PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO"

Transkrypt

1 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul. Lwowska 28a Krosno Projekt: SPEED SPORT Sp. z o. o. ul. Staniewicka 1, Warszawa tel./fax.: Projektował: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz, upr. bud. nr ST 276/84 Opracował: inż. Dawid Kwiatkowski Marzec

2 I. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Uprawnienia projektanta 2. Przynależności do Izby Inżynierów projektanta 3. Oświadczenie projektanta 4. Podstawa opracowania 5. Opis techniczny do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego 5.1 Dane ogólne 5.2 Opis stanu istniejącego 5.3 Opis projektowanego zagospodarowania 5.4 Opis projektowanych obiektów 5.5 Odwodnienie 5.6 Warunki gruntowe 5.7 Oświetlenie 5.8 Ogrodzenie, brama i furtka 5.9 Piłko chwyty 5.10 Elementy wyposażenia 5.11 Zestawienie powierzchni 5.12 Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 5.13 Dane informacyjne 5.14 Zabezpieczenie pożarowe 5.15 Uwagi końcowe II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa do celów projektowych Rys. 1 Plan Zagospodarowania Terenu 1:500 Rys. 2 Układ boisk, kolorystyka 1:250 Rys. 3 Siatka nawierceń ɸ40mm boiska do piłki nożnej 1:200 Rys. 4 Przekrój konstrukcyjny boiska wielofunkcyjnego i parkingu 1:50 Rys. 5 Przekrój konstrukcyjny boiska z trawy syntetycznej 1:50 Rys. 6 Przekrój przez bieżnię i piaskownicę do skoku w dal 1:50 Rys. 7 Przekrój konstrukcyjny schodów prefabrykowanych 1:50 Rys. 8 Bramka stalowa 3,0m x 2,0m 1:25 Rys. 9 Zestaw do koszykówki gęsia szyja 1:25 Rys. 10 Słupki do siatkówki 1:20 Rys. 11 Ogrodzenie panelowe 4,12m 1:25 Rys. 12 Piłko chwyt z siatki polipropylenowej 6,00m 1:25 Rys. 13 Ławka metalowa 1:20 Rys. 14 Kosz metalowy na śmieci 1:20 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2

3 1. Uprawnienia projektanta. ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM 3

4 2. Przynależność do Izby Inżynierów projektanta. ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM 4

5 3. Oświadczenie projektanta Warszawa, r. Oświadczenie Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.z 2003r. poz z późniejszymi zmianami) Ja, niżej podpisany mgr inż. arch. Jacek Pleskacz, oświadczam, że projekt SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w Krośnie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz ST-276/84 5

6 4. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - umowa podpisana z inwestorem; - wytyczne i uzgodnienia z inwestorem; - obowiązujące przepisy i normy; - mapa sytuacyjno wysokościowa do celów lokalizacji w skali 1:500 wydana przez Prezydenta Miasta Krosno, Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie. 5. Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego Dane ogólne. Projekt zakłada następujące prace budowlane: - zabezpieczenie placu budowy; - wstępne wyznaczenie rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektów; - darń należy wywieść poza teren budowy (wysypisko lub miejsce składowania wskaże Inwestor); - wycięcie drzewa wchodzącego w kolizję z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym; - wykonanie korytowania; - wykop i przekop koparkami i spycharkami; - wykonanie niezbędnych rozbiórek: ogrodzenia, istniejących bramek piłkarskich czy koszy; - gruz należy wywieść poza teren budowy a nadmiar ziemi zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora; - oskarpowanie projektowanego boiska wielofunkcyjnego z płyty ażurowej utwierdzonym na ławie betonowej z betonu C12/15; - wymiana słupów energetycznych; - przebudowa linii energetycznej, polegająca na demontażu napowietrznych przewodów przebiegających nad boiskiem i montażu nowych przewodów ziemnych wg. oddzielnego opracowania; - przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej wg. oddzielnego opracowania; - montaż odwodnienia boiska wielofunkcyjnego, parkingu oraz drogi ppoż wg. oddzielnego opracowania; 6

7 - wykonanie podłoża z kruszywa naturalnego i piasku pod chodnikami i opaską; - wykonanie podłoża z piasku pod płytą boiska wielofunkcyjnego; - wykonanie podłoża pod bieżnię i piaskownicę do skoku w dal; - montaż obrzeży 8x30x100cm wokół boisk; - montaż schodów prefabrykowanych z balustradami; - wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm; - wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm; - wykonanie 512 nawierceń na istniejącym asfalcie stanowiącym podbudowę dla projektowanego boiska z trawy syntetycznej w rozstawie co 1m; - wypełnienie nawierconych otworów żwirkiem filtracyjnym; - wykonanie fundamentów z betonu B25 pod sprzęt sportowy; - zamontowanie tulei z sączkami (wg. wytycznych producenta) do słupków siatkówki, tulei słupów do koszykówki oraz tulei bramek piłkarskich. Wszystkie tuleje muszą mieć możliwość zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia; - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET gr. 40mm pod boisko do piłki nożnej; - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET gr. 35mm boiska wielofunkcyjnego i bieżni; - wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 13mm boiska wielofunkcyjnego; - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 60mm boiska do gry w piłkę nożną; - wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 13mm bieżni; - wykonanie piaskownicy; - wytyczenie i wykonanie linii segregacyjnych dla poszczególnych boisk; - montaż obrzeży 15x30x100cm utwardzenia; - wykonanie opaski i chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.; - wykonanie parkingu i drogi z kostki betonowej gr. 8 cm; - ustawienie sprzętu sportowego do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki; - wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wysokości 4,12m; - wykonanie piłko chwytów z siatki polipropylenowej wysokości 6,00m; - montaż bram i furtki; - montaż ławek metalowych i koszy na śmieci; - uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadków powstałych podczas prac na wysypisko; - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 7

8 5.2. Opis stanu istniejącego. Teren przeznaczony pod boisko wielofunkcyjne zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie, pomiędzy budynkiem szkoły i sąsiednich działek. Teren wyżynny na rzędnych średnio 267,00m n.p.m. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest boisko asfaltowe do piłki nożnej, parking przyszkolny o nawierzchni asfaltowej oraz teren nieużytkowany, które uległy zestarzeniu i degradacji poprzez co nie spełniają należycie swojej funkcji. Projektowane boisko wielofunkcyjne wchodzi w kolizję z drzewem i przewodem energetycznym napowietrznym a boisko piłkarskie wchodzi w kolizję z przewodami napowietrznymi energetyki i telekomunikacji Opis projektowanego zagospodarowania. Boisko lokowane jest w miejscu wskazanym przez Inwestora na działkach nr 52, 59, 66. Wskazany teren w obrębie działki szkoły wymusza minimalną długość i szerokość boiska. Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie w skali 1:500 w granicach objętych projektem. Boisko asfaltowe zostanie zastąpione boiskiem o nawierzchni z trawy syntetycznej. Nawierzchnię tą należy ograniczyć obrzeżem wykonanym z krawężników betonowych 8x30cm. Na boisku do siatkówki zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zakończonej obrzeżem prostym bez wykorzystania istniejącej podbudowy. Całość opracowania zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym 4,12m a wewnątrz kompleksu sportowego zaprojektowano piłko chwyty wysokości 6,00m. Obejmuje ono: - umiejscowienie projektowanego boiska wielofunkcyjnego (z boiskiem do siatkówki oraz koszykówki); - umiejscowienie projektowanego boiska do piłki nożnej; - umiejscowienie projektowanej bieżni i piaskownicy; - przebudowę linii energetycznej i telekomunikacyjnej wg. oddzielnego opracowania; - wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej gr. 6cm poza zasadniczą płytą boiska; - wykonanie parkingu i drogi z kostki betonowej gr. 8cm; - odwodnienie kompleksu sportowego i utwardzenia wg. oddzielnego opracowania; - umiejscowienie projektowanych schodów prefabrykowanych; 8

9 - umiejscowienie oskarpowania miejscowego terenu; - dla bezpiecznego użytkowania boiska, całość obszaru ogrodzono ogrodzeniem systemowym panelowym wysokości 4,12m oraz piłko chwytów wysokości 6,00m; - dla usprawnienia komunikacji zamontowano w ogrodzeniu furtkę szer. 100cm i 2 bramy wjazdowe szer. 450cm.; - odwodnienie boiska wielofunkcyjnego - drenaż; - projektuje się zagospodarowanie terenu przyległego do boiska oraz układ komunikacyjny polegający na uzupełnieniu układu komunikacji pieszej Opis projektowanych obiektów Boisko wielofunkcyjne Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubości 35 mm w kolorze ceglastym o pow. 162m 2 i kolorze zielonym pow. 302m 2, z wielokolorowymi liniami segregacyjnymi dla poszczególnych pól gier. Powierzchnia boiska wynosi 464,00m 2. Nawierzchnia poliuretanowa ELTAN P. W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego wykonuje się warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm, ułożenie geowłókniny filtrującej 150 gr/m 2 oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm. Na poniższe warstwy układamy warstwę klinującą frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm. Następnie na warstwach podbudowy boiska układa się warstwę stabilizującą, przepuszczalną typu ET gr. 35mm składającego się z mieszaniny żwirku kwarcowego frakcji 2-5mm, granulatu gumowego frakcji 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego. Końcowym etapem prac jest układanie warstwy użytkowej i przepuszczalnej dla wody składającej się z mieszaniny kolorowego granulatu EPDM i żywicy poliuretanowej o gr. 13mm. Na nawierzchni należy trwale oznaczyć linie boisk o szerokości 5cm farbą zgodną z zaleceniem producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki. 9

10 Nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: - Wytrzymałość na rozrywaniu ( MPa ) > 0,7; - Twardość nawierzchni ( Sh A) ~ 60 - Wydłużenie przy zerwaniu (%) > 65 - Ścieralność (mm) < 0,13; - Przyczepność do warstwy stabilizującej (MPa) > 0,4; - Mrozoodporność (%) < 0,5. Nawierzchnia musi posiadać: - Atest PZH; - Ważną rekomendację techniczną lub aprobatę techniczną ITB; - Autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie. Płytę boiska wielofunkcyjnego dostosowano do uprawiania gier zespołowych takich jak koszykówka o wymiarach 27,0 x 14,0 m (1 pole gry), o strefie bocznej bezpieczeństwa 1,00 m i za koszami 1,00 m. Boisko do siatkówki o wymiarach 18,0 x 9,0 m (1 pole gry) z boczną strefą bezpieczeństwa wynoszącą 3,50 m i za krótszymi bokami 5,50 m. Przekrój przez podbudowę dla boiska wielofunkcyjnego: grunt rodzimy; podsypka piaskowa gr. 15cm; geowłóknina filtrująca 150 gr/m 2 ; warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm; warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm; warstwa nawierzchni: warstwa zasadnicza nośna typu ET (gr. 35mm); warstwa użytkowa EPDM (grubość 13mm). Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. 10

11 5.4.2 Boisko do piłki nożnej nawierzchnia z trawy syntetycznej Projektuje się boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym o pow. 612m 2 z liniami segregacyjnymi szerokości 10 cm dla pola gry w piłkę nożną o wymiarach 14,00 x 30,00 m (1 pole gry) z boczną strefą bezpieczeństwa wynoszącą 1,90 m i 2,10 m oraz za krótszymi bokami 2,00 m. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokość włókna min. 60 mm układana na warstwie stabilizującej ET (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport). W miejscu projektowanego boiska do piłki nożnej wykonuje się nawiercenia istniejącego asfaltu i wypełnia się otwory żwirkiem filtracyjnym. Następnie na podbudowę układamy warstwę wyrównawczą, stabilizującą ET gr. min. 40mm. Na tak przygotowaną nawierzchnię należy ułożyć trawę syntetyczną wg układu boisk z zachowanie wymiarów pola boiska do gry w piłkę nożną. Nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna; polietylen 3. Ciężar włókna: min Dtex, 4. Gęstość trawy: min włókien /m 2 5. Grubość włókna min. 185mikronów Przekrój przez podbudowę dla boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy: - podłoże istniejące o nawierzchni asfaltowej z nawierconymi 512 otworami Ø40 wypełnionymi żwirkiem filtracyjnym; - Warstwa wyrównująca, stabilizująca ET z masy składającej się z mieszaniny żwirku kwarcowego o frakcji 2-5 mm, granulatu gumowego 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego. Grubość warstwy min. 40mm; - warstwa trawy syntetycznej wys. 60mm. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych prostych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. 11

12 5.4.3 Bieżnia prosta do skoku w dal z piaskownicą nawierzchnia poliuretanowa ELTAN P Projektuje się bieżnie prostą do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w technologii EPDM grubości 13 mm w kolorze ceglastym o pow. 37,5m 2 oraz piaskownice o pow. 24,0m 2. W miejscu projektowanej bieżni o wymiarach 25,00 x 1,50 m wykonuje się warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm, ułożenie geowłókniny filtrującej 150 gr/m 2 oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm. Na poniższe warstwy układamy warstwę klinującą frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm. Następnie na warstwach podbudowy boiska układa się warstwę stabilizującą i przepuszczalną typu ET gr. 35mm. Końcowym etapem prac jest układanie warstwy użytkowej i przepuszczalnej EPDM gr. 13mm. Wymiary piaskownicy 4,00 x 6,00 m. Przekrój przez podbudowę dla bieżni prostej do skoku w dal: grunt rodzimy; warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5mm 63mm o gr. 15cm; warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0mm 31,5mm o gr. 5cm; warstwa nawierzchni EPDM: warstwa zasadnicza nośna typu ET (gr. 35mm); warstwa użytkowa EPDM (grubość 13 mm). Przekrój przez podbudowę piaskownicy do skoku w dal: grunt rodzimy; otoczaki (granulacja 30 cm); warstwa żwiru gr. 12 cm; żwir frakcji 60-80mm gr. 10cm; warstwa oczyszczająca - geowłóknina; piasek kwarcowy lub rzeczny gr cm. 12

13 Nawierzchnia bieżni obramowana będzie obrzeżem betonowym prostym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej C12/15. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie powierzchniowe. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych. Nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz aprobatę ITB. Piaskownica do skoku w dal będzie obramowana obrzeżem z deski 6x25mm na ławie betonowej zwykłej C12/ Utwardzenia kostka betonowa i płyta ażurowa Dla powierzchni przeznaczonych na chodniki i opaskę boiska zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm. Parking i drogę zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Dla powierzchni przeznaczonej na skarpę w wyniku znacznej zmiany wysokości oddzielającą boisko wielofunkcyjne od piłkarskiego, zaprojektowano nawierzchnię z płyt ażurowych o gr. 10 cm układanych na warstwie podsypki piaskowej stabilizowanej mechanicznie. Przekrój przez podbudowę chodnika: grunt rodzimy; podsypka żwirkowa lub żwirkowo-piaskowa gr. 4cm.; kruszywo naturalne gr. 10 cm; kostka betonowa gr.6 cm. Przekrój przez podbudowę parkingu i drogi: grunt rodzimy; podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm; kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń łamany gr. 23 cm; kostka betonowa gr. 8 cm. 13

14 5.4.5 Konstrukcja schodów stopnie prefabrykowane betonowe 50x15,75x37cm Dla swobodnego korzystania z boiska do piłki nożnej projektuje się nową konstrukcję schodów zewnętrznych, którą stanowią prefabrykowane stopnie w ilości 8 sztuk, o szer. 50cm, wysokości 15,75cm i długości belek 200cm. Dla bezpieczeństwa osób poruszających się schodami zaprojektowano balustrady z dwóch stron o wysokości nadziemnej 100cm. Poręcz poziomą i słupki pionowe stanowi kształtownik zamknięty okrągły ze stali ocynkowanej średnicy min. Ø51mm i grubości blachy min. 3,2mm. Poręcz jest zespawana z dwoma słupkami podtrzymującymi zabetonowanymi w fundamencie z betonu B15 o wymiarach 30x30x80cm wg. przekroju konstrukcji schodów Odwodnienie. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano, jako odwodnienie drenażowe 6 rurami PVC-U Dz/Dw 75/65 do rury PVC-U Dz/Dw 126/113 skąd jest kierowana do studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej 200 przez spadki wg. planu zagospodarowania terenu. Odwodnienie boiska do gry w piłkę nożną zaprojektowano przez odsączenie przez nawiercenia otworów ɸ40 w istniejącym asfalcie. Odwodnienie parkingu i drogi następuje przez odwodnienie powierzchniowe do korytka z kostki betonowej i odwodnienia liniowego z odpływem do studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej ze spadkami wg. zagospodarowania terenu. Odwodnienie wykonane wg. oddzielnego opracowania. 5.6 Warunki gruntowe. Warunki gruntowe i obiekt można zaliczyć do prostych. Płyty boiska są obciążone eksploatacyjnie, nie występują inne obciążenia. Ciężar własny wraz z obciążeniem użytkowym jest równoważny przez odpór podłoża gruntowego. W celu prawidłowego wykonania warstw podbudowy należy w pierwszej kolejności usunąć warstwę ziemi roślinnej Oświetlenie. Nie projektujemy oświetlenia boiska i terenu. 5.8 Ogrodzenie panelowe, brama i furtka. Projektuje się ogrodzenie panelowe o długości 165,60m i wysokość 4,12m. Fundamenty ze słupkami stalowymi wykonać w odległości osiowo co 2,50 m. W przypadku wyboru i zastosowania podobnego ogrodzenia systemowego panelowego lecz o innych rozstawie 14

15 słupów i wymiarach paneli ogrodzeniowych, montaż należy wykonać wg systemu i wytycznych danego producenta. W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę wejściową o wymiarach w świetle przejścia 100x200cm i 2 bramy wjazdowe o wymiarach w świetle przejazdu 450cm usytuowane wg planu zagospodarowania terenu. Parametry bram i furtek nie mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia konieczności pomalowania słupa, czynność tę należy wykonać po wcześniejszym odtłuszczeniu i pokryciu dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Następnie pokryć dwukrotnie farbą ftalową wierzchniego krycia. Odtłuszczenie i malowanie należy wykonać w jednym systemie wg wytycznych producenta w temperaturze dodatniej przy bezdeszczowej pogodzie. Słupy zabetonowane w stopę fundamentową, winny opierać się na zastygłej dolnej warstwie betonowej. Rdzeń słupa stanowią stalowe, ocynkowane profile zamknięte RP 60x40x3mm. Słupki zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie wykonanym z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 90x40x40 cm w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta. Na słupkach krańcowych należy zastosować odkosy pod katem ok. 45 z rygli 40x40x3mm. Do ogrodzenia należy zastosować minimum 76 słupy, między którymi należy zamontować przęsła systemowe z prętów stalowych, zgrzewane z pojedynczego drutu pionowego Ø6mm i podwójnego poziomego 2Ø6mm w rozstawie 50x200mm dolny panel i 100x200mm górny panel. Kolor ogrodzenia zielony lakierowany proszkowo. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania mat i słupków ogrodzenia muszą posiadać ważne atesty higieniczne. Przy wykopach zależy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające sieci podziemne, dlatego roboty mechaniczne poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi Piłko chwyt. Projektuje się piłko chwyty o łącznej długości 89,70 m. Wysokość piłko chwytu wynosi 6,00m. Fundamenty ze słupkami stalowymi wykonać w odległości osiowo co ok. 5m. W przypadku wystąpienia konieczności pomalowania słupa, czynność tę należy wykonać po wcześniejszym odtłuszczeniu i pokryciu dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Następnie pokryć dwukrotnie farbą ftalową wierzchniego krycia. Odtłuszczenie i malowanie wykonać w jednym systemie wg wytycznych producenta w temperaturze dodatniej przy bezdeszczowej pogodzie. Słupy zabetonowane w stopę fundamentową, winny opierać się na zastygłej dolnej warstwie betonowej. Rdzeń słupa stanowią stalowe, ocynkowane profile zamknięte RP 80x80x3mm. Słupki zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie wykonanym z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 900x400x400 mm w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta. Piłko chwyty należ wykonać z minimum 11 słupów, między którymi należy zamontować siatki polipropylenowe o wymiarach oka 80x80mm. Wysokości piłko chwytu 6,0m, kolor zielony. Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (minimum po 14 dniach od 15

16 zabetonowania) do słupów mocuje się elementy stężające wykonane z rur o średnicy 42 mm i siatkę oraz naciąga drut gr. 3,4 mm mocowany systemowymi przelotkami z napinaczami do słupów ogrodzenia. Rozstaw drutu napinającego siatkę piłko chwytów co 200 do 300 cm. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania piłko chwytów i słupków ogrodzenia muszą posiadać ważne atesty higieniczne. Przy wykopach zależy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające sieci podziemne Elementy wyposażenia. Wymiary pola gry dla poszczególnych dyscyplin: - piłka nożna (1 boisko): 14,00x30,00m, - siatkówka (1 boisko) : 9,00x18,00m, - koszykówka (1 boisko): 14,00x27,00m Elementy wyposażenia sportowego: - bramka ze stali ocynkowanej 80x80 mm w kolorze srebrnym o wymiarach 3x2m mocowana w tulejach, bok i dół z rurki stalowej ocynkowanej 2 szt., - słupki aluminiowe z siatką do siatkówki z regulacją wysokości zawieszenia siatki od 1,07 do 2,43 m, mocowane tymczasowo w tulejach (2 tuleje do siatkówki) z możliwością łatwego montażu i demontażu. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki zabezpieczone osłoną z porofleksu i pianki, gr. 5cm mocowaną na rzepy 1 kpl., - zestaw do koszykówki SPEEDshot jednosłupowy gęsia szyja (tablica laminowana, półokrągła lub prostokątna, konstrukcja jednosłupowa, stalowa ocynkowana, średnicy 114 mm, wysięgu 1600 mm, obręcz stała, stalowa malowana, z siatką sznurkową mocowanie do podłoża w tulejach, słupy zabezpieczone osłoną z porofleksu i pianki, gr. 5cm mocowaną na rzepy) 2 szt., - stanowisko sędziowskie o konstrukcji stalowej, malowane proszkowo na kolor niebieski, z bezstopniową regulacją wysokości podestu, wyposażone w system jezdny pozwalający na łatwe przemieszczanie 1 szt. 16

17 Montaż sprzętu sportowego: Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych wyznaczyć precyzyjnie osie fundamentów zaznaczając je za pomocą słupków drewnianych lub prętów stalowych. Następnie przystąpić do wykonania wykopów pod prefabrykaty betonowe lub pod deskowanie słupków.. Do wykopanych zagłębień wsypać piasku grubości około 10 cm, po czym wyrównać jego poziom i zagęścić. Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod słupki z otworami na tuleje. Zamontować tuleje zwracając szczególną uwagę na osie i wyznaczony poziom. W tulejach umieścić zatyczki /pokrywy/ tak by podczas betonowania nie zostały one zabetonowane od środka. Najczęstszym sposobem zabezpieczania tulei nie mającej spodniego denka jest jej wypełnienie papierem na czas betonowania. Czynność sprawdzania położenia osiowego i poziomego fundamentu należy dokonywać każdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a w szczególności podczas mechanicznego zagęszczania podbudowy i wykonania prac nawierzchniowych. Podczas ustalenia niwelety tulei należy uwzględnić grubość nawierzchni jaka zostanie nałożona na zatyczkę /pokrywę/. 1. W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy pod prefabrykaty betonowe; 2. Do wykonanych zagłębień wsypać piasek na grubość ok. 10 cm, po czym wyrównać jego poziom; 3. Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod sprzęt sportowy z otworami na tuleje; 4. Zamontować tuleje do montażu bramek zwracając uwagę na wyznaczony poziom; 5. W tulejach umieścić sprzęt sportowy; 6. Ponownie sprawdzić i wypoziomować bramkę względem wyznaczonej osi. 17

18 5.11. Zestawienie powierzchni i elementów. L.p Opis Dane liczbowe 1. Powierzchnia objęta opracowaniem = powierzchni potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego 1664,7 m 2 2. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. 3. Powierzchnia boiska z trawy syntetycznej 4. Powierzchnia bieżni do skoku w dal 5. Powierzchnia piaskownicy 464,0 m 2 612,0 m 2 37,5 m 2 24,0 m 2 6. Powierzchnia opaski i chodnika z kostki brukowej 6 cm 7. Powierzchnia parkingu i drogi z kostki brukowej 8 cm 8. Ilość obrzeży betonowych 8x30 cm 210,3 m 2 316,9m 2 394,9 mb 9. Ilość obrzeży betonowych 15x30 cm 71,0 mb 10. Długość ogrodzenia o wys. 4,12m - furtka 100x200 cm - bramy wjazdowe 450 cm 11. Piłko chwyty o wys. 6,00 m 165,6 mb 1 szt. 2 szt. 89,7 mb 12. Płyta ażurowa 10x40x60 cm 104,5 m Ława betonowa płyt ażurowych C12/15 30x30 cm 14. Konstrukcja schodów prefabrykowanych o wymiarach stopnia 8x15,75x37 cm i szer. 2,0 m 15. Balustrady schodów gr. rury ɸ60 mm 49,4 mb 8 szt. 16. Odwodnienie: - liniowe ACO: - k. d. PVC-U ɸ160: - k. drn. PVC-U Dz/Dw 75/65: - k. drn. PVC-U Dz/Dw 126/113: - skrzynki odpływowe: 15 mb 15 mb 93 mb 28 mb 2 szt. 18

19 17. Wyposażenie zespołu boisk: - bramki stalowe 3,00x2,00 m: - słupki do siatkówki z siatką i antenkami: - osłony do siatkówki: - słupy do koszykówki gęsia szyja : - stanowisko sędziowskie uniwersalne: - osłony do koszy: 18. Mała architektura: - ławki metalowe z drewnianym siedziskiem i oparciem - kosze metalowe na śmieci: 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 4 szt. 4 szt Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko. Projektowane inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego, natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz nie naruszy interesu osób trzecich Dane informacyjne Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren pod planowaną inwestycję nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej Zabezpieczenie pożarowe Do projektowanego ogrodzenia boiska i terenu projektuje się 2 bramy wjazdowe i 1 furtkę stanowiące drogi ewakuacyjne Uwagi końcowe - Prace wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych i wyznaczeniu kierownika budowy (oraz w razie konieczności inspektora nadzoru inwestorskiego); - Kierownik zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ; - Wszystkie zastosowane materiały i elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności. Wyroby muszą posiadać również niezbędne aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności; - W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem; - Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane; 19

20 - Pracownicy powinni być przeszkoleni do wykonywania prac pod względem technicznym jak i przepisów bhp; - Pracownikom należy zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia socjalne; - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przez uprawnionego geodetę); - Inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą do Wydziału Geodezji i Kartografii; - Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować; - Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów; - Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego elementów zagospodarowania, odwodnienia i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być dokonywana przez uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich i dokonać remontu; - Przed użytkowaniem inwestor zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego użytkowania boiska przez osobę z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalności. Opracował: inż. Dawid Kwiatkowski Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz 20

21 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja stanowi wytyczne dla Generalnego Wykonawcy (Kierownika Budowy) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace wykonywane podczas realizacji robót przy budowie boisk, bieżni, skarp i utwardzenia należy realizować z uwzględnieniem przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych(dz.u nr 118 poz. 1263). Przy sporządzaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiednich warunków BHP dla realizacji robót: - ziemnych związanych z wykopami; - energetycznych związanych z przebudową kolidującej linii z boiskiem wg. oddzielnego opracowania; - telekomunikacyjnej związanej z przebudową kolidującej linii z boiskiem wg. oddzielnego opracowania; - brukarskich i drogowych związanych z wykonaniem ciągów komunikacyjnych; - wysokościowych związanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego i piłkochwytów. Ponadto w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy uwzględnić warunki ogólne wynikające z przepisów BHP, a szczególności: - bezwzględny obowiązek noszenia kasków ochronnych i odzieży ochronnej dla wszystkich osób przebywających na budowie; - wyznaczenie stref niebezpiecznych, placów składowych i ciągów komunikacji technologicznej na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie budowy; 21

22 - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla potrzeb osób pracujących i przebywających na budowie; - zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu na i wyjazdu z budowy; - opracowanie odpowiednich instrukcji obsługi narzędzi, maszyn i urządzeń oraz umieszczenie ich w widocznym miejscu w pobliżu składu lub bezpośrednio na narzędziach, maszynach i urządzeniach; - zapewnienie możliwości udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku na budowie; - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP; - przestrzeganie konieczności badań okresowych pracowników. Szczegółowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Generalny Wykonawca (Kierownik Budowy) przed przystąpieniem do realizacji obiektów wg zadań wymienionych w pkt. 3.2 zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120 poz. 1126). Plan BIOZ powinien być tak opracowany, aby mógł podlegać korekcie w miarę postępu robót budowlanych, a także uwzględniać zalecenia miejscowego organu budowlanego. Projektant: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz ST-276/84 22

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W SŁAWĘCINIE

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W SŁAWĘCINIE Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W SŁAWĘCINIE Adres inwestycji: Sławęcin, 89-600 Chojnice dz. nr ew. 204/5 Inwestor: Gmina Chojnice Ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice

Bardziej szczegółowo

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY

Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Załącznik Nr 2 do SIWZ Projekt wykonawczy Zakład Realizacji Inwestycji Budowlanych BUDROINŻ ul. J.Chełmońskiego 22 27-400 Ostrowiec Św. Tel/fax 266-57-07 PROJEKT WYKONAWCZY Zadanie: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy

1.2 Lokalizacja : Baruchowo Kompleks rekreacyjno sportowy 1. Dane ogólne 1.1 Nazwa zadania : Wielofunkcyjne boisko sportowe ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży o nawierzchni poliuteranowej o wymiarach 17 x 30 m przy hali sportowej w Baruchowie. 1.2 Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W SŁAWĘCINIE

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W SŁAWĘCINIE Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W SŁAWĘCINIE Adres inwestycji: Sławęcin, 89-600 Chojnice dz. nr ew. 204/5 Inwestor: Gmina Chojnice Ul. 31 Stycznia 56a 89-600 Chojnice

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy boiska

Projekt przebudowy boiska Boisko piłkarskie z trawy syntetycznej Projekt przebudowy boiska INWESTOR: ul. Spółdzielcza 1 LOKALIZACJA: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Okuniewie ul. Szkolna 4 05-079 Okuniew Boisko piłkarskie z trawy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia

Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Opis techniczny do budowy boisk i ogrodzenia Obiekt: Budowa budynku zaplecza socjalno-gospodarczego oraz boisk sportowych z urządzeniami budowlanymi w ramach programu: Moje Boisko ORLIK 2012 z likwidacją

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU SZCZEGÓŁOWE ZAGOSPODAROWANIE TERENU PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH

BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH BUDOWA OGÓLNODOSTĘPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. W. I H. OSSOWSKICH W KUNICACH Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie

Projekt budowlany. Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Projekt budowlany Dojazd i ciąg pieszy i boisko piłkarskie Obiekt: Adaptacja kompleksu boisk sportowych Moje boisko ORLIK 2012 Adres : Gietrzwałd Branża: drogowa Inwestor : Gmina Gietrzwałd Projektant:

Bardziej szczegółowo

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1.

WOJ. DOLNOŚLĄSKIE; POWIAT KŁODZKI, GMINA -LEWIN KŁODZKI, DAŃCZÓW DZ. NR: 164/1. JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ARCHITEAM MIERCZYCE 77; 59-430 WĄDROŻE WIELKIE www.architeam.com.pl; e-mail: architeam@op.pl; tel.kom.0607-208-615 NAZWA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY ZESPOŁU SPORTOWO -REKREACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 146884-2011; data zamieszczenia: 07.06.2011 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 133176-2011 z dnia 2011-05-27 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Dobromierz Budowę boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0m x 62,0m o powierzchni 1860m2 (pole gry 26,0m x

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1.Zlecenie inwestora 2.Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 3.Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1

Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Boisko wielofunkcyjne 30x50m z polem gry do piłki ręcznej i tenisa. PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt typowego boiska wielofunkcyjnego o wymiarach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni sztucznej Inwestor: Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Neuropsychiatryczny im. św. Jadwigi Opole

Bardziej szczegółowo

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24

SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 Załącznik Nr 2 SZKICE BUDOWLANE REMONT PŁYTY BOISKA SPORTOWEGO W ŚMIGLU PRZY UL. KOŚCIUSZKI 24 STADIUM: SZKICE BUDOWLANE BRANŻA: BUDOWLANA DATA WYKONANIA: MARZEC 2009 Sporządził: SPIS ZAWARTOŚCI A. Projekt

Bardziej szczegółowo

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500

C D L E G E N D A : PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI NR EWID. 1193/2 I 1196/2 W SANDOMIERZU PRZY COLLEGIUM GOSTOMIANUM - skala 1:500 C D,7m B,4m,m 0,64m 0,64m 0,m,6m 0,64m 4,4m,m,m 0,64m m 4,m 4m 9,m m 9,m A A 6m 6,m 4 3 3,m 0,7m 6,6m,7m,m 4 6m 0,64m,m,m 3,m 0,64m 3m 9m,36m m 0,64m 9,7m 9m 8m 3,m 6 8,9m 6m B B 4,4m,6m 6,7m 8m 4,6m,m

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT

PROJEKT WYKONAWCZY MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT MS PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZEZNACZONEGO DO UŻYTKU PUBLICZNEGO W LESZNOWOLI GM. GROJEC MATERIAŁY PRZETARGOWE PRZEDMIAR ROBÓT Opracowane dla: Gmina Grójec Ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.:

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU. dla inwestycji pt.: PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA TERENU dla inwestycji pt.: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY ZESPOŁU BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 zlokalizowanej w Maszewie DuŜym, Gmina Stara Biała, na działce 90 EGZEMPLARZ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW

PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA WIELOUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO W USZCZYNIE USZCZYN DZ. NR EWID. 71/1 OBR. USZCZYN GM. SULEJÓW USŁUGI PROJEKTOWE I NADZÓR W BUDOWNICTWIE GRZEGORZ RUDZKI 97-330 Sulejów ul. Góra Strzelecka 18 kom. 509-481-679 e-mail: grzegorz.rudzki@gmail.com NIP: 771-155-53-16 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony

Przetarg nieograniczony Przetarg nieograniczony Wersja archiwalna Zawiadomienie o wyborze ofert z dnia 4 sierpnia 2009r. (192.7 KB) (Download/get/id,17526.html) Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23 lipca 2009r. (92.3 KB) (Download/get/id,17527.html)

Bardziej szczegółowo

REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO BOBOWICKO, UL. MIĘDZYRZECKA 7a OPIS TECHNICZNY 2. Przedmiot opracowania 3. Stan istniejący 4. Planu zagospodarowania terenu 5. Bilans powierzchni 6. Postępowanie poprzedzające

Bardziej szczegółowo

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m.

58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901. INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Usługi Projektowe mgr inż. Robert Szczepanek 58-100 Świdnica ul. Serbska 25 tel. (074) 851 34 79 kom. 0607 667 901 PROJEKT BUDOWLANY INWESTYCJA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO 19,5 x 36 m. Temat: Budowa

Bardziej szczegółowo

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D

Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D Z A K Ł A D U S Ł U G O W O B U D O W L A N Y P R O K O B U D 59-600 LWÓWEK ŚL. ul. Przodowników Pracy 28 tel. fax. 75 782 44 99 508 072 373 e-mail: prokobud.jzatylny@wp.pl PROJEKT BUDOWLANY egz. 1 NAZWA

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW

MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE JA-GRA JACEK ZIOMEK 26.600 RADOM, ul. Mleczna 13e tel. 0600 643 968, tel./fax. 048 333 08 67 MODERNIZACJA BOISKA SZKOLNEGO W MIEJSCOWOŚCI GNIEWOSZÓW Inwestor: Urząd Gminy

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP

PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W WEJHEROWIE IV ETAP USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 84-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 27 C, TEL. 58 672446, 606 49752 PR OJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISKA DO PIŁKI RĘCZNEJ ORAZ BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL IV ETAP

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY BUDOWA BOISK WIELOFUNKCYJNYCH ORAZ BIEŻNI NA 100m I ZESKOKU W DAL PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA OPIS TECHNICZNY Adres inwestycji: dz. nr ew. 107/2, Góra Kalwaria Inwestor: Zespół

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE

Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Przedmiar robót ROBOTY NAWIERZCHNIOWE, OGRODZENIE Obiekt BOISKO SZKOLNE WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ, KOSZYKOWKI I SIATKÓWKI Kod CPV 45233000-9 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz

Bardziej szczegółowo

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1

BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44 W ŁODZI UL. DEOTYMY 1 PW IKAR IWONA KARACZKO ul. Pomorska 290/292,92-013 ŁÓDŹ TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BOISKO WIELOFUNKCYJNE ZE SKOCZNIĄ W DAL O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ DLA PUBLICZNEGO GIMNAZJUM NR 44

Bardziej szczegółowo

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków lokalnych. 1. Zawartość projektu

Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków lokalnych. 1. Zawartość projektu KOMPLEKSOWA OBSŁUGA INWESTYCJI BUDOWLANYCH UL. JAGIELLOŃCZYKA 16, 14-200 IŁAWA Tel/fax: (089)644 80 93 email: pro_bud@o2.pl Projekt architektoniczno budowlany boisk sportowych ORLIK 2012 Adaptacja do warunków

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim.

Opis techniczny. Projekt budowlany stanowi podstawę do uzyskania pozwolenia na budowę i jest chroniony prawem autorskim. Opis techniczny ADAPTACJA TYPOWEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZESPÓŁ BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 na nieruchomości położonej w Zduńskiej Woli, przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 działka nr ewid. 340/1 Projekt

Bardziej szczegółowo

Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Grójcu.

Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Grójcu. TEMAT OPRACOWANIA: Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Grójcu. ADRES: Liceum Ogólnokształcące w Grójcu ul. Poświętne 17 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE

BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE BUDOWA OGÓLNODOSTEPNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W SŁAWNIE Inwestor: Gmina Sławno ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego31 26-332 Sławno Adres inwestycji: Obręb

Bardziej szczegółowo

Tomasz Karaczko - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Łódź, ul. Ratajska 2/4. Działki nr 113 i 119/2 obręb B-36

Tomasz Karaczko - Przedsiębiorstwo Wielobranżowe IKAR Łódź, ul. Ratajska 2/4. Działki nr 113 i 119/2 obręb B-36 TEMAT OPRACOWANIA: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 116 W ŁODZI UL. RATAJSKA 2/4 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na rok 2017 zadanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną w Sycowie ul. Kościelna 12

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY. Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną w Sycowie ul. Kościelna 12 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Wykonanie projektu na boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią syntetyczną w Sycowie ul. Kościelna 12 ADRES: LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI Ul. Kościelna 12, 56-500

Bardziej szczegółowo

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012'

PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' PROJEKT KOMPLEKSU SPORTOWEGO WG PROGRAMU 'MOJE BOISKO - ORLIK 2012' ETAP 1 : ETAP 2: TOM 1: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU TOM 2: KABLOWE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE N.N TOM 1. PROJEKT BUDYNKU ZAPLECZA SPORTOWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27

PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR 1 DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 EGZ. NR 1 PROJEKT BUDOWLANY LOKALIZACJA: GNIEWKOWO ULICA PIASTA DZIAŁKA NR 478/41, 566/27 OBIEKT: BOISKO WIELOFUNKCYJNE DO PIŁKI RĘCZNEJ Z BOISKAMI DO GRY W KOSZYKÓWKĘ, SIATKÓWKĘ I TENISA ZIEMNEGO INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, Przedbórz

OPIS TECHNICZNY. Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, Przedbórz OPIS TECHNICZNY Inwestor: Nazwa zadania: Przedmiot opracowania: Lokalizacja inwestycji: Gmina Przedbórz, ul. Mostowa 29, 97-570 Przedbórz Podniesienie atrakcyjności miejscowości Góry Mokre poprzez budowę

Bardziej szczegółowo

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów

OPIS ROBÓT. Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, Grybów OPIS ROBÓT Inwestor: Obiekt: Lokalizacja: Branża: Gmina Grybów ul. Jakubowskiego 33, 33-330 Grybów Remont istniejącego boiska wielofunkcyjnego polegający na położeniu nawierzchni poliuretanowej. Działka

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI I OPIS TECHNICZNY II RYSUNKI: 1/ Plan sytuacyjny 1:250 B-01 2/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego A-A B-02 3/ Konstrukcja boiska wielofunkcyjnego B-B B-03 4/ Konstrukcja chodnika

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania 1. Zlecenie inwestora 1. Warunki przyłączenia do energetycznej sieci rozdzielczej 2. Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej,

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 1. Dane ogólne.

Opis techniczny. 1. Dane ogólne. Opis techniczny. 1. Dane ogólne. 1.1. Obiekt: Boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej dla dzieci i młodzieży. 1.2. Inwestor: Gmina Damnica ul. Górna 1, 76-231 Damnica. 1.3. Adres budowy:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk.

PROJEKT BUDOWLANY. Budowa placu zabaw dla dzieci. Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta. ul. Rynek Pułtusk. PROJEKT BUDOWLANY Budowa placu zabaw dla dzieci Lokalizacja: Pułtusk dz. nr ew. 39/42 obr. 13 ul. Traugutta Inwestor : Gmina Pułtusk ul. Rynek 41 06-100 Pułtusk Autorzy: inż. arch. kraj. Aleksandra Wnorowska

Bardziej szczegółowo

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9

TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH MINI BOISKO WIELOFUNKCYJNE PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 Lp Podstawa Specyfikacja Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jedn. 1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd

OPIS TECHNICZNY. 1.2 Inwestor i zleceniodawca Inwestorem i zleceniodawcą jest Gmina Gózd ul. Radomska 7, 26-634 Gózd OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i Zakres Opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest adaptacja projektu budowy kompleksu boisk sportowych ze sztucznej trawy i nawierzchni syntetycznej

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE

KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: KOSZTORYS OFERTOWY MODERNIZACJA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PRZY GIMNAZJUM NR 2 w KROTOSZYNIE Inwestor Miasto i Gmina Krotoszyn Wykonawca : "Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM

PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM PROJEKT BUDOWLANY KORTU TENISOWEGO NA TERENIE MEDYCZNEJ SZKOLE POLICEALNEJ I ZESPOŁU SZKÓŁ IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE W MIŃSKU MAZOWIECKIM Inwestor: MEDYCZNA SZKOŁA POLICEALNA UL. 1 PLM WARSZAWA 1 05-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST 50 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYPOSAŻENIE BOISK 51 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA ZOSTAŁO OPUBLIKOWANE W BIULETYNIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH POD NR: 171262 2012 DATA ZAMIESZCZENIA 24.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 159866-2012 z dnia 2012-05-17

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE,

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE, PROJEKT BUDOWLANY BOISKA SPORTOWEGO WIELOFUNKCYJNEGO PRZY ZESPOLE PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W OKSIE, Adres inwestycji / Inwestor: Adres: DZ. NR EWID. 296 I 298 W OBRĘBIE OKSA Inwestor: GMINA OKSA; WÓJT GMINY

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul.

PRZEDMIAR ROBÓT. Wielofunkcyjne boisko sportowe. Budowa : Boisko. Obiekt : Boisko sportowe. Adres : Ostrów Wielkopolski ul. STRONA TYTUŁOWA ORGBUD-SERWIS Poznań PRZEDMIAR ROBÓT Budowa : Boisko Obiekt : Boisko sportowe Adres : Ostrów Wielkopolski ul. Partyzancka Kod CPV : 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

A R T A PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA INŻ. ARCH. MARTA BOGUSZ 30-383 KRAKÓW UL. LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX (012) 2673010 KOM 600388112

A R T A PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA INŻ. ARCH. MARTA BOGUSZ 30-383 KRAKÓW UL. LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX (012) 2673010 KOM 600388112 A R T A PRACOWNIA PROJEKTOWO BADAWCZA INŻ. ARCH. MARTA BOGUSZ 30-383 KRAKÓW UL. LUBOSTROŃ 25/8 TEL.FAX (012) 2673010 KOM 600388112 FAZA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY OBIEKT : ADRES: BOISKO SPORTOWE WIELOFUNKCYJNE:

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów

BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO PROJEKT BUDOWLANY. obiekt: Boisko sportowe. lokalizacja: Międzybrodzie śywieckie. inwestor: Urząd Gminy Czernichów przemysław stawinoga pracownia projektowa proforma 43-300 Bielsko-Biała, ul. Cieszyńska 60/7 tel. 033-496-09-69, pro_forma@o2.pl BRE BANK S.A. 45 1140 2004 0000 3602 3122 7180 NIP: 547-143-91-69 REGON:072827947

Bardziej szczegółowo

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA

REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS OFERTOWY REMONT ISTNIEJĄCEGO CHODNIKA WRAZ ZE ZJAZDAMI I BUDOWA ZATOK AUTOBUSOWYCH W CIĄGU DROGI POWIATOWEJ NR 4239W W MSC. WOLA KORYTNICKA WARTOŚĆ ROBÓT: OBIEKT: LOKALIZACJA:

Bardziej szczegółowo

Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Pabianicach

Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Pabianicach TEMAT OPRACOWANIA: Projekt boiska wielofunkcyjnego z nawierzchnią syntetyczną w Pabianicach ADRES: GIMNAZJUM NR 3 W PABIANICACH 45000000-7 ROBOTY BUDOWLANE 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 45112000-5

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

PRZEDMIAR. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych PRZEDMIAR 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa Szkolnego Kompleksu

Bardziej szczegółowo

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4

1 Strona tytułowa 1. 2 Spis zawartości 2. 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3. 5 Odpis uprawnień projektanta 4 str. 1 str. 2 L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 3 5 Odpis uprawnień projektanta 4 8 Opis do tech. do

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki

OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki I. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania działki 1.Zlecenie inwestora 2.Ustalenia z inwestorem. 3. Założenia do programu Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych

Bardziej szczegółowo

adaptacja projektu typowego

adaptacja projektu typowego PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY BUDOWA BOISK SPORTOWYCH MOJE BOISKO ORLIK 2012 adaptacja projektu typowego JEDNOSTKA PROJEKTOWA: KULCZYŃSKI Architekt Sp. z o.o Ul. Zgoda 4 m 2 00-018 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; RZEKUŃ tel

PRZEDMIAR ROBÓT. BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; RZEKUŃ tel BIURO USŁUG PROJEKTOWO-INWESTYCYJNYCH LESZEK PIĄTKOWSKI ŁAWY 76C; 07- RZEKUŃ tel. 69-65-58 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 50- Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 500-0

Bardziej szczegółowo

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal

Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal Korma BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH Magdalena Korpal ul.perzanowskiej 59K tel. (48) 360 55 13 26-600 Radom korma3@gmail.com Projekt budowy boiska wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni Inwestor: URZĄD GMINY

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH

ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH Września, dnia 08.04.2013r. ZSP-188-203/10/2013 Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę boisk wielofunkcyjnych z bieżnią i skocznią

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 ROZWIĄZANIA TECHNICZNE BOISK Boisko do gry w PIŁKĘ NOŻNĄ PODBUDOWA. nawierzchnia z trawy syntetycznej kruszywo łamane andezytowe frakcja 0,075-4mm - grubość 3,0 cm po zagęszczeniu kruszywo łamane (kliniec)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH DOKUMENTACJA DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH RODZAJ ROBÓT - BUDOWA BOISKA DO KOSZYKÓWKI WRAZ Z OGRODZENIEM LOKALIZACJA - KOWALE KSIĘŻE, GMINA TUREK, DZIAŁKA NR. EW. 194 INWESTOR - GMINA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego

OPIS TECHNICZNY. Projekt boiska treningowego 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI OPIS TECHNICZNY Projekt boiska treningowego Przedmiotem inwestycji jest projekt przebudowy Stadionu Miejskiego w Świebodzicach przy ul. Sportowej, na działkach nr 708/1, 708/2 obręb

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO ADRES INWESTYCJI: BOISKO WIELOFUNKCYJNE 41-407 IMIELIN, UL. SAPETY INWESTOR: URZĄD MIASTA IMIELIN UL. IMIELIŃSKA 81 41-407 IMIELIN PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKTANT:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OBMIAR ROBÓT WRAZ ZE SPISEM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

SZCZEGÓŁOWY OBMIAR ROBÓT WRAZ ZE SPISEM SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH JAN POWNUK VIA PROJEKT 42-690 TWORÓG ul. Prosta 4 N I P: 645-230-53-56 REGON: 240 425 110 Tel. kom.: 508 954 605 e-mal: via.projekt@gmail.com DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Faza projektu: Projekt Budowlany wraz

Bardziej szczegółowo

A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO A. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego, jego charakterystyczne parametry techniczne. Projektowane obiekty stanowić będą zaplecze sportowe

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

KOSZTORYS OFERTOWY. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych KOSZTORYS OFERTOWY 45212221-1, Roboty budowlane w z Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 212221-1, Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska sportowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO OBIEKT: TEREN REKREACYJNY ADRES: KUDOWA -ZDRÓJ Nr. dz. 429/2, 429/5 TEMAT: REWITALIZACJA OBSZARU MIASTA KUDOWA- ZDRÓJ W REJONIE ULIC FABRYCZNEJ I TKACKIEJ PROJEKT: PROJEKT WYKONAWCZY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Czerwiec 2013

Przedmiar robót. Czerwiec 2013 Przedmiar robót Obiekt Kod CPV 45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania 45262350-9 - Betonowanie bez zbrojenia 45340000-2 - Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

Bardziej szczegółowo

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE

PR OJEKT BUDOWLANY PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE USŁUGI PROJEKTOWE ARCH. WOJCIECH POMIERSKI 4-200 WEJHEROWO, UL. SOBIESKIEGO 273 C, TEL.-5672-44-36, 606497523 PR OJEKT BUDOWLANY BIEŻNI ZE SKOCZNIĄ W DAL PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 9 W WEJHEROWIE BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA ARTPLAN ul. Tetmajerów 5, 35-056 Rzeszów, tel. 0178523420 OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY UTWARDZENIE POWIERZCHNI GRUNTU NA DZIAŁKACH BUDOWLANYCH (PLAC REKREACYJNY), 10 MIEJSC

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA

KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA 1 2 Podstawa ustalenia ceny 45100000-8 01.00.00 01.02.01 01.02.04 KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA DROGOWA ZIELEŃ DROGOWA Zabezpieczenie drzew na okres wykonywanych szt 51,0 robót ROBOTY ROZBIÓRKOWE Rozebranie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY USŁUGI PROJEKTOWE, NADZÓR BUDOWLANY WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Tomasz Nowak tel.: 0-502-284-858 Dobra 100 NIP: 612-157-90-54 59-700 Bolesławiec REGON: 020275394 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Nazwa

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

PROJEKTOWANIE I NADZORY PROJEKT BUDOWLANY TECHNICZNEJ TERENÓW PRZEMYSŁOWYCH I ŁSSE W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM PROJEKTOWANIE I NADZORY MGR INŻ. SŁAWOMIR OLSZEWSKI 90-233 ŁÓDŹ, UL. UNIWERSYTECKA 33 M. 35 UMOWA: T.I.342/17/2007 EGZ. NR: PROJEKT BUDOWLANY ZADANIE: MODERNIZACJA I BUDOWA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ TERENÓW

Bardziej szczegółowo

Gm. Łaskarzew pow. garwoliński

Gm. Łaskarzew pow. garwoliński MDE PROJECT ul. Romanówka 22/13 08-400 Garwolin d.tarczynski@wp.pl 0 695 590 883 PROJEKT BUDOWLANY EGZ. NR... Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego INWESTOR: Gmina Łaskarzew Rynek Duży 32 08-450 Łaskarzew

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym

Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym Szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania robót związanych z realizacją projektu: Zespół boisk sportowych wraz z ciągiem pieszym 1. Boisko wielofunkcyjne z nawierzchnią poliuretanową. Na boisku znajdować

Bardziej szczegółowo

PHU"CONSTRUO" Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016

PHUCONSTRUO Koszalin, ul. Wiązowa nr 7. SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Janusz Grzelak DATA OPRACOWANIA : maj 2016 PHU"CONSTRUO" 75-633 Koszalin, ul. Wiązowa nr 7 NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : Budowa boiska futsalu dla PG nr 19 w Łodzi ADRES INWESTYCJI : 91-087 Łódź, ul. Wapienna nr 17 INWESTOR : Publiczne Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku

L.p. Wyszczególnienie. nr strony nr rysunku L.p. Wyszczególnienie nr strony nr rysunku 1 2 3 4 1 Strona tytułowa 1 2 Spis zawartości 2 3 Oświadczenie projektanta 3 4 Odpis zaświadczenia M.O.I.I.B. projektanta 4 5 Odpis uprawnień projektanta 5 8

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: BUDOWA BOISK SZKOLNYCH PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 12 Adres obiektu budowlanego: Sosnowiec, ul. Jasieńskiego 2, działki nr 153, 160/1 obręb

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu

OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ. Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu i Rekreacji w Zamościu OPIS DO PROJEKTU BOISKA ZEWNĘTRZNEGO DO PIŁKI NOŻNEJ Dane ogólne: Inwestor : Ośrodek Sportu i Rekreacji Zamość, ul. Królowej Jadwigi 8 Obiekt : Modelowy Przygraniczny Ośrodek Turystyki Aktywnej, Sportu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej.

1.2. Zakres stosowania ST. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument do wykorzystania przy sporządzaniu wyceny jako kalkulacji własnej. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 2. WYKONANIE NAWIERZCHNI SPORTOWEJ bieżni lekkoatletycznej i rozbiegu do skoku w dal w Zespole Szkół im. Świętej Jadwigi Śląskiej we Wleniu ul. Dworcowa 10 1.1. Przedmiot ST.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi. Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi. Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 Lokalizacja: Łódź ul. Dąbrówki 1 nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi CPV: 45340000-2 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. Spis zawartości opracowania --------------------------------------------------------- str. 1 2. PROJEKT OGRODZENIA PRZEPOMPOWNI PS-1 --------------------------- str. 2 2.1.Opis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIE SYNTETYCZNE BOISK 1.WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu

Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu 1 Inwestor: Magurski Park Narodowy, 38 232 Krempna 59 Projekt nr P 1301215J Obiekt: Budynek zaplecza do przechowywania i konserwacji zakupionego sprzętu Temat: Utwardzenie części działki oraz ogrodzenie

Bardziej szczegółowo

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT

PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Radom ul. Żeromskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT PUH PROJEKT Agata Nowakowska 26-600 Rado ul. Żeroskiego 31 PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zaówień 45212221-1 Roboty budowlane związane z obiektai na terenach sportowych NAZWA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w KROŚNIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w KROŚNIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w KROŚNIE Adres inwestycji: SP nr.3, 38 400 Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO - SPORTOWEJ. na dz.ew.693/3,690/6,689/2,232,693/17,690/4 w Ropie

P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO - SPORTOWEJ. na dz.ew.693/3,690/6,689/2,232,693/17,690/4 w Ropie Inwestor: GMINA ROPA 38 312 Ropa 733 P R Z E D M I A R BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ I REKREACYJNO - SPORTOWEJ na dz.ew.693/3,690/6,689/2,232,693/17,690/4 w Ropie Sporządził: str 1 Książka Przedmiarów/Obmiarów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE

WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU,,MOJE BOISKO - ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI LIŃSK GM. ŚLIWICE przetarg nieograniczony 7071-1/10 Śliwice, 201-05-19 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Nawierzchnia poliuretanowa ST 5.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Nawierzchnia poliuretanowa Kody CPV : 45233200-1 Nawierzchnia poliuretanowa 45233253-7, 4523222-1 Drogi i chodniki 45232451-8 Odwodnienie ST 5.0 Żórawina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANY W CELU ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANY W CELU ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ STADIUM: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYKONANY W CELU ZGŁOSZENIA ROBÓT NIE WYMAGAJĄCYCH POZWOLENIA NA BUDOWĘ BRANŻA: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ARCHITEKTURA ZADANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO PRZEDBUDOWY I ROZBUDOWY KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH NA DZIAŁCE NR 10/10 W MIEJSCOWOŚCI GRONOWO ELBLĄSKIE 1. Podstawa opracowania: Ustalenia z inwestorem. matryca

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY

PROJEKT BUDOWLANY DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU DO PAWILONU PRZY USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE CZESŁAW HORBAS ul. Brzeska 3, 67-200 Głogów tel. kom. 504 289 309 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: DROGA DOJAZDOWA WEWNĘTRZNA WRAZ Z PARKINGAMI I ETAP OD DROGI LEGNICKIEJ DO WYSOKOŚCI WJAZDU

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI BUDOWLANE. do zgłoszenia budowy w oparciu o art. 30 ust.1

OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI BUDOWLANE. do zgłoszenia budowy w oparciu o art. 30 ust.1 EGZ.NR 1 OPIS TECHNICZNY i RYSUNKI BUDOWLANE do zgłoszenia budowy w oparciu o art. 30 ust.1 Prawa Budowlanego TEMAT : BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I OBIEKTÓW TOWARZYSZĄCYCH przy I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI.

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST- 05. NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA BOISKA BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO, W ŁODZI PRZY SP NR 14 BUDŻET OBYWATELSKI. Opracował: mgr inż. Dariusz Dolecki SST-05 / Budowa

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : grudzień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował : Zatwierdził : Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY. DATA OPRACOWANIA : grudzień 2010. Ogółem wartość kosztorysowa robót : Słownie: Opracował : Zatwierdził : Data zatwierdzenia KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych 36400000-5 Artykuły i sprzęt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

PROJEKT BUDOWLANY. nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35. Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej nr 205 Lokalizacja: Łódź ul. Dąbrówki 1 nr ewid.gruntu 210/1 obręb nr W-35 Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 205 w Łodzi CPV: 45340000-2 Instalowanie

Bardziej szczegółowo