Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003"

Transkrypt

1 Druga Internetowa Konferencja Naukowa Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003 Jan Grzenia Uniwersytet Śląski w Katowicach Komunikacja językowa w Internecie przegląd publikacji mało znanych w Polsce Upowszechnieniu się komunikacji internetowej towarzyszy wzrost zainteresowania stosowanymi w obrębie Sieci sposobami porozumiewania się. W ostatnich czasach, również w Polsce, pojawia się coraz większa liczba publikacji na temat języka Internetu. Badania nad komunikacją internetową, w naszym kraju nowe, za granicą, zwłaszcza w USA, trwają już od kilkunastu lat. Obserwując dokonania niektórych polskich autorów piszących o Internecie, można odnieść wrażenie, iż obcojęzyczna literatura na ten temat jest mało znana, co dziwi, ponieważ wiele publikacji jest dostępnych w Sieci, która też umożliwia nabycie publikacji ogłoszonych drukiem. W tym przeglądzie chcę pokrótce przedstawić najważniejsze publikacje na temat komunikacji językowej w Internecie. Zawczasu trzeba zauważyć, iż aspekty czysto językowe nie mogą w tym wypadku zostać oddzielone od komunikacyjnych (czy pragmatycznych). Co więcej: analiza opartego na technologii komunikowania się nie może ignorować samej technologii, a to ze względu na jej oczywisty wpływ na językowy kształt wypowiedzi. W związku z tym przedstawię nie tylko publikacje językoznawcze, i nie tylko publikacje językoznawców, lecz także takie, które reprezentują inne punkty widzenia, o ile tylko w istotnym stopniu służą objaśnieniu zjawiska komunikacji internetowej. *** W tym przeglądzie najpierw wspomnę o kilku godnych poznania publikacjach o charakterze jeszcze ogólniejszym niż zapowiedziany w tytule. Są to prace, które określić można jako kulturoznawcze, socjologiczne oraz medioznawcze, a które w znacznym stopniu przyczyniają się do zrozumienia komunikacyjnych aspektów interesujących nas zjawisk, i są bez wątpienia godne lektury. Ogólny charakter mają artykuły zamieszczone w materiałach z The Harvard Conference on the Internet and Society [O Reilly & Associates, Inc, ed.,

2 1996] stanowiących interesującą charakterystykę zjawiska przeprowadzoną ze stanowiska socjologicznego, wszakże rozumianego szeroko. Godne uwagi są m.in. opinie menedżerów największych firm informatycznych: Microsoftu, Intela i innych. Niekoniecznie ze względu na wartość poznawczą, bowiem istotna jest też historyczna wartość ich wypowiedzi, a czytelnik mający odpowiednią wiedzę łatwo powiąże deklaracje wspomnianych menedżerów ze współczesnymi faktami. W gronie uczonych skupiających swą uwagę na wpływie Internetu na społeczeństwo i jego kulturę aktywnością wyróżnia się Steve G. Jones, profesor Uniwersytetu w Tulsie, redaktor trzech często cytowanych książek: Virtual culture. Identity and communication in cyberspace [ed., 1997], CyberSociety 2.0: Revisiting computer-mediated communication and community [ed., 1998] oraz Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net [ed., 1999]. Pierwszą z nich warto polecić m.in. ze względu na ###. Drugą, której tytuł godny jest epoki cyfrowej, także z uwagi na rozdział Virtual ethnicity: tribal identity in an age of global communications napisany przez Marka Postera, trzecią zaś zwłaszcza ze względu na artykuł Jamesa J. Sosnoskiego Configuring as a Mode of Rhetorical Analysis. Wśród innych publikacji z zakresu socjologii sieciowej wymienię zbiór Network & Netplay. Virtual groups on the Internet pod redakcją Fay Sudweeks, Margaret McLaughlin i Sheizafa Rafaelego [1997] oraz The Internet and Society Jamesa Slevina [2000]. Obszerny zbiór 48 publikacji pt. The cybercultures reader, zredagowany przez Davida Bella i Barbarę Kennedy [2001], przynosi m.in. artykuły na temat cyberfeminizmu, cyberseksualności i cyberkolonizacji. W związku z tym, iż tematy te w ostatnich czasach ogromnie zyskują na popularności, wolno sądzić, że wkrótce staną się one jednymi z ważniejszych w badaniach nad CMC. Nie ulega wątpliwości, iż objaśnianie psychologicznych aspektów komunikacji internetowej należy do najważniejszych zadań internetologii. Spośród publikacji na ten temat na wzmiankę zasługują przede wszystkim dwie: zredagowana przez Jayne Gackenbach [1998] Psychology and the Internet: Intrapersonal, interpersonal and transpersonal implications oraz wydana w Polsce Psychologia Internetu Patricii Wallace [2001, wyd. ang. 1999]. Kolejną interesującą publikacją jest zredagowany przez Charlesa Essa [1996] zbiór artykułów Philosophical perspectives on computer-mediated communication. Autorzy publikacji zamieszczonych w tym tomie rozważają zagadnienia z punktu widzenia epistemologicznego, semiotycznego, etycznego i religioznawczego, które dotyczą takich m.in. zagadnień, jak: prywatność (głównie artykuły Daga Elgesema Privacy, Respect for Persons, and Risk i Petera Danielsona Pseudonyms, MailBots, and Virtual Letterheads: The Evolution of Computer-Mediated Ethics), problem płci (artykuł Susan Herring Posting in a Different Voice: Gender and Ethics in CMC), religia (z dwu prac na ten temat uwagę zwraca zwłaszcza The Unknown God of the Internet: Religious Communication from the Ancient Agora to the Virtual Forum Stephena D. O Leary ego i Brendy E. Brasher). Warto też poznać opracowany przez Charlesa Essa [2001] zbiór artykułów Culture, technology, communication: Towards an 2

3 intercultural global village, w którym filozoficzna refleksja nad globalnym medium łączy się z analizą lokalnych punktów widzenia, omówionych na przykładach europejskich, azjatyckich i odnoszących się do świata islamu. *** Wśród zorientowanych (w większym lub mniejszym stopniu) filologicznie publikacji na interesujący nas temat jest kilka takich, które zasadnie możemy nazwać klasycznymi, a to ze względu na znaczną liczbę cytowań w różnych pod względem tematu i formy publikacjach. Są to przede wszystkim publikacje Elizabeth M. Reid [1991], Howarda Rheingolda [1994], Denise E. Murray [1995], Susan C. Herring [1996], Boyda H. Davisa i Jeutonne H. Brewer [1997]. Za publikacje istotne należy także uznać książki Tima Shortisa [2001], Iana Hutchby ego [2001] i Davida Crystala [2001], niemające na razie wiele cytowań, co wszakże zrozumiałe, gdy uwzględnić ich rok wydania. Do liczby klasycznych publikacji nt. internetowych zwyczajów komunikacyjnych zaliczyć możemy przede wszystkim opracowanie Elizabeth M. Reid [1991] pt. Electropolis: Communication and Community On Internet Relay Chat publikowane wielokrotnie, również w Sieci. Z kolei The virtual community Howarda Rheingolda [1993] stanowi pierwszy książkowy opis wspólnot wirtualnych, którego wartość nawet po upływie 10 lat nie podlega dyskusji. Z naszego punktu widzenia publikację należy uznać za doniosłą tym bardziej, że autor nie traci z pola widzenia problematyki komunikacyjnej. Rolę komunikacji w obrębie wspólnot wirtualnych podejmuje także Lynn Cherny [1999] w książce Conversation and Community. Chat in a Virtual World, przy czym w centrum zainteresowania autorki są werbalne gry internetowe, tzw. MUD-y. Spośród 15 artykułów zamieszczonych w książce zredagowanej przez Susan C. Herring [1996] na szczególne zainteresowanie zasługuje oparta na obszernym korpusie tekstowym i posługująca się godnymi uwagi danymi statystycznymi praca Mileny Collot i Nancy Belmore Electronic Language: A new variety of English. Autorki dostrzegają odrębność angielszczyzny elektronicznej od pisanej i mówionej. Zagadnienie odrębności internetowych odmian języka od tradycyjnie wyróżnianych coraz częściej pojawia się w polu zainteresowań językoznawców 1. Relacje pismo mowa w komunikacji internetowej, co wiąże się często z wyodrębnieniem pododmiany elektronicznej języka, omawiają także Simeon J. Yates [1996] oraz Christopher C. Werry [1996]. Moim zdaniem najgłębszą jak dotąd analizę języka elektronicznego przedstawili Boyd H. Davis i Jeutonne P. Brewer [1997], obserwując uczestników konferencji elektronicznych. Warto podkreślić, iż autorzy posługują się terminem electronic discourse w miejsce tradycyjnego i technicznego computer-mediated- -communication. Jest to znaczący przejaw upowszechniania się humanistycznego punktu widzenia w obrębie tej dyscypliny (z polska zwanej komunikacją przez komputer ). Wśród publikacji objaśniających językowe aspekty komunikacji elektronicznej należy wymienić cztery książki. Pierwszą w porządku chronologicznym 3

4 jest Knowledge Machines: Language and Information in a Technological Society autorstwa Denise E. Murray. Książka ta jest rzetelnym i przystępnym wykładem problematyki związanej z użyciem komputerów w komunikacji, tworzeniu tekstów, komunikowaniu się i zdobywaniu wiedzy; autorka przedstawia też problemy do dyskusji i dalszych studiów. Podobny charakter ma The Language of ICT Tima Shortisa [2001], wszakże jego książka wyróżnia się większą, niemal encyklopedyczną zwięzłością. Nie oznacza to jednak, iżby była powierzchowna intencją autora jest wprowadzenie czytelnika do studiów nad tekstami elektronicznymi i elektroniczną komunikacją, w związku z czym oprócz informacji na tematy szczegółowe (np. natura tekstu elektronicznego, słownictwo elektroniczne, język i) pojawiają się też, podobnie jak u Murray, propozycje zagadnień do dyskusji. Bogactwo dokonań naukowych w interesującym nas zakresie musiało doczekać się syntezy. Przygotował ją David Crystal, znany lingwista z Uniwersytetu w Cambridge. W książce Language and the Internet omawia on m.in. zagadnienia takie, jak język poczty elektronicznej, światów wirtualnych (tzn. gier tekstowych), pogawędek i grup dyskusyjnych. Omawia też właściwości języka używanego w World Wide Web, nie stroniąc nawet od przewidywania jezykowej przyszłości Internetu. Książka, choć nie wolna od poważnych błędów 2, stanowi najobszerniejszy przegląd problematyki językoznawczej w kontekście internetowym. Najprzyjemniejszą w lekturze publikacją na interesujący nas temat jest Geoffreya Nunberga The Way We Talk Now [2001]. I choć nie jest to książka o charakterze naukowym, gdyż stanowi zapis felietonów autora wygłaszanych w programie Fresh Air nadawanym przez amerykańskie National Public Radio, nie można zaprzeczyć, iż stanowi ona zbiór świetnych komentarzy do najnowszych przemian w języku. Komunikacja internetowa jest formą komunikacji opartej na technologii. W związku z tym publikacje objaśniające jej miejsce wśród różnych form komunikacji, i jej odrębność, musimy uznać za doniosłe. Pośród publikacji na ten temat wyróżnia się Conversation and technology Iana Hutchby ego. Autor omawia ewolucję konwersacyjnych form medialnych, zwłaszcza opartych na mowie, lecz znaczną część jego książki zajmuje rozważanie problematyki konwersacji za pośrednictwem komputerów. Ażeby nasz punkt widzenia nie stał się nazbyt anglosaski, musimy podać też przykład znakomitej Bibliography on Chat Communication opracowanej pod redakcją niemieckiego uczonego Michaela Beisswengera [2003]. Bibliografia ta pozwala na dotarcie do znacznej większości ważnych publikacji na temat języka Internetu, a przy okazji pozwala zrozumieć, dlaczego anglojęzyczny punkt widzenia w badaniach internetologicznych nie powinien stawać się dominujący. Za jej pośrednictwem bowiem można dotrzeć do wielu interesujących publikacji niemieckojęzycznych na temat komunikacji internetowej. Na koniec należy wymienić Journal of Computer-Mediated Communication [ ] czasopismo ogromnie zasłużone w poznawaniu komunikacji 4

5 elektronicznej. Czasopismo to ukazuje się wyłącznie w Sieci i niezbicie dowodzi, iż forma drukowana nie stanowi gwarancji wysokiej jakości naukowej. Przypisy 1 Kwestią tę omawiam bliżej w ukończonej niedawno książce Komunikacja językowa w Internecie [w druku]. Zagadnienie to rozważa także Aleksander Wilkoń w 3. wydaniu Typologii odmian językowych współczesnej polszczyzny [w druku]. 2 Główne zarzuty, jakie można przedstawić autorowi, to: 1) Pomieszanie zagadnień dotyczących komunikacji elektronicznej i języka elektronicznego z tymi, które dotyczą wyłącznie komunikacji internetowej (a więc ogólniejszych ze bardziej szczegółowymi). 2) Połączenie (w tym wypadku znaczy to pomieszanie) pogawędek internetowych z listami i grupami dyskusyjnymi. 3) Mocno anglosaski punkt widzenia, w wyniku czego autor nie dostrzega publikacji w innych językach (nawet jeśli istnieją ich angielskojęzyczne wersje lub streszczenia). 5

6 Bibliografia (w wyborze) Beisswenger, M. [bearb. v., 2003], Bibliography on Chat Communication. A Collection of On- and Offline Resources. Bibliographie zur Chat-Kommunikation. Verzeichnis der On- und Offline-Ressourcen zum Thema, Bell, D., Kennedy, B.M. [2001], The cybercultures reader, London New York: Routledge. Cherny, L. [1999], Conversation and Community. Chat in a Virtual World, Stanford: CSLI Publications. Collot, M., Belmore, N. [1996], Electronic Language: A new variety of English, [in:] Herring [ed., 1996]. Crystal, D. [2001], Language and the Internet, Cambridge: Cambridge University Press. Davis, B.H., Brewer, J.P. [1997], Electronic discourse: linguistic individuals in virtual space, Albany: State University of New York Press. Ess, Ch. [ed., 2001], Culture, technology, communication: Towards an intercultural global village, Albany: State University of New York Press. Ess, Ch. [ed., 1996], Philosophical perspectives on computer-mediated communication, Albany: State University of New York Press. Hall, K. [1996], Cyberfeminism, [In:] Herring [ed., 1996]. Herring, S.C. [ed., 1996], Computer-mediated communication: linguistics, social and cross-cultural perspectives, Amsterdam Philadelphia: John Benjamins. Hutchby, I. [2001], Conversation and technology: from the telephone to the Internet, Cambridge: Polity Press. Johnson, S., [2000], Interface culture: how new technology transforms the way we create and communicate, New York: Harper Collins. Jones, S.G. [ed., 1997], Virtual culture. Identitiy and communication in cyberspace, London: Sage. Jones, S.G. [ed., 1998], CyberSociety 2.0: Revisiting computer-mediated communication and community, London: Sage. Jones, S.G., [ed., 1999], Doing Internet Research: Critical Issues and Methods for Examining the Net. London: Sage. Journal of Computer-Mediated Communication [ ], Murray, D.E. [1995], Knowledge Machines: Language and Information in a Technological Society, London: Addison-Wesley Longman. Nunberg, G. [2001], The Way We Talk Now, Boston: Houghton Mifflin. O Reilly & Associates, Inc. [ed., 1996], The Harvard Conference on the Internet and Society, Cambridge (Mass.): Harvard University Press,. Potter, D. [ed., 1996], Internet Culture, London New York: Routledge. Reid, E.M. [1991], Electropolis: Communication and Community On Internet Relay Chat, people.we.mediaone.net/elizrs/electropolis.html Rheingold, H. [1994], The virtual community: homesteading on the electronic frontier, New York: HarperPerennial (wyd. 1.: Reading: Addison-Wesley 1993). Shortis, T. [2001], The Language of ICT (Information and Communication 6

7 Technology), London New York: Routledge. Slevin, J. [2000], The Internet and Society, London: Polity Press. Sudweeks, F., McLaughlin, M., Rafaeli, S. [eds, 1997], Network & Netplay. Virtual groups on the Internet, Cambridge (Mass.): AAAI/MIT Press. Turkle, S. [1995], Life on the Screen: Identity in the Age of the Internet, New York: Simon and Schuster. Wallace, P. [1999], The psychology of the Internet, Cambridge: Cambridge University Press. Werry, C.C. [1996], Linguistic and interactional features of Internet Relay Chat, [in:] Herring [ed., 1996]. Yates, S.Y. [1996], Oral and written linguistics aspects of computer conferencing, [in:] Herring [ed., 1996]. 7

8 8

9 9

10 10

11 11

12 Przypisy 1 Analiza innych aspektów tej formy komunikacji zawarta jest w artykułach Karwatowskiej (w druku) oraz Karwatowskiej i Szpyry-Kozłowskiej (w druku). 2 Szerzej na temat piszą Karwatowska i Szpyra-Kozłowska w artykule pt. Dowcip i wulgarność-cechy rozmów uczniowskich za pośrednictwem SMS-ów. 3 Akty orzekające (stwierdzenia), imperatiwa i konwencjonalia wyodrębniły, ze względu na funkcję komunikatu, Bula i Nawacka [1983]. 4 W tym miejscu sygnalizujemy jedynie to zjawisko, ponieważ obszerniej pisałyśmy na ten temat w artykule zatytułowanym Dowcip i wulgarność, op. cit. 12

13 13

14 14

Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003

Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003 Druga Internetowa Konferencja Naukowa Dialog a nowe media Uniwersytet Śląski, Katowice, marzec kwiecień 2003 Jan Grzenia Uniwersytet Śląski w Katowicach Strona WWW jako forma dialogowa Streszczenie W artykule

Bardziej szczegółowo

DIALOG A NOWE MEDIA WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SLĄSKIEOO KATOWICE 2004

DIALOG A NOWE MEDIA WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SLĄSKIEOO KATOWICE 2004 DIALOG A NOWE MEDIA WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU SLĄSKIEOO KATOWICE 2004 DIALOG A NOWE media NAUKOWE UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH NR 2237 DIALOG A NOWE M D 1A pod redakcją Małgorzaty Kity przy współudziale

Bardziej szczegółowo

Internet jako przestrzeń komunikacyjna

Internet jako przestrzeń komunikacyjna PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY, 2000, TOM 43, Nr 2, 157-172 Internet jako przestrzeń komunikacyjna Katarzyna Majgier 1 Instytut Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego THE INTERNET AS A COMMUNICATION SPACE Summary.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej

PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ. pod redakcją Marii Czyżewskiej PUBLIKACJE ELEKTRONICZNE W ROZWOJU NAUKI POLSKIEJ pod redakcją Marii Czyżewskiej Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2012 Rada Programowa Aleksander Busłowski, Robert Ciborowski,

Bardziej szczegółowo

Aktywność obywateli online

Aktywność obywateli online Jakub Nowak Aktywność obywateli online Teorie a praktyka WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ LUBLIN 2011 Spis treści 5 Wprowadzenie 7 Rozdział 1 Zagadnienia teoretyczne 13 1.1. Nowe media

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS

WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH WYKORZYSTANIE NOWYCH MEDIÓW W PUBLIC RELATIONS Redaktorzy naukowi Jerzy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTYTUT BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ NOWA BIBLIOTEKA NEW LIBRARY ZESZYTY MONOGRAFICZNE KOŁA NAUKOWEGO BIBLIOTEKOZNAWCÓW UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO UŻYTKOWNICY JAK

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych

Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Nauk Historycznych Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Karolina Żernicka Ocena jakości polskich bibliotek cyfrowych Rozprawa doktorska przygotowana

Bardziej szczegółowo

Filozofia sieci* Sidey Myoo

Filozofia sieci* Sidey Myoo Filozofia sieci* Sidey Myoo W artykule przedstawiam ogólne założenia filozofii sieci oraz opisuję ośrodek akademicki Academia Electronica (niezależny uniwersytet funkcjonujący w sieci), jako przykład praktycznej

Bardziej szczegółowo

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów.

Kontekst. (1) Kontekst, w którym odbyła się dyskusja, miał wpływ na jakość użytych w niej argumentów. Tadeusz Ciecierski Kontekst 1. Wstęp Wyrażenie kontekst zrobiło w ostatnich latach w naukach społecznych i filozofii oszałamiającą karierę. Niestety autorzy prac, w których termin ten się pojawia, nie

Bardziej szczegółowo

Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011

Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011 Nr 22 /2011 1 Bibliotekarz Podlaski Nr 22/2011 Od Redakcji o nowym dziale Z zagranicy... 3 Z ZAGRANICY C.S. de Beer, Niech się stanie nowa wiedza: atlas wiedzy... 5 Anna-Karin Tötterman i Gunilla Widén-Wulff,

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Infonomika jako dyscyplina naukowa Janusz Czekaj, Marek Ćwiklicki 8 System studiów i wybrane programy kształcenia w najlepszych uczelniach

Bardziej szczegółowo

Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów)

Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów) MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA ÚSTAV SLAVISTIKY Polský jazyk a literatura Magda Tobolová Komunikacja językowa w polskim Internecie (na podstawie wybranych rozmów użytkowników komunikatorów)

Bardziej szczegółowo

OBSZARY EDUKACYJNYCH ZASTOSOWAŃ INTERNETU

OBSZARY EDUKACYJNYCH ZASTOSOWAŃ INTERNETU STUDIA EDUKACYJNE NR 23/2012 NATALIA WALTER Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu OBSZARY EDUKACYJNYCH ZASTOSOWAŃ INTERNETU AB S T R A C T. Walter Natalia, Obszary edukacyjnych zastosowań Internetu

Bardziej szczegółowo

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE

MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE MEDIA RELATIONS PROMOCJA NAUKI I INSTYTUCJI BADAWCZYCH W MEDIACH W POLSCE I EUROPIE dr Joanna Pruchnicka Małopolska Wyższa Szkoła Zawodowa im. J. Dietla w Krakowie Media to jeden z kluczowych pośredników

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii

Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Media społecznościowe a nauka języków obcych: przekonania i wykorzystanie na Łotwie, w Polsce i w Rumunii Autorzy Jarosław Krajka, Małgorzata Kurek, Sylvia Maciaszczyk, Dina Savlovska, Monica Vlad, Katerina

Bardziej szczegółowo

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE

CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE POLSKA AKADEMIA NAUK INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII Prace Habilitacyjne Elżbieta Tarkowska CZAS W SPOŁECZEŃSTWIE PROBLEMY, TRADYCJE, KIERUNKI BADAŃ WROCŁAW WARSZAWA KRAKÓW GDAŃSK ŁÓDŹ ZAKŁAD NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations

Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public relations Artykuł pochodzi z publikacji: Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych niepewności, (Red.) K. Kubiak, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2012 Rozdział 10. Internetowe media społecznościowe jako narzędzie public

Bardziej szczegółowo

6. POLITYCZNE KONTEKSTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. DIAGNOZA STANU BADAŃ W POLSCE

6. POLITYCZNE KONTEKSTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. DIAGNOZA STANU BADAŃ W POLSCE 6. POLITYCZNE KONTEKSTY MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH. DIAGNOZA STANU BADAŃ W POLSCE (Wojciech Opioła) 6.1 WPROWADZENIE Poniższy artykuł jest przeglądem stanu badań nad komunikacją polityczną w mediach społecznościowych

Bardziej szczegółowo

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej

Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Maciej Boszczyk Komunikowanie polityczne w Tychach w okresie transformacji ustrojowej Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem dr. hab. Stanisława

Bardziej szczegółowo

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski

e-edukacja w kraju 17 E-learning w realizacji strategii uczelni wyższej perspektywy i mierniki Adam Chmielewski 3 Od redakcji 3 Aktualności 4 Rozporządzenie w sprawie kształcenia na odległość metody, formy i programy kształcenia 6 Nowe spojrzenie na e-learning akademicki Z prof. Barbarą Kudrycką, Minister Nauki

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

INTERNET A UCZESTNICTWO POLAKÓW W KULTURZE

INTERNET A UCZESTNICTWO POLAKÓW W KULTURZE INTERNET A UCZESTNICTWO POLAKÓW W KULTURZE Rozprawy Społeczne, nr 2 (VII), 2013 Adam Byra Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Byra A. (2013), Internet, a uczestnictwo Polaków w kulturze. Rozprawy

Bardziej szczegółowo

MICHAŁ ARASZKIEWICZ NOWE TECHNOLOGIE A DOSTĘP DO PRAWA

MICHAŁ ARASZKIEWICZ NOWE TECHNOLOGIE A DOSTĘP DO PRAWA MICHAŁ ARASZKIEWICZ NOWE TECHNOLOGIE A DOSTĘP DO PRAWA INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH Program Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego Ekspertyza powstała w ramach prac Rady Ekspertów Programu Obywatel i

Bardziej szczegółowo

Recenzenci Henryk Mruk. Redaktor Wydawnictwa Joanna Świrska-Korłub. Redaktor techniczny Barbara Łopusiewicz. Projekt okładki Beata Dębska

Recenzenci Henryk Mruk. Redaktor Wydawnictwa Joanna Świrska-Korłub. Redaktor techniczny Barbara Łopusiewicz. Projekt okładki Beata Dębska Komitet Redakcyjny Andrzej Matysiak (przewodniczący), Tadeusz Borys, Jan Lichtarski, Adam Nowicki, Zdzisław Pisz, Waldemar Podgórski, Wanda Ronka-Chmielowiec, Jan Skalik, Stanisław Urban Recenzenci Henryk

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Andrzej K. Koźmiński

Wstęp. Andrzej K. Koźmiński Wstęp Andrzej K. Koźmiński Pojęcia gospodarki opartej na wiedzy, zarządzania wiedzą, kapitału intelektualnego i wiele innych pokrewnych stały się ostatnio swego rodzaju wytrychami stosowanymi bez głębszej

Bardziej szczegółowo

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 4 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 5 Dostęp do treści w internecie perspektywa regulacji Włodzimierz Szpringer 11 Wikipedia zbiorowa mądrość czy kolektywna głupota? Magdalena

Bardziej szczegółowo

Dziennikarstwo w portalu nowe medium, nowa etyka komunikowania się?

Dziennikarstwo w portalu nowe medium, nowa etyka komunikowania się? Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy tom 6/17 Kielce 2014 Izabela Bogdanowicz Instytut Dziennikarstwa, Uniwersytet Warszawski Słowa kluczowe: dziennikarstwo, etyka, komunikowanie się, kultura języka polskiego,

Bardziej szczegółowo