POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY"

Transkrypt

1 POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM BIULETYN METODYCZNY nr 1/(26) STYCZEŃ 2012

2 SPIS TREŚCI BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ str Bogumiła RóŜańska Świerkot 4 Jubileuszowe wspomnienia. Iwona Miler Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 6 z wizytą w Moskwie. ElŜbieta Gorgoń 9 Wycieczka do Brukseli. Karolina Gregorek Bruksela w moich wspomnieniach. 13 Katarzyna Jakubczyk Scenariusz lekcji fizyki: 14 Otrzymywanie wodorotlenków. Marzena Wawrzyczek Jak obchodzimy święto biblioteki 18 w Zespole Szkół w Gogołowej. Iwona Miler Uczyć z pasją 27 Katarzyna Bluszcz St. Martin`s Day Asystentura Językowa Comenius. Marcin Kopczyński Scenariusz lekcji dla klasy III Charakterystyka demokracji. Marcin Kopczyński Barbórkowy konkurs plastyczny Górnicze tradycje Ziemi Wodzisławskiej. Beata Jończyk, Mariola Kozioł Urodziny Kubusia Puchatka

3 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Romana Adamczyk Wykorzystanie interaktywnych map tematycznych na 60 lekcjach z zakresu geografii społeczno-ekonomicznej. Iwona Grajner Jak nauczać o Holokauście? 67 Monika Witosz Wyniki Konkursu Ortograficznego 78 dla MłodzieŜy Szkół Ponadgimnazjalnych Powiatu Wodzisławskiego. Od redakcji Miło nam jest oddać w Państwa ręce nowy numer Biuletynu Metodycznego. W nadchodzącym roku szkolnym oświata staje przed kolejnym etapem wdraŝania nowej podstawy programowej. Tym razem z wyzwaniem zmierzą się szkoły ponadgimnazjalne oraz podstawowe. Stąd w najnowszym numerze znajdziecie Państwo kilka artykułów dedykowanych nauczycielom szkół tych etapów. Szczególną wartość mają dla kaŝdego pedagoga scenariusze lekcji i materiały, które moŝe wykorzystać bezpośrednio w pracy z uczniem. Nie zapominamy takŝe o najmłodszych i polecamy im scenariusz ciekawej imprezy- urodzin Kubusia Puchatka, które moŝna zorganizować nie tylko w przedszkolu noszącym jego imię. Część naszego periodyku poświęciliśmy na wspomnieniowe artykuły, które zachowają w naszej pamięci jubileusz 10-lecia PODN w Wodzisławiu Śl. MoŜecie Państwo przespacerować się uliczkami Brukseli wraz z laureatkami konkursów zorganizowanych przez ośrodek, gdzie główną nagrodą był właśnie wyjazd do stolicy Parlamentu Europejskiego. Mamy nadzieję, Ŝe w nadchodzącym roku nie tylko będą Państwo czytelnikami naszego pisma, ale równieŝ skorzystają Państwo z moŝliwości publikowania tekstów na jego łamach, do czego serdecznie zachęcamy. Na koniec pragniemy w imieniu dyrekcji i wszystkich pracowników Ośrodka złoŝyć najserdeczniejsze Ŝyczenia pomyślności w Nowym Roku. Katarzyna Hawel

4 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Bogumiła RóŜańska - Świerkot Jubileuszowe wspomnienia. W atmosferze powiatowego benefisu odbyło się 6 października 2011 roku w Rydułtowskim Centrum Kultury podsumowanie 10-ciu lat pracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim. Przedstawicieli organu prowadzącego i nadzorującego, gmin powiatu wodzisławskiego oraz delegacje nauczycieli licznie przybyłych na uroczystość powitali prowadzący, Iwona Miler oraz Marcin Kopczyński najmłodszy staŝem doradca metodyczny. Spotkanie swoją obecnością zaszczycili, dyrektor biura poselskiego prof. Jerzego Buzka, Henryk Kretek, dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie pani Małgorzata Sobieszczak-Marciniak, dr EŜbieta Tkocz oraz posłowie: Ryszard Zawadzki i Adam Gawęda. W pierwszej części spotkania, które przebiegało pod hasłem Aktywny obywatel zmienia siebie i świat uczestnicy mieli okazję zapoznać się z etapami rozwoju PODN, jego największymi osiągnięciami i dokonaniami w ciągu ostatniej dekady. Podsumowania dotychczasowej działalności dokonała dyrektor PODN, GraŜyna Majchrowska. W dalszej części spotkania zostały wręczone nagrody laureatom trzech wojewódzkich konkursów o tematyce związanej z Prezydencją Polski. Dla osób szczególnie wspierających realizację działań PODN ufundowano symboliczne statuetki z napisem Przyjaciel PODN. Pozostali uczestnicy spotkania otrzymali jubileuszowe wydanie Biuletynu metodycznego oraz pamiątkowe gadŝety. W końcowej części uroczystości zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwrócili uwagę nie tylko na świadectwa realnych zmian w powiatowej edukacji dokonanych poprzez przedstawione działania PODN, ale równieŝ ujawniali ogromną sympatię dla jego idei i dla całego zespołu realizującego te idee na terenie powiatu wodzisławskiego. śadne urodziny nie mogą się odbyć bez okolicznościowego tortu i oprawy artystycznej. I tym razem finalnym akcentem był koncert w wykonaniu dzieci i młodzieŝy oraz poczęstunek ufundowany przez jubilata. Całość uroczystości uzyskała oprawę audiowizualną. Zapraszamy do galerii zdjęć na stronę internetową PODN :www.podn.wodzislaw.pl Pielęgnując dobre wspomnienia i dziękując za przeszłość, bogatą w wymiarze konkretnych wspólnych działań edukacyjnych, mamy świadomość, Ŝe jest to jednocześnie zobowiązanie do dalszych twórczych poszukiwań i rozwiązań. Bogumiła RóŜańska-Świerkot doradca metodyczny PODN

5 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ 2012 Jubileusz 10 lecia PODN 5

6 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Iwona Miler Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli z wizytą w Moskwie. Edukacja młodych ludzi we współczesnej szkole jest niezwykłym wyzwaniem dla nas nauczycieli. Musimy sprostać oczekiwaniom uczniów, rodziców, władz samorządowych i nadzoru pedagogicznego, jednocześnie dbając o własny rozwój zawodowy. Nauczyciel refleksyjny, twórczy zadaje sobie pytanie, na ile jest skuteczny, jakie stosować metody i formy pracy, ciągle doskonali swój warsztat pracy. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli stara się wesprzeć nauczycieli w doskonaleniu zawodowym, organizując przedmiotowe konferencje, warsztaty metodyczne, kursy doskonalące, ale takŝe poprzez realizację róŝnego rodzaju programów i projektów edukacyjnych. Dzielenie się doświadczeniem i własną praktyką w zakresie metod i form pracy z nauczycielami innych szkół i krajów jest jednym ze sposobów podnoszenia jakości kształcenia. Chcąc wzbogacić ofertę edukacyjną w tym zakresie, ośrodek podjął się realizacji projektu pt. Mobilność edukacyjna odpowiedzią na potrzeby współczesnej Europy, którego uczestnikami będą konsultanci, doradcy metodyczni i nauczyciele związani z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Wodzisławiu Śląskim oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Moskwie. Celem projektu jest m.in.: nabywanie kompetencji istotnych w procesie kształcenia i doskonalenia, rozwijanie umiejętności społecznych i międzykulturowych w wymiarze europejskim- uczenie się tolerancji i zrozumienia dla odmienności, promowanie i rozwijanie wschodniego wymiaru mobilności (fizycznej i wirtualnej), wykorzystanie narzędzi ICT do realizacji zadań związanych z projektem. Autorki projektu: GraŜyna Majchrowska- dyrektor PODN, Iwona Miler konsultant i Bogumiła RóŜańska Świerkot- doradca metodyczny udały się z wizytą roboczą do Moskwy, celem ustalenia treści porozumienia i jego podpisania. Wizyta trwała pełnych 6 dni, w trakcie których miałyśmy sposobność uczestniczyć w szkoleniu nauczycieli, obserwować lekcje w jednej ze szkół moskiewskich, poznać ośrodek i jego pracowników oraz zwiedzić urokliwą stolicę Rosji Moskwę. Gospodarze przyjęli nas z niezwykłą serdecznością i gościnnością, zawsze Ŝyczliwie wypowiadali się na temat Polaków i Polski. Czuliśmy się tam jak w domu, moŝe dlatego, Ŝe Rosjanie mają tę samą słowiańską wraŝliwość w patrzeniu na świat, jaką posiadamy i my Polacy. Pierwsze obserwacje utwierdziły nas w przekonaniu, Ŝe wiele moŝemy się od siebie nauczyć. Szkoła, którą zwiedzałyśmy, zachwyciła nas nie tylko bogatym wyposaŝeniem w technologię informacyjno-komunikacyjną (kaŝda klasa

7 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ dysponuje tutaj tablicą interaktywną, komputerami, dostępem do Internetu, kserokopiarką, pracownie nauk przyrodniczych dodatkowo posiadają mikroskopy elektroniczne), ale swobodą, z jaką nauczyciele i uczniowie posługują się na lekcji tym sprzętem i programami. Z nutą rozrzewnienia patrzyłyśmy na szkolny ubiór uczniów- wszyscy chłopcy w wieku od 7 do 18 lat chodzą w ciemnych garniturach a dziewczynki w kostiumikach. Mam nadzieję, Ŝe projekt przyczyni się do podjęcia ściślejszej współpracy z naszym wschodnim sąsiadem, a jego mobilny wymiar pozwoli na edukację bez uprzedzeń i stereotypów. Iwona Miler konsultant PODN Przed budynkiem Ośrodka Metodycznego w Moskwie

8 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Na ulicach Moskwy i w Ośrodku Metodycznym

9 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ ElŜbieta Gorgoń Wycieczka do Brukseli. Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. dr hab. inŝ. Jerzy Buzek uhonorował śląskich laureatów konkursów dla młodzieŝy i dorosłych, zasłuŝonych działaczy organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli wyŝszych uczelni z Ukrainy zaproszeniem do odwiedzenia Parlamentu Europejskiego. W niedzielę, 9 października 50-osobowa grupa wyróŝnionych, pod opieką przedstawiciela biura poselskiego J. Buzka, p.michała Staniszewskiego oraz pilota biura podróŝy Almatur, wyruszyła komfortowym autokarem w drogę do Brukseli. Trasa okazała się wyjątkowo długa, bo wypadek drogowy na autostradzie w Niemczech wydłuŝył czas podróŝy o ponad sześć godzin. Szczęśliwie, późnym popołudniem, dotarliśmy do belgijskiego miasteczka Leuven. Spacer uliczkami na centralny plac Groote Markt oraz widok jednego z najwspanialszych gotyckich ratuszy wynagrodził nam trudy podróŝy. Mieliśmy okazję zobaczyć Wielki BeginaŜ (Groot Begijnhof) jeden z ostatnich tego typu budynków na świecie, znajdujący się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Obiadokolacja w przytulnym brukselskim hotelu Van Belle, gdzie nas zakwaterowano, zakończyła oficjalnie drugi dzień wycieczki. Chętni wybrali się na nocny spacer ulicami Brukseli. We wtorek wypoczęci i zadowoleni, po sutym śniadaniu, udaliśmy się na zwiedzanie stolicy UE. Mimo, Ŝe siąpił deszczyk, nie zdołał popsuć nam humorów, bo zapowiadało się mnóstwo atrakcji. Zobaczyliśmy Grand Place Wielki Plac, będący historycznym centrum miasta z kamienicami z XVIII w., z XV-wiecznym gotyckim ratuszem i Domem Króla (Maison du Roi) z XIXw., w którym obecnie znajduje się Muzeum Miejskie. Klucząc urokliwymi uliczkami, odszukaliśmy symbol miasta - Manneken Pis, czyli figurkę siusiającego chłopca z 1619 r. oraz jego Ŝeński odpowiednik Jeanneke Pis z 1987r. Słońce wyszło zza chmur, gdy zmierzaliśmy w kierunku Pałacu Sprawiedliwości, Pałacu Królewskiego oraz Parku Brukselskiego. DuŜe wraŝenie zrobiła na nas Katedra św. Michała i św. Guduli (Cathédrale Saints-Michel-et-Gudule) z XIII-XVI wieku, która słynie z pięknych witraŝy.

10 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Czas wolny spędziliśmy na pasaŝu św. Huberta (Galeries St-Hubert) z 1847r. ze sklepami, galeriami, kafejkami i restauracjami (8 kwietnia 2008 zgłoszony na listę światowego dziedzictwa UNESCO), gdzie kosztowaliśmy lokalnych specjałów oraz zaopatrzyliśmy się w pamiątki, głównie belgijskie koronki i czekoladę. Po południu udaliśmy się do Parc du Cinquantenaire z 1880 r. z łukiem triumfalnym oraz muzeum wojska i motoryzacji. Podziwialiśmy bogatą kolekcję militariów ze wszystkich epok oraz współczesną wystawę plakatu antywojennego. Zainteresowani mogli wejść na Łuk Triumfalny i podziwiać panoramę Brukseli, w szczególności dzielnic rządowych z budynkami administracji Unii Europejskiej. Kolejnym obiektem zwiedzanym tego dnia było Atomium symbol Brukseli od czasu Wystawy Expo 1958r. Konstruktorem budowli jest Andreacute Waterkeyn: 103-metrowej wysokości model kryształu Ŝelaza (powiększony 165 miliardów razy), składający się z 9 stalowych sfer o średnicy 18 metrów i łączących je 20 korytarzy, kaŝdy o długości ok. 40 m. Na sam szczyt budowli wjechaliśmy windą. Z okien najwyŝszej sfery podziwialiśmy panoramę Brukseli, a takŝe Mini Europę - kompozycję miniaturowych obiektów z najpiękniejszych miast w Europie, która znajduje się w pobliskim Bruparku. W innych sferach oglądaliśmy wystawy dotyczące mody, mebli i stylu Ŝycia z lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Z okien autokaru widzieliśmy Czarną WieŜę (Tour Noir), która jest pozostałością średniowiecznych fortyfikacji miejskich, Kościół Notre-Dame du Sablon, zbudowany w stylu gotyku brabanckiego, Musée Instrumental z 1899r. w stylu secesyjnym, Pałac Narodów (Palais de la Nation) - siedzibę parlamentu. Po pełnym atrakcji dniu obiadokolacja stała się miłym spotkaniem towarzyskim, podczas którego mogliśmy podzielić się spostrzeŝeniami i wraŝeniami. W środę, zaraz po śniadaniu, udaliśmy się do Parlamentu Europejskiego w Brukseli, siedziby władz Unii Europejskiej. Tu spotkaliśmy się z Przewodniczącym PE, prof. Jerzym Buzkiem, który serdecznie przywitał się ze wszystkimi uczestnikami wycieczki i chętnie odpowiadał na zadawane pytania, np. Która z pełnionych dotychczas funkcji ma dla niego najwaŝniejsze znaczenie? Okazało się, Ŝe najwaŝniejszym wydarzeniem w Ŝyciu J. Buzka było przewodniczenie I Krajowemu Zjazdowi Solidarności. [film]

11 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Z panem prof. Jerzym Buzkiem zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie, po czym udaliśmy się na zwiedzanie Parlamentu Europejskiego. Szczególną atrakcją okazała się multimedialna wystawa o UE i roli Europarlamentu. Posługując się audiofonami, mieliśmy moŝliwość indywidualnego, zaleŝnego od zainteresowań, poznawania historii, kultury, i dorobku poszczególnych państw wspólnoty, zadań i pracy zespołów RUE oraz przewidywanych kierunków rozwoju UE. Byliśmy oczarowani wystawą i rozmachem, z jakim ją przygotowano. Młodzi uczestnicy wycieczki zainteresowali się grami symulacyjnymi, pozwalającymi w nowoczesny sposób poznać działanie UE. Ciekawym doświadczeniem było uczestniczenie w otwarciu sesji PE, z udziałem przewodniczącego obradom p.jerzego Buzka. Ze słuchawkami na uszach uwaŝnie słuchaliśmy wystąpień europosłów z róŝnych krajów UE. Około godziny 16-tej wyruszyliśmy w drogę powrotną do kraju. Dzięki umiejętnościom kierowców szybko pokonaliśmy wąskie uliczki Brukseli i następnego dnia przed południem bezpiecznie dotarliśmy do Polski. Większość podróŝnych Ŝegnała się w Katowicach, kilka osób kończyło trasę w Częstochowie. Przywieźliśmy ze sobą pamiątki, bogate wspomnienia i nawiązaliśmy kontakty z ciekawymi osobami, uczestnikami wyjazdu. To była bardzo udana wycieczka! ElŜbieta Gorgoń Zdobywczyni I miejsca w Konkursie na scenariusz lekcji o Marii Curie-Skłodowskiej Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych z śywca

12 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ 2012 Wizyta w Parlamencie Europejskim 12

13 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Karolina Gregorek Bruksela w moich wspomnieniach z wycieczki. W czasie mojej wizyty w Brukseli w dniach od 9 do 13 października bieŝącego roku miałam okazję zobaczyć wiele wspaniałych i reprezentatywnych dla tego kraju obiektów. Zwiedziłam min. Leuven- bajeczne miejsce, które okazało się być miasteczkiem w mieście. Jedną z wielu atrakcji tego miejsca był Wielki BeginaŜ, który znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Obecnie tereny te zostały wykupione przez władze uniwersyteckie i mieszczą kwatery studenckie. Pomimo nowego zagospodarowania przestrzeni miejsce nie straciło nic z dawnego klimatu, nadal jest ciche i spokojne. Kolejnym punktem podróŝy było obserwowanie kultury belgijskiej głównie przez poznawanie typowych zabytków i miejsc waŝnych dla Brukseli, które znajdują się w samym centrum stolicy. Zobaczyłam min. Grand Place z ratuszem, Menneken Pis-siusiającego malucha - symbol miasta, Pałac Sprawiedliwości, Pałac Królewski oraz Park Brukselski. Największe wraŝenie wywarło na mnie Muzeum Militariów z bardzo bogatą kolekcją broni ze wszystkich epok oraz znajdujący się nieopodal Łuk Triumfalny, skąd rozpościera się wspaniała panorama Brukseli, w szczególności dzielnic rządowych, gdzie znajdują się budynki administracji Unii Europejskiej. Miałam równieŝ okazję zwiedzić Atomium, monumentalny model kryształu Ŝelaza składający się z 9 kul. Punktem kulminacyjnym była wizyta w Parlamencie Europejskim oraz spotkanie i wspólne zdjęcie z Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego, profesorem Jerzym Buzkiem. Wyjazd ten stanowił świetną okazję do pogłębienia mojej wiedzy. Moim zdaniem kaŝdy z uczestników tej wycieczki stał się przez nią bogatszy nie tylko o informacje, ale przede wszystkim o niezapomniane wspomnienia, które pozostaną nam w pamięci na długie lata. Dlatego teŝ zachęcam wszystkich do czynnego udziału we wszelakich konkursach, gdyŝ moŝe to zaowocować jak na przykład w moim przypadku niepowtarzalną podróŝą. Świat jest na wyciągnięcie naszej ręki, tylko trzeba w to uwierzyć! Karolina Gregorek uczennica I LO w Rydułtowach

14 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Katarzyna Jakubczyk Symbole Brukseli Atomium i Menneken Pis Scenariusz lekcji fizyki: Otrzymywanie wodorotlenków. SCENARIUSZ LEKCJI 1. Zagadnienie programowe: systematyka związków nieorganicznych - - poziom podstawowy 2. Temat lekcji: Otrzymywanie wodorotlenków. 3. Cele lekcji uczeń po lekcji: A. Zna: wzór ogólny wodorotlenków metody otrzymywania wodorotlenków zabarwienie wskaźnika fenoloftaleiny w roztworach o róŝnym ph

15 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ B. Umie: rozróŝniać obserwacje od wniosków projektować doświadczenie zapisać prawidłowo równania reakcji uzasadniać dobór metody otrzymywania wodorotlenku C. Jest przekonany, Ŝe: przestrzeganie zasad BHP zabezpiecza przed nieprzewidzianymi skutkami przestrzeganie kolejności działań podczas wykonywania doświadczenia zabezpiecza przed jego błędnym wykonaniem ochrona środowiska wymaga oszczędności odczynników wykorzystywanych do reakcji Metody nauczania: pogadanka wstępna, pokaz, doświadczenie uczniowskie. Środki dydaktyczne: probówki, łyŝeczka, szczypce, palnik, zapałki, wiórki magnezu, tlenek magnezu, fenoloftaleina, woda, sód metaliczny, potas metaliczny, wodorotlenek sodu, siarczan(vi) miedzi(ii), zbiór zadań i podręcznik, układ okresowy, Przebieg lekcji: Część wstępna: 1) Czynności organizacyjne 2) Przedstawienie celów lekcji uczniom 3) Sformułowanie tematu lekcji Część zasadnicza: 1) Przypomnienie budowy i metod otrzymywania wodorotlenków 2) Otrzymywanie wodorotlenków a) doświadczenie nr1 -otrzymywanie tlenku magnezu. Opis doświadczenia: Mg Wnioski: Zaszła reakcja. 2Mg + O 2 2MgO WstąŜkę magnezową wkładamy do płomienia palnika, po zapaleniu się przenosimy nad szkiełko zegarkowe. Obserwacje: Po włoŝeniu wstąŝki magnezowej do płomienia palnika magnez zapalił się. Palił się jasnym, oślepiającym, białym płomieniem, na szczypcach pozostał biały proszek

16 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ b) doświadczenie nr 2 -otrzymywanie wodorotlenku magnezu. MgO fenoloftaleina H 2 O Opis doświadczenia: Do probówki wlewamy kilka kropel fenoloftaleiny. Następnie dodajemy otrzymany w doświadczeniu pierwszym proszek. Obserwacje: Podczas rozpuszczania białego proszku w zlewce fenoloftaleina zmieniła kolor na malinowy. Wnioski: Zaszła reakcja. Otrzymany roztwór ma odczyn zasadowy. MgO + H 2 O Mg(OH) 2 c) doświadczenie nr 3 -otrzymywanie wodorotlenku sodu. Na Opis doświadczenia: Do probówki z wodą fenoloftaleina i fenoloftaleiną wrzucamy kawałek sodu. Obserwacje: H2O Po wrzuceniu sodu do próbówki z wodą i fenoloftaleiną sód zwinął się w kuleczkę, reagował z wodą sycząc, wydzielając białe dymy, które po przyłoŝeniu zapalonej zapałki zapaliły się i nastąpił charakterystyczny trzask. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo, a próbówka ogrzała się. Wnioski: Zaszła reakcja. Wydzielającym się gazem był wodór. Zmiana koloru fenoloftaleiny świadczy o zasadowym charakterze roztworu. Reakcja jest egzotermiczna. 2Na + 2H 2 O 2NaOH+ H 2

17 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ d) doświadczenie nr 4 -otrzymywanie wodorotlenku potasu. K fenoloftaleina H2O Opis doświadczenia: Do zlewki z woda i fenoloftaleiną wrzucamy potas. Obserwacje: Po wrzuceniu potasu do zlewki z wodą i fenoloftaleiną potas zwinął się w kuleczkę, reagował z wodą sycząc, paląc się wydzielając białe dymy. Fenoloftaleina zabarwiła się na malinowo. Wnioski: Zaszła reakcja. Zmiana koloru fenoloftaleiny świadczy o zasadowym charakterze roztworu. 2K + 2H 2 O 2KOH+ H 2 e) doświadczenie nr 5 -otrzymywanie wodorotlenku miedzi(ii). Opis doświadczenia: Do próbówki z siarczanem(vi) miedzi(ii) dodajemy NaOH wodorotlenku sodu. Obserwacje: Po dodaniu wodorotlenku sodu CuSO 4 do próbówki z siarczanem(vi) miedzi(ii) wytrącił się jasnoniebieski osad. Wnioski: Zaszła reakcja. 2NaOH + CuSO 4 Na 2 SO 4 + Cu(OH) 2 Część końcowa: 1) Zadanie domowe: Zaprojektuj doświadczenie otrzymywania wodorotlenku ołowiu(ii), wodorotlenku Ŝelaza(III)

18 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ ) Posumowanie, utrwalenie, uporządkowanie i kontrola stopnia opanowania nowo poznanych treści. 3) Ukierunkowanie dalszej pracy uczniów mającej na celu przygotowanie do omawiania soli. Katarzyna Jakubczyk Zespół Szkół Ekonomicznych w Wodzisławiu Śląskim Marzena Wawrzyczek Jak obchodzimy święto biblioteki w Zespole Szkół w Gogołowej. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych to święto ogłoszone w 1999 roku przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Bibliotekarstwa Szkolnego. Stowarzyszenie działa od 1971 roku i zrzesza bibliotekarzy szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych sprawami szkolnych bibliotek. Głównym celem stowarzyszenia jest wszechstronny rozwój bibliotek we wszystkich krajach. Święto bibliotek szkolnych początkowo obchodzono jeden dzień czwarty poniedziałek października, natomiast od 2008 roku trwa ono cały miesiąc. Święto ma swoje hasło przewodnie, inne kaŝdego roku, a jego celem jest zwrócenie uwagi na rolę, jaką pełni biblioteka w Ŝyciu szkoły, w Ŝyciu kaŝdego ucznia, w nauce i rozwijaniu zainteresowań nie tylko czytelniczych. Święto obchodzone jest w wielu krajach, równieŝ w Polsce. TakŜe szkoły w naszym regionie włączają się w międzynarodowe przedsięwzięcie i organizują w październiku święto biblioteki. Przygotowanie święta wymaga wiele pracy, od zaplanowania działań, poprzez zgromadzenie wszelkich potrzebnych materiałów, czasami takŝe upominków czy nagroda, a na akcji promocyjnej kończąc. Impreza zwykle odbywa się we współpracy z innymi nauczycielami oraz uczniami, którzy bezpośrednio angaŝują się w prace organizacyjne. W Zespole Szkół w Gogołowej święto to obchodzone jest od 2005 roku. Z tej okazji biblioteka przybiera odświętny wygląd, wykonywane są róŝnorodne wystawy, przeprowadzane konkursy i akcje. NiemoŜliwe jest pokazanie wszystkiego, co było w tym czasie organizowane w szkole, dlatego wskazuję tylko na niektóre przedsięwzięcia. Często nasze działania są powiązane z innymi wydarzeniami ogólnopolskimi, np. w roku 2006 Roku Języka Polskiego została zorganizowana wystawa: Początki języka polskiego w literaturze, w roku 2008 w związku z akcją wydawnictwa Świat KsiąŜki Czas na czytanie. KsiąŜka

19 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ wzbogaca przygotowano wystawę pod takim samym tytułem, na której zaprezentowane zostały ksiąŝki pozyskane do biblioteki dzięki tej akcji. W roku 2010 Roku Fryderyka Chopina w bibliotece zorganizowany został Tydzień z muzyką Chopina - uczniowie chętnie przychodzili posłuchać jego utworów i podzielić się swoimi muzycznymi wraŝeniami, natomiast w roku 2011 przygotowano wystawę poświęconą Literackiej Nagrodzie Nike z okazji jej 15-lecia. W ciągu tych lat organizowane były akcje: Podaruj ksiąŝkę, podręcznik bibliotece, Cała Polska czyta dzieciom czytaj z gwiazdami, czytaj z nami. W ramach tej akcji, w bibliotece rozwieszono plakaty reklamujące czytanie oraz przygotowano tekst: Jak to z ksiąŝką było. Uczniowie podczas swoich lekcji przychodzili z wychowawcą do biblioteki, gdzie wspólnie czytali powyŝszy tekst, po czym rozmawiali na jego temat pogłębiając tym samym swoją wiedzę. Na zakończenie zajęć nauczyciel otrzymywał podziękowanie za umoŝliwienie uczniom wspólnego czytania, a uczniowie potwierdzenie wzięcia udziału w akcji. Pod hasłem KaŜdy moŝe pisać, kryło się zadanie dla uczniów i nauczycieli - przez cały miesiąc wspólnie pisaliśmy wiersz oraz opowiadanie, zaczynające się od słów Biblioteka to bogactwo wiedzy kaŝdy pisał fragment tekstu nawiązujący w treści do poprzedniego zdania. Z okazji naszego święta zorganizowano wiele konkursów indywidualnych, m.in.: konkurs na logo biblioteki, na aforyzm o bibliotece, na pracę literacką o bibliotece. Konkurs KsiąŜka otwiera świat to konkurs artystyczny, w którym zadaniem uczniów było wykonanie pracy w dowolnej formie (np. opowiadanie, wiersz, rysunek, plakat, prezentacja multimedialna itp.), która w ciekawy sposób przedstawi temat konkursu, natomiast Poczet pisarzy polskich był konkursem międzyklasowym, gdzie kaŝda klasa wykonywała album oraz plakat na temat wybranego pisarza polskiego. Tradycją juŝ stało się, Ŝe Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych jest początkiem, a Światowy Dzień KsiąŜki i Praw Autorskich końcem całego cyklu wydarzeń w naszej bibliotece szkolnej. Właśnie w październiku rozpoczęło się, a w kwietniu zakończyło kilka cyklów konkursowych kaŝdy składał się z 5 lub 6 osobnych konkursów, w których uczniowie otrzymywali co miesiąc do wypełnienia nowe karty pracy. Zadania rozwiązywali w domu lub szkole na podstawie własnych wiadomości oraz dostępnych źródeł informacji i wypełnione karty przynosili w określonym terminie do biblioteki. Cykle te w poszczególnych latach miały swoje nazwy: Per aspera ad astra (2007/8), Znam i czytam pisarzy polskich (2008/9), a takŝe Warto czytać (2009/10) - zadania konkursowe polegały na odgadnięciu z jakiej ksiąŝki (z naszej biblioteki) pochodzi przytoczony fragment tekstu. Drugim elementem konkursu była krzyŝówka literacka. Tematy przewodnie poszczególnych miesięcy to: Fantastyczny świat, Świąteczny czas, Pamiętniki, Walentynki i Przeplataniec. Przykład jednej z kart

20 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ konkursowych przedstawiam w załączniku. Następny cykl przebiegał pod hasłem: Wytrwałość rodzi zwycięstwo (2010/11), a najnowszy Biblioteka jest dobra na wszystko (2011/12), w którym hasła przewodnie poszczególnych miesięcy to: Biblioteka przygotowuje do Ŝycia, Biblioteka na niepogodę, Biblioteka nie tylko od święta, Biblioteka na zimowe dni, Biblioteka dla zakochanych oraz Biblioteka fajna jest. Przykład jednej z kart konkursowych przedstawiam w załączniku. Charakter długoterminowy miała równieŝ akcja wyboru najbardziej poczytnej ksiąŝki w naszej szkole Top 10 books oraz akcja RóŜnorodność świata ksiąŝki, w trakcie której zbierane są ksiąŝki bardzo stare, o nietypowym wyglądzie lub wyróŝniające się w inny sposób, a które planuję wykorzystać do przygotowania wystawy na Światowy Dzień KsiąŜki. Z okazji święta biblioteki była równieŝ wydawana gazetka Krecik, w której moŝna było znaleźć m.in. informacje na temat święta, wypowiedzi uczniów i nauczycieli na temat ksiąŝek i czytania, sprawozdania z lat poprzednich, wiersze i aforyzmy o ksiąŝce i bibliotece, a takŝe humor z biblioteki oraz pokręcone tytuły ksiąŝek, o które prosili nasi uczniowie. Przygotowano równieŝ apel na temat święta oraz prezentacje multimedialne dotyczące naszej biblioteki szkolnej i jej warsztatu informacyjnego oraz tematów szerszych np. historii pisma. Uczniowie mogli wypowiadać się na temat biblioteki swoich marzeń w ankietach oraz krótkich formach pisemnych, powstało równieŝ wiele tematycznych wystaw, np.: Biblioteczka podróŝna, Pismo pamięć ludzkości, Sławni bibliotekarze, Skarby naszych ksiąŝek, Biblioteka i ksiąŝka w poezji i wiele innych. Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych obchodzimy juŝ w październiku, a więc prawie na początku roku szkolnego. Jest to doskonała okazja, aby przypomnieć (po wakacyjnej przerwie) o bibliotece zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Odpowiednie informacje umieszczane na korytarzach szkolnych, stronie internetowej zwracają uwagę i powodują zwiększone zainteresowanie uczniów biblioteką. Dla wielu słowo biblioteka nie jest juŝ wyłącznie pustym dźwiękiem lub miejscem kojarzonym wyłącznie z wypoŝyczaniem ksiąŝek, jest natomiast miejscem, do którego chętnie się przychodzi, miejscem atrakcyjnych konkursów i twórczej swobody. Biblioteka staje się terenem, na którym moŝna realizować swoje inicjatywy twórcze, gdzie po prostu moŝna być aktywnym. Marzena Wawrzyczek Zespół Szkół w Gogołowej

21 BILETYN METODYCZNY nr 1 (26) STYCZEŃ Przykład karty konkursowej KONKURS WARTO CZYTAĆ - LISTOPAD FANTASTYCZNY ŚWIAT... imię, nazwisko, klasa Podaj tytuł i autora przedstawionych fragmentów ksiąŝek. Im więcej informacji podasz, tym więcej zdobędziesz punktów. 1. Brom gwałtownie uniósł głowę, słysząc dobiegający znad drzew łopot skrzydeł Saphiry. Smoczyca zanurkowała obok nich, nadlatując z tylu, niemal muskając ich głowy. Zachwiali się od uderzenia ściany powietrza. Łuski Saphiry zalśniły, gdy zawróciła nad zgliszczami i z wdziękiem wyładowała na ziemi. 2. Trzymanie się tego postanowienia okazało się trudniejsze, kiedy na polecenia Mistrza Vorela musiała stanąć obok przeciwnika. Nauczyciel połoŝył jej dłoń na ramieniu i poczuła, Ŝe jego magia otacza ją wewnętrzną tarczą. Inny Wojownik, Mistrz Makin, osłonił w ten sam sposób Regina. 3. Komnatę wypełniało łagodne światło, ściany miała zielone i srebrne, strop złoty. Zebrała się tu liczna gromada elfów. Pod środkowym filarem na dwóch fotelach, nad którymi Ŝywe gałęzie splątały się w baldachim, siedzieli tuŝ obok siebie Celeborn i Galadriela. Wstali na powitanie gości, bo takiego zwyczaju przestrzegają elfowie, nawet najdostojniejsi. 4. Wkrótce nie słychać juŝ było ani ich krzyków, ani szczęku oręŝa, bo wszystko utonęło w przypominającym wzburzony ocean ryku obudzonych drzew, które minęły linie armii Piotra i ruszyły w pościg za Telmarami. Czy staliście kiedyś na skraju wielkiego lasu rosnącego na wysokim grzbiecie górskim, gdy dziki południowo-zachodni wicher uderzy weń w jesienny wieczór? Wyobraźcie sobie ten dźwięk. A potem wyobraźcie sobie, Ŝe drzewa, zawsze wrośnięte w jedno miejsce, ruszają nagle prosto na was. 5. Przez kilka następnych dni w szkole mówiono głównie o napaści na Panią Norris. Filch starał się, Ŝeby nikt o tym nie zapomniał, ostentacyjnie krąŝąc wokół miejsca, gdzie ją znaleziono, jakby się spodziewał, Ŝe napastnik powróci na miejsce zbrodni. Ginny Wesley bardzo się przejęła losem Pani Norris. Według Rona była wielką miłośniczką kotów.

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH

BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH ISSN 1899-2064 Dialogi Biblioteczne BIULETYN PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. JÓZEFA LOMPY W KATOWICACH 2010, nr 1(5) Adres redakcji: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy ul. Kard.

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------- 2008 - NR 5/46 - Rozmowa z prof. W. Stawińskim - Zespół

Bardziej szczegółowo

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych

20-lecie Fundacji Szansa dla Niewidomych WIADOMOŚCI TYFLOREHABILITACYJNE WARTO WIEDZIEĆ OPINIE KONTROWERSJE Kwartalnik nr 6 wrzesień 2012 ISNN 2083-2788 CZAS NA PRAWDZIWE UBRAJLOWIENIE I UDŹWIĘKOWIENIE ŚWIATA ALTIX TO ZROBI W POLSCE I U NASZYCH

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 39 I/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR ISSN 1644-1923

BIULETYN NR 39 I/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR ISSN 1644-1923 BIULETYN NR 39 I/2012 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NR ISSN 1644-1923 OD REDAKCJI W NUMERZE: WYDARZENIA I AKTUALNOŚCI POZNAJ SIEBIE 3... 4 NAGRODA IM. W. WINNICKIEGO... 5 CZŁOWIEK DUśEGO FORMATU!... 7 SUKCES KOŁA

Bardziej szczegółowo

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA

NAUCZYCIELSKA EDUKACJA 1 CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE NAUCZYCIELSKA EDUKACJA BIULETYN CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W KOSZALINIE ---------------------------2009 - NR 5/51 To juŝ jesień. Spacer przy niespokojnych

Bardziej szczegółowo

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości.

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości. Numer 3 (II - III 2008) Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach OPŁATA DOBROWOLNA W Wasze ręce mamy zaszczyt oddać kolejny numer Gazety Królewskiej. A w nim: - Na jakim

Bardziej szczegółowo

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ

TWG KURIER MINI EURO 2012 ROBIĄ SOBIE JAJA! PODWÓJNE UBEZPIECZENIE OC POJAZDÓW TO JUŻ NIE PROBLEM? TUTAJ NAS ZNAJDZIESZ TWG KURIER Poniedziałek, 9 kwietnia 2012 Nr 49, Cena 1 zł MIESIĘCZNIK GMINY TWORÓG Nakład kontrolowany 500 szt. MINI EURO 2012 Wielkanoc za nami, a na horyzoncie widać już majówkę. Nie masz pomysłu na

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222

Pis z ą dla Was. Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03. Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Nr 03 (40) 1 31 marca Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Issa Grela 504 281 222 Redaktor: Agnieszka Kozielska

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

W teatrze rzeźb Leszka Kuchniaka wystawa w Domu Sztuki przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie, >> str. 13

W teatrze rzeźb Leszka Kuchniaka wystawa w Domu Sztuki przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie, >> str. 13 LUTY 2011 NR 64 Nr 2(64) ROK VII ISSN 1895-2046 Indeks 213039 Cena 4 zł w tym 5 proc. VAT Do nabycia w kioskach RUCH-u W teatrze rzeźb Leszka Kuchniaka wystawa w Domu Sztuki przy ul. Sobieskiego w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378

www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Nr 1 (48) styczeń-marzec 2011 www.ud-wlochy.waw.pl pismo bezpłatne ISSN 1734-7378 Przegląd obejmuje: Konkurs literacki, Konkurs plastyczny i Konkurs fotograficzny. Celem przeglądu jest inspirowanie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY

WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY OŚ RODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI NUMERY TELEFONÓW Sekretariat: tel. 067/351-17-50, 067/352-70-18 fax 067/352-70-16 WIADOMOŚCI, OPINIE, MATERIAŁY R O K 1, N U M E R 1 2 0. 0 1. 2 0 0 8 Pracownia Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów

Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów Nr 2 (2) wrzesień 2012 ISSN 2299-2480 Jakub Mikrut w gronie najlepszych geografów W reprezentacji Polski nie było rywalizacji. A wręcz przeciwnie, podczas obozu przygotowawczego zawiązała się między nimi

Bardziej szczegółowo

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy

Most Wolności. Miesięcznik Powiatu Wołowskiego. Zdjęcie na moście. Wysokie kompetencje językowe w Społecznej. Powiatowy Powiatu Wołowskiego GAZETA BEZPŁATNA nr 11 (15) październik/ listopad 2013 ISSN 2299-5498 Od Redakcji: Ostatnie miesiące pokazują, że nasz region zmienia się nie do poznania. Stara i zniszczona architektura

Bardziej szczegółowo

Nocny handel przez pół roku

Nocny handel przez pół roku NAKŁAD: 16 000 EGZEMPLARZY ISSN: 17300878 NAKŁAD 16 TYSIĘCY egz. 21 GRUDNIA 2012, NR 438 WAŁBRZYCH Nominuj do Kryształów i Kamieni wydarzenia str. 4 Nowa pracownia REKLAMA R1244/12 Nocny handel przez pół

Bardziej szczegółowo

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich

PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA. Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich Ogólnopolski Ruch Programowo - Metodyczny Wspólnota Drużyn Grunwaldzkich przy Chorągwi Warmińsko-Mazurskiej ZHP PATRIOTYZM JUTRA RÓŻNORODNA JEDNOŚĆ PROGRAM WSPÓLNOTY DRUŻYN GRUNWALDZKICH NA LATA 2010-2013

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice

GAZETA GMINNA MOJE POWOŁANIE TO PRZEDE WSZYSTKIM BYĆ NAUCZYCIELEM! W NUMERZE: Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Buczkowice Nr 6/2011 (80) GRUDZIEŃ 2011 ISSN 1506-9303 BUCZKOWICE RYBARZOWICE GAZETA GMINNA PISMO SAMORZĄD0WE GMINY BUCZKOWICE Nadchodzące święta Bożego Narodzenia niosą ze sobą wiele radości oraz refleksji dotyczących

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych

Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych. Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych Podlaskie Stowarzyszenie na Rzecz Uzdolnionych I Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Białymstoku BIULETYN EDUKACYJNY PODLASKIEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ UZDOLNIONYCH I I I Białystok 2012 1 BIULETYN

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny

Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Numer. specjalny Nr 7 (43), wrzesień 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Numer specjalny Spis treści: Baza dydaktyczna 3 Władze 4 Organizacje studenckie 5 Subiektywnie 9 Harmonogram 10 Przewodnik po ekstranecie 12

Bardziej szczegółowo

Bezpłatna Gazeta Akademicka

Bezpłatna Gazeta Akademicka Nr 1 (3), 3 października 12 listopada 212 r. r e d n a f a k S Nakład: 5 sztuk www.skafander.info skafander.info@gmail.com Bezpłatna Gazeta Akademicka ZAMOŚĆ - BIŁGORAJ - HRUBIESZÓW - LUBACZÓW - JANÓW

Bardziej szczegółowo

Po 123. latach niewoli

Po 123. latach niewoli Urszula Lasak Był rok 1918. Znad polskiego nieba wreszcie usunęły się czarne chmury i zaświeciło swym promiennym blaskiem piękne, złociste słońce. Radość zapanowała w całym kraju. Wreszcie, po 123. latach

Bardziej szczegółowo

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy!

Nowe miejsca parkingowe. Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Św. Jadwiga Patronką Trzebnicy! Nowe miejsca parkingowe Na wniosek Burmistrza Gminy Trzebnica Marka Długozimy Rada Miejska w Trzebnicy 30. czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Problemy ze znalezieniem miejsca

Bardziej szczegółowo

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI

S p i s t r e, s c i OD REDAKCJI AKTUALNOŚCI S p i s t r e, s c i Szkoły promujące zdrowie, Bezpieczne ferie zimowe 4 Otwarta szkoła, Spotkanie ministrów, European Language Label 5 WYWIAD Sławomir Iwasiów Inności można nie zauważyć. Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo