Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Chechło Drugie, dn r. Zapytanie ofertowe Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata Działanie 4.3 Kredyt technologiczny Wniosek o dofinansowanie nr: WND-POIG D90/12 Tytuł projektu: Wdrożenie nowej technologii przebiegu procesu wytwarzania elementów metalowych 1. Nazwa i adres Zamawiającego. PRECYZMET Zbigniew Perliński Chechło Drugie, ul. Lipowa 47, Dobroń NIP: REGON: Tryb udzielania zamówienia. Zamówienie udzielane w trybie postępowania ofertowego. 3. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: Nabycie dedykowanego oprogramowania 1 szt. Dedykowanie oprogramowanie dotyczy sposobu nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania blaszanych elementów metalowych, który umożliwi wytworzenie pojedynczego elementu metalowego począwszy od planowania poprzez pobieranie arkuszy blachy z magazynu blach, a następnie na określonych stanowiskach obróbczych docinania do pożądanego kształtu, nawiercanie w nich otworów, jak również mocowanie elementów dodatkowych, zaginanie arkuszy i poddanie go lakierowaniu i znakowaniu, przy czym na linii produkcyjnej prowadzona musi być równoległa obróbka wielu rodzajów wielu elementów, które przenoszone muszą być pomiędzy stanowiskami linii produkcyjnej na paletach. Palety charakteryzować się muszą tym, że wyposażone będą w tarcze kodów kreskowych w postaci pokrywy z otworem, przez który widoczny jest jeden z kodów kreskowych umieszczonych na ruchomej poniżej pokrywy tablicy z zestawem kodów kreskowych, po zakończeniu obróbki elementów na danym stanowisku obróbczym przemieszczane będą tablice względem pokrywy w celu zmiany kodu kreskowego widocznego przez otwór pokrywy, a przed rozpoczęciem obróbki elementów na danym stanowisku obróbczym odczytywane będą, za pomocą czytnika kodów kreskowych. Kod z tarczy kodów kreskowych przypisanej do elementów ułożonych na palecie, po czym odczytywany będzie kod z bazy danych obraz

2 wzorcowy odpowiadający odczytanemu kodowi kreskowemu, porównuje się obraz wzorcowy z obrazem elementów ułożonych na palecie i po pozytywnej weryfikacji rozpoczyna się obróbkę elementów na danym stanowisku linii produkcyjnej. W centralnym punkcie linii znajdować się będzie magazyn blach, w którym składowane są blachy różnych rodzajów, stanowiące surowiec do wytwarzania elementów. Blachy zgodnie z określoną specyfika produktu pobierane muszą być z magazynu blach i transportuje na paletach drogami transportowymi oznaczonymi linią przerywaną (schemat załączony w załączniku) do określonych stanowisk obróbki, które mogą obejmować stanowiska cięcia, wiercenia, frezowania, mocowania elementów dodatkowych, lakierowania, znakowania i tym podobne. Każde stanowisko obróbcze wyposażone w zestaw monitorujący do weryfikacji, czy elementy, które mają zostać poddane obróbce na danym stanowisku są prawidłowymi elementami. Elementy mogą przechodzić na paletach przez stanowiska w kolejności ustalonej dla danego elementu. Po przejściu przez wszystkie wymagane stanowiska, palety z gotowymi elementami trafiają do magazynu wyrobów gotowych. Prawidłowym przebiegiem całości procesu produkcyjnego zarządza się za pośrednictwem centralnego modułu zarządzania. Na etapie projektowania procesu wytwarzania danego elementu przygotowany musi być zestaw danych do centralnego modułu zarządzania. Dla każdego etapu generowany musi być odpowiedni kod kreskowy, który następnie nanoszony będzie na tarczę przeznaczoną do przymocowania do palety, na którą będą pobierane arkusze blachy do wytworzenia danego elementu, przy czym na tarczy początkowo zostanie ustawiony kod Dla każdego etapu w centralnym module zarządzania przechowane muszą być również obrazy wzorcowe, to znaczy cyfrową wizualizację wyglądu elementu przed rozpoczęciem danego etapu, na podstawie elementu wzorcowego. Czytniki kodów mają dostęp do bazy wygenerowanych kodów. Baza ta może zostać wczytana do czytników lub przesyłana na bieżąco do czytników w sposób bezprzewodowy. Zebrane w centralnym module zarządzania dane muszą ponadto pomóc w analizowaniu informacji dotyczących m.in. czasu trwania poszczególnych procesów czy śledzenia statusu procesu wytwarzania danego komponentu. Prawidłowa realizacja projektu wymaga wykorzystania posiadanych przez przedsiębiorstwo środków trwałych. Zastosowanie centralnego modułu zarządzania umożliwi pozyskanie i przetworzenie/ przeanalizowanie m.in. następującego zakresu informacji: 1. Automatyczne wyliczanie czasu trwania procesu i jego bieżąca korekta (Funkcjonalność just in time dokładne określenie momentu zakończenia): a) Informacja o statusie procesu (procedura aproksymacji terminu zakończenia procesu bieżący stan wykonania, analogiczne usługi itp.) b) Bieżące korekty będące efektem np. zmian w procesie produkcji

3 2. Komunikacja z kontrahentem/zamawiającym przez urządzenie mobilne: a) Osoby związane z zamówieniem mają możliwość śledzenia statusu ich zamówienia 3. Poprawa jakości (kontrola), przez wprowadzenie: a) Automatyczna identyfikacja elementu/produktu b) Kontrola pracowników i procesu (pomiar przepracowanego czasu) c) Informacja dla kierownika o statusie, problemach z produkcją d) Automatyczna weryfikacja zawartości nośnika e) Wykorzystanie dokumentacji technicznej w postaci elektronicznej 4. Szybszy czas realizacji będący efektem zastosowania szeregu usprawnień, m.in. a) Automatyczne przygotowanie opisu procesu produkcji (na bazie już istniejących) Program powinien charakteryzować się następującymi cechami : indywidualne dostosowanie programu do sposobu nadzorowania przebiegu wytwarzania blaszanych elementów metalowych zgodnie z opisem powyżej, zautomatyzowanie procesów jakie będą zachodziły w firmie z wykorzystaniem posiadanych przez firmę środków trwałych przeznaczenie do obsługi dla średnich przedsiębiorstw oraz możliwość rozbudowy o dodatkową funkcjonalność w miarę rozwoju przedsiębiorstwa integracja z innymi zewnętrznymi systemami w tym w szczególności z oprogramowaniem do zarządzania pracą Inteligentnego Magazynu STOPA firmy TRUMPF POLSKA elastyczny sposób licencjonowania na jednoczesnych użytkowników, pozwalający na zróżnicowanie pakietów licencyjnych pod kątem dostępnej w pakiecie funkcjonalności: - zapewnienie poprawnej pracy dla 10 jednoczesnych użytkowników, korzystających z pakietu obejmującego dostęp do dostarczonej funkcjonalności - zapewnienie poprawnej pracy dla dodatkowych 10 jednoczesnych użytkowników, korzystających z pakietu o ograniczonej funkcjonalności ( np. obsługa ekranów dotykowych) - zapewnienie poprawnej pracy dla 3 jednoczesnych użytkowników korzystających z bezprzewodowych kolektorów kodów kreskowych interfejs użytkownika musi zapewniać możliwość przedstawiania danych w postaci tabeli przestawnej, przesuwania, zmiany kolejności i rozmiarów kolumn, zapisywania pozycji kolumn, filtrowania i sortowania danych oraz dowolnego ich sumowania,

4 zapisywania i odczytywania ustawień filtrów oraz możliwość zapisu - eksportu przefiltrowanych danych do pliku w formacie xls, html, txt, xml system powinien być oparty o SQL ową realizację baz danych ORACLE umożliwiającą integrację z zewnętrznymi aplikacjami dedykowane oprogramowanie umożliwi integrację z narzędziami: CAD, PDM, CAM językiem obowiązującym musi być język polski ( dotyczy to wszystkich menu, ekranów, raportów, wszelkich komunikatów ) musi współpracować z czytnikami kodów kreskowych i kolektorami danych współpraca z ekranami dotykowymi, z czytnikami kodów kreskowych i bezprzewodowymi kolektorami kodów kreskowych Przedmiot oferty musi obejmować dostarczenie licencji na dedykowane oprogramowanie oraz usługi wdrożeniowe związane z uruchomieniem oprogramowania u Zamawiającego. Dostawca dedykowanego oprogramowania musi być jednocześnie jego producentem. Wszystkie dostarczane moduły funkcjonalne systemu muszą pochodzić od jednego producenta. Dostawca przedmiotu oferty musi posiadać odpowiedni potencjał technologiczny i kadrowy. Oferenci nie spełniający któregokolwiek z warunków zawartych w powyższej specyfikacji nie będą uwzględniani w procedurze ofertowej. Zamawiający zastrzega sobie możliwość do weryfikacji funkcjonalności oferowanego dedykowanego oprogramowania w ramach dodatkowej prezentacji po złożeniu oferty. Termin wykonania zamówienia Rozpoczęcie II kwartał 2014 r. (zaliczka 30 % wartości zamówienia ), zakończenie III kwartał 2015 r. ( zapłata 70% wartości zamówienia ) 4. Zamówienia częściowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych

5 5. Informacja o ofercie wariantowej. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami ; P. Zbigniew Perliński, tel Miejsce i termin złożenia oferty oraz okres jej ważności. Ofertę należy złożyć osobiście, za pośrednictwem poczty lub kuriera w siedzibie Zamawiającego : PRECYZMET Zbigniew Perliński, Dobroń, Chechło Drugie, ul. Lipowa 47 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Oferty składane listownie lub osobiście prosimy umieścić w dwóch zaklejonych kopertach, z adnotacją na wewnętrznej kopercie Otworzyć dnia r. Termin ważności oferty minimum 60 dni od ostatecznego terminu składania ofert. Dopuszcza się złożenie oferty w walucie PLN lub EUR. Wartość zamówienia będzie przeliczona na złotówki według średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego dzień otwarcia ofert. 8. Miejsce i termin otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie firmy PRECYZMET, Chechło Drugie, ul. Lipowa 47, Dobroń 9. Kryteria oceny ofert. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryterium przypisując mu odpowiednia wagę procentową l.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium 1. Cena netto za całkowitą realizację zamówienia ( C ) 2. Referencje z podobnych realizacji w Polsce z ostatnich 3 lat max 3 szt. (R) 3. Maksymalny roczny koszt opieki autorskiej i wsparcia technicznego Opieka (O) Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium 70 % 70 punktów 15% 15 punktów 15% 15 punktów

6 a) Zasady oceny ofert wg kryterium "Cena": W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Pi (C) = Cmin/Ci X 100 X C % gdzie: Pi(C) ilość punktów jakie otrzyma oferta za kryterium "Cena"; Cmin Cena netto ( program + wdrożenie ) całkowitej realizacji zamówienia najniższej oferty ; Ci Cena netto ( program + wdrożenie ) całkowitej realizacji zamówienia oferty rozpatrywanej; C znaczenie kryterium "Cena". Przedmiotowa oferta powinna zawierać cenę produktu netto wyrażoną w PLN. Dopuszcza się złożenie oferty w walucie obcej. W tej sytuacji wartość zamówienia będzie przeliczona za złotówki według średniego kursu NBP z dnia otwarcia oferty. Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. b) Zasady oceny ofert wg kryterium "Referencje" z podobnych realizacji w Polsce W przypadku kryterium "Referencje" z podobnych realizacji w Polsce z ostatnich 3 lat oferta otrzyma za każdą pozytywną referencję 5 punktów, czyli max 15 punktów tj. od 5% do 15%. W przypadku przysłania większej ilości referencji rozpatrzone zostaną 3 z ostatnich realizacji. c) Zasady oceny ofert wg kryterium "Opieka": W przypadku kryterium "Opieka " rozpatrywany jest roczny koszt związany z opieką serwisową i wsparciem technicznym dedykowanego oprogramowania. Ilość punktów uzyskanych w tym kryterium będzie obliczana zgodnie ze wzorem: Ilość punktów przyznanych ofercie: P 3 = (K bad /K max ) x 100 x 15% gdzie: K max - najniższa cena spośród badanych ofert, K bad - cena oferty badanej. Dostawca winien skalkulować koszt związany z opieką serwisową i wsparciem technicznym o zakres funkcjonalny jaki będzie obejmowało dedykowane oprogramowanie.

7 10. Pozostałe informacje. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków udzielenia zamówienia oraz do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania. Jeżeli firma, której oferta została wybrana, rezygnuje z realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert. Poprzez złożenie oferty Oferent wyraża zgodę na podanie do wiadomości pozostałych Oferentów szczegółów oferty. Oferent ma prawo nie wyrazić zgody na podanie do wiadomości szczegółów technicznych przedmiotu zamówienia. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu o zapisy procedury uproszczonej brak jest możliwości stosowania środków odwoławczych określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

8 Schemat 1: Schemat nowej technologii zgodnie ze zgłoszeniem patentowym pt. Sposób nadzorowania przebiegu procesu wytwarzania blaszanych elementów metalowych

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014. na potrzeby realizacji projektu pt.: Poznań, dn. 17.04.2014 r. Real Time Media SP.Z O.O. ul. Ptasia 10, 60-319 Poznań ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/POIG/8.2/RTM/2014 na potrzeby realizacji projektu pt.: Wdrożenie informatycznej platformy współpracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien.

ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. ZAPYTANIE OFERTOWE W SPRAWIE ZAMÓWIENIA NA: Zakup Centrum Obróbczego sterowanego numerycznie do produkcji okien. Łódź, dn.14.06.2012 r. /miejscowość, data/ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 Wiśniowa Góra, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2013 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 13.03.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 Sosnowiec, 05.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2014 na wykonanie analizy przedwdrożeniowej Dotyczy projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 8 Oś

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PRECIMET H.C.E. Stanisław Nysiak Łódź, dnia 07.08.2014 r. ul. Pomorska 555, 92-735 Łódź (nazwa i adres Beneficjenta) 728-025-16-80 (NIP Beneficjenta) 470570213 (REGON Beneficjenta) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 23.12.2014 r. Ogłoszenie o zamówieniu dla projektu WND POIG.08.02.00-10-060/14 pn. Wdrażanie systemu wymiany informacji klasy B2B usprawniającego współpracę partnerów biznesowych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013. Do: Warszawa, 23-04-2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 001/2013 Od: Redet S.A. ul. Ciołka 16 lok. 232 01-443 Warszawa Do: Wstęp Redet S.A. w związku z realizacją projektu, który uzyskał dofinansowanie w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Grupa Producentów Owoców i Warzyw Gospodarstwo Ogrodnicze T. Mularski sp. z o.o. z siedzibą w Różankach, ul. Gorzowska 2, 66 415 Kłodawa Różanki, 06.12.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto Ateneum Hurtownia Książek Sp.j. Adam Zegiel, Maciej Kogut ul. Nad Drwiną 10 30-741 Kraków Kraków, 21.05.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014

Zapytanie ofertowe. Etap 1 i 2 Planowany termin realizacji: etap 1 do 31.12.2013, etap 2 do 30.06.2014 LA SAD Sp. z o.o. Borzęcin 10 05 620 Błędów NIP 797 202 16 19 Borzęcin, dnia 28 czerwca 2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. La sad Sp. z o.o. wdrożenie systemu automatyzującego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013

Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu ul. Młodzieżowa 31a 87-100 Toruń www.wsb.pl/torun Toruń, 18.10.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/WSB/JAK/2013 dot. wypracowania, dostawy i wdrożenia oprogramowania wspierającego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B 14 lipiec 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA WDROŻENIE SYSTEMU B2B Dotyczy: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007 2013 Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B Wniosek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE I. Zamawiający: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 200, 02-486 Warszawa NIP: 5222243421 Adres strony internetowej:www.chodkowska.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 Kraków, 8 sierpnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE WARUNKOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Equimed Hołda, Lenk, Trembecki spółka jawna z siedzibą ulica Prądnicka 46 (31-202) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe

Toruń 04.12.2013. Zapytanie ofertowe Toruń 04.12.2013 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B do zautomatyzowania procesów biznesowych obsługi usług transportowych firmy Jarkpol Jarosław Górski Sp.j." współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu 05-55 Magdalenka, ul. Postępu 36A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy DAZ 4 0 / 59 /14 Wdrożenie Centralnego Systemu Informatycznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Bydgoszcz, 13 lutego 2014 r. Zaproszenie do składania ofert [Zapytanie ofertowe nr 1/VERTICA/ 8.2 POIG/2014/OPROGRAMOWANIE] W związku z realizacją projektu nr UDA- POIG.08.02.00-04-023/13-00 pt. Budowa

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Ogłoszenie o wszczęciu postępowania nr 10/A/2006 Zarząd Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. Gajdy 13, 87-300 Brodnica tel. (056) 498-30-73, fax (056) 498-28-63, e-mail: pgk@pgk.com.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Uniwersyteckie Centrum Okulistyki i Onkologii Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach 40-514 Katowice ul. Ceglana 35 Znak sprawy : D/ZP/381/24B/15 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji systemu B2B oraz systemu ERP Kraków, dn. 18.02.2014 r. OKPL s.c. Piotr Zieliński, Paweł Zieliński, Katarzyna Zielińska, Małgorzata Zielińska, Tomasz Cichański ul. Racławicka 58 30-017 Kraków Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu licencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Wrocław, 15.04.2014 r. RAP.272.10.2014 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 2 Dotyczy postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem zamówienia jest: Usługa polegająca

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO

ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości powyżej 14 000,00 EURO Sieradz, 08.01.2014 r. Zamawiający: Hurtownia Rolno-Ogrodnicza MAGRA Sp. z o. o. ul. Wojska Polskiego 136 98-200 Sieradz ZAPYTANIE OFERTOWE ZO/1/8.2/2014 Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe w wartości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Karolina Boboli Doradztwo ul. Obozowa 88 lok. 2 01-434 Warszawa tax@karolinaboboli.eu www.karolinaboboli.eu ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1 aktualizacja z dnia 26 czerwca 2014 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L.

SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L. SIWZ (Szczegółowe Warunki Zamówienia) System Wymiany B2B Koncept-L Część dotycząca System B2B Koncept-L. Zamawiający: Koncept-L Spółka Akcyjna Ul. Wenecka 12 03-244 Warszawa NIP 526-21-03-850 1. Wymagania

Bardziej szczegółowo