Innowacyjność usług publicznych projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjność usług publicznych projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 730 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Katedra Przedsiębiorczości i Innowacji Innowacyjność usług publicznych projekt zastosowania Internetu w administracji Małopolski 1. Wprowadzenie Zdolność do tworzenia i absorbowania innowacji jest największym wyzwaniem XXI w. Promocja technologii informatycznych i komunikacyjnych (TIK) staje się jednym z podstawowych narzędzi polityki Unii Europejskiej w budowaniu nowoczesnej gospodarki. Stosowanie i rozwijanie technologii informacyjno-komunikacyjnych zapewnia dostęp do informacji potencjalnego źródła wiedzy. Wdrażanie TIK ma służyć ulepszaniu komunikacji między organizacjami, przedsiębiorstwami i obywatelami. Internet jest zatem technologią niezmiernie istotną, ponieważ powoduje zmiany w sposobie funkcjonowania zarówno organizacji różnych sektorów, jak i społeczeństwa. Technologie informatyczno-komunikacyjne przyczyniły się także do powstania nowego wymiaru produktów (produkty cyfrowe), które dzięki Internetowi mogą być przesyłane i sprzedawane. 2. Internet technologia informatyczno-komunikacyjna jako innowacja Za innowacje uważa się różne fakty, procesy, zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym i psychologicznym 2. Technologia infor- A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa 2001, s E. Stawasz, Zewnętrzne uwarunkowania innowacyjności i wzrostu firm [w:] K.B. Matusiak, E. Stawasz, A. Jewtuchowicz, Zewnętrzne determinanty rozwoju innowacyjnych firm, UŁ, Łódz 2001.

2 114 macyjna jest innowacją stymulującą rozwój wszystkich dziedzin życia, wynika z faktu nieograniczonego komunikowania się społeczeństwa za pośrednictwem globalnych sieci komputerowych. Internet jest technologią, która wpływa na zmianę sposobu komunikacji międzyludzkiej, pracy, działania przedsiębiorstw, uczestniczenia w życiu publicznym, społecznościach lokalnych. Dlatego też M. Porter określa Internet jako technologię niezmiernie istotną 4. Jak podaje E. Stawasz 5, innowacje definiuje się jako pierwsze dla firmy przemysłowej komercyjne zastosowanie rozwiązania technicznego, którego efektem jest nowy udoskonalony produkt, nowe i zmodernizowane metody wytwórcze, a także zmiany organizacyjne w produkcji. Efekty związane z zastosowaniem Internetu wynikają z faktu, że Internet jest nową wirtualną platformą informacji, komunikowania się, zawierania transakcji i dystrybucji (produktów w formie cyfrowej) 6. Rozważając zastosowanie Internetu nie tylko w firmach przemysłowych, jako przykładowe efekty tej technologii, analogicznie w tych trzech wymiarach, można wskazać: nowy cyfrowy produkt (usługę) przy zawieraniu transakcji i komunikowaniu się przez Internet wzrasta znaczenie przesyłania dokumentów, obrazu, muzyki czy nawet pieniędzy w wersji elektronicznej, nowe metody wytwórcze wzrasta znaczenie nowych umiejętności w procesach wytwórczych, w miejscu pracy stosowane jest tzw. piśmiennictwo elektroniczne 7, wzrasta znaczenie pracy na odległość (telepraca) czy nauki na odległość (e-learning), a także świadczenia usług publicznych (e-governance) 8, istotne dla zmian organizacyjnych w produkcji pokonywanie ograniczeń czasu i przestrzeni w dotarciu do informacji i zasobów zgromadzonych w Internecie. Na zmiany organizacyjne wpływa automatyzacja gromadzenia danych przekazywanych przez Internet, a także digitalizacja 9 produktów i dokumentów (inny jest sposób gromadzenia, przechowywania, kopiowania oraz cyklu życia takiego produktu). A. Pomykalski, op. cit., s M. Porter, Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March E. Stawasz, op. cit., s Por. A.A. Angehrn, J.F. Meyer, Developing Mature Internet Strategies, Information Systems Managment 1997, vol. 14, nr 3, s Por. Dokumenty Unii Europejskiej, np.: Information Society Quality for Change, SEC (2002) 372; E-inclusion. The Information Society s Potential for Social Inclusion in Europe, SEC (2001) Ibidem. 9 Digitalizacja oznacza, że dokumenty oraz informacje o produktach i zasobach coraz częściej transponowane są na nośnik cyfrowy.

3 Innowacyjność usług publicznych 115 Można przyjąć, że zastosowanie Internetu stanowi innowację w sferze produktu i zarządzania, a także, że jest to innowacja procesowa. Trudno jest bowiem wskazać innowację, która dotyczy procesu bez zmian w produktach czy sposobie organizacji pracy 10. W działalności marketingowej przedsiębiorstw Internet można potraktować jako innowację 11 : w ujęciu czynnościowym jako proces związany ze zmianą zachowań konsumenta w sferze rynku i konsumpcji, tworzeniem się nowych wzorców konsumpcji, w ujęciu rezultatywnym jako nowy produkt z punktu widzenia konsumenta (nowy zbiór korzyści dla konsumenta), nowy sposób zaspokojenia potrzeb, nowy wzór konsumpcji. Tabela 1. Efekty zastosowania Internetu działalność rynkowa Innowacja Internet/ TIK Źródło: opracowanie własne. klient (interesariusz) Internauta Firmy mające dostęp do Internetu (nowe wzorce zachowań, konsumpcji, motywacji) Efekty innowacji produkt Nowy wymiar produktu produkt cyfrowy, usługa elektroniczna Kategoria produktów sprzedawanych przez Internet (sprzedawane na odległość) Przestrzeń informacji o produktach obsługa klienta (interesariusza) Nowy kanał: informacji dystrybucji komunikacji z klientem zawierania transakcji Analizując zastosowanie Internetu, szczególnie w sferze rynku, można wskazać istotne zmiany w kwestii oferowanych produktów, obsługi klienta, jak również zachowań klienta. Syntetyczne zestawienia efektów tej innowacji przedstawia tabela Działania promujące wykorzystanie Internetu działania na rzecz dyfuzji innowacji Proces wykorzystania Internetu przez społeczeństwo i zastosowanie go w działalności organizacji można wyjaśnić wykorzystując teorię dyfuzji. W naukach spo- 10 Por. A. Pomykalski, op. cit., s K. Korcz, Wykorzystanie Internetu w e-marketingu przedsiębiorstw w świetle teorii dyfuzji innowacji [w:] Internet w marketingu, PWE, Warszawa 2003, s. 58.

4 116 łecznych dyfuzja rozumiana jest jako proces przekazywania informacji i wiedzy. Dyfuzja jest związana ze zjawiskiem rozpowszechniania pewnych idei. Dyfuzja innowacji polega na komunikowaniu i propagowaniu innowacji w ramach systemu społecznego. Może także oznaczać rozpowszechnianie się innowacji między różnymi systemami społecznymi i kulturowymi, nabierając wymiaru międzynarododowego 12. Adaptacja innowacji jest rozumiana jako zastosowanie, przyswojenie, akceptacja danej innowacji. Decyzja co do ostatecznego przyjęcia określonej innowacji przez konsumenta jest z reguły poprzedzona procesem zbierania informacji, oceny innowacji i możliwych skutków jej zastosowania, wypróbowania, wstępnego zastosowania, a w końcu akceptacji. Etapy te składają się na proces adaptacji, który dotyczy jednostki. Dyfuzja innowacji dotyczy natomiast całego systemu społecznego 13. To rozróżnienie nawiązuje do twierdzenia E.M. Rogersa, że adaptacja odbywa się w czasie prywatnym, natomiast adaptacja w czasie społecznym 14. W dokumentach Komisji Europejskiej oraz inicjatywach parlamentu europejskiego i krajów członkowskich wskazuje się na konieczność informatyzacji gospodarki i zastosowania technologii informatycznych i komunikacyjnych przez organizacje gospodarcze, instytucje publiczne i obywateli. Podstawą polityki gospodarczej i działań krajów Unii Europejskiej, zmierzających do tworzenia nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy (konowledge-based economy) i społeczeństwa informacyjnego (information society), stał się dokument popularnie nazywany raportem Bergmana. Raport Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy 15, opublikowany w 1994 r., stał się w Europie podstawą do dyskusji na temat zmian zachodzących pod wpływem rozwoju elektroniki, telekomunikacji i informatyki. W raporcie tym poruszono sprawy dotyczące szans i zagrożeń dla współczesnego społeczeństwa europejskiego. W 1999 r. przewodniczący Unii Europejskiej, Romano Prodi, ogłosił inicjatywę eeuropa społeczeństwo informacyjne dla wszystkich 16, w której kraje Unii Europejskiej deklarowały budowanie dynamicznej i konkurencyjnej gospodarki opartej na wiedzy, a za najważniejszą przesłankę dla rozwoju gospodarek UE uznano inwestowanie w rozwój zasobów informatycznych. Zadania związane z tworzeniem społeczeństwa informacyjnego zapisane zostały w kolejnych dokumentach: eeuropa 2002, eeuropa Ibidem, s Ibidem, s E.M. Rogers, Diffusion of Innovations, The Free Press, New York London 1983, s eeurope and the Global Information Society. Recommendation to the European Council, 26 May eeurope 2005: An Information Society for All. An Action Plan, European Council, 21/22 June 2002, Seville. 17 Ibidem.

5 Innowacyjność usług publicznych 117 Plan działań do 2002 r. odnosił się głownie do popularyzacji Internetu, w planie eeuropa 2005 szczególnie podkreślane jest znaczenie rozwoju usług (elektroniczna administracja, elektroniczne nauczanie, elektroniczne usługi związane ze zdrowiem, elektroniczny biznes) i treści dostępnych za pomocą Internetu 18. Na wzór inicjatywy eeuropa w Polsce powstają dokumenty prezentujące wyzwania dla polskiej gospodarki, społeczeństwa, kultury, edukacji i rynku pracy, związane z procesem informatyzacji i komputeryzacji życia: plan epolska 2006 obejmuje działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce w latach , projekt Wrota Polski (grudzień 2002 r.) to wstępna wersja koncepcji wdrożenia usług egovernment, projekt wdrożenia publicznych usług elektronicznych, strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska (marzec 2003 r.) dotyczy programu informatyzacji Polski, w maju 2003 r. nastąpiła aktualizacja strategii. Podstawowym założeniem wszystkich działań, mających na celu promowanie cech społeczeństwa informacyjnego (SI) oraz wykorzystywania TIK, jest zapewnienie powszechności dostępu do treści i usług elektronicznych oraz tworzenie wartościowej oferty tych treści i usług 19. W planie działań eeuropa 2005 skupiono uwagę na zaspokajaniu potrzeb i poprawie jakości życia użytkowników Internetu przez zwiększanie dostępu do treści (usług) elektronicznych. Zwiększenie uczestnictwa społecznego jest możliwe dzięki świadczeniu różnorodnych usług elektronicznych 20. W dokumencie eeuropa 2005 i wzorowanym na nim dokumencie epolska za najważniejsze usługi wspierające rozwój nowej gospodarki uznano rozwój elektronicznej formy usług: usługi publiczne (e-governance), medyczne usługi świadczone na odległość (e-health), nauczanie na odległość (e-learning), handel elektroniczny (e-commerce). Są to usługi, które mają podnosić jakość życia mieszkańców Europy. Usługi te pomagają zapewnić jednolity standard świadczeń społecznych i wyrównać szanse dostępu do tych usług, ponieważ Internet przełamuje geograficzne bariery, umożliwiając dostęp do usług bez względu na miejsce świadczenia. Z tego względu są to nowe produkty, które przyczyniają się do integracji społecznej. 18 Tworzenie treści, usług i aplikacji oraz rozwój leżącej u ich podstaw infrastruktury zależy przede wszystkim od rynku. Plan działań koncentruje się na tych sferach, w których polityka może przyczynić się do stworzenia środowiska sprzyjającego prywatnym inwestycjom. Por. eeuropa Strategia informatyzacji Rzeczypospolitej Polskiej epolska, KBN, marzec 2003, s e Europa 2005, s. 33.

6 Podnoszenie innowacyjności usług publicznych usługi elektroniczne Innowacyjność jest pojmowana jako zdolność organizacji do stałego poszukiwania, wdrażania i komercyjnego wykorzystania wyników badań, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków, które prowadzą do wzrostu poziomu nowoczesności konkurencyjności. Innowacyjność jest pożądaną cechą społeczeństwa (w tym społeczności lokalnych) i każdego obszaru jego aktywności, w tym zwłaszcza gospodarki i administracji 21. W technologiach społeczeństwa informacyjnego upatruje się głównej szansy na jakościowo lepsze współrządzenie 22. Oczekuje się, że elektroniczny rząd (e-government) czy raczej elektronicznie umocnione współrządzenie (e-governance) oznaczać będzie bliższe realnym potrzebom, efektywne sprawowanie władzy. Współczesne procesy współrządzenia charakteryzuje deklarowana przez rządy i władze lokalne wola oparcia się na nowoczesnych technologiach społeczeństwa informacyjnego (TSI) 23. Elektronicznie umocnione współrządzenie przejawia się funkcjonowaniem różnych portali, worali, witryn internetowych, które są inicjatywą instytucji administracji publicznej. W popularnym ujęciu to, co rożni elektroniczne współrządzenie od rządzenia tradycyjnego, to możliwość przekazu informacji i decyzji drogą internetową. Powoduje to powstawanie współzależności zarówno w obrębie władzy regionalnej (lokalnej), jak i między strukturami władzy i administracji lokalnej a pozostałymi interesariuszami organizacji działających w regionie 24. Przewiduje się, że w najbliższych kilku latach TSI nie tylko zmienią sposób świadczenia usług, w tym oferowanych społecznościom lokalnym, ale zmienią się gruntownie podstawowe relacje wiążące rządzących z rządzonymi z określonymi skutkami dla rozwoju społecznego 25. W definicjach elektronicznego współrządzenia wyróżniają się dwa komplementarne ujęcia. W jednym kładzie się nacisk na takie wybory dokonywane przez rządzących spośród sposobów użytkowania TSI, aby możliwe było wytworzenie 21 A. Pomykalski, op. cit., s V. Bekkers, V. Homburg, M. Smekes, The Myths of E-government Policies: Balancing between Rhetoric and Reality, Conference Paper, IRPSM VI, Edinborough Z. Barczyk, A. Pichur, Internetowy serwis regionalny jako nowy system komunikacji społecznej, Materiały konferencyjne Politechniki Opolskiej i Wyższej Szkoły Zarządzania w Bytomiu, czerwiec V. Bekkers, The Myth of Electronic Government, Bestuurweteschappen 2001, nr 4, s M. Symonds, The Next Revolution: A Survey of Government and the Internet, The Economist 2000, nr 355, s

7 Innowacyjność usług publicznych 119 nowej wartości. W drugim ujęciu kładzie się nacisk na wymuszenie powodowane przez TSI w samym systemie sprawowania władzy. Chodzi tu o gruntowne przekształcenie filozofii współrządzenia (podstaw relacji rządzący rządzeni), według której TSI stanowią nie tylko środki działania, lecz stają się częścią nowej jakości współrządzenia, przyczyniając się do wykształcenia nowego serwisu. W odniesieniu do wytwarzania nowej wartości można wyróżnić następujące kategorie takiego serwisu 26 : serwis ułatwiający dotarcie do informacji drogą internetową, głównie w odniesieniu do aktów i dokumentów związanych z formalną regulacją działań, serwis ułatwiający nawiązywanie kontaktu oznacza możliwość kontaktowania obywatela (użytkownika) z władzą, serwis umożliwiający zawieranie transakcji oznacza, że pewne zobowiązania i świadczenia mogą być dokonane on-line, utrzymując legalny status (np. uzyskiwanie prawa jazdy, pewnego rodzaju zapomóg, uprawnień, zezwoleń), serwis wspomagający partycypacje stwarza nie tylko możliwość przeprowadzania elektronicznych referendów, ale umożliwia także powstanie digitalnych platform (aren) pozwalających na zawiązywanie wirtualnych wspólnot, grup interesu. Obywatelom stwarza się możliwość uczestnictwa w procesach decyzyjnych (plany regionalne, przestrzenne, projekty rewitalizacji itp.), serwis umożliwiający transfer danych oznacza wymianę i wspólne tworzenie i współposiadanie baz danych zarówno przez organy władzy, jak i innych interesariuszy. W tej kategorii serwisu najdalej posunięta jest możliwość transformacji powiązań organizacyjnych i tworzenie układów partnerskich między interesariuszami formalnie przynależącymi do rożnych sektorów gospodarki. Wymienione kategorie serwisu wskazują na wzrastające możliwości budowania interakcji, począwszy od dostępu do danych, poprzez presje na poprawę jakości usług, presje na efektywność, aż po nowe formy partycypacji w ewoluującym modelu współrządzenia. Tworzenie odpowiednich serwisów internetowych urzędów publicznych jest związane z uczeniem się i coraz szerszym wykorzystywaniem Internetu przez społeczeństwo. Na tworzenie serwisów internetowych można spojrzeć ewolucyjnie. Jak wskazują J.I. Criado, O. Hughes i J. Teicher 27, można wyróżnić cztery stadia tworzenia serwisów internetowych służących elektronicznej administracji: 26 V. Bekkers, E-government More than E-commerce in Public Administration, Management and Information 2000, nr 2, s. 11, cyt. za: Z.Barczyk, A.Pichur, op. cit. 27 J.I. Criado, O. Hughes, J. Teicher, E-government and Managerialism: A Second Revolution in Public Management, Conference paper, IRPSM VI, Edinborough 2002, cyt. za: Z. Barczyk, A. Pichur, op. cit.

8 120 stadium pierwsze: dostęp do informacji. Strony internetowe służą do prezentowania informacji. Dostęp do informacji dla zewnętrznych użytkowników jest prosty, nie wymaga skomplikowanej nawigacji, stadium drugie: interakcyjne. Istnieje interaktywny kontakt za pomocą poczty elektronicznej, a także możliwość uzyskiwania formularzy, dokumentów. Gromadzenie informacji jest nadal tradycyjne, interaktywność ograniczona, stadium trzecie: procesowe. Na tym etapie następuje automatyzacja części działań, które odbywają się on-line. Pewne transakcje dokonywane są tam, gdzie opłaty są z góry ustalone (grzywny, opłaty edukacyjne, starania o prawo jazdy itp.), stadium czwarte: transakcyjne ( gmach z otwartymi drzwiami ). Jest to stadium, które obrazuje wielość połączonych treści, tekstów, stron internetowych, istnieją możliwości wędrowania po bazach danych, zdobywania informacji, a także załatwiania większości spraw i dokonywania transakcji. Rozróżnienie stadiów rozwoju serwisów internetowych z punktu widzenia elektronicznej administracji (współrządzenia) wskazuje, że Internet jest narzędziem, które nie tylko może stać się platformą komunikacji z obywatelami, ale także usprawnia działania i procesy zachodzące wewnątrz organizacji (gromadzenie, przechowywanie danych). Ewolucyjny wgląd w zorganizowanie elektronicznej administracji wskazuje, że to właśnie w trzecim stadium (procesowym) występuje interakcja obywatela z medialnym otoczeniem. 5. Koncepcja badania elektronicznych usług publicznych Do analizy rozwoju elektronicznych usług publicznych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej wykorzystywana jest koncepcja badania opartego na analizie zawartości stron internetowych organizacji publicznych świadczących określone usługi na rzecz społeczeństwa (Web-based survey on electronic public services). Metoda badań oparta jest na jednym z 23 wskaźników dotyczących elektronicznych usług sektora publicznego, zatwierdzonych przez Radę Europejską 30 listopada 2000 r. 28, czyli na odsetku usług publicznych dostępnych przez Internet. Raport z tego typu badań w poszczególnych krajach Unii Europejskiej realizowany jest przez firmę Cap Gemini Ernst & Young 29. Badania ograniczone są do listy usług 28 Lista wskaźników benchmarkingu do inicjatywy eeurope (List of eeurope Benchmarking Indicators). Wstępna lista wskaźników została zaproponowana w: eeurope Action Plan (com/2000/330). 29 Analiza rozwoju e-usług publicznych w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej, Podsumowanie I edycji badań i najlepsze praktyki egovernment w Unii Europejskiej, Cap Gemini Ernst & Young, Warszawa 2002, s. 7 9.

9 Innowacyjność usług publicznych 121 wskazanych przez Komisję Europejską. Usługi podzielono na dwie grupy usług publicznych kierowane do osób fizycznych i do przedsiębiorstw (tabela 2). Tabela 2. Usługi publiczne kierowane do osób i przedsiębiorstw Usługi kierowane do osób fizycznych Rozliczenia w zakresie podatku od osób fizycznych Pośrednictwo pracy oraz usługi urzędów pracy Ubezpieczenia społeczne Dokumenty tożsamości, m.in. paszporty, prawa jazdy Rejestracja pojazdów Pozwolenia na budowę Obsługa zgłoszeń na Policję Biblioteki publiczne Akty urodzeń lub małżeństwa Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie Informacje o pomieszczeniach Służba zdrowia Źródło Analiza rozwoju e-usług publicznych, s Usługi kierowane do przedsiębiorstw (wspomagające) Zamówienia publiczne Zezwolenia i certyfikaty Deklaracje celne Prezentacja danych statystycznych Rejestracja przedsiębiorstw Rozliczenia skarbowe w zakresie podatku od osób prawnych Rozliczenia skarbowe w zakresie podatku VAT Rozliczenia związane z ZUS W celu pomiaru poziomu zaawansowania serwisów internetowych obsługujących powyższe usługi wykorzystano czteropoziomową strukturę 30 : poziom 1 informacja serwis dostarcza informacji wyłącznie o konkretnej usłudze, korzystanie z niej jest możliwe tylko w tradycyjny sposób, poziom 2 interakcja serwis poza informacją daje możliwość pobrania formularzy i aplikacji, poziom 3 dwustronna interakcja zakres poziomu 2 wzbogacony o możliwość przekazywania formularzy po uprzedniej autoryzacji, poziom 4 transakcja wszelkie czynności związane z usługą są obsługiwane zdalnie, umożliwiając obsługiwanie transakcji, podejmowanie decyzji itp. 30 T. Zieliński, Wykorzystanie technologii internetowej w tworzeniu systemu udogodnień miejskich, Raport z projektu realizowanego w ramach indywidualnych badań własnych finansowanych przez AE w Katowicach, Katowice 2002.

10 122 Zaproponowane miary zaawansowania serwisów internetowych są zgodne z propozycją zaawansowania elektronicznego usług publicznych przedstawionych w dokumencie eeuropa oraz w Strategii informatyzacji Rzeczpospolitej 31. Dla niektórych usług, wyróżnionych do badania, maksymalnym poziomem zaawansowania jest poziom 3 dwustronna interakcja, dla innych poziom 4 realizacja transakcji. Maksymalny poziom zaawansowania poszczególnych usług został zaprezentowany w tabeli 3. Tabela 3. Maksymalny poziom technologicznego zaawansowania usług publicznych Maksymalny poziom satysfakcji 4 Maksymalny poziom satysfakcji 3 Podatek od osób fizycznych Prezentacja danych statystycznych Ubezpieczenie społeczne Pośrednictwo pracy, usługi urzędów pracy Dokumenty tożsamości, w tym paszporty Rejestracja pojazdów i prawa jazdy Pozwolenia na budowę Policja obsługa zgłoszeń Rejestracja kandydatów na wyższe uczelnie Biblioteki publiczne Służba zdrowia Akt urodzenia lub małżeństwa ZUS Informacje o przemieszczeniach Podatek od osób prawnych VAT Rejestracja przedsiębiorstw Deklaracje celne Zezwolenia i certyfikaty Zamówienia publiczne Źródło: Analiza rozwoju e-usług publicznych Wyróżnione do badania usługi ich poziom technologicznego zaawansowania podlega ocenie według odpowiedniej skali. Każdemu poziomowi zaawansowania technologicznego przyporządkowano jeden punkt. Usługa, która oferowana jest w pełni, otrzymuje maksimum punktów (np. usługa transakcyjna 4 pkt., usługa najwyżej o podwójnej interakcji 3 pkt.). Określony poziom rozwoju danej usługi (jego ocena) jest przeliczany na procentowy udział w rozwoju usługi, tak więc wynikiem badania jest ocena procentowa. Skala oceny usługi elektronicznej i sposób przeliczania na wskaźnik procentowy przedstawione zostały w tabeli Strategia informatyzacji, s. 15.

11 Innowacyjność usług publicznych 123 Tabela 4. Ocena poziomu rozwoju usług Poziom rozwoju usługi Skala ocen Skala procentowa Usługi z maksymalnym poziomem zaawansowania , , , , Usługi z maksymalnym poziomem zaawansowania , , , Źródło: Analiza rozwoju e-usług publicznych Celem badań jest ocena dostępności usług publicznych w danym kraju wyrażona w skali procentowej. Kalkulacji oceny dokonuje się przez porównanie sumy otrzymanych wyników z analizy wszystkich i poszczególnych usług (poziomu ich zaawansowania technologicznego) z sumą, która jest możliwa do otrzymania (maksymalny najwyższy wynik). Badania dostępności usług elektronicznych za pomocą tej metody są przeprowadzane na zlecenie Komisji Europejskiej w poszczególnych krajach Unii Europejskiej i w krajach kandydujących. Wyniki badań wskazują, które z usług elektronicznych są dostępne i na jakim poziomie w poszczególnych krajach. Wskazują na zaawansowanie danego kraju w tworzeniu udogodnień społecznych związanych z ideą społeczeństwa informacyjnego. Badania powtarzane w określonych odstępach wskazują na tendencje w rozwoju usług elektronicznych zarówno w tych krajach, jak i w całej Europie. W proponowanej metodzie badania uwagę zwraca się na publiczne usługi elektroniczne, proponując odpowiednie klasyfikacje tych usług i sposób oceny przy pomiarze zjawiska. Trudność przy takiej analizie polega na tym, że wybrane usługi elektroniczne (wyszczególnione w tabeli 1) kierowane do osób i przedsiębiorstw oferowane są przez różne organizacje publiczne. Rodzi to problem odpowiedniego wyszukania i wyboru stron internetowych oferujących poszczególne usługi. Obecność tych organizacji w sieci jest inaczej zorganizowana w każdym makroregionie, powiacie czy gminie, a także w każdym kraju Unii Europejskiej.

12 124 Podejście do badania elektronicznych usług publicznych na stronach internetowych zawiera się w kolejnych etapach 32 : analiza (rozpoznanie) struktury administracji rządowej danego kraju, określenie próby różnorodnych serwisów internetowych oferujących poszczególne usługi, identyfikacja URLs (Universal Resource Locator, Uniform Resource Locator), czyli odpowiednich nazw adresów internetowych, przeprowadzenie badania stron internetowych na podstawie zaprojektowanych narzędzi badawczych (formularzy oceny). Zarysowana metoda nie wskazuje sposobu doboru i wyszukiwania serwisów internetowych, na których dostępne są poszczególne usługi. Nie wprowadza rozróżnienia dostępności usług dla poszczególnych szczebli administracji publicznej. Dobór próby i wyselekcjonowanie serwisów oferujących dane usługi przy każdym badaniu są odpowiednio projektowane przez organizację realizującą badanie w określonym kraju. 6. Wdrożenie innowacji w administracji projekty Wrota Polski i Wrota Małopolski Projekt zastosowania nowoczesnej technologii informatycznej w usługach publicznych w Polsce został zgłoszony w 2002 r. przez Komitet Badań Naukowych pod nazwą Wrota Polski. Jest to propozycja zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych. W projekcie tym został omówiony obecny stan świadczenia w Polsce usług publicznych dla obywateli i firm za pomocą technik telekomunikacyjnych i informatycznych, na tle innych, bardziej zaawansowanych rozwiązań zagranicznych, a także wskazane zostały propozycje rozwiązań docelowych i sposób dochodzenia do nich. Zawarto tam także wstępną analizę korzyści, wynikających z podjęcia proponowanego projektu, szacunki kosztów poszczególnych elementów przedsięwzięcia oraz ogólny plan wdrożenia 33. Z projektu przedstawionego przez Komitet Badań Naukowych pn. Wrota. Wstępna koncepcja 34 wynika, że wdrożenie elektronicznych usług publicznych pod nazwą Wrota Polski może usprawnić przepływ informacji w zakre- 32 On-line Public Servives: How Is Europe Processing, Web-based Survey on Electronic Public Services, Overall Results , Cap Gemini Ernst & Young, styczen 2004, com, Centrum doradztwa informacyjnego dla administracji rządowej i samorządowej, www. centrumdoradztwa.pl 34 Wrota. Wstępna koncepcja, KBN,

13 Innowacyjność usług publicznych 125 sie ponad 500 mln transakcji rocznie w relacji administracja obywatel, administracja firma. Efektem zastosowania Internetu (założenie portalu internetowego) będzie elektroniczny produkt nowa elektroniczna usługa. Usługi te można podzielić na 35 : 1) usługi świadczone na rzecz obywateli, do których należy: możliwość rozliczania podatku dochodowego, przeszukiwanie ofert pracy i pomoc w znalezieniu pracy, uzyskanie praw do wypłat zasiłków z ZUS, uzyskanie dowodu osobistego, prawa jazdy, paszportu, dostęp do katalogu bibliotek publicznych i ich przeszukiwanie, zapisanie się na wizytę u lekarza; 2) usługi świadczone na rzecz firm, w tym: rejestracja oraz rozliczanie dotyczące obowiązku ubezpieczenia społecznego pracownika, zgłoszenie celne, rozliczenie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku VAT, przekazanie danych statystycznych, udział w zamówieniach publicznych. Elektroniczną komunikację można wskazać jako nową metodę wytwórczą w oferowaniu usług publicznych. Analizując dokument, za efekty wdrożenia innowacji (dzięki założeniu portali internetowych) istotne dla organizacji procesu prac urzędów można przyjąć: 1) działania związane z dostosowaniem prac każdego urzędu do prowadzenia, administrowania informacjami i usługami przez portal internetowy (nowe umiejętności pracowników urzędu, nowe stanowiska związane z obsługą informatyczną portalu internetowego); 2) działania ogólne zapisane w projekcie jako zmiany w prawnym i organizacyjnym funkcjonowaniu administracji, np. 36 : dostosowanie otoczenia prawnego przez dokończenie procesu legalizacji komunikacji elektronicznej i ochronę prawną działań wynikających z komunikacji elektronicznej, poszerzenie pojęcia informacji publicznej i ułatwienie dostępu do informacji, prawne i regulacyjne stymulowanie rozwoju konkurencji na rynku usług telekomunikacyjnych, ustawowe umocowanie informatyzacji kraju i stworzenie kompetentnej organizacji do jej prowadzenia, 35 Ibidem, s Ibidem, s. 9.

14 126 wspieranie inicjatyw lokalnych, np. dotyczących tworzenia wrót regionalnych i promowanie najlepszych wzorców. Przedstawione efekty zastosowania Internetu w działaniach administracji wpływają także na zmiany w otoczeniu ekonomicznym, prawnym i społecznym. Każda zmiana potencjalnie wpływa na powstanie nowych potrzeb, które z kolei wskazują nowe możliwości. Obecnie najlepszy przykład stanowi technologia informacji 37. W propozycji odnoszącej się do zintegrowanego systemu informatycznego, umożliwiającego świadczenie usług publicznych, zakłada się wspieranie i tworzenie inicjatyw regionalnych. Do takich inicjatyw zalicza się projekt promowany przez wojewodę małopolskiego pn. Wrota Małopolski. Jest to jedna z pierwszych inicjatyw regionalnych, do której umowa została podpisana w sierpniu 2002 r. pomiędzy wojewodą małopolskim, firmą ComArch i Interią. Zakończenie projektu zostało zaplanowane na grudzień 2005 r., a przewidziany budżet projektu wynosił 800 tys. zł. Projekt ten był realizowany w ramach Strategii województwa małopolskiego i został objęty patronatem ministra nauki i informatyzacji. W tworzeniu portalu elektronicznego uczestniczyły organy administracji publicznej: 171 gmin i 18 powiatów województwa małopolskiego, wojewoda małopolski, samorządowe kolegia odwoławcze w Krakowie, Tarnowie i Nowym Sączu, Izba Skarbowa w Krakowie, urzędy skarbowe oraz administracja zespolona (obecnie Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Małopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny, Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Małopolski Kurator Oświaty) 38. W wyniku internetowego wyszukiwania zasobów dzięki wyszukiwarce google.pl za pomocą słów Wrota Małopopolski można odnaleźć w pierwszych 10 wskazaniach internetowy adres wyszukiwanego portalu. Dostęp do treści portalu możliwy jest poprzez kilka adresów internetowych: Nazwa serwisu Wrota Małopolski funkcjonuje jako portal województwa małopolskiego. Według definicji pracowni badań TNS OBOP 39 portal internetowy jest serwisem internetowym zawierającym wyczerpujące informacje dotyczące zasobów związanych z różnymi dziedzinami (nie tylko z określoną branżą). Serwis internetowy nazwany portalem jest niejako przejściem, które ma prowadzić internautę do kolejnych witryn internetowych. Portale mają być punktem wejścia użytkownika do Internetu. Portal jest też definiowany jako witryna internetowa o dużym stopniu organizacji, w której znajdują się odsyłacze do określonych tematycznie stron internetowych. Bardzo często zawiera tematyczny katalog stron 37 A. Pomykalski, op. cit., s Definicja TNS OBOP,

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r.

Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH. 11 grudnia 2002 r. Wrota WSTĘPNA KONCEPCJA PROJEKTU KOMITET BADAŃ NAUKOWYCH 11 grudnia 2002 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...1 STRESZCZENIE...6 1 WPROWADZENIE I DEFINICJE PODSTAWOWYCH POJĘĆ...10 1.1 KONCEPCJA SPOŁECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych

Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Wyciąg z studium wykonalności dla projektu Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Departament Rejestrów Państwowych Warszawa wrzesień 2004

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE W E-ADMINISTRACJI Technologie informacyjne i komunikacyjne w e-administracji 1 2 Autor raportu Dr inż. Anna Sołtysik-Piorunkiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Katedra Informatyki) Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015

Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2009-2015 Opracowano dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057

Bardziej szczegółowo

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie.

e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Bogusław Dyduch e-głogów strategia budowy i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Głogowie. Temat opracowania: koncepcja radiowego systemu transmisyjnego Streszczenie: Niniejsze opracowanie stanowi koncepcję

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Myszyniec Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Myszyniec, czerwiec wrzesień 2006 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE

ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE ZARZ DZANIE I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE TOM 3 TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W MEDYCYNIE NR 2625 Redaktor serii: Zarządzanie i Technologie Informacyjne Barbara Kożusznik Recenzent Jerzy Gołuchowski Sekretarze

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM

MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Rozprawa doktorska pt. MODEL ZARZĄDZANIA PORTALEM REKRUTACYJNYM mgr Agnieszka Wiącek Promotor: prof. zw. dr hab. Witold Chmielarz Warszawa 2011 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel

Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel Zakład Sieci Z-2 Metody wspomagania decyzji budowy infrastruktury teleinformatycznej dla komunikacji elektronicznej urząd obywatel 02.30.002.7 Warszawa, grudzień 2007 2 Praca nr 02.30.002.7 Metody wspomagania

Bardziej szczegółowo

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce

Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce MINISTERSTWO GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Program na lata 2003-2006 Tworzenie mechanizmów i struktur rozwoju handlu elektronicznego w Polsce /Elektroniczna Platforma Wspomagania Handlu - ehandel/

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii

Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Strategia informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego w gminie Zawady Opracowanie wykonane przez InfoStrategia Sp.J. w ramach projektu evita-ii Zawady, czerwiec wrzesień 2006 1 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim

Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Analiza rozwoju usług teleinformatycznych w Województwie Zachodniopomorskim Na zlecenie Unizeto Technologies SA przygotowała firma Prozped Consulting w ramach zespołu: mgr Bogusław Rozpędek mgr Piotr Rozpędek

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Spacerkiem po innowacjach II

Spacerkiem po innowacjach II Spacerkiem po innowacjach II Szanowni Państwo, Innowacje to bez wątpienia jeden z ważniejszych czynników warunkujących wzrost gospodarczy regionów. We współczesnym świecie zdolność do tworzenia oraz przyjmowania

Bardziej szczegółowo

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności

7\środo ff. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych. Streszczenie Studium Wykonalności 7\środo ff Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów Streszczenie Studium Wykonalności Streszczenie Studium Wykonalności dla projektu: Platforma udostępniania

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-932-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-336-8

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-932-2 ISBN (ebook) 978-83-7969-336-8 Anna Kaczorowska Katedra Informatyki Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki, 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENT Gabriela Idzikowska OPRACOWANIE REDAKCYJNE Ewa Siwińska SKŁAD I ŁAMANIE Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego

Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego Zeszyty Naukowe nr 694 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Studium Doktoranckie Wydziału Zarządzania Koncepcja marketingu partnerskiego w działalności usługowej publicznego operatora pocztowego 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1143 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY Ó SMY ŁÓ D Ź 2 0 12 Menedżer jako promotor zmian w przedsiębiorstwie 3 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji

Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji mgr Marek Makowiec Katedra Zachowań Organizacyjnych, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Technologie i systemy informatyczne w tworzeniu i transferze wiedzy w organizacji WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Ewaluacja i audyt w projektach, organizacjach i politykach publicznych Redakcja naukowa Joanna Kołodziejczyk Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s

PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp GP s s P s - s s PPPPPPP PPPP P PP P sspss sss P PPPP spp Spis treści Wstęp... 8 Słownik pojęć i terminów... 9 1. Uwarunkowania i perspektywy rozwju społeczeństwa informacyjnego... 13 1.1 Definicje społeczeństwa informacyjnego...

Bardziej szczegółowo

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej

Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Tomasz Skierniewski Diagnoza modelu zarządzania jakością w administracji rządowej Raport z I etapu badania Warszawa, listopad 2008 r. ISBN: 978-83-910638-0-4 Copyright by Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Magdalena Kochmańska* BARIERY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM STRESZCZENIE W artykule przedstawiono bariery ograniczające przedsiębiorczość małych i średnich firm w oparciu o przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015

Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Projekt z dn. 23.05.2012 r. PROGRAM LEPSZE REGULACJE na lata 2012-2015 Warszawa, maj 2012 Spis treści Podsumowanie... 3 1. Definicje i wyjaśnienia użytych w dokumencie terminów... 6 2. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo