ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1"

Transkrypt

1 Systemy POLSKIE informacji TOWARZYSTWO przestrzennej dla planów INFORMACJI zagospodarowania PRZESTRZENNEJ przestrzennego... ROCZNIKI GEOMATYKI 2003 m TOM 1 m ZESZYT 1 81 SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO: POTRZEBY I KIERUNKI ROZWOJU SPATIAL INFORMATION SYSTEM FOR PHYSICAL PLANNING: NEEDS AND DEVELOPMENT PROSPECTS Jadwiga Brzuchowska Politechnika Wroc³awska, Katedra Planowania Przestrzennego S³owa kluczowe: polityka przestrzenna, planowanie miast, plany miejscowe, proces planowania, partycypacja spo³eczna, gospodarka przestrzenna, intranet, internet, Internetowy Serwer Map Keywords: spatial policy, urban planning, local plans, planning process, public participation, urban management, intranet, internet, Internet Map Server Streszczenie Mimo widocznej ewolucji pojawiaj¹cych siê w Polsce komputerowych narzêdzi wspomagaj¹cych opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, rozwi¹zania te nie nad¹ aj¹ za przewidywanymi potrzebami. Rozwój procesu planowania, w tym potrzeby efektywnej wspó³pracy uczestników tego procesu, wymagaj¹ nowych funkcji systemów GIS i narzêdzi komunikacji. Interesuj¹ce przyk³ady takich narzêdzi i ich zastosowañ s¹ prezentowane w internecie. Równie w sytuacji, gdy brak miejskiego zintegrowanego SIP, a podstawy prawne planowania przestrzennego podlegaj¹ zmianom, istnieje potrzeba i mo liwoœæ wspomagania planowania i gospodarki przestrzennej miasta technikami GIS. Prace takie s¹ prowadzone m.in. w Biurze Rozwoju Wroc³awia. Najnowsza aplikacja, oparta na intranetowym serwerze map, powsta³a w odpowiedzi na potrzebê bezpoœredniego dostêpu w ramach Urzêdu Miejskiego Wroc³awia do aktualnej bazy opracowañ planistycznych. Plany zagospodarowania przestrzennego stanowi¹, ze swej natury, dokumenty geoinformacyjne, a w procesie ich opracowania i realizacji powinno siê korzystaæ z szerokiego spektrum narzêdzi GIS. Jednak e, setki miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego opracowano w ostatnich latach ignoruj¹c istnienie SIP, co powoduje, e stanowi¹ one dorobek bardzo k³opotliwy pod wzglêdem jego wykorzystania.

2 82 Jadwiga Brzuchowska Jednoczeœnie trudno nie zauwa yæ ewolucji narzêdzi wspomagaj¹cych sporz¹dzanie planów. Pocz¹tkowo by³y one zdominowane przez spontanicznie wprowadzane przez projektantów narzêdzia CAD, u³atwiaj¹ce kreœlenie rysunków planu i zorientowane przede wszystkim na optymalizacjê wydruku. Wprowadzane stopniowo usprawnienia obejmowa³y opracowanie bibliotek symboli, palet kolorów, szablonów dokumentów, narzêdzi do zarz¹dzania plikami i warstwami tematycznymi. W ten sposób rozbudowa³a na przyk³ad swój warsztat pracy Miejska Pracownia Urbanistyczna w Bydgoszczy. Widoczny kierunek rozwoju powstaj¹cych aplikacji typu CAD to u³atwianie pracy grupowej i standaryzacja organizacji pracy projektanta. Atrakcyjne rozwi¹zanie pod tym wzglêdem stanowi aplikacja Geoplan (http://www.geoplan.com.pl) która, poza wymienionymi cechami, oferuje opcje wyraÿnie inspirowane kultur¹ rozwiniêtych programów GIS. Najpowa niejsz¹ przeszkod¹ w budowie opartych na GIS narzêdzi dla planów miejscowych jest brak standardu zapisu planu, co jest spowodowane g³ównie przed³u aniem czasu opracowania ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i stosownych rozporz¹dzeñ, ale tak- e brakiem przekonania œrodowiska planistów co do trafnoœci proponowanych rozwi¹zañ. Prace koncepcyjne nad standaryzacj¹ planu trwaj¹ ju od lat. Jej inicjatywy wychodz¹ g³ównie z du ych miejskich biur projektowych, zwi¹zanych zazwyczaj instytucjonalnie z Urzêdem Miejskim, w wiêkszym stopniu uwzglêdniaj¹cych wymagania procesu realizacji planu. Dla urzêdu, odpowiedzialnego za sporz¹dzanie i realizacjê planów, istotne staj¹ siê: ³atwoœæ wyszukania ustaleñ planu dla wskazanego terenu, ich jednoznacznoœæ, mo liwoœæ zbadania ich zgodnoœci z innymi informacjami (np. o istniej¹cym zagospodarowaniem terenu, ustaleniach studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, wydanych decyzjach). Rosn¹ oczekiwania co do zakresu mo liwoœci wyszukiwania terenów spe³niaj¹cych zadane kryteria. Oznacza to koniecznoœæ zapisania treœci planu jako bazy danych, wi¹ ¹cej ustalenia z poszczególnymi terenami lub obiektami przestrzennymi. W Polsce pojawi³o siê kilka rozwi¹zañ odpowiadaj¹cych na takie zapotrzebowanie. Najbardziej œmia³ym rozwi¹zaniem jest stanowi¹cy autorski system zapisu ustaleñ planów zagospodarowania, powsta³y i realizowany w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu. Wdra ane s¹ te inne rozwi¹zania, np. SITy-MPZ (P.A. Nova sp. z o.o.). W przypadku SITy-MPZ baza ustaleñ planów powstaje czêœciowo przez przeniesienie (wektoryzacjê) planów tworzonych technikami tradycyjnymi. Wydaje siê, e rozwi¹zanie takie w przypadku wielu planów mo e powodowaæ potrzebê interpretacji treœci planu przy jej zapisie do bazy, co oznacza zmianê zapisu prawa miejscowego. Prawdopodobnie bardziej w³aœciwe bêdzie udostêpnianie treœci planów w dwóch postaciach: wiernej (kopii dokumentu) oraz w postaci bazy danych (powsta³ej w wyniku wektoryzacji rysunku i klasyfikacji ustaleñ). Prawie wszystkie powstaj¹ce rozwi¹zania odpowiadaj¹ utrwalonym metodom pracy projektantów, które charakteryzuj¹ siê niewielkim wykorzystaniem analiz opartych na modelowaniu i GIS oraz zamkniêtym gronem osób uczestnicz¹cych w projektowaniu. Cechy te s¹ nie do utrzymania w kontekœcie rosn¹cych wymogów gospodarki przestrzennej, informatyzacji administracji i rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego. A eby przybli yæ pojêciowo przewidywane zmiany procesu planowania przestrzennego spróbujmy okreœliæ kolejno: grupy uczestników tego procesu, zakres systemu negocjacji przestrzennych oraz narzêdzia umo liwiaj¹ce wspó³pracê zainteresowanych osób. W najogólniejszym podziale wyró nimy trzy grupy uczestników procesu planowania: m politycy pochodz¹ce z wyboru w³adze odpowiadaj¹ce za planowanie miast czyli ci, którzy faktycznie podejmuj¹ decyzje o przysz³oœci miasta; w tej grupie znajduje siê te rada gminy, jako uchwalaj¹ca plany;

3 Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego m technicy urbaniœci, bran yœci, pracownicy biur planowania, których mo na traktowaæ jako doradców polityków; to oni opracowuj¹ analizy, warianty ustaleñ planu, projekty tekstu. Tu nale y te zaliczyæ instytucje uzgadniaj¹ce i opiniuj¹ce plan; m mieszkañcy poza indywidualnymi osobami trzeba liczyæ siê z przedstawicielami œrodowisk miejskich w rodzaju rad osiedlowych, czy te komitetów spo³ecznych. Grupowy system planowania musi wspieraæ przede wszystkim codzienn¹ pracê techników, ale powinien te dostarczaæ pozosta³ym uczestnikom procesu podstawy do merytorycznej oceny proponowanych rozwi¹zañ i do podejmowania decyzji. Osi¹gniêcie konsensusu w grupowych dyskusjach nad kszta³tem planu zagospodarowania wymaga rozwa enia wszystkich wariantów planu, które siê pojawi¹, z uwzglêdnieniem nie tylko kryteriów z góry za³o onych, ale te wszystkich narzêdzi symulacji, by oceniæ d³ugofalowe konsekwencje podjêtych decyzji. Narzêdzia symulacji i analiz powinny pozwoliæ na wczesne rozwa enie elementów obowi¹zkowej (Ustawa z dnia 27 marca 2003 r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) prognozy oddzia³ywania na œrodowisko i prognozy skutków finansowych uchwalenia planu. Zakres analiz powinien móc byæ dostosowany do specyfiki planu, a tak e do potrzeb zg³aszanych przez uczestników procesu planowania. Uczestnikom procesu planowania nale y zaoferowaæ system negocjacji przestrzennych wraz z narzêdziami u³atwiaj¹cymi dochodzenie do uzgodnieñ przestrzennych. System powinien uwzglêdniaæ: m miasto i jego aktualne œrodowisko, m wersje ustaleñ planu, m symulowane skutki przyjêcia ró nych wersji planu w ich ujêciu tematycznym, m znane kryteria publicznych uczestników procesu planowania wraz z ocen¹ tych kryteriów. Identyfikuj¹c narzêdzia systemu negocjacji, nale y uwzglêdniæ, e nowe wymagania mog¹ siê pojawiæ w wyniku wzrostu partycypacji spo³ecznej w procesie planowania przestrzennego. A eby uœwiadomiæ sobie nasz obecny stan i formy uczestnictwa w planowaniu przestrzennym odnajdÿmy siê na tle mo liwych (Kingston R., 1998) poziomów partycypacji spo³ecznej w procesie opracowania planu, które okreœlono jako: 1. Prawo spo³ecznoœci do powiadomienia (cz³onkowie spo³ecznoœci dowiaduj¹ siê, e pewne aspekty planu mog¹ byæ dla nich istotne), 2. Informowanie spo³ecznoœci (akcje informacyjne, bez mo liwoœci reagowania), 3. Prawa spo³ecznoœci do przyjêcia lub odrzucenia rozwi¹zañ (ale nie do proponowania zmian), 4. Partycypacja spo³eczna w definiowaniu interesów uczestników i okreœlaniu planu dzia- ³ania, 5. Partycypacja spo³eczna w ocenie konsekwencji i rekomendowaniu rozwi¹zañ, 6. Partycypacja spo³eczna w podjêciu koñcowej decyzji (z prawem mieszkañców do bezpoœredniego g³osowania). W Polsce mamy do czynienia z niskim poziomem partycypacji spo³ecznej, w szczególnoœci jeœli oceniamy mo liwoœci pozytywnego wk³adu w kreowanie rozwi¹zañ, a nie tylko aktywnoœæ protestuj¹cych grup. Mo na jednak oceniæ, e poziom partycypacji spo³ecznej jest ograniczony nie tyle przez prawo, co przez brak ram organizacyjnych, których stworzenie le y w mo liwoœciach samorz¹dów. Przewidziane prawnie w wy ej wspomnianej ustawie formy komunikacji projektantów z mieszkañcami (zg³aszanie wniosków do planu, wnoszenie uwag, wy³o enie planu i uczestnictwo w publicznej debacie) mog¹ zostaæ zminimali-

4 84 Jadwiga Brzuchowska zowane, ale mog¹ te byæ podstaw¹ do efektywnego przep³ywu informacji i opinii. W szczególnoœci pomocne mog¹ tu byæ wizualizacje planu miasta, u³atwiaj¹ce zrozumienie zapisu jego ustaleñ czy prezentacje wyników analiz uzasadniaj¹ce proponowane rozstrzygniêcia sytuacji konfliktowych. Skuteczne uczestnictwo spo³ecznoœci lokalnej w procesie opracowywania planów i decydowania o kszta³cie œrodowiska miejskiego wymaga zastosowania odpowiednich narzêdzi. Poni ej przedstawiono grupy realizowanych przez nie funkcji (Laurini R., 2001). Funkcje podzielono na dwa przedstawione poni ej poziomy. Poziom 1. Wspieranie badañ i porozumiewania siê m Porozumiewanie siê grup: generowanie i zbieranie pomys³ów z anonimowych Ÿróde³, ich wymiana i synteza, identyfikacja wspólnych idei m Zarz¹dzanie informacj¹: przechowywanie, wyszukiwanie i organizowanie danych m Obrazowanie danych przestrzennych i opisowych m Analizy przestrzenne: podstawowe funkcje analityczne Poziom 2. Wspieranie analiz i rozwa añ m Modelowanie procesów: modele opisowe i symulacyjne procesów przestrzennych (zachowañ ludzi lub zjawisk fizycznych) m Zaawansowane wizualizacje przestrzenne m Modele decyzyjne: ró norodne regu³y decyzyjne integruj¹ce kryteria ocen indywidualnych i grupowych z alternatywnymi stanami danych m Zarz¹dzanie prac¹ grupow¹, burza mózgów. Narzêdzia realizuj¹ce funkcje pierwszego poziomu wspomagaj¹ komunikacjê miêdzy uczestnikami procesu planowania, w szczególnoœci ze spo³eczeñstwem. Narzêdzia drugiego poziomu s¹ dedykowane wspomaganiu zaawansowanych analiz i uzgodnieñ. Interesuj¹ce propozycje narzêdzi wspomagaj¹cych opisane zadania oraz przyk³ady PPGIS (Public Participation GIS) s¹ dostêpne w internecie. Bogatym Ÿród³em informacji s¹ tu publikacje oraz prezentacje projektów Centrum dla Zaawansowanych Analiz Przestrzennych (Centre for Advanced Spatial Analysis CASA, University College London: Jednym z wa niejszych by³ projekt Venue (Batty M.i in.,2000), w którym zbadano kilka technik wspomagania planowania przez GIS w kontekœcie projektowania ze wspó³udzia³em spo³eczeñstwa oraz projektowania przy wykorzystaniu sieci komputerowej. Linki ze strony CASA prowadz¹ do przyk³adów zastosowañ, takich jak æwiczenie planistyczne przeprowadzone na Uniwersytecie w Leeds (UK) we wspó³pracy z wiosk¹ Slaithwaite (www.ccg.leeds.ac.uk/slaithwaite). Aktywnoœæ w zakresie odpowiednich badañ, rozwoju narzêdzi, inicjowania projektów pilota owych znajduje odzwierciedlenie w licznych publikacjach zamieszczanych m.in. w: Town Planning Review, Planning and Design, Journal of the American Planning Association, Journal of Planning Education and Research. Na XXIII Miêdzynarodowej Konferencji U ytkowników ESRI tematowi poœwiêcono kilka sesji referatowych. Z prezentowanych rozwi¹zañ warto przyjrzeæ siê inicjatywie eplanning (http://www.ak.blm.gov/nwnpra) oraz systemowi wspomagaj¹cemu planowanie What If?, pozwalaj¹cemu u ytkownikom na tworzenie scenariuszy rozwoju przestrzennego, symulowanie skutków wyboru ró nych polityk przestrzennych (Klosterman R, 2001, Zainteresowanie tworzeniem narzêdzi dla partycypacji spo³ecznej wydaje siê byæ wszechobecne, znajduj¹c wyraz w licznych projektach, konferencjach a tak e dzia³alnoœci stowarzy-

5 Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego szeñ, do których zaliczyæ nale y International Association for Public Participation (http://ww.iap2.com). Przegl¹d literatury i licznych przyk³adów w internecie nie pozostawia w¹tpliwoœci co do kierunku przemian, jednak mo na zauwa yæ, e przedstawiane przyk³ady zastosowañ to raczej eksperymenty i przypadki studialne, ni rutynowe rozwi¹zania przyjête przez w³adze samorz¹dowe. W tym kontekœcie ³agodniej mo na oceniæ nasze opóÿnienie w zakresie stosowanych metod pracy. Warto te zauwa yæ podejmowane w Polsce próby wzbogacenia warsztatu planisty i technik udostêpniania informacji przestrzennych. Przyk³adem dzia³añ w tym zakresie jest niew¹tpliwie Wroc³aw. Wroc³aw, jak ka de du e miasto, ma trudnoœci z budow¹ zintegrowanego systemu informacji przestrzennej i, jak ka de du e miasto, potrzebuje sprawnego systemu informacji wspomagaj¹cego gospodarkê przestrzenn¹, poniewa tu szczególnie uwydatniaj¹ siê trudnoœci wynikaj¹ce z iloœci przes³anek i dokumentów planistycznych oraz ze stopnia skomplikowania zarówno zarz¹dzanego systemu miejskiego jak i systemu zarz¹dzaj¹cego urzêdu miejskiego. W Urzêdzie Miejskim Wroc³awia (UM) prowadzone s¹ prace nad komputeryzacj¹ ca³oœci urzêdu. Jednoczeœnie, w Biurze Rozwoju Wroc³awia (BRW) kontynuowane s¹ prace nad rozwojem narzêdzi wspomagaj¹cych zadania gospodarki przestrzennej. BRW jest jednostk¹ UMW w której sporz¹dza siê, b¹dÿ koordynuje, opracowania planistyczne i analizy s³u ¹ce kszta³towaniu polityki przestrzennej i planowaniu rozwoju przestrzennego miasta. Prowadzone w BRW prace zwi¹zane z budow¹ SIP dotycz¹ trzech sfer dzia³ania: m rozwijane s¹ koncepcje specjalistycznych modu³ów wspomagaj¹cych planowanie przestrzenne i gospodarkê przestrzenn¹, takich jak: modu³ symulacji transportowych, generowania ofert inwestycyjnych, monitoringu rozwoju zagospodarowania przestrzennego, analiz statystycznych i demograficznych, rejestru oraz zapisu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (Brzuchowska J., Czuczwara P., 2001), m prowadzone s¹ bie ¹ce analizy oparte na standardowych narzêdziach GIS (ArcInfo) i przygotowywane s¹ wizualizacje zjawisk przestrzennych, m stopniowo wdra ane s¹ narzêdzia w kolejnoœci i w zakresie na które ma wp³yw wiele czynników takich jak pozyskiwanie nowych zasobów danych, uznanie zadania za priorytetowe czy pojawienie siê technicznych mo liwoœci. Najnowsze wdro enia powsta³y w odpowiedzi na masowo zg³aszan¹ potrzebê bezpoœredniego dostêpu pracowników urzêdu do aktualnych informacji o planach miejscowych opracowywanych lub obowi¹zuj¹cych, ich granicach i podstawowych atrybutach, b¹dÿ do treœci planów. Wiêkszoœæ jednostek urzêdu, dla koordynacji swych dzia³añ z ustaleniami planu, powinna mieæ mo liwoœæ przegl¹dania ustaleñ planów miejscowych oraz studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. W przypadku pracowników wydaj¹cych decyzje o warunkach zabudowy, dostêp do tych informacji, wraz z mo liwoœci¹ ich przestrzennego odniesienia do mapy ewidencyjnej i innych warstw istotnych dla okreœlenia statusu terenu, ma kluczowe znaczenie dla jakoœci i tempa wydawanych decyzji. Liczba planów obowi¹zuj¹cych lub opracowywanych (w sumie ponad 200), zakres informacji warunkuj¹cych status terenu i tryb wydawania decyzji, przekracza mo liwoœci zarz¹dzania zagospodarowaniem terenu bez wspomagania dostêpu do informacji przez systemy komputerowe. Ze wzglêdu na wymóg aktualnoœci danych i minimalizacjê kosztów przy du ej liczbie potencjalnych u ytkowników, optymalne by³o oparcie rozwi¹zania na Intranetowym Serwerze Map. Baza danych udostêpniana jest przez serwer Biura Rozwoju Wroc³awia (ESRI ArcIMS + SDE + Oracle). Po stronie klienta wymagana jest przegl¹darka internetowa i dostêp za poœred-

6 86 Jadwiga Brzuchowska nictwem lokalnej sieci do serwisu intranetowego. Serwis udostêpnia dane o granicach planów wraz z podstawowymi atrybutami planów, oraz narzêdzia u³atwiaj¹ce lokalizacjê wg ulic, obrêbów, arkuszy map i numerów dzia³ek. Udostêpniana mapa zawiera te odpowiadaj¹ce potrzebom u ytkownika inne warstwy tematyczne: ustalenia studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, planu ogólnego, granice terenów objêtych obowi¹zkiem sporz¹dzania mp zp i inne. Wskazanie planu na mapie lub wyszukanie go wg wartoœci atrybutów wywo³uje udostêpnienie tekstu i rysunku planu (rastra) w postaci numerycznej. Pracownicy wydaj¹cy wypisy i wyrysy maj¹ dodatkowo dostêp do narzêdzi wspomagaj¹cych redakcjê tych dokumentów dla odpowiednich fragmentów planu (rys. 1). Niezale nie od utrzymywania bazy danych dokumentów planistycznych w postaci tekstów oraz skanowanych rysunków, budowana jest wektorowa baza ustaleñ planów, która ma byæ wykorzystywana g³ównie do wyszukiwania na obszarze miasta terenów spe³niaj¹cych zadane kryteria. Efektem wdro enia intranetowego serwera map w urzêdzie nie jest tylko wspomaganie jednej grupy zadañ (zwi¹zanej z przegl¹daniem treœci planów). U³atwia siê uruchamianie kolejnych serwisów mapowych, dostarczaj¹c zaawansowane pó³produkty w postaci zdefiniowanych serwisów i warstw tematycznych. Kszta³towane s¹ równie przyzwyczajenia i umiejêtnoœci korzystania z takiej platformy udostêpniania informacji. Poza sta³ymi serwisami mapowymi, przewiduje siê wykorzystanie intranetowego serwera map do czasowego, adresowanego udostêpniania wyników analiz przestrzennych w sieci lokalnej. Jest to kolejne przewidywane zastosowanie IMS, stanowi¹ce atrakcyjn¹ i realn¹ ofertê techniki pracy grupowej. Informacje zwi¹zane z planami zagospodarowania przestrzennego we Wroc³awiu s¹ obecnie udostêpniane z wykorzystaniem GIS w trzech zasiêgach, wyró nionych ze wzglêdu na u ytkowników, ich potrzeby i uprawnienia: Rys. 1. Wygl¹d podstawowego okna przegl¹darki dokumentów planów miejscowych

7 Systemy informacji przestrzennej dla planów zagospodarowania przestrzennego m za poœrednictwem pakietu ArcGIS w lokalnej sieci BRW, do edycji i analiz, m w sieci intranetowej Urzêdu Miejskiego do wspomagania prac zwi¹zanych z gospodark¹ przestrzenn¹, obs³ug¹ mieszkañców i inwestorów, m w internecie jako jeden z elementów ogólnodostêpnego Wroc³awskiego Serwisu Internetowego (www.um.wroc.pl). Mimo krótkiego jeszcze okresu wdra ania narzêdzi GIS w Urzêdzie, zauwa alne s¹ dwa zjawiska: 1)dynamiczny wzrost zasobów informacyjnych obs³ugiwanych przez serwery map, który powi¹zany jest ze wzrostem liczby wykonywanych zadañ oraz 2) (tak e technik i us³ug). M.in., ostatnio Wroc³awski Serwis Internetowy uzupe³ni³ warstwy informacyjne planu miasta o zasiêgi obowi¹zuj¹cych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Przewiduje siê stopniowe rozszerzanie form publikacji opracowañ planistycznych w internecie. Literatura Batty M., Dodge M., Jiang B., Smith A., New Technologies for Urban Designers: the Venue Project, Centre for Advanced Spatial Analysis, University College London, Working Paper Series, Paper 21 Brzuchowska J., Czuczwara P., 2001: Wstêpna koncepcja systemów informatycznych wspomagaj¹cych planowanie przestrzenne i gospodarkê przestrzenn¹ w UM Wroc³awia, Raport na zamówienie Gminy Wroc³aw Kingston R., 1998, Web Based GIS for Public Participation Decision Making in the UK, National Center for Geographic Information and Analysis, Proceedings of the Workshop on Empowerment, Marginalisation and Public Participation GIS, Santa Barbara, CA, , Klosterman R.E, 2001, Integration Geographic Information Systems, Models and Visualization Tools, w: Planning Support System, ESRI PRESS Laurini R., 2001, Information Systems for Urban Planning, Taylor & Francis, London and New York Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Dz.U. Nr 80, poz.717. Summary In spite of visible evolution of computerised tools supporting the process of drawing up local spatial development plans in Poland, these solutions do not keep up with the expected needs. Further development of planning process, including the need of effective cooperation among the participants of the process, require new functions of GIS systems and communication tools. Interesting examples of such solutions and their applications are presented in Internet. As there is no integrated urban spatial information system and legal basis for spatial planning undergo transformation, there is a strong need and an opportunity to support planning and spatial development of the city by GIS techniques. Such works are carried out in the Wroc³aw Development Office. The latest application, based on Intranet Server Map, was developed in response to the need of the Municipality of Wroc³aw for direct access to the database of physical plans. Jadwiga Brzuchowska Katedra Planowania Przestrzennego, Wydzia³ Architektury Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw, Wybrze e Wyspiañskiego 27 tel. (71)

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020

Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 Załącznik Propozycje poprawek do projektu ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 I. Poprawki do: Rozdział 1. Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Bud etowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 24.05.2012 r.

Warszawa, 24.05.2012 r. Relacje administracji rz dowej z otoczeniem na przyk adzie dwóch projektów realizowanych przez Departament S by Cywilnej KPRM Warszawa, 24.05.2012 r. Zakres projektów realizowanych przez DSC KPRM W latach

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr 27/2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr 27/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie Wewnętrznego Sytemu Zapewniania Jakości Kształcenia Na podstawie 9 ust. 1 pkt 9 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014

Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 Oświadczenie o stanie kontroli zarz ądczej Starosty Powiatu Radomszcza ńskiego za rok 2014 (rok, za który sk ładane jest o świadczenie) DzialI Jako osoba odpowiedzialna za zapewnienie funkcjonowania adekwatnej,

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów

Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Monitorowanie polityki rozwoju - zadania obserwatoriów Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Opole, 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny

Kontrakt Terytorialny Kontrakt Terytorialny Monika Piotrowska Departament Koordynacji i WdraŜania Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 pażdziernika 2012 r. HISTORIA Kontrakty wojewódzkie 2001

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z II warsztatów

Sprawozdanie z II warsztatów Sprawozdanie z II warsztatów 28 lutego 2015 roku odbyły się drugie warsztaty w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Warnija w partnerstwie z Gminą Olsztyn, Forum Rozwoju Olsztyna OLCAMP,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz

Wprowadzenie nowego pracownika. wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8. Autor: Justyna Tyborowska. Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wprowadzenie nowego pracownika wydanie 1. ISBN 978-83-255-0049-8 Autor: Justyna Tyborowska Redakcja: Joanna Tyszkiewicz Wydawnictwo C.H. Beck Ul. Gen. Zajączka 9, 01-518 Warszawa Tel. (022) 311 22 22 Faks

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r.

Tomice, dnia 15 lutego 2012 r. WSPÓLNA METODA OCENY CAF 2006 W URZĘDZIE GMINY TOMICE PLAN DOSKONALENIA Sporządził: Ryszard Góralczyk Koordynator CAF Cel dokumentu: Przekazanie pracownikom i klientom Urzędu informacji o przyjętym planie

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014

2014-09-26. Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Spotkanie Sygnatariuszy Małopolskiego Paktu na rzecz Ekonomii Społecznej 25 września 2014 Rola wojewódzkich zespołów ds. ekonomii społecznej - przegląd rozwiązań w innych województwach oraz informacja

Bardziej szczegółowo

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe

Lublin, 19.07.2013. Zapytanie ofertowe Lublin, 19.07.2013 Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości niematerialne i prawne a) System zarządzania magazynem WMS Asseco SAFO, 2. usług informatycznych i technicznych związanych

Bardziej szczegółowo

Sylabus przedmiotu: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

Sylabus przedmiotu: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Sylabus przedmiotu: Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Wydział Medyczny, Instytut Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna

Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Nazwa kierunku Gospodarka przestrzenna Tryb studiów stacjonarne Profil studiów ogólnoakademicki Wydział Wydział Nauk o Ziemi Opis kierunku Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania

Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania zakres rzeczowy zał. 6 Przeprowadzenie kompleksowej optymalizacji funkcjonowania jednostki, wprowadzenie nowego systemu zarządzania i wynagradzania Zamawiający: ZIKiT w Krakowie, zatrudniający ok. 500

Bardziej szczegółowo

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW)

dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) JAK WYGLĄDA IDEALNY ŚWIAT OCHRONY WÓD W POLSCE? I DO CZEGO POTRZEBNE MU PLANOWANIE PRZESTRZENNE? dr inż. arch. Tomasz Majda (TUP) dr Piotr Wałdykowski (WOiAK SGGW) 14 STYCZNIA 2013 STAN PRAWNY STUDIUM

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Promocja i identyfikacja wizualna projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Białystok, 19 grudzień 2012 r. Seminarium współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej

Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Komunikaty 99 Jacek Mrzyg³ód, Tomasz Rostkowski* Rozwi¹zania systemowe zarz¹dzania kapita³em ludzkim (zkl) w bran y energetycznej Artyku³ przedstawi skrócony raport z wyników badania popularnoœci rozwi¹zañ

Bardziej szczegółowo

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego

Wytyczne Województwa Wielkopolskiego 5. Wytyczne Województwa Wielkopolskiego Projekt wspó³finansowany przez Uniê Europejsk¹ z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Bud etu Pañstwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 września 2007 r.

ZARZĄDZENIE NR 1749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 września 2007 r. ZARZĄDZENIE NR 1749/07 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 17 września 2007 r. w sprawie zasad i trybu opracowywania koncepcji drogowych oraz wprowadzenia Katalogu przekrojów ulic wraz ze strefowaniem podziemnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx

http://www.microsoft.com/poland/technet/article/art0087_01.mspx Strona 1 z 5 Kliknij tutaj, aby zainstalować program Silverlight Polska Zmień Wszystkie witryny firmy Microsoft Szukaj w witrynach Microsoft.com Prześlij zapytanie Strona główna TechNet Produkty i technologie

Bardziej szczegółowo

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności

Praca badawcza. Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Praca badawcza Zasady metodologiczne ankietowego badania mobilności komunikacyjnej ludności Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Gospodarowanie mieniem Województwa

Gospodarowanie mieniem Województwa Projekt pn. Budowa zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania nieruchomościami Województwa Małopolskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych 1/13 Gospodarowanie mieniem Województwa Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość)

W N I O S E K. 1. Nazwa podmiotu i adres siedziby Pełna nazwa... Adres... (ulica, numer, kod pocztowy, miejscowość) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej... Dział Pomocy Osobom Niepełnosprawnym pieczęć Wnioskodawcy... (nr akt i data wpływu kompletnego wniosku) W N I O S E K o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13

Spis treści. 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 1. Podstawy polityczne i prawne tworzenia programu ograniczania niskiej emisji... 13 1.1. Polityka ekologiczna... 13 1.2. Programy ochrony środowiska... 14 1.3. Programy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE. 1 Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 42/VI/2011 Rady Miejskiej w Myślenicach z dnia 31 marca 2011r. REGULAMIN GMINNEGO ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO d.s. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 1 Postanowienia ogólne 1.

Bardziej szczegółowo

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS

PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM. opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS PLANY WYNIKOWE W ZAKRESIE III KLASY GIMNAZJUM opracowane na podstawie materia³ów katechetycznych Jezus prowadzi i zbawia z serii W DRODZE DO EMAUS Dzia³anie nauczyciela, w tym równie katechety, jest œciœle

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny

Plan Komunikacji na temat projektu samooceny Projekt wspóùfinansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach Europejskiego Funduszu Spoùecznego Dziaùanie 5.2. Wzmacnianie potencjaùu administracji samorz¹dowej Plan Komunikacji na temat projektu w Urzêdzie

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO

OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OSŁONOWEGO WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE EDYCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych**

Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** AUTOMATYKA 2005 Tom 9 Zeszyt 3 Jacek Nowakowski *, Daniel Kaczorowski * Modelowanie œrodowiska 3D z danych pomiarowych** 1. Wprowadzenie Jednym z obszarów mo liwego wykorzystania symulacji komputerowej

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo

Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo Projekt systemowy w obszarze edukacji w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-418 Fundusze UE European Union funds. Ekonomia I stopieñ. ogólnoakademicki. stacjonarne

Z-EKO-418 Fundusze UE European Union funds. Ekonomia I stopieñ. ogólnoakademicki. stacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-418 Fundusze UE European Union funds A. USYTUOWANIE MODU U W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Dokumentacja nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego warsztaty: Dokumentowanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego opracowanie: E. Rostkowska Wojewódzki Ośrodek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne

Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting. Ekonomia I stopieñ. Ogólnoakademicki. Niestacjonarne KARTA MODU U / KARTA PRZEDMIOTU Kod moduùu Nazwa moduùu Nazwa moduùu w jêzyku angielskim Obowi¹zuje od roku akademickiego 2012/13 Z-EKON-461 Rachunkowoœã korporacyjna Corporate Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI**

SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** GEODEZJA l TOM 12 l ZESZYT 2/1 l 2006 Piotr Cichociñski*, Piotr Parzych* SYSTEM INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ JAKO NIEZBÊDNY ELEMENT POWSZECHNEJ TAKSACJI NIERUCHOMOŒCI** 1. Wstêp Nieunikniona zapewne w przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, ROZDZIAŁ 1 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1217/2003 z dnia 4 lipca 2003 r. ustanawiające powszechne specyfikacje dla krajowych programów kontroli jakości w zakresie ochrony lotnictwa cywilnego (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę)

Formularz oferty. (Wypełniają jedynie Wykonawcy składający wspólną ofertę) Załącznik 2 do SIWZ Formularz oferty Do:...... (nazwa i adres Zamawiającego) Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Platforma do obsługi zdalnej edukacji

Platforma do obsługi zdalnej edukacji Andrzej Krzyżak. Platforma do obsługi zdalnej edukacji Projekt platformy e-learningowej wykonanej w ramach pracy magisterskiej obejmował stworzenie w pełni funkcjonalnego, a zarazem prostego i intuicyjnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Projekt i etapy jego realizacji*

Projekt i etapy jego realizacji* dr Ewa Lasecka-Wesołowska esołowska,, MGPiPS Projekt i etapy jego realizacji* *Na podstawie materiałó łów w Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (Lemtech Consulting/RTI) Co to jest projekt Projekt -

Bardziej szczegółowo

Projektowanie bazy danych

Projektowanie bazy danych Projektowanie bazy danych Pierwszą fazą tworzenia projektu bazy danych jest postawienie definicji celu, założeo wstępnych i określenie podstawowych funkcji aplikacji. Każda baza danych jest projektowana

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych

Postanowienia ogólne. Usługodawcy oraz prawa do Witryn internetowych lub Aplikacji internetowych Wyciąg z Uchwały Rady Badania nr 455 z 21 listopada 2012 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Uchwała o poszerzeniu możliwości

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych

Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: Współfinansowanie V osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych Część 1) Dla potencjalnych

Bardziej szczegółowo

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce

rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Wpływ członkostwa w Unii Europejskiej na nowe podejście do zarządzania procesem rewitalizacji w Poznaniu, na tle największych miast w Polsce Przemysław Ciesiółka Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż

Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Projekt Schematom STOP! Wspólne działania instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy pilotaż Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO

PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO PANEL III: SZACOWANIE KOSZTÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO Pan mgr inż. Janusz Walczak Rzeczoznawca majątkowy i biegły sądowy Postrzeganie gospodarki przestrzennej przez uczestników rynku nieruchomości Konferencja

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku.

Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Dotacje dla przedsiębiorczych w 2013 roku. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w roku 2013, realizuje działania na rzecz wsparcia i rozwoju przedsiębiorstw. Obowiązkiem spoczywającym na PARP jest

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY STASZÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POśYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2009 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/356/08 Rady Miejskiej w Staszowie z dnia 23. 12.2008r sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Staszów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat

Ewidencja abonentów. Kalkulacja opłat Wachlarz możliwości programu w całości wykorzystywać będą operatorzy o szerokiej strukturze oraz rozbudowanej ofercie. Jednak program został zaprojektowany tak, by umożliwić obsługę zarówno niewielkiej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne

Planowanie przestrzenne Planowanie przestrzenne Powszechny, szybki dostęp do pełnej i aktualnej informacji planistycznej jest niezbędny w realizacji wielu zadań administracji publicznej. Digitalizacja zbioru danych planistycznych

Bardziej szczegółowo