - protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu - raporty wiertnicze - aktualny profil geologiczny (karta otworu wiertniczego ) - ksiąŝka robót - projekty i protokoły przeprowadzonych rurowań i cementowań rur ( protokół odbioru filtra ) - projekty i protokoły przeprowadzonych badań skuteczności uszczelnienia rur izolujących poszczególne poziomy płynu złoŝowego - projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych ( np. dzienniki pompowań ) - protokół z likwidacji odwiertu

10 15 2. dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzeń energomechanicznych i sprzętu wiertniczego, którą stanowią: - instrukcja obsługi wiertnicy - ksiąŝka kontroli oraz eksploatacji urządzenia wiertniczego wraz z harmonogramem kontroli - dokumentacja atestowa, zaświadczenia weryfikacyjne 3. rejestr bezpieczeństwa obejmujący: - instrukcje stanowiskowe - ustalenia i protokoły dotyczące bezpiecznego wykonywania robót - ewidencję szkoleń oraz okresowych badań lekarskich załogi - wykaz pracowników wiertni wraz z dokumentami stwierdzającymi ich kwalifikacje Dozór geologiczny obowiązany jest do prowadzenia i sporządzania następujących dokumentów wchodzących w skład dokumentacji wiercenia: - protokołu lokalizacji otworu wiertniczego - aktualnego profilu geologicznego (karty otworu wiertniczego ) - protokołu odbioru filtra - protokołu przeprowadzonych badań skuteczności uszczelnienia rur izolujących poszczególne poziomy płynu złoŝowego - dzienników pompowań - protokołu z likwidacji odwiertu Dozór geologiczny moŝe wydawać kierownictwu robót wiertniczych polecenia niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji celu prac geologicznych, a w szczególności polecenia umoŝliwiające przeprowadzenie odpowiednich badań w otworach i ich udokumentowanie oraz polecenia zaprzestania robót z chwilą osiągnięcia zamierzonego celu prac. Wszystkie polecenia osoby dozoru geologicznego zobowiązane są wpisywać do ksiąŝki robót.

11 Wnioski i zalecenia a) w obrębie badanego terenu warstwa wodonośna perspektywiczna do ujęcia wód podziemnych występuje w obrębie utworów trzeciorzędowych b) projekt prac geologicznych naleŝy przesłać do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, celem zatwierdzenia c) otwory wiertnicze naleŝy wykonać zgodnie z niniejszym projektem d) wnioskuje się o zatwierdzenie projektu na okres 2-ch lat

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni

wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT związanych z wykonaniem studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów jury dolnej w Przystajni Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych)

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat gorlicki Lipinki =============================================================

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Otworu hydrogeologicznego, rozpoznawczego nr 3 na ujęciu wody w miejscowości STĘSZEW Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych) 45262220-9 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na przebadanie istniejącej studni nr 2, w związku

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45262220-9 Budowa Sąborze, ujęcie wiejskie, działka nr 62 obręb 0012 Sąborze, gm. Damnica Inwestor Gmina Damnica

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 w miejscowości Padniewo,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. Spis treści : 1. Cel i zakres projektu....2 2. Charakterystyka obszaru badań....3 2.1 PołoŜenie, morfologia i hydrografia...3 2.2 Budowa geologiczna.3 2.3 Warunki hydrogeologiczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OTWORU ROZPOZNAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO STUDNIA WIERCONA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION)

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION) PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION) Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Zlewnia: Pieszyce Pieszyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY 1 PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : Podstawa 1. Transport: Anal. indyw. Tablica Poz./Kol. 2. Montaż i demontaż wiertni: KNR 2412 2420 3. Wiercenie: KNR 2401 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych dr Tomasz Górka Schützenstraße 33 D-15859 Storkow gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Geofizyka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J. M. Cichecki 25-408 Kielce, os. Na Stoku 50/10 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Miejscowość: LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Inwestor: Gmina Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica. Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-100 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-100 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STUDNI WIERCONYCH UJMUJĄCYCH WODY PODZIEMNE Z WARSTW FLISZOWYCH

KONSTRUKCJE STUDNI WIERCONYCH UJMUJĄCYCH WODY PODZIEMNE Z WARSTW FLISZOWYCH Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów III Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Dubiecko, 21 22 kwietnia 2006 Dydnia dr inŝ. Stefan SATORA AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH Wykonawca (pieczęć): PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dotyczący likwidacji otworu wiertniczego - studni nr S2 (awaryjnej) ujmującej wodę z utworów górnokredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości:

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Załączniki graficzne 1. Mapa topograficzna w skali 1:50.000 z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych robót geologicznych...

Załączniki graficzne 1. Mapa topograficzna w skali 1:50.000 z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych robót geologicznych... S p i s t r e ś c i 1. WSTĘP... strona 3 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH ORAZ OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA KTÓRYM MAJĄ BYĆ PRZEPROWADZONE TE ROBOTY.. strona 5 3.

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki DEPARTAMENTPRAWNYIINTEGRACJIEUROPEJSKIEJ WYŻSZYURZĄDGÓRNICZY zdnia28czerwca2002r. (Dz.U.Nr109,poz.961,z2004r.Nr24,poz.213 orazz2007r.nr106,poz.726) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej. Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA Jan Pudlo" 41-605 Świętochłowice, ul. Moniuszki 3/8 NIP 627-109-24-02, tcl. 032 2-153 961 OBIEKT: Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

Krąg, działka nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański. Ul. Sikorskiego 9 83 200 Starogard Gdański. Opracowali: mgr Zygmunt Kliński Nr upr.

Krąg, działka nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański. Ul. Sikorskiego 9 83 200 Starogard Gdański. Opracowali: mgr Zygmunt Kliński Nr upr. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH OTWORU ZASTĘPCZEGO Nr 1A WRAZ Z PROJEKTEM LIKWIDACJI STUDNI NR1 NA TERENIE UJĘCIA W MIEJSCOWOŚCI KRĄG, GM. STAROGARD GDAŃSKI MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: POWIAT: WOJEWÓDZTWO: FINANSUJĄCY

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW H Y D R O - E K O - G E O 15-166 Białystok, ul. Chętnika 61, tel/fax (085) 7406202,6634829 Inwestor: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH w celu wykonania otworu studziennego nr 3 n a t e r e n i e u j ę c i a w i e j s k i e g o

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH w celu wykonania otworu studziennego nr 3 n a t e r e n i e u j ę c i a w i e j s k i e g o P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki tel./fax (0-87)5665118 e-mail: eko-geo@pro.onet.pl PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH w celu wykonania otworu studziennego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Zleceniodawca: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ Wykonawca: Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Projekt przedstawia do zatwierdzenia:

Projekt przedstawia do zatwierdzenia: 1 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONANIA OTWORU ROZPOZNAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO AWARYJNEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADNA gmina: Szczuczyn powiat: grajewski.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH. Zamówienie: Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego ujęcia wody podziemnej poprzez pogłębienie istniejącej studni wierconej nr 1

Bardziej szczegółowo

1. Lokalizacja ogólna dokumentowanej studni głębinowej w miejscowości Orzechów na. działce Nr 319/2 gmina Kobiele Wielkie w skali 1 : 50 000

1. Lokalizacja ogólna dokumentowanej studni głębinowej w miejscowości Orzechów na. działce Nr 319/2 gmina Kobiele Wielkie w skali 1 : 50 000 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Oznaczenie ubiegającego się o pozwolenie wodnoprawne... 3 3. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wód... 3 4. Stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim OPINIA GEOLOGICZNA

Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim OPINIA GEOLOGICZNA Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim tel. 608 033 078 NIP: 652-149 05-24 email: progeos@wp.pl REGON: 356832934 OPINIA GEOLOGICZNA dla określenia warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Kontrola stanu technicznego przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Schützenstraße 33 D-15859 Storkow, Niemcy gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Schemat profilowania otworu wiertniczego: Bęben wyciągu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Zleceniodawca: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ Wykonawca: Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Dane ogólne. 3. Charakterystyka ujęć znajdujących się w sąsiedztwie dokumentowanego ujęcia. 4. Opis wykonanych prac i badań

SPIS TREŚCI. 1. Wstęp. 2. Dane ogólne. 3. Charakterystyka ujęć znajdujących się w sąsiedztwie dokumentowanego ujęcia. 4. Opis wykonanych prac i badań 2 KARTA INFORMACYJNA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNEJ USTALAJĄCEJ ZASOBY EKSPLOATACYJNE UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH NIE BĘDĄCYCH KOPALINAMI. Tytuł dokumentacji : Dokumentacja hydrogeologiczna ujęcia wód podziemnych

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW H Y D R O - E K O - G E O

BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW H Y D R O - E K O - G E O BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW H Y D R O - E K O - G E O 15-166 Białystok, ul. Chętnika 61, tel/fax 85 7406202, www.hydroekogeo.pl Inwestor: Miasto Brańsk z siedzibą Urzędzie Miasta Brańsk 17-120 Brańsk, ul.

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 4 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM POŁOŻENIA ADMINISTRACYJNEGO 6

1. WSTĘP 4 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM POŁOŻENIA ADMINISTRACYJNEGO 6 Strona 1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TEKSTOWA 1. WSTĘP 4 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM POŁOŻENIA ADMINISTRACYJNEGO 6 3. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ PRAC GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Hydrogeologia Nowe metody wykonywania badań hydrogeologicznych w otworach badawczych dr inż. Jan A. Kostrz, inż. Józef Mitka, mgr inż.

Hydrogeologia Nowe metody wykonywania badań hydrogeologicznych w otworach badawczych dr inż. Jan A. Kostrz, inż. Józef Mitka, mgr inż. Kraj Hydrogeologia Nowe metody wykonywania badań hydrogeologicznych w otworach badawczych dr inż. Jan A. Kostrz, inż. Józef Mitka, mgr inż. Czesław Sypek, Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m Płock, dn. 07.02.2014 rok WKŚ-I.6341.61.2013.AS D E C Y Z J A Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267) art. 122 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY ODWODNIENIA POZOSTAŁYCH DO WYKONANIA ODCINKÓW SIECI W RAMACH ZDANIA PN.:

PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY ODWODNIENIA POZOSTAŁYCH DO WYKONANIA ODCINKÓW SIECI W RAMACH ZDANIA PN.: PROJEKT ZAMIENNY WYKONAWCZY ODWODNIENIA POZOSTAŁYCH DO WYKONANIA ODCINKÓW SIECI W RAMACH ZDANIA PN.: BUDOWA KANALIZACJI SANITARNEJ W PÓŁNOCNEJ CZĘŚCI MIASTA BRZESKA ETAP I. Temat: Inwestor: odwodnienie

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Krupski Młyn

Rada Gminy Krupski Młyn Rada Gminy w Krupskim Młynie Załącznik do uchwały Nr VIII/48/11 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 kwietnia 2011 roku Rada Gminy Krupski Młyn TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Dziennik Ustaw Nr 282 16332 Poz. 1656 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Pracownia: Opole, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel.(77)4558840,tel.kom.602522774,e-mail: korlub@poczta.onet.pl, fax: (77) 4231177

Pracownia: Opole, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel.(77)4558840,tel.kom.602522774,e-mail: korlub@poczta.onet.pl, fax: (77) 4231177 PRACOWNIA KONSTRUKCYJNO ARCHITEKTONICZNA KONSTRUKTOR Marcin Korłub ul. Bytnara Rudego 20a/1 45-256 Opole Pracownia: Opole, ul. Bytnara Rudego 20A/1, tel.(77)4558840,tel.kom.602522774,e-mail: korlub@poczta.onet.pl,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja badań podłoża gruntowego

Dokumentacja badań podłoża gruntowego Geologika s.c. Usługi Geologiczne P. Gorczyca J. Gorczyca Tel. 508 292 372, 516 019 605 Dokumentacja badań podłoża gruntowego dla projektowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Generała

Bardziej szczegółowo

7. Dokumentacja zasobów eksploatacyj nych ujęcia wód podziemnych

7. Dokumentacja zasobów eksploatacyj nych ujęcia wód podziemnych 7. Dokumentacja zasobów eksploatacyj nych ujęcia wód podziemnych 7.1. Wymagana treść dokumentacji Wymogi prawne obowiązujące przy sporządzaniu dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne

Bardziej szczegółowo

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne

Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Regionalne dokumentacje hydrogeologiczne Prawo geologiczne i górnicze Art.42 Dokumentacja hydrogeologiczna 1. Dokumentację hydrogeologiczną sporządza się w celu: 1) ustalenia zasobów wód podziemnych; 2)

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA INSTALACJI BUDOWLANYCH mgr inż. Andrzej Stępień. ul. ZWM 14/49, 02-786 Warszawa tel/fax 0228117303 Regon 012058622 NIP 951-100-25-65

PRACOWNIA INSTALACJI BUDOWLANYCH mgr inż. Andrzej Stępień. ul. ZWM 14/49, 02-786 Warszawa tel/fax 0228117303 Regon 012058622 NIP 951-100-25-65 PRACOWNIA INSTALACJI BUDOWLANYCH mgr inż. Andrzej Stępień ul. ZWM 14/49, 02-786 Warszawa tel/fax 0228117303 Regon 012058622 NIP 951-100-25-65 PROJEKT WYKONAWCZY UJĘCIA WODY - STUDNI GŁĘBINOWEJ na terenie

Bardziej szczegółowo

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka Zielona Góra, 10 czerwca 2014 roku Jarosław Ozimek, DPS Sp. z o.o. Dolne źródło pompy ciepła odwierty pionowe praktyka Dobór długości oraz ilości odwiertów

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 45112000-5 WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH II-V KAT. CPV : Roboty ziemne i wykopaliskowe 1.Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel

Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A. Marek Zawartka, Arkadiusz Grządziel Wykonane w czerwcu 2012r kontrole stanu obmurza szybu Kazimierz I przy pomocy kamer, wykazały wystąpienie dopływu wody (oszacowane

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE OTWORU OBSERWACYJNEGO SIECI OBSERWACYJNO-BADAWCZEJ WÓD PODZIEMNYCH PAŃSTWOWEJ SŁUśBY HYDROGEOLOGICZNEJ W MIEJSCOWOŚCI WIERZBICE-STRUPKI GMINA: Jabłonna Lacka POWIAT:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW HYDRO-EKO-GEO 15-166 Białystok, ul. Chętnika 61, tel/fax (085) 7406202 Inwestor: Samodzielny Szpital Miejski im. PCK 15-003 Białystok, ul. H. Sienkiewicza 79 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ

InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Egz. arch. Rodzaj opracowania : Projekt budowlany BranŜa : InŜynieria sanitarna - przyłącze kanalizacji deszczowej - drenaŝ Obiekt : Inwestor : Budowa boiska piłkarskiego wraz z budową drogi przy ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nazwa zamówienia wg kodów CPV

WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Nazwa zamówienia wg kodów CPV SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE Nazwa zamówienia wg kodów CPV 45262220-9 Wiercenie studni wodnych 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 45111200-0

Bardziej szczegółowo

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki

BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki BADANIA GEOTECHNICZNE podłoŝa gruntowego kanalizacji w Rogoźniku, ul. Trzcionki ZLECENIODAWCA: Zespół Projektowo-Realizacyjny PRO-SAN 40-067 Katowice, ul. Mikołowska 19a Wykonawca: Zabrze - luty 2008 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH. 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH. Zamówienie: Wykonanie otworu rozpoznawczo-eksploatacyjnego awaryjnego ujęcia wody podziemnej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Niedźwiadnej

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków.

Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Egz. nr 1 Opinia geotechniczna do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 5103E Niesułków-Kołacin-Byczki-Maków-Mokra Lewa w miejscowości Maków. Lokalizacja: Maków, droga powiatowa nr 5103 E, pow. skierniewicki,

Bardziej szczegółowo

GEOWIERT. geotechniczna

GEOWIERT. geotechniczna Głuchołazy,pl.Zgody 1 budynek mieszkalny wielorodzinny GEOWIERT Usługi Geologiczne Rok założenia 1987r Adres: 45-521 Opole-Grudzice,ul.Borowskiego 7 Tel./fax (077) 454-83-42 Telefon komórkowy 0602 643071

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

GEKO, geologia, ekologia, konsulting Wrocław 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100 /7

GEKO, geologia, ekologia, konsulting Wrocław 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100 /7 GEKO, geologia, ekologia, konsulting Wrocław 53-412 Wrocław, ul. Krucza 100 /7 PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu zastępczego 2-c dla studni 2-z ujmującej wody z utworów czwartorzędowych na

Bardziej szczegółowo

Projekt prac geologicznych

Projekt prac geologicznych Projekt prac geologicznych na wykonanie zastępczego otworu studziennego 2bis, ujmującego czwartorzędowy poziom wodonośny dla potrzeb gminnego wodociągu zbiorowego w miejscowości Stanisławów Pierwszy gmina

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH GEO-INŻ Usługi Geologiczno Inżynierskie Ewa Kaczmarek 97-300 Piotrków Tryb ul. Rejtana 1 / 10, tel. 691987966 na odwiercenie dwóch studni głębinowych z utworów czwartorzędowych na terenie projektowanego

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH

ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH ZAGROŻENIA NATURALNE W OTWOROWYCH ZAKŁADACH GÓRNICZYCH. ZAGROŻENIE ERUPCYJNE Zagrożenie erupcyjne - możliwość wystąpienia zagrożenia wywołanego erupcją wiertniczą rozumianą jako przypływ płynu złożowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 03. 02. 01. Modernizacja kanalizacji deszczowej 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Przebudowa ulic: Kluczborska, Kościelna,

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce

Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce Uwarunkowania prawne dla geotermii w Polsce Dr hab. inż. Barbara Tomaszewska, prof. IGSMiE PAN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk Zakład Odnawialnych Źródeł Energii

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz.

OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. OPIS TECHNICZNY do projektu budowlanego kanalizacji deszczowej oraz drenaŝu opaskowego Bursy Szkolnej w miejscowości Zambrów dz. Nr 559/4 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest: projekt

Bardziej szczegółowo

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin

InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, PROJEKT BUDOWLANY. mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka-Litwin InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inŝ. Agnieszka Przezwicka - Litwin, tel. kom. 0 504 038 588 ul. Sportowa 26H/1 Adres korespondencyjny: 64-500 Szamotuły Ul. śeromskiego 46/13 NIP: 767-100-63-58

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii. 2) kategoria II: Dziennik Ustaw Nr 275 15898 Poz. 1629 1629 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwalifikacji w zakresie geologii Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i 3 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Część II SIWZ Wzór umowy

Część II SIWZ Wzór umowy Część II SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu.2015 r. w Słupsku pomiędzy: Wodociągi Słupsk Spółką z o.o. z siedzibą w Słupsku przy ul. E. Orzeszkowej 1, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY

LC ECOLSYSTEM. ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY 1 LC ECOLSYSTEM ul. Belgijska 64, 54-404 Wrocław tel. 71 357-17-28 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji Adres Inwestor Zbiornik bezodpływowy ścieków wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej do budynku mieszkalnego

Bardziej szczegółowo

NADZÓR OUG w LUBLINIE NAD POSZUKIWANIEM GAZU ŁUPKOWEGO PAŹDZIERNIK, 2013

NADZÓR OUG w LUBLINIE NAD POSZUKIWANIEM GAZU ŁUPKOWEGO PAŹDZIERNIK, 2013 NADZÓR OUG w LUBLINIE NAD POSZUKIWANIEM GAZU ŁUPKOWEGO PAŹDZIERNIK, 2013 ZAKRES NADZORU Szanowni Państwo! Okręgowy Urząd Górniczy sprawuje nadzór i kontrolę w oparciu o obowiązujące prawo geologiczne i

Bardziej szczegółowo

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava monografie 15, rok 2005, ročník LI, řada hornicko-geologická

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava monografie 15, rok 2005, ročník LI, řada hornicko-geologická Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava monografie 15, rok 2005, ročník LI, řada hornicko-geologická Zdzisław HERMAN *, Janusz PUDŁO ** 3WP2-3.1 PROBLEMY LIKWIDACJI I REKONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznych gminnego punktu gromadzenia odpadów problemowych w miejscowości Piaski. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH skala strona nr Oświadczenie projektanta, Kopia uprawnień projektowych, Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta,

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Wawrzyniak

Małgorzata Wawrzyniak Małgorzata Wawrzyniak Łódź, 2014 1 Przedmiotem normy jest zbiór metod pobierania próbek wody i ścieków ( w tym osadów) oraz naczyń, przyrządów i urządzeń stosowanych do tego celu. Zakres tematyczny normy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOśA (ST-05.01.) 70 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot OST. Specyfikacja Techniczna ST-05.01 zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka

DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka DOLNE ŹRÓDŁO POMPY CIEPŁA odwierty pionowe - praktyka Oława, 13 maja 2014 roku Jarosław Ozimek, DPS Sp. z o.o. Dolne źródło pompy ciepła odwierty pionowe praktyka Dobór długości oraz ilości odwiertów Realizacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki

I. 1) NAZWA I ADRES: ZWiK Sp.zo.o. działający jako Pełnomocnik Łódzkiej Spółki Łódź: Usługa likwidacji ujęć wód podziemnych - 10 studni publicznych zlokalizowanych na terenie Łodzi oraz 2 szt. studni głębinowych. Numer ogłoszenia: 253054-2008; data zamieszczenia: 01.12.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA KONINA

PREZYDENT MIASTA KONINA PREZYDENT MIASTA KONINA 62-500 Konin, plac Wolności 1, tel.(0-63) 240-11-11, fax (0-63) 242-99-20, e-mail: um_konin@konet.pl, http://www.konin.pl Konin, dnia 19.07.2013 r. OŚ.6341.10.2013 OBWIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI

D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI D.04.01.01. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE PODŁOśA POD WARSTWY KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia GK 6220.6.2014 Koźmin Wlkp. 30.06.2014r. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71, ust. 1 i 2 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo