Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis"

Transkrypt

1 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2530 Jêzyk a Kultura tom 15 Wroc³aw 2003 LUIZA RZYMOWSKA Uniwersytet Wroc³awski Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis W Timaiosie Platon zaledwie nadmienia o snach. Jednak jego t³umacz, Chalcydiusz, komentuj¹c tê wzmiankê, przekaza³ nam fragment Politei poœwiadczaj¹cy, e oto na wiele wieków przed Zygmuntem Freudem grecki filozof traktowa³ sen jako wyraz skrytego pragnienia (Lewis 1995: 59 60). Równie na ca³e wieki przed okrzepniêciem interpretacji snów w jedno z podstawowych narzêdzi psychoanalizy Artemidor z Daldis w II w. po Chrystusie napisa³ swoj¹ Oneirokritikê, jedyny zachowany w ca³oœci staro ytny sennik, niewyczerpane Ÿród³o symboli, z którego korzystali niemal wszyscy póÿniejsi t³umacze snów i napisa³ j¹ ze staraniem, aby wysi³kiem badacza wynieœæ onejromancjê do roli dyscypliny naukowej. Materia³ marzeñ sennych sk³adaj¹cy siê na tê rozprawê obejmuje wszystko, co wystêpuje na jawie w œrodowisku cz³owieka, w jego codziennoœci i w jego zwi¹zkach z ludÿmi, przy czym ka demu elementowi tego œwiata nadana jest wartoœæ symboliczna, która utrwala³a siê potem w kolejnych sennikach przenikn¹wszy nawet do tych, jakie powstaj¹ dzisiaj. Rozwa ania o snach Artemidora odegra³y powa n¹ rolê tak e w œwiecie arabskim przyswojony w X wieku przez t³umacza ze szko³y Hunaina utwór spowodowa³ rozwój wyk³adania snów jako jednej z tamtejszych sztuk wyzwolonych (Magdi 1968: 19 22). Dzie³o Artemidora to starannie przygotowany podrêcznik w piêciu ksiêgach, o niezwykle kunsztownej budowie, adresowany nie tyle do œni¹cego, ile do t³umacza snów, czyli onejrokryty, a staranny styl wypowiedzi budzi pewnoœæ obcowania z tekstem wysokiej klasy*. Trzy pierwsze ksiêgi, dedykowane Kasjuszowi Maksimusowi, wêdrownemu mówcy i filozofowi, klasyfikuj¹ i t³umacz¹ sny w pewnym uk³adzie tematycznym. Pierwsza ksiêga dotyczy cz³owieka od jego narodzin, przez wychowanie, * Bibliografiê do sennika Artemidora, jak te do problematyki wyk³adania snów w ró nych epokach i kulturach podaje Magdi (1968: ).

2 50 LUIZA RZYMOWSKA do wieku dojrza³ego; Artemidor zajmuje siê tutaj czêœciami ludzkiego cia³a, edukacj¹ cz³owieka, poznawaniem przezeñ ró nych zawodów i umiejêtnoœci, æwiczeniami fizycznymi i efebi¹, zawodami sportowymi, k¹pielami, po ywieniem, rozrywkami i mi³oœci¹ zmys³ow¹. Autor pisze, e zwyk³a kolej rzeczy nakazuje w ten sposób rozpocz¹æ swe dzie³o, nie zaœ od snów o bogach choæ œwiadom jest, e ktoœ móg³by mu zarzuciæ bezbo noœæ, zwyciê a pasja badacza, czu³ego na staranne uporz¹dkowanie tematu (rzecz doœæ niezwyk³a w czasach, kiedy w³aœciwie ka da forma wró enia by³a rozmow¹ z bogami). W drugiej czêœci Artemidor wyjaœnia sny o bezsennoœci, powitaniach ludzi, strojach, pogodzie i zjawiskach atmosferycznych, polowaniu i ³owiectwie (tu o zwierzêtach), egludze i rolnictwie (tu o roœlinach), o wojsku, religii i bogach, wreszcie o œmierci. A zatem œwiat zwierzêcy, jak i roœlinny, zosta³ ujêty w kontekst aktywnoœci cz³owieka w jego œrodowisku. To niew¹tpliwie wyraz greckiego antropocentryzmu przyroda bezspornie podlega cz³owiekowi, jemu wiêc poœwiêcona jest pierwsza ksiêga; zwierzêta wystêpuj¹ tutaj jedynie w rozdziale dotycz¹cym po ywienia, jako potrawy z miêsa œwini, wo³u, ryb, stworzeñ morskich i ptaków, a tak e w rozdziale o zawodach sportowych, gdzie zosta³y omówione sny o koniach. Dopiero ksiêga druga prezentuje otaczaj¹cy cz³owieka œwiat, odbity w jego snach; interakcje, w jakie wchodzi ze œrodowiskiem, codziennoœæ i jej obiekty (Magdi 1968). Artemidor, t³umacz¹c znaczenia snów o zwierzêtach w ksiêdze drugiej, klasyfikuje stworzenia wed³ug liczby nóg jest to podzia³, w stosunku do Arystotelesowskiego, bardzo uproszczony. Dzieli je na czworono ne, w tym domowe i dzikie, na beznogie oraz dwunogie, czyli ptaki ³¹cznie z owadami jako istotami fruwaj¹cymi. Spoœród czworono nych omawia ogl¹dane we œnie psy, owce, barana, kozy, os³y, mu³y, krowy, byki, lwy, lwicê, lamparta, niedÿwiedzia, s³onia, onagra, wilka, lisa, ma³pê, hienê, dzika, jelenia oraz zwierzêta bardzo rzadkie. Nie ma tu œwini, wspomnianej dopiero w dalszych ksiêgach, np. jako zwierzê wró ¹ce rozstanie narzeczonym, bo niemi³e Afrodycie (Artemidor 1995: 287 [V 80]). Z beznogich uwzglêdnia wê e, ryby przeró nych gatunków, skorupiaki, miêczaki i inne stworzenia morskie, do³¹czaj¹c mewy i rybitwy. Z dwunogich omawia ptaki klasyfikacji podlegaj¹: sokó³, orze³, harpa, or³osêp, sêp, jastrz¹b, kania, kruk, wrona, szpak, kawka, go³¹b, urawie, bociany, ³abêdŸ, pelikan, kaczki i inne ptaki wodne. Potem dodaje rozdzia³ o istotach fruwaj¹cych, czyli osach, chrz¹szczach i robaczkach œwiêtojañskich. O kuropatwach wspomina osobno w ksiêdze drugiej, przy wyliczaniu symboli kobiecych. Przy podziale na zwierzêta dzikie i oswojone mamy zarazem wskazanie, e domowe zwierzê, które dziczeje, wró y nieszczêœcie, a ob³askawienie dzikiej bestii korzyœci. Z mitycznych stworzeñ pojawiaj¹ siê w senniku tylko feniks i centaur. Zwierzêcy katalog Artemidora nie jest jednym z tych fantastycznych bestiariów, od których roi³o siê w antyku i póÿniej, w œredniowieczu. W trzeciej ksiêdze autor luÿno wi¹ e ze sob¹ rozdzia³y celem uzupe³nienia poprzednich ksi¹g i tym samym unika rozbicia ich kompozycji, której jak sam

3 Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis 51 pisze trudno odmówiæ pewnej urody (Artemidor 1995: 183 [III]). Sny o zwierzêtach przewijaj¹ siê tutaj bez uporz¹dkowania, na zasadzie swobodnych skojarzeñ np. przepiórki wystêpuj¹ po snach o kradzie y i rabunku, zapowiadaj¹ bowiem k³ótnie i spory. Katalog domykaj¹ krokodyl, kot, ichneumon i kuna, koguty, skrzydlate mrówki, wszy, tasiemiec, pluskwy i komary oraz mysz, ³asica, cykady i kret. Czwart¹ ksiêgê Artemidor adresuje do swego syna, równie Artemidora, w formie konkretnych wskazówek i sposobów poprawnego rozstrzygania w¹tpliwoœci. Wiedza ta ma sprawiæ, e aden onejrokryta nie dorówna mu bieg³oœci¹ w wyk³adaniu snów. To prywatna czêœæ sennika Artemidor przestrzega syna: Nie dawaj jej nikomu do skopiowania (Artemidor 1995: 211 [IV]). Tutaj sny o zwierzêtach s³u ¹ przede wszystkim jako ilustracja pewnych ogólnych zasad interpretacji snów wszelkiego rodzaju. Równoznacznoœæ niektórych zwierzêcych symboli (zaj¹ca i jelenia, wielb³¹da i s³onia, miêsa œwiñ i miêsa ptaków) dowodzi, e zdarzaj¹ siê sny o identycznych znaczeniach. Z kolei fakt, e jedne zwierzêta rosn¹ powoli, a drugie szybko, ró nicuje interpretacjê. Sny o kozach, które nie wró ¹ nic dobrego, i pomyœlny sen o koÿlêtach dowodz¹, e w t³umaczeniu snów nale y braæ pod uwagê wielkoœæ zwierzêcia. Sen o owcach poœwiadcza o zasadzie przeciwnej (bez wzglêdu na liczbê przepowiednia jest ta sama). Artemidor podaje te przyk³ady spe³nionych snów. Jeden z rozdzia³ów poœwiêca zaœ szczegó³owej klasyfikacji snów o zwierzêtach wed³ug usposobienia, o którym pisze, e warto je porównywaæ u ludzi i zwierz¹t, poniewa ka dej osobie mo na przypisaæ cechy jakiegoœ zwierzêcia, co pozwala lepiej poznaæ jej naturê i obyczaje (Artemidor 1995: 248 [IV 56]). Wylicza dziewiêtnaœcie kategorii zwierz¹t pojawiaj¹cych siê we œnie jako symbole ludzi, po czym do³¹cza praktyczne wskazówki: zwierzêta poœwiêcone bogom symbolizuj¹ konkretne bóstwa. Oswojone i powszechnie znane krewnych i przyjació³; dzikie wrogów, choroby i k³opoty. Dobrze œniæ, e dzikie bestie gin¹ z naszych r¹k. Posiadanie dzikich i oswojonych zwierz¹t jest ró nie interpretowane, zale nie od tego, czy nale ¹ do przyjació³, czy te wrogów. Czytamy tutaj nawet, e istniej¹ sny, które maj¹ okreœlony czas wype³nienia przepowiedni, i takie, o których spe³nieniu w czasie nie mo na nic powiedzieæ sny o zwierzêtach dok³adnie okreœlaj¹ czas wype³nienia: zale y on od d³ugotrwa³oœci ci¹ y u danego zwierzêcia. Bieg³y t³umacz snów powinien byæ przeto znawc¹ zoologii, a jak wynika z innych rozdzia³ów równie medycyny. Ksiêga pi¹ta, ponownie dedykowana synowi, stanowi zbiór przyk³adów spe³nionych snów z Grecji, Azji i Italii, zebranych osobiœcie przez autora i nazwanych wiarygodnymi œwiadectwami potwierdzaj¹ one skutecznoœæ jego metody interpretacji. Znalaz³y siê i tutaj sny o zwierzêtach: miêdzy innymi o byku, pch³ach, ptakach wodnych, œwini i robactwie. Spójrzmy, jak Artemidor buduje symboliczne znaczenie takich snów. Najobszerniej czyni to w ksiêdze drugiej. W obrêbie ogólnego podzia³u prezentuje

4 52 LUIZA RZYMOWSKA ka de zwierzê osobno, nadaj¹c mu mniej lub bardziej bogate znaczenie. Interpretacja snu zale na jest od cech zwierzêcia wychwyconych przez onejrokrytê w ca³ej rozmaitoœci, jak te od w³aœciwoœci œni¹cego, które przynale ¹ mu na jawie, oraz od akcji snu od tego, co czyni zwierzê, i od tego, co czyni we œnie cz³owiek, oraz jak zachowuj¹ siê wobec siebie. Cechy zwierz¹t wyp³ywaj¹ w niezale nych od siebie ci¹gach i jeœli za chwilê ustalimy pewne kategorie, wed³ug których ró nicuje siê znaczenie tych snów, to trzeba pamiêtaæ, e nie podlegaj¹ one w senniku jakiejœ hierarchii, lecz s¹ wyodrêbniane okazjonalnie, choæ niekiedy powtarzaj¹ siê w odniesieniu do ró nych zwierz¹t. T³umaczenie snów o zwierzêtach bywa zatem zale ne od: wielkoœci zwierzêcia, np. du e i mniejsze wê e, du e i ma³e ryby ró nicuj¹ interpretacjê snu; gatunku, np. kobra, w¹ brunatny ró nicuj¹ ogólne znaczenie snów o wê u; przeznaczenia, np. psy myœliwskie, psy-stró e i pieski pokojowe znacz¹ co innego; maœci, np. psy bia³e, czarne, br¹zowe i ³aciate; budowy, np. ryby chrz¹stkoszkieletowe, ryby o sp³aszczonym ciele; œrodowiska, np. ryby yj¹ce w jeziorach, wê e yj¹ce na dêbach, wê e wodne; stopnia strawnoœci zwierzêcia spo ywanego jako potrawa, np. skorupiaki przyspieszaj¹ce trawienie, ryby wywo³uj¹ce biegunkê; liczby zwierz¹t, np. gromada urawi czy bocianów i te same ptaki widziane we œnie pojedynczo; p³ci, np. lew i lwica, owca i baran, krowa i byk; potomstwa, np. lwi¹tka, koÿlêta; udomowienia w obrêbie gatunku, np. go³êbie dzikie i domowe; szybkoœci wzrostu, np. rosn¹ce szybko s³oñ, jeleñ i krowa zapowiadaj¹ dobre i z³e wydarzenia, które nie zaskocz¹ œni¹cego, a rosn¹ca wolno œwinia wró y mi³e i przykre niespodzianki. Kolejne kategorie wynikaj¹ z ustalenia, jak zachowuje siê zwierzê widziane we œnie i jak jest usposobione w stosunku do cz³owieka: lew ³agodny i przymilny wró y wszelk¹ pomyœlnoœæ, rozwœcieczony niebezpieczeñstwo i chorobê; œpiewaj¹cy ³abêdŸ to dla chorego œmieræ. Stan zdrowia zwierzêcia te odgrywa czasem rolê zdrowe psy wró ¹ bezpieczeñstwo w domu, chore chorobê i utratê czêœci maj¹tku. Zwierzê ujmowane jest te w aspekcie jakiegoœ celowego dzia- ³ania orze³ unosz¹cy siê w powietrzu wró y nadchodz¹c¹ pomyœlnoœæ; psy myœliwskie biegn¹ce w stronê miasta zapowiadaj¹ brak pracy, wyruszaj¹ce zaœ w sforze z miasta na polowanie dobr¹ passê. W opracowaniu Artemidora œni¹ce siê zwierzêta mog¹ symbolizowaæ okreœlone typy ludzi zgodnie z klasyfikacj¹ wed³ug usposobienia zamieszczon¹ w ksiêdze czwartej. Przedstawia siê ona nastêpuj¹co:

5 Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis 53 1) zwierzêta szlachetne i mi³uj¹ce wolnoœæ (eleutheria, co mo na te t³umaczyæ: ÿzachowuj¹ce siê jak wolny cz³owiek ), a zarazem przedsiêbiorcze (pragmatika ÿzdatne do dzia³ania ) i groÿne, czyli lew, tygrys, lampart, s³oñ, orze³, sokó³ symbolizuj¹ ludzi o podobnym charakterze; 2) napastliwe, okrutne i o zmiennych nastrojach, jak niedÿwiedÿ i wilk, wskazuj¹ na tego rodzaju osoby; 3) p³ochliwe (deila, deilos, o zwierzêtach ÿp³ochliwy ; o ludziach ÿtchórzliwy ), sk³onne do ucieczki i przewrotne (aneleuthera, ÿniewolnicze, nieszlachetne, nikczemne ), czyli zaj¹c, jeleñ i pies, to symbole pospólstwa i zbieg³ych niewolników; 4) gnuœne, ospa³e i przebieg³e, np. hiena, wyobra aæ maj¹ leniwych nicponi, a czêsto i trucicieli; 5) jadowite, niebezpieczne, silne i nieobliczalne (w¹ zwany smokiem, bazyliszek, wê e yj¹ce na dêbach) wyobra aj¹ ludzi mo nych; 6) groÿne tylko z pozoru (w¹ brunatny, ropucha, tzw. œlepe wê e) symbolizuj¹ samochwa³ów i oszustów; 7) mizernego wygl¹du, a niebezpieczne (jadowite paj¹ki, wê e wodne i jaszczurki) przedstawiaj¹, jak to nazywa Artemidor, nikczemn¹ ho³otê; 8) otwarcie poluj¹ce (sokó³ i wilk) uosabiaj¹ rozbójników i rabusiów; 9) poluj¹ce z ukrycia (kania i lis) intrygantów; 10) zwierzêta piêkne (papuga, kuropatwa, paw) symbolizuj¹ marz¹cych o zaszczytach; 11) zwierzêta o piêknym g³osie (jaskó³ka, s³owik, mysikrólik) to we œnie uczeni, muzycy i œpiewacy; 12) naœladuj¹ce g³osy innych (kos, sójka) oznaczaj¹ we œnie nikczemników i oszustów; 13) cêtkowanej sierœci (lampart) to ludzie przebiegli albo tatuowani cudzoziemcy; 14) ciê ko i bez ustanku pracuj¹ce (wo³y i os³y) wyobra aj¹ robotników i podw³adnych; 15) te same wolne od jarzma symbolizuj¹ buntowników i arogantów; 16) yj¹ce w stadach (bociany, urawie, szpaki, kawki i go³êbie) oznaczaj¹ ludzi towarzyskich; 17) ywi¹ce siê padlin¹ (sêpy) przedstawiaj¹ ludzi gnuœnych i ospa³ych, grabarzy, garbarzy i wygnañców; 18) ptaki nocne (sowa, puszczyk) wyobra aj¹ cudzo³o ników i z³odziei oraz innych ludzi, którzy za³atwiaj¹ noc¹ swoje sprawy; 19) przywi¹zane do jednego miejsca (jaskó³ka) symbolizuj¹ s¹siadów lub zbieg³ych niewolników powracaj¹cych w rodzinne strony (Artemidor 1995: [IV 56]). Jak widaæ z tego przegl¹du, cechy zwierz¹t i cechy ludzi, uszeregowane parami, s¹ wobec siebie komplementarne. Jedynie w dwóch pierwszych kategoriach

6 54 LUIZA RZYMOWSKA autor dobiera dla zwierz¹t epitety u ywane w jêzyku greckim raczej w odniesieniu do ludzi i st¹d ró nica pomiêdzy dwoma sk³adnikami porównania zaciera siê. Artemidor jednoczeœnie zauwa a, e objaœniaj¹c sen o zwierzêciu, nale y wzi¹æ pod uwagê wszelkie ewentualnoœci: lampart mo e oznaczaæ osobê wielkoduszn¹ (ze wzglêdu na usposobienie tego zwierzêcia) albo przebieg³¹ (ze wzglêdu na cêtkowan¹ sierœæ), przepiórka osobê urodziw¹ lub nikczemn¹. W ksiêdze drugiej zdarza siê ponadto, e œnione zwierzêta symbolizuj¹ pewnych ludzi zgodnie z miejscem swojego przebywania: psy pilnuj¹ce domu oznaczaj¹ we œnie onê i domowników, myszy s³u bê domow¹. Z kolei wa n¹ rolê odgrywa w zwierzêcej symbolice p³eæ pewne zwierzêta ze wzglêdu na wydobyte i antropomorfizowane cechy charakteru symbolizuj¹ kobiety, np. niedÿwiedÿ (ze wzglêdu na zmiennoœæ nastrojów) i dzika œwinia (najczêœciej w odniesieniu do rozpustnych on); rzadko jednak jest to jedyne ich znaczenie, a s¹ i takie zwierzêta, które ujrzane we œnie uosabiaj¹ zarówno kobiety, jak i mê czyzn, np. kuropatwy (ho, he perdiks, w jêzyku greckim s¹ mêskiego i eñskiego rodzaju). Kuropatwy mog¹ jednak oznaczaæ z³oœnice pomiataj¹ce mê czyznami, którzy je utrzymuj¹ (bo trudne do udomowienia, piêkne, a poza tym nakrapiane upierzenie zawsze wró y k³opoty; Artemidor nie bez z³oœliwoœci dodaje równie, e kuropatwy to jedyne ptaki, które nie ywi¹ czci dla bóstw). asica (he gale, w grece tylko rodzaju eñskiego) to symbol chytrej, przewrotnej kobiety. Lis (he alopeks, zawsze rodzaj eñski), choæ oznacza wroga knuj¹cego po kryjomu, to g³ównie wró y niebezpieczeñstwo ze strony kobiety. Kobiecym symbolem jest te koñ wyobra aj¹cy onê lub kochankê (bo obnosi siê ze swoj¹ urod¹ i pozwala siê... dosiadaæ). Ogólnym symbolem kobiet s¹ ptaki (st¹d poluj¹cy na nie kocur wyobra a cudzo³o nika), a zw³aszcza go³êbie (he peristera, zawsze rodzaj eñski), spoœród których dzikie symbolizuj¹ niewiasty o pod³ym charakterze, a domowe zacne i szanowane gospodynie. Mewy i rybitwy to symbole kobiet lekkich obyczajów i k³ótliwych on, kobry i mije bogatych kobiet. Ciekawy przyk³ad stanowi¹ zwierzêta wspominane w senniku zawsze w parze ichneumon i kuna, mêskie i eñskie wcielenie pod³oœci. Zwierzêta mog¹ tak e symbolizowaæ czas: symbolem czasu jest w¹, symbolem roku wilk i orze³, up³yw czasu zaœ wyobra a d³ugowieczna wrona. Sny o zwierzêtach bywaj¹ te zapowiedzi¹ zjawisk atmosferycznych: koza wró y burzê i wielkie fale, byk sztorm, dzik gwa³town¹ burzê, a gromady urawi i bocianów zim¹ burzê, latem suszê. Niekiedy zwierzêta oznaczaj¹ we œnie przedmioty nieo ywione np. byk i koñ mog¹ symbolizowaæ statek, a jeleñ mo- e oznaczaæ ster. Z drugiej strony sny o zwierzêtach musz¹ byæ interpretowane w zale noœci od kondycji œni¹cego, któr¹ warunkuj¹ nastêpuj¹ce czynniki: status spo³eczny (dla Artemidora rozró nienie biedaków i mo nych, niewolników i panów jest dominuj¹cym podzia³em ci¹ ¹cym nad wyk³adni¹ wszy-

7 Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis 55 stkich snów) np. dosiadanie or³a we œnie oznacza dla króla œmieræ, a dla biedaka wspomo enie ze strony bogatych, o ile uda siê w dalek¹ podró ; p³eæ dla mê czyzny sen o s³oniu, poza Itali¹ i Indiami, oznacza niebezpieczeñstwo za egnywane ³agodnym zachowaniem zwierzêcia dla kobiety ka - dy s³oñ jest z³¹ wró b¹, zapowiada nawet œmieræ; po³¹czenie kobiecoœci i ubóstwa czêsto daje straszne skutki np. uboga kobieta, której siê œni jazda konno przez miasto, bez w¹tpienia zejdzie na z³¹ drogê; zwi¹zki miêdzy ludÿmi np. jaskó³ka wró y narzeczonemu, e pojmie wiern¹ i muzykaln¹ onê; zawieraj¹cym ma³ eñstwo pomyœlnoœæ wró ¹ urawie i bociany; przepiórki zwiastuj¹ ma³ eñstwom k³ótnie i spory, a mu³y bezp³odnoœæ; dla przyjació³, wspólników i kontrahentów dobrze jest ogl¹daæ we œnie go³êbie; profesja autor wymienia rolników, którym pszczo³y wró ¹ pomyœlnoœæ (choæ innym zapowiadaj¹ nieszczêœcie), kupców handluj¹cych pachnid³ami i przyprawami, którym chrz¹szcze wró ¹ stratê i brak zamówieñ, sofistów i nauczycieli, którym owce zapowiadaj¹ popularnoœæ, a obfity po³ów ryb brak dobrych uczniów (bo ryby s¹ nieme); z innych zawodów pojawiaj¹ siê w senniku lekarze, eglarze i marynarze, muzykanci, sportowcy, garncarze i grabarze, po- ³awiacze, doradcy wojskowi i rzemieœlnicy, ludzie interesu, a nawet szynkarze i sprzedawcy wina, których komary przestrzegaj¹ we œnie przed skwaœnieniem trunków; zajêcie podró nikom os³y wró ¹ bezpieczn¹ podró z opóÿnieniem, dla planuj¹cych jakieœ przedsiêwziêcie dobr¹ wró b¹ jest mu³; Artemidor t³umaczy te sny specjalnie dla pracuj¹cych w ci bie ludzi, pracuj¹cych ciê ko i bez ustanku oraz ogólnie dla robotników i podw³adnych; stosunki z prawem chodzi tutaj o uwik³anych w nieczyste sprawki, przestêpców, zbiegów i wiêÿniów, dla których skorupiaki zmieniaj¹ce okrywê oznaczaj¹ kres cierpieñ, lub o ukrywaj¹cych siê, którym fatalnie wró ¹ czerwone ryby; stan zdrowia, samopoczucie i usposobienie dla chorych nieszczêœciem jest widzieæ we œnie sêpa albo czerwone ryby zapowiadaj¹ce wysok¹ gor¹czkê; dla zdrowych te same ryby s¹ ostrze eniem przed intrygami; przygnêbionym dobrze jest ujrzeæ we œnie os³a; bojaÿliwym sowa wró y uwolnienie siê od strachu; dla ryzykantów dobry znak to orze³ siedz¹cy na skale, a skrywaj¹cym coœ kret wró y zdradzenie siê mimo woli. W snach kobiet na znaczenie snu mo e wp³ywaæ macierzyñstwo, np. sen o urodzeniu or³a wró y ubogiej matce, e syn bêdzie dowódc¹ wojskowym bogatej, e syn zostanie s³awnym sportowcem; dla bezdzietnych dobr¹ wró b¹ jest sk³adaj¹ca kilka razy ikrê barwena; dla brzemiennych sen o urodzeniu ryby wró y rych³¹ œmieræ noworodka. Inn¹ kategoriê znaczeñ buduj¹ interakcje, w jakie wchodzi cz³owiek ze zwierzêciem orze³ siedz¹cy mu na g³owie zapowiada œmieræ; poskromiony dziki osio³ oznacza triumf nad wrogiem; w przypadku konia zachowanie wobec jeÿdÿca okreœla postêpowanie ludzi, których owo zwierzê symbolizuje. Jeœli chory œni

8 56 LUIZA RZYMOWSKA o mrówkach w oddaleniu, oznacza to dlañ ywotnoœæ, zwrot w chorobie, ale te same mówki, gdy cisn¹ siê do niego albo go ob³a ¹, wró ¹ œmieræ. Przyrz¹dzanie i doprawianie potraw z ryb jest dobr¹ wró b¹, ale jedzenie wêdzonej lub solonej oznacza od³o enie na póÿniej zamiarów, troski i chorobê; znalezienie ryby w swoim ³ó ku oznacza zapowiedÿ katastrofy statku dla eglarza, a dla chorego pogorszenie zdrowia pod wp³ywem niebezpiecznego napoju. Sposób, w jaki modelowana jest symbolika snu w zale noœci od pozycji spo- ³ecznej i zawodu œni¹cego, i w jak wielu akcydensach uchwycone s¹ w³aœciwoœci zwierzêcia, pokazuj¹ najlepiej przyk³ady spe³nionych snów o wê ach z ksiêgi czwartej. To w³aœnie wê owi, prastaremu symbolowi fallicznemu, onejrokryta nada³ najbogatsze znaczenie adnego zwierzêcia nie ujmuje w tylu aspektach i wymiarach, wi¹ ¹c go symbolicznie z królem, czasem, bogactwem, ziemi¹ i wielu bogami. Potomek ciê arnej, która œni³a, e rodzi wê a, zosta³ s³awnym mówc¹, bo w¹ ma podwójny jêzyk, a znawców retoryki cechuje dwulicowoœæ. Z kolei ona kap³ana œni³a, e urodzi³a wê a jej syn te zosta³ kap³anem, bo w¹ jest zwierzêciem œwiêtym. Syn córki wró bity œni¹cej o urodzeniu wê a zosta³ wieszczkiem, gdy w¹ poœwiêcony jest Apollinowi, lecz syn nierz¹dnicy, której œni- ³o siê to samo, zosta³ uwodzicielem, poniewa w¹ wœlizguje siê niepostrze enie i uchodzi przeœladowcom. Syna chorej, która œni³a o urodzeniu wê a, dotkn¹³ parali, gdy paralityk porusza siê jak w¹ ca³ym cia³em. W ksiêdze pi¹tej mamy te ciekawy przyk³ad snu pewnego cz³owieka, który œni³, e wyœlizgn¹³ siê ze swego cia³a jak w¹ ze swojej skóry i po tym œnie zmar³ nastêpnego dnia. Sny o zwierzêtach uk³adaj¹ siê w podrêczniku Artemidora w swoisty system symboliczny, choæ trudno zgadn¹æ, jak radzi³ sobie onejrokryta z komplikacj¹ w³aœciwoœci zwierzêcia ujrzanego we œnie, w wypadku gdy przejawia³o ono nie jedn¹, lecz kilka okreœlonych cech, znajdowa³o siê w jakimœ dzia³aniu i jeszcze determinowane by³o znaczeniem jakiegoœ podgatunku czy mo na taki sen umieœciæ na wspó³rzêdnych pieczo³owicie wytyczanych przez Artemidora? Jak ju wspomnia³am, autor podaje synowi przyk³ad lamparta, przy którym nale y wzi¹æ pod uwagê wszystkie mo liwoœci zarówno szlachetne usposobienie, jak i podejrzan¹ sierœæ, lecz przecie ustalenie, kogo ów drapie nik we œnie wyobra a, mo e byæ tylko jednym z wielu zadañ t³umacza snów, skoro to samo zwierzê mo e jeszcze wchodziæ ze œni¹cym w jak¹œ relacjê, dodatkowo warunkowan¹ jego statusem spo³ecznym, p³ci¹ czy te na domiar z³ego stanem zdrowia. Najprawdopodobniej z tych w³aœnie powodów autor sennika zaleca dok³adne poznanie zwyczajów i sytuacji œni¹cego oraz skrupulatn¹ analizê snów o skomplikowanej fabule. Warto te zauwa yæ, e pewne wyobra enia o charakterze zwierzêcia odzwierciedlone w senniku ujawniaj¹ zbie noœæ z tradycj¹ Ezopow¹, z ustalonymi przez m¹droœæ ludow¹ i zamkniêtymi w bajkowych wizerunkach schematami (Bajki 1961). Piêkne zwierzê, jakim jest w naszym przekonaniu jeleñ, u Artemidora zosta³o zaklasyfikowane do grupy p³ochliwych i nieszlachetnych, sym-

9 Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis 57 bolizuj¹cych pospólstwo, a dla zbiegów, pods¹dnych oraz rozwodz¹cych siê ma³- onków ma byæ oznak¹ ma³odusznoœci i tchórzostwa. Podobnie w bajkach Ezopa jeleñ zawsze nale y do zwierz¹t przegranych choruje, ucieka nawet przed psami, bywa œlepy na jedno oko, umiera zabijany przez zwierzêta i przez ludzi, trwo liwy z natury, i choæ jest dumny ze swego wspania³ego poro a, to szczerze martwi siê chudymi, s³abymi nogami, które ocenia, przegl¹daj¹c siê w wodzie. Schematy owe nie musz¹ byæ jednak bezwzglêdnie koniecznie realizowane w senniku na przyk³ad wspaniale scharakteryzowany u Ezopa lis ma bardzo skromn¹, ubog¹ w znaczenia wyk³adniê u Artemidora. Spojrzenie na konstrukcjê znaczeñ symbolicznych zwierz¹t uœwiadamia zarazem, jak g³êboko osadzone s¹ w kulturze, yj¹c niezmiennie do dziœ. Kruk, który w senniku przemawia, zapowiadaj¹c œmieræ kobiecie, w ogólnej klasyfikacji Artemidora symbolizuje cudzo³o nika i z³odzieja ze wzglêdu na kolor upierzenia i umiejêtnoœæ zmieniania g³osu, a tak e poliglotê i uczonego. Kruk Ezopa potrafi nawet zabiæ dziecko, ma wielu wrogów, jest bezlitosny, silny i choæ nie tak m¹dry jak lis, wiadomo, e przepowiada przysz³oœæ, mo e zwiastowaæ krakaniem œmieræ i czêsto na rozstajach daje pouczenie podró nym. S³owniki symboli w ró nych jêzykach nazw¹ kruka czarnym ptakiem pranocy albo symbolem ycia sublunarnego, jak te znakiem zapadania w mroki œmierci. Carl Gustaw Jung nazywa go teriomorficzn¹ figur¹ diab³a (Jung 1993: 469). Niemal ka dy sennik ostrze e przed krakaniem kruka jako zapowiedzi¹ z³ych wiadomoœci, przed krukiem okr¹ aj¹cym cz³owieka czy te siadaj¹cym mu na g³owie jako wró b¹ œmierci oraz przed du ¹ iloœci¹ ujrzanych kruków jako oznak¹ nieszczêœcia. Wspó³czesny Leksykon symboli marzeñ sennych Hansa Kurtha widzi w kruku symbol z³ych myœli, bo wraz z jego pojawieniem siê we œnie daj¹ o sobie znaæ t³umione popêdy (Kurth 1995: 151) i byæ mo e to stwierdzenie jest echem wyobra enia kruka jako cudzo³o nika. Trudno ryzykowaæ wniosek, e Rozwa ania o snach Artemidora s¹ pierwszym ogniwem w tym wielowiekowym ³añcuchu wiecznie ywych symboli bez w¹tpienia œwiadcz¹ jednak o tym, jak stare s¹ nasze symboliczne czy te archetypiczne wyobra enia zwierz¹t. Najistotniejsza z mojego punktu widzenia instrukcja objaœniania snów o zwierzêtach pojawia siê w ksiêdze drugiej, niejako na marginesie przybli onej tu klasyfikacji. Zwierzê w cudowny sposób obdarzone mow¹ i wiedz¹ to czêsty motyw baœniowy. Zwierzê przemawiaj¹ce do cz³owieka ludzkim g³osem to równie wa ny element sennika Artemidora, chyba najpowa niej traktowany sen proroczy spoœród snów o zwierzêtach. Artemidor pisze: Sen o stworzeniach obdarzonych mow¹ na podobieñstwo ludzi to znak wielkiej pomyœlnoœci, zw³aszcza jeœli s³yszymy dobre wieœci. Cokolwiek mówi¹ zwierzêta, zawsze g³osz¹ prawdê i nale y im wierzyæ. Je eli wiadomoœæ zosta³a przekazana w sposób jasny i zrozumia³y, trzeba niezw³ocznie wzi¹æ j¹ pod uwagê; gdy wydaje siê zagadk¹, œni¹cy powinien szybko j¹ rozwik³aæ (Artemidor 1995: [II 12]).

10 58 LUIZA RZYMOWSKA W ksiêdze czwartej autor podaje przyk³ad takiego snu zamo na kobieta ujrza³a we œnie dwa kruki bacznie siê jej przygl¹daj¹ce. Jeden z nich przemówi³ do niej ludzkim g³osem: Zabiorê ciê spoœród yj¹cych. Potem trzy kruki okr¹- y³y j¹ trzy razy i odlecia³y. Po dziewiêciu dniach kobieta, której przyœni³ siê ten sen, zmar³a (Artemidor 1995: 237 [IV 32]). Z kolei w innym miejscu ksiêgi drugiej Artemidor pisze o ludziach, którzy chc¹ przemówiæ do nas we œnie i zaleca wobec nich ostro noœæ, nale y ich bowiem najpierw poddaæ ocenie wiarygodnoœci (Artemidor 1995: [II 69]). Osoby godne zaufania to bogowie (bo zdaniem Artemidora k³amstwo jest sprzeczne z ich natur¹), kap³ani (ale, jak zobaczymy, nie wszyscy), królowie i w³adcy, rodzice, wró bici (poza oszustami, do których autor zalicza miêdzy innymi przepowiadaj¹cych przysz³oœæ z koœci do gry, okruchów sera i wody ciekn¹cej z sita, z rêki i misy), zmarli, ma³e dzieci (bo jeszcze nie potrafi¹ k³amaæ i zwodziæ) i starcy (bo wiele prze yli), po czym jeszcze raz przypomina tutaj onejrokryta o niemych zwierzêtach, które zawsze mówi¹ prawdê, bo na krótko zyska³y dar mowy (Artemidor 1995: 176 [II 69]). Pozosta³ym nie nale y wierzyæ i wszystko, co mówi¹, oceniaæ jako fa³sz, chyba e jak pisze Artemidor jesteœmy g³êboko przekonani o prawdomównoœci i prawoœci danej osoby. Dlaczego ludzie k³ami¹? zastanawia siê autor. Dla zysku lub ze strachu. Ci, którzy niczego nie potrzebuj¹ lub niczego siê nie boj¹, nie musz¹ k³amaæ np. zmarli tym wiêc mo emy zaufaæ. Natomiast szczególnie trzeba siê mieæ na bacznoœci przed kategori¹ fa³szywych ludzi, do której Artemidor zalicza aktorów i komediantów (bo czêsto zmieniaj¹ swe role), sofistów, kap³anów Kybele (którzy byli eunuchami) oraz kastratów dwie ostatnie grupy zawsze oznaczaj¹ we œnie daremne nadzieje, nawet jeœli eunuch nie przemówi do œni¹cego sam jego wygl¹d jest przecie myl¹cy (Artemidor 1995: [II 69]). Zatem pomiêdzy ludÿmi i zwierzêtami mo emy doszukaæ siê mnóstwa podobieñstw warunkuj¹cych interpretacjê snu antropocentryczne stanowisko autora nie powstrzymuje go przed porównaniami ze zwierzêtami, przed antropomorfizacj¹ zwierzêcych cech bo czym e innym jest nazwanie lwa przedsiêbiorczym, a zaj¹ca przewrotnym? Trzeba bowiem przyznaæ, e granica pomiêdzy ludÿmi i zwierzêtami nie by³a nieprzekraczalna dla Greka sami bogowie, jak tego dowodz¹ liczne mity, mogli przybieraæ zwierzêce kszta³ty. Jeœli chodzi o stosunek Greków do zwierz¹t, nale y pamiêtaæ, e nie wyniszczano zwierz¹t bezmyœlnie œwiadczy o tym choæby jedno z przykazañ Tryptolemosa: Nie czyñ krzywdy zwierzêtom (Zieliñski 1991: 53). Gniazda ptasie by³y nietykalne, a schwytan¹ brzemienn¹ samicê myœliwy winien by³ wypuœciæ wolno dla Atremidy. Po polowaniu dokonywano rytualnego oczyszczenia, a zatem zabijanie zwierz¹t nie by³o w tamtym obszarze kulturowym czynnoœci¹ obojêtn¹ etycznie (Zieliñski 1991: 54). Natomiast nie mo na mówiæ w Helladzie o kulcie zwierz¹t w rodzaju tego, który wystêpowa³ w Egipcie, zwanego zoolatri¹, chocia i tutaj zdarza³o siê, e przedstawiano bogów teriomorficznie (Margul 1996: 210 nn.).

11 Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis 59 A jednak autor wydobywa w ca³ej ostroœci ró nicê i to byæ mo e tam, gdzie najmniej tego byœmy siê spodziewali w obszarze wiarygodnoœci czy nawet jednoznacznoœci moralnej. I tutaj chcê odwo³aæ siê do C.G. Junga, który napisa³, e zwierzê pod pewnym wzglêdem przewy sza cz³owieka swoj¹ wolê spe³nia niemal w doskona³y sposób i nie jest tego œwiadome w przeciwnym razie by³oby pobo niejsze od cz³owieka (Jung 1993: 457). Zwierzê pojawiaj¹ce siê w baœniach, mitach, sagach mo e wiêc reprezentowaæ wiedzê i intuicjê nieœwiadomego ducha, jak to nazywa Jung (1993: 462). Mo e te wyra aæ ca³y niezró nicowany œwiat instynktów cz³owieka, jego pierwotne uczucia i namiêtnoœci, i jako ich wyraziciel bywa cudownie wyposa one w mowê. Wed³ug Junga forma zwierzêca to wiêcej ni symbol w jego formie przejawia siê równie archetyp (1993: 458). Treœci archetypów znajduj¹ siê poza obszarem œwiadomoœci cz³owieka, a zatem partycypuj¹ w pierwiastku demoniczno-ponadludzkim (przybieraj¹c kszta³t bogów czy herosów) oraz w pierwiastku zwierzêco-podludzkim, oblekaj¹c siê w postaæ ró nych zwierz¹t (Jung 1993: 457). Podobnie Dorothea Forstner, autorka Œwiata symboliki chrzeœcijañskiej, zauwa a, e podwójnej naturze, jako istoty cielesno-duchowej, w³aœciwe jest przedstawianie sobie rzeczy duchowych w formie materialnej (Forstner 1990: 225). Symbole zwierzêce pojawiaj¹ce siê w naszych marzeniach sennych, obok wielu innych symboli, wyobra aj¹ rodzaj indywidualnej mitologii i maj¹ najbli sze analogie z typowymi postaciami mitów i œwiata baœni. Odpowiadaj¹ pewnym zbiorowym elementom strukturalnym ludzkiej psyche i zosta³y odziedziczone jak odwa nie twierdzi³ Jung jako morfologiczne elementy ludzkiego cia³a. Nie s¹ jednak nigdy tworzone œwiadomie, lecz przekazywane (Jacobi 1996: 134). Symbol nie jest alegori¹, lecz obrazem wykraczaj¹cej poza œwiadomoœæ treœci (Jacobi 1996: 136). W zwierzêciu widzia³ Jung symbol owej psychicznej sfery w cz³owieku, która kryje siê w ciemnoœci cielesnego ycia animalnego (1993: 478). Najskuteczniejsz¹ drog¹ do poznania treœci nieœwiadomoœci by³a dla wszystkich psychoanalityków praca nad materia³em marzenia sennego. Wed³ug Junga jêzyk marzeñ sennych jest archaiczny, symboliczny, prelogiczny (1993: 102) jest jêzykiem obrazowym, którego znaczenie mo na ujawniæ jedynie za pomoc¹ specjalnie dobranego sposobu interpretacji. Rozwa a³ wiêc, czy i jak w takim razie interpretowaæ sen, który ma swój w³asny jêzyk i swoje w³asne prawa, a do tego jest dzia³aniem bezwiednym (w zasadzie nie œnimy, lecz œnimy siê, Jacobi 1996: 105). Jung próbowa³ metody amplifikacji (amplificatio ÿpowiêkszenie, pomno enie ) polegaj¹cej na rozmaitych skojarzeniach pochodz¹cych zarówno od pacjenta, jak i analityka, z zastrze eniem, e musz¹ pozostawaæ w zwi¹zku znaczeniowym z treœciami snu skojarzeniach, które prowadz¹ do rozszerzenia i wzbogacenia treœci marzenia sennego o wszystkie podobne, mo liwe, analogiczne obrazy (Jacobi ). Tak d³ugo wzbogaca siê poszczególne motywy o pokrewny semantycznie materia³ w postaci obrazów, symboli, mitów, sag, a

12 60 LUIZA RZYMOWSKA ich znaczenie wyst¹pi zupe³nie jasno. Potem wi¹ e siê te elementy w ³añcuch motywów, wobec którego stosuje siê z kolei metodê redukcyjn¹, zak³adaj¹c¹, e ró ne elementy snu s¹ celowym zniekszta³ceniem treœci z pocz¹tku innych, i tak d³ugo prowadzi siê analizê wstecz wzd³u ³añcucha skojarzeñ, dopóki treœci marzenia nie uka ¹ siê w jednym punkcie, z jakiego wysz³y i jaki mia³y ukryæ, skrêpowane pozorem zale noœci przyczynowych (Jacobi 1996: ). Sen ma przy tym znaczenie indywidualne i zbiorowe (Jacobi 1996: ). Znaczenie zbiorowe uzyskuje siê przez obiektywn¹ amplifikacjê na podstawie baœni, mitów itp. Nie mo na jednak powiedzieæ niczego o œnie, jeœli nie uwzglêdni siê osobistego kontekstu. Taka metoda interpretacji snu jest zatem poszukiwaniem znaczenia w konstelacjach symboli, przedzieraniem siê przez tworzywo marzenia sennego, tak jakby by³ to brzemienny w znaczenia tekst w obcym jêzyku. Jung, podobnie jak Artemidor, traktuje sen jak tekst, którego nie rozumie dobrze albo nie zna w nim paru s³ów, czy te ma do czynienia z tekstem fragmentarycznym (Jung 1995: 107). Jest to dok³adnie ta sama metoda, któr¹ stosuje Artemidor, z tym e autor Rozwa añ o œnie odnosi j¹ do przysz³oœci, Jung zaœ do przesz³oœci. W ka - dym wypadku chodzi o poznanie i zrozumienie zdarzeñ, inny jest tylko wektor tych zdarzeñ skierowany w przysz³oœæ lub zwrócony w przesz³oœæ. Sen nie skrywa niczego to my nie rozumiemy jego jêzyka. Talmud mówi, e sen sam siê objaœnia. Bez w¹tpienia punktem stycznym w pracy onejrokryty i w pracy psychoanalityka jest diagnoza, obaj poruszaj¹ siê jednak w innych wymiarach czasu. Artemidor ma poczucie odniesienia snów jedynie do przysz³oœci i tera- Ÿniejszoœci rozró nia sen proroczy, czyli wizjê o realnym wp³ywie na ycie cz³owieka (pomyœlnoœæ lub nieszczêœcie), od marzenia sennego ogl¹danych we œnie obrazów, które nie stanowi¹ przepowiedni (gdy s¹ œwiadectwem ukrytych popêdów lub np. efektem g³odu) i z chwil¹ przebudzenia trac¹ dla œni¹cego wa noœæ (Artemidor 1995: [I 1]). Omówione sny o zwierzêtach s¹ snami proroczymi i alegorycznymi, ukazuj¹ bowiem przysz³oœæ nie dos³ownie, lecz za zas³on¹ symboli. Interpretowanie marzeñ sennych w ujêciu Artemidora jest wiêc pewn¹ umiejêtnoœci¹, sztuk¹ wzbudzaj¹c¹ szacunek, która umo liwia siêganie do pok³adów tego, co dziœ nazywamy nieœwiadomoœci¹. Jej wyrazicielem mo e byæ zwierzê, zw³aszcza przemawiaj¹ce do cz³owieka, a opozycja rysuj¹ca siê miêdzy nimi na kartach sennika by³aby opozycj¹ œwiadomoœci i nieœwiadomoœci, intencji i wolnoœci od intencji, dwuznacznoœci i jednoznacznoœci, fa³szu i prawdy. Opozycja ta oczywiœcie nie przebiega tylko gdzieœ poza nami, w relacjach z tzw. œwiatem ni szym, lecz ujawnia siê swoistym napiêciem w yciu duchowym cz³owieka, napiêciem uwalnianym niekiedy w snach, które, jak powiedzia³ Jung, s¹ zagadkowym poselstwem naszej nocnej sfery psyche (Jacobi 1996: 106).

13 Symbolika zwierz¹t w Rozwa aniach o snach Artemidora z Daldis 61 Bibliografia i Ÿród³a Artemidori Daldiani Onirocriticon Libri V, MCMLXIII, recognovit Roger A. Pack, Lipsia. Artemidor z Daldis (1995), Rozwa ania o snach, prze³. Iwona ó³kowska, Warszawa. Bajki (1961), Bajki Ezopowe, prze³. i oprac. Marian Golias, Wroc³aw [BN]. Forstner Dorothea (1990), Œwiat symboliki chrzeœcijañskiej, prze³. i oprac. Wanda Zakrzewska, Pawe³ Pachciarek, Ryszard Turzyñski, Warszawa. Jacobi Jolande (1996), Psychologia C.G. Junga, prze³. Stanis³aw ypacewicz, Warszawa. Jung Carl Gustav (1993), Fenomenologia ducha w baœniach, [w:] idem, Archetypy i symbole. Pisma wybrane, prze³. Jerzy Prokopiuk, Warszawa. (1995), Podstawy psychologii analitycznej. Wyk³ady tavistockie, prze³. Robert Reszke, Warszawa. Kurth Hans (1995), Leksykon symboli marzeñ sennych, Warszawa. Lewis Clive Staples (1995), Odrzucony obraz. Wprowadzenie do literatury œredniowiecznej i renesansowej, prze³. Witold Ostrowski, Kraków. Magdi Cherifa Ismª il (1968), Die Kapitel über Traumtheorie und Traumdeutung aus dem Kitªb at-tahrìr fî ilm at-tafsìr des Diyª ad DÌn al-(azìri, Göttingen. Margul Tadeusz (1996), Zwierzê w kulcie i micie, Lublin. Zieliñski Tadeusz (1991), Religia staro ytnej Grecji. Zarys ogólny. Religia hellenizmu, Wroc³aw.

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW

ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW ODDZIAŁYWANIE MASS MEDIÓW Anna Koz³owska SZKO A G ÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE WARSZAWA 2006 Spis treœci Wprowadzenie... 9 Rozdzia³ 1 Komunikowanie. Zarys problematyki... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM

I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Œ MIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Lati Rinpocze Jeffrey Hopkins ŒMIERÆ, STAN POŒREDNI I ODRODZENIE W BUDDYZMIE TYBETAÑSKIM Wstêp JEGO ŒWI TOBLIWOŒÆ CZTERNASTY DALAJ LAMA Przek³ad

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej

Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Rodzina jako wartoœæ w cywilizacji chrzeœcijañskiej Dzia³ Wydawniczy Kancelarii Senatu Warszawa, 2001 r. Opracowanie: MA GORZATA LIPIÑSKA Redakcja techniczna: JACEK PIETRZAK

Bardziej szczegółowo

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego

Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski. Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Alicja Czerkawska Andrzej Czerkawski Etyczny wymiar poradnictwa zawodowego Warszawa 2005 Recenzja: dr hab. prof. w Dolnoœl¹skiej Wy szej Szkole Edukacji TWP Bo ena Wojtasik Opracowanie redakcyjne: dr Jacek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE 1. WSTĘP

WPROWADZENIE 1. WSTĘP Paweł Łabieniec TEORIA PRAWA NATURALNEGO JOHNA FINNISA WOBEC SPORU MIĘDZY POZYTYWIZMEM PRAWNICZYM A DOKTRYNAMI PRAWA NATURALNEGO (Na marginesie polskiego wydania książki Natural Law and Natural Rights)

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski

PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI. Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski PORADNIK ANTYDYSKRYMINACYJNY DLA FUNKCJONARIUSZY POLICJI Jolanta Lange, Beata Machul-Telus, Lech M. Nijakowski Warszawa 2009 Wydawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego PRO HUMANUM

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Rozwiane irlandzkie nadzieje Dzieñ 2 paÿdziernika przyniós³ wielkie rozczarowanie patriotom i eurosceptykom we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY

SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY Jego Œwi¹tobliwoœæ XIV Dalaj Lama Tenzin Gjatso SENS YCIA Z BUDDYJSKIEJ PERSPEKTYWY T³umaczenie: Marek Macko Andrzej Wojtasik Wydawnictwo A Kraków 2007 Tytu³ orygina³u

Bardziej szczegółowo

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ

S AWOMIR JARMU TOMASZ WITKOWSKI PODRÊCZNIK TRENERA PRAKTYKA PROWADZENIA SZKOLEÑ PODRÊCZNIK TRENERA S AWOMIR JARMU doktor psychologii, za³o yciel firmy szkoleniowo-doradczej MODERATOR. Pracuje tak e jako adiunkt w Szkole Wy szej Psychologii Spo³ecznej. Zajmuje siê praktycznym zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela

MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW. Jarosław Kordziński. Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Niezbêdnik ka dego nauczyciela VERLAG DASHÖFER Jarosław Kordziński MOTYWACJA TAJEMNICA SZKOLNYCH SUKCESÓW Jak wzbudzić w uczniach pragnienie uczenia się poradnik nauczyciela Copyright 2007 ISBN 83-88285-79-3

Bardziej szczegółowo

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1

Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 Nowy Przegl¹d Wszechpolski 1 2 Nowy Przegl¹d Wszechpolski Dwaj Prezydenci dwie postawy. Na pocz¹tek kilka zdañ nawi¹zania do wielkiego skandalu, do jakiego dosz³o 5 grudnia ub. roku w Pradze podczas rutynowej

Bardziej szczegółowo

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII

Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus. Nr 1 2009 r. Wielki Post. Nr 68 Rok XII Niech bêdzie pochwalony Jezus Chrystus Wielki Post Nr 68 Rok XII Dwumiesiêcznik Nr 1 2009 r. Gazeta parafii Zegrze Zegrze p.w. pw. œw. œw. Antoniego Antoniego w Woliw Kie³piñskiej Woli Kie³piñskiej Nawracajcie

Bardziej szczegółowo

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ

Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ zeszyt 20 Rok XI ISSN 1644-9444 Pamiêæ Miejsce Obecnoœæ Znasz ten ustêp z Genezis? Jakub poszed³ swoj¹ drog¹. Spotkali go boscy pos³añcy. Jakub zobaczy³ ich i rzek³: To musi byæ obóz Boga, i nada³ temu

Bardziej szczegółowo

TAJEMNICZY ŚWIAT ENERGII W FOTOGRAFII KIRLIANOWSKIEJ VADEMECUM BIOENERGOTERAPEUTY PRAKTYKA. Ewa, Igor i Janusz Wilczewscy

TAJEMNICZY ŚWIAT ENERGII W FOTOGRAFII KIRLIANOWSKIEJ VADEMECUM BIOENERGOTERAPEUTY PRAKTYKA. Ewa, Igor i Janusz Wilczewscy Ewa, Igor i Janusz Wilczewscy TAJEMNICZY ŚWIAT ENERGII W FOTOGRAFII KIRLIANOWSKIEJ KONCEPCJE, BADANIA EMPIRYCZNE, PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE czyli VADEMECUM BIOENERGOTERAPEUTY PRAKTYKA 2 Adres dla korespondencji;

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA

POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA POTRZEBA I ZADANIA NOWEJ EWANGELIZACJI NA PRZE OMIE II I III TYSI CLECIA CHRZEŒCIJAÑSTWA KOŒCIÓ MIEJSCEM I NARZÊDZIEM EWANGELIZACJI Pog³êbianie œwiadomoœci eklezjalnej Udzia³ Koœcio³a w misji ewangelizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem

Nathalie Bolgert. organizacji pozarz¹dowej z bankiem Nathalie Bolgert Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem 1 Wspó³praca organizacji pozarz¹dowej z bankiem Copyright 2003 by Fundacja Rozwoju Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Wszelkie prawa zastrze one.

Bardziej szczegółowo

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO S DOWEGO W SPRAWACH O NIEWA NOŒÆ MA EÑSTWA

ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO S DOWEGO W SPRAWACH O NIEWA NOŒÆ MA EÑSTWA 49 SEMINARE t. 31 * 2012* s. 49 68 Wy sza Szko³a Bezpieczeñstwa i Ochrony im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego w Warszawie ROZMOWA PSYCHOLOGICZNA I TESTY PSYCHOLOGICZNE JAKO METODY TWORZENIA OPINII BIEG EGO

Bardziej szczegółowo

Od chaosu do wspó³pracy

Od chaosu do wspó³pracy Raport powsta³ dziêki wspó³pracy The Henley Centre HeadlightVision i Yankelovich Od chaosu do wspó³pracy Innowacje technologiczne zapowiadaj¹ now¹ erê w podró owaniu Spis treœci Przedmowa 3 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Bo onarodzeniowe przes³anie

Bo onarodzeniowe przes³anie Bez odrodzenia polskiej przedsiêbiorczoœci nie ma mowy o likwidacji bezrobocia. Cena 1,00 z³ (w tym podatek VAT 0%) Nr 8 22 grudnia 2003 r. www.forumpolskie.pl BIULETYN STOWARZYSZENIA FORUM POLSKIE ISSN

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego

ZESZYTY NAUKOWE. Nr 2 (2) 2002. Refleksje spo³eczno- -gospodarcze. Najnowsze instrumenty opisu organizacji. pod redakcj¹ Wojciecha Cieœliñskiego 1 ISSN 1643-630X Nr 2 (2) 2002 ZESZYTY NAUKOWE Wa³brzyskiej Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Przedsiêbiorczoœci Refleksje spo³eczno- -gospodarcze Najnowsze instrumenty opisu organizacji pod redakcj¹ Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. Inne historie

Bardziej szczegółowo

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A

1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) U N I W E R S Y T E C K A 1 PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) PaŸdziernik 2004, nr 7 (30 ) INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO 2004/2005 GAUDEAMUS IGITUR... 2 Uroczysta Msza Œwiêta koncelebrowana przez JE Ksiêdza Biskupa Kazimierza Górnego

Bardziej szczegółowo

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566

NR 150 WYDANIE SPECJALNE KWARTALNIK. SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna. Kadisz Jatom (Sierocy) NR ISSN 1232-4566 KWARTALNIK NR ISSN 1232-4566 NR 150 SIERPIEÑ 2007 rok XVI gazeta bezp³atna WYDANIE SPECJALNE Kadisz Jatom (Sierocy) Niech bêdzie wywy szone i poœwiêcone Imiê Jego, wielkie w œwiecie, który sam stworzy³

Bardziej szczegółowo

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774

MAMASAMA. Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce. W ydanie specjalne. Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 M a g a z y n B e z p ³ a t n y MAMASAMA W ydanie specjalne Równy status kobiet i mê czyzn w Polsce Wrzesieñ 2005 Nr1(2) ISSN 1733-9774 Czas na równe traktowanie Wydanie specjalne bezp³atnego magazynu

Bardziej szczegółowo

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów

Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów Alkoholizm i Narkomania 2007, Tom 20: nr 4, 377 394 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Potrzeby pacjentów lecznictwa uzale nieñ dotycz¹ce relacji z terapeutami w oczach pacjentów i terapeutów What

Bardziej szczegółowo

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne

Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne Acta Universitatis Wratislaviensis No 2229 Jêzyk a Kultura tom 14 Wroc³aw 2000 AGNIESZKA LIBURA Uniwersytet Wroc³awski Analiza semantyczna wyrazów nazywaj¹cych NIENAWIŒÆ i inne uczucia negatywne 1. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51

KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 KOBIETY Z EUTY POUTYCZNEJ POMORZA GDAÑSKIEGO. 51 wiedzê i wykszta³cenie oraz intuicjê polityczn¹, czyli umiejêtnoœæ przewidywania i dostosowywania siê. To wszystko daje zdolnoœæ szerokiego spojrzenia na

Bardziej szczegółowo

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA

JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA JAN MARIAN TARATAJCIO AÑCUCH YCIA Opracowanie graficzne: Jacek Wojtysiak 2 Przedmowa Ksi¹ kê t¹ poœwiêcam wszystkim tym, którym medycyna konwencjonalna odebra³a ostatni¹ nadziejê ycia, oraz tym, którzy

Bardziej szczegółowo

DENDROLOGIA BIBLICA. STUDIUM EKOLINGWISTYCZNE

DENDROLOGIA BIBLICA. STUDIUM EKOLINGWISTYCZNE DENDROLOGIA BIBLICA. STUDIUM EKOLINGWISTYCZNE Motto: * Kamilla Termiñska B³ogos³awiony jesteœ ty, Haszem, nasz Bóg, Król œwiata, e w jego œwiecie nie brakuje niczego i stworzy³ na nim stworzenia dobre

Bardziej szczegółowo