PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno badawczego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno badawczego"

Transkrypt

1 PASTWOWA SŁUBA HYDROGEOLOGICZNA PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie otworu hydrogeologiczno badawczego Lokalizacja: miejscowo: Wola Jachowa gmina: Górno powiat: kielecki województwo: witokrzyskie Opracowali: Dyrektor... Oddziału witokrzyskiego PIG-PIB dr Beata Wiktorowicz. dr Marcin Kos upr. MOZNiL nr V mgr in. Iwona Lipiec Kielce, padziernik 2009

2 SPIS TRECI: 1. WSTP Cel i zakres opracowania Wykorzystane materiały oraz wyniki dotychczasowych prac i bada w rejonie projektowanego otworu CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANYCH PRAC Połoenie geograficzne, morfologia i hydrografia Zarys budowy geologicznej Warunki hydrogeologiczne i najblisze ujcia wód podziemnych OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC I BADA Wiercenie i schematyczna konstrukcja projektowanego otworu Zakres obserwacji i bada hydrogeologicznych Harmonogram projektowanych prac geologicznych BEZPIECZESTWO PRAC I OCHRONA RODOWISKA UWAGI KOCOWE

3 SPIS ZAŁCZNIKÓW Załcznik 1. Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologiczno-badawczego w miejscowoci Wola Jachowa i najbliszych studni wierconych na mapie topograficznej w skali 1: Załcznik 2. Szczegółowa lokalizacja projektowanego otworu na planie sytuacyjnowysokociowym w skali 1: Załcznik 3. Karta studni wierconej dla Wytwórni Mas Bitumicznych w m. Górno. Załcznik 4. Karta studni wierconej dla Zlewni Mleka w m. Górno. Załcznik 5. Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski rejonu projektowanych prac geologicznych w skali 1: ark. Bodzentyn (816). Załcznik 6. Przekrój hydrogeologiczny terenu objtego projektowanymi pracami geologicznymi. Załcznik 7.Wycinek Mapy hydrogeologicznej Polski rejonu projektowanych prac geologicznych w skali 1: ark. Bodzentyn (816). Załcznik 8. Projekt geologiczno-techniczny otworu hydrogeologiczno-badawczego. Załcznik 9. Projekt typowej obudowy otworu hydrogeologiczno-badawczego w skali 1:10. 3

4 1. WSTP 1.1. Cel i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt prac geologicznych na wykonanie otworu hydrogeologiczno-badawczego połoonego w rejonie miejscowoci Wola Jachowa, gmina Górno, powiat kielecki. Projekt został wykonany przez Pastwowy Instytut Geologiczny - Pastwowy Instytut Badawczy, Oddział witokrzyski w Kielcach w ramach realizacji zada Pastwowej Słuby Hydrogeologicznej. Projektowany otwór zostanie włczony do sieci punktów obserwacyjnych monitoringu wód podziemnych. Projektowany otwór usytuowany został w obrbie działki gruntu o numerze ewidencyjnym 716/5 nalecym do p. Heleny Bednarczyk. Włacicielka w/w terenu wyraziła zgod na wykonanie projektowanych prac wiertniczych oraz pozostawienie otworu jako punkt obserwacyjny dla sieci monitoringu stanów i jakoci wód podziemnych Wykorzystane materiały oraz wyniki dotychczasowych prac i bada w rejonie projektowanego otworu Projekt prac geologicznych w celu wykonania otworu hydrogeologicznobadawczego połoonego w rejonie miejscowoci Wola Jachowa, gmina Górno, powiat kielecki sporzdzony został zgodnie z nastpujcymi przepisami: Ustawa z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity z dnia r. Dz.U. Nr 228, poz.1947 z pón. zm.); Rozporzdzenie Ministra rodowiska z dnia 19 grudnia 2001r. w sprawie projektów prac geologicznych (Dz.U. Nr 153, poz. 1777); Rozporzdzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie bezpieczestwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpoarowego w zakładach górniczych wydobywajcych kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U ); 4

5 Przy opracowywaniu niniejszego projektu prac geologicznych otworu studziennego wykorzystano równie materiały: Mapa sytuacyjno-wysokociowa rejonu działki; Materiały z wizji lokalnej w terenie; Dokumentacje hydrogeologiczne: - Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajca ustalenie zasobów wód podziemnych na terenie Wytwórni Mas Bitumicznych w m. Górno; opracowana przez Słowik Z. (1979 r.). - Dokumentacja hydrogeologiczna zawierajca ustalenie zasobów wód podziemnych na terenie Zlewni Mleka w m. Górno; opracowana przez Siemieniec A. (1978r.). Mapa geologiczna Polski w skali 1: arkusz Bodzentyn (816) (P. Filonowicz, 1969); Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: arkusz Bodzentyn (816) (E.Wróblewska, J.Praak, 1997); Inne ogólnie dostpne materiały archiwalne oraz literatura dotyczca geologii hydrogeologii omawianego rejonu. Naley stwierdzi równie, e studnie wiercone istniejce w najbliszym rejonie projektowanego otworu (zestawienie danych w załczniku 3 i 4), ujmujce czwartorzdowy oraz rodkowodewoski poziom wodonony, daj do dobre rozpoznanie geologicznie i hydrogeologicznie opisywanego rejonu. 5

6 2. CHARAKTERYSTYKA TERENU PROJEKTOWANYCH PRAC 2.1. Połoenie geograficzne, morfologia i hydrografia Projektowany otworu jest połoony w obrbie gruntów miejscowoci Wola Jachowa, połoonej w południowej czci gminy Górno. Połoenie projektowanego otworu na mapie topograficznej przedstawia załcznik 1. Według podziału fizjograficznego Polski (Kondracki, 2002) teren projektowanych prac zlokalizowany jest w obrbie podprowincji Wyyny Małopolskiej, wchodzcej w skład makroregionu - Wyyn rodkowopolskich. Pod wzgldem morfometrycznym opisywany obszar charakteryzuje si urozmaicon rzeb terenu. Dominuj tu otoczone płatami wyynnymi niskie góry i pogórza Gór witokrzyskich, zachodniego Pasma Głównego Łysogór z najwyszym szczytem Łysic (612 m n.p.m.). Wysokoci bezwzgldne w obszarze projektowanego otworu wahaj si tu od około 280 m n.p.m. w doline rzeki Kakonianki, do około 333 m n.p.m. na kulminacjach morfologicznych znajdujcych si w zachodniej czci opisywanego obszaru Góra Józefka. Projektowany otwór zlokalizowany jest w obrbie doliny rzeki Kakonianki, z rzdn terenu wynoszc około 285,0 m n.p.m. Obszar projektowanych prac geologicznych połoony jest w obrbie zlewni trzeciego rzdu rzeki Kakonianki, stanowicej prawobrzeny dopływ rzeki Nidy (Czarnej Nidy). W jej dolinie wystpuj liczne podmokłoci. Warto zwróci uwag, e rzeka jest zasilana przez liczne, najczciej okresowe ródła rumoszowe, znajdujce si na południowych zboczach Góry Łysica Zarys budowy geologicznej Obszar projektowanych prac połoony jest w obrbie jednostki strukturalnej zwanej trzonem paleozoicznym Gór witokrzyskich w jego południowej czci, nazwanej regionem kieleckim. Trzon paleozoiczny składa si z szeregu elementów antyklinalnych i synklinalnych o rozcigłoci NW-SE, pocitych licznymi uskokami poprzecznymi. Serie skalne zbudowane s z utworów rónego wieku: prekambru (mułowce, iłowce, szarogłazy, arkozy i zlepiece), kambru (piaskowce, kwarcyty, mułowce, iłowce i łupki), ordowiku (piaskowce z wkładkami wapieni i zlepieców, iłowce i mułowce), syluru (łupki krzemionkowe i iłowce z wkładkami 6

7 wapieni) oraz dewonu (iłowce, mułowce, piaskowce z wkładami iłów i zlepieców, wapienie i dolomity z wkładami margli). Na strukturach paleozoicznych le niezgodnie utwory obrzeenia permskomezozoicznego reprezentowane głównie przez osady permu górnego (zlepiece, wapienie, piaskowce, margle i dolomity), triasu (piaskowce, zlepiece, mułowce i iłowce, a w najwyszej czci margle, wapienie i dolomity) oraz jury (piaskowce i mułowce, wapienie). Najmłodsze osady wieku czwartorzdowego wystpuj pomidzy licznymi wychodniami starszego podłoa. S to głównie warstwy glin zwałowych, piasków, pospółek i wirów, niekiedy lessów budujce doliny rzek i wysoczyzny. Połoenie projektowanego otworu na tle budowy geologicznej przedstawia załcznik 5. Na podstawie analizy materiałów archiwalnych, mona stwierdzi, e w celu realizacji zadania geologicznego naley przewidywa do ujcia czwartorzdowy poziom wodonony. Do celów projektowych mona przyj dla przedmiotowej nieruchomoci nastpujcy profil geologiczny: 0,0-5,0 m piasek rednioziarnisty 5,0-14,0 m glina zwizła 14,0-30,0 m piasek ze wirem 11,5-30,0 m piasek rednioziarnisty Czwartorzd 2.3. Warunki hydrogeologiczne i najblisze ujcia wód podziemnych Projektowany otwór połoony jest w obrbie rodkowomałopolskiego regionu hydrogeologicznego. Główne znaczenie posiadaj tu wody podziemne wystpujce w utworach czwartorzdu oraz rodkowego i górnego dewonu. Pitro czwartorzdowe stanowi wodonone piaski i piaski ze wirem i wiry w wskich dolinach rzek Kakonianka i Warkocz, a take fluwioglacjalne piaski i piaski ze wirami, wystpujce na okalajcych te dolinach obszarach wysoczyznowych. Utwory te 7

8 posiadaj zmienn litologi oraz niewielkie miszoci. Wydajnoci uzyskane z pojedynczych studni wynosz od 1,4 do ponad 18,0 m 3 /h. rodkowo i górnodewoski poziom wodonony charakteryzuje si bardzo zrónicowanymi warunkami hydrogeologicznymi, które wynikaj z duej zmiennoci litologicznej skał zbiornikowych. Jest on rozwinity w spkanych i czciowo skrasowiałych wapieniach i dolomitach. Wydajnoci otworów hydrogeologicznych ujmujcych opisywany poziom wahaj si w bardzo szerokich granicach od kilku do ponad 300 m 3 /h. Z analizy mapy hydrogeologicznej (zał.7) obszaru projektowanych prac geologicznych wynika, e głboko wystpowania pierwszego poziomu wodononego wynosi tu od 5 do 15m. Poziom ten wystpuje w osadach czwartorzdowych i ma charakter swobodny. W rejonie miejscowoci Wola Jachowa znajduje si kilka udokumentowanych i kilkanacie nieudokumentowanych uj wód podziemnych. Najblisze udokumentowane ujcie wód podziemnych znajduje si na terenie: Wytwórni Mas Bitumicznych w miejscowoci Górno, gdzie zasoby wód podziemnych z utworów czwartorzdowych zostały udokumentowane przy S 3 = 5,5 m 3 /h i S 3 = 8,5 m. Byłej zlewni mleka w miejscowoci Górno, gdzie zasoby wód podziemnych z utworów dewonu rodkowego zostały udokumentowane przy S 3 = 9,1 m 3 /h i S 3 = 10,3 m. Przedstawiona charakterystyka hydrogeologiczna decyduje, e projektowany otwór bdzie ujmował do pierwszy od powierzchni terenu czwartorzdowy poziom wodonony. Otwór hydrologiczno-badawczy zostanie zlokalizowany na działce nr 716/5. Rzdna projektowanego otworu studziennego, odczytana z mapy w skali 1: 1 000, wynosi około 285,0 m n.p.m. Szczegółowa lokalizacja projektowanego otworu została przedstawiona na zał. 2. 8

9 3. OPIS PROJEKTOWANYCH PRAC I BADA 3.1. Wiercenie i schematyczna konstrukcja projektowanego otworu Projektowany otwór jest otworem pojedynczym, który głównie bdzie słuył do prowadzenia obserwacji waha zwierciadła wód podziemnych. W zwizku z czym nie bdzie on eksploatowany w sposób cigły za wyjtkiem pompowania w celu pobrania próbek wody (1 4 razy w cigu roku). Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologiczno-badawczego podyktowana została wystpowaniem na omawianym terenie Jednolitej Czci Wód Podziemnych nr 121, oraz koniecznoci jej monitorowania. W dostosowaniu do przypuszczalnego profilu litologicznego proponuje si rozpoczcie wiercenia łyk wiertnicz w rurach 305 mm (konduktor) do głbokoci 3,0 m. Nastpnie wiercenie naley kontynuowa łyk wiertnicz w rurach 250 mm do głbokoci kocowej 30,0 m. Rury 305 mm i 250 mm zostan póniej wycignite z otworu. Po zakoczeniu wiercenia otwór naley zafiltrowa filtrem PCV o rednicy 110 mm. W otworze naley umieci filtr o nastpujcej konstrukcji: Rura nadfiltrowa PCV 110 mm o długoci 26,0 m, Filtr właciwy PCV 110 mm z siatk filtracyjn o długoci 3,0 m, Rura podfiltrowa PCV 110 mm o długoci 1,0 m. W przestrzeni pomidzy filtrem a cianami otworu naley umieci obsypkwirow, której rednica zostanie okrelona po wykonaniu analizy granulometrycznej. Obsypk naley umieci w przedziale głbokoci 5,0-30,0 m p.p.t., natomiast do głbokoci 3,0 m p.p.t. otwór naley uszczelni compactonitem. Projekt geologiczno-techniczny otworu został przedstawiony na zał. 8. Ostateczna konstrukcja otworu zostanie ustalona przez nadzór geologiczny po okreleniu rzeczywistego profilu litologicznego. W projektowanym otworze wystpi tylko jeden, pierwszy od powierzchni terenu przewidziany do ujcia czwartorzdowo poziom wodonony. Dlatego te nie zakłada si zamykania innych poziomów wodononych. 9

10 3.2. Zakres obserwacji i bada hydrogeologicznych W czasie wiercenia naley dokładnie pomierzy nawiercony pierwszy poziom wodonony. Po jego nawierceniu naley wykona tzw. stójk trwajc minimum 4 godziny i zmierzy ustabilizowane zwierciadło wody. Pompowanie oczyszczajce naley wykona przez okres co najmniej 12 godzin, nie krócej ni do całkowitego oczyszczenia si wody. Przed przystpieniem do pompowania pomiarowego naley sprawdzi czy na dnie otworu jest zasyp, a w przypadku jego stwierdzenia naley go wybra. Po ponownym zapuszczeniu pompy otwór naley zachlorowa i przeprowadzi 24 godzinn stójk Pompowanie pomiarowe naley przeprowadzi w trzech stopniach dynamicznych o czasie trwania 1,5 h. Wydajnoci w kolejnych pompowaniach powinny wzrasta według schematu: Q 1 = 1/3 Q max, Q 2 = 2/3 Q max, Q 3 = Q max. Wydatek maksymalny zostanie ustalony w trakcie pompowania oczyszczajcego. Depresja przy Q max nie powinna przekracza 1/2 wysokoci słupa wody w otworze. Po zakoczeniu prac wiertniczych i badawczych otwór naley zniwelowa w nawizaniu do pastwowej sieci geodezyjnej. Odwiercony otwór bdzie zabezpieczony przed ingerencj osób trzecich obudow, której schemat został przedstawiony na zał. 9. W trakcie wiercenia naley pobra próby gruntu z kadej warstwy rónicej si litologicznie. W przypadku warstwy o wikszej miszoci naley pobiera próby co 1 m. W obrbie warstwy wodononej próby naley pobiera równie co 1 m. Przewiduje si równie pobranie próbek przewiercanych skał do analizy granulometrycznej, która zostanie wykonana w laboratorium wskazanym przez inwestora. Na podstawie wykonanej analizy dobrana zostanie rednica osypki wirowej i nr siatki filtracyjnej. Prace laboratoryjne obejm swym zakresem równie badania jakoci ujtej wody. Pod koniec pompowania pomiarowego naley pobra jedn próbk wody do bada bakteriologicznych i jedn do bada fizyczno-chemicznych. Analiz bakteriologiczn wykona WSSE Kielce, za analiz własnoci fizyczno-chemicznych Centralne Laboratorium PIG- PIB w Warszawie (zakres oznacze bdzie analogiczny jak dla potrzeb Mapy hydrogeologicznej Polski w skali 1: ). 10

11 3.3. Harmonogram projektowanych prac geologicznych Wiercenie otworu 3 tygodnie, Pompowanie i pomiary hydrogeologiczne 2 doby, Badanie jakoci wody, opracowanie dokumentacji wynikowej 4 tygodnie, Uwaga: W przypadku uzyskania negatywnych wyników bada, zostanie sporzdzone sprawozdanie z wykonanych prac, a otwór zostanie zlikwidowany przez zasypanie urobkiem przez inwestora. 11

12 4. BEZPIECZESTWO PRAC I OCHRONA RODOWISKA Roboty wiertnicze, przewidziane w niniejszym projekcie, nie podlegaj przepisom o ruchu zakładu górniczego. Dla zapewnienia właciwego bezpieczestwa pracy zastosowane urzdzenie wiertnicze powinno spełnia wymagania w zakresie BHP zgodnie z norm PN- 87/G Ponadto podczas prowadzenia robót terenowych powinny by przestrzegane nastpujce zasady: roboty prowadzone bd przez pracowników przeszkolonych w zakresie prawidłowego ich wykonywania, zaopatrzonych w odpowiedni odzie ochronn oraz jeeli prace wykonywane bd m miejscach stwarzajcych ryzyko urazów głowy, take w kaski ochronne. miejsce wykonywania robót wiertniczych zabezpieczone zostanie przed moliwoci wkroczenia na nie osób postronnych nie biorcych udziału w pracach. przy lokalizowaniu otworów uwzgldniona zostanie infrastruktura terenu, w tym napotkane linie energetyczne, a take podziemne uzbrojenie (w szczególnoci kable energetyczne i telefoniczne, rurocigi, kolektory sanitarne). Nie jest przewidziane : wystpowanie horyzontów ropnych i gazowych oraz zawierajcych gazy trujce, zagroenie erupcyjne oraz zagroenie siarkowodorowe, stosowanie materiałów wybuchowych i promieniotwórczych. Stwierdza si, e projektowane prace geologiczne nie spowoduj zagroenia rodowiska przyrodniczego pod warunkiem sprawdzenia szczelnoci zbiorników paliwowych oraz sprarek w celu wyeliminowania nieszczelnoci. 12

13 5. UWAGI KOCOWE Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U ) z póniejszymi zmianami, projektowane prace i badania powinny przebiega pod nadzorem uprawnionego geologa. Upowania si geologa nadzorujcego wiercenie do ewentualnej korekty głbokoci otworu i jego konstrukcji w nawizaniu do rzeczywistego profilu litologicznego. Po zakoczeniu przewidzianych projektem prac geolog nadzorujcy opracuje otrzymane wyniki w formie dokumentacji geologicznej w trybie o którym mowa w 2 pkt 1 Rozporzdzenia Ministra rodowiska z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie okrelenia przypadków w których jest konieczne sporzdzenie innej dokumentacji geologicznej (Dz.U. Nr 116, poz. 983 z 2005r.). W przypadku uzyskania negatywnych wyników bada zostanie sporzdzone sprawozdanie z wykonanych prac, a otwór zlikwidowany przez zasypanie urobkiem przez inwestora. Z uwagi na nieustalony w chwili obecnej termin przeprowadzenia projektowanych prac nie jest moliwe podanie dokładnego terminu rozpoczcia projektowanych prac. Zakłada sie projektowane prace zostan przeprowadzone w okresie kilku miesicy od dnia rozpoczcia. Proponuje si termin rozpoczcia projektowanych prac geologicznych po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzajcej projekt prac geologicznych. Przewiduje si nastpujcy harmonogram prac geologicznych: - wiercenie otworu 3 tygodnie, - pompowanie i pomiary hydrogeologiczne 2 doby, - badanie jakoci wody, opracowanie dokumentacji wynikowej 4 tygodnie. Wnioskuje si o zatwierdzenie niniejszego projektu na okres 3 lat tj. do dnia 31 grudnia 2012 r. do Starosty Kieleckiego. 13

14 ZAŁCZNIKI 14

15 ZAŁĄCZNIK 1 Lokalizacja projektowanego otworu hydrogeologiczno-badawczego w miejscowoğci Wola Jachowa i najbliīszych studni wierconych na mapie topograficznej. Skala 1: ObjaĞnienia: - projektowany otwór hydrogeologiczno-badawczego - najbliīsze istniejące otwory studzienne Wykonała: dr Beata Wiktorowicz

16

17

18

19

20

21 ZAŁĄCZNIK 5 Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski rejonu projektowanych prac geologicznych (wykonano na podstawie Filonowicz P., 1962r.). Skala 1: ObjaĞnienia: - projektowany otwór hydrogeologiczno-badawczy - najbliīsze istniejące otwory studzienne Wykonała: dr Beata Wiktorowicz

22 ZA CZNIK 6 - Przekrój hydrogeologiczny terenu objêtego badaniami geologicznymi (wykonano na podstawie Wróblewska E., Pra ak J., 1997) Projektowany otwór hydrogeologiczno-badawczy Wykona³a: dr Beata Wiktorowicz

23 ZAŁĄCZNIK 7 Wycinek Mapy Hydrogeologicznej Polski rejonu projektowanych prac geologicznych (wykonano na podstawie Wróblewska E., PraĪak J., 1997). Skala 1: ObjaĞnienia: - projektowany otwór hydrogeologiczno-badawczy - linia przekroju hydrogeologicznego Wykonała: dr Beata Wiktorowicz

24

25 ZA CZNIK 9 - Projekt typowej obudowy otworu hydrogeologiczno-badawczego (na podstawie Janica R. - PIG-PIB Warszawa) Skala 1 : 10 Wykona³a: dr Beata Wiktorowicz

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r.

Wizytacja stacji hydrogeologicznych sieci obserwacyjno-badawczej wód podziemnych 22-24 kwietnia 2015 r. Program Infrastruktura Monitoringu Wód Podziemnych ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa tel. 22 45 92 441, fax. 22 45 92 441 Sieć obserwacyjno-badawcza wód podziemnych na obszarze działania Oddziału Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót wiertniczych związanych na wykonaniem otworu hydrologicznorozpoznawczego w celu ujęcia wód termalnych w miejscowości Cudzynowice w ramach projektu podniesienie

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Inwestor: Wałbrzyski Związek Wodociągów i Kanalizacji ul. Al. Wyzwolenia 39 58-300 Wałbrzych Zleceniodawca: Kolektor Serwis Sp.J. K. Janiak, M. Janiak, Ł. Janiak ul. Kmicica 69 64-100 Leszno OPINIA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40

ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 ZAKŁAD STUDNIARSKI Marian Wiśniewski 88-170 Pakość, ul. Szkolna 40 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 3 w miejscowości Padniewo,

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG GEOLOGICZNYCH KIELKART 25-113 Kielce, ul. Starowapiennikowa 6 OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy boiska o sztucznej nawierzchni w miejscowości Miedzierza, gmina Smyków Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Geotechniczna. dla posadowienia obiektów Wizowskiego Centrum Kultury. przy ulicy Lubelskiej w miejscowoci Wizowna

Dokumentacja Geotechniczna. dla posadowienia obiektów Wizowskiego Centrum Kultury. przy ulicy Lubelskiej w miejscowoci Wizowna 2-512 Warszawa ul. Puławska 26/, tel: 22-856-82-15, fax: 22-856-82-16 studio@mok.waw.pl www.hydrogeostudio.mok.waw.pl Egz. 1 Dokumentacja Geotechniczna dla posadowienia obiektów Wizowskiego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18.

Piotr Marecik, OPINIA GEOTECHNICZNA -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum nr 2 w Rybniku na ul. Grunwaldzkiej 18. Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Alior Bank S.A. 50 2490 0005 0000 4500 5213 6493 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy sali gimnastycznej

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GeoOptima Bartłomiej Boczkowski os. Z. Starego 13/79, 60-684 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GEOTECHNICZNY

PROJEKT GEOTECHNICZNY PROJEKT GEOTECHNICZNY OBIEKT : SIEĆ WODOCIĄGOWA LOKALIZACJA : UL. ŁUKASIŃSKIEGO PIASTÓW POWIAT PRUSZKOWSKI INWESTOR : MIASTO PIASTÓW UL. 11 LISTOPADA 05-820 PIASTÓW OPRACOWAŁ : mgr MICHAŁ BIŃCZYK upr.

Bardziej szczegółowo

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie Urzd Miasta Czstochowy 42-217 Czstochowa, ul. lska 11/13 Wykonawca: NOWE PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE s.c. 42-200 Czstochowa ul. Krótka 27 tel./fax (0-34) 361-57-16 e-mail: kontakt@neogeo.pl http:// www.neogeo.pl

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 )

WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) WSTĘPNE ROZPOZNANIE WARUKÓW GRUNTOWO-WODNYCH DLA POTRZEB PLANOWANEGO CMENTARZA W MIEJSCOWOŚCI STAWIN (działka nr 22/1 ) Gmina: Powiat: Województwo: CHOSZCZNO CHOSZCZEŃSKI ZACHODNIOPOMORSKIE ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

miejscowość Starochęciny gmina Chęciny powiat kielecki województwo świętokrzyskie

miejscowość Starochęciny gmina Chęciny powiat kielecki województwo świętokrzyskie Wykonawca: B&G GEO Bartłomiej Grzesiński ul. Bp. Kaczmarka 14/81; 25-022 Kielce tel. 607-221-558 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA sprawdzająca warunki gruntowe posadowienie dla budynku w Starochęcinach na działce

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r.

Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska Białe Błota. Opracowała: Bydgoszcz, maj 2008 r. Inwestor: Urząd Gminy Białe Błota ul. Szubińska 7 86-005 Białe Błota P R O J E K T prac geologicznych na wykonanie otworu studziennego nr 1 dla ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI SPIS ZAŁCZNIKÓW GRAFICZNYCH

SPIS TRECI SPIS ZAŁCZNIKÓW GRAFICZNYCH 2 SPIS TRECI Wstp 1. Zakres prac 2. Połoenie, morfologia i charakterystyka ogólna terenu 3. Budowa geologiczna 4. Warunki wodne 5. Geotechniczna charakterystyka gruntów 6. Wnioski SPIS ZAŁCZNIKÓW GRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim

Opinia określająca warunki geotechniczne. pod budowę nowej nawierzchni drogi. w miejscowości Leboszowice, w woj. śląskim GGS-PROJEKT Pracowania geologii i ochrony środowiska ul. Narutowicza 3, 41-503 Chorzów www.ggsprojekt.pl ggsprojekt@ggsprojekt.pl NIP: 498 022 62 63 tel.: 794 966 609 698 957 789 Opinia określająca warunki

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA. 1. Cel i zakres projektu...2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. Spis treści : 1. Cel i zakres projektu....2 2. Charakterystyka obszaru badań....3 2.1 PołoŜenie, morfologia i hydrografia...3 2.2 Budowa geologiczna.3 2.3 Warunki hydrogeologiczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS

Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Pracownia Badań i Ekspertyz GEOSERWIS Waldemar Jaworski Winów ul.ligudy 12a, 46-060 Prószków tel.605-652-184; e-mail geoserwis.jaworski@interia.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA dla potrzeb budowy parkingów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA lipiec 2016r. 1 OPINIA GEOTECHNICZNA OBIEKT: ADRES OBIEKTU: Dojazd do nowoprojektowanego przedszkola przy ul. Warszawskiej na działkach nr geod. 134, 132/30, 479, 136, 476, 131/1, 135/2 obręb 1 miasta

Bardziej szczegółowo

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim.

Opinia dotycząca warunków geotechnicznych w związku z projektowanym remontem ulicy Stawowej w Rajsku gmina Oświęcim. Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inŝ. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO

OPINIA GEOTECHNICZNA I DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Projektowanie i wykonawstwo sieci i i instalacji sanitarnych Błażej Rogulski, tel. 503 083 418, e-mail: blazej.rogulski@wp.pl adres: ul. Sosnowskiego 1/56, 02-784 Warszawa NIP: 951-135-26-96, Regon: 142202630

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe

SPIS TREŚCI. 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe. Załączniki tekstowe 1.Wstęp 2.Charakterystyka terenu prac 3.Warunki gruntowe i wodne w podłożu 4.Uwagi końcowe Załączniki tekstowe SPIS TREŚCI 1.Zestawienie wyników badań laboratoryjnych 2.Badanie wodoprzepuszczalności gruntu

Bardziej szczegółowo

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik.

GEOBART OPINIA GEOTECHNICZNA. Pracownia geologiczna. dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego. mgr Małgorzata Bartosik. GEOBART Pracownia geologiczna mgr Małgorzata Bartosik Łagiewniki 36 62-580 Grodziec NIP 665-282-36-30 OPINIA GEOTECHNICZNA dla wykonania budynku usługowo - mieszkalnego Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody

1. Wstęp. 1.1 Dane ogólne. 1.2 Cel projektowanych prac. 1.3 Zapotrzebowanie na wodę, wymagania odnośnie jej jakości, przeznaczenie wody 1 1. Wstęp 1.1 Dane ogólne Zleceniodawcą opracowania projektu prac geologicznych jest Urząd Gminy w Rytrze, z/s 33-343 Rytro 265. 1.2 Cel projektowanych prac Celem projektowanych prac jest poszukiwanie,

Bardziej szczegółowo

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna

RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, Rydzyna RACOWNIA DOKUMENTACJI HYDROGEOLOGICZNYCH mgr Piotr Wołcyrz, Dąbcze, ul. Jarzębinowa 1, 64-130 Rydzyna tel. kom. 603045882 e-mail: pdhleszno@onet.pl ---------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl.

Lokalizacja: ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl. Zamawiający Wykonawca: progeo sp. z o.o. ZAKŁAD SIECI i ZASILANIA sp. z o.o. 54-205 Wrocław, ul. Legnicka 65 tel. 71/342-74-51 e-mail: biuro@zsiz.pl progeo Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, al. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zamówienie: wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego B-1, Mo-1, K-1, T-1, Mu-1 w utworach paleogenu na terenie gminy Krynica - Zdrój Kod

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektowych kanalizacji w rejonie ulic Harcerskiej, Klonowej, Skautów i Jodłowej w ŻYGLINIE AUTOR OPRACOWANIA KIEROWNIK JEDNOSTKI DOKUMENTUJĄCEJ mgr inż. Leszek Libera

Bardziej szczegółowo

Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim OPINIA GEOLOGICZNA

Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim OPINIA GEOLOGICZNA Firma Projektowo Usługowa PROGEOS Rajsko, ul. Prosta 7, 32-600 Oświęcim tel. 608 033 078 NIP: 652-149 05-24 email: progeos@wp.pl REGON: 356832934 OPINIA GEOLOGICZNA dla określenia warunków gruntowo-wodnych

Bardziej szczegółowo

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA INWESTOR: Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Wiązownie Ul. Boryszewska 2 05-462 Wiązowna OPRACOWANIE OKREŚLAJĄCE GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA dla potrzeb projektu budowlano wykonawczego: Budowa zbiornika

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S. A. ZAKŁAD W ŁODZI ul. Nowa 29/31, 90 030 Łódź tel.: (0-42) 674-14-02; fax: 674-81-33 w. 44 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT GEOLOGICZNYCH ZADANIE:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA FIRMA GEOLOGICZNA GEOOPTIMA Bartłomiej Boczkowski os. S. Batorego 49B/21, 60-687 Poznań os. J. Słowackiego 13/20, 64-980 Trzcianka tel.: + 48 664 330 620 info@geooptima.com, www.geooptima.com NIP 7631946084

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o.

Opinia geotechniczna. dla projektowanej budowy Parku Wodnego w Częstochowie przy ul. Dekabrystów. Sp. z o.o. BIURO BADAWCZO-PROJEKTOWE Geologii i Ochrony Środowiska Istnieje od 1988 r. Zamówił i sfinansował: ul. Tartakowa 82, tel. +48 34 372-15-91/92 42-202 Częstochowa fax +48 34 392-31-53 http://www.geobios.com.pl

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie

OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Mickiewicza w Garwolinie Wykonawca: Dariusz Kisieliński, Biuro Usług Geologicznych i Geotechnicznych, 08-110 Siedlce, ul. M. Asłanowicza 20A, tel. 605 722 791. OPINIA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO do projektu

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na przebadanie istniejącej studni nr 2, w związku

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA WIT STANISŁAW WITASZAK Tel. 660 422 637 ul. Dąbrowskiego 1/11 63-000 Środa Wlkp. e-mail: w.witaszak@labgeo.pl www.labgeo.pl DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI: PUNKT GROMADZENIA ODPADÓW

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Inwestor: Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, Grybów

Inwestor: Gmina Grybów, ul. Jakubowskiego 33, Grybów SPECYFIKACJA TECHNICZNA wykonania i odbioru robót wiertniczych związanych z wykonaniem otworów wiertniczych Bn-1, Ch-1, C-1, K-1, O-6 w celu ujęcia wód podziemnych w miejscowościach: Biała Niżna, Chodorowa,

Bardziej szczegółowo

Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego Nr I

Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego Nr I Podmiot finansujący: Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej Szpital Babińskiego 91-229 Łódź, ul. Aleksandrowska 159 Projekt prac geologicznych na wykonanie górnokredowego otworu studziennego

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI

Opinia geotechniczna dla koncepcji zagospodarowania terenu na działkach nr 1908/4 i 1908/5 w Ustce SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI TEKST: 1. Wstęp str. 3 2. Zakres wykonanych prac str. 3 3. Budowa geologiczna i warunki wodne str. 4 4. Wnioski geotechniczne str. 5 ZAŁĄCZNIKI 1. Mapa dokumentacyjna 2. Przekroje geologiczne

Bardziej szczegółowo

Piotr Marecik, Rybnik

Piotr Marecik, Rybnik Piotr Marecik, GEOMORR sp.j. Idea Bank S.A. 15 1950 0001 2006 0698 7554 0002 Inwestor: 44-200 Rybnik Wykonawca:, 44 206 Rybnik OPINIA GEOTECHNICZNA o -wodne na potrzeby projektu i budowy boiska wielofunkcyjnego

Bardziej szczegółowo

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A )

D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C H N I C Z N A ) www.geodesign.pl geodesign@geodesign.pl 87-100 Toruń, ul. Rolnicza 8/13 GSM: 515170150 NIP: 764 208 46 11 REGON: 572 080 763 D O K U M E N T A C J A G E O T E C H N I C Z N A ( O P I N I A G E O T E C

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA ZLECENIODAWCA: MK-Mosty Krzysztof Mac ul. Długosza 6/21 35-056 Rzeszów OPINIA GEOTECHNICZNA Przepust na dopływie w przełęczy Orłowicza Województwo: podkarpackie Powiat: leski Gmina: Cisna Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla zadania Budowa kanalizacji grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości GRODZISK WIELKOPOLSKI rejon ul. Górnej, os. Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850 217,

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11

Spis treści 1 WSTĘP 4 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 3 WYNIKI PRAC TERENOWYCH I BADAŃ LABORATORYJNYCH 7 4 PODSUMOWANIE I WNIOSKI 11 Spis treści 1 WSTĘP 4 1.1 PODSTAWY FORMALNE 4 1.2 CEL I ZAKRES 4 1.3 MATERIAŁY WYJŚCIOWE 5 2 OPIS ZASTOSOWANYCH METOD BADAWCZYCH 5 2.1 OTWORY BADAWCZE 5 2.2 SONDOWANIA GEOTECHNICZNE 6 2.3 OPRÓBOWANIE 6

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT

ZAŁOŻENIA TECHNICZNE I PRZEDMIAR ROBÓT Wykonawca opracowania: PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE WODMAR s.c. B. JENCZELEWSKI & Z. KULIGA 43-300 BIELSKO - BIAŁA Zamawiający: URZĄD MIASTA OŚWIĘCIM 32 600 OŚWIĘCIM UL. ZABORSKA 2 ZAŁOŻENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOEKO dr Andrzej Kraiński Drzonków, ul. Rotowa 18 66-004 Racula DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA pod boisko Orlik w Lubieszowie gm. Nowa Sól Opracowane przez: dr Andrzej Kraiński upr. geol. 070683 mgr Iwona

Bardziej szczegółowo

SPIS TRECI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TRECI SPIS RYSUNKÓW SPIS TRECI 2 1 Cz ogólna 3 1.1 Inwestor i uytkownik. 3 1.2 Podstawy formalno-prawne opracowania 3 1.3 Nazwa i połoenie inwestycji. 3 1.4 Przedmiot opracowania 3 1.5 Warunki gruntowo-wodne 4 1.5.1 Warunki

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym

Opinia geotechniczna dla projektowanej budowy odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Borowinowej i ul. Leśnej w Bieruniu Starym Sporządzanie dokumentacji geologicznych i hydrogeologicznych Badania przepuszczalności gruntu Raporty oddziaływania na środowisko Przydomowe oczyszczalnie ścieków mgr inż. Michał Potempa 32-500 Chrzanów

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza geologiczna

Ekspertyza geologiczna Zleceniodawca: Gmina Jawor ul. Rynek 1 59-400 Jawor Ekspertyza geologiczna określająca warunki gruntowo wodne terenu Cmentarza Komunalnego zlokalizowanego przy ul. Kuzienniczej w Jaworze (dz. nr 207, część

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01. Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 01 Wiercenie otworów poszukiwawczych ( pilotażowych) SPIS TREŚCI Gmina Kamień Pomorski 1 1 WSTĘP 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2 Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Zakład Usług Wiertniczych i Geologicznych J. M. Cichecki 25-408 Kielce, os. Na Stoku 50/10 PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wody st. S-2 dla potrzeb wodociągu wiejskiego Miejscowość: LUBIEŃ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Przedsiębiorstwo Geologiczne i NIP: 668-191-0840 Geotechniczne INTERRA REGON: 30-191-2610 Os. Rzeczypospolitej 85/1 Tel stacj: 61-670-7184 61-392 Poznań OPINIA GEOTECHNICZNA dla rozpoznania warunków gruntowo

Bardziej szczegółowo

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi

Wykonawca: Stadium projektu. Gmina. Autor Imię i nazwisko Uprawnienia Branża Podpis Projektant: mgr inż. Marcin Dobek LUB/0217/PWOD/05 drogi http://www.lispus.pl e-mail: biuro@lispus.pl Inwestor: Wykonawca: Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku ul. Elewtorska 6 15-620 Białystok Biuro Opracowywania Programów i Projektów Inżynierii

Bardziej szczegółowo

5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych.

5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych. 5. Opis sposobu osiągnięcia celu prac geologicznych. 6 5.1 Ilość, lokalizacja i rodzaj wyrobisk W celu dostarczenia wody dla potrzeb wodociągu gminnego w miejscowości Rytro, projektuje się wykonanie trzech

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO KOSZTORYS OFERTOWY NA DOZÓR I NADZÓR PRAC WIERTNICZYCH PRZY REALIZACJI OTWORÓW GZ-1 I GZ-2 W CELU POSZUKIWANIA I ROZPONAWANIA WÓD LECZNICZYCH W UTWORACH MEZOZOICZNYCH NA TERENIE MIASTA GOŁDAP. miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego

OPINIA GEOTECHNICZNA. dla projektowanego boiska na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie przy ulicy Stalickiego Spis treści : strona : 1. WSTĘP... 2 1.1. CEL BADAŃ... 2 1.2. MATERIAŁY WYJŚCIOWE... 3 2. PRZEBIEG PRAC BADAWCZYCH... 4 2.1. PRACE POLOWE... 4 2.2. PRACE KAMERALNE... 4 3. OPIS I LOKALIZACJA TERENU...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA do projektu budowy domu jednorodzinnego w Dębe Wielkie obręb Dębe Wielkie, dz. ew. 1537 Zleceniodawca: Krzysztof Kalinowski ul. Willowa 2, 05-014 Dębe Wielkie Opracował: mgr

Bardziej szczegółowo

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.

GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne. Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com. GeoPlus Badania Geologiczne i Geotechniczne Dr Piotr Zawrzykraj 02-775 Warszawa, ul. Alternatywy 5 m. 81, tel. 0-605-678-464, www.geoplus.com.pl NIP 658-170-30-24, REGON 141437785 e-mail: Piotr.Zawrzykraj@uw.edu.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD

PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO BUDOWLANE EDBUD 81-558 GDYNIA ul. Wierzbowa 25 tel. 0-693-264-807 e-mail: edbud7@wp.pl NIP 586-106-57-65 Nr konta: SKOK im. F. Stefczyka 12 7999 9995 0651 6876 9104 0001 TYTUŁ:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m.

OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb projektu przebudowy drogi powiatowej nr 2151K polegającej na budowie chodnika z odwodnieniem w m. Kozierów Inwestor: Opracował: Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego ul. Włościańska

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH

PROJEKT PRAC GEOLOGICZNYCH PNO 341 /13/2006 Z AŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ PRZEDSIĘBIORSTWO HYDROGEOLOGICZNE H Y D R O D O L 33-101 Tarnów, Chemiczna 28 tel. (014) 637-20-85 regon 850235239 fax/tel. (014) 637-28-52 NIP 873-000-96-38 www.hydrodol.com.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego

PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego AQUAWIERT SP Z O.O. Buszkowice 32 37-710 Żurawica Inwestor: Gmina Żurawica ul. Ojca Św. Jana Pawła II 1 37-710 Żurawica PROJEKT ROBÓT GEOLOGICZNYCH na rozbudowę ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Funkcja Imi i nazwisko Podpis

Funkcja Imi i nazwisko Podpis Inwestor: Gmina Mikinia Adres: Gmina Mikinia, ul. T. Kociuszki 41, 55-330 Mikinia Tytuł opracowania: DOKUMENTACJA UPROSZCZONA na remont chodnika stanowicego dojcie Brana: drogowa Obiekt: Chodnik stanowicy

Bardziej szczegółowo

G E OT E C H N O LO G I A S. C.

G E OT E C H N O LO G I A S. C. G E OT E C H N O LO G I A S. C. GEOLOGIA GEOTECHNIKA ŚRODOWISKO UL. TRZEBNICKA 16A/14, 55-120 OBORNIKI ŚLĄSKIE tel. 602 613 571 e-mail: geotechnologia@o2.pl NIP: 9151719308 Regon: 020441533 ZLECENIODAWCA:

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tatrzańskiej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

Kielce, sierpień 2007 r.

Kielce, sierpień 2007 r. Określenie warunków gruntowo wodnych podłoŝa projektowanego wodociągu Nida 2000 Etap II dla wsi Boronice, Chruszczyna Wielka, Chruszczyna Mała, Dalechowice, Donatkowice, Góry Sieradzkie, Krzyszkowice,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA POD PROJEKT MAŁEJ RETENCJI OTOMIN, GM. KOLBUDY DZIAŁKA NR 46/2 Autorzy opracowania: dr inż. Arkadiusz Kryczałło upr bud. nr POM/0123/POOK/09 certyfikat PKG nr 0206 mgr inż. Paweł

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ...

CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ... Projekt robót geologicznych, likwidacji otworu studziennego Nr 1, zlokalizowanego na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych w miejscowości Podole Małe, gm. Dębnica Kaszubska

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława)

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA. Temat: Kanalizacja sanitarna we wsiach Godzikowice, Ścinawa Polska, Ścinawa (gm. Oława) G E O L badania geologiczne ul. Świeża 7a; 54-060 Wrocław NIP 894-172-74-83 tel./fax. (071) 351 38 83; tel. kom. (0601) 55 68 90 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA PODŁOŻA GRUNTOWEGO Temat: Kanalizacja sanitarna

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UPROSZCZONY. Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew Obiekt połoony na działkach nr: 776

PROJEKT UPROSZCZONY. Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew Obiekt połoony na działkach nr: 776 Egz. Nr PROJEKT UPROSZCZONY Utwardzenie placu manewrowego przy Gminnej Bibliotece Publicznej w yrzynie na dz. ew. 776 Obiekt połoony na działkach nr: 776 BRANA - DROGOWA INWESTOR - Gminna Biblioteka Publiczna

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6

1. Strona tytułowa str Zawartość opracowania str Uprawnienia projektanta str Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa str. 1 2. Zawartość opracowania str. 2 3. Uprawnienia projektanta str. 3-4 4. Zaświadczenie z LOIIB str. 5-6 5. Oświadczenia projektanta str. 7-8 6. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH

UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH LUBELSKIEJ I DOLNEJ W KOZIENICACH ZADRA Wojciech Sas 01-876 Warszawa, ul. Zgrupowania śubr 3A/9 tel./fax (0-22) 866-74-65 UDOKUMENTOWANIE WARUNKÓW GEOLOGICZNYCH I HYDROGEOLOGICZNYCH DLA POTRZEB PROJEKTU KANALIZACJI DESZCZOWEJ W ULICACH

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA w związku z remontem drogi leśnej w leśnictwach Śliwnik oraz Leszno Górne Opracowanie: dr Agnieszka Gontaszewska upr. geol. V-1532, VII-1451 Świdnica, maj 2012 Dokumentacja geotechniczna...

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie

Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Strona1 Opinia geotechniczna dla działek zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Konstancinie-Jeziornie Obręb 01-14, dz.ew. 130/2, 129/2, 127/2, 126/2, 125/2, 144, 136/2, 136/1 Obręb 01-23, dz.ew. 9/1, 9/2,

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA GEOTEST Andrzej Swat ul. Noakowskiego 6e 87-800 Włocławek telefon +48 54 234 91 17 faks +48 54 232 04 08 email info@geotest.com.pl www geotest.com.pl NIP 888-172-88-80 REGON 910330345 DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

Bardziej szczegółowo

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA

ANEKS 1 DO RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO BRANŻA STADIUM DOKUMENTACJI UMOWA RAPORT O ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO Budowa układu drogowego oraz sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego dla obsługi komunikacyjnej osiedla Nowe Żerniki w ramach zadania pn. Budowa infrastruktury technicznej,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW:

SPIS TREŚCI: SPIS ZAŁĄCZNIKÓW: 1 SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA 1.2. LOKALIZACJA I CHARAKTERYSTYKA TERENU BADAŃ 1.3. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI 1.4. WYKAZ WYKORZYSTANYCH MATERIAŁÓW 2. ZAKRES I METODYKA WYKONYWANYCH

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu

OPINIA GEOTECHNICZNA określająca warunki gruntowo - wodne w rejonie projektowanej inwestycji w ulicy Tunelowej w Wałbrzychu Finansujący: Pracownia Projektowa Instalacyjna mgr inż. Mirosława Szewc ul. I. Grabowskiej 25/10, 58-304 Wałbrzych Wykonawca: Usługi Geologiczne i Geodezyjne GEOMETR K. Kominowski ul. Słoneczna 23, 58-310

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Działka nr 39/25 w Chlewnicy gm. Potęgowo, pow. słupski, woj. pomorskie INWESTOR : Gmina Potęgowo, 76-230 Potęgowo, ul. Kościuszki 5 ZLECENIODAWCA: Elta-Pro Tackowiak Ireneusz LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok.

1/1. DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika. DN-04 PRZED WYPEŁNIENIEM ZAPOZNA SI Z OBJANIENIAMI DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOCI na rok. Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach

Bardziej szczegółowo

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU

P R A C O W N I A P R O J E K T O W A. m g r i n. a r c h i t e k t OPOLE, ul. A. Konego 70, tel , fax METRYKA PROJEKTU P R A C O W N I A P R O J E K T O W A m g r i n. a r c h i t e k t 45-372 OPOLE, ul. A. Konego 70, tel. 54 12 359, fax. 54 12 365 METRYKA PROJEKTU Obiekt: Temat: HALA SPORTOWA PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE

OPINIA GEOTECHNICZNA pod kanalizację w ul. Żurawiej w SULECHOWIE Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński Na rynku od 1986 P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: Drzonków, ul. Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Racula ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.:

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI

SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI SPIS ZAWARTOCI INFORMACJI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA I PRZEPISY OBOWIAZUJCE 2. 2. ZAKRES ROBÓT 3. 3. WYKAZ ISTNIEJCYCH I PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 3. 4. WYKAZ ELEMENTÓW MOGCYCH STWARZA ZAGROENIE

Bardziej szczegółowo

Opinia geotechniczna

Opinia geotechniczna os. B. Chrobrego 14/38 60-681 Poznań NIP: 972-047-29-96 SIEDZIBA: ul. Szkolna 96B 62-002 Suchy Las tel./fax: +48 61 855 29 09 e-mail: info@geodrill.pl RODZAJ OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna Projektowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA pod drogę gminną w miejscowości NOWY ŚWIAT gm. Sulechów

OPINIA GEOTECHNICZNA pod drogę gminną w miejscowości NOWY ŚWIAT gm. Sulechów Pracownia Projektowa GEOEKO dr Andrzej Kraiński P Dane firmy: Dane kontaktowe: adres: ul. Drzonków - Rotowa 18, adres: Zielona Góra, 66-004 Zielona Góra ul. Morelowa 29/5 NIP: 929-101-99-76 tel.: 604 850

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń

Biuro Projektowe UPAK Pielgrzymowice ul. Ruptawska 13. Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek Ustroń OPINIA GEOTECHNICZNA DLA USTALENIA GEOTECHNICZNYCH WARUNKÓW POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO I PROJEKTEM GEOTECHNICZNYM Zamawiający: Biuro Projektowe UPAK 43-252

Bardziej szczegółowo