PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO"

Transkrypt

1 Egz. nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO Adres inwestycji: SP nr.3, Krosno, ul. M. Konopnickiej 5 dz. nr ew. 52,66,59. Inwestor: GMINA KROSNO ul. Lwowska 28a Krosno Projekt: SPEED SPORT Sp. z o. o. ul. Staniewicka 1, Warszawa tel./fax.: Projektował: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz, upr. bud. nr ST 276/84 Opracował: inż. Dawid Kwiatkowski Marzec

2 I. OPIS TECHNICZNY SPIS ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI 1. Uprawnienia projektanta 2. Przynależności do Izby Inżynierów projektanta 3. Oświadczenie projektanta 4. Podstawa opracowania 5. Opis techniczny do projektu budowy boiska wielofunkcyjnego 5.1 Dane ogólne 5.2 Opis stanu istniejącego 5.3 Opis projektowanego zagospodarowania 5.4 Opis projektowanych obiektów 5.5 Odwodnienie 5.6 Warunki gruntowe 5.7 Oświetlenie 5.8 Ogrodzenie, brama i furtka 5.9 Piłko chwyty 5.10 Elementy wyposażenia 5.11 Zestawienie powierzchni 5.12 Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko 5.13 Dane informacyjne 5.14 Zabezpieczenie pożarowe 5.15 Uwagi końcowe II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA Mapa do celów projektowych Rys. 1 Plan Zagospodarowania Terenu 1:500 Rys. 2 Układ boisk, kolorystyka 1:250 Rys. 3 Siatka nawierceń ɸ40mm boiska do piłki nożnej 1:200 Rys. 4 Przekrój konstrukcyjny boiska wielofunkcyjnego i parkingu 1:50 Rys. 5 Przekrój konstrukcyjny boiska z trawy syntetycznej 1:50 Rys. 6 Przekrój przez bieżnię i piaskownicę do skoku w dal 1:50 Rys. 7 Przekrój konstrukcyjny schodów prefabrykowanych 1:50 Rys. 8 Bramka stalowa 3,0m x 2,0m 1:25 Rys. 9 Zestaw do koszykówki gęsia szyja 1:25 Rys. 10 Słupki do siatkówki 1:20 Rys. 11 Ogrodzenie panelowe 4,12m 1:25 Rys. 12 Piłko chwyt z siatki polipropylenowej 6,00m 1:25 Rys. 13 Ławka metalowa 1:20 Rys. 14 Kosz metalowy na śmieci 1:20 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2

3 1. Uprawnienia projektanta. ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM 3

4 2. Przynależność do Izby Inżynierów projektanta. ZA ZGODNOŚĆ Z ORGINAŁEM 4

5 3. Oświadczenie projektanta Warszawa, r. Oświadczenie Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U.z 2003r. poz z późniejszymi zmianami) Ja, niżej podpisany mgr inż. arch. Jacek Pleskacz, oświadczam, że projekt SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 - BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO w Krośnie został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Projektant: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz ST-276/84 5

6 4. Podstawa opracowania. Podstawę opracowania stanowią: - umowa podpisana z inwestorem; - wytyczne i uzgodnienia z inwestorem; - obowiązujące przepisy i normy; - mapa sytuacyjno wysokościowa do celów lokalizacji w skali 1:500 wydana przez Prezydenta Miasta Krosno, Grodzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie. 5. Opis techniczny do projektu boiska wielofunkcyjnego Dane ogólne. Projekt zakłada następujące prace budowlane: - zabezpieczenie placu budowy; - wstępne wyznaczenie rzędnych wysokościowych terenu oraz wytyczenie położenia obiektów; - darń należy wywieść poza teren budowy (wysypisko lub miejsce składowania wskaże Inwestor); - wycięcie drzewa wchodzącego w kolizję z projektowanym boiskiem wielofunkcyjnym; - wykonanie korytowania; - wykop i przekop koparkami i spycharkami; - wykonanie niezbędnych rozbiórek: ogrodzenia, istniejących bramek piłkarskich czy koszy; - gruz należy wywieść poza teren budowy a nadmiar ziemi zagospodarować zgodnie z wytycznymi Inwestora; - oskarpowanie projektowanego boiska wielofunkcyjnego z płyty ażurowej utwierdzonym na ławie betonowej z betonu C12/15; - wymiana słupów energetycznych; - przebudowa linii energetycznej, polegająca na demontażu napowietrznych przewodów przebiegających nad boiskiem i montażu nowych przewodów ziemnych wg. oddzielnego opracowania; - przebudowa linii telekomunikacyjnej napowietrznej wg. oddzielnego opracowania; - montaż odwodnienia boiska wielofunkcyjnego, parkingu oraz drogi ppoż wg. oddzielnego opracowania; 6

7 - wykonanie podłoża z kruszywa naturalnego i piasku pod chodnikami i opaską; - wykonanie podłoża z piasku pod płytą boiska wielofunkcyjnego; - wykonanie podłoża pod bieżnię i piaskownicę do skoku w dal; - montaż obrzeży 8x30x100cm wokół boisk; - montaż schodów prefabrykowanych z balustradami; - wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm; - wykonanie warstwy klinującej z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm; - wykonanie 512 nawierceń na istniejącym asfalcie stanowiącym podbudowę dla projektowanego boiska z trawy syntetycznej w rozstawie co 1m; - wypełnienie nawierconych otworów żwirkiem filtracyjnym; - wykonanie fundamentów z betonu B25 pod sprzęt sportowy; - zamontowanie tulei z sączkami (wg. wytycznych producenta) do słupków siatkówki, tulei słupów do koszykówki oraz tulei bramek piłkarskich. Wszystkie tuleje muszą mieć możliwość zaślepienia deklami po ich zdjęciu celem zabezpieczenia; - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET gr. 40mm pod boisko do piłki nożnej; - wykonanie warstwy stabilizującej typu ET gr. 35mm boiska wielofunkcyjnego i bieżni; - wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 13mm boiska wielofunkcyjnego; - wykonanie nawierzchni z trawy syntetycznej wys. 60mm boiska do gry w piłkę nożną; - wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej gr. 13mm bieżni; - wykonanie piaskownicy; - wytyczenie i wykonanie linii segregacyjnych dla poszczególnych boisk; - montaż obrzeży 15x30x100cm utwardzenia; - wykonanie opaski i chodnika z kostki betonowej gr. 6 cm.; - wykonanie parkingu i drogi z kostki betonowej gr. 8 cm; - ustawienie sprzętu sportowego do piłki nożnej, siatkówki oraz koszykówki; - wykonanie ogrodzenia systemowego panelowego wysokości 4,12m; - wykonanie piłko chwytów z siatki polipropylenowej wysokości 6,00m; - montaż bram i furtki; - montaż ławek metalowych i koszy na śmieci; - uporządkowanie terenu i wywiezienie odpadków powstałych podczas prac na wysypisko; - inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza. 7

8 5.2. Opis stanu istniejącego. Teren przeznaczony pod boisko wielofunkcyjne zlokalizowane jest przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Krośnie, pomiędzy budynkiem szkoły i sąsiednich działek. Teren wyżynny na rzędnych średnio 267,00m n.p.m. Na terenie objętym opracowaniem zlokalizowane jest boisko asfaltowe do piłki nożnej, parking przyszkolny o nawierzchni asfaltowej oraz teren nieużytkowany, które uległy zestarzeniu i degradacji poprzez co nie spełniają należycie swojej funkcji. Projektowane boisko wielofunkcyjne wchodzi w kolizję z drzewem i przewodem energetycznym napowietrznym a boisko piłkarskie wchodzi w kolizję z przewodami napowietrznymi energetyki i telekomunikacji Opis projektowanego zagospodarowania. Boisko lokowane jest w miejscu wskazanym przez Inwestora na działkach nr 52, 59, 66. Wskazany teren w obrębie działki szkoły wymusza minimalną długość i szerokość boiska. Zagospodarowanie terenu działki przedstawione zostało na mapie w skali 1:500 w granicach objętych projektem. Boisko asfaltowe zostanie zastąpione boiskiem o nawierzchni z trawy syntetycznej. Nawierzchnię tą należy ograniczyć obrzeżem wykonanym z krawężników betonowych 8x30cm. Na boisku do siatkówki zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej zakończonej obrzeżem prostym bez wykorzystania istniejącej podbudowy. Całość opracowania zostanie ogrodzona ogrodzeniem panelowym 4,12m a wewnątrz kompleksu sportowego zaprojektowano piłko chwyty wysokości 6,00m. Obejmuje ono: - umiejscowienie projektowanego boiska wielofunkcyjnego (z boiskiem do siatkówki oraz koszykówki); - umiejscowienie projektowanego boiska do piłki nożnej; - umiejscowienie projektowanej bieżni i piaskownicy; - przebudowę linii energetycznej i telekomunikacyjnej wg. oddzielnego opracowania; - wykonanie opaski i chodników z kostki betonowej gr. 6cm poza zasadniczą płytą boiska; - wykonanie parkingu i drogi z kostki betonowej gr. 8cm; - odwodnienie kompleksu sportowego i utwardzenia wg. oddzielnego opracowania; - umiejscowienie projektowanych schodów prefabrykowanych; 8

9 - umiejscowienie oskarpowania miejscowego terenu; - dla bezpiecznego użytkowania boiska, całość obszaru ogrodzono ogrodzeniem systemowym panelowym wysokości 4,12m oraz piłko chwytów wysokości 6,00m; - dla usprawnienia komunikacji zamontowano w ogrodzeniu furtkę szer. 100cm i 2 bramy wjazdowe szer. 450cm.; - odwodnienie boiska wielofunkcyjnego - drenaż; - projektuje się zagospodarowanie terenu przyległego do boiska oraz układ komunikacyjny polegający na uzupełnieniu układu komunikacji pieszej Opis projektowanych obiektów Boisko wielofunkcyjne Projektuje się boisko wielofunkcyjne o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej grubości 35 mm w kolorze ceglastym o pow. 162m 2 i kolorze zielonym pow. 302m 2, z wielokolorowymi liniami segregacyjnymi dla poszczególnych pól gier. Powierzchnia boiska wynosi 464,00m 2. Nawierzchnia poliuretanowa ELTAN P. W miejscu projektowanego boiska wielofunkcyjnego wykonuje się warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm, ułożenie geowłókniny filtrującej 150 gr/m 2 oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm. Na poniższe warstwy układamy warstwę klinującą frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm. Następnie na warstwach podbudowy boiska układa się warstwę stabilizującą, przepuszczalną typu ET gr. 35mm składającego się z mieszaniny żwirku kwarcowego frakcji 2-5mm, granulatu gumowego frakcji 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego. Końcowym etapem prac jest układanie warstwy użytkowej i przepuszczalnej dla wody składającej się z mieszaniny kolorowego granulatu EPDM i żywicy poliuretanowej o gr. 13mm. Na nawierzchni należy trwale oznaczyć linie boisk o szerokości 5cm farbą zgodną z zaleceniem producenta wg. zaprojektowanej kolorystyki. 9

10 Nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: - Wytrzymałość na rozrywaniu ( MPa ) > 0,7; - Twardość nawierzchni ( Sh A) ~ 60 - Wydłużenie przy zerwaniu (%) > 65 - Ścieralność (mm) < 0,13; - Przyczepność do warstwy stabilizującej (MPa) > 0,4; - Mrozoodporność (%) < 0,5. Nawierzchnia musi posiadać: - Atest PZH; - Ważną rekomendację techniczną lub aprobatę techniczną ITB; - Autoryzację producenta systemu na przedmiotowe zadanie. Płytę boiska wielofunkcyjnego dostosowano do uprawiania gier zespołowych takich jak koszykówka o wymiarach 27,0 x 14,0 m (1 pole gry), o strefie bocznej bezpieczeństwa 1,00 m i za koszami 1,00 m. Boisko do siatkówki o wymiarach 18,0 x 9,0 m (1 pole gry) z boczną strefą bezpieczeństwa wynoszącą 3,50 m i za krótszymi bokami 5,50 m. Przekrój przez podbudowę dla boiska wielofunkcyjnego: grunt rodzimy; podsypka piaskowa gr. 15cm; geowłóknina filtrująca 150 gr/m 2 ; warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm; warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm; warstwa nawierzchni: warstwa zasadnicza nośna typu ET (gr. 35mm); warstwa użytkowa EPDM (grubość 13mm). Nawierzchnie obramowane będą obrzeżem betonowym 8 x 30 cm na ławie betonowej z oporem. 10

11 5.4.2 Boisko do piłki nożnej nawierzchnia z trawy syntetycznej Projektuje się boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej w kolorze zielonym o pow. 612m 2 z liniami segregacyjnymi szerokości 10 cm dla pola gry w piłkę nożną o wymiarach 14,00 x 30,00 m (1 pole gry) z boczną strefą bezpieczeństwa wynoszącą 1,90 m i 2,10 m oraz za krótszymi bokami 2,00 m. Nawierzchnia z trawy syntetycznej o wysokość włókna min. 60 mm układana na warstwie stabilizującej ET (wypełnienie z trawy zgodnie z badaniem specjalistycznego laboratorium np. Labosport). W miejscu projektowanego boiska do piłki nożnej wykonuje się nawiercenia istniejącego asfaltu i wypełnia się otwory żwirkiem filtracyjnym. Następnie na podbudowę układamy warstwę wyrównawczą, stabilizującą ET gr. min. 40mm. Na tak przygotowaną nawierzchnię należy ułożyć trawę syntetyczną wg układu boisk z zachowanie wymiarów pola boiska do gry w piłkę nożną. Nawierzchnia poliuretanowa ma być wykonana w systemie o parametrach nie gorszych niż: 1. Typ włókna: monofil 2. Skład chemiczny włókna; polietylen 3. Ciężar włókna: min Dtex, 4. Gęstość trawy: min włókien /m 2 5. Grubość włókna min. 185mikronów Przekrój przez podbudowę dla boiska o nawierzchni ze sztucznej trawy: - podłoże istniejące o nawierzchni asfaltowej z nawierconymi 512 otworami Ø40 wypełnionymi żwirkiem filtracyjnym; - Warstwa wyrównująca, stabilizująca ET z masy składającej się z mieszaniny żwirku kwarcowego o frakcji 2-5 mm, granulatu gumowego 1-4mm i lepiszcza poliuretanowego. Grubość warstwy min. 40mm; - warstwa trawy syntetycznej wys. 60mm. Boisko należy oddzielić od sąsiadujących elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych prostych 8x30x100cm układanych na ławie z betonu C12/15 z oporem. 11

12 5.4.3 Bieżnia prosta do skoku w dal z piaskownicą nawierzchnia poliuretanowa ELTAN P Projektuje się bieżnie prostą do skoku w dal o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w technologii EPDM grubości 13 mm w kolorze ceglastym o pow. 37,5m 2 oraz piaskownice o pow. 24,0m 2. W miejscu projektowanej bieżni o wymiarach 25,00 x 1,50 m wykonuje się warstwę odsączającą z piasku gr. 15cm, ułożenie geowłókniny filtrującej 150 gr/m 2 oraz wykonanie warstwy konstrukcyjnej z kruszywa łamanego frakcji 31,5-63mm, gr. 15cm. Na poniższe warstwy układamy warstwę klinującą frakcji 0-31,5mm, gr. 5cm. Następnie na warstwach podbudowy boiska układa się warstwę stabilizującą i przepuszczalną typu ET gr. 35mm. Końcowym etapem prac jest układanie warstwy użytkowej i przepuszczalnej EPDM gr. 13mm. Wymiary piaskownicy 4,00 x 6,00 m. Przekrój przez podbudowę dla bieżni prostej do skoku w dal: grunt rodzimy; warstwa odsączająca z piasku o gr. 15cm warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego o frakcji 31,5mm 63mm o gr. 15cm; warstwa klinująca z kruszywa kamiennego o frakcji 0mm 31,5mm o gr. 5cm; warstwa nawierzchni EPDM: warstwa zasadnicza nośna typu ET (gr. 35mm); warstwa użytkowa EPDM (grubość 13 mm). Przekrój przez podbudowę piaskownicy do skoku w dal: grunt rodzimy; otoczaki (granulacja 30 cm); warstwa żwiru gr. 12 cm; żwir frakcji 60-80mm gr. 10cm; warstwa oczyszczająca - geowłóknina; piasek kwarcowy lub rzeczny gr cm. 12

13 Nawierzchnia bieżni obramowana będzie obrzeżem betonowym prostym 8 x 30 cm na ławie betonowej zwykłej C12/15. Wody opadowe odprowadzane będą poprzez odwodnienie powierzchniowe. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze, służy do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych. Nawierzchnia powinna posiadać certyfikaty IAAF, Atest Higieniczny PZH oraz aprobatę ITB. Piaskownica do skoku w dal będzie obramowana obrzeżem z deski 6x25mm na ławie betonowej zwykłej C12/ Utwardzenia kostka betonowa i płyta ażurowa Dla powierzchni przeznaczonych na chodniki i opaskę boiska zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej o gr. 6 cm. Parking i drogę zaprojektowano o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm. Dla powierzchni przeznaczonej na skarpę w wyniku znacznej zmiany wysokości oddzielającą boisko wielofunkcyjne od piłkarskiego, zaprojektowano nawierzchnię z płyt ażurowych o gr. 10 cm układanych na warstwie podsypki piaskowej stabilizowanej mechanicznie. Przekrój przez podbudowę chodnika: grunt rodzimy; podsypka żwirkowa lub żwirkowo-piaskowa gr. 4cm.; kruszywo naturalne gr. 10 cm; kostka betonowa gr.6 cm. Przekrój przez podbudowę parkingu i drogi: grunt rodzimy; podsypka piaskowo-cementowa gr. 3 cm; kruszywo naturalne stabilizowane mechanicznie lub tłuczeń łamany gr. 23 cm; kostka betonowa gr. 8 cm. 13

14 5.4.5 Konstrukcja schodów stopnie prefabrykowane betonowe 50x15,75x37cm Dla swobodnego korzystania z boiska do piłki nożnej projektuje się nową konstrukcję schodów zewnętrznych, którą stanowią prefabrykowane stopnie w ilości 8 sztuk, o szer. 50cm, wysokości 15,75cm i długości belek 200cm. Dla bezpieczeństwa osób poruszających się schodami zaprojektowano balustrady z dwóch stron o wysokości nadziemnej 100cm. Poręcz poziomą i słupki pionowe stanowi kształtownik zamknięty okrągły ze stali ocynkowanej średnicy min. Ø51mm i grubości blachy min. 3,2mm. Poręcz jest zespawana z dwoma słupkami podtrzymującymi zabetonowanymi w fundamencie z betonu B15 o wymiarach 30x30x80cm wg. przekroju konstrukcji schodów Odwodnienie. Odwodnienie boiska wielofunkcyjnego zaprojektowano, jako odwodnienie drenażowe 6 rurami PVC-U Dz/Dw 75/65 do rury PVC-U Dz/Dw 126/113 skąd jest kierowana do studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej 200 przez spadki wg. planu zagospodarowania terenu. Odwodnienie boiska do gry w piłkę nożną zaprojektowano przez odsączenie przez nawiercenia otworów ɸ40 w istniejącym asfalcie. Odwodnienie parkingu i drogi następuje przez odwodnienie powierzchniowe do korytka z kostki betonowej i odwodnienia liniowego z odpływem do studzienki ściekowej kanalizacji deszczowej ze spadkami wg. zagospodarowania terenu. Odwodnienie wykonane wg. oddzielnego opracowania. 5.6 Warunki gruntowe. Warunki gruntowe i obiekt można zaliczyć do prostych. Płyty boiska są obciążone eksploatacyjnie, nie występują inne obciążenia. Ciężar własny wraz z obciążeniem użytkowym jest równoważny przez odpór podłoża gruntowego. W celu prawidłowego wykonania warstw podbudowy należy w pierwszej kolejności usunąć warstwę ziemi roślinnej Oświetlenie. Nie projektujemy oświetlenia boiska i terenu. 5.8 Ogrodzenie panelowe, brama i furtka. Projektuje się ogrodzenie panelowe o długości 165,60m i wysokość 4,12m. Fundamenty ze słupkami stalowymi wykonać w odległości osiowo co 2,50 m. W przypadku wyboru i zastosowania podobnego ogrodzenia systemowego panelowego lecz o innych rozstawie 14

15 słupów i wymiarach paneli ogrodzeniowych, montaż należy wykonać wg systemu i wytycznych danego producenta. W ogrodzeniu zaprojektowano furtkę wejściową o wymiarach w świetle przejścia 100x200cm i 2 bramy wjazdowe o wymiarach w świetle przejazdu 450cm usytuowane wg planu zagospodarowania terenu. Parametry bram i furtek nie mogą ulec zmianie. W przypadku wystąpienia konieczności pomalowania słupa, czynność tę należy wykonać po wcześniejszym odtłuszczeniu i pokryciu dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Następnie pokryć dwukrotnie farbą ftalową wierzchniego krycia. Odtłuszczenie i malowanie należy wykonać w jednym systemie wg wytycznych producenta w temperaturze dodatniej przy bezdeszczowej pogodzie. Słupy zabetonowane w stopę fundamentową, winny opierać się na zastygłej dolnej warstwie betonowej. Rdzeń słupa stanowią stalowe, ocynkowane profile zamknięte RP 60x40x3mm. Słupki zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie wykonanym z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 90x40x40 cm w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta. Na słupkach krańcowych należy zastosować odkosy pod katem ok. 45 z rygli 40x40x3mm. Do ogrodzenia należy zastosować minimum 76 słupy, między którymi należy zamontować przęsła systemowe z prętów stalowych, zgrzewane z pojedynczego drutu pionowego Ø6mm i podwójnego poziomego 2Ø6mm w rozstawie 50x200mm dolny panel i 100x200mm górny panel. Kolor ogrodzenia zielony lakierowany proszkowo. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania mat i słupków ogrodzenia muszą posiadać ważne atesty higieniczne. Przy wykopach zależy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające sieci podziemne, dlatego roboty mechaniczne poprzedzić ręcznymi przekopami próbnymi Piłko chwyt. Projektuje się piłko chwyty o łącznej długości 89,70 m. Wysokość piłko chwytu wynosi 6,00m. Fundamenty ze słupkami stalowymi wykonać w odległości osiowo co ok. 5m. W przypadku wystąpienia konieczności pomalowania słupa, czynność tę należy wykonać po wcześniejszym odtłuszczeniu i pokryciu dwukrotnie farbą podkładową antykorozyjną. Następnie pokryć dwukrotnie farbą ftalową wierzchniego krycia. Odtłuszczenie i malowanie wykonać w jednym systemie wg wytycznych producenta w temperaturze dodatniej przy bezdeszczowej pogodzie. Słupy zabetonowane w stopę fundamentową, winny opierać się na zastygłej dolnej warstwie betonowej. Rdzeń słupa stanowią stalowe, ocynkowane profile zamknięte RP 80x80x3mm. Słupki zabetonowane w fundamencie blokowym w gruncie wykonanym z betonu C12/15 o minimalnych wymiarach 900x400x400 mm w sposób zgodny z wysokością i płaszczyzną konstrukcji oraz zaleceniami producenta. Piłko chwyty należ wykonać z minimum 11 słupów, między którymi należy zamontować siatki polipropylenowe o wymiarach oka 80x80mm. Wysokości piłko chwytu 6,0m, kolor zielony. Po stwardnieniu betonu w blokach fundamentowych (minimum po 14 dniach od 15

16 zabetonowania) do słupów mocuje się elementy stężające wykonane z rur o średnicy 42 mm i siatkę oraz naciąga drut gr. 3,4 mm mocowany systemowymi przelotkami z napinaczami do słupów ogrodzenia. Rozstaw drutu napinającego siatkę piłko chwytów co 200 do 300 cm. Wszelkie materiały zastosowane do wykonania piłko chwytów i słupków ogrodzenia muszą posiadać ważne atesty higieniczne. Przy wykopach zależy zwrócić szczególną uwagę na przebiegające sieci podziemne Elementy wyposażenia. Wymiary pola gry dla poszczególnych dyscyplin: - piłka nożna (1 boisko): 14,00x30,00m, - siatkówka (1 boisko) : 9,00x18,00m, - koszykówka (1 boisko): 14,00x27,00m Elementy wyposażenia sportowego: - bramka ze stali ocynkowanej 80x80 mm w kolorze srebrnym o wymiarach 3x2m mocowana w tulejach, bok i dół z rurki stalowej ocynkowanej 2 szt., - słupki aluminiowe z siatką do siatkówki z regulacją wysokości zawieszenia siatki od 1,07 do 2,43 m, mocowane tymczasowo w tulejach (2 tuleje do siatkówki) z możliwością łatwego montażu i demontażu. Komplet składa się z dwóch słupków (jeden z elementami napinającymi, drugi z napinaczem śrubowym siatki zabezpieczone osłoną z porofleksu i pianki, gr. 5cm mocowaną na rzepy 1 kpl., - zestaw do koszykówki SPEEDshot jednosłupowy gęsia szyja (tablica laminowana, półokrągła lub prostokątna, konstrukcja jednosłupowa, stalowa ocynkowana, średnicy 114 mm, wysięgu 1600 mm, obręcz stała, stalowa malowana, z siatką sznurkową mocowanie do podłoża w tulejach, słupy zabezpieczone osłoną z porofleksu i pianki, gr. 5cm mocowaną na rzepy) 2 szt., - stanowisko sędziowskie o konstrukcji stalowej, malowane proszkowo na kolor niebieski, z bezstopniową regulacją wysokości podestu, wyposażone w system jezdny pozwalający na łatwe przemieszczanie 1 szt. 16

17 Montaż sprzętu sportowego: Przed przystąpieniem do robót ziemnych i montażowych wyznaczyć precyzyjnie osie fundamentów zaznaczając je za pomocą słupków drewnianych lub prętów stalowych. Następnie przystąpić do wykonania wykopów pod prefabrykaty betonowe lub pod deskowanie słupków.. Do wykopanych zagłębień wsypać piasku grubości około 10 cm, po czym wyrównać jego poziom i zagęścić. Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod słupki z otworami na tuleje. Zamontować tuleje zwracając szczególną uwagę na osie i wyznaczony poziom. W tulejach umieścić zatyczki /pokrywy/ tak by podczas betonowania nie zostały one zabetonowane od środka. Najczęstszym sposobem zabezpieczania tulei nie mającej spodniego denka jest jej wypełnienie papierem na czas betonowania. Czynność sprawdzania położenia osiowego i poziomego fundamentu należy dokonywać każdorazowo po jej nawet najmniejszym ruszeniu a w szczególności podczas mechanicznego zagęszczania podbudowy i wykonania prac nawierzchniowych. Podczas ustalenia niwelety tulei należy uwzględnić grubość nawierzchni jaka zostanie nałożona na zatyczkę /pokrywę/. 1. W wyznaczonym miejscu wykonać wykopy pod prefabrykaty betonowe; 2. Do wykonanych zagłębień wsypać piasek na grubość ok. 10 cm, po czym wyrównać jego poziom; 3. Wykonać deskowanie pod stopę betonową lub zamontować gotowe ławy pod sprzęt sportowy z otworami na tuleje; 4. Zamontować tuleje do montażu bramek zwracając uwagę na wyznaczony poziom; 5. W tulejach umieścić sprzęt sportowy; 6. Ponownie sprawdzić i wypoziomować bramkę względem wyznaczonej osi. 17

18 5.11. Zestawienie powierzchni i elementów. L.p Opis Dane liczbowe 1. Powierzchnia objęta opracowaniem = powierzchni potrzebnej do zrealizowania zadania inwestycyjnego 1664,7 m 2 2. Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. 3. Powierzchnia boiska z trawy syntetycznej 4. Powierzchnia bieżni do skoku w dal 5. Powierzchnia piaskownicy 464,0 m 2 612,0 m 2 37,5 m 2 24,0 m 2 6. Powierzchnia opaski i chodnika z kostki brukowej 6 cm 7. Powierzchnia parkingu i drogi z kostki brukowej 8 cm 8. Ilość obrzeży betonowych 8x30 cm 210,3 m 2 316,9m 2 394,9 mb 9. Ilość obrzeży betonowych 15x30 cm 71,0 mb 10. Długość ogrodzenia o wys. 4,12m - furtka 100x200 cm - bramy wjazdowe 450 cm 11. Piłko chwyty o wys. 6,00 m 165,6 mb 1 szt. 2 szt. 89,7 mb 12. Płyta ażurowa 10x40x60 cm 104,5 m Ława betonowa płyt ażurowych C12/15 30x30 cm 14. Konstrukcja schodów prefabrykowanych o wymiarach stopnia 8x15,75x37 cm i szer. 2,0 m 15. Balustrady schodów gr. rury ɸ60 mm 49,4 mb 8 szt. 16. Odwodnienie: - liniowe ACO: - k. d. PVC-U ɸ160: - k. drn. PVC-U Dz/Dw 75/65: - k. drn. PVC-U Dz/Dw 126/113: - skrzynki odpływowe: 15 mb 15 mb 93 mb 28 mb 2 szt. 18

19 17. Wyposażenie zespołu boisk: - bramki stalowe 3,00x2,00 m: - słupki do siatkówki z siatką i antenkami: - osłony do siatkówki: - słupy do koszykówki gęsia szyja : - stanowisko sędziowskie uniwersalne: - osłony do koszy: 18. Mała architektura: - ławki metalowe z drewnianym siedziskiem i oparciem - kosze metalowe na śmieci: 2 szt. 2 szt. 2 szt. 2 szt. 1 szt. 2 szt. 4 szt. 4 szt Wpływ projektowanej inwestycji na środowisko. Projektowane inwestycja nie będzie wywierać wpływu na pogorszenie warunków środowiska naturalnego, natomiast polepszy warunki obiektów sportowych pod względem bezpieczeństwa ich użytkowania oraz nie naruszy interesu osób trzecich Dane informacyjne Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków. Teren pod planowaną inwestycję nie znajduje się w obszarze eksploatacji górniczej Zabezpieczenie pożarowe Do projektowanego ogrodzenia boiska i terenu projektuje się 2 bramy wjazdowe i 1 furtkę stanowiące drogi ewakuacyjne Uwagi końcowe - Prace wykonywać po wcześniejszym zgłoszeniu rozpoczęcia robót budowlanych i wyznaczeniu kierownika budowy (oraz w razie konieczności inspektora nadzoru inwestorskiego); - Kierownik zobowiązany jest do opracowania planu BIOZ; - Wszystkie zastosowane materiały i elementy na terenie inwestycji muszą posiadać aktualne certyfikaty i dopuszczenie do zastosowania ze znakiem B oraz deklaracje zgodności. Wyroby muszą posiadać również niezbędne aktualne atesty, aprobaty i deklaracje zgodności; - W razie zaistnienia wątpliwości bądź stwierdzenia rozbieżności rozwiązań projektowych ze stanem faktycznym wykonawca winien niezwłocznie skontaktować się z projektantem; - Prace należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane; 19

20 - Pracownicy powinni być przeszkoleni do wykonywania prac pod względem technicznym jak i przepisów bhp; - Pracownikom należy zapewnić pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz pomieszczenia socjalne; - Wykonawca jest zobowiązany do przekazania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej (przez uprawnionego geodetę); - Inwestor zobowiązany jest dostarczyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą do Wydziału Geodezji i Kartografii; - Po zakończeniu prac budowlanych teren należy uporządkować; - Wykonawca po zakończeniu inwestycji jest zobowiązany do dostarczenia inwestorowi instrukcji użytkowania w oparciu o wytyczne producentów; - Zarządca zobowiązany jest do dokonywania okresowych kontroli stanu technicznego elementów zagospodarowania, odwodnienia i wyposażenia technicznego. Kontrola winna być dokonywana przez uprawnioną osobę. W przypadkach koniecznych należy zabezpieczyć teren przed dostępem osób trzecich i dokonać remontu; - Przed użytkowaniem inwestor zobowiązany jest do opracowania instrukcji bezpiecznego użytkowania boiska przez osobę z uprawnieniami BHP w odpowiedniej specjalności. Opracował: inż. Dawid Kwiatkowski Sprawdził: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz 20

21 III. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Informacja stanowi wytyczne dla Generalnego Wykonawcy (Kierownika Budowy) do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wszelkie prace wykonywane podczas realizacji robót przy budowie boisk, bieżni, skarp i utwardzenia należy realizować z uwzględnieniem przepisów Bezpieczeństwa i Higieny Pracy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U nr 47 poz. 401) oraz z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych(dz.u nr 118 poz. 1263). Przy sporządzaniu Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy zwrócić szczególną uwagę na zapewnienie odpowiednich warunków BHP dla realizacji robót: - ziemnych związanych z wykopami; - energetycznych związanych z przebudową kolidującej linii z boiskiem wg. oddzielnego opracowania; - telekomunikacyjnej związanej z przebudową kolidującej linii z boiskiem wg. oddzielnego opracowania; - brukarskich i drogowych związanych z wykonaniem ciągów komunikacyjnych; - wysokościowych związanych z wykonaniem ogrodzenia panelowego i piłkochwytów. Ponadto w Planie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia należy uwzględnić warunki ogólne wynikające z przepisów BHP, a szczególności: - bezwzględny obowiązek noszenia kasków ochronnych i odzieży ochronnej dla wszystkich osób przebywających na budowie; - wyznaczenie stref niebezpiecznych, placów składowych i ciągów komunikacji technologicznej na terenie budowy i w bezpośrednim sąsiedztwie budowy; 21

22 - zapewnienie odpowiednich warunków sanitarnych dla potrzeb osób pracujących i przebywających na budowie; - zapewnienie bezpiecznego i zgodnego z innymi przepisami wjazdu na i wyjazdu z budowy; - opracowanie odpowiednich instrukcji obsługi narzędzi, maszyn i urządzeń oraz umieszczenie ich w widocznym miejscu w pobliżu składu lub bezpośrednio na narzędziach, maszynach i urządzeniach; - zapewnienie możliwości udzielenia pierwszej pomocy w przypadku wystąpienia wypadku na budowie; - prowadzenie odpowiedniej dokumentacji w zakresie BHP; - przestrzeganie konieczności badań okresowych pracowników. Szczegółowy Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzi i przedstawi do zatwierdzenia Generalny Wykonawca (Kierownik Budowy) przed przystąpieniem do realizacji obiektów wg zadań wymienionych w pkt. 3.2 zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U nr 120 poz. 1126). Plan BIOZ powinien być tak opracowany, aby mógł podlegać korekcie w miarę postępu robót budowlanych, a także uwzględniać zalecenia miejscowego organu budowlanego. Projektant: mgr inż. arch. Jacek Pleskacz ST-276/84 22

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

PROJEKT BUDOWLANY BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W DALESZYCACH PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO LOKALIZACJA: m. Daleszyce,dz. Nr 2134, 2135, 2153 INWESTOR: Gmina Daleszyce, ul. Pl. Staszica 9, 26-021 Daleszyce AUTORZY PROJEKTU: Branża Imię i

Bardziej szczegółowo

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie.

EGZ. nr: Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Powiat Strzelecko-Drezdenecki ul. Ks. St. Wyszyńskiego 7, 66-500 Strzelce Krajeńskie. EGZ. nr: Temat: Projekt boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Drezdenku przy ulicy M. Konopnickiej 2, działka nr 1064/7, obręb 0001 Drezdenko. Faza: projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli

PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli jednostka projektowa nazwa projektu PROJEKT BUDOWY PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA przy Szkole Podstawowej w Gnojnicy Woli inwestor Gmina Ropczyce ul. Krisego 1 39-100 Ropczyce adres obiektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA cz. 1 TEMAT OPRACOWANIA: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I REMONT ZAPLECZA SPORTOWEGO DLA MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 2 W ŁODZI UL. SPADKOWA 11 (Projekt realizowany w ramach budżetu obywatelskiego na

Bardziej szczegółowo

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl.

PLAY PROJEKT NIP 554-241-44-79; REG. 341268610. ul. K.K. Baczyńskiego 31/6 tel. 510 720 888 85-825 Bydgoszcz www.playprojekt.pl. Obiekt budowlany: Adres obiektu: SZKOLNY PLAC ZABAW Województwo wielkopolskie, miasto Konin, ul. Sosnowa 16, 62-510 Konin Ul. Sosnowa 16, działka nr ew. 199/1, obręb Glinka, Lokalizacja: Rodzaj projektu:

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B

Projekt budowlany. WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź, ul. Krzemieniecka 2B Rodzaj opracowania Branża Inwestor Nazwa obiektu Adres inwestycji Projekt budowlany Architektoniczno - konstrukcyjna WYDZIAŁ EDUKACJI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MIASTA ŁODZI 94-030 Łódź,

Bardziej szczegółowo

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.

BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp. BIURO USŁUG TECHNICZNYCH mgr inż. BARBARA SZYFER 80-225 Gdańsk, ul. Wassowskiego 12 kom. 601-274-562 tel./fax. 058-344-16-11 e-mail : bszyfer@wp.pl Obiekt : Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor :

Temat: projekt budowlano-wykonawczy. Inwestor : Gmina Miejska Iława ul. Niepodległości 13 14-200 Iława, Autor : EGZ. nr: Temat: Projekt budowy placu zabaw oraz ogrodzenia boiska sportowego znajdujących się przy Ośrodku Psychoedukacji, ul. Chełmińska 1, 14-200 Iława. Część I Plac zabaw. Faza : projekt budowlano-wykonawczy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY PRZEBUDOWY PLACU ZABAW DLA DZIECI 6-15 LAT W PARKU WIECHA NA TERENIE DZIELNICY TARGÓWEK MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY dz.nr ew. 3/2, 40/3, 3/5 z obr.4-10-09 Inwestor : Miasto

Bardziej szczegółowo

im. Zygmunta Glogera

im. Zygmunta Glogera Projekt dużego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 12 im. Zygmunta Glogera przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1A w Białymstoku Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 12 im. Zygmunta Glogera ul. Komisji Edukacji

Bardziej szczegółowo

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112 LUBISZEWO UL. SAMBORA 3 ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA Egz. OPRACOWANIE: PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: ADRES: SZKOLNY PLAC ZABAW W RAMACH RZĄ- DOWEGO PROGRAMU RADOSNA SZKOŁA LUBISZEWO, UL. SAMBORA 3, GMINA TCZEW INWESTOR: SZKOŁA PODSTAWOWA W LUBISZEWIE 83-112

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW

PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW PROJEKT TECHNICZNY BUDOWA SZKOLNEGO PLACU ZABAW ADRES INWESTYCJI : 44-251 Rybnik - Gotartowice, ul. Ziołowa 3 nr dz. 506/31 i 909/31 INWESTOR: Szkoła Podstawowa nr 20, im. Harcerzy Buchalików w Rybniku

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH

PLAC ZABAW PRZY UL. KOŚCIUSZKI W GORLICACH BIURO PROJEKTOWE: AS-Bud Firma Budowlana mgr inż. Stanisław Szepieniec ul. Łokietka 162B 38-300 Gorlice NIP 738-100-00-57 Tel/fax +48 (18) 352-71-62 kom. 500 082 571 www. asbud.gorlice.net e-mail : as_bud@vp.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ.

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. OPRACOWANIE TEMAT PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW W MIEJSCOWOŚCI SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA LOKALIZACJA SĘDZISZOWA, GMINA BOBOWA, DZ. NR 576/4 INWESTOR GMINA BOBOWA 38-350 BOBOWA UL. RYNEK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO ZGŁOSZENIA ZAMIARU WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH W TRYBIE ART. 30 USTAWY PRAWO BUDOWLANE Obiekt: PLAC ZABAW DLA DZIECI Adres lokalizacji: Marcinowice, działka nr 110/1,

Bardziej szczegółowo

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3

opis techniczny do projektu zagospodarowania placu zabaw w ramach programu radosna szkoła Strona 3 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOLA dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Urlach 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO

PROJEKTANCI. mgr inż. arch. DOROTA MONIKA 10/PD OKK/2011. mgr inż. arch. MICHAŁ MAŃKO ul. Starobojarska 20/13 tel. kom. 728 335 277 15-073 Białystok e-mail: biuro@architektmanko.pl NIP 2910754304 strona internetowa: REGON 200301400 www.architektmanko.pl PROJEKT BUDOWLANY NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Bardziej szczegółowo

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1

Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Plac Zabaw wraz z Placem Parkingowym w Cycowie. PB - opis techniczny Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Plac Zabaw z Placem Parkingowym w Cycowie oraz przyłącze hydrantu. ZAŁĄCZNIKI

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1

Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Szkolny plac zabaw z nawierzchnią syntetyczną RADOSNA SZKOŁA PB - opis techniczny. Str. 1 Spis treści opisu technicznego do projektu budowlanego. Projekt szkolnego placu zabaw z nawierzchnią syntetyczną

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła

Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła Projekt budowlano - wykonawczy szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Rzeszowie w ramach programu Radosna Szkoła INWESTOR: Gmina Miasto Rzeszów Szkła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU

Pozostałe obowiązujące normy i przepisy. 3.0. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UŻYTKOWY ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PRZETARGOWEGO PLACU ZABAW W RAMACH PROGRAMU MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ RADOSNA SZKOŁA DLA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 2 W RZESZOWIE 1.0. CEL OPRACOWANIA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT:

PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU Radosna Szkoła OBIEKT: jednostka projektowa: ARCHITECS Jakub Olszowiec Kowalków Wieś 16 26-713 Kazanów PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY OBIEKT: PLAC ZABAW PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w SOLCU NAD WISŁĄ, REALIZOWANY W RAMACH RZĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY

PLAC ZABAW W PROGRAMIE RADOSNA SZKOŁA. EGZ. 1/4 dla inwestora. Gmina Poświętne Poświętne 21, 18-112 Poświętne INWESTOR ADRES BUDOWY S T R O N A T Y T U Ł O W A P R O J E K T U B U D O W L A N O - W Y K O N A W C Z E G O Ul. Wiosny Ludów 10, 63-000 Środa Wlkp. www.iplaczabaw.pl INWESTOR ADRES BUDOWY OBIEKT ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA Gmina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie. 19-206 Rajgród. ul. Szkolna 24. Obiekt:

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Rajgrodzie. 19-206 Rajgród. ul. Szkolna 24. Obiekt: PROJEKT BUDOWLANY Budowę małej architektury w ramach programu MEN Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Rajgrodzie na działce nr 525/1 Na Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208

INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 5. ADRES INWESTYCJI: 35-310 Rzeszów, ul. Bpa J. Pelczara 3, dz. nr 1088/5, obr. 208 Projekt budowlano-wykonawczy placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 5 w Rzeszowie w ramach Programu Radosna Szkoła Ministerstwa Edukacji Narodowej INWESTOR: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU. Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań Rad Osiedli PROJEKT BUDOWLANY Umowa nr 13/A/NI/2013 Pracownia Projektowa Qlala Opracowanie branżowe: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Inwestycja: Zagospodarowanie rekreacyjne terenów gminnych w Gdańsku według wskazań

Bardziej szczegółowo

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski

MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski MXL4 architekci Białek Maksymiuk Szparadowski inwestycja nr ewidencyjne działek objętych opracowaniem: BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO I PLACU ZABAW PRZY DOMU DZIECKA W BNINIE PRZY ULICY BŁAŻEJOWSKIEJ 63

Bardziej szczegółowo

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1

GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 GMINA LEWIN BRZESKI 49-340 Lewin Brzeski ul. Rynek 1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU WYPOCZYNKU LETNIEGO Lewin Brzeski ul. Nysańska dz. nr 414/57, 414/45, 404 CPV-45212221-1 Roboty w zakresie budowy boisk sportowych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn:

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA dla przetargu nieograniczonego na realizację inwestycji pn: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przedmiotowy zakres robót należy wykonać w oparciu o następujące wytyczne: 1. Projekt architektoniczno budowlany Odbudowa muru obronnego oraz rewitalizacja

Bardziej szczegółowo