POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY"

Transkrypt

1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(26) STYCZEŃ 2012

2 SPIS TREŚCI BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ str Bogumiła RóŜańska Świerkot 4 Jubileuszowe wspomnienia. Iwona Miler Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 6 z wizytą w Moskwie. ElŜbieta Gorgoń 9 Wycieczka do Brukseli. Karolina Gregorek Bruksela w moich wspomnieniach. 13 Katarzyna Jakubczyk Scenariusz lekcji fizyki: 14 Otrzymywanie wodorotlenków. Marzena Wawrzyczek Jak obchodzimy święto biblioteki 18 w Zespole Szkół w Gogołowej. Iwona Miler Uczyć z pasją 27 Katarzyna Bluszcz St. Martin`s Day Asystentura Językowa Comenius. Marcin Kopczyński Scenariusz lekcji dla klasy III Charakterystyka demokracji. Marcin Kopczyński Barbórkowy konkurs plastyczny Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej. Beata Jończyk, Mariola Kozioł Urodziny Kubusia Puchatka

3 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Romana Adamczyk Wykorzystanie interaktywnych map tematycznych na 60 lekcjach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Iwona Grajner Jak nauczać o Holokauście? 67 Monika Witosz Wyniki Konkursu Ortograficznego 78 dla MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. Od redakcji Miło nam jest oddać w Państwa ręce nowy numer Biuletynu Metodycznego. W nadchodzącym roku szkolnym oświata staje przed kolejnym etapem wdraŝania nowej podstawy programowej. Tym razem z wyzwaniem zmierzą się szkoły ponadgimnazjalne oraz podstawowe. Stąd w najnowszym numerze znajdziecie Państwo kilka artykułów dedykowanych nauczycielom szkół tych etapów. Szczególną wartość mają dla kaŝdego pedagoga scenariusze lekcji i materiały, które moŝe wykorzystać bezpośrednio w pracy z uczniem. Nie zapominamy takŝe o najmłodszych i polecamy im scenariusz ciekawej imprezy- urodzin Kubusia Puchatka, które moŝna zorganizować nie tylko w przedszkolu noszącym jego imię. Część naszego periodyku poświęciliśmy na wspomnieniowe artykuły, które zachowają w naszej pamięci jubileusz 10-lecia PODN w Wodzisławiu Śl. MoŜecie Państwo przespacerować się uliczkami Brukseli wraz z laureatkami konkursów zorganizowanych przez ośrodek, gdzie główną nagrodą był właśnie wyjazd do stolicy Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, Ŝe w nadchodzącym roku nie tylko będą Państwo czytelnikami naszego pisma, ale równieŝ skorzystają Państwo z moŝliwości publikowania tekstów na jego łamach, do czego serdecznie zachęcamy. Na koniec pragniemy w imieniu dyrekcji i wszystkich pracowników Ośrodka złoŝyć najserdeczniejsze Ŝyczenia pomyślności w Nowym Roku. Katarzyna Hawel

4 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Bogumiła RóŜańska - Świerkot Jubileuszowe wspomnienia. W atmosferze powiatowego benefisu odbyło się 6 października 2011 roku w Rydułtowskim Centrum Kultury podsumowanie 10-ciu lat pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego, gmin powiatu wodzisławskiego oraz delegacje nauczycieli licznie przybyłych na uroczystość powitali prowadzący, Iwona Miler oraz Marcin Kopczyński najmłodszy staŝem doradca metodyczny. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili, dyrektor biura poselskiego prof. Jerzego Buzka, Henryk Kretek, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie pani Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, dr EŜbieta Tkocz oraz posłowie: Ryszard Zawadzki i Adam Gawęda. W pierwszej części spotkania, które przebiegało pod hasłem Aktywny obywatel zmienia siebie i świat uczestnicy mieli okazję zapoznać się z etapami rozwoju PODN, jego największymi osiągnięciami i dokonaniami w ciągu ostatniej dekady. Podsumowania dotychczasowej działalności dokonała dyrektor PODN, GraŜyna Majchrowska. W dalszej części spotkania zostały wręczone nagrody laureatom trzech wojewódzkich konkursów o tematyce związanej z Prezydencją Polski. Dla osób szczególnie wspierających realizację działań PODN ufundowano symboliczne statuetki z napisem Przyjaciel PODN. Pozostali uczestnicy spotkania otrzymali jubileuszowe wydanie Biuletynu metodycznego oraz pamiątkowe gadŝety. W końcowej części uroczystości zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę nie tylko na świadectwa realnych zmian w powiatowej edukacji dokonanych poprzez przedstawione działania PODN, ale równieŝ ujawniali ogromną sympatię dla jego idei i dla całego zespołu realizującego te idee na terenie powiatu wodzisławskiego. śadne urodziny nie mogą się odbyć bez okolicznościowego tortu i oprawy artystycznej. I tym razem finalnym akcentem był koncert w wykonaniu dzieci i młodzieŝy oraz poczęstunek ufundowany przez jubilata. Całość uroczystości uzyskała oprawę audiowizualną. Zapraszamy do galerii zdjęć na stronę internetową PODN :www.podn.wodzislaw.pl Pielęgnując dobre wspomnienia i dziękując za przeszłość, bogatą w wymiarze konkretnych wspólnych działań edukacyjnych, mamy świadomość, Ŝe jest to jednocześnie zobowiązanie do dalszych twórczych poszukiwań i rozwiązań. Bogumiła RóŜańska-Świerkot doradca metodyczny PODN

5 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ 2012 Jubileusz 10 lecia PODN 5

6 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Iwona Miler Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z wizytą w Moskwie. Edukacja młodych ludzi we współczesnej szkole jest niezwykłym wyzwaniem dla nas nauczycieli. Musimy sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców, władz samorządowych i nadzoru pedagogicznego, jednocześnie dbając o własny rozwój zawodowy. Nauczyciel refleksyjny, twórczy zadaje sobie pytanie, na ile jest skuteczny, jakie stosować metody i formy pracy, ciągle doskonali swój warsztat pracy. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli stara się wesprzeć nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, organizując przedmiotowe konferencje, warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, ale takŝe poprzez realizację róŝnego rodzaju programów i projektów edukacyjnych. Dzielenie się doświadczeniem i własną praktyką w zakresie metod i form pracy z nauczycielami innych szkół i krajów jest jednym ze sposobów podnoszenia jakości kształcenia. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną w tym zakresie, ośrodek podjął się realizacji projektu pt. Mobilność edukacyjna odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy, którego uczestnikami będą konsultanci, doradcy metodyczni i nauczyciele związani z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moskwie. Celem projektu jest m.in.: nabywanie kompetencji istotnych w procesie kształcenia i doskonalenia, rozwijanie umiejętności społecznych i międzykulturowych w wymiarze europejskim- uczenie się tolerancji i zrozumienia dla odmienności, promowanie i rozwijanie wschodniego wymiaru mobilności (fizycznej i wirtualnej), wykorzystanie narzędzi ICT do realizacji zadań związanych z projektem. Autorki projektu: GraŜyna Majchrowska- dyrektor PODN, Iwona Miler konsultant i Bogumiła RóŜańska Świerkot- doradca metodyczny udały się z wizytą roboczą do Moskwy, celem ustalenia treści porozumienia i jego podpisania. Wizyta trwała pełnych 6 dni, w trakcie których miałyśmy sposobność uczestniczyć w szkoleniu nauczycieli, obserwować lekcje w jednej ze szkół moskiewskich, poznać ośrodek i jego pracowników oraz zwiedzić urokliwą stolicę Rosji Moskwę. Gospodarze przyjęli nas z niezwykłą serdecznością i gościnnością, zawsze Ŝyczliwie wypowiadali się na temat Polaków i Polski. Czuliśmy się tam jak w domu, moŝe dlatego, Ŝe Rosjanie mają tę samą słowiańską wraŝliwość w patrzeniu na świat, jaką posiadamy i my Polacy. Pierwsze obserwacje utwierdziły nas w przekonaniu, Ŝe wiele moŝemy się od siebie nauczyć. Szkoła, którą zwiedzałyśmy, zachwyciła nas nie tylko bogatym wyposaŝeniem w technologię informacyjno-komunikacyjną (kaŝda klasa

7 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ dysponuje tutaj tablicą interaktywną, komputerami, dostępem do Internetu, kserokopiarką, pracownie nauk przyrodniczych dodatkowo posiadają mikroskopy elektroniczne), ale swobodą, z jaką nauczyciele i uczniowie posługują się na lekcji tym sprzętem i programami. Z nutą rozrzewnienia patrzyłyśmy na szkolny ubiór uczniów- wszyscy chłopcy w wieku od 7 do 18 lat chodzą w ciemnych garniturach a dziewczynki w kostiumikach. Mam nadzieję, Ŝe projekt przyczyni się do podjęcia ściślejszej współpracy z naszym wschodnim sąsiadem, a jego mobilny wymiar pozwoli na edukację bez uprzedzeń i stereotypów. Iwona Miler konsultant PODN Przed budynkiem Ośrodka Metodycznego w Moskwie

8 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Na ulicach Moskwy i w Ośrodku Metodycznym

9 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ ElŜbieta Gorgoń Wycieczka do Brukseli. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. dr hab. inŝ. Jerzy Buzek uhonorował śląskich laureatów konkursów dla młodzieŝy i dorosłych, zasłuŝonych działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wyŝszych uczelni z Ukrainy zaproszeniem do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, 9 października 50-osobowa grupa wyróŝnionych, pod opieką przedstawiciela biura poselskiego J. Buzka, p.michała Staniszewskiego oraz pilota biura podróŝy Almatur, wyruszyła komfortowym autokarem w drogę do Brukseli. Trasa okazała się wyjątkowo długa, bo wypadek drogowy na autostradzie w Niemczech wydłuŝył czas podróŝy o ponad sześć godzin. Szczęśliwie, późnym popołudniem, dotarliśmy do belgijskiego miasteczka Leuven. Spacer uliczkami na centralny plac Groote Markt oraz widok jednego z najwspanialszych gotyckich ratuszy wynagrodził nam trudy podróŝy. Mieliśmy okazję zobaczyć Wielki BeginaŜ (Groot Begijnhof) jeden z ostatnich tego typu budynków na świecie, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja w przytulnym brukselskim hotelu Van Belle, gdzie nas zakwaterowano, zakończyła oficjalnie drugi dzień wycieczki. Chętni wybrali się na nocny spacer ulicami Brukseli. We wtorek wypoczęci i zadowoleni, po sutym śniadaniu, udaliśmy się na zwiedzanie stolicy UE. Mimo, Ŝe siąpił deszczyk, nie zdołał popsuć nam humorów, bo zapowiadało się mnóstwo atrakcji. Zobaczyliśmy Grand Place Wielki Plac, będący historycznym centrum miasta z kamienicami z XVIII w., z XV-wiecznym gotyckim ratuszem i Domem Króla (Maison du Roi) z XIXw., w którym obecnie znajduje się Muzeum Miejskie. Klucząc urokliwymi uliczkami, odszukaliśmy symbol miasta - Manneken Pis, czyli figurkę siusiającego chłopca z 1619 r. oraz jego Ŝeński odpowiednik Jeanneke Pis z 1987r. Słońce wyszło zza chmur, gdy zmierzaliśmy w kierunku Pałacu Sprawiedliwości, Pałacu Królewskiego oraz Parku Brukselskiego. DuŜe wraŝenie zrobiła na nas Katedra św. Michała i św. Guduli (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule) z XIII-XVI wieku, która słynie z pięknych witraŝy.

10 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Czas wolny spędziliśmy na pasaŝu św. Huberta (Galeries St-Hubert) z 1847r. ze sklepami, galeriami, kafejkami i restauracjami (8 kwietnia 2008 zgłoszony na listę światowego dziedzictwa UNESCO), gdzie kosztowaliśmy lokalnych specjałów oraz zaopatrzyliśmy się w pamiątki, głównie belgijskie koronki i czekoladę. Po południu udaliśmy się do Parc du Cinquantenaire z 1880 r. z łukiem triumfalnym oraz muzeum wojska i motoryzacji. Podziwialiśmy bogatą kolekcję militariów ze wszystkich epok oraz współczesną wystawę plakatu antywojennego. Zainteresowani mogli wejść na Łuk Triumfalny i podziwiać panoramę Brukseli, w szczególności dzielnic rządowych z budynkami administracji Unii Europejskiej. Kolejnym obiektem zwiedzanym tego dnia było Atomium symbol Brukseli od czasu Wystawy Expo 1958r. Konstruktorem budowli jest Andreacute Waterkeyn: 103-metrowej wysokości model kryształu Ŝelaza (powiększony 165 miliardów razy), składający się z 9 stalowych sfer o średnicy 18 metrów i łączących je 20 korytarzy, kaŝdy o długości ok. 40 m. Na sam szczyt budowli wjechaliśmy windą. Z okien najwyŝszej sfery podziwialiśmy panoramę Brukseli, a takŝe Mini Europę - kompozycję miniaturowych obiektów z najpiękniejszych miast w Europie, która znajduje się w pobliskim Bruparku. W innych sferach oglądaliśmy wystawy dotyczące mody, mebli i stylu Ŝycia z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z okien autokaru widzieliśmy Czarną WieŜę (Tour Noir), która jest pozostałością średniowiecznych fortyfikacji miejskich, Kościół Notre-Dame du Sablon, zbudowany w stylu gotyku brabanckiego, Musée Instrumental z 1899r. w stylu secesyjnym, Pałac Narodów (Palais de la Nation) - siedzibę parlamentu. Po pełnym atrakcji dniu obiadokolacja stała się miłym spotkaniem towarzyskim, podczas którego mogliśmy podzielić się spostrzeŝeniami i wraŝeniami. W środę, zaraz po śniadaniu, udaliśmy się do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, siedziby władz Unii Europejskiej. Tu spotkaliśmy się z Przewodniczącym PE, prof. Jerzym Buzkiem, który serdecznie przywitał się ze wszystkimi uczestnikami wycieczki i chętnie odpowiadał na zadawane pytania, np. Która z pełnionych dotychczas funkcji ma dla niego najwaŝniejsze znaczenie? Okazało się, Ŝe najwaŝniejszym wydarzeniem w Ŝyciu J. Buzka było przewodniczenie I Krajowemu Zjazdowi Solidarności. [film]

11 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Z panem prof. Jerzym Buzkiem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, po czym udaliśmy się na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Szczególną atrakcją okazała się multimedialna wystawa o UE i roli Europarlamentu. Posługując się audiofonami, mieliśmy moŝliwość indywidualnego, zaleŝnego od zainteresowań, poznawania historii, kultury, i dorobku poszczególnych państw wspólnoty, zadań i pracy zespołów RUE oraz przewidywanych kierunków rozwoju UE. Byliśmy oczarowani wystawą i rozmachem, z jakim ją przygotowano. Młodzi uczestnicy wycieczki zainteresowali się grami symulacyjnymi, pozwalającymi w nowoczesny sposób poznać działanie UE. Ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w otwarciu sesji PE, z udziałem przewodniczącego obradom p.jerzego Buzka. Ze słuchawkami na uszach uwaŝnie słuchaliśmy wystąpień europosłów z róŝnych krajów UE. Około godziny 16-tej wyruszyliśmy w drogę powrotną do kraju. Dzięki umiejętnościom kierowców szybko pokonaliśmy wąskie uliczki Brukseli i następnego dnia przed południem bezpiecznie dotarliśmy do Polski. Większość podróŝnych Ŝegnała się w Katowicach, kilka osób kończyło trasę w Częstochowie. Przywieźliśmy ze sobą pamiątki, bogate wspomnienia i nawiązaliśmy kontakty z ciekawymi osobami, uczestnikami wyjazdu. To była bardzo udana wycieczka! ElŜbieta Gorgoń Zdobywczyni I miejsca w Konkursie na scenariusz lekcji o Marii Curie-Skłodowskiej Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych z śywca

12 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ 2012 Wizyta w Parlamencie Europejskim 12

13 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Karolina Gregorek Bruksela w moich wspomnieniach z wycieczki. W czasie mojej wizyty w Brukseli w dniach od 9 do 13 października bieŝącego roku miałam okazję zobaczyć wiele wspaniałych i reprezentatywnych dla tego kraju obiektów. Zwiedziłam min. Leuven- bajeczne miejsce, które okazało się być miasteczkiem w mieście. Jedną z wielu atrakcji tego miejsca był Wielki BeginaŜ, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie tereny te zostały wykupione przez władze uniwersyteckie i mieszczą kwatery studenckie. Pomimo nowego zagospodarowania przestrzeni miejsce nie straciło nic z dawnego klimatu, nadal jest ciche i spokojne. Kolejnym punktem podróŝy było obserwowanie kultury belgijskiej głównie przez poznawanie typowych zabytków i miejsc waŝnych dla Brukseli, które znajdują się w samym centrum stolicy. Zobaczyłam min. Grand Place z ratuszem, Menneken Pis-siusiającego malucha - symbol miasta, Pałac Sprawiedliwości, Pałac Królewski oraz Park Brukselski. Największe wraŝenie wywarło na mnie Muzeum Militariów z bardzo bogatą kolekcją broni ze wszystkich epok oraz znajdujący się nieopodal Łuk Triumfalny, skąd rozpościera się wspaniała panorama Brukseli, w szczególności dzielnic rządowych, gdzie znajdują się budynki administracji Unii Europejskiej. Miałam równieŝ okazję zwiedzić Atomium, monumentalny model kryształu Ŝelaza składający się z 9 kul. Punktem kulminacyjnym była wizyta w Parlamencie Europejskim oraz spotkanie i wspólne zdjęcie z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, profesorem Jerzym Buzkiem. Wyjazd ten stanowił świetną okazję do pogłębienia mojej wiedzy. Moim zdaniem kaŝdy z uczestników tej wycieczki stał się przez nią bogatszy nie tylko o informacje, ale przede wszystkim o niezapomniane wspomnienia, które pozostaną nam w pamięci na długie lata. Dlatego teŝ zachęcam wszystkich do czynnego udziału we wszelakich konkursach, gdyŝ moŝe to zaowocować jak na przykład w moim przypadku niepowtarzalną podróŝą. Świat jest na wyciągnięcie naszej ręki, tylko trzeba w to uwierzyć! Karolina Gregorek uczennica I LO w Rydułtowach

14 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Katarzyna Jakubczyk Symbole Brukseli Atomium i Menneken Pis Scenariusz lekcji fizyki: Otrzymywanie wodorotlenków. SCENARIUSZ LEKCJI 1. Zagadnienie programowe: systematyka związków nieorganicznych - - poziom podstawowy 2. Temat lekcji: Otrzymywanie wodorotlenków. 3. Cele lekcji uczeń po lekcji: A. Zna: wzór ogólny wodorotlenków metody otrzymywania wodorotlenków zabarwienie wskaźnika fenoloftaleiny w roztworach o róŝnym ph

15 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ B. Umie: rozróŝniać obserwacje od wniosków projektować doświadczenie zapisać prawidłowo równania reakcji uzasadniać dobór metody otrzymywania wodorotlenku C. Jest przekonany, Ŝe: przestrzeganie zasad BHP zabezpiecza przed nieprzewidzianymi skutkami przestrzeganie kolejności działań podczas wykonywania doświadczenia zabezpiecza przed jego błędnym wykonaniem ochrona środowiska wymaga oszczędności odczynników wykorzystywanych do reakcji Metody nauczania: pogadanka wstępna, pokaz, doświadczenie uczniowskie. Środki dydaktyczne: probówki, łyŝeczka, szczypce, palnik, zapałki, wiórki magnezu, tlenek magnezu, fenoloftaleina, woda, sód metaliczny, potas metaliczny, wodorotlenek sodu, siarczan(vi) miedzi(ii), zbiór zadań i podręcznik, układ okresowy, Przebieg lekcji: Część wstępna: 1) Czynności organizacyjne 2) Przedstawienie celów lekcji uczniom 3) Sformułowanie tematu lekcji Część zasadnicza: 1) Przypomnienie budowy i metod otrzymywania wodorotlenków 2) Otrzymywanie wodorotlenków a) doświadczenie nr1 -otrzymywanie tlenku magnezu. Opis doświadczenia: Mg Wnioski: Zaszła reakcja. 2Mg + O 2 2MgO WstąŜkę magnezową wkładamy do płomienia palnika, po zapaleniu się przenosimy nad szkiełko zegarkowe. Obserwacje: Po włoŝeniu wstąŝki magnezowej do płomienia palnika magnez zapalił się. Palił się jasnym, oślepiającym, białym płomieniem, na szczypcach pozostał biały proszek

16 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ b) doświadczenie nr 2 -otrzymywanie wodorotlenku magnezu. MgO fenoloftaleina H 2 O Opis doświadczenia: Do probówki wlewamy kilka kropel fenoloftaleiny. Następnie dodajemy otrzymany w doświadczeniu pierwszym proszek. Obserwacje: Podczas rozpuszczania białego proszku w zlewce fenoloftaleina zmieniła kolor na malinowy. Wnioski: Zaszła reakcja. Otrzymany roztwór ma odczyn zasadowy. MgO + H 2 O Mg(OH) 2 c) doświadczenie nr 3 -otrzymywanie wodorotlenku sodu. Na Opis doświadczenia: Do probówki z wodą fenoloftaleina i fenoloftaleiną wrzucamy kawałek sodu. Obserwacje: H2O Po wrzuceniu sodu do próbówki z wodą i fenoloftaleiną sód zwinął się w kuleczkę, reagował z wodą sycząc, wydzielając białe dymy, które po przyłoŝeniu zapalonej zapałki zapaliły się i nastąpił charakterystyczny trzask. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo, a próbówka ogrzała się. Wnioski: Zaszła reakcja. Wydzielającym się gazem był wodór. Zmiana koloru fenoloftaleiny świadczy o zasadowym charakterze roztworu. Reakcja jest egzotermiczna. 2Na + 2H 2 O 2NaOH+ H 2

17 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ d) doświadczenie nr 4 -otrzymywanie wodorotlenku potasu. K fenoloftaleina H2O Opis doświadczenia: Do zlewki z woda i fenoloftaleiną wrzucamy potas. Obserwacje: Po wrzuceniu potasu do zlewki z wodą i fenoloftaleiną potas zwinął się w kuleczkę, reagował z wodą sycząc, paląc się wydzielając białe dymy. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo. Wnioski: Zaszła reakcja. Zmiana koloru fenoloftaleiny świadczy o zasadowym charakterze roztworu. 2K + 2H 2 O 2KOH+ H 2 e) doświadczenie nr 5 -otrzymywanie wodorotlenku miedzi(ii). Opis doświadczenia: Do próbówki z siarczanem(vi) miedzi(ii) dodajemy NaOH wodorotlenku sodu. Obserwacje: Po dodaniu wodorotlenku sodu CuSO 4 do próbówki z siarczanem(vi) miedzi(ii) wytrącił się jasnoniebieski osad. Wnioski: Zaszła reakcja. 2NaOH + CuSO 4 Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 Część końcowa: 1) Zadanie domowe: Zaprojektuj doświadczenie otrzymywania wodorotlenku ołowiu(ii), wodorotlenku Ŝelaza(III)

18 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ ) Posumowanie, utrwalenie, uporządkowanie i kontrola stopnia opanowania nowo poznanych treści. 3) Ukierunkowanie dalszej pracy uczniów mającej na celu przygotowanie do omawiania soli. Katarzyna Jakubczyk Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Marzena Wawrzyczek Jak obchodzimy święto biblioteki w Zespole Szkół w Gogołowej. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto ogłoszone w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Stowarzyszenie działa od 1971 roku i zrzesza bibliotekarzy szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami szkolnych bibliotek. Głównym celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój bibliotek we wszystkich krajach. Święto bibliotek szkolnych początkowo obchodzono jeden dzień czwarty poniedziałek października, natomiast od 2008 roku trwa ono cały miesiąc. Święto ma swoje hasło przewodnie, inne kaŝdego roku, a jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełni biblioteka w Ŝyciu szkoły, w Ŝyciu kaŝdego ucznia, w nauce i rozwijaniu zainteresowań nie tylko czytelniczych. Święto obchodzone jest w wielu krajach, równieŝ w Polsce. TakŜe szkoły w naszym regionie włączają się w międzynarodowe przedsięwzięcie i organizują w październiku święto biblioteki. Przygotowanie święta wymaga wiele pracy, od zaplanowania działań, poprzez zgromadzenie wszelkich potrzebnych materiałów, czasami takŝe upominków czy nagroda, a na akcji promocyjnej kończąc. Impreza zwykle odbywa się we współpracy z innymi nauczycielami oraz uczniami, którzy bezpośrednio angaŝują się w prace organizacyjne. W Zespole Szkół w Gogołowej święto to obchodzone jest od 2005 roku. Z tej okazji biblioteka przybiera odświętny wygląd, wykonywane są róŝnorodne wystawy, przeprowadzane konkursy i akcje. NiemoŜliwe jest pokazanie wszystkiego, co było w tym czasie organizowane w szkole, dlatego wskazuję tylko na niektóre przedsięwzięcia. Często nasze działania są powiązane z innymi wydarzeniami ogólnopolskimi, np. w roku 2006 Roku Języka Polskiego została zorganizowana wystawa: Początki języka polskiego w literaturze, w roku 2008 w związku z akcją wydawnictwa Świat KsiąŜki Czas na czytanie. KsiąŜka

19 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ wzbogaca przygotowano wystawę pod takim samym tytułem, na której zaprezentowane zostały ksiąŝki pozyskane do biblioteki dzięki tej akcji. W roku 2010 Roku Fryderyka Chopina w bibliotece zorganizowany został Tydzień z muzyką Chopina - uczniowie chętnie przychodzili posłuchać jego utworów i podzielić się swoimi muzycznymi wraŝeniami, natomiast w roku 2011 przygotowano wystawę poświęconą Literackiej Nagrodzie Nike z okazji jej 15-lecia. W ciągu tych lat organizowane były akcje: Podaruj ksiąŝkę, podręcznik bibliotece, Cała Polska czyta dzieciom czytaj z gwiazdami, czytaj z nami. W ramach tej akcji, w bibliotece rozwieszono plakaty reklamujące czytanie oraz przygotowano tekst: Jak to z ksiąŝką było. Uczniowie podczas swoich lekcji przychodzili z wychowawcą do biblioteki, gdzie wspólnie czytali powyŝszy tekst, po czym rozmawiali na jego temat pogłębiając tym samym swoją wiedzę. Na zakończenie zajęć nauczyciel otrzymywał podziękowanie za umoŝliwienie uczniom wspólnego czytania, a uczniowie potwierdzenie wzięcia udziału w akcji. Pod hasłem KaŜdy moŝe pisać, kryło się zadanie dla uczniów i nauczycieli - przez cały miesiąc wspólnie pisaliśmy wiersz oraz opowiadanie, zaczynające się od słów Biblioteka to bogactwo wiedzy kaŝdy pisał fragment tekstu nawiązujący w treści do poprzedniego zdania. Z okazji naszego święta zorganizowano wiele konkursów indywidualnych, m.in.: konkurs na logo biblioteki, na aforyzm o bibliotece, na pracę literacką o bibliotece. Konkurs KsiąŜka otwiera świat to konkurs artystyczny, w którym zadaniem uczniów było wykonanie pracy w dowolnej formie (np. opowiadanie, wiersz, rysunek, plakat, prezentacja multimedialna itp.), która w ciekawy sposób przedstawi temat konkursu, natomiast Poczet pisarzy polskich był konkursem międzyklasowym, gdzie kaŝda klasa wykonywała album oraz plakat na temat wybranego pisarza polskiego. Tradycją juŝ stało się, Ŝe Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych jest początkiem, a Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich końcem całego cyklu wydarzeń w naszej bibliotece szkolnej. Właśnie w październiku rozpoczęło się, a w kwietniu zakończyło kilka cyklów konkursowych kaŝdy składał się z 5 lub 6 osobnych konkursów, w których uczniowie otrzymywali co miesiąc do wypełnienia nowe karty pracy. Zadania rozwiązywali w domu lub szkole na podstawie własnych wiadomości oraz dostępnych źródeł informacji i wypełnione karty przynosili w określonym terminie do biblioteki. Cykle te w poszczególnych latach miały swoje nazwy: Per aspera ad astra (2007/8), Znam i czytam pisarzy polskich (2008/9), a takŝe Warto czytać (2009/10) - zadania konkursowe polegały na odgadnięciu z jakiej ksiąŝki (z naszej biblioteki) pochodzi przytoczony fragment tekstu. Drugim elementem konkursu była krzyŝówka literacka. Tematy przewodnie poszczególnych miesięcy to: Fantastyczny świat, Świąteczny czas, Pamiętniki, Walentynki i Przeplataniec. Przykład jednej z kart

20 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ konkursowych przedstawiam w załączniku. Następny cykl przebiegał pod hasłem: Wytrwałość rodzi zwycięstwo (2010/11), a najnowszy Biblioteka jest dobra na wszystko (2011/12), w którym hasła przewodnie poszczególnych miesięcy to: Biblioteka przygotowuje do Ŝycia, Biblioteka na niepogodę, Biblioteka nie tylko od święta, Biblioteka na zimowe dni, Biblioteka dla zakochanych oraz Biblioteka fajna jest. Przykład jednej z kart konkursowych przedstawiam w załączniku. Charakter długoterminowy miała równieŝ akcja wyboru najbardziej poczytnej ksiąŝki w naszej szkole Top 10 books oraz akcja RóŜnorodność świata ksiąŝki, w trakcie której zbierane są ksiąŝki bardzo stare, o nietypowym wyglądzie lub wyróŝniające się w inny sposób, a które planuję wykorzystać do przygotowania wystawy na Światowy Dzień KsiąŜki. Z okazji święta biblioteki była równieŝ wydawana gazetka Krecik, w której moŝna było znaleźć m.in. informacje na temat święta, wypowiedzi uczniów i nauczycieli na temat ksiąŝek i czytania, sprawozdania z lat poprzednich, wiersze i aforyzmy o ksiąŝce i bibliotece, a takŝe humor z biblioteki oraz pokręcone tytuły ksiąŝek, o które prosili nasi uczniowie. Przygotowano równieŝ apel na temat święta oraz prezentacje multimedialne dotyczące naszej biblioteki szkolnej i jej warsztatu informacyjnego oraz tematów szerszych np. historii pisma. Uczniowie mogli wypowiadać się na temat biblioteki swoich marzeń w ankietach oraz krótkich formach pisemnych, powstało równieŝ wiele tematycznych wystaw, np.: Biblioteczka podróŝna, Pismo pamięć ludzkości, Sławni bibliotekarze, Skarby naszych ksiąŝek, Biblioteka i ksiąŝka w poezji i wiele innych. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzimy juŝ w październiku, a więc prawie na początku roku szkolnego. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć (po wakacyjnej przerwie) o bibliotece zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Odpowiednie informacje umieszczane na korytarzach szkolnych, stronie internetowej zwracają uwagę i powodują zwiększone zainteresowanie uczniów biblioteką. Dla wielu słowo biblioteka nie jest juŝ wyłącznie pustym dźwiękiem lub miejscem kojarzonym wyłącznie z wypoŝyczaniem ksiąŝek, jest natomiast miejscem, do którego chętnie się przychodzi, miejscem atrakcyjnych konkursów i twórczej swobody. Biblioteka staje się terenem, na którym moŝna realizować swoje inicjatywy twórcze, gdzie po prostu moŝna być aktywnym. Marzena Wawrzyczek Zespół Szkół w Gogołowej

21 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Przykład karty konkursowej KONKURS WARTO CZYTAĆ - LISTOPAD FANTASTYCZNY ŚWIAT... imię, nazwisko, klasa Podaj tytuł i autora przedstawionych fragmentów ksiąŝek. Im więcej informacji podasz, tym więcej zdobędziesz punktów. 1. Brom gwałtownie uniósł głowę, słysząc dobiegający znad drzew łopot skrzydeł Saphiry. Smoczyca zanurkowała obok nich, nadlatując z tylu, niemal muskając ich głowy. Zachwiali się od uderzenia ściany powietrza. Łuski Saphiry zalśniły, gdy zawróciła nad zgliszczami i z wdziękiem wyładowała na ziemi. 2. Trzymanie się tego postanowienia okazało się trudniejsze, kiedy na polecenia Mistrza Vorela musiała stanąć obok przeciwnika. Nauczyciel połoŝył jej dłoń na ramieniu i poczuła, Ŝe jego magia otacza ją wewnętrzną tarczą. Inny Wojownik, Mistrz Makin, osłonił w ten sam sposób Regina. 3. Komnatę wypełniało łagodne światło, ściany miała zielone i srebrne, strop złoty. Zebrała się tu liczna gromada elfów. Pod środkowym filarem na dwóch fotelach, nad którymi Ŝywe gałęzie splątały się w baldachim, siedzieli tuŝ obok siebie Celeborn i Galadriela. Wstali na powitanie gości, bo takiego zwyczaju przestrzegają elfowie, nawet najdostojniejsi. 4. Wkrótce nie słychać juŝ było ani ich krzyków, ani szczęku oręŝa, bo wszystko utonęło w przypominającym wzburzony ocean ryku obudzonych drzew, które minęły linie armii Piotra i ruszyły w pościg za Telmarami. Czy staliście kiedyś na skraju wielkiego lasu rosnącego na wysokim grzbiecie górskim, gdy dziki południowo-zachodni wicher uderzy weń w jesienny wieczór? Wyobraźcie sobie ten dźwięk. A potem wyobraźcie sobie, Ŝe drzewa, zawsze wrośnięte w jedno miejsce, ruszają nagle prosto na was. 5. Przez kilka następnych dni w szkole mówiono głównie o napaści na Panią Norris. Filch starał się, Ŝeby nikt o tym nie zapomniał, ostentacyjnie krąŝąc wokół miejsca, gdzie ją znaleziono, jakby się spodziewał, Ŝe napastnik powróci na miejsce zbrodni. Ginny Wesley bardzo się przejęła losem Pani Norris. Według Rona była wielką miłośniczką kotów.

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia

Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia Internetowy Projekt Zbieramy Wspomnienia WSPOMNIENIA Z LAT 70 NA PODSTAWIE KRONIK SZKOLNYCH. W ramach Internetowego Projektu Zbieramy Wspomnienia pomiędzy końcem jednych, a początkiem drugich zajęć wybrałam

Bardziej szczegółowo

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy

W dniach r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy W dniach 30. 10 05.11. 2011 r. w Sankt Petersburgu odbył się I Światowy Festiwal Języka Rosyjskiego. Polskę reprezentowało czterech dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych, w tym pan dyrektor Marian Klecha,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY

PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE. PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY PROJEKT EDUKACYJNO WYCHOWAWCZY POD HASŁEM MODA NA CZYTANIE PRZY WSPÓŁPRACY PCEiK w OLEŚNICY,, Książka jest to mędrzec łagodny i pełen słodyczy. Puste życie napełnia światłem, a puste serce wzruszeniem...

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GIMNAZJUM NR 9 W GDAŃSKU

SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GIMNAZJUM NR 9 W GDAŃSKU SCENARIUSZ PROJEKTU EDUKACYJNEGO DZIEŃ ZAKOCHANYCH W GIMNAZJUM NR 9 W GDAŃSKU Organizatorzy: Agnieszka Małecka, Marta Wieluńska i Beata Leniak Uczestnicy: Uczniowie, Dyrekcja, Nauczyciele Miejsce realizacji:

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r.

Program Comenius. Closer to each other. BLIśEJ SIEBIE. Warszawa, 25 maja 2010 r. Program Comenius Closer to each other BLIśEJ SIEBIE Realizatorzy projektu Projekt realizowany przez uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II w Trzebini /koordynator projektu/ Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

6. Dzień Europy (5 / 9 maja)

6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Urząd Miasta Leszna (Polska) 165 6. Dzień Europy (5 / 9 maja) Od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej w Lesznie przyjęte jest uczczenie Dnia Europy w dniu 5. lub 9. maja. Wieszane są flagi, organizowane

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 8

Scenariusz zajęć nr 8 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Mikołajkowe niespodzianki Scenariusz zajęć nr 8 I. Tytuł scenariusza zajęć : " Dowody na istnienie Świętego Mikołaja ". II. Czas realizacji: 2 jednostki

Bardziej szczegółowo

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować...

Mali czytelnicy. Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Mali czytelnicy. " Nikt nie rodzi się czytelnikiem, czytelnika trzeba wychować... Według rozporządzenia MENiS z dn. 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego głównym celem

Bardziej szczegółowo

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce

SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE. Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce SZEŚCIOLETNIA ANIA W PRZYJAZNEJ SZKOLE Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Cichawce Klasa I z wychowawczynią Opowiem Wam o mojej szkole i czego się w niej uczę. 2 września 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie

Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Jak powstaje gazeta? Projekt edukacyjny dla uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 7 w Chełmie Podstawa prawna Na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 20 sierpnia 2010 roku zmieniającego rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

DZIECI OPIEKUNAMI ZWIERZĄT Nasza szkoła od lat organizuje różne akcje, które mają na celu pomoc zwierzętom. W tym roku również zaangażowaliśmy się bardzo mocno. Pragniemy przedstawić Państwu, niektóre

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA

SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk OŚRODEK TEMATYCZNY: RODZINNE SPOTKANIA 1 Zofia Twardowska Ztwardowska@wp.pl Nauczyciel informatyki Szkoła Podstawowa nr 279 04-044 Warszawa, ul. Cyrklowa 1 SCENARIUSZ ZAJĘĆ OTWARTYCH KLASA II Opracowany przez Zofię Twardowską i Elżbietę Kołodziejczuk

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008

PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE XI ROK SZKOLNY 2007 / 2008 PLAN WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI I ŚRODOWISKIEM W GRUPIE ROK SZKOLNY 2007 / 2008 Forma Tematyka Termin realizacji Osoba odpowiedzialna Uwagi o realizacji Zebrania z rodzicami. I. Zebranie organizacyjne. 1.Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja języka polskiego

Lekcja języka polskiego Realizacja zadania: Europejskie Święta Bożego Narodzenia Lekcja języka polskiego Temat: Tradycje świąt Bożego Narodzenia w krajach europejskich. Lekcja odbyła się 6.12.2010r. w klasach VIC,D,E. Cele: poznanie

Bardziej szczegółowo

Unser Ausflug nach Wien

Unser Ausflug nach Wien Unser Ausflug nach Wien SCENARIUSZ LEKCJI Temat: Unser Ausflug nach Wien Poziom: II lub III klasa gimnazjum Cele: n Rozwijanie sprawności rozumienia tekstu czytanego czytanie selektywne. n Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ PODJĘTYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO TYGODNIA ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI 24 28 października 2016 roku Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Michowicach W dniach 24-28 października 2016

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009

KWARTALNIK ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW: C.D. LISTY ZWYCIĘZCÓW ROK 2009, NR 2. 01.04.2009. Ważne tematy: KWIECIEŃ 2009 ROK 2009, NR 2. KWARTALNIK 01.04.2009 Fi rma T RANSL AT OR Ważne tematy: Rozstrzygnięcia konkursów Scenariusz zajęć dla nauczycieli j. angielskiego Pomoce do nauki j. niemieckiego ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSÓW:

Bardziej szczegółowo

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski

Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Interdyscyplinarny projekt edukacyjny w PSM I st. w Prudniku - Rok Chopinowski Nasza inicjatywa to przykład szerokiego myślenia o edukacji artystycznej i perspektywicznego myślenia o szkole, jako społeczności

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa"

Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa Projekt edukacyjny pod hasłem Nasza wspólna Europa" Obchody 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Biskupicach Ołobocznych Cel główny zgodny z ceremoniałem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend.

Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Plan pracy rok szkolny 2003/2004 Przedszkolak poznaje świat bajek, baśni i legend. Oprac. Alicja Geisler PRZEDSZKOLAK POZNAJE ŚWIAT BAJEK, BAŚNI I LEGEND Lp. Środki i sposoby realizacji Termin Odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju

ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju I ZAGADNIENIE I. Europa oczami dziecka budowanie wiedzy o Europie i byciu Europejczykiem z jednoczesnym kształtowaniem przynależności do własnego kraju Cele Zakres Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r.

WIZYTA W NIEMCZECH 4 maja 2013r 5 maja 2013r. 6 maja 2013r. WIZYTA W NIEMCZECH W dniach 4-8 maja 2013 r. odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem była to miejscowość Bittenfeld w Niemczech. W wizycie

Bardziej szczegółowo

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Publiczne Przedszkole w Kotowiecku PROJEKT EDUKACYJNY DLA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM Opracowanie projektu: Wstęp Święta Bożego Narodzenia są dla wszystkich ludzi a zwłaszcza dla dzieci szczególnym przeżyciem.

Bardziej szczegółowo

Przyjaźń to skarb. Mikołajki

Przyjaźń to skarb. Mikołajki Wieści z Bajkowej Krainy Styczeń 2016 Przyjaźń to skarb Przyjaźń to skrab. Z takim hasłem 2 grudnia r. nasze przedszkole odwiedził Teatrzyk Arkadia. Razem ze zwierzętami zamieszkującymi las dzieci wyruszyły

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU SZKOŁA DIALOGU W GIMNAZJUM W KLEOSINIE Zapraszamy do przeczytania relacji z projektu realizowanego w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kleosinie przez uczniów klasy III

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017,

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017, PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017, którego nadrzędnymi celami są: prawidłowa realizacja nowej podstawy programowej oraz koordynacja wspólnych działań dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY

Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie. Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY .KROPECZKA. Gazetka Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Rok szkolny 2013/2014 WAŻNE WYDARZENIA Z ŻYCIA SZKOŁY 1. ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2013/2014 Nowy rok szkolny powitaliśmy 2

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami.

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. Rok szkolny 2014/2015 Koordynatorzy programu: Ewa Wandas tel. 602515308 Krystyna Kulczycka tel.502507380

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE NR 2 IM. JANA BRZECHWY W CZERSKU ROK SZKOLNY 2016/2017 Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży Razem z książką

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016.

Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. Raport z ewaluacji pracy biblioteki szkolnej w r. szkol. 2015/2016. PRZEDMIOT EWALUACJI : Biblioteka uczestniczy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych szkoły. CELE EWALUACJI: -podniesienie jakości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM KOŁA POLONISTYCZNO-TEATRALNEGO DLA KLAS IV - V SZKOŁY PODSTAWOWEJ Opracowała: Sylwia Roś 1 Wstęp Program ten przeznaczony jest dla uczniów kl. IV - V szkoły podstawowej, do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek

Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka kompleksowa Przewidywane osiągnięcia Teksty wierszy i piosenek Tematyka zajęć dla dzieci 3-5letnich - grupa "Żabki GRUDZIEŃ 2015 Tydzień pierwszy: ŚWIĄTECZNE POCZTÓWKI Tydzień drugi: SPOTKANIE

Bardziej szczegółowo

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z

To przedsięwięcie edukacyjne skierowane jest równieŝ do uczniów gimnazjum, którym pozwoli na rozwijanie swoich zainteresowań związanych z Wodzisław Śl. 14.02.2013r. Powiatowy Konkurs Historyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu wodzisławskiego 70 rocznica powstania w getcie warszawskim 1943-2013. Polska pomoc śydom

Bardziej szczegółowo

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli

Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli Gorące przyjęcie w zimnej Finlandii - wizyta w Kouvoli W dniach 6-10 marca 2013 roku odbyła się kolejna wizyta w ramach realizacji projektu Comenius Partnerska Współpraca Szkół, tym razem do miasta Kouvola

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH w II kl. przeprowadzonych dnia 14.12.2004 r. PROWADZĄCY: HALINA TOMKIEWICZ CZAS ZAJĘĆ: 90 minut BLOK TEMATYCZNY: W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU TEMAT DNIA: Poznajemy zwyczaje świąteczne

Bardziej szczegółowo

Patyk się żeni reż. Martin Lund

Patyk się żeni reż. Martin Lund Patyk się żeni reż. Martin Lund MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA NAUCZYCIELI SPIS TREŚCI 1. Scenariusz lekcji. (str. 2) Temat: Co to jest scenografia i czego się dzięki niej dowiadujemy? stowarzyszenie nowe horyzonty

Bardziej szczegółowo

Klasa 2b sp. Klasa II B. Wychowawca: Lidia Grzeszczak. {jgtabber} [tab ==Z życia klasy==] Z życia klasy

Klasa 2b sp. Klasa II B. Wychowawca: Lidia Grzeszczak. {jgtabber} [tab ==Z życia klasy==] Z życia klasy Klasa 2b sp Autor: L Grzeszczak 26.08.2015. Zmieniony 25.09.2016. Klasa II B Wychowawca: Lidia Grzeszczak {jgtabber} [tab ==Z życia klasy==] Z życia klasy We wrześniu odbyły się wybory do samorządu klasowego.

Bardziej szczegółowo

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje.

Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Motto: Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o

Bardziej szczegółowo

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O

Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II. j. polski matematyka środowisko technika muzyka A,P.E,O Konspekt zajęć zintegrowanych w klasie II Prowadząca: mgr Marzena Łukasiewicz Ośrodek tematyczny: BOŻE NARODZENIE TUŻ TUŻ Temat dnia: WIGILIJNY WIECZÓR Rozmowa o tradycjach wigilijnych na podstawie wiersza

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz

BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. COMENIUS REGIO Regional Pedagogical Library in Lodz 1 BIBLIOPREWENCJA W DZIAŁANIACH Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego w Łodzi i jej filie w miastach woj. łódzkiego: 2 KUTNO

Bardziej szczegółowo

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA

Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Program Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez PSPiA KLANZA Idea programu W programie Wolontariat studencki grupy liczące od dwóch do pięciu studentów wolontariuszy prowadzą zajęcia edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola

Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi. nauczyciele dzieci nowo Organizowanie warunków działalności przedszkola Kierunki realizacji koncepcji I. Praca z dziećmi Zadanie Forma realizacji Termin Odpowiedzialny Uwagi Adaptacja Rozpowszechnianie informatora prezentującego działalność Od II każdego Zespółdo sp dziecka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków!

Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza na zajęcia otwarte! Ważne informacje dla rodziców sześciolatków! Miasto Wojkowice http://www.wojkowice.pl/main/aktualnosci/szkola-podstawowa-nr-1-zaprasza-na-zajecia-otw arte-wazne-informacje-dla-rodzicow-szesciolatkow/idn:1330/printpdf Szkoła Podstawowa nr 1 zaprasza

Bardziej szczegółowo

Dublin 2012 r. Rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka. Myśl przewodnia projektu na rok szkolny 2012/2013. Pamiętajmy o Korczaku

Dublin 2012 r. Rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka. Myśl przewodnia projektu na rok szkolny 2012/2013. Pamiętajmy o Korczaku Dublin 2012 r. Rok 2012 - Rokiem Janusza Korczaka Myśl przewodnia projektu na rok szkolny 2012/2013 Pamiętajmy o Korczaku Opracowała mgr Marta Majchrzak nauczyciel j.polskiego w SPK Przy Ambasadzie RP

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami.

Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. 1 Plan współpracy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 z pobliskimi przedszkolami. Rok szkolny 2015/2016 Koordynatorzy programu: Ewa Wandas tel. 602515308 Krystyna Kulczycka tel.502507380

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ. w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ w Zespole Placówek Oświatowych w Terpentynie na rok szkolny 2015/2016 Cel ogólny: Przygotowanie ucznia do kształcenia i samokształcenia w dalszych etapach edukacji szkolnej.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Wymiana polsko-niemiecka Sulechów 23.09.2014 ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI NAZWA SZKOŁY Gimnazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) 66-100 Sulechów ul. Piaskowa 52 tel. 68 385 27 69 e-mail: zs_sul@op.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach

Oto sylwetki kandydatów, którzy spełnili w/w warunki oraz to, co chcieli nam powiedzieć o sobie i swoich planach WYBORY PRZEWODNICZĄCEGO I OPIEKUNA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rozpoczął się nowy rok szkolny. Po wspaniałych wakacjach, wypoczęci powróciliśmy do szkoły aby rzucić się w wir pracy. Już we wrześniu czeka nas

Bardziej szczegółowo

PO KL.09.05.00-02-237/13

PO KL.09.05.00-02-237/13 Projekt W Europie po angielsku i niemiecku NR PO KL.09.05.00-02-237/13 współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Jak przebiegała realizacja projektu od 1

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30

PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE GODZ.17.30 PROGRAM DNIA OTWARTEGO DLA KANDYDATEK I KANDYDATÓW DO KLASY I GIMNAZJUM NR 2 W WOŁOMINIE - 27.04.2015 GODZ.17.30 - SALA GIMNASTYCZNA POWITANIE UCZNIÓW I RODZICÓW W SALI GIMNASTYCZNEJ PRZEZ PANIĄ DYREKTOR

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 5

Scenariusz zajęć nr 5 Autor scenariusza: Maria Piotrowska Blok tematyczny: Na długie zimowe wieczory Scenariusz zajęć nr 5 I. Tytuł scenariusza zajęć: W domu kultury. II. Czas realizacji: 2 jednostki lekcyjne. III. Edukacje:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki!

RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! RAMOWY OPIS PROJEKTU Z JĘZYKA POLSKIEGO PT. Nie jestem statystycznym nastolatkiem. Czytam książki! Lp. Projektowane Opis zadania Termin Odpowiedzialni Dokumentacja działania 1. Ankieta dla uczniów. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja

2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja 2 dni w Wiosce Świętego Mikołaja Zakwaterowanie: Ośrodek Wypoczynkowo-Szkoleniowy k/ Giżycka. Pokoje 2-5 osobowe z łazienkami Program pobytu: Dzień I Przyjazd i zakwaterowanie 14:00-15:00 Obiad 16:00-18:00

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Wiechlice, 06.07.2013 r. NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa im. K. Makuszyńskiego w Wiechlicach DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI

Bardziej szczegółowo

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki"

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej na miesiąc czerwiec 2016 w grupie dzieci 5- letnich,, Jagódki" Czerwiec tydzień pierwszy. Tematyka tygodnia: Dzieci z całego świata Nasza Ziemia Poznawanie świata nazywanie

Bardziej szczegółowo

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015

Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku szkolnym 2014/2015 Plan pracy zespołu samokształceniowego nauczycieli klas I-III w roku m 2014/2015 Plan pracy zespołu opracowała, na podstawie wniosków członków zespołu, przewodnicząca mgr Ewa Górniak Cele główne : 1. Dzielenie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć nr 4

Scenariusz zajęć nr 4 Autor scenariusza: Małgorzata Marzycka Blok tematyczny: Najpiękniejsze słowo mama Scenariusz zajęć nr 4 Temat dnia: "Dzień Mamy w naszej klasie" I. Czas realizacji: dwie jednostki lekcyjne II. Czynności

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA

ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA ZAJĘCIA EDUKACYJNE SZKOŁA PONADGIMNAZJALNA WARMIŃSKO-MAZURSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA IM. KAROLA WOJTYŁY W ELBLĄGU ROK SZKOLNY 2015/2016 Drodzy Nauczyciele, Wspierając szkoły i placówki oświatowe w realizacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP.

Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Współpraca dyrektorów i nauczycieli w zakresie organizacji i prowadzenia spotkań dzieci przedszkolnych i klas I-III SP. Małgorzata Pawlik doradca metodyczny PCDZN w Puławach Cele: Spotkania przedszkolaków

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 13 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 13 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI PROGRAM PRACY WYCHOWAWCZO DYDAKTYCZNEJ PRZEDSZKOLA NR 13 NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PRZEDSZKOLAK PRZYJACIELEM NATURY WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ZADANIA, OFERTY TERMIN OSOBY ODPOWIEDZIALNE 1. ZEBRANIE INFORMACYJNE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III Plan pracy Samorządu Uczniowskiego klas I III na rok szkolny 2016/2017 Odpowiedzialni :Iwona Witak, Janusz Pakuła Celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest: integracja uczniów klas młodszych wdrażanie do

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich

MISJA SZKOŁY. Dąż. ążymy do tego aby każdy gnął sukces na miarę swoich WITAMY W MISJA SZKOŁY Dąż ążymy do tego aby każdy uczeń osiągn gnął sukces na miarę swoich możliwo liwości W NASZEJ SZKOLE jest kameralna atmosfera podchodzimy indywidualnie do każdego ucznia umożliwiamy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6

CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 "Książka, myśl, słowo, uczucie, czyn... Wszystko razem stanowi dopiero człowieka." Józef Ignacy Kraszewski CZYTAM, WIĘC JESTEM PROJEKT EDUKACYJNY DLA KLAS 1-6 /Kontynuacja projektu z roku szkol. 2015/2016/

Bardziej szczegółowo

Jesienne wędrówki klasy IV c.

Jesienne wędrówki klasy IV c. Jesienne wędrówki klasy IV c. Szkoła Podstawowa nr 3 w Sanoku Wycieczka do Leska i Ustrzyk Dolnych Projekt międzyprzedmiotowy CELE PROJEKTU: - poznanie ciekawych miejsc w regionie, - rozwijanie zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa

Marian Chwastniewski. Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa Marian Chwastniewski Stowarzyszenie Twórcze i Edukacyjne Wyspa WYSPA ODKRYĆ A WYSPA ZAGADEK Laboratorium ma na celu wdroŝenie autorskiego programu pedagogicznego WYSPA rozwijającego postawy twórcze i badawcze

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych

Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych Wodzisław Śl. 12.02.2011r. Nauczyciele historii szkół gimnazjalnych Muzeum w Wodzisławiu Śl. oraz Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śl. przesyła regulamin konkursu historycznego

Bardziej szczegółowo

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas.

Prelegentki wskazały jak osiągnąć sukces w biznesie, otworzyć drogę do kariery zawodowej, podnieść swoje kompetencje czy oszczędzać czas. 1 Jak co roku 17 maja obchodzony był Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. Wspominanie tego dnia ma przyczynić się do podniesienia świadomości jak korzystanie z Internetu i innych technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015

Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 Sprawozdanie z ferii zimowych w roku 2015 1 Ferie zimowe to wymarzony czas dla dzieci. Jak co roku nasza placówka zorganizowała wiele ciekawych zajęć, które rozpoczęły się już 14 lutego w sobotę. Chętne

Bardziej szczegółowo

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek:

Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013. Pokoloruj obrazek: Gazetka dla najmłodszych dzieci Wydanie III wiosna 2012/2013 Pokoloruj obrazek: POWITANIE WIOSNY! 21 marca to pierwszy kalendarzowy dzień wiosny. Dzieci z klas I-III postanowiły pożegnać zimę. Przygotowały

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017

Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Sprawozdanie z realizacji innowacji metodycznej Las w czterech odsłonach w I semestrze w roku szkolnym 2016/2017 Innowacja metodyczna Las w czterech odsłonach realizowana była w roku szkolnym 2016/2017

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach

Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ. Środowiskowy Dom Kultury w Gorzycach Kalendarz imprez kulturalnych Gminny Ośrodek Kultury w Gorzycach 2009 rok. STYCZEŃ 18 styczeń - Nad Betlejem Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Gorzycach

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Sulechów, 29.01.2015 NAZWA SZKOŁY Szkoła Podstawowa nr 1 w Sulechowie DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) IMIĘ I NAZWISKO AUTORA/AUTORÓW DOBREJ PRAKTYKI TYTUŁ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Dom jest tam, gdzie rodzina

Dom jest tam, gdzie rodzina Dom jest tam, gdzie rodzina Załącznik do Programu Wychowawczego (projekt edukacyjny) Rok szkolny 2016/2017 Projekt edukacyjny Dom jest tam, gdzie rodzina został opracowany na podstawie diagnozy działań

Bardziej szczegółowo

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych

Koncepcja projektu edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Imię i nazwisko kierownika Koncepcja edukacyjnego nt. upowszechniania wiedzy o Unii Europejskiej, Parlamencie Europejskim i instytucjach unijnych Elżbieta Grasz, Aneta Gąsiorek Nazwa Uczestnicy Adresaci

Bardziej szczegółowo

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA

ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA FRAGMENTY GAZETKI NR 2 ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY IM. J. JANUSZEWSKIEJ W CIEMNEM ECHO SZKOŁY - GAZETKA SZKOLNA listopad grudzień 2010, styczeń 2011 Numer 2 Rok szkolny 2010/2011 Wydarzenia: 10.11 apel

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez szkolnych rok szkolny 2012/2013

Kalendarz imprez szkolnych rok szkolny 2012/2013 Kalendarz imprez szkolnych rok szkolny 2012/2013 Data Organizator Wycieczki Imprezy w szkole Imprezy poza szkołą 03.09.12 13-14.09.12 17-22.09.12 18.09.12 12.10.12 12.10.12 25.10.12 25.10.12 Dyrekcja Szkoły

Bardziej szczegółowo

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI

Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI Plan pracy godzin wychowawczych w klasie VI na rok szkolny 2008/2009 Tematy i cele edukacyjne Korelacja ze ścieŝką edukacyjną Sposoby realizacji 1.Wybór samorządu klasowego, prawa i obowiązki ucznia. -kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej

Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Aneks do Planu Rozwoju Zawodowego nauczyciela kontraktowego Violetty Jaworskiej Violetta Jaworska nauczycielka Przedszkola nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu. Ubiegam się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Bardziej szczegółowo

Program bezpieczeństwa w sieci

Program bezpieczeństwa w sieci Szkoła Podstawowa im. G. Morcinka w Poczesnej Program bezpieczeństwa w sieci Opracowały: Urszula Muszalska i Agnieszka BoŜek Wstęp Internet, skarbnica wiedzy i informacji, jest jednym z najwaŝniejszych

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA

Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA Biblioteka Pedagogiczna Filia w Rawie Mazowieckiej PROMOCJA CZYTELNICTWA W dniu 22 września 2016 roku pracownicy naszej biblioteki, na zaproszenie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej,

Bardziej szczegółowo

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Einstein na półmetku. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Einstein na półmetku Przy pisaniu kolejnego artykułu o projekcie postanowiliśmy wykorzystać opinie uczestników, czyli uczniów szkół Powiatu Lubańskiego. Oto co sądzą o Einsteinie: Na zajęciach byliśmy

Bardziej szczegółowo