MIEJSCE SEKTORA E-WIEDZA W SPOŁECZE STWIE INTERNETOWYM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIEJSCE SEKTORA E-WIEDZA W SPOŁECZE STWIE INTERNETOWYM"

Transkrypt

1 MIEJSCE SEKTORA E-WIEDZA W SPOŁECZE STWIE INTERNETOWYM ANDRZEJ STRASZAK Instytut Bada Systemowych PAN, Warszawa Prywatna Wy sza Szkoła Biznesu i Administracji w Warszawie Streszczenie Przedstawiono koncepcje sektora e-wiedzy w społecze stwie internetowym. Słowa kluczowe: e-knowledge, Internet society 1. Wprowadzenie. Koncepcja nowej niehierarchicznej, sieciowej, elektronicznej struktury współdziałania elektronicznych wzgl dnie autonomicznych o rodków przetwarzania i gromadzenia informacji cyfrowej powstała przeszło 40 lat temu w RAND Corporation w Santa Monica koło Los Angeles w USA. Twórc koncepcji był Paul Baran in ynier elektroniki wojskowej, zaniepokojony skutkami ewentualnej globalnej wojny z wykorzystaniem mi dzykontynentalnych rakiet balistycznych uzbrojonych w głowice atomowe. W tym czasie ówczesne o rodki komputerowe nie mogły by elektronicznie poł czone mi dzy sob, gdy pierwszy techniczny eksperyment elektronicznego ł czenia dwu komputerów przeprowadzono dopiero 7.lat pó niej w 1969 roku. Teoretyczna koncepcja Paula Barana jest dzisiaj w 2004 roku najwa niejsz technostruktur o zasi gu globalnym, dost p do której posiada co najmniej 700 milionów ludzi i wielka liczba urz dze technicznych. W 2003 roku armia USA po raz pierwszy wykorzystała cz elektronicznej technostruktury Paula Barana w rzeczywistej wojnie l dowej w Iraku, w wojnie j drowej nie była wykorzystywana gdy, taka wojna na szcz cie nie wybuchła. 20.lat po powstaniu koncepcji elektronicznej technostruktury Paula Barana w 1994 roku została pierwszy raz wykorzystana dla celów elektronicznego handlu, gdy rozpocz ła działa pierwsza w historii e-ksi garnia Amazon.com. Dzisiaj Amazon.com jest licz c si firm globaln. Mi dzy rokiem, nast pił bezprecedensowy boom giełdowy firm internetowych, który spowodował boom w sektorze informatycznym, sektorze teleinformatycznym i sektorze telekomunikacyjnym. Boomowi przedsi biorstw internetowych towarzyszyło wielkie nagło nienie medialne i bardziej lub mniej gł bokie badania naukowe, techniczne, ekonomiczne i społeczne. W wyniku tych bada przewidywano nieuchronne załamanie si giełdowego bomu firm internetowych ju w roku 1999, czyli rok wcze niej ni wyst pił rzeczywisty wielki kryzys giełdowy firm internetowych, skutki którego trwały do niedawna. W 1994 roku w Internecie pod adresem zamieszczono Raport Bangemana pt. Europejska droga do Społecze stwa Informacyjnego, który rozpocz ł dług drog do społecze stwa internetowego dla krajów Unii Europejskiej. W pół roku potem, w grudniu 1994 roku kolejny Kongres Informatyki Polskiej stwierdza: D enie do społecze stwa informacyjnego jest obiektywn i racjonaln strategi rozwoju kraju.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Nast pnie wszystkie Kongresy Informatyki Polskiej ł cznie z ostatnim, który odbył si we wrze niu 2003 r. stwierdzały konieczno d enia do społecze stwa informacyjnego w Polsce. W tym samym czasie w Internecie opublikowano wyniki dwuletnich bada porównawczych 15.krajów Unii Europejskiej i 10.krajów wchodz cych do Unii Europejskiej w 2004 roku. Najbardziej charakterystyczne dane i informacje o stanie korzystania z Internetu przez te 25.krajów europejskich zostanie podane w nast pnym rozdziale referatu. 2. Stan internetyzacji wybranych krajów europejskich i USA. Stany Zjednoczone Ameryki, kraj w którym pojawiła si koncepcja teoretyczna Internetu, wykonane pierwsze na wiecie poł czenie elektroniczne cyfrowych komputerów, gdzie rozpocz ła si ewolucja internetu, nadal pozostaje krajem najbardziej zaawansowanym w zakresie informatyki. Jest krajem który mimo kryzysu w roku 2000 i w latach nast pnych , najbardziej zyskał na wprowadzeniu informatyki do ycia gospodarczego, krajem w którym post p naukowy i techniczny w zakresie informatyki i internetyzacji coraz wi kszych obszarów działalno ci nie został zahamowany, ale jest kontynuowany zgodnie ze słynnym twierdzeniem Moora. Jak pokazuj poni sze dane przedstawione z projektu SIBIS sytuacja w zakresie internetyzacji w dwu grupach krajów starej 15.krajów UE i nowej 10.krajów UE jest bardzo zró nicowana. Wyró ni mo na w zasadzie dwa kraje szczególnie zaanga owane w marszu do społecze stwa internetowego, s to Finlandia i Estonia, w których rola pa stwa w tworzeniu społecze stwa internetowego jest szczególnie du a. Finlandia jest ponadto krajem, który przoduje w koncepcji społecze stwa internetowego, które ma si opiera nie tylko na Internecie, ale tak e na wiedzy w tym wiedzy w du ej mierze opartej na badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Udział nakładów publicznych i gospodarki na badania i rozwój w Finlandii szybko zbli a si do 4%, co daje ju przez dwa lata Finlandii pierwsze miejsce w rankingu najbardziej konkurencyjnych gospodarek wiatowych. W 2002 roku Instytut Ł czno ci w Warszawie wydał monografi Józefa Wierzbołowskiego pt. Fi ska droga do społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy opart na kilkuletnich badaniach sukcesu Finlandii w realizacji Narodowej Strategii pt. Finland its Way Information Socjety opublikowanej przez Ministerstwo Finansów w Halsinkach w 1996 roku. [Wierzbowski 2003] Dopełnionej Strategiami Szczegółowymi takimi jak: A National Strategy for Education, Training and Research In the Information Society opublikowanej przez Ministerstwo Edukacji w Helsinkach w 1999 roku, strategia pt. Finland: a Knowledge based Society opublikowana przez The Science and Technology Policy przez Rad Pa stwa (Council of State) document decyzyjny (Decision in Principle) pt. Developing a Finnish Information Society, Helsinki Powołany Rz dowy Komitet Doradcy d/s Społecze stwa Informacyjnego od 2000 roku publikuje coroczne raporty. Autor monografii stwierdza: Analizuj c podstawy sukcesu Finlandii autor zwraca szczególn uwag na rol nauki i otoczenia naukowego, podkre laj c przy tym znaczenie zwi zków, jakie zachodz mi dzy instytucjami naukowymi, administracj publiczn i organizacjami gospodarczymi. Drugim krajem w Europie, który w ostatnich latach ustanowił szczególn rol Internetowi, jako technologii tworz cej infrastruktur społecze stwa informacyjnego. Dzi zagwarantowanym

3 6 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. ustawowo prawem człowieka w tym nadbałtyckim pa stwie jest dost p do internetu. Niewielka Estonia postawiła na technologi internetow, by promowa rozwój informacyjnego społecze stwa obywatelskiego. Obywatele tego kraju mog ju dzisiaj komentowa projekty praw, lecz tak e zgłasza własne. W ród esto skich internautów odbywaj si dyskusje internetowe i je eli pomysł poprze, co najmniej 50 osób, przekazywany jest do odpowiedniego ministerstwa, które ma miesi c na odpowied. Je li nie chce zaproponowa projektu ustawy lub rozporz dzenia w tej kwestii musi wytłumaczy, dlaczego. Zgodnie z esto skim prawem musz do internetu trafi wszystkie dokumenty w momencie, gdy zostaj wysłane do innego ministerstwa czy urz du, np. do konsultacji. Ka dy projekt prawa szybko staje si dokumentem publicznym. Z kolei rz d esto ski przeszedł z no nika papierowego na no nik elektroniczny. Projekty ustaw i inne dokumenty przygotowywane s i rozprowadzane wył cznie w wersji elektronicznej a obrady rz du odbywaj si przed monitorami komputerów, w obradach elektronicznych mog uczestniczy ministrowie b d cy poza sal obrad Rady Ministrów w tym zagranic. Obecnie Estonia harmonizuje z s siedni, cho fizycznie odległ, Finlandi ustaw o podpisie elektronicznym. Wydaje si, e sukces Finlandii na drodze do społecze stwa informacyjnego silnie wpływa na rozwój społecze stwa informacyjnego w Estonii. Z bada porównawczych zleconych przez Uni Europejsk, zako czonych we wrze niu 2003 roku, wynika e w umiej tno ciach szukania informacji w internecie Estonia uzyskała miejsce obok redniej 15. krajów obecnej Unii Europejskiej, wyprzedzaj c takie kraje jak Francj, Włochy, Hiszpani, nie mówi c o wszystkich krajach kandyduj cych do Unii (rys. 1), podobne miejsce Estonia zajmuje w umiej tno ci komunikowania si przez Internet (rys. 2). W zakresie do wiadczenia korzystania z internetu trybie onlinowym (interaktywnym) Estonia wyprzedziła takie kraje jak Belgi i Niemcy (rys. 3). Estonia osi gn ła tak e poziom korzystanie z szerokopasmowego internetu troch wi kszy ni rednia 15.krajów Unii Europejskiej (rys. 4). si gaj c obecnie 700 mil osób, około100 milionów u ywa internetu jako narz dzia telepracy. Rys. 1. Umiej tno ci szukania informacji w Internecie. ródło: SIBIS 2003.

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Rys. 2. Umiej tno ci wykorzystania Internetu do komunikacji. ródło: SIBIS Rys. 3. Do wiadczenie korzystania z Internetu w trybie on-line. ródło: SIBIS 2003.

5 8 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. Rys. 4. Dost p szerokopasmowy do internetu i do wiadczenie internautów. ródło: SIBIS Eksplozja wiedzy elektronicznej. W ci gu ostatniego 10.lecia ilo danych, informacji i wiedzy dost pnej w infosferze elektronicznej przekroczyła i zwielokrotniła ilo danych, informacji i wiedzy dost pnej w formie tradycyjnej (rys. 5).

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Wisdom Knowledge Knowledge Information Information log 10 N Data Electronic Data, Information & Knowledge Data n Human & Traditional Data, Information & Knowledge where N>>>...>n Rys. 5. Nowa piramida danych, informacji i wiedzy. ródło własne. Wydaje si, e prawo Moore a obowi zuj ce od lat 30.w obszarze mocy przetwarzania i gromadzenia danych i informacji w elektronicznych urz dzeniach informatycznych, które spowodowało, e klasy tych urz dze kolejno typu k, M, G, wchodz ju w klas T, a w niedługiej przyszło ci osi gn klas P i E, to znaczy e ju niedługo b dziemy mieli dost p i mo liwo przetwarzania danych, informacji i wiedzy elektronicznej o g sto ci wi kszej od Bajtów. Tak e niedługo strumienie danych, informacji i wiedzy przepływaj ce w ziemskiej infosferze elektronicznej b d przemieszczały si z szybko ci wi ksz od b/s. W latach 70.wybitny matematyk rosyjski na seminarium w Instytucie Cybernetyki Stosowanej PAN okre lił, e cywilizacja cybernetyczna powstanie gdy ludzie b d przetwarza dane, informacje i wiedz o g sto ci wi kszej ni zaledwie B. Nie zapominajmy, e studenci twórcy firmy internetowej Google, która niedługo stanie si zapewne now giełdow firm internetow, któr podobnie jak firma internetowa Amacon.com nie tylko przetrwała pierwszy wiatowy kryzys firm internetowych (rys.6) ale firmy te były w fazie stałego wzrostu, u yły nazwy Google co znaczy , i co dzisiaj wydaje si liczb niewyobra aln, ale pojutrze lub popojutrze b dziemy y w techno wiecie o relacjach

7 10 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. liczbowych okre lonych jeszcze wi ksz liczb. A przecie ju dzisiaj wiat elektronicznych danych, informacji i wiedzy musi opiera si na procesach zautomatyzowanych i procesy niezautomatyzowane stanowi bardzo, bardzo wa n jako ciow cz, ale jednocze nie staje si coraz mniejszym marginesem. Eksplozja wiedzy, któr obecnie obserwujemy prowadzi nieuchronnie do automatyzacji przetwarzania, gromadzenia a tak e zarz dzania wiedz. Rys. 6. Giełdowy kryzys gospodarki internetowej. 4. Wielka ró norodno elektronicznej wiedzy i wielkich systemów e-wiedzy. Obecnie w 2004 roku mo emy wyró ni 7.głównych zastosowa technologii internetowej a mianowicie e-komunikacja, e-handel, e-biznes, e-gospodarka, e-administracja, e-edukacja i e- społecze stwo (rys.7).

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Rys warstw aplikacyjnych (e-communication, e-comerce, e-biznes, e-economy, e- administracja (rz dowa i administracyjna), e-education, e-społecze stwo (lokalne, zawodowe itp.). ródło własne. Ogrom elektronicznych danych, informacji a tak e coraz wi ksze zasoby e-wiedzy, czyni z niej j dro wielkich e-systemów. E-wiedza wymaga zarówno rozwoju tradycyjnej edukacji i bada naukowych, jak i coraz wi kszej e-edukacji i e-bada (rys.8).

9 12 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. Rys. 8. Warstwy e-aplikacji, warstwy e-edukacyjne (e-edu) i e-badawcze (e-reas) oraz j dro wiedzy. ródło własne. 5. Organizacje produkuj ce wiedz i e-wiedz. Współcze ni pracownicy wiedzy musz szybko ulec transformacji w wysokowykształconych pracowników wiedzy i m dro ci systemowej. Współczesne i przyszłe wielkie systemy potrzebuj kreatywnych zespołów ludzkich wielodyscyplinarnych, na wzór pierwszej korporacji wiedzy powstałej jeszcze w połowie 20.wieku jak jest RAND Corporation (rys.9).

10 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Rys. 9. Wykształcenie bazowe pracowników wiedzy RAND Corporation W starym modelu rozwoju ludzko ci ró norodne organizacje, instytucje i firmy yły wiecznie a ludzie umierali. W latach 90. i w pierwszej dekadzie 21.wieku organizacje, instytucje i firmy umieraj a ludzie pozostaj z wieloma nowymi pomysłami. Rewolucja elektroniczna zmiata z powierzchni planety ziemskie nie efektywne systemy szybciej ni coraz wydłu aj ce si rednie ycia ludzi. Kapitał ludzki nie umiera ze mierci nieefektownych czy oszuka czych organizacji. Kreatywno globalna ludzi tak e nie jest jeszcze wystarczaj ca, chocia by na przykładzie luki projektowo produkcyjnej w elektronice, gdzie produktywno projektantów wynosi tylko od 20 do 25% CARG, gdy ewolucja krzemowa rozwija si zgodnie z prawem Moora z szybko ci 59% (rys.10).

11 14 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. Rys. 10. Stopie integracji układów scalonych stale ro nie szybciej ni produktywno ich projektantów Cykl ycia globalnych systemów nabiera coraz szybszych obrotów, wymaga to coraz bardziej ró norodnej teorii i wiedzy z zakresu automatyki, informatyki, kreatywnej pracy i zarz dzania, coraz lepszego zarz dzania wiedz, wi kszych nakładów na edukacj ludzi bardzo młodych (rys.11) i przestrzeganie nowych relacji w 21.wieku. Ju obecnie obok zatrudniania pracowników wiedzy we wszystkich firmach niezb dny jest rozwój sektora wiedzy i bada a w nich globalnych laboratoriów wielowłasno ciowych (prywatno-publicznych), powstanie nowych struktur takich, jak miasta nauki i wysokiej edukacji, globalne korporacje wiedzy i inne formy (rys.12,13). Rys. 11. Zale no mi dzy nakładami inwestycyjnymi w kapitał ludzki a wiekiem ludzi w społecze stwie internetowym.

12 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Rys. 12. Nowe relacje w obszarach nowych ładów społecze stwa internetowego. Jako produktów wiedzy Organizacje Wiedzy zatomizowane Proste powi zania organizacji wiedzy Zamkni te systemy organizacji wiedzy Rys. 13. Ewolucja organizacji wiedzy Otwarte, wirtualne, zintegrowane organizacje wiedzy

13 16 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. Strumie danych, Informacji, Wiedzy i M dro ci Strumie Pracowników Wiedzy i Studentów Miasteczko nauki i wysokiej techniki Miasteczko nauki i wysokiej techniki Miasteczko nauki i wysokiej techniki Miasteczko nauki i wysokiej techniki Region A1 Region A2 Region B1 Region B2 E-samoorganizuj ca si struktura organizacyjna wysokiej wiarygodno ci Rys. 14. Nowe struktury 21.wieku, regionalne i metaregionalne Bibliografia 1. Ando, K. (1973) The Japanese Information Society. Data/Kontor 73. Stockholm. 2. Bradley, S., J. Hausman, R. Nolon, (1993) Globalization, Technology and Competition. Harvard Business School Press, Boston. 3. Bratko I., B. Suc. Learning Qualite Models. Al Magazin, Winter Bredeweg B., K. Forbus. Qualitative Modeling in Education. Al Magazin, Winter Bono, E. de. (1999) New Thinking for the New Millenium. Penguin Books, London. 6. Burke E. i inni. (2003) Hyper-Heuristics: An Emerging Director in Modern Search Technology. In: Glover F, G.A. Kochenberger (red) Handcode of MAtaheuristics. Kluwer Academic Publishers Dordrecht. 7. Burns (2001) 100 Top Internet Mistakes., The McGrow-Hill Comapanies, London. 8. Castells M., The Internet Galaxy Oxford. U. Press. 9. Champy J. (2002) X-Engineering the Corporation. AOL Com. New York. 10. Crainic T.G., M. Touluse (2003) Paralled Strategies for Meta-Heuristics. In: Glover F, G.A. Kochenberger (red) Handcode of MAtaheuristics. Kluwer Academic Publishers Dordrecht. 11. Davia, S., Davidson B. (2001) 2020 Vision: Transform Your Business Today to Succeed in Tomorrow s Economy. Simon & Schuster, New York, 12. Dyson, E. (1999) Wersja 2.0. Przepis na ycie w epoce cyfrowej. Prószy ski i S-ka, Warszawa. 13. Fink A i inni (2003) Metaheuristic Class Libraries. In: Glover F, G.A. Kochenberger (red) Handcode of MAtaheuristics. Kluwer Academic Publishers Dordrecht. 14. Freudem E., M. Wallace.(2003) Constraint Satisfaction. In: Glover F, G.A. Kochenberger (red) Handcode of MAtaheuristics. Kluwer Academic Publishers Dordrecht. 15. Gackenbach, J. (1998) (red.), Psychology and Internet. Academic Press, Boston. 16. Gates, B. (1999) Biznes szybki jak my l. Warszawa.

14 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr 2, Glover F, G.A. Kochenberger (red) Handcode of MAtaheuristics. Kluwer Academic Publishers Dordrecht. 18. Goban-Klas (2000) T., Media i komunikowanie masowe, PWN. Warszawa. 19. Goban-Klas, T., Sienkiewicz P. (1999) Społecze stwo informacyjne: Szanse, zagro enia, wyzwania. Wyd. Post pu Telekom., Kraków. 20. Gore, A., (1993) Creating a Government that Works Better and Costs Less: Reengineering Through Information Technology. Plume Books, Wahington. 21. Gray, P., Igbara M. (1996) The Virtual Society. ORMS, 23, Grodzicki, J., (2000) Edukacja czynnikiem rozwoju gospodarczego. Wyd. A Marszałek, Toru. 23. Kacprzyk, J. (2001) Wieloetapowe sterowanie rozmyte. WNT Warszawa. 24. Kaku, M. (2000) Wizja, czyli jak nauka zmieni wiat w XXI wieku, Wyd. Prószy ski i S-ka, Warszawa. 25. Kwiatkowski S., Ch. Stowe. (2001) KC for IP and IC. WSPIZ W-wa. 26. Mc Lead (2002) Non stop creativity and Inovation., The McGraw-Hill Comp. Glasgow. 27. McDonald G.J. (1998) Science for global insight. Vision for the 21 st century, IIASA, Laxenburg. 28. Recommendations to the European Council. Europe and the global information society (Bangemann`s Report, ) 29. Reinhardt A., Majidi N. (2003) The E-Biz Surprise Business Week. May Rosenoer, J. Armstrong D., Gates J. (2000) Firma w Internecie,Wyd. Prószy ski, Warszawa. 31. Spector R. (2000) Amazon.com.Wyd. Liber Warszawa. 32. SIBIS, 33. Sienkiewicz P. (1994) Analiza systemowa. Podstawy i zastosowania. Bellona, Warszawa. 34. Sienkiewicz P. (2002) Wojna cybernetyczna czy walka w przestrzeni cybernetycznej, Owsi ski J., Straszak A. Społecze stwo informacyjne a badania operacyjne i zarz dzanie. Badania operacyjne i systemowe wobec wyzwa XXI wieku., Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT. 35. Straszak A. (1979) Cybernetyczny aspekt zarz dzania. W: Metody cybernetyczne w zarz dzani. Materiały konferencji, Warszawa kwietnia Ossolineum, Wrocław. 36. Straszak A. (1998) Zarz dzanie w przestrzeni cybernetycznej. Firma i Rynek, 7, Szczecin. 37. Straszak A. (1999) Analiza systemowa na progu XXI wieku. W: Analiza Systemowa i Zarz dzanie, K. Ma czak, red. Wyd. IBS PAN, Warszawa. 38. Straszak A. (2003) Społecze stwo Internetowe oparte na Wiedzy Wielkie Wstrz sy Rozwojowe. Uniwersytet Szczeci ski. 39. Straszak A. (2003) Trzecia faza rozwoju handlu elektronicznego (e-commerce), Wybrane problemy zastosowania electronic data interchange i elektronic commerce. (red.) M. Nied wiedzi ski, Łód. 40. Struss P., Ch. Price. Model-Based Systems In the Automotive Industry. Al Magazin, Winter Szapiro T. Ciemniak R. (1999) Internet nowa strategia firmy. Difin, Warszawa. 42. Senge P. M. (1990) The fifth discipline. The art and practice of learning organization, Doubleday Publishing. 43. Symonds W.C. (2003) Colleges in Crises. Business Week., 28 kwietnia, Wyd. Europejskie. 44. Talukdar S, i inni. (2003) Asynchronous Teams.. In: Glover F, G.A. Kochenberger (red) Handcode of MAtaheuristics. Kluwer Academic Publishers Dordrecht.

15 18 Andrzej Staszak Miejsce sektora e-wiedza w społecze stwie internetowym. 45. Tapscott D. (1995) Digital Economy. McGraw Hill, New York. 46. The 21 st century economy. Business week, Special issue, TIME Special Report. Welcome to the Wired Word. Time, 149, 5, Vogekstein F. (2003) Mighty Amazon. FORTUNE. May Wierzbicki A. (1997) Integracja europejska w obliczu ery informacyjnej (postindustrialnej). IriSS Raporty, Warszawa. 50. Wierzbołowski J., (2003) Fi ska droga do społecze stwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Instytut Ł czno ci, Warszawa. 51. Wilson E.J. (1998) Investing the global information future. Futures. 52. Wiener N. (1960) Cybernetyka i społecze stwo. Wyd. Ksi ka i Wiedza Warszawa. 53. Zas py T. (2001) Internet fenomen społecze stwa informacyjnego, Wyd. w. Paweł, Cz stochowa. ANDRZEJ STRASZAK

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIE DLA POLSKIEJ E-GOSPODARKI

NOWE WYZWANIE DLA POLSKIEJ E-GOSPODARKI NOWE WYZWANIE DLA POLSKIEJ E-GOSPODARKI ANDRZEJ STRASZAK Instytut Bada Systemowych PAN, Warszawa Długi powrót do gospodarki rynkowej. Dwa scenariusze dla polskiej gospodarki, szanse scenariusza optymistycznego.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania).

Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). Strategia rozwoju kariery zawodowej - Twój scenariusz (program nagrania). W momencie gdy jesteś studentem lub świeżym absolwentem to znajdujesz się w dobrym momencie, aby rozpocząć planowanie swojej ścieżki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE BEZPIECZEŃSTWO INFORMACYJNE I CYBERNETYCZNE Prowadzący: mgr Arkadiusz Kozak Biegły Sądu Okręgowego w Szczecinie w zakresie teleinformatyki Bezpieczeństwo informacyjne i cybernetyczne bezpieczeństwo systemów

Bardziej szczegółowo

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH MODELE KSZTAŁCENIA I DOSKONALENIA NA ODLEGŁOŚĆ ROLA E-LEARNINGU W WYRÓWNYWANIU SZANS EDUKACYJNYCH OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Warszawa, 12-13.10.2010 r. Józef Bednarek ZAŁOśENIA METODOLOGICZNE ANALIZ 1. ZłoŜoność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka

Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka Infrastruktura krytyczna dużych aglomeracji miejskich wyznaczanie kierunków i diagnozowanie ograniczeńjako wynik szacowania ryzyka mł. insp. dr hab. Agata Tyburska Zakład Zarządzania Kryzysowego Wyższa

Bardziej szczegółowo

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH

BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I JĘZYKÓW OBCYCH» Od studenta do menadżera»zarządzanie karierą międzynarodową»między starym a nowym - sztuka w świecie biznesu...www.pwsbijo.pl POZNAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

(Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 27.7.2004 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 251/9 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA DECYZJA KOMISJI z dnia 7 lipca 2004 r. zmieniająca jej regulamin wewnętrzny (2004/563/WE,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne zarządzanie szkołą

Innowacyjne zarządzanie szkołą Program wystąpienia Innowacyjne zarządzanie szkołą Prof. Jan Fazlagić Warszawa, 18 listopada 2011 r. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Uczelnia VISTULA w Warszawie Fazlagic.pl headmaster.pl e-mail: jan.fazlagic@ue.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia..2008 r. PROJEKT w sprawie sposobu prowadzenia dokumentacji obrotu detalicznego produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wzoru tej dokumentacji

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych

Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych Spotkania Koordynatorów ds. Innowacji w Edukacji, 8 kwietnia 2016, MEN Zmiany w Podstawie programowej przedmiotów informatycznych dr Anna Beata Kwiatkowska Rada ds. Informatyzacji Edukacji Motto dla działań

Bardziej szczegółowo

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I

Ekonomia rozwoju. dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Ekonomia rozwoju wykład 1 dr Piotr Białowolski Katedra Ekonomii I Plan wykładu Ustalenie celu naszych spotkań w semestrze Ustalenie technikaliów Literatura, zaliczenie Przedstawienie punktu startowego

Bardziej szczegółowo

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300?

Zadania powtórzeniowe I. Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Zadania powtórzeniowe I Adam Narkiewicz Makroekonomia I Zadanie 1 (5 punktów) Ile wynosi eksport netto w gospodarce, w której oszczędności równają się inwestycjom, a deficyt budżetowy wynosi 300? Przypominamy

Bardziej szczegółowo

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku.

Proces certyfikacji ISO 9001:2015. Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. ISO 9001:2015 Wydanie normy ISO 9001:2015 dotyczące systemów zarządzania jakością obowiązuje od 15 września 2015 roku. Nowelizacje normy to coś więcej, niż tylko kosmetyczne zmiany; pociągają one za sobą

Bardziej szczegółowo

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl

e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ www.ecommercepolska.pl e-izba - IZBA GOSPODARKI ELEKTRONICZNEJ Niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla jego odbiorcy nie do dalszej dystrybucji 1 2012 Fundacja

Bardziej szczegółowo

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa

Usługa Powszechna. Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Usługa Powszechna Janusz Górski Michał Piątkowski Polska Telefonia Cyfrowa Konferencja PIIT: Przyszłość Usługi Powszechnej i mobilnego Internetu w technologiach UMTS/LTE 9 czerwca 2010 roku, Hotel Mercure

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ ZASTOSOWANIE W ADMINISTARCJI PUBLICZNEJ E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw z wykorzystaniem innowacyjnych modeli referencyjnych procesów Administracji Publicznej STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW I JEJ

Bardziej szczegółowo

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami

Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Łańcuch Krytyczny w Zarządzaniu Projektami Jerzy Stawicki Krzysztof Abramowski K.Abramowski & J.Stawicki: Łańcuch Krytyczny w zarządzaniu projektami, 04.06.2003 1 Agenda Projekt i realia projektowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie)

KRYTERIA DOSTĘPU. Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu: e-administracja, e-zdrowie) Załącznik nr 1 do Uchwały nr / II / 2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 201-2020 KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 2.1,,E-usługi dla Mazowsza (typ projektu:

Bardziej szczegółowo

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ

WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ TEMAT NUMERU 13 Adam Wojaczek WYKRESY FUNKCJI NA CO DZIEŃ W zreformowanych szkołach ponadgimnazjalnych kładziemy szczególny nacisk na praktyczne zastosowania matematyki. I bardzo dobrze! (Szkoda tylko,

Bardziej szczegółowo

Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji

Konferencja pt.: Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji Konferencja pt.: "Zielona administracja za sprawą EMAS Ministerstwo Środowiska, 25 lutego 2015 r. e-remasjako narzędzie zielonej administracji 1 Wdrażanie zrównoważonego rozwoju wymaga integracji procesu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ

STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ STUDIA I MATERIAŁY POLSKIEGO STOWARZYSZENIA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ Komitet Redakcyjny: Ryszard S. Choraś Kazimierz Fabisiak Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą Bydgoszcz 2004 Recenzenci: Dr hab. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - 15 C- 15 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Politologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonatne Specjalność: - Ścieżka dyplomowania: - Nazwa przedmiotu: Rodzaj obieralny 6 przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

KONKURS OFERT NA MEDIA IV ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ PSTR GA Teraz Pstr g!

KONKURS OFERT NA MEDIA IV ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ PSTR GA Teraz Pstr g! KONKURS OFERT NA MEDIA IV ETAP KAMPANII PROMOCYJNEJ PSTR GA Teraz Pstr g! bork, 26.02.2014 Stowarzyszenie Producentów Ryb ososiowatych Al. Wolno ci 30/105 84-300 L bork biuro@sprl.pl Zasady konkursu Termin

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR L 160/8 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 21.6.2012 ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 523/2012 z dnia 20 czerwca 2012 r. zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr

Bardziej szczegółowo

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim

Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim Sieć Punktów Informacyjnych w Województwie Kujawsko- Pomorskim 1 Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Kujawsko- Pomorskim 18 grudnia 2008 r. podpisanie Porozumienia z Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)?

Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów (OIG)? PomóŜmy im rozwinąć skrzydła - czego potrzebują uczniowie o róŝnorodnych zdolnościach? 24 25 X 2011, Warszawa Jak zachęcać i przygotowywać uczniów do udziału w Olimpiadzie Informatycznej Gimnazjalistów

Bardziej szczegółowo

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015

CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 CONSUMER CONFIDENCE WSKAŹNIK ZADOWOLENIA KONSUMENTÓW W POLSCE Q3 2015 Najwyższy wzrost od Q2 2005 Poziom zadowolenia polskich konsumentów w Q3 15 wyniósł 80 punktów, tym samym wzrósł o 10 punktów względem

Bardziej szczegółowo

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012

HORIZON 2020. Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź. Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 Podstawy 7. Programu Ramowego Warszawa, 12 kwietnia 2012 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji (2014-2020) 2020) Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Komputer i urządzenia z nim współpracujące

Komputer i urządzenia z nim współpracujące Temat 1. Komputer i urządzenia z nim współpracujące Realizacja podstawy programowej 1. 1) opisuje modułową budowę komputera, jego podstawowe elementy i ich funkcje, jak również budowę i działanie urządzeń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Toruń, 01.09.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE KADRA TORUŃ/POKL/2014 Synik Teresa Centrum Edukacji Dorosłych w związku z realizacją projektu Rozwój kwalifikacji w zawodzie Technik informatyk wśród 50 osób dorosłych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 lutego 2016 r. Poz. 251 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1) z dnia 10 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku,

ruchu. Regulując przy tym w sposób szczegółowy aspekty techniczne wykonywania tych prac, zabezpiecza odbiorcom opracowań, powstających w ich wyniku, UZASADNIENIE Projekt rozporządzenia jest wypełnieniem delegacji ustawowej zapisanej w art. 19 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.

Bardziej szczegółowo

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki

Plan spotkania. Akademia Młodego Ekonomisty. Globalizacja gospodarki. prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Akademia Młodego Ekonomisty Globalizacja gospodarki prof. dr hab. Zbigniew Dworzecki Myśl globalnie, działaj lokalnie. Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 10 maja 2011 r. Plan spotkania 1. Czym jest globalizacja?

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn.

Szanowni Rodzice. Niniejsze zasady nie obejmują przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez inne podmioty niż Gmina Olsztyn. Szanowni Rodzice Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn na rok szkolny 2016/2017 zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: krobia.biuletyn.net Krobia: DOSTAWA ASYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO O PRZEPUSTOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp

Mgr Piotr Leszczyński STRESZCZENIE. Wstęp Mgr Piotr Leszczyński Analiza aktualnego systemu kształcenia oraz próba oceny efektywności nowoczesnych technik nauczania na odległość studentów na kierunku ratownictwo medyczne w Polsce STRESZCZENIE Wstęp

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r.

WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego WZP.DZ.3410/35/1456/2011 Wrocław, 26 maja 2011 r. ZP/PO/45/2011/WED/8 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.medyk.gizycko.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: samorz dowa jednostka organizacyjna.

Adres strony internetowej zamawiaj cego: www.medyk.gizycko.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ CEGO: Inny: samorz dowa jednostka organizacyjna. Gi ycko: Us ugi edukacyjne na przeprowadzenie zaj specjalistycznych z kompleksowej rehabilitacji stawów ko czyn i kr gos upa oraz zaj dodatkowych z masa u tensegracyjnego dla uczniów kierunku technik masa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Sergiusz Sawin Innovatika

Sergiusz Sawin Innovatika Podsumowanie cyklu infoseminariów regionalnych: Siedlce, 16 lutego 2011 Płock, 18 lutego 2011 Ostrołęka, 21 lutego 2011 Ciechanów, 23 lutego 2011 Radom, 25 lutego 2011 Sergiusz Sawin Innovatika Projekt

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1469/2012

Zarządzenie Nr 1469/2012 Zarządzenie Nr 1469/2012 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2012 w sprawie przyjęcia Regulaminu Płockiej Karty Familijnej 3+ w ramach Programu Płocka Karta Familijna 3+ Na podstawie art. 7 ust 1

Bardziej szczegółowo

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna?

Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Dolnośląski Wojewódzki Urząd pracy radzi: Praca za granicą. Emerytura polska czy zagraniczna? Często pojawia się pytanie, jaki wpływ na emeryturę ma praca za granicą. Wiele osób, które pracowały w różnych

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ NOWA www.nowa-amerika.net AMERIKA ORGANIZACJE POZARZĄDOWE A PROGRAM EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ STANOWISKO ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH POLSKO-NIEMIECKIEGO REGIONU PRZYGRANICZNEGO 1 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki

PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI. Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki PRZYSZŁOŚĆ ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TLE WYZWAŃ ENERGETYCZNYCH POLSKI Prof. dr hab. inż. Maciej Nowicki ENERGIA WARUNKIEM WZROSTU GOSPODARCZEGO W XX wieku liczba ludności świata wzrosła 4-krotnie,

Bardziej szczegółowo

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU

W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Szczecin, dn. 20 marca 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup usługi dotyczącej Organizacji i udziału w misjach gospodarczych za granicą REALIZOWANEJ W RAMACH PO IG DZIAŁANIE 6.1. PASZPORT DO EKSPORTU Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków

Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kazimierz Krzysztofek Szkoła WyŜsza Psychologii Społecznej Fundacja Pro Cultura Społeczeństwo sieciowe. Implikacje dla kultury i edukacji Polaków Kongres Bibliotek Publicznych Warszawa, 22-23.11. 2010

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki oparte na wolumenie

Wskaźniki oparte na wolumenie Wskaźniki oparte na wolumenie Łukasz Bąk Wrocław 2006 1 Wolumen Wolumen reprezentuje aktywność inwestorów krótko- i długoterminowych na rynku. Każda jednostka wolumenu jest wynikiem działania dwóch osób

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r.

Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. Zarządzenie Nr 339/2011 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 17 października 2011r. w sprawie: ustalenia instrukcji dotyczącej sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki:

Stypendium ministra za osiągnięcia w nauce może otrzymać student, który spełnia łącznie następujące warunki: Stypendia Ministra na rok akademicki 2006/2007 Z uwagi na liczne zapytania w sprawie składania wniosków o stypendia ministra na rok akademicki 2006/2007, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

POIG.01.01.01-30-022/08

POIG.01.01.01-30-022/08 Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań naukowych w Polsce do 2020 roku POIG.01.01.01-30-022/08 Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13

Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 Kamień Pomorski, dnia 09 stycznia 2015 r. Szanowni Państwo, Zapytanie ofertowe nr 1/2015/ WND-POKL.09.02.00-32-026/13 W związku z realizacją projektu Lokata na jutro, współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP

1% - 2015 r. ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212. 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1% - 2015 r ZWIĄZEK OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ KRS: 0000116212 1% podatku na rzecz Związku OSP RP 1 / 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej jak

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php? 1 z 6 2013-10-03 14:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/index.php?id=221 Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze

Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im. Komisji Edukacji Narodowej w Jaworze Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 9/11/12 dyrektora PCKZ w Jaworze z dnia 30 marca 2012 r. Regulamin organizacji przetwarzania i ochrony danych osobowych w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego im.

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo