ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1"

Transkrypt

1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: POTRZEBY I KIERUNKI ROZWOJU SPATIAL INFORMATION SYSTEM FOR PHYSICAL PLANNING: NEEDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS Jadwiga Brzuchowska Politechnika Wroc³awska, Katedra Planowania Przestrzennego S³owa kluczowe: polityka przestrzenna, planowanie miast, plany miejscowe, proces planowania, partycypacja spo³eczna, gospodarka przestrzenna, intranet, internet, Internetowy Serwer Map Keywords: spatial policy, urban planning, local plans, planning process, public participation, urban management, intranet, internet, Internet Map Server Streszczenie Mimo widocznej ewolucji pojawiaj¹cych siê w Polsce komputerowych narzêdzi wspomagaj¹cych opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozwi¹zania te nie nad¹ aj¹ za przewidywanymi potrzebami. Rozwój procesu planowania, w tym potrzeby efektywnej wspó³pracy uczestników tego procesu, wymagaj¹ nowych funkcji systemów GIS i narzêdzi komunikacji. Interesuj¹ce przyk³ady takich narzêdzi i ich zastosowañ s¹ prezentowane w internecie. Równie w sytuacji, gdy brak miejskiego zintegrowanego SIP, a podstawy prawne planowania przestrzennego podlegaj¹ zmianom, istnieje potrzeba i mo liwoœæ wspomagania planowania i gospodarki przestrzennej miasta technikami GIS. Prace takie s¹ prowadzone m.in. w Biurze Rozwoju Wroc³awia. Najnowsza aplikacja, oparta na intranetowym serwerze map, powsta³a w odpowiedzi na potrzebê bezpoœredniego dostêpu w ramach Urzêdu Miejskiego Wroc³awia do aktualnej bazy opracowañ planistycznych. Plany zagospodarowania przestrzennego stanowi¹, ze swej natury, dokumenty geoinformacyjne, a w procesie ich opracowania i realizacji powinno siê korzystaæ z szerokiego spektrum narzêdzi GIS. Jednak e, setki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowano w ostatnich latach ignoruj¹c istnienie SIP, co powoduje, e stanowi¹ one dorobek bardzo k³opotliwy pod wzglêdem jego wykorzystania.

2 82 Jadwiga Brzuchowska Jednoczeœnie trudno nie zauwa yæ ewolucji narzêdzi wspomagaj¹cych sporz¹dzanie planów. Pocz¹tkowo by³y one zdominowane przez spontanicznie wprowadzane przez projektantów narzêdzia CAD, u³atwiaj¹ce kreœlenie rysunków planu i zorientowane przede wszystkim na optymalizacjê wydruku. Wprowadzane stopniowo usprawnienia obejmowa³y opracowanie bibliotek symboli, palet kolorów, szablonów dokumentów, narzêdzi do zarz¹dzania plikami i warstwami tematycznymi. W ten sposób rozbudowa³a na przyk³ad swój warsztat pracy Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy. Widoczny kierunek rozwoju powstaj¹cych aplikacji typu CAD to u³atwianie pracy grupowej i standaryzacja organizacji pracy projektanta. Atrakcyjne rozwi¹zanie pod tym wzglêdem stanowi aplikacja Geoplan (http://www.geoplan.com.pl) która, poza wymienionymi cechami, oferuje opcje wyraÿnie inspirowane kultur¹ rozwiniêtych programów GIS. Najpowa niejsz¹ przeszkod¹ w budowie opartych na GIS narzêdzi dla planów miejscowych jest brak standardu zapisu planu, co jest spowodowane g³ównie przed³u aniem czasu opracowania ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i stosownych rozporz¹dzeñ, ale tak- e brakiem przekonania œrodowiska planistów co do trafnoœci proponowanych rozwi¹zañ. Prace koncepcyjne nad standaryzacj¹ planu trwaj¹ ju od lat. Jej inicjatywy wychodz¹ g³ównie z du ych miejskich biur projektowych, zwi¹zanych zazwyczaj instytucjonalnie z Urzêdem Miejskim, w wiêkszym stopniu uwzglêdniaj¹cych wymagania procesu realizacji planu. Dla urzêdu, odpowiedzialnego za sporz¹dzanie i realizacjê planów, istotne staj¹ siê: ³atwoœæ wyszukania ustaleñ planu dla wskazanego terenu, ich jednoznacznoœæ, mo liwoœæ zbadania ich zgodnoœci z innymi informacjami (np. o istniej¹cym zagospodarowaniem terenu, ustaleniach studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydanych decyzjach). Rosn¹ oczekiwania co do zakresu mo liwoœci wyszukiwania terenów spe³niaj¹cych zadane kryteria. Oznacza to koniecznoœæ zapisania treœci planu jako bazy danych, wi¹ ¹cej ustalenia z poszczególnymi terenami lub obiektami przestrzennymi. W Polsce pojawi³o siê kilka rozwi¹zañ odpowiadaj¹cych na takie zapotrzebowanie. Najbardziej œmia³ym rozwi¹zaniem jest stanowi¹cy autorski system zapisu ustaleñ planów zagospodarowania, powsta³y i realizowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Wdra ane s¹ te inne rozwi¹zania, np. SITy-MPZ (P.A. Nova sp. z o.o.). W przypadku SITy-MPZ baza ustaleñ planów powstaje czêœciowo przez przeniesienie (wektoryzacjê) planów tworzonych technikami tradycyjnymi. Wydaje siê, e rozwi¹zanie takie w przypadku wielu planów mo e powodowaæ potrzebê interpretacji treœci planu przy jej zapisie do bazy, co oznacza zmianê zapisu prawa miejscowego. Prawdopodobnie bardziej w³aœciwe bêdzie udostêpnianie treœci planów w dwóch postaciach: wiernej (kopii dokumentu) oraz w postaci bazy danych (powsta³ej w wyniku wektoryzacji rysunku i klasyfikacji ustaleñ). Prawie wszystkie powstaj¹ce rozwi¹zania odpowiadaj¹ utrwalonym metodom pracy projektantów, które charakteryzuj¹ siê niewielkim wykorzystaniem analiz opartych na modelowaniu i GIS oraz zamkniêtym gronem osób uczestnicz¹cych w projektowaniu. Cechy te s¹ nie do utrzymania w kontekœcie rosn¹cych wymogów gospodarki przestrzennej, informatyzacji administracji i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. A eby przybli yæ pojêciowo przewidywane zmiany procesu planowania przestrzennego spróbujmy okreœliæ kolejno: grupy uczestników tego procesu, zakres systemu negocjacji przestrzennych oraz narzêdzia umo liwiaj¹ce wspó³pracê zainteresowanych osób. W najogólniejszym podziale wyró nimy trzy grupy uczestników procesu planowania: m politycy pochodz¹ce z wyboru w³adze odpowiadaj¹ce za planowanie miast czyli ci, którzy faktycznie podejmuj¹ decyzje o przysz³oœci miasta; w tej grupie znajduje siê te rada gminy, jako uchwalaj¹ca plany;

3 Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego m technicy urbaniœci, bran yœci, pracownicy biur planowania, których mo na traktowaæ jako doradców polityków; to oni opracowuj¹ analizy, warianty ustaleñ planu, projekty tekstu. Tu nale y te zaliczyæ instytucje uzgadniaj¹ce i opiniuj¹ce plan; m mieszkañcy poza indywidualnymi osobami trzeba liczyæ siê z przedstawicielami œrodowisk miejskich w rodzaju rad osiedlowych, czy te komitetów spo³ecznych. Grupowy system planowania musi wspieraæ przede wszystkim codzienn¹ pracê techników, ale powinien te dostarczaæ pozosta³ym uczestnikom procesu podstawy do merytorycznej oceny proponowanych rozwi¹zañ i do podejmowania decyzji. Osi¹gniêcie konsensusu w grupowych dyskusjach nad kszta³tem planu zagospodarowania wymaga rozwa enia wszystkich wariantów planu, które siê pojawi¹, z uwzglêdnieniem nie tylko kryteriów z góry za³o onych, ale te wszystkich narzêdzi symulacji, by oceniæ d³ugofalowe konsekwencje podjêtych decyzji. Narzêdzia symulacji i analiz powinny pozwoliæ na wczesne rozwa enie elementów obowi¹zkowej (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) prognozy oddzia³ywania na œrodowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Zakres analiz powinien móc byæ dostosowany do specyfiki planu, a tak e do potrzeb zg³aszanych przez uczestników procesu planowania. Uczestnikom procesu planowania nale y zaoferowaæ system negocjacji przestrzennych wraz z narzêdziami u³atwiaj¹cymi dochodzenie do uzgodnieñ przestrzennych. System powinien uwzglêdniaæ: m miasto i jego aktualne œrodowisko, m wersje ustaleñ planu, m symulowane skutki przyjêcia ró nych wersji planu w ich ujêciu tematycznym, m znane kryteria publicznych uczestników procesu planowania wraz z ocen¹ tych kryteriów. Identyfikuj¹c narzêdzia systemu negocjacji, nale y uwzglêdniæ, e nowe wymagania mog¹ siê pojawiæ w wyniku wzrostu partycypacji spo³ecznej w procesie planowania przestrzennego. A eby uœwiadomiæ sobie nasz obecny stan i formy uczestnictwa w planowaniu przestrzennym odnajdÿmy siê na tle mo liwych (Kingston R., 1998) poziomów partycypacji spo³ecznej w procesie opracowania planu, które okreœlono jako: 1. Prawo spo³ecznoœci do powiadomienia (cz³onkowie spo³ecznoœci dowiaduj¹ siê, e pewne aspekty planu mog¹ byæ dla nich istotne), 2. Informowanie spo³ecznoœci (akcje informacyjne, bez mo liwoœci reagowania), 3. Prawa spo³ecznoœci do przyjêcia lub odrzucenia rozwi¹zañ (ale nie do proponowania zmian), 4. Partycypacja spo³eczna w definiowaniu interesów uczestników i okreœlaniu planu dzia- ³ania, 5. Partycypacja spo³eczna w ocenie konsekwencji i rekomendowaniu rozwi¹zañ, 6. Partycypacja spo³eczna w podjêciu koñcowej decyzji (z prawem mieszkañców do bezpoœredniego g³osowania). W Polsce mamy do czynienia z niskim poziomem partycypacji spo³ecznej, w szczególnoœci jeœli oceniamy mo liwoœci pozytywnego wk³adu w kreowanie rozwi¹zañ, a nie tylko aktywnoœæ protestuj¹cych grup. Mo na jednak oceniæ, e poziom partycypacji spo³ecznej jest ograniczony nie tyle przez prawo, co przez brak ram organizacyjnych, których stworzenie le y w mo liwoœciach samorz¹dów. Przewidziane prawnie w wy ej wspomnianej ustawie formy komunikacji projektantów z mieszkañcami (zg³aszanie wniosków do planu, wnoszenie uwag, wy³o enie planu i uczestnictwo w publicznej debacie) mog¹ zostaæ zminimali-

4 84 Jadwiga Brzuchowska zowane, ale mog¹ te byæ podstaw¹ do efektywnego przep³ywu informacji i opinii. W szczególnoœci pomocne mog¹ tu byæ wizualizacje planu miasta, u³atwiaj¹ce zrozumienie zapisu jego ustaleñ czy prezentacje wyników analiz uzasadniaj¹ce proponowane rozstrzygniêcia sytuacji konfliktowych. Skuteczne uczestnictwo spo³ecznoœci lokalnej w procesie opracowywania planów i decydowania o kszta³cie œrodowiska miejskiego wymaga zastosowania odpowiednich narzêdzi. Poni ej przedstawiono grupy realizowanych przez nie funkcji (Laurini R., 2001). Funkcje podzielono na dwa przedstawione poni ej poziomy. Poziom 1. Wspieranie badañ i porozumiewania siê m Porozumiewanie siê grup: generowanie i zbieranie pomys³ów z anonimowych Ÿróde³, ich wymiana i synteza, identyfikacja wspólnych idei m Zarz¹dzanie informacj¹: przechowywanie, wyszukiwanie i organizowanie danych m Obrazowanie danych przestrzennych i opisowych m Analizy przestrzenne: podstawowe funkcje analityczne Poziom 2. Wspieranie analiz i rozwa añ m Modelowanie procesów: modele opisowe i symulacyjne procesów przestrzennych (zachowañ ludzi lub zjawisk fizycznych) m Zaawansowane wizualizacje przestrzenne m Modele decyzyjne: ró norodne regu³y decyzyjne integruj¹ce kryteria ocen indywidualnych i grupowych z alternatywnymi stanami danych m Zarz¹dzanie prac¹ grupow¹, burza mózgów. Narzêdzia realizuj¹ce funkcje pierwszego poziomu wspomagaj¹ komunikacjê miêdzy uczestnikami procesu planowania, w szczególnoœci ze spo³eczeñstwem. Narzêdzia drugiego poziomu s¹ dedykowane wspomaganiu zaawansowanych analiz i uzgodnieñ. Interesuj¹ce propozycje narzêdzi wspomagaj¹cych opisane zadania oraz przyk³ady PPGIS (Public Participation GIS) s¹ dostêpne w internecie. Bogatym Ÿród³em informacji s¹ tu publikacje oraz prezentacje projektów Centrum dla Zaawansowanych Analiz Przestrzennych (Centre for Advanced Spatial Analysis CASA, University College London: Jednym z wa niejszych by³ projekt Venue (Batty M.i in.,2000), w którym zbadano kilka technik wspomagania planowania przez GIS w kontekœcie projektowania ze wspó³udzia³em spo³eczeñstwa oraz projektowania przy wykorzystaniu sieci komputerowej. Linki ze strony CASA prowadz¹ do przyk³adów zastosowañ, takich jak æwiczenie planistyczne przeprowadzone na Uniwersytecie w Leeds (UK) we wspó³pracy z wiosk¹ Slaithwaite (www.ccg.leeds.ac.uk/slaithwaite). Aktywnoœæ w zakresie odpowiednich badañ, rozwoju narzêdzi, inicjowania projektów pilota owych znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach zamieszczanych m.in. w: Town Planning Review, Planning and Design, Journal of the American Planning Association, Journal of Planning Education and Research. Na XXIII Miêdzynarodowej Konferencji U ytkowników ESRI tematowi poœwiêcono kilka sesji referatowych. Z prezentowanych rozwi¹zañ warto przyjrzeæ siê inicjatywie eplanning (http://www.ak.blm.gov/nwnpra) oraz systemowi wspomagaj¹cemu planowanie What If?, pozwalaj¹cemu u ytkownikom na tworzenie scenariuszy rozwoju przestrzennego, symulowanie skutków wyboru ró nych polityk przestrzennych (Klosterman R, 2001, Zainteresowanie tworzeniem narzêdzi dla partycypacji spo³ecznej wydaje siê byæ wszechobecne, znajduj¹c wyraz w licznych projektach, konferencjach a tak e dzia³alnoœci stowarzy-

5 Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego szeñ, do których zaliczyæ nale y International Association for Public Participation (http://ww.iap2.com). Przegl¹d literatury i licznych przyk³adów w internecie nie pozostawia w¹tpliwoœci co do kierunku przemian, jednak mo na zauwa yæ, e przedstawiane przyk³ady zastosowañ to raczej eksperymenty i przypadki studialne, ni rutynowe rozwi¹zania przyjête przez w³adze samorz¹dowe. W tym kontekœcie ³agodniej mo na oceniæ nasze opóÿnienie w zakresie stosowanych metod pracy. Warto te zauwa yæ podejmowane w Polsce próby wzbogacenia warsztatu planisty i technik udostêpniania informacji przestrzennych. Przyk³adem dzia³añ w tym zakresie jest niew¹tpliwie Wroc³aw. Wroc³aw, jak ka de du e miasto, ma trudnoœci z budow¹ zintegrowanego systemu informacji przestrzennej i, jak ka de du e miasto, potrzebuje sprawnego systemu informacji wspomagaj¹cego gospodarkê przestrzenn¹, poniewa tu szczególnie uwydatniaj¹ siê trudnoœci wynikaj¹ce z iloœci przes³anek i dokumentów planistycznych oraz ze stopnia skomplikowania zarówno zarz¹dzanego systemu miejskiego jak i systemu zarz¹dzaj¹cego urzêdu miejskiego. W Urzêdzie Miejskim Wroc³awia (UM) prowadzone s¹ prace nad komputeryzacj¹ ca³oœci urzêdu. Jednoczeœnie, w Biurze Rozwoju Wroc³awia (BRW) kontynuowane s¹ prace nad rozwojem narzêdzi wspomagaj¹cych zadania gospodarki przestrzennej. BRW jest jednostk¹ UMW w której sporz¹dza siê, b¹dÿ koordynuje, opracowania planistyczne i analizy s³u ¹ce kszta³towaniu polityki przestrzennej i planowaniu rozwoju przestrzennego miasta. Prowadzone w BRW prace zwi¹zane z budow¹ SIP dotycz¹ trzech sfer dzia³ania: m rozwijane s¹ koncepcje specjalistycznych modu³ów wspomagaj¹cych planowanie przestrzenne i gospodarkê przestrzenn¹, takich jak: modu³ symulacji transportowych, generowania ofert inwestycyjnych, monitoringu rozwoju zagospodarowania przestrzennego, analiz statystycznych i demograficznych, rejestru oraz zapisu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Brzuchowska J., Czuczwara P., 2001), m prowadzone s¹ bie ¹ce analizy oparte na standardowych narzêdziach GIS (ArcInfo) i przygotowywane s¹ wizualizacje zjawisk przestrzennych, m stopniowo wdra ane s¹ narzêdzia w kolejnoœci i w zakresie na które ma wp³yw wiele czynników takich jak pozyskiwanie nowych zasobów danych, uznanie zadania za priorytetowe czy pojawienie siê technicznych mo liwoœci. Najnowsze wdro enia powsta³y w odpowiedzi na masowo zg³aszan¹ potrzebê bezpoœredniego dostêpu pracowników urzêdu do aktualnych informacji o planach miejscowych opracowywanych lub obowi¹zuj¹cych, ich granicach i podstawowych atrybutach, b¹dÿ do treœci planów. Wiêkszoœæ jednostek urzêdu, dla koordynacji swych dzia³añ z ustaleniami planu, powinna mieæ mo liwoœæ przegl¹dania ustaleñ planów miejscowych oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku pracowników wydaj¹cych decyzje o warunkach zabudowy, dostêp do tych informacji, wraz z mo liwoœci¹ ich przestrzennego odniesienia do mapy ewidencyjnej i innych warstw istotnych dla okreœlenia statusu terenu, ma kluczowe znaczenie dla jakoœci i tempa wydawanych decyzji. Liczba planów obowi¹zuj¹cych lub opracowywanych (w sumie ponad 200), zakres informacji warunkuj¹cych status terenu i tryb wydawania decyzji, przekracza mo liwoœci zarz¹dzania zagospodarowaniem terenu bez wspomagania dostêpu do informacji przez systemy komputerowe. Ze wzglêdu na wymóg aktualnoœci danych i minimalizacjê kosztów przy du ej liczbie potencjalnych u ytkowników, optymalne by³o oparcie rozwi¹zania na Intranetowym Serwerze Map. Baza danych udostêpniana jest przez serwer Biura Rozwoju Wroc³awia (ESRI ArcIMS + SDE + Oracle). Po stronie klienta wymagana jest przegl¹darka internetowa i dostêp za poœred-

6 86 Jadwiga Brzuchowska nictwem lokalnej sieci do serwisu intranetowego. Serwis udostêpnia dane o granicach planów wraz z podstawowymi atrybutami planów, oraz narzêdzia u³atwiaj¹ce lokalizacjê wg ulic, obrêbów, arkuszy map i numerów dzia³ek. Udostêpniana mapa zawiera te odpowiadaj¹ce potrzebom u ytkownika inne warstwy tematyczne: ustalenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu ogólnego, granice terenów objêtych obowi¹zkiem sporz¹dzania mp zp i inne. Wskazanie planu na mapie lub wyszukanie go wg wartoœci atrybutów wywo³uje udostêpnienie tekstu i rysunku planu (rastra) w postaci numerycznej. Pracownicy wydaj¹cy wypisy i wyrysy maj¹ dodatkowo dostêp do narzêdzi wspomagaj¹cych redakcjê tych dokumentów dla odpowiednich fragmentów planu (rys. 1). Niezale nie od utrzymywania bazy danych dokumentów planistycznych w postaci tekstów oraz skanowanych rysunków, budowana jest wektorowa baza ustaleñ planów, która ma byæ wykorzystywana g³ównie do wyszukiwania na obszarze miasta terenów spe³niaj¹cych zadane kryteria. Efektem wdro enia intranetowego serwera map w urzêdzie nie jest tylko wspomaganie jednej grupy zadañ (zwi¹zanej z przegl¹daniem treœci planów). U³atwia siê uruchamianie kolejnych serwisów mapowych, dostarczaj¹c zaawansowane pó³produkty w postaci zdefiniowanych serwisów i warstw tematycznych. Kszta³towane s¹ równie przyzwyczajenia i umiejêtnoœci korzystania z takiej platformy udostêpniania informacji. Poza sta³ymi serwisami mapowymi, przewiduje siê wykorzystanie intranetowego serwera map do czasowego, adresowanego udostêpniania wyników analiz przestrzennych w sieci lokalnej. Jest to kolejne przewidywane zastosowanie IMS, stanowi¹ce atrakcyjn¹ i realn¹ ofertê techniki pracy grupowej. Informacje zwi¹zane z planami zagospodarowania przestrzennego we Wroc³awiu s¹ obecnie udostêpniane z wykorzystaniem GIS w trzech zasiêgach, wyró nionych ze wzglêdu na u ytkowników, ich potrzeby i uprawnienia: Rys. 1. Wygl¹d podstawowego okna przegl¹darki dokumentów planów miejscowych

7 Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego m za poœrednictwem pakietu ArcGIS w lokalnej sieci BRW, do edycji i analiz, m w sieci intranetowej Urzêdu Miejskiego do wspomagania prac zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹, obs³ug¹ mieszkañców i inwestorów, m w internecie jako jeden z elementów ogólnodostêpnego Wroc³awskiego Serwisu Internetowego (www.um.wroc.pl). Mimo krótkiego jeszcze okresu wdra ania narzêdzi GIS w Urzêdzie, zauwa alne s¹ dwa zjawiska: 1)dynamiczny wzrost zasobów informacyjnych obs³ugiwanych przez serwery map, który powi¹zany jest ze wzrostem liczby wykonywanych zadañ oraz 2) (tak e technik i us³ug). M.in., ostatnio Wroc³awski Serwis Internetowy uzupe³ni³ warstwy informacyjne planu miasta o zasiêgi obowi¹zuj¹cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje siê stopniowe rozszerzanie form publikacji opracowañ planistycznych w internecie. Literatura Batty M., Dodge M., Jiang B., Smith A., New Technologies for Urban Designers: the Venue Project, Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, Working Paper Series, Paper 21 Brzuchowska J., Czuczwara P., 2001: Wstêpna koncepcja systemów informatycznych wspomagaj¹cych planowanie przestrzenne i gospodarkê przestrzenn¹ w UM Wroc³awia, Raport na zamówienie Gminy Wroc³aw Kingston R., 1998, Web Based GIS for Public Participation Decision Making in the UK, National Center for Geographic Information and Analysis, Proceedings of the Workshop on Empowerment, Marginalisation and Public Participation GIS, Santa Barbara, CA, , Klosterman R.E, 2001, Integration Geographic Information Systems, Models and Visualization Tools, w: Planning Support System, ESRI PRESS Laurini R., 2001, Information Systems for Urban Planning, Taylor & Francis, London and New York Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz.717. Summary In spite of visible evolution of computerised tools supporting the process of drawing up local spatial development plans in Poland, these solutions do not keep up with the expected needs. Further development of planning process, including the need of effective cooperation among the participants of the process, require new functions of GIS systems and communication tools. Interesting examples of such solutions and their applications are presented in Internet. As there is no integrated urban spatial information system and legal basis for spatial planning undergo transformation, there is a strong need and an opportunity to support planning and spatial development of the city by GIS techniques. Such works are carried out in the Wroc³aw Development Office. The latest application, based on Intranet Server Map, was developed in response to the need of the Municipality of Wroc³aw for direct access to the database of physical plans. Jadwiga Brzuchowska Katedra Planowania Przestrzennego, Wydzia³ Architektury Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw, Wybrze e Wyspiañskiego 27 tel. (71)

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 Komputerowe POLSKIE wspomaganie TOWARZYSTWO zarzadz¹nia INFORMACJI zespolonymi PRZESTRZENNEJ s³u bami i bran ami PJST ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 125 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE ZARZ DZANIA

Bardziej szczegółowo

Analiza i opis procesów e-urzêdu

Analiza i opis procesów e-urzêdu Analiza i opis procesów e-urzêdu Pawe³ Kamecki* Dokument e-europa. Spo³eczeñstwo informacyjne dla wszystkich W marcu roku 2000 podczas szczytu w Lizbonie pañstwa Unii Europejskiej przyjê³y dokument o nazwie

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Model kszta³cenia stacjonarnego POLSKIE TOWARZYSTWO i ustawicznego w INFORMACJI zakresie systemów PRZESTRZENNEJ geoinformacyjnych na PWr. ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 7 MODEL KSZTA CENIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Trendy i problemy POLSKIE rozwoju TOWARZYSTWO systemów i zastosowañ INFORMACJI geoinformacji PRZESTRZENNEJ w samorz¹dzie ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 159 TRENDY I PROBLEMY ROZWOJU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY.

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY. KSZTA CENIE POLSKIE W DZIEDZINIE TOWARZYSTWO GEOINFORMACJI INFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA PRZESTRZENNEJ I GEOLOGII ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 75 KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju

System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Krzysztof Szczepaniak* Krzysztof Szczepaniak System zarz¹dzania energi¹ w warunkach zrównowa onego rozwoju System zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce

Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Zarz¹dzanie i Finanse Journal of Management and Finance Vol. 12, No. 4/2014 Anna Szel¹gowska* Anna Szel¹gowska Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Miasta 2.0 we wspó³czesnej gospodarce Wstêp Wspó³czesne

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany

Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Studia Ecologiae et Bioethicae 1/2003 Iwona GRUNT-MEJER * Promocja bezpieczeñstwa ekologicznego w Gminie Warszawa-Bielany Poni szy referat

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

Adam Jasiñski. Streszczenie

Adam Jasiñski. Streszczenie Adam Jasiñski 1. Raport z badania: Skutecznoœæ promocji z wykorzystaniem internetowych portali agroturystycznych w œwietle opinii ich u ytkowników. Model portalu internetowego dla regionu. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Strategiczne planowanie

Strategiczne planowanie Tomasz Domañski Strategiczne planowanie rozwoju gospodarczego gminy Warszawa 1999 Niniejszy podrêcznik zosta³ opracowany na zlecenie Agencji Rozwoju Komunalnego w Warszawie w ramach programu Municipal

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy

5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy (1 Beata Gotwald 5. Pro-innowacyjna oferta edukacyjna poza systemem akademickim nowe metody transferowania wiedzy STRESZCZENIE W œwiecie szybkich zmian cywilizacyjnych, kulturowych, spo³ecznych, ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE Technologie geoinformatyczne POLSKIE TOWARZYSTWO w realizacji dyrektyw INFORMACJI i konwencji PRZESTRZENNEJ UE w zakresie informacji... ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 1 185 TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹

Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Gierszewska* Systemy informacyjne wspomagaj¹ce zarz¹dzanie wiedz¹ Gra yna Systemy informacyjne Gierszewska Wiedza to wspomagaj¹ce s³owo u ywane zarz¹dzanie w kontekœcie wiedz¹ gospodarki, dzia³alnoœci

Bardziej szczegółowo