Innowacyjność usług publicznych projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność usług publicznych projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 730 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Innowacyjność usług publicznych projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski 1. Wprowadzenie Zdolność do tworzenia i absorbowania innowacji jest największym wyzwaniem XXI w. Promocja technologii informatycznych i komunikacyjnych (TIK) staje się jednym z podstawowych narzędzi polityki Unii Europejskiej w budowaniu nowoczesnej gospodarki. Stosowanie i rozwijanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewnia dostęp do informacji potencjalnego źródła wiedzy. Wdrażanie TIK ma służyć ulepszaniu komunikacji między organizacjami, przedsiębiorstwami i obywatelami. Internet jest zatem technologią niezmiernie istotną, ponieważ powoduje zmiany w sposobie funkcjonowania zarówno organizacji różnych sektorów, jak i społeczeństwa. Technologie informatyczno-komunikacyjne przyczyniły się także do powstania nowego wymiaru produktów (produkty cyfrowe), które dzięki Internetowi mogą być przesyłane i sprzedawane. 2. Internet technologia informatyczno-komunikacyjna jako innowacja Za innowacje uważa się różne fakty, procesy, zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym i psychologicznym 2. Technologia infor- A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001, s E. Stawasz, Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, UŁ, Łódz 2001.

2 114 macyjna jest innowacją stymulującą rozwój wszystkich dziedzin życia, wynika z faktu nieograniczonego komunikowania się społeczeństwa za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych. Internet jest technologią, która wpływa na zmianę sposobu komunikacji międzyludzkiej, pracy, działania przedsiębiorstw, uczestniczenia w życiu publicznym, społecznościach lokalnych. Dlatego też M. Porter określa Internet jako technologię niezmiernie istotną 4. Jak podaje E. Stawasz 5, innowacje definiuje się jako pierwsze dla firmy przemysłowej komercyjne zastosowanie rozwiązania technicznego, którego efektem jest nowy udoskonalony produkt, nowe i zmodernizowane metody wytwórcze, a także zmiany organizacyjne w produkcji. Efekty związane z zastosowaniem Internetu wynikają z faktu, że Internet jest nową wirtualną platformą informacji, komunikowania się, zawierania transakcji i dystrybucji (produktów w formie cyfrowej) 6. Rozważając zastosowanie Internetu nie tylko w firmach przemysłowych, jako przykładowe efekty tej technologii, analogicznie w tych trzech wymiarach, można wskazać: nowy cyfrowy produkt (usługę) przy zawieraniu transakcji i komunikowaniu się przez Internet wzrasta znaczenie przesyłania dokumentów, obrazu, muzyki czy nawet pieniędzy w wersji elektronicznej, nowe metody wytwórcze wzrasta znaczenie nowych umiejętności w procesach wytwórczych, w miejscu pracy stosowane jest tzw. piśmiennictwo elektroniczne 7, wzrasta znaczenie pracy na odległość (telepraca) czy nauki na odległość (e-learning), a także świadczenia usług publicznych (e-governance) 8, istotne dla zmian organizacyjnych w produkcji pokonywanie ograniczeń czasu i przestrzeni w dotarciu do informacji i zasobów zgromadzonych w Internecie. Na zmiany organizacyjne wpływa automatyzacja gromadzenia danych przekazywanych przez Internet, a także digitalizacja 9 produktów i dokumentów (inny jest sposób gromadzenia, przechowywania, kopiowania oraz cyklu życia takiego produktu). A. Pomykalski, op. cit., s M. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March E. Stawasz, op. cit., s Por. A.A. Angehrn, J.F. Meyer, Developing Mature Internet Strategies, Information Systems Managment 1997, vol. 14, nr 3, s Por. Dokumenty Unii Europejskiej, np.: Information Society Quality for Change, SEC (2002) 372; E-inclusion. The Information Society s Potential for Social Inclusion in Europe, SEC (2001) Ibidem. 9 Digitalizacja oznacza, że dokumenty oraz informacje o produktach i zasobach coraz częściej transponowane są na nośnik cyfrowy.

3 Innowacyjność usług publicznych 115 Można przyjąć, że zastosowanie Internetu stanowi innowację w sferze produktu i zarządzania, a także, że jest to innowacja procesowa. Trudno jest bowiem wskazać innowację, która dotyczy procesu bez zmian w produktach czy sposobie organizacji pracy 10. W działalności marketingowej przedsiębiorstw Internet można potraktować jako innowację 11 : w ujęciu czynnościowym jako proces związany ze zmianą zachowań konsumenta w sferze rynku i konsumpcji, tworzeniem się nowych wzorców konsumpcji, w ujęciu rezultatywnym jako nowy produkt z punktu widzenia konsumenta (nowy zbiór korzyści dla konsumenta), nowy sposób zaspokojenia potrzeb, nowy wzór konsumpcji. Tabela 1. Efekty zastosowania Internetu działalność rynkowa Innowacja Internet/ TIK Źródło: opracowanie własne. klient (interesariusz) Internauta Firmy mające dostęp do Internetu (nowe wzorce zachowań, konsumpcji, motywacji) Efekty innowacji produkt Nowy wymiar produktu produkt cyfrowy, usługa elektroniczna Kategoria produktów sprzedawanych przez Internet (sprzedawane na odległość) Przestrzeń informacji o produktach obsługa klienta (interesariusza) Nowy kanał: informacji dystrybucji komunikacji z klientem zawierania transakcji Analizując zastosowanie Internetu, szczególnie w sferze rynku, można wskazać istotne zmiany w kwestii oferowanych produktów, obsługi klienta, jak również zachowań klienta. Syntetyczne zestawienia efektów tej innowacji przedstawia tabela Działania promujące wykorzystanie Internetu działania na rzecz dyfuzji innowacji Proces wykorzystania Internetu przez społeczeństwo i zastosowanie go w działalności organizacji można wyjaśnić wykorzystując teorię dyfuzji. W naukach spo- 10 Por. A. Pomykalski, op. cit., s K. Korcz, Wykorzystanie Internetu w e-marketingu przedsiębiorstw w świetle teorii dyfuzji innowacji [w:] Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003, s. 58.

4 116 łecznych dyfuzja rozumiana jest jako proces przekazywania informacji i wiedzy. Dyfuzja jest związana ze zjawiskiem rozpowszechniania pewnych idei. Dyfuzja innowacji polega na komunikowaniu i propagowaniu innowacji w ramach systemu społecznego. Może także oznaczać rozpowszechnianie się innowacji między różnymi systemami społecznymi i kulturowymi, nabierając wymiaru międzynarododowego 12. Adaptacja innowacji jest rozumiana jako zastosowanie, przyswojenie, akceptacja danej innowacji. Decyzja co do ostatecznego przyjęcia określonej innowacji przez konsumenta jest z reguły poprzedzona procesem zbierania informacji, oceny innowacji i możliwych skutków jej zastosowania, wypróbowania, wstępnego zastosowania, a w końcu akceptacji. Etapy te składają się na proces adaptacji, który dotyczy jednostki. Dyfuzja innowacji dotyczy natomiast całego systemu społecznego 13. To rozróżnienie nawiązuje do twierdzenia E.M. Rogersa, że adaptacja odbywa się w czasie prywatnym, natomiast adaptacja w czasie społecznym 14. W dokumentach Komisji Europejskiej oraz inicjatywach parlamentu europejskiego i krajów członkowskich wskazuje się na konieczność informatyzacji gospodarki i zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych przez organizacje gospodarcze, instytucje publiczne i obywateli. Podstawą polityki gospodarczej i działań krajów Unii Europejskiej, zmierzających do tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy (konowledge-based economy) i społeczeństwa informacyjnego (information society), stał się dokument popularnie nazywany raportem Bergmana. Raport Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy 15, opublikowany w 1994 r., stał się w Europie podstawą do dyskusji na temat zmian zachodzących pod wpływem rozwoju elektroniki, telekomunikacji i informatyki. W raporcie tym poruszono sprawy dotyczące szans i zagrożeń dla współczesnego społeczeństwa europejskiego. W 1999 r. przewodniczący Unii Europejskiej, Romano Prodi, ogłosił inicjatywę eeuropa społeczeństwo informacyjne dla wszystkich 16, w której kraje Unii Europejskiej deklarowały budowanie dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, a za najważniejszą przesłankę dla rozwoju gospodarek UE uznano inwestowanie w rozwój zasobów informatycznych. Zadania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego zapisane zostały w kolejnych dokumentach: eeuropa 2002, eeuropa Ibidem, s Ibidem, s E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York London 1983, s eeurope and the Global Information Society. Recommendation to the European Council, 26 May eeurope 2005: An Information Society for All. An Action Plan, European Council, 21/22 June 2002, Seville. 17 Ibidem.

5 Innowacyjność usług publicznych 117 Plan działań do 2002 r. odnosił się głownie do popularyzacji Internetu, w planie eeuropa 2005 szczególnie podkreślane jest znaczenie rozwoju usług (elektroniczna administracja, elektroniczne nauczanie, elektroniczne usługi związane ze zdrowiem, elektroniczny biznes) i treści dostępnych za pomocą Internetu 18. Na wzór inicjatywy eeuropa w Polsce powstają dokumenty prezentujące wyzwania dla polskiej gospodarki, społeczeństwa, kultury, edukacji i rynku pracy, związane z procesem informatyzacji i komputeryzacji życia: plan epolska 2006 obejmuje działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach , projekt Wrota Polski (grudzień 2002 r.) to wstępna wersja koncepcji wdrożenia usług egovernment, projekt wdrożenia publicznych usług elektronicznych, strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska (marzec 2003 r.) dotyczy programu informatyzacji Polski, w maju 2003 r. nastąpiła aktualizacja strategii. Podstawowym założeniem wszystkich działań, mających na celu promowanie cech społeczeństwa informacyjnego (SI) oraz wykorzystywania TIK, jest zapewnienie powszechności dostępu do treści i usług elektronicznych oraz tworzenie wartościowej oferty tych treści i usług 19. W planie działań eeuropa 2005 skupiono uwagę na zaspokajaniu potrzeb i poprawie jakości życia użytkowników Internetu przez zwiększanie dostępu do treści (usług) elektronicznych. Zwiększenie uczestnictwa społecznego jest możliwe dzięki świadczeniu różnorodnych usług elektronicznych 20. W dokumencie eeuropa 2005 i wzorowanym na nim dokumencie epolska za najważniejsze usługi wspierające rozwój nowej gospodarki uznano rozwój elektronicznej formy usług: usługi publiczne (e-governance), medyczne usługi świadczone na odległość (e-health), nauczanie na odległość (e-learning), handel elektroniczny (e-commerce). Są to usługi, które mają podnosić jakość życia mieszkańców Europy. Usługi te pomagają zapewnić jednolity standard świadczeń społecznych i wyrównać szanse dostępu do tych usług, ponieważ Internet przełamuje geograficzne bariery, umożliwiając dostęp do usług bez względu na miejsce świadczenia. Z tego względu są to nowe produkty, które przyczyniają się do integracji społecznej. 18 Tworzenie treści, usług i aplikacji oraz rozwój leżącej u ich podstaw infrastruktury zależy przede wszystkim od rynku. Plan działań koncentruje się na tych sferach, w których polityka może przyczynić się do stworzenia środowiska sprzyjającego prywatnym inwestycjom. Por. eeuropa Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska, KBN, marzec 2003, s e Europa 2005, s. 33.

6 Podnoszenie innowacyjności usług publicznych usługi elektroniczne Innowacyjność jest pojmowana jako zdolność organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i komercyjnego wykorzystania wyników badań, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, które prowadzą do wzrostu poziomu nowoczesności konkurencyjności. Innowacyjność jest pożądaną cechą społeczeństwa (w tym społeczności lokalnych) i każdego obszaru jego aktywności, w tym zwłaszcza gospodarki i administracji 21. W technologiach społeczeństwa informacyjnego upatruje się głównej szansy na jakościowo lepsze współrządzenie 22. Oczekuje się, że elektroniczny rząd (e-government) czy raczej elektronicznie umocnione współrządzenie (e-governance) oznaczać będzie bliższe realnym potrzebom, efektywne sprawowanie władzy. Współczesne procesy współrządzenia charakteryzuje deklarowana przez rządy i władze lokalne wola oparcia się na nowoczesnych technologiach społeczeństwa informacyjnego (TSI) 23. Elektronicznie umocnione współrządzenie przejawia się funkcjonowaniem różnych portali, worali, witryn internetowych, które są inicjatywą instytucji administracji publicznej. W popularnym ujęciu to, co rożni elektroniczne współrządzenie od rządzenia tradycyjnego, to możliwość przekazu informacji i decyzji drogą internetową. Powoduje to powstawanie współzależności zarówno w obrębie władzy regionalnej (lokalnej), jak i między strukturami władzy i administracji lokalnej a pozostałymi interesariuszami organizacji działających w regionie 24. Przewiduje się, że w najbliższych kilku latach TSI nie tylko zmienią sposób świadczenia usług, w tym oferowanych społecznościom lokalnym, ale zmienią się gruntownie podstawowe relacje wiążące rządzących z rządzonymi z określonymi skutkami dla rozwoju społecznego 25. W definicjach elektronicznego współrządzenia wyróżniają się dwa komplementarne ujęcia. W jednym kładzie się nacisk na takie wybory dokonywane przez rządzących spośród sposobów użytkowania TSI, aby możliwe było wytworzenie 21 A. Pomykalski, op. cit., s V. Bekkers, V. Homburg, M. Smekes, The Myths of E-government Policies: Balancing between Rhetoric and Reality, Conference Paper, IRPSM VI, Edinborough Z. Barczyk, A. Pichur, Internetowy serwis regionalny jako nowy system komunikacji społecznej, Materiały konferencyjne Politechniki Opolskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania w Bytomiu, czerwiec V. Bekkers, The Myth of Electronic Government, Bestuurweteschappen 2001, nr 4, s M. Symonds, The Next Revolution: A Survey of Government and the Internet, The Economist 2000, nr 355, s

7 Innowacyjność usług publicznych 119 nowej wartości. W drugim ujęciu kładzie się nacisk na wymuszenie powodowane przez TSI w samym systemie sprawowania władzy. Chodzi tu o gruntowne przekształcenie filozofii współrządzenia (podstaw relacji rządzący rządzeni), według której TSI stanowią nie tylko środki działania, lecz stają się częścią nowej jakości współrządzenia, przyczyniając się do wykształcenia nowego serwisu. W odniesieniu do wytwarzania nowej wartości można wyróżnić następujące kategorie takiego serwisu 26 : serwis ułatwiający dotarcie do informacji drogą internetową, głównie w odniesieniu do aktów i dokumentów związanych z formalną regulacją działań, serwis ułatwiający nawiązywanie kontaktu oznacza możliwość kontaktowania obywatela (użytkownika) z władzą, serwis umożliwiający zawieranie transakcji oznacza, że pewne zobowiązania i świadczenia mogą być dokonane on-line, utrzymując legalny status (np. uzyskiwanie prawa jazdy, pewnego rodzaju zapomóg, uprawnień, zezwoleń), serwis wspomagający partycypacje stwarza nie tylko możliwość przeprowadzania elektronicznych referendów, ale umożliwia także powstanie digitalnych platform (aren) pozwalających na zawiązywanie wirtualnych wspólnot, grup interesu. Obywatelom stwarza się możliwość uczestnictwa w procesach decyzyjnych (plany regionalne, przestrzenne, projekty rewitalizacji itp.), serwis umożliwiający transfer danych oznacza wymianę i wspólne tworzenie i współposiadanie baz danych zarówno przez organy władzy, jak i innych interesariuszy. W tej kategorii serwisu najdalej posunięta jest możliwość transformacji powiązań organizacyjnych i tworzenie układów partnerskich między interesariuszami formalnie przynależącymi do rożnych sektorów gospodarki. Wymienione kategorie serwisu wskazują na wzrastające możliwości budowania interakcji, począwszy od dostępu do danych, poprzez presje na poprawę jakości usług, presje na efektywność, aż po nowe formy partycypacji w ewoluującym modelu współrządzenia. Tworzenie odpowiednich serwisów internetowych urzędów publicznych jest związane z uczeniem się i coraz szerszym wykorzystywaniem Internetu przez społeczeństwo. Na tworzenie serwisów internetowych można spojrzeć ewolucyjnie. Jak wskazują J.I. Criado, O. Hughes i J. Teicher 27, można wyróżnić cztery stadia tworzenia serwisów internetowych służących elektronicznej administracji: 26 V. Bekkers, E-government More than E-commerce in Public Administration, Management and Information 2000, nr 2, s. 11, cyt. za: Z.Barczyk, A.Pichur, op. cit. 27 J.I. Criado, O. Hughes, J. Teicher, E-government and Managerialism: A Second Revolution in Public Management, Conference paper, IRPSM VI, Edinborough 2002, cyt. za: Z. Barczyk, A. Pichur, op. cit.

8 120 stadium pierwsze: dostęp do informacji. Strony internetowe służą do prezentowania informacji. Dostęp do informacji dla zewnętrznych użytkowników jest prosty, nie wymaga skomplikowanej nawigacji, stadium drugie: interakcyjne. Istnieje interaktywny kontakt za pomocą poczty elektronicznej, a także możliwość uzyskiwania formularzy, dokumentów. Gromadzenie informacji jest nadal tradycyjne, interaktywność ograniczona, stadium trzecie: procesowe. Na tym etapie następuje automatyzacja części działań, które odbywają się on-line. Pewne transakcje dokonywane są tam, gdzie opłaty są z góry ustalone (grzywny, opłaty edukacyjne, starania o prawo jazdy itp.), stadium czwarte: transakcyjne ( gmach z otwartymi drzwiami ). Jest to stadium, które obrazuje wielość połączonych treści, tekstów, stron internetowych, istnieją możliwości wędrowania po bazach danych, zdobywania informacji, a także załatwiania większości spraw i dokonywania transakcji. Rozróżnienie stadiów rozwoju serwisów internetowych z punktu widzenia elektronicznej administracji (współrządzenia) wskazuje, że Internet jest narzędziem, które nie tylko może stać się platformą komunikacji z obywatelami, ale także usprawnia działania i procesy zachodzące wewnątrz organizacji (gromadzenie, przechowywanie danych). Ewolucyjny wgląd w zorganizowanie elektronicznej administracji wskazuje, że to właśnie w trzecim stadium (procesowym) występuje interakcja obywatela z medialnym otoczeniem. 5. Koncepcja badania elektronicznych usług publicznych Do analizy rozwoju elektronicznych usług publicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wykorzystywana jest koncepcja badania opartego na analizie zawartości stron internetowych organizacji publicznych świadczących określone usługi na rzecz społeczeństwa (Web-based survey on electronic public services). Metoda badań oparta jest na jednym z 23 wskaźników dotyczących elektronicznych usług sektora publicznego, zatwierdzonych przez Radę Europejską 30 listopada 2000 r. 28, czyli na odsetku usług publicznych dostępnych przez Internet. Raport z tego typu badań w poszczególnych krajach Unii Europejskiej realizowany jest przez firmę Cap Gemini Ernst & Young 29. Badania ograniczone są do listy usług 28 Lista wskaźników benchmarkingu do inicjatywy eeurope (List of eeurope Benchmarking Indicators). Wstępna lista wskaźników została zaproponowana w: eeurope Action Plan (com/2000/330). 29 Analiza rozwoju e-usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Podsumowanie I edycji badań i najlepsze praktyki egovernment w Unii Europejskiej, Cap Gemini Ernst & Young, Warszawa 2002, s. 7 9.

9 Innowacyjność usług publicznych 121 wskazanych przez Komisję Europejską. Usługi podzielono na dwie grupy usług publicznych kierowane do osób fizycznych i do przedsiębiorstw (tabela 2). Tabela 2. Usługi publiczne kierowane do osób i przedsiębiorstw Usługi kierowane do osób fizycznych Rozliczenia w zakresie podatku od osób fizycznych Pośrednictwo pracy oraz usługi urzędów pracy Ubezpieczenia społeczne Dokumenty tożsamości, m.in. paszporty, prawa jazdy Rejestracja pojazdów Pozwolenia na budowę Obsługa zgłoszeń na Policję Biblioteki publiczne Akty urodzeń lub małżeństwa Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie Informacje o pomieszczeniach Służba zdrowia Źródło Analiza rozwoju e-usług publicznych, s Usługi kierowane do przedsiębiorstw (wspomagające) Zamówienia publiczne Zezwolenia i certyfikaty Deklaracje celne Prezentacja danych statystycznych Rejestracja przedsiębiorstw Rozliczenia skarbowe w zakresie podatku od osób prawnych Rozliczenia skarbowe w zakresie podatku VAT Rozliczenia związane z ZUS W celu pomiaru poziomu zaawansowania serwisów internetowych obsługujących powyższe usługi wykorzystano czteropoziomową strukturę 30 : poziom 1 informacja serwis dostarcza informacji wyłącznie o konkretnej usłudze, korzystanie z niej jest możliwe tylko w tradycyjny sposób, poziom 2 interakcja serwis poza informacją daje możliwość pobrania formularzy i aplikacji, poziom 3 dwustronna interakcja zakres poziomu 2 wzbogacony o możliwość przekazywania formularzy po uprzedniej autoryzacji, poziom 4 transakcja wszelkie czynności związane z usługą są obsługiwane zdalnie, umożliwiając obsługiwanie transakcji, podejmowanie decyzji itp. 30 T. Zieliński, Wykorzystanie technologii internetowej w tworzeniu systemu udogodnień miejskich, Raport z projektu realizowanego w ramach indywidualnych badań własnych finansowanych przez AE w Katowicach, Katowice 2002.

10 122 Zaproponowane miary zaawansowania serwisów internetowych są zgodne z propozycją zaawansowania elektronicznego usług publicznych przedstawionych w dokumencie eeuropa oraz w Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej 31. Dla niektórych usług, wyróżnionych do badania, maksymalnym poziomem zaawansowania jest poziom 3 dwustronna interakcja, dla innych poziom 4 realizacja transakcji. Maksymalny poziom zaawansowania poszczególnych usług został zaprezentowany w tabeli 3. Tabela 3. Maksymalny poziom technologicznego zaawansowania usług publicznych Maksymalny poziom satysfakcji 4 Maksymalny poziom satysfakcji 3 Podatek od osób fizycznych Prezentacja danych statystycznych Ubezpieczenie społeczne Pośrednictwo pracy, usługi urzędów pracy Dokumenty tożsamości, w tym paszporty Rejestracja pojazdów i prawa jazdy Pozwolenia na budowę Policja obsługa zgłoszeń Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie Biblioteki publiczne Służba zdrowia Akt urodzenia lub małżeństwa ZUS Informacje o przemieszczeniach Podatek od osób prawnych VAT Rejestracja przedsiębiorstw Deklaracje celne Zezwolenia i certyfikaty Zamówienia publiczne Źródło: Analiza rozwoju e-usług publicznych Wyróżnione do badania usługi ich poziom technologicznego zaawansowania podlega ocenie według odpowiedniej skali. Każdemu poziomowi zaawansowania technologicznego przyporządkowano jeden punkt. Usługa, która oferowana jest w pełni, otrzymuje maksimum punktów (np. usługa transakcyjna 4 pkt., usługa najwyżej o podwójnej interakcji 3 pkt.). Określony poziom rozwoju danej usługi (jego ocena) jest przeliczany na procentowy udział w rozwoju usługi, tak więc wynikiem badania jest ocena procentowa. Skala oceny usługi elektronicznej i sposób przeliczania na wskaźnik procentowy przedstawione zostały w tabeli Strategia informatyzacji, s. 15.

11 Innowacyjność usług publicznych 123 Tabela 4. Ocena poziomu rozwoju usług Poziom rozwoju usługi Skala ocen Skala procentowa Usługi z maksymalnym poziomem zaawansowania , , , , Usługi z maksymalnym poziomem zaawansowania , , , Źródło: Analiza rozwoju e-usług publicznych Celem badań jest ocena dostępności usług publicznych w danym kraju wyrażona w skali procentowej. Kalkulacji oceny dokonuje się przez porównanie sumy otrzymanych wyników z analizy wszystkich i poszczególnych usług (poziomu ich zaawansowania technologicznego) z sumą, która jest możliwa do otrzymania (maksymalny najwyższy wynik). Badania dostępności usług elektronicznych za pomocą tej metody są przeprowadzane na zlecenie Komisji Europejskiej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w krajach kandydujących. Wyniki badań wskazują, które z usług elektronicznych są dostępne i na jakim poziomie w poszczególnych krajach. Wskazują na zaawansowanie danego kraju w tworzeniu udogodnień społecznych związanych z ideą społeczeństwa informacyjnego. Badania powtarzane w określonych odstępach wskazują na tendencje w rozwoju usług elektronicznych zarówno w tych krajach, jak i w całej Europie. W proponowanej metodzie badania uwagę zwraca się na publiczne usługi elektroniczne, proponując odpowiednie klasyfikacje tych usług i sposób oceny przy pomiarze zjawiska. Trudność przy takiej analizie polega na tym, że wybrane usługi elektroniczne (wyszczególnione w tabeli 1) kierowane do osób i przedsiębiorstw oferowane są przez różne organizacje publiczne. Rodzi to problem odpowiedniego wyszukania i wyboru stron internetowych oferujących poszczególne usługi. Obecność tych organizacji w sieci jest inaczej zorganizowana w każdym makroregionie, powiacie czy gminie, a także w każdym kraju Unii Europejskiej.

12 124 Podejście do badania elektronicznych usług publicznych na stronach internetowych zawiera się w kolejnych etapach 32 : analiza (rozpoznanie) struktury administracji rządowej danego kraju, określenie próby różnorodnych serwisów internetowych oferujących poszczególne usługi, identyfikacja URLs (Universal Resource Locator, Uniform Resource Locator), czyli odpowiednich nazw adresów internetowych, przeprowadzenie badania stron internetowych na podstawie zaprojektowanych narzędzi badawczych (formularzy oceny). Zarysowana metoda nie wskazuje sposobu doboru i wyszukiwania serwisów internetowych, na których dostępne są poszczególne usługi. Nie wprowadza rozróżnienia dostępności usług dla poszczególnych szczebli administracji publicznej. Dobór próby i wyselekcjonowanie serwisów oferujących dane usługi przy każdym badaniu są odpowiednio projektowane przez organizację realizującą badanie w określonym kraju. 6. Wdrożenie innowacji w administracji projekty Wrota Polski i Wrota Małopolski Projekt zastosowania nowoczesnej technologii informatycznej w usługach publicznych w Polsce został zgłoszony w 2002 r. przez Komitet Badań Naukowych pod nazwą Wrota Polski. Jest to propozycja zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych. W projekcie tym został omówiony obecny stan świadczenia w Polsce usług publicznych dla obywateli i firm za pomocą technik telekomunikacyjnych i informatycznych, na tle innych, bardziej zaawansowanych rozwiązań zagranicznych, a także wskazane zostały propozycje rozwiązań docelowych i sposób dochodzenia do nich. Zawarto tam także wstępną analizę korzyści, wynikających z podjęcia proponowanego projektu, szacunki kosztów poszczególnych elementów przedsięwzięcia oraz ogólny plan wdrożenia 33. Z projektu przedstawionego przez Komitet Badań Naukowych pn. Wrota. Wstępna koncepcja 34 wynika, że wdrożenie elektronicznych usług publicznych pod nazwą Wrota Polski może usprawnić przepływ informacji w zakre- 32 On-line Public Servives: How Is Europe Processing, Web-based Survey on Electronic Public Services, Overall Results , Cap Gemini Ernst & Young, styczen 2004, com, Centrum doradztwa informacyjnego dla administracji rządowej i samorządowej, www. centrumdoradztwa.pl 34 Wrota. Wstępna koncepcja, KBN,

13 Innowacyjność usług publicznych 125 sie ponad 500 mln transakcji rocznie w relacji administracja obywatel, administracja firma. Efektem zastosowania Internetu (założenie portalu internetowego) będzie elektroniczny produkt nowa elektroniczna usługa. Usługi te można podzielić na 35 : 1) usługi świadczone na rzecz obywateli, do których należy: możliwość rozliczania podatku dochodowego, przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy, uzyskanie praw do wypłat zasiłków z ZUS, uzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dostęp do katalogu bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, zapisanie się na wizytę u lekarza; 2) usługi świadczone na rzecz firm, w tym: rejestracja oraz rozliczanie dotyczące obowiązku ubezpieczenia społecznego pracownika, zgłoszenie celne, rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT, przekazanie danych statystycznych, udział w zamówieniach publicznych. Elektroniczną komunikację można wskazać jako nową metodę wytwórczą w oferowaniu usług publicznych. Analizując dokument, za efekty wdrożenia innowacji (dzięki założeniu portali internetowych) istotne dla organizacji procesu prac urzędów można przyjąć: 1) działania związane z dostosowaniem prac każdego urzędu do prowadzenia, administrowania informacjami i usługami przez portal internetowy (nowe umiejętności pracowników urzędu, nowe stanowiska związane z obsługą informatyczną portalu internetowego); 2) działania ogólne zapisane w projekcie jako zmiany w prawnym i organizacyjnym funkcjonowaniu administracji, np. 36 : dostosowanie otoczenia prawnego przez dokończenie procesu legalizacji komunikacji elektronicznej i ochronę prawną działań wynikających z komunikacji elektronicznej, poszerzenie pojęcia informacji publicznej i ułatwienie dostępu do informacji, prawne i regulacyjne stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych, ustawowe umocowanie informatyzacji kraju i stworzenie kompetentnej organizacji do jej prowadzenia, 35 Ibidem, s Ibidem, s. 9.

14 126 wspieranie inicjatyw lokalnych, np. dotyczących tworzenia wrót regionalnych i promowanie najlepszych wzorców. Przedstawione efekty zastosowania Internetu w działaniach administracji wpływają także na zmiany w otoczeniu ekonomicznym, prawnym i społecznym. Każda zmiana potencjalnie wpływa na powstanie nowych potrzeb, które z kolei wskazują nowe możliwości. Obecnie najlepszy przykład stanowi technologia informacji 37. W propozycji odnoszącej się do zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych, zakłada się wspieranie i tworzenie inicjatyw regionalnych. Do takich inicjatyw zalicza się projekt promowany przez wojewodę małopolskiego pn. Wrota Małopolski. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw regionalnych, do której umowa została podpisana w sierpniu 2002 r. pomiędzy wojewodą małopolskim, firmą ComArch i Interią. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na grudzień 2005 r., a przewidziany budżet projektu wynosił 800 tys. zł. Projekt ten był realizowany w ramach Strategii województwa małopolskiego i został objęty patronatem ministra nauki i informatyzacji. W tworzeniu portalu elektronicznego uczestniczyły organy administracji publicznej: 171 gmin i 18 powiatów województwa małopolskiego, wojewoda małopolski, samorządowe kolegia odwoławcze w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, Izba Skarbowa w Krakowie, urzędy skarbowe oraz administracja zespolona (obecnie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Małopolski Kurator Oświaty) 38. W wyniku internetowego wyszukiwania zasobów dzięki wyszukiwarce google.pl za pomocą słów Wrota Małopopolski można odnaleźć w pierwszych 10 wskazaniach internetowy adres wyszukiwanego portalu. Dostęp do treści portalu możliwy jest poprzez kilka adresów internetowych: Nazwa serwisu Wrota Małopolski funkcjonuje jako portal województwa małopolskiego. Według definicji pracowni badań TNS OBOP 39 portal internetowy jest serwisem internetowym zawierającym wyczerpujące informacje dotyczące zasobów związanych z różnymi dziedzinami (nie tylko z określoną branżą). Serwis internetowy nazwany portalem jest niejako przejściem, które ma prowadzić internautę do kolejnych witryn internetowych. Portale mają być punktem wejścia użytkownika do Internetu. Portal jest też definiowany jako witryna internetowa o dużym stopniu organizacji, w której znajdują się odsyłacze do określonych tematycznie stron internetowych. Bardzo często zawiera tematyczny katalog stron 37 A. Pomykalski, op. cit., s Definicja TNS OBOP,

15 Innowacyjność usług publicznych 127 internetowych, wyszukiwarkę, czat lub forum dyskusyjne, aplikacje poczty elektronicznej 40. Jeżeli tematyka portalu jest bardzo szeroka, dotyczy niemal wszystkich dziedzin, wówczas jest to portal horyzontalny, natomiast gdy serwis wyspecjalizowany jest w jednej dziedzinie, np. dotyczy jednej branży, jest to portal wertykalny (wortal). Portal daje odwiedzającym szanse selekcjonowania i odnalezienia żądanych informacji. Treści w serwisie internetowym Wrota Małopolski ułożone są według tematów cyfrowy urząd, biuletyn informacji publicznej, przedsiębiorczość, mapy gis, praktyczna Małopolska, kultura, ochrona środowiska. Z głównej witryny internetowej można przejść do zagadnień i informacji dotyczących województwa małopolskiego, które dostarczane są przez różne organizacje i instytucje. Taka konstrukcja witryny pozwala nazwać ją portalem, czyli takim serwisem odnośników i kierunkowskazów do innych serwisów i stron internetowych, które pomagają klientom (interesariuszom) w zdobyciu właściwych informacji. Dział tematyczny cyfrowy urząd jest witryną, przez którą można uzyskać informacje o sprawach załatwianych w Urzędzie Marszałkowskim. Jest to lista ok. 20 spraw, co do których można dowiedzieć się o opłatach, osobach do kontaktu, miejscu i czasie przyjmowania stron. Za pomocą tej witryny można rozpocząć procedurę załatwiania tych spraw poprzez uzyskanie elektronicznej wersji formularzy, kontakt elektroniczny z odpowiednim urzędnikiem. Wrota Małopolski, a szczególnie cyfrowy urząd, są ciągle wdrażanym projektem. Obecny stan zaawansowania elektronicznego urzędu można określić jako serwis ułatwiający dotarcie do informacji drogą internetową, głównie w odniesieniu do aktów i dokumentów związanych z formalną regulacją działań, serwis ułatwiający nawiązywanie kontaktu (możliwość kontaktowania na linii obywatel użytkownik władza). W odniesieniu zaś do ewolucyjnego rozwoju serwisów administracji 41 cyfrowy urząd Wrót Małopolski można obecnie zaliczyć do stadium, w którym istnieje już możliwość kontaktu za pomocą poczty elektronicznej czy możliwość uzyskiwania formularzy i dokumentów. Jednak interaktywność jest nadal ograniczona. 7. Wnioski Technologia informacyjna jest innowacją stymulującą rozwój wszystkich dziedzin życia. Ma ona służyć poprawie komunikacji między organizacjami, przedsiębiorstwami i obywatelami. Nowoczesne techniki informacyjne (głownie Internet) umożliwiają stwarzanie warunków trwałej poprawy życia, wpływają na zmiany sposobu komunikacji międzyludzkiej, pracy, działania przedsiębiorstw, uczestniczenia w życiu publicznym, społecznościach lokalnych. Warunkiem 40 Por. Wielka Internetowa Encyklopedia Mulitmedialna, 41 J.I. Criado, O. Hughes, J. Teicher, op. cit.

16 128 wykorzystywania technik informacyjnych są działania na rzecz budowania społeczeństwa informacyjnego w Europie (w tym także w Polsce), popularyzowanie wykorzystywania internetowych zasobów informacyjnych (działania na rzecz dyfuzji innowacji). Innowacyjność jest pożądaną cechą społeczeństwa i każdego obszaru jego aktywności, a zwłaszcza gospodarki i administracji. Zatem inicjatywy wdrażania innowacji w działaniach administracji zasługują na szczególną uwagę. Polska jako kraj należący do Unii Europejskiej również podejmuje działania zmierzające do budowania dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, gdzie inwestowanie w rozwój zasobów informatycznych jest jednym z priorytetów polityki. W wyniku realizacji celu, jakim jest tworzenie usług publicznych (e-governance), powstała propozycja opracowania zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych (projektu pn. Wrota Polski ), dzięki któremu możliwe będzie wytwarzanie nowych wartości, a także stworzenie nowej filozofii współrządzenia. Literatura Analiza rozwoju e-usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Podsumowanie edycji badań i najlepsze praktyki egovernment w Unii Europejskiej, Cap Gemini Ernst & Young, Warszawa Angehrn A.A., Meyer J.F., Developing Mature Internet Strategies, Information Systems Managment 1997, vol. 14, nr 3. Barczyk Z., Pichur A., Internetowy serwis regionalny jako nowy system komunikacji społecznej, Materiały konferencyjne Politechniki Opolskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania w Bytomiu, czerwiec Bekkers V., E-government More than E-commerce in Public Administration, Management and Information 2000, nr 2. Bekkers V., The Myth of Electronic Government, Bestuurweteschappen 2001, nr 4. Bekkers V., Homburg V., Smekes M., The Myths of E-government Policies: Balancing between Rhetoric and Reality, Conference Paper, IRPSM VI, Edinborough Criado J.I., Hughes O., Teicher J., E-government and Managerialism: A Second Revolution in Public Management, Conference paper, IRPSM VI, Edinborough eeurope 2005: An Information Society for All. An Action Plan, European Council, 21/22 czerwiec 2002, Seville. E-inclusion. The Information Society s Potential for Social Inclusion in Europe, SEC (2001) Information Society Quality for Change, SEC (2002) 372. Korcz K., Wykorzystanie Internetu w e-marketingu przedsiębiorstw w świetle teorii dyfuzji innowacji [w:] Internet w marketingu, PWE, Warszawa Matusiak K.B., Stawasz E., Jewtuchowicz A., Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, UŁ, Łódz Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa Porter M., Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March 2001.

17 Innowacyjność usług publicznych 129 Rogers E.M., Diffusion of Innovations, The Free Press, New York London Stawasz E., Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, Łódz Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska, KBN, marzec Symonds M., The Next Revolution: A Survey of Government and the Internet, The Economist 2000, nr 355. Wrota. Wstępna koncepcja, KBN, Zieliński T., Wykorzystanie technologii internetowej w tworzeniu systemu udogodnień miejskich, Raport z projektu realizowanego w ramach indywidualnych badań własnych finansowanych przez AE w Katowicach, Katowice The Innovativeness of Public Services A Project to Use the Internet in the Public Administration of Małopolska Information technology (including the Internet) is an innovation that affects all aspects of everyday life. The popularization of information and communication technologies (ICTs) has also led to the emergence of new types of products (electronic, digital products) that can be bought and downloaded on the net. ICTs have changed the way in which public services are offered. Furthermore, ICTs can strengthen and facilitate communication between public authorities and citizens. Public authorities are increasingly embracing modern networked communications such as the World Wide Web and, in the process, are creating the foundations for governance in an information age. This article presents an approach towards innovative electronic public services in Europe and Poland, analyses a method for measuring electronic services, and reports on two Polish electronic services projects: the Polska Portal (Wrota Polski) and the Małopolska Portal (Wrota Małopolski).

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce

Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Strategia Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Polsce Dokumenty List od Premiera Czasy, w których żyjemy, to czasy komputerów, telefonów komórkowych, SMSów, czatów, Internetu i serwisów społecznościowych.

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE

Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE EDYTA BARACZ Informatyzacja administracji publicznej w Polsce w świetle polityki społeczeństwa informacyjnego UE Społeczeństwo informacyjne to typ społeczeństwa, którego kształtowanie się ściśle związane

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów

Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Możliwości pozyskiwania pozabudżetowych środków finansowych na digitalizację zasobów Teresa E. Szymorowska Wojewódzka Biblioteka Publiczna Książnica Kopernikańska w Toruniu e-polska Biblioteki i archiwa

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu e-urzędnik

Sylabus modułu e-urzędnik Sylabus modułu e-urzędnik Wymagania konieczne: Zakłada się, że przystępując do egzaminu modułu e-urzędnik, zdający będzie miał opanowany blok umiejętności i wiadomości podstawowych w zakresie zgodnym z

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

założenia a rzeczywistość

założenia a rzeczywistość Katedra Ekonomiki i Organizacji Telekomunikacji Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (epuap) założenia a rzeczywistość

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji.

Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Strategia e-rozwoju województwa mazowieckiego, zasady współdziałania Samorządów Gminnych z Samorządem Województwa Mazowieckiego przy jej realizacji. Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców

Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Koncepcja społecznej odpowiedzialności w procesie szkolenia kierowców i kandydatów na kierowców Współpraca w zakresie realizacji działań społecznej odpowiedzialności: Wydział Komunikacji i Transportu Urzędu

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r.

Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski. Warszawa, 26 maja 2015 r. Polska Cyfrowa impulsem do e-rozwoju Marta Grabowska, Uniwersytet Warszawski Warszawa, 26 maja 2015 r. Rozwój społeczny koncepcja Alvina Tofflera Trzecia fala Warszawa, 1997 Społeczeństwo agrarne * Społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania

Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Europejską drogę w kierunku społeczeństwa informacyjnego Zagadnienia społeczeństwa informacyjnego jako element polityki spójności Unii Europejskiej oraz procesu jej rozszerzania Włodzimierz Marciński Radca

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej

Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Samorząd bliżej obywatela i przedsiębiorcy. Zastosowanie nowych technologii w administracji samorządowej Marcin Kowalski, Wiceprezes zarządu Wałbrzych, dnia 24 września 2014 r. Agenda wystąpienia Cyfryzacja

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów

Cyfrowa Małopolska w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Cyfrowa Małopolska 2014-20 w stronę e-administracji i cyfrowych zasobów Łukasz Foltyn Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Nowy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE

Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE Irff F Prace Instytutu Prawa i Administracji PWSZ w Sulechowie Hanna Krynicka ROZWÓJ E-USŁUG PUBLICZNYCH W POLSCE 1. Uwagi wstępne W modelu społeczno-gospodarczym Unii Europejskiej administracja publiczna

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r.,

Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r., Środa z funduszami dla instytucji publicznych na e-administrację i cyfryzację Wałbrzych, 6 maja 2015 r., Iwona Stach - Janyst Punkt Informacji Funduszy Europejskich Wałbrzych Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2

Projekty realizowane w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Projekt administracji rządowej województwa podlaskiego CU2 Wdrożenie jednolitego systemu EZD w administracji zespolonej województwa podlaskiego Mariusz Madejczyk Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. informatyzacji

Bardziej szczegółowo

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D. Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych REGIONALNE ŚRODKI NA WSPIERANIE DZIAŁÓW R&D Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Jaka jest Rola MJWPU? Wprowadzanie w świat finansowania innowacji na Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz

Po co nam klaster? Edyta Pęcherz Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Fundusze Europejskie dla rozwoju innowacyjnej gospodarki. Inwestujemy

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze

Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze Możliwości zwiększania efektywności wykorzystania zasobów polskich MSP EDIT VALUE nowoczesne narzędzie wspierające decyzje gospodarcze 16.10. 2014, Konstantynów Łódzki AGENDA EDIT VALUE TOOL Narzędzie

Bardziej szczegółowo

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego

Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Regionalny E-KO-SYSTEM Innowacji Województwa Śląskiego Konferencja Regionalny Ekosystem Innowacji Wspólny rynek dla biznesu i nauki Chorzów, 10 października 2012 r. RSI komunikuje politykę innowacyjną

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5

Strategia Lizbońska droga do sukcesu zjednoczonej Europy, UKIE, Warszawa 2002, s. 11. 5 O autorze Tomasz Bartosz Kalinowski ukończył studia w 2003 r. na Uniwersytecie Łódzkim. W tym samym roku został zatrudniony jako asystent w Katedrze Zarządzania Jakością tej uczelni oraz rozpoczął studia

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim. 18 lutego 2010, Opole SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w Województwie Śląskim 18 lutego 2010, Opole www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i technicznych

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe

Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe Plan działalności Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rok 2016 dla działów administracji rządowej Nauka i Szkolnictwo Wyższe CZĘŚĆ A: Najważniejsze cele do realizacji w roku 2016 Mierniki określające

Bardziej szczegółowo

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS

dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego jako e-urząd zorientowany usługowo dr Mariusz Ulicki Dyrektor Biura Informatyki i Telekomunikacji Centrali KRUS 1 Cel prezentacji Celem prezentacji jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17

WSTĘP PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 SPIS TREŚCI WSTĘP... 11 1. PARADYGMATY I DETERMINANTY ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO I GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY... 17 1.1. Istota społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy (Celina

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań

Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Inteligentne specjalizacje województwa mazowieckiego proces przedsiębiorczego odkrywania i koncentracja na priorytetowych kierunkach badań Małgorzata Rudnicka Kierownik Wydziału Innowacyjności i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Wstęp... 9 Rozdział 1 ZARYS TEORII STEROWANIA PROCESAMI PRZEDSIĘBIORSTWA... 11 1. Zakres i potencjalne zastosowania teorii... 11 2. Opis szkieletowego systemu EPC II... 12 2.1. Poziomy organizacyjne, warstwy

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość

Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Informatyzacja Województwa Małopolskiego - załoŝenia, realizacja i plany na przyszłość Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006 Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Warsztaty Lwów Małopolska, Kraków 6.II.2006

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OŚ PRIORYTETOWA 8 RPO WO 2014-2020 INTEGRACJA SPOŁECZNA KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik do Uchwały Nr 30/2015 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 23 października 2015 r. Oś priorytetowa Działanie Tryb

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r.

Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu. Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Zwiększenie konkurencyjności regionu poprzez społeczną odpowiedzialność biznesu Magdalena Woźniak - Miszewska Szczecin, 23-24 listopada 2011 r. Plan wystąpienia: 1. Cel główny 2. Centrum Obsługi Inwestorów

Bardziej szczegółowo

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów e-podatki elektroniczne usługi nowoczesnego państwa Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów IV Forum Informatyki w Administracji Ciechocinek, 20-21 kwiecień 2005 Filary

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne

W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne, koncepcyjne i realizacyjne Czy realizacja projektu to dostarczenie narzędzia biznesowego, czy czynnik stymulujący rozwój społeczeństwa informacyjnego? W perspektywie kluczowych projektów informatycznych MSWiA uwarunkowania prawne,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 2 SPIS TREŚCI: 1. Misja Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A... 3 2. Cele polityki charytatywnej i sponsoringowej MARR S.A.........4 3. Obszary działalności charytatywnej i sponsoringowej MARR

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS).

Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). Kompilacja pojęć stosowanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej na temat innowacyjności przez Główny Urząd Statystyczny (GUS). (Kompilacja dokonana przez Fundację Centrum Analiz Transportowych

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2.

Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Trzy pozostające ze sobą w określonych relacjach elementy składowe: 1. Rozwój infrastruktury jako podstawowego narzędzia transmisji informacji. 2. Rozwój treści i systemów usług, dzięki którym owa infrastruktura

Bardziej szczegółowo

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M -

biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Instytut Badań nad Przedsiębiorczo biorczością i Rozwojem Ekonomicznym Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) a konkurencyjność - dobre praktyki europejskich MŚP M - Maciej Bieńkiewicz, 26 luty 2008,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

Spis tabel, rysunków i wykresów

Spis tabel, rysunków i wykresów Spis tabel, rysunków i wykresów Tabele Tabela B1.2-1. Wartość towarów i usług zamawianych przez Internet w ciągu ostatnich 3 miesięcy według wykształcenia osób... 47 Tabela B1.4-1 Portale internetowe z

Bardziej szczegółowo

efektywności instytucji publicznych

efektywności instytucji publicznych Działania KPRM zorientowane na zwiększenie efektywności instytucji publicznych W oczach obywatela nie jest tak źle! Osobiste doświadczenia Polaków związane z załatwianiem różnego rodzaju spraw urzędowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 9 ROZDZIAŁ I Teoretyczne ujęcie innowacji... 11 1. Innowacje-proces innowacyjny-konkurencyjność... 11 2. System innowacyjny na poziomie regionu... 15 3. System innowacyjny a

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji!

Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Zmień taktykę- przejdź do ofensywy. Staw czoła cyfrowej transformacji. Zmień taktykę przejdź do ofensywy! Staw czoła cyfrowej transformacji! Prezentacja wyników badania IDC w Polsce na tle badań globalnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ)

Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) Program budowy infrastruktury informacji przestrzennej (IIP) w Ministerstwie Zdrowia (MZ) 1. WIADOMOŚCI WSTĘPNE 1.1 CHARAKTERYSTYKA ORGANU WIODĄCEGO 1) Stanowisko, imię i nazwisko, dane adresowe organu

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r.

Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Modyfikacja Stanowiska Prezesa UKE z dnia 15 lutego 2011 r. Mając na uwadze stanowiska jednostek samorządu terytorialnego (JST) przedstawiane w ramach prowadzonych przed Prezesem UKE postępowaniach administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - w celu podniesienia jakości życia obywateli

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 - w celu podniesienia jakości życia obywateli Źródło: http://mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/6278,strategia-rozwoju-spoleczenstwa-informacyjnego-w-polsce-do-roku-2013-w-ce lu-podn.html Wygenerowano: Sobota, 13 lutego 2016, 18:29 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska

Szanowni Państwo. Tomasz Dziobiak Urszula Gradowska Witamy w DBMS Szanowni Państwo Obecne 90% zasobów danych w przedsiębiorstwach powstało w ciągu ostatnich dwóch latach, ale tylko 1% z posiadanych danych jest wykorzystywanych do budowy wiedzy o kliencie.

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do

Innowacja. Innowacja w przedsiębiorczości. Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do Innowacja w przedsiębiorczości Andrzej Zakrzewski Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości andrzej.zakrzewski@inkubatory.pl Innowacja Innowacją jest wprowadzenie do praktyki nowego lub znacząco ulepszonego

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TURYSTYKA I REKREACJA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia drugiego stopnia ogólnoakademicki magister 1. Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Systemy Informacji Przestrzennej

Systemy Informacji Przestrzennej Systemy Informacji Przestrzennej Maciej Bednarski mbednarski@ispik.pl Cieszyn, 14 października 2010 Instytut Systemów Przestrzennych i Katastralnych S.A. GLIWICE Krótka historia Instytutu Rozpoczęcie działalności

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia 11 maja 2016 r.

Data sporządzenia 11 maja 2016 r. Nazwa projektu Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej

Bardziej szczegółowo