5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych."

Transkrypt

1 5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych Ilość, lokalizacja i rodzaj wyrobisk W celu dostarczenia wody dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rytro, projektuje się wykonanie trzech otworów wiertniczych R-1, R-2, R-3 do głębokości 100,0m ppt. JeŜeli w trakcie prac wiertniczych cel projektowanych prac osiągnięty zostanie przy mniejszej głębokości niŝ projektowana, wówczas dalsze wiercenie nie będzie kontynuowane (dopuszcza się zmniejszenie głębokości otworów). W przypadku uzyskania ilości wody zadowalającej Inwestora, z mniejszej liczby otworów niŝ projektowana, wykonywanie kolejnych ujęć zostanie odłoŝone. Projektowane otwory wiertnicze zlokalizowane zostały w miejscowości Rytro na następujących działkach: - nr ew. 418/5 (otwór R-1), - nr ew. 346/4 (otwór R-2), - nr ew. 418/10 (otwór R-3), będących własnością Inwestora Urzędu Gminy w Rytrze, z/s Rytro 265. Otwory zlokalizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690). Dopuszcza się zmianę lokalizacji otworów, lecz tylko w obrębie wymienionych działek oraz pod warunkiem zachowania przepisów zawartych w przytoczonym powyŝej rozporządzeniu. Lokalizacja otworów przedstawiona została na załączniku nr Konstrukcja otworów wiertniczych Otwory wiertnicze R-1, R-2, R-3 naleŝy wykonać urządzeniem wiertniczym umoŝliwiającym wiercenie systemem obrotowym na płuczkę wodną i powietrzną lub powietrzno pianową. Do głębokości 6,0m ppt. wiercenie wykonane zostanie świdrem gryzowym o średnicy φ311mm, a następnie wstawiona zostanie rura stalowa o średnicy φ 273mm w korku cementowym. Dalsze wiercenie wykonane zostanie świdrem gryzowym φ216mm lub młotkiem udarowym wgłębnym o średnicy φ216mm, do głębokości

2 7 100,0m ppt. lub mniejszej, w przypadku nawiercenia odpowiedniej ilości wody na głębokości mniejszej niŝ projektowana. Otwory zafiltrowane zostaną rurami PCV o średnicy φ160mm w sposób następujący: 0,0 88,0m ppt. - nadfiltrowa 88,0 98,0m ppt. - czynna część filtra 98,0 100,0m ppt - podfiltrowa W otworach zabudowany zostanie filtr z rur PCV o średnicy φ160mm, perforowany otworami szczelinowymi o szerokości szczeliny 2mm. Długość części czynnej filtra wyniesie 10,0mb. Przepustowość tego filtra wynosi 6m 3 /h/1mb. filtra, co w pełni zabezpiecza moŝliwość przepuszczenia przewidywanej ilości wody. Kolumna filtrowa obsypana zostanie Ŝwirkiem filtracyjnym o średnicy ziaren φ5-10mm od buta rury podfiltrowej do głębokości 6,0m ppt. Z przeprowadzonego filtrowania otworów naleŝy sporządzić protokół. Po zakończeniu prac terenowych otwory wiertnicze naleŝy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych głowicami stalowymi wypuszczonymi powyŝej powierzchni terenu na wysokość 0,5m. Uwaga: dozór geologiczny zobowiązany jest dostosować głębokość postawienia rury osłonowej φ273mm do faktycznych warunków geologicznych i hydrogeologicznych stwierdzonych wierceniem zgodnie z zasadami wiedzy fachowej dozór geologiczny zobowiązany jest dostosować kolumny filtracyjne do faktycznych warunków geologicznych i hydrogeologicznych stwierdzonych wierceniem zgodnie z zasadami wiedzy fachowej 5.3 Sposoby zamykania horyzontów wodonośnych W trakcie wiercenia przewiduje się zamknięcie pierwszego poziomu wodonośnego związanego z czwartorzędowymi utworami akumulacji rzecznej, przy pomocy rury stalowej o średnicy φ273mm postawionej w korku cementowym na głębokości 6,0m ppt. Cementowanie wykonane zostanie metodą zalewania. Do cementowania zastosowany zostanie cement portlandzki 350. Po 48 godz. stójce na wiązanie cementu zostanie sprawdzona szczelność postawienia rury osłonowej w korku cementowym. Kontrola szczelności polegać będzie na: - przewierceniu korka cementowego 1m poniŝej buta rur

3 8 - sczerpaniu wody z otworu łyŝką wiertniczą - pomiarze poziomu wody w otworze po 12 godzinach od chwili sczerpania Zamknięcie wód uznane zostanie za skuteczne, jeŝeli po 12 godzinach poziom wody w otworach nie podniesie się więcej niŝ 0,30m ( instrukcja obsługi wierceń hydrogeologicznych, Wydawnictwo Geologiczne, Warszawa 1981 rok. ) Ze sprawdzenia szczelności postawienia rury osłonowej w korku cementowym naleŝy sporządzić protokół. 5.4 Sposób i termin likwidacji odwiertów negatywnych W przypadku nie uzyskania wydajności zadawalającej Inwestora odwierty zostaną zlikwidowane. Likwidacja przeprowadzona zostanie w następujący sposób: 100,0 12,0m ppt. Ŝwirem 12,0 2,0m ppt. korek cementowy 2,0 0,0m ppt. gliną Odwierty zlikwidowane zostaną bezpośrednio po zakończeniu wiercenia. Dla zlikwidowanych odwiertów naleŝy sporządzić dokumentację geologiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie określenia przypadków, w których jest konieczne sporządzenie innej dokumentacji geologicznej ( Dz. U. Nr 116, poz. 983 ). Dokumentację tę naleŝy sporządzić najpóźniej w terminie sześciu miesięcy od daty likwidacji otworów i przekazać organowi administracji geologicznej, który zatwierdził projekt prac geologicznych w terminie 1-go miesiąca po jej wykonaniu. 5.5 Zakres badań geofizycznych i geochemicznych Nie przewiduje się wykonywania badań geofizycznych. Pod koniec wykonywania pompowania pomiarowego na trzecim poziomie dynamicznym, przewiduje się pobranie próbki wody do badań laboratoryjnych. 5.6 Kolejność wykonywanych robót geologicznych Kolejność wykonywania otworów jest bez znaczenia. Decyzja o tym, który z otworów wykonany zostanie w pierwszej kolejności podjęta zostanie przez Inwestora w porozumieniu z wykonawcą bezpośrednio przed rozpoczęciem prac.

4 9 Kolejność prac przy wykonywaniu otworów wyglądać będzie następująco: a) odwiercenie otworu do głębokości zapewniającej odpowiednią ilość wody lecz nie większej niŝ 100,0m ppt b) wstępne opróbowanie odwiertu c) filtrowanie lub likwidacja odwiertu, w zaleŝności od ilości nawierconej wody d) pompowania oczyszczające i pomiarowe 5.7 Opróbowanie otworów wiertniczych W czasie wiercenia prowadzona będzie ciągła obserwacja procesu wiercenia. Obserwacji podlegać będą: mechaniczna prędkość wiercenia, wibracje przewodu wiertniczego, nacisk na świder, oraz obciąŝenie silnika. Przeprowadzana będzie obserwacja płuczki wiertniczej. Sprawdzane będą jej parametry oraz ilość w celu sprawdzenia jej ucieczek, co moŝe świadczyć o nawierceniu warstwy wodonośnej. Na wypływie płuczki z otworu pobierane będą zwierciny. Próbki skał naleŝy pobierać z kaŝdej odmiennie wykształconej litologicznie warstwy nie rzadziej jednak niŝ co 2m, a z warstwy wodonośnej co 1m głębokości. Codziennie przed i po zakończeniu wiercenia naleŝy obserwować połoŝenie zwierciadła wody w wierconym otworze. Po nawierceniu warstwy wodonośnej przeprowadzone zostanie próbne łyŝkowanie otworu. Po zakończeniu kaŝdego kontrolnego badania wydajności komisja składająca się z geologa dozoru i Zleceniodawcy podejmować będzie decyzję o zakończeniu wiercenia, bądź jego kontynuowaniu do zaprojektowanej głębokości. W przypadku stwierdzenia zadawalającej ilości wody otwory zostaną zafiltrowane. Szczegółowa konstrukcja filtra ustalona zostanie przez dozór geologiczny w dostosowaniu do stwierdzonego wierceniem profilu geologicznego i warunków hydrogeologicznych zgodnie z zasadami wiedzy fachowej. Następnie przeprowadzone zostaną pompowania oczyszczające i pomiarowe. 5.8 Zakres obserwacji i badań terenowych a) obserwacje poziomów i pomiary dopływów wód Codziennie przed i po zakończeniu wiercenia naleŝy obserwować połoŝenie zwierciadła wody w wierconych otworach. Po nawierceniu warstwy wodonośnej

5 10 przeprowadzone zostanie próbne łyŝkowanie otworów. Po nawierceniu wody naleŝy przeprowadzić jej stabilizację. b) pompowanie oczyszczające Po zafiltrowaniu otworów przeprowadzone zostanie pompowanie oczyszczające. Pompowanie oczyszczające wykonane zostanie przy wydajności S=S max i trwać będzie do czasu uzyskania czystej wody, wolnej od zawiesiny mechanicznej, lecz nie krócej niŝ 24h. W trakcie pompowania oczyszczającego naleŝy obserwować poziom obsypki w zafiltrowanych otworach i uzupełniać jej stan w miarę konieczności. Po zakończeniu pompowania oczyszczającego otwory zostaną zachlorowane podchlorynem sodu i zarządzona zostanie 48 godzinna stójka. W czasie stójki naleŝy obserwować stabilizację zwierciadła wody w otworach. Pomiary naleŝy wykonywać w następujących odstępach czasu: po l min, 5min, l0min, 15min, 30min i dalej co l godz. do czasu ustabilizowania się zwierciadła wody. Zwierciadło uznane zostanie za ustabilizowane, gdy róŝnica trzech ostatnich pomiarów przy ich odstępie czasowym co l godz. nie będzie większa niŝ l cm. Przed rozpoczęciem pompowań naleŝy pomierzyć poziom zwierciadła wody w studniach znajdujących się w przewidywanym zasięgu lejów depresji projektowanych otworów a takŝe w otworach wiertniczych wykonanych wcześniej. Poziom wody w tych ujęciach naleŝy obserwować w trakcie wykonywania pompowań. Uwaga: dozór geologiczny zobowiązany jest do przedłuŝenia czasu pompowania oczyszczającego w przypadku, gdy w załoŝonym tym projektem czasie nie nastąpi pełne oczyszczenie wody. c) pompowanie pomiarowe Po zakończeniu stójki na chlorowanie wykonane zostanie pompowanie pomiarowe na trzech ustalonych poziomach dynamicznych. Przewiduje się, Ŝe pompowanie dla jednego otworu trwać będzie łącznie 96 godzin, tj.: S 1 = 1/3Smax 24h S 2 = 2/3Smax 48h S 3 = Smax 72h Wielkość dopuszczalnych, maksymalnych depresji ustalona zostanie po

6 11 zafiltrowaniu otworów, w zaleŝności od stwierdzonych warunków hydrodynamicznych. Pompowanie pomiarowe wykonane zostanie przy pomocy pompy głębinowej zapuszczonej w podfiltrową część filtra. Pomiar wydajności wykonywany będzie przy pomocy naczynia cechowanego i stopera. Wielkość depresji mierzona będzie przy pomocy taśmy mierniczej ze świstawką. Pomiary głębokości zalegania zwierciadła wody naleŝy dokonywać z dokładnością ± l cm przy głębokościach do l0m i ±1% odczytanego pomiaru przy głębokościach większych. Po rozpoczęciu pompowania pomiary początkowo naleŝy wykonywać w krótszych odstępach czasu, co 15 i 30min, aŝ do czasu ustabilizowania się depresji. Następnie pomiary wykonywane będą co l godzinę. Depresja uznana zostanie za ustaloną, gdy wahania poziomu wody nie będą większe niŝ l-2cm w ciągu 4-6 godzin pompowania. Przy depresjach większych niŝ l0m dopuszcza się większą tolerancję. Minimalny czas prowadzenia obserwacji przy depresji ustalonej wynosi 24 godz. Stabilizacja wydajności i depresji będzie oznaczała moŝliwość zakończenia pompowań pomiarowych. Wyniki pomiarów notowane będą w dzienniku pompowań. Po zakończeniu pompowań przeprowadzony zostanie pomiar stabilizacji zwierciadła wody. W trakcie wykonywania pompowań pomiarowych naleŝy obserwować poziom zwierciadła wody w studniach znajdujących się w przewidywanym zasięgu lejów depresji projektowanych otworów, a takŝe w otworach wiertniczych wykonanym wcześniej. Na podstawie tych obserwacji podjęta zostanie decyzja o ewentualnym wykonaniu pompowania zespołowego otworów. Wartości depresji dla ewentualnego pompowania zespołowego, ustalone zostaną przez dozór geologiczny w oparciu o wyniki uzyskane podczas pompowań pojedynczych otworów. Minimalny czas pompowania zespołowego wyniesie t=48h. Uwaga: dozór geologiczny zobowiązany jest do przedłuŝenia czasu pompowań pomiarowych w przypadku braku stabilizacji wydajności i depresji w czasie przewidzianym tym projektem, aŝ do czasu uzyskania pełnej stabilizacji wydajności i depresji na poszczególnych stopniach pompowania. d) pomiary temperatury i ciśnienia Nie przewiduje się pomiarów temperatury i ciśnienia.

7 12 e) badania i pomiary specjalne Nie przewiduje się wykonywania badań i pomiarów specjalnych 5.9 Roboty geodezyjne Po zakończeniu prac otwory wiertnicze zostaną nawiązane do najbliŝszego reperu geodezyjnego Badania laboratoryjne Próbki wody pobrane w trakcie pompowań przekazane zostaną do Sanepidu celem wykonania analizy fizykochemicznej i bakteriologicznej. Zakres analizy jak dla wód pitnych i na potrzeby gospodarcze Sposób odprowadzenia wody z odwiertów w trakcie wykonywania pompowań Wodę w trakcie wykonywania pompowań naleŝy odprowadzić do przydroŝnego rowu. Rów ten na całej swej długości jest droŝny. Zatem odprowadzona woda nie spowoduje Ŝadnych szkód na działkach do niego przylegających. 6. Określenie próbek geologicznych podlegających przekazaniu organowi państwowej administracji geologicznej Próbki geologiczne pobierane w trakcie wykonywania wiercenia zaliczane są do próbek czasowego przechowywania. Nie podlegają one przekazaniu organowi państwowego nadzoru geologicznego. Próbki geologiczne przechowywane będą w magazynie próbek wykonawcy wiercenia do czasu zatwierdzenia dokumentacji. Po zatwierdzeniu dokumentacji próbki zostaną zniszczone w miejscu ich przechowywania.

8 7. Określenie harmonogramu projektowanych prac geologicznych, w tym terminów rozpoczęcia i zakończenia tych prac 13 a) wykonanie jednego odwiertu 7 dni b) badania hydrogeologiczne w jednym otworze 6 dni c) wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej 4 miesiące od zakończenia prac terenowych d) przewidywany termin rozpoczęcia prac terenowych 21 styczeń 2008 r. e) przewidywany termin zakończenia prac terenowych 29 luty 2008 r. 8. Określenie rodzaju wymaganej dokumentacji geologicznej Wyniki projektowanych prac geologicznych zestawić naleŝy w dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych nie będących kopalinami, opracowanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 października 2005 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno inŝynierskie (Dz. U. Nr 201, poz.1673) 9. Określenie oddziaływania projektowanych prac na środowisko Projektowane prace geologiczne nie będą miały negatywnego wpływu na środowisko. Eksploatacja otworów nie będzie powodować odkształceń terenu. Na podstawie badań hydrogeologicznych określone zostaną dopuszczalne parametry eksploatacyjne odwiertów (Q e i S e ).

9 10. Opis przedsięwzięć technicznych, technologicznych i organizacyjnych, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa powszechnego, bezpieczeństwa pracy i ochronę środowiska 14 Prace wiertnicze naleŝy prowadzić zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu zakładu górniczego. Teren robót naleŝy ogrodzić i oznaczyć tablicami informacyjnymi. Urobek naleŝy gromadzić w szczelnym dole urobkowym. Po zakończeniu wiercenia teren prac naleŝy doprowadzić do stanu pierwotnego. Prace geologiczne związane z wykonaniem projektowanych otworów mogą być wykonywane, dozorowane i kierowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje. Osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialne są za prowadzenie ruchu zakładu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za prawidłowe zgodne ze sztuką wiertniczą wykonanie robót związanych z wierceniem otworów wiertniczych. Osoby dozoru geologicznego odpowiedzialne są za całość badań geologicznych objętych tym projektem mających doprowadzić do realizacji celu projektowanych prac. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wykonawca prac geologicznych powinien posiadać dokumentację techniczno ruchową wierceń. W skład tej dokumentacji powinny wchodzić: 1. dokumentacja wiercenia, którą stanowią: - protokół lokalizacji otworu wiertniczego - protokół przekazania urządzenia wiertniczego do ruchu - raporty wiertnicze - aktualny profil geologiczny (karta otworu wiertniczego ) - ksiąŝka robót - projekty i protokoły przeprowadzonych rurowań i cementowań rur ( protokół odbioru filtra ) - projekty i protokoły przeprowadzonych badań skuteczności uszczelnienia rur izolujących poszczególne poziomy płynu złoŝowego - projekty i protokoły pomiarów i badań wykonanych prac specjalistycznych ( np. dzienniki pompowań ) - protokół z likwidacji odwiertu

10 15 2. dokumentacja techniczna i eksploatacyjna urządzeń energomechanicznych i sprzętu wiertniczego, którą stanowią: - instrukcja obsługi wiertnicy - ksiąŝka kontroli oraz eksploatacji urządzenia wiertniczego wraz z harmonogramem kontroli - dokumentacja atestowa, zaświadczenia weryfikacyjne 3. rejestr bezpieczeństwa obejmujący: - instrukcje stanowiskowe - ustalenia i protokoły dotyczące bezpiecznego wykonywania robót - ewidencję szkoleń oraz okresowych badań lekarskich załogi - wykaz pracowników wiertni wraz z dokumentami stwierdzającymi ich kwalifikacje Dozór geologiczny obowiązany jest do prowadzenia i sporządzania następujących dokumentów wchodzących w skład dokumentacji wiercenia: - protokołu lokalizacji otworu wiertniczego - aktualnego profilu geologicznego (karty otworu wiertniczego ) - protokołu odbioru filtra - protokołu przeprowadzonych badań skuteczności uszczelnienia rur izolujących poszczególne poziomy płynu złoŝowego - dzienników pompowań - protokołu z likwidacji odwiertu Dozór geologiczny moŝe wydawać kierownictwu robót wiertniczych polecenia niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji celu prac geologicznych, a w szczególności polecenia umoŝliwiające przeprowadzenie odpowiednich badań w otworach i ich udokumentowanie oraz polecenia zaprzestania robót z chwilą osiągnięcia zamierzonego celu prac. Wszystkie polecenia osoby dozoru geologicznego zobowiązane są wpisywać do ksiąŝki robót.

11 Wnioski i zalecenia a) w obrębie badanego terenu warstwa wodonośna perspektywiczna do ujęcia wód podziemnych występuje w obrębie utworów trzeciorzędowych b) projekt prac geologicznych naleŝy przesłać do Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu, celem zatwierdzenia c) otwory wiertnicze naleŝy wykonać zgodnie z niniejszym projektem d) wnioskuje się o zatwierdzenie projektu na okres 2-ch lat

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówienie: wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego B-1, Mo-1, K-1, T-1, Mu-1 w utworach paleogenu na terenie gminy Krynica - Zdrój Kod

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, Grybów

Inwestor: Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, Grybów SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wiertniczych związanych z wykonaniem otworów wiertniczych Bn-1, Ch-1, C-1, K-1, O-6 w celu ujęcia wód podziemnych w miejscowościach: Biała Niżna, Chodorowa,

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S. A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90 030 Łódź tel.: (0-42) 674-14-02; fax: 674-81-33 w. 44 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni

wykonanie otworu studziennego ujmującego wody podziemne z utworów jury dolnej na działce nr ewid. 545/4 w Przystajni SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT związanych z wykonaniem studni głębinowej ujmującej wody podziemne z utworów jury dolnej w Przystajni Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych)

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory prac geologicznych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbiory prac geologicznych SPIS TREŚCI: 1. DANE OGÓLNE 1.1 Nazwa zamówienia i dane Inwestora 1.2. Przedmiot i zakres prac geologicznych 1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 1.4. Informacje o terenie

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY Rodzaj zamówienia Roboty budowlane Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia powiat gorlicki Lipinki =============================================================

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na przebadanie istniejącej studni nr 2, w związku

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 w miejscowości Padniewo,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA Otworu hydrogeologicznego, rozpoznawczego nr 3 na ujęciu wody w miejscowości STĘSZEW Kod CPV (Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych) 45262220-9 Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie:

Kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Kosztorys ofertowy Obiekt Kod CPV 45262220-9 Budowa Sąborze, ujęcie wiejskie, działka nr 62 obręb 0012 Sąborze, gm. Damnica Inwestor Gmina Damnica

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Wykonanie projektu studni o wydajności 120 m3/godz i jej wybudowanie zgodne z projektem wraz z podłączeniem do istniejącej stacji uzdatniania wody o określonym ciągu technologicznym

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łęczyca - działka nr 305/10

Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a na terenie ujęcia wody podziemnej w miejscowości Łęczyca - działka nr 305/10 WODOCIĄGI ZACHODNIOPOMORSKIE Operat wodnoprawny na wykonanie studni nr 2a Miejscowość: Łęczyca Gmina: Stara Dąbrowa Powiat: stargardzki Województwo: zachodniopomorskie Opracował:... mgr Piotr Fuszara Nr

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. Spis treści : 1. Cel i zakres projektu....2 2. Charakterystyka obszaru badań....3 2.1 PołoŜenie, morfologia i hydrografia...3 2.2 Budowa geologiczna.3 2.3 Warunki hydrogeologiczne

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ STUDNIA GŁĘBINOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ STUDNIA GŁĘBINOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST) WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAKRESIE INŻYNIERII LĄDOWEJ STUDNIA GŁĘBINOWA WYKONANIE ODWIERTU W RAMACH REALIZACJI INWESTYCJI P.N. STUDNIA GŁĘBINOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH PNO 341 /13/2006 Z AŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE H Y D R O D O L 33-101 Tarnów, Chemiczna 28 tel. (014) 637-20-85 regon 850235239 fax/tel. (014) 637-28-52 NIP 873-000-96-38 www.hydrodol.com.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Roźwienica: Wykonanie studni głębinowej dla ujęcia wody w Woli Roźwienickiej Numer ogłoszenia: 93590-2011; data zamieszczenia: 28.04.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zmówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM OTWORU ROZPOZNAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO STUDNIA WIERCONA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION)

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION) PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH NA WYKONANIE STUDNI ZASTĘPCZEJ NR 1Z DLA STUDNI NR 1 UJĘCIA KAMIENICZKI (DZ. NR 404 OBRĘB PIESZYCE-STADION) Miejscowość: Gmina: Powiat: Województwo: Zlewnia: Pieszyce Pieszyce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY 1 PRZEDMIAR - KOSZTORYS OFERTOWY I. ROBOTY GEOLOGICZNE (wiertnicze) : Podstawa 1. Transport: Anal. indyw. Tablica Poz./Kol. 2. Montaż i demontaż wiertni: KNR 2412 2420 3. Wiercenie: KNR 2401 Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ZP 1/ / 2010 PROJEKT

Umowa Nr ZP 1/ / 2010 PROJEKT Umowa Nr ZP 1/ / 2010 PROJEKT + Załącznik nr 6 do SIWZ W sprawie wykonania zadania pn. -Wykonanie odwiertu studni głębinowej o głębokości 178 m na działce nr 56/ 1 w m. Renta gmina Kraszewice W dniu..

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r.

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r. Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota P R O J E K T prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych

Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych Planowanie i kontrola zabiegów regeneracji i rekonstrukcji studni głębinowych przy użyciu metod geofizycznych dr Tomasz Górka Schützenstraße 33 D-15859 Storkow gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Geofizyka

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW HYDRO-EKO-GEO 15-166 Białystok, ul. Chętnika 61, tel. 85 7406202, www.hydroekogeo.pl Inwestor: Miasto Brańsk z siedzibą Urzędzie Miasta Brańsk 17-120 Brańsk, ul. Rynek 8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BIURO STUDIÓW I PROJEKTÓW HYDRO-EKO-GEO 15-166 Białystok, ul. Chętnika 61, tel. 85 7406202, www.hydroekogeo.pl Inwestor: Związek Komunalny PAPROTNIA 08-107 Paprotnia, ul. Jana Pawła II 20 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego AQUAWIERT SP Z O.O. Buszkowice 32 37-710 Żurawica Inwestor: Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rzekuń: Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rzekuń: Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm. FPZ. 271.4.2011 Rzekuń dn. 28.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Rzekuń: Wykonanie dwóch otworów studziennych wodociągowego ujęcia wód podziemnych we wsi Drwęcz gm. Rzekuń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ANEKS do projektu prac geologicznych dla określenia zasobów eksploatacyjnych trzech studni kopanych w rejonie wsi Wysokie.

ANEKS do projektu prac geologicznych dla określenia zasobów eksploatacyjnych trzech studni kopanych w rejonie wsi Wysokie. Zleceniodawca: Wykonawca: GMINA LIMANOWA Urząd Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B PRZEDSIĘBIORSTWO GEOLOGICZNE S.A. w Krakowie 30-079 Kraków, al. Kijowska 14 ANEKS do projektu prac geologicznych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 150020-2012 z dnia 2012-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stolno Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zastępczej studni nr 2A głębokości całkowitej 87 m ppt. Otwór

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Inwestor: Gmina Korytnica, ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica. Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-100 Siedlce, ul. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH DLA WYKONANIA STUDNI ZASTĘPCZEJ 3Z ORAZ LIKWIDACJI STUDNI 3 NA UJĘCIU WODY PODZIEMNEJ NA DZIAŁCE 268/7 W SMOGÓRACH, GMINA OŚNO LUBUSKIE Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej

Bardziej szczegółowo

Komplet tabeli cenowych bez instrukcji (do ewentualnego wykorzystania do przygotowania oferty załączony został w załączniku 2)

Komplet tabeli cenowych bez instrukcji (do ewentualnego wykorzystania do przygotowania oferty załączony został w załączniku 2) Załącznik Nr 3 do SIWZ Instrukcja wypełniania Tabel cenowych oraz Formularza cenowego Wykonawca wypełnia Formularz cenowy oddzielnie dla każdego otworu (przygotowano tabele cenowe dla każdego otworu).

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Zleceniodawca: WÓJT GMINA LIMANOWA Urząd Gminy Limanowa ul. Matki Boskiej Bolesnej 18 B 34-600 Limanowa Wykonawca: PRACOWNIA PROJEKTOWA ZAMEK s.c. B. Pasternak, W. Wołek ul. Św. Jacka 28 30-364 Kraków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Inwestor: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim, ul. Chełmońskiego 14, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-100 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Zamówienie: Wykonanie otworu awaryjnego nr 2 na terenie ujęcia wody OC Grodzisko w Pińczowie Zamawiający : wrzesień 2015 r. 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J. M. Cichecki 25-408 Kielce, os. Na Stoku 50/10 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Miejscowość: LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

Stolno: Budowa ujęcia wody nr 2A w Stolnie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Stolno: Budowa ujęcia wody nr 2A w Stolnie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.stolno.com.pl Stolno: Budowa ujęcia wody nr 2A w Stolnie Numer ogłoszenia: 150020-2012; data

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STUDNI WIERCONYCH UJMUJĄCYCH WODY PODZIEMNE Z WARSTW FLISZOWYCH

KONSTRUKCJE STUDNI WIERCONYCH UJMUJĄCYCH WODY PODZIEMNE Z WARSTW FLISZOWYCH Dubiecko Krzywcza Nozdrzec Dynów III Konferencja Naukowo Techniczna Błękitny San Dubiecko, 21 22 kwietnia 2006 Dydnia dr inŝ. Stefan SATORA AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KONSTRUKCJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień ZAKŁAD ROBÓT GEOLOGICZNO WIERTNICZO GÓRNICZYCH Stanisław Pawlik - Michał Tabor 20-631 Lublin, ul. Pana Balcera 1/207 ROBÓT 45262220-9 Wiercenie studni wodnych 45453100-8 Roboty renowacyjne Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego

Fundamentowanie. Odwodnienie wykopu fundamentowego. Ćwiczenie 1: Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego Zakład Geotechniki i Budownictwa Drogowego WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Fundamentowanie Ćwiczenie 1: Odwodnienie wykopu fundamentowego Przyjęcie i odprowadzenie wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

Załączniki graficzne 1. Mapa topograficzna w skali 1:50.000 z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych robót geologicznych...

Załączniki graficzne 1. Mapa topograficzna w skali 1:50.000 z zaznaczeniem lokalizacji projektowanych robót geologicznych... S p i s t r e ś c i 1. WSTĘP... strona 3 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI ZAMIERZONYCH ROBÓT GEOLOGICZNYCH ORAZ OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU, NA KTÓRYM MAJĄ BYĆ PRZEPROWADZONE TE ROBOTY.. strona 5 3.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia Ożarów Mazowiecki, 2011-08-05 Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki WŚiR 6220.4.42.2011 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację dla przedsięwzięcia Na podstawie art. 104 kpa,

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Gospodarki

Rozporządzenie Ministra Gospodarki DEPARTAMENTPRAWNYIINTEGRACJIEUROPEJSKIEJ WYŻSZYURZĄDGÓRNICZY zdnia28czerwca2002r. (Dz.U.Nr109,poz.961,z2004r.Nr24,poz.213 orazz2007r.nr106,poz.726) Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Budowa układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej,

Bardziej szczegółowo

Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku

Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku Raport nr 80/2009 Rozpoznanie stanu nawierzchni, podbudowy oraz warunków gruntowo-wodnych dla inwestycji Rozbudowa i modernizacja Amfiteatru w Szczyrku Pszczyna grudzień 2009r. Klient: Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH

ZASADY PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH ZASADY PROJEKTOWANIA UJĘĆ WÓD PODZIEMNYCH Józef Mikołajków, Jan Prażak PIG-PIB PLAN 1. Wprowadzenie 2. Rodzaje ujęć wód podziemnych 3. Warunki wstępne do projektu (zapotrzebowanie na wodę, lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH Wykonawca (pieczęć): PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH dotyczący likwidacji otworu wiertniczego - studni nr S2 (awaryjnej) ujmującej wodę z utworów górnokredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego w miejscowości:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST- 01 WIERCENIE STUDNI WODNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST- 01 WIERCENIE STUDNI WODNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST- 01 WIERCENIE STUDNI WODNYCH (zmodyfikowane) Nazwa zamówienia wg kodów CPV 45000000-7 Roboty budowlane 45255110-3 Roboty budowlane w zakresie studni 45111200-0 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH dla zamówienia pod nazwą: BUDOWA STUDNI GŁĘBINOWEJ (AWARYJNEJ) NR 4 NA UJĘCIU W MIEJSCOWOŚCI LUBINIA MAŁA ZADANIE: Budowa studni głębinowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. DANE OGÓLNE (STWiORB) 1.1 Przedmiot zamówienia Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zamówienie:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zamówienie: Przetarg nieograniczony na wykonanie zadania pn.: Wykonanie likwidacji otworu hydrogeologicznego nr 4/65, zlokalizowanego na komunalnym ujęciu wód podziemnych dla m. Trzebiatów". Rodzaj przetargu: Nieograniczony

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

SONDA GEOLOGICZNA POWER PROBE 9630 PTO

SONDA GEOLOGICZNA POWER PROBE 9630 PTO SONDA GEOLOGICZNA POWER PROBE 9630 PTO Jesteśmy firmą działającą od ponad 25 lat na rynku ochrony środowiska, geologii, hydrogeologii i geofizyki. Nasi klienci oczekują od nas, że wszystkie usługi wykonamy

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

Damnica: Budowa studni w miejscowości Sąborze Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Damnica: Budowa studni w miejscowości Sąborze Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Damnica: Budowa studni w miejscowości Sąborze Numer ogłoszenia: 28592-2016; data zamieszczenia: 09.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : Wiercenie otworu NR 3B wraz z montażem obudowy i urządzeń do poboru wody oraz likwidację obudowy i studni NR 3A i NR 3

ZADANIE : Wiercenie otworu NR 3B wraz z montażem obudowy i urządzeń do poboru wody oraz likwidację obudowy i studni NR 3A i NR 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 3B WRAZ Z ONTAŻEM OBUDOWY I URZĄDZEŃ DO POBORU WODY ORAZ LIKWIDACJĘ OBUDOWY I STUDNI NR 3A I NR 3 NA TERENIE MIEJSKIEGO UJĘCIA

Bardziej szczegółowo

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej. Autorska Pracownia Projektowania Architektury APPA Jan Pudlo" 41-605 Świętochłowice, ul. Moniuszki 3/8 NIP 627-109-24-02, tcl. 032 2-153 961 OBIEKT: Zespół budynków socjalnych w Będzinie przy ulicy Wolskiej.

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja geotechniczna

Dokumentacja geotechniczna ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo WielobranŜowe ARIS Przemysław Demków ul. Radosna 10/5 53-336 Wrocław Dokumentacja geotechniczna dla oceny warunków gruntowo-wodnych podłoŝa pod projektowaną halę magazynową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (STWiOR).

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (STWiOR). SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT (STWiOR). Odwiert studni nr 1A na terenie wiejskiego ujęcia wody w G R Y Ź L I N A C H (działka nr 470/2) gmina S t a w i g u d a, powiat o l s z t y ń

Bardziej szczegółowo

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej

2. Lokalizacja obiektu i charakterystyka jego części podziemnej 1. Wprowadzenie. Dane wyjściowe Na czas wykonania wykopów budowlanych pod projektowany obiekt krytego basenu w Oławie zachodzi konieczność okresowego obniżenia zwierciadła wód gruntowych. na obszarze projektowanego

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

CHARAKTERYSTYKA I KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA I KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. RODZAJ, SKALA I USYTUOWANIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Planowane przedsięwzięcie polega na: Wykonaniu otworu ujęcia wód leczniczych P-4. Zgodnie z 3. ust 1

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Egz. nr OPINIA GEOTECHNICZNA dla projektowanych masztów oświetleniowych na obiekcie stadionu GKS OLIMPIA w Grudziądzu przy ul. Piłsudkiego 14 Zamawiający: Biuro Obsługi Budownictwa i NIERUCHOMOŚCI InterBUD

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH Załącznik 11 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE WIERTACZ ODWIERTÓW EKSPLOATACYJNYCH I GEOFIZYCZNYCH SYMBOL CYFROWY 811[02] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

Bardziej szczegółowo

Krąg, działka nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański. Ul. Sikorskiego 9 83 200 Starogard Gdański. Opracowali: mgr Zygmunt Kliński Nr upr.

Krąg, działka nr 98/1, obręb Krąg Starogard Gdański. Ul. Sikorskiego 9 83 200 Starogard Gdański. Opracowali: mgr Zygmunt Kliński Nr upr. PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH OTWORU ZASTĘPCZEGO Nr 1A WRAZ Z PROJEKTEM LIKWIDACJI STUDNI NR1 NA TERENIE UJĘCIA W MIEJSCOWOŚCI KRĄG, GM. STAROGARD GDAŃSKI MIEJSCOWOŚĆ: GMINA: POWIAT: WOJEWÓDZTWO: FINANSUJĄCY

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł. Słownie: zero i 00/100 zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : KOSZTORYS NA WYKONANIE OTWORU STUDZIENNEGO NR 3 I NA WYKONANIE REKONSTRUK- CJI OTWORU STUDZIENNEGO NR NA TERENIE UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ W MSC. WIśAJNY, POW. SUWALSKI,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych www.nowepgg.pl Wortal prawa geologicznego i górniczego 1/4 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH GEOKONSULT S.C. BIURO USŁUG HYDROGEOLOGICZNYCH I INŻYNIERSKICH 81-228 GDYNIA ul. Okrzei 7/11 tel. 604-681-411 hydrogeo@neostrada.pl NIP 958-13-54-039 Bank Polska Kasa Opieki SA O/Gdynia 89124012391111000016434459

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE

SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE SONDA GEOLOGICZNA GEOPROBE - 1 - GEOPROBE model 5400 jest samobieżną sondą geologiczną produkcji USA, zamontowaną na samochodzie terenowym FORD F-250 4WD. Według producenta, KEJR ENGINEERING, INC, sonda

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 3 NA TERENIE WIEJSKIEGO UJĘCIA WODY LUZINO II

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 3 NA TERENIE WIEJSKIEGO UJĘCIA WODY LUZINO II SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 3 NA TERENIE WIEJSKIEGO UJĘCIA WODY LUZINO II ZADANIE : Wykonanie otworu nr 3 ADRES BUDOWY : Wiejskie ujęcie wody Luzino II INWESTOR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH w celu wykonania otworu studziennego nr 3 n a t e r e n i e u j ę c i a w i e j s k i e g o

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH w celu wykonania otworu studziennego nr 3 n a t e r e n i e u j ę c i a w i e j s k i e g o P R Z E D S IĘBIORSTWO G E O L O G I C Z N E EKO-GEO SUWAŁKI ul. Kościuszki 110 16-400 Suwałki tel./fax (0-87)5665118 e-mail: eko-geo@pro.onet.pl PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH w celu wykonania otworu studziennego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH Zleceniodawca: Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji, ul. Długa 21, 34-400 Nowy Targ Wykonawca: Krakowskie Przedsiębiorstwo Geologiczne ProGeo Sp. z o.o. ul. Szlak 10/5, 31-161 Kraków PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia BranŜa: Sanitarna Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa studni zastępczej wraz z przebudową układu napowietrzania wody oraz przebudową

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Rodzaj

1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Rodzaj SPIS TREŚCI 1.Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia...1 2.Powierzchnia nieruchomości, obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania, pokrycie szatą roślinną...2 3. Rodzaj technologii...2

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. I. Tabela cenowa dla całości oferty:

Załącznik nr 2 do SIWZ. I. Tabela cenowa dla całości oferty: I. Tabela cenowa dla całości oferty: Lp. Prace netto 1 Wykonanie otworu K-6 2 Wykonanie otworu K-7 3 Wykonanie otworu K-8 4 Wykonanie otworu K-9 5 Wykonanie otworu K-10 Kwota VT brutto RZEM 1 II. Tabele

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój

PRZEDMIAR ROBÓT Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego Krynica-Zdrój Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krynicy-Zdroju ul. Kraszewskiego 37 33-380 Krynica-Zdrój 2014-04 PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa budowy: Wykonanie otworów poszukiwawczo- rozpoznawczych na terenie gminy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej Dz.U.2011.282.1657 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej (Dz. U. z dnia 28 grudnia 2011 r.) Na podstawie art. 98

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim OPINIA GEOLOGICZNA

Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim OPINIA GEOLOGICZNA Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim tel. 608 033 078 NIP: 652-149 05-24 email: progeos@wp.pl REGON: 356832934 OPINIA GEOLOGICZNA dla określenia warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie otworu Nr 5 w Polanicy Zdrój, gm. Polanica Zdrój ZADANIE : Polanica Zdrój, gm. Polanica Zdrój, dz. Nr ADRES BUDOWY :

Wykonanie otworu Nr 5 w Polanicy Zdrój, gm. Polanica Zdrój ZADANIE : Polanica Zdrój, gm. Polanica Zdrój, dz. Nr ADRES BUDOWY : SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH OTWORU NR 5 NA TERENIE UJĘCIA WÓD MINERALNYCH I SŁABOZMINERALIZOWANYCH W POLANICY ZDRÓJ ZADANIE : Wykonanie otworu Nr 5 w Polanicy Zdrój,

Bardziej szczegółowo

Projekt przedstawia do zatwierdzenia:

Projekt przedstawia do zatwierdzenia: 1 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH WYKONANIA OTWORU ROZPOZNAWCZO-EKSPLOATACYJNEGO AWARYJNEGO UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH NA TERENIE STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI NIEDŹWIADNA gmina: Szczuczyn powiat: grajewski.

Bardziej szczegółowo

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej

Kontrola stanu technicznego. przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Kontrola stanu technicznego przy zastosowaniu metod geofizyki otworowej Schützenstraße 33 D-15859 Storkow, Niemcy gorka@blm-storkow.de Wprowadzenie Schemat profilowania otworu wiertniczego: Bęben wyciągu

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Aneks do OPINII HYDROGEOLOGICZNEJ

Aneks do OPINII HYDROGEOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE H Y D R O D O L 33-101 Tarnów, ul. Chemiczna 28 tel. (14) 637-20-85 fax./tel. (14) 637-28-52 www.hydrodol.com.pl e-mail: hydrodol@hydrodol.com.pl Aneks do OPINII HYDROGEOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego Nr I

Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego Nr I Podmiot finansujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH RLiIŚ.6220.6.2012 Muszyna. 10.10.2012 r. DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 63, 71 ust. 2 pkt. 2, art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 84 ust. 1 oraz art. 85 ust 2 pkt. 2 Ustawy z dnia 3

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Dziennik Ustaw Nr 282 16332 Poz. 1656 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących innych dokumentacji geologicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Warszawa, ul. Rakowiecka 4

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY Warszawa, ul. Rakowiecka 4 PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY 00-975 Warszawa, ul. Rakowiecka 4 Projekt prac geologicznych dla wykonania otworu wiertniczego z przeznaczeniem na piezometr sieci obserwacyjno-badawczej

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 4 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM POŁOŻENIA ADMINISTRACYJNEGO 6

1. WSTĘP 4 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM POŁOŻENIA ADMINISTRACYJNEGO 6 Strona 1 SPIS TREŚCI CZĘŚĆ TEKSTOWA 1. WSTĘP 4 2. INFORMACJE DOTYCZĄCE LOKALIZACJI PROJEKTOWANYCH PRAC, W TYM POŁOŻENIA ADMINISTRACYJNEGO 6 3. OMÓWIENIE WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH WCZEŚNIEJ PRAC GEOLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo